Finn Nielsen Det gode arbejde om det nye arbejdsbegreb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finn Nielsen Det gode arbejde om det nye arbejdsbegreb"

Transkript

1 Finn Nielsen Det gode arbejde om det nye arbejdsbegreb De nye arbejdsformer Ethvert dybsindigt filosofisk problem ganske simpelt (er (i) FN) et empirisk faktum. Karl Marx, Den tyske ideologi s. 55 Vi lever i en meget spændende og udfordrende epoke. Nogle beskriver det som det post-industrielle samfund, andre om informationssamfundet, andre om drømmesamfundet, andre om det hypermoderne risikosamfund, andre om modernitet og postmodernitet. Uanset hvad vi vil kalde denne epoke så er der meget at tænke over og en del at tage stilling til. - verdensmarkedet er en dominerende realitet, idet der tilstræbes fri bevægelse af kapital, varer, information og arbejdskraft alle steder - nationalstaterne erstattes af større markeder og de største produktionsenheder er transnationale - flertallet af markedsgrupperinger og samfundsformationer er gået over til markedsøkonomi, som fortsat kun har kortsigtet profit som eneste mål - den materielle produktion er blevet industrialiseret, automatiseret og robotstyret - flertallet foretrækker en eller anden form for pluralisme, men der er stadig enighed om det økonomiske imperativ vi skal alle have størst mulig profit. Der er mange veje til dette mål, som vi egentligt ikke overvejere - flertallet ønsker en eller form for demokrati, men man kan kun have det demokrati som man har råd til - den enkelte person anses som en cost-benefit-analytiker, der tænker, taler og handler i adskillelse fra den anden, hvilket er et udtryk for tingsliggørelse og ekstrem individualisme - der er skabt en universel forbrugskultur, som leverer den dominerende ideologi Samtidigt med disse mere globale ændringer er blevet en realitet, er der fremkommet mange forskellige individuelt komponerede arbejdssammensætninger, som har afspejler følgende karakteristiske ændringer i det daglige arbejdet: - en generel forskydning fra den primære forarbejdnings industri til den tertiære service sektor. Arbejdet har mere og mere karakter af abstrakt symbol arbejde. Dette har medført at de arbejdende i stigende grad er nød til at investere sig selv og sine personlige kompetencer i arbejdsprocessen. Alle arbejdsfunktioner er i stigende grad blevet til et emotionelt relationsarbejde. - generelt er grænserne mellem arbejde og de øvrige livssfære blevet slørede. Mange blander f.eks. forskellige ansættelsesformer sammen med hobby, uddannelse og andre frivillige aktiviteter. - de livslange ansættelser er blevet erstattet af et stigende antal skift mellem arbejde på tværs af forskellige sektorer - der stilles større og større krav om fleksibilitet, effektivitet. - en stigende tendens til løsere tilknytning til arbejdsstedet, kollegerne og lederen. De sociale relationer virtualiseres, idet kolleger og ledere geografisk sidder forskellige

2 steder. F.eks. er der indenfor journalist, ITK og bioteknologien medarbejdere, der krydser virksomhedsgrænser ved at arbejde sammen over geografiske afstande. også en række IT-, konsulent- og entreprenørvirksomheder, samt universitets forskere er i stigende grad ansat i en virksomhed, men arbejder sammen med andre virksomheder, kulturer og lande. - et stigende antal freelancere eller trækfugel på arbejdsmarkedet har ikke nogen stabil position i forhold til institutioner som fagforenings og virksomhedens medbestemmelses institution. Denne generelle stigning af freelancere sker ikke kun indenfor journalistbranchen, men også inde for IKT. Dertil kommer alle dem med konsulentsyndromet: personer der arbejder på korttidskontrakter for at løse konkrete opgaver i virksomheder. Når opgaven er løst drager de videre til næste opgave og ansættelsesforhold. Dette stigende antal hjemmearbejdspladser, har kun et virtuelt forhold til deres virksomhed. - Der har været en tendens til decentralisering, idet de tidligere centrale lønforhandlingerne er overgået til et forhold der er blevet afgjort af den enkelte og den enkelte virksomhed - deinstitutionaliseringen i de seneste år: det er ikke længere naturgivet af man henter sin identitet som medlem af en fagforening og dertilhørende lønarbejderidentitet eller som ansat i en bestemt virksomhed og dertil hørende virksomheds identitet. Identitet og tilhørsforhold er ikke længere noget man har eller er, men noget man fortsat skaber ved det man gør lige nu. - i første del af 20. Århundrede udviklede der sig en kollektiv forhandlingsinstitution 1, hvor arbejderen som lønarbejder fik sin identitet i form af medlemskab af et rimeligt stabile arbejdskollektiv og en fagforening. Disse institutionaliserede former med relativ karakter, de kollektive forhandlinger 2 og medbestemmelse 3, er sat under pres af de nye organisationsmåder på arbejdsmarkedet. Kort sagt indgår vi i arbejdet på en anden måde end tidligere. Fremkomsten af nye former for arbejde har igennem hele historien udfordret forskellige institutionaliserede måder at forstå arbejdsidentitet på. Når arbejdets karakter ændre sig, så forandres arbejdets mening og betydning også, idet vi som personer tilskriver arbejdet en anden mening og betydning i vores tilværelse end tidligere. Da vores sproglige udtryk, begreber og kategorier er relationelle og bestemt i de sammenhænge de indgår i, så vil det nødvendigvis også betyde et skred i vores begreb om arbejde. 1 Denne forhandlingsorden udsprang af Septemberforliget 1899, hvor arbejderne fik formel ret til at danne fagforeninger og arbejdsgiveren ret til at lede og fordele arbejdet. Dette medførte at disse partnere var dikotomisk defineret af hinanden: lønarbejder mod leder med en institutionaliseret modsætningslogik. 2 F.eks. steg medlemskabet af fagforeninger fra 1950 erne til 2000 med fra hhv. 60% til 80%. 3 Siden 1980erne har der været en tendens til at medarbejderne er blevet garanteret retten til at diskutere forhold af fælles betydning med ledelsen. Disse diskussioner sker tit gennem tillidsmanden eller direkte med ledelsen igennem de årlige medarbejdersamtaler. Jo tættere bånd der er blevet etableret desto mere loyalitet demonstrere medarbejderne: en ny kollektiv identitet er skabt.

3 Det nye arbejdsbegreb hvad er arbejde? Med ændringerne af arbejdsaktiviteten og dens karakter har også påvirket arbejdsbegrebet. Idehistorisk har arbejdsbegrebet forskellige betydninger, som følgende kan skitseres kort: I det antikke Grækenland blev arbejdet anset af de atheniensiske borgere som en uværdig og ufri aktivitet. Platon ( fvt.) formulere en teori om den arbejdsfrie klasse, idet han fremhæver at fraværet af arbejde, gør mennesket til menneske, personificeret ved filosoffen. Hos Aristoteles ( fvt.) var arbejde ligesom fritid nødvendige dele af menneskets liv: Fritiden var mere ønskværdig end den tid der ikke var fri, for den tid hvor man slappede af og nød det var arbejdets mål i sig selv 4 derfor var arbejde noget man havde slaver til. På Jesus tid var arbejde en forbandelse. I Biblen omtales arbejde som en nødvendighed for at overleve eller som Guds straf for Adam og hans efterfølgere da han havde forsynet sig af kundskabens træ. 5 For Cicero ( f.kr.), som tilskrives at havde sagt: Det er dejligt ikke at gøre noget, var arbejdet forbundet med afhængighed, personlig ufrihed og menneskelig nedværdigelse, fordi arbejdet hovedsageligt blev udført af slaver og andre uanselige. Med fremkomsten af det borgerlige samfund og den klassiske kapitalisme 6 udvikledes der sig en ny arbejdsmoral. Arbejde blev opfattet som en moralsk forpligtelse, idet den der kan passe sit arbejde og tjene penge er et godt menneske. For Martin Luther ( ) var arbejdet f.eks. en velsignelse, et kald. Marx Weber kalder denne protestantiske etik et positivt begreb, selvom det også var forbundet med slid og møje. For Francis Bacon ( ), renæssancens store talsmand, var arbejdet det medium hvorigennem mennesket skulle gøre sig herre over naturen. En af den vestlige kulturs grundlæggere Adam Smith ( ) opfattede arbejde som den eneste kilde til rigdom. Georg Wilhelm Friedrich Hegel ( ) mente at arbejde var en ære for menneskene. Hos Karl Marx ( ) er arbejdet et ontologisk begreb, idet mennesket igennem arbejdet bliver konstitueret som mennesker: Arbejdet er den helt grundlæggende aktivitet i den menneskelige væren, idet den skaber identitet og er det samfunds strukturerende princip. 7 Arbejdet er en samfundsmæssig aktivitet som havde et samfundsfrigørende mål Nogle af de nutidige samfundsforskere, f.eks. Anthony Giddens () og Ulrich Beck (), opfatter arbejde som én social sfære blandt mange, hvor den enkelte person kan skabe sig mening og identitet. Hos dem er arbejdssfæren ikke længere det grundlæggende eller mest betydningsfulde forhold: det vigtigste er hverdagslivssfæren og det civile samfunds aktiviteter. Arbejde er en blandt mange arenaer, hvor den enkelte person har mulighed for at frigørelse af sig selv og iscenesætte sig selv og etablere sociale relationer. Hos Giddens reproducerer og forandre personen selv aktivt de strukturer og institutioner huan indgår i: I takt med frisættelsen er det den enkelte person som skaber mening i forhold til sin egen livssituation og sit livsprojekt. 4 Aristoteles The Politics 1337b33 5 skal Jorden være forbandet for din skyld; med Møje skal du skaffe dig Føde af den alle dit Livs Dage; i dit Ansigts Sved skal du spise dit Brød, indtil du vender tilbage til Jorden. 6 Jeg deler grundlæggende R. Musils definition af kapitalisme som the most gigantic organization of egoism Gesammelte Werke 1978 s. 1390, men skelner mellem den tidlige kapitalisme ( ), den klassiske kapitalisme ( ) den moderne kapitalisme ( ) og den fleksible kapitalisme (1995- ) 7 Karl Marx, Den tyske ideologi, Min relation til mine omgivelser er min bevidsthed. S. 39

4 M.a.o. er det ikke kun arbejdets konkrete karakter og strukturering, som er under forandring, men også arbejdet som begreb. Tilsammen udgør arbejdets karakter og arbejdsbegrebet en dynamisk, men meget kompleks betydningsproces. Hvad arbejdsbegrebet omfatter skal der et større studium til, men her vil jeg kort konstatere at arbejde som begreb spænder over et spektrum lige fra sur anstrengelse til nydelsesfuld tilfredsstillelse. Dog er der i nyere tid en tendens til at opfatte arbejde som en ud af mange mulige kilder til selvrealisering. Arbejdsmarkedet er blevet mere og mere fleksibelt i den fleksible kapitalisme. Der findes ingen stabile gennemgående strukturer, som ikke på et tidspunkt bliver opløst i den fortsatte dynamisk forandring. I dag findes der ikke en fast model for hvordan en typisk arbejder ser ud eller hvad et typisk arbejde er. Men når samfundet forandre sig hele tiden og alle mennesker fokusere på det umiddelbare, hvilke værdier er så varige? Hvilke langsigtede mål har man? Hvilke langsigtede mål forfølger man? hvis man i det hele taget kan forfølge langsigtede mål? Hvordan kan vi realisere langsigtede mål og værdier, når den fleksible kapitalisme og dens arbejdsliv er helliget det kortsigtede? Hvordan kan længerevarende værdier som venskaber og gensidige forpligtelser opretholdes indenfor en kulturformation som konstant nedbryder og forandre alle samværdsformer? Hvad karakterisere det gode arbejde? Vi skal altid lige til at leve, men lever aldrig. Ralph Waldo Emerson Spørg dig selv om du er lykkelig og så er du ikke lykkelig mere. J.S.Mill Min stipulative definition på det gode liv, herunder også arbejdsliv, er : Et liv som er karakteriseret ved - ingen fordømmelse - megen accept og respekt - fysisk aktiviteter sammen: lege og have det rart - faste forhold - vedvarende venskaber - Det gode arbejde er karakteriseret ved at arbejdet er rettet mod bæredygtige værdier og ikke kun kortsigtet profit, dvs. er underlagt optimeringslogikken og ikke maksimeringslogikken. Arbejde bør omdefineres i overensstemmelse med dets oprindelige kosmiske bestemmelse. Hvert enkelt menneske bliver født som et unikt væsen med sine helt specielle potentialer, evner og talenter. Dermed har hvert væsen et kald: at udfylde den specielle plads i fællesskabet, som er den rette bestemmelse. Menneskets kald er det sted, hvor huan tjener universet, idet huan aktualisere sine potentialer, bruger sine gaver

5 og udvikler sine talenter og derved lærer sig selv at kende. På den måde gavner og udvikler sig selv samtidigt med at huan giver fællesskabet noget værdifuldt, som igen er med til at stimulere huan. Hvert enkelt menneske er som en celle i det organ som kaldes Danmark, som igen er del af den samfundsorganisme som hedder jorden. En celle kun fungere kun godt, når den opfylder sin mission for helheden. Dvs. man mister ikke noget ved at give noget til helheden, men man vinder indsigt, udvikling af ens talenter og forståelsen af ens plads i helheden Når man får børn skal man være indstillet på at dele sit arbejde og indtægt med dette barn. Alle arbejdsbesparende maskiner, automater, computere, roboter skal komme helheden til gode. Det nødvendige arbejde for opretholdelsen af samfundsgoderne bør deles lige mellem alle arbejdsduelige mennesker. Dette bør ikke være noget problem, idet det nødvendige arbejde ikke vil tage mere end 5 timer ugentligt, dvs. arbejdstiden er så kort at det er rig mulighed for at have andre hobbys. En måde at løse de fordelings og mangelproblemer vi har i dag er at mindske alle de kunstige indtægter og fordyrende omkostninger, som kun tjener egoistiske formål. Hvis det sker vil vi opleve en ægte velstand. Finn Nielsen, 2002

Mod et balanceret arbejdsbegreb

Mod et balanceret arbejdsbegreb WORKING PAPER 2006-3 Steffen Korsgaard Mod et balanceret arbejdsbegreb Department of Management Mod et balanceret arbejdsbegreb Steffen Korsgaard Institut for Ledelse Handelshøjskolen i Århus ii Indledning

Læs mere

Notat vedrørende analyse af balance mellem arbejds- og familieliv

Notat vedrørende analyse af balance mellem arbejds- og familieliv Notat vedrørende analyse af balance mellem arbejds- og familieliv Hvorfor er det så svært for den moderne medarbejder at skabe balance mellem arbejds- og familieliv? Der nedsættes Familie- og Arbejdsmarkedskommissioner

Læs mere

Profit gennem Etik. -en bog om værdibaseret ledelse og kvalitetarbejde. Bo Nymark Andersen (1998) bo.andersen@mail.tele.dk

Profit gennem Etik. -en bog om værdibaseret ledelse og kvalitetarbejde. Bo Nymark Andersen (1998) bo.andersen@mail.tele.dk Profit gennem Etik -en bog om værdibaseret ledelse og kvalitetarbejde Bo Nymark Andersen (1998) bo.andersen@mail.tele.dk INDHOLD Indledning 2 1. Hvad er kvalitetsarbejde 5 De 5 grundelementer 5 2. Etik

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Eudaimonia som moderne lykkebegreb

Eudaimonia som moderne lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Eudaimonia som moderne lykkebegreb Filosofi & Vidensekabsteori Eudaimonia som Moderne Lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Vejleder:

Læs mere

Det senmoderne samfund

Det senmoderne samfund Kernetekst Det senmoderne samfund Michael Øe, lektor i samfundsfag og historie, Aarhus Katedralskole SA0019 www Dette afsnit giver et par centrale bud på karakteristikker af samfundet i dag og diskuterer,

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Den flydende modernitet og den ledige akademiker Marie Ellemann Høgh

Den flydende modernitet og den ledige akademiker Marie Ellemann Høgh Den flydende modernitet og den ledige akademiker Marie Ellemann Høgh Bachelorprojekt, 5. Semester, efterår 2012 ISG Socialvidenskab Af Rikke Marie Ellemann Høgh og Anna Hammer Kristiansen Vejleder Christel

Læs mere

Vekseluddannelsessystemet er almindelig

Vekseluddannelsessystemet er almindelig Fag og fagidentitet en fantastisk og problematisk ramme for at blive dygtig Morten Smistrup Denne artikel har et dobbelt mål: For det første at fremstille en empirisk fremskrevet og teoretisk begrundet

Læs mere

OLE BUSCK. Tidligere skibsbygger og konsulent i SID, i dag lektor ved Aalborg Universitet.

OLE BUSCK. Tidligere skibsbygger og konsulent i SID, i dag lektor ved Aalborg Universitet. OLE BUSCK Tidligere skibsbygger og konsulent i SID, i dag lektor ved Aalborg Universitet. Jeg er uddannet cand.fil. i dobbelt forstand, idet jeg både er kandidat fra samfundsfag ved Københavns Universitet

Læs mere

Indholdsfortegnelse RESUMÉ OG KONKLUSIONER... 2

Indholdsfortegnelse RESUMÉ OG KONKLUSIONER... 2 Indholdsfortegnelse RESUMÉ OG KONKLUSIONER... 2 KAPITEL 1 - FREMTIDENS LEDELSESTEORIER... 5 DER ER MANGE FALD... 6 FRA FORBRUGERNE TIL DET GLOBALE... 11 DET BLØDE - MEN IKKE HUMAN RESSOURCE... 12 HVAD

Læs mere

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV VELKOMMEN TIL DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV Udstyret med en bærbar computer, en internet forbindelse eller bare en mobiltelefon kan mange ansatte i den finansielle sektor efterhånden

Læs mere

En grøn vision for et socialt Europa

En grøn vision for et socialt Europa En grøn vision for et socialt Europa Baggrund De Grønnes vision: et rummeligt og sammenhængende samfund De Europæiske Grønne står for et Europa, der sikrer alle borgere muligheden for at realisere sig

Læs mere

Kapitel 3 Korpsånd og kærlighed

Kapitel 3 Korpsånd og kærlighed Kapitel 3 Korpsånd og kærlighed - - - Elsk din arbejdsplads som dig selv, kunne et af arbejdslivets bud lyde i øjeblikket. I løbet af 1980 erne og 1990 erne er det blevet moderne at være motiveret, engageret,

Læs mere

3.4 Giv dit lederskab karakter

3.4 Giv dit lederskab karakter Visionær Ledelse Forlaget Andersen 3.4 Giv dit lederskab karakter Af direktør Michael Jensen, Colea Consult michaelj@colea.dk Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Hvad er karakterbaseret ledelse

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

PÅ VEJ MOD EN NY OPLYSNING? Videnssamfundets fremtid. Af Dorthe Jørgensen. Resumé. Individualisme og modulisering

PÅ VEJ MOD EN NY OPLYSNING? Videnssamfundets fremtid. Af Dorthe Jørgensen. Resumé. Individualisme og modulisering PÅ VEJ MOD EN NY OPLYSNING? Videnssamfundets fremtid Af Dorthe Jørgensen Resumé Folkeskole-, gymnasie- og universitetsreformerne anno 2002-2003 viser, hvordan der ifølge politikerne kan genereres mere

Læs mere

Lever du en andens liv?

Lever du en andens liv? Lever du en andens liv? Fra FO/fremtidsorientering 2/2008 De fleste mennesker jagter anerkendelsen i arbejdslivet, men kun de færreste opnår den. Vores virksomheder og organisationer har endnu ikke belønningssystemer,

Læs mere

Samværsguide. - råd til forældre om samværsaftaler

Samværsguide. - råd til forældre om samværsaftaler Samværsguide - råd til forældre om samværsaftaler Indhold Barnets ret til to forældre... 2 Barnets reaktioner... 3 Når I går fra hinanden... 3 Barnets reaktioner på samvær... 3 Hvad er bedst for jeres

Læs mere

Civilsamfundets udvikling og historie

Civilsamfundets udvikling og historie Civilsamfundets udvikling og historie ii Civilsamfundets udvikling og historie Af Judith Winther (1924-2004) (Med forord og efterskrift af K. Tobias Winther) 2006 Agityne Corp. Udgiver: Agityne Corp.,

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION PROJEKT SCENARIO 2015 Finansforbundet November 2007 Tekst: Analyse og Politik/Kompetence/Kommunikation Layout: Kommunikation FORORD Udarbejdelse af fremtidsscenarier er ikke

Læs mere

Velkommen til Teknologirådets website om teknologi og tid.

Velkommen til Teknologirådets website om teknologi og tid. Teknologi og tid Debatoplæg De 4 debat-aftener Referater og oplæg fra de 4 debataftener Elektronisk konference Velkommen til Teknologirådets website om teknologi og tid. Supplerende Artikler Links Teknologi-rådets

Læs mere

Det Danske Ledelsesakademis Konference d. 7. og 8. december 2009. Fastholdelse af konsulenter. Om meningsskabelse og identifikation i konsulentarbejde

Det Danske Ledelsesakademis Konference d. 7. og 8. december 2009. Fastholdelse af konsulenter. Om meningsskabelse og identifikation i konsulentarbejde Paper DDLA, fastholdelse af konsulenter af Anne-Mette Ravn og Didde Maria Humle Det Danske Ledelsesakademis Konference d. 7. og 8. december 2009 Fastholdelse af konsulenter Om meningsskabelse og identifikation

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

[Social kapital det nye sort?]

[Social kapital det nye sort?] [Social kapital det nye sort?] Af, Jonas Sprogøe, chefkonsulent i ARGO Social kapital synes at være det nye sort inden for organisationsudvikling og ledelse. Det giver resultater på bundlinjen at arbejde

Læs mere

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Dokumentationsrapport fra Det Nationale Kompetenceregnskab Undervisningsministeriet 2002 Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale

Læs mere

Denne artikel har følgende indhold:

Denne artikel har følgende indhold: Visionær Ledelse Forlaget Andersen 3.3 Virksomhedsetik Af direktør Michael Jensen, Colea Consult michaelj@colea.dk Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Baggrund 2. Virksomheden 3. Kunden 4. Medarbejderen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere