Den socialfaglige værktøjskasse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den socialfaglige værktøjskasse"

Transkript

1 Den socialfaglige værktøjskasse Et dialog- og styringskoncept, der sikrer sammenhæng og understøtter kvaliteten af den faglige praksis på voksen-/handicapområdet i dialogbaseret BUM

2 Den Socialfaglige værktøjskasse Et dialogredskab mellem Bestiller og Udfører Indledning I denne pjece kan du læse om Den Socialfaglige Værktøjskasse. Pjecen beskriver, hvad værktøjskassen indeholder, hvilket udbytte den giver og hvordan man i praksis implementerer den hos ledere og medarbejdere. Den socialfaglige værktøjskasse er udviklet gennem de sidste 4 år og ISU har implementeret den i en håndfuld kommuner samt hos private organisationer. Hvad kan værktøjskassen resultater efter implementeringen Værktøjskassen er udviklet med det formål at sikre en god og sammenhængende dialog mellem myndighed og udfører, der understøtter en sikker afgørelse og en præcis målsætning. Værktøjskassen kan anvendes inden for det brede specialiserede socialområde og er anvendt inden for områderne socialpsykiatri, udviklingshæmmede voksne, senhjerneskade, misbrug samt på autismecentre. ISUs udgangspunkt er, at de kræfter der lægges i at udarbejde et grundigt fagligt baseret udredningsmateriale, skal komme såvel myndighed som udfører til gode. For myndighed er gevinsten: et godt grundlag for en korrekt afgørelse en relevant 141 handleplan en målrettet bestilling som man efterfølgende kan følge op på et værktøj til prioritering af ressourcerne et værktøj til styring af ressourcer og økonomi. For udfører er gevinsten: et nødvendigt grundlag for at udarbejde strategiske handleplaner konkrete milepæle for indsatsen dokumentation for de valgte indsatsers resultat. Den Socialfaglige værktøjskasse kan desuden bruges både som et internt resultatkravssystem og i forhold til at benchmarke sig i forhold til andre institutioner eller kommuner. ISU har udviklet et sæt målepunkter, der er systematiseret i temaer for indsatsen samt pejlemærker, der udmøntes i helt konkrete mål. Disse mål er typisk sat i samarbejde med borgere, pårørende og sagsbehandlere. Målepunkterne anvendes i dag af flere organisationer til benchmarking, men kan også bruges internt til at se resultaterne af indsatsen.

3 Værktøjskassens indhold og implementering Der opbygges et fælles begrebsapparat og et fælles sprog, der styrker samarbejdet mellem Bestiller og Udfører. Der implementeres et koncept, der sammenbinder kvalitet og økonomi i et enkelt og gennemskueligt system og understøtter det pædagogiske arbejde. Implementeringen af den socialfaglige værktøjskasse sker via et undervisningsforløb, der består af 3 moduler: 1. Funktionsudredninger, 141 handleplan og bestilling. a. Målsætning og sammenhæng til resultatkrav, der efterfølgende dokumenteres. b. Scoringer, der kan tilknyttes tyngde og eventuelt vejledende ressourceramme. 2. Det pædagogiske arbejde sammen med borgeren. a. Udmøntning af bestillingen. b. Sammenhæng mellem ressourcetildeling og indsatsplan samt opfølgning med udgangspunkt i bestillingens mål. 3. Fokus på dokumentation af effekter og resultater. a. Økonomistyring og resultatkrav, dokumentation og formidling, samt at udføre dokumentation i eksempelvis regneark. I undervisningsforløbet arbejdes der med egne brugere/beboere. Det betyder, at medarbejderne lærer at bruge den i praksis. Gennem forløbet når medarbejderne at funktionsudrede og score samtlige brugere/beboere ligesom der arbejdes med mål og handleplaner for brugerne/beboerne. Værktøjskassen og dens indhold er illustreret her: Funktionsudredning Indeholder systematiske beskrivelser af borgers mestrings- og funktionsniveau Danner baggrund for afgørelse og tildeling samt for udførers indsatser Scoringsark Opsummering af vurderingsområder Viser en profil over borgerens funktion og mestring Bruges til at dokumentere costeffectivenes på tyngde og til at sætte relevante mål Dokumentation af GAS skala anvendes målopnåelse På skalaen -2,-1,0,+1,+2 er 0 det ønskede målniveau. GAS bygger på Recovery tankegangen. + niveauerne er udtryk for overkompensation 141 handleplan/bestilling Fokus på Retningsgivende mål og mål for fokusområder. Er så præcis, at der kan måles på, hvorvidt målene nås Pædagogisk plan Omsætter mål til delmål og handlinger Opfølgning Sker på ændringer i borgeres funktions- og mestringsniveau samt målopnåelse

4 Danner baggrund for nye mål eller ændret afgørelse Formål, indhold og udbytte - de enkelte undervisningsmoduler Modul 1 Formål Målet med undervisningen i modul 1 er at give deltagerne værktøjer til at udrede borgere/beboerne, samt at udfylde scoringsdiagram, der danner basis for udvikling og tildeling af pakker. Scoringsarket er en konklusion på væsentlige udredningsområder, der erfaringsmæssigt har indflydelse på ressourceforbruget. Skemaet indeholder beskrivende felter samt felter, der efterfølgende scores. De beskrivende afsnit skal sikre et bedt grundlag for efterfølgende at vælge de korrekte løsninger og opsætte de relevante mål i samarbejde med borgeren. Endvidere sikres en synlig sammenhæng mellem udredning af borger, afgørelse, målsætningen ( 141 og bestilling), samt opsætning af effektkrav. Indhold Der undervises i at udarbejde en systematisk afdækning af borgerens situation.gennem afdækning af facts og konkrete data beskrives, hvordan borgeren fungerer og mestrer konkrete aktiviteter. Ud fra en række områder beskrives borgerens funktionsniveau og mestringsevne. Der anvendes en finscoring for at sikre ensartet vurdering. Finscoringen kan omsættes til Fælles Sprogs 1-5 skala. Undervisningen omfatter tillige undervisning i opsætning af konkrete og målbare mål for borgeren. Hvis kommunen ønsker at benchmarke sig på resultatopnåelse, bruges systematikken om opsætning af temaer og pejlemærker. Her kobles bestillingen til de fælles målepunkter direkte og der kan således måles på dem. Udbytte Når kurset er slut, er deltagerne i stand til at indgå aktivt i en dialogbaseret BUM. Deltagerne kan bruge udredningsværktøjer samt opsætte mål. Deltagerne forstår at arbejde med pejlemærker og indikatorer i sammenhæng med målsætningen. Der foreligger scoringsskemaer på borgere. Modul 2 Formål Formålet med undervisningen er at sikre den røde tråd fra 141 (BESTILLING) og med respekt for kommunens serviceniveau at omsætte bestillingen til en konkret pædagogisk plan. Medarbejderne opnår forståelse for sammenhængen mellem serviceniveau, borgerprofil og de pædagogiske værktøjer, som anvendes i praksis. Herved skærpes de faglige overvejelser. Der skabes et effektivt og givende statusmøde, hvor fokus er

5 på resultatopnåelse, borgerens aktuelle funktionsniveau og relevante fremadrettede mål. Indhold Bestillingen omsættes til den pædagogiske plan. Samtidig indarbejdes sammenhængen til borgerprofilen (fremgår af scoringsarket), så der sikres opmærksomhed på sammenhængen mellem tyngde og tidsanvendelse. Endvidere arbejdes med opfølgning på arbejdet. I denne sammenhæng arbejdes med evaluering af delmål og opsamling på fokusområdernes målopnåelse. Der arbejdes med en strategisk plan hvor fokus er på overvejelser om, hvordan borgerens motivation kan styrkes og bruges til at opsætte en realistisk plan. Borgerprofilen anvendes som pædagogisk værktøj. Med udgangspunkt i den strategiske plan omsættes denne til delmål, milepæle og handlinger. GAS skalaen præsenteres. Der opsættes succeskriterier for det ønskede resultat. Der udarbejdes pædagogiske planer og der gives feedback på disse. Det væsentlige i feedbacken er at udfordre deltagerne til hele tiden at holde fokus på, hvordan de når målene i samarbejde med borgerne og løbende at reflektere over, hvad der sker, hvilke metoder der virker, samt hvornår grænsen mellem velmenende pædagogisk arbejde konflikter med magtanvendelse. Der undervises i sammenhæng mellem funktionsudredning, scoringsark, pædagogisk plan og sammenhæng til effektmål i resultatsystem. Endvidere undervises der i evaluering af mål og planlægning af opfølgning. Udbytte Når kurset er slut, foreligger bestillinger og opdaterede handleplaner på alle borgere, der er opsat i forhold til aftalt systematik og dermed kan dokumenteres. Der anvendes eventuelt Fælles resultatkrav. Modul 3 Formål Målet med undervisningen i modul 3 er todelt: 1. Dels at give deltagerne værktøjer til at arbejde med evaluering og opfølgning, dokumentere resultatkrav, opsamle data og formidle disse. 2. Dels at knytte ressourcer til mål og handlinger, for herved at reflektere over sammenhængen mellem effekt og ressourceforbrug. Modulet understøtter tillige konsekvenserne af eventuel serviceharmonisering. Der etableres således sammenhæng mellem serviceniveau, bestilling og dokumentation af udførelse.

6 Indhold Der arbejdes videre med borgerne. Fra modul 1 foreligger en funktionsudredning og et scoringsark, der viser en borgerprofil og en tyngde. Fra modul 2 foreligger en konkret pædagogisk plan. Undervisningen på dette modul samler op og har fokus på at anvende de oplysninger, der er om borgeren. I forhold til effektdokumentationen undervises i at anvende GAS skalaen, at indsamle effektdokumentation og at bruge regneark til dokumentation af resultatopsamling. Der undervises tillige i at koble brug af personaleressourcer og valg af indsatser til udmøntning af den tildelte ramme. Dette dokumenteres i et regneark, der danner grundlag for gruppens/institutionens/teamets styring af tildelte ressourcer. Der tages udgangspunkt i den enkelte borgers mål og tildeling. Dialog med myndighed: Der undervises i at holde fokus på ændringer i borgerens funktions- og mestringsniveau, samt på behov for ændringer af mål. Deltagerne undervises i at benytte Excel som værktøj. Udbytte Når kurset er slut er deltagerne i stand til at håndtere resultatopsamling, opsamle resultatopnåelse samt have forståelse for konsekvenserne af at arbejde i en organisation, der benytter sig af tyngde baseret afregning. Endvidere har deltagerne fået et godt samarbejde med bestiller organisationen. Deltagerne møder velforberedte op til statusmøder og har fokus på ændringer i borgerens funktions- og mestringsniveau samt på behov for ændringer i målsætning. Implementering af ressourcestyring koblet til de faglige elementer Værktøjskassen kan udbygges med en tids- og opgaveregistrering. Derved får kommunen et enestående overblik over, hvordan ressourcerne anvendes i forhold til medarbejdere og borgere. Resultatet af tids- og opgaveregistereringen er et todelt overblik: 1) Hvordan fordeler tiden til den enkelte borger sig? på individuel tid og på gruppetid 2) Hvordan fordeler den enkelte medarbejders tid sig på de borgerrettede opgaver, samt på indirekte tid og ikke brugerrettet tid. Denne viden bruges efterfølgende til at opbygge ressourcestyringsmodellen, samt til at hjælpe medarbejderne til at reflektere over, hvad de gør i hverdagen og hvordan de arbejder med borgeren. Såfremt kommunen ønsker at koble ressourcestyring på den socialfaglige værktøjskasse, indgår undervisningen i et samlet udviklingsforløb, der består af følgende elementer: 1. Tidsregistrering - her kortlægges opgaver og tidsforbrug

7 2. Prisberegning her prissættes den borgerrettede ydelse 3. Benchmarking mellem udførerenheder både hvad angår tids- og opgaveprofil og resultatopnåelse på nøgleindikatorer 4. Opsatte målepunkter eventuelt udbygning af yderligere målepunkter 5. Pakker her defineres ressourcetildeling i pakker (for inde og ude borgere) 6. Krav til resultatopnåelse her defineres de samlede mål for hele kommunens indsats og der opstilles en fælles tilbagemeldingsskabelon 7. Skabeloner og vejledninger der sikrer en fælles forståelse og en systematisk sammenhæng mellem de enkelte elementer i et borgerforløb. Sådan får du mere at vide Med denne pjece håber vi at have givet en introduktion til Den Socialfaglige Værktøjskasse. Vi kommer gerne og gennemgår værktøjskassen mere uddybende. Vi kommer også gerne og tager en dialog med både bestillere og udførere omkring værktøjskassens anvendelses og værdi. Såfremt du ønsker at vide mere om Den Socialfaglige Værktøjskasse, kan du kontakte Direktør Karin Sibani på mail: eller telefon

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Kolofon Titel: Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013

DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KONCEPTETS

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD Introduktion Ramme for mål- og resultatplanen Strategisk målbillede Mål- og resultatplanen Målformulering Opfølgning Bilag

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. Center for Ældre

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. Center for Ældre BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Center for Ældre Analyse af samarbejdet mellem bestiller og udfører og udfører og modtager samt kortlægning af vagtplanlægningsmodeller i hjemmeplejen December 2014 Ældrepuljen

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet Godkendt Byrådet 30. januar 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING. - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter

SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING. - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter Forfatter: VAC Sidst gemt: 05-01-2012 10:49:00 Sidst udskrevet: 05-01-2012 10:49:00

Læs mere

Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD

Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD Evalueringsnotat Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD Med det her kursus har jeg kunnet forstå og rumme mig selv jeg har i tusindfold meget større selvværd, det er helt vildt. Jeg har aldrig kunnet

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Strategi for det regionale socialområde

Strategi for det regionale socialområde Strategi for det regionale socialområde Indhold Strategi for Socialområdet... 4 1. Udviklingsområder for det regionale socialområde...5 2. Velfærdsteknologi og digitale løsninger...8 3. Sikring af kvalitet...10

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Lunden

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Lunden Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Lunden 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den fællesfaglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere