Syddjurs Kommune 5. maj 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Syddjurs Kommune 5. maj 2015"

Transkript

1 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Morten Hundahl Steen S. Wengel Marie Dehli Anne-Mette Randrup Rasmussen (Anna Okkerlund Brahe)

2 Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Beredskabsplan 2. Tematilsyn med rentvandsbeholdere 3. Beholderanlæg på vandforsyninger v. Finn S. Thomsen Niras 4. Opfølgning på hygiejnekursus PAUSE 5. Kort fra Grundvandsgruppen (siden sidst) 6. Indvindingstilladelser det videre forløb 7. Digital takstblad - Procedure og tidsfrister for godkendelse af takstblade 8. Orientering fra Vandrådet v. Sven Weel 9. Evt.

3 1. Beredskabsplan Syddjurs Kommunes overordnede beredskabsplan Syddjurs Kommunes beredskabsplan for vandforsyning De almene vandværkers beredskabsplaner Hvor langt er vi nået? Den kommunale beredskabsplan for vandforsyning er ca. 95 % færdig. Den 22. juni 2015: Forslag til beredskabsplanen kommer til orientering for Natur, Teknik og Miljøudvalget. Den 17. august 2015: Forslag til beredskabsplan forelægges Beredskabskommission. Den 26. august 2015: Beredskabskommissionen indstiller planen til godkendelse i Byrådet.

4 Beredskabsplaner for de almene vandværker. Opgørelse over beredskabsplaner på de almene vandværker: Antal almene vandværker 83 Almene vandværker med en beredskabsplan 21 % 25 Vandrådet har anmodet Syddjurs Kommune om at udarbejde en skabelon til en beredskabsplan, som de almene vandværker kan benytte. Skabelonen lægges ud på kommunens hjemmeside, når kommunens Beredskabs- plan er godkendt.

5 Skabelonen kommer til at indeholde: Alarmeringsliste (kontaktpersoner på vandværket) Drift, vedligeholdelse og teknisk support (VVS, EL-installatør, rådgiver mv.) Følsømme forbrugere (hvem skal kontaktes ved i forureningssituation?) Beskrivelse af anlægget Tegning over anlægget Boringer (Antal og DGU nr.) Optegnelse af ledningsnet Liste over prøveudtagningssteder Sikring af anlægget (hvad er aflåst og hvem har nøgler?) Alarmsystemer (instruks til aktivering og inaktivering)

6 2. Tematilsyn (Rentvandsbeholder) Opgave : Kontrol af alle højdebeholder/rentvandstanke på almene vandværker Omfang : 58 vandværker m. 79 tanke (44 punkter pr. beholder) Periode : Status 56 Rentvandsbeholdere på vandværket 23 Beholderanlæg på ledningsnettet Har besøgt 69 beholderanlæg i alt 87% gennemført Hvad har vi indsamlet indtil nu 2800 Oplysninger om beholderanlægget (>3300) 1100 Fotos af beholderanlæggene (>1300)

7 Foreløbigt resultat (highlight) Det gennemsnitlige beholderanlæg i Syddjurs: (40 vandværker, 49 tanke) [% tal er afrundet] Alder : 33 år (yngste 1 år - ældste 61år ) Volumen : 133 m 3 (mindst 16 m 3 størst 800 m 3 ) Udpumpningen på døgn : 142 m 3 Forhold (udpump. / volumen) : 1,8 (min. 0,13 (7,5 døgn) max 12,7 (knap 2 timer)) Antal forbrugere på beholder Jorddække : 480 forbrugere : 70 % helt dækket (30 % delvist) Plan for vedligehold : 65 % (Ofte alm. løbende vedligehold) Plan for inspektion : 45 % Tilstandsrapport (rådgiver mv.) : 46 % (33% rådgiver + vandværk) (vandværket) : 59 % (26% ser ikke til beholder) Hygiejnezoner Beredskabsplan : 22 % (har eller vil indfører zoner) : 60 % (Ofte en telefonliste)

8 3. Beholderanlæg på vandforsyninger v. Finn S. Thomsen - Niras

9 4. Hygiejnekursus Lovgrundlag Bekendtgørelse nr. 132 af 8. februar 2013 om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg. Status 83 Almene vandværker 29 Har indsendt kursusbevis = 35% Flere har gennemfør men mangler at indsende kursusbevis Send til Hvad kommer der til at ske: Efter sommer 2015 vil vi lave en indsats på området Hvad kigger vi efter - Er der et kursusbevis - Mappe med kvalitetsstyringssystem

10 En driftsansvarlig: Det person der tilser vandværkets daglige drift mht. produktion m.v.. Det kan eksempel være: 1) En ansat driftsleder 2) Et bestyrelsesmedlem der er ansvarlig for den daglige vandværksdrift. 3) En lokal VVS er, der passer et eller flere vandværker. Note: En driftsansvarlig kan godt være driftsansvarlig på flere vandforsyninger på samme tid.

11 PAUSE

12 5. Kort fra grundvandsgruppen (Siden sidst) : Grundvandskortlægning Område Modtaget Bekendtgørelse om..* DjursSyd 20/12/14 bek. Sommer 2015 DjursVest juni 2015 bek. Efterår/vinter 2015 IOLuOSD juni 2015 bek. Efterår/vinter 2015 Ændringer: - Tilretning af gamle OSD - Beregning af nye indvindingsoplande (Administrative oplande år) - Nitratfølsomme indvindingsområder *Bekendtgørelse om udpegning og administration mv. af drikkevandsressourcer Bekendtgørelsen sikrer udpegning af drikkevandsressourcer, dvs. områder med særlige drikkevandsinteresser, områder med drikkevandsinteresser, indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD, følsomme indvindingsområder og indsatsområder. Herudover fastsætter bekendtgørelsen retningslinjer for kommuners administration ved byudvikling i OSD

13 - Blå = OSD (Områder med Særlige Drikkevandsinteresser) - Lilla = Indvindingsoplande Djurs Syd

14 Kontaktoplysninger: - Grundvandsgruppen Ny mailadresse : Fælles postkasse for alle i grundvandsgruppen. - Vedligehold af vandværkets kontaktoplysninger : til Grundvandsgruppen om ændringer af kontaktperson, indberetter, , adresse, webside NB Robust løsning

15 Status Indberetning af oppumpede og distribuerede vandmængder 2014 År (Antal Vandværker) Antal Indberetninger 2011 (90) 2012 (88) 2013 (84) 2014 (83) % NB pr. 1/ har vi 100 % indberetning (Erhverv)

16 Status vandanalyser 1. maj 2015 Første år med kontrolprogram til alle kommunens almene vandværker - 1/3 af året er gået. Gennemsnitligt vandværk i Syddjurs kommune indvinder m 3 /år Kontrolprogram 2015 (gennemsnit): Normal kontrol Udvidet kontrol Kontrol med sporstoffer Kontrol med organiske mikroforureninger Én vandprøve repræsenterer i gennemsnit ca m 3!

17 Status vandanalyser 1. maj 2015 Antal vandprøver 41% 15% 44% 1/3 af prøverne er taget Mindre end 1/3 af prøverne er taget Mere end 1/3 af prøverne er taget 27 % har ikke fået taget vandprøver endnu 6 % har allerede fået taget alle vandprøver for 2015

18 Status vandanalyser 1. maj 2015 Vandprøverne skal udtages repræsentativt Prøverne bør fordeles hen over året Prøverne skal afspejle forbrugsmønsteret Indikatorer på forurening og problemer med vandbehandlingen God information, hvis der opstår problemer, fx til justering af filtre Spørgsmål?

19 6. Nye indvindingstilladelser: Hvor langt er vi nået? Natur og Miljø fik den 2. februar 2015 vedtaget en administrativ praksis for udarbejdelse af indvindingstilladelserne. Vi har afholdt møder med områdevandværkerne omkring nye indvindingstilladelser. Vi er nu i gang med at afholde møde med de vandværker, som har en særlig problemstilling/udfordring på vandområdet. Vi har modtaget grundvandskortlægningen for Djurs Syd, så vi har valgt af afholde møderne primært for de vandværker, som er beliggende i dette område for at sikre det bedste kortlægningsgrundlag. I løbet af 2015 forventer vi at modtage Djurs Vest og kortlægning for indvindingsområder, der ligger uden for OSD. Herefter vil møderækken blive udvidet også til disse områder.

20 Hvad gennemgås typisk på møderne? Indvindingstilladelse Resultat af Statens grundvandskortlægning Grundvandskemien - vandkvalitet Boringer/ forsyningssikkerhed / evt. nødforsyning Vandforsyningsprognose og den fremtidige udvikling i lokalområdet. Forsyningszoner (zone I og II) Hvilke opgaver får vandværkerne typisk med hjem fra mødet? De enkelte vandværker skal vurdere størrelsen på den nye indvindingstilladelse 30 årig tilladelse. Vandværkerne skal vurdere, om de kan fortsætte med den nuværende kildeplads og de nuværende boringer. F.eks. Prøvepumpning. Der vurderes, om der skal etableres nødforsyningsforbindelser til andre vandværker. Skal der foretages nogle anlægsændringer på vandværket.

21 7. Digital takstblad Syddjurs Kommune har fået udviklet en webløsning, hvor vandværkerne kan indtaste takstbladene via kommunens hjemmeside. Det er hensigten, at vandværkerne med webløsningen kan opnå en automatisk godkendelse af takstbladet. Webløsningen ligger på nedenstående link:

22

23

24

25 En boks, som viser, om takstbladet kan godkendes automatisk. Skema, som viser de indtastede tal, samt en beregning jf. FVD s beregningsformler. F.eks. en faktuelle og en 60/40 fordeling af driftsbidraget. Takstbladet kan nu enten indsendes, eller der kan foretages en tilretning.

26 Webløsningen er pt. under test, hvor 5 vandværker har været behjælpelig med at teste det digitale takstblad. Erfaringer fra testen: - Problemer med vedhæftning af bilag, når der gemmes en kladde. - Beregningsskemaer giver mening i forhold til, hvad kommunen vurderer i forbindelse med godkendelse af takstbladene. - Det har umiddelbart været svært, at opnå godkendelse. - Der er et behov for hjælpetekster og eksempler. Hvad er det videre forløb? - De IT-mæssige udfordringer skal løses i forhold til vedhæftning af bilag mv. - Kommunen påtænker, at der i en periode skal reguleres på margen for, hvornår takstbladet skal godkendes.

27 Vi forventer, at webløsningen vil kunne komme i fuld drift fra efteråret Pt. kan vandværkerne logge ind på hjemmesiden med deres CVR. nr. og den 4 cifret kode, som de ligeledes benytter til indberetning af oppumpede vandmængder. Der arbejdes på sigt med udvikling af en nem-id løsning.

28 Manuel godkendelse af takstblade Flere henvendelser fra vandværkerne, som ønsker en ændring af proceduren med godkendelse af takstbladene i to årlige puljer: 1. April, og 1. September En ændring kræver principielt, at der sker en ændring af vandforsyningsplanen. Administrationen håber, at den digitale indberetningsmulighed for takstblade vil kunne afhjælpe en del af problemet.

29 8. Orientering fra Vandrådet v/ Sven Weel Evt.

30 Tak for i aften

Syddjurs Kommune 10. april 2013

Syddjurs Kommune 10. april 2013 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 10. april 2013 Morten Hundahl Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Klima og energioptimering

Læs mere

Generel vejledning. Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN

Generel vejledning. Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN Generel vejledning Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN Her findes generel information, som kan læses i forbindelse med tilstandsrapporten - læsevejledning m.m. samt bilag,

Læs mere

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram Aarup Vandværk April 2012 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side 9 4. Præsentation

Læs mere

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev. Vandforsyningsplan 2012-2017 Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Redaktion : Miljø og Teknik I samarbejde

Læs mere

Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram. Sørby-Kirkerup Vandværk. Februar 2010

Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram. Sørby-Kirkerup Vandværk. Februar 2010 Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram Sørby-Kirkerup Vandværk Februar 2010 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema - hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2022 Plandel Forslag august 2010 Kolofon Udarbejdet af: Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: middelfart@middelfart.dk www.middelfart.dk Rapportens titel:

Læs mere

Priser samt leverings- og betalingsbetingelser 2008

Priser samt leverings- og betalingsbetingelser 2008 Vandværkets IT-styring IT- System til overvågning, kontrol og dokumentation. Velegnet til vandværker samt industri, dambrug og landbrug med egen grundvandsindvinding. Priser samt leverings- og betalingsbetingelser

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 05/2008 Gammelt nr. 29 Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner. Den beskriver meget

Læs mere

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup.

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup. Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup. Dato: 13-11-2014 Ref.: BHJ Kopi: 1. Velkomst ved vandrådets formand Arne Welcher Christensen og valg af dirigent.

Læs mere

Priser samt leverings- og betalingsbetingelser ( gælder til 1/4 2009)

Priser samt leverings- og betalingsbetingelser ( gælder til 1/4 2009) Vandværkets IT-styring med mitdrikkevand IT- System til overvågning, kontrol og dokumentation. Velegnet til kommuner, vandværker samt industri, dambrug og landbrug med egen grundvandsindvinding. Priser

Læs mere

2010 var et år med mange udfordringer og ting der skulle tages hånd om i vandrådet bestyrelsen har holdt ca. 12 møder med kommunen og i bestyrelsen.

2010 var et år med mange udfordringer og ting der skulle tages hånd om i vandrådet bestyrelsen har holdt ca. 12 møder med kommunen og i bestyrelsen. Bestyrelsens beretning 2011 2010 var et år med mange udfordringer og ting der skulle tages hånd om i vandrådet bestyrelsen har holdt ca. 12 møder med kommunen og i bestyrelsen. Bestyrelsen finder at samarbejdet

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Plandel Oktober 2008 Kolofon Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Telefon 72 32 00 00 Email:

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune. Del 2 Vandværksafsnit Introduktion

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune. Del 2 Vandværksafsnit Introduktion Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit Introduktion Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til vandværksafsnittene 3 1.2 Oversigtskort 3 1.3 Tekniske oplysninger.. 3 1.4 Den

Læs mere

Notat. Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34. Besvarelse af høringssvar fra Vandrådet i Middelfart Kommune vedr. ningsplan 2010-2022

Notat. Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34. Besvarelse af høringssvar fra Vandrådet i Middelfart Kommune vedr. ningsplan 2010-2022 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

Beredskabsplan for. Tune Vandværk

Beredskabsplan for. Tune Vandværk Beredskabsplan for Tune Vandværk Senest revideret: Februar 2015 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer... 3 1.3. Hvad skal udfyldes...

Læs mere

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Indholdsfortegnelse 1 Kort om beredskabsplaner 2 Generel ansvarsfordeling 3 Generel handling i beredskabssituationer 4 Handleplan ved akut forurening af kildeplads 5 Handleplan

Læs mere

Leverings- og betalingsbetingelser :

Leverings- og betalingsbetingelser : Vejledende priser Leverings- og betalingsbetingelser : 1. Rådgivning generelt (side 2) 2. Informationssystemet mitdrikkevand.dk (side 3-5) IT-system og Teknisk Hjemmeside til overvågning og dokumentation

Læs mere

Fladbjerg behøver hverken dykpumpe, filter eller tank. Procesbenchmarking. åben for alle vandværker

Fladbjerg behøver hverken dykpumpe, filter eller tank. Procesbenchmarking. åben for alle vandværker vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark september nr. 190 2013 Læs også: Vejledninger om takstblad, regulativ og regnskab Forsigtig med frivillige indsatsplaner Procesbenchmarking

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Forudsætningsdel Oktober 2008 Titelblad Udgiver: Konsulent: Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Watertech

Læs mere

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Lerbjerg Svejstrup Vandværk

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Lerbjerg Svejstrup Vandværk 1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010 Lerbjerg Svejstrup Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrolprogram ( afventer bestyrelsens beslutning) 3. Del

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Hadbjerg Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Hadbjerg Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010 Hadbjerg Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol & overvågningsprogram 3. Del Generelt om tilstandsrapport Rapporter

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 13.00-14.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5,

Læs mere

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand.

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand. 1. Beredskabsplan, Ryomgård Vandværk Beredskabsplan Denne beredskabsplan for Ryomgård Vandværk er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 15. november 2011 i Brørup.

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 15. november 2011 i Brørup. Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 15. november 2011 i Brørup. Dato: 15-11-2011 Ref.: BHJ Kopi: Velkomst Udbud vandanalyser 2012 2015 v/peder Dall Jørgensen Gennemgang af den

Læs mere

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet.

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet. Beredskabsplan for Vandforsyning Roskilde Kommune Vedtaget 12. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Anvendelse og formål... 3 1.2 Godkendelse/orientering... 3 Revision... 3 Øvelser...

Læs mere

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ BRYRUP NY VANDVÆRK BRYRUP NY VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 3 Boringer 5 Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 Råvand 7 Rentvand 7 Vandbehandling

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2022. Status- og forudsætninger

Vandforsyningsplan 2012-2022. Status- og forudsætninger Vandforsyningsplan 2012-2022 Status- og forudsætninger INDHOLD 1. Indledning 1 2. Rammer for vandforsyningsplanen 3 2.1 Lovgrundlag 3 2.1.1 Vandforsyningsloven 3 2.1.2 Vandsektorloven 3 2.2 Status for

Læs mere

I/S Kristrup Vandværk

I/S Kristrup Vandværk I/S Kristrup Vandværk Tilstandsvurdering Januar 2005 Ref 0440954 F00026-1-JANR Udg. 02 Dato 2004-01-28 Godk. Kontrol HIB Udarb. JANR Rambøll Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Århus N Danmark Tlf: 8944 7700 www.ramboll.dk

Læs mere

Kend dine livliner i en nødsituation

Kend dine livliner i en nødsituation medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark April nr. 183 2012 posten Kend dine livliner i en nødsituation Har vandværket en tilstandsrapport? Gratis energigevinst med genbrugsvarme i Vindeby Lunderskov

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN)

FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN) FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN) Dato 2015-06-15 Udarbejdet Maj til november 2014 Udarbejdet af Frederiksberg Kommune Beskrivelse Indsatsplan for

Læs mere