MT HØJGAARD FORSLAG TIL BIPS A104 REVISION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MT HØJGAARD FORSLAG TIL BIPS A104 REVISION"

Transkript

1 1. GENERELLE KOMMENTARER TIL BIPS A104 Generelt Der refereres enkelte steder i ntatet til drøftelser ved møde det drejer sig m møde d mellem Charltte Lund-Pulsen, Jesse Pörzgen g Nina Bille-Knudsen. De fleste punkter blev gennemgået (ntatet i freløbig udgave), der er dg tilføjelser g ændringer i dette endelige dkument Helt generelt er det gdt med en fælles standard, men efter MTH s synspunkt er en fuld implementering meget langt ude i fremtiden. En byggesag, hvr der blev krævet, at alle gså underentreprenører g leverandører skulle navngive/give metadata efter et fælles system ville være urimeligt tids- g mkstningskrævende - i praksis umuligt at gennemføre fr øjeblikket. I Bips teksten vil det være gavnligt med flere retningslinjer g beskrivelser af, hvad intensinerne er, så den bliver brugt rigtigt g ensartet Der bør anbefales et dkumenthåndteringssystem, der genererer metadata autmatisk, idet en manuel håndtering vil give stre prblemer mht. fejl i filnavne - MTH har haft sager, hvr der var krav m detaljeret filnavngivning, g trds detaljerede prcedurer g check, var der knstant småfejl i filnavnene der vil være prblemer med valg af løbenumre, hvis det ikke fregår autmatisk. Det gælder, når flere persner genererer dkumenter, hvr antallet ikke kan frudses på frhånd fx KS-dkumentatin. Disse dkumenter er derfr ikke frudbestemt på en liste, g flere kan så kmme til at give det samme løbenummer man dermed kan frnavngive frskellige dkumenttyper, så man ikke skal bruge tid på at checke med værdilisterne/vælge den rigtige mappe Gd ide men det er p til den enkelte virksmhed. Der har tidligere i den freløbige udgave været en værdiliste vedr. ansvar. Den findes ikke mere, g vi er i tvivl m, m der er brug fr at definere ansvaret fr et dkument måske er det ikke nødvendigt med en kde, måske er virksmhedsnavnet nk? Aktør kan ikke bruges, da det er fr bredt, g vi har frstået det sådan, at dkumenter under aktør/virksmhedstype ikke kun er dem, de har ansvar fr, men gså dem, der vedrører aktøren listen Virksmhedstype g Entreprisetype er velegnede at bruge til angivelse af aktør. Umiddelbart virker det ikke sm m, at man i standarden har tænkt ret meget ver at skille de enkelte aktører ad, eller har tænkt i rettigheder, g det er der helt klart brug, endda meget detaljeret. Grunden til det er, at man skal kunne skille de enkelte frretninger ad, g de enkelte aktører skal have frskellige rettigheder på webben. De freslåede mappestrukturer deler ikke p i aktører. Aktør er desuden ikke entydig, da aktørlisten består af MT Højgaard A/S, rev. 0, , JEPO, NBK Side 1 af 28

2 virksmhedstyper fx entreprenører, g der er mange frskellige firmaer i den gruppe, sm så ikke er adskilt. Det giver helt generelt et prblem ved brug af værdilisterne. listen virksmhedstype er blevet udvidet med en underværdiliste, g endvidere er værdilisten Entreprisetype tilkmmet. Begge lister giver mulighed fr adskillelse af entreprenører. Det der deles på webben, skal være beskyttet i frskellige grupper, så alle ikke har ret til at se eller skrive i de frskellige mapper. Grupperne skal derfr heller ikke være fr brede. Det kan fx dreje sig m øknmi eller kvalitetssikringsdkumentatin, hvr det er nødvendigt med frskellige rettigheder på frskellige stadier. Man har derfr brug fr en pdeling på webben under det frskellige indhld g efterfølgende i undermapper. Et aktuelt eksempel er, at man bruger webben under KS til, at leverandøren lægger materialecertifikater ind, sm entreprenøren skal gdkende. Der skal være læse/skriveadgang fr leverandøren g entreprenøren, hvr det lægges ind, men kun læseadgang fr leverandøren g bygherren, hvr de af entreprenøren gdkendte materialecertifikater lægges MTH har alligevel freslået webben pdelt under indhld på aktør, fr dg at have en pdeling, men prblemet nævnt venver skal løses. Inddeling af web afhænger desuden af den valgte webløsning Mappestrukturen på en fælles web er blevet revideret i den nye revisin, således den er aktørpdelt. Hvr det er relevant, bør Bips meget stærkt verveje, at ændre allerede navngivne metadataværdier, selvm Bips A104 er udsendt i første udgave. Der er frmdentligt ikke ret mange, der har benyttet den endnu, g det er vigtigt, at det fremver bliver et verskueligt g gdt værktøj Giv evt. bedre frklaring vedr. værdierne grundlag g aflevering (har frstået efter drøftelse ved møde, at værdierne kan frstås meget frskellig fra aktør til aktør. Fx ser en rådgiver dkumenter vedr. aflevering sm de færdige tegninger g beregninger - en entreprenør ser det sm mangellister, afleveringsprtkl mv. erne kan bruges i aktørerne egne arkiver, men nk ikke på en fælles web) Grundlag g aflevering er primært til internt brug g ikke til en fællesweb, derfr vil undermapperne gså være prjekt- g virksmhedsspecifikke. Beskriv bedre mht. filnavne, mapper g tilknytning af mærkater Der er tilføjet uddybende/supplerende tekst mkring brug af metadata i kapitel 9. MTH har tilføjet værdilister eller har udvidet med underværdilister flere steder, idet faste værdier øger ensartetheden. Dette er nødvendigt, når der er flere brugere. Hvis andre faggrupper ønsker andre lister tilføjes de gså - man kan så bare hver især vælge de værdier, der er relevante MTH har dg flere steder ikke angivet underværdilisterne detaljeret nk fr at følge metden allerede angivet i Bips (eller har undladt at detaljere de allerede angivne), men føler det giver prblemer. Ikke detaljerede underværdilister betyder, at dkumenterne skal være pført på en dkumentliste (strt arbejde generelt g prblematisk fr fx ks-dkumentatin), g findes på løbenummer, sm ikke gør det verskueligt bør drøftes MTH s rettelser influerer selvfølgelig på alle de eksempler, hvr værdierne er benyttet dette er ikke nteret her i ntatet MT Højgaard A/S, rev. 0, , JEPO, NBK Side 2 af 28

3 Det er naturligt at gemme prjektgennemgangs- g prjekteringsmødereferater under referater, men det hører gså til KS. Ligeledes hører sikkerhedsmødereferater til arbejdsmiljø (vi har desuden freslået at prjektændringer hører til C10 Kvalitetsstyring i stedet fr til C02 Aftaler) hvrdan frhlder I jer til det? Man kan evt. tilføje en ekstra metadataværdi - beskrives Ngle dkumenter hører under flere emner. Der hvr der er tvivl m, hvrdan et dkument navngives g placeres i en mappestruktur, frdi dkumentet indehlder flere emner, bruges sm udgangspunkt princippet; hvr dkumentet primært hører til. Er der tale m flere emner/indhldstyper, kan der tilføjes fleres metadata-tags i frm af de indhldstyper dkumentet mhandler, sm enten påføres direkte på dkumentet eller elektrnisk tilknyttes dkumentets mærkat. Referater placeres sm hvedregel i mappen C06, gså selvm de gså mhandler KS. Man kan til gengæld vælge i navngivning at tilføje både C06 g C10 i frm af t psitiner. Kan man se brt fra metadataværdier ved søgning af dkumenter? Hvis fx en aktør har brug fr flere metadata, end der er brug fr/ønsket på webben, kan denne aktør så gdt give ekstra metadata, g alligevel pfylde bygherrens ønske? Bør beskrives. Ja, det vil jeg mene. Et tegningshved eller en elektrnisk mærkat kan fx indehlde mange flere metadata end der er brug fr til navngivning af dkumentet. Hvr vi har tilføjet nye værdier, har vi sm regel frtsat den tidligere nummerering struktur g rækkefølge skal dg vervejes Det er vigtigt, at ved tilføjelse af nye værdi frtsættes den tidligere nummerering, g at der ikke ændres på den allerede angivende nummerering g navngivning. 6.2 Mapper Teksten bør ændres, så man på den ene side ikke beskriver, at rækkefølgen af de frskellige værdikder er fri, samtidig med at en mappestruktur med Indhld øverst nævnes sm Bips standard Bips standard bliver fremadrettet benævnt bips paradigme. Dvs. man kan gdt vælge en anden rækkefælge g stadig følge bips. 8.2/8.4 liste Virksmhedstype B g Indhld C Kan det give prblemer når Myndighed både hedder B13 g C04? Nej. Myndighed er relevant at have repræsenteret både sm indhldstype g virksmhedstype, g så længe kden benyttes er det ikke nget prblem i digital sammenhæng. 8.4 liste Indhldstype C I henhld til værdilisten 8.4 har vi svært at placere dkumenterne Tilbudsbrev g Tilbudsliste. Vi må inddrage en ekstra værdi Prcestype P3? Udbudsbrev g Tilbudsbrev placeres fx under C09 Orientering i undermappen C09.3 Meddelelse. Alternativt kan man tilføje Prcestype P3 Udbud g Tilbud sm mappe. Tilbudsliste placeres under C08.3 Mængde- g prisspecifikatin eller under P3 mappen. MT Højgaard A/S, rev. 0, , JEPO, NBK Side 3 af 28

4 Vi har desuden tilføjet diverse andre fr s ret vigtige indhldstyper Se senere kmmentarer. Indhldstyperne virker lidt tilfældige - hvrfr er krrespndance egentlig ikke en indhldstype, når referater er det (selvm både referater g krrespndance gengiver et meget frskelligt indhld)? Til krrespndance dkumenter bruges metadataelementet Udveksling X g dennes underværdiliste. Dette er blevet en del af bips mappestruktur. Se sm inspiratin det tidligere sendte fra Metrcityringsprjektet: Dcument frmalities, hvr alle dkumenter inddeles i krrespndance g dkumentatin, g hvr der er vidt frskellige krav til de 2 typer. Er følgesedler vervejet? De står i en mappe til sagens afslutning, men gemmes ikke elektrnisk, evt. kun sm KS (vi har nævnt dem der) Følgesedler hører til under C10 Kvalitetsstyring! 8.5 liste Prcestype P Kan vi bruge disse metadataværdier sm en del af arbejdet under vres egen styring? Ved mødet blev nævnt, at de nk ændres, da Cunec gså arbejder på mråderne Prcestype, Arbejdsmråde, Vidensmråde g Infrmatinsniveau Listen ændres ikke, men kan med frdel bruges sammen med de øvrige lister. Prcestype, herunder ledelse g styring er bl.a. blevet en del af bips entreprenør mappestruktur. 8.6 liste Arbejdsmråder W MTH havde tidligere tænkt at arbejdsmråder måske kunne bruges til benævnelse af underentreprenører, men det er alligevel ingen gd ide, da fagene dækker frskellige arbejdsmråder Kan dg evt. være gd sm leverandørliste g måske udvides yderligere selv med fx armering, div. leje mv. Mht. til arbejdsmråder har MTH tilføjet/ændret i listen, men er generelt ikke tilfreds med listen. Den består både af ngle materialer men gså af bygningsdele Listen er blevet revideret således den svarer 100% til bips arbejdsbeskrivelser g sm følge heraf, har listen skiftet navn til Basisarbejde. Den kan stadig benyttes af entreprenører, men ellers anbefales det at bruge den nye værdiliste Entreprisetype i frhld til underentreprenører g leverandører. Desuden veksler den mellem at være meget verrdnet g meget specifik MT Højgaard A/S, rev. 0, , JEPO, NBK Side 4 af 28

5 Generelt bør der være eksempler på de lidt specielle mråder. Det er et prblem, i hvert fald ved manuel håndtering, at der ikke er en systematik i listen specielt ved tilføjelser alfabetisk eller i grupper efter typer eller med numre der starter med 10, sv. aht. Tilføjelser. listen Entreprisetype, sm er åben, er struktureret i grupper med numre, der gør det muligt at lave prjekt- g virksmhedsspecifikke tilføjelser. 8.8 liste Filtype F Ved brug af Building Infrmatin Mdeling (BIM) frventer MTH, at få behv fr at der anvendes, udver angivne filtyper der er beskrevet i listen, en udvekslingsmdel (krdineringsmdel med mdulnet g kter), der ikke har tilknytning til et bestemt fag. Kan fagmdel eller udvekslingsfagmdel ikke bruges til mdulnet g kter? Revisin af værdilisten Filtype vervejes i næste revisin liste Infrmatinsniveau J På baggrund af anvendelsen af Building Infrmatin Mdeling (BIM) definerer MTH pt., indtil Cunec kmmer med deres endelige løsning, infrmatinsniveauerne ved hjælp af Level f Develpment (LOD), sm er udviklet af det US amerikanske arkitektfrbund (AIA). (Se Samtidigt arbejder Cunec på en ny infrmatinsniveaumetde i Danmark, der dg ikke er publiceret endnu. De 6 infrmatinsniveauer I freslår i værdilisten 8.12 er dermed en metde, der i nærmere fremtid vi udgå. Hvrdan frhlder I jer til det? Listen er blevet revideret iht. CCS Infrmatinsniveauer. En anden prblemstilling i frhld til infrmatinsniveauer er, at bygningsmdeller fte ikke indehlder et bestemt infrmatinsniveau, da frskellige bygningsdele bliver prjekteret efter hinanden. MTH frventer, at det vil være yderst sjældent, at hele mdeller kan benævnes med et fælles infrmatinsniveau i filnavnet. Er det meningen at infrmatinsniveauer skal følge metden i bips C202 afsnit 3.4.? Eller er der en nyere beskrivelse fr dette? Der henvises til CCS Infrmatinsniveauer liste Status G/lister generelt Udgået materiale G6: hvrdan bruges det? Hvr arkiveres udgået materiale skal det bare ligge mellem det gældende, men med metadataværdi G6 kan være uverskueligt? Vi frestiller s, at det ligger i Udgået fldere under den almindelige struktur. Der kan være udgået materialer i mange kategrier både tegninger, kvalitetsplaner, tidsplaner mv.? G6 Udgået materiale er til brug fr dkumentets status g ikke til arkivering af udgået materiale. Hvis man har behv kan det vervejes prjekt- eller virksmhedsspecifikt af tilføje en underværdi til Dkumentatin i frm af D3 Udgået prjektmateriale. Der er dg ikke andre, der har efterspurgt dette behv. MT Højgaard A/S, rev. 0, , JEPO, NBK Side 5 af 28

6 2. TILFØJELSER OG ÆNDRINGER I VÆRDILISTER OG UNDERVÆRDILISTER På nedenstående tabel er der vist frskellige frslag til tilføjelser g ændringer (markeret med rødt) af værdilisterne i bips A104 - Juli 2012, samt frklarende MTH kmmentarer med blåt kursiv. liste kde Underværdiliste Definitin Eksempler MTH kmmentarer CLP 8.2 Virksmhedstype Under verskriften bør nævnes, at det ikke nødvendigvis er den enkelte aktør der udfrmer dkumenterne, men at det er dkumenter der vedrører den enkelte aktør. Vres entreprenørstruktur er baseret på dette 8.2 Virksmhedstype Rådgiver B02 Enten bruges Vidensmråder her ellers kan bruges en underværdiliste: 1 Bygherrerådgiver 2 Arkitekt 3 Rådgiver knstruktiner 4 Rådgiver installatiner 5 Rådgiver miljø 6 Landskabsarkitekt 7 Indretningsarkitekt Dkumenterne skal deles p under de enkelte rådgivere, hvrfr det er nødvendigt med underdeling i Vidensmråder eller med tilføjelse af en underværdiliste.? Ingen af listerne er dg detaljerede nk, da der fx er flere frskellige installatinskategrier hvrdan klares generelt det manglende detaljeringsniveau det er vigtigt at skille frskellige aktører? Underværdilisten er åben, dvs. den kan suppleres efter behv g kan underinddeles. Underværdiliste er tilføjet i den nye revisin. MT Højgaard A/S, rev. 0, , JEPO, NBK Side 6 af 28

7 liste kde Underværdiliste Definitin Eksempler MTH kmmentarer CLP 8.2 Virksmhedstype 8.2 Virksmhedstype Leverandører B04 Sm underværdilister kan muligvis bruges arbejdsmråder W Entreprenør B05 Entreprenør +hvedentreprenør, strentreprenør - Tømrer, murer, maler, vvs-entreprenør, håndværksfirme, mntagefirme I den eksisterende liste er den ledende entreprenør (ttal-, hved-, str-, fagentreprenør) i samme gruppe B05 sm underentreprenørerne. Det er nødvendigt at skille dem ad, bla. aht. rettigheder på en web. Underværdiliste er tilføjet i den nye revisin. Alternativt anvendes værdilisten Entreprisetype. Underværdiliste er tilføjet i den nye revisin. 8.2 Virksmhedstype Underentreprenør B23 1 UE Nedrivning 2 UE Trafik 3 UE Jrd g afløb 4 UE Ramning 5 UE Jrdankre 6 UE Grundvandssænkning 7 UE Membran 8 UE Autværn g rækværk 9 UE Spændarmering 10 UE Brlægning 11 UE Asfalt 12 UE Betn 13 UE Elementmntage 14 UE Murer 15 UE Tømrer Se gså venver tilføjelse af ny metadataværdi, værdikde g underværdiliste. (værdi bør være tæt på B05 fx B06) Dkumenterne skal deles under de enkelte underentreprenører, hvrfr det er nødvendigt med tilføjelse af en underværdiliste med frskellige fag. Fælles liste er relevant, da det skal deles på webben. (arbejdsm- Underværdiliste til B05 er tilføjet i den nye revisin. Alternativt anvendes værdilisten Entreprisetype. MT Højgaard A/S, rev. 0, , JEPO, NBK Side 7 af 28

8 liste kde Underværdiliste Definitin Eksempler MTH kmmentarer CLP 16 UE Snedker 17 UE Tyndpuds 18 UE Tagdækning 19 UE Blikkenslager 20 UE Smed/stålknstrukt. 21 UE Glasfacader 22 UE Elevatr 23 UE Slafskærmning 24 UE Bre/skære 25 UE Teknisk islering 26 UE Fugning 27 UE El 28 UE VVS 29 UE Ventilatin 30 UE Køling 31 UE Maler 32 UE Rengøring 33 UE Anlægsgartner råder W kan ikke bruges, da et fag dækker flere arbejdsmråder). Underværdilisten er åben, dvs. den kan suppleres efter behv g kan m nødvendigt underinddeles. Det er vigtigt at listen yderligere kan underinddeles fx med punktum da B Flisemurer g B Udv. Murer kan frekmme 8.2 Virksmhedstype 8.2 Virksmhedstype 8.3 Vidensmråde Mekaniske installatiner Labratrier B24 Tilføjelse af metadataværdi g værdikde Getekniker B25 Tilføjelse af metadataværdi g værdikde K08 Brand frekmmer både sm underværdi 5 g 7? Er dækket af Frskning g uddannelse B21 Hører under underværdilisten fr Rådgiver B02.06 eller Fagdisciplin. Dette er en fejl! Underværdilisten er udgået! MT Højgaard A/S, rev. 0, , JEPO, NBK Side 8 af 28

9 liste kde Underværdiliste Definitin Eksempler MTH kmmentarer CLP 8.3 Vidensmråde Knstruktin g materialer 8.3 Vidensmråde Arbejdsmiljø g bæredygtighed K09 K12 1 Arbejdsmiljø 2 Energi 3 Indeklima 4 Materiale-ressurcer 5 Affald g emissin 6 Arealfrbrug 7 Ttaløknmi 8 Scial bæredygtighed 9 Certificering Viden m arbejdsmiljø, miljømæssig, scial g øknmisk bæredygtighed Underværdilisten er meget begrænset, der mangler fx jrd se bla. på listen ver fag under 8.2 Natur g ressurcer bør ændres til Arbejdsmiljø g bæredygtighed, g Geteknik bør være fr sig selv. Ændring af underværdier g definitin. 8.3 Vidensmråde Geteknik K17 Tilføjelse af metadataværdi, værdikde. Definitin skal gså tilføjes en er ændret til Knstruktiner g underværdilisten er udgået! Arbejdsmiljø g bæredygtighed findes i værdilisten Fagdisciplin g sm underværdier under C08 Teknisk specifikatin. Hører under K Indhldstype Basis C01 4 Vejledninger + diverse vejledninger fr IT-systemer, CAD manual mv. Tilføjelse af underværdi g eksempler. CAD manualen angiver hvrdan tegningerne skal udarbejdes. CAD manualen er gså en del af IKT aftalen, hvilket gså giver dkumentet karakter af en Aftale C02? Kan tilføjes virksmhedsspecifikt. MT Højgaard A/S, rev. 0, , JEPO, NBK Side 9 af 28

10 liste kde Underværdiliste Definitin Eksempler MTH kmmentarer CLP 8.4 Indhldstype Aftaler C02 6 Aftalesedler prjektændringsntat, teknisk frespørgsel (flyttes til KS) + akkrdaftale Tilføjelse af underværdi, fjernelse g tilføjelse af eksempler. Det fjernede er gdt nk en aftale, men et vigtigt KS-dkument. Overvejer gså m aftalesedler burde flyttes til Øknmi Tilføjet sm C02.6 Teknisk frespørgsel et tilføjet sm C10.8 Frespørgsel. 8.4 Indhldstype Øknmi C03 + akkrdregnskab Tilføjelse af eksempler Eksempel tilføjet 8.4 Indhldstype Myndighed C04 1 Ansøgning 2 Anmeldelse 3 Lkalplan 4 Myndighedskrav 5 Tilladelse +klakanmeldelse, rapprter Ændring af underværdiliste, tilføjelse af eksempler: Fjernelse af gdkendelse, da det er det samme sm tilladelse, til gengæld er tilføjet anmeldelse C04.2 Gdkendelse ændret til Anmeldelse. 8.4 Indhldstype Referat C06 7 Sikkerhed/arbejdsmiljø Ændring af underværdi. Arbejdsmiljø bruges i højere grad nu 8.4 Indhldstype Referat C06 8 Granskning Faglige g tværfaglige granskningsmøder 8.4 Indhldstype Referat C06 9 Planlægning Planlægningsmøder, frmandsmøder, prcesplanmøder mv. Tilføjelse af underværdi g eksempler. Diverse granskningsmøder hldes under prjekteringen med deltagelse af rådgiver g prjekteringsleder Tilføjelse af underværdi g eksempler. Planlægningsmøder g/eller frmandsmøder afhldes løbende til planlægning Er tilføjet. Er tilføjet. MT Højgaard A/S, rev. 0, , JEPO, NBK Side 10 af 28

11 liste kde Underværdiliste Definitin Eksempler MTH kmmentarer CLP af egenprduktinen fagligt g tværfagligt. Prcesplanmøder g frmandsmøder afhldes ved anvendelse af Trimbyg/Lean cnstructin 8.4 Indhldstype Referat C06 10 Entreprenør Tilføjelse af underværdi. (Under)entreprenørmøder afhldes løbende 8.4 Indhldstype Referat C06 11 Wrkshps/kick ff Kick ff, teambuilding Tilføjelse af underværdi g eksempler. Wrkshps/kickff møder både på prjektet g med bygherren er vigtige Er tilføjet. Er tilføjet. 8.4 Indhldstype Referat C06 12 Tilbudsstrategimøde 13 Tilbudsgennemgangsmøde Tilføjelse af underværdier. Indgår ikke i entreprenørstrukturen, men er medtaget af hensyn til tilbudsafdeling Tilføjes ikke sm standard. Der er tale m virksmhedsspecifikke værdier. 8.4 Indhldstype Kvalitetsstyring C10 2 Kntrlplaner Kntrlplaner Ændring af underværdi, tilføjelse af eksempel. Kntrl er et fr bredt begreb. Rådgiveres prjektkntrl mener vi hører ind under dkumentatin generelt, g audit bør være et særskilt punkt. ændres ikke men kan stadig bruges til arkivering af kntrlplaner! MT Højgaard A/S, rev. 0, , JEPO, NBK Side 11 af 28

12 liste kde Underværdiliste Definitin Eksempler MTH kmmentarer CLP Kntrlplaner er en vigtig parameter - beskriver systematisk den kntrl, der bliver udført. 8.4 Indhldstype Kvalitetsstyring C10 7 Styring af ændringer Teknisk frespørgsel/prjektafklaring, afvigelsesrapprt, prjektændringsntat, statuslister ver ændringer Tilføjelse af underværdi g eksempler. Styring af ændringer kan betragtes generelt sm dkumentatin eller en aftale, men det er en vigtig specifik underværdi. Teknisk frespørgsel et tilføjet sm C10.8 Frespørgsel. 8.4 Indhldstype Kvalitetsstyring C10 8 Audit Intern g ekstern audit Tilføjelse af underværdi g eksempler. Audit er en vigtig specifik underværdi Er tilføjet sm C10.9 Audit 8.4 Indhldstype Kvalitetsstyring C10 Frhindringsliste 8.4 Indhldstype Drift g vedligehld C11 1 Frrd 2 Driftshåndbg - vejledning 3 Ejendm generelle data 4 Entreprenør-/adresseliste 5 Driftsplan 6 Bygningsdelskrt 7 Bruger-/bebervejledninger + prjektkntrl, frdkumentatin, mdtagekntrl, prceskntrl, følgesedler, dk. fr idriftsættelse, kllisinskntrl, knsistenskntrl etc. Fjernelse g tilføjelse af eksempler. Frhindringsliste er et Trimbyg/Lean værktøj med planlægnings karakter Se under C12. Kllisinskntrl g knsistenskntrl udføres både fagligt g tværfagligt Infrmatin er meget løst g bredt g skaber frvirring i henhld til mappens indhld. Bør ændres til Drift g vedligehld. Desuden er ny underværdiliste tilføjet Eksempler er tilføjet. C11 Infrmatin er udgået g dkumenter placeres under C08.9 Tek- MT Højgaard A/S, rev. 0, , JEPO, NBK Side 12 af 28

13 liste kde Underværdiliste Definitin Eksempler MTH kmmentarer CLP 8 Driftstegninger 9 Energifrbrug nisk specifikatin. 8.4 Indhldstype Tids- g ressurcestyring C12 1 Generelt 2 Hvedtidsplan 3 Prjekteringstidsplan 4 Beslutningsplan 5 Prcesplan 6 Udførelsestidsplan 7 Prduktinstidsplan (5- ugers plan) 8 Arbejdstidsplan (1-2-ugers plan) 9 Frhindringsliste 10 Tilbudstidsplan Hvad menes med 1 Prjektplan? Ændring - ny underværdiliste. Synes ikke eksemplerne er helt gde. Underværdilisten er åben, dvs. den kan suppleres efter behv g kan underinddeles. Tilbudstidsplan er medtaget, ikke generelt i entreprenørstrukturen, men fr at det kan bruges af tilbudsafdelingen Er tilføjet sm eksempler. Der er tale m virksmhedsspecifikke underunderværdier. 8.4 Indhldstype Arbejdsmiljø C13 1 Bygherrens pligter C04 2 Vurdering af sikkerhed C10 3 Instruktin af medarbejdere C09 4 Certifikater g eftersyn C11+C10 5 Ulykker, AT-henvendelser mv. Dkumenter hvis indehld er relateret til byggeprjektets arbejdsmiljø g sikkerhed Anmeldelse til Arbejdstilsynet, Plan fr Sikkerhed g Sundhed, arbejdsmiljøberedskabsplan, mønsterarbejdsplads, audit/kntrl, APV, arbejdspladsbrugsanvisninger, brugsvejledninger til maskiner/værktøj, mntagevejledninger, kursusbeviser, eftersyn, påbud, tæt-påhændelser, ulykker, stilladstjek mm. Tilføjelse af metadata, værdikde, underværdi, definitin g eksempler. Arbejdsmiljødkumenter er lvmæssigt nødvendige på byggepladsen. Underværdilisten er åben, dvs. den kan suppleres efter behv g kan underinddeles. Dkumenter med denne indhldstype placeres under Tekniske specifikatin C08.5 Sikker g arbejdsmiljø. MT Højgaard A/S, rev. 0, , JEPO, NBK Side 13 af 28

14 liste kde Underværdiliste Definitin Eksempler MTH kmmentarer CLP 8.4 Indhldstype Miljø g bæredygtighed 8.4 Indhldstype Entreprenørarbejder C14 C15 1 Miljøplan mv. 2 Miljøregistreringer 3 Vurdering af miljø 4 Bæredygtighedsprgram 5 Bæredygtighedsplan 6 Virkemiddelliste 7 Bæredygtighedsevaluering 8 Præcertificering 9 Dkumentatin til certificering 1 Arbejdsprcedurer g metdebeskrivelser 2 Vinterfranstaltninger 3 Byggeplads 4 Timelønnede medarbejdere 5 Materiel dispsitin 6 Materiale dispsitin 7 Bukkelister 8 Læsselister Dkumenter, hvis indehld er relateret til bæredygtighed g lvmæssige miljøkrav Dkumenter hvis indehld er relateret til entreprenørens egen planlægning af arbejde Miljøplan, miljøberedskabsplan, miljøregistreringer, affaldshåndtering, miljøaudit, krtlægning, priritering, lgbg ver virkemidler g deres pfyldelse, bæredygtighedsmål mv. Arbejdsprcedurer/metdebeskrivelser, planlægning af vinterfranstaltninger, bukkelister, læsselister, lejelister, lønlister, byggepladsdispsitiner mv. Tilføjelse af metadata, værdikde, underværdi, definitin g eksempler. Dkumenter vedr. miljø g bæredygtighed er vigtige. Underværdilisten er åben, dvs. den kan suppleres efter behv g kan underinddeles Tilføjelse af metadata, værdikde, underværdi, definitin g eksempler. Dkumenter vedr. planlægning af entreprenørens eget arbejde (fx egenprduktinen) er nødvendige. Selvm planlægning er nævnt i frskellige lister, relaterer de ikke til indhldet, men mere til faser, eller prcesser. en Tidsg ressurcestyring kan heller ikke rigtig bruges. Underværdilisten er åben, dvs. den kan suppleres efter behv g kan underinddeles Dkumenter med denne indhldstype placeres under Tekniske specifikatin C08.7 Miljø g bæredygtighed. Dkumenter med denne indhldstype placeres under Tekniske specifikatin C08.6 Byggeplads specifikatin. 8.6 Arbejdsmråde Arbejdsmråde W Se generelle kmmentarer. De nævnte nye W- numre nedenfr må gerne ændres listen er blevet revideret iht. bips arbejdsbe- MT Højgaard A/S, rev. 0, , JEPO, NBK Side 14 af 28

15 liste kde Underværdiliste Definitin Eksempler MTH kmmentarer CLP skrivelser g hedder nu Basisarbejde. Mange af de ønskede tilføjede værdier er at finde i værdilisten entreprisetype. Frberedelse g demntering W02 Inkl. nedrivning, sprængning? Pæleramning W06 Pæle mntage bør evt. rettes til pæleramning. Dg kan pæle gså vibreres ned Letbetnelementer W10 Hvr er mntagen? Træ W18 Er et meget bredt/løst begreb Natursten leverance W24 Er fr detaljeret, når klinke-/flisearbejde ikke er med. Burde ændres til klinke-/flisearbejde eller gså skal klinke- /flisearbejde tilføjes se senere Gulve W28 Ville det gså være fx datagulve? MT Højgaard A/S, rev. 0, , JEPO, NBK Side 15 af 28

16 liste kde Underværdiliste Definitin Eksempler MTH kmmentarer CLP Døre, vinduer g prte, leverance W31 Prte bør evt. skilles ud fr sig g hvad med brandprte, branddøre? Døre, vinduer g prte, mntage W32 Prte bør evt. skilles ud fr sig g hvad med brandprte, branddøre? Bygningsinstallatiner W39 Evt. udgå, da den er fr verrdnet El installatiner W47 Lys, kraft g føringsveje Navn ændres, eksempler mv. tilføjes El-tavler leverance Reservefrsyning Bygningsautmatin (BMS) W48 Lys g krafttavler mv. Eksempler tilføjes W50 UPS g generatrfrsyninger Eksempler tilføjes W51 CTS, IBI mv. Navn ændres, eksempler mv. tilføjes IT infrastruktur W52 PDS kabling, dataudtag, krydsfelter, fiber g backbne kabling mm. Sikring W53 AIA, ITV, ADK, prttelefn, AV installatiner mv. Belysning W55 Lamper, terrænbelysning, sikkerkedsbelysning Skiltning g W57 afmærkning Navn ændres, eksempler mv. tilføjes Eksempler tilføjes Eksempler tilføjes Skiltning bør tilføjes, ser det sm trafik Befæstelser W59 Asfalt, fliser, brsten Hvad mener I med befæ- MT Højgaard A/S, rev. 0, , JEPO, NBK Side 16 af 28

17 liste kde Underværdiliste Definitin Eksempler MTH kmmentarer CLP mv. stelser menes asfalt, fliser, brsten mv.? Vej W60 Hvad mener I med vej? Er det vejen, vejkassen, sti, frtv, vejtilbehør? Evt. Vej, sti, frtv sm navn? Spunsramning W63 Tilføjes evt. spuns mntage Membran W64 Tilføjes Grundvandssænkning Styret underbring W65 W66 Tilføjes Tilføjes, kan evt. høre under W45 Afløb i jrd Bygværker W67 Til samling af nye g eksisterende afløbsledninger Brstillads W68 Tilføjes Rækværk g W69 Tilføjes autværn Opspænding W70 Tilføjes brdæk Kajarbejde/- W71 Tilføjes udstyr Gasanlæg W72 Tilføjes Bring/skæring W73 Tilføjes Hegn W74 Tilføjes Badekabiner W75 Tilføjes leverance Badekabiner mntage W76 Tilføjes Tilføjes, kan evt. høre under W45 Afløb i jrd MT Højgaard A/S, rev. 0, , JEPO, NBK Side 17 af 28

18 liste kde Underværdiliste Definitin Eksempler MTH kmmentarer CLP Altaner W77 Tilføjes Inddækninger, tagnedløb mv. W78 Blikkenslagerarbejde sm inddækninger, tagrender, tagnedløb Tilføjes (Indvendige) vægge W79 Hvis man skal medtage bygningsdele bør vægge eller indvendige vægge tilføjes (der er gulve g lfter). Kunne gså være gipsvægge eller lignende. Klinke- g flisearbejde 8.8 Filtype Krdineringsmdel (alternativt Ntatinsmdel) W80 Brandislering mv. W81 Brandmaling, brandlukning, brandislering Mck up/prøver W82 Tilføjes Brandalarmeringsanlæg W83 ABA, ABDL, ABV, ARS, Tilføjes TVA Jrding g udligningsanlæg W84 Tilføjes Udligning af armeringsnet, rør g kanaler, lynafleder på tag/facade Tilføjes, kan høre under både vægge g gulve, men der er brug fr en speciel værdi Tilføjes Gips W85 Evt. bør gips gså indgå sm materiale? F10 Mdel sm indehlder BIM grund-mdel Tilføjelse af metadata, fag- værdikde, definitin g neutral gemetri eksempler. (3d m- dul grid) g kter Udgangspunkt fr mdelleringen er fte udarbejdet af arkitekterne, sm er hvedaktøren i pstartsfasen. Fagneutral gemetri sm grid g kter er gså enmdelfil eller en udvekslingsmdel g hører der- MT Højgaard A/S, rev. 0, , JEPO, NBK Side 18 af 28

19 liste kde Underværdiliste Definitin Eksempler MTH kmmentarer CLP 8.12 Infrmatinsniveau Se generelle kmmentarer under 8.12 fr under F2 eller F3 Listen er revideret iht. CCS Infrmatinsniveauer Dkumentatin 8.14 Dkumentatin Grundlag D1 1 Udbud 2 Tilbud Aflevering D2 1 Freløbig gennemgang 2 Endelig gennemgang 3 Afleveringsprtkl g mangellister 4 Dkumentatin fr mangler afhjulpet 5 1 års eftersyn 6 5 års eftersyn Tilføjelse af underværdiliste. Tilføjelse af underværdiliste. Tilføjes ikke sm standard, da disse værdier er virksmhedsspecifikke. Men er medtaget sm vejledende eksempler under entreprenørmappestrukturen. Tilføjes ikke sm standard, da disse værdier er virksmhedsspecifikke. Men er medtaget sm vejledende MT Højgaard A/S, rev. 0, , JEPO, NBK Side 19 af 28

20 liste kde Underværdiliste Definitin Eksempler MTH kmmentarer CLP eksempler under entreprenørmappestrukturen. 3. KOMMENTARER TIL 10 BIPS STANDARD (MAPPESTRUKTUR) 10.1 Mappestruktur Arkitektvirksmhed: C06 Referater mangler Dette er en fejl Spørgsmål til 10.2 Mappestruktur Rådgivende ingeniørvirksmhed : Er Kvalitetsstyring tænkt sm både egen kvalitetsstyring g byggesagens kvalitetsstyring, sm rådgiveren fx følger med i? Så skal det underinddeles. Kan bruges til begge dele. Er der behv fr en underinddeling kan dette gøres virksmhedsspecifikt. Kvalitetsstyring g Prcestype kmbineres med frdel, hvrved kvalitetsstyring underinddeles i frhld til frskellige prcesser Mappestruktur Rådgivende Ingeniørvirksmhed: C06 Referater mangler. Nte m aktør i begyndelsen af dkumentet kan gså være relevant fr Rådgivende Ingeniørvirksmhed Dette er en fejl. Spørgsmål til 10.3 Mappestruktur - Entreprenørvirksmhed Hvrdan må man iflg. Bips A104 prette fldere uden en bestemt kde, fx under udveksling(krrespndance) kan det være frskellige emner, der er tale m: teknisk krrespndance, øknmisk krrespndance mv.? Beskrives hvis man fx bare kan tilføje endnu et punktum g så bruge 1, 2 mv. Nej! Hvis en krrespndance mhandler et specifikt emne, placeres denne herunder. Dvs. et øknmisk krrespndance dkument placeres under C03 Øknmi sv. Alternativ prettes en særskilt flder i frm af X Udveksling, sm kan underinddeles i X1 Afsendt g X2 Mdtaget eller efter aktører. Spørgsmål til 10.3 Mappestruktur - Entreprenørvirksmhed Hvr skal tilbudsliste g tilbudsbrev placeres i mappestrukturen? Vi har svært at finde det rigtige sted uden at tilføje en metaværdi sm fx Prcesstype P3 Udbud g tilbud. Der er flere muligheder. De aktive dkumenter kan placeres under Indhldstypen C03 Øknmi. Alternativt kan man tilføje prcestype P3 Udbud g tilbud. Hvis der er tale m et grundlag fr en videre prces placeres dkumenterne under D1 Grundlag. MT Højgaard A/S, rev. 0, , JEPO, NBK Side 20 af 28

Guide til valg af opmålingsmetode

Guide til valg af opmålingsmetode Guide til valg af pmålingsmetde Få verblik ver pmålingsprcessen ved hjælp af denne guide til valg af pmålingsmetde. Se hvad der er af it-værktøjer til de enkelte trin i prcessen. Baggrund fr guiden Det

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

BIM-Manager. Ny uddannelse bliv klædt på til BIM på 3 dage!

BIM-Manager. Ny uddannelse bliv klædt på til BIM på 3 dage! BIM-Manager Ny uddannelse bliv klædt på til BIM på 3 dage! BIM g 3D-mdellering er fremtiden i byggeriet. BIM (Building Infrmatin Mdeling) kan være med til at frebygge mange af de tvister g fejl, sm pstår

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder Sundhedshus Svendbrg - Øknmi g finansieringsmuligheder Udarbejdet af Øknmi g Udbud, Sundhed g CETS Indledning Følgende ntat er udarbejdet af Øknmi g Udbud i samarbejde med Scial g Sundhed g indehlder plæg

Læs mere

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt Prtalprjekt 1 Indhld 1. Indledning... 3 2. Status qu beskrivelse - psummering... 5 Indhld... 5 Kendte udfrdringer... 5 3. Behvsafdækning - psummering... 7 4. Erfaringsindsamling... 8 5. Indhldsmæssigt

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012 Referat af Lean Cnstructin-DK: Generalfrsamling 2012 Afhldt den 22. marts kl. 16.00-17.30, Teknlgisk Institut, Taastrup. Til generalfrsamlingen var der fremmødt bestyrelsen samt ca. 10 medlemmer af freningen.

Læs mere

Mentor/facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde)

Mentor/facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde) Fag: Mentr/facilitatr (arbejdsmetdik, rganisatin g samarbejde) Kernemråde: Alment Varighed: 10 uger Status: Obligatrisk ECTS pint: 1 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012 Til stede: Erling Pst Kirsten Thabasz Zaluski Helge Pulsen Peter Brstrøm Dagmar Brendstrup Jakb Vedsted Mette Fged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Peter Gjelstrup Susanne Bødker Eva Kullberg

Læs mere

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0 KMD Digital Valgliste Versin 2.1.0 Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1 Applikatinen... 3 1.1 Applikatinens rbusthed... 3 1.2 Ansvar fr afvikling... 3 1.3 Evnen til at håndtere fejl... 4 2 Systemversigt...

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle (AMB) Mia Rasmussen, Århus tekniske Skle (MR) Yvnne Andersen, Syddansk Erhvervsskle (YA) Kirsten Habekst, VUC Vestegnen

Læs mere

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking Ingeniør, MSc Jørgen G. Øllgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Civilingeniør Anders Christiansen, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Ingeniør Mads Nørgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Fkus:

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden

Høring over udkast til bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden Justitsministeriet Sltshlmsgade 10 1216 København K Att. Lennart Humann Høring ver udkast til bekendtgørelse m adgang til tinglysningssystemet g tinglysningsmåden Den finansielle sektr (sektren) mdtg den

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

Torsdag d. 26. januar 2015 Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Kl. 16.00 19.00

Torsdag d. 26. januar 2015 Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Kl. 16.00 19.00 Den Danske Skiskle Bestyrelsesmøde 26. februar 2015 Dagsrden Dat Mødested Mødetid Deltagere Trsdag d. 26. januar 2015 Idrættens Hus, Brøndby Stadin 20, 2605 Brøndby Kl. 16.00 19.00 Rasmus Lundby (RL) Tue

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Det interne overvågningsprogram har sit udspring i Vandsektorloven og gælder for vand- og spildevandsselskaber.

Det interne overvågningsprogram har sit udspring i Vandsektorloven og gælder for vand- og spildevandsselskaber. Retningslinier g prcedurer fr implementering af Internt Overvågningsprgram i Hillerød Frsyning INDLEDENDE BEMÆRKNINGER: Nærværende ntat beskriver i hvedtræk de franstaltninger, sm Hillerød Frsyning vil

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

AURUS Udgiftsafregning Kontant udlæg

AURUS Udgiftsafregning Kontant udlæg Oprettelse af Udgiftsafregning kntant udlæg - afhldt i frbindelse med småindkøb eller kørsel der ikke er frbundet med en rejse (ved meget få undtagelser, da der sm hvedregel bruges kreditkrt). Regler vedr.

Læs mere

Filnavngivning og strukturering af mapper med metadata (A104)

Filnavngivning og strukturering af mapper med metadata (A104) Filnavngivning og strukturering af mapper med metadata (A104) Charlotte Lund-Poulsen Arkitekt maa. Holm & Grut Arkitekter clp@holm-grut.dk 1 A104 kort fortalt Mappestruktur i ringbind Mappestruktur digitalt

Læs mere

Prisliste for Strålfors Connect ydelser. juni 2014

Prisliste for Strålfors Connect ydelser. juni 2014 Prisliste fr Strålfrs Cnnect ydelser juni 2014 Ydelser g priser fr Cnnect Indhld 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af brev-varianterne... 3 1. Standardbreve... 3 2. Vlumenbreve... 4 3. Specialbreve...

Læs mere

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indhld Indledning... 3 Digitalisering sætter rammer g retning... 4 Indsatsmråder... 6 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi...

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

KRAV TIL PROJEKT- MATERIALE M.V.

KRAV TIL PROJEKT- MATERIALE M.V. KRAV TIL PROJEKT- MATERIALE M.V. I OMBYGNINGSSAGER, HVOR- TIL DER SØGES OFFENTLIG STØTTE I HENHOLD TIL BYFORNYELSES- LOVGIVNINGEN. Område - g Byfrnyelse fr Ursula Bach, TMF Januar 2011, pdateret nvember

Læs mere

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro Ntat Til: Transprtministeriet, Frederiksberg kmmune, Københavns kmmune, Trafikstyrelsen, DSB, Metr Kpi til: sag 1. juli 2009 Sagsnummer Sagsbehandler KV Direkte 36 13 16 67 Fax KV@mviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

1. Planlægge projektledelsen

1. Planlægge projektledelsen 1. Planlægge prjektledelsen Indhld: 10 Samlet plan fr prjektledelsen 12 Prjektets kendetegn 13 Prjektledelsens udfrdringer 14 Prjektledelsens aktiviteter 20 Ledelsesaktiviteter 21 Ledelsesaktiviteter under

Læs mere

Spammærkning. 2. Udgave september 2007. UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889

Spammærkning. 2. Udgave september 2007. UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 Spammærkning 2. Udgave september 2007 UNI C SkleKm Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 SkleKm - Spammærkning Spammærkningen af internetpst på SkleKm Af Ole Nmann Thmsen UNI-C, ansvarlig fr internetmail

Læs mere

PRØVE - ANVENDELSE KRÆVER LICENS

PRØVE - ANVENDELSE KRÆVER LICENS Risikregister Alle rettigheder ejes af PR2 - Prjekter - Rådgivning Resultater. www.pr2.dk. Enhver anvendelse eller videreudvikling g editering, inklusive editering af dkumenter, sm tidligere er blevet

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Tradium Kent W. Kristensen, VUC Skive-Vibrg ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København

Læs mere

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed.

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed. BILAG : ORDFORKLARINGSREGISTER NemLgin Fællesffentlig funktinalitet sm gør det muligt, at brgeren kan nøjes med at lgge ind én gang, når han benytter de tilknyttede ffentlige servicetilbud på nettet. Dette

Læs mere

Skansen Den 30. marts 2013

Skansen Den 30. marts 2013 Grundejerfreningen Side 1 af 5 Frmanden Skansen Den 30. marts 2013 Referat fra rdinær generalfrsamling den 30. marts 2013 Generalfrsamling nr. 37 blev afhldt den 30. marts 2013 kl. 10.00 på The Cttage,

Læs mere

År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Frankrigshuse. Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S

År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Frankrigshuse. Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afhldtes rdinær generalfrsamling i Ejerfreningen Frankrigshuse Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Søren Vinther Knudsen,

Læs mere

IVÆRKSÆTTERHUS PÅ SVENDBORG HAVN 9. AUGUST 2013

IVÆRKSÆTTERHUS PÅ SVENDBORG HAVN 9. AUGUST 2013 BYGGEPROGRAM FOR IVÆRKSÆTTERHUS PÅ SVENDBORG HAVN 9. AUGUST 2013 1 INDHOLD Grundlag fr prjektet Organisatin Grundfrhld Frsyningsfrhld Frundersøgelser Rumprgram Arbejdsmiljø g indeklima Klak-, vvsanlæg

Læs mere

Anbefalinger til offentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale for vikarydelser på sundhedsområdet

Anbefalinger til offentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale for vikarydelser på sundhedsområdet Anbefalinger til ffentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale fr vikarydelser på sundhedsmrådet Udarbejdet juli 2011 af branchefreningen: Freningen af Sygeplejevikarbureauer I Danmark FASID 1.

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalfrsamling den 23. april 2014 Referat 1. Indledning med andagt v/ Martin Lykkegaard 2. Valg af dirigent - Kristian Søndergaard blev valgt 3. Bestyrelsens beretning g visiner - Året der gik i Elim.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 Fremmødte Nr. 1-2 fremmødte Nr. 2 repr. 2 stemmer Nr. 3-2 fremmødte Nr. 4 repr. 2 stemmer Nr. 6 repr. 2 stemmer Nr. 8 repr. 2 stemmer Nr. 9 repr. 2 stemmer

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hs Katrine B. i Odense Til stede: Katrine B, Katrine S, Jette, Anne Mette, Marina, Mariann, Lisbeth Fraværende: Helle 1. Overdragelse af websiden til den

Læs mere

Vedligehold af kirker, præstegårde og andre bygninger

Vedligehold af kirker, præstegårde og andre bygninger Vedligehld af kirker, præstegårde g andre bygninger Ntat udarbejdet i frbindelse med kursusaften 29.10.14 Frebyggelse g gd vedligehldelsespraksis Frebyggelse drift - Kirker: Anbefalinger vedr. ventilatin:

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

Brugermanual til Folkeskoledatabasen

Brugermanual til Folkeskoledatabasen Brugermanual til Flkeskledatabasen SKRIV CLIENT NAME INDHOLD. 1. FOLKESKOLEDATABASEN 2 2. HJEM 2 3. RAPPORTER 3 3.1 EKSEMPEL - SÅDAN FINDER DU EN RAPPORT 3 4. BYG EGEN TABEL 5 4.1 Eksempel sådan laver

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg Betingelser fr handel med værdipapirer i Sparekassen Faabrg Gældende fra 1. nvember 2007. Intrduktin Handel med værdipapirer er et vigtigt frretningsmråde fr Sparekassen Faabrg, hvrfr vi ønsker at give

Læs mere

Dagsorden. DDS bestyrelsesmøde den 27. november 2010

Dagsorden. DDS bestyrelsesmøde den 27. november 2010 Dagsrden A. Valg af rdstyrer B. Valg af referent C. Gdkendelse af dagsrdenspunkterne D. Gdkendelse af sidste mødereferat E. Regnskab (OJ) E1 Status DDS øknmi (OJ) E2 Budget 2011 gdkendelse (OJ/TB) F. Opfølgning

Læs mere

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden.

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden. Deltagere: Afbud: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Tradium (ABM) Jan Havreland, VUC Vestsjælland Nrd (JH) Carl E. Trnhjem, SOSU Sjælland (CES) Karin Rsenmejer, København VUC (KR) Mia Rasmussen,

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang Palm City Prperties A/S Skagensvej 100A 9900 Frederikshavn Att. Ott Stavad Frederikshavn Frsyning A/S Knivhltvej 15, 9900 Frederikshavn Tlf. 98 45 60 00 Fax 98 43 93 88 Lkal tlf. 98 45 60 97 Sagsbeh.:

Læs mere

Dansk Skak Union 2. hovedkreds

Dansk Skak Union 2. hovedkreds Dansk Skak Unin 2. hvedkreds Referat af møde i hvedkredsbestyrelsen (HKB), Dansk Skak Unins 2. hvedkreds søndag den 19. januar 2003 i Srø Tilstede: Niels Steen Larsen (NSL), Frank Hartmann (FH), Leif Jensen

Læs mere

Skolepraktik: Et attraktivt alternativ

Skolepraktik: Et attraktivt alternativ Sklepraktik: Et attraktivt alternativ 1) Oplysninger m ansøger Rskilde Tekniske Skle, Pstbks 132, 4000 Rskilde. Telefn 46 300 400 E mail rts@rts.dk 2) Ansøgningen vedrører (I dette felt skal det plyses,

Læs mere

VA Afdeling 10, Hyldespjældet

VA Afdeling 10, Hyldespjældet Deltagere: Referat fra Afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag d. 2. ktber 2012 Afdelingsbestyrelsen: Vinie Hansen (VH), Sif Enevld (SE), Nina Rytter (NR), Per Zffmann (PZ), Mette Nielsen (MN) g Marianne Bahl

Læs mere

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN HUSK AT SE REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN Til stede: Stine Algt Nielsen (SA), Signe Lund Christensen (SLC), Niels Dam (ND), Sarah Basnv (SB) km kl. 17, Kathrine Færløv Christensen

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende Januar 2013 Nyhedsbrev Crprate/M&A Erhvervsfndsudvalgets rapprt m fremtidens regulering af erhvervsdrivende fnde Erhvervsfndsudvalget ( Udvalget ) afleverede den 18. december 2012 sin rapprt m fremtidens

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) 2014 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende g andre almennyttige knkrete frmål (TFAK) Udldningslvens pulje til humanitære, velgørende g andre almennyttige frmål frdeles i henhld til 3, stk. 9

Læs mere

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

Vejledning Digital post på Virk.dk

Vejledning Digital post på Virk.dk Vejledning Digital pst på Virk.dk Indbakke g arkiv Sådan får du vist din pst Sådan får du installeret nyeste versin af Adbe Reader Sådan anvender du arkivmapper Pst Åbne pst Slette pst Flytte pst Arkivere

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i forhold til at lave et HTML site som vores

DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i forhold til at lave et HTML site som vores DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i frhld til at lave et HTML site sm vres styresystem? Hvr skal vi begrænse s? Har vi tilstrækkelig supplerende

Læs mere

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Udkast til vedtægt fr digelag i Harbøremrådet Vestersø 11/1 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Laget Navn g hjemsted... 3 3.

Læs mere

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag.

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag. n l-/ Ar 2013, den 4. april, kl. 19.00, blev der afhldt rdinær generalfrsamling i A/B Lllandsvej 35-37-39, der blev afhldt i beberlkalet, Lllandsvej 39 med følgende dagsrden: 1. Valg af dirigent g referent.

Læs mere

VA-afdeling 10, Hyldespjældet

VA-afdeling 10, Hyldespjældet Deltagere: Afdelingsbestyrelsen: Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 3. ktber 2013 Vinie Hansen (VH), Sif Enevld (SE), Nina Rytter (NR), Per Zffmann (PZ) g Jørgen Lu (JL) BO-VEST: Driftsleder Michael

Læs mere

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I Udarbejdet: Nvember 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkmst... 2 2. Generelle frhld...

Læs mere

BAS KETLIGAEN. Status opdatering fra BL og opstart ny sæson

BAS KETLIGAEN. Status opdatering fra BL og opstart ny sæson BAS KETLIGAEN Dags rde n & Referat BL Lennart Jensen HIC, Andreas Larsen, Næstved, Luise Bach hørshlm, David Breuer SISU, Rasmus Winkel BL, Michael Nedergaard Randers, Per Mikkelsen DBBF, Michael Blch

Læs mere

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum?

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum? Analyse af hjemmesygeplejen i Lemvig Kmmune Hvrdan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kmpetencer løser de rigtige pgaver i de rette tidsrum? Med tilladelse fra kunstneren. Else Husted

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

Danske Bank. Ansvarlig lånekapital

Danske Bank. Ansvarlig lånekapital https://markets. Ansvarlig lånekapital Anbefaling: DANBNK Var 12-09 Ansvarlig lånekapital med udløb i 2012 g call-mulighed d. 12-11 2009 FK: 0295675 ISIN: XS0157629691 Min. Piece: 1.000 EUR DANBNK Var

Læs mere

Hjelp til Speedadmin. Fakturering

Hjelp til Speedadmin. Fakturering Hjelp til Speedadmin Fakturering Indhld Indhld... 2 Faktureringsdelen... Fejl! Bgmærke er ikke defineret. Opsætning af betalingssystemet... 3 Opsætning til Visma/Agress/ERV... 4 Test af første fil... 4

Læs mere