Et par ord om dine bygningsforsikringer og om Topdanmarks kombinerede landbrugsforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et par ord om dine bygningsforsikringer og om Topdanmarks kombinerede landbrugsforsikring"

Transkript

1 Vilkår for Kombineret landbrug ygning November 1989

2 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug - ygning November 1989 Et par ord om dine bygningsforsikringer og om Topdanmarks kombinerede landbrugsforsikring I dette hæfte kan du se, hvad bygningsforsikringer kan omfatte. Men Topdanmarks bygningsforsikringer kan vælges med flere forskellige omfang. Se i policen, om forsikringen er som ønsket. ygningsforsikringerne er en del af Topdanmarks kombinerede landbrugsforsikring, der desuden kan omfatte Lovpligtig arbejdsskadeforsikring Ansvarsforsikring Ulykkesforsikring Personforsikring Løsøreforsikring Haglforsikring El-svigtforsikring Med en kombineret landbrugsforsikring hos Topdanmark kan du have hele dit behov for forsikring dækket på en police og under samme forsikringsnummer. Skulle du komme i tvivl, eller ønsker du flere oplysninger om din forsikring, kan du henvende dig til os. Topdanmark er til at tale med, også når det gælder forsikring af bilen eller familiens livsforsikringer. 2

3 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug - ygning November 1989 Indholdsfortegnelse Fælles vilkår 1. Hvem er sikret Hvor dækkes Præmiens betaling lndeksregulering Ændring af præmie eller forsikringsvilkår Hvornår og hvordan kan forsikringen opsiges esigtigelse Risikoændring Ejerskifte Hvis skaden sker Hvis skaden også er dækket i et andet selskab Krigs-, jordskælvs- og atomskader mv Ankenævn Voldgift Lovgivning og vedtægt Hvad består bygningsforsikringen af randforsikring 17. Hvad omfatter forsikringen Hvilke skader er dækket Stormforsikring mv. 19. Hvad omfatter forsikringen Hvilke skader er dækket Svampe- og insektforsikring 21. Hvad omfatter forsikringen Hvilke skader er dækket Rørforsikring 23. Hvad omfatter forsikringen Hvilke skader er dækket yggeforsikring 25. Hvad omfatter forsikringen Hvilke skader er dækket Skadeopgørelse 27. Hvordan erstattes skaderne etaling af erstatning Udgifter til redning og flytning samt huslejetab

4 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug - ygning November 1989 Fælles vilkår 1. Hvem er sikret Sikret er A forsikringstageren som ejer eller bruger af ejendommen. byggeriets entreprenører, hvis forsikringen omfatter bygning under opførelse, tilbygning eller ombygning. 2. Hvor dækkes Forsikringen dækker på det forsikringssted, der står i policen. 3. Præmiens betaling A Præmien fastsættes efter Topdanmarks gældende tarif. D E a. 1 uge før præmien forfalder til betaling (det er altid den 1. i en måned), sendes et giroindbetalingskort på præmien og eventuel stempelafgift til staten. På girokortet står den sidste rettidige betalingsdag. Det er tidligst den 10. i måneden. etales præmien ikke til tiden, rykker Topdanmark skriftligt, og der skal så betales et gebyr på 15 kr. eløbet er fastsat i 1980 og indeksreguleres. etales præmien ikke inden for den frist på 14 dage, der står i rykkerbrevet, kan Topdanmark efter retsplejeloven foretage udlæg uden dom for den del af præmien, som vedrører bygningsbrandforsikringen. For den øvrige del af forsikringen mistes retten til erstatning. 4. lndeksregulering A Præmien, forsikringssummerne i policen, selvrisikobeløb og beløb, der er nævnt i vilkårene, reguleres hver 1. januar. Præmien, forsikringssummerne i policen og selvrisikobeløb reguleres i takt med det af Danmarks Statistik offentliggjorte reguleringsindeks for boligbyggeri. Ophører udgivelsen af dette indeks, er selskabet berettiget til at fortsætte indeksreguleringen på grundlag af et andet af Danmarks Statistik offentliggjort indeks. De beløb, der står i vilkårenes punkt 17 og 27 G reguleres i takt med ændringen i det løntab, som Danmarks Statistik offentliggør hvert efterår. 5. Ændring af præmie eller forsikringsvilkår Hvis Topdanmarks tarifpræmie (ud over indeksregulering) eller forsikringsvilkår ændres, kan tilsvarende ændringer foretages på denne forsikring med 3 måneders varsel til forsikringstidens udløb. Ønsker forsikringstageren ikke at acceptere ændringerne, kan forsikringen opsiges efter reglerne i punkt 6 og D. 6. Hvornår og hvordan kan forsikringen opsiges A Forsikringen gælder for 1 år ad gangen (forsikringstiden) og fortsætter, hvis ikke forsikringstageren eller Topdanmark opsiger den skriftligt med mindst 6 ugers varsel til forsikringstidens udløb. Se dog punkt D om bygningsbrandforsikring. Ved ændring af tarifpræmie (ud over indeksregulering) eller forsikringsvilkår, har forsikringstageren ret til at opsige forsikringen med 1 måneds varsel til forsikringstidens udløb. 4

5 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug - ygning November 1989 D E Fra den dag, Topdanmark har modtaget en skriftlig skadeanmeldelse, og indtil 1 måned efter erstatningens betaling eller skadens afvisning, kan forsikringstageren eller Topdanmark opsige forsikringen skriftligt med 14 dages varsel. Topdanmarks accept af bygningsbrandforsikringens opsigelse forudsætter samtykke af de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen, medmindre ejendommen uden forringelse af disses retsstilling forsikres i et andet selskab, der har koncession til bygningsbrandforsikring. Topdanmark har kun ret til at opsige brandforsikring for bygninger, der ikke er forsvarligt indrettet mod brandfare, og for bygninger, som henligger forladt. Forsikringen kan da ophæves med øjeblikkelig virkning. I forhold til de rettighedshavere, der er nævnt i punkt D, ophører Topdanmarks ansvar dog med 14 dages varsel. 7. esigtigelse Topdanmark har ret til at besigtige forsikringsstedet for at vurdere risikoforholdene. 8. Risikoændring A Ny- og tilbygninger er kun dækket, hvis dette er bekræftet af Topdanmark. Ombygning, ændring af tagbeklædning, efterisolering samt forandring af bygningers anvendelse skal meddeles Topdanmark, før arbejdet sættes i gang. Herefter tages der stilling til, om og på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte. Det samme gælder ved overgang til andre energiformer, der benyttes til lys, kraft og varme, herunder overgang til fyring med halm. 1. Hvis Topdanmark ikke får meddelelse, risikerer sikrede med øjeblikkelig virkning at miste retten til erstatning helt eller delvist. 2. For de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen, ophører Topdanmarks ansvar dog med 14 dages varsel. 9. Ejerskifte A Ejerskifte skal straks meddeles Topdanmark. 1. Den nye ejer er dækket af forsikringen i 1 måned efter ejerskiftet, hvis pågældende ikke er dækket af en anden forsikring. 2. Hvis en forsikringstager dør, og ægtefællen sidder i uskiftet bo, fortsætter forsikringen, medmindre den ønskes ændret eller ophævet. Topdanmark skal dog have meddelelse. ygningsbrandforsikringen fortsætter dog, indtil det efter reglerne i punkt 6 D dokumenteres, at Topdanmark ikke længere hæfter over for panthavere og andre, der har rettigheder i ejendommen. 10. Hvis skaden sker A Sikrede skal så vidt muligt afværge eller begrænse skade. Topdanmark kan træffe foranstaltninger med samme formål. Sker der en skade, skal sikrede snarest muligt anmelde det til Topdanmark. 1. Er der tale om indbrudstyveri, forsøg på det eller hærværk, skal det desuden straks anmeldes til politiet. 2. Ved svampe- og insektskade er det af betydning for bekæmpelsen, at anmeldelse sker allerede ved mistanke om en sådan skade. Udbedring af skade, nedrivning eller fjernelse af det beskadigede må kun finde sted efter aftale med Topdanmark. Udbedring må dog foretages, hvis den er nødvendig for at afværge alvorligere følger. 5

6 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug - ygning November 1989 D Moms (merværdiafgift) i henhold til lov nr. 305 af med senere ændringer, skal betales af sikrede i det omfang, denne kan trække beløbet fra i sit momsregnskab med toldvæsenet. 11. Hvis skaden også er dækket i et andet selskab Er der tegnet forsikring mod samme risiko i et andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold for nærværende forsikring. Denne bestemmelse vedrører kun opgøret mellem selskaberne, som således betaler erstatning i fællesskab. 12. Krigs-, jordskælvs- og atomskader mv. Forsikringen dækker ikke skade, som direkte eller indirekte er en følge af A krig, krigslignende forhold, oprør eller borgerlige uroligheder. jordskælv eller andre naturforstyrrelser. atomkernereaktioner, fx kernespaltning (fission), kernesammensmeltning (fusion) og radioaktivt henfald, hvad enten sådan skade indtræder i krigstid eller fredstid. Forsikringen dækker dog skader i forbindelse med kernereaktioner anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, når anvendelsen heraf har været forskriftsmæssig og ikke har stået i forbindelse med reaktor eller acceleratordrift. 13. Ankenævn A Hvis sikrede ikke er tilfreds med Topdanmarks behandling, kan der klages til Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon mellem kl. 10 og 13. Klager, der vedrører sager af erhvervsmæssig karakter, behandles kun, hvis nævnet skønner, at sagen ikke adskiller sig væsentligt fra private forsikringsforhold. Ankenævnet kan dog kun behandle klager, hvis 1. sikrede forgæves har prøvet at få en tilfredsstillende ordning med Topdanmark 2. Topdanmark ikke inden 3 uger har svaret på en skriftlig henvendelse fra sikrede 3. Ankenævnet har modtaget sikredes skriftlige klage senest 3 måneder efter udløbet af 3-ugers-fristen i punkt 2 eller senest 3 måneder efter den afgørelse, der vil klages over 4. sikrede til Ankenævnet betaler et gebyr, der i 1981 er fastsat til 50 kr. Gebyret betales tilbage, hvis sikrede helt eller delvist får medhold i klagen, hvis klagen afvises, eller hvis klageren selv tilbagekalder klagen. Klagen skal sendes til Ankenævnet på et særligt klageskema, der fås ved at ringe til 1. Topdanmarks hovedkontor eller forsikringsbutikker, 2. Forbrugerrådet Købmagergade København K Telefon Ankenævnet 6

7 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug - ygning November Voldgift A Skulle der opstå uenighed mellem forsikringstageren og Topdanmark om skadens opgørelse i bygningsbrandskader eller i sager af erhvervsmæssig karakter, kan såvel forsikringstageren som Topdanmark forlange skaden opgjort af upartiske vurderingsmænd. Forsikringstageren vælger den ene, mens Topdanmark vælger den anden. 1. Vurderingsmændene vælger inden forretningens foretagelse en opmand, som i tilfælde af uoverensstemmelse mellem vurderingsmændene træder til og inden for grænserne af uoverensstemmelserne træffer afgørelse om de punkter, om hvilke der måtte være uenighed. 2. Kan vurderingsmændene ikke enes om valg af opmand, udpeges denne af præsidenten for Sø- og Handelsretten. Vurderingsmændene foretager opgørelsen i nøje overensstemmelse med policens bestemmelser og afgiver en skriftlig redegørelse for beregning af tabet. Udgifterne til vurderingsmændene og opmanden fastsættes og fordeles af voldgiftsretten. 15. Lovgivning og vedtægt A Foruden policen og forsikringsvilkårene gælder også Topdanmarks vedtægt for forsikringen. Vedtægten kan fås ved at ringe til Topdanmarks hovedkontor eller forsikringsbutikker. D Endvidere gælder lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Topdanmark kan ikke til ugunst for forsikringstageren eller de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen med retsvirkning fravige de vilkår for bygningsbrandforsikring, der er godkendt af forsikringsrådet. De godkendte vilkår for bygningsbrandforsikring er optaget i forsikringsregistret. 16. Hvad består bygningsforsikringen af Forsikringens omfang fremgår af policen og kan bestå af: randforsikring se punkt 17 og 18 Stormforsikring mv. se punkt 19 og 20 Svampe- og insektforsikring se punkt 21 og 22 Rørforsikring se punkt 23 og 24 yggeforsikring se punkt 25 og 26. 7

8 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug - ygning November 1989 randforsikring 17. Hvad omfatter forsikringen A Forsikringen omfatter de bygninger og anlæg, der er nævnt i policen inkl. fundament indtil en dybde af 1 meter under jordlinjen eller under kældergulv. Desuden er følgende omfattet af forsikringen, hvis det ejes af forsikringstageren og hører til de bygninger, der er nævnt under punkt A: 1. Faste el-installationer, herunder a. stikledninger og hovedtavler, b. lysinstallationer, herunder faste armaturer, men ikke lamper, lysreklamer, lysskilte og lyskilder som fx pærer og lysstofrør, c. kraftinstallationer til det i punkt 2 nævnte tilbehør mv. 2. Fast bygningstilbehør, faste bygningsdele, faste installationer, faste maskiner og anlæg, der anvendes i landbrugsbedriften eller husholdningen: a. gas- og vandinstallationer, b. rumtemperatur- og rumventilationsanlæg, c. elevatorer, sanitets- og kloakanlæg, d. glas og ruder af andet materiale (se nærmere under punkt 20 F), e. hårde hvidevarer, f. fodringsanlæg, kværne, malkeanlæg og udmugningsanlæg, g. silo- og korntørringsanlæg i bygning, h. spændingsgivere og transportanlæg. 3. Gulvbelægninger, herunder tæpper der enten er limet fast til et underlag eller lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som færdigt gulv. 4. Anlæg til brandsikring af bygningen eller afsnit af denne. 5. Flagstænger, antenner, gårdbelægninger, grundvandspumper, tårn- og facadeure og hegn, dog ikke levende hegn og markhegn. 6. Vægmalerier, relieffer, udvendig udsmykning på bygningen, men kun for deres håndværksmæssige værdi og højst med kr. eløbet er fastsat i 1980 og indeksreguleres. 7. Haveanlæg, i det omfang forsikringstageren ikke kan kræve udgifterne dækket af det offentlige. a. Udgifter til retablering af haveanlæg godtgøres med højst kr. eløbet er fastsat i 1980 og indeksreguleres. For beplantning erstattes alene udgifter til nyplantning - det vil for buske og træer sige ikke over 4 år gamle planter. b. Erstatning bortfalder, hvis retablering ikke finder sted. 18. Hvilke skader er dækket Det er direkte skade på det forsikrede ved: A randskade Som brandskade dækkes: 1. rand (ildsvåde). Svidning, forkulning, overophedning eller smeltning, fx på grund af gløder fra tobaksrygning, pejs eller andet, anses ikke for brandskade og er derfor ikke dækket. Dog dækkes smeltning af ting, der er imprægneret mod brand. 2. Lynnedslag. Lynnedslag foreligger, når der på forsikringsstedet kan påvises skade på bygningsdel eller løsøre, der er en direkte følge af elektrisk varme eller kraftpåvirkning i forbindelse med lynstrømmens afledning til jord. 3. Eksplosion, som er en pludselig og hurtigt forløbende kemisk proces, ved hvilken der udvikles stærk varme og indtræffer en voldsom rumfangsforøgelse af reagerende stoffer. 4. Sprængning af dampkedler og autoklaver. a. Sprængning foreligger, når en genstand sønderrives under pludselig og hurtig udligning af forskelligt tryk i luftformige stoffer i og uden for genstanden. 8

9 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug - ygning November 1989 b. Sønderrivning af andre årsager såsom materialesvigt eller indvirken af centrifugalkraft, væsketryk eller istryk, er ikke sprængning. 5. Tørkogning af kedler til rumopvarmning. 6 Nedstyrtning af fly eller ting fra fly, men ikke skade forårsaget af medførte sprængstoffer. 7. Pludselig opstået tilsodning fra forskriftsmæssigt ildsted til rumopvarmning. 8. Forsikringen dækker desuden a. skade, der i forbindelse med en brandskade påføres det forsikrede ved slukning, nedrivning eller anden forsvarlig foranstaltning for at forebygge eller begrænse brandskader. b. forsikrede ting, der bortkommer under en brandskade. 9. Forsikringen dækker ikke a. driftstab eller andet indirekte tab b. skade ved rent elektriske fænomener på elektrisk eller elektronisk materiel af enhver art, herunder skade på tilhørende isolationsmateriale. Som elektrisk fænomen kan fx nævnes induktion og overspænding fra tordenvejr. Kortslutning 1. Selv om der ikke opstår brand, dækker forsikringen direkte skader som følge af kortslutning på a. den faste el-installation, se punkt 17 b. el-motorer på indtil 25 hk med undtagelse af synkronmotorer i programværker, elure, styreenheder og lignende. 2. Ved kortslutning forstås i disse vilkår forbindelse mellem el-førende dele eller mellem el-førende del og stel/jord, der udløser en strøm, som er væsentlig større end den normale driftsstrøm. 3. Forsikringen dækker ikke a. skade som følge af installation eller anvendelse i strid med stærkstrømsreglementet. b. skade som følge af fejlkonstruktion, fejlmontering eller mekanisk ødelæggelse. c. skade som skyldes manglende vedligeholdelse, slid eller tæring. d. skade som omfattes af garanti. 4. For kortslutningsskade gælder særlige erstatningsregler, se punkt 27 J. Stormforsikring mv. 19. Hvad omfatter forsikringen A Forsikringen omfatter de bygninger, installationer og det bygningstilbehør m.m., der er nævnt i punkt 17. Forsikringen omfatter ikke 1. bygninger, installationer og bygningstilbehør m.m., der er nævnt i punkt 17, hvis de er opført a. uden fundament, b. med fundament af træ eller andet organisk materiale, c. uden at muret eller støbt stribe- eller punktfundament eller betonblokke er ført til frostfri dybde. Dog medforsikres bestående landbrugsbygninger opført på fundament af marksten (syldsten), hvis sokkel er over terræn. 2. haveanlæg. Dog dækkes håndværkeres ødelæggelse af haveanlæg under reparation af bygninger efter en erstatningsberettiget skade med de i punkt 17 7 anførte begrænsninger. 3. telte, boble- og presenninghaller. 4. baldakiner, halvtage, solafskærmning, markiser og overdækninger. 5. vindmøller, anlæg til biogas, sol- og jordvarme og andre vedvarende energikilder. 6. projektører og skilte. 9

10 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug - ygning November Hvilke skader er dækket Det er en forudsætning for dækningen, at den opståede skade ikke skyldes det forsikredes mangelfulde vedligeholdelse, slid, overbelastning, fejlkonstruktion, fejlmontering eller anden fejl ved fremstillingen eller opførelsen. Dækket er direkte skade på det forsikrede ved: A Storm, herunder skypumpe og eventuelt samtidigt forvoldt nedbørsskade. 1. Som stormskade dækkes i disse vilkår skade forvoldt allerede ved vindstyrke 8, svarende til en vindhastighed på 17,2 m/sek. 2. Forsikringen dækker ikke skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. Snetryk D E F Vand, der under voldsomt skybrud eller under voldsomt tøbrud ikke kan få normalt afløb og derfor oversvømmer forsikringsstedet eller stiger op gennem afløbsledningerne. Forsikringen dækker ikke 1. skade forårsaget ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. 2. skade som følge af nedbør eller smeltevand, som trænger igennem utætheder eller åbninger og ikke er en umiddelbar følge af en dækket bygningsskade. 3. skade på el-motorer sket ved oversvømmelse af udmugnings- og pumpeanlæg. Udstrømning af vand, olie og kølevæske 1. Forsikringen dækker skade på grund af vand, olie og kølevæske, der tilfældigt og pludseligt strømmer ud fra a. røranlæg og dertil knyttede installationer, herunder køle- og fryseanlæg, b. vand-, varme- og sanitetsinstallationer. 2. Forsikringen dækker ikke a. udgifter til reparation af tærede røranlæg m.m. samt hermed forbundne udgifter til lokalisering af skaden og reparation af bygningsdele. b. skade opstået under påfyldning af eller aftapning fra olietank samt køle- og fryseanlæg. c. skade ved udstrømning af andre væsker, fx mælk, melasse, gylle, ensilagesaft. d. skade forårsaget ved opstigning af grundvand eller kloakvand. e. skade forårsaget af vand fra tagrender eller disses nedløbsrør. f. vandskade som følge af frostsprængning af rør og installationer i utilstrækkeligt opvarmede rum, medmindre skaden skyldes tilfældigt svigt i varmeforsyningen. Frostsprængning 1. Forsikringen dækker frostsprængning af a. røranlæg, der tilfører bygningerne vand. b. røranlæg, der indgår i bygningens vand- og sanitetsinstallationer. c. centralvarme- og varmtvandsanlæg og dertil hørende kedler og beholdere, pumper, målere, radiatorer, wc-kummer og cisterner. 2. Forsikringen dækker ikke a. frostsprængning i utilstrækkeligt opvarmede rum, medmindre skaden skyldes tilfældigt svigt i varmeforsyningen. b. frostsprængning af tagrender, nedløbsrør, murværk og beton. c. udgift til optøning. d. frostskade på udendørs springvand, svømmebassiner og dertil hørende installationer. rud på glas og sanitet 1. Ved enhver skade på glas og sanitet i andre bygninger end beboelsesbygningen er der en selvrisiko på 200 kr. eløbet er fastsat i 1980 og indeksreguleres. 2. Forsikringen dækker a. brud på glas, der er monteret som en bygningsdel. b. brud på fastmonterede håndvaske, badekar, bideter, wc-kummer og -cisterner. 3. Forsikringen dækker ikke 10

11 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug - ygning November 1989 a. ridsning, afskalning eller anden skade, der ikke kan betegnes som brud, medmindre skaden har gjort installationen ubrugelig. b. skade i forbindelse med reparation eller ombygning. c. skade på drivhuse og mistbænke. d. punkteringer og andre utætheder i termoruder. e. brud på glas eller sanitet i erhvervslokaler, som ikke anvendes i landbrugsbedriften. G Indbrudstyveri eller forsøg på det samt hærværk på det forsikrede i forbindelse med indbrud eller indbrudsforsøg. H Væltende eller nedstyrtende ting, der udefra beskadiger det forsikrede. J Pludselige skader, der ikke er nævnt som dækket eller ikke dækket i det foregående. 1. Ved en pludselig skade skal både dens årsag og skadevirkning være øjeblikkelig og uventet. Den samlede hændelse (årsag og virkning) skal altså være sket på et tidspunkt og ikke over et tidsrum. 2. Ved påkørsel af det forsikrede er der en selvrisiko på kr. ved enhver skade. eløbet er fastsat i 1980 og indeksreguleres. 3. Forsikringen dækker ikke a. skader, der skyldes dryp, udsivning, revnedannelser ved frost, tæring, sætning, trafikrystelser, dyr, der gnaver eller bygger reder eller lignende skader. b. skader, som opstår ved almindelig brug herunder rengøring og reparation, og hvis udbedring hører til almindelig vedligeholdelse, fx ridser, skrammer eller tilsmudsning ved spild af fødevarer o.l. c. skader forvoldt af lejere eller lånere. Svampe- og insektforsikring 21. Hvad omfatter forsikringen A Forsikringen omfatter ejendommens stuehus og andre beboelsesbygninger, hvis det fremgår af policen. Forsikringen omfatter ikke 1. svampeskade på verandaer, terrasser, altaner eller lignende af træ samt kældergulve og paneler på kældervægge. 2. haveanlæg. Dog dækkes håndværkeres ødelæggelse af haveanlæg under reparation af bygninger efter en erstatningsberettiget skade med de i punkt 17 7 anførte begrænsninger. 22. Hvilke skader er dækket A Dækket er direkte skader ved angreb af træ- eller murødelæggende svampe og insekter konstateret og anmeldt i forsikringstiden og indtil 3 måneder eller forsikringens ophør. For svampe- og insektskade gælder særlige erstatningsregler, se punkt 27 H. Forsikringen dækker ikke 1. skade forårsaget af råd eller rådborebiller. 2. skade, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse. 3. skade, der skyldes tilstopning af nødvendige ventilationsåbninger. 4. skade som følge af materiale- eller konstruktionsfejl herunder forkert udført isolering eller anden udførelsesfejl. Er fejlen begået, før ejendommen overtages af forsikringstageren, er denne dog dækket, hvis han ikke vidste eller burde vide, at der var materiale- eller konstruktionsfejl. 11

12 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug - ygning November 1989 Rørforsikring 23. Hvad omfatter forsikringen A Forsikringen omfatter ejendommens stuehus og andre beboelsesbygninger, hvis det fremgår af policen. Forsikringen omfatter ikke haveanlæg. Dog dækkes håndværkeres ødelæggelse af haveanlæg under reparation af bygning efter en erstatningsberettiget skade med de i punkt 17 7 anførte begrænsninger. 24. Hvilke skader er dækket A Forsikringen dækker direkte skader ved udsivning fra skjulte installationer i huset eller fra stikledninger til gas-, vand-, varme- eller afløbsinstallationer mellem huset og hovedledningen. Ved skjulte installationer forstås rør, der er indstøbt eller skjult under gulv, i kanaler eller krybekældre, i vægge, skunkrum e.l., samt kedler og beholdere, der er indbyggede, så de er utilgængelige. Forsikringen dækker også reparation af den utæthed, der er årsag til udsivningen. Forsikringen dækker ikke 1. skade som er konstateret, inden rørforsikringen er trådt i kraft. 2. hvis der foretages ændring i installationen, uden Topdanmark er underrettet, før arbejdet udføres. 3. skade på kedler og beholdere, der er mere end 10 år gamle. D Om erstatningsberegningen henvises til punkt 27. yggeforsikring Det skal fremgå af din police eller brev fra Topdanmark, hvis du har denne forsikring. 25. Hvad omfatter forsikringen A Forsikringen omfatter de bygninger mv., der er nævnt i punkt 17, når de er under opførelse, tilbygning eller ombygning. Herunder større reparationer, som fx udskiftning af tagbeklædning. Endvidere omfatter forsikringen materialer, der er på byggepladsen, og som skal monteres i bygningen. De ting, der er nævnt i punkt 19 er kun dækket mod brandskade. 26. Hvilke skader er dækket Forsikringen dækker A randskade som nævnt i punkt 18 A. Stormskade og skypumpe som nævnt i punkt 20 A. Det er en forudsætning for dækningen 1. at den opståede skade ikke skyldes det forsikredes mangelfulde vedligeholdelse, slid, overbelastning, fejlkonstruktion, fejlmontering eller anden fejl ved fremstillingen eller opførelsen. 2. at projektet opfylder bestemmelserne i byggelovgivningen. 3. at projektet er godkendt af byggemyndighederne. 4. at arbejdet udføres i overensstemmelse med det godkendte projekt og sædvanlig fagmæssig praksis. 5. af glas og sanitet, at det er monteret i selve bygningen. 12

13 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug - ygning November 1989 Skadeopgørelse 27. Hvordan erstattes skaderne Det afhænger af, om forsikringen er tegnet som nyværdiforsikring, dagsværdiforsikring, sumforsikring eller førsterisikoforsikring. Hvis der ikke står andet i policen, gælder reglerne for nyværdiforsikring. Hver litra i policen behandles som en selvstændig forsikring. Forsikringssummerne i punkt 17 er dog højeste erstatning pr. skade. eløbet ( kr.) er fastsat i 1980 og indeksreguleres. A Nyværdiforsikring 1. Det forsikrede er dækket for dets fulde værdi som nyt. 2. Skaden opgøres på grundlag af det beløb, som efter priserne på skadetidspunktet vil medgå til genoprettelse af det beskadigede med samme byggemåde og på samme sted. 3. Ved prisansættelsen kan ikke benyttes priser for dyrere byggematerialer end de, der er brugt i de beskadigede bygninger og højst priser for byggematerialer og -metoder, der er gængse på skadetidspunktet. 4. Ved erstatningens fastsættelse tages der hensyn til ændring af byggepriser, der måtte finde sted inden for en normal byggeperiode regnet fra skadetidspunktet. 5. Var det beskadigede på grund af slid og alder før skaden værdiforringet med mere end 30 % af nyværdien, fastsættes erstatningen i forhold til værdiforringelsen. 6. eskadigelse, der alene forringer udseendet af det forsikrede i mindre omfang, eller farveforskelle opstået efter reparation af en skade, erstattes ikke. Dagsværdiforsikring 1. Det forsikrede er dækket for dets fulde værdi som nyt med fradrag for værdiforringelse på grund af slid og alder. 2. Skaden opgøres på grundlag af det beløb, som efter priserne på skadetidspunktet vil medgå til genoprettelse af det beskadigede med samme byggemåde og på samme sted, men med fradrag for værdiforringelse på grund af slid og alder. 3. Ved prisansættelsen kan ikke benyttes priser for dyrere byggematerialer end de, der er brugt i de beskadigede bygninger og højst priser for byggematerialer og -metoder, der er gængse på skadetidspunktet. 4. Ved erstatningens fastsættelse tages der hensyn til ændring af byggepriser, der måtte finde sted inden for en normal byggeperiode regnet fra skadetidspunktet. 5. eskadigelse, der alene forringer udseendet af det forsikrede i mindre omfang, eller farveforskelle opstået efter reparation af en skade, erstattes ikke. Sumforsikring 1. Forsikringssummen bør fastsættes, så den svarer til det forsikredes fulde værdi som nyt med fradrag for værdiforringelse på grund af slid og alder og med tillæg for de oprydningsomkostninger, der kan blive tale om efter en skade. Vælges en lavere sum for brandforsikring, kræves samtykke fra de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen. 2. Skaden opgøres på grundlag af det beløb, som efter priserne på skadetidspunktet vil medgå til genoprettelse af det beskadigede med samme byggemåde og på samme sted, men med fradrag for værdiforringelse på grund af slid og alder. 3. Ved prisansættelsen kan ikke benyttes priser for dyrere byggematerialer end de, der er brugt i de beskadigede bygninger og højst priser for byggematerialer og -metoder, der er gængse på skadetidspunktet. 4. Ved erstatningens fastsættelse tages der hensyn til ændring af byggepriser, der måtte finde sted inden for en normal byggeperiode regnet fra skadetidspunktet. 5. Erstatningen kan ikke overstige de forsikringssummer, som forsikringstageren har fastsat. Summerne indeksreguleres. Er værdien af det forsikrede opgjort som nævnt under punkt 1. større end de indeksregulerede forsikringssummer på skadetidspunktet (underforsikring), gives der ved enhver skade kun erstatning i forholdet mellem de to beløb. 13

14 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug - ygning November eskadigelse, der alene forringer udseendet af det forsikrede i mindre omfang, eller farveforskelle opstået efter reparation af en skade, erstattes ikke. D Førsterisikoforsikring 1. Forsikringssummen kan fastsættes til et lavere beløb end det forsikredes værdi. Det kræver dog samtykke fra de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen, hvis summen for brandforsikring sættes til et lavere beløb, end det forsikredes fulde værdi som nyt med fradrag for værdiforringelse på grund af slid og alder og med tillæg for de oprydningsomkostninger, der kan blive tale om efter en skade. Endvidere skal der tages højde for forøgede byggeudgifter og nedrivningsomkostninger, se punkt E, F2 og G. 2. Skaden opgøres på grundlag af det beløb, som efter priserne på skadetidspunktet vil medgå til genoprettelse af det beskadigede med samme byggemåde på samme sted. 3. Ved prisansættelsen kan ikke benyttes priser for dyrere byggematerialer end de, der er brugt i de beskadigede bygninger og højst priser for byggematerialer og -metoder, der er gængse på skadetidspunktet. 4. Ved erstatningens fastsættelse tages der hensyn til ændring af byggepriser, der måtte finde sted inden for en normal byggeperiode regnet fra skadetidspunktet. 5. Var det beskadigede på grund af slid og alder før skaden værdiforringet med mere end 30 % af nyværdien, fastsættes erstatningen i forhold til værdiforringelsen. 6. eskadigelse, der alene forringer udseendet af det forsikrede i mindre omfang, eller farveforskelle opstået efter reparation af en skade, erstattes ikke. 7. Den samlede erstatning kan ikke overstige de forsikringssummer, som forsikringstageren har fastsat. Summerne indeksreguleres. Underforsikring kan ikke gøres gældende. E Oprydningsomkostninger 1. Topdanmark erstatter nødvendige udgifter til oprydning af det forsikrede efter en skade. Ved sumforsikring og førsterisikoforsikring erstattes udgifterne inden for forsikringssummen. 2. Ved oprydning forstås fjernelse af bygningsrester, der ifølge skadeopgørelsen ikke kan bruges igen. F Restværdierstatning (totalskade) 1. Hvis bygningen er beskadiget mindst 50 % (opgjort efter punkt A-D), kan forsikringstageren i stedet for reparation vælge at få nedrevet resterne og opgjort erstatningen, som om hele bygningen var ødelagt ved skaden. Restværdierstatningen opgøres efter de samme regler som den egentlige skadeerstatning, se punkt A-D. 2. Endvidere erstattes nødvendige omkostninger til nedrivning og bortkørsel af anvendelige rester. 3. Det er en betingelse for erstatningens udbetaling, at anvendelige rester er nedrevet inden 2 år fra skadedatoen, og at erstatningen anvendes til genopførelse af en ny bygning. 4. Eventuel værdi af anvendelige rester, der frigøres ved nedrivningen, fradrages i restværdierstatningen. Hvis forsikringstageren overtager sådanne rester, nedsættes erstatningen med de beløb, de er ansat til i erstatningsopgørelsen. 5. Ved førsterisikoforsikring kan det samlede erstatningsbeløb for beskadigede og ubeskadigede bygningsdele ikke overstige forsikringssummen. G Forøgede byggeudgifter 1. Forsikringen erstatter forøgede byggeudgifter, som efter en skade ved istandsættelse eller genopførelse påføres forsikringstageren til opfyldelse af krav, som stilles af bygningsmyndighederne i kraft af byggelovgivningen. a. For nyværdi- og dagsværdiforsikring gælder, at erstatningen for hver bygning er begrænset til 10 % af bygningens nyværdi og til højst kr. eløbet er fastsat i 1980 og indeksreguleres. b. For sumforsikring gælder, at erstatningen for hver bygning er begrænset til 10 % af dens forsikringssum og til højst kr. eløbet er fastsat i 1980 og indeksreguleres. 14

15 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug - ygning November 1989 c. For førsterisikoforsikring gælder, at erstatningen kun betales inden for forsikringssummen. For hver bygning erstattes højst 10 % af dens forsikringssum og højst kr. eløbet er fastsat i 1980 og indeksreguleres. 2. Erstatningen fastsættes til de udgifter, der er nævnt under punkt 1, og som vil medgå til istandsættelse eller genopførelse i samme skikkelse til samme anvendelse og på nøjagtig samme sted. Erstatningen beregnes efter priserne på skadetidspunktet. 3. Det er en forudsætning for dækningen, a. at udgifterne vedrører de dele af bygningen, der betales erstatning for. b. at dispensation fra bestemmelserne ikke har kunnet opnås. c. at det beskadigedes værdiforringelse på grund af slid og alder ikke overstiger 30 % i forhold til nyværdien. d. at istandsættelse efter genopførelse finder sted. 4. Forsikringen dækker ikke a. udgifter, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse. b. udgifter til gennemførelse af foranstaltninger, som af myndighederne var forlangt eller kunne være forlangt inden skaden. H Svampe- og insektskade 1. Ved svampeskade eller angreb af træødelæggende insekter betales for udskiftning eller afstivning af det angrebne træværk, hvis dette er påkrævet af hensyn til træværkets bæreevne. Ved angreb af husbukke foretages tillige bekæmpelse af disse. 2. Ved angreb af murødelæggende insekter repareres den beskadigede mørtel, men kun hvis dette er påkrævet af hensyn til murværkets bæreevne. 3. I øvrigt gælder erstatningsregierne i punkt A til G samt punkt K og L. J Kortslutningsskade 1. Skade på den faste el-installation erstattes efter reglerne i punkt A til D. 2. Skade på el-motorer. Totalskade erstattes med et beløb svarende til følgende procenter af nyværdien: a. EI-motorer, der anvendes i husholdningen: Motorens alder indtil: 2 år 100 % 3 år 80 % 4 år 60 % 5 år 40 % 6 år 20 % Efter det 6. år dækker forsikringen ikke. b. EI-motorer der anvendes i landbrugsbedriften: Motorens alder indtil: 2 år 100 % 3 år 90 % 4 år 80 % 5 år 70 % 6 år 60 % 7 år 50 % 8 år 40 % 9 år 30 % 10 år 20 % 11 år 10 % Efter det 11. år dækker forsikringen ikke. c. Udgifter til reparation erstattes efter tilsvarende regler. K Forladte bygninger For bygninger, der henligger forladt, fastsættes erstatningen med fradrag for værdiforringelse på grund af slid, alder og nedsat anvendelighed. L ygninger bestemt til nedrivning For bygninger, som før skaden var bestemt til nedrivning, opgøres erstatningen til materiaieværdien med fradrag af nedrivningsomkostningerne. Var nedrivning ikke umiddel- 15

16 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug - ygning November 1989 bart forestående, betales en passende erstatning for afsavn. Den samlede erstatning kan dog ikke overstige det beløb, som erstatningen ville andrage, hvis den var opgjort efter reglerne under punkt A-D. 28. etaling af erstatning A Erstatning til genoprettelse: Erstatning betales, når reparation eller genopførelse af det beskadigede har fundet sted. Erstatning til fri rådighed: Hvis erstatningen ikke bruges til reparation eller genopførelse af det beskadigede, foretages fradrag for værdiforringelse på grund af slid, alder og nedsat anvendelighed. Erstatningen kan ikke overstige bygningens handelsværdi. etaling af erstatning forudsætter samtykke af de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen. 29. Udgifter til redning og flytning samt huslejetab A I forbindelse med en skade, der er dækket af forsikringen, betaler Topdanmark ud over erstatningen for bygningen: 1. Rimelige og nødvendige udgifter til redning og bevaring af det forsikrede. 2. Huslejetab, hvis en udlejet bolig bliver ubeboelig. Erstatningen beregnes på grundlag af gældende lejekontrakt og betales i indtil1 måned efter skadens udbedring, dog højst for 1 år. D Hvis der ikke er indboforsikring, betales rimelige og nødvendige 1. udgifter til ud- og indflytning af sikredes indbo samt opmagasinering af dette i indtil 1 år. 2. merudgifter ved fraflytning af egen privatbolig i indtil1 år. Eventuel besparelse eller erstatning fra anden forsikring fradrages i erstatningen. Repareres den beskadigede bygning ikke, eller genopføres den i anden skikkelse end tidligere, betales kun erstatning for det tidsrum, der ville være medgået til at sætte bygningen i samme stand som før skaden. 16

17 Topdanmark Forsikring A/S orupvang allerup Telefon VR-nr

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39 Side 4 af 39 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 1. Sikrede 1.1 Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning,

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Vilkår for. Fritidshus bygning

Vilkår for. Fritidshus bygning Vilkår for Fritidshus bygning 5342-2 Juni 1985 Indhold Et par ord om De- res fritidshusforsikring/bygning og om Topdanmarks privatpolice 5 Fælles vilkår 1. Hvem er sikret 6 2. Hvor dækkes 6 3. Præmiens

Læs mere

Vilkår for. Fritidshus bygning

Vilkår for. Fritidshus bygning Vilkår for Fritidshus bygning 5342-3 August 1998 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf.

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Forsikringsformer

Læs mere

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987, som ændret ved lov nr. 262 af 6. maj 1993, har De

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr Sammenligning Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4301 og de nye betingelser nr. 4301. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vilkår for Fritidshus Bygning

Vilkår for Fritidshus Bygning Vilkår for Fritidshus Bygning 5342-6 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Hvem er sikret? 1.1 Sikret er ejeren af ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af bruger af ejendommen, medmindre andet er anført. 1.2 Omfatter

Læs mere

Vilkår 2 for Museer 9256-6 November 2010

Vilkår 2 for Museer 9256-6 November 2010 Vilkår 2 for Museer 9256-6 November 2010 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om jer. Det vil typisk være oplysninger

Læs mere

Vilkår 2 Bygning. 5469-7 Januar 1992. 5469-7 01 1992.doc 15-03-05 slm

Vilkår 2 Bygning. 5469-7 Januar 1992. 5469-7 01 1992.doc 15-03-05 slm Vilkår 2 Bygning 5469-7 Januar 1992 5469-7 01 1992.doc 15-03-05 slm Indhold Se venligst i policen, hvilke forsikringer der er tegnet Brandforsikring 1 Hvad omfatter forsikringen 3 2 Hvilke skader er dækket

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P20 Betingelser nr. 1 Side 1 Generelt... 2 1 Nyværdiforsikring...

Læs mere

Basis Bygningsbrandforsikring

Basis Bygningsbrandforsikring Betingelser nr. 302702 Forsikringsbetingelser for Basis Bygningsbrandforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Bygningsbrandforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Bygningsbrandforsikring Betingelser nr. 300104 Forsikringsbetingelser for Bygningsbrandforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for bygningsbrandforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 1.00 Hvem er sikret Forsikringstageren er sikret som ejer af ejendommen. 2.00 Hvad omfatter forsikringen 2.10 Forsikringen omfatter 1. Alle bygninger

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller Betingelser nr. 800302 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for byggeog/eller anlægsarbejde KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Brandforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Brandforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring Betingelser nr. 400802 Forsikringsbetingelser for Kombineret Løsøreforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Ejerskifteforsikringen er udarbejdet i relation til lov nr. 437 af 31.05.2000 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og i tilslutning til

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer DF20900-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller Betingelser nr. 600801 Forsikringsbetingelser for Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79

Læs mere

Stormskadeforsikring for byggeog/eller

Stormskadeforsikring for byggeog/eller Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Sammenligning Bygningsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

Bygningsforsikring 649-03,

Bygningsforsikring 649-03, Bygningsforsikring 649-03, Almindelige betingelser for Bygningsforsikring November 2011, indeks 2011 Indhold 050 Særlige betingelser 100 Generelle betingelser for alle dækninger 110 Hvem er sikret? 120

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Svampeskadeforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Svampeskadeforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 300403 Forsikringsbetingelser for Svampeskadeforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for svampeskadeforsikring

Læs mere

Vilkår for. Kraner og andet entreprenørmateriel. 4538-5 Januar 1994. I samarbejde med. Skadesanmeldelser bliver behandlet og afgjort af Topdanmark

Vilkår for. Kraner og andet entreprenørmateriel. 4538-5 Januar 1994. I samarbejde med. Skadesanmeldelser bliver behandlet og afgjort af Topdanmark Vilkår for Kraner og andet entreprenørmateriel 4538-5 Januar 1994 I samarbejde med Skadesanmeldelser bliver behandlet og afgjort af Topdanmark Indhold Se venligst i policen, hvilke forsikringer der er

Læs mere

TDK_4165:TDK_4165 09/09/08 13:34 Side 1. Vilkår for. Antenneforsikring. Kaskoforsikring Ansvarsforsikring. 4165-5 September 1988.

TDK_4165:TDK_4165 09/09/08 13:34 Side 1. Vilkår for. Antenneforsikring. Kaskoforsikring Ansvarsforsikring. 4165-5 September 1988. TDK_4165:TDK_4165 09/09/08 13:34 Side 1 Vilkår for Antenneforsikring Kaskoforsikring Ansvarsforsikring 4165-5 September 1988 Formula TDK_4165:TDK_4165 09/09/08 13:34 Side 2 TDK_4165:TDK_4165 09/09/08 13:34

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk December 2000 Vilkår for Ejerskifteforsikring Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk Ejerskifteforsikring Forsikringen har kun gyldighed for ejendomme, der er

Læs mere

Erhvervsforsikringer fællesvilkår. Maj 2008

Erhvervsforsikringer fællesvilkår. Maj 2008 Maj 2008 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Erhvervsløsøre Nemkonto Bornholms Brandforsikring benytter Nemkonto-systemet til

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

DF20021-3 December 2013. vilkår for fritidshus

DF20021-3 December 2013. vilkår for fritidshus DF20021-3 December 2013 vilkår for fritidshus Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506 KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 400506 Forsikringsbetingelser

Læs mere

0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger 1000 Brand 1100 Kortslutning

0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger 1000 Brand 1100 Kortslutning Forsikringsbetingelser Punkt Forsikringsbetingelser nr. 649-03 Indhold 0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger Hvem er sikret? 0110 Hvor dækker forsikringen? 0120 Hvad dækker

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING TRANSPORTFORSIKRING 0103 1 1.1 1.2 2 2.1 3 3.1 4 A Hvad er omfattet af forsikringen: Forsikringen omfatter forsikringstagerens egne og fremmede varer (dog excl. kørsel af fremmede varer mod betaling)

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Stormskadeforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Stormskadeforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 300802 Forsikringsbetingelser for Stormskadeforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for stormskadeforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 101

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter Betingelser nr. 605401 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for musikinstrumenter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring (udgave per. 1.12.2008) Afsnit All risks forsikring af arbejdsobjektet 1.1 Forsikrede genstande 1.2 Skader der erstattes 1.3 Forsikringen dækker ikke 1.4

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

Bygningsforsikring. for de enkelte bygninger fremgår af medfølgende specifika- tioner.

Bygningsforsikring. for de enkelte bygninger fremgår af medfølgende specifika- tioner. Forsikringen betjenes af: De Frie ForsikringsMæglere Winckler Norgesmindevej 4 2900 Hellerup Tlf. nr. 7020 2725 v/kim Købstædernes Forsikring Bygningsforsikring Police nr. 01-12B -0163791 Forsikringstager

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Depotrumsforsikring. Forsikringsbetingelser

Depotrumsforsikring. Forsikringsbetingelser Depotrumsforsikring Forsikringsbetingelser Gælder fra februar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser Side 3 2. Branddækning Side 5 3. Tyveridækning Side 6 4. Vandskadedækning Side 7 5. Fortrydelsesret

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring Betingelser nr. 307502 Forsikringsbetingelser for All-risks bygningsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

BYGNINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 200-1. Forsikringen omfatter de nedennævnte dækninger, som er anført på policen.

BYGNINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 200-1. Forsikringen omfatter de nedennævnte dækninger, som er anført på policen. BYGNINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 200-1. Forsikringen omfatter de nedennævnte dækninger, som er anført på policen. AFSNIT NR. HOVED- OG UNDERAFSNIT 1. Fællesbetingelser 1. 1.1 - Nyværdiforsikring.

Læs mere

Basis Bygningsvandskadeforsikring

Basis Bygningsvandskadeforsikring Betingelser nr. 304801 Forsikringsbetingelser for Basis Bygningsvandskadeforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen anførte dækningsperiode jf. 1.3. forsikringstagerens tab

Læs mere

DK-CAMP ERHVERVSBYGNING

DK-CAMP ERHVERVSBYGNING DK-CAMP ERHVERVSBYGNING 0103-16.01.2006 Sidenr. 1 Hvem er dækket af forsikringen... A HVILKE GENSTANDE ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN 2 Bygningsbrandforsikringen... 3 Anden bygningsbeskadigelse... B BRANDFORSIKRING

Læs mere

Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring

Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring 1: Dækningsskema for bygningsbrand...2 1: Brand med videre...2 2. Anden skade...3 3. Svampe- og insektangreb...3 4. Utætheder i skjulte rør i bygninger...4

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

Forsikringsbetingelser ERHVERVSBYGNING

Forsikringsbetingelser ERHVERVSBYGNING ERHVERVSBYGNING 0103-16.01.2006 1 Hvem er dækket af forsikringen... A HVILKE GENSTANDE ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN 2 Bygningsbrandforsikringen... 3 Anden bygningsbeskadigelse... B BRANDFORSIKRING 4 Hvilke

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P15 Betingelser 180610 Side A Dækningsomfang... 2 B Brandforsikring

Læs mere

Bygningsforsikring Erhverv. Forsikringsbetingelser 3360006

Bygningsforsikring Erhverv. Forsikringsbetingelser 3360006 Bygningsforsikring Erhverv Forsikringsbetingelser 3360006 Gælder fra januar 2016 Indhold: Fællesbetingelser... 3 Risikobetingelser... 12 Bygningsbrand... 13 Elskade... 15 Anden bygningsbeskadigelse...

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk

Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk Tryg-Balti ca Klausdalsbrovej 601. 27~ Ballerup. C Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk Police Bygningsforsikring E/F Marstalsgade 28-32 VI advokat Steen Temstrøm Hovedgaden

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201 Forsikringsbetingelser Fritidshusforsikring Version 10-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Parcelhus forsikring

Parcelhus forsikring Parcelhus forsikring Almindelige forsikringsbestemmelser Parcelhus forsikring. 1. Generelt 10. Nyværdiforsikring 11. Hvem dækkes af forsikringen 2. Bygningsbeskadigelse 20. Hvilke skader genstande er dækket

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401.

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. Sammenligning Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

24. september 2013 EKN Kundenr. 71686191

24. september 2013 EKN Kundenr. 71686191 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup A/B Nørre Alle 13-13H Att.: Grubbe Advokater Åbenrå 31 1124 København K Tlf. 33 55 40 75 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser...

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser... ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG Mange forbedringer og få skærpelser... WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser 9800 og 9801 og

Læs mere

Vilkår for Ejendomsforsikring

Vilkår for Ejendomsforsikring Vilkår for Ejendomsforsikring DF20904-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA

Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Husejerforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Husejerforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 300204 Forsikringsbetingelser for Husejerforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for husejerforsikring

Læs mere

Sammenligning Husforsikring Side 1

Sammenligning Husforsikring Side 1 Sammenligning Husforsikring Side 1 B. Forsikrede genstande 1. Bygningsbrandforsikring omfatter: Dækningsskema 1.1. Forsikrede genstande De på forsikringsstedet beliggende bygninger incl. fundament indtil

Læs mere

Materiel og vogne er, når disse er leveret og opstillet ved en kunde, dækket af en All Risks forsikring. forsikringen dækker:

Materiel og vogne er, når disse er leveret og opstillet ved en kunde, dækket af en All Risks forsikring. forsikringen dækker: Dansk Mobil Køkken marts 2017 Materiel og vogne er, når disse er leveret og opstillet ved en kunde, dækket af en All Risks forsikring. forsikringen dækker: - Brandskade - Naturskade - Vandskade - Indbrudstyveri

Læs mere

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring Betingelser Byggeforsikring Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus Nr 5315 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af

Læs mere

Vilkår for. Entrepriseforsikring

Vilkår for. Entrepriseforsikring Vilkår for Entrepriseforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger

Læs mere

Husforsikring. Bygningskaskodækning. 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser. udgifter til optøning.

Husforsikring. Bygningskaskodækning. 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser. udgifter til optøning. Husforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader ved tyveri eller tyveriforsøg samt hærværk. Hærværk

Læs mere

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING VERSION 10-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Villaforsikring Indhold

Læs mere