Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker."

Transkript

1 Bestyrelsens beretning Velkommen til generalforsamling i Vandråd Randers. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå Jens Erik Thomsen, Kristrup Vandværk. Aktivitetsplan Vi har afsluttet følgende aktiviteter Skabelon til beredskabsplan pr. den Info om vandprøvehyppighed pr. den Info til medlemmer af Vandrådet, der ikke er medlemmer af Eurofinsaftalen pr. den Info om tilbud på termografering pr. den Tilbud på EL-priser herunder elpulje / fastpris pr. den Afslutning af aftale 2 og 4 med Randers Spildevand Vi vender tilbage med nogle af punkterne. Vi har 2 punkter på planen, og det er Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker. Disse punkter forventer vi at afslutte omkring sommerferien. Arbejdsplan På vores arbejdsplan har vi følgende emner Skabelon til takstblad Fjernelse af takstregulativ Vandforsyningsplaner Tilstandsrapport Vandindvindingstilladelser Indsatsplaner Kildepladsbeskyttelse Erfaringsudveksling Disse emner vil blive afsluttet i løbet af 2013 og Men følg evt. med på FVD`s hjemmeside. 1

2 Eurofinsaftalen Det gik desværre meget trægt med tilmelding til Eurofinsaftalen. Men en af årsagerne var nok, at ikke alle vandværker havde forstået, at de skulle tilmelde sig aftalen på ny. Vi har påtænkt at ændre dette til næste gang, hvis det viser sig, at Eurofins er konkurrencedygtig. Endnu er der 7 medlemsvandværker, som ikke er medlem af aftalen. Vi kunne godt tænke os både positive og negative oplevelser med Eurofins som samarbejdspartner. Som I jo nok ved, så er det en 3 årig aftale, og den udløber pr. den 31. december Beredskabsplan På generalforsamlingen sidste år orienterede vi om, at en arbejdsgruppe i Vandrådet havde udarbejdet en skabelon til en beredskabsplan. Vi blev enige om, at vi ville afprøve skabelonen på et af de større vandværker, og Dronningborg Vandværk tilbød sig. Skabelonen og Dronningborgs udarbejde beredskabsplan er nu på FVD s hjemmeside. Vi vil hermed anbefale, at de vandværker, som endnu ikke har en beredskabsplan, forsøger, om de kan drage nytte af skabelonen. Vandværker uden en beredskabsplan har fået et minus i den nye vandforsyningsplan. Vi mener, at det er et flot stykke arbejde, som arbejdsgruppen har lavet. Vandprøvehyppighed Vi har også skrevet rundt til medlemsvandværkerne om muligheden for nedsættelse af kontrolhyppighed. Kontrolhyppighed kan kun nedsættes, hvis de værdier, der er fremkommet ved undersøgelse i de foregående 2 år, har været ensartede og væsentligt under kvalitetskravene. Det er dog kun følgende analyser Begrænset kontrol udtages på ledningsnettet Kontrol med sporstoffer (metaller) udtages på vandværket Kontrol af organiske mikroforureninger (pesticider mv.) udtages på vandværket. Endvidere kan der henvises til Randers Kommunes hjemmeside. 2

3 Termografering Da FVD og Tryk Forsikring kom med, at samtlige el-styretavler skulle termograferes, blev Vandrådet enige om at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle indhente tilbud til vandværkerne. Tryk krævede Alle el-tavler skal være termograferet inden udgangen af 2012 Termograferingen skal foretages hvert 2. år Der skal ikke betales selvrisiko ved skade, såfremt termograferingen er foretaget. Det skal være en godkendt el-termograf Termografirapporten skal forefindes på vandværket Arbejdsgruppen indhentede en del tilbud og lavede et godt stykke arbejde ved at udsende disse til vandværkerne, som herefter kunne vælge det tilbud, de syntes bedst om. EL priser Vi havde også en dialog, om det kunne betale sig at indgå en fælles aftale om køb af el. Vi fik tilbud på Den forsyningspligtige elpris Fastprisaftale Puljeaftale med garanteret besparelse Spotaftale Med de indmeldinger, som vi fik på elforbruget hos vandværkerne, så kunne vi hurtigt udregne, at det ikke var de store besparelser, vi kunne opnå. Det vandværk, som havde opgivet det højeste elforbrug, kunne spare kr Det vandværk, som havde opgivet det laveste elforbrug, kunne spare kr. 70. Bestyrelsen vedtog efter dette at afslutte sagen. Aftale modul 2 og modul 4 Randers Spildevand Før sommerferien 2012 startede Randers Spildevand, Verdo og Vandråd Randers forhandlinger om en ny aftale i forbindelse med opkrævning af vandafledningsbidrag for Randers Spildevand. Udgangspunktet fra Randers Spildevand var, at de 15 vandværker, der opkræver vandafledningsbidrag, skulle gøre det vederlagsfrit. Samtidig havde Randers Spildevand lavet et 10 punkts-program, som ikke kunne forhandles. 3

4 Efter nogle forhandlinger gik det dog op for Randers Spildevand, at det var en god ide at lave en model, som alle parter kunne være tilfredse med. Vi mener, at vi fik lavet en acceptabel aftale, og samtidig fik Vandråd Randers indført, at vandværkerne også får betaling for de forbrugere, som ikke er tilsluttet Randers Spildevand. Vandråd Randers blev opmærksom på, at Randers Spildevand havde udsendt modul 2 til vandværkerne til underskrift, og dette uden yderlig forhandling. Vandråd Randers bad om indstilling af underskrift og fik herefter ændret nogle punkter i modul 2, hvorefter aftalen igen blev udsendt til underskrift. Skabelon til udarbejdelse af standard vedtægter Et af Vandrådets medlemmer har udarbejdet en skabelon til vedtægter. Vi er ikke helt færdige med dette arbejde, da der er nedsat en arbejdsgruppe på 4 personer til at nærlæse de enkelte paragraffer. Vi vender tilbage, når arbejdet er afsluttet, hvorefter skabelonen vil blive lagt ud på vores hjemmeside hos FVD. Ideen er så, at det enkelte vandværk kan hente skabelonen og tilrette den efter eget ønske. Tilbud om hjælp til forbruger- og økonomisystem Et af Vandrådets medlemmer er i dialog med nogle af Vandrådets medlems-vandværker om priser på, hvad det vil koste pr. forbruger at overtage administrationen af vandværkets forbruger- og økonomisystem. En part har meddelt sin interesse, og der vil komme et oplæg fra Vandrådet inden sommerferien. Det er selvfølgelig blandt de vandværker, der mener, at denne byrde er blevet for stor. Skabelon til udarbejdelse af takstblad. En 4 mands gruppe i Vandrådet har i nogle måneder arbejdet med oplæg til en skabelon til udarbejdelse af takstblad. Det er nemlig et alment vandforsyningsanlæg, der fastsætter under overholdelse af det prisloft, der måtte være fastsat for forsyningen i medfør af 6 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, anlægs- og driftsbidrag en gang årligt ved levering af vand fra forsyningen. De årligt fastsatte anlægs- og driftsbidrag skal efterfølgende godkendes af kommunalbestyrelsen. Alt dette fremgår af vandforsyningsloven 53. 4

5 Vi har også haft møde med Randers Kommune. Vi vil godt understrege, at det er ikke for at have ensartede priser, nej tværtimod. Det er blevet til en omfattende skabelon, og årsagen til dette er, at vi har taget hensyn til de interesser, der har været. For at arbejde med skabelonen kræver det, at vandværket har værdisat samtlige værdier. Til dette arbejde findes der hjælp online på FVD s hjemmeside. Når skemaet er udfyldt, så kommer der et udregnet resultat fra FVD. Dette resultat kan så efterfølgende anvendes i skabelonen. Randers Kommune har tilbudt, at anlægsbidraget blot kan indeksreguleres i en periode af 5 år, hvis skabelonen bliver anvendt. Herefter skal vandværket på ny værdisættes. Skabelonen vil blive gennemgået efter generalforsamlingen, hvorefter der vil blive truffet beslutning, om vi skal fortsætte, og forelægge den for Randers Kommune. Vandråd Randers vil godt anbefale skabelonen. Vandforsyningsplan I oktober måned var der indkaldt til dialogmøder om den nye vandforsyningsplan. Vandråd Randers var inviteret til at deltage på samtlige møder. Vi mener, at det var nogle positive møder med en god stemning. Vandråd Randers har skrevet til Randers Kommune om dialogmøderne: Forsyningssikkerhed forsyningsevne tilstandsvurdering Vi forventer, at Randers Kommune er opmærksom på de ændringer, som vandværkerne indberetter. På dialogmøderne kunne vi høre, at der var fejl i de udsendte skemaer. Samtidig forventer vi, at hvis der bliver foretaget rettelser i de forskellige skemaer, så vil dette være foretaget inden udsendelse i høring. Primære og sekundære vandværker Vi mener ikke, at vandværkerne skal opdeles i primære og sekundære vandværker. 5

6 Derimod kunne der være anført i vandforsyningsplanen, at hvis et vandværk af økonomiske eller kvalitetsmæssige årsager ikke kan fortsætte, så skal det ifølge aftale med vandværket og Randers Kommune underlægges et nærliggende vandværk. Forsyningspligt Vandværket skal ikke have forsyningspligt til samtlige ejendomme i forsyningsområdet. Der skal laves retningslinier for afstand (økonomisk betragtning) og vandkvalitet i forbindelse med lange afstande og lavt forbrug. Markvanding Vi mener, at der skal gives tilladelse til private boringer til markvanding. Men det skal være under skarp kontrol af Randers Kommune, og vandværkerne skal være orienteret. Forsyningssikkerhed omfang tidsfrist Hvis det er vandkvalitet og risiko for vandforsyningen, så skal det rettes omgående. Hvis det er mindre forhold, så kan tidsfristen godt være 1 år. Vandværkernes forsyningsområder Vi forventer, at der bliver indgået fornuftige aftaler med vandværkerne om de ændrede / nye forsyningsområder. Takstblad Vi forsøger, at der er udarbejdet et takstblad, som kan være skabelon for samtlige vandværker. Men om arbejdet kan være afsluttet februar / marts 2013, kan jeg betvivle. Vi skulle jo gerne have samtlige vandværker til at sige ja. Høring og information Vi forventer, at Vandråd Randers og de enkelte vandværker får mulighed for at få forslag til vandforsyningsplan tilsendt til gennemgang og evt. bemærkninger inden udsendelse i høring. Teknik- og miljøudvalget har den 14. marts 2013 godkendt vandforsyningsplanen. Fra den 19. marts 2013 til den 14. maj 2013 har planen været i høring. Planen forventes godkendt den 17. juni 2013 af byrådet. 6

7 Vandindvindingstilladelser Vandrådet har tidligere skrevet rundt til vandværkerne, at de skal være opmærksomme på udløb af vandindvindingstilladelser. Som det fremgår af den nye vandforsyningsplan, så er der ca. 50 vandværker, som skal have deres vandindvindingstilladelse fornyet i planperioden af Randers Kommune. Disse vandværker skal jo snart til at ansøge om fornyelse. Temadag i 2012 Vandrådet afholdte en temaaften den 4. oktober Der deltog 20 vandværker med 61 personer. Flot deltagelse. Temaet på aftenen var Gennemgang af et analysecertifikat, og hvordan læses dette Hvordan holder man øje med sit drikkevand Hvordan anvender man de tilsendte analyseresultater Hvad skal man gøre ved en forurening Beskriver de forskellige analyseparametre. Det var Eurofins ved Synove Enghave, der informerede om disse punkter. Vi mener, at det var inspirerende foredrag, og der blev stillet mange spørgsmål fra deltagerne. Vi vil gerne høre om forslag til et nyt tema?? Regulativ Vort regulativ, som blev godkendt den 1. november 2011, har der været stor tilslutning til. Der er tilsluttet 72 vandværker, hvoraf de 22 vandværker ikke er medlemmer. Ansøgning om udlægning af BNBO Randers Kommune havde i 2012 fremsendt ansøgning om udlægning af BNBO altså et nærområde omkring boringen, som kan beskytte den mod forurening, hvis den ikke er tilstrækkelig beskyttet i forvejen. Miljøstyrelsen havde 16 mill. kr. til uddeling til kommunerne i 2012 og i Randers Kommune fik desværre ikke noget i 2012, men forsøger igen i Pengene skal gå til udpegning af BNBO og vurdering af sårbarheden i dette område. 7

8 En eventuel erstatning for tab, eksempelvis ved ændret dyrkning af jorden, skal betales af vandværket. Randers Kommune har vurderet i deres ansøgning, at det vil berører ca. 20 vandværker. Pulsafgang fra vandmålere Randers Kommune havde ønske om at opsætte vandmålere med pulsafgang i offentlige bygninger. Det vil være opsætning af 85 vandmålere hos 18 vandværker. (dog 262 vandmålere i alt incl. Verdo). Verdo Energirådgivning er entreret til dette arbejde. På et møde den 5. november 2012 blev Randers Kommune og Vandrådet enige om 3 forskellige måder at opsætte disse vandmålere på. Vandrådet håber, at arbejdet er udført i en positiv forståelse. Klimatilpasning Senest med udgangen af 2013 skal alle kommuner i landet have udarbejdet en klimatilpasningsplan, der kan beskytte borgere og virksomheder mod følgerne af skybrud og oversvømmelse. Randers Kommune er ved at udarbejde en sådan klimatilpasningsplan. Der, hvor vandværkerne skal være opmærksomme, er i forbindelse af forurening af grundvandet og oversvømmelse af vandværksbygninger. Kommunerne kan anmode vandselskaberne (Spildevand) om at udarbejde et oversvømmelseskort. Vandselskaberne (Spildevand) kan opkræve udgifterne til kort over spildevandstaksterne, da det betragtes som et anlægsaktiv. Yderlige oplysninger om oversvømmelsesmuligheder kan ses på Indberetning om boringer Pr. 1. januar 2013 skal vandværkerne selv fremover indberette status for boringer til Jupiter databasen via en hjemmeside en gang årligt. Fristen for første indberetning var den 1. februar Inden da skal vandværkerne udpege en kontaktperson og en mail adresse. Kursus i drift af vandforsyning / hygiejne og i ledelsessystem om kvalitetssikring Som I ved, så har Miljøminister Ida Auken indført bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg. 8

9 Bekendtgørelsen betyder At bestyrelsen på alment vandværk skal sørge for, at den driftsansvarlige på vandværket skal gennemføre et kursus i drift og hygiejne af vandforsyninger uanset vandforbrug på vandværket At vandværker, der leverer m3 eller derover, skal indføre et ledelsessystem til kvalitetssikring af forsyningen. FVD har udarbejdet et elektronisk ledelsessystem, der hedder TETHYS At vandværker, der leverer over m3 skal derudover også opfylde nogle ISO certificeringskrav. Disse ting skal være indført senest den 31. december Vandforsyningen skal underrette kommunalbestyrelsen om indførelse af nævnte krav senest 6 måneder efter indførelse. Der vil være bødestraf, hvis reglerne ikke overholdes. Vi har påtænkt yderlig information om dette på en temaaften. Medlemmer i Vandrådet Vi er 54 medlemmer i Vandrådet. Dette er en medlemspct. af de mulige vandværker på 75% Tak Jeg vil gerne slutte med at sige tak til bestyrelsen for godt samarbejde samt tak til medlemmerne, der har deltaget i gruppearbejde. 9

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup.

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup. Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup. Dato: 13-11-2014 Ref.: BHJ Kopi: 1. Velkomst ved vandrådets formand Arne Welcher Christensen og valg af dirigent.

Læs mere

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 15. november 2011 i Brørup.

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 15. november 2011 i Brørup. Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 15. november 2011 i Brørup. Dato: 15-11-2011 Ref.: BHJ Kopi: Velkomst Udbud vandanalyser 2012 2015 v/peder Dall Jørgensen Gennemgang af den

Læs mere

REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014

REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014 REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014 1. Valg af dirigent Formanden Jens Sørensen (JS) bød velkommen. Herefter ifølge vedtægterne, valg af dirigent: Jørgen Herholdt

Læs mere

Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående vandbehandling. Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand

Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående vandbehandling. Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark november nr. 196 2014 Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående

Læs mere

Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer

Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer Referat af repræsentantskabsmødet 16. april 2013 Deltagere fra vandrådet i Herning Kommune: Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer Torben Jensen

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 19. december 1997 af østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Ebbe Christensen, Teilmann Peter Gert Jensen (kst. ). 14. afd. nr. 3-0050-93. S mod Magleby

Læs mere

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget.

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Beretning for Vrist Pumpelag april 2012 april 2013. Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Nogle glæder

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2022 Plandel Forslag august 2010 Kolofon Udarbejdet af: Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: middelfart@middelfart.dk www.middelfart.dk Rapportens titel:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Formandsberetning til generalforsamlingen den 26. februar 2008. Introduktion

Formandsberetning til generalforsamlingen den 26. februar 2008. Introduktion Slagslunde Fjernvarmelaug Formand Marie Louise Allerslev, Egetoften 7, Slagslunde 3660 Stenløse. Tlf.: 4818 3884 e-mail: SFL@SlagslundeFjernvarmelaug.dk Formandsberetning til generalforsamlingen den 26.

Læs mere

Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012.

Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012. Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012. Der var 30 fremmødte heraf 22 stemmeberettigede. Den udsendte dagsorden blev fulgt. Punkt 1. Valg af dirigent. Kurt Christiansen

Læs mere

Klarup Vandværk a.m.b.a.

Klarup Vandværk a.m.b.a. Klarup Vandværk a.m.b.a. Referat af generalforsamling på Klarup Kro Torsdag den 28. februar 2013 kl. 19:30 1. Valg af dirigent a. Per Vagn Nielsen blev valgt b. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

2010 var et år med mange udfordringer og ting der skulle tages hånd om i vandrådet bestyrelsen har holdt ca. 12 møder med kommunen og i bestyrelsen.

2010 var et år med mange udfordringer og ting der skulle tages hånd om i vandrådet bestyrelsen har holdt ca. 12 møder med kommunen og i bestyrelsen. Bestyrelsens beretning 2011 2010 var et år med mange udfordringer og ting der skulle tages hånd om i vandrådet bestyrelsen har holdt ca. 12 møder med kommunen og i bestyrelsen. Bestyrelsen finder at samarbejdet

Læs mere

Konsulentbistand og store efterregninger. Parkeringsanlæg kan pålægges dækningsafgifter

Konsulentbistand og store efterregninger. Parkeringsanlæg kan pålægges dækningsafgifter Nyhedsmagasin for kommuner Nr. 01 /2010 Ret & Indsigt horten yder full-service juridisk rådgivning til kommuner, offentlige og private virksomheder Konsulentbistand og store efterregninger forholdsregler

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen.

Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen. Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen. Jubilæumsår: Vandværket blev sat i drift i efteråret 1948 og runder således det skarpe

Læs mere

Formand for vandværk vil tage kontakt til vandværksforeningen, evt. sammen med advokat Per Feldby.

Formand for vandværk vil tage kontakt til vandværksforeningen, evt. sammen med advokat Per Feldby. Stodderstubben. Stodderstubben grundejerforening består af 52 parceller som blev udstykket i 1976 af matrikel nr.: 11 e m.fl. ( som består af vejene Slåenvej, Syrenvej og Forsythiavej ) og 14 b. m.fl.

Læs mere

TETHYS Ledelsessystem udviklet af vandværksfolk til vandværksfolk. Velbesøgt udstilling i Aars. medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark

TETHYS Ledelsessystem udviklet af vandværksfolk til vandværksfolk. Velbesøgt udstilling i Aars. medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark april nr. 188 2013 Velbesøgt udstilling i Aars TETHYS Ledelsessystem udviklet af vandværksfolk til vandværksfolk TIL MÅLING OG OVERVÅGNING

Læs mere

Padborg Vandværk A.m.b.a.

Padborg Vandværk A.m.b.a. Referat fra Ordinær generalforsamling i Padborg Vandværk A.m.b.a. Tirsdag den 12. april 2011 kl. 19.30 på Frøslev Kro Fremmødte: 30 stemmeberettigede + revisor. Formanden Jeppe B. Jørgensen bød velkommen

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. marts 2014 Tirsdag den 25. marts 2014 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

FVD s mening om vandsektorlovsrapporten

FVD s mening om vandsektorlovsrapporten vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark april nr. 193 2014 FVD s mening om vandsektorlovsrapporten Læs også: - Få hjælp til Jupiter - Status på BNBO - Risikovurdering i Tethys - Slam

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KL s høringssvar til vejledning om normalregulativ for almene vandforsyninger og vejledning om takster for vand

KL s høringssvar til vejledning om normalregulativ for almene vandforsyninger og vejledning om takster for vand NOTAT KL s høringssvar til vejledning om normalregulativ for almene vandforsyninger og vejledning om takster for vand Hermed fremsender KL s sekretariat høringssvar. Der tages forbehold for en politisk

Læs mere