FoU-programmet erhvervsfaglige uddannelser. Undervisningsministeriet Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Juni 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FoU-programmet 2009. - erhvervsfaglige uddannelser. Undervisningsministeriet Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Juni 2009"

Transkript

1 FoU-programmet erhvervsfaglige uddannelser Undervisningsministeriet Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Juni 2009 Programmet kan læses på Undervisningsministeriets hjemmeside på adressen: 1

2 Indhold Indledning... 3 Hvem kan søge om tilskud... 3 Ansøgningsfrist... 3 Indsatsområder i Vejledning i udarbejdelse af projektansøgninger... 9 Vejledning i udformning af projektplan... 9 Det elektroniske ansøgningsskema...12 Bilag 1: Vejledning i udfyldning af det elektroniske ansøgningsskema...14 Bilag 2: Fra projektbevilling til projektafslutning...19 Bilag 3: Krav til produkter til dokumentation i databasen Udviklingsprojekter på fou.emu.dk

3 Indledning På finansloven for 2009 er der afsat midler til finansiering af tilskud til iværksættelse af forsøgs- og udviklingsarbejde (FoU) i forbindelse med uddannelser og andre uddannelsesforløb, som gennemføres på institutioner for erhvervsrettet uddannelse, produktionsskoler med flere, og som administreres af Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser. Hvem kan søge om tilskud Faglige udvalg i samarbejde med institutioner for erhvervsrettet uddannelse Institutioner for erhvervsrettet uddannelse Professionshøjskoler i samarbejde med institutioner for erhvervsrettet uddannelse og/eller faglige udvalg Produktionsskoler. Ansøgningsfrist Der er ansøgningsfrist for alle indsatsområder fredag den 4. september Ansøgninger, der er ministeriet i hænde efter fristen, vil blive afvist. Ved ansøgning skal det elektroniske ansøgningsskema benyttes. Indsatsområder i 2009 De foreslåede indsatsområder for 2009 skal medvirke til implementering af Lov om erhvervsuddannelser (Lov 561) og især af følgende tre overordnede mål for erhvervsuddannelserne: I 2015 skal mindst 95 procent af en ungdomsårgang gennemføre en ungdomsuddannelse. Ungdomsuddannelserne skal være attraktive og kvaliteten i top. Erhvervsuddannelserne skal udfordre de dygtigste elever og rumme realistiske uddannelsestilbud til elever med svage faglige og/eller sociale forudsætninger. 3

4 I 2009 er der formuleret fem tværgående FoU-indsatsområder, det vil sige områder, der arbejdes med inden for og/eller på tværs af alle Undervisningsministeriets uddannelsesområder. Derudover er der formuleret tre indsatsområder, der alene retter sig mod de erhvervsrettede uddannelser. De fem tværgående indsatsområder er: 1. It 2. Idræt 3. Klima 4. Naturfag 5. Negativ social arv. Skolerne kan søge midler inden for de tværgående områder it, idræt og naturfag. Inden for det tværgående indsatsområde klima anvendes midlerne fra 2009 for det erhvervsrettede uddannelsesområdes vedkommende således til to projekter: Med henblik på klimaåret 2009 er der igangsat et projekt med titlen EMUCOP. På EMUCOP kan eleverne uploade egne billeder og filmklip, der illustrerer klimaspørgsmål og forslag til løsning heraf med henblik på anvendelse i undervisningen i grundskolen og i ungdomsuddannelserne. Formålet med projektet er at udvikle, udbrede og finansiere driften af projektet EMUCOP. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Afdelingen for gymnasiale uddannelser og Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser og færdiggøres inden klimatopmødet i København, december Endvidere har ministeriet igangsat et forsøgs- og udviklingsarbejde med det formål at udvikle gode eksempler på, hvordan man i udvalgte erhvervsuddannelser kan inddrage klimarelevante problemstillinger i undervisningen, således at eleverne kan supplere deres faglige kompetencer med klimarelaterede kompetencer. Inden for indsatsområdet negativ social arv skal der i tilknytning til det erhvervsrettede uddannelsesområde i 2009 alene gennemføres survey-baserede analyser og dermed ikke forsøgs- og udviklingsarbejde. 4

5 De tre indsatsområder, som alene drejer sig om de erhvervsrettede uddannelser er: 1. Stærke elever 2. Virksomhedsbaserede læringsforløb 3. Samarbejde mellem erhvervs- og produktionsskoler. I det følgende uddybes de i alt seks indsatsområder. EUD 6344 Tværgående FoU-indsatsområde: It Formålet med indsatsområdet er at styrke lærernes anvendelse af it i undervisningen i erhvervsuddannelserne blandt andet med fokus på fastholdelse af de frafaldstruede elever i erhvervsuddannelserne. Der ønskes ansøgninger, der fokuserer på kompetenceudvikling af underviserne. Her tænkes især på udvikling af lokalt forankrede it-uddannelsesforløb, der tager udgangspunkt i de udfordringer, som lærerne på de enkelte skoler står overfor. Endvidere ønskes projektansøgninger, der kan understøtte vidensdeling både internt på skolerne og skolerne imellem for eksempel i tilknytning til projektet EUD-tube, der igangsættes i efteråret Formålet med EUD-tube er at oprette en dynamisk portal, der tilskynder undervisere på erhvervsuddannelserne til at anvende it-baserede undervisningsmaterialer og animerer til videns- og materialedeling baseret på en høj grad af brugerinvolvering. I projektansøgningerne skal der fokuseres på viden om udvikling af det faglige indhold i itbaserede undervisningsforløb. Det kan for eksempel være forløb, der anvender it til at styrke undervisningsdifferentiering. Erfaringerne og resultaterne fra projekterne vil blive samlet i et idékatalog. 5

6 EUD 6345 Tværgående FoU-indsatsområde: Idræt Det overordnede formål med dette indsatsområde er at styrke idræt og sundhed i erhvervsuddannelserne ved at: 1. Sikre en vedvarende indsats for et sundt uddannelsesmiljø på de deltagende skoler inden for de eksisterende rammer gennem et øget fokus på motion og sundhed. Det kan for eksempel være i form af tilbud til eleverne om fysisk aktivitet i tilknytning til undervisningen. 2. Forbedre den almene fysiske tilstand hos eleverne på de deltagende skoler og/eller øge elevernes bevidsthed om deres sundhedstilstand, herunder betydningen af denne for indlæringsevnen. 3. Inspirere til og hæve overliggeren for fremtidige idræts- og sundhedsprojekter på landets erhvervsskoler. 4. Skabe et bedre image på landets erhvervsskoler, eventuelt via medierne. De centrale erfaringer fra afrapporteringen af projekternes indhold og effekter vil efterfølgende indgå i et inspirationskatalog til gavn for alle landets erhvervsskoler. Der vil i vurderingen af projektansøgningerne blive lagt særlig vægt på, at projekterne gennemføres i samarbejde mellem flere erhvervsskoler. NB: De ansøgte projekter skal bygge videre på og inddrage erfaringerne fra et igangværende idræts- og sundhedsprojekt på BEC Business og Aarhus tekniske Skole, der sætter fokus på idræt, motion og sundhed. Derfor skal projekterne først igangsættes, når resultaterne fra projektet på BEC Business og Aarhus tekniske Skole foreligger. De første erfaringer herfra vil foreligge i oktober 2009, og projektet forventes afsluttet ultimo For en beskrivelse af projektet henvises til fou.emu.dk. EUD 6346 Tværgående FoU-indsatsområde: Naturfag I forbindelse med den nationale strategi for natur, teknik og sundhed ønskes der i erhvervsuddannelserne et øget fokus på udvikling af en anvendelsesorienteret naturfagsundervisning, hvor både teoretiske og praktiske naturfaglige kompetencer tilgodeses i undervisningen. Den didaktiske udvikling i naturfagsundervisningen skal sigte mod at skabe øget sammenhæng mellem de almene naturfaglige og de erhvervsfaglige kompetencer. 6

7 Ministeriet ønsker især at igangsætte projekter, der skal fremme sammenhængen mellem sundhed og det teknologiske/naturvidenskabelige område, herunder det nære arbejdsmiljø. Der ønskes igangsat to typer projekter: 1. Projekter, der retter sig mod den enkelte elevs eller den færdiguddannedes personlige sundhed, og 2. projekter, der retter sig mod den færdiguddannedes kompetencer til i arbejdsmæssige situationer at medtænke sundhedselementer i forbindelse med produktion, pleje eller rådgivning. EUD 6349: Stærke elever Formålet med indsatsområdet er at gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive for de stærke elever. Projektansøgningerne skal derfor dreje sig om udvikling, afprøvning og vurdering af læringsforløb herunder for eksempel styrkelse af niveaudeling og evalueringsformer, der udfordrer forskellige typer af stærke elever. Læringsforløbene kan foregå i skole og/eller virksomhed. Med typer af stærke elever menes, at eleverne kan være stærke på forskellige måder, for eksempel kreative, bogligt stærke eller gode praktiske tænkere. Der vil i vurderingen af projektansøgningerne blive lagt vægt på, om der i ansøgningen redegøres for de forventede resultater af projektet og for, hvordan man vil vurdere effekterne af projektet. Med henblik på erfaringsudveksling lægges der endvidere vægt på, at projekterne gennemføres i et samarbejde mellem flere skoler. Projektansøgningerne skal tage udgangspunkt i den eksisterende viden om forløb for stærke elever, ved at ansøgerne orienterer sig på fou.emu.dk. Det indgår således i vurderingen af projektansøgningerne, hvordan projekterne kan generere ny viden. I første halvår af 2009 gennemføres der inden for de gymnasiale og de erhvervsrettede uddannelsesområder et ministerieinternt udredningsarbejde med henblik på at afdække muligheder og barrierer for etablering af tilbud til de stærke elever, der leder til studiekompetence. 7

8 EUD 6350: Virksomhedsbaserede læringsforløb Formålet med indsatsområdet er at kvalificere læring i praksis ved at udvikle erhvervsskolernes metoder til understøttelse af denne læring. Projekterne kan dreje sig om udvikling af ideelle former for, hvordan skolen kan understøtte forskellige læringsformer i den eksisterende virksomhedsbaserede oplæring. Eller de kan dreje sig om udvikling af nye former for virksomhedsbaserede læringsforløb med fokus på samspillet mellem virksomhed og skole, for eksempel som egu-forløb. Formålet er endvidere at videreudvikle partnerskaber mellem erhvervsskoler og virksomheder i lokalområder, herunder at motivere virksomheder til at uddanne elever og udvikle egen oplæringspraksis. Samarbejde med andre relevante institutioner i lokalområdet kan også indgå. Der skal være tydeligt fokus på spredning af og information om resultaterne af projekterne inden for indsatsområdet med særligt fokus på at styrke det lokale samspil mellem erhvervsskoler og virksomheder. Det kan for eksempel være gennem elevernes fremlæggelse af resultaterne af deres projekter for en bred kreds af virksomheder og skoler, virksomhedsbesøg, konferencer, seminarer, inspirationshæfter, Der lægges vægt på, at projektansøger har gjort sig overvejelser over, hvilke resultater projektet vil lede til. Endvidere, at der vil indgå en vurdering af effekterne af projekterne, hvad angår både elevernes udbytte og samarbejdet mellem erhvervsskoler og virksomheder. Generelt skal ansøgere af projekterne tage udgangspunkt i den eksisterende viden om samspil mellem skole og virksomhed i erhvervsrettede forløb på EUD og AMU, for eksempel ved at orientere sig på fou.emu.dk. Det indgår således i vurderingen af projektansøgningerne, om der er tale om projekter, der kan generere ny viden. PRO 02 Samarbejde mellem erhvervsskoler og produktionsskoler Formålet med dette indsatsområde er at udvikle samarbejdsprojekter mellem erhvervsskoler og produktionsskoler, der bidrager til 95-procent-målsætningen. Endvidere er formålet at understøtte ændringerne i produktionsskoleloven som følge af målretning mod kompetencegivende uddannelse. 8

9 Der tænkes blandt andet på udviklingsaktiviteter, der understøtter: meritgivende kombinationsforløb til erhvervsrettet uddannelse produktionsskolernes mulighed for at gennemføre dele af grundforløb udvikling af særligt tilrettelagte grundforløb, hvori produktionsskoler indgår. Projekterne skal med udgangspunkt i den eksisterende viden inden for området, generere ny viden. Projektansøger kan orientere sig om relevante igangværende eller afsluttede projekter på fou.emu.dk samt på Produktionsskoleforeningens hjemmeside Der lægges i vurderingen af projektansøgningerne vægt på, at ansøger beskriver de forventede resultater af projektet, samt hvordan man afslutningsvis vil vurdere projektets effekter. Vejledning i udarbejdelse af projektansøgninger Projektansøgningerne skal indeholde en projektplan og et udfyldt elektronisk ansøgningsskema. Projektplanen vedhæftes det elektroniske ansøgningsskema. Vejledning i udformning af projektplan Udform projektplanen efter følgende grunddisposition: Projektets titel En kort dækkende titel (maksimalt 120 karakterer inklusive mellemrum og tegn) uden forkortelser. Titlen skal være så informativ og mundret som mulig og helst ikke være benyttet tidligere. Det er vigtigt, at titel og formål (se nedenfor) tilsammen indeholder relevante nøgleord, som gør det muligt at anvende Undervisningsministeriets projektdatabase til søgeformål. Formål Det overordnede formål med projektet formuleres. Det er væsentligt, at formålet er så 9

10 informativt og kort som muligt, idet det skal være egnet til sammen med titlen at informere bredt om, hvad projektet drejer sig om. Det er herunder vigtigt, at der er oplysninger om, hvilket uddannelsesområde, herunder hvilke(n) uddannelse(r), forsøgs- og udviklingsarbejdet, vedrører. Formålet skal kunne læses selvstændigt, da det inddateres i ministeriets projektdatabase og anvendes direkte herfra til dokumentation blandt andet i andre databaser og i forskellige bibliografiske sammenhænge. Undlad at bruge forkortelser. Målgruppe Det oplyses, hvem projektet retter sig imod, og hvem der i øvrigt kan tænkes at få gavn af projektets gennemførelse og resultater. Motivering Der gives en motivering af, hvorfor projektet er interessant og derfor ønskes gennemført. Det ansøgte projekt skal være unikt. Ansøgeren skal anskueliggøre, hvilken ny viden det ansøgte projekt kan give, samt hvordan det ansøgte projekt eventuelt bygger på tidligere forsøgs- og udviklingsprojekter. I projektbeskrivelsen skal der derfor henvises til andre forsøgs- og udviklingsarbejder eller lignende, som allerede er udført på området eller på tilgrænsende områder. Dette forudsætter, at ansøger har undersøgt markedet for tidligere gennemførte projekter. Til støtte herfor findes databasen Udviklingsprojekter på EMU, hvor der er adgang til projekter under AMU-, det gymnasiale uddannelses-, erhvervsuddannelses- samt produktionsskoleområderne. Databasen findes på adressen: fou.emu.dk. Ansøger må ligeledes løbende orientere sig på diverse temasider i EMU.dk/erhverv og på publikationssider mv. på Undervisningsministeriets hjemmeside 10

11 Ansøgningen skal afspejle et eller flere hovedpunkter i Lov 561, samt intentionerne bag loven. Indhold, proces, resultater De opgaver, der skal arbejdes med og løses i projektet, beskrives. Det skal af planen klart fremgå, hvilke temaer, problemstillinger mv. der behandles i projektet (indhold), hvordan projektet vil blive gennemført (proces), samt hvilke resultater og hvilken effekt man forventer, at projektet vil få (resultater). Produkt og formidling I dette afsnit beskrives det eller de produkter, der kommer ud af projektet (idékatalog, inspirationshæfte, forløbsrapport, video, cd-rom, dvd, podcast, hjemmeside eller internetsider, konference etc.). Ansøger skal også opstille forslag til, hvordan formidlingen af erfaringer og resultater til målgruppen kan gennemføres, ud over at produktet er tilgængeligt online via databasen Udviklingsprojekter. Der lægges vægt på, at ansøger beskriver, hvordan projektresultaterne kan implementeres på skolen/skolerne. Ansøger må under udformningen af ansøgning og projektplan grundigt overveje, hvilken produktform der er bedst egnet til en formidling af projektets erfaringer og resultater undervejs og efter projektets afslutning. Og ansøger opfordres til at overveje, om projektets produkter kan formidles på andre måde end den traditionelle rapport-/publikationsform. Tidsplan Der oplyses realistiske start- og slutdatoer for projektet, og projektets milepæle opstilles. Projektet kan eventuelt opdeles i flere faser. Startdato skal sættes, så det er indregnet, at den forventede sagsbehandlingstid i Undervisningsministeriet tager cirka en måned. 11

12 Organisation Der oplyses om de institutioner, organisationer, eksterne eksperter mv., som deltager i projektet, herunder om ansvarsfordelingen og fordelingen af arbejdsopgaver. Ved større og mere komplicerede projekter kan det også være nødvendigt at redegøre for interne organisa-toriske forhold vedrørende projektet. Bemærk, at der typisk ikke vil blive givet bevillinger til enkeltinstitutioner, da intentionen bag FoU-arbejdet er udvikling og spredning af viden og resultater på tværs af institutioner. Budget Budgettet opdeles i følgende omkostningskategorier: - Løn og honorarer til lærere og andre deltagere - Administrationsomkostninger - Rejse- og opholdsudgifter - Andre udgifter (arten oplyses). Endvidere oplyses, i hvilket omfang ansøgeren selv bidrager økonomisk til projektet (egenfinansiering). Det oplyses også, om der er søgt andre finansieringskilder (medfinansiering) til projektet og i givet fald hvilke. Hvor to eller flere skoler og/eller udvalg er fælles om eller medvirker i et projekt, skal budgettet specificeres på skoler og/eller udvalg. Bevilling vil blive givet til ansøgerskolen/ udvalget, som derefter har ansvaret for at videreformidle dele af bevillingen til de øvrige deltagere samt for at indsende projektproduktet og samlet regnskab til Undervisningsministeriet. Det elektroniske ansøgningsskema Med udgangspunkt i projektplanen udfyldes det elektroniske ansøgningsskema. Det elektroniske ansøgningsskema findes på internetadressen: 12

13 https://indberetninger.uvm.dk/. Derfra vil der være link til en vejledning i udfyldelse af det elektroniske ansøgningsskema. Denne vejledning findes også i dette FoU-programs bilag 1. For at kunne benytte systemet skal man anvende det brugernavn og password, som institutionen har fået tilsendt. Ansøgere, som ikke har fået tilsendt brugernavn og password, kan henvende sig til ministeriet via til Skemaet vil være åbent for ansøgninger fra den 15. juni Når ansøgningen er indtastet og afsendt elektronisk, printes den ud (inklusive projektplanen), underskrives manuelt af ansøger og indsendes til Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser, att. Benny Tom Olsen. Denne procedure er nødvendig, så længe spørgsmålet om gyldigheden af elektroniske underskrifter ikke er endeligt afklaret. Samtidig er det for den ansvarlige på ansøgerinstitutionen en sikkerhed for, at der altid søges på institutionens vegne og ikke på enkeltmedarbejderes. For at ansøger kan være sikker på at få behandlet en ansøgning om tilskud til et projekt under FoU-programmet 2009, skal følgende tre betingelser være opfyldt: 1. Ansøgningsskemaet skal være dateret og underskrevet af ledelsen af den pågældende skole/institution eller det pågældende udvalg - eller af den person, der er bemyndiget af ledelsen til at underskrive FoU-ansøgninger. 2. Ansøgningsskemaet skal være vedlagt en detaljeret projektplan jævnfør ovenfor. Projektplanen skal vedhæftes som dokument i det elektroniske ansøgningsskema. 3. Tidsfristen skal overholdes. Ansøgninger indkommet efter tidsfristen vil blive afslået/annulleret uden anden begrundelse. 13

14 Bilag 1: Vejledning i udfyldning af det elektroniske ansøgningsskema Det elektroniske ansøgningsskema findes på internetadressen: https://indberetninger.uvm.dk/. Før projektansøgningen kan indsendes, skal alle 10 felter i det elektroniske ansøgningsskema udfyldes med enkelte undtagelser, som er nævnt nedenfor i de relevante afsnit. 1. Oplysninger om ansøger De almindelige stamoplysninger om ansøger udfyldes automatisk. 2. Ansøgningen vedrører I dette felt skal det oplyses, hvilken uddannelse og hvilket indsatsområde ansøgningen vedrører. Ved klik på pilen under feltet Uddannelse fremkommer en liste over alle uddannelsesområder. Den aktuelle uddannelse markeres. Når uddannelsen er markeret, vil der blive opdateret med mulige indsatsområder. Ved klik på pilen i feltet Indsatsområde fremkommer en liste, hvorfra det aktuelle indsatsområde kan markeres. Der kan kun markeres ét indsatsområde. Hvis flere indsatsområder er relevante, vælges det centrale af disse, og der gøres eventuelt bemærkninger om dette forhold i selve projektplanen. 3. Kontaktperson Her oplyses navn, telefonnummer og -adresse på en kontaktperson, som ministeriet kan rette henvendelse til. 4. Projekttitel Projekttitlen fra projektplanen kopieres ind i skemaet. Der er således gjort plads til maksimalt 120 karakterer inklusive mellemrum og tegn. Titlen skal være uden forkortelser. Titlen overføres direkte til Undervisningsministeriets projektdatabase PULS, hvor den skal kunne bruges til søgeformål. Det er derfor vigtigt, at titlen er præcis. 14

15 5. Formål og indhold Beskrivelsen af formål med og indhold af projektet skal være kort, klar og dækkende, da den overføres direkte til ministeriets projektdatabase, og da en udførlig beskrivelse af projektet udarbejdes i projektplanen. Feltet skal med andre ord kun udfyldes med de oplysninger, der er nødvendige for at give et indtryk af, hvad projektet handler om. Da dette felt anvendes til søgning på projekters indhold, skal relevante nøgleord for projektet indgå i teksten i dette felt og gerne fremhæves. En tekst på ikke over tegn er passende, og der må ikke anvendes forkortelser. I det elektroniske skema er der sat begrænsning på omfanget af teksten i feltet. 6. Projektplan Når du har gemt ansøgningen én gang, er det muligt at vedhæfte projektplanen som elektronisk dokument. Klik med musen på knappen og vælg ud fra listen af filer den fil, der ønskes vedhæftet. Der kan vedhæftes flere dokumenter. Undervisningsministeriet forventer en vedhæftet projektplan, men skulle det af tekniske grunde ikke kunne lade sig gøre, vil det være tilstrækkeligt at vedlægge projektplanen i papirform sammen med den udskrevne ansøgning. 7. Tidsplan Alle ansøgninger skal påføres en realistisk start- og slutdato for det pågældende projekt. Slutdatoen skal være inklusive indsendelse af produkt og regnskab for projektet 8. Deltagende skoler/udvalg mv. samt budget Navn, adresse og telefonnummer samt budget for alle deltagende skoler/udvalg mv. oplyses. For hver deltager udfyldes ét felt (husk også at udfylde budget for den ansøgende skole i første felt). Budget oplyses ved at indtaste antal af arbejdstimer og timesatsen (i 2009 er timesatsen for institutioner under Undervisningsministeriet 370 kroner). Der oplyses desuden om budgetterede administrationsudgifter, rejse- og opholdsudgifter og andre udgifter. I det blanke felt specificeres, hvilke udgifter der er tale om samt beløbets størrelse. Beløbene tælles sammen i feltet I alt. Summen, Samlet beløb for deltagere og Totalbudget udregnes automatisk, når ansøgningen gemmes eller opdateres. 15

16 9. Budget opdelt på finansår For at synliggøre udgifternes fordeling over årene skal det i feltet oplyses, hvor stor en del af totalbudgettet, der forventes anvendt per år. Det oplyses desuden, hvordan ansøgers eget bidrag til projektet vil fordele sig over årene. Totalbudgettet udregnes automatisk. Vær opmærksom på, om beløbet stemmer overens med Totalbudget i felt 8. Ved uoverensstemmelser vil det ikke være muligt at indsende ansøgningen elektronisk. 10. Særlige oplysninger Underfelt 1: Hvis der er søgt andre finansieringskilder til projektet, skal det oplyses hvilke samt beløbsstørrelse. Underfelt 2: Hvis der er tale om ansøgning om udviklingsarbejde, som kræver dispensation fra gældende regler, skal det i dette felt oplyses præcist, hvilke bestemmelser i lov eller bekendtgørelser der søges dispensation for. Underfelt 3: Her beskrives kort, hvilket produkt der er målet med projektet. Underfelt 1 og 2 er i sagens natur ikke obligatoriske for alle projekter, medens underfelt 3 SKAL udfyldes for alle projekter. 11. Underskrift Når det elektroniske ansøgningsskema er udfyldt, udskrives det, og den ansvarlige skoleleder eller anden kompetent person daterer og underskriver ansøgningsskemaet på institutionens/ udvalgets vegne og indsender det til Undervisningsministeriet. Gode råd om godkendelse, ændring og udskrivning af elektronisk ansøgningsskema Oprettelse af ansøgning Der kan arbejdes på flere ansøgninger med samme brugernavn og password. Alle ansøgningerne vil fremgå af blanketoversigten Valg af blanket. 16

17 Når der efter indtastning af ansøgning trykkes på Gem, vil programmet kontrollere indtastningen. Når denne er korrekt, vil man få meldingen Oplysningerne er gemt i databasen. Klikker man sig tilbage til blanketoversigten, vil ansøgningen nu vise sig med status kladde KLA. Kladden kan opdateres så mange gange, projektansøger ønsker. Efter hver opdatering trykkes på Gem opdatering. Godkendelse af ansøgning Når ansøgningen er klar til godkendelse, trykkes der på Godkend (knappen findes både på ansøgningsskemaet og på blanketoversigten). Ansøgningen vil nu have status som godkendt God, og dato for godkendelse vil fremgå af blanketoversigten. Data fra ansøgninger med status God overføres automatisk til ministeriets projektdatabase. Selve ansøgningen vil stadig kunne ses på blanketoversigten. Ansøgningen er nu færdig, og der kan udskrives en papirkopi, som underskrives og sendes til Undervisningsministeriet. Ændring af status Hvis ansøger fortryder ansøgningen, kan ansøgningen gøres uaktuel ved at trykke på knappen Uaktuel på blanketoversigten. Data fra en uaktuel ansøgning kan overføres til et nyt kladdeskema ved at trykke på knappen Kopi på blanketoversigten. Udskrivning af ansøgningen Udskrivning sker ved at trykke på knappen Udskriv på selve ansøgningsskemaet. Herved åbnes programmet Acrobat Reader, og man kan på skærmen se opsætningen af ansøgningen i udskriftsformat. Tryk på printerknappen. Det er vigtigt, at udskrivning sker via knappen Udskriv og dermed Acrobat Reader og ikke direkte fra browseren. Bruges browseren, vil kun skærmbilledet blive udskrevet, og ikke alle indtastede oplysninger vil komme med på papiret. For at kunne anvende den nævnte udskrivningsprocedure skal ansøger mindst have version 17

18 4,0 af Acrobat Reader. Nyeste version kan hentes gratis på internettet på adressen: Efter installation af Acrobat Reader skal programmet åbnes. Klik på: File -> Preferences -> General. Kontroller, at der ikke er noget flueben i Webbrowser Integration. Udskrivning skulle nu kunne foretages. 18

19 Bilag 2: Fra projektbevilling til projektafslutning Bevillingsprocedure Når ansøgningen er modtaget i Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser, vil ansøger modtage et kvitteringsbrev som dokumentation for, at ansøgningen er modtaget. Dernæst vil ansøgningerne blive behandlet, hvilket tager cirka en måned. I nogle tilfælde vil ansøger blive bedt om at tilskære eller præcisere ansøgning og projektplan, egenfinansieringsandel eller andet. Derefter vil ansøger få skriftlig besked om, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes og i bekræftende fald med hvor stor en bevilling. Bemærk, at fra 2005 kan ansøgere/institutioner som en hovedregel ikke få nye bevillinger, hvis ansøgeren/institutionen i tidligere bevilgede FoU-projekter har overskredet det aftalte sluttidspunkt for projektet og/eller ikke har afsluttet projektet. Ministeriet udbetaler den givne bevilling i flere rater, afhængig af det enkelte projekts økonomiske og tidsmæssige omfang. For alle projekter over kroner gælder, at sidste rate først udbetales, når 1. regnskab er modtaget og godkendt, 2. der foreligger et projektprodukt, hvori erfaringer og resultater fremgår, og 3. disse erfaringer/resultater er lagt på fou.emu.dk jævnfør nedenstående krav om erfaringsspredning. Den konkrete udbetalingsform vil fremgå af bevillingsbrevet til det enkelte projekt. Krav om erfaringsspredning og fou.emu.dk Den projektansvarlige (tilskudsmodtager) forpligtes til selv at sprede erfaringer fra og resultater af det enkelte udviklingsprojekt, både undervejs og når projektet er afsluttet. En plan herfor skal fremgå af projektplanens punkt om Produkt og formidling. For at sikre den bedst mulige erfaringsspredning til andre interesserede skal tilskudsmodtager løbende gennem projektperioden informere om projektets resultater i databasen 19

20 Udviklingsprojekter fou.emu.dk på EMU. Ved afslutningen af et projekt skal den projektansvarlige (tilskudsmodtager) lægge et resumé af den afsluttende rapport eller andet projektprodukt samt selve rapporten og/eller eventuelt andet udviklet materiale fra projektet på projektets side i ovennævnte database. Rapporter skal udformes efter de tekniske specifikationer, som fremgår af FoU-programmets bilag 3. Den projektansvarlige (tilskudsmodtager) har ansvaret for, at det publicerede materiale ikke krænker tredjemands rettigheder efter Lov om ophavsret se også senere og for, at persondataloven efterleves. Nærmere oplysninger om rapporteringsbetingelser, brugeroprettelse mv. kan findes på adressen eller ved henvendelse til UNI C s EMU-redaktion på -adressen Hver projektansvarlig (tilskudsmodtager) får af UNI C s EMU-redaktion indrapporteringsadgang til én ansvarlig kontaktperson. Denne person kan selv oprette andre brugere, som naturligvis også skal opfylde rapporteringsbetingelserne, som fremsendes til den ansvarlige i forbindelse med oprettelsen. Ansøgere, der har fået bevilget projekter inden for de seneste år, har allerede en indrapporteringsadgang, som skal benyttes. Den projektansvarlige (tilskudsmodtager) skal som hidtil uafhængigt af rapporteringen til fou.emu.dk indsende slutprodukt fra 2009 dog kun i elektronisk format og regnskab (og delregnskaber ved flerårige projekter) til Undervisningsministeriet i overensstemmelse med bevillingsbetingelserne. Se nedenfor. Produktet og en eventuel officiel publicering Ved projektets afslutning indsendes inden den ovennævnte slutdokumentation i databasen Udviklingsprojekter det projektprodukt (for eksempel rapport eller manus til en publikation), som er forudsat i projektplanen og i bevillingen. Produkter indsendes til Undervisningsministeriet i elektronisk format til Benny Tom Olsen på Se særlige krav hertil i: Krav til produkter til dokumentation i databasen Udviklingsprojekter på fou.emu.dk, som findes som bilag 3 til dette programhæfte, samt i Undervisningsministeriets forfattervejledning til ministeriets publikationer som 20

Indkaldelse af forslag til FoU-projekter på de erhvervsfaglige uddannelser 2014

Indkaldelse af forslag til FoU-projekter på de erhvervsfaglige uddannelser 2014 Indkaldelse af forslag til FoU-projekter på de erhvervsfaglige uddannelser 2014 Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser November 2014 Indkaldelsen kan downloades fra Undervisningsministeriets

Læs mere

FoU-programmet 2012. erhvervsfaglige uddannelser. Maj 2012. Ministeriet for Børn og Undervisning Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser

FoU-programmet 2012. erhvervsfaglige uddannelser. Maj 2012. Ministeriet for Børn og Undervisning Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser FoU-programmet 2012 erhvervsfaglige uddannelser Ministeriet for Børn og Undervisning Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Maj 2012 Programmet kan downloades fra Ministeriet for Børn og Undervisnings

Læs mere

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 1 1. INDLEDNING 3 2. HVEM KAN ANMODE OM DRIFTSLIGNENDE TILSKUD 3 3. KRAV TIL ANMODNINGENS FORM OG INDHOLD 3 4. DET ELEKTRONISKE

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning Kerteminde LAG Overskrift Fra idé til ansøgning Når du vil skrive en ansøgning til Kerteminde LAG.. Formålet med denne lille folder er at hjælpe projektansøgere med at få lavet gode ansøgninger til Kerteminde

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et bachelortilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Projekter og U-lands-tv-puljen

Projekter og U-lands-tv-puljen November 2014 D A N I D A S O P L Y S N I N G S B E V I L L I N G Retningslinier for ydelse af tilskud til oplysningsvirksomhed i Danmark om udviklingslandene, udviklingsproblemer og udviklingssamarbejde

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Hvem uddeler tilskuddet Kulturstyrelsen uddeler midlerne på baggrund af en faglig

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering.

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering. Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 Cykelpuljen ( Pulje til mere cykeltrafik )- vejledning til statusredegørelse

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op

Læs mere

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

nmlkji nmlkj RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver

nmlkji nmlkj RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver Kulturarvsstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: postmus@kulturarv.dk Vejledning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Retningslinjer 2012 for ansøgning og bevilling af tipsog lottomidler til undervisning

Retningslinjer 2012 for ansøgning og bevilling af tipsog lottomidler til undervisning Retningslinjer 2012 for ansøgning og bevilling af tipsog lottomidler til undervisning Tips- og lottosekretariatet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Retningslinjer vedrørende ansøgning... 3 1.1. Krav

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015... 1 1. Indledning...2 2. Formål med Puljen til Grønne Ildsjæle...2 3. Typer

Læs mere

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje kan yde støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling og produktion af kort- og dokumentarfilm.

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever UNI C UNI C, 03.02.2011 Indhold 1 Kom godt i gang... 5 1.1 Start

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et kandidattilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for Undervisningsministeriet Grafisk tilrettelægger: Falk og musen Grafik: Falk og musen Fotos: Colourbox

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Søg støtte til projekter

Søg støtte til projekter Søg støtte til projekter hvor tværfaglighed eller inddragelse af brugerne er grundstenen. Vær med til at fremme tværfagligheden og inddragelse af brugerne indenfor kultur & fritid og teknik & miljø -områderne.

Læs mere

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk Elev vejledning Denne vejledning omhandler ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse og beskriver, hvordan du som elev skal udfylde felterne i din uddannelsesplan på Optagelse.dk. Vigtigt! Der er

Læs mere

Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet

Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet Følgende bør du have klar, inden du starter udfyldningen af ansøgningsskemaet (kontakt evt. Nationalparksekretariatet for vejledning): Personlige

Læs mere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet Sådan udfylder du ansøgningsskemaet I det følgende finder du en vejledning i at udfylde ansøgningsskemaet, når du søger om optagelse på Eftervidereuddannelser på Syddansk Universitet 01-03-2015 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015

GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015 GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015 Dette skal du gøre: 1) Opret bruger: Har du ikke oprettet dig som bruger, skal du først oprette dig: (Når man herefter er oprettet kan man efterfølgende

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsudannelse hvordan? Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Evaluering Brobygningspuljen

Evaluering Brobygningspuljen Evaluering Brobygningspuljen Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med din evaluering på et senere

Læs mere

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Vejledning fra DEFF Sekretariatet Elektronisk udgave Revideret 19. oktober 2011 Udarbejdet af René Olesen Udgivet af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer m.fl. og præster)

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 1.2 Forfatter: Gunner MacIntyre

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Quickguide til www.erhvervskvinder.dk

Quickguide til www.erhvervskvinder.dk Quickguide til www.erhvervskvinder.dk ErhvervsKvinders hjemmeside er opdelt i en del, som er åben for alle og en del, der er forbeholdt medlemmerne. Viden om ErhvervsKvinder: Vil du vide noget om ErhvervsKvinder?

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden

Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden 1. Projektets titel Der skal tilstræbes en kort men samtidig dækkende titel for projektet 2. Projektets hovedformål (max. 5 linier) Der skal her anføres

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Brugermanual til TAP rekrutteringsportal

Brugermanual til TAP rekrutteringsportal Brugermanual til TAP rekrutteringsportal Indhold 1.0 Adgang til TAP rekrutteringsportal... 2 2.0 Opret stilling... 3 3.0 Søg stillingen elektronisk... 6 3.1 Ansøgning modtaget undenom systemet... 7 4.0

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Ansøgningsskema Grundlovspuljen

Ansøgningsskema Grundlovspuljen Side 1 af 5 Ansøgningsskema Grundlovspuljen Ansøgning til 1. runde 25/2 25/4 2014. Ansøgninger på min. 100.000 kr. Ansøger Navn på ansøgerorganisation Skriv navnet på den enhed (forening, institution eller

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med Den sociale diplomuddannelse Børn og unge og

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Vallensbæk Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Nyt Jobcenter nye kompetencer nye teams Kompetenceudvikling hos medarbejderne

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

//Nethood: Vejledning

//Nethood: Vejledning //Nethood: Vejledning Elektronisk udgave Januar 2013 Udarbejdet af Lisbet Vestergaard, Sophie Bruun og Ann Poulsen Udgivet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 1553 København V Telefon 33 73 33

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Projektbeskrivelse til Byens Hegn

Projektbeskrivelse til Byens Hegn Projektbeskrivelse til Byens Hegn Dette skema anvendes til at stille forslag om et konkret projekt på Byens Hegn. I underskrevet stand fungerer skemaet som kontrakt mellem ansøger og Metroselskabet I/S.

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Du kan søge en kandidatuddannelse, hvis du har afsluttet eller er i gang med at afslutte en adgangsgivende uddannelse. Adgang til ansøgningssystemet Du

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010. Ansøgningsfrist 20. august 2009

Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010. Ansøgningsfrist 20. august 2009 Uddannelsespuljen, UDD Frivilligrådet Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010 15.13.28.30 Ansøgningsfrist 20. august 2009 Der et knyttet en vejledning

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen. Brugervejledning til Optagelse.dk

Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere