FoU-programmet erhvervsfaglige uddannelser. Maj Ministeriet for Børn og Undervisning Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FoU-programmet 2012. erhvervsfaglige uddannelser. Maj 2012. Ministeriet for Børn og Undervisning Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser"

Transkript

1 FoU-programmet 2012 erhvervsfaglige uddannelser Ministeriet for Børn og Undervisning Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Maj 2012 Programmet kan downloades fra Ministeriet for Børn og Undervisnings hjemmeside på adressen:

2 Indhold Indledning... 3 Projekttyper... 3 Krav til projektansøgningen... 3 Indsatsområder i Hvem kan søge om tilskud... 8 Ansøgningsfrist... 8 Fra projektansøgning til projektafslutning... 8 Hvordan ansøges om tilskud? Vejledning til udfyldning af ansøgningsskema Gode råd om godkendelse, ændring og udskrivning af FoU-ansøgning Vejledning i udformning af projektplan Publicerede FoU-projekter til inspiration Krav til produktdokumentation i databasen Udviklingsprojekter på 23 2

3 Indledning På finansloven for 2012 er der afsat midler til finansiering af tilskud til iværksættelse af forsøgs- og udviklingsarbejde (FoU) i forbindelse med uddannelser og andre uddannelsesforløb, som gennemføres på institutioner for erhvervsrettet uddannelse, produktionsskoler med flere, og som administreres af Ministeriet for Børn og Undervisning. Programmets disponering Efter et generelt afsnit med nogle overordnede bemærkninger blandt andet om, hvilke typer projekter der kan søges tilskud til indeholder programmet de indsatsområder og/eller temaer, som der kan søges på. Det fremgår også, hvem der kan søge midler på det beskrevne område og hvornår. Dernæst indeholder programmet en grundig vejledning i udfyldning af ansøgningsskema og udformning af projektplan. Bemærk, at det kun er muligt at ansøge via det elektroniske ansøgningsskema på internetadressen: På siden er der link til vejledning om udfyldelse af det elektroniske ansøgningsskema, som også findes senere i dette program. Hvis ansøger ikke kender skolens adgangskode, kan koden fås ved henvendelse via til Bemærk også, at kriterierne for ansøgning skal overholdes, ellers kan ansøgningen ikke behandles. I et bilag til FoU-programmet beskrives kravene til produkter i forbindelse med dokumentationen i databasen Udviklingsprojekter på Projekttyper Under FoU-programmet kan der søges tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter inden for erhvervsuddannelsesområdet og produktionsskoleområdet, der tjener til udvikling af uddannelserne, herunder tilrettelæggelse af undervisningen (didaktik), pædagogik, evaluering og vejledning. Der lægges i år særlig vægt på forsøg, det vil sige på undersøgelsen af, hvilke indsatser der har hvilken effekt. Forsøg kan kombineres med udviklingsprojekter på skolerne. Krav til projektansøgningen Projekterne skal være unikke. Det betyder, at det forudsættes, at ansøger inden udformning af ansøgningen har screenet markedet for allerede gennemførte udviklingsprojekter, så projekter med samme formål og metoder ikke gennemføres flere gange. Denne screening skal blandt andet foretages i databa- 3

4 sen Udviklingsprojekter på EMU (www.fou.emu.dk), der er en tværgående database over forsøgs- og udviklingsprojekter inden for grundskolen, de almene og erhvervsrettede ungdomsuddannelser, de korte og mellemlange videregående uddannelser samt arbejdsmarkedsuddannelserne. Der er over en årrække udarbejdet statusoversigter over tidligere iværksatte udviklings- og forskningsprojekter på EUD-området. Samtlige disse oversigter er tilgængelige på ministeriets hjemmeside på adressen: På hjemmesiden er der blandt andet en oversigt over projekter, der er iværksat fra den 1. august 2008 til den 1. januar 2010, og et notat, der for hvert indsatsområde resumerer de projekter, der blev afsluttet i 2009 og 2010 samt et tilsvarende notat om projekter afsluttet i Der er også en oversigt over de forskningsresultater, der er nået på området i årene og samt dokumentation af de afholdte FoU-konferencer, senest i februar Ansøgeren skal anskueliggøre, hvilken ny viden det ansøgte projekt kan give, og hvordan det ansøgte projekt eventuelt bygger på tidligere forsøgs- og udviklingsprojekter. Ansøgningen skal afspejle et eller flere hovedpunkter i den i 2007 vedtagne lov om erhvervsuddannelser (Lov 561) og intentionerne bag loven. Se: Erhvervsuddannelsesloven - Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser - retsinformation.dk Ansøgningen skal indberettes elektronisk på Da ministeriet bruger en del ressourcer på at rykke for afslutning af projekter, vil der i behandlingen af ansøgninger ud over en almindelig kvalitetsvurdering også blive lagt vægt på, om en ansøger tidligere har været i stand til at gennemføre bevilgede projekter inden for den estimerede tidsramme og i en ordentlig kvalitet. Ansøgere/institutioner kan således som en hovedregel ikke få nye bevillinger, hvis ansøger/institution har FoU-projekter, hvor det aftalte sluttidspunkt for projektet er overskredet, og hvor projektet ikke er afsluttet fra ansøgers/institutions side. Der lægges i vurderingen stor vægt på, at projektet involverer flere skoler eller aktører inden for erhvervsuddannelsesområdet, da intentionen bag FoU-arbejde er udvikling og spredning af viden og resultater på tværs af institutioner. 4

5 Endvidere lægges der vægt på, at det sikres, at der kan udledes generaliserbar viden fra projekterne, det vil sige viden om, hvordan noget virker for hvem. Der vil endeligt blive lagt vægt på, at ansøger sandsynliggør, hvordan viden fra projekterne forankres i skoler og virksomheder, herunder hvordan projekterne sikrer, at der er en tydelig forankring hos ledelsen i såvel gennemførelsen af projektet som implementeringen af dets resultater. Indsatsområder i 2012 Formuleringen af FoU-indsatsområderne i 2012 tager udgangspunkt i de aktuelle udfordringer i erhvervsuddannelserne: Alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal have et højt fagligt niveau, der modsvarer arbejdsmarkedets behov, og som kan være et afsæt for videreuddannelse Erhvervsuddannelsernes prestige skal styrkes, ved at uddannelserne skal udfordre de dygtigste elever og rumme realistiske uddannelsestilbud til elever med svage faglige og/eller sociale forudsætninger. Nedenfor beskrives fem indsatsområder, der drejer sig om erhvervsuddannelserne, og et indsatsområde, der drejer sig om samarbejde mellem produktionsskoler og erhvervsuddannelsesinstitutioner. 1. Innovation Formålet med dette indsatsområde er at styrke innovation i erhvervsuddannelserne med fokus på dels indholdet af uddannelserne, dels læremiljøerne i skoler og i virksomheder. Der ønskes projektideer, der kan forankres bredt i skoler og eller virksomheders daglige praksis. Der ønskes projekter, der sammentænker arbejdsfunktioner i virksomhederne med undervisningen på erhvervsskolerne med henblik på at styrke innovation, design og udvikling på tværs af erhvervsuddannelserne, for eksempel udvikling af en multihåndværker, herunder projekter, der etablerer og/eller udvikler partnerskaber mellem skoler og virksomheder om at etablere innovative læringsforløb. Der ønskes endvidere projekter, der udvikler innovative læremiljøer i erhvervsuddannelserne. Med læremiljøer menes enten undervisningsforløb, der udvikler elevernes innovative kompetencer 5

6 eller udvikling af innovation i skolernes daglige (undervisnings)praksis. 2. Differentieret undervisning, der fremmer transfer Med henblik på at skabe udfordringer, der tilgodeser de meget forskellige forudsætninger hos eleverne i erhvervsuddannelser, sætter indsatsområdet fokus på udvikling af differentieret undervisning. Generelt drejer projekterne inden for dette indsatsområde sig om, hvordan man udvikler og afprøver differentierede undervisningsforløb, der bidrager til at fastholde eleverne. Da en væsentlig motivationsfaktor hos eleverne er, at de oplever og opfatter relevansen af det, de lærer i skolen, sættes der særligt fokus på udvikling af undervisning, der styrker elevernes evne til at anvende det, de lærer i én del af uddannelsen, i en anden del af uddannelsen, herunder på elevens evne til at udnytte sine potentialer maksimalt. Projekterne kan for eksempel omfatte udvikling og afprøvning af praksisrelaterede undervisningsforløb, der er differentierede i forhold til forskellige elevers evne til at koble teori og praksis og anvende teori i praksis. Projekterne kan endvidere dreje sig om afprøvning af digitale medier og mulighederne for at anvende for eksempel Web 2 som værktøjer i differentieringsøjemed. Projekterne kan omfatte samarbejde med lokale virksomheder. 3. Talentudvikling Det er vigtigt, at den talentfulde elev får muligheden for at udvikle sine evner både i skoledelen og i praktikdelen, herunder mulighed for at deltagelse i konkurrencer (skills competitions). Det er endvidere vigtigt, at talentudvikling ses i sammenhæng med udvikling af uddannelsernes prestige. Indsatsområdet drejer sig om udvikling og afprøvning af samarbejdet mellem erhvervsskoler, virksomheder og organisationer som for eksempel Skills Denmark om uddannelse af talenter i erhvervsuddannelserne. Projekterne kan for eksempel omfatte: etablering og vurdering af partnerskaber om uddannelse af talentfulde erhvervsuddannelseselever udvikling og videreudvikling af konkurrencer. 6

7 4. Fremmedsprog i erhvervsuddannelserne Dette indsatsområde drejer sig om internationalisering af erhvervsuddannelserne. Det sætter fokus på udviklingen af elevernes fremmedsprogskompetencer som et centralt led i at kvalificere dem til at varetage job på et internationalt arbejdsmarked. I Sprog er nøglen til verden har arbejdsgruppen for uddannelse i fremmedsprog, juni 2011, blandt andet anbefalet, at skolerne og de lokale uddannelsesudvalg bør skærpe opmærksomheden på erhvervsuddannelseselevernes behov for fremmedsprogskompetencer og interkulturelle kompetencer i forhold til arbejds- og samfundsliv. Det kan for eksempel ske gennem skolernes partnerskab med erhvervslivet og undervisning på engelsk i andre fag end engelsk (Anbefaling 15, side 34). Der ønskes projekter, hvor skolerne udvikler og afprøver relevante aktiviteter på baggrund af afdækning af de konkrete muligheder og behov. Projekterne kan for eksempel omfatte: Undervisning på engelsk i andre fag end engelsk Samarbejde mellem skole og virksomheder om elevers udvikling af fremmedsprogskompetencer. 5. Overgange fra erhvervsuddannelse til videreuddannelse Som led i styrkelsen af erhvervsuddannelsernes prestige er der behov for at styrke forbindelsen mellem erhvervsuddannelserne og de videregående uddannelser. De centrale analyse- og prognoseprojekter (CAP) viser, at der mangler viden om mulighederne for videreuddannelse efter gennemført erhvervsuddannelse. Endvidere, at der fortsat er behov for viden om og motivation for at vælge højere niveauer end de obligatoriske i erhvervsuddannelser. DK/Content/News/Udd/Erhvervs/2012/Mar/ Bedre-vejledning-af-erhvervsuddannede-skalbane-vejen-til-videregaaende-uddannelse. Der ønskes forslag til projekter, der kan styrke overgangen fra erhvervsuddannelserne til de videregående erhvervsuddannelser, for eksempel brobygningsforløb til de korte videregående uddannelser. Brobygningen kan have form af, at tidligere elever, der er fortsat i videre uddannelse, fungerer som rollemodeller. Der ønskes også projekter, der udvikler og afprøver ideer til, hvordan flere elever kan motiveres til at gennemføre fag på højere niveauer end de obligatoriske. 7

8 PRO 02 Samarbejde mellem erhvervsskoler og produktionsskoler Formålet med dette indsatsområde er at udvikle samarbejdet mellem erhvervsskoler og produktionsskoler, der bidrager til 95-procent-målsætningen. Endvidere er formålet at understøtte ændringerne i produktionsskoleloven som følge af målretning mod kompetencegivende uddannelse. Hvem kan søge om tilskud Institutioner for erhvervsrettet uddannelse Faglige udvalg i samarbejde med institutioner for erhvervsrettet uddannelse Professionshøjskoler og/eller forskningsinstitutioner i samarbejde med institutioner for erhvervsrettet uddannelse og/eller faglige udvalg Produktionsskoler. Ansøgningsfrist Der er ansøgningsfrist for alle indsatsområder fredag den 22. juni Ansøgninger, der indkommer efter fristen, vil blive afslået. Ved ansøgning skal det elektroniske ansøgningsskema benyttes. Fra projektansøgning til projektafslutning Når ansøgningen er modtaget i ministeriet, vil ansøger modtage et kvitteringsbrev via som dokumentation for, at ansøgningen er modtaget. Dernæst vil ansøgningen blive behandlet, og der vil i nogle tilfælde blive forhandlet med ansøger om projekttilskæring, præciseringer af ansøgningen og projektplanen, egenfinansieringsandel m.m. Derefter vil ansøger få besked via om, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes og i bekræftende fald med hvor stor en bevilling. Ansøger kan forvente en behandlingstid på cirka én måned, eksklusiv sommerferie. Ministeriet vil udbetale den givne bevilling i rater, afhængig af det enkelte projekts økonomiske og tidsmæssige omfang. For alle projekter gælder dog, at 75 procent af bevillingen udbetales i rater af minimum kroner i projektperioden. De sidste 25 procent udbetales først efter, at rapport og regnskab er godkendt. Den konkrete udbetalingsform vil fremgå af godkendelsesbrevet for det enkelte projekt. Krav om erfaringsspredning Tilskudsmodtager (projektansvarlige) forpligtes til selv at sprede erfaringer fra og resultater af det enkelte udviklingsprojekt både undervejs og når projektet er afsluttet. Planer herfor skal fremgå af projekt- 8

9 planens punkt om produkt og formidling. For at sikre den bedst mulige erfaringsspredning til andre interesserede bør tilskudsmodtager løbende gennem projektperioden informere om projektets resultater i databasen Udviklingsprojekter på EMU-portalen på adressen: Ved afslutningen af et projekt skal tilskudsmodtager (projektansvarlige) lægge et resumé af den afsluttende rapport samt selve rapporten og eventuelt andet udviklet materiale i projektet på projektets side i ovennævnte database. Rapporter struktureres efter og skal følge de tekniske specifikationer, som fremgår af FoU-programmets bilag. Tilskudsmodtager (projektansvarlige) har ansvaret for, at det publicerede materiale ikke krænker tredjemands rettigheder efter Lov om ophavsret se også senere, og for, at persondataloven efterleves. Nærmere oplysninger om rapporteringsbetingelser, brugeroprettelse mv. kan findes på adressen eller ved henvendelse til UNI C s Kontor for Pædagogisk it på adressen Hver tilskudsmodtager (projektansvarlige) får af UNI C s Kontor for Pædagogisk it indrapporteringsadgang til én ansvarlig kontaktperson. Denne person kan selv oprette andre brugere, som naturligvis også skal opfylde rapporteringsbetingelserne, som fremsendes til den ansvarlige i forbindelse med oprettelsen. Ansøgere, der har fået bevilget projekter inden for de seneste år, har allerede en indrapporteringsadgang, som skal benyttes. Tilskudsmodtager (projektansvarlige) skal som hidtil uafhængigt af rapporteringen til indsende slutprodukt og regnskab (og delregnskaber ved flerårige projekter) til Ministeriet for Børn og Undervisning i overensstemmelse med bevillingsbetingelserne. Se nedenfor. Produktet og en eventuel officiel publicering Ved projektets afslutning indsendes inden den ovennævnte slutdokumentation i databasen Udviklingsprojekter det projektprodukt (for eksempel rapport eller manus til en publikation), som er forudsat i projektplanen og i bevillingen. Manusprodukter indsendes i elektronisk form til Ministeriet for Børn og Undervisning. Se særlige krav hertil i: Krav i forbindelse med spredning og formidling af produkter fra forsøgs- og udviklingsprojekter, som findes som bilag til dette programhæfte, og Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer som er tilgængelig online på samme hjemmeside som dette FoU-program: Efter en vurdering af ma- 9

10 nusproduktet træffer ministeriet afgørelse om en eventuel officiel publicering, enten i form af en selvstændig publikation eller som led i en samlepublikation eller lignende. Der kan her i få tilfælde være tale om en officiel udgivelse som publikation fra Ministeriet for Børn og Undervisning som internetpublikation afhængig af produktets omfang, karakter og generaliserbarhed. Undtagelsesvist kan der være tale om en trykt publikation. Eller der kan være tale om, at ministeriet anmoder ansøger om selv at publicere produktet. Den sidstnævnte form vil være den hyppigste, og også for denne form kan der undtagelsesvist være tale om en trykt publikation med onlinepublikation eller udelukkende som internetpublikation. Publikationer udgivet på den måde skal altid lægges online på EMU i databasen Udviklingsprojekter. Projektansvarlige kan ud over denne obligatoriske tilgængelighed på EMU efter aftale med ministeriet selv offentliggøre denne type publikationer på egen hjemmeside. Som nævnt ovenfor er bevillingshaver generelt altid og for alle projekter uanset en eventuel senere mere officiel publicering forpligtet til at medvirke til spredning af det enkelte projekts resultater se også senere i programmet og i bilaget til programmet. Ministeriet forventer, at aftalte manusser eller rapporter indsendes i færdigredigeret, læsevenlig form og struktur, og at manus eller rapport har et overskueligt omfang, normalt højst A4-sider. Ansøger må under udformningen af ansøgning og projektplan grundigt overveje, hvilken produktform der er bedst egnet til en formidling af projektets erfaringer og resultater undervejs og efter projektets afslutning. Og ansøger opfordres til at overveje, planlægge og gennemføre andre former for produkter end den traditionelle rapport-/publikationsform se nedenfor. For nogle projekter kan projektproduktet bestå i afholdelse af konferencer, seminarer eller lignende, typisk suppleret med en kortere rapportering. Produktet kan for nogle projekter i henhold til projektplan og bevilling være i udelukkende elektronisk form, for eksempel som cd-rom, dvd, internetsider eller en selvstændig hjemmeside. Eller der kan være tale om filmsekvenser og lydfiler. Det fuldstændige produkt kan for sådanne former bestå af store tekst- og illustrationsmængder (og eventuelt film og lyd), organiseret på mange forskellige måder. Her skal den projektansvarlige sammen med produktet i elektronisk form indsende en kortere forløbsrapport, som redegør for projektets gennemfø- 10

11 relse i relation til projektplan og bevilling herunder eventuelt samarbejdet mellem flere bevillingshavere i projektet. For sådanne mere omfattende projektprodukter må det specifikt aftales med EMU-redaktionen i UNI C s Kontor for Pædagogisk it, hvordan det fuldstændige produkt kan/skal afleveres til databasen Udviklingsprojekter. Forløbsrapporten skal kort introducere det elektroniske produkts indhold og anvendelsesmuligheder, de nødvendige internetadresser, herunder garanteret minimumsperiode for tilgængelighed, og de nødvendige vejledninger i anvendelse af produktet. Forløbsrapporten vedlægges fire eksemplarer af cd-rom/dvd, kopi af centrale dele af producerede internetsider eller lignende (for eksempel en drejebog, hvis en sådan er udarbejdet). I de tilfælde, hvor et projekt resulterer i et produkt, som er tænkt publiceret som publikation internetpublikation eller trykt er projektets produkt et manus til den pågældende publikation. Det forudsættes, at der afleveres et principielt publiceringsklart manus. Som støtte herfor har ministeriet udarbejdet en vejledning til forfattere af ministeriets publikationer. Denne vejledning er tilgængelig online i forbindelse med FoU-programmet på siden og forudsættes fulgt ved udarbejdelse af skriftlige manusser. Manus skal indledes med et kortfattet resumé, der blandt andet indeholder projektets hovedkonklusioner. Manusset skal i alt have et overskueligt omfang, maksimalt A4-sider med mindre andet aftales. Andre former for projektprodukter skal aftales nærmere mellem ansøger og sagsbehandler/ministeriet for Børn og Undervisning. Sagsbehandler fremgår af bevillingsbrevet. Uanset produktform skal den projektansvarlige udarbejde og vedlægge et produktblad på maksimalt cirka ½ til en A4 side. Produktbladet skal anvendes til præsentation af det enkelte gennemførte projekt for eksempel i databaser. Produktbladet skal derfor kortfattet fortælle om projektets indhold og resultat, målgrupperelevans og anvendelsesmulighed(er). Hvis ministeriet efter vurdering af produktet beslutter at anmode den projektansvarlige skole/institution om selv at publicere produktet, vil placeringen af internetpublikationen være i databasen Udviklingsprojekter på EMU se senere. Herfra kan den projektansvarlige (skole/institution) frit linke til egne hjemmesider. Rettigheder i forbindelse med indsendelse af det afsluttende produkt De følgende afsnit om: 11

12 - rettigheder i forbindelse med indsendelse af det afsluttende produkt - Ministeriet for Børn og Undervisnings brugs- og distributionsret til gennemførte FoU-projekter - offentliggørelse, kreditering og PR gælder for alle FoU-produkter. Bestemmelserne i lov om ophavsret, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 202 af 27/02/2010, er gældende. Rettighedserhvervelse Tilskudsmodtager (projektansvarlige) har ansvar for, at der med eventuelle rettighedshavere til elementer, som tilskudsmodtager (projektansvarlige) ønsker skal indgå i det afsluttende produkt, er indgået de aftaler, som er nødvendige for, at tilskudsmodtager og Ministeriet for Børn og Undervisning kan anvende det færdige produkt i den begrænsede publicering internt i egen institution og i ministeriet. Tilskudsmodtager afholder alle udgifter, der er forbundet med denne rettighedserhvervelse til den nævnte begrænsede anvendelse. Ministeriet for Børn og Undervisning har ret til efter anmodning at få dokumentation for, at de fornødne rettigheder til den ovenfor nævnte begrænsede anvendelse er tilsikret bevillingshaver. Tilskudsmodtager friholder Ministeriet for Børn og Undervisning for krav fra tredjemand som følge af tilskudsmodtagers anvendelse af alle materialer, der indgår i det indsendte produkt. Tilskudsmodtager udarbejder en oversigt over disse tredjemænd og deres rettigheder, som ministeriet får udleveret sammen med det færdige produkt. Ministeriet for Børn og Undervisnings brugs- og distributionsrettigheder til selve produktet fra det gennemførte projekt Ministeriet for Børn og Undervisning har rettighederne til at bruge selve resultatet/produktet og eventuelle delresultater/delprodukter af FoU-projektet kommercielt og ikke-kommercielt. Det betyder, at ministeriet kan mangfoldiggøre, distribuere, sælge og videreformidle det udviklede produkt/delprodukt, de afgivne rapporter, og at ophavsmanden fraskriver sig ret til vederlag i forbindelse med ministeriets videresalg/videregivelse af disse materialer. Ministeriets ret omfatter alle rettigheder vedrørende tekst, billeder, lyd, film, fotografier m.m. medmin- 12

13 dre der er tale om delelementer som nævnt i afsnittet Rettighedserhvervelse ovenfor, og som tilskudsmodtager har erhvervet en begrænset rettighed til samt ministeriets benyttelse og omsætning af det afgivne produkt og rapporter i elektronisk form, for eksempel i form af cd-rom-/dvd-udgaver og offentligørelse på elektronisk net, for eksempel internettet. Det udviklede produkt/delprodukt må Ministeriet for Børn og Undervisning også anvende helt eller delvist i forbindelse med produktion af andre materialer, der udgives af ministeriet eller indgår i en undervisningsmæssig sammenhæng. Udgifter i forbindelse med en videre rettighedserhvervelse til de eventuelle produktelementer, som tredjemand har rettighederne til se ovenfor og som skal indgå i en officiel udgivelse til offentligheden i forbindelse med en eventuel senere publicering af produktet, forhandles og afholdes af Ministeriet for Børn og Undervisning, hvis det er ministeriet, som udgiver. Ministeriet for Børn og Undervisning kan ikke overdrage retten til andre uden efter aftale med tilskudsmodtager. Offentliggørelse, kreditering og PR Al offentliggørelse ud over dokumentationen i databasen Udviklingsprojekter vedrørende et projekt, herunder pressemeddelelser, varetages af Ministeriet for Børn og Undervisning. I det omfang, tilskudsmodtager eventuelt ønsker at offentliggøre projektresultater, skal dette altid ske efter aftale med ministeriet. Det skal tydeligt fremgå af alt pressemateriale, forhåndsannoncering, covers, kassetter, skriftligt materiale m.m., at materialet er udarbejdet/produceret af NN for Ministeriet for Børn og Undervisning. Eventuelle kredits godkendes af ministeriet inden færdiggørelse af materialerne. Regnskab, endelig afregning for og afslutning af projektet Ved projekter eller aktiviteter, der strækker sig ud over ét regnskabsår, hvor tilskudsbeløbet er kroner eller derover, eller hvor det er fastsat i bevillingsbrevet, skal tilskudsmodtager indsende delregnskab og delrapport til Ministeriet for Børn og Undervisning, jf. stk. 3, nr. 1 og 2 i bekendtgørelse om regnskab og revision af Undervisningsministers puljemidler mv., nr. 278 af 24. april 2008: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Delregnskabet og delrapporten skal indsendes senest den 31. marts for det foregående regnskabsår, medmindre andet bestemmes i bevillingsbrevet. Ved projektets eller aktivitetens afslutning indsender tilskudsmodtager endeligt regnskab og projektrapport til Ministeriet for Børn og Undervisning som fastsat i bekendtgørelsens stk

14 Projekter på under kroner behøver ikke revisorattesteres, men tilskudsmodtagers ledelse skal afgive en underskrevet erklæring, der omfatter punkterne i 9, stk. 1, i bekendtgørelse om regnskab og revision af Undervisningsministers puljemidler mv., nr. 278 af 24. april På baggrund af dette regnskab og en vurdering af projektet vil Ministeriet for Børn og Undervisning afregne endeligt med tilskudsmodtager (projektansvarlige) og dermed formelt afslutte projektet. Bemærk, at sidste rate af bevillingen til alle projekter først udbetales, når regnskabet er godkendt, og når der foreligger en godkendt projektrapportering. Projektrapporten udarbejdes i overensstemmelse med 2, stk. 3, nr. 2 i bekendtgørelse om regnskab og revision af Undervisningsministeriets puljemidler mv., nr. 278 af 24. april 2008: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Det underskrevne og revisorattesterede regnskab sendes til Ministeriet for Børn og Undervisning Departementet Vejledningskontoret/Puljesekretariatet Frederiksholms Kanal København K Eventuelle spørgsmål kan sendes via til: Hvordan ansøges om tilskud? Der kan ansøges om tilskud ved at benytte det elektroniske ansøgningsskema på internetadressen: For at kunne benytte systemet skal man anvende det brugernavn og password, som institutionen har fået tilsendt. Ansøgere, som ikke kender brugernavn og password, kan henvende sig til ministeriet via til Når ansøgningen er indtastet og afsendt elektronisk, printes den ud (inklusive projektplanen), underskri- 14

15 ves manuelt af ansøger og indsendes til Ministeriet for Børn og Undervisning. Denne procedure er nødvendig, så længe spørgsmålet om gyldigheden af elektroniske underskrifter ikke er endeligt afklaret. Samtidig er det, for den ansvarlige på ansøgerinstitutionen, en sikkerhed for, at der altid søges på institutionens vegne og ikke som enkeltmedarbejder. Krav til ansøgningsskemaet For at ansøger kan være sikker på at få behandlet en ansøgning om tilskud til et projekt under FoUprogrammet 2012, skal følgende tre betingelser være opfyldt: 1. Ansøgningsskemaet skal være dateret og underskrevet af ledelsen af den pågældende skole/institution/udvalg eller den person, der er bemyndiget af ledelsen til at underskrive FoUansøgninger. 2. Ansøgningsskemaet skal være vedlagt en detaljeret projektplan, som beskriver projektet i detaljer inklusive budget fordelt på finansår (for projekter, der strækker sig hen over et årsskifte). Projektplanen kan vedhæftes som dokument i det elektroniske ansøgningsskema. Se senere for vejledning til udformning af projektplan. Projektplanen må højst være 3 A4-sider lang, 12 pitch og linjeafstand 1,5 eksklusive budget. 3. eksklusive budget. 4. Tidsfristen skal overholdes. Ansøgninger indkommet efter tidsfristen vil blive afslået/annulleret uden anden begrundelse. Vejledning til udfyldning af ansøgningsskema Denne vejledning kan også findes via link i det elektroniske ansøgningsskema. For at ansøgningen kan indsendes, skal alle 10 felter udfyldes med enkelte undtagelser, som er nævnt nedenfor i de relevante afsnit. 1. Oplysninger om ansøger De almindelige stamoplysninger om ansøger udfyldes automatisk. 2. Ansøgningen vedrører I dette felt skal det oplyses, hvilken uddannelse og hvilket indsatsområde ansøgningen vedrører. Ved klik på pilen under feltet Uddannelse fremkommer en liste over alle uddannelsesområder. Den 15

16 aktuelle uddannelse markeres. Når uddannelsen er markeret, vil der blive opdateret med mulige indsatsområder. Ved klik på pilen i feltet Indsatsområde fremkommer en liste, hvorfra det aktuelle indsatsområde kan markeres. Der kan kun markeres ét indsatsområde. Hvis flere indsatsområder er relevante, vælges det centrale af disse og der gøres eventuelt bemærkninger om dette forhold i selve projektplanen. 3. Kontaktperson Her oplyses navn, telefonnummer og -adresse på en kontaktperson, som ministeriet kan rette henvendelse til. 4. Projekttitel I dette felt er der gjort plads til maksimalt 120 karakterer inklusive mellemrum og tegn. Titlen skal være uden forkortelser. Titlen overføres direkte til ministeriets projektdatabase PULS, hvor den skal kunne bruges til søgeformål. Det er derfor vigtigt, at titlen er præcis. 5. Formål og indhold Beskrivelsen af formål med og indhold af projektet skal være kort, klar og dækkende, da den overføres direkte til ministeriets projektdatabase, og da en udførlig beskrivelse af projektet udarbejdes i projektplanen. Feltet skal med andre ord kun udfyldes med de oplysninger, der er nødvendige for at give et indtryk af, hvad projektet handler om. Da dette felt anvendes til søgning på projekters indhold, skal relevante nøgleord for projektet indgå i teksten i dette felt og gerne fremhæves. En tekst på ikke over tegn vil være passende, og der må ikke anvendes forkortelser. I det elektroniske skema er der sat begrænsning på omfanget af teksten i feltet. 6. Projektplan Når du har gemt ansøgningen én gang, vedhæftes projektplanen som elektronisk dokument. Klik med musen på knappen, og vælg ud fra listen af filer den fil, der ønskes vedhæftet. Der kan vedhæftes flere dokumenter. Ministeriet forventer en vedhæftet projektplan, men skulle det af tekniske grunde ikke kunne lade sig gøre, vil det være tilstrækkeligt at vedlægge projektplanen i papirform sammen med den udskrevne ansøgning. For vejledning til udformning af projektplan, se senere i programmet. 16

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Vilkår for bevillinger

Vilkår for bevillinger Vilkår for bevillinger Udgivet i januar 2012 af: Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 DK-1260 København K Tlf. +45 3544 6200 Fax +45 3544 6201 CVR-nummer 1991 8440 EAN nummer 5798000416697

Læs mere

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Udbudsmateriale Socialstyrelsen April 2015 Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift FoU-projekt nr. 2002-2534-0150 Forfatter(e): Mogens Frederiksen, Mette Søndergård, Kim Pedersen, Jane Nielsen & Axel Hoppe

Læs mere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere 2014 De specialespecifikke kurser. Håndbog for hoved- og delkursusledere Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

Søg penge til din forskning

Søg penge til din forskning K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Søg penge til din forskning En vejledning i at identificere relevante ansøgningsmuligheder, optimere projektbeskrivelser, tidslinjer og budgetter samt i at skrive

Læs mere

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

ABC. Til dig som søger projektstøtte

ABC. Til dig som søger projektstøtte ABC Til dig som søger projektstøtte KOLOFON Nordisk Kulturfond 2010 Teksten må anvendes frit, så længe kilden angives tydeligt, og formålet er til ikke-kommerciel brug. Design og produktion: Mar Mar Co.

Læs mere

SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING. - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter

SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING. - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter Forfatter: VAC Sidst gemt: 05-01-2012 10:49:00 Sidst udskrevet: 05-01-2012 10:49:00

Læs mere

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Notat UDKAST, 10. FEBRUAR 2010 Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Definitioner af centrale ord og begreber

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget matematik

Vejledning til prøverne i faget matematik Vejledning til prøverne i faget matematik Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test Marts 2014 Indhold Forord... 4 1. Indledning... 5 Prøvernes forskellige dele... 5 2. FSA... 9

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk. - vejledende retningslinjer til puljeansøgere

Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk. - vejledende retningslinjer til puljeansøgere Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk - vejledende retningslinjer til puljeansøgere Ministeriet for Børn og Undervisning Marts 2012 Indhold 1. Projektbeskrivelse... 3 Formål og indhold...3 Målgruppe...4 Indkredsning

Læs mere

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Her finder du Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 (støtteberettigelsesreglerne). De gælder for alle projekter, der gennemføres med tilskud fra EU s strukturfonde

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere