Uddannelse Cand. scient. i biologi, Københavns Universitet, Botanisk Institut 1994.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelse Cand. scient. i biologi, Københavns Universitet, Botanisk Institut 1994."

Transkript

1 Curriculum Vitae Navn Speciale Nationalitet SIGNE NEPPER LARSEN Terrestrisk økologi, biodiversitet, vegetation og vådområder. VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet), Natura 2000, naturbeskyttelse- og forvaltning, landskabsøkologi, planlægning i det åbne land, formidling. Dansk Fødselsdato 29. februar 1968 Ægteskabelig stilling Gift, 2 børn Uddannelse Cand. scient. i biologi, Københavns Universitet, Botanisk Institut Kursus "Planlægning i det åbne land", Institut for Økonomi, Skov og Landskab, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole Post graduate kursus "Processer og mekanismer i landmiljøet" (12 ECTS points), Syddansk Universitet, Særlige kvalifikationer Bestyrelsesmedlem af Dansk Botanisk Forening, Hovedforeningen. Redaktør af URT, botanisk tidsskrift udgivet af Dansk Botanisk Forening. Godkendt censor for kandidatuddannelsen i biologi og for folkeskolelærernes liniefag i biologi på de danske lærerseminarier. Medlem af Innovationsrådet, Vand og Miljø divisionen, COWI. Udpeget ekspert vedr. naturbeskyttelse og botanik for Miljøklagenævnet Sprog Tale Læse Skrive Dansk Modersmål Engelsk Godt Udmærket Godt Tysk Rimeligt Godt Ringe Fransk Rimeligt Godt Ringe Svensk Godt Udmærket Godt Russisk Begynderniveau Nøglekvalifikationer Signe Nepper Larsen er seniorprojektleder i COWI med Natura 2000 og naturbeskyttelse som speciale. Hun er specialiseret i vegetationsøkologi og naturforvaltning, særligt ferske enge og moser samt landskabsøkologiske og planlægningsmæssige problemstillinger. Siden 1989 har Signe Nepper Larsen arbejdet professionelt med dansk naturforvaltning, især registrering, overvågning og pleje af beskyttet natur. I COWI har Signe Nepper Larsen været ansat siden 1995 som biolog og projektleder med VVM-redegørelser for højspændingsanlæg og gastransmissionsledninger, vejanlæg, færgeterminal, renseanlæg, messecenter og lufthavn. Hun har stor erfaring med vådområdeforvaltning, naturgenopretning, regionplanlægning, vegetationsudvikling i moser og enge i forhold til vandstandsændringer, naturressourcer og -genopretning i urbane miljøer. Rev. 28 apr 2009

2 2 / 19 Udover en akademisk baggrund har Signe Nepper Larsen lang og varieret erfaring med formidling af natur- og miljøemner i form af artikler, web-publicering og hjemmesider, blad- og bogproduktion, ekskursioner m.v.; hun er redaktør og grafisk tilrettelægger af det botaniske tidsskrift URT, og tidligere har hun stået for redigering og produktion af forskellige bøger og tidsskrifter for Københavns Universitet og Skov- og Naturstyrelsen. Signe Nepper Larsen underviser i miljøvurdering og naturbeskyttelse på Københavns Universitet samt holder foredrag og kurser om samme emner hos bl.a. Center for Offentlig Kompetenceudvikling, Dansk Byplanloaboratorium og IDA Miljø. Beskæftigelsesoversigt Periode Arbejdsgiver Titel og hovedopgaver COWI, Afd. for Miljø, Natur, Sundhed og Sikkerhed Seniorprojektleder for Natura 2000 og naturbeskyttelse COWI, Afd. for Miljø og Natur Biolog. Projektleder for VVM og naturforvaltning. Specialist i økologi og vegetation Danmarks Geologiske Undersøgelse, Geobotanisk Afd. Videnskabelig assistent. Projekt "Fortid og flora" Storstrøms Amt, Natur- og Plankontoret 1995 Skov- og Naturstyrelsen, Driftsplankontoret 1994 Skov- og Naturstyrelsen, Økologisk Kontor 1994 Københavns Universitet, Botanisk Institut Sagsbehandler med ansvar for beskyttede naturtyper og regionplanlægning. Tekstkonsulent på bogen "Særligt beskyttet naturskov". Forfatter til monografien "Den ferske eng - en beskyttet naturtype". Koordinator for faget Miljøteknologi og -forvaltning, Københavns Universitet Ornis Consult, København Botaniker. Kortlægning af jyske heder. LIFE-Project Humanistisk Forskningscenter "Menneske og Natur", Odense Universitet Biologisk konsulent på plancheudstillingen "Hvad gør EF ved landskabet?" Det Naturvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Medredaktør på Det Naturvidenskabelige Fakultets månedsblad 'hovedområdet' samt konsulent på produktion af studiehåndbøger.

3 3 / Fyns Amt, Natur- og Vandmiljøafdelingen Botaniker. Feltregistrering af moser og enge i henh. til 3 i Naturbeskyttelsesloven. Udlandserfaring Udvalgte arbejdsopgaver Letland, Litauen, Sverige. Projektleder. VVM-redegørelse og miljørvurdering af planer for udbygning af højspændingsanlægget mellem Kassø og Tjele. VVM-redegørelsen følger retningslinierne for EUs VVM-direktiv. Arbejdet omfatter feltarbejde for landskab, natur og kulturspor, arealanvendelse, konsekvensvurdering for mennesker, flora, fauna, luft, jord og vand, konsekvensvurdering for Natura 2000, samt forslag til afværgeforanstaltninger for at mindske eller kompensere miljøpåvirkningerne. Strækningen er 180 km lang og omfatter etablering af et nyt luftledningsanlæg samt udvidelser på eksisterende transformerstationer. Projektet gennemføres i samarbejde med Orbicon og Birk Nielsen. Kunde: Energinet.dk i gang. Kvalitetsansvarlig for natur m.v. VVM-redegørelse for ny hovedtransmissionsledning for transport af naturgas mellem Sæby og Egtved (SKANLED). VVM-redegørelsen følger retningslinierne for EUs VVM-direktiv. Arbejdet omfatter feltarbejde for landskab, natur og kulturspor, arealanvendelse, konsekvensvurdering for mennesker, flora, fauna, luft, jord og vand, konsekvensvurdering for Natura 2000, samt forslag til afværgeforanstaltninger for at mindske eller kompensere miljøpåvirkningerne. Projektet gennemføres i samarbejde med Orbicon. Kunde: Energinet.dk i gang. Syns- og skønsmand. Sag efter naturbeskyttelseslovens bestemmelser om beskyttet natur Fromsseier Plantage A/S ctr. Naturklagenævnet. Signe Nepper larsen fungerer som syns- og skønsmand for denne sag, udpeget af Højesteret. Kunde: Advokatfirmaet Thuesen, Bødker & Jæger, i gang. Disciplinleder Plan og natur. VVM for det danske landanlæg ved Fehmarnbelt fixed link. Disciplinlederansvar for opgaven "Planning and nature" i forbindelse med VVM for de danske landanlæg på Lolland. Kunde: Femern Bælt A/S, i gang Projektleder. Forskønnelsesprojekt og kabelhandlingsplan. I forbindelse med elinfrastrukturrapporten fra efteråret 2008 er der igangsat et arbejde med forskønnelse af det eksisterende 400 kv-luftledningsnet og en kabelhandlingsplan for luftledninger på 132/150 kv-niveauet. COWI indgår som rådgiver for Energinet. dk for at vurdere de miljømæssige konsekvenser og producere tematiske kort, bl.a. på basis af det udviklede GIS-værktøj. En stor del af arbejdet foregår i arbejdsgrupper, hvor bl.a. statens miljøcentre samt de reigonale transmissionsselskaber også deltager. Kunde: Energinet.dk, Projektleder. Idekatalog om nationalparkplaner. I forbindelse med etablering af 5 nye nationalparker i Danmark har COWI for Skov- og Naturstyrelsen udarbejdet et idekatalog med eksempler fra hele verden på nationalparkplaner.

4 4 / 19 Eksemplerne er inddelt i 9 temaer: Zonering, natur- og landskabsværdier, naturoplevelser og friluftsliv, kulturhistoriske værdier, markedsføring, samarbejdsaftaler, inddragelse af frivillige, revision af planer og medfinansiering. Resultatet er en grafisk layoutet publikation med mange illustrationer. Publikationen kan findes på Kunde: Skov- og Naturstyrelsen, Projektleder. Ilandføring Havmøller Djursland. Energinet.dk har igangsat VVM for en ny stor havmøllepark ved Anholt. Der planlægges et kabel fra parken og ind til et sted på Djursland, hvor der skal kobles op med en ny kabelforbindelse, der strækker sig frem til station Trige nord for Århus. Projektet går ud på at undersøge mulighederne for den mest optimale ilandføringssted set ud fra miljømæssige hensyn samt placering af en 250 m bred korridor til det nye kabel henover Djursland og til station Trige. Ilandføringsstedet og korridoren til kablet skal defineres, så det kan optages i kommuneplan 2009 for Norddjurs og Syddjurs Kommuner. Ved fastlæggelse af korridoren anvendes bl.a. det GIS-værktøj, som Energinet.dk og COWI har udarbejdet sammen. Kunde: Energinet.dk i gang. Assisterende projektleder. Miljøvurdering af vandplanerne. Statens vandplaner, som udarbejdes i henhold EU's vandrammedirektiv og den danske miljømålslovgivning skal miljøvurderes i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Opgaven omfatter bl.a. metodeudvikling til miljøvurdering af retningslinjer og miljømål, paradigme for miljøvurdering for hvert af de 23 hovedvandoplande, processtøtte og udarbejdelse af samlet miljøvurdering. Kunde: Miljøcenter Ringkøbing og By- og Landskabsstyrelsen, Projektleder. VVM og miljøvurdering af Carlsberggrunden "Vores by". Bryggeriet Carlsberg er i disse år ved at flytte produktionen af øl og vand til Fredericia. Der er gået en planproces i gang med omdannelse af de tidligere erhvervsarealer til en helt ny bydel i København "Vores by". COWI har stået for udarbejdelsen af VVM og miljøvurdering af projektet. Planen er at skabe boliger og arbejdspladser samt områder for detailhandel og kulturliv. Miljøvurderingen omfatter konsekvenserne ved denne udbygning inkl. ny infrastruktur, dannelsen af rekreative byrum m.v. Kunde: Carlsberg Ejendomme A/S, i gang. Projektbiolog. Vejledning for miljøansvarsdirektivet. Bistand til Miljøstyrelsen med udarbejdelse af vejledning til Miljøansvarsdirektivet, med særligt fokus på beskyttet natur og arter. Kunde: Miljøstyrelsen, Kvalitetsansvarlig. Naturplanlægning i Roskilde Kommune. Kortlægning af de naturmæssigt vigtigste områder i Roskilde Kommune. For hvert område derudover en nærmere vurdering af trusler og potentialer samt en overordnet plan for en fremtidig naturindsats i kommunen. Kunde: Roskilde Kommune, i gang Underviser. Kursus i VVM for anlæg på søterritoriet. To dages internatkursus for Kystdirektoratet under Trafikministeriet vedr. VVM, lovgivning, meto-

5 5 / 19 de, proces m.v. Kunde: Dansk Magisterforenings Efteruddannelse og Kystdirektoratet, Ressourceperson. VVM for Københavns Energis vandindvinding. I forbindelse med Københavns Energis ansøgning om fornyede indvindingstilladelser inden 2010 for 6 vandværker på Sjælland har Miljøcenter Roskilde stillet krav om udarbejdelse af VVM-redegørelser for alle vandværkernes indvindingsområder med tilhørende kildepladser og øvrige anlæg. VVM-redegørelserne skal afstemmes med den igangværende vand- og naturplanlægning i henhold til Vandrammedirektivet og Natura 2000-direktiverne. Signe Nepper Larsen er udlånt til Københavns Energi som ekspert for VVM og Natura 2000 for disse 6 parallelle VVM-processer. Kunde: Københavns Energi, Assisterende projektleder. Handlingsplan for biodiversitet i Odense Kommune. Odense Kommune har påtaget sig at medvirke til at stoppe tilbagegangen i biodiversitet inden 2010 som er en EU-målsætning. COWI har bistået med at udpege indsatsområder hvor biodiversiteten kan fastholdes og øges, enten ved en vedholdende indsats eller nye tiltag. Udpegningen blev lavet på baggrund af en detaljeret analyse af naturen i kommunen, ud fra tilgængelig viden om naturtyper, planter, fugle, svampe, insekter og pattedyr. Kunde: Odense Kommuner Projektleder. Arealkortlægning af kildepladser ved Søndersøværket. Biologisk og landskabelig beskrivelse, værdisætning og vurdering af virkninger af naturforvaltningen af området samt mulighed for rekreativ udnyttelse. Vurdering af påvirkninger af naturen ved ændret vandindvinding som led i VVM for indvindingen under Søndersø. Forslag til plejetiltag for at styrke naturværdierne i området. Kunde: Københavns Energi, Projektbiolog. Naturbeskyttelsessag vedr. sommerhus på Læsø. COWI har ydet specialistrådgivning mht. biologi, naturbeskyttelse og jura vedr. en verserende sag om et ulovligt opført sommerhus på Læsø. Kunde: Læsø Kommune, Projektleder. Kommuneplantillæg og lokalplan for det vestjyske højspændingsnet til ny havmøllepark Horns Rev 2. Miljøvurdering af planerne for det nye højspændingsanlæg mellem Blåbjerg og Endrup, der er valgt udført som jordkabel hele vejen samt opførelse af en kabelstation ved Blåbjerg Klitplantage. Miljørapporterne følger retningslinierne for EUs SMV-direktiv. Kunde: Energinet.dk i gang. Underviser. Kursus i naturbeskyttelsesloven. Kurset er et grundkursus for de nye sagsbehandlere i kommunernes forvaltninger, som har fået myndighedsansvaret for naturbeskyttelsesloven overgivet fra amterne efter strukturreformen. Kurset varede 3 dage med intensiv undervisning, forelæsninger, gruppearbejde og registreringer i felten. Kunde: Center for Offentlig Kompetenceudvikling 2007.

6 6 / 19 Disciplinleder for Natura Tange Sø og Gudenåens passage - supplerende beslutningsgrundlag. COWI har for Danmarks Naturfredningsforening set nærmere på forskellige nye scenarier for Gudenåens passage ved Tangeværket i forhold til de tidligere udførte undersøgelser for Miljøministeriet og Fødevareministeriet, herunder om nogle af scenarierne kan leve op til Vandrammedirektivet og Natura 2000-direktiverne. Kunde: Danmarks Naturfredningsforening Projektleder. VVM for Bryghusgrunden i København. Realea A/S planlægger et nyt byggeri på ca m 2 på Bryghusgrunden. Byggeriet vil indeholde Dansk Arkitektur Center, kontorarealer, boliger og restaurant samt en underjordisk parkeringskælder. I forbindelse med planlægning af byggeriet bistår COWI bygherren med at gennemføre en VVM-redegørelse, som især fokuserer på projektets konsekvenser for grundvand og afledte effekter med f.eks. forurenet jord, byrum og rekreative interesser, gener i anlægsfasen i form af støj og luftforurening samt de trafikale konsekvenser. Opgaven omfatter procesrådgivning i VVM, trafikale scenarier, udarbejdelse af VVM-redegørelse og ikketeknisk resume. Desuden står COWI for myndighedshåndtering på bygherrens vegne. Kunde: Realea A/S i gang. Projektleder. Analyse og konsekvensvurdering ved kabellægning af det danske luftledningsnet. Energinet.dk har i dag ansvaret for transmission af el i Danmark via højspændingsanlæg, som består af ca km luftledninger samt nogle steder jordkabler med et spændingsniveau på 150 eller 400 kv. Mange steder er pres for at få ændret luftledningerne til jordkabler, bl.a. af hensyn til byudvikling, sundhed, landskabs- og naturbeskyttelse. Med udgangspunkt i en eksisterende luftledning ved Middelfart opstiller COWI et GIS-system, der kan anvendes til konsekvensvurdering af tekniske, miljømæssige og økonomiske fordele og ulemper ved kabellægning af luftledninger. Kunde: Energinet.dk i gang. Projektleder. VVM-redegørelse for det vestjyske højspændingsnet til ny havmøllepark Horns Rev 2. VVM-redegørelsen følger retningslinierne for EUs VVM-direktiv. Arbejdet omfatter feltarbejde for landskab, natur og kulturspor, arealanvendelse, konsekvensvurdering for mennesker, flora, fauna, luft, jord og vand, konsekvensvurdering for Natura 2000, samt forslag til afværgeforanstaltninger for at mindske eller kompensere miljøpåvirkningerne. Redaktør af VVM-redegørelse og ikke-teknisk resume. COWI er kundens rådgiver for VVM-proces, deltagelse i offentlighedsfaser og information til borgerne. Desuden ansvarlig for redigering, layout og formidling af alle rapporter. Kunde: Energinet.dk i gang. Projektbiolog. Naturgenopretning i Store Åmose på Vestsjælland, skitseprojektering. Forundersøgelse og skitseprojektering for naturgenopretning af Åmosen på Sjælland. Topografisk og hydraulisk modellering med simulering af muligheder for vandstandshævning med henblik på øgede naturværdier og beskyttelse af kulturarv. Opstilling af beslutningsgrundlag for den videre proces med vurdering af 4 scenarier for hævning af det øvre grundvandsspejl, konsekvensvurdering, plejetiltag, lodsejeranliggende, juridiske og økonomiske for-

7 7 / 19 hold. Disciplinleder for udarbejdelse af Natura 2000-basisanalyse og indledende naturplanlægning. Kunde: Skov- og Naturstyrelsen, Odsherred Statsskovdistrikt, Disciplinleder. VVM for LCH Import, Nørholm. LCH Import er en af Danmarks største importører af fyrværkeri og ligger ved Nørholm ca. 2 km vest for Ålborg. I forbindelse med de skærpede regler på området i 2005 har LCH Import ønske om at udvide arealet for virksomheden. Dette har resulteret i igangsættelse af en VVM-procedure, da virksomheden ligger i landzone og desuden skal godkendes efter særlige regler i henhold til miljø, sikkerhed, arbejdsmiljø m.v. Kunde: LCH Import, Ekstern vejleder for stud. scient. Jonas Klinck. Bachelorprojekt "Odense Svendborg Motorvejens indflydelse på den omkringliggende natur, herunder vurdering af VVM-proceduren samt habitatdirektivet". I samarbejde med Københavns Universitet, Biologisk Institut, Projektbiolog. Byggemodning Langagergård. Greve Kommune har planer om et byggemodningsprojekt i området Langagergård med ca. 750 boliger i det åbne land. COWI er entreprenørens rådgiver mht. projektering, miljøhensyn, myndighedsbehandling og pleje- og landskabsplan. Arbejdet omfatter blandt andet biologisk vurdering af konsekvenser for eksisterende naturområder samt plejeplan for etablering af enge, vandløb, overdrev og beplantning. Kunde: Gorm Hansen & Søn, Projektleder. Miljørådgivning og Natura 2000 konsekvensvurdering for udvidelse af Hundested Havn. I forbindelse med Hundested Havns planer om at udvide havnearealet med 7 ha ind i et Natura 2000-område har COWI ydet miljørådgivning om myndighedsbehandling og udarbejdet en Natura konsekvensvurdering, der lever op til de nyeste regler på området og den seneste skærpelse med Muslingedommen i EF-domstolen. Kunde: Hundested Havn I/S i gang. Projektbiolog. Naturplejeplan for Trekroner Søområde, Roskilde. Plejeplanen omfatter biologisk kortlægning samt forslag til fremtidig drift og pleje, herunder græsning, og formidling og undervisningstilbud i det nye rekreative område. Kunde: Roskilde Kommune i gang. Projektbiolog. Handlingsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Odense Kommune. Odense Kommune vil gerne styrke indsatsen i bekæmpelsen af Kæmpe-Bjørneklo på både offentlige og private arealer. Opgaven har bestået i en kortlægning, udpegning af kritiske bestande, forslag til prioritering af indsatsen og udarbejdelse af handlingsplan. Kunde: Odense Kommune 2005 Projektleder. Arealkortlægning af kildepladser ved Thorsbro. Biologisk og landskabelig beskrivelse, værdisætning og vurdering af virkninger af naturforvaltningen af området samt mulighed for rekreativ udnyttelse. Forslag til plejeplan for at styrke naturværdierne i området, herunder restaurering af vandløb. Kunde: Købehavns Energi, 2005.

8 8 / 19 Projektleder. Overvågning af retablering af overdrev ved Regnemark. Biologisk/botanisk overvågning af permanente prøvefelter på værdifulde overdrevsarealer ved Københavns Energis vandværk ved Regnemark. Opgaven omfatter feltarbejde, databehandling, vegetationsøkologisk vurdering og rapportering. Kunde: Købehavns Energi, i gang. Projektbiolog. Arealkortlægning og konsekvensvurdering for øget vandindvinding ved Knabstrup Enge. Holbæk Vand planlægger at øge vandindvindingen i et stort område vest for Holbæk, Knabstrup Enge, hvor der ligger store mose- og engområder. Der er udført biologisk feltarbejde, kortlægning og konsekvensvurdering ved at øge vandindvindingen i området. Kunde: Holbæk Vand, Projektleder. Biologisk rådgivning for opførelse af et fritidshus i Rågeleje. I forbindelse med ønske om etablering af et fritidshus på en grund, der delvist er omfattet af 3 i naturbeskyttelsesloven har COWI fungeret som bygherrens rådgiver. Naturinteresserne er kortlagt, og desuden har opgaven omfattet myndighedsbehandling. Kunde: Pustaca, Projektleder. Biologisk rådgivning og byggetilsyn for nyt boligområde i Ny Hammersholt. I forbindelse med byggemodning og anlæg af 9 enfamilieshuse har COWI fungeret som rådgiver og tilsyn for at varetage naturbeskyttelsesinteresserne på en grund i Ny Hammersholt i Hillerød Kommune. Opgaven har også omfattet myndighedsbehandling og lodsejerorientering. Kunde: CH Arkitekter Projektleder. VVM-redegørelse for en ny 55 km lang 400 kvhøjspændingsledning mellem Vejen og Kassø samt saneringer i Sønderjyllands, Ribe og Vejle Amter. VVM-redegørelsen følger retningslinierne for EUs VVM-direktiv. Arbejdet omfatter feltarbejde for landskab, natur og kulturspor, arealanvendelse, konsekvensvurdering for mennesker, flora, fauna, luft, jord og vand, konsekvensvurdering for Natura 2000, samt forslag til afværgeforanstaltninger for at mindske eller kompensere miljøpåvirkningerne. Redaktør af VVM-redegørelse og ikke-teknisk resume. COWI er kundens rådgiver for VVM-proces, deltagelse i offentlighedsfaser og information til borgerne. Desuden ansvarlig for redigering, layout og formidling af alle rapporter. Kunde: Eltra i gang. Projektleder. VVM-redegørelse for SuperDome Kolding. Speed Sport ved Ole Olsen har planer om at realisere en multiarena for sport og andre events nord for Kolding - SuperDome Kolding. Der udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet i tæt samarbejde med Kolding Kommune, som samtidig står for lokalplan og SMV. Arbejdet omfatter kortlægning af landskab, natur og kulturspor, arealanvendelse, konsekvensvurdering for mennesker, flora, fauna, luft, jord, overfladevand og ikke mindst grundvand samt forslag til afværgeforanstaltninger for at mindske eller kompensere miljøpåvirkningerne. Kunde: Kolding Kommune i gang.

9 9 / 19 Projektbiolog. Pilotprojekt Nationalpark Lille Vildmose. Opgaven omfatter udarbejdelse af vision for Lille Vildmose Nationalpark med opstilling af forslag til forskellige scenarier. Deltagelse i borgermøder. Samfundsøkonomisk analyse af konsekvenserne af visionen, samt en tidsplan for gennemførelse af visionen. Der gives forslag til organisation, administration af finansiering af nationalparken. Udarbejdelse af slutrapport til den nationale følgegruppe og miljøministeren. Kunde: Skov- og Naturstyrelsen Projektleder. Naturplanlægning for nyt byområde i Hillerød Kommune. Indarbejdelse af naturhensyn i planlægningen af nyt byområde på 2 km 2 i Hillerød. Opgaven omfatter kortlægning af eksisterende naturværdier, planmæssige bindinger, landskabshistorisk analyse og spredningsøkologiske forhold. I naturplanlægningen gives der konkrete bud på tiltag, som forbedrer naturen samtdigi med at der bliver flere oplevelser for de kommende beboere i området. Kunde: Hillerød Kommune Projektbiolog. Forundersøgelse for VMP II-vådområdeprojekt langs Ganer Å, som omfatter arealopmåling, teknisk og biologisk konsekvensvurdering, arealanvendelse, natur- og vandkvalitetsvurderinger, hydraulisk og projektforslag for etablering af vådområder. Kunde: Ringkjøbing Amt Projektbiolog. Konsekvensvurdering af kystradar. For Forsvarets Bygningstjeneste har COWI vurderet konsekvenserne af opsætning af 7 kystradarmaster i Natura 2000-områder. Formålet er specifikt at vurdere, om anlæg og drift af masterne har konsekvenser for de arter og naturtyper, som områderne er udpeget på grundlag af, herunder om deres bevaringsmålsætning bliver negativt påvirket af masterne. Kunde: Forsvarets Bygningstjeneste Projektleder. Pilotprojekt Nationalpark Møn, naturplanlægning. Miljøministeriet har startet en proces med etablering af 7 nationalparker i Danmark. COWI har arbejdet for et af pilotprojekterne Nationalpark Møn med naturplanlægning mellem Natura 2000-områderne ved Ulvshale og Høje Møn. Naturplanlægning omfatter kortlægning af naturværdier, opgørelse af naturens tilstand og trusler mod biologisk mangfoldighed samt potentialer for at styrke eksisterende naturværdier eller skabe/genskabe nye naturområder. Historiske og nye data om flora og fauna er gennemgået sammen med historiske og nye kort. I projektet har der været anvendt GIS, og der er gennemført feltbesigtigelse af alle relevante naturområder. Endelig har en del af projektet omhandlet formidling af naturplanlægningen til lodsejere og de forskellige arbejdsgrupper i pilotprojektet. Der er udarbejdet et idekatalog med forslag til fremtidig naturforvaltning i nationalparken. Kunde: Pilotprojekt Nationalpark Møn, Falster Statsskovdistrikt Projektleder. Pilotprojekt for effektvurdering af plejetiltag og ændringer i vandindvinding. Københavns Energi, Vandforsyningen har sammen med COWI igangsat et pilotprojekt. Formålet er at lave udarbejde en metode til at evaluere naturpleje og fremtidig vandindvinding ved hjælp af naturovervågning på 55 kildepladser på Sjælland. I pilotprojektet er anvendelsen af GIS i fokus som et redskab til at opgøre overvågningsbehovet i forhold til anden naturbe-

10 10 / 19 skyttelse i områderne. Ramsø Kildeplads er udvalgt som forsøgsområde for overvågningen, da kildepladsen ligger i et område med mange beskyttelsesinteresser, herunder Natura Forskellige overvågningsmetoder for vegetation og padder er afprøvet i felten, og vegetationsdata er analyseret ved hjælp af numeriske analyser som ordination. I pilotprojektet er udviklet et paradigme for det fremtidige effektvurderingsprogram for naturen på Københavns Energis kildepladser. Kunde: Københavns Energi, Vandforsyningen, Projektleder. VVM-redegørelse for en ny 3 km lang 400 kvhøjspændingsledning mellem Nordjyllandsværket og transformerstationen i Vester Hassing i Nordjyllands Amt. VVM-redegørelsen følger retningslinierne for EUs VVM-direktiv. Arbejdet omfatter feltarbejde for landskab, natur og kulturspor, arealanvendelse, konsekvensvurdering for mennesker, flora, fauna, luft, jord og vand, konsekvensvurdering for Natura 2000, samt forslag til afværgeforanstaltninger for at mindske eller kompensere miljøpåvirkningerne. COWI er kundens rådgiver for VVM-proces, deltagelse i offentlighedsfaser og information til borgerne. Desuden ansvarlig for redigering, layout og formidling af alle rapporter. Kunde: Eltra Projektbiolog. Forundersøgelse for VMP II-vådområdeprojekt langs Lyngbygårds Å, som omfatter arealopmåling, teknisk og biologisk konsekvensvurdering, arealanvendelse, natur- og vandkvalitetsvurderinger, hydraulisk og projektforslag for etablering af vådområder. Kunde: Århus Amt, Projektleder. Plejeplan for de grønne områder i Ramsø Kommune. Plejeplanen omfatter pleje og vedligehold af grønne områder i kommunen, herunder styrkelse af naturindholdet og de rekreative værdier. Kunde: Ramsø Kommune Projektbiolog. Holmegårds Mose, naturpleje og naturgenopretning - forundersøgelser. Som led i en udvidelse af den eksisterende fredning er der iværksat en lang række forundersøgelser af mulighederne for at styrke naturindholdet i Holmegårds Mose ved forskellige naturgenopretnings- og naturplejetiltag. Forundersøgelserne har omfattet detaljeret registrering af flora og fauna inden for den nye fredningsgrænse, opmåling, hydrologiske undersøgelser, forslag til vandstandshævning, konsekvensvurdering og forslag til naturpleje. Forundersøgelserne skal danne grundlag for gennemførsel af den nye fredningssag. Kunde: Danmarks Naturfredningsforening, Disciplinleder for natur, kulturhistorie og planforhold. VVM-redegørelse for Roskilde Lufthavn ved Tune. COWI laver VVM-undersøgelse for udvidelse af Roskilde Lufthavn. Udvidelsen omfatter en forlængelse af den ene startbane med 300 m, og en opretholdelse af årlige operationer, herunder store operationer m ed fly over 10 tons. I VVM-undersøgelsen vurderes virkningerne på trafik, natur- og kulturlandskaber, jord, overflade- og grundvand, støj, luft og klima, ressourcer og affald samt socioøkonomi. Der indarbejdes afværgeforanstaltninger. Kunde: Københavns Lufthavne, 2003.

