MT HØJGAARD FORSLAG TIL BIPS A104 REVISION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MT HØJGAARD FORSLAG TIL BIPS A104 REVISION"

Transkript

1 1. GENERELLE KOMMENTARER TIL BIPS A104 Generelt Der refereres enkelte steder i ntatet til drøftelser ved møde det drejer sig m møde d mellem Charltte Lund-Pulsen, Jesse Pörzgen g Nina Bille-Knudsen. De fleste punkter blev gennemgået (ntatet i freløbig udgave), der er dg tilføjelser g ændringer i dette endelige dkument Helt generelt er det gdt med en fælles standard, men efter MTH s synspunkt er en fuld implementering meget langt ude i fremtiden. En byggesag, hvr der blev krævet, at alle gså underentreprenører g leverandører skulle navngive/give metadata efter et fælles system ville være urimeligt tids- g mkstningskrævende - i praksis umuligt at gennemføre fr øjeblikket. I Bips teksten vil det være gavnligt med flere retningslinjer g beskrivelser af, hvad intensinerne er, så den bliver brugt rigtigt g ensartet Der bør anbefales et dkumenthåndteringssystem, der genererer metadata autmatisk, idet en manuel håndtering vil give stre prblemer mht. fejl i filnavne - MTH har haft sager, hvr der var krav m detaljeret filnavngivning, g trds detaljerede prcedurer g check, var der knstant småfejl i filnavnene der vil være prblemer med valg af løbenumre, hvis det ikke fregår autmatisk. Det gælder, når flere persner genererer dkumenter, hvr antallet ikke kan frudses på frhånd fx KS-dkumentatin. Disse dkumenter er derfr ikke frudbestemt på en liste, g flere kan så kmme til at give det samme løbenummer man dermed kan frnavngive frskellige dkumenttyper, så man ikke skal bruge tid på at checke med værdilisterne/vælge den rigtige mappe Gd ide men det er p til den enkelte virksmhed. Der har tidligere i den freløbige udgave været en værdiliste vedr. ansvar. Den findes ikke mere, g vi er i tvivl m, m der er brug fr at definere ansvaret fr et dkument måske er det ikke nødvendigt med en kde, måske er virksmhedsnavnet nk? Aktør kan ikke bruges, da det er fr bredt, g vi har frstået det sådan, at dkumenter under aktør/virksmhedstype ikke kun er dem, de har ansvar fr, men gså dem, der vedrører aktøren listen Virksmhedstype g Entreprisetype er velegnede at bruge til angivelse af aktør. Umiddelbart virker det ikke sm m, at man i standarden har tænkt ret meget ver at skille de enkelte aktører ad, eller har tænkt i rettigheder, g det er der helt klart brug, endda meget detaljeret. Grunden til det er, at man skal kunne skille de enkelte frretninger ad, g de enkelte aktører skal have frskellige rettigheder på webben. De freslåede mappestrukturer deler ikke p i aktører. Aktør er desuden ikke entydig, da aktørlisten består af MT Højgaard A/S, rev. 0, , JEPO, NBK Side 1 af 28

2 virksmhedstyper fx entreprenører, g der er mange frskellige firmaer i den gruppe, sm så ikke er adskilt. Det giver helt generelt et prblem ved brug af værdilisterne. listen virksmhedstype er blevet udvidet med en underværdiliste, g endvidere er værdilisten Entreprisetype tilkmmet. Begge lister giver mulighed fr adskillelse af entreprenører. Det der deles på webben, skal være beskyttet i frskellige grupper, så alle ikke har ret til at se eller skrive i de frskellige mapper. Grupperne skal derfr heller ikke være fr brede. Det kan fx dreje sig m øknmi eller kvalitetssikringsdkumentatin, hvr det er nødvendigt med frskellige rettigheder på frskellige stadier. Man har derfr brug fr en pdeling på webben under det frskellige indhld g efterfølgende i undermapper. Et aktuelt eksempel er, at man bruger webben under KS til, at leverandøren lægger materialecertifikater ind, sm entreprenøren skal gdkende. Der skal være læse/skriveadgang fr leverandøren g entreprenøren, hvr det lægges ind, men kun læseadgang fr leverandøren g bygherren, hvr de af entreprenøren gdkendte materialecertifikater lægges MTH har alligevel freslået webben pdelt under indhld på aktør, fr dg at have en pdeling, men prblemet nævnt venver skal løses. Inddeling af web afhænger desuden af den valgte webløsning Mappestrukturen på en fælles web er blevet revideret i den nye revisin, således den er aktørpdelt. Hvr det er relevant, bør Bips meget stærkt verveje, at ændre allerede navngivne metadataværdier, selvm Bips A104 er udsendt i første udgave. Der er frmdentligt ikke ret mange, der har benyttet den endnu, g det er vigtigt, at det fremver bliver et verskueligt g gdt værktøj Giv evt. bedre frklaring vedr. værdierne grundlag g aflevering (har frstået efter drøftelse ved møde, at værdierne kan frstås meget frskellig fra aktør til aktør. Fx ser en rådgiver dkumenter vedr. aflevering sm de færdige tegninger g beregninger - en entreprenør ser det sm mangellister, afleveringsprtkl mv. erne kan bruges i aktørerne egne arkiver, men nk ikke på en fælles web) Grundlag g aflevering er primært til internt brug g ikke til en fællesweb, derfr vil undermapperne gså være prjekt- g virksmhedsspecifikke. Beskriv bedre mht. filnavne, mapper g tilknytning af mærkater Der er tilføjet uddybende/supplerende tekst mkring brug af metadata i kapitel 9. MTH har tilføjet værdilister eller har udvidet med underværdilister flere steder, idet faste værdier øger ensartetheden. Dette er nødvendigt, når der er flere brugere. Hvis andre faggrupper ønsker andre lister tilføjes de gså - man kan så bare hver især vælge de værdier, der er relevante MTH har dg flere steder ikke angivet underværdilisterne detaljeret nk fr at følge metden allerede angivet i Bips (eller har undladt at detaljere de allerede angivne), men føler det giver prblemer. Ikke detaljerede underværdilister betyder, at dkumenterne skal være pført på en dkumentliste (strt arbejde generelt g prblematisk fr fx ks-dkumentatin), g findes på løbenummer, sm ikke gør det verskueligt bør drøftes MTH s rettelser influerer selvfølgelig på alle de eksempler, hvr værdierne er benyttet dette er ikke nteret her i ntatet MT Højgaard A/S, rev. 0, , JEPO, NBK Side 2 af 28

3 Det er naturligt at gemme prjektgennemgangs- g prjekteringsmødereferater under referater, men det hører gså til KS. Ligeledes hører sikkerhedsmødereferater til arbejdsmiljø (vi har desuden freslået at prjektændringer hører til C10 Kvalitetsstyring i stedet fr til C02 Aftaler) hvrdan frhlder I jer til det? Man kan evt. tilføje en ekstra metadataværdi - beskrives Ngle dkumenter hører under flere emner. Der hvr der er tvivl m, hvrdan et dkument navngives g placeres i en mappestruktur, frdi dkumentet indehlder flere emner, bruges sm udgangspunkt princippet; hvr dkumentet primært hører til. Er der tale m flere emner/indhldstyper, kan der tilføjes fleres metadata-tags i frm af de indhldstyper dkumentet mhandler, sm enten påføres direkte på dkumentet eller elektrnisk tilknyttes dkumentets mærkat. Referater placeres sm hvedregel i mappen C06, gså selvm de gså mhandler KS. Man kan til gengæld vælge i navngivning at tilføje både C06 g C10 i frm af t psitiner. Kan man se brt fra metadataværdier ved søgning af dkumenter? Hvis fx en aktør har brug fr flere metadata, end der er brug fr/ønsket på webben, kan denne aktør så gdt give ekstra metadata, g alligevel pfylde bygherrens ønske? Bør beskrives. Ja, det vil jeg mene. Et tegningshved eller en elektrnisk mærkat kan fx indehlde mange flere metadata end der er brug fr til navngivning af dkumentet. Hvr vi har tilføjet nye værdier, har vi sm regel frtsat den tidligere nummerering struktur g rækkefølge skal dg vervejes Det er vigtigt, at ved tilføjelse af nye værdi frtsættes den tidligere nummerering, g at der ikke ændres på den allerede angivende nummerering g navngivning. 6.2 Mapper Teksten bør ændres, så man på den ene side ikke beskriver, at rækkefølgen af de frskellige værdikder er fri, samtidig med at en mappestruktur med Indhld øverst nævnes sm Bips standard Bips standard bliver fremadrettet benævnt bips paradigme. Dvs. man kan gdt vælge en anden rækkefælge g stadig følge bips. 8.2/8.4 liste Virksmhedstype B g Indhld C Kan det give prblemer når Myndighed både hedder B13 g C04? Nej. Myndighed er relevant at have repræsenteret både sm indhldstype g virksmhedstype, g så længe kden benyttes er det ikke nget prblem i digital sammenhæng. 8.4 liste Indhldstype C I henhld til værdilisten 8.4 har vi svært at placere dkumenterne Tilbudsbrev g Tilbudsliste. Vi må inddrage en ekstra værdi Prcestype P3? Udbudsbrev g Tilbudsbrev placeres fx under C09 Orientering i undermappen C09.3 Meddelelse. Alternativt kan man tilføje Prcestype P3 Udbud g Tilbud sm mappe. Tilbudsliste placeres under C08.3 Mængde- g prisspecifikatin eller under P3 mappen. MT Højgaard A/S, rev. 0, , JEPO, NBK Side 3 af 28

4 Vi har desuden tilføjet diverse andre fr s ret vigtige indhldstyper Se senere kmmentarer. Indhldstyperne virker lidt tilfældige - hvrfr er krrespndance egentlig ikke en indhldstype, når referater er det (selvm både referater g krrespndance gengiver et meget frskelligt indhld)? Til krrespndance dkumenter bruges metadataelementet Udveksling X g dennes underværdiliste. Dette er blevet en del af bips mappestruktur. Se sm inspiratin det tidligere sendte fra Metrcityringsprjektet: Dcument frmalities, hvr alle dkumenter inddeles i krrespndance g dkumentatin, g hvr der er vidt frskellige krav til de 2 typer. Er følgesedler vervejet? De står i en mappe til sagens afslutning, men gemmes ikke elektrnisk, evt. kun sm KS (vi har nævnt dem der) Følgesedler hører til under C10 Kvalitetsstyring! 8.5 liste Prcestype P Kan vi bruge disse metadataværdier sm en del af arbejdet under vres egen styring? Ved mødet blev nævnt, at de nk ændres, da Cunec gså arbejder på mråderne Prcestype, Arbejdsmråde, Vidensmråde g Infrmatinsniveau Listen ændres ikke, men kan med frdel bruges sammen med de øvrige lister. Prcestype, herunder ledelse g styring er bl.a. blevet en del af bips entreprenør mappestruktur. 8.6 liste Arbejdsmråder W MTH havde tidligere tænkt at arbejdsmråder måske kunne bruges til benævnelse af underentreprenører, men det er alligevel ingen gd ide, da fagene dækker frskellige arbejdsmråder Kan dg evt. være gd sm leverandørliste g måske udvides yderligere selv med fx armering, div. leje mv. Mht. til arbejdsmråder har MTH tilføjet/ændret i listen, men er generelt ikke tilfreds med listen. Den består både af ngle materialer men gså af bygningsdele Listen er blevet revideret således den svarer 100% til bips arbejdsbeskrivelser g sm følge heraf, har listen skiftet navn til Basisarbejde. Den kan stadig benyttes af entreprenører, men ellers anbefales det at bruge den nye værdiliste Entreprisetype i frhld til underentreprenører g leverandører. Desuden veksler den mellem at være meget verrdnet g meget specifik MT Højgaard A/S, rev. 0, , JEPO, NBK Side 4 af 28

5 Generelt bør der være eksempler på de lidt specielle mråder. Det er et prblem, i hvert fald ved manuel håndtering, at der ikke er en systematik i listen specielt ved tilføjelser alfabetisk eller i grupper efter typer eller med numre der starter med 10, sv. aht. Tilføjelser. listen Entreprisetype, sm er åben, er struktureret i grupper med numre, der gør det muligt at lave prjekt- g virksmhedsspecifikke tilføjelser. 8.8 liste Filtype F Ved brug af Building Infrmatin Mdeling (BIM) frventer MTH, at få behv fr at der anvendes, udver angivne filtyper der er beskrevet i listen, en udvekslingsmdel (krdineringsmdel med mdulnet g kter), der ikke har tilknytning til et bestemt fag. Kan fagmdel eller udvekslingsfagmdel ikke bruges til mdulnet g kter? Revisin af værdilisten Filtype vervejes i næste revisin liste Infrmatinsniveau J På baggrund af anvendelsen af Building Infrmatin Mdeling (BIM) definerer MTH pt., indtil Cunec kmmer med deres endelige løsning, infrmatinsniveauerne ved hjælp af Level f Develpment (LOD), sm er udviklet af det US amerikanske arkitektfrbund (AIA). (Se Samtidigt arbejder Cunec på en ny infrmatinsniveaumetde i Danmark, der dg ikke er publiceret endnu. De 6 infrmatinsniveauer I freslår i værdilisten 8.12 er dermed en metde, der i nærmere fremtid vi udgå. Hvrdan frhlder I jer til det? Listen er blevet revideret iht. CCS Infrmatinsniveauer. En anden prblemstilling i frhld til infrmatinsniveauer er, at bygningsmdeller fte ikke indehlder et bestemt infrmatinsniveau, da frskellige bygningsdele bliver prjekteret efter hinanden. MTH frventer, at det vil være yderst sjældent, at hele mdeller kan benævnes med et fælles infrmatinsniveau i filnavnet. Er det meningen at infrmatinsniveauer skal følge metden i bips C202 afsnit 3.4.? Eller er der en nyere beskrivelse fr dette? Der henvises til CCS Infrmatinsniveauer liste Status G/lister generelt Udgået materiale G6: hvrdan bruges det? Hvr arkiveres udgået materiale skal det bare ligge mellem det gældende, men med metadataværdi G6 kan være uverskueligt? Vi frestiller s, at det ligger i Udgået fldere under den almindelige struktur. Der kan være udgået materialer i mange kategrier både tegninger, kvalitetsplaner, tidsplaner mv.? G6 Udgået materiale er til brug fr dkumentets status g ikke til arkivering af udgået materiale. Hvis man har behv kan det vervejes prjekt- eller virksmhedsspecifikt af tilføje en underværdi til Dkumentatin i frm af D3 Udgået prjektmateriale. Der er dg ikke andre, der har efterspurgt dette behv. MT Højgaard A/S, rev. 0, , JEPO, NBK Side 5 af 28

6 2. TILFØJELSER OG ÆNDRINGER I VÆRDILISTER OG UNDERVÆRDILISTER På nedenstående tabel er der vist frskellige frslag til tilføjelser g ændringer (markeret med rødt) af værdilisterne i bips A104 - Juli 2012, samt frklarende MTH kmmentarer med blåt kursiv. liste kde Underværdiliste Definitin Eksempler MTH kmmentarer CLP 8.2 Virksmhedstype Under verskriften bør nævnes, at det ikke nødvendigvis er den enkelte aktør der udfrmer dkumenterne, men at det er dkumenter der vedrører den enkelte aktør. Vres entreprenørstruktur er baseret på dette 8.2 Virksmhedstype Rådgiver B02 Enten bruges Vidensmråder her ellers kan bruges en underværdiliste: 1 Bygherrerådgiver 2 Arkitekt 3 Rådgiver knstruktiner 4 Rådgiver installatiner 5 Rådgiver miljø 6 Landskabsarkitekt 7 Indretningsarkitekt Dkumenterne skal deles p under de enkelte rådgivere, hvrfr det er nødvendigt med underdeling i Vidensmråder eller med tilføjelse af en underværdiliste.? Ingen af listerne er dg detaljerede nk, da der fx er flere frskellige installatinskategrier hvrdan klares generelt det manglende detaljeringsniveau det er vigtigt at skille frskellige aktører? Underværdilisten er åben, dvs. den kan suppleres efter behv g kan underinddeles. Underværdiliste er tilføjet i den nye revisin. MT Højgaard A/S, rev. 0, , JEPO, NBK Side 6 af 28

7 liste kde Underværdiliste Definitin Eksempler MTH kmmentarer CLP 8.2 Virksmhedstype 8.2 Virksmhedstype Leverandører B04 Sm underværdilister kan muligvis bruges arbejdsmråder W Entreprenør B05 Entreprenør +hvedentreprenør, strentreprenør - Tømrer, murer, maler, vvs-entreprenør, håndværksfirme, mntagefirme I den eksisterende liste er den ledende entreprenør (ttal-, hved-, str-, fagentreprenør) i samme gruppe B05 sm underentreprenørerne. Det er nødvendigt at skille dem ad, bla. aht. rettigheder på en web. Underværdiliste er tilføjet i den nye revisin. Alternativt anvendes værdilisten Entreprisetype. Underværdiliste er tilføjet i den nye revisin. 8.2 Virksmhedstype Underentreprenør B23 1 UE Nedrivning 2 UE Trafik 3 UE Jrd g afløb 4 UE Ramning 5 UE Jrdankre 6 UE Grundvandssænkning 7 UE Membran 8 UE Autværn g rækværk 9 UE Spændarmering 10 UE Brlægning 11 UE Asfalt 12 UE Betn 13 UE Elementmntage 14 UE Murer 15 UE Tømrer Se gså venver tilføjelse af ny metadataværdi, værdikde g underværdiliste. (værdi bør være tæt på B05 fx B06) Dkumenterne skal deles under de enkelte underentreprenører, hvrfr det er nødvendigt med tilføjelse af en underværdiliste med frskellige fag. Fælles liste er relevant, da det skal deles på webben. (arbejdsm- Underværdiliste til B05 er tilføjet i den nye revisin. Alternativt anvendes værdilisten Entreprisetype. MT Højgaard A/S, rev. 0, , JEPO, NBK Side 7 af 28

8 liste kde Underværdiliste Definitin Eksempler MTH kmmentarer CLP 16 UE Snedker 17 UE Tyndpuds 18 UE Tagdækning 19 UE Blikkenslager 20 UE Smed/stålknstrukt. 21 UE Glasfacader 22 UE Elevatr 23 UE Slafskærmning 24 UE Bre/skære 25 UE Teknisk islering 26 UE Fugning 27 UE El 28 UE VVS 29 UE Ventilatin 30 UE Køling 31 UE Maler 32 UE Rengøring 33 UE Anlægsgartner råder W kan ikke bruges, da et fag dækker flere arbejdsmråder). Underværdilisten er åben, dvs. den kan suppleres efter behv g kan m nødvendigt underinddeles. Det er vigtigt at listen yderligere kan underinddeles fx med punktum da B Flisemurer g B Udv. Murer kan frekmme 8.2 Virksmhedstype 8.2 Virksmhedstype 8.3 Vidensmråde Mekaniske installatiner Labratrier B24 Tilføjelse af metadataværdi g værdikde Getekniker B25 Tilføjelse af metadataværdi g værdikde K08 Brand frekmmer både sm underværdi 5 g 7? Er dækket af Frskning g uddannelse B21 Hører under underværdilisten fr Rådgiver B02.06 eller Fagdisciplin. Dette er en fejl! Underværdilisten er udgået! MT Højgaard A/S, rev. 0, , JEPO, NBK Side 8 af 28

9 liste kde Underværdiliste Definitin Eksempler MTH kmmentarer CLP 8.3 Vidensmråde Knstruktin g materialer 8.3 Vidensmråde Arbejdsmiljø g bæredygtighed K09 K12 1 Arbejdsmiljø 2 Energi 3 Indeklima 4 Materiale-ressurcer 5 Affald g emissin 6 Arealfrbrug 7 Ttaløknmi 8 Scial bæredygtighed 9 Certificering Viden m arbejdsmiljø, miljømæssig, scial g øknmisk bæredygtighed Underværdilisten er meget begrænset, der mangler fx jrd se bla. på listen ver fag under 8.2 Natur g ressurcer bør ændres til Arbejdsmiljø g bæredygtighed, g Geteknik bør være fr sig selv. Ændring af underværdier g definitin. 8.3 Vidensmråde Geteknik K17 Tilføjelse af metadataværdi, værdikde. Definitin skal gså tilføjes en er ændret til Knstruktiner g underværdilisten er udgået! Arbejdsmiljø g bæredygtighed findes i værdilisten Fagdisciplin g sm underværdier under C08 Teknisk specifikatin. Hører under K Indhldstype Basis C01 4 Vejledninger + diverse vejledninger fr IT-systemer, CAD manual mv. Tilføjelse af underværdi g eksempler. CAD manualen angiver hvrdan tegningerne skal udarbejdes. CAD manualen er gså en del af IKT aftalen, hvilket gså giver dkumentet karakter af en Aftale C02? Kan tilføjes virksmhedsspecifikt. MT Højgaard A/S, rev. 0, , JEPO, NBK Side 9 af 28

10 liste kde Underværdiliste Definitin Eksempler MTH kmmentarer CLP 8.4 Indhldstype Aftaler C02 6 Aftalesedler prjektændringsntat, teknisk frespørgsel (flyttes til KS) + akkrdaftale Tilføjelse af underværdi, fjernelse g tilføjelse af eksempler. Det fjernede er gdt nk en aftale, men et vigtigt KS-dkument. Overvejer gså m aftalesedler burde flyttes til Øknmi Tilføjet sm C02.6 Teknisk frespørgsel et tilføjet sm C10.8 Frespørgsel. 8.4 Indhldstype Øknmi C03 + akkrdregnskab Tilføjelse af eksempler Eksempel tilføjet 8.4 Indhldstype Myndighed C04 1 Ansøgning 2 Anmeldelse 3 Lkalplan 4 Myndighedskrav 5 Tilladelse +klakanmeldelse, rapprter Ændring af underværdiliste, tilføjelse af eksempler: Fjernelse af gdkendelse, da det er det samme sm tilladelse, til gengæld er tilføjet anmeldelse C04.2 Gdkendelse ændret til Anmeldelse. 8.4 Indhldstype Referat C06 7 Sikkerhed/arbejdsmiljø Ændring af underværdi. Arbejdsmiljø bruges i højere grad nu 8.4 Indhldstype Referat C06 8 Granskning Faglige g tværfaglige granskningsmøder 8.4 Indhldstype Referat C06 9 Planlægning Planlægningsmøder, frmandsmøder, prcesplanmøder mv. Tilføjelse af underværdi g eksempler. Diverse granskningsmøder hldes under prjekteringen med deltagelse af rådgiver g prjekteringsleder Tilføjelse af underværdi g eksempler. Planlægningsmøder g/eller frmandsmøder afhldes løbende til planlægning Er tilføjet. Er tilføjet. MT Højgaard A/S, rev. 0, , JEPO, NBK Side 10 af 28

11 liste kde Underværdiliste Definitin Eksempler MTH kmmentarer CLP af egenprduktinen fagligt g tværfagligt. Prcesplanmøder g frmandsmøder afhldes ved anvendelse af Trimbyg/Lean cnstructin 8.4 Indhldstype Referat C06 10 Entreprenør Tilføjelse af underværdi. (Under)entreprenørmøder afhldes løbende 8.4 Indhldstype Referat C06 11 Wrkshps/kick ff Kick ff, teambuilding Tilføjelse af underværdi g eksempler. Wrkshps/kickff møder både på prjektet g med bygherren er vigtige Er tilføjet. Er tilføjet. 8.4 Indhldstype Referat C06 12 Tilbudsstrategimøde 13 Tilbudsgennemgangsmøde Tilføjelse af underværdier. Indgår ikke i entreprenørstrukturen, men er medtaget af hensyn til tilbudsafdeling Tilføjes ikke sm standard. Der er tale m virksmhedsspecifikke værdier. 8.4 Indhldstype Kvalitetsstyring C10 2 Kntrlplaner Kntrlplaner Ændring af underværdi, tilføjelse af eksempel. Kntrl er et fr bredt begreb. Rådgiveres prjektkntrl mener vi hører ind under dkumentatin generelt, g audit bør være et særskilt punkt. ændres ikke men kan stadig bruges til arkivering af kntrlplaner! MT Højgaard A/S, rev. 0, , JEPO, NBK Side 11 af 28

12 liste kde Underværdiliste Definitin Eksempler MTH kmmentarer CLP Kntrlplaner er en vigtig parameter - beskriver systematisk den kntrl, der bliver udført. 8.4 Indhldstype Kvalitetsstyring C10 7 Styring af ændringer Teknisk frespørgsel/prjektafklaring, afvigelsesrapprt, prjektændringsntat, statuslister ver ændringer Tilføjelse af underværdi g eksempler. Styring af ændringer kan betragtes generelt sm dkumentatin eller en aftale, men det er en vigtig specifik underværdi. Teknisk frespørgsel et tilføjet sm C10.8 Frespørgsel. 8.4 Indhldstype Kvalitetsstyring C10 8 Audit Intern g ekstern audit Tilføjelse af underværdi g eksempler. Audit er en vigtig specifik underværdi Er tilføjet sm C10.9 Audit 8.4 Indhldstype Kvalitetsstyring C10 Frhindringsliste 8.4 Indhldstype Drift g vedligehld C11 1 Frrd 2 Driftshåndbg - vejledning 3 Ejendm generelle data 4 Entreprenør-/adresseliste 5 Driftsplan 6 Bygningsdelskrt 7 Bruger-/bebervejledninger + prjektkntrl, frdkumentatin, mdtagekntrl, prceskntrl, følgesedler, dk. fr idriftsættelse, kllisinskntrl, knsistenskntrl etc. Fjernelse g tilføjelse af eksempler. Frhindringsliste er et Trimbyg/Lean værktøj med planlægnings karakter Se under C12. Kllisinskntrl g knsistenskntrl udføres både fagligt g tværfagligt Infrmatin er meget løst g bredt g skaber frvirring i henhld til mappens indhld. Bør ændres til Drift g vedligehld. Desuden er ny underværdiliste tilføjet Eksempler er tilføjet. C11 Infrmatin er udgået g dkumenter placeres under C08.9 Tek- MT Højgaard A/S, rev. 0, , JEPO, NBK Side 12 af 28

13 liste kde Underværdiliste Definitin Eksempler MTH kmmentarer CLP 8 Driftstegninger 9 Energifrbrug nisk specifikatin. 8.4 Indhldstype Tids- g ressurcestyring C12 1 Generelt 2 Hvedtidsplan 3 Prjekteringstidsplan 4 Beslutningsplan 5 Prcesplan 6 Udførelsestidsplan 7 Prduktinstidsplan (5- ugers plan) 8 Arbejdstidsplan (1-2-ugers plan) 9 Frhindringsliste 10 Tilbudstidsplan Hvad menes med 1 Prjektplan? Ændring - ny underværdiliste. Synes ikke eksemplerne er helt gde. Underværdilisten er åben, dvs. den kan suppleres efter behv g kan underinddeles. Tilbudstidsplan er medtaget, ikke generelt i entreprenørstrukturen, men fr at det kan bruges af tilbudsafdelingen Er tilføjet sm eksempler. Der er tale m virksmhedsspecifikke underunderværdier. 8.4 Indhldstype Arbejdsmiljø C13 1 Bygherrens pligter C04 2 Vurdering af sikkerhed C10 3 Instruktin af medarbejdere C09 4 Certifikater g eftersyn C11+C10 5 Ulykker, AT-henvendelser mv. Dkumenter hvis indehld er relateret til byggeprjektets arbejdsmiljø g sikkerhed Anmeldelse til Arbejdstilsynet, Plan fr Sikkerhed g Sundhed, arbejdsmiljøberedskabsplan, mønsterarbejdsplads, audit/kntrl, APV, arbejdspladsbrugsanvisninger, brugsvejledninger til maskiner/værktøj, mntagevejledninger, kursusbeviser, eftersyn, påbud, tæt-påhændelser, ulykker, stilladstjek mm. Tilføjelse af metadata, værdikde, underværdi, definitin g eksempler. Arbejdsmiljødkumenter er lvmæssigt nødvendige på byggepladsen. Underværdilisten er åben, dvs. den kan suppleres efter behv g kan underinddeles. Dkumenter med denne indhldstype placeres under Tekniske specifikatin C08.5 Sikker g arbejdsmiljø. MT Højgaard A/S, rev. 0, , JEPO, NBK Side 13 af 28

14 liste kde Underværdiliste Definitin Eksempler MTH kmmentarer CLP 8.4 Indhldstype Miljø g bæredygtighed 8.4 Indhldstype Entreprenørarbejder C14 C15 1 Miljøplan mv. 2 Miljøregistreringer 3 Vurdering af miljø 4 Bæredygtighedsprgram 5 Bæredygtighedsplan 6 Virkemiddelliste 7 Bæredygtighedsevaluering 8 Præcertificering 9 Dkumentatin til certificering 1 Arbejdsprcedurer g metdebeskrivelser 2 Vinterfranstaltninger 3 Byggeplads 4 Timelønnede medarbejdere 5 Materiel dispsitin 6 Materiale dispsitin 7 Bukkelister 8 Læsselister Dkumenter, hvis indehld er relateret til bæredygtighed g lvmæssige miljøkrav Dkumenter hvis indehld er relateret til entreprenørens egen planlægning af arbejde Miljøplan, miljøberedskabsplan, miljøregistreringer, affaldshåndtering, miljøaudit, krtlægning, priritering, lgbg ver virkemidler g deres pfyldelse, bæredygtighedsmål mv. Arbejdsprcedurer/metdebeskrivelser, planlægning af vinterfranstaltninger, bukkelister, læsselister, lejelister, lønlister, byggepladsdispsitiner mv. Tilføjelse af metadata, værdikde, underværdi, definitin g eksempler. Dkumenter vedr. miljø g bæredygtighed er vigtige. Underværdilisten er åben, dvs. den kan suppleres efter behv g kan underinddeles Tilføjelse af metadata, værdikde, underværdi, definitin g eksempler. Dkumenter vedr. planlægning af entreprenørens eget arbejde (fx egenprduktinen) er nødvendige. Selvm planlægning er nævnt i frskellige lister, relaterer de ikke til indhldet, men mere til faser, eller prcesser. en Tidsg ressurcestyring kan heller ikke rigtig bruges. Underværdilisten er åben, dvs. den kan suppleres efter behv g kan underinddeles Dkumenter med denne indhldstype placeres under Tekniske specifikatin C08.7 Miljø g bæredygtighed. Dkumenter med denne indhldstype placeres under Tekniske specifikatin C08.6 Byggeplads specifikatin. 8.6 Arbejdsmråde Arbejdsmråde W Se generelle kmmentarer. De nævnte nye W- numre nedenfr må gerne ændres listen er blevet revideret iht. bips arbejdsbe- MT Højgaard A/S, rev. 0, , JEPO, NBK Side 14 af 28

15 liste kde Underværdiliste Definitin Eksempler MTH kmmentarer CLP skrivelser g hedder nu Basisarbejde. Mange af de ønskede tilføjede værdier er at finde i værdilisten entreprisetype. Frberedelse g demntering W02 Inkl. nedrivning, sprængning? Pæleramning W06 Pæle mntage bør evt. rettes til pæleramning. Dg kan pæle gså vibreres ned Letbetnelementer W10 Hvr er mntagen? Træ W18 Er et meget bredt/løst begreb Natursten leverance W24 Er fr detaljeret, når klinke-/flisearbejde ikke er med. Burde ændres til klinke-/flisearbejde eller gså skal klinke- /flisearbejde tilføjes se senere Gulve W28 Ville det gså være fx datagulve? MT Højgaard A/S, rev. 0, , JEPO, NBK Side 15 af 28

16 liste kde Underværdiliste Definitin Eksempler MTH kmmentarer CLP Døre, vinduer g prte, leverance W31 Prte bør evt. skilles ud fr sig g hvad med brandprte, branddøre? Døre, vinduer g prte, mntage W32 Prte bør evt. skilles ud fr sig g hvad med brandprte, branddøre? Bygningsinstallatiner W39 Evt. udgå, da den er fr verrdnet El installatiner W47 Lys, kraft g føringsveje Navn ændres, eksempler mv. tilføjes El-tavler leverance Reservefrsyning Bygningsautmatin (BMS) W48 Lys g krafttavler mv. Eksempler tilføjes W50 UPS g generatrfrsyninger Eksempler tilføjes W51 CTS, IBI mv. Navn ændres, eksempler mv. tilføjes IT infrastruktur W52 PDS kabling, dataudtag, krydsfelter, fiber g backbne kabling mm. Sikring W53 AIA, ITV, ADK, prttelefn, AV installatiner mv. Belysning W55 Lamper, terrænbelysning, sikkerkedsbelysning Skiltning g W57 afmærkning Navn ændres, eksempler mv. tilføjes Eksempler tilføjes Eksempler tilføjes Skiltning bør tilføjes, ser det sm trafik Befæstelser W59 Asfalt, fliser, brsten Hvad mener I med befæ- MT Højgaard A/S, rev. 0, , JEPO, NBK Side 16 af 28

17 liste kde Underværdiliste Definitin Eksempler MTH kmmentarer CLP mv. stelser menes asfalt, fliser, brsten mv.? Vej W60 Hvad mener I med vej? Er det vejen, vejkassen, sti, frtv, vejtilbehør? Evt. Vej, sti, frtv sm navn? Spunsramning W63 Tilføjes evt. spuns mntage Membran W64 Tilføjes Grundvandssænkning Styret underbring W65 W66 Tilføjes Tilføjes, kan evt. høre under W45 Afløb i jrd Bygværker W67 Til samling af nye g eksisterende afløbsledninger Brstillads W68 Tilføjes Rækværk g W69 Tilføjes autværn Opspænding W70 Tilføjes brdæk Kajarbejde/- W71 Tilføjes udstyr Gasanlæg W72 Tilføjes Bring/skæring W73 Tilføjes Hegn W74 Tilføjes Badekabiner W75 Tilføjes leverance Badekabiner mntage W76 Tilføjes Tilføjes, kan evt. høre under W45 Afløb i jrd MT Højgaard A/S, rev. 0, , JEPO, NBK Side 17 af 28

18 liste kde Underværdiliste Definitin Eksempler MTH kmmentarer CLP Altaner W77 Tilføjes Inddækninger, tagnedløb mv. W78 Blikkenslagerarbejde sm inddækninger, tagrender, tagnedløb Tilføjes (Indvendige) vægge W79 Hvis man skal medtage bygningsdele bør vægge eller indvendige vægge tilføjes (der er gulve g lfter). Kunne gså være gipsvægge eller lignende. Klinke- g flisearbejde 8.8 Filtype Krdineringsmdel (alternativt Ntatinsmdel) W80 Brandislering mv. W81 Brandmaling, brandlukning, brandislering Mck up/prøver W82 Tilføjes Brandalarmeringsanlæg W83 ABA, ABDL, ABV, ARS, Tilføjes TVA Jrding g udligningsanlæg W84 Tilføjes Udligning af armeringsnet, rør g kanaler, lynafleder på tag/facade Tilføjes, kan høre under både vægge g gulve, men der er brug fr en speciel værdi Tilføjes Gips W85 Evt. bør gips gså indgå sm materiale? F10 Mdel sm indehlder BIM grund-mdel Tilføjelse af metadata, fag- værdikde, definitin g neutral gemetri eksempler. (3d m- dul grid) g kter Udgangspunkt fr mdelleringen er fte udarbejdet af arkitekterne, sm er hvedaktøren i pstartsfasen. Fagneutral gemetri sm grid g kter er gså enmdelfil eller en udvekslingsmdel g hører der- MT Højgaard A/S, rev. 0, , JEPO, NBK Side 18 af 28

19 liste kde Underværdiliste Definitin Eksempler MTH kmmentarer CLP 8.12 Infrmatinsniveau Se generelle kmmentarer under 8.12 fr under F2 eller F3 Listen er revideret iht. CCS Infrmatinsniveauer Dkumentatin 8.14 Dkumentatin Grundlag D1 1 Udbud 2 Tilbud Aflevering D2 1 Freløbig gennemgang 2 Endelig gennemgang 3 Afleveringsprtkl g mangellister 4 Dkumentatin fr mangler afhjulpet 5 1 års eftersyn 6 5 års eftersyn Tilføjelse af underværdiliste. Tilføjelse af underværdiliste. Tilføjes ikke sm standard, da disse værdier er virksmhedsspecifikke. Men er medtaget sm vejledende eksempler under entreprenørmappestrukturen. Tilføjes ikke sm standard, da disse værdier er virksmhedsspecifikke. Men er medtaget sm vejledende MT Højgaard A/S, rev. 0, , JEPO, NBK Side 19 af 28

20 liste kde Underværdiliste Definitin Eksempler MTH kmmentarer CLP eksempler under entreprenørmappestrukturen. 3. KOMMENTARER TIL 10 BIPS STANDARD (MAPPESTRUKTUR) 10.1 Mappestruktur Arkitektvirksmhed: C06 Referater mangler Dette er en fejl Spørgsmål til 10.2 Mappestruktur Rådgivende ingeniørvirksmhed : Er Kvalitetsstyring tænkt sm både egen kvalitetsstyring g byggesagens kvalitetsstyring, sm rådgiveren fx følger med i? Så skal det underinddeles. Kan bruges til begge dele. Er der behv fr en underinddeling kan dette gøres virksmhedsspecifikt. Kvalitetsstyring g Prcestype kmbineres med frdel, hvrved kvalitetsstyring underinddeles i frhld til frskellige prcesser Mappestruktur Rådgivende Ingeniørvirksmhed: C06 Referater mangler. Nte m aktør i begyndelsen af dkumentet kan gså være relevant fr Rådgivende Ingeniørvirksmhed Dette er en fejl. Spørgsmål til 10.3 Mappestruktur - Entreprenørvirksmhed Hvrdan må man iflg. Bips A104 prette fldere uden en bestemt kde, fx under udveksling(krrespndance) kan det være frskellige emner, der er tale m: teknisk krrespndance, øknmisk krrespndance mv.? Beskrives hvis man fx bare kan tilføje endnu et punktum g så bruge 1, 2 mv. Nej! Hvis en krrespndance mhandler et specifikt emne, placeres denne herunder. Dvs. et øknmisk krrespndance dkument placeres under C03 Øknmi sv. Alternativ prettes en særskilt flder i frm af X Udveksling, sm kan underinddeles i X1 Afsendt g X2 Mdtaget eller efter aktører. Spørgsmål til 10.3 Mappestruktur - Entreprenørvirksmhed Hvr skal tilbudsliste g tilbudsbrev placeres i mappestrukturen? Vi har svært at finde det rigtige sted uden at tilføje en metaværdi sm fx Prcesstype P3 Udbud g tilbud. Der er flere muligheder. De aktive dkumenter kan placeres under Indhldstypen C03 Øknmi. Alternativt kan man tilføje prcestype P3 Udbud g tilbud. Hvis der er tale m et grundlag fr en videre prces placeres dkumenterne under D1 Grundlag. MT Højgaard A/S, rev. 0, , JEPO, NBK Side 20 af 28

Geoforums vejledning i etablering af 3D-bymodeller

Geoforums vejledning i etablering af 3D-bymodeller Gefrums vejledning i etablering af 3D-bymdeller Side 2 af 57 Frrd Det er efterhånden blevet mere en regel end en undtagelse at støde på en kmmune med egen 3D-bymdel. Hvrfr er det blevet så ppulært, g hvad

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

PROJEKTLEDER. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1

PROJEKTLEDER. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1 PROJEKTLEDER AutPilt Cpyright 1989-2013 Krsgaard EDB ApS 1 Indhldsfrtegnelse 1. Prjektleder i AutPilt...4 PL-verblik...6 2. Sagsprettelse...7 2.1 Stamdata...8 2.2 Statistiske grupperingsfelter...9 2.3

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012 Til stede: Erling Pst Kirsten Thabasz Zaluski Helge Pulsen Peter Brstrøm Dagmar Brendstrup Jakb Vedsted Mette Fged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Peter Gjelstrup Susanne Bødker Eva Kullberg

Læs mere

DanaWeb A/S Herlev hovedgade 201B 2730 Herlev Tlf: 55 55 55 55 support@danaweb.dk

DanaWeb A/S Herlev hovedgade 201B 2730 Herlev Tlf: 55 55 55 55 support@danaweb.dk 1 Indhld DanaWeb A/S Herlev hvedgade 201B 2730 Herlev Tlf: 55 55 55 55 supprt@danaweb.dk Indhld... 2 1. Lg ind... 5 2. Tpbaren... 6 3. Menuen... 7 4. Instrumentbræt... 7 4.1. Hurtige hyperlinks... 8 4.2.

Læs mere

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009 Persnaleafdelingen Årsberetning fr arbejdsmiljøet i Faxe kmmune 2009 1 Indhld Indledning side 3 Sikkerhedslederens arbejdsmiljøregnskab, side 4-12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Funktionsevne hos børn med cerebral parese. - Kortlagt vha. af ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt

Funktionsevne hos børn med cerebral parese. - Kortlagt vha. af ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt Funktinsevne hs børn med cerebral parese - Krtlagt vha. af ICF-CY g PEDI Et udviklingsprjekt Rapprten er udarbejdet af: Prjekt- g udviklingsknsulent, sygeplejerske, MPH, Hanne Melchirsen Prjekt- g udviklingsknsulent,

Læs mere

Dialog om miljø og marketing i virksomheder

Dialog om miljø og marketing i virksomheder Dialg m miljø g marketing i virksmheder Christian Brylle Brandy Drte Kardel ECO Huse Mette Pedersen Miljøpartner Peter Rix Rix Management Miljøprjekt Nr. 1007 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives,

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med krnisk sygdm Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt g rekruttering Anders Brgaard Marthedal Katrine Schepelern Jhansen Ann Nielsen Anne Rytter Hansen Mette Basthlm Jensen RAPPORT 2011.01

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10 Generelt m KlubOffice...3 Frsiden...3 Generelt fr vinduerne...4 Hjælp...4 Start...5 Jeg er ny bruger af KlubOffice....5 Standardplysninger...5 Oprettelse af øvrige brugere g grupper...5 Klub Admin...6

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Opdateringsbeskrivelse

Opdateringsbeskrivelse Opdateringsbeskrivelse Fra Versin 2.11 til Versin 3.20 Udarbejdet den 7. juni 2011 Opdateret den 27. februar 2012-1 - Indhldsfrtegnelse 1 Frrd... 8 2 Generelt... 8 2.1 Kalenderskift... 8 2.2 Nye muligheder

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere, der kan medføre en systematisk brug af AMU g dermed bidrage til at løfte ufaglærte til faglært

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 14 3.1 Vkseninitieret aktivitet...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2014 Side 1 af 69 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Quick Guide. Til. Optimering af efterforskningsmuligheder. Når systemet er kompromitteret. forholdsregler inden det går galt.

Quick Guide. Til. Optimering af efterforskningsmuligheder. Når systemet er kompromitteret. forholdsregler inden det går galt. Quick Guide Til Optimering af efterfrskningsmuligheder Når systemet er kmprmitteret g frhldsregler inden det går galt. Udarbejdet af Tm Engly Henriksen, kriminalassistent, CPSA, Rigsplitiets Kriminaltekniske

Læs mere

Softwaremanual. GoPal Navigator Version 5.5

Softwaremanual. GoPal Navigator Version 5.5 Sftwaremanual GPal Navigatr Versin 5.5 GPal Navigatr Versin 5.5 Indhldsfrtegnelse KAPITEL 1: START... 1 Velkmst...1 CD/DVD ens indhld...1 Systemfrudsætninger...3 Knventiner i denne håndbg...3 Tips g advarselshenvisninger...4

Læs mere

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere