FoU-programmet erhvervsfaglige uddannelser. Undervisningsministeriet Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Juni 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FoU-programmet 2009. - erhvervsfaglige uddannelser. Undervisningsministeriet Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Juni 2009"

Transkript

1 FoU-programmet erhvervsfaglige uddannelser Undervisningsministeriet Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Juni 2009 Programmet kan læses på Undervisningsministeriets hjemmeside på adressen: 1

2 Indhold Indledning... 3 Hvem kan søge om tilskud... 3 Ansøgningsfrist... 3 Indsatsområder i Vejledning i udarbejdelse af projektansøgninger... 9 Vejledning i udformning af projektplan... 9 Det elektroniske ansøgningsskema...12 Bilag 1: Vejledning i udfyldning af det elektroniske ansøgningsskema...14 Bilag 2: Fra projektbevilling til projektafslutning...19 Bilag 3: Krav til produkter til dokumentation i databasen Udviklingsprojekter på fou.emu.dk

3 Indledning På finansloven for 2009 er der afsat midler til finansiering af tilskud til iværksættelse af forsøgs- og udviklingsarbejde (FoU) i forbindelse med uddannelser og andre uddannelsesforløb, som gennemføres på institutioner for erhvervsrettet uddannelse, produktionsskoler med flere, og som administreres af Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser. Hvem kan søge om tilskud Faglige udvalg i samarbejde med institutioner for erhvervsrettet uddannelse Institutioner for erhvervsrettet uddannelse Professionshøjskoler i samarbejde med institutioner for erhvervsrettet uddannelse og/eller faglige udvalg Produktionsskoler. Ansøgningsfrist Der er ansøgningsfrist for alle indsatsområder fredag den 4. september Ansøgninger, der er ministeriet i hænde efter fristen, vil blive afvist. Ved ansøgning skal det elektroniske ansøgningsskema benyttes. Indsatsområder i 2009 De foreslåede indsatsområder for 2009 skal medvirke til implementering af Lov om erhvervsuddannelser (Lov 561) og især af følgende tre overordnede mål for erhvervsuddannelserne: I 2015 skal mindst 95 procent af en ungdomsårgang gennemføre en ungdomsuddannelse. Ungdomsuddannelserne skal være attraktive og kvaliteten i top. Erhvervsuddannelserne skal udfordre de dygtigste elever og rumme realistiske uddannelsestilbud til elever med svage faglige og/eller sociale forudsætninger. 3

4 I 2009 er der formuleret fem tværgående FoU-indsatsområder, det vil sige områder, der arbejdes med inden for og/eller på tværs af alle Undervisningsministeriets uddannelsesområder. Derudover er der formuleret tre indsatsområder, der alene retter sig mod de erhvervsrettede uddannelser. De fem tværgående indsatsområder er: 1. It 2. Idræt 3. Klima 4. Naturfag 5. Negativ social arv. Skolerne kan søge midler inden for de tværgående områder it, idræt og naturfag. Inden for det tværgående indsatsområde klima anvendes midlerne fra 2009 for det erhvervsrettede uddannelsesområdes vedkommende således til to projekter: Med henblik på klimaåret 2009 er der igangsat et projekt med titlen EMUCOP. På EMUCOP kan eleverne uploade egne billeder og filmklip, der illustrerer klimaspørgsmål og forslag til løsning heraf med henblik på anvendelse i undervisningen i grundskolen og i ungdomsuddannelserne. Formålet med projektet er at udvikle, udbrede og finansiere driften af projektet EMUCOP. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Afdelingen for gymnasiale uddannelser og Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser og færdiggøres inden klimatopmødet i København, december Endvidere har ministeriet igangsat et forsøgs- og udviklingsarbejde med det formål at udvikle gode eksempler på, hvordan man i udvalgte erhvervsuddannelser kan inddrage klimarelevante problemstillinger i undervisningen, således at eleverne kan supplere deres faglige kompetencer med klimarelaterede kompetencer. Inden for indsatsområdet negativ social arv skal der i tilknytning til det erhvervsrettede uddannelsesområde i 2009 alene gennemføres survey-baserede analyser og dermed ikke forsøgs- og udviklingsarbejde. 4

5 De tre indsatsområder, som alene drejer sig om de erhvervsrettede uddannelser er: 1. Stærke elever 2. Virksomhedsbaserede læringsforløb 3. Samarbejde mellem erhvervs- og produktionsskoler. I det følgende uddybes de i alt seks indsatsområder. EUD 6344 Tværgående FoU-indsatsområde: It Formålet med indsatsområdet er at styrke lærernes anvendelse af it i undervisningen i erhvervsuddannelserne blandt andet med fokus på fastholdelse af de frafaldstruede elever i erhvervsuddannelserne. Der ønskes ansøgninger, der fokuserer på kompetenceudvikling af underviserne. Her tænkes især på udvikling af lokalt forankrede it-uddannelsesforløb, der tager udgangspunkt i de udfordringer, som lærerne på de enkelte skoler står overfor. Endvidere ønskes projektansøgninger, der kan understøtte vidensdeling både internt på skolerne og skolerne imellem for eksempel i tilknytning til projektet EUD-tube, der igangsættes i efteråret Formålet med EUD-tube er at oprette en dynamisk portal, der tilskynder undervisere på erhvervsuddannelserne til at anvende it-baserede undervisningsmaterialer og animerer til videns- og materialedeling baseret på en høj grad af brugerinvolvering. I projektansøgningerne skal der fokuseres på viden om udvikling af det faglige indhold i itbaserede undervisningsforløb. Det kan for eksempel være forløb, der anvender it til at styrke undervisningsdifferentiering. Erfaringerne og resultaterne fra projekterne vil blive samlet i et idékatalog. 5

6 EUD 6345 Tværgående FoU-indsatsområde: Idræt Det overordnede formål med dette indsatsområde er at styrke idræt og sundhed i erhvervsuddannelserne ved at: 1. Sikre en vedvarende indsats for et sundt uddannelsesmiljø på de deltagende skoler inden for de eksisterende rammer gennem et øget fokus på motion og sundhed. Det kan for eksempel være i form af tilbud til eleverne om fysisk aktivitet i tilknytning til undervisningen. 2. Forbedre den almene fysiske tilstand hos eleverne på de deltagende skoler og/eller øge elevernes bevidsthed om deres sundhedstilstand, herunder betydningen af denne for indlæringsevnen. 3. Inspirere til og hæve overliggeren for fremtidige idræts- og sundhedsprojekter på landets erhvervsskoler. 4. Skabe et bedre image på landets erhvervsskoler, eventuelt via medierne. De centrale erfaringer fra afrapporteringen af projekternes indhold og effekter vil efterfølgende indgå i et inspirationskatalog til gavn for alle landets erhvervsskoler. Der vil i vurderingen af projektansøgningerne blive lagt særlig vægt på, at projekterne gennemføres i samarbejde mellem flere erhvervsskoler. NB: De ansøgte projekter skal bygge videre på og inddrage erfaringerne fra et igangværende idræts- og sundhedsprojekt på BEC Business og Aarhus tekniske Skole, der sætter fokus på idræt, motion og sundhed. Derfor skal projekterne først igangsættes, når resultaterne fra projektet på BEC Business og Aarhus tekniske Skole foreligger. De første erfaringer herfra vil foreligge i oktober 2009, og projektet forventes afsluttet ultimo For en beskrivelse af projektet henvises til fou.emu.dk. EUD 6346 Tværgående FoU-indsatsområde: Naturfag I forbindelse med den nationale strategi for natur, teknik og sundhed ønskes der i erhvervsuddannelserne et øget fokus på udvikling af en anvendelsesorienteret naturfagsundervisning, hvor både teoretiske og praktiske naturfaglige kompetencer tilgodeses i undervisningen. Den didaktiske udvikling i naturfagsundervisningen skal sigte mod at skabe øget sammenhæng mellem de almene naturfaglige og de erhvervsfaglige kompetencer. 6

7 Ministeriet ønsker især at igangsætte projekter, der skal fremme sammenhængen mellem sundhed og det teknologiske/naturvidenskabelige område, herunder det nære arbejdsmiljø. Der ønskes igangsat to typer projekter: 1. Projekter, der retter sig mod den enkelte elevs eller den færdiguddannedes personlige sundhed, og 2. projekter, der retter sig mod den færdiguddannedes kompetencer til i arbejdsmæssige situationer at medtænke sundhedselementer i forbindelse med produktion, pleje eller rådgivning. EUD 6349: Stærke elever Formålet med indsatsområdet er at gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive for de stærke elever. Projektansøgningerne skal derfor dreje sig om udvikling, afprøvning og vurdering af læringsforløb herunder for eksempel styrkelse af niveaudeling og evalueringsformer, der udfordrer forskellige typer af stærke elever. Læringsforløbene kan foregå i skole og/eller virksomhed. Med typer af stærke elever menes, at eleverne kan være stærke på forskellige måder, for eksempel kreative, bogligt stærke eller gode praktiske tænkere. Der vil i vurderingen af projektansøgningerne blive lagt vægt på, om der i ansøgningen redegøres for de forventede resultater af projektet og for, hvordan man vil vurdere effekterne af projektet. Med henblik på erfaringsudveksling lægges der endvidere vægt på, at projekterne gennemføres i et samarbejde mellem flere skoler. Projektansøgningerne skal tage udgangspunkt i den eksisterende viden om forløb for stærke elever, ved at ansøgerne orienterer sig på fou.emu.dk. Det indgår således i vurderingen af projektansøgningerne, hvordan projekterne kan generere ny viden. I første halvår af 2009 gennemføres der inden for de gymnasiale og de erhvervsrettede uddannelsesområder et ministerieinternt udredningsarbejde med henblik på at afdække muligheder og barrierer for etablering af tilbud til de stærke elever, der leder til studiekompetence. 7

8 EUD 6350: Virksomhedsbaserede læringsforløb Formålet med indsatsområdet er at kvalificere læring i praksis ved at udvikle erhvervsskolernes metoder til understøttelse af denne læring. Projekterne kan dreje sig om udvikling af ideelle former for, hvordan skolen kan understøtte forskellige læringsformer i den eksisterende virksomhedsbaserede oplæring. Eller de kan dreje sig om udvikling af nye former for virksomhedsbaserede læringsforløb med fokus på samspillet mellem virksomhed og skole, for eksempel som egu-forløb. Formålet er endvidere at videreudvikle partnerskaber mellem erhvervsskoler og virksomheder i lokalområder, herunder at motivere virksomheder til at uddanne elever og udvikle egen oplæringspraksis. Samarbejde med andre relevante institutioner i lokalområdet kan også indgå. Der skal være tydeligt fokus på spredning af og information om resultaterne af projekterne inden for indsatsområdet med særligt fokus på at styrke det lokale samspil mellem erhvervsskoler og virksomheder. Det kan for eksempel være gennem elevernes fremlæggelse af resultaterne af deres projekter for en bred kreds af virksomheder og skoler, virksomhedsbesøg, konferencer, seminarer, inspirationshæfter, Der lægges vægt på, at projektansøger har gjort sig overvejelser over, hvilke resultater projektet vil lede til. Endvidere, at der vil indgå en vurdering af effekterne af projekterne, hvad angår både elevernes udbytte og samarbejdet mellem erhvervsskoler og virksomheder. Generelt skal ansøgere af projekterne tage udgangspunkt i den eksisterende viden om samspil mellem skole og virksomhed i erhvervsrettede forløb på EUD og AMU, for eksempel ved at orientere sig på fou.emu.dk. Det indgår således i vurderingen af projektansøgningerne, om der er tale om projekter, der kan generere ny viden. PRO 02 Samarbejde mellem erhvervsskoler og produktionsskoler Formålet med dette indsatsområde er at udvikle samarbejdsprojekter mellem erhvervsskoler og produktionsskoler, der bidrager til 95-procent-målsætningen. Endvidere er formålet at understøtte ændringerne i produktionsskoleloven som følge af målretning mod kompetencegivende uddannelse. 8

9 Der tænkes blandt andet på udviklingsaktiviteter, der understøtter: meritgivende kombinationsforløb til erhvervsrettet uddannelse produktionsskolernes mulighed for at gennemføre dele af grundforløb udvikling af særligt tilrettelagte grundforløb, hvori produktionsskoler indgår. Projekterne skal med udgangspunkt i den eksisterende viden inden for området, generere ny viden. Projektansøger kan orientere sig om relevante igangværende eller afsluttede projekter på fou.emu.dk samt på Produktionsskoleforeningens hjemmeside Der lægges i vurderingen af projektansøgningerne vægt på, at ansøger beskriver de forventede resultater af projektet, samt hvordan man afslutningsvis vil vurdere projektets effekter. Vejledning i udarbejdelse af projektansøgninger Projektansøgningerne skal indeholde en projektplan og et udfyldt elektronisk ansøgningsskema. Projektplanen vedhæftes det elektroniske ansøgningsskema. Vejledning i udformning af projektplan Udform projektplanen efter følgende grunddisposition: Projektets titel En kort dækkende titel (maksimalt 120 karakterer inklusive mellemrum og tegn) uden forkortelser. Titlen skal være så informativ og mundret som mulig og helst ikke være benyttet tidligere. Det er vigtigt, at titel og formål (se nedenfor) tilsammen indeholder relevante nøgleord, som gør det muligt at anvende Undervisningsministeriets projektdatabase til søgeformål. Formål Det overordnede formål med projektet formuleres. Det er væsentligt, at formålet er så 9

10 informativt og kort som muligt, idet det skal være egnet til sammen med titlen at informere bredt om, hvad projektet drejer sig om. Det er herunder vigtigt, at der er oplysninger om, hvilket uddannelsesområde, herunder hvilke(n) uddannelse(r), forsøgs- og udviklingsarbejdet, vedrører. Formålet skal kunne læses selvstændigt, da det inddateres i ministeriets projektdatabase og anvendes direkte herfra til dokumentation blandt andet i andre databaser og i forskellige bibliografiske sammenhænge. Undlad at bruge forkortelser. Målgruppe Det oplyses, hvem projektet retter sig imod, og hvem der i øvrigt kan tænkes at få gavn af projektets gennemførelse og resultater. Motivering Der gives en motivering af, hvorfor projektet er interessant og derfor ønskes gennemført. Det ansøgte projekt skal være unikt. Ansøgeren skal anskueliggøre, hvilken ny viden det ansøgte projekt kan give, samt hvordan det ansøgte projekt eventuelt bygger på tidligere forsøgs- og udviklingsprojekter. I projektbeskrivelsen skal der derfor henvises til andre forsøgs- og udviklingsarbejder eller lignende, som allerede er udført på området eller på tilgrænsende områder. Dette forudsætter, at ansøger har undersøgt markedet for tidligere gennemførte projekter. Til støtte herfor findes databasen Udviklingsprojekter på EMU, hvor der er adgang til projekter under AMU-, det gymnasiale uddannelses-, erhvervsuddannelses- samt produktionsskoleområderne. Databasen findes på adressen: fou.emu.dk. Ansøger må ligeledes løbende orientere sig på diverse temasider i EMU.dk/erhverv og på publikationssider mv. på Undervisningsministeriets hjemmeside 10

11 Ansøgningen skal afspejle et eller flere hovedpunkter i Lov 561, samt intentionerne bag loven. Indhold, proces, resultater De opgaver, der skal arbejdes med og løses i projektet, beskrives. Det skal af planen klart fremgå, hvilke temaer, problemstillinger mv. der behandles i projektet (indhold), hvordan projektet vil blive gennemført (proces), samt hvilke resultater og hvilken effekt man forventer, at projektet vil få (resultater). Produkt og formidling I dette afsnit beskrives det eller de produkter, der kommer ud af projektet (idékatalog, inspirationshæfte, forløbsrapport, video, cd-rom, dvd, podcast, hjemmeside eller internetsider, konference etc.). Ansøger skal også opstille forslag til, hvordan formidlingen af erfaringer og resultater til målgruppen kan gennemføres, ud over at produktet er tilgængeligt online via databasen Udviklingsprojekter. Der lægges vægt på, at ansøger beskriver, hvordan projektresultaterne kan implementeres på skolen/skolerne. Ansøger må under udformningen af ansøgning og projektplan grundigt overveje, hvilken produktform der er bedst egnet til en formidling af projektets erfaringer og resultater undervejs og efter projektets afslutning. Og ansøger opfordres til at overveje, om projektets produkter kan formidles på andre måde end den traditionelle rapport-/publikationsform. Tidsplan Der oplyses realistiske start- og slutdatoer for projektet, og projektets milepæle opstilles. Projektet kan eventuelt opdeles i flere faser. Startdato skal sættes, så det er indregnet, at den forventede sagsbehandlingstid i Undervisningsministeriet tager cirka en måned. 11

12 Organisation Der oplyses om de institutioner, organisationer, eksterne eksperter mv., som deltager i projektet, herunder om ansvarsfordelingen og fordelingen af arbejdsopgaver. Ved større og mere komplicerede projekter kan det også være nødvendigt at redegøre for interne organisa-toriske forhold vedrørende projektet. Bemærk, at der typisk ikke vil blive givet bevillinger til enkeltinstitutioner, da intentionen bag FoU-arbejdet er udvikling og spredning af viden og resultater på tværs af institutioner. Budget Budgettet opdeles i følgende omkostningskategorier: - Løn og honorarer til lærere og andre deltagere - Administrationsomkostninger - Rejse- og opholdsudgifter - Andre udgifter (arten oplyses). Endvidere oplyses, i hvilket omfang ansøgeren selv bidrager økonomisk til projektet (egenfinansiering). Det oplyses også, om der er søgt andre finansieringskilder (medfinansiering) til projektet og i givet fald hvilke. Hvor to eller flere skoler og/eller udvalg er fælles om eller medvirker i et projekt, skal budgettet specificeres på skoler og/eller udvalg. Bevilling vil blive givet til ansøgerskolen/ udvalget, som derefter har ansvaret for at videreformidle dele af bevillingen til de øvrige deltagere samt for at indsende projektproduktet og samlet regnskab til Undervisningsministeriet. Det elektroniske ansøgningsskema Med udgangspunkt i projektplanen udfyldes det elektroniske ansøgningsskema. Det elektroniske ansøgningsskema findes på internetadressen: 12

13 https://indberetninger.uvm.dk/. Derfra vil der være link til en vejledning i udfyldelse af det elektroniske ansøgningsskema. Denne vejledning findes også i dette FoU-programs bilag 1. For at kunne benytte systemet skal man anvende det brugernavn og password, som institutionen har fået tilsendt. Ansøgere, som ikke har fået tilsendt brugernavn og password, kan henvende sig til ministeriet via til Skemaet vil være åbent for ansøgninger fra den 15. juni Når ansøgningen er indtastet og afsendt elektronisk, printes den ud (inklusive projektplanen), underskrives manuelt af ansøger og indsendes til Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser, att. Benny Tom Olsen. Denne procedure er nødvendig, så længe spørgsmålet om gyldigheden af elektroniske underskrifter ikke er endeligt afklaret. Samtidig er det for den ansvarlige på ansøgerinstitutionen en sikkerhed for, at der altid søges på institutionens vegne og ikke på enkeltmedarbejderes. For at ansøger kan være sikker på at få behandlet en ansøgning om tilskud til et projekt under FoU-programmet 2009, skal følgende tre betingelser være opfyldt: 1. Ansøgningsskemaet skal være dateret og underskrevet af ledelsen af den pågældende skole/institution eller det pågældende udvalg - eller af den person, der er bemyndiget af ledelsen til at underskrive FoU-ansøgninger. 2. Ansøgningsskemaet skal være vedlagt en detaljeret projektplan jævnfør ovenfor. Projektplanen skal vedhæftes som dokument i det elektroniske ansøgningsskema. 3. Tidsfristen skal overholdes. Ansøgninger indkommet efter tidsfristen vil blive afslået/annulleret uden anden begrundelse. 13

14 Bilag 1: Vejledning i udfyldning af det elektroniske ansøgningsskema Det elektroniske ansøgningsskema findes på internetadressen: https://indberetninger.uvm.dk/. Før projektansøgningen kan indsendes, skal alle 10 felter i det elektroniske ansøgningsskema udfyldes med enkelte undtagelser, som er nævnt nedenfor i de relevante afsnit. 1. Oplysninger om ansøger De almindelige stamoplysninger om ansøger udfyldes automatisk. 2. Ansøgningen vedrører I dette felt skal det oplyses, hvilken uddannelse og hvilket indsatsområde ansøgningen vedrører. Ved klik på pilen under feltet Uddannelse fremkommer en liste over alle uddannelsesområder. Den aktuelle uddannelse markeres. Når uddannelsen er markeret, vil der blive opdateret med mulige indsatsområder. Ved klik på pilen i feltet Indsatsområde fremkommer en liste, hvorfra det aktuelle indsatsområde kan markeres. Der kan kun markeres ét indsatsområde. Hvis flere indsatsområder er relevante, vælges det centrale af disse, og der gøres eventuelt bemærkninger om dette forhold i selve projektplanen. 3. Kontaktperson Her oplyses navn, telefonnummer og -adresse på en kontaktperson, som ministeriet kan rette henvendelse til. 4. Projekttitel Projekttitlen fra projektplanen kopieres ind i skemaet. Der er således gjort plads til maksimalt 120 karakterer inklusive mellemrum og tegn. Titlen skal være uden forkortelser. Titlen overføres direkte til Undervisningsministeriets projektdatabase PULS, hvor den skal kunne bruges til søgeformål. Det er derfor vigtigt, at titlen er præcis. 14

15 5. Formål og indhold Beskrivelsen af formål med og indhold af projektet skal være kort, klar og dækkende, da den overføres direkte til ministeriets projektdatabase, og da en udførlig beskrivelse af projektet udarbejdes i projektplanen. Feltet skal med andre ord kun udfyldes med de oplysninger, der er nødvendige for at give et indtryk af, hvad projektet handler om. Da dette felt anvendes til søgning på projekters indhold, skal relevante nøgleord for projektet indgå i teksten i dette felt og gerne fremhæves. En tekst på ikke over tegn er passende, og der må ikke anvendes forkortelser. I det elektroniske skema er der sat begrænsning på omfanget af teksten i feltet. 6. Projektplan Når du har gemt ansøgningen én gang, er det muligt at vedhæfte projektplanen som elektronisk dokument. Klik med musen på knappen og vælg ud fra listen af filer den fil, der ønskes vedhæftet. Der kan vedhæftes flere dokumenter. Undervisningsministeriet forventer en vedhæftet projektplan, men skulle det af tekniske grunde ikke kunne lade sig gøre, vil det være tilstrækkeligt at vedlægge projektplanen i papirform sammen med den udskrevne ansøgning. 7. Tidsplan Alle ansøgninger skal påføres en realistisk start- og slutdato for det pågældende projekt. Slutdatoen skal være inklusive indsendelse af produkt og regnskab for projektet 8. Deltagende skoler/udvalg mv. samt budget Navn, adresse og telefonnummer samt budget for alle deltagende skoler/udvalg mv. oplyses. For hver deltager udfyldes ét felt (husk også at udfylde budget for den ansøgende skole i første felt). Budget oplyses ved at indtaste antal af arbejdstimer og timesatsen (i 2009 er timesatsen for institutioner under Undervisningsministeriet 370 kroner). Der oplyses desuden om budgetterede administrationsudgifter, rejse- og opholdsudgifter og andre udgifter. I det blanke felt specificeres, hvilke udgifter der er tale om samt beløbets størrelse. Beløbene tælles sammen i feltet I alt. Summen, Samlet beløb for deltagere og Totalbudget udregnes automatisk, når ansøgningen gemmes eller opdateres. 15

16 9. Budget opdelt på finansår For at synliggøre udgifternes fordeling over årene skal det i feltet oplyses, hvor stor en del af totalbudgettet, der forventes anvendt per år. Det oplyses desuden, hvordan ansøgers eget bidrag til projektet vil fordele sig over årene. Totalbudgettet udregnes automatisk. Vær opmærksom på, om beløbet stemmer overens med Totalbudget i felt 8. Ved uoverensstemmelser vil det ikke være muligt at indsende ansøgningen elektronisk. 10. Særlige oplysninger Underfelt 1: Hvis der er søgt andre finansieringskilder til projektet, skal det oplyses hvilke samt beløbsstørrelse. Underfelt 2: Hvis der er tale om ansøgning om udviklingsarbejde, som kræver dispensation fra gældende regler, skal det i dette felt oplyses præcist, hvilke bestemmelser i lov eller bekendtgørelser der søges dispensation for. Underfelt 3: Her beskrives kort, hvilket produkt der er målet med projektet. Underfelt 1 og 2 er i sagens natur ikke obligatoriske for alle projekter, medens underfelt 3 SKAL udfyldes for alle projekter. 11. Underskrift Når det elektroniske ansøgningsskema er udfyldt, udskrives det, og den ansvarlige skoleleder eller anden kompetent person daterer og underskriver ansøgningsskemaet på institutionens/ udvalgets vegne og indsender det til Undervisningsministeriet. Gode råd om godkendelse, ændring og udskrivning af elektronisk ansøgningsskema Oprettelse af ansøgning Der kan arbejdes på flere ansøgninger med samme brugernavn og password. Alle ansøgningerne vil fremgå af blanketoversigten Valg af blanket. 16

17 Når der efter indtastning af ansøgning trykkes på Gem, vil programmet kontrollere indtastningen. Når denne er korrekt, vil man få meldingen Oplysningerne er gemt i databasen. Klikker man sig tilbage til blanketoversigten, vil ansøgningen nu vise sig med status kladde KLA. Kladden kan opdateres så mange gange, projektansøger ønsker. Efter hver opdatering trykkes på Gem opdatering. Godkendelse af ansøgning Når ansøgningen er klar til godkendelse, trykkes der på Godkend (knappen findes både på ansøgningsskemaet og på blanketoversigten). Ansøgningen vil nu have status som godkendt God, og dato for godkendelse vil fremgå af blanketoversigten. Data fra ansøgninger med status God overføres automatisk til ministeriets projektdatabase. Selve ansøgningen vil stadig kunne ses på blanketoversigten. Ansøgningen er nu færdig, og der kan udskrives en papirkopi, som underskrives og sendes til Undervisningsministeriet. Ændring af status Hvis ansøger fortryder ansøgningen, kan ansøgningen gøres uaktuel ved at trykke på knappen Uaktuel på blanketoversigten. Data fra en uaktuel ansøgning kan overføres til et nyt kladdeskema ved at trykke på knappen Kopi på blanketoversigten. Udskrivning af ansøgningen Udskrivning sker ved at trykke på knappen Udskriv på selve ansøgningsskemaet. Herved åbnes programmet Acrobat Reader, og man kan på skærmen se opsætningen af ansøgningen i udskriftsformat. Tryk på printerknappen. Det er vigtigt, at udskrivning sker via knappen Udskriv og dermed Acrobat Reader og ikke direkte fra browseren. Bruges browseren, vil kun skærmbilledet blive udskrevet, og ikke alle indtastede oplysninger vil komme med på papiret. For at kunne anvende den nævnte udskrivningsprocedure skal ansøger mindst have version 17

18 4,0 af Acrobat Reader. Nyeste version kan hentes gratis på internettet på adressen: Efter installation af Acrobat Reader skal programmet åbnes. Klik på: File -> Preferences -> General. Kontroller, at der ikke er noget flueben i Webbrowser Integration. Udskrivning skulle nu kunne foretages. 18

19 Bilag 2: Fra projektbevilling til projektafslutning Bevillingsprocedure Når ansøgningen er modtaget i Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser, vil ansøger modtage et kvitteringsbrev som dokumentation for, at ansøgningen er modtaget. Dernæst vil ansøgningerne blive behandlet, hvilket tager cirka en måned. I nogle tilfælde vil ansøger blive bedt om at tilskære eller præcisere ansøgning og projektplan, egenfinansieringsandel eller andet. Derefter vil ansøger få skriftlig besked om, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes og i bekræftende fald med hvor stor en bevilling. Bemærk, at fra 2005 kan ansøgere/institutioner som en hovedregel ikke få nye bevillinger, hvis ansøgeren/institutionen i tidligere bevilgede FoU-projekter har overskredet det aftalte sluttidspunkt for projektet og/eller ikke har afsluttet projektet. Ministeriet udbetaler den givne bevilling i flere rater, afhængig af det enkelte projekts økonomiske og tidsmæssige omfang. For alle projekter over kroner gælder, at sidste rate først udbetales, når 1. regnskab er modtaget og godkendt, 2. der foreligger et projektprodukt, hvori erfaringer og resultater fremgår, og 3. disse erfaringer/resultater er lagt på fou.emu.dk jævnfør nedenstående krav om erfaringsspredning. Den konkrete udbetalingsform vil fremgå af bevillingsbrevet til det enkelte projekt. Krav om erfaringsspredning og fou.emu.dk Den projektansvarlige (tilskudsmodtager) forpligtes til selv at sprede erfaringer fra og resultater af det enkelte udviklingsprojekt, både undervejs og når projektet er afsluttet. En plan herfor skal fremgå af projektplanens punkt om Produkt og formidling. For at sikre den bedst mulige erfaringsspredning til andre interesserede skal tilskudsmodtager løbende gennem projektperioden informere om projektets resultater i databasen 19

20 Udviklingsprojekter fou.emu.dk på EMU. Ved afslutningen af et projekt skal den projektansvarlige (tilskudsmodtager) lægge et resumé af den afsluttende rapport eller andet projektprodukt samt selve rapporten og/eller eventuelt andet udviklet materiale fra projektet på projektets side i ovennævnte database. Rapporter skal udformes efter de tekniske specifikationer, som fremgår af FoU-programmets bilag 3. Den projektansvarlige (tilskudsmodtager) har ansvaret for, at det publicerede materiale ikke krænker tredjemands rettigheder efter Lov om ophavsret se også senere og for, at persondataloven efterleves. Nærmere oplysninger om rapporteringsbetingelser, brugeroprettelse mv. kan findes på adressen eller ved henvendelse til UNI C s EMU-redaktion på -adressen Hver projektansvarlig (tilskudsmodtager) får af UNI C s EMU-redaktion indrapporteringsadgang til én ansvarlig kontaktperson. Denne person kan selv oprette andre brugere, som naturligvis også skal opfylde rapporteringsbetingelserne, som fremsendes til den ansvarlige i forbindelse med oprettelsen. Ansøgere, der har fået bevilget projekter inden for de seneste år, har allerede en indrapporteringsadgang, som skal benyttes. Den projektansvarlige (tilskudsmodtager) skal som hidtil uafhængigt af rapporteringen til fou.emu.dk indsende slutprodukt fra 2009 dog kun i elektronisk format og regnskab (og delregnskaber ved flerårige projekter) til Undervisningsministeriet i overensstemmelse med bevillingsbetingelserne. Se nedenfor. Produktet og en eventuel officiel publicering Ved projektets afslutning indsendes inden den ovennævnte slutdokumentation i databasen Udviklingsprojekter det projektprodukt (for eksempel rapport eller manus til en publikation), som er forudsat i projektplanen og i bevillingen. Produkter indsendes til Undervisningsministeriet i elektronisk format til Benny Tom Olsen på Se særlige krav hertil i: Krav til produkter til dokumentation i databasen Udviklingsprojekter på fou.emu.dk, som findes som bilag 3 til dette programhæfte, samt i Undervisningsministeriets forfattervejledning til ministeriets publikationer som 20

Indkaldelse af forslag til FoU-projekter på de erhvervsfaglige uddannelser 2014

Indkaldelse af forslag til FoU-projekter på de erhvervsfaglige uddannelser 2014 Indkaldelse af forslag til FoU-projekter på de erhvervsfaglige uddannelser 2014 Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser November 2014 Indkaldelsen kan downloades fra Undervisningsministeriets

Læs mere

FoU-programmet 2012. erhvervsfaglige uddannelser. Maj 2012. Ministeriet for Børn og Undervisning Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser

FoU-programmet 2012. erhvervsfaglige uddannelser. Maj 2012. Ministeriet for Børn og Undervisning Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser FoU-programmet 2012 erhvervsfaglige uddannelser Ministeriet for Børn og Undervisning Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Maj 2012 Programmet kan downloades fra Ministeriet for Børn og Undervisnings

Læs mere

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling inviterer udbydere af erhvervsuddannelse til at deltage i:

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling inviterer udbydere af erhvervsuddannelse til at deltage i: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling inviterer udbydere af erhvervsuddannelse til at deltage i: FoU-program: Udvikling af forskningsbaseret viden, der kan anvendes i implementering af eud-reform

Læs mere

Indkaldelse af forslag til FoU-projekter på de erhvervsfaglige uddannelser, 2013

Indkaldelse af forslag til FoU-projekter på de erhvervsfaglige uddannelser, 2013 Indkaldelse af forslag til FoU-projekter på de erhvervsfaglige uddannelser, 2013 Ministeriet for Børn og Undervisning Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Juni 2013 Programmet kan downloades fra

Læs mere

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 1 1. INDLEDNING 3 2. HVEM KAN ANMODE OM DRIFTSLIGNENDE TILSKUD 3 3. KRAV TIL ANMODNINGENS FORM OG INDHOLD 3 4. DET ELEKTRONISKE

Læs mere

FoU-programmet erhvervsfaglige uddannelser. Maj Ministeriet for Børn og Undervisning Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser

FoU-programmet erhvervsfaglige uddannelser. Maj Ministeriet for Børn og Undervisning Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser FoU-programmet 2012 erhvervsfaglige uddannelser Ministeriet for Børn og Undervisning Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Maj 2012 Programmet kan downloades fra Ministeriet for Børn og Undervisnings

Læs mere

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 1 Følgende indeholder en vejledning til, hvordan der anmodes om et driftslignende tilskud fra Ministeriet

Læs mere

https://secure.incaptiva.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&encoding=utf-8...

https://secure.incaptiva.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&encoding=utf-8... Side 1 af 6 Vejledning til evalueringsskemaet Alle felterne skal udfyldes, for at det er muligt at gå til næste side. Klik på knappen "Næste" for at fortsætte. Hvis et eller flere felter ikke kan udfyldes

Læs mere

Kend dit fag - en rejse i tid og værdier

Kend dit fag - en rejse i tid og værdier Vejledning om pulje indenfor erhvervsuddannelserne: Kend dit fag - en rejse i tid og værdier Ansøgningsfrist: Tirsdag den 12. december 2017, kl. 12.00 Sagsnr.: 17/15560 Undervisningsministeriet Styrelsen

Læs mere

Pulje til udvikling af efteruddannelsesmateriale til lærere og ledere på de gymnasiale uddannelser

Pulje til udvikling af efteruddannelsesmateriale til lærere og ledere på de gymnasiale uddannelser Vejledning om Pulje til udvikling af efteruddannelsesmateriale til lærere og ledere på de gymnasiale uddannelser Ansøgningsfrist: 28. november 2017 kl. 12.00 Indholdsfortegnelse 1. Generel information

Læs mere

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem Folkeskoledonationen 2017 Det følgende er en vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem for Folkeskoledonationen. Fonden opslår specifikke ansøgningskriterier

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017 Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017 På Finansloven for 2017 er der afsat midler til et antal 3-årige ph.d.-stipendier med start 1. januar 2018. Stipendierne opslås inden for uddannelsesforskning

Læs mere

Pulje til Ledelsesudvikling i praksis (LIP) på erhvervsskolerne

Pulje til Ledelsesudvikling i praksis (LIP) på erhvervsskolerne Vejledning om Pulje til Ledelsesudvikling i praksis (LIP) på erhvervsskolerne Ansøgningsfrist: Onsdag den 25. oktober 2017 kl. 12.00 Indholdsfortegnelse 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Baggrunden

Læs mere

Fredag den 28. august 2009

Fredag den 28. august 2009 Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser Til alle efteruddannelsesudvalg Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600

Læs mere

Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans

Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans Før du begynder at udfylde den elektroniske ansøgning, anbefaler vi, at du skriver denne vejledning ud og gennemlæser

Læs mere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Version 1.05 juli 2010 1 Velkommen til Tilskudsportalen Energistyrelsens tilskudsportal giver mulighed for oprettelse af en elektronisk ansøgning

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere

Vejledning til ansøgningspulje til lokal udvikling og etablering af praksisnær viden om den ny folkeskole

Vejledning til ansøgningspulje til lokal udvikling og etablering af praksisnær viden om den ny folkeskole Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Vejledning til ansøgningspulje til lokal

Læs mere

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015 Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015 På Finansloven for 2015 er der afsat midler til et antal 3-årige ph.d.-stipendier med start 1. januar 2016. Stipendierne opslås inden for uddannelsesforskning

Læs mere

Forebyggelsesfondens guide til udfyldelse af digitalt ansøgningsskema Juni 2007

Forebyggelsesfondens guide til udfyldelse af digitalt ansøgningsskema Juni 2007 Forebyggelsesfondens guide til udfyldelse af digitalt ansøgningsskema Juni 2007 Dette er en guide til, hvordan en ansøgning til Forebyggelsesfonden udfyldes. Guiden beskriver, hvad der skal gøres inden

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Pulje til inklusion 2017

Pulje til inklusion 2017 Vejledning om Pulje til inklusion 2017 Ansøgningsfrist: Torsdag den 30. marts 2017, kl. 12.00 Indholdsfortegnelse 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Puljens formål... 3 1.2. Hvem kan søge?... 4

Læs mere

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning Kerteminde LAG Overskrift Fra idé til ansøgning Når du vil skrive en ansøgning til Kerteminde LAG.. Formålet med denne lille folder er at hjælpe projektansøgere med at få lavet gode ansøgninger til Kerteminde

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer

Læs mere

Retrokonverteringsbevilling

Retrokonverteringsbevilling Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2015 Retrokonverterings-bevilling Vejledning Næste ansøgningsfrist 15. oktober 2015 Kulturstyrelsen Biblioteker H.C. Andersens Boulevard

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt 1 1. Hovedoplysninger (husk underskrift) OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt Projektet Oplysningerne anføres i denne kolonne Journalnummer (udfyldes af Miljøstyrelsen):

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker

Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Vejledning Ansøgningstermin November 2013 Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Vejledning. Ansøgningstermin november 2013 Udarbejdet af: Jonna

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2013. ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår.

Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2013. ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår. Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2013 ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår. Ansøgningsskemaet skal udfyldes og underskrives inden det sendes til Energistyrelsen

Læs mere

Brugervejledning for ansøgninger til udlodningsmidler til friluftsliv

Brugervejledning for ansøgninger til udlodningsmidler til friluftsliv Brugervejledning for ansøgninger til udlodningsmidler til friluftsliv Ansøgninger indsendes via et elektronisk ansøgningsskema, som findes på www.friluftsrådet.dk/tilskud. Dér kan du også læse om, hvad

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Retningslinjer for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning

Retningslinjer for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning Retningslinjer for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Retningslinjer vedrørende ansøgning... 3 1.1. Krav til ansøgninger... 4 1.2. Vejledning

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Eksempler fra det udfyldte skema vil være markeret med grå baggrund.

Eksempler fra det udfyldte skema vil være markeret med grå baggrund. Vejledning til Skema til budget og regnskab med afrapportering vedrørende udvikling af fælles kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelser, undervisningsmaterialer og læreruddannelse. 11-08-2016 Skemaet

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Vejledning, august 2013 Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) midler til fremme af DDB. Vejledningen offentliggøres

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

FoU-programmet erhvervsfaglige uddannelser

FoU-programmet erhvervsfaglige uddannelser FoU-programmet 2005 - erhvervsfaglige uddannelser Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen April 2005 1 Kolofon Titel: FoU-programmet 2005 - erhvervsfaglige uddannelser Udgiver: 463 Undervisningsministeriet

Læs mere

Vejledning til ReAp på Health

Vejledning til ReAp på Health Vejledning til ReAp på Health Vejledningen, der er gældende fra den 1. september 2016, indeholder følgende oplysninger: 1. Introduktion 2. Forsiden i ReAp 3. Oprettelse af ny ansøgning i ReAp 4. Når et

Læs mere

Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012

Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012 Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012 Læs venligst vejledningen, inden ansøgningsskemaet udfyldes. For

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12.

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12. N O T A T Vejledning til ansøgningsskema om projektstøtte til satspuljen Styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema (skema 1),

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept Vejledning til ansøgning for satspuljen Kultur på Recept Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et bachelortilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Opkvalificering og fastholdelse til uddannelse Unge-Indsats. Afklaring

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner)

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner) Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner) Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes

Læs mere

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur.

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur. 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login øverst på portalens forside. Hvis din organisation eller virksomhed er CVR-registreret,

Læs mere

Der er udarbejdet et eksempel på udfyldelse, som er lagt ud på UUL puljens hjemmeside.

Der er udarbejdet et eksempel på udfyldelse, som er lagt ud på UUL puljens hjemmeside. Vejledning til Skema til budget og regnskab med afrapportering vedrørende udvikling af fælles kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelser, undervisningsmaterialer og læreruddannelse. Skemaet er udformet,

Læs mere

Fra idé til ansøgning - en vejledning

Fra idé til ansøgning - en vejledning LAG Nyborg Fra idé til ansøgning - en vejledning Hvordan laver jeg en ansøgning til LAG Nyborg? Mange mennesker går rundt med gode idéer til et projekt, men får aldrig realiseret idéerne, fordi arbejdet

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Udmelding om forsøg med oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelserne

Udmelding om forsøg med oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelserne Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

Initiativer til mindskelse af frafald på uddannelserne (Vejledning og uddybende retningslinjer findes nederst på skemaet)

Initiativer til mindskelse af frafald på uddannelserne (Vejledning og uddybende retningslinjer findes nederst på skemaet) Ilinniartitaanermut Ilisimatusarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Uddannelse og Forskning Initiativer til mindskelse af frafald på uddannelserne (Vejledning og uddybende retningslinjer findes

Læs mere

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du

Læs mere

Projektansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Projektansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd Projektansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd Ansøgningen sendes til: LBR Koordinator Tina Juul Kjellberg LBR/Jobcenter Frederikshavn Parallelvej 27,2. th. 9900 Frederikshavn Ved udfyldelse af ansøgningsskemaet

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere Kulturpulje 2016 Vejledning til ansøgere Indhold 1. Hvem kan søge Kulturpuljen 2016?... 2 2. Hvad kan man søge til?... 2 3. Hvad bliver projektet vurderet på?... 2 4. Økonomiske og tidsmæssige rammer for

Læs mere

Retrokonverteringsbevilling

Retrokonverteringsbevilling Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2012 Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2012 11. oktober 2012 Kulturstyrelsen Center for Bibliotek, Medier og

Læs mere

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til introduktionsstillinger i speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&...

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&... Side 1 af 10 Vejledning til det elektroniske ansøgningsskema Alle felterne skal udfyldes, for at det er muligt at gå til næste side. Klik på knappen "Næste" for at fortsætte. Hvis et eller flere felter

Læs mere

Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2015. ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår.

Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2015. ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår. Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2015 ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår. Ansøgningsskemaet skal udfyldes og underskrives inden det sendes til Energistyrelsen

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Vejledning for elever i 9. og 10.klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning for elever i 9. og 10.klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for elever i 9. og 10.klasse Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for elever i 9. og 10.klasse Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen, Ulrik Sølgaard-Nielsen

Læs mere

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Socialministeriet Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist 9. maj 2011 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Læs denne vejledning omhyggeligt inden du udfylder ansøgningsskemaet. I. Puljens formål Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst er

Læs mere

Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning

Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning Undervisningsministeriet Controllerkontoret Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning Version 3.0 af 11. marts 2010 side 1 af 8 1. Brugernavn, kodeord og login Institutionen modtager via e-mail

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte

Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte Kompetencefonden 2017 Vejledning til arbejdsgivere og ansatte Kompetencefonden HVAD Hvert år stilles der midler til rådighed som supplement til arbejdsgivernes eksisterende uddannelsesbudgetter. HVEM Alle

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Kommunepuljen i Circularity City (CC)

Kommunepuljen i Circularity City (CC) Ansøgningsvejledning Kommunepuljen Circularity City Kommunepuljen i Circularity City (CC) Kommunepuljen er en pulje i projektet Circularity City, der gør det muligt for kommuner at ansøge om penge til

Læs mere

Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg

Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Vester Voldgade 123 1220 København

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

Styrkelse af maddannelsen i folkeskolen

Styrkelse af maddannelsen i folkeskolen Vejledning om pulje til Styrkelse af maddannelsen i folkeskolen Ansøgningsfrist: 12. december 2017 kl. 12.00 Indhold 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Puljens baggrund og formål... 3 1.2. Hvem

Læs mere

Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal

Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 26. oktober 2016 Indhold: 1. Hvordan sendes en ansøgning? 2. Overblik over ansøgning og kommunikation

Læs mere

nmlkji nmlkj RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver

nmlkji nmlkj RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver Kulturarvsstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: postmus@kulturarv.dk Vejledning

Læs mere