CSR Rapport 2013 CSR Report 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CSR Rapport 2013 CSR Report 2013"

Transkript

1 CP Kelco ApS Ved banen 16 DK-4623 Lille Skensved, Denmark Tel.: CVR: CSR Rapport 2013 CSR Report 2013 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf ÅRL 99a. Redegørelsen er en del af ledelsesberetningen i CP Kelco s årsrapport for Statutory report of social responsibility cf. The Danish Company Accounts Act 99a. Part of Directors Report in CP Kelco 2013 Annual Report.

2 Om firmaet CP Kelco er førende producent af hydrokolloid specialtyper: ingredienser, som anvendes til forbedring af tekstur, konsistens og stabilitet i fødevarer og farmaceutiske produkter samt til personlig pleje. Herudover bruges produkterne til visse industrielle anvendelser, bl.a. i papir og olieindustrien. CP Kelco koncernen har fabrikker i Danmark, Tyskland, Finland, USA, Brasilien, Kina og Philippinerne, og er ejet af et af de største familieejede selskaber i USA, J.M. Huber Corporation ( Huber ). I Lille Skensved, Danmark producerer CP Kelco ApS (herefter benævnt virksomheden ) primært ingredienserne pektin og carrageenan på basis af citrusskaller og havtang. Citrusskallerne importeres især fra Syd- og Mellemamerika samt Sydeuropa, mens størstedelen af havtangen kommer fra Fjernøsten, Canada, Chile og Afrika. About the Company CP Kelco is a leading producer of specialty hydrocolloids, which are used to improve texture and stability in food products and pharmaceutical and personal care applications. Furthermore the products are used for certain industrial applications in the paper and oil industry. The CP Kelco Group has manufacturing facilities in Denmark, Germany, Finland, the United States, Brazil, China and the Philippines and is owned by J.M. Huber Corporation ( Huber ), one of the largest family-owned companies in the US. At Lille Skensved, Denmark CP Kelco ApS (hereinafter called the Company ) produces pectin and carrageenan based respectively on citrus peel and seaweed.the citrus peel is imported from South & Central America and Southern Europe, whereas the major part of the seaweed typically comes from the Far East, Canada, Chile and Africa. Fabrikken i Lille Skensved beskæftiger ca. 360 medarbejdere inden for produktion, forskning og udvikling, salgs- & kundesupport, indkøb og administration. The plant in Lille Skensved employs approx. 360 people within production, research & development, sales & customer support, purchasing and administration. 2

3 Huber principperne CP Kelco koncernen driver forretning på basis af Huber Principperne. Huber principperne fastlægger virksomhedens kultur og beskriver Huber familiens mangeårige kerneværdier. The Huber Principles The CP Kelco Group conducts business on the basis of the Huber Principles. The Huber Principles define the Company s culture and align with longstanding core values of the Huber family. I denne CSR rapport forklares, hvordan virksomheden arbejder med: Arbejdsmiljø, sundhed, miljø og bæredygtighed Etisk adfærd Respekt for mennesker Arbejdsmiljø, sundhed, miljø og bæredygtighed Miljø - og arbejdsmiljøpolitik: CP Kelcos miljø og arbejdsmiljøpolitik er at forebygge utilsigtede hændelser over for mennesker og miljø. Vi bestræber os på at skabe en arbejdsplads, hvor hverken medarbejdere, eksterne håndværkere eller naboer til fabrikken kommer til skade eller oplever unødige påvirkninger. Vi vil opretholde en høj standard for både arbejdsmiljø og miljø, og dette inkluderer også processikkerhed. Samtidig vil vi løbende skabe forbedringer i miljø og arbejdsmiljøpræstationerne gennem kulturforandringer, ressourceforbrug, træning og integration af systemer. Handling - arbejdsmiljø: CP Kelco har stor fokus på forebyggelse, og vil gennem et proaktivt sikkerhedsarbejde forhindre, at der sker hændelser. Det er en målsætning, at alle medarbejdere bidrager til det forebyggende arbejde via registrering af tæt-på hændelser eller via sikkerhedsobservationer. Værktøjet Hearts & Minds sætter en ramme for det proaktive sikkerhedsarbejde, idet Hearts & Minds har værktøjer, der understøtter en proaktiv sikkerhedskultur. CP Kelco har ved at bruge værktøjerne fra Hearts & Minds trænet alle ledere og mellemledere i at inkludere det proaktive arbejdsmiljø i ledelsesstil og lederopgaver. Dette er med til at gøre arbejdsmiljøarbejdet til en integreret del af lederopgaven for alle ledere. Medarbejderne er involveret i det proaktive arbejdsmiljøarbejde via projektsikkerhedsgrupper og Arbejdsmiljøudvalget. Eksterne håndværkere og samarbejdspartnere er også involveret i det proaktive arbejde, fordi CP Kelco mener, at et godt arbejdsmiljø også omfatter de eksterne firmaer, som CP Kelco samarbejder med. Gennem dialog på alle niveauer søger CP Kelco at skabe en fælles proaktiv sikkerhedskultur for alle, der arbejder på området, uanset ansættelsesforhold. In this CSR report the Company will explain how it deals with: Environmental, Health & Safety (EH&S) Sustainability Ethical Behaviour Respect for People Environmental, Health & Safety (EH&S) Sustainability Policy - Work Environment / Environment: CP Kelco s policy for environment as well as work environment is to prevent unintended incidents affecting people and environment. We strive at creating a work place, where neither employees nor contractors or neighbours are exposed to injuries or unnecessary impact. We will establish a high standard for both work environment and environment, and this also includes process safety. At the same time we will continuously create improvements in the environmental performance through cultural changes, resource consumption, training and integration of systems. Action - Work Environment: CP Kelco has big focus on prevention and will through the proactive safety work prevent incidents from happening. It is the objective that all employees contribute to the preventive work via registration of near miss incidents and/or safety observations. The Hearts & Minds tool sets the framework of the proactive safety work as Hearts & Minds comprise tools supporting a proactive safety culture. By using these tools CP Kelco has trained all managers and supervisors to include a proactive work environment in management style and tasks. This contributes to making the work environment efforts an integrated part of management. The employees are involved in the proactive work environment efforts via project safety groups and Safety Council. Also contractors and business partners are involved in the proactive work, as CP Kelco is of the opinion that a good work environment also comprises the external companies that CP Kelco cooperates with. Through dialogue at all levels CP Kelco seeks to create a common proactive safety culture for everybody working in the area, regardless of employment relationship. 3

4 Den øverste fabriksledelse er meget involveret i det forebyggende arbejde og deltager i ugentlige safety walks sammen med mellemledere og specialister. Safety walks bidrager til dialog mellem ledere og medarbejdere, hvor medarbejdere kan vise og dele det proaktive sikkerhedsarbejde. CP Kelco sætter hele tiden nye mål for arbejdsmiljøet for at sikre løbende forbedringer, fremgang og udvikling. Disse mål diskuteres og vedtages i Arbejdsmiljøudvalget og kommunikeres til alle medarbejdere. Resultat - arbejdsmiljø: Antallet af proaktive indikatorer er steget over de seneste 3 år, hvor CP Kelco har fokuseret på at ændre sikkerhedskulturen til en proaktiv kultur. Særligt antallet af tæt-på registreringer er steget meget i antal, og det er positivt at konstatere, at over 75% af alle medarbejdere bidrager med registreringer og observationer. Antallet af tæt på registreringer ses i grafen: The upper plant management is very involved in the preventive work and participates in weekly safety walks together with supervisors and specialists. Safety walks contribute to the dialogue between managers and supervisors where the employees can show and share the proactive safety work. CP Kelco continuously sets new goals for the work environment to ensure continuous improvement, progress and development.the goals are discussed and concluded in the Safety Council and are communicated to employees. Result - Work Environment: The number of proactive indicators have increased during the latest 3 years where CP Kelco has focused on changing the safety culture to become more proactive. Especially the number of near-miss registrations have increased and it is positive that more than 75% of all employees contribute with registrations and observations. Graph showing No. of near miss registrations: Handling - miljø: Hensynet til miljøet er indarbejdet som et fokusområde i de daglige rutiner i produktionen og administrationen. Alle ændringer som fx introduktion af nye produkter og/eller udstyr eller ændrede processer gennemgår en styret proces, hvori der tages stilling til den miljømæssigt bedst tilgængelige teknologi. CP Kelco lægger stor vægt på at have en åben og konstruktiv dialog med lokalsamfund og myndigheder og inviterer jævnligt naboerne indenfor. Der er stort fokus på ressourceforbrug og affald/restprodukter. Der arbejdes på at indgå et samarbejde med Solrød Kommune om levering af restprodukt fra CP Kelco, der kan bruges som råvare i biogasproduktion. Det forventes, at biogasanlægget vil være i produktion fra 2015, og CP Kelco er en blandt flere leverandører til anlægget. Biogasanlægget vil give en CO2 reduktion for Solrød Kommune. CP Kelco har også fokus på CO2 for egen produktion. Der iværksættes konstant energiforbedrende tiltag, således at produktionen kan øges, uden at CO2-udslippet øges tilsvarende. Restprodukterne fra produktionen udgøres af filtreringsmaterialet perlit samt rester af citrusskaller og tang i form af pektinrest og tangrest. Perlit og tangrest udspredes som strukturforbedrende produkter på landbrugsjord, mens pektin-resten primært anvendes til kreaturfoder. Slam fra CP Kelcos eget renseanlæg udspredes på landbrugsjord i Tyskland, hvor differentierede grænseværdier gør det muligt at evaluere hvert enkelt jordstykke inden udspredning. Action - Environment: Environmental considerations have become a focus area in daily routines in production and administration. Best available technology from an environmental point of view is taken into account when introducing new products and/or equipment and when production processes are changed. It is important for the Company to keep an open and constructive dialogue with the local community and authorities. Neighbours are regularly invited to visit the plant. CP Kelco focuses intensely on the consumption of resourses and waste/byproducts. A collaboration with Solrød Kommune is ongoing for CP Kelco to deliver a byproduct to be used as raw material in biogas production. It is expected that the biogas facility will be in production from 2015, and CP Kelco is one among more suppliers. The biogas facility will reduce CO2 for Solrød Kommune. CP Kelco also focuses on CO2 for own production. Energy saving initiatives are constantly being introduced, so that production can increase without increasing the CO2 emission. The residual products from the production consist of the filtration material perlite and residues of the processed citrus peel and seaweed. Perlite and seaweed residues are used as texture improving products on farmland and pectin residues primarily as cattle feed. Sludge from CP Kelco s own wastewater treatment system is spread on farmland in Germany where differentiated limit values make it possible to evaluate each piece of land before spreading. 4

5 Resultat - miljø: Result - Environment: CP Kelco har indgået et samarbejde med firmaet Hededanmark om bortskaffelse af restprodukterne fra produktionen. Blandt formålene bag samarbejdet er alternative anvendelser for restprodukterne, således at andelen, der går til genanvendelse øges. CP Kelco has entered into an agreement with the company Hededanmark for distribution of residual products from the production. One of the purposes of this cooperation is to increase the amount of waste which can be recycled for use in alternative applications. Fordelingen af affaldsmængder/restprodukters bortskaffelse over de seneste 3 år: Distribution of waste and byproduct during the latest 3 years: Genanvendelse / Recycling 2011 Tons Tons Tons Forbrænding / Incineration Deponering / Landfill Affald og restprodukt i alt / Total waste and byproduct Det ses af tabellen, at der deponeres mindre mængder affald over årene. Den større mængde affald til forbrænding skyldes, at dele af tangresten ikke er egnet til udspredning på landbrugsjord og derfor bliver brændt. (Den øgede affaldsmængde i 2011 til genanvendelse skyldes, at en del jord er kørt væk til genbrug i forbindelse med et byggeprojekt). As it appears from the table, the amount of waste for landfill has decreased over the years. The increased amount of waste for incineration is attributed to the fact that a part of the seaweed residue is not suitable for spreading on farm land, for which reason it is incinerated. (The amount of recycled waste in 2011 increased because of removal of soil in connection with a building project). CO2 emissionerne for de seneste 3 år ses i nedenstående graf. Der ses en lille stigning i CO2 emissionen for 2013, som skyldes, at produktionen er blevet udvidet. The CO2 emissions from appear from the below graph. The small increase in the CO2 emission for 2013 is caused by expansion of production capacity. 5

