FoU-programmet erhvervsfaglige uddannelser. Maj Ministeriet for Børn og Undervisning Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FoU-programmet 2012. erhvervsfaglige uddannelser. Maj 2012. Ministeriet for Børn og Undervisning Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser"

Transkript

1 FoU-programmet 2012 erhvervsfaglige uddannelser Ministeriet for Børn og Undervisning Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Maj 2012 Programmet kan downloades fra Ministeriet for Børn og Undervisnings hjemmeside på adressen:

2 Indhold Indledning... 3 Projekttyper... 3 Krav til projektansøgningen... 3 Indsatsområder i Hvem kan søge om tilskud... 8 Ansøgningsfrist... 8 Fra projektansøgning til projektafslutning... 8 Hvordan ansøges om tilskud? Vejledning til udfyldning af ansøgningsskema Gode råd om godkendelse, ændring og udskrivning af FoU-ansøgning Vejledning i udformning af projektplan Publicerede FoU-projekter til inspiration Krav til produktdokumentation i databasen Udviklingsprojekter på 23 2

3 Indledning På finansloven for 2012 er der afsat midler til finansiering af tilskud til iværksættelse af forsøgs- og udviklingsarbejde (FoU) i forbindelse med uddannelser og andre uddannelsesforløb, som gennemføres på institutioner for erhvervsrettet uddannelse, produktionsskoler med flere, og som administreres af Ministeriet for Børn og Undervisning. Programmets disponering Efter et generelt afsnit med nogle overordnede bemærkninger blandt andet om, hvilke typer projekter der kan søges tilskud til indeholder programmet de indsatsområder og/eller temaer, som der kan søges på. Det fremgår også, hvem der kan søge midler på det beskrevne område og hvornår. Dernæst indeholder programmet en grundig vejledning i udfyldning af ansøgningsskema og udformning af projektplan. Bemærk, at det kun er muligt at ansøge via det elektroniske ansøgningsskema på internetadressen: På siden er der link til vejledning om udfyldelse af det elektroniske ansøgningsskema, som også findes senere i dette program. Hvis ansøger ikke kender skolens adgangskode, kan koden fås ved henvendelse via til Bemærk også, at kriterierne for ansøgning skal overholdes, ellers kan ansøgningen ikke behandles. I et bilag til FoU-programmet beskrives kravene til produkter i forbindelse med dokumentationen i databasen Udviklingsprojekter på Projekttyper Under FoU-programmet kan der søges tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter inden for erhvervsuddannelsesområdet og produktionsskoleområdet, der tjener til udvikling af uddannelserne, herunder tilrettelæggelse af undervisningen (didaktik), pædagogik, evaluering og vejledning. Der lægges i år særlig vægt på forsøg, det vil sige på undersøgelsen af, hvilke indsatser der har hvilken effekt. Forsøg kan kombineres med udviklingsprojekter på skolerne. Krav til projektansøgningen Projekterne skal være unikke. Det betyder, at det forudsættes, at ansøger inden udformning af ansøgningen har screenet markedet for allerede gennemførte udviklingsprojekter, så projekter med samme formål og metoder ikke gennemføres flere gange. Denne screening skal blandt andet foretages i databa- 3

4 sen Udviklingsprojekter på EMU (www.fou.emu.dk), der er en tværgående database over forsøgs- og udviklingsprojekter inden for grundskolen, de almene og erhvervsrettede ungdomsuddannelser, de korte og mellemlange videregående uddannelser samt arbejdsmarkedsuddannelserne. Der er over en årrække udarbejdet statusoversigter over tidligere iværksatte udviklings- og forskningsprojekter på EUD-området. Samtlige disse oversigter er tilgængelige på ministeriets hjemmeside på adressen: På hjemmesiden er der blandt andet en oversigt over projekter, der er iværksat fra den 1. august 2008 til den 1. januar 2010, og et notat, der for hvert indsatsområde resumerer de projekter, der blev afsluttet i 2009 og 2010 samt et tilsvarende notat om projekter afsluttet i Der er også en oversigt over de forskningsresultater, der er nået på området i årene og samt dokumentation af de afholdte FoU-konferencer, senest i februar Ansøgeren skal anskueliggøre, hvilken ny viden det ansøgte projekt kan give, og hvordan det ansøgte projekt eventuelt bygger på tidligere forsøgs- og udviklingsprojekter. Ansøgningen skal afspejle et eller flere hovedpunkter i den i 2007 vedtagne lov om erhvervsuddannelser (Lov 561) og intentionerne bag loven. Se: Erhvervsuddannelsesloven - Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser - retsinformation.dk Ansøgningen skal indberettes elektronisk på Da ministeriet bruger en del ressourcer på at rykke for afslutning af projekter, vil der i behandlingen af ansøgninger ud over en almindelig kvalitetsvurdering også blive lagt vægt på, om en ansøger tidligere har været i stand til at gennemføre bevilgede projekter inden for den estimerede tidsramme og i en ordentlig kvalitet. Ansøgere/institutioner kan således som en hovedregel ikke få nye bevillinger, hvis ansøger/institution har FoU-projekter, hvor det aftalte sluttidspunkt for projektet er overskredet, og hvor projektet ikke er afsluttet fra ansøgers/institutions side. Der lægges i vurderingen stor vægt på, at projektet involverer flere skoler eller aktører inden for erhvervsuddannelsesområdet, da intentionen bag FoU-arbejde er udvikling og spredning af viden og resultater på tværs af institutioner. 4

5 Endvidere lægges der vægt på, at det sikres, at der kan udledes generaliserbar viden fra projekterne, det vil sige viden om, hvordan noget virker for hvem. Der vil endeligt blive lagt vægt på, at ansøger sandsynliggør, hvordan viden fra projekterne forankres i skoler og virksomheder, herunder hvordan projekterne sikrer, at der er en tydelig forankring hos ledelsen i såvel gennemførelsen af projektet som implementeringen af dets resultater. Indsatsområder i 2012 Formuleringen af FoU-indsatsområderne i 2012 tager udgangspunkt i de aktuelle udfordringer i erhvervsuddannelserne: Alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal have et højt fagligt niveau, der modsvarer arbejdsmarkedets behov, og som kan være et afsæt for videreuddannelse Erhvervsuddannelsernes prestige skal styrkes, ved at uddannelserne skal udfordre de dygtigste elever og rumme realistiske uddannelsestilbud til elever med svage faglige og/eller sociale forudsætninger. Nedenfor beskrives fem indsatsområder, der drejer sig om erhvervsuddannelserne, og et indsatsområde, der drejer sig om samarbejde mellem produktionsskoler og erhvervsuddannelsesinstitutioner. 1. Innovation Formålet med dette indsatsområde er at styrke innovation i erhvervsuddannelserne med fokus på dels indholdet af uddannelserne, dels læremiljøerne i skoler og i virksomheder. Der ønskes projektideer, der kan forankres bredt i skoler og eller virksomheders daglige praksis. Der ønskes projekter, der sammentænker arbejdsfunktioner i virksomhederne med undervisningen på erhvervsskolerne med henblik på at styrke innovation, design og udvikling på tværs af erhvervsuddannelserne, for eksempel udvikling af en multihåndværker, herunder projekter, der etablerer og/eller udvikler partnerskaber mellem skoler og virksomheder om at etablere innovative læringsforløb. Der ønskes endvidere projekter, der udvikler innovative læremiljøer i erhvervsuddannelserne. Med læremiljøer menes enten undervisningsforløb, der udvikler elevernes innovative kompetencer 5

6 eller udvikling af innovation i skolernes daglige (undervisnings)praksis. 2. Differentieret undervisning, der fremmer transfer Med henblik på at skabe udfordringer, der tilgodeser de meget forskellige forudsætninger hos eleverne i erhvervsuddannelser, sætter indsatsområdet fokus på udvikling af differentieret undervisning. Generelt drejer projekterne inden for dette indsatsområde sig om, hvordan man udvikler og afprøver differentierede undervisningsforløb, der bidrager til at fastholde eleverne. Da en væsentlig motivationsfaktor hos eleverne er, at de oplever og opfatter relevansen af det, de lærer i skolen, sættes der særligt fokus på udvikling af undervisning, der styrker elevernes evne til at anvende det, de lærer i én del af uddannelsen, i en anden del af uddannelsen, herunder på elevens evne til at udnytte sine potentialer maksimalt. Projekterne kan for eksempel omfatte udvikling og afprøvning af praksisrelaterede undervisningsforløb, der er differentierede i forhold til forskellige elevers evne til at koble teori og praksis og anvende teori i praksis. Projekterne kan endvidere dreje sig om afprøvning af digitale medier og mulighederne for at anvende for eksempel Web 2 som værktøjer i differentieringsøjemed. Projekterne kan omfatte samarbejde med lokale virksomheder. 3. Talentudvikling Det er vigtigt, at den talentfulde elev får muligheden for at udvikle sine evner både i skoledelen og i praktikdelen, herunder mulighed for at deltagelse i konkurrencer (skills competitions). Det er endvidere vigtigt, at talentudvikling ses i sammenhæng med udvikling af uddannelsernes prestige. Indsatsområdet drejer sig om udvikling og afprøvning af samarbejdet mellem erhvervsskoler, virksomheder og organisationer som for eksempel Skills Denmark om uddannelse af talenter i erhvervsuddannelserne. Projekterne kan for eksempel omfatte: etablering og vurdering af partnerskaber om uddannelse af talentfulde erhvervsuddannelseselever udvikling og videreudvikling af konkurrencer. 6

7 4. Fremmedsprog i erhvervsuddannelserne Dette indsatsområde drejer sig om internationalisering af erhvervsuddannelserne. Det sætter fokus på udviklingen af elevernes fremmedsprogskompetencer som et centralt led i at kvalificere dem til at varetage job på et internationalt arbejdsmarked. I Sprog er nøglen til verden har arbejdsgruppen for uddannelse i fremmedsprog, juni 2011, blandt andet anbefalet, at skolerne og de lokale uddannelsesudvalg bør skærpe opmærksomheden på erhvervsuddannelseselevernes behov for fremmedsprogskompetencer og interkulturelle kompetencer i forhold til arbejds- og samfundsliv. Det kan for eksempel ske gennem skolernes partnerskab med erhvervslivet og undervisning på engelsk i andre fag end engelsk (Anbefaling 15, side 34). Der ønskes projekter, hvor skolerne udvikler og afprøver relevante aktiviteter på baggrund af afdækning af de konkrete muligheder og behov. Projekterne kan for eksempel omfatte: Undervisning på engelsk i andre fag end engelsk Samarbejde mellem skole og virksomheder om elevers udvikling af fremmedsprogskompetencer. 5. Overgange fra erhvervsuddannelse til videreuddannelse Som led i styrkelsen af erhvervsuddannelsernes prestige er der behov for at styrke forbindelsen mellem erhvervsuddannelserne og de videregående uddannelser. De centrale analyse- og prognoseprojekter (CAP) viser, at der mangler viden om mulighederne for videreuddannelse efter gennemført erhvervsuddannelse. Endvidere, at der fortsat er behov for viden om og motivation for at vælge højere niveauer end de obligatoriske i erhvervsuddannelser. DK/Content/News/Udd/Erhvervs/2012/Mar/ Bedre-vejledning-af-erhvervsuddannede-skalbane-vejen-til-videregaaende-uddannelse. Der ønskes forslag til projekter, der kan styrke overgangen fra erhvervsuddannelserne til de videregående erhvervsuddannelser, for eksempel brobygningsforløb til de korte videregående uddannelser. Brobygningen kan have form af, at tidligere elever, der er fortsat i videre uddannelse, fungerer som rollemodeller. Der ønskes også projekter, der udvikler og afprøver ideer til, hvordan flere elever kan motiveres til at gennemføre fag på højere niveauer end de obligatoriske. 7

8 PRO 02 Samarbejde mellem erhvervsskoler og produktionsskoler Formålet med dette indsatsområde er at udvikle samarbejdet mellem erhvervsskoler og produktionsskoler, der bidrager til 95-procent-målsætningen. Endvidere er formålet at understøtte ændringerne i produktionsskoleloven som følge af målretning mod kompetencegivende uddannelse. Hvem kan søge om tilskud Institutioner for erhvervsrettet uddannelse Faglige udvalg i samarbejde med institutioner for erhvervsrettet uddannelse Professionshøjskoler og/eller forskningsinstitutioner i samarbejde med institutioner for erhvervsrettet uddannelse og/eller faglige udvalg Produktionsskoler. Ansøgningsfrist Der er ansøgningsfrist for alle indsatsområder fredag den 22. juni Ansøgninger, der indkommer efter fristen, vil blive afslået. Ved ansøgning skal det elektroniske ansøgningsskema benyttes. Fra projektansøgning til projektafslutning Når ansøgningen er modtaget i ministeriet, vil ansøger modtage et kvitteringsbrev via som dokumentation for, at ansøgningen er modtaget. Dernæst vil ansøgningen blive behandlet, og der vil i nogle tilfælde blive forhandlet med ansøger om projekttilskæring, præciseringer af ansøgningen og projektplanen, egenfinansieringsandel m.m. Derefter vil ansøger få besked via om, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes og i bekræftende fald med hvor stor en bevilling. Ansøger kan forvente en behandlingstid på cirka én måned, eksklusiv sommerferie. Ministeriet vil udbetale den givne bevilling i rater, afhængig af det enkelte projekts økonomiske og tidsmæssige omfang. For alle projekter gælder dog, at 75 procent af bevillingen udbetales i rater af minimum kroner i projektperioden. De sidste 25 procent udbetales først efter, at rapport og regnskab er godkendt. Den konkrete udbetalingsform vil fremgå af godkendelsesbrevet for det enkelte projekt. Krav om erfaringsspredning Tilskudsmodtager (projektansvarlige) forpligtes til selv at sprede erfaringer fra og resultater af det enkelte udviklingsprojekt både undervejs og når projektet er afsluttet. Planer herfor skal fremgå af projekt- 8

9 planens punkt om produkt og formidling. For at sikre den bedst mulige erfaringsspredning til andre interesserede bør tilskudsmodtager løbende gennem projektperioden informere om projektets resultater i databasen Udviklingsprojekter på EMU-portalen på adressen: Ved afslutningen af et projekt skal tilskudsmodtager (projektansvarlige) lægge et resumé af den afsluttende rapport samt selve rapporten og eventuelt andet udviklet materiale i projektet på projektets side i ovennævnte database. Rapporter struktureres efter og skal følge de tekniske specifikationer, som fremgår af FoU-programmets bilag. Tilskudsmodtager (projektansvarlige) har ansvaret for, at det publicerede materiale ikke krænker tredjemands rettigheder efter Lov om ophavsret se også senere, og for, at persondataloven efterleves. Nærmere oplysninger om rapporteringsbetingelser, brugeroprettelse mv. kan findes på adressen eller ved henvendelse til UNI C s Kontor for Pædagogisk it på adressen Hver tilskudsmodtager (projektansvarlige) får af UNI C s Kontor for Pædagogisk it indrapporteringsadgang til én ansvarlig kontaktperson. Denne person kan selv oprette andre brugere, som naturligvis også skal opfylde rapporteringsbetingelserne, som fremsendes til den ansvarlige i forbindelse med oprettelsen. Ansøgere, der har fået bevilget projekter inden for de seneste år, har allerede en indrapporteringsadgang, som skal benyttes. Tilskudsmodtager (projektansvarlige) skal som hidtil uafhængigt af rapporteringen til indsende slutprodukt og regnskab (og delregnskaber ved flerårige projekter) til Ministeriet for Børn og Undervisning i overensstemmelse med bevillingsbetingelserne. Se nedenfor. Produktet og en eventuel officiel publicering Ved projektets afslutning indsendes inden den ovennævnte slutdokumentation i databasen Udviklingsprojekter det projektprodukt (for eksempel rapport eller manus til en publikation), som er forudsat i projektplanen og i bevillingen. Manusprodukter indsendes i elektronisk form til Ministeriet for Børn og Undervisning. Se særlige krav hertil i: Krav i forbindelse med spredning og formidling af produkter fra forsøgs- og udviklingsprojekter, som findes som bilag til dette programhæfte, og Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer som er tilgængelig online på samme hjemmeside som dette FoU-program: Efter en vurdering af ma- 9

10 nusproduktet træffer ministeriet afgørelse om en eventuel officiel publicering, enten i form af en selvstændig publikation eller som led i en samlepublikation eller lignende. Der kan her i få tilfælde være tale om en officiel udgivelse som publikation fra Ministeriet for Børn og Undervisning som internetpublikation afhængig af produktets omfang, karakter og generaliserbarhed. Undtagelsesvist kan der være tale om en trykt publikation. Eller der kan være tale om, at ministeriet anmoder ansøger om selv at publicere produktet. Den sidstnævnte form vil være den hyppigste, og også for denne form kan der undtagelsesvist være tale om en trykt publikation med onlinepublikation eller udelukkende som internetpublikation. Publikationer udgivet på den måde skal altid lægges online på EMU i databasen Udviklingsprojekter. Projektansvarlige kan ud over denne obligatoriske tilgængelighed på EMU efter aftale med ministeriet selv offentliggøre denne type publikationer på egen hjemmeside. Som nævnt ovenfor er bevillingshaver generelt altid og for alle projekter uanset en eventuel senere mere officiel publicering forpligtet til at medvirke til spredning af det enkelte projekts resultater se også senere i programmet og i bilaget til programmet. Ministeriet forventer, at aftalte manusser eller rapporter indsendes i færdigredigeret, læsevenlig form og struktur, og at manus eller rapport har et overskueligt omfang, normalt højst A4-sider. Ansøger må under udformningen af ansøgning og projektplan grundigt overveje, hvilken produktform der er bedst egnet til en formidling af projektets erfaringer og resultater undervejs og efter projektets afslutning. Og ansøger opfordres til at overveje, planlægge og gennemføre andre former for produkter end den traditionelle rapport-/publikationsform se nedenfor. For nogle projekter kan projektproduktet bestå i afholdelse af konferencer, seminarer eller lignende, typisk suppleret med en kortere rapportering. Produktet kan for nogle projekter i henhold til projektplan og bevilling være i udelukkende elektronisk form, for eksempel som cd-rom, dvd, internetsider eller en selvstændig hjemmeside. Eller der kan være tale om filmsekvenser og lydfiler. Det fuldstændige produkt kan for sådanne former bestå af store tekst- og illustrationsmængder (og eventuelt film og lyd), organiseret på mange forskellige måder. Her skal den projektansvarlige sammen med produktet i elektronisk form indsende en kortere forløbsrapport, som redegør for projektets gennemfø- 10

11 relse i relation til projektplan og bevilling herunder eventuelt samarbejdet mellem flere bevillingshavere i projektet. For sådanne mere omfattende projektprodukter må det specifikt aftales med EMU-redaktionen i UNI C s Kontor for Pædagogisk it, hvordan det fuldstændige produkt kan/skal afleveres til databasen Udviklingsprojekter. Forløbsrapporten skal kort introducere det elektroniske produkts indhold og anvendelsesmuligheder, de nødvendige internetadresser, herunder garanteret minimumsperiode for tilgængelighed, og de nødvendige vejledninger i anvendelse af produktet. Forløbsrapporten vedlægges fire eksemplarer af cd-rom/dvd, kopi af centrale dele af producerede internetsider eller lignende (for eksempel en drejebog, hvis en sådan er udarbejdet). I de tilfælde, hvor et projekt resulterer i et produkt, som er tænkt publiceret som publikation internetpublikation eller trykt er projektets produkt et manus til den pågældende publikation. Det forudsættes, at der afleveres et principielt publiceringsklart manus. Som støtte herfor har ministeriet udarbejdet en vejledning til forfattere af ministeriets publikationer. Denne vejledning er tilgængelig online i forbindelse med FoU-programmet på siden og forudsættes fulgt ved udarbejdelse af skriftlige manusser. Manus skal indledes med et kortfattet resumé, der blandt andet indeholder projektets hovedkonklusioner. Manusset skal i alt have et overskueligt omfang, maksimalt A4-sider med mindre andet aftales. Andre former for projektprodukter skal aftales nærmere mellem ansøger og sagsbehandler/ministeriet for Børn og Undervisning. Sagsbehandler fremgår af bevillingsbrevet. Uanset produktform skal den projektansvarlige udarbejde og vedlægge et produktblad på maksimalt cirka ½ til en A4 side. Produktbladet skal anvendes til præsentation af det enkelte gennemførte projekt for eksempel i databaser. Produktbladet skal derfor kortfattet fortælle om projektets indhold og resultat, målgrupperelevans og anvendelsesmulighed(er). Hvis ministeriet efter vurdering af produktet beslutter at anmode den projektansvarlige skole/institution om selv at publicere produktet, vil placeringen af internetpublikationen være i databasen Udviklingsprojekter på EMU se senere. Herfra kan den projektansvarlige (skole/institution) frit linke til egne hjemmesider. Rettigheder i forbindelse med indsendelse af det afsluttende produkt De følgende afsnit om: 11

12 - rettigheder i forbindelse med indsendelse af det afsluttende produkt - Ministeriet for Børn og Undervisnings brugs- og distributionsret til gennemførte FoU-projekter - offentliggørelse, kreditering og PR gælder for alle FoU-produkter. Bestemmelserne i lov om ophavsret, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 202 af 27/02/2010, er gældende. Rettighedserhvervelse Tilskudsmodtager (projektansvarlige) har ansvar for, at der med eventuelle rettighedshavere til elementer, som tilskudsmodtager (projektansvarlige) ønsker skal indgå i det afsluttende produkt, er indgået de aftaler, som er nødvendige for, at tilskudsmodtager og Ministeriet for Børn og Undervisning kan anvende det færdige produkt i den begrænsede publicering internt i egen institution og i ministeriet. Tilskudsmodtager afholder alle udgifter, der er forbundet med denne rettighedserhvervelse til den nævnte begrænsede anvendelse. Ministeriet for Børn og Undervisning har ret til efter anmodning at få dokumentation for, at de fornødne rettigheder til den ovenfor nævnte begrænsede anvendelse er tilsikret bevillingshaver. Tilskudsmodtager friholder Ministeriet for Børn og Undervisning for krav fra tredjemand som følge af tilskudsmodtagers anvendelse af alle materialer, der indgår i det indsendte produkt. Tilskudsmodtager udarbejder en oversigt over disse tredjemænd og deres rettigheder, som ministeriet får udleveret sammen med det færdige produkt. Ministeriet for Børn og Undervisnings brugs- og distributionsrettigheder til selve produktet fra det gennemførte projekt Ministeriet for Børn og Undervisning har rettighederne til at bruge selve resultatet/produktet og eventuelle delresultater/delprodukter af FoU-projektet kommercielt og ikke-kommercielt. Det betyder, at ministeriet kan mangfoldiggøre, distribuere, sælge og videreformidle det udviklede produkt/delprodukt, de afgivne rapporter, og at ophavsmanden fraskriver sig ret til vederlag i forbindelse med ministeriets videresalg/videregivelse af disse materialer. Ministeriets ret omfatter alle rettigheder vedrørende tekst, billeder, lyd, film, fotografier m.m. medmin- 12

13 dre der er tale om delelementer som nævnt i afsnittet Rettighedserhvervelse ovenfor, og som tilskudsmodtager har erhvervet en begrænset rettighed til samt ministeriets benyttelse og omsætning af det afgivne produkt og rapporter i elektronisk form, for eksempel i form af cd-rom-/dvd-udgaver og offentligørelse på elektronisk net, for eksempel internettet. Det udviklede produkt/delprodukt må Ministeriet for Børn og Undervisning også anvende helt eller delvist i forbindelse med produktion af andre materialer, der udgives af ministeriet eller indgår i en undervisningsmæssig sammenhæng. Udgifter i forbindelse med en videre rettighedserhvervelse til de eventuelle produktelementer, som tredjemand har rettighederne til se ovenfor og som skal indgå i en officiel udgivelse til offentligheden i forbindelse med en eventuel senere publicering af produktet, forhandles og afholdes af Ministeriet for Børn og Undervisning, hvis det er ministeriet, som udgiver. Ministeriet for Børn og Undervisning kan ikke overdrage retten til andre uden efter aftale med tilskudsmodtager. Offentliggørelse, kreditering og PR Al offentliggørelse ud over dokumentationen i databasen Udviklingsprojekter vedrørende et projekt, herunder pressemeddelelser, varetages af Ministeriet for Børn og Undervisning. I det omfang, tilskudsmodtager eventuelt ønsker at offentliggøre projektresultater, skal dette altid ske efter aftale med ministeriet. Det skal tydeligt fremgå af alt pressemateriale, forhåndsannoncering, covers, kassetter, skriftligt materiale m.m., at materialet er udarbejdet/produceret af NN for Ministeriet for Børn og Undervisning. Eventuelle kredits godkendes af ministeriet inden færdiggørelse af materialerne. Regnskab, endelig afregning for og afslutning af projektet Ved projekter eller aktiviteter, der strækker sig ud over ét regnskabsår, hvor tilskudsbeløbet er kroner eller derover, eller hvor det er fastsat i bevillingsbrevet, skal tilskudsmodtager indsende delregnskab og delrapport til Ministeriet for Børn og Undervisning, jf. stk. 3, nr. 1 og 2 i bekendtgørelse om regnskab og revision af Undervisningsministers puljemidler mv., nr. 278 af 24. april 2008: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Delregnskabet og delrapporten skal indsendes senest den 31. marts for det foregående regnskabsår, medmindre andet bestemmes i bevillingsbrevet. Ved projektets eller aktivitetens afslutning indsender tilskudsmodtager endeligt regnskab og projektrapport til Ministeriet for Børn og Undervisning som fastsat i bekendtgørelsens stk

14 Projekter på under kroner behøver ikke revisorattesteres, men tilskudsmodtagers ledelse skal afgive en underskrevet erklæring, der omfatter punkterne i 9, stk. 1, i bekendtgørelse om regnskab og revision af Undervisningsministers puljemidler mv., nr. 278 af 24. april På baggrund af dette regnskab og en vurdering af projektet vil Ministeriet for Børn og Undervisning afregne endeligt med tilskudsmodtager (projektansvarlige) og dermed formelt afslutte projektet. Bemærk, at sidste rate af bevillingen til alle projekter først udbetales, når regnskabet er godkendt, og når der foreligger en godkendt projektrapportering. Projektrapporten udarbejdes i overensstemmelse med 2, stk. 3, nr. 2 i bekendtgørelse om regnskab og revision af Undervisningsministeriets puljemidler mv., nr. 278 af 24. april 2008: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Det underskrevne og revisorattesterede regnskab sendes til Ministeriet for Børn og Undervisning Departementet Vejledningskontoret/Puljesekretariatet Frederiksholms Kanal København K Eventuelle spørgsmål kan sendes via til: Hvordan ansøges om tilskud? Der kan ansøges om tilskud ved at benytte det elektroniske ansøgningsskema på internetadressen: For at kunne benytte systemet skal man anvende det brugernavn og password, som institutionen har fået tilsendt. Ansøgere, som ikke kender brugernavn og password, kan henvende sig til ministeriet via til Når ansøgningen er indtastet og afsendt elektronisk, printes den ud (inklusive projektplanen), underskri- 14

15 ves manuelt af ansøger og indsendes til Ministeriet for Børn og Undervisning. Denne procedure er nødvendig, så længe spørgsmålet om gyldigheden af elektroniske underskrifter ikke er endeligt afklaret. Samtidig er det, for den ansvarlige på ansøgerinstitutionen, en sikkerhed for, at der altid søges på institutionens vegne og ikke som enkeltmedarbejder. Krav til ansøgningsskemaet For at ansøger kan være sikker på at få behandlet en ansøgning om tilskud til et projekt under FoUprogrammet 2012, skal følgende tre betingelser være opfyldt: 1. Ansøgningsskemaet skal være dateret og underskrevet af ledelsen af den pågældende skole/institution/udvalg eller den person, der er bemyndiget af ledelsen til at underskrive FoUansøgninger. 2. Ansøgningsskemaet skal være vedlagt en detaljeret projektplan, som beskriver projektet i detaljer inklusive budget fordelt på finansår (for projekter, der strækker sig hen over et årsskifte). Projektplanen kan vedhæftes som dokument i det elektroniske ansøgningsskema. Se senere for vejledning til udformning af projektplan. Projektplanen må højst være 3 A4-sider lang, 12 pitch og linjeafstand 1,5 eksklusive budget. 3. eksklusive budget. 4. Tidsfristen skal overholdes. Ansøgninger indkommet efter tidsfristen vil blive afslået/annulleret uden anden begrundelse. Vejledning til udfyldning af ansøgningsskema Denne vejledning kan også findes via link i det elektroniske ansøgningsskema. For at ansøgningen kan indsendes, skal alle 10 felter udfyldes med enkelte undtagelser, som er nævnt nedenfor i de relevante afsnit. 1. Oplysninger om ansøger De almindelige stamoplysninger om ansøger udfyldes automatisk. 2. Ansøgningen vedrører I dette felt skal det oplyses, hvilken uddannelse og hvilket indsatsområde ansøgningen vedrører. Ved klik på pilen under feltet Uddannelse fremkommer en liste over alle uddannelsesområder. Den 15

16 aktuelle uddannelse markeres. Når uddannelsen er markeret, vil der blive opdateret med mulige indsatsområder. Ved klik på pilen i feltet Indsatsområde fremkommer en liste, hvorfra det aktuelle indsatsområde kan markeres. Der kan kun markeres ét indsatsområde. Hvis flere indsatsområder er relevante, vælges det centrale af disse og der gøres eventuelt bemærkninger om dette forhold i selve projektplanen. 3. Kontaktperson Her oplyses navn, telefonnummer og -adresse på en kontaktperson, som ministeriet kan rette henvendelse til. 4. Projekttitel I dette felt er der gjort plads til maksimalt 120 karakterer inklusive mellemrum og tegn. Titlen skal være uden forkortelser. Titlen overføres direkte til ministeriets projektdatabase PULS, hvor den skal kunne bruges til søgeformål. Det er derfor vigtigt, at titlen er præcis. 5. Formål og indhold Beskrivelsen af formål med og indhold af projektet skal være kort, klar og dækkende, da den overføres direkte til ministeriets projektdatabase, og da en udførlig beskrivelse af projektet udarbejdes i projektplanen. Feltet skal med andre ord kun udfyldes med de oplysninger, der er nødvendige for at give et indtryk af, hvad projektet handler om. Da dette felt anvendes til søgning på projekters indhold, skal relevante nøgleord for projektet indgå i teksten i dette felt og gerne fremhæves. En tekst på ikke over tegn vil være passende, og der må ikke anvendes forkortelser. I det elektroniske skema er der sat begrænsning på omfanget af teksten i feltet. 6. Projektplan Når du har gemt ansøgningen én gang, vedhæftes projektplanen som elektronisk dokument. Klik med musen på knappen, og vælg ud fra listen af filer den fil, der ønskes vedhæftet. Der kan vedhæftes flere dokumenter. Ministeriet forventer en vedhæftet projektplan, men skulle det af tekniske grunde ikke kunne lade sig gøre, vil det være tilstrækkeligt at vedlægge projektplanen i papirform sammen med den udskrevne ansøgning. For vejledning til udformning af projektplan, se senere i programmet. 16

17 7. Tidsplan Alle ansøgninger skal påføres en realistisk start- og slutdato for det pågældende projekt. Slutdatoen skal være inklusive indsendelse af produkt og regnskab for projektet. 8. Deltagende skoler/udvalg mv. samt budget Navn, adresse og telefonnummer samt budget for alle deltagende skoler/udvalg mv. oplyses. For hver deltager udfyldes ét felt (husk også at udfylde budget for den ansøgende skole i første felt). Budget oplyses ved at indtaste antal af arbejdstimer og timesatsen. For timesatsen for institutioner under Ministeriet for Børn og Undervisning er for kroner for AMU, 296 kroner for EUD og 292 kroner for SOSU se denne side: er%20forsoeg%20og%20udviklingspojekter.ashx.. Der oplyses desuden budgetterede administrationsudgifter, rejse- og opholdsudgifter og andre udgifter. I det blanke felt specificeres, hvilke udgifter der er tale om og beløbets størrelse. Beløbene tælles sammen i feltet I alt. Summen, Samlet beløb for deltagere og Totalbudget udregnes automatisk, når ansøgningen gemmes eller opdateres. Alle angivelser af beløb skal være i hele kroner, uden punktum eller komma. 9. Budget opdelt på finansår For at synliggøre udgifternes fordeling over årene skal det i feltet oplyses, hvor stor en del af totalbudgettet, der forventes anvendt pr. år. Det oplyses desuden, hvordan ansøgers eget bidrag til projektet vil fordele sig over årene. Totalbudgettet udregnes automatisk. Vær opmærksom på, at beløbet stemmer overens med Totalbudget i felt 8. Ved uoverensstemmelser vil det ikke være muligt at indsende ansøgningen elektronisk. 10. Særlige oplysninger Underfelt 1: Hvis der er søgt andre finansieringskilder til projektet, skal det oplyses hvilke samt beløbsstørrelse. Underfelt 2: Hvis der er tale om ansøgning om udviklingsarbejde, som kræver dispensation fra gældende regler, skal det i dette felt oplyses præcis, hvilke bestemmelser i lov eller bekendtgørelser der søges dispensation for. Underfelt 3: Her beskrives kort, hvilket produkt der er målet med projektet. Underfelt 1 og 2 er i sa- 17

18 gens natur ikke obligatoriske for alle projekter, mens underfelt 3 SKAL udfyldes for alle projekter. 11. Underskrift Når det elektroniske ansøgningsskema er udfyldt, udskrives det, og den ansvarlige skoleleder, eller anden kompetent person, daterer og underskriver ansøgningsskemaet på institutionen/udvalgets vegne og indsender til: Ministeriet for Børn og Undervisning. Vejledningskontoret/Puljesekretariatet Frederiksholms Kanal København K Gode råd om godkendelse, ændring og udskrivning af FoU-ansøgning Oprettelse af ansøgning Der kan arbejdes på flere ansøgninger med samme brugernavn og password. Alle ansøgningerne vil fremgå af blanketoversigten Valg af blanket. Når der efter indtastning af ansøgning trykkes på Gem, vil programmet kontrollere indtastningen. Når denne er korrekt, vil man få meldingen Oplysningerne er gemt i databasen. Klikker man sig tilbage til blanketoversigten, vil ansøgningen nu vise sig med status kladde KLA. Kladden kan opdateres så mange gange, skolen ønsker. Efter hver opdatering trykkes på Gem opdatering. Godkendelse af ansøgning Når ansøgningen er klar til godkendelse trykkes på Godkend (knappen findes både på ansøgningsskemaet og på blanketoversigten). Ansøgningen vil nu have status som godkendt God, og dato for godkendelse vil fremgå af blanketoversigten. Data fra ansøgninger med status God overføres automatisk til ministeriets projektdatabase. Selve ansøgningen vil stadig kunne ses på blanketoversigten. Ansøgningen er nu færdig, og der kan udskrives en papirkopi, som underskrives og sendes til Ministeriet for Børn og Undervisning. 18

19 Ændring af status Hvis ansøger fortryder ansøgningen, kan ansøgningen gøres uaktuel ved at trykke på knappen Uaktuel på blanketoversigten. Data fra en uaktuel ansøgning kan overføres til et nyt kladdeskema ved at trykke på knappen Kopi på blanketoversigten. For at kunne anvende den nævnte udskrivningsprocedure skal ansøger mindst have version 4,0 af Acrobat Reader. Nyeste version kan hentes gratis på internettet på adressen: Vejledning i udformning af projektplan Projektplanen skal udformes efter følgende grunddisposition: 1. Længde Projektplanen må højst være 3 A4-sider lang, 12 pitch og linieafstand 1,5 eksklusive budget. 2. Projektets titel En kort dækkende titel (maksimalt 120 karakterer inklusive mellemrum og tegn) uden forkortelser. Titlen skal være så informativ og mundret som mulig og helst ikke være benyttet tidligere. Titel ændres eventuelt ved aftale mellem sagsbehandler og ansøger, således at den bliver unik. Det er samtidig vigtigt, at titel og formål (se nedenfor) tilsammen indeholder relevante nøgleord, som gør det muligt at anvende ministeriets projektdatabase til søgeformål. 3. Formål Det overordnede formål med projektet formuleres. Det er væsentligt, at formålet er så informativt og kort som muligt, idet det skal være egnet til sammen med titlen at informere bredt om, hvad projektet drejer sig om. Det er herunder vigtigt, at der er oplysninger om, hvilket område, herunder hvilke(n) uddannelse(r), forsøgs- og eller udviklingsarbejdet vedrører. Formålet skal kunne læses selvstændigt, da det inddateres i ministeriets projektdatabase og anvendes direkte herfra til dokumentation blandt andet i andre databaser og i forskellige bibliografiske sammenhænge. Undlad at bruge forkortelser. 19

20 4. Målgruppe Det oplyses, hvem projektet retter sig imod, og hvem der i øvrigt kan tænkes at få gavn af projektets gennemførelse. 5. Motivering Der gives en motivering af, hvorfor projektet er interessant og derfor ønskes gennemført. Projektet perspektiveres herunder med henvisninger til andre forsøgs- og udviklingsarbejder eller lignende, som allerede er udført på området eller på tilgrænsende områder. Som tidligere nævnt skal det ansøgte projekt være unikt. Det forudsætter, at ansøger har undersøgt markedet for tidligere gennemførte projekter. Til støtte herfor findes databasen Udviklingsprojekter på EMU, hvor der er adgang til projekter inden for grundskolen, de gymnasiale uddannelser, de almene og erhvervsrettede ungdomsuddannelser, de korte og mellemlange videregående uddannelser og arbejdsmarkedsuddannelserne. Databasen findes på adressen: Ansøger må ligeledes løbende orientere sig på diverse temasider På EMU på adressen og på publikationssider mv. på Ministeriet for Børn og Undervisnings hjemmeside på adressen 6. Indhold, proces og resultat De opgaver, der skal arbejdes med og løses i projektet, beskrives. Det skal af planen klart fremgå, hvad der skal foregå i projektet (indhold), hvordan projektet vil blive gennemført (proces), samt hvilke resultater projektet forventes at give. Gennemførelse af forsøg kræver en specifik redegørelse for, hvordan man vil måle effekten af de indsatser, som forsøget drejer sig om. 7. Produkt og formidling I dette afsnit beskrives det eller de produkter, der kommer ud af projektet (idékatalog, inspirationshæfte, forløbsrapport, filmsekvenser, cd-rom, dvd, podcast, andre lydfiler, hjemmeside eller internetsider, konference etc.). Ansøger skal også opstille forslag til, hvordan formidlingen til målgruppen for eksempel kan gennemføres. Og denne formidling kan ikke udelukkende bestå i tilgængeligheden til projektproduktet på internettet via databasen Udviklingsprojekter. 20

Indkaldelse af forslag til FoU-projekter på de erhvervsfaglige uddannelser 2014

Indkaldelse af forslag til FoU-projekter på de erhvervsfaglige uddannelser 2014 Indkaldelse af forslag til FoU-projekter på de erhvervsfaglige uddannelser 2014 Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser November 2014 Indkaldelsen kan downloades fra Undervisningsministeriets

Læs mere

FoU-programmet 2009. - erhvervsfaglige uddannelser. Undervisningsministeriet Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Juni 2009

FoU-programmet 2009. - erhvervsfaglige uddannelser. Undervisningsministeriet Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Juni 2009 FoU-programmet 2009 - erhvervsfaglige uddannelser Undervisningsministeriet Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Juni 2009 Programmet kan læses på Undervisningsministeriets hjemmeside på adressen:

Læs mere

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling inviterer udbydere af erhvervsuddannelse til at deltage i:

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling inviterer udbydere af erhvervsuddannelse til at deltage i: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling inviterer udbydere af erhvervsuddannelse til at deltage i: FoU-program: Udvikling af forskningsbaseret viden, der kan anvendes i implementering af eud-reform

Læs mere

Indkaldelse af forslag til FoU-projekter på de erhvervsfaglige uddannelser, 2013

Indkaldelse af forslag til FoU-projekter på de erhvervsfaglige uddannelser, 2013 Indkaldelse af forslag til FoU-projekter på de erhvervsfaglige uddannelser, 2013 Ministeriet for Børn og Undervisning Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Juni 2013 Programmet kan downloades fra

Læs mere

FoU-programmet erhvervsfaglige uddannelser. Maj Ministeriet for Børn og Undervisning Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser

FoU-programmet erhvervsfaglige uddannelser. Maj Ministeriet for Børn og Undervisning Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser FoU-programmet 2012 erhvervsfaglige uddannelser Ministeriet for Børn og Undervisning Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Maj 2012 Programmet kan downloades fra Ministeriet for Børn og Undervisnings

Læs mere

Kend dit fag - en rejse i tid og værdier

Kend dit fag - en rejse i tid og værdier Vejledning om pulje indenfor erhvervsuddannelserne: Kend dit fag - en rejse i tid og værdier Ansøgningsfrist: Tirsdag den 12. december 2017, kl. 12.00 Sagsnr.: 17/15560 Undervisningsministeriet Styrelsen

Læs mere

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 1 1. INDLEDNING 3 2. HVEM KAN ANMODE OM DRIFTSLIGNENDE TILSKUD 3 3. KRAV TIL ANMODNINGENS FORM OG INDHOLD 3 4. DET ELEKTRONISKE

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

Pulje til udvikling af efteruddannelsesmateriale til lærere og ledere på de gymnasiale uddannelser

Pulje til udvikling af efteruddannelsesmateriale til lærere og ledere på de gymnasiale uddannelser Vejledning om Pulje til udvikling af efteruddannelsesmateriale til lærere og ledere på de gymnasiale uddannelser Ansøgningsfrist: 28. november 2017 kl. 12.00 Indholdsfortegnelse 1. Generel information

Læs mere

https://secure.incaptiva.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&encoding=utf-8...

https://secure.incaptiva.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&encoding=utf-8... Side 1 af 6 Vejledning til evalueringsskemaet Alle felterne skal udfyldes, for at det er muligt at gå til næste side. Klik på knappen "Næste" for at fortsætte. Hvis et eller flere felter ikke kan udfyldes

Læs mere

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 1 Følgende indeholder en vejledning til, hvordan der anmodes om et driftslignende tilskud fra Ministeriet

Læs mere

Pulje til Ledelsesudvikling i praksis (LIP) på erhvervsskolerne

Pulje til Ledelsesudvikling i praksis (LIP) på erhvervsskolerne Vejledning om Pulje til Ledelsesudvikling i praksis (LIP) på erhvervsskolerne Ansøgningsfrist: Onsdag den 25. oktober 2017 kl. 12.00 Indholdsfortegnelse 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Baggrunden

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem Folkeskoledonationen 2017 Det følgende er en vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem for Folkeskoledonationen. Fonden opslår specifikke ansøgningskriterier

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere

Fredag den 28. august 2009

Fredag den 28. august 2009 Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser Til alle efteruddannelsesudvalg Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600

Læs mere

Eksempler fra det udfyldte skema vil være markeret med grå baggrund.

Eksempler fra det udfyldte skema vil være markeret med grå baggrund. Vejledning til Skema til budget og regnskab med afrapportering vedrørende udvikling af fælles kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelser, undervisningsmaterialer og læreruddannelse. 11-08-2016 Skemaet

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017 Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017 På Finansloven for 2017 er der afsat midler til et antal 3-årige ph.d.-stipendier med start 1. januar 2018. Stipendierne opslås inden for uddannelsesforskning

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Vejledning til ansøgningspulje til lokal udvikling og etablering af praksisnær viden om den ny folkeskole

Vejledning til ansøgningspulje til lokal udvikling og etablering af praksisnær viden om den ny folkeskole Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Vejledning til ansøgningspulje til lokal

Læs mere

Forebyggelsesfondens guide til udfyldelse af digitalt ansøgningsskema Juni 2007

Forebyggelsesfondens guide til udfyldelse af digitalt ansøgningsskema Juni 2007 Forebyggelsesfondens guide til udfyldelse af digitalt ansøgningsskema Juni 2007 Dette er en guide til, hvordan en ansøgning til Forebyggelsesfonden udfyldes. Guiden beskriver, hvad der skal gøres inden

Læs mere

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING

VEJLEDNING TIL ANSØGNING VEJLEDNING TIL ANSØGNING Her findes en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet, samt til de bilag, som ansøger som minimum skal indsende sammen med ansøgningen. Hvis ansøgningen om tilskud ikke

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Der er udarbejdet et eksempel på udfyldelse, som er lagt ud på UUL puljens hjemmeside.

Der er udarbejdet et eksempel på udfyldelse, som er lagt ud på UUL puljens hjemmeside. Vejledning til Skema til budget og regnskab med afrapportering vedrørende udvikling af fælles kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelser, undervisningsmaterialer og læreruddannelse. Skemaet er udformet,

Læs mere

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept Vejledning til ansøgning for satspuljen Kultur på Recept Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans

Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans Før du begynder at udfylde den elektroniske ansøgning, anbefaler vi, at du skriver denne vejledning ud og gennemlæser

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Vejledning til ansøgning for kommunepulje, forstærket indsats over for storrygere

Vejledning til ansøgning for kommunepulje, forstærket indsats over for storrygere Vejledning til ansøgning for kommunepulje, forstærket indsats over for storrygere Ansøgningsskema, beskrivelsesskema for indsatsen og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Retrokonverteringsbevilling

Retrokonverteringsbevilling Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2015 Retrokonverterings-bevilling Vejledning Næste ansøgningsfrist 15. oktober 2015 Kulturstyrelsen Biblioteker H.C. Andersens Boulevard

Læs mere

Retningslinjer for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning

Retningslinjer for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning Retningslinjer for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Retningslinjer vedrørende ansøgning... 3 1.1. Krav til ansøgninger... 4 1.2. Vejledning

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning Kerteminde LAG Overskrift Fra idé til ansøgning Når du vil skrive en ansøgning til Kerteminde LAG.. Formålet med denne lille folder er at hjælpe projektansøgere med at få lavet gode ansøgninger til Kerteminde

Læs mere

Pulje til inklusion 2017

Pulje til inklusion 2017 Vejledning om Pulje til inklusion 2017 Ansøgningsfrist: Torsdag den 30. marts 2017, kl. 12.00 Indholdsfortegnelse 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Puljens formål... 3 1.2. Hvem kan søge?... 4

Læs mere

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015 Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015 På Finansloven for 2015 er der afsat midler til et antal 3-årige ph.d.-stipendier med start 1. januar 2016. Stipendierne opslås inden for uddannelsesforskning

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12.

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12. N O T A T Vejledning til ansøgningsskema om projektstøtte til satspuljen Styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema (skema 1),

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Vejledning, august 2013 Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) midler til fremme af DDB. Vejledningen offentliggøres

Læs mere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Version 1.05 juli 2010 1 Velkommen til Tilskudsportalen Energistyrelsens tilskudsportal giver mulighed for oprettelse af en elektronisk ansøgning

Læs mere

Udmelding om forsøg med oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelserne

Udmelding om forsøg med oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelserne Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere Kulturpulje 2016 Vejledning til ansøgere Indhold 1. Hvem kan søge Kulturpuljen 2016?... 2 2. Hvad kan man søge til?... 2 3. Hvad bliver projektet vurderet på?... 2 4. Økonomiske og tidsmæssige rammer for

Læs mere

Vejledning til ansøgning for Storrygerindsats, Organisationspulje

Vejledning til ansøgning for Storrygerindsats, Organisationspulje Vejledning til ansøgning for Storrygerindsats, Organisationspulje I denne vejledning er der vejledning til udfyldelse af: Skema 1: Ansøgningsskema til støtte til storrygerindsats Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Læs mere

Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker og biblioteksformål

Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker og biblioteksformål BIBLIOTEKSSTYRELSEN Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker og biblioteksformål Kriterier og vejledning VEJLEDNINGER FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 17 BS Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker

Læs mere

Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker

Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Vejledning Ansøgningstermin November 2013 Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Vejledning. Ansøgningstermin november 2013 Udarbejdet af: Jonna

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune

Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Retningslinjer for tildeling af udviklingsmidler Gældende fra 1. januar 2012

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

1. ADMINISTRATIONSOPLYSNINGER

1. ADMINISTRATIONSOPLYSNINGER D E T L O K A L E B E S K Æ F T I G E L S E S R Å D F O R AAR H U S Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema 1. ADMINISTRATIONSOPLYSNINGER 1.1 Ansøger Her angives hvem, der søger bevillingen, her under

Læs mere

Vejledning til studievalgsportfolio. - vejledere og lærere. Titel 1

Vejledning til studievalgsportfolio. - vejledere og lærere. Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - vejledere og lærere Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - vejledere og lærere 1. udgave, juni 2017 ISBN: 978-87-603-3147-3 (webudgave) Udgivet af Undervisningsministeriet,

Læs mere

FoU-programmet erhvervsfaglige uddannelser

FoU-programmet erhvervsfaglige uddannelser FoU-programmet 2005 - erhvervsfaglige uddannelser Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen April 2005 1 Kolofon Titel: FoU-programmet 2005 - erhvervsfaglige uddannelser Udgiver: 463 Undervisningsministeriet

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for Undervisningsministeriet Grafisk tilrettelægger: Falk og musen Grafik: Falk og musen Fotos: Colourbox

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsudannelse hvordan? Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 2. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 2. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 2. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

3. Kontaktperson for projektet Person, der kan kontaktes i forhold til den praktiske gennemførelse af projektet

3. Kontaktperson for projektet Person, der kan kontaktes i forhold til den praktiske gennemførelse af projektet Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Integrationsservice BILAG 3 Dato: 13-05-2008 Sagsnr.: 2008-59427 Dok.nr.: 2008-248908 Evalueringsskema til VI KBH R puljen Når de planlagte aktiviteter

Læs mere

Vejledning om tilskud til Forsknings- og informationsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde

Vejledning om tilskud til Forsknings- og informationsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde Vejledning om tilskud til Forsknings- og informationsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsknings-

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Vejledning til ansøgere og projektholdere i Uddannelsespuljen

Vejledning til ansøgere og projektholdere i Uddannelsespuljen Vejledning til ansøgere og projektholdere i Uddannelsespuljen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Når du vil ansøge Uddannelsespuljen... 4 2.1 Hvem kan ansøge og til hvad?... 4 2.2 Uddannelsespuljens

Læs mere

Vejledning ved ansøgning til Den ordinære Pulje. under Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond

Vejledning ved ansøgning til Den ordinære Pulje. under Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Vejledning ved ansøgning til Den ordinære Pulje under Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Elektronisk ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder

Læs mere

Retrokonverteringsbevilling

Retrokonverteringsbevilling Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2012 Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2012 11. oktober 2012 Kulturstyrelsen Center for Bibliotek, Medier og

Læs mere

Kommunepuljen i Circularity City (CC)

Kommunepuljen i Circularity City (CC) Ansøgningsvejledning Kommunepuljen Circularity City Kommunepuljen i Circularity City (CC) Kommunepuljen er en pulje i projektet Circularity City, der gør det muligt for kommuner at ansøge om penge til

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer m.fl. og præster)

Læs mere

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Hvem uddeler tilskuddet Kulturstyrelsen uddeler midlerne på baggrund af en faglig

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter

Læs mere

Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte

Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte Kompetencefonden 2017 Vejledning til arbejdsgivere og ansatte Kompetencefonden HVAD Hvert år stilles der midler til rådighed som supplement til arbejdsgivernes eksisterende uddannelsesbudgetter. HVEM Alle

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til

Læs mere

FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol

FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol 1. Udbetalingsanmodninger I programmet Interreg Deutschland-Danmark gælder refusionsprincippet. Det betyder, at projektpartnerne skal forudfinansiere

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter. fra Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje for 2010

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter. fra Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje for 2010 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje for 2010 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter...3

Læs mere

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur.

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur. 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login øverst på portalens forside. Hvis din organisation eller virksomhed er CVR-registreret,

Læs mere

Projektansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Projektansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd Projektansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd Ansøgningen sendes til: LBR Koordinator Tina Juul Kjellberg LBR/Jobcenter Frederikshavn Parallelvej 27,2. th. 9900 Frederikshavn Ved udfyldelse af ansøgningsskemaet

Læs mere

Styrkelse af maddannelsen i folkeskolen

Styrkelse af maddannelsen i folkeskolen Vejledning om pulje til Styrkelse af maddannelsen i folkeskolen Ansøgningsfrist: 12. december 2017 kl. 12.00 Indhold 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Puljens baggrund og formål... 3 1.2. Hvem

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Læs denne vejledning omhyggeligt inden du udfylder ansøgningsskemaet. I. Puljens formål Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst er

Læs mere