Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11."

Transkript

1 Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning Puljens frmål Prjektets målgruppe Ansøgerkreds Prjektperide Støtteegnede prjekter ansøgningspuljens anvendelsesmråde Kriterier fr frdeling af støtte Køn skal tænkes ind i prjekterne (Kønsmainstreaming) Tilskudsberettigede udgifter Der kan ikke søges tilskud til Erfaringspsamling Praktiske plysninger... 5 Side 1 af 6

2 1 Indledning Der frventes at være 49 mi. kr. til frdeling i 2014 fra Puljen til frivilligt scialt arbejde (PUF-puljen). Frdeling af midler er derfr under frudsætning af, at Flketinget vedtager Finanslven fr 2014 med det frventede beløb g frmål fr PUF-puljen (knt ). 2 Puljens frmål Frmålet med puljen er at støtte prjekter, der styrker den frivillige ulønnede indsats g frebygger g afhjælper prblemer fr scialt truede mennesker. 3 Prjektets målgruppe Målgruppen fr prjektet er særligt truede mennesker i samfundet (f.eks. sindslidende, hjemløse, mennesker med alkhl- g stfmisbrug) eller mennesker i en svær livssituatin. 4 Ansøgerkreds Ansøgerkredsen består af rganisatiner, freninger, grupper samt enkeltpersner, der tager initiativer til prjekter beskrevet i afsnit Støtteegnede prjekter. Den frivillige ulønnede arbejdskraft skal være et væsentligt element i indsatsen. Hvis der ikke er frivillig arbejdskraft tilknyttet prjektet, kan det ikke støttes fra puljen. En frivillig defineres her sm en persn, der udfører frivilligt arbejde. Frivilligt arbejde er en aktivitet eller en handling der: Er frivillig (uden tvang). Ikke er lønnet. Udføres ver fr andre end familie g slægt. Er til gavn fr andre en én selv g familien. Er af frmel karakter (til frskel fra almindelig hjælpsmhed). 5 Prjektperide Midlerne skal anvendes i periden 1. januar 2014 til 31. december Støtteegnede prjekter ansøgningspuljens anvendelsesmråde Der kan søges tilskud til prjekter, der styrker den frivillige ulønnede indsats g frebygger g afhjælper prblemer fr scialt truede mennesker. Det er en betingelse, at den frivillige arbejdskraft indgår sm et væsentligt element i prjekterne. Opdeling af prjekttyper. Der er fretaget en pdeling mellem Tips- g Lttpuljen til særlige sciale frmål (Særligsc) g Pulje til udvikling af frivilligt scialt arbejde (PUF-puljen) fr at undgå verlap i prjekttyper. Det betyder, at hver prjekttype udelukkende kan søge fra en af de t puljer. Side 2 af 6

3 PUF Selvhjælpsgrupper Samværsaktiviteter/væresteder Rådgivning Frivilligcentre Sciale aktiviteter med etniske mindretal Sciale aktiviteter med truede unge Særligsc Krisecentre Brugerrganisering indenfr sindslidende, hjemløse g misbrugsmrådet Feriefrmål Sciale aktiviteter i bligmråder Målrettede prjekter i sygdmsfreninger Prjekter der indebærer nyudvikling af frivilligt scialt arbejde 7 Kriterier fr frdeling af støtte Mål på brugerniveau Alle prjekter skal i ansøgningen frmulere knkrete mål fr indsatsen på brugerniveau. Frmålet med at frmulere mål på brugerniveau er at fasthlde prjektets fkus på sammenhængen mellem prjektets frmål, de planlagte aktiviteter g den frventede effekt på længere sigt, altså hvilken frandring aktiviteterne frventes at bidrage til fr brugerne. Det er væsentligt at pintere, at den frventede effekt på længere sigt ikke skal dkumenteres vha. data, men derimd frmuleres således, at prjektet kan vise med hvilket frmål, aktiviteterne verfr brugeren gennemføres. Eksempel på frmulering af mål på brugerniveau Det etableres selvhjælpsgrupper fr mennesker i en svær livssituatin. Grupperne mødes med et fast interval, g samtalen fregår efter et fast beskrevet prcedure, der skal sikre en ligeværdig erfaringsudveksling mellem mennesker i samme svære livssituatin. Til dette frmål deltager endvidere en mderatr, der bl.a. skal styre samtalerne g sikre en knstruktiv udvikling i gruppen. Samtalerne skal fx bidrage til, at deltagerne plever mindre ensmhed, større netværk g knkrete handlingsmuligheder i deres vanskelige situatin. Dkumentatinskrav Prjekter, sm mdtager ver kr. årligt, skal dkumentere gennemførelse af de planlagte aktiviteter i prjektet. Fr prjekter, der mdtager under kr. årligt, er der alene krav m regnskabsaflæggelse g således ingen yderligere dkumentatinskrav. Eksempel på dkumentatin af gennemførelse af aktiviteter Det registreres, m alle deltagere frmulerer ngle individuelle målsætninger med at deltage i selvhjælpsgruppen, således at mderatr har mulighed fr individuelt at følge p på, m deltagerne plever at få et tilstrækkeligt udbytte af deltagelse i selvhjælpsgruppen. Det registreres m selvhjælpsgruppen udvikler sig til en netværksgruppe, hvr deltagerne efter endt selvhjælpsarbejde af egen drift mødes fr at støtte hinanden. 8 Køn skal tænkes ind i prjekterne (Kønsmainstreaming) I skal verveje, m prjektet er målrettet enten mænd eller kvinder eller begge køn. Det frudsættes, at metder, der bruges, mdsvarer de behv fr målgruppen, sm hhv. kvinder g mænd kan have. I skal verveje m kvinder g mænd har samme behv fr hjælp. I kan gså verveje, m I vil indrette tilbuddet på en må- Side 3 af 6

4 de, der gør det muligt fr både kvinder g mænd at få udbytte af tilbuddet. I skal tage stilling til, m prjektet bidrager til reel ligestilling mellem mænd g kvinder. 9 Tilskudsberettigede udgifter Der kan ydes støtte til generelle driftsudgifter i frbindelse med freningers g rganisatiners frivillige sciale arbejde. Derudver kan der ydes støtte til enkeltprjekter. Tilskudsberettigede udgifter kan være: 1. Lønudgifter til aflønning af medarbejdere i prjektet. Lønniveauet må ikke være højere end det, der er aftalt i de statslige verenskmster fr tilsvarende arbejde. 2. Revisinsudgifter. 3. Lvpligtige frsikringer, herunder arbejdsskadefrsikringer. 4. Udgifter til transprt i egen bil kan højst udgøre statens lave takst pr. km., jf. Mderniseringsstyrelsens cirkulære m Satsregulering fr tjenesterejser. I kan finde cirkulæret g anden relevant infrmatin på Mderniseringsstyrelsens hjemmeside Taksten reguleres en gang m året g kan findes på i afsnittet m Puljer. 5. Udgifter til aktiviteter. 6. Udgifter til frmidling. 7. Udgifter til lkaler. 8. Kntrhld. 9. Mindre materielanskaffelser. Der kan ydes tilskud til materielanskaffelser indtil kr. pr. år (f.eks. indkøb af udstyr, køkkenmaskiner eller andet inventar). 10. Andre definerede udgifter. 10 Der kan ikke søges tilskud til 1. Aktiviteter i udlandet. 2. Aktiviteter fr udlændinge, sm ikke er bsiddende i Danmark 3. Materialeanskaffelser ver kr. per år. 4. Anskaffelse af fast ejendm. 5. Anlægsudgifter (f.eks. mbygning g renvering). 6. Dækning af underskud. 7. Støtte til enkeltpersners underhld 8. Aktiviteter der fuldt ud er finansieret fra anden side 9. Uddannelsesmæssige aktiviteter af frivillige. Der henvises til Uddannelsespuljen fr frivillige, se 10. Aktiviteter, der ikke er målrettet mennesker med sciale prblemer eller er i en svær livssituatin. Dette kan fx være almindelige kulturelle g underhldende aktiviteter, idrætsaktiviteter g lign. 11. Frivilligcentre, sm i 2013 er mfattet af grundfinansieringsrdningen 1 fr frivilligcentre, kan ikke søge til følgende t budgetpster: Husleje/udgifter til lkaler Løn til sekretariatsleder i frivilligcentret 11 Erfaringspsamling Gælder kun fr prjekter, sm mdtager ver kr. Det skal være muligt at følge med i, m prjektets indsats har den tilsigtede virkning fr brgerne. Derfr skal det rapprteres til Scial- Børne- g Integratinsministeriet m de mål, prjektet pstillede fr sin indsats, er/bliver pfyldt. Der skal indsendes en rapprt senest 30. april 2015 i frbindelse med regnskabsaflæggelsen. 1 Hvis et frivilligcenter er mfattet af grundfinansieringen fr 2013, frudsættes det, at det gså vil være det fr 2014, hvrfr der ikke kan søges til løn til sekretariatsleder g husleje. Hvis et frivilligcenter første gang søger grundfinansieringen, afgøre Puljestyring i sagsbehandlingen af grundfinansieringen g PUF, m det givne frivilligcenter kan anvende et eventuelt PUF-tilskud til løn til sekretariatsleder g husleje. Side 4 af 6

5 Skabeln fr afrapprtering kan hentes på Scial- Børne- g Integratinsministeriets hjemmeside. Det vil fremgå af tilskudsbrevet, hvilken skabeln, der skal anvendes. 12Praktiske plysninger Ansøgningsfristen er den 11. nvember Efter denne dat kan ansøgninger ikke fremsendes. Ansøgninger skal sendes via ministeriets prtal. Når ansøgningerne er behandlet, bliver indstillingerne frelagt scial- børne- g integratinsministeren til gdkendelse. Ansøgerne kan frvente svar på ansøgningen inden udgangen af januar 2014, når Finanslven fr 2014 er vedtaget. Scialfaglige spørgsmål g spørgsmål m administratin af puljen behandles af ministeriets kntr fr puljestyring. Spørgsmål kan stilles til på hverdage mellem kl til eller Budget I frbindelse med ansøgning m støtte fra Scial-, Børne g Integratinsministeriets puljer skal der udarbejdes budget fr prjekterne, der ansøges m støtte til. Til udarbejdelse af budgettet fr prjektet skal skabelnen budgetskema anvendes. Du får adgang til skabelnen fr budgetskemaet, når du går i gang med at ansøge m midler fra en af ministeriets puljer eller fra siden Min tilskudssag. Regnearket er låst, g der kan kun indtastes data i de felter, sm er markeret med gul farve. Alle frmler til beregningerne er lagt i regnearket, så sammentællinger udføres autmatisk. Peridiserede budgetter Fr hvert prjektår (12 måneder) skal der udfyldes et årsbudget. Udgifterne i det enkelte årsbudget skal endvidere frdeles på de måneder, hvr de enkelte udgifter frventes at falde. Hvis der fx er en ansat prjektleder i prjektet, pgøres lønnen sm den afhldes, én gang m måneden. Er en samværsaktivitet en del af prjektet, anføres udgiften i den/de måneder, sm udgiften til samværsaktiviteten frventes afhldt. Gennemsnitstal kan således ikke anvendes. Budgettet skal indehlde en pdeling mellem lønudgifter g øvrige udgifter. Lønudgifter skal budgetteres med antal timer g sats pr. time fr ansatte medarbejdere g/eller timelønnede eksterne knsulenter mv. Lønniveauet må ikke være højere end det, der er aftalt i de statslige verenskmster fr tilsvarende arbejde. I kan finde relevant infrmatin på Mderniseringsstyrelsens hjemmeside g/eller ved henvendelse til de relevante fagfreninger. Enhedspriser Alle udgiftspster skal så vidt muligt udspecificeres i antal enheder g pris pr. enhed. Løn udgifter skal altid udspecificeres i antal timer g pris pr. time eller årsværk. Hvis prjektets centrale frmål fx er at afhlde frskellige frmer fr synlighedsarrangementer, kan det derfr være hensigtsmæssigt i en aktivitetsbaseret budgetpst at angive stk. prisen pr. arrangement. Transprtudgifter Transprtudgifter skal frdeles på følgende t udgiftspster: a. Offentlig transprt. b. Transprt i egen bil, sm skal budgetteres med antal kilmeter g takst pr. km. Vi gør pmærksm på, at udgifter til transprt i egen bil højst kan udgøre statens almindelige takst pr. km (den lave sats), jf. Cirkulære m Satsregulering fr tjenesterejser. I kan finde cirkulæret g anden relevant infrmatin på Mderniseringsstyrelsens hjemmeside Taksten reguleres en gang m året g kan findes på i afsnittet m Puljer. Materialeanskaffelser Side 5 af 6

6 Materialeanskaffelser kan sm udgangspunkt ikke verstige kr. i hvert prjektår. Der bør altid udarbejdes en nte til budgetpster, sm vedrører materialeanskaffelser. Nter til budgettet Der kan udarbejdes frklarende nter til de udgiftspster, sm anføres i budgettet. Hvis en af budgetpsterne er en aktivitet fx i frm af samværsaktiviteter, kan nten indehlde plysninger m antal deltagere, indkøb af materiel g evt. frtæring m.v. Nten skal således dels klarlægge indhldet af den enkelte aktivitet g dels klarlægge frudsætningerne fr udgiftens størrelse. Pster sm ikke kan fremgå af budgettet Følgende pster kan ikke medtages i budgettet: 1. Ufrudsigelige udgifter 2. Overhead 3. Administratinsbidrag 4. Diverse Det er vigtigt, at følgende plysninger angives i budgettet: Prjektets titel Ansøgers identifikatin (CVR-nummer eller CPR-nummer) Ansøgers navn g adresse Regnskabsaflæggelse Der skal aflægges regnskab fr tilskuddet, g regnskabet skal være revisrpåtegnet. Ved aflæggelse af regnskab, skal de budgetterede pster, der var nævnt i prjektets budget svare til pster i regnskabet. Til udarbejdelse af regnskabet fr tilskuddet skal der anvendes et særligt regnskabsregneark, sm kan findes på Min tilskudssag på prtalen. Regnearket er låst g der kan kun indtastes data i de felter, sm er markeret med gul farve. Alle frmler til beregningerne er lagt i regnearket, så sammentællinger fretages autmatisk. I regnearket findes kun de pster, sm fremgår af vejledningens afsnit Tilskudsberettigede udgifter, g sm fremgår af budgetskemaet. Udver vennævnte pster er der mulighed fr at indtaste navne på fire pster, sm Scial-, Børne- g Integratinsministeriet har gdkendt i budgettet. I skal kun udfylde de felter, sm er relevante fr jeres regnskab. I skal udarbejde frklarende nter til pster/udgifter i regnskabet. Det er vigtigt, at der i regnskabet er angivet prjektets titel g jurnalnummer Side 6 af 6

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.25 Ansøgningsfrist

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer 15.26.03.10

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10 Generelt m KlubOffice...3 Frsiden...3 Generelt fr vinduerne...4 Hjælp...4 Start...5 Jeg er ny bruger af KlubOffice....5 Standardplysninger...5 Oprettelse af øvrige brugere g grupper...5 Klub Admin...6

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012 Til stede: Erling Pst Kirsten Thabasz Zaluski Helge Pulsen Peter Brstrøm Dagmar Brendstrup Jakb Vedsted Mette Fged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Peter Gjelstrup Susanne Bødker Eva Kullberg

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune ROSKILDE BRANDVÆSEN Plan fr risikbaseret redningsberedskab i Rskilde Kmmune Risikbaseret Redningsberedskab af Rskilde Kmmune 2013, versin 3 FIGUR 1: [SKRIV BILLEDTEKSTEN] rrrrdfdfd Frmateret: Kapitæler

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

Vorrevangskolen 2006/07: Personalepolitikker

Vorrevangskolen 2006/07: Personalepolitikker Vrrevangsklen 2006/07: Persnaleplitikker Intrduktin af nyansatte medarbejdere på Vrrevangsklen Ansættelsessamtalen : Ptentielle ansøgere tilbydes en rundvisning på sklen. Der gives mulighed fr en ufrmel

Læs mere

Dansk Brugermanual HR Manager Talent Recruiter version 3.17

Dansk Brugermanual HR Manager Talent Recruiter version 3.17 Dansk Brugermanual HR Manager Talent Recruiter versin 3.17 Indhldsfrtegnelse Lg ind i HR Manager Talent Recruiter... 5 - Link (URL) til HR Manager Talent Recruiter... 5 - "White list" - bed IT-afdelingen

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31 Fakta m prjektet Prjektets navn (80 anslag): Intelligent træning på legepladsen Hvedfrmål: Hvedfrmål 3: Sundhedsfremme Starttidspunkt: 2012-01-02 Sluttidspunkt: 2014-12-31 Resume Beskriv krt, hvad frmålet

Læs mere

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere