Region Sjælland Patientkontoret Alléen Sorø. Telefon:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Sjælland Patientkontoret Alléen 15 4180 Sorø. Telefon: 70 15 50 01 www.regionsjaelland.dk patientkontoret@regionsjaelland."

Transkript

1

2 Indledning... 3 Organisation... 4 Opgaver... 4 Patienthenvendelser... 6 Frit sygehusvalg... 8 Patienters retsstilling Klage og erstatning Kvalitetssikring af Patientkontoret Øvrige aktiviteter Undervisning Projekter/arbejdsgrupper Kurser, seminarer og lign Region Sjælland Patientkontoret Alléen Sorø Telefon:

3 Med strukturreformen og etablering af Region Sjælland, blev der på basis af de 3 daværende amters patientkontorer, dannet et regionalt Patientkontor med hovedbase i Regionshuset i Sorø. I januar 2005 blev der nedsat en såkaldt følgegruppe med repræsentanter fra de 3 patientkontorer, som havde til formål at udarbejde en samordning og dermed et fælles grundlag for etablering af det nye, regionale Patientkontor. Patientkontoret var derfor allerede fra første dag i den nye Region Sjælland parat til at tage de nye udfordringer op. Oprettelsen af Patientkontorer er omfattet af Sundhedslovens 51, der påbyder Regionsrådet at etablere et eller flere Patientkontorer, der har til opgave at informere, vejlede og rådgive patienter om deres rettigheder, herunder reglerne om adgang til behandling, frit sygehusvalg m.v. samt reglerne om klage og erstatning inden for sundhedsvæsenet. Ifølge lovgivningen skal Patientkontoret udarbejde årsberetning for sin virksomhed. Årsberetningen skal indsendes til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Endvidere skal Patientkontoret ifølge Bekendtgørelsen om de regionale patientkontorers opgaver og funktioner, videresende relevante oplysninger til Regionsrådet, som løbende skal benytte disse til udvikling af service, behandlingskvalitet og patientsikkerhed i regionens sundhedsvæsen. Amtsrådsforeningen udarbejdede tilbage i 2004 fælles standarder for indberetning af data. Standarderne udgør et minimumskrav til hvilke informationer årsberetningen skal indeholde. Årsberetningen bygger fortsat på disse minimumskrav. Patientkontoret registrerer alle henvendelser i fælles database, der bygger på de minimumskrav der er opstillet for patientkontorets årsberetning. Databasen er et journaliserings- og registreringsredskab, der kan opgøre antal henvendelser set i forskellige perspektiver. Patientkontoret råder ikke over kompetencer der kan behandle givne data til en mere uddybende og avanceret statistik. 3

4 Patientkontoret er placeret i Regionshuset i Sorø i enheden for Kvalitet og Udvikling og refererer til udviklingschefen og i de mere principielle sager, refereres direkte til kvalitetsdirektøren. Den daglige åbningstid er mandag til fredag fra kl. 9:00 13:00 med 3 åbne telefonlinier. Derudover er der etableret en mailadresse på så patienter med adgang til IT-faciliteter, kan rette henvendelse når på døgnet det måtte passe. Patientkontorets mailboks tømmes løbende igennem dagen og der besvares således også henvendelser efter telefonerne er lukket. Almindelig post modtages naturligvis også og behandles i lighed med alle øvrige henvendelser. Patienter og pårørende har også mulighed for at mødes personligt med en patientvejleder enten i Regionshuset eller i forbindelse med den decentrale placering, Patientkontoret fik etableret fra slutningen af år 2007 med en fast udedag på hvert af de 6 største sygehuse i regionen. Det samlede antal ressourcer i patientkontoret var ved udgangen af 2007 på 8 årsværk fordelt på 7 patientvejledere og 2 sekretærer. Patientkontoret har i dagligdagen et tæt samarbejde med den lægefaglige og den juridiske konsulent i Kvalitet og Udvikling. Patientkontorets opgaver er defineret i Sundhedslovens 51, hvor omdrejningspunktet fortsat er den uvildige vejledning og rådgivning af patienter og pårørende om deres rettigheder, herunder reglerne om adgang til behandling, frit sygehusvalg, ventetider m.v. Patientkontoret skal endvidere informere og vejlede om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, samt bistå i forhold til at udforme en klage. Det ligger ligeledes i Patientkontorets opgave at videresende relevante oplysninger, der kan bidrage og medvirke til udvikling af service, behandlingskvalitet og patientsikkerhed i sundhedsvæsenet. Patientvejlederens umiddelbare opgave er at vejlede og rådgive patienten med udgangspunkt i den konkrete problemstilling og efterfølgende vurdere og analysere, i hvilken udstrækning henvendelsen skal give anledning til iværksættelse af initiativer inden for sundhedsvæsenet. For bl.a. at løse den opgave, blev det med etablering af det regionale Patientkontor besluttet, at hvert af de 6 store sygehuse i regionen, skulle have en fast patientvejleder tilknyttet og at der på en fast dag om ugen, var tilstedeværelse af den pågældende patientvejleder. Ordningen tog dog først sin endelige form omkring 1. november Ordningen skal evalueres i

5 I Patientkontoret varetages alle registreringer vedrørende afgørelser fra Patientklagenævnet samt erstatningsudmålinger fra Patientforsikringen. Da enkeltsager ofte udløser op til flere henvendelser til Patientkontoret, har vi ikke mulighed for at lave en nøjagtig opgørelse, men på baggrund af det samlede antal nyoprettede sager fra såvel Patientforsikringen som Patientklagenævnet ligger det gennemsnitlige antal af nyoprettede sager på ca. 130 pr. måned. Vores journaliseringssystem tillader ikke at differentiere mellem sager fra Patientforsikringen og Patientklagenævnet. 5

6 I år 2007 lå det samlede antal henvendelser på knapt i alt. Antal Telefonisk Skriftligt Personligt Henvendelsesform (2007). Henvendelser til Patientkontoret kan ske telefonisk, hvilket hovedparten benytter sig af. Den daglige telefontid i Patientkontoret er fra kl. 9:00 13:00 med gennemsnitligt 3 telefonlinier åbne i alle 4 timer. I forbindelse med fælles mødeaktiviteter i Kvalitet og Udvikling eller i Regionshuset lukkes der midlertidigt for telefoniske henvendelser. Patienter eller pårørende informeres herom via telefonsvarer. Der har været i alt telefoniske henvendelser, mens det at benytte vores mailadresse eller almindelig postforsendelse, fortsat kun benyttes i meget begrænset udstrækning - i alt 437 gange. Efter aftale med de respektive patientvejledere, kan patienter eller pårørende mødes med en patientvejleder. Disse møder finder hyppigst sted ude på de 6 sygehuse, hvor patientvejlederne har tilholdssted. Enkelte møder dog op i Regionshuset i Sorø. Det samlede antal har været på 99 i alt. 6

7 Antal Patienter Pårørende Sundhedsfagligt personale Andre Antal henvendelser fordelt på patienter, pårørende, sundhedsfagligt personale og andre (2007). Hovedparten af henvendelserne til Patientkontoret kommer fra patienterne selv og i lidt mindre udstrækning fra de pårørende. Der er knapt 700 henvendelser fra det sundhedsfaglige personale, mens Andre bl.a. dækker over henvendelser fra sagsbehandlere i kommunerne, kørselskontorerne mv. Med indførelsen af det frie sygehusvalg ved lov i 1993 og siden det udvidede frie sygehusvalg i 2002, har patienterne fået større frihed til at vælge hvor og hvornår de ønsker at blive behandlet, når et behov opstår. Der er dog tale om et ret kompliceret og detaljeret regelsæt, der kan være vanskeligt at formidle til både befolkning og patienter. Opgaven håndteres da også stadigt noget forskelligt og mange medarbejdere i sundhedsvæsenet finder det fortsat overordentlig vanskeligt at gennemføre alle detaljer i praksis. De mange henvendelser fra henholdsvis det sundhedsfaglige personale samt henvendelser fra kommuner, kørselskontorer m.v. tager da også meget ofte udgangspunkt i fortolkningen af fritvalgsreglerne. 7

8 For at vælge skal den enkelte borger have et kvalificeret grundlag at vælge ud fra. Lovgivningen understøtter den enkelte patient til frit at kunne vælge hvilket sygehus man ønsker at lade sig behandle på og samtidig er der fastsat en tidsramme, inden for hvilken en behandling skal kunne tilbydes. Det forudsætter, at patienten får de informationer, der er nødvendige for at kunne træffe sit valg, ligesom patienten også skal være bekendt med en lang række af de betingelser, der skal være opfyldt, for at kunne træffe sit valg hvis der overhovedet er et valg! Mange patienter har vanskeligt ved at overskue mangfoldigheden i de eksisterende muligheder og samtidig forstå de konsekvenser et valg kan medføre. Patienterne behøver derfor et sted, hvor de kan henvende sig for en uddybende og uvildig vejledning og rådgivning, der både tager højde for de sundhedsfaglige og de lovgivningsmæssige aspekter Antal Frit sygehusvalg Udvidet frit sygehusvalg Ventetidsinformation Behandlingsfrist ved livstruende sygdomme Befordring Antal henvendelser vedrørende frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ventetidsinformation, behandlingsfrist ved livstruende sygdomme samt befordring (2007). Statistikken viser tydeligt, at frit og særligt det udvidede frie sygehusvalg, der åbner adgang for behandling på private aftalesygehuse, er en rettighed, mange patienter ønsker at gøre brug af. 8

9 Derudover har Region Sjælland indgået samarbejdsaftale med flere privathospitaler i forhold til at tilbyde hurtig tid til undersøgelse og behandling, hvilket også afspejles i antallet af henvendelser. Fra 1. oktober 2007 blev den ventetid, som giver ret til at vælge behandling på privathospital, reduceret fra 2 til 1 måned. Dette gav kun anledning til en mindre stigning i antallet af henvendelser til Patientkontoret. Umiddelbart efter dannelsen af Region Sjælland, blev der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentation fra Patientkontoret, der skulle udarbejde retningslinier for visitation og betaling til det frie og det udvidede frie sygehusvalg. I den forbindelse blev der sat ekstraordinært fokus på den lovpligtige oplysning og patientinformation til patienter henvist til sygehusbehandling. I de 3 tidligere amter var der forskellig praksis i forhold til administration af fritvalgsreglerne og det har været en af mange andre opgaver i Patientkontoret, at understøtte de nyetablerede decentrale visitationer i forhold til at efterleve reglerne om frit valg af sygehus. Det store antal henvendelser vedrørende ventetider, frit og udvidet frit sygehusvalg afspejler derfor også meget godt vanskelighederne i indkøringsfasen og behovet fra patienter og pårørende til at få den overordnede information og vejledning vedrørende deres rettigheder i forbindelse med reglerne om frit sygehusvalg. Vedrørende behandlingsfrist for, der omfatter kræft og visse hjertesygdomme, må det beskedne antal af henvendelser tilskrives den meget store bevågenhed og omfattende lovgivning på det område. Det er derfor også Patientkontorets opfattelse at disse patienter hurtigt tilbydes undersøgelse og behandling med henvisning til de første initiativer fra bl.a. Danske Regioner der sidenhen er efterfulgt af de nuværende kræftpakker. Det relativt store antal henvendelser vedrørende befordring, bekræfter en lovgivning, der på mange måder er vanskelig at administrere. Det er fortsat en gåde for mange patienter, at befordring/befordringsgodtgørelse falder ud, når man gør brug af det frie sygehusvalg. 9

10 Lov om patienters retsstilling blev indført i 1998 og siden videreført som en del af Sundhedsloven af 24. juni 2005 i afsnit III. Loven omhandler det informerede samtykke til behandling, selvbestemmelse, aktindsigt samt tavshedspligt og videregivelse af helbredsoplysninger og sidst men ikke mindst Regionsrådets pligt til at oprette patientkontorer Antal Informeret samtykke til undersøgelse og behandling Aktindsigt Videregivelse af oplysninger/tavshedspligt Antal henvendelser vedrørende patienters retsstilling (2007). Ud af de samlede antal henvendelser er det relativt beskedent, hvor mange der relaterer sig til patienters retsstilling. Hovedparten af de i alt 145 henvendelser drejer sig om retten til aktindsigt i patienters helbredsoplysninger. Når antallet af henvendelser er så relativt få, skyldes det at reglerne om patienters retsstilling er godt indarbejdet i de administrative rutiner på sygehusene bl.a. på baggrund af Den Danske Kvalitetsmodel. 10

11 Den nye lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet - nr. 547 af 24. juni trådte delvis i kraft 1. januar 2006 og siden 1. januar Loven omhandler klager over sundhedspersoners faglige virksomhed samt Patientforsikringens dækningsområde. I henhold til lovens 1 omtales Patientkontorernes opgave i forhold til at bistå patienter med vejledning og rådgivning om reglerne efter denne lov, og samtidig skal Patientkontorerne bistå med udformning og videresendelse af klager eller erstatningskrav til rette myndighed. Antal Patientklagenævnet Patientforsikringen Serviceklager (2007). Antal henvendelser vedrørende Patientklagenævnet, Patientforsikringen samt serviceklager Patientkontoret har haft knapt henvendelser, der har drejet sig om klage- og/eller erstatningsforhold. Det er hovedsageligt i forbindelse med kontakt til sygehusene, at mange patienter eller pårørende oplever uhensigtsmæssigheder eller forhold der ikke har været optimale. Klager, der relaterer sig til de praktiserende læger, praktiserende speciallæger eller vagtlægeordningen, behandles afhængigt af indhold i andet forum, nemlig samarbejdsudvalgene. Det drejer sig kun om ganske få henvendelser, hvor Patientkontoret har været behjælpelig med at videresende henvendelsen til Patientklagenævnet eller Patientforsikringen. De hyppigste årsager til klager er ofte mangelfuld information sammenholdt med lidt for høje forventninger til behandlingsresultatet. Mange af disse klager forsøger vi ofte tilvejebragt ved fornyet kontakt mellem patient, eventuelt de pårørende og det involverede sundhedsfaglige personale. Derudover sikrer vi, at patienten får den nødvendige vejledning og rådgivning i forhold til at bringe klagen videre til Patientklagenævnet og/eller Patientforsikringen. 11

12 I forbindelse med strukturreformen, blev der udarbejdet med initiativ fra Patientkontoret, standard for klagesagsbehandling på sundhedsområdet i Region Sjælland. Denne standard er efter godkendelse i diverse fora, implementeret både i Regionshuset og i vores somatiske og psykiatriske sundhedsvæsen. Patientkontorets mål er at sikre patienter, pårørende og øvrige som retter henvendelse til Patientkontoret vedrørende en eller flere problemstillinger, en hurtig og professionel sagsbehandling i overensstemmelse med god forvaltningsskik i det offentlige. Det ligger endvidere i Patientkontorets målsætning at patienternes problemstillinger behandles udfra en hurtig, fleksibel og ubureaukratisk tilgang, for at imødekomme patienternes behov bedst muligt. Som led i kvalitetssikring af patientkontorets arbejdsopgaver, blev der i 2007 udarbejdet en række standarder bl.a. omkring god sagsbehandling i Patientkontoret, fordeling af arbejdsopgaver, funktionsbeskrivelser for patientvejledere med opgaver i Regionshuset og i forbindelse med funktion ude på sygehusgeografierne og endelig blev der efter flere forsøg fastsat det serviceniveau, hvor 3 patientvejledere betjener telefonerne i tidsrummet 9:00 13:00. Dette tilstræber vi at opfylde ugen igennem, men må dog i perioder med sygdom og ferie have assistance fra Patientkontorets 2 sekretærer. Undervisning Undervisningsopgaver, der relaterer sig til patientvejledernes fokusområder, betragtes som en integreret funktion i Patientkontoret. Endvidere er Uddannelsesafdelingen, placeret i Roskilde, henlagt under samme ledelse som Patientkontoret, hvilket forpligter patientvejlederne til at afhjælpe og bidrage med undervisning i det omfang det kan indpasses i Patientkontorets øvrige aktiviteter. Flere af patientvejlederne har deltaget efter interesseområde i møder med diverse patientforeninger. Projekter/arbejdsgrupper Med Patientkontoret placeret i Kvalitet og Udvikling, har det været nærliggende at inddrage patientvejlederne i relevante projekter og arbejdsgrupper. Eksempelvis kan nævnes: Visitationsretningslinier til det frie og det udvidede frie sygehusvalg, patientbefordring, diverse samarbejdsaftaler m.v. 12

13 Kurser, seminarer og lign. I marts 2007 blev der afholdt temadag på Hotel Nyborgstrand for alle patientvejledere i Danmark vedrørende den nye Sundhedslov. I april 2007 deltog alle patientvejledere i det landsdækkende patientvejlederseminar, der var arrangeret af Region Hovedstaden. I september 2007 var alle patientvejledere i Danmark inviteret til møde i Patientforsikringen og i Patientklagenævnet. 1 patientvejleder deltog i projektlederuddannelsen udbudt af Region Sjælland. 1 patientvejleder færdiggjorde Diplomlederuddannelsen. 1 patientvejleder afsluttede uddannelse i coaching. 13

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Patientkontorets årsberetning 2015

Patientkontorets årsberetning 2015 Patientkontorets årsberetning 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Patientkontorets funktion og opgaver 3. Om Patientkontoret 4. Særligt om år 2015 i Patientkontoret 5. Henvendelser til Patientkontoret

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009 PATIENTKONTORET

ÅRSBERETNING 2009 PATIENTKONTORET ÅRSBERETNING 2009 PATIENTKONTORET Indholdsfortegnelse Region Sjællands Patientkontor 2 Patientkontorets arbejdsopgaver 2 Året der gik 3 Henvendelser til Patientkontoret 3 Frit Sygehusvalg udvidet frit

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning i Region Syddanmark

Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning i Region Syddanmark Afdeling: Regionssekretariatet Udarbejdet af: Hanne Damm Journal nr.: 07/12 E-mail: Hanne.Damm@regionsyddanmark.dk Dato: 26. maj 2007 Telefon: 76631106 Notat Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning

Læs mere

Region Midtjylland. Patientkontorets årsberetning 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. oktober 2008. Punkt nr. 9

Region Midtjylland. Patientkontorets årsberetning 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. oktober 2008. Punkt nr. 9 Region Midtjylland Patientkontorets årsberetning 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 22. oktober 2008 Punkt nr. 9 Patientkontorets årsberetning 2007 1 Efter Sundhedslovens 51 skal Patientkontoret udarbejde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven 2008/1 LSF 31 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 9. oktober 2008 af ministeren

Læs mere

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus. vejledning for patienter og pårørende. Patientrettigheder November 2008

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus. vejledning for patienter og pårørende. Patientrettigheder November 2008 Patientrettigheder November 2008 Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Gælder til 30. juni 2009 Frederikssund Hospital / Esbønderup Sygehus

Læs mere

Klager over Psykiatrien

Klager over Psykiatrien September 2014 Klager over Psykiatrien Information om klagebehandling i Psykiatrien i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Vejledning om klagemuligheder Forslag, kritik og klager er en værdifuld hjælp

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende Det kan være svært at overskue de mange regler i det danske sundhedssystem. Hvilke rettigheder har jeg når jeg er henvist til et offentligt sygehus

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 23. november 2006 Jnr: 2-08-0056-06 Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 1.0 Indledning Efter Sundhedslovens bestemmelser skal region og kommuner indgå obligatoriske sundhedsaftaler.

Læs mere

Patientinformation om frit valg og Region Syddanmarks ventetidsrettigheder

Patientinformation om frit valg og Region Syddanmarks ventetidsrettigheder Patientinformation om frit valg og Region Syddanmarks ventetidsrettigheder www.regionsyddanmark.dk Frit sygehusvalg og Region Syddanmarks ventetidsrettigheder Du har som borger i Danmark frit sygehusvalg.

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital Patientrettigheder Februar 2010 Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Du kan vælge behandlingssted Du kan med få undtagelser selv vælge, hvilket hospital du vil henvises til i og uden

Læs mere

Patientkontoret i Region Syddanmark. Årsberetning 2010. regionsyddanmark.dk

Patientkontoret i Region Syddanmark. Årsberetning 2010. regionsyddanmark.dk Patientkontoret i Region Syddanmark Årsberetning 2010 regionsyddanmark.dk Indhold Om patientkontoret....3 Tilgængelighed... 5 Patientvejledere... 5 Fokusområder i 2010...6 Information til praktiserende

Læs mere

Patientrettigheder. Generel information om dine rettigheder som patient

Patientrettigheder. Generel information om dine rettigheder som patient Patientrettigheder Generel information om dine rettigheder som patient PTU s RehabiliteringsCenter Email: ptu@ptu.dk www.ptu.dk Rødovre Fjeldhammervej 8, 2610 Rødovre Tlf.: 36 73 90 00 Risskov Arresøvej

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Information om RETTIGHEDER. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om RETTIGHEDER. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om RETTIGHEDER for patienter i voksenpsykiatrien Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 04 Kontaktperson 04 Samarbejde med dine pårørende 04 Ret til information om din sygdom og behandling

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Patientkontorets årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse

Patientkontorets årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse Patientkontorets årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Patientkontorets funktion og opgaver 3. Patientkontorets organisatoriske placering 4. Henvendelser til Patientkontoret I. Antal af

Læs mere

2. Patientkontorets funktion og opgaver

2. Patientkontorets funktion og opgaver Patientkontorets årsberetning 2011 Indhold 1. Indledning.......................................................3 2. Patientkontorets funktion og opgaver..................................4 3. Patientkontorets

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Rettigheder og muligheder I Region Sjælland lægger vi vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt sprog. Hvis du har spørgsmål,

Læs mere

I bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme

I bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALING VEDR. TILRETTELÆGGELSE AF TILBUD TIL KRÆFT- PATIENTER OM STRÅLEBEHANDLING INDEN FOR FIRE UGER I bekendtgørelse om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v.

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i tyk- og endetarm

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i tyk- og endetarm Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i tyk- og endetarm PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

Patientrettigheder. - en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden. Januar 2014

Patientrettigheder. - en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden. Januar 2014 Region Hovedstaden Patientrettigheder - en kort orientering til patienter og pårørende Find mere information og adresser på de forskellige klage- og erstatningsinstanser på www.regionh.dk/patientrettigheder.

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

Dine rettigheder og valgmuligheder... 3. Frit sygehusvalg... 4

Dine rettigheder og valgmuligheder... 3. Frit sygehusvalg... 4 Sygehusvalg Gældende 1. januar 31. august 2013 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 4 Udvidet frit sygehusvalg... 5 Mere end 2 måneder Behandling på sygehus...

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 1 Hvem kan få et hjælpemiddel Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om hjælpemidler Sagsforløb Du

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Patientrettigheder Dine rettigheder som patient Denne vejledning orienterer om dine rettigheder som patient på Steno Diabetes Center. Du kan søge information om love og vejledninger, som sikrer dig disse

Læs mere

Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu. Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg

Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu. Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg Denne vejledning om håndtering af frit og udvidet frit

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Rettigheder og muligheder I Region Sjælland lægger vi vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt sprog. Hvis du har spørgsmål,

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Nyttige adresser og hjemmesider: Patientkontoret, Region Nordjylland Niels Bohrs vej 30 9220 Aalborg Ø tlf. 96 35 10 10 (hverdage kl. 9-12) patientkontor@rn.dk www.patientrettigheder.rn.dk Kørselskontoret,

Læs mere

Bruger-, patientog pårørendepolitik

Bruger-, patientog pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Oktober 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Bruger-, patientog pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patientog pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter

Læs mere

Patientkontorets årsberetning 2012

Patientkontorets årsberetning 2012 Patientkontorets årsberetning 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Patientkontorets funktion og opgaver 3. Patientkontorets organisation 4. Særligt om år 2012 i Patientkontoret 5. Henvendelser til

Læs mere

PATIENT- KONTORETS Årsberetning 2014 Region Midtjylland

PATIENT- KONTORETS Årsberetning 2014 Region Midtjylland PATIENT- KONTORETS Årsberetning 2014 Region Midtjylland Patientkontoret Indhold 1. Indledning...4 2. Patientkontorets funktion og opgaver...4 3. Om Patientkontoret...5 4. Særligt om år 2014 i Patientkontoret...6

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Noter Dine rettigheder som patient Kommunikation Varenr. 700100 Oplag 1 Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din

Læs mere

Vejledning for håndtering af dialogsamtaler.

Vejledning for håndtering af dialogsamtaler. Koncern Sekretariatet Juridisk Sekretariat Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 57 19 Fax 48 20 57 77 Web www.regionhovedstaden.dk CVR/SE-nr: 29 19 06 23 Dato: 3. december 2010

Læs mere

Patientinformation. Information til ambulante patienter og pårørende

Patientinformation. Information til ambulante patienter og pårørende Medicinsk Afdeling Amager Hospital Amager Hospital Medicinsk Afdeling Geriatrisk Ambulatorium Patientinformation Information til ambulante patienter og pårørende Information til ambulante patienter og

Læs mere

Vil du klage over sundhedsvæsenet?

Vil du klage over sundhedsvæsenet? Vil du klage over sundhedsvæsenet? Indhold Vejledning om klagemuligheder................ 3 Vil du klage over sundhedspersonalets faglige arbejde? 3 Hvem kan klage til Patientombuddet?.......... 5 Hvordan

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Velkomstpjece til Arbejdsmedicinsk Afdeling. Patientinformation

Velkomstpjece til Arbejdsmedicinsk Afdeling. Patientinformation Velkomstpjece til Arbejdsmedicinsk Afdeling Patientinformation Arbejdsmedicinsk Afdeling Esbjerg Velkommen til Arbejdsmedicinsk Afdeling. I denne folder svarer vi på de spørgsmål, vores patienter ofte

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien de særlige pladser

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien de særlige pladser Dine rettigheder som patient i Psykiatrien de særlige pladser Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og

Læs mere

Patientklager - Patientombuddet / Discliplinærnævnet Dokumentbrugere : SYD Administratione n - Syd, S afd. led. Alle

Patientklager - Patientombuddet / Discliplinærnævnet Dokumentbrugere : SYD Administratione n - Syd, S afd. led. Alle Patientklager - Patientombuddet / Discliplinærnævnet SYD Administrationen - Syd (DistG) Patientklager - Patientombuddet / Discliplinærnævnet Dokumentbrugere : SYD Administratione n - Syd, S afd. led. Alle

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sagsnr. 1303838, dok.nr. 1308844.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sagsnr. 1303838, dok.nr. 1308844. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sagsnr. 1303838, dok.nr. 1308844. UDKAST (Høring 8. oktober 2013) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

Sig Undskyld, Når Skaden er Sket Region Syddanmark, den 24. november 2010. Helle Eckeroth Mail: helle.eckeroth@regionh.dk Telefon 3632 6528

Sig Undskyld, Når Skaden er Sket Region Syddanmark, den 24. november 2010. Helle Eckeroth Mail: helle.eckeroth@regionh.dk Telefon 3632 6528 Sig Undskyld, Når Skaden er Sket Region Syddanmark, den 24. november 2010 Helle Eckeroth Mail: helle.eckeroth@regionh.dk Telefon 3632 6528 Hvorfor ny lov? Det er for svært at finde vej i klagesystemet.

Læs mere

De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1

De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1 De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1 Det nævnes ofte, at de private sygehuse og klinikker tegner sig for cirka to procent af de samlede sygehusudgifter. Det gælder kun, hvis

Læs mere

Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1

Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1 Velkommen til Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1 Patientinformation www.psykiatrienisyddanmark.dk Børne- og Ungdomspsykiatri Kolding Velkommen til Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1 Vi vil gerne byde dig og din familie

Læs mere

Forebyggelse & patientklager

Forebyggelse & patientklager Forebyggelse & patientklager Christian Bjerre Høyer Læge, ph.d. Institut for Retsmedicin Aarhus Universitet Læringsmål Forebyggelse Definere og foretage rapportering af en utilsigtet hændelse Patientklager

Læs mere

NOTAT. 20. december 2015 J.nr.: 1507740 Dok. nr.: 1858406 HKJ.DKETIK

NOTAT. 20. december 2015 J.nr.: 1507740 Dok. nr.: 1858406 HKJ.DKETIK NOTAT 20. december 2015 J.nr.: 1507740 Dok. nr.: 1858406 HKJ.DKETIK Høring om forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om autorisation

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Information om. Rettigheder. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social

Information om. Rettigheder. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social Information om Rettigheder for patienter i voksenpsykiatrien Psykiatri og Social Indhold 03 Kontaktperson 04 Samarbejde med dine pårørende 04 Ret til information om din sygdom og behandling 04 Bisidder

Læs mere

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Til: Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50

Læs mere

Borgeren vil modtage en rehabiliterende indsats, så der skabes tryghed for borgeren

Borgeren vil modtage en rehabiliterende indsats, så der skabes tryghed for borgeren Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.4 TØJVASK, V-pakke Personlig og praktisk hjælp ydes altid med det formål, at borgeren bliver så

Læs mere

Procesplan for seniorpolitikken 2014-2017

Procesplan for seniorpolitikken 2014-2017 Procesplan for seniorpolitikken 2014-2017 Baggrund for seniorpolitikken 2014-2017 Ishøj kommunes nuværende seniorpolitik løber frem til 2013. Der skal derfor udarbejdes en ny politik gældende for 2014-2017,

Læs mere

Der er vedlagt et skema med de krav, de private sygehuse og klinikker stilles over for.

Der er vedlagt et skema med de krav, de private sygehuse og klinikker stilles over for. N O T A T Bilag 1 til henvendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om Danske Regioners initiativer vedrørende kvalitetskrav i aftalerne med private sygehuse og klinikker Kvalitets- og dokumentationskrav

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Vejledning til brug af standardbreve når patienter indkaldes til undersøgelse/behandling

Vejledning til brug af standardbreve når patienter indkaldes til undersøgelse/behandling Vejledning til brug af standardbreve når patienter indkaldes til undersøgelse/behandling regionsyddanmark.dk Udarbejdet af: Den Regionale Visitation, Sundhedsområdet, Region Syddanmark 26. januar 2010

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontoret for kommunal sundhed Att: Kåre Geil Slotsholmsgade 10-12 1216 København K

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontoret for kommunal sundhed Att: Kåre Geil Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontoret for kommunal sundhed Att: Kåre Geil Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2016 Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendt af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 9. december 2015 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

PATIENT- KONTORETS. Årsberetning. Region Midtjylland. Patientkontoret

PATIENT- KONTORETS. Årsberetning. Region Midtjylland. Patientkontoret PATIENT- KONTORETS Årsberetning 2012 Region Midtjylland Patientkontoret Indhold 1.... Indledning 2....Patientkontorets funktion og opgaver 3....Patientkontorets organisation 4....Særligt om år 2012 i Patientkontoret

Læs mere

Klage over service Sundhedsfaglig klage Erstatning Utilsigtede hændelser. Patientkontoret i Region Nordjylland kan hjælpe dig.

Klage over service Sundhedsfaglig klage Erstatning Utilsigtede hændelser. Patientkontoret i Region Nordjylland kan hjælpe dig. Få hjælp til at... Klage over behandling, forløb eller service på hospital eller hos praktiserende sundhedspersoner, søge erstatning eller rapportere utilsigtede hændelser. Klage over service Sundhedsfaglig

Læs mere

Region Hovedstaden. Udvalget vedr. ulighed i sundhed. Tolkebistand. Februar 2011

Region Hovedstaden. Udvalget vedr. ulighed i sundhed. Tolkebistand. Februar 2011 Region Hovedstaden Udvalget vedr. ulighed i sundhed Tolkebistand Februar 2011 Indledning I henhold til kommissorium for Udvalget vedr. ulighed i sundhed skal udvalget drøfte problemstillinger for patienter

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Radiologisk Afdeling (Røntgenafdelingen)

Radiologisk Afdeling (Røntgenafdelingen) Radiologisk Afdeling (Røntgenafdelingen) Du er blevet indkaldt til undersøgelse/behandling i Radiologisk Afdeling, Aalborg Sygehus. Med denne folder vil vi gerne byde dig velkommen og give dig nogle praktiske

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning 2014.

Borgerrådgiverens årsberetning 2014. Borgerrådgiverens årsberetning 2014. Borgerrådgivningen i Holbæk Kommune har eksisteret siden den 1. januar 2007 efter beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen.

Læs mere

Patientkontorets årsberetning 2013

Patientkontorets årsberetning 2013 Patientkontorets årsberetning 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Patientkontorets funktion og opgaver 3. Om Patientkontoret 4. Særligt om år 2013 i Patientkontoret 5. Henvendelser til Patientkontoret

Læs mere

Grundaftale om kvalitet og opfølgning

Grundaftale om kvalitet og opfølgning Grundaftale om kvalitet og opfølgning 1. Formål Grundaftalen om kvalitet og opfølgning har til formål at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patientforløb, som går på tværs

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet UDKAST Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (Ret til hurtig udredning og differentieret ret til udvidet frit sygehusvalg m.v.) I sundhedsloven,

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008 Sundhedsudvalget 28-9 SUU alm. del Bilag 421 Offentligt Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 28 Monitorering af pakkeforløb for kræft, 2.-4. kvartal 28 Uddrag og citater er kun tilladt med

Læs mere

Genoptræning efter hospitalsophold

Genoptræning efter hospitalsophold Kvalitetsstandard Sundhedslovens 140 Genoptræning efter hospitalsophold 1 Kommunal genoptræning 1. Overordnede rammer 1.1. Formål Formålet er, at Tønder Kommune kan tilrettelægge og tilbyde borgerne sammenhængende

Læs mere

Vejledning om klagemuligheder

Vejledning om klagemuligheder Vejledning om klagemuligheder Klagecenteret Patientombuddets klagecenter behandler klager over: Sundhedsfaglig virksomhed Regioners og kommuners administrative afgørelser og beslutninger Anvendelse af

Læs mere

Kvalitetsstandard for sygepleje

Kvalitetsstandard for sygepleje SYGEPLEJE 2014 Kvalitetsstandard for sygepleje Hvad er ydelsens grundlag Visitationskriterier Sundhedsloven 138. Bevilling af hjemmesygeplejerske i henhold til: Lovgrundlagsanvisningerne Jammerbugt Kommunes

Læs mere

Pårørendepolitik. For Borgere med sindslidelser

Pårørendepolitik. For Borgere med sindslidelser Pårørendepolitik For Borgere med sindslidelser 2 1. INDLEDNING 3 IN D F LY D E L S E 4 POLITIKKENS RAMMER 5 2. DE STYRENDE PERSPEKTIVER OG VÆRDIER 7 INDFLYDELSE, INDDRAGELSE OG INFORMATION 7 DE SOCIALE

Læs mere

Kvalitetsmål ventetid ved første kontakt

Kvalitetsmål ventetid ved første kontakt Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 14/18262 Dato: 1. maj 2014 Udarbejdet af: Hanne Staghøj Markussen E-mail: hsm@rsyd.dk Telefon: 20460627 Version: 1.0 Notat

Læs mere

Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejehjem i Skibby Kommune og i Frederiksborg Amt i 2006

Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejehjem i Skibby Kommune og i Frederiksborg Amt i 2006 Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejehjem i Skibby og i Frederiksborg i 2006 Embedslægeinstitutionerne har siden 2002 udført sundhedsfaglige plejehjemstilsyn. I 2006 var det 5. gang Embedslægeinstitutionerne

Læs mere

Information om RETTIGHEDER. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om RETTIGHEDER. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om RETTIGHEDER for patienter i voksenpsykiatrien Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 04 Kontaktperson 04 Samarbejde med dine pårørende 04 Ret til information om din sygdom og behandling

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at patientvejledere er omfattet af notatpligten i offentlighedslovens 6. Statsforvaltningen finder endvidere ikke, at en patientvejleder

Læs mere

Her er DIN Borgerrådgiver

Her er DIN Borgerrådgiver Her er DIN Borgerrådgiver 2013 Borgerrådgiveren kan: hjælpe dig med at forstå din sag vejlede dig om klagemuligheder behandle din klage over sagsbehandling, ansattes optræden og udførelsen af opgaver hjælpe

Læs mere

VEJLEDNING OM TRÆNING I KOMMUNER OG REGIONER DECEMBER 2006

VEJLEDNING OM TRÆNING I KOMMUNER OG REGIONER DECEMBER 2006 VEJLEDNING OM TRÆNING I KOMMUNER OG REGIONER DECEMBER 2006 Publikationen kan rekvireres ved henvendelse til: Indrigs- og Sundhedsministeriet Kontoret for Kommunal Sundhed Slotsholmen 10-12 1216 København

Læs mere

Frit valg af sygehus

Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Skal du til behandling på sygehus, kan du overveje, om du vil benytte det frie sygehusvalg. Det er dig, der bestemmer. Denne pjece oplyser om mulighederne for

Læs mere

Kørselsordninger for pensionister i Middelfart Kommune

Kørselsordninger for pensionister i Middelfart Kommune Kørselsordninger for pensionister i Middelfart Kommune Borgerservice - 2015 Kørsel til egen læge og nærmest boende speciallæge for pensionister Befordring iht. Sundhedsloven - Loven siger kan du selv

Læs mere

Velkommen til Rygcentret - Medicinsk Rygambulatorium

Velkommen til Rygcentret - Medicinsk Rygambulatorium Rygcenter Syddanmark, Sygehus Lillebælt og Syddansk Universitet Velkommen til Rygcentret - Medicinsk Rygambulatorium Rygcenter Syddanmark www.sygehuslillebaelt.dk Rygcenter Syddanmark Rygcenter Syddanmark

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Godkendelsesmateriale. Træning

Godkendelsesmateriale. Træning Godkendelsesmateriale Træning 1. Indledning... 3 2. Godkendelsesprocedure... 3 2.1. Hvad kan der søges godkendelse til... 3 2.2. Godkendelsesform og bindingsperiode... 4 2.3. Kontraktgrundlag og aftaleperiode...

Læs mere

Patientkontorets årsberetning 2011

Patientkontorets årsberetning 2011 Patientkontorets årsberetning 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Patientkontorets funktion og opgaver 3. Patientkontorets organisation 4. Særligt om år 2011 i Patientkontoret 5. Henvendelser til

Læs mere

2. Patientkontorets opgaver

2. Patientkontorets opgaver Patientkontorets årsberetning 2013 Indhold 1. Indledning...3 2. Patientkontorets opgaver...4 3. Patientkontorets organisation...6 4. Fokusområder i Patientkontoret i 2013...7 5. Henvendelser til Patientkontoret...8

Læs mere

Patientrettigheder. Generel information om dine rettigheder som patient

Patientrettigheder. Generel information om dine rettigheder som patient Patientrettigheder Generel information om dine rettigheder som patient 2 PATIENTRETTIGHEDER Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter E-mail: kontakt@specialhospitalet.dk www.specialhospitalet.dk

Læs mere

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Spørgsmål 1: En ældre mand, som boede på plejehjem, blev årligt undersøgt af sin praktiserende læge, der som følge heraf og i samarbejde med plejepersonalet,

Læs mere

STRAM IMPLEMENTERING SKADER DANSKE PATIENTRETTIGHEDER

STRAM IMPLEMENTERING SKADER DANSKE PATIENTRETTIGHEDER STRAM IMPLEMENTERING SKADER DANSKE PATIENTRETTIGHEDER Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mens de danske politikere endnu en gang diskuterer offentlig versus privat

Læs mere

Brev til borgere der ikke har modtaget henvendelse 1

Brev til borgere der ikke har modtaget henvendelse 1 Regionshuset Viborg Brev til borgere der ikke har modtaget henvendelse 1 Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Tilbud om gennemgang af

Læs mere