Historieformidling & Kommunikation af Viden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Historieformidling & Kommunikation af Viden"

Transkript

1 Historieformidling & Kommunikation af Viden - Et speciale om specialer & Histories historie af Morten Christian Andersen Integreret speciale: Kommunikation og Historie, E2009. Vejledere: Sanne Knudsen (Kommunikation) Lennart Berntson (Historie) Jesper Vaczy Kragh (Historie)

2 Forord Forord Dette er et integreret speciale i Kommunikation og Historie. Det er ikke umiddelbart muligt at skille de to fag ad i opgaven, der derfor fremstår som et tværfagligt og integreret hele. Vejleder Jesper Vaczy Kragh var kun en del af processen fra 1. december 2008 til 1. februar 2009, hvor han var ansat som ekstern lektor grundet ressourceproblemer på Historie. En stor tak skal lyde for hans ihærdighed og hjælpsomhed, i den korte tid han stod til min rådighed. Afhandlingen er i alt på 92 sider, hvoraf selve specialeteksten fylder 76 sider. Siderne overstiger i gennemsnit ikke 2400 enheder pr. side. Kommunikation har en begrænsning på maks. 80 sider for et integreret speciale, Historie har en begrænsning på maks. 100 sider. Det er det laveste maks., der er gældende. Det er tilladt i integrerede specialer at overskride begrænsningen med 25%, hvorved begrænsningen øges til maks. 100 sider. Det har ikke været nødvendigt for dette speciale, at overskride Kommunikations begrænsning på maks. 80 sider. Kommunikation og Historie bruger traditionelt set ikke samme referencesystem. Jeg har valgt at bruge det for Historie traditionelle fodnotesystem, hvor henvisninger, ordforklaringer o.l. er placeret i fodnoter nederst på siden. Bøger og artikler er henvist med forfatter og årstal, kilder med deres navn og specialer med deres kategoriseringsnummer fra Roskilde Universitetsbibliotek. God læselyst. 2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning Formål Problemfelt 6 Problemformulering Teori / Historiografi / Forskningsoversigt 8 Universitetets rolle i samfundet 9 Videns rolle på universitetet 11 Teoretisk grundlag Mode 1- og Mode 2-viden 12 Formidlingens rolle på universitetet og på Historie 15 Teorier om specialets rolle og bedømmelse Metode 25 Valg af empiri og kildegrundlag 25 Kildekritik / Indsamling af empiri Læsevejledning til afhandlingen Formidlingens rolle på faget Historie Universiteternes udvikling i Danmark 31 Masseuniversitetet afløser eliteuniversitetet 31 Statsstyringen ændrer universitetets rolle 34 Opsamling universitetets ændrede rolle i samfundet Formidling i Histories uddannelsesplanlægning 37 Formidlingen har altid være en del af Histories strategi 37 Formidlingen i studieordningerne 38 Opsamling Formidlingsovervejelsens rolle 42 Formidlingen i uddannelsesplanlægningen 43 Opsamling Formidling spiller en meget lille rolle på Historie Delkonklusion ingen balance mellem strategi og formidling Analyse af formidlingsovervejelserne i specialerne Vejledningen til formidlingsovervejelsen 52 Formidlingsovervejelsens taksonomi Analyse af formidlingsovervejelserne Delkonklusion - specialerne lever ikke op til Histories egen vejledning 61 3

4 Indholdsfortegnelse 4. Analyse af kandidaternes formidlingskompetencer Analyse af Kandidatundersøgelsen Analyse af Kandidatundersøgelsen Kandidaterne lærer kun Mode 1-viden på RUC Delkonklusion - historiekandidater er ikke bedre til at formidle Konklusion Formidlingens rolle på Historie Universitetets rolle i produktion af viden Vurdering af empiri og teori 70 Kommentarer til fremgangsmåde 71 Formålet Perspektivering Litteraturliste 75 Kilder / Empiri 75 Litteratur 78 Abstract 82 English Summary 83 Studieforløbsbeskrivelse for Morten Christian Andersen (Historie) 84 Kommunikationsplan (Kommunikation) 87 Artikel (Kommunikation) 89 4

5 Indledning 1. Indledning Formidling er en stor del af historie som videnskab. Fra udstillinger til udgivelser gennem debatter og kontroverser spiller historieformidling en stor rolle i samfundet. Formidling er derfor en stor del af den moderne forskers kompetencer, da resultaterne, der bliver skabt, også skal finde sin nytte. Der er stor fokus på, at viden, historisk som anden, ikke forbliver i elfenbenstårnet, men er tilgængeligt for interesserede. Evnen til at formidle har derfor været en del af historieuddannelsen på RUC, siden de første studerende startede på overbygningen i Uddannelsen havde til formål at uddanne gymnasielærere, og formidlingskompetencerne var indsigt i at lave undervisningsplaner, samt et job-modul, der fungerede som pædagogikum. Pædagogikum blev senere flyttet væk fra uddannelsen og ud på gymnasierne, og gymnasielærerfagene på RUC blev til kombinationsuddannelser, med bredere formål og mere generelle akademiske, dog stadig fagspecifikke, kompetencer. Men Historie holdt fast i formidlingen. I 1989 afløste formidlingsdimensionen undervisningsplanerne, og siden da har det været et krav, at der skal skrives en formidlingsovervejelse til hvert projekt. I formidlingsovervejelsen skal man kort gøre rede for budskab, målgruppe og valg af medie, samt emnets faglige og samfundsmæssige betydning. Da jeg startede på Historie i efteråret 2006, virkede det helt naturligt, at den viden vi producerede i løbet af et semester skulle have et formidlingssigte. Derudover blev der ved semesterstart uddelt en præmie for den bedste formidlingsovervejelse fra det seneste semester. Så vi var i min Modul 1-gruppe stærkt opsatte på at lave en god formidlingsovervejelse. På intet tidspunkt undrede det mig, at der ikke blev undervist i formidling, bortset fra en enkelt formidlings-/erhvervsdag, hvor formidlingen bestod i, at en nyuddannet kandidat fortalte, hvordan hun havde lavet 25 forslag til formidling af sit speciale (heraf nogle, som foredrag og artikler, hun rent faktisk havde udført). Jeg tror de fleste historiestuderende havde det som mig (i hvert fald de 5 andre i min gruppe): Formidling er jo ikke så svært, det giver sig selv, vi skal bare skrive en god idé ned og lave lækker layout (vi lavede en byvandring på et kort over København). Så begyndte jeg på Kommunikation. Efter et semester med en treugers workshop i strategisk kommunikationsplanlægning (med fokus på skrift og billede), og et projekt, hvor vi lavede en stand på Forskningens Døgn, følte jeg stadig ikke, jeg havde helt styr på faglig formidling (eller videnskommunikation, som det betegnes i dag). Og jeg begyndte at undre mig over, at Historie betragter formidlingskompetence som værende erhvervet, når man har udfyldt (ikke lavet, for det har man ikke forudsætningerne for) tre 5

6 Indledning formidlingsovervejelser, som kun bliver diskuteret mundtligt til projekteksamenen, og bedømt herefter (medmindre 3. modul er speciale, så bliver den bedømt skriftligt også). Derfor fik jeg idéen til dette integrerede speciale mellem Kommunikation og Historie. At undersøge hvorfor formidlingsovervejelsen er en del af faget Historie, hvad de studerende egentlig får ud af det, i en kontekst, hvor jeg samtidig undersøger universitetets rolle i samfundet som vidensproducent. 1.1 Formål At undersøge formidlingsovervejelsen i forhold til faget Historie og i forhold til universitetets rolle som vidensproducent i samfundet. Faktisk forsøge at kortlægge de studerendes muligheder for at tilegne sig formidlingskompetencer under studiet, resultatet af formidlingsovervejelserne i specialet og den studerendes evaluering af tilegnede kompetencer efter endt uddannelse i kandidatundersøgelsen, set i forhold til, hvilken type viden universitetet forventes at levere. På den måde integrerer jeg Kommunikation og Historie, og udfordrer min egen og Histories selvforståelse af formidlingens rolle på faget, samtidig med at jeg udvider forståelsen af kandidatuddannelsens rolle i videnssamfundet. 1.2 Problemfelt Universiteterne har gennemgået en stor forandring siden 1970, hvor Styrelsesloven ændrede universiteternes struktur. Frem til i dag har samfundet løbende udfordret formålet med universitetet og dets værdi i forhold til de udgifter, der er forbundet med at drive det. Spørgsmålet er, om uddannelserne er fulgt med tiden og kan leve op til de krav det moderne samfund stiller, og om de har mulighed for det med de ressourcer, der er tilgængelige: humanistiske uddannelser gennemgår i disse år betydelige forandringer med henblik på at forberede de studerende på en karriere uden for den traditionelle forsknings- og uddannelses-sektor. Men denne omstillingsproces kræver som nævnt en genovervejelse af de humanistiske uddannelsers opbygning og identitet, og ikke mindst en fornyet overvejelse af, hvordan man skal forstå humanistiske kompetencer, og hvordan man ikke skal forstå dem. 1 Når vi overfører det til historiekandidaterne, betyder det, at de ikke nødvendigvis bliver undervisere, men sidder i andre jobfunktioner. Derfor kan der være brug for en nytænkning af uddannelsens kompetenceprofil. 1 Videnskabsministeriet (2005), s

7 Indledning Samtidig er formidlingskompetencer stærkt efterspurgte i jobfunktioner i det private erhvervsliv. Fra Kompetencer i Spil, fra 2004: Virksomhederne har konstateret, at humanisterne har gode skriftlige formidlingskompetencer. De kan udarbejde rapporter og strukturere viden på skrift. Men det er vigtigt, at den skriftlige formidling bliver tilpasset virksomhedernes behov om tilgængelighed og overskuelighed. I forhold til den mundtlige formidling er billedet mere broget. Humanister er ikke altid gode til at få formidlet deres budskab klart, forståeligt og med gennemslagskraft. Det er vigtigt at kunne præsentere, forklare og kommunikere, så budskabet forstås af den virksomhed og de medarbejdere, der formidles til. 2 Spørgsmålet er, om den uddannelse man gennemgår, giver de fornødne kompetencer til at klare fx formidlingsopgaver? Rapportskrivning er en stor del af RUC eres uddannelse. Hvert semester afsluttes med projektrapport, også på Historie. Men kandidaterne møder problemer, når de skal kommunikere med andre målgrupper. Spørgsmålet er, om formidlingsovervejelsen kan løse de problemer og om den skal? Universitetets rolle i samfundet har ændret sig de sidste 40 år. Fra at være elfenbenstårne, der producerede viden på deres egne præmisser, til at være vidensproducenter på det frie markeds principper. Universiteterne har ikke længere monopol på at producere viden, og den viden de producerer, bliver kritisk evalueret i et videnshungrende samfund. Universiteterne skal i højere grad selv finde ressourcer til forskningen, og produktionsomkostningerne er nøje overvåget af staten. Samtidig er de forpligtet til at uddanne kandidater, hvis kompetencer kan bruges, igen inden for et stramt system af taxameterpenge. Kandidaterne skal både kunne forske, undervise og formidle, så de kan vælge om de vil være forskere, undervisere eller akademisk arbejdskraft i andre stillinger. Michael Gibbons [et al.] præsenterer en teori om, at universitetets rolle i vidensproduktionen har ændret sig fra Mode 1, hvor universitetet producerer viden, evaluerer det internt fagligt og formidler det videre ud i samfundet, til Mode 2, hvor viden sideløbende bliver produceret i åbne agoraer, hvor alle, samfund, marked, universiteter og andre interesseorganisationer, er kritiske deltagere i vidensproduktionen. 3 2 Risager og Herting (2004), s. 6 3 Gibbons [et al.] (1994), s

8 Indledning Spørgsmålet er, om formidling af eksisterende viden til udenforstående er en relevant kompetence under disse omstændigheder, eller om man i stedet skulle fokusere på kritisk vurdering af den tilgængelige viden? Med denne afhandling vil jeg give min version af et øjebliksbillede af historiestuderende og formidlingens rolle i deres uddannelse, samt undersøge hvordan faget har udviklet sig i forhold til universitetets rolle i samfundet, ved at svare på følgende spørgsmål: Problemformulering Hvilken rolle spiller formidling i uddannelsesplanlægningen på Historie på RUC, og hvordan kommer det til udtryk i historiespecialernes formidlingsovervejelser? Hvilken type viden ligger til grund for formidlingens rolle og formidlingsovervejelserne i specialerne, og hvordan hænger det sammen med universitetets rolle i vidensproduktionen? 1.3 Teori / Historiografi / Forskningsoversigt Som hele teoriafsnittet her viser, er universitetet en kompleks størrelse, som det ikke er så enkelt at undersøge. Derfor vil enkelte overvejelser om tilvalg og fravalg måske syntes irrelevante, men de er nødvendige i den store sammenhæng for at navigere præcist i et krydsfelt af videnskaber, hvor mit fokus er Historie og Kommunikation. Det er en af ulemperne ved at skrive integreret speciale, for der vil uværgerligt være forskellige opfattelser af de teoretiske overvejelser, alt efter hvilke briller man har på, når man læser det. Som det forhåbentligt vil vise sig til sidst, kan disse overvejelser ikke skilles ad, da de understøtter hinanden på tværs af faggrænserne. Jeg arbejder inden for en teoretisk ramme om universitetets rolle i samfundet, og hvilken type viden universitetet uddanner studerende til at producere, i forhold til Gibbons [et al.] teori om Mode 1- og Mode 2-viden. Jeg vil kort vurdere forskningen inden for disse områder og runde af med en nærmere definition af det teoretiske grundlag, der danner rammen for min undersøgelse. Derefter vil jeg vurdere formidlingens rolle på universitetet og diskutere begrebet formidling kontra begrebet kommunikation, i forhold til formidlingsovervejelsen, da begrebet formidling peger mod Mode 1-viden og begrebet kommunikation mod Mode 2. Jeg har afgrænset min undersøgelse til kun at omfatte specialer, da de er afslutningen på hele uddannelsen, og viser den studerendes formidlingsevner efter 5 år. Jeg vil derfor i Specialets rolle på universitetet vurdere forskellige synspunkter om 8

9 Indledning specialernes rolle i uddannelsen, da de både kan ses som produktion af viden og som dokumentation for indlæring. For at øge forståelsen for forholdet mellem planlægningen af uddannelsen og kravet til de studerende i formidlingsovervejelsen i specialet, bruger jeg en analysemodel baseret på en revideret udgave af Blooms taksonomi (Bloom Revised). Den argumenterer jeg for i afsnittet Specialernes taksonomi. Blooms taksonomi er kendt som en metode til at vurdere indlæring, men jeg har valgt en revideret udgave, der ikke blot er en taksonomi, men videreudviklet til et analyseredskab. Jeg har bearbejdet den, så den kan bruges til formidlingsovervejelsen i Analysemodellen baseret på Bloom s Revised. Universitetets rolle i samfundet Der forskes en del i universitetets rolle i samfundet for at undersøge mål og mening, påvirkning og tendenser, både på lokalt og på globalt plan. Becher og Trowler nævner følgende hovedområder: Universitetets rolle i et postindustrielt samfund præget af store forandringer, overflod af informationer, konkurrence, usikkerhed og organisatoriske problemer. Det betyder, at akademikere har skullet acceptere og finde nye roller i en organisation i rivende udvikling, med fare for at miste deres akademiske identitet undervejs. (Henkel, Becher, Cameron and Tschirhart, Tierney). Universitetets rolle i et globalt perspektiv, hvor grænserne for vidensoverførelse er svundet ind med udviklingen af internettet. Det betyder større konkurrence, og mindre overblik over, hvordan given forskning bliver brugt og videreudviklet. Det sætter pres på universiteterne og regeringerne til at udvikle forskningsstrategier i et globalt perspektiv, frem for et lokalt, hvor internationale markedskræfter har større betydning end lokal brug og efterspørgsel. (Slaughter and Leslie, Kumar, Daniel, Goddard, Thompson, Lee, Levine, Brown and Duguid). Masseuniversitetets rolle i et samfund med flere og flere højtuddannede, hvor kvantiteten er vigtigere end kvaliteten af nyuddannede kandidater. (Trow, Clark, Teichler, Barnett). Statens kontrolstyring og den udfordring den giver universiteterne, der skal dokumentere nytteværdien af forskning og undervisning, ofte ud 9

10 Indledning fra parametre der er svære at måle på. (Neave, Sporn, Dearing, Trow, Slaughter and Leslie, Williams, Quinn, McGuinnes). Forholdet mellem stat, universitet og industri, også kaldet the tripple helix, og forholdet mellem de tre interessenter i produktionen af viden. Hvordan klarer universiteterne sig i et samfund, der stiller krav til, men også udfordrer og betvivler, den viden, der produceres, og den undervisning, der bliver udbudt. (Gibbons [et al.], Nowotny, Scott, Etzkowitz and Leydesdorff, Clark, Turpin and Garret-Jones). Universiteternes rolle i et samfund, hvor viden er et produkt og en forretning, og aftagerne (de studerende, de ansatte, staten og industrien) forventer visse ydelser, ellers flytter de deres forretning til andre institutioner. (Clark, Slaughter and Rhoades, Sporn, Dill. Eustace, Dearlove. Slaughter and Lesley, Trowler). Universiteternes administration, der hovedsageligt bliver drevet efter managementprincipper og bundlinjetænkning som private virksomheder. (Henkel, Braun, Hartley, Trow, Ramsden, Hoggett, Patrick and Stanley, Pollitt, Rhoades, Slaughter and Lesley). Udviklingen af nye fag og discipliner på tværs af traditionelle fag og deraf manglende akademisk identitet. Samt generelt manglende overblik over mængden af ny viden, der bliver produceret, diskuteret og efterprøvet i et stadigt voksende udbud af akademikere, forskere og universiteter. (Clark, Henkel, Metzger). 4 Dansk forskning i universiteternes udvikling i Danmark Else Hansen er den førende historiske forsker inden for universitetspolitik og universiteternes udvikling. Især En koral i tidens strøm, om RUC s historie, har været gavnlig for min undersøgelse. Samtidig har Hans Fink et al. og Universitet og Videnskab dannet ramme for min beskrivelse af universitetets betydning i Danmark. Der findes en del historisk litteratur om universitetets udvikling globalt, men jeg har fokuseret på et snævert dansk sigte, for bedst at forstå historiekandidaterne fra RUC. Der er blandt teorierne enighed om, at universitetets rolle er forandret i det moderne samfund. Dels fordi der er mange flere universiteter, dels fordi der er flere studerende 4 Becher og Trowler (2001), s

11 Indledning pr. universitet og større produktion af kandidater. Der er samtidig enighed om, at de øgede udgifter til uddannelse af kandidater har medført større økonomisk kontrol fra de respektive landes regeringer, og at den kontrol har en negativ effekt. Hvad fremtiden byder, er der til gengæld ikke enighed om. De mest pessimistiske mener, at universitetet vil uddø, de positive, at universitetet vil blive styrket i den nye rolle, hvis universiteterne formår at imødegå forandringerne. Gibbons [et al.] ser følgende mulighed for universiteterne: A Mode-2 University, therefore, will have to be both adaptable and resilient. It will have to be adaptable in the sense that it is able to accommodate within it apparently incommensurable but actually synergistic activities; and also to accommodate itself flexibly to new configurations of knowledge by establishing novel alliances with other knowledgeable institutions. It will have to be resilient, because it must be able to provide a sufficiently stable environment to enable new researchers to be trained and cultural-scientific norms to be generated and maintained. 5 Jeg ser universitetets nye rolle som unødigt påtvunget, men med flere muligheder for at stå styrket i fremtidens vidensproduktion, hvis universiteterne erkender, at det er muligt at udvikle sig inden for de rammer, der nu er sat. Videns rolle på universitetet Der er flere teorier om, hvilken rolle viden spiller i forhold til universitetet. Ronald Barnett har lavet følgende distinktioner: Universitetet har positioneret sig som vidensleverandør i videnssamfundet og lever af at udvikle og sælge viden. (Clark, Slaughter and Lesley). Universitetet er ikke længere den eneste institution, der producerer viden, og inden for nogle fag ikke engang den største. (Stehr). Den type viden som universiteterne hovedsageligt producerer, er ikke længere efterspurgt i samme grad. Frem for viden, der beskriver og forklarer verden, er efterspørgselen nu efter viden, der kan interagere med og forandre verden. (Gibbons [et al.]). Validering af vidensproduktionen har ændret sig til fordel for viden der kan omsættes, sælges og anvendes. Valideringen sker hurtigere og 5 Gibbons [et al.]: Nowotny (2001), s

12 Indledning mindre omfattende, hvor færre eksperter er en del af processen. Viden er derfor en vare, hvor forbrugeren kun vurderer, om der er value for money. (Lyotard). Vidensproduktionen følger ikke med tiden og den hastige udvikling. Derfor er der brug for forskellige typer af viden, der ikke alle behøver samme validering. Viden er derfor ikke Viden med stort V, men en del af forskellige typer af viden. (Gokulsing, DaCosta). Højtuddannede bliver efterspurgt for deres forskellige kompetencer, ikke for deres viden. Derfor er der brug for en anden type undervisning, der favoriserer praktiske kompetencer. (National Committed Inquiry into Higher Education, London) 6 Universiteternes vidensproduktion er presset af et samfund, der, for det første, ikke anser universiteternes viden som værende af højere værdi end viden produceret andre steder: A world of supercomplexity deprives the university of its anchoring in the pursuit of knowledge and truth: no longer can it be assumed that there are relatively clear categories of right knowing or that the university alone could determine their criteria and legitimate forms of realization. 7 For det andet, universiteternes viden er i høj grad en kamp på ord, altså for teoretisk og for højtravende til at det kan bruges til noget. For det tredje, forventer samfundet, at universiteterne kan klare sig selv ved at producere viden på markedsvilkår - kan viden ikke omsættes, skal den ikke produceres. Teoretisk grundlag Mode 1- og Mode 2-viden Jeg har valt at fokusere på Gibbons [et al.] teori om udviklingen fra Mode 1 til Mode 2 knowledge. Mode 1 er det traditionelle synspunkt, at viden bliver produceret på universitetet, diskuteret og udviklet af ligesindede, og langsomt siver ud i samfundet gennem undervisningen og formidlingen til omverdenen. I Mode 2 bliver viden derimod til i et kritisk forum, hvor stat, marked og universitet i fællesskab udvikler viden 6 Barnett (2000), s Barnett (2000), s

13 Indledning efter behov og praktisk anvendelse, og hvor kandidaterne skal kunne navigere i dette marked, også uden for deres egen faglighed. 8 Mode 2-vidensproduktion er karakteriseret ved følgende egenskaber: Viden bliver produceret med brug for øje, ikke nødvendigvis produktorienteret, men fx i udviklingen af nye teknologier, i samarbejde med forskellige interessenter. Fx vindenergi, brændselsceller eller fladskærmsteknologi. Under produktionen af viden udvikler projektet sig konstant, og i de forskellige faser det gennemgår, er der brug for nye teoretiske indgangsvinkler og metoder. Det betyder tværfaglighed på en helt ny måde, hvor man ikke nødvendigvis følger produktet gennem hele processen. Den nye viden er derfor et resultat af mange forskellige bidrag, der ikke kan tilskrives en enkelt videnskab. Fx forskning i sundhed. Vidensproduktionen foregår ofte uden for universitetet på institutioner, private som offentlige, der kommunikerer gennem tværfaglige netværk. Fx miljøforskning. 9 Barnett beskriver denne situation i forhold til uddannelse således: We have, as a result, a triangular relationship between knowledge, higher education and society, with each element interacting with the other two. Furthermore, in each relationship, the traffic is two-way. Higher education, for example, takes account of the signals it receives about the knowledge capacities society seeks; and the wider society consumes in a rough and ready way the graduates who come its way, often in unpredictable ways. Not all law graduates look for careers in the legal profession. 10 Eller som Gibbons selv formulerer det, det handler ikke nødvendigvis om at lære at skabe, men lære at bruge, andres vidensproduktion: But note that the competitiveness of a knowledge economy does not necessarily imply a simple dependence on the flow of scientific discoveries from one s national university system. 8 Gibbons [et al.] (1994), s Gibbons [et al.] (1994), s Barnett (1993), s

14 Indledning Rather it relies on the ingenuity with which individuals, groups and organisations are able to imitate and adapt solutions using knowledge that has in all probability been generated by others. 11 Det er vigtigt at pointere, at Gibbons [et al.] ikke mener, at Mode 2 har afløst Mode 1, men at Mode 2 beskriver en sideløbende brug af viden, som universitetet må forholde sig til. Hvis udviklingen fortsætter, hvor staten favoriserer den måde at bruge viden på gennem budgetteringer og forskningsmidler, vil Mode 2 blive den dominerende og Mode 1 blot en del heri. 12 I forhold til uddannelse, er viden den faglighed man tilegner sig under dit studie, dvs. de specifikke teorier og metoder, der er kendetegnende for faget. Kompetencerne er brug af din faglighed i forskellige situationer, fx som underviser, forsker eller formidler. Ifølge Barnett, er der i det moderne, højtuddannede samfund ikke nødvendigvis behov for formidlingskompetencer, men snarere en kritisk sans over for ens egen, og andres, videnskaber: Knowledge-in-use has to be converted into critical action (Barnett 1997), in which students are encouraged to bring to bear their own critical insights. After all, the modern world needs not just competent doctors, but doctors who can interrogate their own actions within a range of critical perspectives and who are able to envisage entirely new forms of professionalism. 13 Hvis formidlingsovervejelsen er et forsøg på at ruste historiekandidaterne til et samfund, hvor den praktiske anvendelse af viden er i høj kurs, skal den selvfølgelig bevares. Men hvis formidlingsovervejelsen er et udtryk for et traditionelt synspunkt, at viden bliver skabt på universitetet og skal formidles til udenforstående, har den ikke samme relevans mere. Der er simpelthen mere brug for kompetencer, hvor man kan diskutere viden kritisk, end formidlingskompetencer. Kritikken af Gibbons [et al.] teori om Mode 1- og Mode 2-viden går på, at der inden for nogle fag altid vil være en overvægt af Mode 1-viden. For nogle videnskaber, som tysk grammatik eller middelalderhistorie, er ikke efterspurgte på samme måde 11 Gibbons (2005), s Gibbons [et al.] (1994), s Barnett (2000), s

15 Indledning som fx forskning i medicin og antistoffer. Samtidig kritiseres teorien for ikke at være nuanceret nok, men male et noget grovkornet billede af videnssamfundet. 14 I forhold til undersøgelsen her, er det ikke noget problem. Det samfund som historiekandidater får job i, er ikke præget af Mode 1-viden, som man oplever det i det historiefaglige akademiske miljø på universitetet, men netop præget af, at alle skriver historie: journalister, virksomheder, endda politikere. Det er derfor relevant, om vi kan bruge teorien om det moderne videnssamfund til at udvikle forståelsen af, hvilke kompetencer, der skal tilegnes på universitetet. Min tese er, at Historie hænger fast i en forældet opfattelse af formidling som kompetence. De kræfter der indførte den, er ikke længere dominerende på studiet, og ingen kan længere se nytteværdien af den. Samtidig er der ikke ressourcer til at undersøge problemet til bunds, hverken økonomisk eller fagligt, og der mangler viden på området. Det betyder, at en lang række historiestuderende får et useriøst forhold til formidling, da det for det første sjældent er en integreret del af deres projekt, og dermed ikke bliver en del af deres faglighed, og for det andet ikke ruster dem til arbejdsmarkedet bagefter. Derfor mangler der en debat om, hvilken rolle formidling har i Historie som videnskab, men nok endnu mere om, hvilke kompetencer universitetsstuderende (eksemplificeret ved historiestuderende) skal have. Formidlingens rolle på universitetet og på Historie Først en diskussion af begrebet formidling kontra begrebet kommunikation, foranlediget af, at med den nye universitetslov er videnskommunikation og forskningskommunikation blevet et krav til universiteterne. Dernæst en diskussion af formidlingens rolle i Historie som videnskab. Begrebet formidling kontra begrebet kommunikation Formidling er ikke noget nyt begreb. Allerede i 1800-tallet begyndte man at udgive tidsskrifter, hvor viden blev diskuteret. 15 Blandt læserne var der også ikke-fagfolk, der gerne ville være med. I 1930 erne begyndte videnskabsjournalistikken så småt, hvor journalister begyndte at formidle ny viden i aviserne til den almene læser. 16 Men her var det op til journalisten, og ikke forskeren, at sørge for, at budskabet blev forstået. Det første større danske forsøg på at medtænke målgruppen i forskningsformidlingen var den populære radioudsendelse Søndagsuniversitet, fra Her holdt forskere 14 Becher og Trowler (2001), s Kjærgaard (2006), s Ibid. s

16 Indledning foredrag, der var tiltænkt den almene befolkning, helt frem til midten af 1970 erne. Samtidig gjorde den kritiske videnskabsjournalistik sit indtog, og RUC oprettede en medieuddannelse (1978), der underviste i faglig formidling. 17 Faglig formidling er et RUC sk begreb, der blev brugt til at beskrive hvad uddannelsen skulle beskæftige sig med. Fokus var indtil studieordningen i år 2000 på informationsprodukter, hvor det nu er informationsprocesser i en bredere forstand, der er fagets genstandsfelt. 18 Faglig var synonym for forskning og viden, der blev produceret på universiteter og andre højere uddannelsesinstitutioner eller i samfundet. Formidling var mellemleddet mellem fagfolk og ikke-fagfolk, dem, der producerer viden og dem, der bruger den. 19 Den holdning er også det vi ser i Histories vejledning til formidlingsovervejelsen. Når man skal formidle til udenforstående, skal man vurdere om man går på kompromis med sin faglighed. Læs mellem linjerne: Det gør man, og det er et problem for faget. 20 Men der er ved at ske et skift. Nu taler man ikke længere om formidling men om kommunikation, hvor kommunikation er synonym for dialog. Fra Tænketanken Forsk og Fortæl fra 2004: Derfor foretrækker vi også at bruge begrebet forskningskommunikation som en afløser for det mere traditionelle begreb forskningsformidling (...). Med begrebet forskningskommunikation ønsker vi at gøre det klart, at god kommunikation om forskning er tovejskommunikation. 21 Sisse Siggaard Jensen mener alligevel, at man kan tale om forskningskommunikation med tre forskellige formål: Formidling, Dialog og Deltagelse, alt efter hvem målgruppen er. 22 Formidling er det faget Kommunikation traditionelt har beskæftiget sig med, Dialog og Deltagelse har mere været op til de enkelte videnskaber at holde selvjustits i. En stor del af forskningskommunikationen bliver publiceret i tidsskrifter og bøger for den indviede skare dvs. abonnenterne er også akademikere. Det er kommunikation af viden mellem ligesindede, egentlig dialog er der vel ikke, men der er mulighed for deltagelse ved at diskutere, og indimellem angribe, hinandens resultater. I 2004 blev 17 Ibid. s Wille (2003), s Ibid. s Vejledning til formidlingsovervejelsen 21 Holm (2006), s Kjærgaard (2006), s

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse Speciale 2008-2009 Danmarks Biblioteksskole, København Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: Udarbejdet af Thea Graabæk Knudsen & Kasper Nordhoek Johansen Vejleder Hans Elbeshausen Antal normalsider:

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Af: Jeppe Grau Thomsen, Søren Frederik Hansen, Jonas Bergenholz, Aske Breinholt & Laura Andrea Friis-Rasmussen 2. semesterprojekt 2013, gruppe. 18 Roskilde

Læs mere

Case Advodan Roskilde. Den kreative workshop

Case Advodan Roskilde. Den kreative workshop Case Advodan Roskilde Den kreative workshop 2 Den kreative workshop Roskilde Universitetscenter Foråret 2011 Frederik Aske Sønksen Sigurd Ulvedal Theis Ellegaard Jakobsen Vejleder: Peter Busch En særlig

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Hvorfor fagligt samspil?

Hvorfor fagligt samspil? 1 Hvorfor fagligt samspil? Søren Harnow Klausen Fagligt samspil er en varm kartoffel. Det er på en gang elsket og hadet: Der stilles i stigende grad krav om fagligt samspil i undervisning, forskning, erhvervsliv

Læs mere

Kamppladsen FOA Social- og Sundhedsafdelingen en fagforening og arbejdsplads

Kamppladsen FOA Social- og Sundhedsafdelingen en fagforening og arbejdsplads Værdier Medlemmer Kamppladsen FOA Social- og Sundhedsafdelingen en fagforening og arbejdsplads Af Mathilde Illum Aastrøm Vejleder: Steen Bengtsson August 2006 Roskilde Universitetscenter Institut VIII,

Læs mere

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Forfatter: Mia Dam Samuelsen Vejleder: Per Svejvig Afleveringsdato: 2. Marts 2015 Cand.Merc.IT - Aarhus Universitet, Business and Social

Læs mere

systemerne lukkes ned, og at virksomheden i stedet fokuserer på nogle få, gode og effektive IT systemer, frem for at have mange ukonkrete og dårlige

systemerne lukkes ned, og at virksomheden i stedet fokuserer på nogle få, gode og effektive IT systemer, frem for at have mange ukonkrete og dårlige 1.Resumé Der er igangsat en proces hos *Virksomheden, som skal fokusere på, og klarlægge hvilken vej virksomheden skal gå for at oparbejde en mere fokuseret og succesfuld vidensdeling. Jeg har igennem

Læs mere

4 rapporter om 4 interventioner i 4 professioner

4 rapporter om 4 interventioner i 4 professioner 4 rapporter om 4 interventioner i 4 professioner - Ingeniører, lærere, sygeplejesker & pædagoger Forbløffende Praksisser: Interventionsrapport II, III, IV & V Anne Katrine Kamstrup Per Fibæk Laursen Merete

Læs mere

Hvem skal lede fremtidens museer?

Hvem skal lede fremtidens museer? Hvem skal lede fremtidens museer? Studerende: Anna Overlund-Sørensen Årgang: 2006 1. december 2011 Speciale Vejledere: Casper Hvenegård Antal normalsider: 70 Indhold Indhold... 2 Abstrakt... 4 Abstract...

Læs mere

cand.humaniora.bruges.til.noget? - en undersøgelse af humanioras anvendelse i vidensamfundet-

cand.humaniora.bruges.til.noget? - en undersøgelse af humanioras anvendelse i vidensamfundet- cand.humaniora.bruges.til.noget? - en undersøgelse af humanioras anvendelse i vidensamfundet- Kandidatspeciale af Line Sørensen Moderne Kultur og Kulturformidling Institut for Kunst og Kulturvidenskab

Læs mere

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag!

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag! PAYWALLS En receptionsanalyse af holdninger til paywalls Roskilde Universitet Forår 2014 Gruppe 13 56.451 anslag Mathilde Reimer Larsen, Pauline Ida Schweitz, Senem Aydinoglu, Caroline Sophie Hvolbøl Sønnichsen

Læs mere

Hvordan informationer og viden bedst håndteres på danske tegnestue biblioteker. En undersøgelse med tre case eksempler.

Hvordan informationer og viden bedst håndteres på danske tegnestue biblioteker. En undersøgelse med tre case eksempler. Hvordan informationer og viden bedst håndteres på danske tegnestue biblioteker. En undersøgelse med tre case eksempler. Marianne Bøgh Pedersen Danmarks Biblioteksskole Årgang 2007 Speciale efterår 2008

Læs mere

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Afgangsprojekt Engelskfaget i vidensamfundet Dorte Halberg Jakobsen Modul 169013005 Vejleder Vibeke Haaning Foråret 2013 ii Afgangsprojekt - Dorte Halberg Jakobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Management systemet til forbedring af kvaliteten i folkeskolen

Management systemet til forbedring af kvaliteten i folkeskolen Cand.merc. Management Accounting & Control Department of Business Studies Kandidatafhandling Forfatter: Katrine Sand Enevoldsen Vejleder: Hanne Nørreklit Management systemet til forbedring af kvaliteten

Læs mere

Organisatoriske forandringer

Organisatoriske forandringer Organisatoriske forandringer - grundlæggende elementer i en planlagt forandringsproces Speciale i IT og Organisationer Martin Kolding Pedersen Rune Wulff Christensen Morten Juul Andersen 1 Af: Martin Kolding

Læs mere

Redesign af by-expressen.dk

Redesign af by-expressen.dk Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr. 50543 Kristian Eistorp, studienr. 50553 Magnus

Læs mere

Kommunalvalgskløften. Et projekt om de unges grundlag for at stemme til kommunalvalget

Kommunalvalgskløften. Et projekt om de unges grundlag for at stemme til kommunalvalget Roskilde Universitet Bachelormodulet i Kommunikation Efterår 2013 Michael Reinholt Hebor 44059, bachelor Camilla Louise Grandt 47141, alm. Martin Egedal Nielsen 50465, alm. Søren Lund Lyngbæk 47776, bachelor

Læs mere

Kompetence og kollaboration - en diplomuddannelse for ingeniorer

Kompetence og kollaboration - en diplomuddannelse for ingeniorer Studienr. 20013883 Aage B. Lauritsen Studienr. 19831867 Bente Schmidt Nielsen Masteruddannelsen i IKT og Laering IT-Vest Studienr. 20022595 Michael Winther Kompetence og kollaboration - en diplomuddannelse

Læs mere

Caroline Meng Büchler Kirkegaard Web i DI august 2001

Caroline Meng Büchler Kirkegaard Web i DI august 2001 English summary This thesis is about corporate communication, and empirical data was gathered at my work place, DI Confederation of Danish Industry. I have focused on my colleagues in the web team, and

Læs mere

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Et casestudium på Videncenter for Landbrug, Dansk Landbrugs Rådgivning Anne Holm Christensen Cand.merc.HumanResourceManagement Helle Vinther Pindstrup

Læs mere

Lea Raunslund Nilsson 10. Semester Medieret kommunikation

Lea Raunslund Nilsson 10. Semester Medieret kommunikation Lea Raunslund Nilsson 10. Semester Medieret kommunikation K R E A T I V T I M A G E 72 COPENHAGEN OPEN FOR YOU Aalborg Universitet 10. Semester Kommunikation Juli 2009 77 normalsider 185.0000 tegn Vejleder:

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Grafregneren i gymnasiets matematikundervisning

Grafregneren i gymnasiets matematikundervisning Grafregneren i gymnasiets matematikundervisning Lærernes holdninger og erfaringer. Af Dinna Balling. Ph.d.-afhandling i matematikdidaktik. Afleveret til bedømmelse 11. juli 2003. Dansk Institut for Gymnasiepædagogik,

Læs mere

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Sociologisk speciale, 10. semester Aalborg Universitet August 2012 Forfatter: Johanne Ravnås Lang-Stobbe Vejleder: Inger Glavind Bo Forside:

Læs mere

Sygeplejersker i udvikling

Sygeplejersker i udvikling Sygeplejersker i udvikling fra diplomuddannelse til praksis Cecilie Bisgggard Nøhr Luiza Szajda Sanne Jensen Stine Gry Hansen Vejleder: Camilla Schmidt Roskilde Universitet BA, Pædagogik & Uddannelsesstudier

Læs mere

Den fjerde sektor. Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004. Vejleder: Marianne Antonsen. Udarbejdet af: Karen Elisabeth Høeg & Lizette Westh Jensen

Den fjerde sektor. Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004. Vejleder: Marianne Antonsen. Udarbejdet af: Karen Elisabeth Høeg & Lizette Westh Jensen Den fjerde sektor - et projekt om vidensskabelse samt hvordan virksomheder nytænker økonomi og idealisme Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004 Vejleder: Marianne Antonsen Udarbejdet af: Karen Elisabeth

Læs mere

INDLEDNING. Problemfelt Drømmen om et langt og lykkeligt designerliv

INDLEDNING. Problemfelt Drømmen om et langt og lykkeligt designerliv PBA Professionsbacheloropgave Pernille Rask Grønfeldt 7. semester Furniture design Klasse Thbfd7a Aflevering 1. december 2011 PBA eksamen 12. december 2011 Vejleder Morten Kokkendoff Censor Susanne Grønlund

Læs mere