CSR Rapport 2010 CSR Report 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CSR Rapport 2010 CSR Report 2010"

Transkript

1 CP Kelco ApS Ved banen 16 DK-4623 Lille Skensved, Denmark Tel.: CVR: CSR Rapport 2010 CSR Report 2010 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf ÅRL 99a. Redegørelsen er en del af ledelsesberetningen i CP Kelco s årsrapport for Statutory report of social responsibility cf. The Danish Company Accounts Act 99a. Part of Directors Report in CP Kelco 2010 Annual Report.

2 Om firmaet CP Kelco er førende producent af hydrokolloid specialtyper: ingredienser, som anvendes til forbedring af tekstur, konsistens og stabilitet i fødevarer og farmaceutiske produkter samt til personlig pleje. Herudover bruges produkterne til visse industrielle anvendelser, bl.a. i papir og olieindustrien. CP Kelco koncernen har fabrikker i Danmark, Tyskland, Finland, USA, Brasilien, Kina og Philippinerne, og er ejet af et af de største familieejede selskaber i USA, J.M. Huber Corporation ( Huber ). I Lille Skensved, Danmark producerer CP Kelco ApS (herefter benævnt virksomheden ) primært ingredienserne pektin og carrageenan på basis af citrusskaller og havtang. Citrusskallerne importeres især fra Syd- og Mellemamerika samt Sydeuropa, mens størstedelen af havtangen kommer fra Fjernøsten, Canada, Chile og Afrika. About the Company CP Kelco is a leading producer of specialty hydrocolloids, which are used to improve texture and stability in food products and pharmaceutical and personal care applications. Furthermore the products are used for certain industrial applications in the paper and oil industry. The CP Kelco Group has manufacturing facilities in Denmark, Germany, Finland, the United States, Brazil, China and the Philippines and is owned by J.M. Huber Corporation ( Huber ), one of the largest family-owned companies in the US. At Lille Skensved, Denmark CP Kelco ApS (hereinafter called Company ) produces pectin and carrageenan based respectively on citrus peel and seaweed.the citrus peel is imported from South & Central America and Southern Europe, whereas the major part of the seaweed typically comes from the Far East, Canada, Chile & Africa. Fabrikken i Lille Skensved beskæftiger ca. 400 medarbejdere inden for produktion, forskning og udvikling, salgs- & kundesupport, indkøb og administration. The plant in Lille Skensved employs approx. 400 people within production, research & development, sales & customer support, purchasing and administration. 2

3 Huber principperne CP Kelco koncernen driver forretning på basis af Huber Principperne. Huber principperne fastlægger virksomhedens kultur og beskriver Huber familiens mangeårige kerneværdier. The Huber Principles The CP Kelco Group conducts business on the basis of the Huber Principles. The Huber Principles define the Company s culture and align with longstanding core values of the Huber family. I denne CSR rapport forklares, hvordan virksomheden arbejder med: In this CSR report the Company will explain how it deals with: Arbejdsmiljø, sundhed, miljø og bæredygtighed Etisk adfærd Respekt for mennesker Environmental, Health & Safety (EH&S) Sustainability Ethical Behaviour Respect for People Arbejdsmiljø, sundhed, miljø og bæredygtighed Sikkerhedspolitik: Virksomhedens sikkerhedspolitik kaldes Drive to Zero (arbejde mod 0 ulykker) - og målet er at undgå, at medarbejderne kommer til skade samt at opretholde en god processikkerhed. Politikken har førsteprioritet. For at efterleve politikken anvender virksomheden en række værktøjer i det daglige sikkerhedsarbejde. Adfærdsbaseret Sikkerhed, også kaldet ABS er et af disse værktøjer. Det er baseret på erkendelsen af, at den menneskelige faktor ofte er årsag til arbejdsulykker. ABS processen består i, at medarbejderne systematisk gennemfører observationer af de forskellige arbejdssituationer og giver feedback på de observerede sikre såvel som usikre handlinger. Dette medvirker til at øge medarbejdernes bevidsthed om deres ansvar for at udføre arbejdet på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Et andet værktøj, der anvendes i det daglige sikkerhedsarbejde, er Safety Walks. Medlemmer af ledelsesgruppen går flere gange om ugen Safety Walk i forskellige afdelinger, hvor de drøfter sikkerhed med medarbejderne. Safety Walks sikrer synlig ledelse og opmærksomhed omkring virksomhedens sikkerhedsregler, ligesom de er medvirkende til at sætte fokus på at undgå ulykker og udvikle sikkerhedskulturen i hele virksomheden. For hele tiden at gøre sikkerheden endnu bedre, sætter virksomheden hvert år nye mål for arbejdsmiljøet, og arbejdsmiljøpåvirkninger måles, dokumenteres og kommunikeres til alle medarbejdere. Environmental, Health & Safety (EH&S) Sustainability Safety Policy: The Drive to Zero policy is part of the top priorities of the Company and of the Group and aims at preventing employee injuries and maintaining process safety. In order to comply with the policy the Company uses a number of tools in the daily work. The Behavioral Based Safety process (BBS process) is one of these tools and is based on the fact that the human factor is often the cause of work injuries. By means of the BBS Process employees systematically conduct observations of the different work situations, and provide feedback on the observed secure as well as unsecure actions. This contributes to an increased consciousness among the employees about their responsibility to perform their work in a safe way. Another tool the Company applies in the daily work is Safety Walks. Several times a week members of the management team conduct Safety Walks in the various departments in order to discuss safety with the employees. Safety Walks ensure a visible management of the safety rules and bring focus on avoiding incidents and developing the safety culture throughout the Company. Every year the Company sets new goals to enhance safety at the work place, and the resulting impacts are measured, documented and communicated to all employees. 3

4 Virksomhedens arbejdsmiljøledelsessystem har siden 2003 været certificeret efter OHSAS standarden. Company s work environment management system has been certified according to the OHSAS standard since The massive focus on safety at the work place in the entire Company has resulted in a stable low level of employee injuries. Det store fokus, der er på sikkerhed og arbejdsmiljø i hele virksomheden har resulteret i, at antallet af arbejdsulykker ligger på et stabilt meget lavt niveau. As it appears from the graph below (left column) Company had 3 employee injuries in 2008, 1 injury in 2009 and 3 injuries in The number of lost days related to employee injuries in the same three years is shown in the table below (right): Som det fremgår af grafen nedenfor, skete der 3 arbejdsulykker i 2008, 1 ulykke i 2009 og 3 ulykker i Antallet af sygedage i relation til arbejdsulykker i de samme 3 år fremgår ligeledes nedenfor (grafen til højre): Antal sygedage i forb. med arbejd sulykker / Antal sygedage relateret til arbejdsulykker Number of Days Sick related to Wo rk Accidents Number of Lost Days related to Employee Injuries Antal arbejdsulykker / Num ber of Work Antal arbejdsulykker Accidents Number of Employee Injuries Antallet af sygedage (grafen til højre) i forbindelse med arbejdsulykker var i 2010 på 69 sygedage. Det højere antal sygedage i relation til ulykker skyldtes, at den ene af de 3 arbejdsulykker i 2010 forårsagede et længere sygefravær. In 2010, 69 working days were lost in connection with employee injuries. The increased number of lost days in 2010 is due to the fact that one of the 3 injuries in 2010 resulted in a longer period of absence days. Trivsel & Sundhed Health & Well Being Politik: Policy: Trivsel og sundhed prioriteres højt, og virksomheden ser positivt på at støtte medarbejdernes egne initiativer på området. Job satisfaction and health are highly prioritized and the Company looks positively at supporting the employees own Ledelse og medarbejdere arbejder med trivsel i samarbejdsudvalget. I 2010 gennemførte samarbejdsudvalget en spørgeundersøgelse, hvor medarbejderne blev spurgt om, hvad jobtilfredshed og trivsel er for dem. The management is working hand in hand with the Works Council on employee s job satisfaction and well being at the work place. In 2010 the Works Council conducted a survey amongst employees about what job satisfaction and well being at the workplace would mean to them. initiatives in this area. Svarene fra medarbejderne drejede sig om faktorer som god omgangstone, opmærksomhed og anerkendelse, respekt for hinanden på alle niveauer, udfordringer i jobbet samt uddannelse og udvikling. Afdelingerne har brugt resultatet af spørgeundersøgelsen som tema for en teambuilding øvelse, hvor hver afdeling har formuleret et sæt leveregler for god trivsel i afdelingen. Amongst the responses provided by the employees, positive work spirit, recognition and respect for each other at all levels, challenges in the job, education and development opportunities were recurrent feedback. The departments used the result of this survey as the theme for a teambuilding exercise where each department was to formulate a set of rules for the employees well being in the department. Firmaet har en aktiv sportsforening, der tilbyder et rigt udvalg af aktiviteter, såsom løb, gymnastik, fiskeri, meditation.derudover inviterer firmaet hvert år alle medarbejdere til at deltage i verdens største motionsløb, DHL,der afvikles i København. Further the Company has an active sports club offering a wide range of activities, such as running, gymnastics, fishing, meditation, and the Company invites employees to attend the world s largest fun run, DHL, which takes place every year in Copenhagen. Trivslen blandt firmaets medarbejdere er generelt god og fraværsprocenten lav. Mange medarbejdere bliver på virksomheden i en længere årrække. Job satisfaction among the Company s employees is generally good and the number of absence days per employee is low. A large number of employees have been with the Company for many years. 4

5 Miljømæssige forhold: Environmental Issues: Politik: Policy: I virksomhedens miljøpolitik er fastlagt, at virksomheden gennem en målrettet indsats, og under hensyntagen til den teknologiske udvikling, løbende vil skabe forbedringer i miljøpræstationerne, herunder effektivisere ressourceforbruget. Virksomheden vil samtidig fremme medarbejdernes miljø- og energibevidsthed gennem træning og integration af miljøog energiforhold i det daglige arbejde. The Company s environmental policy reflects that through a goal orientated effort and in consideration of its technological development, the Company will create continuous improvements in its environmental accomplishments, including a reduction in resource consumption. At the same time the Company will enhance employees consciousness for environmental issues and energy savings through trainings and the integration of environmental considerations in the daily work. Hensynet til miljøet er indarbejdet som et fokusområde i de daglige rutiner i produktionen. Ved introduktion af nye produkter eller udstyr og ændring af produktionsprocesser tages den miljømæssigt set bedst tilgængelige teknologi i betragtning. Environmental considerations have become a focus area in the daily production routines. Best available technology from an environmental point of view is taken into account when introducing new products or equipment and when production processes are changed. Virksomheden lægger stor vægt på at have en åben og konstruktiv dialog med lokalsamfundet. I 2010 inviterede virksomheden fabrikkens naboer til Åbent Hus dag, hvor der blev givet en præsentation af fabrikken med særlig vægt på miljø og sikkerhedstiltag. It is important for the Company to keep an open and constructive dialogue with the local community. In 2010 the Company invited its neighbours to an Open House Day where the Company presented the manufacuring site with a particular emphasis on its safety and environmental practices. Hvert år sætter virksomheden nye miljømål for til stadighed at fremdrive miljøforbedringer i det daglige arbejde. Virksomhedens miljøpåvirkninger måles, dokumenteres og kommunikeres til alle medarbejdere foruden Miljømyndighederne. Every year the Company defines new environmental goals in order to drive improvements in the daily work. The Company s environmental impact is measured, documented and communicated to all employees and to the Environmental Authorities. Virksomheden har siden 2004 haft et miljøledelsessystem, der er certificeret efter ISO standarden. Since 2004 Company has an environmental management system certified according to the ISO standard Til fremstilling af virksomhedens produkter bruges store mængder energi. Virksomheden fremstiller selv elektricitet på baggrund af naturgas, hvilket giver anledning til udledning af CO2. Denne fremstilling af el på baggrund af naturgas medfører dog en lavere udledning af CO2 set i forhold til el, der leveres via elnettet. A big amount of energy is used for the manufacture of Company s products. The company produces electricity based on consumption of natural gas which causes lower CO2 emission, compared to the CO2 emission from the electricity delivered from the grid. The Company s consumption of natural gas in 2010 resulted in a CO2 emission of 86,149 tons. If the Company had purchased all the energy from the grid, the CO2 emission would have amounted to approx.160,000 tons. Virksomhedens forbrug af naturgas i 2010 resulterede i en CO2-udledning på tons. Såfremt virksomheden havde købt al energi som el fra elnettet i 2010, ville CO2udledningen herfra have udgjort ca tons. The increased CO2 emission in 2010 is actually resulting from an increase in production. Den øgede CO2 udledning i 2010 skyldes øget produktion. Udledning af CO2 Tons Udledning af CO2 Tons Em issionof ofco2 CO2 Tons Tons Emission

6 Restprodukterne fra produktionen udgøres af filtreringsmaterialet perlit samt rester af citrusskaller og tang i form af pektinrest og tangrest. Perlit og tangrest udspredes som strukturforbedrende produkter på landbrugsjord, og pektinresten anvendes til kreaturfoder. Slam fra virksomhedens eget renseanlæg udspredes på landbrugsjord i Tyskland, der opererer med differentierede grænseværdier. Dvs. at hvert stykke jord evalueres for egnethed inden udspredningen foretages. The residual products from the production consist of the filtration material perlite, citrus peel in the form of pectin residues and seaweed. Perlite and seaweed residues are used as texture improving products on farmland and pectin residues are used as cattle feed. Sludge from Company s own wastewater treatment structure is spread on farmland in Germany where they operate with differentiated limit values. This means that each piece of land is evaluated for suitability before the spreading takes place. Affaldsmængdernes fordeling på bortskaffelsesmetode: Distribution of waste: 2008 Tons 2009 Tons 2010 Tons Genanvendelse / Recycling Forbrænding / Incineration Deponering / Disposal Affald i alt / Total Waste Den øgede affaldsmængde i 2010 til genanvendelse skyldes højere produktion. Den øgede affaldsmængde til forbrænding skyldes, at cadmium indholdet i en del af tangresten har været over grænseværdierne for udspredelse på landbrugsjord (cadmium indholdet stammer fra tangtypen). Der arbejdes på at finde en alternativ løsning for genbrug af denne del af tangresterne. The amount of recycled waste in 2010 has increased due to an increase in production. The reason for the increased amount of waste for incineration is that part of the seaweed waste has had a cadmium content exceeding limit values for spreading it on farmland (the cadmium originates from the seaweed type). The Company is currently working on finding an alternative solution for recycling this part of the seaweed waste. Etisk adfærd Ethical Behaviour Politik: Policy: Virksomheden er af den opfattelse, at etisk adfærd drejer sig om, hvordan virksomheden udøver forretning og hvordan medarbejderne optræder i forhold til andre. Huber principperne danner grundlag for koncernens etiske program, d.v.s. de værdier og principper, som følges ud over lovgivningsmæssige krav. The Company believes that ethical behaviour is about how the Company conducts business and how its employees behave toward others. The Huber Principles are the basis of Company s Ethics Program, i.e. the values and principles followed beyond regulations which are mandatory by law. Company employees are requested to conduct themselves with professionalism and ethical responsibility toward others. Company is operating its business with the highest standard for compliance with laws, regulations and corporate policies as well as internationally accepted standards. Virksomhedens medarbejdere bliver bedt om at optræde professionelt og etisk ansvarligt over for andre. Virksomheden udøver forretning efter de højeste standarder for overholdelse af love, regulativer og koncern politikker, såvel som internationalt accepterede standarder. Nye medarbejdere får udleveret håndbogen Principper for forretningsmæssig adfærd. En håndbog, som indeholder retningslinjer for, hvordan de etiske principper følges. Efter at være blevet introduceret til retningslinjerne af en leder, bliver den enkelte medarbejder bedt om at bekræfte, at han/ hun forstår dem og forpligter sig til at efterleve dem. New employees receive the Principle in Action, a handbook containing the guidelines on how to follow the ethical principles. After being introduced to the guidelines by a supervisor, every employee is asked to confirm that he/she understands them and commits to adhere to the principles. The Company seeks to build relations with suppliers who follow guidelines and standards corresponding to its own. Virksomheden ønsker at at opbygge relationer med leverandører, som følger tilsvarende retningslinjer og standarder. 6

7 De relevante retningslinjer bliver kommunikeret ud til leverandørerne, og virksomheden følger ved regelmæssige besøg og audits op på efterlevelsen af virksomhedens principper. Områder med særligt behov for opfølgning overvåges løbende af virksomhedens lokale medarbejdere. The relevant guidelines are communicated to suppliers and Company follows up on compliance with its principles during regular visits and audits. Areas with a particular need for follow up are monitored continuously by local Company employees. Principperne tilskynder åben kommunikation og sikrer, at potentielle etiske problemstillinger nemt kan komme op til overfladen og bliver løst korrekt. The principles encourage open communication and ensure that potential ethical concerns can be easily surfaced and properly resolved. Rapporterede sager om potentielt upassende adfærd bliver omhyggeligt fulgt op. Overtrædelse af retningslinjerne fører til korrigerende handlinger, og hvis det skønnes relevant, disciplinære tiltag. Virksomheden vil undlade at indgå forretning med leverandører, som viser sig ikke at leve op til virksomhedens standarder. Reported issues about potentially improper conduct are being thoroughly followed up. Violation of the guidelines lead to corrective actions and, if deemed appropriate, disciplinary measures. Company will avoid doing business with suppliers that turn out not to comply with its standards. Respekt for mennesker Respect for People Politik: Policy: Virksomhedens principper for forretningsmæssig adfærd omfatter retningslinier for udøvelse af fair beskæftigelsespraksis. Virksomheden er stolt af koncernens mangeårige tradition for at behandle alle medarbejdere med respekt og værdighed. The Principles in Action comprise guidelines for fair employment practises. The Company is proud of the Group s long-standing tradition to treat all employees with respect and dignity. I henhold til koncernens princip om at vise Respekt for mennesker værdsætter virksomheden forskellighed og godt teamwork blandt medarbejderne. Diskrimination p.g.a. køn, race, seksuel orientering, alder, nationalitet, religion eller politisk overbevisning accepteres ikke. Under the Respect for People principle, Company values employee diversity and superior teamwork and forbid discrimination due to gender, race, sexual orientation, age, nationality, religion and political belief. Ydermere forpligter virksomheden sig til at vise social ansvarlighed for befolkningen i de lokalområder, hvor virksomheden opererer. Further, the Company is committed to show social responsibility for the population in the local communities where it is operating. 7

8 Ansættelse, forfremmelse, aflønning eller andre beskæftigelsesrelaterede beslutninger træffes alene på grundlag af faktorer som indsats, kvalifikationer og andre jobrelaterede kriterier. Employment, promotion, salary or other employment related decisions are taken solely on the basis of factors such as effort, qualification or other job-related criteria. Virksomheden støtter sociale tiltag i lokalsamfundet, f.eks. med årlige donationer til de lokale spejdere, den lokale idrætsklub og det lokale museum. Further, the Company is supporting social activities in its local communities, e.g. through yearly donations to the local scouts, the local sports club and the local museum. På uddannelsesområdet indgår virksomheden i et aktivt samarbejde med skoler og uddannelsesinstitutioner. Grupper af studerende besøger hyppigt virksomheden, og nogle studerende samarbejder med virksomheden i forbindelse med udarbejdelse af deres master projekt eller andre professionelle projekter. Virksomheden gør opmærksom på sig selv blandt studerende ved at stille op ved job messer og andre branding arrangementer. In the educational area the Company cooperates with schools and educational institutions. Groups of students are visiting Company s plant frequently and some students cooperate with Company while making their master degree or conducting other professional projects. The Company brands itself among the students through participation to job exhibitions and other branding activities. Virksomheden er kendt i lokalsamfundet som en god arbejdsplads og for at have en modtagelig og åbensindet indstilling til nye ideer og aktiviteter. Company is known in the local community as a good place to work and for showing a receptive and open minded attitude towards new ideas and activities. 8

CSR Rapport 2013 CSR Report 2013

CSR Rapport 2013 CSR Report 2013 CP Kelco ApS Ved banen 16 DK-4623 Lille Skensved, Denmark Tel.: +45 5616 5616 CVR: 21 21 02 85 www.cpkelco.com CSR Rapport 2013 CSR Report 2013 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf ÅRL 99a. Redegørelsen

Læs mere

CSR Rapport 2014 CSR Report 2014

CSR Rapport 2014 CSR Report 2014 CP Kelco ApS Ved banen 16 DK-4623 Lille Skensved, Denmark Tel.: +45 5616 5616 CVR: 21 21 02 85 www.cpkelco.com CSR Rapport 2014 CSR Report 2014 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf ÅRL 99a. Redegørelsen

Læs mere

COP 2013/2014 DANSK ENGLISH

COP 2013/2014 DANSK ENGLISH COP 2013/2014 DANSK ENGLISH Indhold Statement of Support Om Kentaur A/S Menneskerettigheder Arbejdstagerforhold Miljø Anti-korruption Content Statement of Support About Kentaur A/S Human Rights Labour

Læs mere

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C CVR-nr. 48233511 Årsrapport 2011 Annual Report 2011 Indhold / Contents Kort om Grontmij A/S / Grontmij A/S in brief 3 Ledelsespåtegning / Statement by the Board of Executives and the Board of Directors

Læs mere

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 ELECTRONICS MANUFACTURING SERVICES Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 GPV International A/S CVR 66 94 57 15 Indhold Contents 12 13 Hoved- og nøgletal 5 Financial highlights Ledelsens beretning 9

Læs mere

LEGO Koncernens* Code of Conduct

LEGO Koncernens* Code of Conduct LEGO Koncernens* Code of Conduct * Ved LEGO Koncernen forstås i dette dokument ethvert selskab i LEGO Koncernen og/eller LEGO Koncernen som sådan. Version 3.0 1 CODE OF CONDUCT for Leverandører til LEGO

Læs mere

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Titel: Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Redaktion: Henrik Hassing, FORCE Technology

Læs mere

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn 2014 årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn Selskabsoplysninger Company Information Selskabsoplysninger Company Information selskabet the company Sonlinc A/S Hans Edvard Teglers Vej 5 2920

Læs mere

Forord. Transportrådet, januar 2001 - 1 -

Forord. Transportrådet, januar 2001 - 1 - Forord Den politiske offentlighed savner indsigt i godstransportområdet. Denne opfattelse deles både af transportbranchen, transportforskere og embedsmænd der har godstransport som sagsområde. Den manglende

Læs mere

Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand og spildevandsslam fra spildevandsforsyninger. Miljøprojekt nr.

Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand og spildevandsslam fra spildevandsforsyninger. Miljøprojekt nr. Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand og spildevandsslam fra spildevandsforsyninger Miljøprojekt nr. 1460, 2013 Titel: Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand

Læs mere

Årsskrift/ Annual review 2011

Årsskrift/ Annual review 2011 Årsskrift/ Annual review 2011 Medansvar for en åben og gennemskuelig debat/ Shared responsibility for an open and transparent debate En debat om fonde er skudt i gang. Det er positivt; og som fond anerkender

Læs mere

DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning

DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning Mellemfolkeligt Samvirke Rådsmøde den 30. Og 31. Maj 2015 Bilag 2.b INDLEDNING DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning Rådet modtager tre beretninger om Mellemfolkeligt Samvirkes arbejde:

Læs mere

MyC4 A/S CVR-nr. 29 60 38 63 Central Business Registration No 29 60 38 63 Årsrapport 2007 Annual report 2007

MyC4 A/S CVR-nr. 29 60 38 63 Central Business Registration No 29 60 38 63 Årsrapport 2007 Annual report 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR no. 24 21 37 14 Tværkajen 5 P.O. Box 10 5100 Odense C Denmark Phone +45 63 14 66 00 Fax +45 63 14 66 12 www.deloitte.dk MyC4 A/S CVR-nr. 29 60 38 63

Læs mere

Årsberetning Annual report 2011

Årsberetning Annual report 2011 Årsberetning Annual report 2011 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre Tema Theme The theme of this annual report is Creative energy. Creative energy means the renewable energy of the

Læs mere

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53.

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. 1. 10.00-10:05 Approval of Agenda 2. 10.05-10:15 CBS Strategy 3. 10:15-10:50 CBS s Education Strategy

Læs mere

JUNE 2011. Insight is the in-house magazine. published biannually.

JUNE 2011. Insight is the in-house magazine. published biannually. Insight is the in-house magazine of the Danbor Service Group. It is published biannually. Publisher: Danbor Service AS, Kanalen 1, DK- 6700 Esbjerg, ph +45 7911 1900, info@danbor.dk, www.danbor.dk. Circulation:

Læs mere

Genanvendelse af hård PVC i Danmark. Miljøprojekt nr. 1717, 2015

Genanvendelse af hård PVC i Danmark. Miljøprojekt nr. 1717, 2015 Genanvendelse af hård PVC i Danmark Miljøprojekt nr. 1717, 2015 Titel: Genanvendelse af hård PVC i Danmark Redaktion: Ole Kaysen og Kristoffer Gulmark Poulsen, Econet AS Anders Christian Schmidt, Force

Læs mere

Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger

Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger Miljøprojekt Nr. 900 2004 Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger Lis Thodberg et. al. Birch & Krogboe, Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives,

Læs mere

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum DANISH MARITIME MAGAZINE EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum 1-2009 1 WÄRTSILÄ is a registered trademark. NO BOARDROOM CONVERSATION WILL BREAK THIS ICE. The world has enough talkers.

Læs mere

COP RAPPORT/COP R FORUM ADVOKATER

COP RAPPORT/COP R FORUM ADVOKATER ORT COP RAPPORT/COP REPORT 2013 COP RAPPORT/COP R ATER FORUM ADVOKATER FORUM ADVOKATER FORU Design og tryk: KLS Grafisk Hus A/S Produceret CO 2-neutralt INDHOLD Forord... 5 Om Forum Advokater... 7 Forum

Læs mere

Risikohåndtering og risikokommunikation

Risikohåndtering og risikokommunikation Miljøprojekt Nr. 893 2004 Risikohåndtering og risikokommunikation Lis Husmer og Karl Vogt-Nielsen Center for Alternativ Samfundsanalyse Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter

Læs mere

Eksperthjælp i forbindelse med miljøregulering af virksomheder. Claus Werner Nielsen, Asger Vestergaard og Titti Kopp COWI A/S

Eksperthjælp i forbindelse med miljøregulering af virksomheder. Claus Werner Nielsen, Asger Vestergaard og Titti Kopp COWI A/S Eksperthjælp i forbindelse med miljøregulering af virksomheder Claus Werner Nielsen, Asger Vestergaard og Titti Kopp COWI A/S Miljøprojekt Nr. 1365 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Grønne job i Danmark. Evaluering af Den Grønne Jobpulje 1997-2000. Udarbejdet af Center for Alternativ Samfundsanalyse for Den Grønne Jobpulje

Grønne job i Danmark. Evaluering af Den Grønne Jobpulje 1997-2000. Udarbejdet af Center for Alternativ Samfundsanalyse for Den Grønne Jobpulje Grønne job i Danmark Evaluering af Den Grønne Jobpulje 1997-2000 Udarbejdet af Center for Alternativ Samfundsanalyse for Den Grønne Jobpulje *U QQH MRE L 'DQPDUN (YDOXHULQJ DI 'HQ *U QQH -RESXOMH 8GDUEHMGHW

Læs mere

Authentic Companies are the Winners of Tomorrow

Authentic Companies are the Winners of Tomorrow Authentic Companies are the Winners of Tomorrow www.stagis.com www.stagisblog.com +45 33 23 13 00 IMAGE AUTHENTICITY This above all: to thine own self be true And it doth follow, as the night the day,

Læs mere

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION Årsberetning 2010 Annual report 2010 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre 2 Årsberetning Annual report 2010 DGC Hvem er vi? Who are

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT 2009

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT 2009 Kjaer Group Head Office CONTENTS Ledelsens beretning Kjaer Group kort fortalt Kjaer Group s forretningsmodel Langsigtede finansielle mål 5 års nøgletal Udviklingen i 2009

Læs mere

Personalepolitik. Staff Policy

Personalepolitik. Staff Policy Personalepolitik 2 Medarbejdere skal have mulighed for at fungere selvstændigt og udvikle deres kompetencer. Employees must be allowed to function independently and develop their competences. Personalepolitik

Læs mere

Udenlandske videnarbejdere i Danmark

Udenlandske videnarbejdere i Danmark The Expat Study 2006 Udenlandske videnarbejdere i Danmark Oxford Research i samarbejde med The Copenhagen Post - Januar 2007 Forfatter: CBH Sidst gemt: 00-00-0000 00:00 Sidst udskrevet: 09-01-2007 16:29

Læs mere

Codes of conduct social responsibility or window-dressing?

Codes of conduct social responsibility or window-dressing? Codes of conduct social responsibility or window-dressing? A case study of DONG Energy s code of conduct: What are the strengths and weaknesses for ensuring social responsible behaviour of coal suppliers?

Læs mere