Brønderslev Jammerbugt Aalborg EKSPROPRIATIONSPROTOKOL. over. åstedsforretning. vedr. Ekspropriation til

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brønderslev Jammerbugt Aalborg EKSPROPRIATIONSPROTOKOL. over. åstedsforretning. vedr. Ekspropriation til"

Transkript

1 EKSPROPRIATIONSPROTOKOL over åstedsforretning vedr. Ekspropriation til erhvervelse af arealer til enkeltrettede cykelstier langs Pirupvejen fra Hune til Fårupvej. Jammerbugt Kommune

2 Åstedsforretningen afholdtes: Mandag d. 7/11, tirsdag d. 8/11 og torsdag, den 10/ I medfør af Lov om offentlige vej 43 har Teknik- og miljøudvalget, Jammerbugt Kommune vedtaget at iværksætte ekspropriation til erhvervelse af arealer til anlæg af enkeltrettede cykelstier langs Pirupvejen fra Hune til Fårupvej. I den anledning afholdtes efter reglerne i 47 og 48 i lov om offentlige veje åstedsforretninger mandag d. 7/11, tirsdag d. 8/11 og torsdag, den 10/ Åstedsforretningernes afholdelse har været offentlig bekendtgjort i dagspressen, Nordjyske Stiftstidende, den 9. oktober 2011, og fra d. 10. oktober 2011 har ekspropriationsplan og lodsejerfortegnelse, hvoraf ekspropriationens omtrentlige omfang fremgår, været fremlagt til offentlig gennemsyn hos Jammerbugt Kommune, Teknik- & Miljøforvaltningen, Lundbakvej 5, 9490 Pandrup. De berørte ejere og brugere af arealer, der ønskes eksproprieret, var indvarslet ved anbefalet brev afsendt den 7. oktober Åstedsforretningerne påbegyndtes mandag, den 7. november kl ved ejendommen matr.nr. 25z Hune By, Hune. Ved forretningen deltog: Jens Chr. Golding (Fmd. Teknisk Ud- fra Kommunalbestyrelsen: valg) fra Teknik- og Miljøforvaltningen: fra projekterende ingeniørfirma, Cowi A/S: fra landinspektørkonsulenten, Landinspektør Nord A/S: Bjarne V. Pedersen, landinspektør Marie Moselund Haar Vad, ingeniør Jane Olesen, ingeniør Carsten Overgaard Sørensen, landinsp Protokollen blev ført af: Åstedsforretningen lededes af: Carsten Overgaard Sørensen Jens Chr. Golding

3 Fremlagt ved åstedsforretningen: a. Udskrift af Jammerbugt Kommunes beslutning om at afholde åstedsforretning efter reglerne i lov om off. veje. b. kopi af indkaldelse til lodsejere. c. kopi af offentliggørelsen (annonce) i dagspressen. d. areal- og lodsejerfortegnelse med bilag udsendt til lodsejere. e. uddrag af lov om offentlige veje.

4 Mandag d. 7. november 2011: Protokollat løbe nr. 1: Lodsejer har tidligere mødtes med Carsten Overgaard, og givet udtryk for, at eksisterende hæk ønskes bevaret eller evt. flyttet. Dette vil blive imødekommet. Erstatningstilbud fremsendes. Protokollat løbe nr. 2: Lodsejer Marianne Kyndi mødte. Cykelstiprojektet blev gennemgået. Lodsejer så gerne stakik på top af skråning bevaret, og gjorde opmærksom på at skråningen er beplantet med paradisæbler, løgplanter og lupiner. Ærtetræ nordligst vil blive bevaret. Stakit bevares. Erstatningstilbud blev udleveret Protokollat løbe nr. 3: Lodsejer Poul Kristian Rank mødte. Cykelstiprojektet blev gennemgået. Lodsejer havde ingen bemærkninger til projektet. Protokollat løbe nr. 4: Lodsejer Vagn Tellefsen mødte. Cykelstiprojektet blev gennemgået. Lodsejer ønske plantestensmur og stakit bevaret. Dette blev imødekommet. Lodsejeraftale underskrevet

5 Protokollat løbe nr. 5: Lodsejer Preben Jonstrup mødte sammen med Ove Villadsen (gift med lodsejer Jytte Villadsen). Cykelstiprojektet blev gennemgået. Lodsejer havde ingen bemærkninger til projektet. Protokollat løbe nr. 6: Erstatningstilbud fremsendes. Protokollat løbe nr. 7: Jammerbugt Kommune. Ingen bem. Protokollat løbe nr. 8: Lodsejerne Finn Sixtus Thomsen og Max Sixtus Thomsen mødte. Cykelstiprojektet blev gennemgået. Det eksproprierede areal skal anvendes til skråningsanlæg bag cykelsti. Lodsejere fandt indgrebet meget uheldigt og meningsløst, og undrede sig over at indgrebet er nødvendigt. Lodsejere ønsker træerne bevaret, idet de fungerer som afskærmning til grunden. Der opfordres til specifik udpegning af, hvilke træer, der skal fældes og til minimering af indgrebet. Kommunens repræsentanter lovede at undersøge nærmere, om projektet kan revideres, så ekspropriationsarealet formindskes. Der blev udleveret erstatningstilbud.

6 Protokollat løbe nr. 9: Ringede afbud kort forinden åstedsmøde, og oplyste at arealet efter lodsejers skal erstattes som sommerhusgrund-pris. Der fremsendes erstatningstilbud. Protokollat løbe nr. 10: Sitkagran på hjørnet af Bag Højen bevares. Der fremsendes erstatningstilbud. Protokollat løbe nr. 11: Lodsejer Joan Lillie mødte. Lodsejer var bekymret for øget indsigt og støj til terrasse og grund og om eksisterende træer langs Pirupvejen kan bevares. Træerne vil blive bevaret, men grene beskæres indtil skel. Protokollat løbe nr. 12: Erstatningstilbud fremsendes.

7 Protokollat løbe nr. 13: Lodsejer Hardy Nielsen mødte. Lodsejer var bekymret for om eksisterende træer langs Pirupvejen kan bevares. Træerne vil blive bevaret, men grene beskæres indtil skel. Lodsejeraftale underskrevet Protokollat løbe nr. 14: Tirsdag d. 8. november 2011: Protokollat løbe nr. 15: Lodsejer Bodil Seidelmann mødte. Lodsejer ønskede træer langs Pirupvejen fældet, hvis der i stedet anlægges vold på grunden. Kommunen ønsker ikke at anlægge vold, og træerne vil blive bevaret, men grene beskæres indtil skel. Lodsejeraftale udleveret til overvejelse i 3 uger. Protokollat løbe nr. 16: Erstatningstilbud fremsendes. Underskrevet aftale modtaget d. 14/11-11 (cos)

8 Protokollat løbe nr. 17: Lodsejer Jens Ove Sørensen og hustru Joan Sørensen mødte. Der er ingen beplantning på arealet. Opkørsel fra Lyngbakkevej reguleres og tilpasses højdemæssigt. Lodsejer var bekymret for om arealafståelsen på ca. 85 m² i den nordlige del af grunden, har indflydelse på de 2 byggegrunde, der er mulighed for at udstykke fra arealet. Lodsejer har for nogle år siden fået udfærdiget udstykningsforslag, hvoraf det fremgår at arealet lige netop er stort nok til grunde á 1250 m². Landinspektør undersøger om ekspropriationen har betydning for udstykningsmulighederne, og fremsender efterfølgende erstatningstilbud. Protokollat løbe nr. 18: Lodsejer Aase Paulsen mødte sammen med søn, Michael Grimshave. Lodsejer havde ingen bemærkninger til projektet. Lodsejeraftale udleveret. Protokollat løbe nr. 19: Erstatningstilbud fremsendes. Protokollat løbe nr. 20: Erstatningstilbud fremsendes

9 Protokollat løbe nr. 21: Lodsejer Jan Pedersen mødte. Skråningens udseende bevares, og der vil ikke blive udført anlægsarbejde bag skråningen. Brombærbevoksning på skråning ryddes. Lodsejer havde ingen bemærkninger til projektet. Kommunens repræsentanter gennemgik erstatningstilbud, hvor der tilbydes kr. 100,00 pr. m² i overensstemmelse med ejendomsvurderingen, og i overenstemmelse med samtlige øvrige eksproprierede sommerhusarealer. Lodsejer finder hverken erstatningen eller erstatningsprincippet rimeligt, og mener at grundværdien er højere. Erstatningstilbud på kr ,- blev udleveret. Protokollat løbe nr. 22: For Dødsboet efter Carl Dreisler mødte datter Margit Dreisler sammen med John Laursen. Lodsejer udtrykte stor tilfredshed med at der nu anlægges cykelsti. Protokollat løbe nr. 23: For Dødsboet efter Carl Dreisler mødte datter Margit Dreisler sammen med John Laursen. Lodsejer udtrykte stor tilfredshed med at der nu anlægges cykelsti.

10 Protokollat løbe nr. 24: Lodsejerne Hanne Snoer og Marianne Topp mødte. Lodsejer udtrykte stor tilfredshed med at der nu anlægges cykelsti. Protokollat løbe nr. 25: For lodsejer mødte svigersøn Jørgen Jørgensen. Lodsejer havde ingen bemærkninger til projektet. Protokollat løbe nr. 26: Lodsejer Birthe Jensen mødte. Lodsejer havde ingen bemærkninger til projektet og udtrykte tilfredshed med at der nu anlægges cykelsti. Protokollat løbe nr. 27: Erstatningstilbud fremsendes.

11 Protokollat løbe nr. 28: Lodsejer Poul Filtenborg mødte. Lodsejer ønskede nordligste grantræ fældet og lagt på fællesareal nord for lodsejers grund. Dette blev i mødekommet Protokollat løbe nr. 29: Jammerbugt Kommune ingen bem. Torsdag d. 10. november 2011: Protokollat løbe nr. 30: Lodsejerne Kate og Niels Mortensen mødte. Lodsejer havde ingen bemærkninger til projektet. Lodsejer mente at der vil være en værdinedgang på ejendommen p.g.a. at vejanlægget kommer tættere på sommerhuset. Kommunens repræsentanter mente ikke at arealafståelsen ville medføre så store gener, at det kan aftvinge særlig ulempeerstatning. Der tilbydes derfor kun arealerstatning Lodsejeraftale udleveret til overvejelse i 3 uger. Protokollat løbe nr. 31: Der fremsendes erstatningstilbud.

12 Protokollat løbe nr. 32: Har telefonisk meddelt afbud. Der fremsendes erstatningstilbud. Underskrevet aftale modtaget d. 14/11-11 (cos) Protokollat løbe nr. 33: Har telefonisk meddelt afbud. Der fremsendes erstatningstilbud. Landinspektør og lodsejer har tidligere afholdt møde ved ekspropriationsarealet. Protokollat løbe nr. 34: Lodsejer Mogens Andersen mødte. Ekspropriationsareal på ca. 20 m² vestligst udgår af projektet. Lodsejer ønskede alle overkørsler bevaret. Ønsket blev accepteret af Kommunens repræsentanter. Det eksproprierede areal ligger i sommerhusområde, men er udlagt til friareal. Der ydes arealerstatning svarende til ½ arealværdi af sommerhusgrund-vurdering, samt erstatning for mistede træer, Lodsejer var ikke tilfreds med vurderingen af de mistede træer, der i henhold tilgartner vurdering kun bør erstattes med brændværdi i flis. Kommunens repræsentanter lovede at få endnu en skovkyndig vurdering af træernes værdi og vil herefter vende tilbage til lodsejer. Lodsejeraftale udleveret til overvejelse i 3 uger..

13 Protokollat løbe nr. 35: Lodsejer Jeens Thomassen mødte sammen med hustru, og jurist Hans Ole Kristensen, LandboNord. Desuden mødte køber af landbrugsarealet nord for privat fællesvej, Niels Rask. Cykelsti- og ridestiprojektet blev gennemgået og ekspropriationsarealerne blev besigtiget. Lodsejer oplyste, at jordarealerne nord for privat fællesvej er solgt til Niels Rask. Handlen er endnu ikke berigtiget. Erstatning vedrørende landbrugsjorden ønskes udbetalt til Niels Rask. Desuden er restparcellen med bygninger til salg, og der er pæn interesse for ejendommen. Lodsejer har ansøgt og fået landzonetilladelse til opførelse af ny bebyggelse på en mere tilbagetrukket placering ved Bredbjergvej. Zonetilladelsen kan kun anvendes, hvis eksisterende bebyggelse nedrives. Ejendommens bygninger ligger tæt ved Pirupvejen, og der eksproprieres del af eksisterende ladebygning i 4 m s dybde. Laden blev besigtiget indvendigt. Laden anvendes p.t. til opbevaring, og til foder og halm til ejendommens heste. Ladens indretning er forberedt til opsætning af fastbrændselsfyr. Det eksproprierede ladeareal er iflg. lodsejer bl.a. beregnet til opbevaring af brænde til fyret. Fra det eksproprierede ladeareal er der port mod Pirupvejen direkte ud i vejareal, samt mindre port mod øst. Laden er uisoleret, og iflg. BBR opført i Der var enighed om, at Jammerbugt Kommune skal stå for nedrivning og opførelse af ny gavl mod Pirupvejen. Lodsejer indhenter tilbud på dette, incl. etablering af ny dør mod øst. Jammerbugt Kommune kan ligeledes indhente tilbud, hvis det ønskes. Lodsejer påpegede, at adgangsforholdene til laden vil blive forringet, idet den tilbageværende port mod nord er mindre end porten mod syd (som forsvinder). Kun porten mod syd mod Pirupvejen er stor nok til indkørsel med traktor. Lodsejer mener derfor at der skal etableres udvidet port, således at halmballer mv. kan aflæsses med traktor. Der findes i dag to overkørsler til bygningerne. Lodsejer ønsker begge bevaret. Dette ønske imødekommes. Udenomsarealerne, herunder have, blev gennemgået m.h.t. beplantning, der forsvinder som følge af arealafståelsen. Lodsejer fandt ikke umiddelbart de oplyste takster for planter og træer tilfredsstillende, og ville selv indhente vurdering fra fagkyndig. Afstanden fra beboelse til vejskel vil blive omtrentlig halveret fra ca. 8 m til ca. 4 m. Lodsejer mener at der skal ydes erstatning til afskærmning i form af hegn langs hæk på en strækning af 20 m foran beboelsen.

14 Ud for landbrugsarealet mod øst skal der iflg. projektet etableres grøft langs vejen til afvanding. Dette medfører at eksisterende 6-rækket læbælte delvist forsvinder. Lodsejer mener at dette medfører øgede støjgener og indblik til bygninger, og mistet lævirkning til den landbrugsmæssige drift på marken. Lodsejer foreslog at der ydes erstatning til nyt læhegn langs den private fællesvej mellem mark og bygningsparcel for at nedbringe generne. Lodsejer foreslog grøften erstattet med dræn, men Kommunens repræsentanter mente ikke at dræn vil være tilstrækkeligt til afvanding af strækningen. Det aftaltes, at lodsejer indhenter tilbud og priser på opførelse af ny gavl og på beplantning i løbet af ca. 1 uge, og fremsender dette til Jammerbugt Kommune, som på dette grundlag udfærdiger erstatningstilbud, der efterfølgende fremsendes til lodsejer Protokollat løbe nr. 36: Jammerbugt Kommune ingen bem. Protokollat løbe nr. 37: Lodsejer Poul Christoffersen mødte sammen med hustru, datter og svigersøn, Egon Vittrup. Lodsejer udtrykte ønske om at arealindgrebet begrænses mest muligt. Lodsejer foreslog, at den projekterede grøft i stedet rørlægges, hvorved ekspropriationsarealet vil blive formindsket betragteligt. Kommunens repræsentanter lovede at undersøge om dette er en mulig løsning/projektændring, og forelægge indstilling vedrørende dette for Teknisk Udvalg. Lodsejer oplyste af der sker dræning af ejendommens marker til vejgrøfterne, og at husspildevand også p.t. ledes til vejgrøft. Kommunens repræsentanter mente ikke at arealafståelsen ville medføre så store gener, at det kan aftvinge særlig ulempeerstatning. Der tilbydes derfor kun arealerstatning Lodsejeraftale udleveret til overvejelse i 3 uger..

15 Protokollat løbe nr. 38: Direktør Søren Krageland mødte for lodsejer Fårup Sommerland A/S. Cykelsti-, vej- og ridestiprojektet blev gennemgået. Ekspropriationsarealet var besigtiget på forhånd. Lodsejer udtrykte tilfredshed med at projektet nu realiseres, og tilbød Kommunen at overtage de eksproprierede arealer vederlagsfrit. Kommunens repræsentanter takkede, idet projektet vil medføre betydelige fordele for Fårup Sommerland. Protokollat løbe nr. 39: Lodsejer Henrik Schnack mødte. Cykelsti-, vej- og ridestiprojektet blev gennemgået. Ekspropriationsarealet var besigtiget på forhånd. Lodsejer udtrykte tilfredshed med at projektet nu realiseres, og tilbød Kommunen at overtage de eksproprierede arealer vederlagsfrit. Kommunens repræsentanter takkede, idet projektet vil medføre betydelige fordele for Fårup Sommerland.

16 Hermed afsluttedes åstedsforretningen d. 10/ kl Carsten Overgaard Sørensen Jane Olesen Jens Chr. Golding Bjarne V. Pedersen Marie Vad

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation Til: Advokat Pia Egsgaard (j.nr. [XXX]) Langå Varmeværk A.m.b.a. Randers Kommune (j.nr. [XXX]) Fremsendes pr. e-mail til ovennævnte. Afgørelsen fremsendes ikke også pr. brev Frederiksborggade 15 1360 København

Læs mere

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse.

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Aftaler 4 og 7. Kommune H havde i 2003 solgt en erhvervsbyggegrund

Læs mere

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Referat fra den ordinære generalforsamling, mandag den 26. februar 2007 kl. 1930 i Fritidshuset i Dall Villaby Formanden, Flemming Hansen,

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

HANS ROHDE ADVOKAT. Att.: Lone Plovstrup (planogudvikling@roskilde.dk, lonep@roskilde.dk)

HANS ROHDE ADVOKAT. Att.: Lone Plovstrup (planogudvikling@roskilde.dk, lonep@roskilde.dk) Roskilde Kommune Plan og Udvikling Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Att.: Lone Plovstrup (planogudvikling@roskilde.dk, lonep@roskilde.dk) Cc.: Frede Lærke Pedersen, Roskilde Kommune, Teknik- og

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Pkt. 79 Salg af ejendom Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Økonomiudvalgets tidligere beslutning om at udbyde ejendommen Haraldsborg, Baldersvej 3, ønskes

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

Team By & Arkitektur. Samlet brev, modtaget 9.1.2013. fremsendt af Peter Nørgreen på vegne af 20 beboere i området. Følgende har afgivet høringssvar:

Team By & Arkitektur. Samlet brev, modtaget 9.1.2013. fremsendt af Peter Nørgreen på vegne af 20 beboere i området. Følgende har afgivet høringssvar: Team By & Arkitektur Sags id.: 12/4410 Sagsbehandler: Tove Krogh Stockmarr Behandling af indsigelser efter offentlig høring af forslag til Lokalplan 314 og kommuneplantillæg nr. 20, Offentligt område ved

Læs mere

SEPTEMBER 2009 RET & SKEL. Uenighed om højde. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

SEPTEMBER 2009 RET & SKEL. Uenighed om højde. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 119 SEPTEMBER 2009 Uenighed om højde RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange

Læs mere

Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse

Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse Torsdag den 14. marts 2013 kl. 19.30 på Usserød Skole Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2003 VEJLEDNING Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

Læs mere

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Nymarksvej 141 udbydes til boligformål Vilkår for salg af Nymarksvej 141 7000 Fredericia Nymarksvej 141 - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 15/1333 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland

Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Indsigelser til forslag til lokalplan nr. 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Høringsperiode: 22. januar til 18. marts 2013. 30.

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Referat Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Finn Andersen (FA) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN"

GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN" Dato: 14. maj 2008 REFERAT Ordinær generalforsamling lørdag, den 3. maj 2008 kl. 10.00 på Hulerød Kro Formanden, Ervin Cortsen, bød velkommen. Der var 76 stemmeberettigede

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

05485.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05485.00. Fredningen vedrører: Rungsted Ladegård. Domme. la ksatio nskom miss io nen.

05485.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05485.00. Fredningen vedrører: Rungsted Ladegård. Domme. la ksatio nskom miss io nen. 05485.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05485.00 Fredningen vedrører: Rungsted Ladegård Domme la ksatio nskom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-10-1971 Kendelser Deklarationer

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

Lokalplanforslaget har været offentliggjort i perioden 8. januar til 5. marts 2014. Der er modtaget følgende indsigelser, som gengives i resumé:

Lokalplanforslaget har været offentliggjort i perioden 8. januar til 5. marts 2014. Der er modtaget følgende indsigelser, som gengives i resumé: Hvidbog Indsigelser til Tillæg 2009.12 og lokalplanforslag 565 for énfamiliehus på Fiskopvej 35. Endelig vedtagelse med forslag til rettelser/imødekommelse af indsigelser. Lokalplanforslaget har været

Læs mere

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen Referat af byrådets møde den 24. januar 2006 Beslutningsreferat Byrådet Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Bemærkninger: Fraværende: den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 04-09-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 04-09-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 04-09-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Morten Petersen, Ulrik Sand Larsen,

Læs mere