6 Trivsel & Sundhed Job Satisfaction & Well Being Politik: Policy: Trivsel og sundhed prioriteres højt, og virksomheden ser positivt på at støtte medarbejdernes egne initiativer på området. Job satisfaction and health are highly prioritized and the Company looks positively at supporting the employees own Handling: Action: CP Kelco har også i 2013 fortsat udviklingen af medarbejderne med deltagelsen i projektet Medarbejdere i Verdensklasse (MIV) støttet af EU s socialforskningsfond. MIV projektet, som var et samarbejde med andre lokale firmaer, blev afsluttet 31. december 2013 og alene på CP Kelco er der i projektet præsteret undervisningstimer på alle niveauer. Also in 2013 CP Kelco has continued the development of the employees by participating in the World Class Employee Project (MIV), supported by EU. The MIV project, which took place in collaboration with other local companies, ended on December 31, 2013, and represented 23,591 training lessons alone at CP Kelco. Også i 2013 blev der fulgt op på medarbejdernes trivsel i form af en medarbejderundersøgelse, der blev gennemført i hele CP Kelco og Huber koncernen. An employee survey of the employees wellbeing and job satisfaction was completed in 2013 for the entire CP Kelco and Huber Corporation. initiatives in this area. Alle medarbejdere blev i 2013 tilbudt en 45 minutters helbredsundersøgelse på basis af udfyldelse af et spørgeskema, blodprøve, konditest osv. samt en rådgivende samtale. All employees in Lille Skensved were in 2013 offered a 45 minute health check on the basis of a questionnaire, blood test, level of physical fitness and an advisory interview. Firmaets personale-, kunst og sportsforeninger tilbyder løbende et rigt udvalg af aktiviteter, ligesom alle medarbejdere hvert år inviteres til at deltage i verdens største motionsløb, DHL, der afvikles i København. The company s personnel, art and sports clubs continuously offer a wide selection of activities, and all employees are every year invited to attend the world s largest fun run, DHL, which takes place in Copenhagen. Resultat: Result: MIV projektet har løftet medarbejdernes kompetencer, og der er mange eksempler på, at de tilegnede kompetencer bliver brugt. The MIV project has lifted the employees competences, and there are many examples that the acquired competences are being practised. Hele 92% af medarbejderne i Lille Skensved deltog i medarbejderundersøgelsen, og resultatet var positivt over hele linjen. Højeste scores var inden for EH&S og kommunikation og laveste inden for arbejdsbyrde og stress samt anerkendelse og belønning. 92% of the employees in Lille Skensved participated in the employee survey with favourable scores in all categories. Most favourable scores were within EH&S and communication and less favourable scores within stress, balance and workload and recognition and rewards. 63% af medarbejderne tog imod tilbudet om helbredsundersøgelse, som for mange har givet inspiration til en sundere levevis. 63% of the employees made use of the offered health check, which has inspired many employees to a healthier lifestyle. Etisk adfærd Ethical Behaviour Policy: Politik: The Company believes that ethical behaviour is about how the Company conducts business and how its employees behave toward others. The Huber Principles are the basis of the Company s Ethics Program, i.e. the values and principles followed beyond regulations which are mandatory by law. Virksomheden er af den opfattelse, at etisk adfærd drejer sig om, hvordan virksomheden udøver forretning og hvordan medarbejderne optræder i forhold til andre. Huber principperne danner grundlag for koncernens etiske program, d.v.s. de værdier og principper, som følges ud over lovgivningsmæssige krav. The Company s employees are requested to conduct themselves with professionalism and ethical responsibility toward others. The Company is operating its business with the highest standard for compliance with laws, regulations and corporate policies as well as internationally accepted standards. Virksomhedens medarbejdere bliver bedt om at optræde professionelt og etisk ansvarligt over for andre. Virksomheden udøver forretning efter de højeste standarder for overholdelse af love, regulativer og koncern politikker, såvel som internationalt accepterede standarder. Handling: Action: Nye medarbejdere får udleveret håndbogen Principper for forretningsmæssig adfærd. En håndbog, som indeholder retningslinjer for, hvordan de etiske principper følges. New employees receive the Principles in Action, a handbook containing the guidelines on how to follow the ethical principles. 6

7 Efter at være blevet introduceret til retningslinjerne af en leder, bliver den enkelte medarbejder bedt om at bekræfte, at han/hun forstår dem og forpligter sig til at efterleve dem. After being introduced to the guidelines by a supervisor, every employee is asked to confirm that he/she understands them and commits to adhere to the principles. Virksomheden opbygger relationer med leverandører, som følger tilsvarende retningslinjer og standarder. The Company builds relations with suppliers who follow guidelines and standards corresponding to those of CP Kelco. De relevante retningslinjer bliver kommunikeret ud til leverandørerne, og virksomheden følger ved regelmæssige besøg op på efterlevelsen af virksomhedens principper. Områder med særligt behov for opfølgning overvåges løbende af virksomhedens lokale medarbejdere. I 2013 startede CP Kelco desuden en indsats for indsamling af oplysninger om erhvervede fødevaresikkerheds-certificeringer hos vore leverandører. The relevant guidelines are communicated to suppliers and the Company follows up on compliance with its principles during regular visits. Areas with a particular need for follow up are monitored continuously by local Company employees. Furthermore the Company in 2013 started an effort for collection of data regarding food safety certifications held by our suppliers. Resultat: Result: Principperne tilskynder åben kommunikation og sikrer, at potentielle etiske problemstillinger nemt kan komme op til overfladen og bliver løst korrekt. The principles encourage open communication and ensure that potential ethical concerns can be easily surfaced and properly resolved. Rapporterede sager om potentielt upassende adfærd bliver omhyggeligt fulgt op, og det var også tilfældet for en intern indrapportering i 2013 fra en medarbejder om oplevelse af chikane. Overtrædelse af retningslinjerne fører til korrigerende handlinger, og hvis det skønnes relevant, disciplinære tiltag. Reported issues about potentially improper conduct are thoroughly followed up on which was also the case for an internal concern of harassment which an employee reported in Violation of the guidelines lead to corrective actions and, if deemed appropriate, disciplinary measures. Virksomheden undlader at indgå forretning med leverandører, som ikke lever op til virksomhedens standarder. The Company avoids doing business with suppliers that do not to comply with the Company s standards. Virksomheden har i 2013 fået et bedre overblik over leverandørernes håndtering af fødevaresikkerhed, og er således forberedt på efterlevelse af kommende skærpede krav på området. The Company obtained in 2013 a better overview of the suppliers handling of food safety and are therefore prepared for oncoming tightened requirements in this area. Respekt for mennesker Respect for People Politik: Policy: Virksomhedens principper for forretningsmæssig adfærd omfatter retningslinier for udøvelse af fair beskæftigelsespraksis. Virksomheden er stolt af koncernens mangeårige tradition for at behandle alle medarbejdere med respekt og værdighed. The Principles in Action comprise guidelines for fair employment practises. The Company is proud of the Group s long-standing tradition to treat all employees with respect and dignity. Under the Respect for People principle, the Company values employee diversity and superior teamwork and forbid discrimination due to gender, race, sexual orientation, age, nationality, religion and political belief. I henhold til koncernens princip om at vise Respekt for mennesker værdsætter virksomheden forskellighed og godt teamwork blandt medarbejderne. Diskrimination p.g.a. køn, race, seksuel orientering, alder, nationalitet, religion eller politisk overbevisning accepteres ikke. Further, the Company is committed to showing social responsibility for the population in the local communities where it is operating. Ydermere forpligter virksomheden sig til at vise social ansvarlighed for befolkningen i de lokalområder, hvor virksomheden opererer. 7

8 Handling: Action: Ansættelse, forfremmelse, aflønning eller andre beskæftigelsesrelaterede beslutninger træffes alene på grundlag af faktorer som indsats, kvalifikationer og andre jobrelaterede kriterier. Employment, promotion, salary or other employment related decisions are taken solely on the basis of factors such as effort, qualification or other job-related criteria. Der blev som nævnt tidligere i denne CSR rapport gennemført en medarbejderundersøgelse i 2013, der bl.a. spurgte ind til, hvorvidt medarbejderne føler sig værdsat og behandlet med respekt. As mentioned earlier in this CSR report an employee survey was completed in 2013, which among other things asked the employees whether they feel valued and treated with respect. Virksomheden støtter sociale tiltag i lokalsamfundet, f.eks. med årlige donationer til de lokale spejdere, den lokale idrætsklub og det lokale museum. The Company is supporting social activities in its local communities, e.g. through yearly donations to the local scouts, the local sports club and the local museum. På uddannelsesområdet indgår virksomheden i et aktivt samarbejde med skoler og uddannelsesinstitutioner. Grupper af studerende besøger hyppigt virksomheden. Virksomheden gør opmærksom på sig selv blandt studerende ved at stille op ved job messer og andre branding arrangementer. In the educational area, the Company cooperates with schools and educational institutions. Groups of students visit the Company s plant frequently. The Company promotes itself among the students through participation in job exhibitions and other branding activities. Resultat: Result: Resultatet af 2013 medarbejderundersøgelsen for Lille Skensved viste en høj score på spørgsmålet, om man som medarbejder føler sig værdsat og behandlet med respekt, uanset jobposition. The 2013 employee survey showed for Lille Skensved a high score on the question whether you as an employee feel valued and treated with respect, regardless of job position. Virksomheden er kendt i lokalsamfundet som en god arbejdsplads og for at have en modtagelig og åbensindet indstilling til nye ideer og aktiviteter. The Company is known in the local community as a good place to work and for showing a receptive and open minded attitude towards new ideas and activities. Studerende samarbejder jævnligt med virksomheden i forbindelse med udarbejdelse af deres master projekt eller andre professionelle projekter. Students are regularly collaborating with the Company on e.g. their master project or other professional projects. 8

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 ELECTRONICS MANUFACTURING SERVICES Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 GPV International A/S CVR 66 94 57 15 Indhold Contents 12 13 Hoved- og nøgletal 5 Financial highlights Ledelsens beretning 9

Læs mere

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C CVR-nr. 48233511 Årsrapport 2011 Annual Report 2011 Indhold / Contents Kort om Grontmij A/S / Grontmij A/S in brief 3 Ledelsespåtegning / Statement by the Board of Executives and the Board of Directors

Læs mere

DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning

DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning Mellemfolkeligt Samvirke Rådsmøde den 30. Og 31. Maj 2015 Bilag 2.b INDLEDNING DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning Rådet modtager tre beretninger om Mellemfolkeligt Samvirkes arbejde:

Læs mere

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn 2014 årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn Selskabsoplysninger Company Information Selskabsoplysninger Company Information selskabet the company Sonlinc A/S Hans Edvard Teglers Vej 5 2920

Læs mere

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Titel: Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Redaktion: Henrik Hassing, FORCE Technology

Læs mere

COP RAPPORT/COP R FORUM ADVOKATER

COP RAPPORT/COP R FORUM ADVOKATER ORT COP RAPPORT/COP REPORT 2013 COP RAPPORT/COP R ATER FORUM ADVOKATER FORUM ADVOKATER FORU Design og tryk: KLS Grafisk Hus A/S Produceret CO 2-neutralt INDHOLD Forord... 5 Om Forum Advokater... 7 Forum

Læs mere

Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand og spildevandsslam fra spildevandsforsyninger. Miljøprojekt nr.

Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand og spildevandsslam fra spildevandsforsyninger. Miljøprojekt nr. Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand og spildevandsslam fra spildevandsforsyninger Miljøprojekt nr. 1460, 2013 Titel: Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere

Risikohåndtering og risikokommunikation

Risikohåndtering og risikokommunikation Miljøprojekt Nr. 893 2004 Risikohåndtering og risikokommunikation Lis Husmer og Karl Vogt-Nielsen Center for Alternativ Samfundsanalyse Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter

Læs mere

JUNE 2011. Insight is the in-house magazine. published biannually.

JUNE 2011. Insight is the in-house magazine. published biannually. Insight is the in-house magazine of the Danbor Service Group. It is published biannually. Publisher: Danbor Service AS, Kanalen 1, DK- 6700 Esbjerg, ph +45 7911 1900, info@danbor.dk, www.danbor.dk. Circulation:

Læs mere

Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger

Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger Miljøprojekt Nr. 900 2004 Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger Lis Thodberg et. al. Birch & Krogboe, Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives,

Læs mere

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 Evalueringsrapport Side i 1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 2. EXECUTIVE SUMMARY... 5 2.1 Overall conclusion... 5 2.2 Data collection... 8 2.2.1 Quantitative

Læs mere

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2005 06 BoConcept Holding A/S Mørupvej 16 DK-7400 Herning Tel. +45 70 13 13 66 Fax +45 96 26 72 11 www.boconceptholding.com E-mail: holding@boconcept.com CVR no. 34 01 84 13 Mapic

Læs mere

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark 1 Indhold Et fælles sprog og en nyttig værktøjskasse Indledning v/projektleder Anette Hutzen Kjær Fremtidens talenter skal til Syddanmark Sådan

Læs mere

Årsberetning Annual report 2011

Årsberetning Annual report 2011 Årsberetning Annual report 2011 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre Tema Theme The theme of this annual report is Creative energy. Creative energy means the renewable energy of the

Læs mere

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53.

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. 1. 10.00-10:05 Approval of Agenda 2. 10.05-10:15 CBS Strategy 3. 10:15-10:50 CBS s Education Strategy

Læs mere

2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005. Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber DEN EUROPÆISKE UNION

2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005. Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber DEN EUROPÆISKE UNION Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber 2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Slutevaluering af EQUAL-programmet

Læs mere

Codes of conduct social responsibility or window-dressing?

Codes of conduct social responsibility or window-dressing? Codes of conduct social responsibility or window-dressing? A case study of DONG Energy s code of conduct: What are the strengths and weaknesses for ensuring social responsible behaviour of coal suppliers?

Læs mere

PRODUKTIONSSYSTEMER TIL SVIN

PRODUKTIONSSYSTEMER TIL SVIN Støttet af: VURDERING AF FREMTIDENS & European Agricultural Fund for Rural Development PRODUKTIONSSYSTEMER TIL SVIN RAPPORT NR. 38 Rapporten giver et bud på, hvordan produktionssystemer bør bygges i dag

Læs mere

Authentic Companies are the Winners of Tomorrow

Authentic Companies are the Winners of Tomorrow Authentic Companies are the Winners of Tomorrow www.stagis.com www.stagisblog.com +45 33 23 13 00 IMAGE AUTHENTICITY This above all: to thine own self be true And it doth follow, as the night the day,

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 1 DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 2 3 Indholdsfortegnelse / Table of contents 04 Forord ved bestyrelsesformanden / Foreword by the Chairman of the Board 06 Indledning ved rektor

Læs mere

Årsskrift/ Annual review 2010

Årsskrift/ Annual review 2010 Årsskrift/ Annual review 2010 Tro på fremtiden/ Believe in the future 2010 var første år for vores virksomheder efter den kraftige krise, som ramte globalt i 2008/09. Der er stadig udfordringer som resultat

Læs mere

VERDENSDIABETESFONDEN ÅRSREGNSKAB 2014 WORLD DIABETES FOUNDATION FINANCIAL STATEMENTS FOR 2014. CVR-nr. 26 56 17 79

VERDENSDIABETESFONDEN ÅRSREGNSKAB 2014 WORLD DIABETES FOUNDATION FINANCIAL STATEMENTS FOR 2014. CVR-nr. 26 56 17 79 ÅRSREGNSKAB 2014 FINANCIAL STATEMENTS FOR 2014 GODKENDT AF BESTYRELSEN 3. MARTS 2015 APPROVED BY THE BOARD OF DIRECTORS 3 MARCH 2015 CVR-nr. 26 56 17 79 Årsberetning 2014 Management Review 2014 Fondens

Læs mere

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION Årsberetning 2010 Annual report 2010 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre 2 Årsberetning Annual report 2010 DGC Hvem er vi? Who are

Læs mere

Årsrapport 2009. Annual Report 2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 1

Årsrapport 2009. Annual Report 2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 1 Årsrapport 2009 Annual Report 2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 1 2 Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 Sammenslutningen Danske Andelskassers ordinære generalforsamling

Læs mere

JUNE 2009. Danbor Service becomes sole distributor of the unique tool Safety Tools. News from Danbor Services Ltd.

JUNE 2009. Danbor Service becomes sole distributor of the unique tool Safety Tools. News from Danbor Services Ltd. DANBOR SERVICE AS Kanalen 1 DK-6700 Esbjerg Phone: + 45 79 11 19 00 Fax: + 45 79 11 19 01 dbs@danbor.com www.danbor.com www.danbor.dk www.vestmedia.dk JUNE 2009 Danbor Service becomes sole distributor

Læs mere

Innovative CSR-strategies in SME s. PhD Thesis Proposal. Presentation April 23 th 2008. Per Krull. krull@asb.dk

Innovative CSR-strategies in SME s. PhD Thesis Proposal. Presentation April 23 th 2008. Per Krull. krull@asb.dk Innovative CSR-strategies in SME s. PhD Thesis Proposal Presentation April 23 th 2008 Per Krull krull@asb.dk Department of Management Strategy Lab Aarhus School of Business University of Aarhus. 0 TABLE

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 Indholdsfortegnelse / Contents

Læs mere

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Marts 2013 March 2013 Udgivet af Spillemyndigheden Marts 2013 ISBN 978 87 7121 629 5 Tryk Rosendahls Schults Grafisk

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Corporate Citizenship Rapport 2008 corporate Corporate citizenship Citizenship Indledning til Corporate Citizenship Danfoss er en global virksomhed med tilstedeværelse i

Læs mere