Uddannelse Cand. scient. i biologi, Københavns Universitet, Botanisk Institut 1994.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelse Cand. scient. i biologi, Københavns Universitet, Botanisk Institut 1994."

Transkript

1 Curriculum Vitae Navn Speciale Nationalitet SIGNE NEPPER LARSEN Terrestrisk økologi, biodiversitet, vegetation og vådområder. VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet), Natura 2000, naturbeskyttelse- og forvaltning, landskabsøkologi, planlægning i det åbne land, formidling. Dansk Fødselsdato 29. februar 1968 Ægteskabelig stilling Gift, 2 børn Uddannelse Cand. scient. i biologi, Københavns Universitet, Botanisk Institut Kursus "Planlægning i det åbne land", Institut for Økonomi, Skov og Landskab, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole Post graduate kursus "Processer og mekanismer i landmiljøet" (12 ECTS points), Syddansk Universitet, Særlige kvalifikationer Bestyrelsesmedlem af Dansk Botanisk Forening, Hovedforeningen. Redaktør af URT, botanisk tidsskrift udgivet af Dansk Botanisk Forening. Godkendt censor for kandidatuddannelsen i biologi og for folkeskolelærernes liniefag i biologi på de danske lærerseminarier. Medlem af Innovationsrådet, Vand og Miljø divisionen, COWI. Udpeget ekspert vedr. naturbeskyttelse og botanik for Miljøklagenævnet Sprog Tale Læse Skrive Dansk Modersmål Engelsk Godt Udmærket Godt Tysk Rimeligt Godt Ringe Fransk Rimeligt Godt Ringe Svensk Godt Udmærket Godt Russisk Begynderniveau Nøglekvalifikationer Signe Nepper Larsen er seniorprojektleder i COWI med Natura 2000 og naturbeskyttelse som speciale. Hun er specialiseret i vegetationsøkologi og naturforvaltning, særligt ferske enge og moser samt landskabsøkologiske og planlægningsmæssige problemstillinger. Siden 1989 har Signe Nepper Larsen arbejdet professionelt med dansk naturforvaltning, især registrering, overvågning og pleje af beskyttet natur. I COWI har Signe Nepper Larsen været ansat siden 1995 som biolog og projektleder med VVM-redegørelser for højspændingsanlæg og gastransmissionsledninger, vejanlæg, færgeterminal, renseanlæg, messecenter og lufthavn. Hun har stor erfaring med vådområdeforvaltning, naturgenopretning, regionplanlægning, vegetationsudvikling i moser og enge i forhold til vandstandsændringer, naturressourcer og -genopretning i urbane miljøer. Rev. 28 apr 2009

2 2 / 19 Udover en akademisk baggrund har Signe Nepper Larsen lang og varieret erfaring med formidling af natur- og miljøemner i form af artikler, web-publicering og hjemmesider, blad- og bogproduktion, ekskursioner m.v.; hun er redaktør og grafisk tilrettelægger af det botaniske tidsskrift URT, og tidligere har hun stået for redigering og produktion af forskellige bøger og tidsskrifter for Københavns Universitet og Skov- og Naturstyrelsen. Signe Nepper Larsen underviser i miljøvurdering og naturbeskyttelse på Københavns Universitet samt holder foredrag og kurser om samme emner hos bl.a. Center for Offentlig Kompetenceudvikling, Dansk Byplanloaboratorium og IDA Miljø. Beskæftigelsesoversigt Periode Arbejdsgiver Titel og hovedopgaver COWI, Afd. for Miljø, Natur, Sundhed og Sikkerhed Seniorprojektleder for Natura 2000 og naturbeskyttelse COWI, Afd. for Miljø og Natur Biolog. Projektleder for VVM og naturforvaltning. Specialist i økologi og vegetation Danmarks Geologiske Undersøgelse, Geobotanisk Afd. Videnskabelig assistent. Projekt "Fortid og flora" Storstrøms Amt, Natur- og Plankontoret 1995 Skov- og Naturstyrelsen, Driftsplankontoret 1994 Skov- og Naturstyrelsen, Økologisk Kontor 1994 Københavns Universitet, Botanisk Institut Sagsbehandler med ansvar for beskyttede naturtyper og regionplanlægning. Tekstkonsulent på bogen "Særligt beskyttet naturskov". Forfatter til monografien "Den ferske eng - en beskyttet naturtype". Koordinator for faget Miljøteknologi og -forvaltning, Københavns Universitet Ornis Consult, København Botaniker. Kortlægning af jyske heder. LIFE-Project Humanistisk Forskningscenter "Menneske og Natur", Odense Universitet Biologisk konsulent på plancheudstillingen "Hvad gør EF ved landskabet?" Det Naturvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Medredaktør på Det Naturvidenskabelige Fakultets månedsblad 'hovedområdet' samt konsulent på produktion af studiehåndbøger.

3 3 / Fyns Amt, Natur- og Vandmiljøafdelingen Botaniker. Feltregistrering af moser og enge i henh. til 3 i Naturbeskyttelsesloven. Udlandserfaring Udvalgte arbejdsopgaver Letland, Litauen, Sverige. Projektleder. VVM-redegørelse og miljørvurdering af planer for udbygning af højspændingsanlægget mellem Kassø og Tjele. VVM-redegørelsen følger retningslinierne for EUs VVM-direktiv. Arbejdet omfatter feltarbejde for landskab, natur og kulturspor, arealanvendelse, konsekvensvurdering for mennesker, flora, fauna, luft, jord og vand, konsekvensvurdering for Natura 2000, samt forslag til afværgeforanstaltninger for at mindske eller kompensere miljøpåvirkningerne. Strækningen er 180 km lang og omfatter etablering af et nyt luftledningsanlæg samt udvidelser på eksisterende transformerstationer. Projektet gennemføres i samarbejde med Orbicon og Birk Nielsen. Kunde: Energinet.dk i gang. Kvalitetsansvarlig for natur m.v. VVM-redegørelse for ny hovedtransmissionsledning for transport af naturgas mellem Sæby og Egtved (SKANLED). VVM-redegørelsen følger retningslinierne for EUs VVM-direktiv. Arbejdet omfatter feltarbejde for landskab, natur og kulturspor, arealanvendelse, konsekvensvurdering for mennesker, flora, fauna, luft, jord og vand, konsekvensvurdering for Natura 2000, samt forslag til afværgeforanstaltninger for at mindske eller kompensere miljøpåvirkningerne. Projektet gennemføres i samarbejde med Orbicon. Kunde: Energinet.dk i gang. Syns- og skønsmand. Sag efter naturbeskyttelseslovens bestemmelser om beskyttet natur Fromsseier Plantage A/S ctr. Naturklagenævnet. Signe Nepper larsen fungerer som syns- og skønsmand for denne sag, udpeget af Højesteret. Kunde: Advokatfirmaet Thuesen, Bødker & Jæger, i gang. Disciplinleder Plan og natur. VVM for det danske landanlæg ved Fehmarnbelt fixed link. Disciplinlederansvar for opgaven "Planning and nature" i forbindelse med VVM for de danske landanlæg på Lolland. Kunde: Femern Bælt A/S, i gang Projektleder. Forskønnelsesprojekt og kabelhandlingsplan. I forbindelse med elinfrastrukturrapporten fra efteråret 2008 er der igangsat et arbejde med forskønnelse af det eksisterende 400 kv-luftledningsnet og en kabelhandlingsplan for luftledninger på 132/150 kv-niveauet. COWI indgår som rådgiver for Energinet. dk for at vurdere de miljømæssige konsekvenser og producere tematiske kort, bl.a. på basis af det udviklede GIS-værktøj. En stor del af arbejdet foregår i arbejdsgrupper, hvor bl.a. statens miljøcentre samt de reigonale transmissionsselskaber også deltager. Kunde: Energinet.dk, Projektleder. Idekatalog om nationalparkplaner. I forbindelse med etablering af 5 nye nationalparker i Danmark har COWI for Skov- og Naturstyrelsen udarbejdet et idekatalog med eksempler fra hele verden på nationalparkplaner.

4 4 / 19 Eksemplerne er inddelt i 9 temaer: Zonering, natur- og landskabsværdier, naturoplevelser og friluftsliv, kulturhistoriske værdier, markedsføring, samarbejdsaftaler, inddragelse af frivillige, revision af planer og medfinansiering. Resultatet er en grafisk layoutet publikation med mange illustrationer. Publikationen kan findes på Kunde: Skov- og Naturstyrelsen, Projektleder. Ilandføring Havmøller Djursland. Energinet.dk har igangsat VVM for en ny stor havmøllepark ved Anholt. Der planlægges et kabel fra parken og ind til et sted på Djursland, hvor der skal kobles op med en ny kabelforbindelse, der strækker sig frem til station Trige nord for Århus. Projektet går ud på at undersøge mulighederne for den mest optimale ilandføringssted set ud fra miljømæssige hensyn samt placering af en 250 m bred korridor til det nye kabel henover Djursland og til station Trige. Ilandføringsstedet og korridoren til kablet skal defineres, så det kan optages i kommuneplan 2009 for Norddjurs og Syddjurs Kommuner. Ved fastlæggelse af korridoren anvendes bl.a. det GIS-værktøj, som Energinet.dk og COWI har udarbejdet sammen. Kunde: Energinet.dk i gang. Assisterende projektleder. Miljøvurdering af vandplanerne. Statens vandplaner, som udarbejdes i henhold EU's vandrammedirektiv og den danske miljømålslovgivning skal miljøvurderes i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Opgaven omfatter bl.a. metodeudvikling til miljøvurdering af retningslinjer og miljømål, paradigme for miljøvurdering for hvert af de 23 hovedvandoplande, processtøtte og udarbejdelse af samlet miljøvurdering. Kunde: Miljøcenter Ringkøbing og By- og Landskabsstyrelsen, Projektleder. VVM og miljøvurdering af Carlsberggrunden "Vores by". Bryggeriet Carlsberg er i disse år ved at flytte produktionen af øl og vand til Fredericia. Der er gået en planproces i gang med omdannelse af de tidligere erhvervsarealer til en helt ny bydel i København "Vores by". COWI har stået for udarbejdelsen af VVM og miljøvurdering af projektet. Planen er at skabe boliger og arbejdspladser samt områder for detailhandel og kulturliv. Miljøvurderingen omfatter konsekvenserne ved denne udbygning inkl. ny infrastruktur, dannelsen af rekreative byrum m.v. Kunde: Carlsberg Ejendomme A/S, i gang. Projektbiolog. Vejledning for miljøansvarsdirektivet. Bistand til Miljøstyrelsen med udarbejdelse af vejledning til Miljøansvarsdirektivet, med særligt fokus på beskyttet natur og arter. Kunde: Miljøstyrelsen, Kvalitetsansvarlig. Naturplanlægning i Roskilde Kommune. Kortlægning af de naturmæssigt vigtigste områder i Roskilde Kommune. For hvert område derudover en nærmere vurdering af trusler og potentialer samt en overordnet plan for en fremtidig naturindsats i kommunen. Kunde: Roskilde Kommune, i gang Underviser. Kursus i VVM for anlæg på søterritoriet. To dages internatkursus for Kystdirektoratet under Trafikministeriet vedr. VVM, lovgivning, meto-

5 5 / 19 de, proces m.v. Kunde: Dansk Magisterforenings Efteruddannelse og Kystdirektoratet, Ressourceperson. VVM for Københavns Energis vandindvinding. I forbindelse med Københavns Energis ansøgning om fornyede indvindingstilladelser inden 2010 for 6 vandværker på Sjælland har Miljøcenter Roskilde stillet krav om udarbejdelse af VVM-redegørelser for alle vandværkernes indvindingsområder med tilhørende kildepladser og øvrige anlæg. VVM-redegørelserne skal afstemmes med den igangværende vand- og naturplanlægning i henhold til Vandrammedirektivet og Natura 2000-direktiverne. Signe Nepper Larsen er udlånt til Københavns Energi som ekspert for VVM og Natura 2000 for disse 6 parallelle VVM-processer. Kunde: Københavns Energi, Assisterende projektleder. Handlingsplan for biodiversitet i Odense Kommune. Odense Kommune har påtaget sig at medvirke til at stoppe tilbagegangen i biodiversitet inden 2010 som er en EU-målsætning. COWI har bistået med at udpege indsatsområder hvor biodiversiteten kan fastholdes og øges, enten ved en vedholdende indsats eller nye tiltag. Udpegningen blev lavet på baggrund af en detaljeret analyse af naturen i kommunen, ud fra tilgængelig viden om naturtyper, planter, fugle, svampe, insekter og pattedyr. Kunde: Odense Kommuner Projektleder. Arealkortlægning af kildepladser ved Søndersøværket. Biologisk og landskabelig beskrivelse, værdisætning og vurdering af virkninger af naturforvaltningen af området samt mulighed for rekreativ udnyttelse. Vurdering af påvirkninger af naturen ved ændret vandindvinding som led i VVM for indvindingen under Søndersø. Forslag til plejetiltag for at styrke naturværdierne i området. Kunde: Københavns Energi, Projektbiolog. Naturbeskyttelsessag vedr. sommerhus på Læsø. COWI har ydet specialistrådgivning mht. biologi, naturbeskyttelse og jura vedr. en verserende sag om et ulovligt opført sommerhus på Læsø. Kunde: Læsø Kommune, Projektleder. Kommuneplantillæg og lokalplan for det vestjyske højspændingsnet til ny havmøllepark Horns Rev 2. Miljøvurdering af planerne for det nye højspændingsanlæg mellem Blåbjerg og Endrup, der er valgt udført som jordkabel hele vejen samt opførelse af en kabelstation ved Blåbjerg Klitplantage. Miljørapporterne følger retningslinierne for EUs SMV-direktiv. Kunde: Energinet.dk i gang. Underviser. Kursus i naturbeskyttelsesloven. Kurset er et grundkursus for de nye sagsbehandlere i kommunernes forvaltninger, som har fået myndighedsansvaret for naturbeskyttelsesloven overgivet fra amterne efter strukturreformen. Kurset varede 3 dage med intensiv undervisning, forelæsninger, gruppearbejde og registreringer i felten. Kunde: Center for Offentlig Kompetenceudvikling 2007.

6 6 / 19 Disciplinleder for Natura Tange Sø og Gudenåens passage - supplerende beslutningsgrundlag. COWI har for Danmarks Naturfredningsforening set nærmere på forskellige nye scenarier for Gudenåens passage ved Tangeværket i forhold til de tidligere udførte undersøgelser for Miljøministeriet og Fødevareministeriet, herunder om nogle af scenarierne kan leve op til Vandrammedirektivet og Natura 2000-direktiverne. Kunde: Danmarks Naturfredningsforening Projektleder. VVM for Bryghusgrunden i København. Realea A/S planlægger et nyt byggeri på ca m 2 på Bryghusgrunden. Byggeriet vil indeholde Dansk Arkitektur Center, kontorarealer, boliger og restaurant samt en underjordisk parkeringskælder. I forbindelse med planlægning af byggeriet bistår COWI bygherren med at gennemføre en VVM-redegørelse, som især fokuserer på projektets konsekvenser for grundvand og afledte effekter med f.eks. forurenet jord, byrum og rekreative interesser, gener i anlægsfasen i form af støj og luftforurening samt de trafikale konsekvenser. Opgaven omfatter procesrådgivning i VVM, trafikale scenarier, udarbejdelse af VVM-redegørelse og ikketeknisk resume. Desuden står COWI for myndighedshåndtering på bygherrens vegne. Kunde: Realea A/S i gang. Projektleder. Analyse og konsekvensvurdering ved kabellægning af det danske luftledningsnet. Energinet.dk har i dag ansvaret for transmission af el i Danmark via højspændingsanlæg, som består af ca km luftledninger samt nogle steder jordkabler med et spændingsniveau på 150 eller 400 kv. Mange steder er pres for at få ændret luftledningerne til jordkabler, bl.a. af hensyn til byudvikling, sundhed, landskabs- og naturbeskyttelse. Med udgangspunkt i en eksisterende luftledning ved Middelfart opstiller COWI et GIS-system, der kan anvendes til konsekvensvurdering af tekniske, miljømæssige og økonomiske fordele og ulemper ved kabellægning af luftledninger. Kunde: Energinet.dk i gang. Projektleder. VVM-redegørelse for det vestjyske højspændingsnet til ny havmøllepark Horns Rev 2. VVM-redegørelsen følger retningslinierne for EUs VVM-direktiv. Arbejdet omfatter feltarbejde for landskab, natur og kulturspor, arealanvendelse, konsekvensvurdering for mennesker, flora, fauna, luft, jord og vand, konsekvensvurdering for Natura 2000, samt forslag til afværgeforanstaltninger for at mindske eller kompensere miljøpåvirkningerne. Redaktør af VVM-redegørelse og ikke-teknisk resume. COWI er kundens rådgiver for VVM-proces, deltagelse i offentlighedsfaser og information til borgerne. Desuden ansvarlig for redigering, layout og formidling af alle rapporter. Kunde: Energinet.dk i gang. Projektbiolog. Naturgenopretning i Store Åmose på Vestsjælland, skitseprojektering. Forundersøgelse og skitseprojektering for naturgenopretning af Åmosen på Sjælland. Topografisk og hydraulisk modellering med simulering af muligheder for vandstandshævning med henblik på øgede naturværdier og beskyttelse af kulturarv. Opstilling af beslutningsgrundlag for den videre proces med vurdering af 4 scenarier for hævning af det øvre grundvandsspejl, konsekvensvurdering, plejetiltag, lodsejeranliggende, juridiske og økonomiske for-

7 7 / 19 hold. Disciplinleder for udarbejdelse af Natura 2000-basisanalyse og indledende naturplanlægning. Kunde: Skov- og Naturstyrelsen, Odsherred Statsskovdistrikt, Disciplinleder. VVM for LCH Import, Nørholm. LCH Import er en af Danmarks største importører af fyrværkeri og ligger ved Nørholm ca. 2 km vest for Ålborg. I forbindelse med de skærpede regler på området i 2005 har LCH Import ønske om at udvide arealet for virksomheden. Dette har resulteret i igangsættelse af en VVM-procedure, da virksomheden ligger i landzone og desuden skal godkendes efter særlige regler i henhold til miljø, sikkerhed, arbejdsmiljø m.v. Kunde: LCH Import, Ekstern vejleder for stud. scient. Jonas Klinck. Bachelorprojekt "Odense Svendborg Motorvejens indflydelse på den omkringliggende natur, herunder vurdering af VVM-proceduren samt habitatdirektivet". I samarbejde med Københavns Universitet, Biologisk Institut, Projektbiolog. Byggemodning Langagergård. Greve Kommune har planer om et byggemodningsprojekt i området Langagergård med ca. 750 boliger i det åbne land. COWI er entreprenørens rådgiver mht. projektering, miljøhensyn, myndighedsbehandling og pleje- og landskabsplan. Arbejdet omfatter blandt andet biologisk vurdering af konsekvenser for eksisterende naturområder samt plejeplan for etablering af enge, vandløb, overdrev og beplantning. Kunde: Gorm Hansen & Søn, Projektleder. Miljørådgivning og Natura 2000 konsekvensvurdering for udvidelse af Hundested Havn. I forbindelse med Hundested Havns planer om at udvide havnearealet med 7 ha ind i et Natura 2000-område har COWI ydet miljørådgivning om myndighedsbehandling og udarbejdet en Natura konsekvensvurdering, der lever op til de nyeste regler på området og den seneste skærpelse med Muslingedommen i EF-domstolen. Kunde: Hundested Havn I/S i gang. Projektbiolog. Naturplejeplan for Trekroner Søområde, Roskilde. Plejeplanen omfatter biologisk kortlægning samt forslag til fremtidig drift og pleje, herunder græsning, og formidling og undervisningstilbud i det nye rekreative område. Kunde: Roskilde Kommune i gang. Projektbiolog. Handlingsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Odense Kommune. Odense Kommune vil gerne styrke indsatsen i bekæmpelsen af Kæmpe-Bjørneklo på både offentlige og private arealer. Opgaven har bestået i en kortlægning, udpegning af kritiske bestande, forslag til prioritering af indsatsen og udarbejdelse af handlingsplan. Kunde: Odense Kommune 2005 Projektleder. Arealkortlægning af kildepladser ved Thorsbro. Biologisk og landskabelig beskrivelse, værdisætning og vurdering af virkninger af naturforvaltningen af området samt mulighed for rekreativ udnyttelse. Forslag til plejeplan for at styrke naturværdierne i området, herunder restaurering af vandløb. Kunde: Købehavns Energi, 2005.

8 8 / 19 Projektleder. Overvågning af retablering af overdrev ved Regnemark. Biologisk/botanisk overvågning af permanente prøvefelter på værdifulde overdrevsarealer ved Københavns Energis vandværk ved Regnemark. Opgaven omfatter feltarbejde, databehandling, vegetationsøkologisk vurdering og rapportering. Kunde: Købehavns Energi, i gang. Projektbiolog. Arealkortlægning og konsekvensvurdering for øget vandindvinding ved Knabstrup Enge. Holbæk Vand planlægger at øge vandindvindingen i et stort område vest for Holbæk, Knabstrup Enge, hvor der ligger store mose- og engområder. Der er udført biologisk feltarbejde, kortlægning og konsekvensvurdering ved at øge vandindvindingen i området. Kunde: Holbæk Vand, Projektleder. Biologisk rådgivning for opførelse af et fritidshus i Rågeleje. I forbindelse med ønske om etablering af et fritidshus på en grund, der delvist er omfattet af 3 i naturbeskyttelsesloven har COWI fungeret som bygherrens rådgiver. Naturinteresserne er kortlagt, og desuden har opgaven omfattet myndighedsbehandling. Kunde: Pustaca, Projektleder. Biologisk rådgivning og byggetilsyn for nyt boligområde i Ny Hammersholt. I forbindelse med byggemodning og anlæg af 9 enfamilieshuse har COWI fungeret som rådgiver og tilsyn for at varetage naturbeskyttelsesinteresserne på en grund i Ny Hammersholt i Hillerød Kommune. Opgaven har også omfattet myndighedsbehandling og lodsejerorientering. Kunde: CH Arkitekter Projektleder. VVM-redegørelse for en ny 55 km lang 400 kvhøjspændingsledning mellem Vejen og Kassø samt saneringer i Sønderjyllands, Ribe og Vejle Amter. VVM-redegørelsen følger retningslinierne for EUs VVM-direktiv. Arbejdet omfatter feltarbejde for landskab, natur og kulturspor, arealanvendelse, konsekvensvurdering for mennesker, flora, fauna, luft, jord og vand, konsekvensvurdering for Natura 2000, samt forslag til afværgeforanstaltninger for at mindske eller kompensere miljøpåvirkningerne. Redaktør af VVM-redegørelse og ikke-teknisk resume. COWI er kundens rådgiver for VVM-proces, deltagelse i offentlighedsfaser og information til borgerne. Desuden ansvarlig for redigering, layout og formidling af alle rapporter. Kunde: Eltra i gang. Projektleder. VVM-redegørelse for SuperDome Kolding. Speed Sport ved Ole Olsen har planer om at realisere en multiarena for sport og andre events nord for Kolding - SuperDome Kolding. Der udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet i tæt samarbejde med Kolding Kommune, som samtidig står for lokalplan og SMV. Arbejdet omfatter kortlægning af landskab, natur og kulturspor, arealanvendelse, konsekvensvurdering for mennesker, flora, fauna, luft, jord, overfladevand og ikke mindst grundvand samt forslag til afværgeforanstaltninger for at mindske eller kompensere miljøpåvirkningerne. Kunde: Kolding Kommune i gang.

9 9 / 19 Projektbiolog. Pilotprojekt Nationalpark Lille Vildmose. Opgaven omfatter udarbejdelse af vision for Lille Vildmose Nationalpark med opstilling af forslag til forskellige scenarier. Deltagelse i borgermøder. Samfundsøkonomisk analyse af konsekvenserne af visionen, samt en tidsplan for gennemførelse af visionen. Der gives forslag til organisation, administration af finansiering af nationalparken. Udarbejdelse af slutrapport til den nationale følgegruppe og miljøministeren. Kunde: Skov- og Naturstyrelsen Projektleder. Naturplanlægning for nyt byområde i Hillerød Kommune. Indarbejdelse af naturhensyn i planlægningen af nyt byområde på 2 km 2 i Hillerød. Opgaven omfatter kortlægning af eksisterende naturværdier, planmæssige bindinger, landskabshistorisk analyse og spredningsøkologiske forhold. I naturplanlægningen gives der konkrete bud på tiltag, som forbedrer naturen samtdigi med at der bliver flere oplevelser for de kommende beboere i området. Kunde: Hillerød Kommune Projektbiolog. Forundersøgelse for VMP II-vådområdeprojekt langs Ganer Å, som omfatter arealopmåling, teknisk og biologisk konsekvensvurdering, arealanvendelse, natur- og vandkvalitetsvurderinger, hydraulisk og projektforslag for etablering af vådområder. Kunde: Ringkjøbing Amt Projektbiolog. Konsekvensvurdering af kystradar. For Forsvarets Bygningstjeneste har COWI vurderet konsekvenserne af opsætning af 7 kystradarmaster i Natura 2000-områder. Formålet er specifikt at vurdere, om anlæg og drift af masterne har konsekvenser for de arter og naturtyper, som områderne er udpeget på grundlag af, herunder om deres bevaringsmålsætning bliver negativt påvirket af masterne. Kunde: Forsvarets Bygningstjeneste Projektleder. Pilotprojekt Nationalpark Møn, naturplanlægning. Miljøministeriet har startet en proces med etablering af 7 nationalparker i Danmark. COWI har arbejdet for et af pilotprojekterne Nationalpark Møn med naturplanlægning mellem Natura 2000-områderne ved Ulvshale og Høje Møn. Naturplanlægning omfatter kortlægning af naturværdier, opgørelse af naturens tilstand og trusler mod biologisk mangfoldighed samt potentialer for at styrke eksisterende naturværdier eller skabe/genskabe nye naturområder. Historiske og nye data om flora og fauna er gennemgået sammen med historiske og nye kort. I projektet har der været anvendt GIS, og der er gennemført feltbesigtigelse af alle relevante naturområder. Endelig har en del af projektet omhandlet formidling af naturplanlægningen til lodsejere og de forskellige arbejdsgrupper i pilotprojektet. Der er udarbejdet et idekatalog med forslag til fremtidig naturforvaltning i nationalparken. Kunde: Pilotprojekt Nationalpark Møn, Falster Statsskovdistrikt Projektleder. Pilotprojekt for effektvurdering af plejetiltag og ændringer i vandindvinding. Københavns Energi, Vandforsyningen har sammen med COWI igangsat et pilotprojekt. Formålet er at lave udarbejde en metode til at evaluere naturpleje og fremtidig vandindvinding ved hjælp af naturovervågning på 55 kildepladser på Sjælland. I pilotprojektet er anvendelsen af GIS i fokus som et redskab til at opgøre overvågningsbehovet i forhold til anden naturbe-

10 10 / 19 skyttelse i områderne. Ramsø Kildeplads er udvalgt som forsøgsområde for overvågningen, da kildepladsen ligger i et område med mange beskyttelsesinteresser, herunder Natura Forskellige overvågningsmetoder for vegetation og padder er afprøvet i felten, og vegetationsdata er analyseret ved hjælp af numeriske analyser som ordination. I pilotprojektet er udviklet et paradigme for det fremtidige effektvurderingsprogram for naturen på Københavns Energis kildepladser. Kunde: Københavns Energi, Vandforsyningen, Projektleder. VVM-redegørelse for en ny 3 km lang 400 kvhøjspændingsledning mellem Nordjyllandsværket og transformerstationen i Vester Hassing i Nordjyllands Amt. VVM-redegørelsen følger retningslinierne for EUs VVM-direktiv. Arbejdet omfatter feltarbejde for landskab, natur og kulturspor, arealanvendelse, konsekvensvurdering for mennesker, flora, fauna, luft, jord og vand, konsekvensvurdering for Natura 2000, samt forslag til afværgeforanstaltninger for at mindske eller kompensere miljøpåvirkningerne. COWI er kundens rådgiver for VVM-proces, deltagelse i offentlighedsfaser og information til borgerne. Desuden ansvarlig for redigering, layout og formidling af alle rapporter. Kunde: Eltra Projektbiolog. Forundersøgelse for VMP II-vådområdeprojekt langs Lyngbygårds Å, som omfatter arealopmåling, teknisk og biologisk konsekvensvurdering, arealanvendelse, natur- og vandkvalitetsvurderinger, hydraulisk og projektforslag for etablering af vådområder. Kunde: Århus Amt, Projektleder. Plejeplan for de grønne områder i Ramsø Kommune. Plejeplanen omfatter pleje og vedligehold af grønne områder i kommunen, herunder styrkelse af naturindholdet og de rekreative værdier. Kunde: Ramsø Kommune Projektbiolog. Holmegårds Mose, naturpleje og naturgenopretning - forundersøgelser. Som led i en udvidelse af den eksisterende fredning er der iværksat en lang række forundersøgelser af mulighederne for at styrke naturindholdet i Holmegårds Mose ved forskellige naturgenopretnings- og naturplejetiltag. Forundersøgelserne har omfattet detaljeret registrering af flora og fauna inden for den nye fredningsgrænse, opmåling, hydrologiske undersøgelser, forslag til vandstandshævning, konsekvensvurdering og forslag til naturpleje. Forundersøgelserne skal danne grundlag for gennemførsel af den nye fredningssag. Kunde: Danmarks Naturfredningsforening, Disciplinleder for natur, kulturhistorie og planforhold. VVM-redegørelse for Roskilde Lufthavn ved Tune. COWI laver VVM-undersøgelse for udvidelse af Roskilde Lufthavn. Udvidelsen omfatter en forlængelse af den ene startbane med 300 m, og en opretholdelse af årlige operationer, herunder store operationer m ed fly over 10 tons. I VVM-undersøgelsen vurderes virkningerne på trafik, natur- og kulturlandskaber, jord, overflade- og grundvand, støj, luft og klima, ressourcer og affald samt socioøkonomi. Der indarbejdes afværgeforanstaltninger. Kunde: Københavns Lufthavne, 2003.

11 11 / 19 Projektbiolog. VVM-redegørelse for ny motorvej mellem Ris og Vejle. Undersøgelsen omfatter feltbesigtigelse, landskabsanalyse, trafikal vurdering, vurdering af konsekvenser for miljøet og forslag til afværgeforanstaltninger. Kunde: Vejdirektoratet, Projektleder. Arealkortlægning af Ramsø Kildeplads. Biologisk og landskabelig beskrivelse, værdisætning og vurdering af virkninger af naturforvaltningen af området samt mulighed for rekreativ udnyttelse. Forslag til plejeplan for at styrke naturværdierne i området. Kunde: Købehavns Energi, Projektbiolog. Forundersøgelse for VMP II-vådområdeprojekt langs Odense Å, som omfatter arealopmåling, teknisk og biologisk konsekvensvurdering, arealanvendelse, natur- og vandkvalitetsvurderinger, hydraulisk og projektforslag for etablering af vådområder. Kunde: Fyns Amt, Projektleder. Miljørådgivning af Hillerød Kommunes tekniske forvaltning for byudviklingsprojekter tre forskellige steder i kommunen, herunder særlig fokus på beskyttede paddearter i henhold til EF-habitatdirektivet. Kunde: Hillerød Kommune, Projektbiolog. Undersøgelse af en 3 km forlægning af den nye motorvej Rute 9 mellem Odense og Svendborg, med særligt fokus på forekomst af hasselmus, der er særligt beskyttelseskrævende i henhold til habitatdirektivet. Undersøgelsen omfatter feltbesigtigelse og vurdering af konsekvenser for naturværdierne og forslag til afværgeforanstaltninger. Kunde: Vejdirektoratet, Projektleder. Biodiversitetsdata på internettet. Internt udviklingsprojekt med anvendelse af GIS og databaser til at samle biodiversitetsdata fra ca naturlokaliteter, som COWI har undersøgt siden 1992 i forbindelse med VVM- og naturforvaltningsopgaver. Dataene lægges på internettet til brug for almenheden og for at sætte fokus på vigtigheden af at samle og videreformidle data om naturens tilstand. Kunde: COWI Fonden, igang. Disciplinleder. VVM-redegørelse for nyt skuespilhus til Det Kongelige Teater. I forbindelse med anlæg af et nyt skuespilhus til Det Kongelige Teater ved Kvæsthusbroen i København har der været gennemført en VVM-proces af Hovedstadens Udviklingsråd. COWI har bidraget med tekniske vurderinger af konsekvenser for grundvand, forurenet jord, luft og klima, støj og vibrationer, råstoffer og affald samt havnemiljø. Desuden er der udarbejdet en anlægsbeskrivelse og forslag til afværgeforanstaltninger. Kunde: Kulturministeriet Projektbiolog. Handlingsplan for ådale og vandløb i Odense Kommune. Udarbejdelse af tematiserede vandløbskort v.h.a. GIS systemet Mapinfo. Analyse af rekreative, kulturhistoriske og biologiske bevaringsinteresser baseret på et point-score system. Udarbejdelse af handlingsplan for fremtidige initiativer og aktiviteter ved vandløb og ådale. Kunde: Odense Kommune

12 12 / 19 Projektbiolog. VVM-redegørelse for veje til Als. Kunde: Sønderjyllands Amt Projektleder. Arealkortlægning af Ejby og Spanager Kildeplads. Biologisk og landskabelig beskrivelse, værdisætning og vurdering af virkninger af naturforvaltningen af området samt mulighed for rekreativ udnyttelse. Forslag til plejeplan for at styrke naturværdierne i området. Kunde: Købehavns Energi (Københavns Vand), Projektleder. Miljøvurdering af Dansens Teater. Peter Schaufuss Balletten har planer om at etablere Dansens Teater i tilknytning til herregården Nørre Wosborg ca. 20 km vest for Holstebro. Foreningen Realdanmark er finansielt med i at støtte projektet vedr. de indledende undersøgelser af miljø, teknik og økonomi. Den miljømæssige forundersøgelse har til formål at konstatere, om der findes miljømæssige forhold, der vil kunne forhindre projektets gennemførelse. Samtidig er et vigtigt formål med forundersøgelsen at fastlægge omfanget af den efterfølgende VVM. Forundersøgelsen består i en screening af planer og eksisterende viden om miljøforholdene omkring herregården samt belysning af særlige grundvandsmæssige problemstilling. Kunde: Foreningen Realdanmark Projektleder. VVM for nyt renseanlæg i Hillerød VVM for nyt renseanlæg i Hillerød. I forbindelse med udbygning af Hillerød Kommunes erhvervsarealer med bioteknologiske virksomheder skal der anlægges et nyt renseanlæg syd for byen på et landbrugsareal. Renseanlægget skal håndtere processpildevand ( PE) fra bl.a. Biogen og Novonordisk. VVM-redegørelsen omfatter virkninger på vandområder, internationale naturbeskyttelsesområder, flora og fauna, hydraulisk modellering, uheld og risiko, planforhold, landskab, støj, luftforurening etc. Kunde: Hillerød Kommune Disciplinleder. Miljømæssig screening og VVM-redegørelse for en planlagt naturgasledning i Sverige fra Göteborg til Stockholm. VVM-opgaven omfatter: Feltinventering af landskab og beskrivelse af naturområder, kortlægning af arealanvendelse, inkl. landbrugsområder og friluftsområder. Vurdering af virkninger på befolkning, landskab, flora, fauna, luft, jord og grundvand, overfladevand, råstofbehov. Forslag til ændringer af projektet for at minimere negative miljøpåvirkninger. Jointventure: Profgas (FB Engineering, COWI og Finmap). Kunde: Svensk Naturgas AB, Sverige Projektbiolog. Bygherrerådgivning for gennemførelse af skitseprojekt for faunapassage ved Tange Sø indeholdende analyse af baggrundsdata, afholdelse af planlægningsseminar, planlægning af opgavens gennemførelse og tidsplan, vurdering og beskrivelse af projektindhold, udbud og kontraktstyring af konsulenter og bidragydere, styring og evaluering af aktiviteter og delydelser herunder 3D-visualisering, formidling, geotekniske undersøgelser, biologiske vurderinger, hydraulisk modellering m.v., koordinering og samling af resultater, assistance ifm. indstilling til lovforslag, samt ad hoc rådgivning. Kunde: Skov- og Naturstyrelsen og Fødevareministeriet

13 13 / 19 Assisterende projektleder og projektbiolog. VVM-redegørelse for udbygningen af det danske system for gastransport. VVM for en ny gasledning og kompressorstationer fra Egtved i Jylland til Stevns på Sydsjælland eller til Avedøre nær København. Udarbejdelse af tekniske baggrundsrapporter og selve VVM-redegørelsen inkl. det ikke-tekniske resumé. VVM-opgaven omfatter: Feltinventering af landskab og beskrivelse af naturområder, kortlægning af arealanvendelse, inkl. landbrugsområder og friluftsområder. Vurdering af virkninger på befolkning, landskab, flora, fauna, luft, jord og grundvand, overfladevand, råstofbehov. Forslag til ændringer af projektet for at minimere negative miljøpåvirkninger. Kunde: DONG Naturgas A/S, Danmark Underviser på kursusmodulet "Miljøvurdering" på kurset Integreret Miljøledelse. Kurset er designet til arbejdsløse akademikere, der gerne vil videreuddannes inden for miljøområdet. Kunde: Inter Creation Human Ressources og IT og AF Storkøbenhavn, Projektleder. VVM-redegørelse for ny færgeterminal i Mellembassinet, København. Færgeterminalen ligger i den nordlige del af København ved havnefronten og skal anlægges med tre nye færgelejer og en ny terminalbygning. Projektet omfatter vurdering af konsekvenser for miljøet (trafik, friluftsliv, støj, luftkvalitet, affaldsdepoter m.v.) og forslag til afværgeforanstaltninger. Kunde: Københavns Havn Projektbiolog. Biologisk registrering og overvågning af udpegningsgrundlaget for habitatområder i Københavns Amt i henhold til EFhabitatdirektivet. Undersøgelsen omfattede bl.a. botanisk overvågning af moser, enge, vældområder, overdrev og strandenge samt GIS-analyser. Kunde: Københavns Amt Projektleder. Arealkortlægning af Værebro Kildeplads. Biologisk og landskabelig beskrivelse, værdisætning og vurdering af virkninger af naturforvaltningen af området samt mulighed for rekreativ udnyttelse. Forslag til plejeplan for at styrke naturværdierne i området. Kunde: Københavns Vand Projektbiolog. Forundersøgelse for VMP II-vådområdeprojekt i Havelse Ådal, som omfatter arealopmåling, teknisk og biologisk konsekvensvurdering, arealanvendelse, natur- og vandkvalitetsvurderinger, hydraulisk og projektforslag for etablering af vådområder. Kunde: Frederiksborg Amt Projektbiolog. Forundersøgelse for VMP II-vådområdeprojekt i Kastbjerg og Treå Ådale, som omfatter arealopmåling, teknisk og biologisk konsekvensvurdering, arealanvendelse, natur- og vandkvalitetsvurderinger, hydraulisk og projektforslag for etablering af vådområder. Kunde: Århus Amt Disciplinleder. VVM-redegørelse for Korsør Messecenter (The National Dome). Undersøgelsen omfatter feltbesigtigelse, landskabsanalyse, vurdering af konsekvenser for miljøet og forslag til afværgeforanstaltninger. Kunde: Arne Meldgaard Arkitekter

