Resultat af BTP-måling i hjemmesygeplejen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultat af BTP-måling i hjemmesygeplejen"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Syddjurs Kommune Januar 2012 Notat til Syddjurs Kommune Resultat af BTP-måling i hjemmesygeplejen Januar

2 Indhold 1 Indledning Formål Hjemmesygeplejen generelt Proces og metode Definition af BTP Registreringsperiode, deltagere og registreringskategorier Planlægning af undersøgelsen Processen under tidsregistreringen BTP for hjemmesygeplejen Omfang af registreringer Fejl i registreringerne BTP for hjemmesygeplejen Tidsforbrug for de enkelte opgavetyper Vurderinger Bilag

3 1 Indledning Syddjurs Kommune har ønsket, at synliggøre hvor meget tid sygeplejeydelser i hjemmesygeplejen bruger på direkte sygepleje til borgerne i eget hjem. Derfor har Syddjurs Kommune, i samarbejde med BDO Kommunernes Revision, gennemført en Bruger- Tids-Procent-måling (BTP) i hjemmesygeplejen. BTP-målingen er gennemført over 14 dage i november 2011 og omfatter alle hjemmesygeplejens medarbejdere. BDO har forestået selve dataindsamlingen og gennemført den efterfølgende analyse. 2 Formål Formålet med BTP-målingen er at give et realistisk her og nu -billede af den leverede tid hos borgerne. Det vil sige hvor meget tid, der bruges på levering af sygeplejeydelser ude hos borgerne, og hvor meget tid der bruges til andre opgaver. Målingen inddeler sygeplejens leverede tid som henholdsvis direkte tid, indirekte tid samt øvrig tid. Resultatet af BTP-målingen kan efterfølgende anvendes som grundlag for, at harmonisere og effektiviserer leveringen af sygeplejefaglige ydelser, samt optimere de nuværende arbejdsgange i hjemmesygeplejen i Syddjurs Kommune. 3 Hjemmesygeplejen generelt Hjemmesygeplejen er generelt, i hele landet, kendetegnet ved at der er tilkommet nye og mere komplekse opgaver. Ved strukturreformen i 2007 blev det præciseret, at den kommunale sundhedsindsats, skal omfatte krav til borgerforløb fra tidlig opsporing, forebyggelse af indlæggelser til hjemtagning af færdigbehandlede borgere. Disse opgaver har stor betydning for kommunens udgifter til medfinansiering af sundhedsydelser. Samtidig blev opgaver vedrørende borger- og patientrettet forebyggelse overdraget fra amterne til kommunerne. Udviklingen på sygehusene med øget specialisering samt omlægning fra stationær til ambulant behandling har sammen med demografien givet flere og mere komplekse 3

4 opgaver for ældreområdet, herunder hjemmesygeplejen. Desuden har hjemmesygeplejen fået nye opgaver på baggrund af udviklingen i nye behandlingsmuligheder, f.eks. telemedicin. Den nuværende praksis for dokumentation af hjemmesygeplejeydelser i kommunerne er generelt mangelfuld i forhold til at skabe den lokale og nationale dokumentation. Øget dokumentation har ligeledes det formål at hjælpe kommunen til at styre deres ressourcer, skabe overblik og ledelsesinformation og kunne prioritere i de forebyggende indsatser. For at kunne opsamle valid ledelsesinformation skal der være en ensartethed i arbejdsgange og dokumentationspraksis. Udfordringen i forhold til dokumentation er blandt andet at der visiteres meget uens til sygeplejeydelser og der ses forskelle i dokumentation af delegerede ydelser. Opgaver som er uddelegeret er ofte ikke registreret tilstrækkeligt. Det kan dreje sig om en stor del af sygeplejeydelserne som enten ikke er dokumenteret eller er dokumenteret ukorrekt, f.eks. som ydelser efter serviceloven. Ofte ses desuden, at sygeplejeydelser udført af andre faggrupper i, f.eks. bo-tilbud, sundhedscentre, psykiatrien mv., ikke er registret som en hjemmesygeplejeydelse. Ældreområderne har traditionelt baggrund i det socialfaglige område og har derfor ikke tradition for dette fokus på det sundhedsfaglige. Udviklingen i stigende og mere komplekse opgaver i kommunernes flytter fokus fra borger til fokus på patient. Dette stiller nye krav til dokumentationen og herunder IT systemer. For at styrke dokumentationen har regeringen og KL aftalt 27 indikatorer på ældreområdet som fremover skal indberettes centralt. En række af disse indikatorer omfatter hjemmesygeplejeområdet fra juni Desuden implementeres et fælles indsatskatalog for hjemmesygepleje. Kataloget bygger på de 12 hovedgrupper som er beskrevet i Vejledning fra Sundhedsstyrelsens. Hovedgrupperne er i overskriftform hvorfor den enkelte kommune selv skal fastsætte det lokale serviceniveau ved beskrivelser af dette. Dette kan bl.a. gøres ved udvikling af kvalitetsstandarder og beskrivelse af indsatser. Afsættet, for at harmonisere og beskrive det fremtidige serviceniveau ved kvalitetsstandarder, er viden om det nuværende niveau. Flere kommuner har ved hjælp af tidsmålinger opnået overblik og viden herom. Erfaringer viser, at det oftest er de samme typer af opgaver som udføres, men forbruget af tid kan variere meget. Variation kan ses mellem kommuner, distrikter og i visse tilfælde på personniveau. Den tid sygeplejerskerne anvender til øvrige opgaver, f.eks. administration, uddannelse, og møder, varierer også. Overblikket over den tid som anvendes til de forskellige sygeplejeydelser samt øvrig tid kan opnås ved tidsregistreringen. Derved skabes et godt grundlag for at fastlægge det fremtidige niveau, samt skabe klarhed over hjemmesygeplejerskens fremtidige rolle og opgaver. 4

5 Fravær Fravær Øvrig tid Fremmødetid Direkte brugertid Syddjurs Kommune Januar Proces og metode 4.1 Definition af BTP Definitionen af BTP (Bruger-Tids-Procent) i notatet svarer til den nyeste definition, som Styrelsen for Social Service og KL anvender. Definition af BTP Brugertidsprocenten (BTP) udtrykkes som den direkte brugertids andel af fremmødetimerne. Den direkte brugertidsprocent (BTP) er altså et mål for, hvor stor en andel af den tid medarbejderne møder frem på arbejdspladsen, som de anvender til levering af sygeplejeydelser til borgere. BTP = Direkte bruger tid Fremmøde tiden Begreber og definitioner Figuren viser et fiktivt eksempel på, hvordan en ansats timer kan fordele sig på et år. Medicinhåndtering BTP, gl. definition BTP, ny definition Dosering Sårpleje Rådgivning / sundhedsfremme Sygepleje beboer på center Øvrige kliniske opgaver Kontakt Møder og fællesopgaver Vejtid Visitation & dokumentation Planlægning Udvikling og uddannelse Pause & personlig tid Feriedage Feriefridage Søgnehelligdage Øvrigt fravær 30,0% 40,0% 45,0% 60,0% 25,0% Sygefravær I alt 100,0% 100,0% Total De betalte timer 5

6 Øvrig tid Indirekte tid Direkte tid Syddjurs Kommune Januar Registreringsperiode, deltagere og registreringskategorier Tidsregistreringen er gennemført fra mandag den 7. november kl ved dagvagts begyndelse og slutter mandag den 21. november kl ved nattevagtens ophør. Der er for tidsregistreringen valgt en periode uden for normale ferieperioder for at give et så realistisk billede som muligt. Alle medarbejdere (fastansatte, vikarer, afløsere, studerende mv.) der udfører hjemmesygepleje for borgere i eget hjem dag, aften og nat har deltaget i tidsregistreringen. Teamlederne og sosu-assistenter ansat i hjemmesygeplejen har som udgangspunkt også deltaget i tidsregistreringen. BDO har efterfølgende indsamlet, indtastet og beregnet en samlet BTP for hjemmesygeplejen i Syddjurs Kommune, samt for aften- og nattevagten. Figur 1. Registreringskategorier for hjemmesygeplejen Medicinhåndtering Dosering Sårpleje Rådgivning og sundhedsfremme Øvrige kliniske opgaver Akutopgaver Sygepleje beboer på center & korttidsplads Personlig pleje (pp-ydelser) Dokumentation i borgerens hjem Specialistfunktion Kontakt hjælpergruppen Kontakt andre Dokumentation & handleplan Visitation & Planlægning af borger forløb, Advis Vejtid Møder Kurser, uddannelse Vejledning af studerende Pauser & personlig tid Øvrige opgaver Disponering 6

7 Figur 1 viser registreringskategorierne som kommunen har valgt skal gælde for hjemmeplejen. Registreringerne er opdelt på tre overordnede kategorier samt enogtyve underordnede kategorier. Definitionerne af de enkelte kategorier fremgår af bilagene. 4.3 Planlægning af undersøgelsen BDO har haft det overordnede ansvar for tidsregistreringens planlægning og gennemførelse, samt udarbejdelse af: Vejledninger til kontrol af registreringsskemaer (for ledelsen) Vejledninger til udfyldelse af registreringsskema (for medarbejderne) Registreringsskema for dag-, aften- og nattevagt Der blev afholdt et informationsmøde mandag den 31. oktober 2011 for alle medarbejdere i hjemmesygeplejen i Syddjurs Kommune, hvor BDO i samarbejde med Syddjurs Kommune informerede om formålet med tidsregistreringen, dens gennemførelse og praktiske forhold hertil. 4.4 Processen under tidsregistreringen I hovedtræk er tidsregistreringen forløbet som beskrevet herunder: Alle medarbejdere, der har deltaget i tidsregistreringen, har dagligt udfyldt et registreringsskema med den faktiske arbejdstid anvendt på de enkelte opgaver Teamlederne har dagligt samlet og kontrolleret de afleverede registreringsskemaer og efterfølgende sendt dem pr. post eller indscannet i til BDO BDO har modtaget registreringsskemaerne, og har sidenhen indtastet data i et Excel-regneark til beregning af BTP Det er udelukkende medarbejdere, der mødte på arbejde de pågældende dage, der har registreret deres tidsforbrug. 7

8 5 BTP for hjemmesygeplejen Der er gennemført en tidsregistrering der omfatter alle ansatte i hjemmesygeplejen i Syddjurs Kommune over en periode på 14 dage. 5.1 Omfang af registreringer Herunder ses antal tidsregistreringer, som BDO har modtaget. En observation svarer til én medarbejders registrering pr. dag vedkommende er mødt frem på arbejde. Tabel 1: Antal observationer i BTP-målingen Antal observationer Hverdage, dagtimer Weekend, dagtimer Aften, alle dage Nat, alle dage Antallet af registreringer er tilfredsstillende, og da der i perioden er gennemført en fuldstændig registreringer blandt samtlige medarbejdere, der er mødt på jobbet, ses datagrundlaget som værende validt. 5.2 Fejl i registreringerne BDO har modtaget enkelte registreringsskemaer, hvor registreringerne har givet anledning spørgsmål, eller hvor der har været åbenlyse fejl. BDO har umiddelbart efter modtagelse af et sådant registreringsskema direkte kontaktet lederen for den medarbejder registreringen vedrørte for at afklare spørgsmålet eller fejlen. BDO er blevet gjort opmærksom på, at den 8. november er der i Lillerup og Rosengården gennemført et teammøde. Teammødet gennemføres normalt én gang månedligt. Tilsvarende er der den 16. november afholdt personalemøde i dagvagten i hele hjemmesygeplejen, dette møde foregår kun én gang i kvartalet. Der er i tidsregistreringsperioden derfor brugt forholdsvis meget tid på mødeaktivitet. For at møderne ikke skævvrider resultatet er tid til møde korrigeret, således tidsforbruget der anvendes i beregning af BTP tager højde for at møderne ikke foregår jævnt fordelt. 8

9 BDO har på baggrund af data fra registreringsskemaerne udregnet bruger-tidsprocenten (BTP) i hjemmesygeplejen. Den udregnede BTP-værdi for de enkelte områder samt for hjemmesygeplejen samlet ses herunder. En BTP-måling vil altid være behæftet med en vis metodisk usikkerhed, og resultaterne skal derfor altid fortolkes med tilsvarende forsigtighed. Det understreges, at enkelte BTP-værdier er beregnet på et relativt begrænset antal tidsregistreringer. Antallet af bagvedliggende tidsregistreringer for de enkelte BTP-værdier varierer således mellem 27 og 210 registreringer. For at sikre et tilstrækkeligt valid antal registreringer er sygeplejegrupperne Lillerup og Rosengården slået sammen tilsvarende er Ringparken og Søhusparken slået sammen. 5.3 BTP for hjemmesygeplejen BDO har på baggrund af data fra registreringsskemaerne udregnet brugertidsprocenten (BTP) for de to områder samt for Syddjurs Kommune samlet. Et mere detaljeret grundlag for beregningerne fremgår af det til Syddjurs Kommune udleverede Excel-regneark med samtlige BTP-beregninger. Tabel 2: BTP for hjemmesygeplejen i Syddjurs Kommune Hverdage, dagtimer Weekend, dagtimer Aften, alle dage Nat, alle dage Hele sygeplejen 40,3% 46,4% 40,7% 48,1% Ringparken & søhusparken 41,8% 44,3% Lillerup & Rosengården 38,9% 48,4% Tabel 2 viser BTP værdierne for hjemmesygeplejen i Syddjurs Kommune opgjort for henholdsvis den samlede hjemmesygepleje samt for de to områder. Det fremgår af tabellen, at den samlede værdi for hele kommunen er højest i nat og i dagtimerne i weekend, mens den er lavere i dagtimerne, hverdag og i aftentimerne. 9

10 Øvrig tid Indirekte tid Direkte tid Syddjurs Kommune Januar Tidsforbrug for de enkelte opgavetyper I dette afsnit ses mere detaljeret på tidsforbruget i de to områder. Hermed er det muligt at sammenligne den procentandel af arbejdstiden, der i hvert område anvendes til de enkelte arbejdsopgaver. Gennemgangen har primært udgangspunkt i BTPværdierne for dagvagter på hverdage. I det udleverede Excel-ark findes en detaljeret oversigt over BTP-værdier for henholdsvis dag-, weekend-, aften- og nattevagter. BDO anbefaler Syddjurs Kommune, at se nærmere på det udleverede Excel-regneark for et mere detaljeret indblik i de to områders BTP-værdier. Tabel 3: Områdernes tidsforbrug fordelt på de enkelte delopgaver på hverdage i dagtimerne Ringparken & Søhusparken Lillerup & Rosengården Samlet Medicinhåndtering 10,0% 10,4% 10,2% Dosering 8,3% 9,0% 8,6% Sårpleje 8,4% 9,1% 8,8% Rådgivning/sundhedsfremme 2,0% 2,0% 2,0% Øvrige kliniske opgaver 8,0% 4,5% 6,2% Akutopgaver 4,0% 2,7% 3,3% Sygepleje beboer på center og korttidsplads 0,6% 0,2% 0,4% Personlig pleje 0,2% 0,5% 0,3% Dokumentation i borgerens hjem 0,5% 0,6% 0,5% Specialistfunktionen 5,1% 2,1% 3,6% Kontakt hjælpergruppen 1,9% 0,8% 1,4% Kontakt andre 4,3% 2,3% 3,3% Dokumentation og handleplan 7,6% 7,3% 7,5% Visitation, planlægning af borger forløb, advis 11,2% 10,8% 11,0% Vejtid 15,2% 14,1% 14,6% Møder 2,3% 3,3% 2,8% Kurser, uddannelse 0,0% 1,4% 0,7% Vejledning af studerende 0,1% 3,8% 2,0% Pauser og personlig tid 5,3% 4,0% 4,6% Øvrige opgaver 2,6% 9,8% 6,3% Disponering 2,5% 1,3% 1,9% SUM 100,0% 100,0% 100,0% Tabel 3 viser, hvor stor en andel af arbejdstiden som medarbejderne i det enkelte område anvender på de forskellige opgaver i løbet af en arbejdsdag. 10

11 Øvrig tid Indirekte tid Direkte tid Syddjurs Kommune Januar 2012 Generelt kan der konstateres at der ikke er væsentlige forskelle i tidsforbruget for de enkelte opgaver i Syddjurs Kommune. BDO har fået oplyst at forskel på områdernes tidsforbrug til specialistfunktioner kan skyldes at kategorien er opfattet forskelligt i sygeplejegrupperne, hvorfor der er registreret forskelligt I direkte borgerrettede opgaver varierer de to områder især på Øvrige kliniske opgaver og Akutopgaver. Af opgaver under indirekte tid er det særligt specialistfunktionen og kontakt til hjælpergruppen og kontakt til andre. Opgaver under øvrig tid varierer de to områder i sær på Øvrig opgaver, dette skyldes at Fællestillidsrepræsentanten har registreret sin tid på tillidshverv her. Samt områderne varierer på vejledning af studerende. Tabel 4: Områdernes tidsforbrug fordelt på de enkelte delopgaver på i dagtimerne i weekender. Weekend, dagtimer Ringparken & søhusparken Lillerup & Rosengården Samlet Medicinhåndtering 15,9% 21,1% 18,6% Dosering 2,2% 2,1% 2,1% Sårpleje 6,9% 11,2% 9,1% Rådgivning/sundhedsfremme 1,7% 1,2% 1,5% Øvrige kliniske opgaver 10,5% 6,8% 8,6% Akutopgaver 6,2% 4,7% 5,4% Sygepleje beboer på center og korttidsplads 0,0% 0,0% 0,0% Personlig pleje 0,1% 0,5% 0,3% Dokumentation i borgerens hjem 0,7% 0,9% 0,8% Specialistfunktionen 0,0% 0,2% 0,1% Kontakt hjælpergruppen 2,4% 1,9% 2,1% Kontakt andre 3,2% 3,1% 3,1% Dokumentation og handleplan 8,4% 4,4% 6,3% Visitation, planlægning af borger forløb, advis 7,8% 9,6% 8,8% Vejtid 21,6% 23,6% 22,6% Møder 0,0% 0,0% 0,0% Kurser, uddannelse 0,0% 0,0% 0,0% Vejledning af studerende 0,0% 0,0% 0,0% Pauser og personlig tid 6,3% 5,3% 5,8% Øvrige opgaver 3,7% 1,8% 2,7% Disponering 2,4% 1,8% 2,1% SUM 100,0% 100,0% 100,0% 11

12 Øvrig tid Indirekte tid Direkte tid Syddjurs Kommune Januar 2012 I weekend i dagtiden varierer tidsforbruget til de enkelte opgaver der direkte retter sig mod borgerne mere end i dagvagt. Derudover er der særligt forskel på områdernes tidsforbrug til dokumentation og handleplan. Opgaver under øvrig tid er i begge områder begrænset. Tabel 5: Områdernes tidsforbrug fordelt på de enkelte delopgaver på i dagtimerne hverdag, i weekender, aften og nat. Hverdag Weekend Aften Nat Medicinhåndtering 10,2% 18,6% 24,2% 3,1% Dosering 8,6% 2,1% 0,4% 0,1% Sårpleje 8,8% 9,1% 2,9% 0,0% Rådgivning/sundhedsfremme 2,0% 1,5% 0,8% 0,1% Øvrige kliniske opgaver 6,2% 8,6% 7,6% 1,1% Akutopgaver 3,3% 5,4% 2,5% 9,6% Sygepleje beboer på center og korttidsplads 0,4% 0,0% 0,8% 14,6% Personlig pleje 0,3% 0,3% 0,8% 18,1% Dokumentation i borgerens hjem 0,5% 0,8% 0,6% 1,4% Specialistfunktionen 3,6% 0,1% 0,2% 0,0% Kontakt hjælpergruppen 1,4% 2,1% 2,3% 0,4% Kontakt andre 3,3% 3,1% 3,4% 2,2% Dokumentation og handleplan 7,5% 6,3% 3,9% 1,9% Visitation, planlægning af borger forløb, advis 11,0% 8,8% 9,7% 8,9% Vejtid 14,6% 22,6% 31,7% 30,1% Møder 2,8% 0,0% 0,9% 0,3% Kurser, uddannelse 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% Vejledning af studerende 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% Pauser og personlig tid 4,6% 5,8% 6,0% 3,3% Øvrige opgaver 6,3% 2,7% 1,3% 2,8% Disponering 1,9% 2,1% 0,0% 2,0% SUM 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Af tabel 5 fremgår det, at der er væsentligt forskel på, hvornår på døgnet de forskellige sygeplejefaglige opgaver, under direkte tid leveres. Det fremgår således at dosering, sårpleje kun leveres i et meget begrænset omfang om aftnen og natten, mens medicinhåndtering er den største opgave for aftenvagterne. Om natten fylder akutopgaver, sygepleje til beboere på plejecentrene og personlig pleje og vejtid væsentlig mere end på de øvrige tidspunkter. Det er bemærkelse værdig at der bruges væsentlig mindre tid om aften og natten på dokumentation og handleplan. 12

13 5.5 Vurderinger BDO vurderer, at BTP værdien for Syddjurs Kommune samlet må vurderes at være på et tilfredsstillende niveau. Syddjurs Kommune har en BTP på 40,3 % i dagtimer i hverdagen. BDO har gennemført BTP undersøgelse i hjemmesygeplejen i en række kommuner, tilsvarende har KL gennemført BTP målinger i hjemmesygeplejen. Resultatet af disse registreringer er, at BTP for hjemmesygeplejen i dagtimerne i hverdage svinger fra 36,2 % til 43,1 %. En sammenligning af sygeplejen på tværs af kommuner bør dog foretages med visse forbehold. En oplagt forklaring på forskelle i BTP er naturligvis forskelle i produktiviteten og arbejdsgange, særligt arbejdsgange ift. dokumentation, planlægning og visitation. Organisering, geografi og vejtid samt kommunens tidsforbrug til kurser og uddannelse spiller også ind. BTP værdien i sygeplejen er betydeligt lavere end den tilsvarende i hjemmeplejen. Dette svarer til resultaterne fra BTP målinger i andre kommuner. I sygeplejen anvendes der som udgangspunkt en betydelig større ikke-direkte brugerrelateret tid end i hjemmeplejen, da medarbejderne har væsentlig flere administrative og koordinerende opgaver end medarbejdere i hjemmehjælpen. Hertil kommer de mange konsulentopgaver, som retter sig mod organisationen og ikke er direkte borgerrelaterede. På baggrund af tidsregistreringen og BTP-beregningerne vurderer BDO, at der særligt for hverdage er en forholdsvis lille forskelle i hvordan medarbejderne i hjemmesygeplejen i Syddjurs Kommune anvender deres arbejdstid. Der er forskelle - disse kan have baggrund i enten forskelle i registreringspraksis henover registreringsperioden, egentlige kvalitative forskelle imellem sygeplejegrupperne eller mulige effektiviseringspotentialer. På tværs af døgnet er det dog bemærkelsesværdigt at der bruges væsentlig mindre tid om aften og natten på dokumentation og handleplan end i dagtimerne. 5.6 Anbefalinger BDO anbefaler generelt set, at der sættes fokus på optimering af arbejdsgangene i Hjemmesygeplejen i Syddjurs Kommune. Herved vil Kommunen kunne synliggøre den nuværende praksis i sygeplejegrupperne, og dermed angive områder, hvor ændrede og harmoniserede arbejdsgange vil være en fordel. En arbejdsgangsanalyse vil sand- 13

14 synligvis vise et uudnyttet potentiale blandt medarbejdernes tidsforbrug et potentiale, som hvis det udnyttes, ville kunne frigive mere tid til borgerrelaterede sygeplejefaglige opgaver og samtidig sikre en mere ensartet visitations og dokumentationspraksis på tværs af døgnet. I den sammenhæng kan en øget brug af sygeplejeklinik indgå i vurdering. Sygeplejen kan med fordel etablere klare forudsætninger, retningslinjer og fælles forståelse for brugen af øvrig tid på tværs af hjemmesygeplejegrupperne. Lederen af sygeplejegrupperne bør gøre sig forudsætninger om, hvor stor en del af fremmødetiden, medarbejderne gennemsnitligt må bruge til opgaver, der ikke finder sted i brugerens hjem, herunder hvor meget tid der skal afsættes til visitation, dokumentation, planlægning, deltagelse i møder og uddannelse mm. Som en del af en nærmere arbejdsgangsanslyse af sygeplejeområdet kan det være relevant for Syddjurs Kommune at vurdere på, hvorvidt ensartetheden øges ved, at udpege en sygeplejerske fra hvert team som koordinator (både i forhold til visitation og planlægning). Koordinatoren kan eksempelvis have ansvar for at modtage henvisning og registrer årsag, ydelse og foretage en administrativ rammevisitation/ydelsestildeling. Samt koordinatoren kan eksempelvis have ansvar for at sikre ligelig og kompetencemæssig optimal fordeling af opgaver i temaet samt styrke samarbejde til de øvrige hjemmesygeplejeteam med fokus på vagtdækning og udnyttelse af specialistkompetencer. 6 Bilag Bilag 1: Vejledninger til udfyldelse af registreringsskema (for medarbejderne) Bilag 2: Vejledninger til kontrol af registreringsskemaer (for ledelsen) Bilag 3: Registreringsskema for dag-, aften- og nattevagt 14

15 6.1 Bilag 1. Information til medarbejderne i hjemmesygeplejen om tidsregistrering. Formål Formålet med opgørelsen er at få et realistisk her og nu billede af den leverede tid hos borgerne. Det vil sige, hvor meget tid, der bruges ude hos borgerne til sygeplejeopgaver, og hvor meget tid der bruges på andre opgaver. Oplysninger skal bruges til at optimere arbejdsgange for hjemmesygeplejen. Hvornår Registreringen starter mandag den 7. november kl ved dagvagts begyndelse og slutter mandag den 21. november kl ved nattevagtens ophør. Hvem Alle medarbejdere der udfører hjemmesygepleje for borgere i eget hjem dag, aften og nat skal deltage i tidsregistreringen. Lederen registrerer ikke. Alle medarbejdergrupper fastansatte, vikarer, afløsere, studerende og ansatte på særlige vilkår (fleksjob, skånejob, aktivering m.v.) skal deltage i registreringen. Hvordan Du skal dagligt i perioden skrive på et registreringsskema, hvor lang tid du bruger på de enkelte arbejdsopgaver. Der anvendes en kolonne pr. borger/opgave på registreringsskemaet. Skriv antal minutter, der går til hver opgave. Skriv det reelle tidsforbrug ikke det planlagte. På registreringsskemaet skal du angive navn, dato, team, faggruppe, samt faktisk møde- og gåtid (f.eks. kl og kl.15.05). Der er et skema for henholdsvis dag-, aften- og nattevagter. Der skal bruges et skema pr. dag. På skemaet anvendes følgende kategorier: 1. Medicinhåndtering: Tid du anvender på at håndtere og give medicin (Eksempelvis: injektioner, IVbehandling, insulin, øjendrypning mv.) til en borger i vedkommendes eget hjem. 2. Medicin - Dosering: Tid du anvender på at dosere medicin til en borger i vedkommendes eget hjem. 3. Sårpleje: Tid du anvender på at tilse og behandle sår hos en borger i vedkommendes eget hjem. 4. Rådgivning og sundhedsfremme: Tid du anvender på at rådgive og informere borgeren om vedkommendes sygdom, behandling mv. Herunder også sundhedsfremmende rådgivning samt psykiskog social støtte. 5. Øvrige kliniske opgaver: Tid du anvender på andre øvrige kliniske opgaver hos en borger i vedkommendes eget hjem. Eksempelvis: Palliation, inkontinens, obstipation, ernæring og væsketerapi mf. 6. Akutopgaver: Den samlede tid du anvender på sygepleje (af enhver art) i forbindelse med et akut (ikke-planlagt) besøg hos en borger. Besvarelse af nødkald 7. Sygepleje for beboer på center & korttidsafsnit. Tid du anvender på sygepleje (af en hver art) hos en beboer på et af kommunens plejecentre. Samt tid du anvender på korttidsafsnittet. 8. Personlig pleje (PP-ydelse): Tid du anvender på personlig pleje hos en borger i vedkommendes eget hjem. 9. Dokumentation i borgernes hjem: Tid du anvender til dokumentation, når dette foregår borgerens hjem. 15

16 10. Specialfunktion: Tid du bruger hvis du har en specialfunktion som eksempel demenskonsulent, diabetes, inkontinens, KOL, palliation, sår 11. Kontakt hjælpergruppen: Kontakt med medarbejder fra hjælpergruppen, herunder vejledning og introduktion af kollega i hjælpergruppen, når det ikke foregår i borgerens hjem. 12. Kontakt andre: Kontakt med visitationen, kollega, hjemmeplejen, apotek, læge, sygehus, borgeren, pårørende mv., når det ikke foregår i borgerens hjem. 13. Dokumentation & handleplan: Udfyldelse af handleplaner, dokumentation og journalisering i omsorgssystem, når det ikke foregår i borgerens hjem. 14. Visitation & Planlægning af borger forløb, Advis: Tid du anvender til at visitere, koordinere og planlægge individuelle fokusområder og borgerforløb, læse advis, når det ikke foregår i borgerens eget hjem. Vejledning og introduktion af kollega i sygeplejegruppen. Vagtoverlevering. Tid du brug på praktisk gøremål i forbindelse med opstart og afslutning af dagen 15. Vejtid: Tid, du bruger på transport til/fra borgere og mellem borgere registreres som vejtid. Husk at få alle vejtider med - både fra grupperummet om morgen og ud til første borger og fra sidste borger og ind til grupperummet. Tankning af bil. 16. Møder: Tid du bruger møder, gruppemøder og personalemøder. 17. Kurser, uddannelse: Tid du bruger på deltagelse i planlagt kurser og uddannelse i arbejdstiden. 18. Vejledning af studerende: Tid til vejledning af studerende, og koordinering og planlægning af deres praktikophold: Tid du modtager vejledning som studerende. 19. Pauser og personlig tid: Tid du bruger på frokostpauser og øvrige pauser samt personlig tid. 20. Øvrig opgaver: Tid du bruger på øvrige opgaver i arbejdstiden, der ikke forgår i borgernes hjem. Eksempelvis opgaver som TR, AMR, APV, oprydning i grupperum og depot, bestilling af depotvarer mv. Deltagelse i arbejdsgrupper. Beredskabstid registreres her, dvs. tid, hvor du står til rådighed for evt. kald. Tid du bruger på tidsregistreringen 21. Disponering: Tid til planlægning og disponering af køreliste. Brug kuglepen ikke blyant Husk hver dag at aflevere det udfyldte registreringsskema til din leder dagligt inden du går hjem! 16

17 6.2 Bilag 2: Information til lederne om opgørelse af direkte brugertid i sygeplejen Formål Formålet med opgørelsen er at få et realistisk her og nu billede af den leverede tid hos borgere i eget hjem. Det vil sige, hvor meget tid, der anvendes hos borgerne til sygepleje, og hvor meget tid der anvendes på andre opgaver. Hvornår Registreringen starter mandag den 7. november kl ved dagvagts begyndelse og slutter mandag den 21. november kl ved nattevagtens ophør. Hvem Alle medarbejdere der udfører sygepleje for borgere i eget hjem dag, aften og nat skal deltage i tidsregistreringen. Ledere registrer ikke Alle medarbejdergrupper fastansatte, vikarer, afløsere, elever og ansatte på særlige vilkår (fleksjob, skånejob, aktivering m.v.) deltage i registreringen. Udfyldelse af registreringsskemaerne Det er vigtigt, at alle medarbejdere ved, hvad der skal foregå og hvorfor. Derfor er der udarbejdet informationsmateriale til medarbejderne, som kort fortæller om formålet med registreringen samt om, hvornår, hvem og hvordan, ligesom det indeholder en vejledning omkring udfyldelse af registreringsskemaerne. Medarbejderen skal øverst på registreringsskemaet notere sit eget navn, dato, team og stillingsbetegnelse samt den faktiske mødetid og fyraftenstidspunkt. Medarbejderen skal dagligt påføre deres faktiske tidsforbrug for hver borger for henholdsvis sygepleje og øvrige opgaver. Medarbejderne skal dagligt aflevere det udfyldte registreringsskema til lederen. Der er udarbejdet tre skemaer til henholdsvis dag-, aften- og nattevagt. Der skal bruges kuglepen eller lignede ikke blyant Lederen skal sammentælle tidsforbruget for hver kategori og notere dette på registreringsskemaet. Tidsforbruget angives i minutter. Vær opmærksom på, at der ikke skal udfyldes skemaer på de personer som er fraværende på grund af sygdom, fridag, ferie, afspadsering. Der skal altså kun udfyldes skemaer på personer som møder ind på arbejde. 17

18 Vejledning til kontrol af skemaer Lederen skal dagligt: Kontrollere, at alle registreringsskemaer modtages Sikre at medarbejderens tidsforbrug er sammentalt og noteret på registreringsskemaet. Tidsforbruget skal angives i minutter. Vurdere, om medarbejdernes noteringer ser korrekte ud. Forekommer der tvivl om én medarbejders registreringer, tages der hurtigst muligt kontakt til medarbejderen for at få afklaret spørgsmål Alle kontrollerede registreringer skal påføres dato og lederens underskrift Det udfyldte registreringsskema sendes til BDO i de udleverede konvolutter, eller indscannet på Af hensyn til BDO, som skal indtaste registreringerne i opsamlingsregnearket, skal registreringsskemaerne dagligt sendes til BDO i de udleverede konvolutter eller via . 18

19 6.3 Bilag 3: Registreringsark 19

Tidsregistrering Genoptræning og vedligeholdelsestræning i Randers Kommune

Tidsregistrering Genoptræning og vedligeholdelsestræning i Randers Kommune Tidsregistrering Genoptræning og vedligeholdelsestræning i Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 1 2 FORMÅL... 1 3 INDHOLD OG METODE... 1 3.1 Planlægning... 1 3.2 Instruktion til ledere...

Læs mere

TEORETISK VURDERING AF TIDSANVANDELSEN / RESSOURCEANVENDELSEN VED UDMØNTNING AF HJEMMEHJÆLP

TEORETISK VURDERING AF TIDSANVANDELSEN / RESSOURCEANVENDELSEN VED UDMØNTNING AF HJEMMEHJÆLP RESSOURCEANVENDELSEN VED UDMØNTNING AF HJEMMEHJÆLP BTP% i Vejen Kommune - DAG 1. LØNTIMER: Samlede løntimer 1.1. pr. år pr. fuldtidsansat Timer/år % Timer/år % Ændret: 1,924 100% 1,924 100% 2. FRAVÆR:

Læs mere

Mar :09:47 - Helle Wittrup-Jensen 29 artikler.

Mar :09:47 - Helle Wittrup-Jensen 29 artikler. Mar 18 2011 13:09:47 - Helle Wittrup-Jensen 29 artikler. fremmødetid tid, hvor personalet står til rådighed for arbejdspladsen Begrebet dækker over direkte brugertid, indirekte brugertid, kvalifikationstid

Læs mere

N OT AT. Få bedre styr på hjemmesygeplejen kom godt i gang

N OT AT. Få bedre styr på hjemmesygeplejen kom godt i gang N OT AT Få bedre styr på hjemmesygeplejen kom godt i gang Kommunerne har gennem de senere år oplevet et kontinuerligt pres på den kommunale hjemmesygepleje. Der er både tale om, at der kommer flere kendte

Læs mere

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Lovgrundlag... 2 2.0 Formålet med sygeplejen... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.2 Indsatsens karakter... 2

Læs mere

Dag - ude TEORETISK VURDERING AF TIDSANVANDELSEN/RESSOURCEANVENDELSEN VED UDMØNTNING AF - "HJEMMEHJÆLP" - I KOMMUNENS 4 LOKALOMRÅDER

Dag - ude TEORETISK VURDERING AF TIDSANVANDELSEN/RESSOURCEANVENDELSEN VED UDMØNTNING AF - HJEMMEHJÆLP - I KOMMUNENS 4 LOKALOMRÅDER Dag - ude TEORETISK VURDERING AF TIDSANVANDELSEN/RESSOURCEANVENDELSEN VED UDMØNTNING AF - "HJEMMEHJÆLP" - I KOMMUNENS 4 LOKALOMRÅDER Oprindelig 2009 BTP% i Vejen Kommune Dagvagt Timer/år % Timer/år % Timer/år

Læs mere

Indledning... 3. Formålet med strategien for udvikling af Den Kommunale Sygepleje 2014-2018... 3. Implementering og evaluering...

Indledning... 3. Formålet med strategien for udvikling af Den Kommunale Sygepleje 2014-2018... 3. Implementering og evaluering... Side 1 af 6 Indhold Indledning... 3 Formålet med strategien for udvikling af Den Kommunale Sygepleje 2014-2018... 3 Implementering og evaluering... 4 1. Kvalitetssikring... 4 2. Styring af ressourcer...

Læs mere

Udviklingen indenfor sygeplejeydelser:

Udviklingen indenfor sygeplejeydelser: Udviklingen indenfor sygeplejeydelser: Den kommunale sygepleje i disse år får nye og mere komplekse pleje- og behandlingsopgaver, og som det fremgår af Læringsinformationen fra opfølgningen på kerneopgaven,

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Hjemmesygepleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Hjemmesygepleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Hjemmesygepleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Lovgrundlag... 2 2.0 Formålet med sygeplejen... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.2 Indsatsens karakter...

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.2 Indsatsens karakter... 2 3.3 Levering af indsatsen...

Læs mere

Sygeplejen i fremtiden?

Sygeplejen i fremtiden? Sygeplejen i fremtiden? Den 5. november 2010 Silkeborg Workshop Fagidentitet og professionsudvikling i relation til det kommunale område. Inge Bank Sundheds- og Omsorgschef i Silkeborg Kommune 1 Fremtidens

Læs mere

Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016

Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016 Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016 Kvalitetsstandard for kommunalsygepleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg Midtfyn Kommune. Formålet med sygeplejefaglig

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen. Dansk Industri 24.Oktober 2014

Det nære sundhedsvæsen. Dansk Industri 24.Oktober 2014 Det nære sundhedsvæsen Dansk Industri 24.Oktober 2014 Ældre medicinske patienter Sundhedsudgifter pr. indbygger fordelt på aldersgrupper, 2010 Udviklingen i antal korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere

Læs mere

Sygeplejerske på døgnrehabilitering

Sygeplejerske på døgnrehabilitering Sygeplejerske på døgnrehabilitering Baggrund: Døgnrehabiliteringsafdelingen består i dag af 8 døgnrehabiliteringspladser, 8 midlertidige ophold, 1 døgnplads og 3 faste plejehjemspladser. Afdelingen afregnes

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Ansvars- og kompetenceområde. for. sygeplejersken

Ansvars- og kompetenceområde. for. sygeplejersken Ansvars- og kompetenceområde for sygeplejersken Ældreområdet Guldborgsund Kommune Sygeplejerskens arbejdsområde/ kompetence i Ældreområdet, i Guldborgsund Kommune. Formålet med den kommunale hjemmesygepleje,

Læs mere

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018 Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018 Hvad er hjemmesygepleje: Hjemmesygepleje er for eksempel Råd og vejledning til håndtering af nye livssituationer i forbindelse med sygdom Undersøgelse og behandling

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Regnskab 2014 Indledning Stevns Kommunes udgifter til Kommunal Medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF) udgjorde

Læs mere

DEN TREDJE VEJ BUM ELLER EJ. Ny model for tildeling og styring Københavns Kommune

DEN TREDJE VEJ BUM ELLER EJ. Ny model for tildeling og styring Københavns Kommune DEN TREDJE VEJ BUM ELLER EJ Ny model for tildeling og styring Københavns Kommune BAGGRUND Ny strategi i KK Fremtidens Sygepleje 2010 2013 Fra hjemmesygepleje i primærsektor til primærsygepleje i den samlede

Læs mere

Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje

Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje 2015 Kvalitetsstandard for kommunalsygepleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg Midtfyn Kommune Formålet med den sygeplejefaglige

Læs mere

Fagprofil - sygeplejerske.

Fagprofil - sygeplejerske. Odder Kommune. Fagprofil - sygeplejerske. For sygeplejersker ansat ved Odder Kommunes Ældreservice. I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang. en sundhedsfremmende

Læs mere

Tabelrapport til sammenligningskommuner

Tabelrapport til sammenligningskommuner INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Benchmarkanalyse på ældreområdet udført for Hillerød Kommune Tabelrapport til sammenligningskommuner WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse INDLEDNING OG BAGGRUND... 3 1.1 Indledende

Læs mere

Plan for implementering af indsatskatalog

Plan for implementering af indsatskatalog Plan for implementering af indsatskatalog Det indsatskatalog som er udarbejdet i samarbejde mellem de 45 kommuner og KL, skal implementeres i Aalborg kommune. Dette er en plan for implementering af indsatskataloget.

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Clara Service Gruppen ApS Uanmeldt tilsyn august 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

1 Gennemgang af timeprisberegning

1 Gennemgang af timeprisberegning 1 Gennemgang af timeprisberegning På baggrund af henvendelse fra Bornholms Regionskommune er BDO blevet bedt om at foretage en kvalitetssikring af kommunens prisberegninger på fritvalgsområdet, idet prisberegningen

Læs mere

1 of 6. Kvalitetsstandard. Akutpladser. Godkendt af byrådet d. xx

1 of 6. Kvalitetsstandard. Akutpladser. Godkendt af byrådet d. xx Kvalitetsstandard Akutpladser Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 2 of 6 Ydelse En intensiv og målrettet sygepleje- og omsorgsindsats til borgere, der har brug for en skærpet og forhøjet indsats i forhold

Læs mere

1. Formål med afdelingsprofilen side Hjemmesygeplejens virksomhedsområde side 3-5

1. Formål med afdelingsprofilen side Hjemmesygeplejens virksomhedsområde side 3-5 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Formål med afdelingsprofilen side 1 2. Organisering af hjemmesygeplejen side 1-2 a. Organisation b. Lovgrundlag c. Vejledning om hjemmesygepleje 3. Værdigrundlag side 2-3 4. Hjemmesygeplejens

Læs mere

Projekt om kommunal arbejdsgiverpraksis resultater og metodebeskrivelse for tids- og opgaveregistreringsundersøgelse

Projekt om kommunal arbejdsgiverpraksis resultater og metodebeskrivelse for tids- og opgaveregistreringsundersøgelse Projekt om kommunal arbejdsgiverpraksis resultater og metodebeskrivelse for tids- og opgaveregistreringsundersøgelse i fem kommuner Notatet indeholder: 1. Kort introduktion til undersøgelsen samt hovedresultater.

Læs mere

Partnerskabsprojekt om dokumentation af hjemmesygepleje

Partnerskabsprojekt om dokumentation af hjemmesygepleje P R O J EKTBESKRIVELSE Partnerskabsprojekt om dokumentation af hjemmesygepleje 1. Baggrund og formål KL gennemførte i 2010 sammen med en række kommuner et strategiprojekt om dokumentation af hjemmesygeplejen.

Læs mere

Sygeplejeprofil. for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

Sygeplejeprofil. for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sygeplejeprofil for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sygeplejeprofilen er skrevet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne hverdagsfortællinger,

Læs mere

Den kommunale sygepleje. Kvalitetsstandard Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119

Den kommunale sygepleje. Kvalitetsstandard Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Den kommunale sygepleje Kvalitetsstandard 2017 Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard 3 Kvalitetsstandard for kommunale sygepleje 4 Om den kommunale sygepleje

Læs mere

Tidsmåling på beskæftigelsesområdet Center for Aktiv Indsats

Tidsmåling på beskæftigelsesområdet Center for Aktiv Indsats INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 Notat Faaborg-Midtfyn Kommune Tidsmåling på beskæftigelsesområdet Center for Aktiv Indsats WWW.BDO.DK 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING OG BAGGRUND... 4 1.1 Desk research

Læs mere

Ledelsesprofilerne skal udarbejdes under hensyntagen til, at ressourcerne anvendes optimalt og med høj kvalitet. Herunder bl.a.

Ledelsesprofilerne skal udarbejdes under hensyntagen til, at ressourcerne anvendes optimalt og med høj kvalitet. Herunder bl.a. Afrapportering fra arbejdsgruppen Ledelsesprofiler Arbejdsgruppen har afholdt 4 møder og har nu afsluttet processen. Arbejdsgruppens opgave var: Arbejdsgruppen skal udarbejde forslag til ledelsesprofiler

Læs mere

Sundhedsvæsenets opbygning

Sundhedsvæsenets opbygning Sundhedsvæsenets opbygning Sundhedsvæsenet I Danmark har alle lige adgang til at benytte sundhedsvæsenets ydelser. Man kan i Danmark benytte sundhedsvæsenets ydelser uanset ens økonomiske situation. Også

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen 18. JANUAR 2017 Styrket indsats for ældre medicinske patienter National handlingsplan

Læs mere

Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009.

Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009. Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009. Indholdsfortegnelse Baggrund for forslag...3 Ændring af strukturen...3 Fordele ved ny struktur i distrikterne...4 Distriktslederne...4

Læs mere

Opgavebeskrivelse for samarbejdet

Opgavebeskrivelse for samarbejdet Opgavebeskrivelse for samarbejdet - mellem praktiserende læger og akutsygeplejeteam i Holbæk Kommune Indledning Udviklingen af det nære sundhedsvæsen, omlægningen af aktiviteten i sygehusvæsenet med nye

Læs mere

Analyse af det akutte og ambulante område

Analyse af det akutte og ambulante område Analyse af det akutte og ambulante område 19. Januar 2017 Jeanette Jensen, jej@medcom.dk Kirsten Ravn Christiansen, krc@medcom.dk Indhold Kort om baggrund for analysen Præsentation af analysens indhold

Læs mere

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Forflytningspolitik For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Indhold Indledning...2 Mål...2 Struktur og organisering...3 Ansvarsfordeling...3

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering i Odder er en del af s Ældreservice. I kommunens ældreservice indgår to plejecentre Stenslund og Bronzealdervej, hjemmeplejen

Læs mere

Akutteam Haderslev Kommune

Akutteam Haderslev Kommune Akutteam Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Målgruppe, opgaver og udstyr i akutteam...5 2.1. Opgaver i akutteamet...5 2.2. Udstyr i akutteamet...6 3. Scenarie for organisering af

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Analyse af udgifter til sygepleje Rebild Kommune, december 2016

Analyse af udgifter til sygepleje Rebild Kommune, december 2016 Analyse af udgifter til sygepleje Rebild Kommune, december 2016 1. Resumé Sundhedsudvalget besluttede den 14. marts 2016 at forvaltningen skulle udarbejde en benchmarkinganalyse af Rebild Kommunes udgifter

Læs mere

*** 1. Baggrund og beslutninger. Landsbyen Sølund

*** 1. Baggrund og beslutninger. Landsbyen Sølund 30. juni 2014. Beskrivelse af fire forslag til udmøntning af besparelse på sygeplejeydelser i Landsbyen Sølund, som følge af rammereduktion af sundhedsudgifter på ældreområdet i Skanderborg Kommune Indhold

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Baggrundsinformation vedr. forebyggelse og dehydrering

Baggrundsinformation vedr. forebyggelse og dehydrering Bilag 1A Opdateret januar 2017 Baggrundsinformation vedr. forebyggelse og dehydrering i Innovationsforløbet vedrørende udvikling af løsning, der kan forebygge eller afhjælpe dehydrering og eventuelt tillige

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen - Privat leverandør

Læs mere

Politiskmøde Partnerskabsprojektet. Betina Arendt

Politiskmøde Partnerskabsprojektet. Betina Arendt Politiskmøde Partnerskabsprojektet Betina Arendt Hjemmesygeplejen i udvikling Hjemmesygeplejen er præget af en betydelig vækst i opgaver og mange nye opgaver Der er generelt en stor vilje til at overtage

Læs mere

Indsatskatalog for Sygeplejeydelser i Næstved Kommune

Indsatskatalog for Sygeplejeydelser i Næstved Kommune Indsatskatalog for Sygeplejeydelser i Næstved Kommune 1 Indholdsfortegnelse Udvikle/ fastholde... 3 Hverdagens aktiviteter... 3 Sociale sammenhænge og kontakt til personer i netværket.... 6 Personlige

Læs mere

Område Vest. Drifts- og udviklingsaftale Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Område Vest. Drifts- og udviklingsaftale Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Område Vest Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Charlotte Fønss Gjørup Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og

Læs mere

Notat. Antallet af medarbejdere i borgernes hjem, når det modtager hjemmehjælp og evt. hjemmesygepleje.

Notat. Antallet af medarbejdere i borgernes hjem, når det modtager hjemmehjælp og evt. hjemmesygepleje. Til: Social og Sundhedsudvalget BALLERUP KOMMUNE Dato: 10. november 2014 Tlf. dir.: 2535 2893 E-mail: eth@balk.dk Kontakt: Elisabeth Thuesen Bredahl Sagsid: 27.36.04-G01-8-14 Notat Antallet af medarbejdere

Læs mere

Årlig redegørelse For de Kommunale Uanmeldte tilsyn med Sociale botilbud. 2011 Fredensborg Kommune

Årlig redegørelse For de Kommunale Uanmeldte tilsyn med Sociale botilbud. 2011 Fredensborg Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Årlig redegørelse For de Kommunale Uanmeldte tilsyn med Sociale botilbud 2011 Fredensborg Kommune Januar 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Organisering

Læs mere

P R O J EKTSKITSE. Partnerskabsprojekt om dokumentation af hjemmesygepleje

P R O J EKTSKITSE. Partnerskabsprojekt om dokumentation af hjemmesygepleje P R O J EKTSKITSE Partnerskabsprojekt om dokumentation af hjemmesygepleje 1. Baggrund og formål KL gennemførte i 2010 sammen med en række kommuner et strategiprojekt om dokumentation af hjemmesygeplejen.

Læs mere

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil Sygeplejeprofilen er udarbejdet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne oplevelser og hverdagsfortællinger, den gældende lovgivning omkring hjemmesygeplejen,

Læs mere

7. Sygeplejerske. 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder

7. Sygeplejerske. 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder 7. Sygeplejerske 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder En sygeplejerske i ældreservicesektoren er en person, der varetager kliniske opgaver f.eks. i relation til medicinering, sårpleje, dræn og sonder. En

Læs mere

Beskrivelse af Thisted Kommunes akutpladser. Formål, opgaver og personalekompetencer.

Beskrivelse af Thisted Kommunes akutpladser. Formål, opgaver og personalekompetencer. Beskrivelse af Thisted Kommunes akutpladser Formål, opgaver og personalekompetencer. Der er tale om 4 akutpladser i tilknytning til de 16 midlertidige pladser, der er beliggende på områdecentret Kristianslyst.

Læs mere

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr.

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr. NOTAT SUOC - Team Udvikling 17. marts 2015 Uanmeldt kommunalt tilsyn Din Fleksible Service 1. december 2014 Tilsynsrapport Endelig version Indledning Kommunerne har efter Lov om Social Service (SEL) 151

Læs mere

Kvalitetsstandard Sygepleje. Skanderborg Kommune. Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd dd.mm.åååå

Kvalitetsstandard Sygepleje. Skanderborg Kommune. Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd dd.mm.åååå Kvalitetsstandard Sygepleje Skanderborg Kommune Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd dd.mm.åååå Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard - sygepleje... 4 2 Forord Denne kvalitetsstandard skal give borgerne

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje Lovgrundlag: Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje 138 i Sundhedsloven. Ydelser inden for hjemmesygepleje: Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Regnskab 2013 Indledning Den 1. januar 2012 trådte store ændringer i den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Læs mere

TOBS Resultater juni 2015 Dataperiode: 2012, 2013, 2014 ( opdelt i 6 måneders perioder; forår: 1.dec-31.maj og efterår: 1. juni-30. nov.

TOBS Resultater juni 2015 Dataperiode: 2012, 2013, 2014 ( opdelt i 6 måneders perioder; forår: 1.dec-31.maj og efterår: 1. juni-30. nov. TOBS Resultater juni 2015 Dataperiode: 2012, 2013, 2014 ( opdelt i 6 måneders perioder; forår: 1.dec-31.maj og efterår: 1. juni-30. nov.) Population: Borgere i Nord- og Syddjurs Kommune der er i kontakt

Læs mere

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune 1 20-01-2014 Indhold Hvad er hjemmesygepleje?... 3 Hvad er formålet?... 3 Servicemål for Hjemmesygeplejen i Furesø Kommune?... 3 Hvordan henvises borgere

Læs mere

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing?

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? For dermed at forebygge indlæggelser, nedbringe antal genindlæggelser samt akutte korttidsindlæggelser. Center for Sundhed og Omsorg søger en kommunal

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

VELKOMMEN TIL ODDER ÆLDRESERVICE.

VELKOMMEN TIL ODDER ÆLDRESERVICE. 13-05-2014 09:54 VELKOMMEN TIL ODDER ÆLDRESERVICE. Ældrechef Administrativ leder Administration/Vikarkorps Kvalitet og udvikling Pedel/kørsel IT proceskonsulent Leder af Ledere af hjemmeplejen Sundhedscenterleder

Læs mere

NOTAT. Integration mellem Hjemmesygeplejen og Tværfagligt Akutteam

NOTAT. Integration mellem Hjemmesygeplejen og Tværfagligt Akutteam Integration mellem Hjemmesygeplejen og Tværfagligt Akutteam Baggrund ÆOH er blevet bedt om at redefinere Tværfagligt Akutteam og samtidig se på et oplæg til en akutsygeplejefunktion i den nuværende organisation,

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn september

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Human Care Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9.

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hjemme- og Sygeplejen i Odder er en del af s Ældreservice. I Ældreservice er Hjemme- og Sygeplejen integreret med både

Læs mere

Ringsted Kommune Analyse af ældreområdet. 12. december 2008

Ringsted Kommune Analyse af ældreområdet. 12. december 2008 Ringsted Kommune Analyse af ældreområdet 12. december 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Et øjebliksbillede... 6 3. En organisation i bevægelse... 8 4. Anbefalinger og besparelsespotentiale...

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2012

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2012 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2012 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Virksomhedsplan 2015/2016 Rehabiliteringsafdelingen og Sygeplejen

Virksomhedsplan 2015/2016 Rehabiliteringsafdelingen og Sygeplejen Virksomhedsplan 2015/2016 Rehabiliteringsafdelingen og Sygeplejen På vej til fremtidens Sundhedscenter Virksomhedsplanen 2015/2016 Sundhedscentret, Rehabiliteringsafdelingen og Sygeplejen Det nye Sundhedscenter

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Amager Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Januar 2015 ÅRSBERETNING 2015 AKUTTEAM KØGE. Køge Kommune

Januar 2015 ÅRSBERETNING 2015 AKUTTEAM KØGE. Køge Kommune Januar 2015 ÅRSBERETNING 2015 AKUTTEAM KØGE Køge Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 STYRINGSGRUNDLAG... 4 Dokumentation..4 METODE...4 BORGEREN - KARAKTERISTIKA...5 HENVISNINGER...6 HENVISNINGSÅRSAGER...7

Læs mere

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet 30. november 2007 Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet INTRODUKTION TIL VEJLEDNINGEN I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2006 blev det besluttet at igangsætte

Læs mere

Kvalitetsstandard for sygepleje på Sundhedsområdet

Kvalitetsstandard for sygepleje på Sundhedsområdet Kvalitetsstandard for sygepleje på Sundhedsområdet 1. Indsatsens lovgrundlag 2. Formål med sygdomsspecifik rehabilitering Sundhedsloven 119 patientrettet forebyggelse At borgeren oplever rehabiliteringen

Læs mere

Økonomisk baseline. Offentligt udbud 2015 vedr. medicinhåndtering Nopii Bilag 4

Økonomisk baseline. Offentligt udbud 2015 vedr. medicinhåndtering Nopii Bilag 4 Økonomisk baseline Formålet med den økonomiske baseline er at fremvise de økonomiske aspekter af medicinhåndteringen i kommunerne. I afsnittet beskrives de kommunale ressourcer tid og udgifter - forbundet

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Mimosen Uanmeldt tilsyn Juli 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Mimosen Juli 2012 Forord Rapporten er opbygget

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA Elev navn: midtvejsevaluering slutevaluering Fødselsdato: Hold: SSA Praktik 3: d. Praktik 4: d. Praktik 5: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen. De

Læs mere

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser NOTAT Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser De praktiserende lægers sygebesøg hos borgeren er som led i den nye overenskomst

Læs mere

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Ældreområdet Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Klinisk undervisningssted Ældreområdet Hjemme Sygeplejen Billund Kommune Adresse Nygade 29 7200 Grindsted Telefon Teamleder Ann

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Allerød Kommune Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Baggrund: Allerød kommune deltager i et samarbejde med fire andre

Læs mere

ABCD. Anvendelse af arbejdstid i psykiatrien. Region Midtjylland. 09-n002 LATH EM docx

ABCD. Anvendelse af arbejdstid i psykiatrien. Region Midtjylland. 09-n002 LATH EM docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Region Midtjylland Anvendelse af arbejdstid

Læs mere

Sygeplejeprofil i Skive Kommune

Sygeplejeprofil i Skive Kommune Sygeplejeprofil i Skive Kommune Indledning. Kommunerne kommer i fremtiden til at spille en større rolle i sundhedsvæsenet. De eksisterende kommunale sundhedstilbud bliver sammen med helt nye en del af

Læs mere

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er:

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er: Sundhed og Omsorg Sagsnr. 277427 Brevid. 2326230 Ref. JLHA NOTAT: Tilsynsrapport for hjemmeplejen i Roskilde Kommune 2015 3. august 2016 Indhold 1. Baggrund... 1 2. Metode... 2 2.1 Uddybende mål i tilsynskategorierne...

Læs mere

Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet

Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet v. Pleje- og Omsorgschef Susanne B. Jørgensen www.ballerup.dk Budget- og demografimodel To effekter årgangseffekt: - midlertidig - store årgange afløses

Læs mere

Kommentarer til Hillerød benchmarking-analysen April 2015

Kommentarer til Hillerød benchmarking-analysen April 2015 er til Hillerød benchmarking-analysen April 2015 til Tabel 1 og 2: Geografisk er Hedensted dobbelt så store som de to andre kommuner Befolkningstal og andel af ældre 65+ er sammenlignelig mellem de tre

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen? Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofil Hvorfor har vi rsker i ældreplejen? Udviklingen i sundhedsvæsnet som følge af kommunalreformen i 2007, herunder en ændring af opgavefordelingen mellem regioner og

Læs mere

Notat om timepriser på fritvalgsområdet af

Notat om timepriser på fritvalgsområdet af Notat om timepriser på fritvalgsområdet af 30.08.2010 I henhold til lov om Social Service 83 har Kommunalbestyrelsen pligt til at tilbyde personlig pleje og praktisk hjælp til borgere med midlertidig eller

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Kommunal

Læs mere