Resultat af BTP-måling i hjemmesygeplejen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultat af BTP-måling i hjemmesygeplejen"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Syddjurs Kommune Januar 2012 Notat til Syddjurs Kommune Resultat af BTP-måling i hjemmesygeplejen Januar

2 Indhold 1 Indledning Formål Hjemmesygeplejen generelt Proces og metode Definition af BTP Registreringsperiode, deltagere og registreringskategorier Planlægning af undersøgelsen Processen under tidsregistreringen BTP for hjemmesygeplejen Omfang af registreringer Fejl i registreringerne BTP for hjemmesygeplejen Tidsforbrug for de enkelte opgavetyper Vurderinger Bilag

3 1 Indledning Syddjurs Kommune har ønsket, at synliggøre hvor meget tid sygeplejeydelser i hjemmesygeplejen bruger på direkte sygepleje til borgerne i eget hjem. Derfor har Syddjurs Kommune, i samarbejde med BDO Kommunernes Revision, gennemført en Bruger- Tids-Procent-måling (BTP) i hjemmesygeplejen. BTP-målingen er gennemført over 14 dage i november 2011 og omfatter alle hjemmesygeplejens medarbejdere. BDO har forestået selve dataindsamlingen og gennemført den efterfølgende analyse. 2 Formål Formålet med BTP-målingen er at give et realistisk her og nu -billede af den leverede tid hos borgerne. Det vil sige hvor meget tid, der bruges på levering af sygeplejeydelser ude hos borgerne, og hvor meget tid der bruges til andre opgaver. Målingen inddeler sygeplejens leverede tid som henholdsvis direkte tid, indirekte tid samt øvrig tid. Resultatet af BTP-målingen kan efterfølgende anvendes som grundlag for, at harmonisere og effektiviserer leveringen af sygeplejefaglige ydelser, samt optimere de nuværende arbejdsgange i hjemmesygeplejen i Syddjurs Kommune. 3 Hjemmesygeplejen generelt Hjemmesygeplejen er generelt, i hele landet, kendetegnet ved at der er tilkommet nye og mere komplekse opgaver. Ved strukturreformen i 2007 blev det præciseret, at den kommunale sundhedsindsats, skal omfatte krav til borgerforløb fra tidlig opsporing, forebyggelse af indlæggelser til hjemtagning af færdigbehandlede borgere. Disse opgaver har stor betydning for kommunens udgifter til medfinansiering af sundhedsydelser. Samtidig blev opgaver vedrørende borger- og patientrettet forebyggelse overdraget fra amterne til kommunerne. Udviklingen på sygehusene med øget specialisering samt omlægning fra stationær til ambulant behandling har sammen med demografien givet flere og mere komplekse 3

4 opgaver for ældreområdet, herunder hjemmesygeplejen. Desuden har hjemmesygeplejen fået nye opgaver på baggrund af udviklingen i nye behandlingsmuligheder, f.eks. telemedicin. Den nuværende praksis for dokumentation af hjemmesygeplejeydelser i kommunerne er generelt mangelfuld i forhold til at skabe den lokale og nationale dokumentation. Øget dokumentation har ligeledes det formål at hjælpe kommunen til at styre deres ressourcer, skabe overblik og ledelsesinformation og kunne prioritere i de forebyggende indsatser. For at kunne opsamle valid ledelsesinformation skal der være en ensartethed i arbejdsgange og dokumentationspraksis. Udfordringen i forhold til dokumentation er blandt andet at der visiteres meget uens til sygeplejeydelser og der ses forskelle i dokumentation af delegerede ydelser. Opgaver som er uddelegeret er ofte ikke registreret tilstrækkeligt. Det kan dreje sig om en stor del af sygeplejeydelserne som enten ikke er dokumenteret eller er dokumenteret ukorrekt, f.eks. som ydelser efter serviceloven. Ofte ses desuden, at sygeplejeydelser udført af andre faggrupper i, f.eks. bo-tilbud, sundhedscentre, psykiatrien mv., ikke er registret som en hjemmesygeplejeydelse. Ældreområderne har traditionelt baggrund i det socialfaglige område og har derfor ikke tradition for dette fokus på det sundhedsfaglige. Udviklingen i stigende og mere komplekse opgaver i kommunernes flytter fokus fra borger til fokus på patient. Dette stiller nye krav til dokumentationen og herunder IT systemer. For at styrke dokumentationen har regeringen og KL aftalt 27 indikatorer på ældreområdet som fremover skal indberettes centralt. En række af disse indikatorer omfatter hjemmesygeplejeområdet fra juni Desuden implementeres et fælles indsatskatalog for hjemmesygepleje. Kataloget bygger på de 12 hovedgrupper som er beskrevet i Vejledning fra Sundhedsstyrelsens. Hovedgrupperne er i overskriftform hvorfor den enkelte kommune selv skal fastsætte det lokale serviceniveau ved beskrivelser af dette. Dette kan bl.a. gøres ved udvikling af kvalitetsstandarder og beskrivelse af indsatser. Afsættet, for at harmonisere og beskrive det fremtidige serviceniveau ved kvalitetsstandarder, er viden om det nuværende niveau. Flere kommuner har ved hjælp af tidsmålinger opnået overblik og viden herom. Erfaringer viser, at det oftest er de samme typer af opgaver som udføres, men forbruget af tid kan variere meget. Variation kan ses mellem kommuner, distrikter og i visse tilfælde på personniveau. Den tid sygeplejerskerne anvender til øvrige opgaver, f.eks. administration, uddannelse, og møder, varierer også. Overblikket over den tid som anvendes til de forskellige sygeplejeydelser samt øvrig tid kan opnås ved tidsregistreringen. Derved skabes et godt grundlag for at fastlægge det fremtidige niveau, samt skabe klarhed over hjemmesygeplejerskens fremtidige rolle og opgaver. 4

5 Fravær Fravær Øvrig tid Fremmødetid Direkte brugertid Syddjurs Kommune Januar Proces og metode 4.1 Definition af BTP Definitionen af BTP (Bruger-Tids-Procent) i notatet svarer til den nyeste definition, som Styrelsen for Social Service og KL anvender. Definition af BTP Brugertidsprocenten (BTP) udtrykkes som den direkte brugertids andel af fremmødetimerne. Den direkte brugertidsprocent (BTP) er altså et mål for, hvor stor en andel af den tid medarbejderne møder frem på arbejdspladsen, som de anvender til levering af sygeplejeydelser til borgere. BTP = Direkte bruger tid Fremmøde tiden Begreber og definitioner Figuren viser et fiktivt eksempel på, hvordan en ansats timer kan fordele sig på et år. Medicinhåndtering BTP, gl. definition BTP, ny definition Dosering Sårpleje Rådgivning / sundhedsfremme Sygepleje beboer på center Øvrige kliniske opgaver Kontakt Møder og fællesopgaver Vejtid Visitation & dokumentation Planlægning Udvikling og uddannelse Pause & personlig tid Feriedage Feriefridage Søgnehelligdage Øvrigt fravær 30,0% 40,0% 45,0% 60,0% 25,0% Sygefravær I alt 100,0% 100,0% Total De betalte timer 5

6 Øvrig tid Indirekte tid Direkte tid Syddjurs Kommune Januar Registreringsperiode, deltagere og registreringskategorier Tidsregistreringen er gennemført fra mandag den 7. november kl ved dagvagts begyndelse og slutter mandag den 21. november kl ved nattevagtens ophør. Der er for tidsregistreringen valgt en periode uden for normale ferieperioder for at give et så realistisk billede som muligt. Alle medarbejdere (fastansatte, vikarer, afløsere, studerende mv.) der udfører hjemmesygepleje for borgere i eget hjem dag, aften og nat har deltaget i tidsregistreringen. Teamlederne og sosu-assistenter ansat i hjemmesygeplejen har som udgangspunkt også deltaget i tidsregistreringen. BDO har efterfølgende indsamlet, indtastet og beregnet en samlet BTP for hjemmesygeplejen i Syddjurs Kommune, samt for aften- og nattevagten. Figur 1. Registreringskategorier for hjemmesygeplejen Medicinhåndtering Dosering Sårpleje Rådgivning og sundhedsfremme Øvrige kliniske opgaver Akutopgaver Sygepleje beboer på center & korttidsplads Personlig pleje (pp-ydelser) Dokumentation i borgerens hjem Specialistfunktion Kontakt hjælpergruppen Kontakt andre Dokumentation & handleplan Visitation & Planlægning af borger forløb, Advis Vejtid Møder Kurser, uddannelse Vejledning af studerende Pauser & personlig tid Øvrige opgaver Disponering 6

7 Figur 1 viser registreringskategorierne som kommunen har valgt skal gælde for hjemmeplejen. Registreringerne er opdelt på tre overordnede kategorier samt enogtyve underordnede kategorier. Definitionerne af de enkelte kategorier fremgår af bilagene. 4.3 Planlægning af undersøgelsen BDO har haft det overordnede ansvar for tidsregistreringens planlægning og gennemførelse, samt udarbejdelse af: Vejledninger til kontrol af registreringsskemaer (for ledelsen) Vejledninger til udfyldelse af registreringsskema (for medarbejderne) Registreringsskema for dag-, aften- og nattevagt Der blev afholdt et informationsmøde mandag den 31. oktober 2011 for alle medarbejdere i hjemmesygeplejen i Syddjurs Kommune, hvor BDO i samarbejde med Syddjurs Kommune informerede om formålet med tidsregistreringen, dens gennemførelse og praktiske forhold hertil. 4.4 Processen under tidsregistreringen I hovedtræk er tidsregistreringen forløbet som beskrevet herunder: Alle medarbejdere, der har deltaget i tidsregistreringen, har dagligt udfyldt et registreringsskema med den faktiske arbejdstid anvendt på de enkelte opgaver Teamlederne har dagligt samlet og kontrolleret de afleverede registreringsskemaer og efterfølgende sendt dem pr. post eller indscannet i til BDO BDO har modtaget registreringsskemaerne, og har sidenhen indtastet data i et Excel-regneark til beregning af BTP Det er udelukkende medarbejdere, der mødte på arbejde de pågældende dage, der har registreret deres tidsforbrug. 7

8 5 BTP for hjemmesygeplejen Der er gennemført en tidsregistrering der omfatter alle ansatte i hjemmesygeplejen i Syddjurs Kommune over en periode på 14 dage. 5.1 Omfang af registreringer Herunder ses antal tidsregistreringer, som BDO har modtaget. En observation svarer til én medarbejders registrering pr. dag vedkommende er mødt frem på arbejde. Tabel 1: Antal observationer i BTP-målingen Antal observationer Hverdage, dagtimer Weekend, dagtimer Aften, alle dage Nat, alle dage Antallet af registreringer er tilfredsstillende, og da der i perioden er gennemført en fuldstændig registreringer blandt samtlige medarbejdere, der er mødt på jobbet, ses datagrundlaget som værende validt. 5.2 Fejl i registreringerne BDO har modtaget enkelte registreringsskemaer, hvor registreringerne har givet anledning spørgsmål, eller hvor der har været åbenlyse fejl. BDO har umiddelbart efter modtagelse af et sådant registreringsskema direkte kontaktet lederen for den medarbejder registreringen vedrørte for at afklare spørgsmålet eller fejlen. BDO er blevet gjort opmærksom på, at den 8. november er der i Lillerup og Rosengården gennemført et teammøde. Teammødet gennemføres normalt én gang månedligt. Tilsvarende er der den 16. november afholdt personalemøde i dagvagten i hele hjemmesygeplejen, dette møde foregår kun én gang i kvartalet. Der er i tidsregistreringsperioden derfor brugt forholdsvis meget tid på mødeaktivitet. For at møderne ikke skævvrider resultatet er tid til møde korrigeret, således tidsforbruget der anvendes i beregning af BTP tager højde for at møderne ikke foregår jævnt fordelt. 8

9 BDO har på baggrund af data fra registreringsskemaerne udregnet bruger-tidsprocenten (BTP) i hjemmesygeplejen. Den udregnede BTP-værdi for de enkelte områder samt for hjemmesygeplejen samlet ses herunder. En BTP-måling vil altid være behæftet med en vis metodisk usikkerhed, og resultaterne skal derfor altid fortolkes med tilsvarende forsigtighed. Det understreges, at enkelte BTP-værdier er beregnet på et relativt begrænset antal tidsregistreringer. Antallet af bagvedliggende tidsregistreringer for de enkelte BTP-værdier varierer således mellem 27 og 210 registreringer. For at sikre et tilstrækkeligt valid antal registreringer er sygeplejegrupperne Lillerup og Rosengården slået sammen tilsvarende er Ringparken og Søhusparken slået sammen. 5.3 BTP for hjemmesygeplejen BDO har på baggrund af data fra registreringsskemaerne udregnet brugertidsprocenten (BTP) for de to områder samt for Syddjurs Kommune samlet. Et mere detaljeret grundlag for beregningerne fremgår af det til Syddjurs Kommune udleverede Excel-regneark med samtlige BTP-beregninger. Tabel 2: BTP for hjemmesygeplejen i Syddjurs Kommune Hverdage, dagtimer Weekend, dagtimer Aften, alle dage Nat, alle dage Hele sygeplejen 40,3% 46,4% 40,7% 48,1% Ringparken & søhusparken 41,8% 44,3% Lillerup & Rosengården 38,9% 48,4% Tabel 2 viser BTP værdierne for hjemmesygeplejen i Syddjurs Kommune opgjort for henholdsvis den samlede hjemmesygepleje samt for de to områder. Det fremgår af tabellen, at den samlede værdi for hele kommunen er højest i nat og i dagtimerne i weekend, mens den er lavere i dagtimerne, hverdag og i aftentimerne. 9

10 Øvrig tid Indirekte tid Direkte tid Syddjurs Kommune Januar Tidsforbrug for de enkelte opgavetyper I dette afsnit ses mere detaljeret på tidsforbruget i de to områder. Hermed er det muligt at sammenligne den procentandel af arbejdstiden, der i hvert område anvendes til de enkelte arbejdsopgaver. Gennemgangen har primært udgangspunkt i BTPværdierne for dagvagter på hverdage. I det udleverede Excel-ark findes en detaljeret oversigt over BTP-værdier for henholdsvis dag-, weekend-, aften- og nattevagter. BDO anbefaler Syddjurs Kommune, at se nærmere på det udleverede Excel-regneark for et mere detaljeret indblik i de to områders BTP-værdier. Tabel 3: Områdernes tidsforbrug fordelt på de enkelte delopgaver på hverdage i dagtimerne Ringparken & Søhusparken Lillerup & Rosengården Samlet Medicinhåndtering 10,0% 10,4% 10,2% Dosering 8,3% 9,0% 8,6% Sårpleje 8,4% 9,1% 8,8% Rådgivning/sundhedsfremme 2,0% 2,0% 2,0% Øvrige kliniske opgaver 8,0% 4,5% 6,2% Akutopgaver 4,0% 2,7% 3,3% Sygepleje beboer på center og korttidsplads 0,6% 0,2% 0,4% Personlig pleje 0,2% 0,5% 0,3% Dokumentation i borgerens hjem 0,5% 0,6% 0,5% Specialistfunktionen 5,1% 2,1% 3,6% Kontakt hjælpergruppen 1,9% 0,8% 1,4% Kontakt andre 4,3% 2,3% 3,3% Dokumentation og handleplan 7,6% 7,3% 7,5% Visitation, planlægning af borger forløb, advis 11,2% 10,8% 11,0% Vejtid 15,2% 14,1% 14,6% Møder 2,3% 3,3% 2,8% Kurser, uddannelse 0,0% 1,4% 0,7% Vejledning af studerende 0,1% 3,8% 2,0% Pauser og personlig tid 5,3% 4,0% 4,6% Øvrige opgaver 2,6% 9,8% 6,3% Disponering 2,5% 1,3% 1,9% SUM 100,0% 100,0% 100,0% Tabel 3 viser, hvor stor en andel af arbejdstiden som medarbejderne i det enkelte område anvender på de forskellige opgaver i løbet af en arbejdsdag. 10

11 Øvrig tid Indirekte tid Direkte tid Syddjurs Kommune Januar 2012 Generelt kan der konstateres at der ikke er væsentlige forskelle i tidsforbruget for de enkelte opgaver i Syddjurs Kommune. BDO har fået oplyst at forskel på områdernes tidsforbrug til specialistfunktioner kan skyldes at kategorien er opfattet forskelligt i sygeplejegrupperne, hvorfor der er registreret forskelligt I direkte borgerrettede opgaver varierer de to områder især på Øvrige kliniske opgaver og Akutopgaver. Af opgaver under indirekte tid er det særligt specialistfunktionen og kontakt til hjælpergruppen og kontakt til andre. Opgaver under øvrig tid varierer de to områder i sær på Øvrig opgaver, dette skyldes at Fællestillidsrepræsentanten har registreret sin tid på tillidshverv her. Samt områderne varierer på vejledning af studerende. Tabel 4: Områdernes tidsforbrug fordelt på de enkelte delopgaver på i dagtimerne i weekender. Weekend, dagtimer Ringparken & søhusparken Lillerup & Rosengården Samlet Medicinhåndtering 15,9% 21,1% 18,6% Dosering 2,2% 2,1% 2,1% Sårpleje 6,9% 11,2% 9,1% Rådgivning/sundhedsfremme 1,7% 1,2% 1,5% Øvrige kliniske opgaver 10,5% 6,8% 8,6% Akutopgaver 6,2% 4,7% 5,4% Sygepleje beboer på center og korttidsplads 0,0% 0,0% 0,0% Personlig pleje 0,1% 0,5% 0,3% Dokumentation i borgerens hjem 0,7% 0,9% 0,8% Specialistfunktionen 0,0% 0,2% 0,1% Kontakt hjælpergruppen 2,4% 1,9% 2,1% Kontakt andre 3,2% 3,1% 3,1% Dokumentation og handleplan 8,4% 4,4% 6,3% Visitation, planlægning af borger forløb, advis 7,8% 9,6% 8,8% Vejtid 21,6% 23,6% 22,6% Møder 0,0% 0,0% 0,0% Kurser, uddannelse 0,0% 0,0% 0,0% Vejledning af studerende 0,0% 0,0% 0,0% Pauser og personlig tid 6,3% 5,3% 5,8% Øvrige opgaver 3,7% 1,8% 2,7% Disponering 2,4% 1,8% 2,1% SUM 100,0% 100,0% 100,0% 11

12 Øvrig tid Indirekte tid Direkte tid Syddjurs Kommune Januar 2012 I weekend i dagtiden varierer tidsforbruget til de enkelte opgaver der direkte retter sig mod borgerne mere end i dagvagt. Derudover er der særligt forskel på områdernes tidsforbrug til dokumentation og handleplan. Opgaver under øvrig tid er i begge områder begrænset. Tabel 5: Områdernes tidsforbrug fordelt på de enkelte delopgaver på i dagtimerne hverdag, i weekender, aften og nat. Hverdag Weekend Aften Nat Medicinhåndtering 10,2% 18,6% 24,2% 3,1% Dosering 8,6% 2,1% 0,4% 0,1% Sårpleje 8,8% 9,1% 2,9% 0,0% Rådgivning/sundhedsfremme 2,0% 1,5% 0,8% 0,1% Øvrige kliniske opgaver 6,2% 8,6% 7,6% 1,1% Akutopgaver 3,3% 5,4% 2,5% 9,6% Sygepleje beboer på center og korttidsplads 0,4% 0,0% 0,8% 14,6% Personlig pleje 0,3% 0,3% 0,8% 18,1% Dokumentation i borgerens hjem 0,5% 0,8% 0,6% 1,4% Specialistfunktionen 3,6% 0,1% 0,2% 0,0% Kontakt hjælpergruppen 1,4% 2,1% 2,3% 0,4% Kontakt andre 3,3% 3,1% 3,4% 2,2% Dokumentation og handleplan 7,5% 6,3% 3,9% 1,9% Visitation, planlægning af borger forløb, advis 11,0% 8,8% 9,7% 8,9% Vejtid 14,6% 22,6% 31,7% 30,1% Møder 2,8% 0,0% 0,9% 0,3% Kurser, uddannelse 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% Vejledning af studerende 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% Pauser og personlig tid 4,6% 5,8% 6,0% 3,3% Øvrige opgaver 6,3% 2,7% 1,3% 2,8% Disponering 1,9% 2,1% 0,0% 2,0% SUM 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Af tabel 5 fremgår det, at der er væsentligt forskel på, hvornår på døgnet de forskellige sygeplejefaglige opgaver, under direkte tid leveres. Det fremgår således at dosering, sårpleje kun leveres i et meget begrænset omfang om aftnen og natten, mens medicinhåndtering er den største opgave for aftenvagterne. Om natten fylder akutopgaver, sygepleje til beboere på plejecentrene og personlig pleje og vejtid væsentlig mere end på de øvrige tidspunkter. Det er bemærkelse værdig at der bruges væsentlig mindre tid om aften og natten på dokumentation og handleplan. 12

13 5.5 Vurderinger BDO vurderer, at BTP værdien for Syddjurs Kommune samlet må vurderes at være på et tilfredsstillende niveau. Syddjurs Kommune har en BTP på 40,3 % i dagtimer i hverdagen. BDO har gennemført BTP undersøgelse i hjemmesygeplejen i en række kommuner, tilsvarende har KL gennemført BTP målinger i hjemmesygeplejen. Resultatet af disse registreringer er, at BTP for hjemmesygeplejen i dagtimerne i hverdage svinger fra 36,2 % til 43,1 %. En sammenligning af sygeplejen på tværs af kommuner bør dog foretages med visse forbehold. En oplagt forklaring på forskelle i BTP er naturligvis forskelle i produktiviteten og arbejdsgange, særligt arbejdsgange ift. dokumentation, planlægning og visitation. Organisering, geografi og vejtid samt kommunens tidsforbrug til kurser og uddannelse spiller også ind. BTP værdien i sygeplejen er betydeligt lavere end den tilsvarende i hjemmeplejen. Dette svarer til resultaterne fra BTP målinger i andre kommuner. I sygeplejen anvendes der som udgangspunkt en betydelig større ikke-direkte brugerrelateret tid end i hjemmeplejen, da medarbejderne har væsentlig flere administrative og koordinerende opgaver end medarbejdere i hjemmehjælpen. Hertil kommer de mange konsulentopgaver, som retter sig mod organisationen og ikke er direkte borgerrelaterede. På baggrund af tidsregistreringen og BTP-beregningerne vurderer BDO, at der særligt for hverdage er en forholdsvis lille forskelle i hvordan medarbejderne i hjemmesygeplejen i Syddjurs Kommune anvender deres arbejdstid. Der er forskelle - disse kan have baggrund i enten forskelle i registreringspraksis henover registreringsperioden, egentlige kvalitative forskelle imellem sygeplejegrupperne eller mulige effektiviseringspotentialer. På tværs af døgnet er det dog bemærkelsesværdigt at der bruges væsentlig mindre tid om aften og natten på dokumentation og handleplan end i dagtimerne. 5.6 Anbefalinger BDO anbefaler generelt set, at der sættes fokus på optimering af arbejdsgangene i Hjemmesygeplejen i Syddjurs Kommune. Herved vil Kommunen kunne synliggøre den nuværende praksis i sygeplejegrupperne, og dermed angive områder, hvor ændrede og harmoniserede arbejdsgange vil være en fordel. En arbejdsgangsanalyse vil sand- 13

14 synligvis vise et uudnyttet potentiale blandt medarbejdernes tidsforbrug et potentiale, som hvis det udnyttes, ville kunne frigive mere tid til borgerrelaterede sygeplejefaglige opgaver og samtidig sikre en mere ensartet visitations og dokumentationspraksis på tværs af døgnet. I den sammenhæng kan en øget brug af sygeplejeklinik indgå i vurdering. Sygeplejen kan med fordel etablere klare forudsætninger, retningslinjer og fælles forståelse for brugen af øvrig tid på tværs af hjemmesygeplejegrupperne. Lederen af sygeplejegrupperne bør gøre sig forudsætninger om, hvor stor en del af fremmødetiden, medarbejderne gennemsnitligt må bruge til opgaver, der ikke finder sted i brugerens hjem, herunder hvor meget tid der skal afsættes til visitation, dokumentation, planlægning, deltagelse i møder og uddannelse mm. Som en del af en nærmere arbejdsgangsanslyse af sygeplejeområdet kan det være relevant for Syddjurs Kommune at vurdere på, hvorvidt ensartetheden øges ved, at udpege en sygeplejerske fra hvert team som koordinator (både i forhold til visitation og planlægning). Koordinatoren kan eksempelvis have ansvar for at modtage henvisning og registrer årsag, ydelse og foretage en administrativ rammevisitation/ydelsestildeling. Samt koordinatoren kan eksempelvis have ansvar for at sikre ligelig og kompetencemæssig optimal fordeling af opgaver i temaet samt styrke samarbejde til de øvrige hjemmesygeplejeteam med fokus på vagtdækning og udnyttelse af specialistkompetencer. 6 Bilag Bilag 1: Vejledninger til udfyldelse af registreringsskema (for medarbejderne) Bilag 2: Vejledninger til kontrol af registreringsskemaer (for ledelsen) Bilag 3: Registreringsskema for dag-, aften- og nattevagt 14

15 6.1 Bilag 1. Information til medarbejderne i hjemmesygeplejen om tidsregistrering. Formål Formålet med opgørelsen er at få et realistisk her og nu billede af den leverede tid hos borgerne. Det vil sige, hvor meget tid, der bruges ude hos borgerne til sygeplejeopgaver, og hvor meget tid der bruges på andre opgaver. Oplysninger skal bruges til at optimere arbejdsgange for hjemmesygeplejen. Hvornår Registreringen starter mandag den 7. november kl ved dagvagts begyndelse og slutter mandag den 21. november kl ved nattevagtens ophør. Hvem Alle medarbejdere der udfører hjemmesygepleje for borgere i eget hjem dag, aften og nat skal deltage i tidsregistreringen. Lederen registrerer ikke. Alle medarbejdergrupper fastansatte, vikarer, afløsere, studerende og ansatte på særlige vilkår (fleksjob, skånejob, aktivering m.v.) skal deltage i registreringen. Hvordan Du skal dagligt i perioden skrive på et registreringsskema, hvor lang tid du bruger på de enkelte arbejdsopgaver. Der anvendes en kolonne pr. borger/opgave på registreringsskemaet. Skriv antal minutter, der går til hver opgave. Skriv det reelle tidsforbrug ikke det planlagte. På registreringsskemaet skal du angive navn, dato, team, faggruppe, samt faktisk møde- og gåtid (f.eks. kl og kl.15.05). Der er et skema for henholdsvis dag-, aften- og nattevagter. Der skal bruges et skema pr. dag. På skemaet anvendes følgende kategorier: 1. Medicinhåndtering: Tid du anvender på at håndtere og give medicin (Eksempelvis: injektioner, IVbehandling, insulin, øjendrypning mv.) til en borger i vedkommendes eget hjem. 2. Medicin - Dosering: Tid du anvender på at dosere medicin til en borger i vedkommendes eget hjem. 3. Sårpleje: Tid du anvender på at tilse og behandle sår hos en borger i vedkommendes eget hjem. 4. Rådgivning og sundhedsfremme: Tid du anvender på at rådgive og informere borgeren om vedkommendes sygdom, behandling mv. Herunder også sundhedsfremmende rådgivning samt psykiskog social støtte. 5. Øvrige kliniske opgaver: Tid du anvender på andre øvrige kliniske opgaver hos en borger i vedkommendes eget hjem. Eksempelvis: Palliation, inkontinens, obstipation, ernæring og væsketerapi mf. 6. Akutopgaver: Den samlede tid du anvender på sygepleje (af enhver art) i forbindelse med et akut (ikke-planlagt) besøg hos en borger. Besvarelse af nødkald 7. Sygepleje for beboer på center & korttidsafsnit. Tid du anvender på sygepleje (af en hver art) hos en beboer på et af kommunens plejecentre. Samt tid du anvender på korttidsafsnittet. 8. Personlig pleje (PP-ydelse): Tid du anvender på personlig pleje hos en borger i vedkommendes eget hjem. 9. Dokumentation i borgernes hjem: Tid du anvender til dokumentation, når dette foregår borgerens hjem. 15

16 10. Specialfunktion: Tid du bruger hvis du har en specialfunktion som eksempel demenskonsulent, diabetes, inkontinens, KOL, palliation, sår 11. Kontakt hjælpergruppen: Kontakt med medarbejder fra hjælpergruppen, herunder vejledning og introduktion af kollega i hjælpergruppen, når det ikke foregår i borgerens hjem. 12. Kontakt andre: Kontakt med visitationen, kollega, hjemmeplejen, apotek, læge, sygehus, borgeren, pårørende mv., når det ikke foregår i borgerens hjem. 13. Dokumentation & handleplan: Udfyldelse af handleplaner, dokumentation og journalisering i omsorgssystem, når det ikke foregår i borgerens hjem. 14. Visitation & Planlægning af borger forløb, Advis: Tid du anvender til at visitere, koordinere og planlægge individuelle fokusområder og borgerforløb, læse advis, når det ikke foregår i borgerens eget hjem. Vejledning og introduktion af kollega i sygeplejegruppen. Vagtoverlevering. Tid du brug på praktisk gøremål i forbindelse med opstart og afslutning af dagen 15. Vejtid: Tid, du bruger på transport til/fra borgere og mellem borgere registreres som vejtid. Husk at få alle vejtider med - både fra grupperummet om morgen og ud til første borger og fra sidste borger og ind til grupperummet. Tankning af bil. 16. Møder: Tid du bruger møder, gruppemøder og personalemøder. 17. Kurser, uddannelse: Tid du bruger på deltagelse i planlagt kurser og uddannelse i arbejdstiden. 18. Vejledning af studerende: Tid til vejledning af studerende, og koordinering og planlægning af deres praktikophold: Tid du modtager vejledning som studerende. 19. Pauser og personlig tid: Tid du bruger på frokostpauser og øvrige pauser samt personlig tid. 20. Øvrig opgaver: Tid du bruger på øvrige opgaver i arbejdstiden, der ikke forgår i borgernes hjem. Eksempelvis opgaver som TR, AMR, APV, oprydning i grupperum og depot, bestilling af depotvarer mv. Deltagelse i arbejdsgrupper. Beredskabstid registreres her, dvs. tid, hvor du står til rådighed for evt. kald. Tid du bruger på tidsregistreringen 21. Disponering: Tid til planlægning og disponering af køreliste. Brug kuglepen ikke blyant Husk hver dag at aflevere det udfyldte registreringsskema til din leder dagligt inden du går hjem! 16

17 6.2 Bilag 2: Information til lederne om opgørelse af direkte brugertid i sygeplejen Formål Formålet med opgørelsen er at få et realistisk her og nu billede af den leverede tid hos borgere i eget hjem. Det vil sige, hvor meget tid, der anvendes hos borgerne til sygepleje, og hvor meget tid der anvendes på andre opgaver. Hvornår Registreringen starter mandag den 7. november kl ved dagvagts begyndelse og slutter mandag den 21. november kl ved nattevagtens ophør. Hvem Alle medarbejdere der udfører sygepleje for borgere i eget hjem dag, aften og nat skal deltage i tidsregistreringen. Ledere registrer ikke Alle medarbejdergrupper fastansatte, vikarer, afløsere, elever og ansatte på særlige vilkår (fleksjob, skånejob, aktivering m.v.) deltage i registreringen. Udfyldelse af registreringsskemaerne Det er vigtigt, at alle medarbejdere ved, hvad der skal foregå og hvorfor. Derfor er der udarbejdet informationsmateriale til medarbejderne, som kort fortæller om formålet med registreringen samt om, hvornår, hvem og hvordan, ligesom det indeholder en vejledning omkring udfyldelse af registreringsskemaerne. Medarbejderen skal øverst på registreringsskemaet notere sit eget navn, dato, team og stillingsbetegnelse samt den faktiske mødetid og fyraftenstidspunkt. Medarbejderen skal dagligt påføre deres faktiske tidsforbrug for hver borger for henholdsvis sygepleje og øvrige opgaver. Medarbejderne skal dagligt aflevere det udfyldte registreringsskema til lederen. Der er udarbejdet tre skemaer til henholdsvis dag-, aften- og nattevagt. Der skal bruges kuglepen eller lignede ikke blyant Lederen skal sammentælle tidsforbruget for hver kategori og notere dette på registreringsskemaet. Tidsforbruget angives i minutter. Vær opmærksom på, at der ikke skal udfyldes skemaer på de personer som er fraværende på grund af sygdom, fridag, ferie, afspadsering. Der skal altså kun udfyldes skemaer på personer som møder ind på arbejde. 17

18 Vejledning til kontrol af skemaer Lederen skal dagligt: Kontrollere, at alle registreringsskemaer modtages Sikre at medarbejderens tidsforbrug er sammentalt og noteret på registreringsskemaet. Tidsforbruget skal angives i minutter. Vurdere, om medarbejdernes noteringer ser korrekte ud. Forekommer der tvivl om én medarbejders registreringer, tages der hurtigst muligt kontakt til medarbejderen for at få afklaret spørgsmål Alle kontrollerede registreringer skal påføres dato og lederens underskrift Det udfyldte registreringsskema sendes til BDO i de udleverede konvolutter, eller indscannet på Af hensyn til BDO, som skal indtaste registreringerne i opsamlingsregnearket, skal registreringsskemaerne dagligt sendes til BDO i de udleverede konvolutter eller via . 18

19 6.3 Bilag 3: Registreringsark 19

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2012

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2012 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2012 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Afrapportering Hillerød Kommune Ældreanalyse

Afrapportering Hillerød Kommune Ældreanalyse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Afrapportering Hillerød Kommune Ældreanalyse WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING OG BAGGRUND... 4 2 RESUME... 4 3 PROCES OG METODE... 5 3.1 Proces...5 3.2 Metode...7

Læs mere

Ringsted Kommune Analyse af ældreområdet. 12. december 2008

Ringsted Kommune Analyse af ældreområdet. 12. december 2008 Ringsted Kommune Analyse af ældreområdet 12. december 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Et øjebliksbillede... 6 3. En organisation i bevægelse... 8 4. Anbefalinger og besparelsespotentiale...

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fremtidens hjemmesygepleje Statusrapport

Fremtidens hjemmesygepleje Statusrapport Fremtidens hjemmesygepleje Statusrapport Fremtidens hjemmesygepleje Statusrapport Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-189 Copyright Dansk

Læs mere

Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen. Hjemmesygeplejen Nørrebro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen. Hjemmesygeplejen Nørrebro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen Hjemmesygeplejen Nørrebro Københavns Kommune Opfølgende uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 25. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 25. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning Sundhed & Omsorg Anmeldt Tilsyn Dan Ren Service A/S (privat leverandør af personlig og praktisk hjælp, SEL 83) Vurdering Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 25. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent

Læs mere

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN Den 17. december 2007 Sidsel Vinge Cand.merc., ph.d. Senior projektleder Dansk Sundhedsinstitut 1 Indledning Dette notat afrapporterer resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen E kommunikation Praktiserende læge Michel kjeldsen 04-05-2012 Kommunal e-kommunikation Definition Ved e kommunikation forstås MedCom standarderne: Korrespondancebrev System Receptfornyelse (Sygehus)henvisning

Læs mere

Implementeringens kunst Succes med akutteam i Sønderborg Kommune

Implementeringens kunst Succes med akutteam i Sønderborg Kommune Implementeringens kunst Succes med akutteam i Sønderborg Kommune Der er ca. 76.000 indbyggere i Sønderborg Kommune Disposition Fase 1 Idéudvikling og afklaring Fase 2 Planlægning Fase 3 Implementering

Læs mere

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune PLEJECENTRE Kvalitetsstandard 2012 December 2011 Norddjurs Kommune 1. Indledning...3 2. Ydelserne...3 2.1 Tildeling af hjælp...3 2.2 Praktiske opgaver...4 2.3 Personlig hjælp og pleje...5 2.4 Demens...5

Læs mere

Projekt hverdagstræning 2011 2014 Slutrapport 2014

Projekt hverdagstræning 2011 2014 Slutrapport 2014 Projekt hverdagstræning 2011 2014 Slutrapport 2014 Projekt Hverdagsrehabilitering: 2011 2014 På baggrund af den voksende ældrebefolkning og en forventet stigende efterspørgsel efter hjemmeplejens ydelser,

Læs mere

Rehabiliteringsafdelingen. Årsrapport 2013

Rehabiliteringsafdelingen. Årsrapport 2013 Rehabiliteringsafdelingen Årsrapport 2013 2/10 Udarbejdet af områdeleder Karina Buhl Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Borgerforløb i tal... 4 Nye faglige og organisatoriske tiltag... 4 Visitering af

Læs mere

Afrapportering Hillerød Kommune Ældreanalyse Kort version

Afrapportering Hillerød Kommune Ældreanalyse Kort version Afrapportering Hillerød Kommune Ældreanalyse Kort version 1 INDLEDNING OG FORMÅL Hillerød Kommune har besluttet at iværksætte en analyse af ældreområdet. Analysen skal føre til konkrete, realiserbare forslag

Læs mere

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning Sundhed & Omsorg Anmeldt Tilsyn Sønderjysk Pleje (privat leverandør af personlig og praktisk hjælp, SEL 83) Vurdering Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Norddjurs Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen

Norddjurs Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen Norddjurs Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen 4/0120-0220-0005 /CF Indledning Norddjurs Kommune har i mail af 2. marts 2008 til Konkurrencestyrelsen redegjort for kommunens beregning af priser til private

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Digterparken Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 Konstruktion af arbejdsplan. Gruppekoordinatoren udarbejder tjenesteplaner i samarbejde med lederen. Der udarbejdes 6 uger ad gangen. Alle afgiver ønsker om frihed senest

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!!

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!! Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp Fredensborg kommune 2013. Tilsynet er gennemført af Visitator Britta

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Generel beskrivelse er et stort driftsområde, der består af 6 plejecentre, et køkken, elevuddannelser og et frit valgs område med 7 grupper. I forbindelse med kommunalreformen er ældreområdet i højere

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Elite Miljø A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Elite Miljø A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Elite Miljø A/S Uanmeldt tilsyn september 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune Referat af spørgemøde den 11.

Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune Referat af spørgemøde den 11. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune Referat af spørgemøde den 11. november 2014 Indkøbskonsulent Pia Rossen byder velkommen. Dagsordenen

Læs mere

2.1 Implementering af viden inden for sygeplejens specialistområder.

2.1 Implementering af viden inden for sygeplejens specialistområder. Indholdsfortegnelse Forord 1.0 Indledning 1.1 Præsentation af sygeplejeteamet 1.2 Budgetramme 1.3 Evaluering af udviklingsplanen for 2009-2011 2.0 Fokusområder 2.1 Implementering af viden inden for sygeplejens

Læs mere

9. Forenkling på ældreområdet

9. Forenkling på ældreområdet Ældreområdet er karakteriseret ved en høj grad af dokumentation, bl.a. som følge af lovkravet om en BUM-model på området. Området er endvidere i høj grad understøttet af digitale løsninger, herunder PDA

Læs mere

Opfølgende tilsyn OmsorgsPlejen ApS. 29. april 2015

Opfølgende tilsyn OmsorgsPlejen ApS. 29. april 2015 Opfølgende tilsyn OmsorgsPlejen ApS 29. april 2015 2 Indledning...3 Tilsynets gennemførelse...3 Resumé...4 Afrapportering af fokusområder...4 Personlig pleje...4 Praktisk bistand...5 Kontakt og dialog

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Effektiv anvendelse af hjemmepleje og plejecentre

Effektiv anvendelse af hjemmepleje og plejecentre Effektiv anvendelse af hjemmepleje og plejecentre - Benchmarkinging og beregning af potentialer Formål og afgrænsning Antallet af 70+-årige forventes at stige med 37 % over de næste ti år. Dette er en

Læs mere

Job- og kompetenceprofil

Job- og kompetenceprofil Job- og kompetenceprofil For områdeledere til Hjemmeplejen, Sygeplejen og Plejeboliger Ledelsestruktur Organisatorisk placering en referer til chef for Sundhed og Omsorg. en har informationspligt over

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem. TNS 28. november 2012 58543

Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem. TNS 28. november 2012 58543 Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem Contents 2 Baggrund og formål med undersøgelsen Baggrund og formål At få indblik i

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 Distrikt 4 består af tre store plejecentre i Skive by, i alt 158 plejeboliger. Møllestien ligger midt i byen med udsigt over ådalen, der er 34 almene boliger. Boligerne

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Ny statistik på ældreområdet

Ny statistik på ældreområdet Ny statistik på ældreområdet fra skemaindberetning til digital standardisering Ole Schnor Statistisk forening onsdag den 18. marts 2009 Agenda Kommunernes elektroniske omsorgssystemer (EOJ) Nye muligheder

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Pleje opfølgning på indsatsområder 2011

Pleje opfølgning på indsatsområder 2011 Pleje opfølgning på indsatsområder 2011 1. Ydelser til borgerne 1.1 Ombygning af Øster Elkjær Arbejdet forventes igangsat i oktober/november måned 2010 og ombygningen forventes færdig i august måned 2011.

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 Rehabiliteringsafdelingen og Sygeplejen

Virksomhedsplan 2014 Rehabiliteringsafdelingen og Sygeplejen Virksomhedsplan 2014 Rehabiliteringsafdelingen og Sygeplejen Virksomhedsplanen 2014 Sundhedscentret, Rehabiliteringsafdelingen og Sygeplejen Den 1. januar 2014 blev sygeplejen en del af sektionen Rehabiliteringsafdelingen

Læs mere

Læringsseminar 3 11-12 nov.2014

Læringsseminar 3 11-12 nov.2014 Læringsseminar 3 11-12 nov.2014 Team skovcentret Lolland kommune Pårørende 10 lejligheder 10 lejligheder Visitation Psykiatri 17 SSA TL 19 SSH Team Træning Sygehus 13 lejligheder 5 pladser 12 lejligheder

Læs mere

Dokumentation i praksis

Dokumentation i praksis Hanne Søndergård Pedersen, Martin Sandberg Buch og Christina Holm-Petersen Dokumentation i praksis Undersøgelse af ældreområdet i Randers Kommune Dokumentation i praksis Undersøgelse af ældreområdet i

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Delegering: Hvad er delegering:

Delegering: Hvad er delegering: 06-05-2014 12:53 Delegering: Hvad er delegering: Delegering er at overdrage en arbejdsopgave til en anden faggruppe, som ikke har fået kompetence til udførelse af opgaven gennem deres grunduddannelse.

Læs mere

Kravspecifikation for visitation og levering af indsatser. Kvalitetsmål og -opfølgning. Kvalitetsstandarder

Kravspecifikation for visitation og levering af indsatser. Kvalitetsmål og -opfølgning. Kvalitetsstandarder for visitation og levering af indsatser Kvalitetsmål og -opfølgning Kvalitetsstandarder Helsingør Kommune Center for Sundhed og Omsorg 1 Indholdsfortegnelse Vurdering... 3 Svarsfrister... 3 Brugerens egen

Læs mere

Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST

Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST Indhold 1 Baggrund... 2 1.1 Formål med tidsregistreringen... 2 1.2 Overordnede principper for tidsregistrering på CPH WEST... 2 1.3 Øvrige

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 1 of 6 NOTAT 17. DECEMBER 2014 EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har fået til opgave at evaluere Socialstyrelsens model

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Audit på henvisninger

Audit på henvisninger Audit på henvisninger Radiograf Pia Baasch Baggrund Røntgenbekendtgørelse nr. 975, 1998. Tværfaglig temadag i 2003 med fokus på kvalitetsudvikling. Brainstorm som problemidentifikation 3 arbejdsgrupper

Læs mere

Ydelseskatalog og omkostningsbestemte takster for Hillerød Kommunes lokale indsatser for familier, børn og unge jf. Serviceloven

Ydelseskatalog og omkostningsbestemte takster for Hillerød Kommunes lokale indsatser for familier, børn og unge jf. Serviceloven Hillerød Kommune Familie & Sundhed Ydelseskatalog og omkostningsbestemte takster for Hillerød Kommunes lokale indsatser for familier, børn og unge jf. Serviceloven Vejledning til beregning af takster På

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Sygepleje og rehabilitering

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Sygepleje og rehabilitering Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Sygepleje og rehabilitering 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...2 3.0 Den faglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den

Læs mere

Kortlægning og måling af administrative opgaver i plejeboliger m.v.. Finansministeriet, Velfærdsministeriet og KL

Kortlægning og måling af administrative opgaver i plejeboliger m.v.. Finansministeriet, Velfærdsministeriet og KL Kortlægning og måling af administrative opgaver i plejeboliger m.v.. Finansministeriet, Velfærdsministeriet og KL April 2009 Copyright Deloitte Business Consulting A/S. All rights reserved. Rapportens

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

1. Aftalens parter Aftalen indgås af Frederikshavn Kommune og Praksisudvalget, Region Nordjylland.

1. Aftalens parter Aftalen indgås af Frederikshavn Kommune og Praksisudvalget, Region Nordjylland. Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Fælles koncept for Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 13. oktober 2011 Revideret jan. 2013 Aftale

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

HØRINGSSVAR VEDR. NY ORGANISATIONSSTRUKTUR PÅ ÆLDREOMRÅDET. JUNI 2008 1. ORGANISATIONSMODELLEN.

HØRINGSSVAR VEDR. NY ORGANISATIONSSTRUKTUR PÅ ÆLDREOMRÅDET. JUNI 2008 1. ORGANISATIONSMODELLEN. Bilag 23: Beboerråd Åløkkeparken HØRINGSSVAR VEDR. NY ORGANISATIONSSTRUKTUR PÅ ÆLDREOMRÅDET. JUNI 2008 1. ORGANISATIONSMODELLEN. A. FAGSEKRETARIATET FORDELE: ULEMPER: Der er mulighed for faglig inspiration.

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Årsmøde for visitatorer 12.-13. November 2012 Svendborg Kvalitetskonsulent Hospitalsenheden Vest Regionshospitalerne Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

1. Hvordan fungerer hjemmeplejen i dag og hvad er udfordringerne

1. Hvordan fungerer hjemmeplejen i dag og hvad er udfordringerne Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Strategi og Analysestab NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Sagsnr. 2012-78503 Dokumentnr. 2012-439594 Dette notat beskriver erfaringerne med projekt Besøgsblokke i

Læs mere

Bilag til: Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009.

Bilag til: Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009. Bilag til: Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009. Indholdsfortegnelse Bilag 1. Evalueringsrapport...3 Bilag 2. Organisationsdiagram, forslag til strukturændring...9 Bilag

Læs mere

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Kommissorium Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Tina F. Nicolaisen Social & Arbejdsmarked

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Lokalt MED Område Øst har drøftet såvel analyse som forløbet vedr. denne.

Lokalt MED Område Øst har drøftet såvel analyse som forløbet vedr. denne. Lokalt MED Område Øst, Ældreområdet Dato 22.05..2012 Høringssvar vedr. MANTEC s analyse af ældreområdet Lokalt MED Område Øst har drøftet såvel analyse som forløbet vedr. denne. Generelt har det været

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 4-17-128/4 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 4 Helle Lerche Nordlund Elisabet T. Hansen Besøgsdato 30-06-2009 Navn og adresse på plejehjem Kommune 183 Region Antal beboere

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres.

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres. VEJLEDNING Opgørelse af omkostninger for pladser i plejehjem og plejeboliger Nærværende vejledning indeholder en standardmodel til brug for opgørelsen af omkostninger for pladser i plejeboliger. Vejledningen

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Enghaven-Dixensminde. Drifts- og udviklingsaftale 2014. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Enghaven-Dixensminde. Drifts- og udviklingsaftale 2014. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Enghaven-Dixensminde Drifts- og Kirsten Dyrholm Afdelingschef Marianne Lyngsø Foged Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts-

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere