FoU-programmet erhvervsfaglige uddannelser. Undervisningsministeriet Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Juni 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FoU-programmet 2009. - erhvervsfaglige uddannelser. Undervisningsministeriet Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Juni 2009"

Transkript

1 FoU-programmet erhvervsfaglige uddannelser Undervisningsministeriet Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Juni 2009 Programmet kan læses på Undervisningsministeriets hjemmeside på adressen: 1

2 Indhold Indledning... 3 Hvem kan søge om tilskud... 3 Ansøgningsfrist... 3 Indsatsområder i Vejledning i udarbejdelse af projektansøgninger... 9 Vejledning i udformning af projektplan... 9 Det elektroniske ansøgningsskema...12 Bilag 1: Vejledning i udfyldning af det elektroniske ansøgningsskema...14 Bilag 2: Fra projektbevilling til projektafslutning...19 Bilag 3: Krav til produkter til dokumentation i databasen Udviklingsprojekter på fou.emu.dk

3 Indledning På finansloven for 2009 er der afsat midler til finansiering af tilskud til iværksættelse af forsøgs- og udviklingsarbejde (FoU) i forbindelse med uddannelser og andre uddannelsesforløb, som gennemføres på institutioner for erhvervsrettet uddannelse, produktionsskoler med flere, og som administreres af Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser. Hvem kan søge om tilskud Faglige udvalg i samarbejde med institutioner for erhvervsrettet uddannelse Institutioner for erhvervsrettet uddannelse Professionshøjskoler i samarbejde med institutioner for erhvervsrettet uddannelse og/eller faglige udvalg Produktionsskoler. Ansøgningsfrist Der er ansøgningsfrist for alle indsatsområder fredag den 4. september Ansøgninger, der er ministeriet i hænde efter fristen, vil blive afvist. Ved ansøgning skal det elektroniske ansøgningsskema benyttes. Indsatsområder i 2009 De foreslåede indsatsområder for 2009 skal medvirke til implementering af Lov om erhvervsuddannelser (Lov 561) og især af følgende tre overordnede mål for erhvervsuddannelserne: I 2015 skal mindst 95 procent af en ungdomsårgang gennemføre en ungdomsuddannelse. Ungdomsuddannelserne skal være attraktive og kvaliteten i top. Erhvervsuddannelserne skal udfordre de dygtigste elever og rumme realistiske uddannelsestilbud til elever med svage faglige og/eller sociale forudsætninger. 3

4 I 2009 er der formuleret fem tværgående FoU-indsatsområder, det vil sige områder, der arbejdes med inden for og/eller på tværs af alle Undervisningsministeriets uddannelsesområder. Derudover er der formuleret tre indsatsområder, der alene retter sig mod de erhvervsrettede uddannelser. De fem tværgående indsatsområder er: 1. It 2. Idræt 3. Klima 4. Naturfag 5. Negativ social arv. Skolerne kan søge midler inden for de tværgående områder it, idræt og naturfag. Inden for det tværgående indsatsområde klima anvendes midlerne fra 2009 for det erhvervsrettede uddannelsesområdes vedkommende således til to projekter: Med henblik på klimaåret 2009 er der igangsat et projekt med titlen EMUCOP. På EMUCOP kan eleverne uploade egne billeder og filmklip, der illustrerer klimaspørgsmål og forslag til løsning heraf med henblik på anvendelse i undervisningen i grundskolen og i ungdomsuddannelserne. Formålet med projektet er at udvikle, udbrede og finansiere driften af projektet EMUCOP. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Afdelingen for gymnasiale uddannelser og Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser og færdiggøres inden klimatopmødet i København, december Endvidere har ministeriet igangsat et forsøgs- og udviklingsarbejde med det formål at udvikle gode eksempler på, hvordan man i udvalgte erhvervsuddannelser kan inddrage klimarelevante problemstillinger i undervisningen, således at eleverne kan supplere deres faglige kompetencer med klimarelaterede kompetencer. Inden for indsatsområdet negativ social arv skal der i tilknytning til det erhvervsrettede uddannelsesområde i 2009 alene gennemføres survey-baserede analyser og dermed ikke forsøgs- og udviklingsarbejde. 4

5 De tre indsatsområder, som alene drejer sig om de erhvervsrettede uddannelser er: 1. Stærke elever 2. Virksomhedsbaserede læringsforløb 3. Samarbejde mellem erhvervs- og produktionsskoler. I det følgende uddybes de i alt seks indsatsområder. EUD 6344 Tværgående FoU-indsatsområde: It Formålet med indsatsområdet er at styrke lærernes anvendelse af it i undervisningen i erhvervsuddannelserne blandt andet med fokus på fastholdelse af de frafaldstruede elever i erhvervsuddannelserne. Der ønskes ansøgninger, der fokuserer på kompetenceudvikling af underviserne. Her tænkes især på udvikling af lokalt forankrede it-uddannelsesforløb, der tager udgangspunkt i de udfordringer, som lærerne på de enkelte skoler står overfor. Endvidere ønskes projektansøgninger, der kan understøtte vidensdeling både internt på skolerne og skolerne imellem for eksempel i tilknytning til projektet EUD-tube, der igangsættes i efteråret Formålet med EUD-tube er at oprette en dynamisk portal, der tilskynder undervisere på erhvervsuddannelserne til at anvende it-baserede undervisningsmaterialer og animerer til videns- og materialedeling baseret på en høj grad af brugerinvolvering. I projektansøgningerne skal der fokuseres på viden om udvikling af det faglige indhold i itbaserede undervisningsforløb. Det kan for eksempel være forløb, der anvender it til at styrke undervisningsdifferentiering. Erfaringerne og resultaterne fra projekterne vil blive samlet i et idékatalog. 5

6 EUD 6345 Tværgående FoU-indsatsområde: Idræt Det overordnede formål med dette indsatsområde er at styrke idræt og sundhed i erhvervsuddannelserne ved at: 1. Sikre en vedvarende indsats for et sundt uddannelsesmiljø på de deltagende skoler inden for de eksisterende rammer gennem et øget fokus på motion og sundhed. Det kan for eksempel være i form af tilbud til eleverne om fysisk aktivitet i tilknytning til undervisningen. 2. Forbedre den almene fysiske tilstand hos eleverne på de deltagende skoler og/eller øge elevernes bevidsthed om deres sundhedstilstand, herunder betydningen af denne for indlæringsevnen. 3. Inspirere til og hæve overliggeren for fremtidige idræts- og sundhedsprojekter på landets erhvervsskoler. 4. Skabe et bedre image på landets erhvervsskoler, eventuelt via medierne. De centrale erfaringer fra afrapporteringen af projekternes indhold og effekter vil efterfølgende indgå i et inspirationskatalog til gavn for alle landets erhvervsskoler. Der vil i vurderingen af projektansøgningerne blive lagt særlig vægt på, at projekterne gennemføres i samarbejde mellem flere erhvervsskoler. NB: De ansøgte projekter skal bygge videre på og inddrage erfaringerne fra et igangværende idræts- og sundhedsprojekt på BEC Business og Aarhus tekniske Skole, der sætter fokus på idræt, motion og sundhed. Derfor skal projekterne først igangsættes, når resultaterne fra projektet på BEC Business og Aarhus tekniske Skole foreligger. De første erfaringer herfra vil foreligge i oktober 2009, og projektet forventes afsluttet ultimo For en beskrivelse af projektet henvises til fou.emu.dk. EUD 6346 Tværgående FoU-indsatsområde: Naturfag I forbindelse med den nationale strategi for natur, teknik og sundhed ønskes der i erhvervsuddannelserne et øget fokus på udvikling af en anvendelsesorienteret naturfagsundervisning, hvor både teoretiske og praktiske naturfaglige kompetencer tilgodeses i undervisningen. Den didaktiske udvikling i naturfagsundervisningen skal sigte mod at skabe øget sammenhæng mellem de almene naturfaglige og de erhvervsfaglige kompetencer. 6

7 Ministeriet ønsker især at igangsætte projekter, der skal fremme sammenhængen mellem sundhed og det teknologiske/naturvidenskabelige område, herunder det nære arbejdsmiljø. Der ønskes igangsat to typer projekter: 1. Projekter, der retter sig mod den enkelte elevs eller den færdiguddannedes personlige sundhed, og 2. projekter, der retter sig mod den færdiguddannedes kompetencer til i arbejdsmæssige situationer at medtænke sundhedselementer i forbindelse med produktion, pleje eller rådgivning. EUD 6349: Stærke elever Formålet med indsatsområdet er at gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive for de stærke elever. Projektansøgningerne skal derfor dreje sig om udvikling, afprøvning og vurdering af læringsforløb herunder for eksempel styrkelse af niveaudeling og evalueringsformer, der udfordrer forskellige typer af stærke elever. Læringsforløbene kan foregå i skole og/eller virksomhed. Med typer af stærke elever menes, at eleverne kan være stærke på forskellige måder, for eksempel kreative, bogligt stærke eller gode praktiske tænkere. Der vil i vurderingen af projektansøgningerne blive lagt vægt på, om der i ansøgningen redegøres for de forventede resultater af projektet og for, hvordan man vil vurdere effekterne af projektet. Med henblik på erfaringsudveksling lægges der endvidere vægt på, at projekterne gennemføres i et samarbejde mellem flere skoler. Projektansøgningerne skal tage udgangspunkt i den eksisterende viden om forløb for stærke elever, ved at ansøgerne orienterer sig på fou.emu.dk. Det indgår således i vurderingen af projektansøgningerne, hvordan projekterne kan generere ny viden. I første halvår af 2009 gennemføres der inden for de gymnasiale og de erhvervsrettede uddannelsesområder et ministerieinternt udredningsarbejde med henblik på at afdække muligheder og barrierer for etablering af tilbud til de stærke elever, der leder til studiekompetence. 7

8 EUD 6350: Virksomhedsbaserede læringsforløb Formålet med indsatsområdet er at kvalificere læring i praksis ved at udvikle erhvervsskolernes metoder til understøttelse af denne læring. Projekterne kan dreje sig om udvikling af ideelle former for, hvordan skolen kan understøtte forskellige læringsformer i den eksisterende virksomhedsbaserede oplæring. Eller de kan dreje sig om udvikling af nye former for virksomhedsbaserede læringsforløb med fokus på samspillet mellem virksomhed og skole, for eksempel som egu-forløb. Formålet er endvidere at videreudvikle partnerskaber mellem erhvervsskoler og virksomheder i lokalområder, herunder at motivere virksomheder til at uddanne elever og udvikle egen oplæringspraksis. Samarbejde med andre relevante institutioner i lokalområdet kan også indgå. Der skal være tydeligt fokus på spredning af og information om resultaterne af projekterne inden for indsatsområdet med særligt fokus på at styrke det lokale samspil mellem erhvervsskoler og virksomheder. Det kan for eksempel være gennem elevernes fremlæggelse af resultaterne af deres projekter for en bred kreds af virksomheder og skoler, virksomhedsbesøg, konferencer, seminarer, inspirationshæfter, Der lægges vægt på, at projektansøger har gjort sig overvejelser over, hvilke resultater projektet vil lede til. Endvidere, at der vil indgå en vurdering af effekterne af projekterne, hvad angår både elevernes udbytte og samarbejdet mellem erhvervsskoler og virksomheder. Generelt skal ansøgere af projekterne tage udgangspunkt i den eksisterende viden om samspil mellem skole og virksomhed i erhvervsrettede forløb på EUD og AMU, for eksempel ved at orientere sig på fou.emu.dk. Det indgår således i vurderingen af projektansøgningerne, om der er tale om projekter, der kan generere ny viden. PRO 02 Samarbejde mellem erhvervsskoler og produktionsskoler Formålet med dette indsatsområde er at udvikle samarbejdsprojekter mellem erhvervsskoler og produktionsskoler, der bidrager til 95-procent-målsætningen. Endvidere er formålet at understøtte ændringerne i produktionsskoleloven som følge af målretning mod kompetencegivende uddannelse. 8

9 Der tænkes blandt andet på udviklingsaktiviteter, der understøtter: meritgivende kombinationsforløb til erhvervsrettet uddannelse produktionsskolernes mulighed for at gennemføre dele af grundforløb udvikling af særligt tilrettelagte grundforløb, hvori produktionsskoler indgår. Projekterne skal med udgangspunkt i den eksisterende viden inden for området, generere ny viden. Projektansøger kan orientere sig om relevante igangværende eller afsluttede projekter på fou.emu.dk samt på Produktionsskoleforeningens hjemmeside Der lægges i vurderingen af projektansøgningerne vægt på, at ansøger beskriver de forventede resultater af projektet, samt hvordan man afslutningsvis vil vurdere projektets effekter. Vejledning i udarbejdelse af projektansøgninger Projektansøgningerne skal indeholde en projektplan og et udfyldt elektronisk ansøgningsskema. Projektplanen vedhæftes det elektroniske ansøgningsskema. Vejledning i udformning af projektplan Udform projektplanen efter følgende grunddisposition: Projektets titel En kort dækkende titel (maksimalt 120 karakterer inklusive mellemrum og tegn) uden forkortelser. Titlen skal være så informativ og mundret som mulig og helst ikke være benyttet tidligere. Det er vigtigt, at titel og formål (se nedenfor) tilsammen indeholder relevante nøgleord, som gør det muligt at anvende Undervisningsministeriets projektdatabase til søgeformål. Formål Det overordnede formål med projektet formuleres. Det er væsentligt, at formålet er så 9

10 informativt og kort som muligt, idet det skal være egnet til sammen med titlen at informere bredt om, hvad projektet drejer sig om. Det er herunder vigtigt, at der er oplysninger om, hvilket uddannelsesområde, herunder hvilke(n) uddannelse(r), forsøgs- og udviklingsarbejdet, vedrører. Formålet skal kunne læses selvstændigt, da det inddateres i ministeriets projektdatabase og anvendes direkte herfra til dokumentation blandt andet i andre databaser og i forskellige bibliografiske sammenhænge. Undlad at bruge forkortelser. Målgruppe Det oplyses, hvem projektet retter sig imod, og hvem der i øvrigt kan tænkes at få gavn af projektets gennemførelse og resultater. Motivering Der gives en motivering af, hvorfor projektet er interessant og derfor ønskes gennemført. Det ansøgte projekt skal være unikt. Ansøgeren skal anskueliggøre, hvilken ny viden det ansøgte projekt kan give, samt hvordan det ansøgte projekt eventuelt bygger på tidligere forsøgs- og udviklingsprojekter. I projektbeskrivelsen skal der derfor henvises til andre forsøgs- og udviklingsarbejder eller lignende, som allerede er udført på området eller på tilgrænsende områder. Dette forudsætter, at ansøger har undersøgt markedet for tidligere gennemførte projekter. Til støtte herfor findes databasen Udviklingsprojekter på EMU, hvor der er adgang til projekter under AMU-, det gymnasiale uddannelses-, erhvervsuddannelses- samt produktionsskoleområderne. Databasen findes på adressen: fou.emu.dk. Ansøger må ligeledes løbende orientere sig på diverse temasider i EMU.dk/erhverv og på publikationssider mv. på Undervisningsministeriets hjemmeside 10

11 Ansøgningen skal afspejle et eller flere hovedpunkter i Lov 561, samt intentionerne bag loven. Indhold, proces, resultater De opgaver, der skal arbejdes med og løses i projektet, beskrives. Det skal af planen klart fremgå, hvilke temaer, problemstillinger mv. der behandles i projektet (indhold), hvordan projektet vil blive gennemført (proces), samt hvilke resultater og hvilken effekt man forventer, at projektet vil få (resultater). Produkt og formidling I dette afsnit beskrives det eller de produkter, der kommer ud af projektet (idékatalog, inspirationshæfte, forløbsrapport, video, cd-rom, dvd, podcast, hjemmeside eller internetsider, konference etc.). Ansøger skal også opstille forslag til, hvordan formidlingen af erfaringer og resultater til målgruppen kan gennemføres, ud over at produktet er tilgængeligt online via databasen Udviklingsprojekter. Der lægges vægt på, at ansøger beskriver, hvordan projektresultaterne kan implementeres på skolen/skolerne. Ansøger må under udformningen af ansøgning og projektplan grundigt overveje, hvilken produktform der er bedst egnet til en formidling af projektets erfaringer og resultater undervejs og efter projektets afslutning. Og ansøger opfordres til at overveje, om projektets produkter kan formidles på andre måde end den traditionelle rapport-/publikationsform. Tidsplan Der oplyses realistiske start- og slutdatoer for projektet, og projektets milepæle opstilles. Projektet kan eventuelt opdeles i flere faser. Startdato skal sættes, så det er indregnet, at den forventede sagsbehandlingstid i Undervisningsministeriet tager cirka en måned. 11

12 Organisation Der oplyses om de institutioner, organisationer, eksterne eksperter mv., som deltager i projektet, herunder om ansvarsfordelingen og fordelingen af arbejdsopgaver. Ved større og mere komplicerede projekter kan det også være nødvendigt at redegøre for interne organisa-toriske forhold vedrørende projektet. Bemærk, at der typisk ikke vil blive givet bevillinger til enkeltinstitutioner, da intentionen bag FoU-arbejdet er udvikling og spredning af viden og resultater på tværs af institutioner. Budget Budgettet opdeles i følgende omkostningskategorier: - Løn og honorarer til lærere og andre deltagere - Administrationsomkostninger - Rejse- og opholdsudgifter - Andre udgifter (arten oplyses). Endvidere oplyses, i hvilket omfang ansøgeren selv bidrager økonomisk til projektet (egenfinansiering). Det oplyses også, om der er søgt andre finansieringskilder (medfinansiering) til projektet og i givet fald hvilke. Hvor to eller flere skoler og/eller udvalg er fælles om eller medvirker i et projekt, skal budgettet specificeres på skoler og/eller udvalg. Bevilling vil blive givet til ansøgerskolen/ udvalget, som derefter har ansvaret for at videreformidle dele af bevillingen til de øvrige deltagere samt for at indsende projektproduktet og samlet regnskab til Undervisningsministeriet. Det elektroniske ansøgningsskema Med udgangspunkt i projektplanen udfyldes det elektroniske ansøgningsskema. Det elektroniske ansøgningsskema findes på internetadressen: 12

13 https://indberetninger.uvm.dk/. Derfra vil der være link til en vejledning i udfyldelse af det elektroniske ansøgningsskema. Denne vejledning findes også i dette FoU-programs bilag 1. For at kunne benytte systemet skal man anvende det brugernavn og password, som institutionen har fået tilsendt. Ansøgere, som ikke har fået tilsendt brugernavn og password, kan henvende sig til ministeriet via til Skemaet vil være åbent for ansøgninger fra den 15. juni Når ansøgningen er indtastet og afsendt elektronisk, printes den ud (inklusive projektplanen), underskrives manuelt af ansøger og indsendes til Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser, att. Benny Tom Olsen. Denne procedure er nødvendig, så længe spørgsmålet om gyldigheden af elektroniske underskrifter ikke er endeligt afklaret. Samtidig er det for den ansvarlige på ansøgerinstitutionen en sikkerhed for, at der altid søges på institutionens vegne og ikke på enkeltmedarbejderes. For at ansøger kan være sikker på at få behandlet en ansøgning om tilskud til et projekt under FoU-programmet 2009, skal følgende tre betingelser være opfyldt: 1. Ansøgningsskemaet skal være dateret og underskrevet af ledelsen af den pågældende skole/institution eller det pågældende udvalg - eller af den person, der er bemyndiget af ledelsen til at underskrive FoU-ansøgninger. 2. Ansøgningsskemaet skal være vedlagt en detaljeret projektplan jævnfør ovenfor. Projektplanen skal vedhæftes som dokument i det elektroniske ansøgningsskema. 3. Tidsfristen skal overholdes. Ansøgninger indkommet efter tidsfristen vil blive afslået/annulleret uden anden begrundelse. 13

14 Bilag 1: Vejledning i udfyldning af det elektroniske ansøgningsskema Det elektroniske ansøgningsskema findes på internetadressen: https://indberetninger.uvm.dk/. Før projektansøgningen kan indsendes, skal alle 10 felter i det elektroniske ansøgningsskema udfyldes med enkelte undtagelser, som er nævnt nedenfor i de relevante afsnit. 1. Oplysninger om ansøger De almindelige stamoplysninger om ansøger udfyldes automatisk. 2. Ansøgningen vedrører I dette felt skal det oplyses, hvilken uddannelse og hvilket indsatsområde ansøgningen vedrører. Ved klik på pilen under feltet Uddannelse fremkommer en liste over alle uddannelsesområder. Den aktuelle uddannelse markeres. Når uddannelsen er markeret, vil der blive opdateret med mulige indsatsområder. Ved klik på pilen i feltet Indsatsområde fremkommer en liste, hvorfra det aktuelle indsatsområde kan markeres. Der kan kun markeres ét indsatsområde. Hvis flere indsatsområder er relevante, vælges det centrale af disse, og der gøres eventuelt bemærkninger om dette forhold i selve projektplanen. 3. Kontaktperson Her oplyses navn, telefonnummer og -adresse på en kontaktperson, som ministeriet kan rette henvendelse til. 4. Projekttitel Projekttitlen fra projektplanen kopieres ind i skemaet. Der er således gjort plads til maksimalt 120 karakterer inklusive mellemrum og tegn. Titlen skal være uden forkortelser. Titlen overføres direkte til Undervisningsministeriets projektdatabase PULS, hvor den skal kunne bruges til søgeformål. Det er derfor vigtigt, at titlen er præcis. 14

15 5. Formål og indhold Beskrivelsen af formål med og indhold af projektet skal være kort, klar og dækkende, da den overføres direkte til ministeriets projektdatabase, og da en udførlig beskrivelse af projektet udarbejdes i projektplanen. Feltet skal med andre ord kun udfyldes med de oplysninger, der er nødvendige for at give et indtryk af, hvad projektet handler om. Da dette felt anvendes til søgning på projekters indhold, skal relevante nøgleord for projektet indgå i teksten i dette felt og gerne fremhæves. En tekst på ikke over tegn er passende, og der må ikke anvendes forkortelser. I det elektroniske skema er der sat begrænsning på omfanget af teksten i feltet. 6. Projektplan Når du har gemt ansøgningen én gang, er det muligt at vedhæfte projektplanen som elektronisk dokument. Klik med musen på knappen og vælg ud fra listen af filer den fil, der ønskes vedhæftet. Der kan vedhæftes flere dokumenter. Undervisningsministeriet forventer en vedhæftet projektplan, men skulle det af tekniske grunde ikke kunne lade sig gøre, vil det være tilstrækkeligt at vedlægge projektplanen i papirform sammen med den udskrevne ansøgning. 7. Tidsplan Alle ansøgninger skal påføres en realistisk start- og slutdato for det pågældende projekt. Slutdatoen skal være inklusive indsendelse af produkt og regnskab for projektet 8. Deltagende skoler/udvalg mv. samt budget Navn, adresse og telefonnummer samt budget for alle deltagende skoler/udvalg mv. oplyses. For hver deltager udfyldes ét felt (husk også at udfylde budget for den ansøgende skole i første felt). Budget oplyses ved at indtaste antal af arbejdstimer og timesatsen (i 2009 er timesatsen for institutioner under Undervisningsministeriet 370 kroner). Der oplyses desuden om budgetterede administrationsudgifter, rejse- og opholdsudgifter og andre udgifter. I det blanke felt specificeres, hvilke udgifter der er tale om samt beløbets størrelse. Beløbene tælles sammen i feltet I alt. Summen, Samlet beløb for deltagere og Totalbudget udregnes automatisk, når ansøgningen gemmes eller opdateres. 15

16 9. Budget opdelt på finansår For at synliggøre udgifternes fordeling over årene skal det i feltet oplyses, hvor stor en del af totalbudgettet, der forventes anvendt per år. Det oplyses desuden, hvordan ansøgers eget bidrag til projektet vil fordele sig over årene. Totalbudgettet udregnes automatisk. Vær opmærksom på, om beløbet stemmer overens med Totalbudget i felt 8. Ved uoverensstemmelser vil det ikke være muligt at indsende ansøgningen elektronisk. 10. Særlige oplysninger Underfelt 1: Hvis der er søgt andre finansieringskilder til projektet, skal det oplyses hvilke samt beløbsstørrelse. Underfelt 2: Hvis der er tale om ansøgning om udviklingsarbejde, som kræver dispensation fra gældende regler, skal det i dette felt oplyses præcist, hvilke bestemmelser i lov eller bekendtgørelser der søges dispensation for. Underfelt 3: Her beskrives kort, hvilket produkt der er målet med projektet. Underfelt 1 og 2 er i sagens natur ikke obligatoriske for alle projekter, medens underfelt 3 SKAL udfyldes for alle projekter. 11. Underskrift Når det elektroniske ansøgningsskema er udfyldt, udskrives det, og den ansvarlige skoleleder eller anden kompetent person daterer og underskriver ansøgningsskemaet på institutionens/ udvalgets vegne og indsender det til Undervisningsministeriet. Gode råd om godkendelse, ændring og udskrivning af elektronisk ansøgningsskema Oprettelse af ansøgning Der kan arbejdes på flere ansøgninger med samme brugernavn og password. Alle ansøgningerne vil fremgå af blanketoversigten Valg af blanket. 16

17 Når der efter indtastning af ansøgning trykkes på Gem, vil programmet kontrollere indtastningen. Når denne er korrekt, vil man få meldingen Oplysningerne er gemt i databasen. Klikker man sig tilbage til blanketoversigten, vil ansøgningen nu vise sig med status kladde KLA. Kladden kan opdateres så mange gange, projektansøger ønsker. Efter hver opdatering trykkes på Gem opdatering. Godkendelse af ansøgning Når ansøgningen er klar til godkendelse, trykkes der på Godkend (knappen findes både på ansøgningsskemaet og på blanketoversigten). Ansøgningen vil nu have status som godkendt God, og dato for godkendelse vil fremgå af blanketoversigten. Data fra ansøgninger med status God overføres automatisk til ministeriets projektdatabase. Selve ansøgningen vil stadig kunne ses på blanketoversigten. Ansøgningen er nu færdig, og der kan udskrives en papirkopi, som underskrives og sendes til Undervisningsministeriet. Ændring af status Hvis ansøger fortryder ansøgningen, kan ansøgningen gøres uaktuel ved at trykke på knappen Uaktuel på blanketoversigten. Data fra en uaktuel ansøgning kan overføres til et nyt kladdeskema ved at trykke på knappen Kopi på blanketoversigten. Udskrivning af ansøgningen Udskrivning sker ved at trykke på knappen Udskriv på selve ansøgningsskemaet. Herved åbnes programmet Acrobat Reader, og man kan på skærmen se opsætningen af ansøgningen i udskriftsformat. Tryk på printerknappen. Det er vigtigt, at udskrivning sker via knappen Udskriv og dermed Acrobat Reader og ikke direkte fra browseren. Bruges browseren, vil kun skærmbilledet blive udskrevet, og ikke alle indtastede oplysninger vil komme med på papiret. For at kunne anvende den nævnte udskrivningsprocedure skal ansøger mindst have version 17

18 4,0 af Acrobat Reader. Nyeste version kan hentes gratis på internettet på adressen: Efter installation af Acrobat Reader skal programmet åbnes. Klik på: File -> Preferences -> General. Kontroller, at der ikke er noget flueben i Webbrowser Integration. Udskrivning skulle nu kunne foretages. 18

19 Bilag 2: Fra projektbevilling til projektafslutning Bevillingsprocedure Når ansøgningen er modtaget i Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser, vil ansøger modtage et kvitteringsbrev som dokumentation for, at ansøgningen er modtaget. Dernæst vil ansøgningerne blive behandlet, hvilket tager cirka en måned. I nogle tilfælde vil ansøger blive bedt om at tilskære eller præcisere ansøgning og projektplan, egenfinansieringsandel eller andet. Derefter vil ansøger få skriftlig besked om, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes og i bekræftende fald med hvor stor en bevilling. Bemærk, at fra 2005 kan ansøgere/institutioner som en hovedregel ikke få nye bevillinger, hvis ansøgeren/institutionen i tidligere bevilgede FoU-projekter har overskredet det aftalte sluttidspunkt for projektet og/eller ikke har afsluttet projektet. Ministeriet udbetaler den givne bevilling i flere rater, afhængig af det enkelte projekts økonomiske og tidsmæssige omfang. For alle projekter over kroner gælder, at sidste rate først udbetales, når 1. regnskab er modtaget og godkendt, 2. der foreligger et projektprodukt, hvori erfaringer og resultater fremgår, og 3. disse erfaringer/resultater er lagt på fou.emu.dk jævnfør nedenstående krav om erfaringsspredning. Den konkrete udbetalingsform vil fremgå af bevillingsbrevet til det enkelte projekt. Krav om erfaringsspredning og fou.emu.dk Den projektansvarlige (tilskudsmodtager) forpligtes til selv at sprede erfaringer fra og resultater af det enkelte udviklingsprojekt, både undervejs og når projektet er afsluttet. En plan herfor skal fremgå af projektplanens punkt om Produkt og formidling. For at sikre den bedst mulige erfaringsspredning til andre interesserede skal tilskudsmodtager løbende gennem projektperioden informere om projektets resultater i databasen 19

20 Udviklingsprojekter fou.emu.dk på EMU. Ved afslutningen af et projekt skal den projektansvarlige (tilskudsmodtager) lægge et resumé af den afsluttende rapport eller andet projektprodukt samt selve rapporten og/eller eventuelt andet udviklet materiale fra projektet på projektets side i ovennævnte database. Rapporter skal udformes efter de tekniske specifikationer, som fremgår af FoU-programmets bilag 3. Den projektansvarlige (tilskudsmodtager) har ansvaret for, at det publicerede materiale ikke krænker tredjemands rettigheder efter Lov om ophavsret se også senere og for, at persondataloven efterleves. Nærmere oplysninger om rapporteringsbetingelser, brugeroprettelse mv. kan findes på adressen eller ved henvendelse til UNI C s EMU-redaktion på -adressen Hver projektansvarlig (tilskudsmodtager) får af UNI C s EMU-redaktion indrapporteringsadgang til én ansvarlig kontaktperson. Denne person kan selv oprette andre brugere, som naturligvis også skal opfylde rapporteringsbetingelserne, som fremsendes til den ansvarlige i forbindelse med oprettelsen. Ansøgere, der har fået bevilget projekter inden for de seneste år, har allerede en indrapporteringsadgang, som skal benyttes. Den projektansvarlige (tilskudsmodtager) skal som hidtil uafhængigt af rapporteringen til fou.emu.dk indsende slutprodukt fra 2009 dog kun i elektronisk format og regnskab (og delregnskaber ved flerårige projekter) til Undervisningsministeriet i overensstemmelse med bevillingsbetingelserne. Se nedenfor. Produktet og en eventuel officiel publicering Ved projektets afslutning indsendes inden den ovennævnte slutdokumentation i databasen Udviklingsprojekter det projektprodukt (for eksempel rapport eller manus til en publikation), som er forudsat i projektplanen og i bevillingen. Produkter indsendes til Undervisningsministeriet i elektronisk format til Benny Tom Olsen på Se særlige krav hertil i: Krav til produkter til dokumentation i databasen Udviklingsprojekter på fou.emu.dk, som findes som bilag 3 til dette programhæfte, samt i Undervisningsministeriets forfattervejledning til ministeriets publikationer som 20

FoU-programmet 2012. erhvervsfaglige uddannelser. Maj 2012. Ministeriet for Børn og Undervisning Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser

FoU-programmet 2012. erhvervsfaglige uddannelser. Maj 2012. Ministeriet for Børn og Undervisning Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser FoU-programmet 2012 erhvervsfaglige uddannelser Ministeriet for Børn og Undervisning Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Maj 2012 Programmet kan downloades fra Ministeriet for Børn og Undervisnings

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Vejledning fra DEFF Sekretariatet Elektronisk udgave Revideret 19. oktober 2011 Udarbejdet af René Olesen Udgivet af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Læs mere

EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet

EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen (juni 2013) [2] Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 4 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser Januar 2006 Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Udbudsmateriale Socialstyrelsen April 2015 Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING. - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter

SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING. - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter Forfatter: VAC Sidst gemt: 05-01-2012 10:49:00 Sidst udskrevet: 05-01-2012 10:49:00

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift FoU-projekt nr. 2002-2534-0150 Forfatter(e): Mogens Frederiksen, Mette Søndergård, Kim Pedersen, Jane Nielsen & Axel Hoppe

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

Gode Råd. om at søge projektmidler til udvikling i landdistrikterne. Det er lysten der driver værket!

Gode Råd. om at søge projektmidler til udvikling i landdistrikterne. Det er lysten der driver værket! Gode Råd om at søge projektmidler til udvikling i landdistrikterne Det er lysten der driver værket! Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Hvad er fundraising?...3 Støtte til landdistriktsudvikling...4

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

DREJEBOG. KOMPETENCEFORSYNINGmidt. Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling

DREJEBOG. KOMPETENCEFORSYNINGmidt. Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling DREJEBOG KOMPETENCEFORSYNINGmidt Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling Prioritetsakse 4 - Aktivitet 4.2.B: Erhvervsuddannelse til voksen- og videregående uddannelse Vedrørende

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vilkår for bevillinger

Vilkår for bevillinger Vilkår for bevillinger Udgivet i januar 2012 af: Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 DK-1260 København K Tlf. +45 3544 6200 Fax +45 3544 6201 CVR-nummer 1991 8440 EAN nummer 5798000416697

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer 15.26.03.10

Læs mere

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne - søges gennem de lokale aktionsgrupper April 2009 1 Kolofon Vejledning om tilskud til projekter vedrørende

Læs mere

Privat Sektor Programmet

Privat Sektor Programmet Privat Sektor Programmet Vejledning til Virksomheden 2a Udarbejdelse af projektansøgning Privat Sektor Programmet Vejledning til Virksomheden 2a Udarbejdelse af projektansøgning Udenrigsministeriet Danida

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Revideret vejledning, juni 2012 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere 2014 De specialespecifikke kurser. Håndbog for hoved- og delkursusledere Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med

Læs mere