Vilkår for. Parcelhusforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for. Parcelhusforsikring"

Transkript

1 Vilkår for December 1992

2 PARCELHUSFORSIKRING Siderne fra 1 til 11 (begge incl.) omhandler de vilkår, der er gældende for parcelhusforsikringen. Ansvars- og retshjælpsforsikringen fremgår dog af siderne 12 og 14. De generelle vilkår om præmiebetaling, indeksregulering m.v., jvfr. siderne (begge incl.), samt ordlisten, hvori en række begreber nærmere defineres, er ligeledes gældende for denne forsikring. Når det i vilkårene henvises til ordlisten, er dette markeret med en stjerne (*), og samtidig er ordet/begrebet fremhævet. Indhold Vilkårene er opdelt i følgende hovedafsnit: Forsikrede genstande. side 2 Brandforsikring. side 3 Hus- og grundejerforsikring side 4 Incl. ansvarsdækning side retshjælpsdækning side 14 Glas- og sanitetsforsikring.. side 6 Svamp- og insektskadeforsikring.. side 6 Rørskadeforsikring (skjulte rør). side 7 Skadeopgørelse, herunder erstatningsfastsættelse og -udbetaling side 8 Restværdidækning.. side 10 Følgeudgifter, bl.a. lovliggørelse og huslejetab.. side 11 Generelle vilkår..... side 15 Ordliste..... side 20 I policen vil det være angivet, hvilken ejendom, der er forsikret. Endvidere vil det fremgå, hvilken forsikringsdækning, de enkelte bygninger er indtegnet til. Det kan i policen være indføjet særlige vilkår. Er dette tilfældet, vil det således være disse særlige vilkår, der er gældende forud for bestemmelserne i nærværende hæfte. 1

3 Forsikrede genstande Forsikrede genstande Bygninger, incl. fundament indtil en dybde af 1 meter under jordlinien eller under kældergulv. *Sædvanlig fast bygningstilbehør og alle *faste installationer af ikke erhvervsmæssig karakter, alt forudsat det tilhører *sikrede. Anlæg til udnyttelse af vedvarende energikilder, f.eks. sol- og jordvarmeanlæg, varmepumpeanlæg samt vindmøller, er kun omfattet efter særlig aftale med Bornholms Brand. Om dækning er etableret, vil således fremgå af policen. Hegn og mur, der er opført på støbt sokkel. Støbte og nedgravede svømmebassiner, men ikke over- eller tildækninger til disse. Vægmalerier, relieffer, udvendig udsmykning på bygninger samt haveskulpturer på støbt sokkel for deres håndværksmæssige værdi med i alt højst kr ,00 (indeksreguleres - basisår 1992). Haveanlæg, herunder plankeværker og stakitter, der ikke er opført på støbt sokkel, er alene omfattet af brandforsikringen. 2

4 Brand *Brand *Direkte tab som følge af: 1) *Brand. 2) Smeltning af ting, der er imprægneret mod brand. 3) *Eksplosion. 4) *Pludselig opstået tilsodning fra forskriftsmæssig rumopvarmningsanlæg eller elektriske apparater. 5) Tørkogning af kedler til rumopvarmning. 6) *Sprængning. 7) Nedrivning eller anden forsvarlig foranstaltning for at forebygge eller begrænse brandskader. 8) Bortkomst under brandskade. 9) Nedstyrtende fly eller ting fra fly. ikke 1) Skade ved svidning, forkulning, overophedning eller smeltning af ikke imprægnerede ting - f.eks. på grund af gløder fra tobaksrygning, pejs eller andet. 2) Skade på ting, der med vilje udsættes for ild eller varme, medmindre skaden skyldes mekanisk eller teknisk svigt. 3) Skade forårsaget af medførte sprængstoffer fra fly. Lynnedslag *Direkte tab som følge af lynnedslag, når lynet er slået ned direkte i de forsikrede genstande eller i den bygning, hvori de forsikrede genstande befinder sig. ikke Enhver form for indirekte skade forårsaget ved *kortslutning eller andre elektriske fænomener, eksempelvis skade som følge af overspænding og induktion opstået under tordenvejr. Se dog dækning for el-skade. El-skade *Direkte tab som følge af skade på elektrisk eller elektronisk materiel af enhver art, herunder skade på tilhørende isoleringsmateriel, ved *Kortslutning, overspænding, induktion, statisk elektricitet og spændingsudsving. Af enhver skade gælder en selvrisiko på kr. 519,00 (indeksreguleres - basisår 1992) ikke 1) Skade omfattet af garanti, vedligeholdelses- eller serviceabonnement. 2) Skade, der skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering, mangelfuld vedligeholdelse og slitage. 3) Skade på el-installation, der ikke er i overensstemmelse med Stærkstrømsreglementet eller anvendes i strid hermed. 4) Skade på gulvvarmelegemer og andre skjulte varmelegemer til opvarmning af selve ejendommen. 3

5 Hus- og grundejer Hus- og grundejerforsikringen omfatter nedenstående skadeårsager, dog under forudsætning af, at skaden ikke kan tilskrives *mangelfuld vedligeholdelse, slitage, tæring, fejlkonstruktion, fejlmontering, underdimensionering eller anden fejl ved fremstilling eller opførelse af de forsikrede bygninger og tilbehør her til. *Storm *Direkte tab som følge af: 1) *Storm eller skypumpe. 2) Nedbør, der sker samtidig med og skyldes *storm- eller skypumpeskade på bygning. ikke 1) Skade, der skyldes oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. 2) Skade, der skyldes, at nedbør eller smeltevand trænger gennem utæthed eller åbning i bygning, der ikke er en umiddelbar følge af en dækket bygningsskade. Tyveri og hærværk *Direkte tab som følge af tyveri og hærværk. ikke Skade ved tyveri og hærværk. 1) der ikke er anmeldt til det lokale politi, 2) fra ejendom, der har været *ubeboet i mere end 6 måneder. 3) begået af de *sikrede, lejere, lånere, medhjælp eller personer med lovlig adgang til ejendommen, 4) på bygning under opførelse samt byggematerialer og andet tilbehør, der ikke er fastmonteret. Nedbør *Direkte tab som følge af skade ved regneller smeltevand, der under *voldsomt skybrud eller *voldsomt tøbrud oversvømmer bygning eller stiger op gennem afløbsledning. ikke 1) Skade, der skyldes, at nedbør eller smeltevand trænger gennem utæthed eller åbning i bygning, der ikke er en umiddelbar følge af en dækket bygningsskade. 2) Skade, der skyldes oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. Udstrømning af vand, olie og kølevæske *Direkte tab som følge af skade ved tilfældig og *pludselig udstrømning af vand, olie og kølevæske fra: 1) Røranlæg og dertil knyttede installationer, herunder køle- og fryseanlæg. 2) Vand-, varme- og sanitetsinstallationer. 3) Akvarium og vandsenge. 4) Beholdere med et rumindhold på 20 liter eller derover. ikke Skade som følge af: 1) Udsivning eller dryp. 2) Opstigning af grund- eller kloakvand. 3) Vand fra tagrende eller nedløbsrør. 4) En ikke dækket frostsprængningsskade. 5) Påfyldning eller aftapning. 6) Bygge- eller reparationsarbejder. Endvidere: 7) Reparation af tærede røranlæg, herunder udgift til lokalisering af skaden samt reparation af bygning. 4

6 Hus- og grundejer Frostsprængning af røranlæg *Direkte tab som følge af frostsprængning af: 1) Røranlæg, der tilfører bygningerne vand. 2) Røranlæg, der indgår i bygningens vandog sanitetsinstallationer. 3) Centralvarme- og varmtvandsanlæg og dertil hørende kedler og beholdere, pumper, målere og radiatorer. ikke 1) Udendørs installationer/ anlæg, herunder tagrender, nedløbsrør, vandpumper, springvand og svømmebassin og dertil hørende installationer. 2) Frostsprængning, der skyldes manglende eller utilstrækkelig opvarmning, medmindre årsagen er tilfældig svigtende varmeforsyning. Denne bestemmelse er også gældende for *ubeboede ejendomme, medmindre samtlige installationer til brugsvand og varmeanlæg er aftappede og aflukkede. Aftappes varmeanlægget ikke, er det en dækningsforudsætning, at anlægget er forsynet med frostvæske, der kan modstå 20 0 C. Snetryk *Direkte tab som følge af skade ved snetryk. ikke Skade, der kan henføres til underdimensionering. Påkørsel Skade på bygning, der rammes af trafikmiddel. ikke Skade, hvor trafikmiddel ikke er impliceret. Anden upåregnelig skade Anden upåregnelig skade, der sker *pludseligt, og hvor skadeårsagen ikke andetsteds i vilkårene er nævnt som dækket eller undtaget. Skade på glas og sanitet kan ikke henføres under dette afsnit, men dækkes i h.t. afsnittet om glas og sanitet. Det vil fremgå af policen, hvorvidt denne dækning er etableret. ikke 1) Skader, der ikke anses for at være *pludseligt opstået, men er sket over et tidsrum, f.eks. ved udsivning, tæring, sætning eller lignende. 2) Skader, der er *påregnelige, f.eks. skade forårsaget ved spild af væsker, tilsmudsning, svidning og lignende. 5

7 Glas og sanitet Glas og sanitet *Direkte tab som følge af: 1) *Brud på glas, der er bygningsbestanddele. 2) *Brud på sanitet, d.v.s. WC-kummer og cisterner, bidets, håndvaske og badekar. Det er en forudsætning at genstandene er indsat, indrammet eller på anden måde endeligt anbragt i hel stand på deres plads som bygningsbestanddele. Alle skader erstattes in natura. ikke 1) Skade, der ikke kan betegnes som *brud. 2) Skade forårsaget ved frostsprængning. 3) Skade sket i forbindelse med ombygning, vedligeholdelse eller reparation af de forsikrede genstande, deres rammer, indfatning eller lignende. 4) Drivhuse og mistbænke, samt glas- eller erstatningsmaterialer herfor - og sanitet i erhvervslokaler. Svamp og insekt Svamp og insekt 1) Skade på bygning, der skyldes angreb af træ- eller murødelæggende svampe og insekter, når et aktivt angreb er konstateret og anmeldt i *aftaleperioden. 2) Efter *aftaleperiodens udløb dækker forsikringen i indtil 3 måneder under forudsætning af a) at skriftlig anmeldelse til Bornholms Brand er sket indenfor dette tidsrum b) at risikoen ikke er dækket af anden forsikring Ved svampeskade eller angreb af træødelæggende insekter betales for udskiftning eller afstivning af det angrebne træværk, hvis dette er påkrævet af hensyn til træværkets bæreevne. Ved angreb af husbukke foretages tillige bekæmpelse af disse. Ved angreb af murødelæggende insekter repareres den beskadigede mørtel, men kun hvis det er påkrævet af hensyn til murværkets bæreevne. ikke Skade, der skyldes 1) råd eller rådborebiller, 2) tilstopning af nødvendige ventilationsåbninger og *mangelfuld vedligeholdelse. 3) materiale- eller konstruktionsfejl, herunder forkert isolering eller anden udførelsesfejl. Er fejlen begået før *sikrede overtog ejendommen, er skaden dog dækket, hvis *sikrede ikke vidste, eller burde vide, at der var materiale- eller konstruktionsfejl. Endvidere undtages skade på 4) trækonstruktioner, som er udsat for vejr og vind, f.eks. udvendige trapper, verandaer, terrasser, altaner, balkoner, solafskærmninger, plankeværker, pergolaer og andre haveanlæg. 5) kælderbeklædning, d.v.s. trægulv, indfatninger, vægbeklædning og fodpaneler i kældre, 6) træfundamenter, træpilotering og skader, der stammer herfra, 7) træværk, når skaden alene omfatter træværkets udseende, f.eks. misfarvning på grund af blåsplint. 6

8 Skjulte rør Skjulte installationer Forsikrede genstande under dette afsnit er: Det er en forudsætning, at de under pkt. 1 og 2 nævnte rør/kabler forefindes i eller 1) Skjulte gas-, vand-, varme-, olie- og under ejendommens grundmurede bygninger. afløbsrør. 2) Skjulte el-kabler, gulvvarmelegemer og andre skjulte varmelegemer til opvarmning af selve ejendommen. Ved skjulte rør/kabler forstås sådanne, der er skjulte i vægge, skunkrum, krybekældre, under gulv, indstøbt i gulv eller i permanent lukkede rum. Udvendige rørledninger Forsikrede genstande under dette afsnit er: 1) Stikledninger i jorden til gas, vand, varme og afløb samt el-kabler, alt fra udvendig side af fundament til hovedledning i det omfang, *sikrede har vedligeholdelsespligten. Hvis ejendommen ikke er tilsluttet fælles kloakanlæg, da fra bygning til egen septiktank/rensningsanlæg. 2) Nedgravede rør til fyringsolie fra tank til bygning og nedgravede rør fra svømmebassin til bygning. Dækning Skade som følge af brud på skjulte installationer og udvendige rørledninger. Der ydes erstatning for: 1) Reparation af utætheder, som opstår i de forsikrede rør/kabler samt opbrydning og retablering i forbindelse hermed. 2) Udbedring af bygningsbeskadigelse, som er en følge af disse utætheder. 3) Retablering af haveanlæg. 4) Fejlfindingsudgifter ved en dækket skade. ikke 1) Anlæg til udnyttelse af vedvarende energikilder, f.eks. sol- og jordvarmeanlæg og varmepumpeanlæg. 2) Skade på eller fra drænrør, brønde, tanke og andre beholdere. 3) Svampeskade 4) Frostsprængning og vandskade som følge heraf. 7

9 Skadeopgørelse Skadeopgørelse Erstatningens fastsættelse Opgørelsen afhænger af, hvilken af de følgende forsikringsformer, der gælder. Fremgår andet ikke enten af policens forside eller af eventuelt vedlagt bygningsspecifikation opgøres skaden på grundlag af nyværdi. Indeholder policen flere positioner, respektive underpositioner eller afsnit, behandles hver af disse som en selvstændig forsikring. Nyværdiforsikring Skaden opgøres på grundlag af det beløb, som efter priserne på skadetidspunktet vil medgå til genoprettelse af det beskadigede og på nøjagtig samme sted. Såfremt det skaderamte på grund af slid og ælde er værdiforringet mere end 30 % i forhold til nyværdien, nedsættes erstatningen i forhold til værdiforringelsen. Prisfastsættelse Ved prisfastsættelse kan ikke benyttes priser for dyrere byggematerialer end i de skaderamte bygninger og højst priser for byggematerialer og byggemetoder, der er gængse på skadetidspunktet. Beskadigelse af kosmetisk art samt farveforskelle mellem erstattede genstande og de resterende erstattes ikke. Bornholms Brand har ret til at lade opførelse foretage ved afholdelse af licitation i overensstemmelse med lov nr. 216 af om licitation. Prisstigninger I forbindelse med reparation/genopførelse tages der ved erstatningens fastsættelse hensyn til ændring af byggepriserne, der måtte finde sted inden for en normal byggeperiode, regnet fra skadetidspunktet. Selvbyg Såfremt *sikrede, helt eller delvist, selv forestår reparation/genopførelse, foretages der rimeligt fradrag i den del af det opgjorte erstatningsbeløb, der vedrører *sikredes eget arbejde. Dagsværdiforsikring Skaden opgøres på grundlag af det beløb, som efter priserne på skadetidspunktet vil medgå til genoprettelse af de beskadigede med samme byggemåde og på nøjagtigt det samme sted - dog foretages fradrag for værdiforringelse som følge af slid og ælde. Indeksreguleret Sumforsikring Skaden opgøres som anført under afsnittet Dagsværdiforsikring. Dog vil erstatningsbeløbet max. andrage det beløb, der enten fremgår af policens forside eller fremgår af eventuel vedlagt bygningsspecifikation. Indeksreguleret Førsterisikoforsikring Skaden opgøres som anført under afsnittet Nyværdiforsikring. Dog vil erstatningsbeløbet max. andrage det beløb, der enten fremgår af policens forside eller fremgår af eventuel vedlagt bygningsspecifikation. Rabat Afgøres skaden med kontanterstatning skønt naturalerstatning er mulig, er Bornholms Brand berettiget til at fradrage den rabat, Bornholms Brand kunne have opnået ved naturalerstatning. Moms og afgift Moms (merværdiafgift) og andre afgifter udlægges ikke af Bornholms Brand, når *sikrede kan modregne det i sit regnskab med Toldvæsenet. Forladte bygninger For bygninger, der henligger forladt, fastsættes erstatningen med fradrag for såvel værdiforringelse på grund af slid og ælde som for nedsat anvendelig. Bygninger bestemt til nedrivning For bygninger, som forud for skaden var bestemt til nedrivning, opgøres erstatningen til materialeværdien med fradrag af nedrivningsomkostningerne. Var nedrivningen ikke umiddelbart forestående, kan ydes en passende erstatning for afsavn. Den samlede erstatning kan dog ikke overstige det beløb, som erstatningen ville andrage, hvis den var opgjort efter de for policen gældende opgørelsesprincipper for genopførelse. 8

10 Skadeopgørelse Erstatningens udbetaling Erstatning til reparation/genopførelse Erstatning udbetales, når retablering af det beskadigede har fundet sted. Hvis der i forbindelse med retableringen er udarbejdet en af Bornholms Brand godkendt rateplan, udbetales erstatningen i overensstemmelse hermed, når det overfor Bornholms Brand dokumenteres, at betingelserne for udbetaling er opfyldt. Erstatning til fri rådighed Såfremt erstatning ikke anvendes til retablering af det beskadigede, foretages foruden fradrag for værdiforringelse på grund af slid og ælde også fradrag for nedsat anvendelighed. Der ydes ikke erstatning for restværdi og lovliggørelse (forøgede byggeudgifter). Erstatningen kan ikke overstige bygningens handelsværdi. Udbetaling af brandskadeerstatning forudsætter samtykke af de berettigede ifølge samtlige krav og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen. 9

11 Restværdi Restværdidækning Hvis bygningen er beskadiget med mindst 50 % af bygningens nyværdi, kan *sikrede - i stedet for reparation - vælge at få nedrevet de ubeskadigede rester og få erstatningen opgjort, som om bygningen var totalskadet. Restværdierstatningen opgøres efter samme regler som den egentlige skadeerstatning. Er den beskadigede bygning dækket på grundlag af dagsværdi, kan restværdierstatningen max. andrage 50 % af den egentlige skadeerstatning for bygningen. For bygninger indtegnet til indeksreguleret sum- eller førsterisikoforsikring, kan den samlede erstatning (restværdi plus den egentlige skadeerstatning) ikke overstige forsikringssummen. Eventuel værdi af anvendelige rester, der frigøres ved nedrivningen. fradrages i erstatningen. Hvis *sikrede ønsker at overtage anvendelige rester, kan de genkøbes til det beløb, de indgår med i erstatningsopgørelsen, dog med fradrag for eventuelle reparationsomkostninger og lignende. Der er en betingelse for erstatning at: 1) Anvendelige rester er nedrevet inden 2 år fra skadedatoen. 2) Erstatningen anvendes til genopførelse af ny bygning på samme sted og til samme anvendelse. Ved genopførelse skal skadeerstatningen anvendes før restværdierstatningen. Restværdierstatning, som ikke anvendes til genopførelse på samme sted og til samme anvendelse, bortfalder. Det bemærkes, at forladte bygninger samt bygninger, der før forsikringsbegivenheden var bestemt for nedrivning, ikke er omfattet af restværdiforsikringen. 10

12 Følgeudgifter Lovliggørelse Forøgede byggeudgifter ved reparation eller genopførelse, som påføres *sikrede til opfyldelse af krav, der stilles af bygningsmyndighederne i kraft af byggelovgivningen. Det er en betingelse for erstatning at: 1) Udgifterne vedrører de dele af bygningen, der betales erstatning for. 2) Bygningen ikke er værdiforringet på grund af slid og ælde med mere end 30 % af nyværdien. 3) Dispensation fra bestemmelsen i byggelovgivningen ikke har kunnet opnås. 4) Istandsættelse eller genopførelse finder sted. 5) Kravet er begrundet i en på skadetidspunktet gældende byggelovgivning. ikke 1) Udgifterne, der skyldes *mangelfuld vedligeholdelse. 2) Afgifter, indskud, depositum og lignende til de forskellige forsyningsværker samt udgifter, der har relation til anden lovgivning end byggelovgivningen. 3) Udgifter til gennemførelse af foranstaltninger, som af myndighederne var forlangt eller kunne være forlangt inden skaden. Erstatningsregler 1) Erstatningen beregnes til de udgifter - regnet efter priserne på skadetidspunktet - der vil medgå til reparation eller genopførelse i samme skikkelse, til samme anvendelse og på nøjagtigt samme sted. 2) Erstatningen er for hver bygning højst 10 % af bygningens nyværdi. Ved sumdækning dog højst 10 % af bygningens forsikringssum. 3) Lovliggørelsesudgifter indgår ikke ved beregning af restværdi for den beskadigede bygning. 4) Resternes værdi til anden anvendelse fradrages i erstatningen. 5) Lovliggørelseserstatningen bortfalder, hvis denne ikke anvendes til opfyldelse af myndighedskravet. Øvrige følgeudgifter Oprydning/nedrivning Rimelige og nødvendige udgifter til oprydning og nedrivning. Ved oprydning forstås fjernelse af bygningsrester, der ifølge skadeopgørelsen ikke kan bruges igen. Redning og bevaring Rimelige udgifter til redning og bevaring af det forsikrede. Repareres den beskadigede bygning ikke, eller genopføres den i anden skikkelse end tidligere, betales kun erstatning for det tidsrum, der ville være medgået til at sætte bygningen i samme stand som før skaden. Flytning og opmagasinering Rimelige udgifter til ud- og indflytning af *sikrede indbo samt opmagasinering heraf erstattes i indtil 1 år. Der ydes tillige erstatning for *sikredes merudgifter ved fraflytning af egen privat bolig, men ikke sommerhus, i indtil 1 år regnet efter skadetidspunktet. Repareres den beskadigede bygning ikke, eller genopføres den i anden skikkelse end tidligere, betales kun erstatning for det tidsrum, der ville være medgået til at sætte bygningen i samme stand som før skaden. Huslejetab Dokumenteret tab, hvis en udlejet beboelsesbygning bliver ubeboelig efter en af Bornholms Brand dækket skade. Huslejetab betales på grundlag af gældende lejekontrakt indtil 1 måned efter skadens udbedring og højst 1 år fra skadedagen. Repareres den beskadigede bygning ikke, eller genopføres den i anden skikkelse end tidligere, betales kun erstatning for det tidsrum, der normalt ville være medgået til at sætte bygningen i samme stand som før skaden. 11

13 PRIVATANSVARSFORSIKRING Hvornår har man dækning Det er en forudsætning, at denne er etableret med hus- og grundejerdækning. Endvidere er det en forudsætning, at det ansvarspådragende forhold vedrører den forsikrede ejendom eller dens pasning. Ansvarsforsikringen dækker i de tilfælde, hvor en *sikret pådrager sig et juridisk erstatningsansvar for skade på personer eller ting forvoldt i *aftaleperioden. Derudover - d.v.s. uanset, at der ikke måtte være et juridisk erstatningsansvar - yder den til familieforsikringen knyttede ansvarsforsikring dækning ved personskader forvoldt af små børn og ved gæstebudsskader. Efter dansk ret er man normalt juridisk ansvarlig, når man ved fejl eller forsømmelse er skyld i den skete skade. Denne hovedregel står ikke skrevet i nogen lov, men er opstået gennem mere end 200 års retspraksis. Er skadevolderen uden skyld i skaden, kaldes den hændelig, og for hændelig skade er man ikke erstatningsansvarlig. Derfor må skadelidte i en sådan situation selv bære tabet. Når skaden er sket Ansvarsforsikringens formål er at betale for *sikrede, hvis denne har pådraget sig et erstatningsansvar - og at bidrage til at friholde *sikrede, hvis der rejses et uberettiget erstatningskrav mod ham eller hende. En *sikret bør derfor ikke på egen hånd anerkende erstatningspligt eller -krav, idet man herved forpligtiger sig uden at have sikkerhed for, at Bornholms Brand er pligtig til at betale. Rejses et erstatningskrav mod den *sikrede, skal det overlades til Bornholms Brand at afgøre, hvordan kravet skal behandles. Afholder den *sikrede på egen hånd omkostninger i sagen, risikeres det, at Bornholms Brand ikke er pligtig at godtgøre disse. Forsikringssum Forsikringen dækker for hver forsikringsbegivenhed med indtil 6 mio. kr. for personskade og 2 mio. kr. for skade på dyr og ting. Beløbene indeksreguleres ikke. Udover erstatningen til den skadelidte dækkes omkostninger i forbindelse med erstatningssagen samt eventuelle renter af erstatningsbeløbet, selv om forsikringssummen derved overskrides. 12

14 Privatansvar Aftaler Forurening Undtaget er ansvar, der udelukkende støttes på aftaler. Ansvar for forurening af luft, jordbund eller vand samt derved forvoldt skade på ting dækkes ikke. Erhverv Ansvar for skade opstået ved udøvelse af en i eller på ejendommen dreven virksomhed dækkes ikke. Varetægt Undtaget er ansvar for skade på ting, som de *sikrede eller de med *sikrede boende familiemedlemmer: 1) ejer 2) har til lån, leje, opbevaring eller afbenyttelse 3) har til behandling, bearbejdning, befordring, har sat sig i besiddelse af eller har i varetægt af anden grund. Dog dækkes sådant ansvar, såfremt skaden er opstået uventet, utilsigtet og ved et *pludseligt uheld og *sikrede i øvrigt ikke har tilsidesat de til enhver tid gældende offentlige forskrifter. Motordrevet køretøj Undtaget af ansvar for skade forvoldt ved benyttelse af motordrevet køretøj. Dette gælder også ansvar for skade på selve køretøjet. Dog dækkes ansvar for skade forvoldt ved benyttelse af motorredskaber under 5 HK, når lovpligtig ansvarsforsikring for disse ikke er eller skulle være tegnet. Ansvar efter færdselsloven ved brug af disse motordrevne redskaber dækkes med færdselslovens summer. 13

15 RETSHJÆLP De fuldstændige vilkår for retshjælpsforsikringen kan rekvireres hos Bornholms Brand eller Forsikringsoplysningen. Retshjælpsforsikringen er knyttet til følgende 4 forsikringsformer: familieforsikring parcelhusforsikringens hus- og grundejerdækning kaskoforsikring for motorkøretøjer lystfartøjsforsikring Tvister vedrørende fast ejendom, motorkøretøjer og lystfartøjer henhører under den forsikring, der er tegnet for henholdsvis ejendommen, motorkøretøjet og lystfartøjet, hvorimod alle andre dækkede tvister henhører under familieforsikringens retshjælpsdækning. Tvister af erhvervsmæssig karakter, herunder bierhverv, er ikke omfattet. Ligeledes kan der ikke ydes dækning til tvister, der omhandler de fleste familieretlige spørgsmål, opløsning af ægteskab eller andre formuefællesskaber, skiftesager, staffesager eller incassosager mod den *sikrede. Det er en betingelse, at en advokat har påtaget sig sagen. Det er således ikke Dem, men advokaten, der skal foretage den skriftlige anmeldelse til Bornholms Brand. Summer og selvrisiko* Fremgår af vilkårene for retshjælp, som kan rekvireres ved henvendelse på mail - eller telefonisk på Retshjælpsforsikringen dækker omkostninger i forbindelse med visse private tvister. 14

16 GENERELLE VILKÅR Præmie Hvordan fastsættes præmien Hvornår skal præmien betales Præmien fastsættes efter Bornholms Brands gældende tarif. Præmien opkræves med angivelse af sidste rettidige betalingsdag. Skadeforsikringsafgift og portoudgifter Hvis præmien ikke betales rettidigt SKAT har pr. 1. januar 2013 indført en ny skadeforsikringsafgift, som udgør 1,1% af forsikringspræmien. Afgiften skal lægges til præmien, hvis forsikringens startdato er efter d. 1. januar ) Betales præmien ikke til tiden, skal der betales gebyr og renter. Bornholms Brand rykker skriftligt. Bornholms Brand kan opkræve portoudgifter i forbindelse med opkrævningen. Indeksregulering 3) For præmie, der vedrører bygningsbrandforsikring, kan Bornholms Brand efter retsplejeloven foretage udlæg. Hvad indeksreguleres Hvordan foretages indeksreguleringen Præmie, selvrisiko, forsikringssummer og andre beløb, der er nævnt i vilkår eller police, reguleres en gang om året på hovedforfaldsdagen. Indeksreguleringen sker i takt med ændringen i det løntal, som Danmarks Statistik offentliggør hvert efterår. Det er den gennemsnitlige faktiske timefortjeneste (incl. dyrtidstillæg, men bortset fra alle andre tillæg) i januar kvartal for alle arbejdere og industri i hele landet. Forsikringssummerne under privatansvarsforsikringen, retshjælpsforsikringen samt børneulykkesforsikringens dødsfaldsdækning indeksreguleres dog ikke. Anmeldelse af skade 2) Betales præmien ikke indenfor den frist, der står i rykkerbrevet, mistes retten til erstatning. Enhver skade skal straks anmeldes til Bornholms Brand Politianmeldelse Tyveri, ran, røveri, overfald og hærværk skal anmeldes til det lokale politi. I det omfang, De modtager kvittering for politianmeldelsen, skal denne medsendes Deres skriftlige anmeldelse til Bornholms Brand. Ansvarsforsikring Såfremt der rejses krav mod Dem som skadevolder, skal enhver forhandling med kravstilleren overlades til Bornholms Brand. Besigtigelse Skade på bygning og indbo må ikke udbedres, før aftale herom er truffet med Bornholms Brand. Dette af hensyn til eventuel besigtigelse af det beskadigede. Dog skal De uden aftale iværksætte foranstaltninger til at begrænse skaden eller afværge yderligere skade. Er der tegnet forsikring mod samme risiko i Hvis skaden også er dækket i et andet selskab andet selskab og har dette selvskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold for nærværende forsikring. Denne bestemmelse vedrører kun fordelingen mellem selskaberne, som betaler erstatningen i fællesskab. 15

17 Generelle vilkår Risikoændringer Ny- og tilbygninger er kun dækket, hvis dette er bekræftet af Bornholms Brand. Ombygning, ændring af tagbeklædning, efterisolering samt forandring af bygningers anvendelse skal meddeles Bornholms Brand, før arbejdet sættes i gang. Herefter tages der stilling til, om og på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte. Det samme gælder ved overgang til andre energiformer, der benyttes til lys, kraft og varme, herunder overgang til fyring med halm. Hvis Bornholms Brand ikke får meddelelse, risikerer *sikrede med øjeblikkelig virkning at miste retten til erstatning helt eller delvist. For de berettigede ifølge samtlige krav og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen, ophører Bornholms Brands ansvar dog med 14 dages varsel. træffer bestemmelse om, hvorvidt forsikringen kan fortsætte og i bekræftende fald på hvilke vilkår. Ønskes der en udvidelse af antallet af medforsikrede børn, skal dette ligeledes anmeldes til Bornholms Brand. Er sådan anmeldelse ikke sket, hæfter Bornholms Brand i skadetilfælde kun på de vilkår og i det omfang, i hvilket det mod den aftalte præmie ville have fortsat forsikringen, hvis forandringen havde været det bekendt. Såfremt de *sikrede undlader at anmelde, at de er fører af eller besætningsmedlem i luftfartøj eller fører af motorcykel, finder ovenstående regler tilsvarende anvendelse. Eventuel prorata erstatning beregnes i forhold til den del af præmien, som vedrører den pågældende person. Besigtigelse Bornholms Brand har ret til at besigtige forsikringsstedet for at vurdere risikoforholdene. Flytning og ejerskifte Flytning Bornholms Brand skal underrettes, såfremt De flytter til anden adresse. Bemærk, at Bornholms Brand udelukkende etablerer forsikringsdækning i det omfang, det forsikrede beror på Bornholm. Ejerskifte Bornholms Brand skal underrettes, såfremt den forsikrede ejendom skifter ejer, *forsikringstageren afhænder den hund, for hvilken ansvarsforsikringen er tegnet. Dækningen ophører ved ejerskifte, og forsikringen kan således ikke uden Bornholms Brands accept overføres til ny ejer. Under parcelhusforsikringen er ny ejer dog dækket indtil 4 uger - under hundeansvarsforsikringen indtil 2 uger - efter ejerskiftedatoen, men alene i det omfang, ny ejer ikke selv har etableret forsikring for risikoen. Ved *forsikringstagers død Hvis en *forsikringstager dør, og ægtefællen sidder i uskiftet bo, fortsætter forsikringen, medmindre den ønskes ændret eller ophævet. Bornholms Brand skal dog have meddelelse herom. Branddækning for bygning fortsætter, indtil det efter reglerne for opsigelse af forsikringen dokumenteres, at Bornholms Brand ikke længere hæfter over for panthavere og andre, der har rettigheder i ejendommen. 16

18 Generelle vilkår Opsigelse af forsikringen Forsikringen gælder i *aftaleperioden, der fremgår af policen, og fortsætter herefter for 1 år ad gangen, hvis ikke De eller vi opsiger den skriftligt, mindst 3 måneder før forsikringens udløb. Fra den dag vi har modtaget en skadeanmeldelse, og indtil 1 måned efter at vi har betalt erstatning eller afvist at dække skaden, kan både De og vi opsige forsikringen (dog ikke bygningsbranddækningen) skriftligt med 14 dages varsel. I stedet for at opsige forsikringen kan Bornholms Brand - også med mindst 14 dages varsel - gøre en fortsættelse af forsikringen betinget af ændrede vilkår, f.eks. begrænsninger i dækningsomfang, særlige selvrisikobestemmelser eller forhøjelse af præmien. De kan vælge at lade forsikringen udgå fra det tidspunkt, hvor ændringen skulle træde i kraft. I givet fald skal Bornholms Brand have skriftlig meddelelse inden den dato, hvor de ændrede vilkår træder i kraft Se dog særlige regler for bygningsbrandforsikring. Ændring af præmie/vilkår Hvis Bornholms Brands tarifpræmie (udover indeksregulering) eller forsikringsvilkår ændres, kan tilsvarende ændringer foretages på denne forsikring med 1 måneds varsel til førstkommende hovedforfald. Ved ændring af tarifpræmie udover indeksregulering eller ændring af vilkår til ugunst for *forsikringstageren, kan forsikringen opsiges til førstkommende hovedforfald. Opsigelsen skal være Bornholms Brand i hænde senest pr. hovedforfaldsdagen. Se dog særlige regler for bygningsbrandforsikring. Særlige regler for bygningsbrandforsikring Bornholms Brands accept af opsigelse af branddækning for bygning forudsætter samtykke af de berettigede ifølge samtlige krav og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen, medmindre ejendommen uden forringelse af disses retsstilling forsikres i et andet selskab, der har koncession til tegning af bygningsbrandforsikring. Bornholms Brand har kun ret til at opsige branddækningen for bygninger, der ikke er forsvarligt indrettet mod brandfare, og for bygninger, som henligger forladt. Branddækningen kan da ophæves med øjeblikkelig virkning. I forhold til eventuelle panthavere ophører Bornholms Brands ansvar dog med 14 dages varsel. 17

19 Generelle vilkår Krigs-, jordskælvs- og atomskader m.v. Rejsegods- og ulykkesforsikringen dækker under krig, krigslignende forhold, oprør eller borgerlige uroligheder, når de *sikrede er på ferie i et land uden for Danmark, dog højst i indtil 1 måned. Det er en betingelse for erstatning, at de *sikrede ikke rejser på ferie til et land, der er i en af de nævnte situationer, de *sikrede ikke selv deltager i handlingerne og skaden ikke skyldes brug af atomvåben. ikke Skade, som direkte eller indirekte er en følge af: 1) Krig, krigslignende forhold, oprør eller borgerlige uroligheder, bortset fra den begrænsede dækning, nævnt under hvad dækkes. 2) Jordskælv eller andre naturforstyrrelser i Danmark (herunder Færøerne og Grønland), eller skade, der står i forbindelse med atomkernereaktioner, f.eks. kernespaltning (fission), kernesammensmeltning (fusion) og radioaktivt henfald, hvad enten sådan skade indtræder i krigstid eller fredstid. Ankenævn Ankemulighed Hvis *sikrede ikke er tilfreds med Bornholms Brands afgørelse, kan der klages til Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon mellem kl. 10 og 13. Klager, der vedrører sager af erhvervsmæssig karakter, behandles kun, hvis nævnet skønner, at sagen ikke adskiller sig væsentligt fra privat forsikringsforhold. Hvilke betingelser skal opfyldes? Ankenævnet kan kun behandle klager, hvis *sikrede forgæves har prøvet at få en tilfredsstillende ordning med Bornholms Brand, eller Bornholms Brand ikke inden 3 uger har svaret på en skriftlig henvendelse fra *sikrede. Hvordan skal De forhold Dem De skal sende klagen til Ankenævnet på et særligt klageskema, som kan fås ved henvendelse til Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade Rønne Telefon Forbrugerrådet Købmagergade København K Telefon De skal til Ankenævnet betale et gebyr, fastsat af Ankenævnet. Gebyret betales tilbage, hvis De helt eller delvist får medhold i klagen, hvis Ankenævnet afviser at behandle klagen, eller hvis De selv tilbagekalder klagen. 18

20 Generelle vilkår Voldgift Hvilke sager kan afgøres ved voldgift Skulle der opstå uenighed mellem *forsikringstageren og Bornholms Brand om skadens opgørelse i bygningsbrandskader, eller méngrad i skader under ulykkesforsikringen, kan såvel *forsikringstageren som Bornholms Brand forlange skaden opgjort af upartiske vurderingsmænd. Hvordan er forretningsgangen *Forsikringstageren vælger den ene vurderingsmand, og Bornholms Brand vælger den anden. Vurderingsmændene vælger inden forretningens foretagelse en opmand, som i tilfælde af uoverensstemmelse mellem vurderingsmændene træder til og indenfor grænserne af uoverensstemmelserne træffer afgørelse om de punkter, der måtte være uenighed om. Kan vurderingsmændene ikke enes om valg af opmand, udpeges denne af præsidenten for Sø- og Handelsretten, når der er tale om bygningsbrandskader, og Den almindelige Danske Lægeforening ved spørgsmål om fastsættelse af méngrad. Vurderingsmændene foretager opgørelsen i nøje overensstemmelse med policens og vilkårenes bestemmelser og afgiver en skriftlig redegørelse. Hver part betaler sin voldgiftsmands honorar, medens opmandens og eventuelle udgifter ved voldgiften deles ligeligt. Lovgivning Hvilke love gælder Foruden police og vilkår, og de heri nævnte love, gælder følgende love: Lov om forsikringsaftaler. Lov om forsikringsvirksomhed. Specielle regler vedrørende branddækning af bygning Bornholms Brand kan ikke - til ugunst for *forsikringstageren eller de berettigede ifølge samtlige krav og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen - fravige de vilkår for branddækning af bygning, der er godkendt af Finanstilsynet. Registerlovgivningen I henhold til bestemmelserne i registerlovgivningen skal det oplyses, at Bornholms Brands kunder registreres centralt i Born- holms Brand med navne-, adresse-, telefonnummer og personnummeroplysninger. 19

Vilkår for. Fritidshusforsikring

Vilkår for. Fritidshusforsikring Vilkår for December 1992 FRITIDSHUSFORSIKRING Siderne fra 1 til 11 (begge incl.) omhandler de vilkår, der er gældende for fritidslhusforsikringen. Ansvars- og retshjælpsforsikringen fremgår dog af siderne

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr Sammenligning Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4301 og de nye betingelser nr. 4301. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39 Side 4 af 39 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 1. Sikrede 1.1 Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Forsikringsformer

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Ejerskifteforsikringen er udarbejdet i relation til lov nr. 437 af 31.05.2000 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og i tilslutning til

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Sammenligning Bygningsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Hvem er sikret? 1.1 Sikret er ejeren af ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af bruger af ejendommen, medmindre andet er anført. 1.2 Omfatter

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser...

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser... ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG Mange forbedringer og få skærpelser... WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser 9800 og 9801 og

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

Vilkår for. Entrepriseforsikring

Vilkår for. Entrepriseforsikring Vilkår for Entrepriseforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller Betingelser nr. 600801 Forsikringsbetingelser for Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79

Læs mere

TDK_4165:TDK_4165 09/09/08 13:34 Side 1. Vilkår for. Antenneforsikring. Kaskoforsikring Ansvarsforsikring. 4165-5 September 1988.

TDK_4165:TDK_4165 09/09/08 13:34 Side 1. Vilkår for. Antenneforsikring. Kaskoforsikring Ansvarsforsikring. 4165-5 September 1988. TDK_4165:TDK_4165 09/09/08 13:34 Side 1 Vilkår for Antenneforsikring Kaskoforsikring Ansvarsforsikring 4165-5 September 1988 Formula TDK_4165:TDK_4165 09/09/08 13:34 Side 2 TDK_4165:TDK_4165 09/09/08 13:34

Læs mere

Stormskadeforsikring for byggeog/eller

Stormskadeforsikring for byggeog/eller Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Brandforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Brandforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring Betingelser nr. 400802 Forsikringsbetingelser for Kombineret Løsøreforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506 KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 400506 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller Betingelser nr. 800302 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for byggeog/eller anlægsarbejde KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Sammenligning Husforsikring Side 1

Sammenligning Husforsikring Side 1 Sammenligning Husforsikring Side 1 B. Forsikrede genstande 1. Bygningsbrandforsikring omfatter: Dækningsskema 1.1. Forsikrede genstande De på forsikringsstedet beliggende bygninger incl. fundament indtil

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 1.00 Hvem er sikret Forsikringstageren er sikret som ejer af ejendommen. 2.00 Hvad omfatter forsikringen 2.10 Forsikringen omfatter 1. Alle bygninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring (udgave per. 1.12.2008) Afsnit All risks forsikring af arbejdsobjektet 1.1 Forsikrede genstande 1.2 Skader der erstattes 1.3 Forsikringen dækker ikke 1.4

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Erhvervsforsikringer fællesvilkår. Maj 2008

Erhvervsforsikringer fællesvilkår. Maj 2008 Maj 2008 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Erhvervsløsøre Nemkonto Bornholms Brandforsikring benytter Nemkonto-systemet til

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter Betingelser nr. 605401 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for musikinstrumenter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Vilkår for. Fritidshusløsøreforsikring

Vilkår for. Fritidshusløsøreforsikring Vilkår for Fritidshusløsøreforsikring December 1992 FRITIDSHUSLØSØRE Siderne fra 1 til 7 (begge incl.) omhandler de vilkår, der er gældende for fritidshusløsøreforsikringen. De generelle vilkår om præmiebetaling,

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 101

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer DF20900-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Vilkår for. Fritidshus bygning

Vilkår for. Fritidshus bygning Vilkår for Fritidshus bygning 5342-3 August 1998 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf.

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Svampeskadeforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Svampeskadeforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 300403 Forsikringsbetingelser for Svampeskadeforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for svampeskadeforsikring

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

Vilkår for. Kraner og andet entreprenørmateriel. 4538-5 Januar 1994. I samarbejde med. Skadesanmeldelser bliver behandlet og afgjort af Topdanmark

Vilkår for. Kraner og andet entreprenørmateriel. 4538-5 Januar 1994. I samarbejde med. Skadesanmeldelser bliver behandlet og afgjort af Topdanmark Vilkår for Kraner og andet entreprenørmateriel 4538-5 Januar 1994 I samarbejde med Skadesanmeldelser bliver behandlet og afgjort af Topdanmark Indhold Se venligst i policen, hvilke forsikringer der er

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Et par ord om dine bygningsforsikringer og om Topdanmarks kombinerede landbrugsforsikring

Et par ord om dine bygningsforsikringer og om Topdanmarks kombinerede landbrugsforsikring Vilkår for Kombineret landbrug ygning 4873-3 November 1989 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug - ygning 4873-3 November 1989 Et par ord om dine bygningsforsikringer og om Topdanmarks

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401.

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. Sammenligning Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser 1104 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Betingelser. Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus. Nr. 5301. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus. Nr. 5301. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus Nr 5301 Indholdsfortegnelse Det fremgår af policen, hvad forsikringen omfatter Afsnit 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 2

Læs mere

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk December 2000 Vilkår for Ejerskifteforsikring Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk Ejerskifteforsikring Forsikringen har kun gyldighed for ejendomme, der er

Læs mere

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987, som ændret ved lov nr. 262 af 6. maj 1993, har De

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Basis Bygningsbrandforsikring

Basis Bygningsbrandforsikring Betingelser nr. 302702 Forsikringsbetingelser for Basis Bygningsbrandforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring Betingelser nr. 307502 Forsikringsbetingelser for All-risks bygningsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Bygningsbrandforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Bygningsbrandforsikring Betingelser nr. 300104 Forsikringsbetingelser for Bygningsbrandforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for bygningsbrandforsikring

Læs mere

Vilkår for. Fritidshus bygning

Vilkår for. Fritidshus bygning Vilkår for Fritidshus bygning 5342-2 Juni 1985 Indhold Et par ord om De- res fritidshusforsikring/bygning og om Topdanmarks privatpolice 5 Fælles vilkår 1. Hvem er sikret 6 2. Hvor dækkes 6 3. Præmiens

Læs mere

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING TRANSPORTFORSIKRING 0103 1 1.1 1.2 2 2.1 3 3.1 4 A Hvad er omfattet af forsikringen: Forsikringen omfatter forsikringstagerens egne og fremmede varer (dog excl. kørsel af fremmede varer mod betaling)

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Bygningsforsikring. for de enkelte bygninger fremgår af medfølgende specifika- tioner.

Bygningsforsikring. for de enkelte bygninger fremgår af medfølgende specifika- tioner. Forsikringen betjenes af: De Frie ForsikringsMæglere Winckler Norgesmindevej 4 2900 Hellerup Tlf. nr. 7020 2725 v/kim Købstædernes Forsikring Bygningsforsikring Police nr. 01-12B -0163791 Forsikringstager

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P20 Betingelser nr. 1 Side 1 Generelt... 2 1 Nyværdiforsikring...

Læs mere

Entrepriseforsikring Side 1 af 8

Entrepriseforsikring Side 1 af 8 Entrepriseforsikring Side 1 af 8 30-1 Side 1 Entrepriseforsikring Side 2 af 8 Indhold I. All risks forsikring af arbejdsobjektet... 3 1. Forsikrede genstande... 3 2. Skader der erstattes... 3 3. Forsikringen

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 04 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Fællesbestemmelser Afsnit Ejerskifteforsikring 1 Sikrede Anmeldelse af skade Anden forsikring 4 Præmie og stempelafgift

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige forsikringsbetingelser nr. 215-1 1. Sikrede...Side 2 2. Forsikringens dækningsomfang...side 2 3. Hvilke forhold er dækket...side 2 4. Undtagelser fra

Læs mere