14 14 / 19 Projektbiolog. Plan for bekæmpelse af den giftige Grøn Fluesvamp (Amanita phalloides) i haven hos en specialbørnehave for handicappede børn i Odense. Projektet omfattede forslag til bekæmpelse inklusive en biologisk beskrivelse af artens økologi og mulige tiltag. Kunde: Fyns Amt Ekstern underviser på kurset "Planlægningsteori i praksis". Emne: VVMundersøgelser. Landbohøjskolen d.d. Projektleder. VVM-redegørelse for ny motortrafikvej mellem Sdr. Borup og Assentoft nær Randers. Undersøgelsen omfatter feltbesigtigelse, landskabsanalyse, trafikal vurdering, vurdering af konsekvenser for miljøet og forslag til afværgeforanstaltninger. Kunde: Århus Amt Projektbiolog. Forundersøgelse for VMP II-vådområdeprojekt i Grejs Ådal, som omfatter arealopmåling, teknisk og biologisk konsekvensvurdering, arealanvendelse, natur- og vandkvalitetsvurderinger, hydraulisk og projektforslag for etablering af vådområder. Kunde: Vejle Amt Projektleder. Biologiske konsekvenser ved etablering af vådområder under Vandmiljøplan II. Udarbejdelse af arbejdsrapporten "Vådområdestrategien under Vandmiljøplan II - konsekvenser og potentialer for naturen". Rapporten omfatter forskellige aspekter inden for vådområdeetableringen, f.eks. biodiversitet, naturkvalitet, naturpleje og -forvaltning, lovgivning, erfaringsopsamling m.v. Kunde: Naturrådet under Miljø- og Energiministeren Projektleder. Grøn bekæmpelse af landskabsukrudt. Design af en internetpublikation til den officielle hjemmeside for Skov- og Naturstyrelsen. Publikationen beskriver forskellige invasive plantearter, som forekommer i Danmark og forslag til bekæmpelse. Oplysningerne bygger på erfaringer opsamlet fra en bred vifte af naturforvaltende myndigheder i Danmark. Formålet med projektet er at udbrede kendskabet til de invasive arter og konsekvenser for den biologiske mangfoldighed i Danmark. Kunde: Skov- og Naturstyrelsen Disciplinleder. Præliminær VVM-redegørelse for en planlagt gastransmissionsledning fra Nybro i Vestjylland til Regnemark på Østsjælland. Redegørelsen er en del af et feasibility-studie om transit af norsk gas gennem Danmark til Østeuropa. Studiet er udført for DONG for EU under Transeuropean Network (TEN). Den præliminære VVM vil danne basis for miljømæssige diskussioner i den danske foroffentlighedsfase. VVM-redegørelsen omfatter: Beregning af projektets emission af støj og luftforurenende stoffer; feltregistreringer af landskab og beskrivelse af kulturminder og naturlokaliteter; arealanvendelse inkl. landbrugs- og fritidsområder; vurdering af konsekvenser for befolkning, landskab, flora, fauna. luft, jordbund og vand (grundvand, ferskvand, havområder); opgørelse over ressourcebehov; forslag til ændringer i projektet for at mindske miljøpåvirkningerne og påvirkninger af mennesker. Ansvar: Natur og emissioner. Kunde: Dansk Olie og Naturgas A/S Projektleder fra 1998 og Projektbiolog fra VVM-redegørelse for et planlagt 120 km langt højspændingsanlæg fra Aalborg til Århus. Arbejdet

15 15 / 19 omfatter vurdering af virkninger på landskabelige forhold, biologi, landskabsøkologi, vådområder og overfladevand m.v. Derudover rådgivning vedrørende planlovgivning og offentlighedsfasen. Kunde: Elsam og Eltra, Danmark, Projektbiolog. VVM-redegørelse for transportprojekter i Letland og Litauen, forstudie. Projektet omfatter en statusrapport for hvert land for anvendelsen af VVM i transportsektoren. Derudover er der udarbejdet terms of references for den næste fase i projektet, som består af gennemførelse af en VVMproces i hvert land for et konkret transportprojekt. Kunde: Trafikministeriet Disciplinleder. VVM-redegørelse for en ny jernbanestrækning mellem København og Ringsted. Konsekvenser for kulturhistorie og arkæologiske værdier. Kunde: Banestyrelsen Projektbiolog. VVM-redegørelse for en 5 km lang vej mellem Ølholm og Uldum. Undersøgelsen omfatter feltbesigtigelse, landskabsanalyse, vurdering af konsekvenser for miljøet og forslag til afværgeforanstaltninger. Kunde: Vejle Amt Projektbiolog. VVM-redegørelse for Ribe Omfartsvej. Undersøgelsen omfatter feltbesigtigelse, landskabsanalyse, vurdering af konsekvenser for miljøet og forslag til afværgeforanstaltninger. Kunde: Ribe Amt Projektleder. Etablering af vådområder, Vandmiljøplan II. Udpegning og prioritering af potentielle vådområder med henblik på genopretning i forbindelse med opfyldelse af kravene i VMP II. Arbejder omfatter GIS-håndtering, naturkvalitet, hydrologi, idéskitser, regionplanlægning mv. Kunde: Københavns Amt Projekt Biolog. Manual for etablering af vådområder. Faglige input til og redigering af afsnittene: Projektforberedelse, projektplanlægning, tekniske forundersøgelser, projektering, udbud og etablering. Kunde: Skov- og Naturstyrelsen Projektleder. Arealkortlægning af Kornerup Kildeplads. Biologisk og landskabelig beskrivelse, værdisætning og vurdering vedr. retablering, fremtidig drift og pleje samt mulighed for rekreativ udnyttelse. Kunde: Købehavns Vand Projekt Biolog. VVM-undersøgelse af motortrafikvejen Billund Omfartsvej. Undersøgelsen omfatter feltarbejde, landskabs analyser, vurdering af virkninger og udfærdigelse af en plan for afværgeforanstaltninger. Kunde: Vejle og Ribe Amter Projekt Biolog. VVM-undersøgelse af landsiden i forbindelse med Femer Bælt projektet. Vurdering af virkningerne af en fremtidig fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland herunder tekniske løsninger med bro, tunnel og

16 16 / 19 kombinationer af disse. Kunde: Trafikministeriet i Danmark og Tyskland Projekt Biolog. Evaluering af VVM-undersøgelser af to vejprojekter i Benin's Transport Sector Program. Kunde: Danida Projekt Biolog. VVM-redegørelse for en 37 km hurtigvej fra Odense til Svendborg. Arbejdet omfatter feltundersøgelser, landskabsanalyser, vurdering af virkninger og forslag til afværgeforanstaltninger. Kunde: Trafikministeriet og Vejdirektoratet, Danmark Projekt Biolog. VVM-redegørelse for en højklasset vejforbindelse fra Bording til Låsby. Arbejdet omfatter feltundersøgelser, landskabsanalyser, vurdering af virkninger og forslag til afværgeforanstaltninger. Kunde: Trafikministeriet og Vejdirektoratet, Danmark igang. Projekt Biolog. VVM-redegørelse for en hurtigvej fra Herning til Brande. Arbejdet omfatter feltundersøgelser, landskabsanalyser, vurdering af virkninger og forslag til afværgeforanstaltninger. Kunde: Trafikministeriet og Vejdirektoratet, Danmark Ekstern underviser på kurset "Miljøteknologi og -forvaltning". Emne: VVMundersøgelser. Københavns Universitet, Botanisk Institut d.d. samt Landbohøjskolen d.d. Ekstern specialevejleder for stud. scient. Heidi Petersen. Specialeprojekt "Naturkvalitet som redskab i VVM-undersøgelser". I samarbejde med Københavns Universitet, Botanisk Institut, Økologisk Afdeling Projekt Biolog. VVM-redegørelse for en 5 km transmissionsledning for naturgas fra Højby til Dalum, Odense og 6 km transmissionsledning fra Højby til Åsum. Arbejdet omfatter feltundersøgelser, landskabsanalyser, vurdering af virkninger og forslag til afværgeforanstaltninger. Kunde: Naturgas Fyn Projekt Biolog. Projekt Bynatur - udvikling af metoder til at gøre forholdene bedre for den vilde natur i byerne samtidig med en styrkelse af de rekreative værdier. Otte projekter i fire danske byer demonstreres og gennemgås i en bog. Kunde: Skov- og Naturstyrelsen Projektleder. Økologisk og botanisk vurdering af virkninger af ændringer i vegetation og fauna samt landskabelige værdier på Egholm Kildeplads, som følge af ændrede vandforhold. Kunde: Københavns Vandforsyning, Projektbiolog. Kvalitetssikring. Barrierevirkninger ved veje og jernbaner. Kunde: Skov- og Naturstyrelsen, Trafikministeriet og Vejdirektoratet, De Danske Statsbaner, Danmark

17 17 / 19 Projektbiolog. Undersøgelse af de naturmæssige, rekreative og fredningsmæssige interesser i forbindelse med Østlige Ringvej i København. Kunde: Trafikministeriet og Vejdirektoratet, Danmark Projektleder fra 1998 og Projektbiolog fra VVM-redegørelse for et planlagt 45 km lang højspændingsanlæg fra Vejen til Esbjerg. Arbejdet omfatter vurdering af virkninger på landskabelige forhold, biologi, landskabsøkologi, vådområder og overfladevand. Kunde: Elsam og Eltra, Danmark, Projektbiolog. VVM-redegørelse for et planlagt 50 km lang højspændingsanlæg fra Vejen til Kassø. Arbejdet omfatter vurdering af virkninger på landskabelige forhold, biologi, landskabsøkologi, vådområder og overfladevand. Kunde: Elsam, Danmark, Projektbiolog. Kvalitetssikring og VVM-redegørelse for et planlagt højspændingsanlæg fra Mesballe til Åstrup samt fra Trige til Hatting. Arbejdet omfatter vurdering af virkninger på landskabelige forhold, biologi, landskabsøkologi, vådområder og overfladevand. Kunde: Elsam, Danmark, Projekt Biolog. Biologisk konsekvensvurdering ved kabellægning af højspændingsledninger. Kunde: Elsam, Danmark Projekt Biolog. VVM-redegørelse for den 3. Limfjordsforbindelse. Kunde: Nordjyllands Amt og Vejdirektoratet, Danmark Projektbiolog. VVM-redegørelse for fauna og flora i forbindelse med udvidelsen af Københavns Lufthavne. Kunde: Københavns Lufthavne Publikationer Larsen, S. N. & U. V. Andersen, Improvement of nature quality in a Danish Natura 2000-area: Mølleådalen. Poster and paper on SER Conference in Gent, Belgium, September 2008 (Society of Ecological Restoration). Larsen, S. N., (in prepress). Pas på den lille natur - mellem nationalparker, Natura 2000 og fredninger.. Larsen, S. N., (in prepress).. Naturplanlægning i byerne - hvordan passer vi på biodiversiteten? Larsen, S.N., Hvordan kan "grænseløs natur" forvaltes i et administrativt system? Paper til seminarrapport for seminaret "Landskabet og den nye opgavefordeling", afholdt af Dansk Landskabsøkologisk Forening, Geografisk Institut, KU og Skov & Landskab, KVL. 14. april Larsen, S.N., Status for den danske flora. Indlæg ved konferencen "Natur retur" på Christiansborg 2. marts 2005, arrangeret af Danmarks Naturfredningsforening, Verdensnaturfonden, Dansk Ornitologisk Forening og Friluftsrådet.

18 18 / 19 Riis, N. & S. N. Larsen, Holmegårds Mose - kan man genoprette en højmose? (In Danish). Vand & Jord nr. 1. Ravn-Jonsen, K, Larsen, S.N., Svendsen, A. & E. Vinther (in prep.). EFhabitatdirektivets mosetyper - hvordan klassificeres et udpegningsgrundlag? Larsen, S.N., Enge og moser. I: Vestergaard, P. (ed.) Naturen i Danmark, bind. 3. Gyldendals Forlag. Larsen, S.N., Naturen i byen. I: Vestergaard, P. (ed.) Naturen i Danmark, bind 3. Gyldendals Forlag. Larsen, S.N., Hvor galt står det til med naturen i det åbne land? Bladet Miljøsk fra miljøorganisationen NOAH. Larsen, S. N., Vestergaard, M. & O. Geertz-Hansen, Hvor galt står det til med naturen i det åbne land - resultater fra Danmarks længste tracéstudie. Proceedings fra Natur- og Miljøforskningskonference 2002, København. Larsen, S.N Langt ude på overdrevet. URT 3, Dansk Botanisk Forening, København. Larsen, S.N. (prepress). Vandmiljøplan II og landskabet. Konferencepapirer fra Dansk Landskabsøkologisk Forening. Larsen, S.N Vandmiljøplan II og naturkvalitet. ALMA-bladet Larsen, S.N Det danske landskab og vegetation gennem 1000 år. Kaskelot PS 1: Tind, E.T. & S.N. Larsen, Vådområdestrategien under Vandmiljøplan II - konsekvenser og muligheder for naturen. Arbejdsrapport nr. 1 for Naturrådet. Larsen, S.N Det grønne spor - naturressourcer på jernbanearealer. URT 2: Dansk Botanisk Forening, København. Dahl, S.Ø.; Larsen, S.N.; Andersen, U.V.; Lynghus, H.; Hæstrup, O.; Jeppesen, P.J. og Jørgensen, D.W Projekt Bynatur. Skov- og Naturstyrelsen, pp. 73. Larsen, S.N. & T. Vikstrøm, 1995: Ferske enge - en beskyttet naturtype. Miljøog Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen. 184 pp. Larsen, S.N. 1994: Hvad er en fersk eng - og hvordan er den opstået? Paper, Københavns Universitet, Botanisk Institut. Larsen, S.N "Ferske enge - vegetation, forvaltning og pleje. Et case studie i en østjysk ådal". Kandidatspeciale, Københavns Universitet, Botanisk Institut, Økologisk Afdeling.

19 19 / 19 Møller, P.G., Larsen, S.N. & T.M. Kristensen, 1994: Hvad gør EF ved landskabet? Kaskelot nr. 194, Biologforbundet. Larsen. S.N. 1994: Naturen må plejes. Københavns Universitet, 'hovedområdet', nr. 2/94. Larsen. S.N. 1993: Marginaljorder før, nu og i fremtiden. Københavns Universitet, 'hovedområdet', nr. 3/93. Andersen, D.L., Larsen, S.N., Hagelund, H., Popp, M., Hansen, N.W. & R. Skaarup, Småbiotoper i agerlandet - et case studie ved St. Lihme, Vejle Amt.

3. LIMFJORDSFORBINDELSE

3. LIMFJORDSFORBINDELSE 3. LIMFJORDSFORBINDELSE PRÆSENTATION AF PROJEKTET BORGERMØDE I AALBORG 18. AUGUST 2011 VELKOMST Rådmand Mariann Nørgaard Aalborg Kommune INTRODUKTION Planlægningschef Ole Kirk Vejdirektoratet TIDLIGERE

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå nr. 52, habitatområde H48 og Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

Signe Nepper Larsen, Forretningschef Vand og miljø, COWI Kristine Kjørup Rasmussen, Seniorprojektleder Miljø, Rambøll

Signe Nepper Larsen, Forretningschef Vand og miljø, COWI Kristine Kjørup Rasmussen, Seniorprojektleder Miljø, Rambøll IDA Miljø seminar 14. april 2015 Sammenhænge mellem VVM og Naturplan Danmark Signe Nepper Larsen, Forretningschef Vand og miljø, COWI Kristine Kjørup Rasmussen, Seniorprojektleder Miljø, Rambøll 1 COWI

Læs mere

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Projekt fra idé til færdigt anlæg Rute 54 Trafikale problemstillinger Årsdøgntrafik: ca.

Læs mere

Hillerødmotorvejens forlængelse

Hillerødmotorvejens forlængelse Hillerødmotorvejens forlængelse Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelsen Informationspjece - juni 2017 VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse I denne pjece kan du læse om baggrund,

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder PLAN, BYG OG ERHVERV Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder BAGGRUND FOR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 I forbindelse med

Læs mere

Screening for forslag til: Tillæg nr 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Golfparken II. (NATUR) Nej

Screening for forslag til: Tillæg nr 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Golfparken II. (NATUR) Nej Bilag Skema til miljøscreening Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenserne. Hvis der svares ja til ét af de to indledende spørgsmål, skal planen miljøvurderes.

Læs mere

Følgegruppe for Universitetssygehus Køge

Følgegruppe for Universitetssygehus Køge Følgegruppe for Universitetssygehus Køge Ved Casper Toftholm, Byg- og planchef og Troels Wissing, Planlægger Dagsorden - Præsentation af deltagere v/ Casper Toftholm (5 min) - Opfølgning på idéfasen Hvad

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Debatoplæg Udvidelse af Randers Havn

Debatoplæg Udvidelse af Randers Havn Debatoplæg Udvidelse af Randers Havn Debatperiode: fra den 1. marts 2010 til den 29. marts 2010 Frist for aflevering af idéer og forslag: den 29. marts 2010 Borgermøde: den 8. marts 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Natura 2000-område nr. 56, habitatområde H52 og Fuglebeskyttelsesområde F36 Screening i henhold

Læs mere

SCREENING FOR MILJØVURDERING

SCREENING FOR MILJØVURDERING Bilag 1 SCREENING FOR MILJØVURDERING Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum En plan for beskyttelse af drikkevandet Baggrund og formål Indsatsplanen for Guldbæk og Øster Hornum

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 1 for Hundested bymidte Dato 6. august 2015 Deltagere ved screeningsmøde: Inha og pvme Læservejledning:

Læs mere

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi.

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi. Ingen Ikke væsentlig Væsentlig Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009. Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning

Læs mere

PRÆSENTATION AF VVM-REDEGØRELSEN BORGERMØDE 17. MAJ 2010 FREDERIKSSUND

PRÆSENTATION AF VVM-REDEGØRELSEN BORGERMØDE 17. MAJ 2010 FREDERIKSSUND NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND PRÆSENTATION AF VVM-REDEGØRELSEN BORGERMØDE 17. MAJ 2010 FREDERIKSSUND PROGRAM for borgermødet den 17. maj 2010 Kl. 19.00 Kl. 19.05 Kl. 19.15 Kl. 20.15 Kl. 20.35 Velkomst

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til Natura 2000 handleplan

Forslag til Natura 2000 handleplan Forslag til Natura 2000 handleplan 2016-2021 Oreby skov Natura 2000-område nr. 181 Habitatområde nr. H180 Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan for Oreby skov Udgiver: Vordingborg Kommune År: 2016

Læs mere

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelse Juni 2017 Ny motorvej på strækning fra Give til Haderslev Med aftale mellem regeringen (V, LA og K), S, DF,

Læs mere

År: ISBN nr.: Dato: 18.december Må citeres med kildeangivelse

År: ISBN nr.: Dato: 18.december Må citeres med kildeangivelse Titel: Strategisk MiljøVurdering Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021. Ebbeløkke Rev Natura 2000-område nr. 243 Habitatområde nr. 243 Emneord: Habitatdirektivet, fuglebeskyttelsesdirektivet, Miljømålsloven,

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Lokalplan nr. 900.3160 L09 og kommuneplantillæg nr. 15 Kontor/team: Sagsbehandler: Team Plan og Erhvervsudvikling

Læs mere

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for:

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for: N O T A T Afdeling Planlægning Direkte telefon 99741392 E-post tine.reimer@rksk.dk Dato 15. august 2016 Sagsnummer 16-018874 Indhold i miljørapport scoping for: Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025,

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer Notat Vandforsyningsplan 2013 Dato: 13. marts 2013 Udarbejdet af: Ulrik Mathiasen Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer Indledning Notatet omfatter en vurdering af

Læs mere

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Nedenstående matrice er et hjælpeværktøj særligt til scoping af planer og programmer, der er omfattet af lovens 3, stk. 1 nr. 1 og 3, stk. 1

Læs mere

Beskytter lovgivningen den danske natur godt nok?

Beskytter lovgivningen den danske natur godt nok? Beskytter lovgivningen den danske natur godt nok? Naturhistorisk forening for Nordsjælland den 25. april 2012 Hanne Stensen Christensen (Chef for Natur og Vandkontoret Næstved Kommune) Hvad vil jeg sige?

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring Baggrund og formål Formålet med planerne er at

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Lokalplan 311 Off formål, børnehave Støvring Ådal, Støvring Projektansvarlig: Toke Rinfeldt-Iversen (TRI) Miljøvurdering er påbegyndt: 28. 04.17 Miljøvurdering

Læs mere

25 år med VVM Eksempler på vanskelige VVM er. Strategichef Ole Kirk, Vejdirektoratet

25 år med VVM Eksempler på vanskelige VVM er. Strategichef Ole Kirk, Vejdirektoratet 25 år med VVM Eksempler på vanskelige VVM er Strategichef Ole Kirk, Vejdirektoratet 25 år med VVM Direktivet Frederikssundmotorvejen og den iterative proces Frederikssundmotorvejen Trafikale forhold SIDE

Læs mere

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Indkaldelse af ideer og forslag Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Oktober 2009 Hvad er en VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår

Læs mere

Strategisk miljøvurdering

Strategisk miljøvurdering SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET Strategisk miljøvurdering Forslag til Kommuneplan 07-09 Plan/Programtitel: Forslag til Solrød Kommuneplan 07-09 Sagsbehandler: Susanne Prior Malling Dato: 0.06.07 Journalnummer:

Læs mere

Indledning. Ikke teknisk resumé

Indledning. Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Kommuneplan 2013 1 Indhold Indledning... 3 Ikke teknisk resumé... 3 Miljøvurdering... 5 Potentielle områder for ny natur og potentielle økologiske forbindelser... 5 Særligt værdifulde landbrugsområder...

Læs mere

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk 19-09-2017 Sagsnr. 01.02.05-P16-116-17 Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk.. Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.14

Læs mere

VVM FOR DE REGIONALE VANDFORSYNINGER. René Paul Friis Hansen Projektleder, Miljøcenter Roskilde

VVM FOR DE REGIONALE VANDFORSYNINGER. René Paul Friis Hansen Projektleder, Miljøcenter Roskilde VVM FOR DE REGIONALE VANDFORSYNINGER René Paul Friis Hansen Projektleder, Miljøcenter Roskilde Overblik Lov om miljømål/ / Planloven/ VVM VVM specifikt Den regionale vandforsyning i Hovedstaden Proces

Læs mere

Anmeldelse af VVM for forskønnelsesprojekt ved Årslev Engsø

Anmeldelse af VVM for forskønnelsesprojekt ved Årslev Engsø Til. Århus Kommune - post@aarhus.dk Kopi til: Miljøcenter Århus - Sune Ribergaard Henriksen, surhe@aar.mim.dk Århus Kommune - Henning Hermansen, he@aarhus.dk Århus Kommune - Ole Skou Rasmussen, osr@aarhus.dk

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST UDKAST Miljøscreeningsskema Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 2016-03 Odsherred Kommune har i samarbejde med Lejerbo udarbejdet en plan for en boligbebyggelse på ejendommen teglværkskrogen

Læs mere

Kommissorium for Kommuneplan Projektgruppen: Natur

Kommissorium for Kommuneplan Projektgruppen: Natur Kommissorium for Kommuneplan 2009-2020 Projektgruppen: Natur 1. Baggrund Med kommunalreformen er ansvaret for forvaltningen af det åbne land herunder naturen - flyttet fra amterne til kommunerne. Kommunerne

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag VVM- redegørelse af " Fredericia Rangerbanegård henstilling af farligt gods" December 2014 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM (Vurderinger af Virkninger på Miljøet) står for

Læs mere

Proaktiv brug af erstatningsnatur i VVM/SMV

Proaktiv brug af erstatningsnatur i VVM/SMV Proaktiv brug af erstatningsnatur i VVM/SMV Proaktiv brug af erstatningsnatur i VVM/SMV Miljøvurderingsdag 19/8-2015 Martin Hesselsøe (mh@amphi.dk) Biologisk konsulentarbejde siden 1993 Ca. 20 konsulenter

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Lov om miljøvurdering af planer og programmer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015.

Miljøvurdering af planer og programmer. Lov om miljøvurdering af planer og programmer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015. Randers Kommune 2016 vurdering af planer prrammer. Lov om miljøvurdering af planer prrammer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015. Projektets navn: Udkast til Natura 2000-handleplan 2016-2021 for

Læs mere

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø.

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/8 Screening for miljøvurdering af planforslag Rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet er udfyldt

Læs mere

LISE PRÆSTEGAARD Projektleder

LISE PRÆSTEGAARD Projektleder LISE PRÆSTEGAARD Projektleder Miljøvurderinger (VVM og SMV), offentlig miljøadministration, udviklings bistand i praksis (længerevarende projekter), vandløbsøkologi, akvakultur. FØDSELSDATO 29. april 1966

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød

Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød Maj 2011 1 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for

Læs mere

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye VVM-screening i henhold til 3, stk. 1 og bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Læs mere

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025 MARTS 2014 TREKANTOMRÅDET DANMARK MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg

Læs mere

Forslag til Natura 2000 handleplan

Forslag til Natura 2000 handleplan Forslag til Natura 2000 handleplan 2016-2021 Lekkende Dyrehave Natura 2000-område nr. 172 Habitatområde nr. H151 Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan for Lekkende Dyrehave Udgiver: Vordingborg Kommune

Læs mere

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader.

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader. Hedensted Bredal Daugård Assendrup Vejle Stouby Vejle Fjord Natura 2000områder Andkær Brejning Linjeføring fra forundersøgelse Natura 2000-områder Fredninger Børkop Natura 2000 er et internationalt netværk

Læs mere

Natura 2000-handleplan Gurre Sø. Natura 2000-område nr Habitatområde H115

Natura 2000-handleplan Gurre Sø. Natura 2000-område nr Habitatområde H115 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Gurre Sø Natura 2000-område nr. 131 Habitatområde H115 1 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021, Gurre Sø, Natura 2000-område nr. 131, Habitatområde nr. H115 Udgiver:

Læs mere

MapInfo i Energinet.dk. Værktøj til Konfliktanalyser

MapInfo i Energinet.dk. Værktøj til Konfliktanalyser Værktøj til Konfliktanalyser Signe Nepper Larsen Søren Hinge-Christensen COWI 1 Værktøj til konfliktanalyser - hvorfor nu det? Ved planlægning af nye infrastrukturanlæg er der ofte mange linjeføringer

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land BEK nr 782 af 24/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. 010-00311 Senere ændringer til forskriften BEK nr 941 af

Læs mere

Screening. Rømø. Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse ved Lyngvejen

Screening. Rømø. Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse ved Lyngvejen FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse

Læs mere

Natur og landskab i vurdering af vindmøller

Natur og landskab i vurdering af vindmøller Natur og landskab i vurdering af vindmøller Henrik Skovgaard Orbicon A/S Miljøvurderingsdag i Aalborg, 18. august 2016 1 VVM bekendtgørelsens krav om vurdering af virkninger på miljøet, jf. 5 stk. 2. 1)

Læs mere

Ønsker til VVM redegørelsen (scoping)

Ønsker til VVM redegørelsen (scoping) Ønsker til VVM redegørelsen (scoping) rev. 2 Aarhus Kommune lægger vægt på, at VVM redegørelsen bruges til at få en god og let læselig belysning af de miljømæssige konsekvenser af projekter, der er omfattet

Læs mere

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept.

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept. Natur- og friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014 Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Fremlagt på s møde d. 23. sept. 2014 Foto: Aksel Leck Larsen Naturpolitik Ringsted Kommune rummer en storslået natur

Læs mere

Screening for forslag til: Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Regnvandsbassin/sø ved Guldmajsvej i Skagen

Screening for forslag til: Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Regnvandsbassin/sø ved Guldmajsvej i Skagen Bilag Skema til miljøscreening Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenserne. Hvis der svares ja til ét af de to indledende spørgsmål, skal planen miljøvurderes.

Læs mere

VVM for Hønsinge Omfartsvej. Indkaldelse af ideer og forslag

VVM for Hønsinge Omfartsvej. Indkaldelse af ideer og forslag VVM for Hønsinge Omfartsvej Indkaldelse af ideer og forslag November 2012 1 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM (Vurderinger af Virkninger på Miljøet) står for vurdering af visse offentlige og private anlægs

Læs mere

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2 VVm-undersøgelse OMFARTSVEJ VEST OM RIBE DEBATOPLÆG >>> Udbygning af rute 11 Borgermøde 30. september 2013 Se Side 2 UDGIVET September 2013 Vejdirektoratet REDAKTION / FOTOS / LAYOUT / TRYK Vejdirektoratet

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Munke Bjergby Delområde, gravefelt B. Mindre udvidelse mod vest Sorø Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde

Læs mere

132-150 kv kabelhandlingsplan. /Dansk Energi, Jørgen S. Christensen

132-150 kv kabelhandlingsplan. /Dansk Energi, Jørgen S. Christensen 132-150 kv kabelhandlingsplan /Dansk Energi, Jørgen S. Christensen Disposition Baggrunden for arbejdet Eksempler på hvordan kabellægningen kan gennemføres Den politiske aftale Det igangværende samarbejde

Læs mere

Scoping i forbindelse med miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg

Scoping i forbindelse med miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Hjørring Kommune Til berørte myndigheder, organisationer og foreninger Team Plan Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Kommuneplantillæg for klimatilpasning Projektansvarlig: TRI (Rune) Miljøvurdering er påbegyndt:25. juni 2017 Miljøvurdering er afsluttet: 30. august 2017 Kommuneplantillægget

Læs mere

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Debatoplæg VVM-undersøgelse December 2014 VVM-undersøgelse af Rute 54 Næstved-Rønnede I trafikaftalen fra juni 2014 har en række partier i Folketinget besluttet at

Læs mere

AFVÆRGEFORANSTALTNINGER I VVM NATURBESKYTTELSE OG INFRASTRUKTURPROJEKTER

AFVÆRGEFORANSTALTNINGER I VVM NATURBESKYTTELSE OG INFRASTRUKTURPROJEKTER AFVÆRGEFORANSTALTNINGER I VVM NATURBESKYTTELSE OG INFRASTRUKTURPROJEKTER Baggrund Forskningprojekt: Overvågning I VVM Naturbeskyttelse og infratrukturprojekter i VVM DCEA og 15. Juni Fonden Deltagere:

Læs mere

Dato: Sagsnr.: P Indledende screening Ja Nej Bemærkninger Planen er omfattet af lovens

Dato: Sagsnr.: P Indledende screening Ja Nej Bemærkninger Planen er omfattet af lovens Masterplan Ringe Screeningen omfatter 7 principper for byens udvikling: En tilgængelig by En koncentreret, varierende og levende bymidte Et rigt handelsmiljø Et godt ungemiljø Plads til natur og bevægelse

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 16. december 2015]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 16. december 2015] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST- 130-00483 ) Basis oplysninger

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-område nr. 180 Stege Nor. Habitatområde H179. Den enkelte naturplan skal ifølge lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. oktober 2007

Læs mere

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Skema A Screening af Forslag til tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Planens overordnende

Læs mere

Miljøvurdering - screening

Miljøvurdering - screening Miljøvurdering - screening Plan nr.: Tekst: Lokalplan for grønt område ved Sønderparken Skema status Dato Udfyldt/rev. Beskrivelse af rev. af Bygherre A 26/10-2012 LIFA v/jch Team Plan B Miljøvurderingsgruppen

Læs mere

Natura 2000-handleplan Lønborg Hede. Natura 2000-område nr. 73. Habitatområde H196

Natura 2000-handleplan Lønborg Hede. Natura 2000-område nr. 73. Habitatområde H196 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Lønborg Hede Natura 2000-område nr. 73 Habitatområde H196 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021, Lønborg Hede Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune År: 2016 Forsidefoto:

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 65 Dato: 14. marts 2011 Deltagere ved screeningsmøde Mette Vestergaard

Læs mere

FORUNDERSØGELSE. Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE

FORUNDERSØGELSE. Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE FORUNDERSØGELSE Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE Projektleder Ulrik Larsen Dagsorden: Politiske aftaler Hvad er en forundersøgelse Trafikale problemstillinger Løsningsforslag Konsekvenser Trafik,

Læs mere

13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima

13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima 13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima overslag Regn skab 2012 Udvalget for Natur, Miljø og Klima 7.934 14.652 14.197 14.195 14.152 14.152 Planlægning 91 101 101 101 101 101 Natur og miljø 12.50 3 14.155

Læs mere

Natura 2000-handleplan Stubbe Sø

Natura 2000-handleplan Stubbe Sø Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stubbe Sø Natura 2000-område nr. 48 Habitatområde H44 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stubbe Sø Udgiver: Syddjurs Kommune År: 2017 Forsidefoto: Trævlekrone fra

Læs mere

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling Screening for pligt til miljøvurdering af forslag til Lokalplan 4.27 for boligområde ved Skibstrup Stationsvej og Tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2013-2025 samt udkast til udbygningsaftale Lokalplanens,

Læs mere

Udbygning af det danske system for gastransport. Vurdering af virkninger på miljøet. VVM-redegørelse

Udbygning af det danske system for gastransport. Vurdering af virkninger på miljøet. VVM-redegørelse Udbygning af det danske system for gastransport Vurdering af virkninger på miljøet VVM-redegørelse 1 Titel Udbygning af det danske system for gastransport. Vurdering af virkninger på miljøet. VVM-redegørelse

Læs mere

SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE FOR MILJØPÅVIRKNINGERNE AF ODSHERRED KOMMUNEPLAN 2013 INDHOLD. 1 Indledning 2

SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE FOR MILJØPÅVIRKNINGERNE AF ODSHERRED KOMMUNEPLAN 2013 INDHOLD. 1 Indledning 2 SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE FOR MILJØPÅVIRKNINGERNE AF ODSHERRED KOMMUNEPLAN 2013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ODSHERRED KOMMUNE

Læs mere

Den klimatilpassede kommuneplan. Et Plan09-projekt. December 07. Projektplan

Den klimatilpassede kommuneplan. Et Plan09-projekt. December 07. Projektplan Den klimatilpassede kommuneplan Et Plan09-projekt December 07 Projektplan PROJEKTPLAN I projektplanen redegøres for selve projektets indhold og realisering i en række trin. I projektplanen er tilføjet

Læs mere

7. Miljøvurdering 171

7. Miljøvurdering 171 7. Miljøvurdering 171 Sammenfattende miljøvurdering Miljøvurderingen belyser miljøpåvirkningerne af de ændringer, der er indarbejdet i Kommuneplan 2013-2025 set i forhold til Kommuneplan 2009-2021. Miljøvurderingen

Læs mere

Planlovsystemet. Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen

Planlovsystemet. Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen Planlovsystemet Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen Miljøministeriet fra oktober 2007 Ministeren Departement Center for Koncernforvaltning Naturklagenævn Miljøklagenævn Miljøstyrelsen By-

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for A.P. Grønt, Søgårdsvej, matr.nr. 18m, Ølstykke By, Ølstykke

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for A.P. Grønt, Søgårdsvej, matr.nr. 18m, Ølstykke By, Ølstykke Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for A.P. Grønt, Søgårdsvej, matr.nr. 18m, Ølstykke By, Ølstykke 1. Projektbeskrivelse Ansøger Per og Annette Hardenberg, AP Grønt Anlæg

Læs mere

NOTAT. Svana Sjælland J.nr. SVANA Ref. mamor/niple Januar 2017

NOTAT. Svana Sjælland J.nr. SVANA Ref. mamor/niple Januar 2017 NOTAT Svana Sjælland J.nr. SVANA-5660-00001 Ref. mamor/niple Januar 2017 Sammenfattende redegørelse Natura 2000-område N142, Saltholm og omliggende hav Denne sammenfattende redegørelse er udarbejdet i

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 029 Dato: 5. oktober 2009 Sagsbehandler: jrhan J.nr.: 017684-2008 Dok. nr.: 454708 LÆSEVEJLEDNING

Læs mere

VVM-tilladelse. For Havmøllepark Horns Rev 3 til Energinet.dk. November 2014

VVM-tilladelse. For Havmøllepark Horns Rev 3 til Energinet.dk. November 2014 VVM-tilladelse For Havmøllepark Horns Rev 3 til Energinet.dk November 2014 1 Del 1: Forslag til Kommuneplantillæg til Kommuneplan 2013 for Varde Kommune Kommuneplan 2014-2026 for Esbjerg Kommune Kommuneplan

Læs mere

miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre

miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre Checkliste til brug for stillingtagen til miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag Checklisten har til formål at foretage en hurtig vurdering af, hvorvidt et forslag har væsentlige

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Bilag 1: Oversigt for relevant lovgivning ifm. VVM for Esbjerg Ny Sydhavn.

Bilag 1: Oversigt for relevant lovgivning ifm. VVM for Esbjerg Ny Sydhavn. Bilag 1: Oversigt for relevant lovgivning ifm. VVM for Esbjerg Ny Sydhavn. I dette bilag er lovgivning af relevans for planarbejdet og miljøvurderingerne oversigtsmæssigt beskrevet. 1.1 PLANLOVEN OG VVM

Læs mere

Principbeslutning om forlægning af Storskovvej ved Constantinsborg A/S med forbehold for, at der opnås de nødvendige myndighedstilladelser.

Principbeslutning om forlægning af Storskovvej ved Constantinsborg A/S med forbehold for, at der opnås de nødvendige myndighedstilladelser. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 12. september 2016 Forlægning af Storskovvej ved Constantinsborg Principbeslutning om forlægning af Storskovvej ved Constantinsborg

Læs mere

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Arkitekter og Planlæggere AS Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Afdeling Gothersgade 35 DK-1123 København K Tel 3391 6266.

Læs mere

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016.

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016. Afgørelse om ikke VVM-pligt for [anlæg] er indsat i godkendelsen af recyclingsafdelingen og findes sammen med revurderingen af miljøgodkendelsen for hele Grundfos A/S Bilag A Skema til brug for screening

Læs mere

Planen kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. 3 stk. 1 pkt. 2

Planen kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. 3 stk. 1 pkt. 2 , Kommuneplan 201 Kommuneplanens kapitler er screenet individuelt. Derfor vil nedenstående ikke være udfyldt med x, men med tal: 1, 2, etc. Disse henviser til kommuneplanens kapitler. Kommuneplanens kapitler

Læs mere

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig Screeningskema til: Plan/Programtitel: Lokalplan: 218.4, Børnehave Alle 3 m.fl. Sagsbehandler: Helene Jørgensen Dato: 11. december 2014, rev. 20. januar 2015 Journalnummer: 14/8866 SCREENING Befolkning

Læs mere

VEJDIREKTORATETS UDARBEJDELSE AF BESLUTNINGSGRUNDLAG

VEJDIREKTORATETS UDARBEJDELSE AF BESLUTNINGSGRUNDLAG Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 278 Offentligt VEJDIREKTORATETS UDARBEJDELSE AF BESLUTNINGSGRUNDLAG PRÆSENTATION AF TILRETTELÆGGELSE OG GENNEMFØRELSE AF BESLUTNINGSGRUNDLAG

Læs mere

Køge Kommune. Miljøvurdering Køge Nord RESUMÉ

Køge Kommune. Miljøvurdering Køge Nord RESUMÉ Køge Kommune Miljøvurdering Køge Nord RESUMÉ Køge Kommune Miljøvurdering Køge Nord Resumé Rekvirent Køge Kommune Teknisk Forvaltning Byg og Plan Torvet 1 4600 Køge Kontaktperson Henrik Holmer Rådgiver

Læs mere