Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007"

Transkript

1 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005, herunder fastlæggelse af kontingent 6. Beretning, regnskab og budget for tidsskriftet Dansk Sociologi 7. Beretning fra NSA 8. Beretning fra ESA 9. Beretning fra ISA 10.Behandling af indkommende forslag 11.Valg af redaktion til Dansk Sociologi 12.Valg af bestyrelsesformand i Dansk Sociologforening 13.Valg af bestyrelse til Dansk Sociologforening 14.Nordisk Sociologkongres 15.Eventuelt Ad. 1 Valg af dirigent Valgt til dirigent blev Elisabeth Hurtcrantz Ad. 2 Valg af referent Valgt til referent blev Ellinor Colmorten Ad. 3 Formandens beretning Formandens beretning er optrykt i SociologNYT nr Beretningen blev mundtligt suppleret med følgende på mødet: a. Der er oprettet en pressetjeneste på foreningens hjemmeside med oplysninger om, hvilke sociologer der har viden inden for forskellige områder. Man kan kontakte bestyrelsen, hvis man ønsker at optræde på listen. b. Ud af de fire lokale studenterforeninger, er Udsyn på Københavns Universitet og SAF på RUC velfungerende. Århus har primært arbejdet med lydfiler, mens SOFIA på Aalborg Universitet ikke fungerer helt så godt. Årsberetningen fra sidstnævnte er lige kommet, og lægges ind i SociologNYT på hjemmesiden. c. Foreningen har sendt en ansøgning til DUF om midler til administration. Der er kommet et formelt afslag. For at få del i midlerne, skal foreningen have et revisorgodkendt regnskab, der skal foreligge underskrevne tilmeldinger og foreningen skal opdeles i en voksen og en ungdomsafdeling. Foreningen kan ikke fornuværende opfylde disse krav. d. Samarbejdet med DJØF er intensiveret og DJØF betaler for foreningens plakater. DJØF er åben for yderligere samarbejde, men foreningen har ikke ressourcer til at igangsætte flere aktiviteter. e. Der er lavet flere onlineprofiler, så de studerende kan se, hvad de kan komme til at beskæftige sig med. Der er endvidere afsat 1 månedsløn af fra Nordisk Sociologforbunds side, således at profilerne kan udbygges til omkring stykker. f. Lydfilerne fra foredrag, som er lagt på hjemmesiden, har haft besøg.

2 g. Forberedelse af Dansk Sociologkongres. h. Forberedelse af Nordisk Sociologkongres. De 2 kongresser slås sammen, da det er to store arbejdsopgaver. Nye målsætninger Der skal fortsat arbejdes med at få lagt lydfiler på hjemmesiden. Seniorer. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som skal arbejde videre med aktiviteter rettet mod seniorer. Interessegrupper/forskningsgrupper. Der skal etableres interessegrupper via hjemmesiden, således at forskere, som arbejder inden for samme interesseområder, kan danne netværksgrupper og udveksle viden. Af hjemmesiden skal det fremgå, hvem der er kontaktperson, og der skal laves en manchet, der beskriver, hvad gruppen arbejder med. Med interessegrupperne opprioriteres forskningssiden i foreningens arbejde, idet foreningens aktiviteter på det seneste har været meget rettet mod studerende. Der blev stillet spørgsmål ved, om foreningen er god nok til at få nyuddannede ind i foreningen. Dette kan der ikke svares på, da vi ikke har oplysninger om, hvor mange nyuddannede, som er medlem af foreningen. Ad. 4. Kassererens beretning Der var opstået en fejl i den dagsorden, som findes i SociologNYT, idet revisionens beretning var kommet på som et selvstændigt punkt. Dette skal ikke være et selvstændigt punkt. Regnskab. Regnskabet fra kongressen er blevet revideret af en revisor, hvilket er en forudsætning for at få støtte fra forskningsrådet. Kassererens beretning findes i SociologNYT. Regnskabet blev godkendt. Ad. 5 Budget for foreningen 2005, herunder fastlæggelse af kontingent Der sker ingen ændringer i kontingentsatserne i De væsentligste ændringer i budgettet er: - at der er afsat midler til ansættelse af en militærnægter. Foreningen har i det foregående år haft gode erfaringer med ansættelse af en militærnægter - at ESA har nedsat kontingentet. Indtægter og udgifter løber rundt. Ad. 6 Beretning, regnskab og budget for tidsskriftet Dansk Sociologi Beretning fra tidsskriftet Dansk Sociologi findes i SociologNYT. Supplerende blev nævnt, at tidsskriftet fremover både vil arbejde med temanumre og blandede numre, således at hver anden udgivelse bliver et temanummer.

3 Alle de gamle numre bliver digitaliserede og kan dermed downloades. Undtaget herfra er udgivelserne i de sidste år. Der er mange, som benytter sig af at downloade gamle numre. De gamle numre sættes på udsalg. 1 nr. koster 20 kr. og 4 numre kan fås for 50 kr. Dette sættes på tidsskriftets hjemmeside. For at holde udgifterne i forbindelse med tidsskriftet på et rimeligt niveau, skærpes kravene til artiklernes omfang, så de enkelte numre af tidsskriftet bliver på 104 sider. Alle artiklerne får engelsk key-words. Der blev spurgt til støtten fra forskningsrådet. Der er bevilget kr. om året i de næste 3 år til underskudsdækning. Hidtil har man ikke haft brug for denne støtte. Der blev spurgt til, om citater fra artikler i tidsskriftet tæller med i Social citations index. Tidsskriftet har søgt om at blive godkendt, men har fået afslag. Der blev spurgt til, overvejelserne om at lave et engelsk nr. pr. år. Det kunne fx laves ved at tage de bedste artikler og oversætte dem til en årlig engelsk udgivelse. Dette kunne måske give mulighed for at komme med i citationsindexene. Det blev oplyst, at tidsskriftets regnskab viser indkomster på kr., udgifter på kr. og et overskud på kr. For 2007 er budgetteret med udgifter på kr. Det kunne overvejes, om kontingenterne fra studentermedlemmer kunne sættes ned, idet studenterkontingenterne kun lige dækker udgifterne til tidsskriftet. Hermed ville der kunne opnås lidt flere midler til foreningens arbejde. Ad. 7 Beretning fra NSA Beretningen fra NSA findes i SociologNYT. Under dette punkt fremlages tillige en mundtlig beretning fra ACTA. ACTA-redaktionen er nu overgået til Sverige. Den svenske redaktion takker for det gode ACTAarbejde, og for de ikke publicerede artikler fra den danske redaktion. Den nye ACTA-redaktion ønsker at nedbringe tiden fra indlevering af artiklerne til udgivelsen, hvorfor der udgives et ekstra nummer. Der er lavet en kontrakt mellem ACTA og NSA, som bl.a. indebærer, at der overføres kr. fra NSA til ACTA og at beløbet opskrives med 5 pct. om året. Budgettet for ACTA kommer ind i SociologNYT efterfølgende og kan ses på nettet. Der blev opfordret til, at der gøres mere ud af at annoncere den nordiske sociologkongres, end det var sket i forbindelse med kongressen i Åbo, hvor kun få danskere deltog. Det er vigtigt at få den profileret, og at hjemmesiden fungerer godt.

4 Når den danske sociologkongres og den nordiske sociologkongres slås sammen, kunne det overvejes både at have danske og nordiske koordinatorer, for hermed at sikre, at det ikke bliver 2 parallelle kongresser. Ad. 8 Beretning fra ESA Beretningen findes i SociologNYT. Foreningens repræsentant i ESA kunne ikke være til stede på grund af, at Aalborg Lufthavn var lukket. Der blev opfordret til, at foreningen udpeger en kandidat til ESA s executive comitee. Foreningen har dog ikke mulighed for at betale rejser. Det skal derfor være en kandidat, som kan få sit institut til at betale rejseomkostninger. Foreningen kan måske finde en kandidat. Det skal være en, som er faglig kendt. Carsten Strøby vil tage problemstillingen op på KU. Interesserede opfordres til at melde sig til foreningens bestyrelse. Foreningen er interesseret i at få internationale kongresser til Danmark. Det er nok mest sandsynligt, at satse på, at det bliver en ESA-kongres, da ISA-kongres først vil kunne være aktuelt om rigtig mange år. ESA kunne måske være en mulighed om 6 år. Ad. 9 Beretning fra ISA Beretningen findes i SociologNYT. ISA-kongressen skal afholdes i Götheborg i 2010, i Asien i 2014 (Japan og Rusland er interesserede), i Sydamerika i 2018 (Mexico og Brasilien er interesserede), i Nordamerika i Ad. 10 Behandling af indkommende forslag Der var ingen indkomne forslag. Ad. 11 Valg af redaktion til Dansk Sociologi Følgende var på valg til redaktionen af Dansk Sociologi: Michael Hviid Jacobsen, som ikke genopstiller Allan Madsen, som genopstiller Thomas Boje, som genopstiller Lasse Folke, stud. repræsentant, som ikke genopstiller. Rasmus Antoft opstiller til valg Stud. Niels Viise

5 Til redaktionen blev Allan Madsen, Thomas Boje, Rasmus Antoft og Niels Viise valgt. Ad. 12 Valg af bestyrelsesformand i Dansk Sociologforening Rasmus Willig genopstiller som formand. Rasmus Willig blev genvalgt. Ad. 13 Valg af bestyrelse til Dansk Sociologforening Formanden opfordrede til at lade sig opstille til foreningens bestyrelse. Rasmus Antoft ønsker at træde ud af foreningens bestyrelse. Det fremgår af SociologNYT, at Kirsten Meyer, Morten Jensen, Ida Schultz, Line Birch Jepsen og No Emil Kampmann genopstiller til bestyrelsen. Endvidere opstiller Anette Jerup Jørgensen og Anders Bloch, sidstnævnte som frivilligt medlem. Bestyrelsen blev valgt som opstillet. Ad. 14 Nordisk Sociologkongres Var allerede blevet diskuteret i forbindelse med punkt 7. Ad. 15. Eventuelt Der blev opfordret til, at kontakten mellem Sociologisk Institut på Københavns Universitet og Sociologisk forening bliver styrket fremover. Dansk og Nordisk Sociologkongres skal annonceres aktivt. Det er ikke nok at oprette en hjemmeside. Kongressen bør allerede nu annonceres, også til andre end medlemmerne og til de sociologiske miljøer i de andre nordiske lande. Der skal oprettes en ny hjemmeside til kongressen, hvor man kan melde ind med ønsker om interessegrupper. Dirigenten takkede for god ro og orden samt takkede No og Line for deres praktiske indsats i forbindelse med generalforsamlingens afholdelse.

Referat fra "Lyset"s generalforsamling, 29. oktober 2014

Referat fra Lysets generalforsamling, 29. oktober 2014 Referat fra "Lyset"s generalforsamling, 29. oktober 2014 1. Valg af op til 2 dirigenter 2. Vedtagelse af dagsorden 3. Valg af referent 4. Godkendelse af referat 5. Formandens beretning 6. Kassereren aflægger

Læs mere

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Mandag den 5. marts 2012 klokken 17.00 i DAB In i DR Byen, Emil Holms Kanal 20, 0999 København C. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 13. marts 2010 Sted HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle Deltagere 14 fremmødte, heraf 10 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen Referat Mødedato og tid 11. november 2010 19.00 Sted Mødeleder Referent Møllevangsskolen Frode Holm Ditte Løgager Emne Dagsorden Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen 1. Valg af Dirigent

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2006

Referat af Generalforsamling 2006 Referat af Generalforsamling 2006 Mødetid: Mandag d. 6. marts 2006 kl. 16:00 18:00 Sted: Tivoli Deltagere: Ca. 35 medlemmer Referent: Helene Harild Generalforsamlingen havde følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år.

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år. Referat fra Hal-Hockey / Floorball Landsmødet i Vejle d. 14. Marts 2009 Der deltog 20 personer og alle 3 regioner var repræsenteret Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014

Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014 Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år 4. Revisor og kassereren

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 09.06.2011 LLR/SA Referat Den 7. juni 2011 HVIDOVREBO Mødeart: Generalforsamling Mødested: Afdeling: Lille Friheden Mødetid kl. 19.00 Aktivitetssal 1-3 Deltagere: Der var 49 lejemål repræsenteret.

Læs mere

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen VIP-mappe En introduktion til aktive i foreningen Januar 2010 Praktisk mappe til aktive medlemmer af Adoption & Samfund Indhold: o Velkomstbrev o Praktiske oplysninger bl.a. vedr. brevpapir, udgifter,

Læs mere

Dansk Medicoteknisk Selskab

Dansk Medicoteknisk Selskab Dansk Medicoteknisk Selskab Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological Engineering & Science (EAMBES) 23. marts

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere