Voksenpædagogisk Forums konference 2015 Læring mellem uddannelse og arbejdsliv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Voksenpædagogisk Forums konference 2015 Læring mellem uddannelse og arbejdsliv"

Transkript

1 Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Voksenpædagogisk Forums konference 2015 Læring mellem uddannelse og arbejdsliv Voksnes læring i to kontekster hvordan skabes større udbytte og sammenhæng? Tidspunkt: Tirsdag d.5. maj kl Registrering og kaffe Sted: UC Lillebælt, Asylgade 5-7, 5000 Odense C Pris: 550 kr. inkl. moms og forplejning. Et antal studerende tilbydes deltagelse til en reduceret pris på 250 kr. ved henvendelse til Sia Hovmand Sørensen, Tilmelding: Sker elektronisk på https://auws.au.dk/voksenpaedagogisk_konference senest 16.april De seneste år er der sket en praksisdrejning i uddannelsespolitikken. Uddannelser på alle niveauer skal rettes mere eksplicit mod arbejdspladsernes konkrete behov, og de skal være mere direkte omsættelige i praksis. Erfaringer og forskning peger på, at megen efter-og videreuddannelse ikke har tilstrækkelig gennemslagskraft i form af ændret praksis på arbejdspladsen. Dette stiller nye krav til både uddannelsesinstitutioner, undervisere og arbejdspladser. Der skal findes nye måder at skabe større synergi mellem læring i uddannelse og arbejdsliv. Konferencen sætter særligt fokus på udfordringer forbundet med overgange mellem uddannelse og arbejdsliv. Der arbejdes med konkrete løsningsforslag i forhold til disse udfordringer. På konferencen rejses spørgsmål som: Hvilke strukturer og tiltag kan fremme virksomheders, arbejdspladsers og uddannelsesinstitutioners samarbejde Hvordan kan uddannelsesinstitutioner blive bedre til at: o Opfange og oversætte omskiftelige konkrete behov hos aftagerne til nyt indhold i undervisningen o Inddrage deltagernes tidligere erfaringer, viden og kompetencer i undervisningen og give merit for disse o Arbejde med nye læringsrum på uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser o Klæde deltagerne på til at omsætte uddannelse til ændret praksis 1

2 Hvordan kan arbejdspladser blive bedre til at: o Afklare uddannelsesbehov og medvirke til udvikling af uddannelsesstrategier, der sikrer rette kompetenceudvikling o Sikre implementering af medarbejdernes nye kompetencer : Ankomst og kaffe Program : Velkomst og introduktion til konferencens tema v. Maria Marquard, Dansk Koordinator for Nordisk Netværk for Voksnes Læring samt dagens facilitatorer, Janne Gleerup, Lektor, Roskilde Universitet og Julie Kock Clausen, Chefkonsulent, VUC Videnscenter : Overordnede perspektiver på dagens tema. Keynotes: Professor Bjarne Wahlgren, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet og Rektor Hanne Leth Andersen, Roskilde Universitet Samtale mellem keynotes og spørgsmål fra salen : Workshops, første del : Frokost : Workshops, anden del inkl. pause : Fremadrettede perspektiver på temaet. Keynotes: Lone Folmer Berthelsen, Erhvervsuddannelseschef, Dansk Industri og Morten Ryom tidligere formand for Erhvervsskolernes Elevorganisation Samtale mellem keynotes og spørgsmål fra salen : Afrunding af dagen ved facilitatorer og NVL Konferencens form og tankerne omkring workshops Formålet med konferencen er at sætte fokus på læring mellem uddannelse og praksis. Vi har forsøgt at sammensætte et program, der gerne skulle understøtte netop dette. Derfor inviterer vi til, at I som deltagere på forhånd overvejer og giver udtryk for, hvorfor og hvordan konferencens tema er relevant i jeres daglige praksis. Vi vil i workshops arbejde med, hvordan oplæggene konkret kan inspirere udvikling af egen praksis. Der er sat god tid af til workshops, så det er muligt at arbejde med workshoppens tema, og deltagerne kan udveksle, dele og sammen skabe ny viden. Målet er, at arbejdet i workshops giver anledning til konkrete ideer, som kan omsættes i egen praksis. I forbindelse med tilmelding til konferencen og valg af workshop vil vi bede jer svare på følgende: Hvilke udfordringer i forhold til 'læring mellem uddannelse og arbejdsliv' oplever du i din hverdag? Hvad motiverer dit ønske om deltagelse i denne workshop? 2

3 Præsentation af keynotes Hanne Leth Andersen er rektor og professor i universitetspædagogik på RUC. Hun har gennem mange år beskæftiget sig med uddannelsespolitik og spørgsmål om, hvordan man arbejder med og dokumenterer kvalitet. I oplægget belyses, hvordan forskellige forestillinger om uddannelsernes samfundsmæssige betydning sætter sig spor i uddannelsespolitikken såvel som i uddannelserne. Bjarne Wahlgren er professor i voksenpædagogik på Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus universitet. Han har de senere år især arbejdet med aktuelle temaer som Transfer og Fra ufaglært til faglært. I oplægget præsenteres transfer og realkompetence som to aktuelle perspektiver på sammenhængen mellem uddannelse og arbejdsliv. Morten Ryom er tidligere formand for Erhvervsskolernes Elevorganisation og udlært bearbejdningssmed. I oplægget diskuteres mulige veje til at gøre overgangen mellem skole og arbejde bedre. Mange elever har oplevelsen af at have tilegnet sig andre kompetencer end dem, virksomhederne efterspørger. Dette kan skyldes mismatch: mellem forventninger hos brancheorganisationer og de lokale virksomheder, mellem mestrene på små og mellemstore virksomheder og skolernes faglærere. Lone Folmer Berthelsen er erhvervsuddannelseschef i Dansk Industri. I oplægget rejses spørgsmål om, hvordan virksomhederne får de kompetente medarbejdere, de efterspørger, hvordan samarbejde mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner kan styrkes med henblik på optimal anvendelsesværdi af kompetenceudvikling. Hvad er udfordringerne set fra et virksomhedsperspektiv, og hvordan kan de imødekommes. 3

4 Arbejdsgruppen bag konferencen Rasmus Kjær, Pædagogisk Udviklingschef, Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser Ida Marie Behr Bendiksen, Evalueringskonsulent, Danmarks Evalueringsinstitut Janne Gleerup, Lektor, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet Frank Jørgensen, Uddannelsespolitisk Konsulent, Uddannelsesforbundet Sissel Kondrup, PhD, Uddannelsespolitisk Konsulent, Uddannelsesforbundet Stine Hohwü-Christensen, Udviklingskonsulent, Dansk Folkeoplysnings Samråd Peter Müller, Udviklingschef, VUC & hf Nordjylland Julie Kock Clausen, Chefkonsulent, VUC Videnscenter Ingrid-Margrethe Thrane, Koordinerende Klinisk Vejleder, Københavns Kommune Maria Marquard, Dansk Koordinator for Nordisk Netværk for Voksnes læring, Specialkonsulent, Nationalt Center for Kompetenceudvikling, Aarhus Universitet Sia Hovmand Sørensen, Videnskabelig Assistent, Nationalt Center for Kompetenceudvikling, Aarhus Universitet 4

5 Workshops på Konferencen Læring mellem uddannelse og arbejdsliv Ved tilmelding angives 1., 2. og 3. prioritet. Workshop 1 Realkompetencevurdering fra reelle til formelle kompetencer Realkompetencevurdering (RKV) er et oplagt redskab til at bygge bro mellem arbejdsliv og uddannelse, og denne workshop tager livtag med RKV på to måder: Først får du lejlighed til at sætte dine egne kompetencer i spil, dernæst et indblik i den nyeste viden om RKV. Rammen sættes for en diskussion af udfordringer ift. RKV såvel som gensidig inspiration til forbedret (vurderings)praksis på tværs af sektorer. På første del af workshoppen bliver du præsenteret for og kan selv afprøve Kompetencespillet. Det handler om at sætte sine realkompetencer i spil, og opgaven går ud på at blive ansat til et job. Spillet kan bl.a. bruges af vejledere, undervisere og andre der arbejder med afklaring og dokumentation af realkompetence og af alle andre, der ønsker at sætte ord på deres kompetencer. Anden del af workshoppen tager afsæt i resultaterne af to undersøgelser vedr. RKV og meritpraksis på erhvervsuddannelsesområdet for voksne, som EVA har lavet det seneste år. Vi giver en tour-de-force i undersøgelsernes vigtigste resultater og diskuterer dem derefter i et bredere perspektiv i: Hvad er hovedudfordringerne, og hvordan kan andre uddannelsesområder lade sig inspirere af RKV-erfaringerne på erhvervsuddannelsesområdet? Stine Hohwü-Christensen, Udviklingskonsulent, Dansk Folkeoplysnings Samråd, medlem af RKV-netværket under Nordisk Netværk for Voksnes Læring Håkon Grunnet, Evalueringskonsulent, NVR Program for Realkompetence Michael Andersen, Specialkonsulent, Danmarks Evalueringsinstitut Facilitator Ida Marie Behr Bendiksen, Evalueringskonsulent, Danmarks Evalueringsinstitut Workshop 2 Socialøkonomiske læringsarenaer mellem uddannelse og job Socialøkonomiske læringsarenaer er kendetegnet ved at sammentænke arbejde og uddannelse i pædagogiske forløb, hvor deltagere på kanten af samfundet udvikler kompetencer til at bide sig fast på arbejdsmarkedet. Men hvilke kompetencer skal sådanne forløb egentlig satse på at udvikle hos deltagerne? Hvordan kan kompetencerne her fra overføres til et reelt job? I workshoppen vil initiativtagere til anderledes pædagogiske forløb sammen med en repræsentant for potentielle arbejdsgivere igangsætte et workshoparbejde med at skitsere, hvilke kompetencer forskellige målgrupper skal udfordres på for at finde et varigt fodfæste i et job. Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser har med en konsekvenspædagogisk tilgang etableret arbejdspladslignende læringsforløb, der har bevirket at 80 pct. af deres job- og uddannelsesfremmede målgruppe kommer i reelt arbejde. Ishøjdaghøjskole har i samarbejde med AMU haft succes med projektet "job i børnekøkken", hvor indvandrere med svag skolebaggrund fandt vej til job i madbranchen. Begge modeller vil blive udfordret af High Five, der hjælper virksomheder med at rekruttere unge med kriminel baggrund som arbejdskraft. Dermed er der lagt op til en fælles diskussion blandt oplægsholdere og deltagere om, hvilke kompetencer der rent faktisk er efterspurgt, og om vi med denne viden kan lave bedre erhvervsrettede uddannelsesforløb? Györgyi Csato, Skoleleder, Ishøj Daghøjskole Bo Karlsson, Underviser, Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser Carsten Kjærby Christiansen, Seniorkonsulent, High Five Facilitator Rasmus Kjær, Pædagogisk Udviklingschef, Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser 5

6 Workshop 3 Virksomhedsforlagt undervisning en udfordring for virksomheder og uddannelsesinstitutioner En stor del af de ufaglærte job, der under krisen er gået tabt, vil ikke komme tilbage. Det betyder, at mange af de personer, der i dag er ufaglærte, kan få mærkbare problemer med at finde job på fremtidens arbejdsmarked. I workshoppen vil hhv. en offentlig og en privat virksomhed fortælle om arbejdet med opkvalificering af deres ufaglærte, medarbejdernes almene og faglige baggrund, deres baggrund for at iværksætte virksomhedsforlagt uddannelse og samarbejde med AMU og erhvervsskoler. På workshoppen lægges op til en debat om: Hvilke muligheder findes der for arbejdslivslang læring, og hvad er værdien af den for individ, virksomheder og samfund? Nuværende arbejdsmåder, systemer og infrastruktur for videns - og kompetenceudvikling fungerer ikke effektivt nok. Dette gælder både for det formelle uddannelsessystem og for læring på arbejdspladsen og samspillet mellem disse læringsarenaer. Hvorfor fungerer det ikke? Hvilke problemer er der? Repræsentant fra Arriva Repræsentant fra Sødisbakke Peter Müller, Udviklingschef, VUC & HF Nordjylland Facilitatorer Frank Jørgensen, Uddannelsespolitisk konsulent, Uddannelsesforbundet Workshop 4 Praksis som udgangspunkt for videre- og efteruddannelse På denne workshop vil der blive lagt et pædagogisk didaktisk perspektiv på, hvordan man kan understøtte læring mellem uddannelse og arbejde. Konkret vil vi fokusere på: hvordan man som underviser kan indgå i dialog med, opfange, oversætte og inddrage behov og forandringer i den praksis uddannelsen retter sig imod? Hvordan kan man forstå, tale om og håndtere forholdet mellem praksis og undervisning på forskellige måder, og hvordan kan dette bruges i undervisningen? Hvordan kan man gøre deltagernes egne praksiserfaringer til resurser i læringsforløb? Der introduceres en model for praksisnær, tværsektoriel efteruddannelse gennem brug af forsknings-/læringscirkler. Workshoppen vil indeholde tre forskellige oplæg og deltagerne vil få lejlighed til at afprøve læringscirkler som metode til videndeling og forhåbentlig læring. Henrik Hersom, PhD, Adjunkt, Nationalt Center for Erhvervspædagogik Eva-Carina Nørskov & Annemarie Holbo, Seniorkonsulenter Teknologisk Institut Oplæg om læringscirkler fra Mälardalens Högskola Faciltatorer Ingrid-Margrethe Thrane, Koordinerende Klinisk Vejleder, Københavns Kommune Sissel Kondrup, PhD, Uddannelsespolitisk Konsulent, Uddannelsesforbundet 6

7 Workshop 5 Ledelsesfokus på synergi mellem kompetenceudvikling og praksis I workshoppen gives konkrete eksempler på, hvordan kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere kan have et strategisk sigte med sammenhæng til de overordnede uddannelsespolitiske intentioner samtidig med, at de helt konkrete og praksisnære behov og udfordringer tilgodeses. Der sættes især fokus på, hvordan lederen kan følge op og facilitere kompetenceudvikling, der skaber synergi mellem uddannelse og arbejdsliv. Hvordan kan kompetenceudvikling konkret bidrage til at skabe læring og reelle ændringer i praksis både for de involverede medarbejdere og ledere men også for den organisation, som medarbejdere og ledere er en del af. Workshoppen tager udgangspunkt i de to oplægsholderes konkrete erfaringer. Specifikt diskuteres tanker om, hvor og hvordan der opnås størst mulig effekt af læring. Der gives praktiske eksempler fra VUC - dels det strategiske arbejde i VUC lederforeningen, og dels de daglige erfaringer fra landets største VUC. Der gives bud på, hvad der skal til for at sikre kompetenceudvikling med sammenhæng mellem uddannelse og arbejdsliv. Med udgangspunkt i erfaringer fra Syddansk Erhvervsskole og fra en privat virksomhed, ECCO, præsenteres en læringstilgang, der kobler formel uddannelse og interne træningsforløb. Der sættes bl.a. fokus på, hvilke krav det stiller til organisationens ledelse og til samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne. Slutteligt perspektiveres temaet med et par venlige og velmente opfordringer til, at nogle aktører/ skoler åbner op for deres samarbejde med private virksomheder således, at partnerskaber frem for kunde/ leverandør forhold præger relationen. I workshoppen lægges op til debat og erfaringsudveksling. Både medarbejder- og ledelsesperspektiver inddrages i diskussionerne. Marianne Karlshøj, Formand for Lederforeningen for VUC s udvalg for udvikling og efteruddannelse og Afdelingsforstander ved Hf & VUC Fyn, Odense City Campus Henrik Vestergård Andersen, Uddannelseschef, Syddansk erhvervsskole Facilitator Julie Kock Clausen, Chefkonsulent, VUC Videnscenter 7

Undervisningsministeriets FoU-konference i København. 23.-24. februar 2015. Program og workshopbeskrivelser

Undervisningsministeriets FoU-konference i København. 23.-24. februar 2015. Program og workshopbeskrivelser Undervisningsministeriets FoU-konference i København 23.-24. februar 2015 Program og workshopbeskrivelser Undervisningsministeriet, december 2014 FoU-konferencen 2015 I dagene den 23. og 24. februar 2015

Læs mere

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK FRA ER DEN FORSKNING LIGE VEJ TIL ALTID INNOVATION BEDST? OM DEBATNOTAT VIRKSOMHEDERS VEJE BRUG TIL ØGET AF ERHVERVSRETTEDE SAMSPIL MELLEM FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER IKKE-FORMELLE

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Workshopkolonne 1. Tirsdag den 23. april kl. 14.15-15.30

Workshopkolonne 1. Tirsdag den 23. april kl. 14.15-15.30 Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 157 Offentligt Workshopoversigt Årsmøde 2013 Workshopkolonne 1. Tirsdag den 23. april kl. 14.15-15.30 1 Hands On Ny kampagne om erhvervsuddannelser

Læs mere

FoU-konference i Odense 27. og 28. januar 2010. Program og workshopbeskrivelser

FoU-konference i Odense 27. og 28. januar 2010. Program og workshopbeskrivelser FoU-konference i Odense 27. og 28. januar 2010 Program og workshopbeskrivelser Undervisningsministeriet Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser December 2009 Undervisningsministeriets FoU-konference

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København. 5.-6. februar 2013. Program og workshopbeskrivelser

Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København. 5.-6. februar 2013. Program og workshopbeskrivelser Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København 5.-6. februar 2013 Program og workshopbeskrivelser Ministeriet for Børn og Undervisning, december 2012 FoU-konferencen 2013 I

Læs mere

Lovende parløb. Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling. Per Bruhn Bruno Clematide

Lovende parløb. Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling. Per Bruhn Bruno Clematide Lovende parløb Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling Per Bruhn Bruno Clematide P a r t n e r s k a b o m k o m p e t e n c e u d v i k l i n g Lovende parløb Når virksomhed

Læs mere

Natur og sociale indsatser. Den første nationale konference om sociale indsatser i naturen for udsatte børn, unge og familier. 8.

Natur og sociale indsatser. Den første nationale konference om sociale indsatser i naturen for udsatte børn, unge og familier. 8. v i d e n c e n t e r f o r f r i lu f ts l i v o g naturformidling københavns universitet FOTOGRAF: THOMAS SICK NIELSEN Natur og sociale indsatser Den første nationale konference om sociale indsatser

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling

Ansøgning om økonomisk støtte til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling Ansøgning om økonomisk støtte til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling Institutionsoplysninger Ressortministerium Undervisningsministeriet

Læs mere

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling 2013 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Læs mere

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Arbejdshæftet er udviklet i forbindelse

Læs mere

Fra Kursus til sammenhængende uddannelsesforløb

Fra Kursus til sammenhængende uddannelsesforløb Fra Kursus til sammenhængende uddannelsesforløb Afsluttende evaluering, juni 2012 [INDHOLDSFORTEGNELSE] Forord... 5 Sammenfatning... 6 Indledning... 9 Projektets baggrund... 9 Projektets mål... 10 Projektets

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

AKTIONSLÆRING - Energi i samarbejdet om udvikling af Folkeskolen

AKTIONSLÆRING - Energi i samarbejdet om udvikling af Folkeskolen AKTIONSLÆRING - Energi i samarbejdet om udvikling af Folkeskolen Velkommen til to inspirerende konferencer om Aktionslæring i Den nye Folkeskole: Torsdag den 30. oktober kl. 10 16, Copenhagen Europe Center,

Læs mere

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse En ny generation af faglige politikere, der kan og vil vise lederskab, skabe værdi for medlemmerne, udvikle fagbevægelsen

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling på erhvervsuddannelserne muligheder og perspektiver

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling på erhvervsuddannelserne muligheder og perspektiver Uddannelse for Bæredygtig Udvikling på erhvervsuddannelserne muligheder og perspektiver Af Lasse Søndergaard Winther konsulent i Grønt Flag Grøn Skole, Friluftsrådet, september 2014 Titel: Uddannelse for

Læs mere

Opsamlingsresume. NVL konference 24. august 2009 - arrangører. NVL og Projekt KLAR. www.nordvux.net www.blivklar.dk

Opsamlingsresume. NVL konference 24. august 2009 - arrangører. NVL og Projekt KLAR. www.nordvux.net www.blivklar.dk Opsamlingsresume NVL konference 24. august 2009 - arrangører NVL og Projekt KLAR www.nordvux.net www.blivklar.dk konferencen blev afholdt ved Trelleborg Golfklub Slagelse på Vilcon Golfrestaurant Program

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis?

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Redigeret af Søren Carøe og Pernille Bottrup IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? Rapporten

Læs mere

VEU-centrenes vejledningsstrategier

VEU-centrenes vejledningsstrategier VEU-centrenes vejledningsstrategier Kristina Mariager-Anderson & Bjarne Wahlgren Oktober 2012 1 INDLEDNING 1 BAGGRUND 1 HISTORIK 1 METODEBESKRIVELSE 2 VOKSENVEJLEDNINGSSTRATEGIER 3 FORSKELLIGE VEJLEDNINGSSTRATEGIER

Læs mere

Ledelse af innovationsprocesser og bæredygtig forandring VUC Ledelsesudvikling 2014-2015

Ledelse af innovationsprocesser og bæredygtig forandring VUC Ledelsesudvikling 2014-2015 Leadership is connecting to reality the current and the emerging Scharmer Don t go it alone Van de Ven Ledelse af innovationsprocesser og bæredygtig forandring Fra kompetenceudvikling til kapacitetsopbygning

Læs mere

refleks 2015 Uddannelsesweekend

refleks 2015 Uddannelsesweekend refleks 2015 Uddannelsesweekend En weekend med fem vinkler på ledelse af frivillige i DUFs medlemsorganisationer. Lørdag den 12. september til søndag den 13. september 2015 i Haslev. refleks2015 velkommen

Læs mere

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen 2011 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls - Schultz Grafisk Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi....for velfærdsuddannelserne

Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi....for velfærdsuddannelserne Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi...for velfærdsuddannelserne 1 1 2 4 5 8 12 Forord Indledning og sammenfatning Anbefalinger og konkrete forslag Indsatsområde I: Vejen til uddannelserne

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09.

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd fik i 2008 en mio. kr. til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning blandt Samrådets medlemsorganisationer

Læs mere