11 11 / 19 Projektbiolog. VVM-redegørelse for ny motorvej mellem Ris og Vejle. Undersøgelsen omfatter feltbesigtigelse, landskabsanalyse, trafikal vurdering, vurdering af konsekvenser for miljøet og forslag til afværgeforanstaltninger. Kunde: Vejdirektoratet, Projektleder. Arealkortlægning af Ramsø Kildeplads. Biologisk og landskabelig beskrivelse, værdisætning og vurdering af virkninger af naturforvaltningen af området samt mulighed for rekreativ udnyttelse. Forslag til plejeplan for at styrke naturværdierne i området. Kunde: Købehavns Energi, Projektbiolog. Forundersøgelse for VMP II-vådområdeprojekt langs Odense Å, som omfatter arealopmåling, teknisk og biologisk konsekvensvurdering, arealanvendelse, natur- og vandkvalitetsvurderinger, hydraulisk og projektforslag for etablering af vådområder. Kunde: Fyns Amt, Projektleder. Miljørådgivning af Hillerød Kommunes tekniske forvaltning for byudviklingsprojekter tre forskellige steder i kommunen, herunder særlig fokus på beskyttede paddearter i henhold til EF-habitatdirektivet. Kunde: Hillerød Kommune, Projektbiolog. Undersøgelse af en 3 km forlægning af den nye motorvej Rute 9 mellem Odense og Svendborg, med særligt fokus på forekomst af hasselmus, der er særligt beskyttelseskrævende i henhold til habitatdirektivet. Undersøgelsen omfatter feltbesigtigelse og vurdering af konsekvenser for naturværdierne og forslag til afværgeforanstaltninger. Kunde: Vejdirektoratet, Projektleder. Biodiversitetsdata på internettet. Internt udviklingsprojekt med anvendelse af GIS og databaser til at samle biodiversitetsdata fra ca naturlokaliteter, som COWI har undersøgt siden 1992 i forbindelse med VVM- og naturforvaltningsopgaver. Dataene lægges på internettet til brug for almenheden og for at sætte fokus på vigtigheden af at samle og videreformidle data om naturens tilstand. Kunde: COWI Fonden, igang. Disciplinleder. VVM-redegørelse for nyt skuespilhus til Det Kongelige Teater. I forbindelse med anlæg af et nyt skuespilhus til Det Kongelige Teater ved Kvæsthusbroen i København har der været gennemført en VVM-proces af Hovedstadens Udviklingsråd. COWI har bidraget med tekniske vurderinger af konsekvenser for grundvand, forurenet jord, luft og klima, støj og vibrationer, råstoffer og affald samt havnemiljø. Desuden er der udarbejdet en anlægsbeskrivelse og forslag til afværgeforanstaltninger. Kunde: Kulturministeriet Projektbiolog. Handlingsplan for ådale og vandløb i Odense Kommune. Udarbejdelse af tematiserede vandløbskort v.h.a. GIS systemet Mapinfo. Analyse af rekreative, kulturhistoriske og biologiske bevaringsinteresser baseret på et point-score system. Udarbejdelse af handlingsplan for fremtidige initiativer og aktiviteter ved vandløb og ådale. Kunde: Odense Kommune

12 12 / 19 Projektbiolog. VVM-redegørelse for veje til Als. Kunde: Sønderjyllands Amt Projektleder. Arealkortlægning af Ejby og Spanager Kildeplads. Biologisk og landskabelig beskrivelse, værdisætning og vurdering af virkninger af naturforvaltningen af området samt mulighed for rekreativ udnyttelse. Forslag til plejeplan for at styrke naturværdierne i området. Kunde: Købehavns Energi (Københavns Vand), Projektleder. Miljøvurdering af Dansens Teater. Peter Schaufuss Balletten har planer om at etablere Dansens Teater i tilknytning til herregården Nørre Wosborg ca. 20 km vest for Holstebro. Foreningen Realdanmark er finansielt med i at støtte projektet vedr. de indledende undersøgelser af miljø, teknik og økonomi. Den miljømæssige forundersøgelse har til formål at konstatere, om der findes miljømæssige forhold, der vil kunne forhindre projektets gennemførelse. Samtidig er et vigtigt formål med forundersøgelsen at fastlægge omfanget af den efterfølgende VVM. Forundersøgelsen består i en screening af planer og eksisterende viden om miljøforholdene omkring herregården samt belysning af særlige grundvandsmæssige problemstilling. Kunde: Foreningen Realdanmark Projektleder. VVM for nyt renseanlæg i Hillerød VVM for nyt renseanlæg i Hillerød. I forbindelse med udbygning af Hillerød Kommunes erhvervsarealer med bioteknologiske virksomheder skal der anlægges et nyt renseanlæg syd for byen på et landbrugsareal. Renseanlægget skal håndtere processpildevand ( PE) fra bl.a. Biogen og Novonordisk. VVM-redegørelsen omfatter virkninger på vandområder, internationale naturbeskyttelsesområder, flora og fauna, hydraulisk modellering, uheld og risiko, planforhold, landskab, støj, luftforurening etc. Kunde: Hillerød Kommune Disciplinleder. Miljømæssig screening og VVM-redegørelse for en planlagt naturgasledning i Sverige fra Göteborg til Stockholm. VVM-opgaven omfatter: Feltinventering af landskab og beskrivelse af naturområder, kortlægning af arealanvendelse, inkl. landbrugsområder og friluftsområder. Vurdering af virkninger på befolkning, landskab, flora, fauna, luft, jord og grundvand, overfladevand, råstofbehov. Forslag til ændringer af projektet for at minimere negative miljøpåvirkninger. Jointventure: Profgas (FB Engineering, COWI og Finmap). Kunde: Svensk Naturgas AB, Sverige Projektbiolog. Bygherrerådgivning for gennemførelse af skitseprojekt for faunapassage ved Tange Sø indeholdende analyse af baggrundsdata, afholdelse af planlægningsseminar, planlægning af opgavens gennemførelse og tidsplan, vurdering og beskrivelse af projektindhold, udbud og kontraktstyring af konsulenter og bidragydere, styring og evaluering af aktiviteter og delydelser herunder 3D-visualisering, formidling, geotekniske undersøgelser, biologiske vurderinger, hydraulisk modellering m.v., koordinering og samling af resultater, assistance ifm. indstilling til lovforslag, samt ad hoc rådgivning. Kunde: Skov- og Naturstyrelsen og Fødevareministeriet

13 13 / 19 Assisterende projektleder og projektbiolog. VVM-redegørelse for udbygningen af det danske system for gastransport. VVM for en ny gasledning og kompressorstationer fra Egtved i Jylland til Stevns på Sydsjælland eller til Avedøre nær København. Udarbejdelse af tekniske baggrundsrapporter og selve VVM-redegørelsen inkl. det ikke-tekniske resumé. VVM-opgaven omfatter: Feltinventering af landskab og beskrivelse af naturområder, kortlægning af arealanvendelse, inkl. landbrugsområder og friluftsområder. Vurdering af virkninger på befolkning, landskab, flora, fauna, luft, jord og grundvand, overfladevand, råstofbehov. Forslag til ændringer af projektet for at minimere negative miljøpåvirkninger. Kunde: DONG Naturgas A/S, Danmark Underviser på kursusmodulet "Miljøvurdering" på kurset Integreret Miljøledelse. Kurset er designet til arbejdsløse akademikere, der gerne vil videreuddannes inden for miljøområdet. Kunde: Inter Creation Human Ressources og IT og AF Storkøbenhavn, Projektleder. VVM-redegørelse for ny færgeterminal i Mellembassinet, København. Færgeterminalen ligger i den nordlige del af København ved havnefronten og skal anlægges med tre nye færgelejer og en ny terminalbygning. Projektet omfatter vurdering af konsekvenser for miljøet (trafik, friluftsliv, støj, luftkvalitet, affaldsdepoter m.v.) og forslag til afværgeforanstaltninger. Kunde: Københavns Havn Projektbiolog. Biologisk registrering og overvågning af udpegningsgrundlaget for habitatområder i Københavns Amt i henhold til EFhabitatdirektivet. Undersøgelsen omfattede bl.a. botanisk overvågning af moser, enge, vældområder, overdrev og strandenge samt GIS-analyser. Kunde: Københavns Amt Projektleder. Arealkortlægning af Værebro Kildeplads. Biologisk og landskabelig beskrivelse, værdisætning og vurdering af virkninger af naturforvaltningen af området samt mulighed for rekreativ udnyttelse. Forslag til plejeplan for at styrke naturværdierne i området. Kunde: Københavns Vand Projektbiolog. Forundersøgelse for VMP II-vådområdeprojekt i Havelse Ådal, som omfatter arealopmåling, teknisk og biologisk konsekvensvurdering, arealanvendelse, natur- og vandkvalitetsvurderinger, hydraulisk og projektforslag for etablering af vådområder. Kunde: Frederiksborg Amt Projektbiolog. Forundersøgelse for VMP II-vådområdeprojekt i Kastbjerg og Treå Ådale, som omfatter arealopmåling, teknisk og biologisk konsekvensvurdering, arealanvendelse, natur- og vandkvalitetsvurderinger, hydraulisk og projektforslag for etablering af vådområder. Kunde: Århus Amt Disciplinleder. VVM-redegørelse for Korsør Messecenter (The National Dome). Undersøgelsen omfatter feltbesigtigelse, landskabsanalyse, vurdering af konsekvenser for miljøet og forslag til afværgeforanstaltninger. Kunde: Arne Meldgaard Arkitekter

14 14 / 19 Projektbiolog. Plan for bekæmpelse af den giftige Grøn Fluesvamp (Amanita phalloides) i haven hos en specialbørnehave for handicappede børn i Odense. Projektet omfattede forslag til bekæmpelse inklusive en biologisk beskrivelse af artens økologi og mulige tiltag. Kunde: Fyns Amt Ekstern underviser på kurset "Planlægningsteori i praksis". Emne: VVMundersøgelser. Landbohøjskolen d.d. Projektleder. VVM-redegørelse for ny motortrafikvej mellem Sdr. Borup og Assentoft nær Randers. Undersøgelsen omfatter feltbesigtigelse, landskabsanalyse, trafikal vurdering, vurdering af konsekvenser for miljøet og forslag til afværgeforanstaltninger. Kunde: Århus Amt Projektbiolog. Forundersøgelse for VMP II-vådområdeprojekt i Grejs Ådal, som omfatter arealopmåling, teknisk og biologisk konsekvensvurdering, arealanvendelse, natur- og vandkvalitetsvurderinger, hydraulisk og projektforslag for etablering af vådområder. Kunde: Vejle Amt Projektleder. Biologiske konsekvenser ved etablering af vådområder under Vandmiljøplan II. Udarbejdelse af arbejdsrapporten "Vådområdestrategien under Vandmiljøplan II - konsekvenser og potentialer for naturen". Rapporten omfatter forskellige aspekter inden for vådområdeetableringen, f.eks. biodiversitet, naturkvalitet, naturpleje og -forvaltning, lovgivning, erfaringsopsamling m.v. Kunde: Naturrådet under Miljø- og Energiministeren Projektleder. Grøn bekæmpelse af landskabsukrudt. Design af en internetpublikation til den officielle hjemmeside for Skov- og Naturstyrelsen. Publikationen beskriver forskellige invasive plantearter, som forekommer i Danmark og forslag til bekæmpelse. Oplysningerne bygger på erfaringer opsamlet fra en bred vifte af naturforvaltende myndigheder i Danmark. Formålet med projektet er at udbrede kendskabet til de invasive arter og konsekvenser for den biologiske mangfoldighed i Danmark. Kunde: Skov- og Naturstyrelsen Disciplinleder. Præliminær VVM-redegørelse for en planlagt gastransmissionsledning fra Nybro i Vestjylland til Regnemark på Østsjælland. Redegørelsen er en del af et feasibility-studie om transit af norsk gas gennem Danmark til Østeuropa. Studiet er udført for DONG for EU under Transeuropean Network (TEN). Den præliminære VVM vil danne basis for miljømæssige diskussioner i den danske foroffentlighedsfase. VVM-redegørelsen omfatter: Beregning af projektets emission af støj og luftforurenende stoffer; feltregistreringer af landskab og beskrivelse af kulturminder og naturlokaliteter; arealanvendelse inkl. landbrugs- og fritidsområder; vurdering af konsekvenser for befolkning, landskab, flora, fauna. luft, jordbund og vand (grundvand, ferskvand, havområder); opgørelse over ressourcebehov; forslag til ændringer i projektet for at mindske miljøpåvirkningerne og påvirkninger af mennesker. Ansvar: Natur og emissioner. Kunde: Dansk Olie og Naturgas A/S Projektleder fra 1998 og Projektbiolog fra VVM-redegørelse for et planlagt 120 km langt højspændingsanlæg fra Aalborg til Århus. Arbejdet

15 15 / 19 omfatter vurdering af virkninger på landskabelige forhold, biologi, landskabsøkologi, vådområder og overfladevand m.v. Derudover rådgivning vedrørende planlovgivning og offentlighedsfasen. Kunde: Elsam og Eltra, Danmark, Projektbiolog. VVM-redegørelse for transportprojekter i Letland og Litauen, forstudie. Projektet omfatter en statusrapport for hvert land for anvendelsen af VVM i transportsektoren. Derudover er der udarbejdet terms of references for den næste fase i projektet, som består af gennemførelse af en VVMproces i hvert land for et konkret transportprojekt. Kunde: Trafikministeriet Disciplinleder. VVM-redegørelse for en ny jernbanestrækning mellem København og Ringsted. Konsekvenser for kulturhistorie og arkæologiske værdier. Kunde: Banestyrelsen Projektbiolog. VVM-redegørelse for en 5 km lang vej mellem Ølholm og Uldum. Undersøgelsen omfatter feltbesigtigelse, landskabsanalyse, vurdering af konsekvenser for miljøet og forslag til afværgeforanstaltninger. Kunde: Vejle Amt Projektbiolog. VVM-redegørelse for Ribe Omfartsvej. Undersøgelsen omfatter feltbesigtigelse, landskabsanalyse, vurdering af konsekvenser for miljøet og forslag til afværgeforanstaltninger. Kunde: Ribe Amt Projektleder. Etablering af vådområder, Vandmiljøplan II. Udpegning og prioritering af potentielle vådområder med henblik på genopretning i forbindelse med opfyldelse af kravene i VMP II. Arbejder omfatter GIS-håndtering, naturkvalitet, hydrologi, idéskitser, regionplanlægning mv. Kunde: Københavns Amt Projekt Biolog. Manual for etablering af vådområder. Faglige input til og redigering af afsnittene: Projektforberedelse, projektplanlægning, tekniske forundersøgelser, projektering, udbud og etablering. Kunde: Skov- og Naturstyrelsen Projektleder. Arealkortlægning af Kornerup Kildeplads. Biologisk og landskabelig beskrivelse, værdisætning og vurdering vedr. retablering, fremtidig drift og pleje samt mulighed for rekreativ udnyttelse. Kunde: Købehavns Vand Projekt Biolog. VVM-undersøgelse af motortrafikvejen Billund Omfartsvej. Undersøgelsen omfatter feltarbejde, landskabs analyser, vurdering af virkninger og udfærdigelse af en plan for afværgeforanstaltninger. Kunde: Vejle og Ribe Amter Projekt Biolog. VVM-undersøgelse af landsiden i forbindelse med Femer Bælt projektet. Vurdering af virkningerne af en fremtidig fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland herunder tekniske løsninger med bro, tunnel og

16 16 / 19 kombinationer af disse. Kunde: Trafikministeriet i Danmark og Tyskland Projekt Biolog. Evaluering af VVM-undersøgelser af to vejprojekter i Benin's Transport Sector Program. Kunde: Danida Projekt Biolog. VVM-redegørelse for en 37 km hurtigvej fra Odense til Svendborg. Arbejdet omfatter feltundersøgelser, landskabsanalyser, vurdering af virkninger og forslag til afværgeforanstaltninger. Kunde: Trafikministeriet og Vejdirektoratet, Danmark Projekt Biolog. VVM-redegørelse for en højklasset vejforbindelse fra Bording til Låsby. Arbejdet omfatter feltundersøgelser, landskabsanalyser, vurdering af virkninger og forslag til afværgeforanstaltninger. Kunde: Trafikministeriet og Vejdirektoratet, Danmark igang. Projekt Biolog. VVM-redegørelse for en hurtigvej fra Herning til Brande. Arbejdet omfatter feltundersøgelser, landskabsanalyser, vurdering af virkninger og forslag til afværgeforanstaltninger. Kunde: Trafikministeriet og Vejdirektoratet, Danmark Ekstern underviser på kurset "Miljøteknologi og -forvaltning". Emne: VVMundersøgelser. Københavns Universitet, Botanisk Institut d.d. samt Landbohøjskolen d.d. Ekstern specialevejleder for stud. scient. Heidi Petersen. Specialeprojekt "Naturkvalitet som redskab i VVM-undersøgelser". I samarbejde med Københavns Universitet, Botanisk Institut, Økologisk Afdeling Projekt Biolog. VVM-redegørelse for en 5 km transmissionsledning for naturgas fra Højby til Dalum, Odense og 6 km transmissionsledning fra Højby til Åsum. Arbejdet omfatter feltundersøgelser, landskabsanalyser, vurdering af virkninger og forslag til afværgeforanstaltninger. Kunde: Naturgas Fyn Projekt Biolog. Projekt Bynatur - udvikling af metoder til at gøre forholdene bedre for den vilde natur i byerne samtidig med en styrkelse af de rekreative værdier. Otte projekter i fire danske byer demonstreres og gennemgås i en bog. Kunde: Skov- og Naturstyrelsen Projektleder. Økologisk og botanisk vurdering af virkninger af ændringer i vegetation og fauna samt landskabelige værdier på Egholm Kildeplads, som følge af ændrede vandforhold. Kunde: Københavns Vandforsyning, Projektbiolog. Kvalitetssikring. Barrierevirkninger ved veje og jernbaner. Kunde: Skov- og Naturstyrelsen, Trafikministeriet og Vejdirektoratet, De Danske Statsbaner, Danmark

17 17 / 19 Projektbiolog. Undersøgelse af de naturmæssige, rekreative og fredningsmæssige interesser i forbindelse med Østlige Ringvej i København. Kunde: Trafikministeriet og Vejdirektoratet, Danmark Projektleder fra 1998 og Projektbiolog fra VVM-redegørelse for et planlagt 45 km lang højspændingsanlæg fra Vejen til Esbjerg. Arbejdet omfatter vurdering af virkninger på landskabelige forhold, biologi, landskabsøkologi, vådområder og overfladevand. Kunde: Elsam og Eltra, Danmark, Projektbiolog. VVM-redegørelse for et planlagt 50 km lang højspændingsanlæg fra Vejen til Kassø. Arbejdet omfatter vurdering af virkninger på landskabelige forhold, biologi, landskabsøkologi, vådområder og overfladevand. Kunde: Elsam, Danmark, Projektbiolog. Kvalitetssikring og VVM-redegørelse for et planlagt højspændingsanlæg fra Mesballe til Åstrup samt fra Trige til Hatting. Arbejdet omfatter vurdering af virkninger på landskabelige forhold, biologi, landskabsøkologi, vådområder og overfladevand. Kunde: Elsam, Danmark, Projekt Biolog. Biologisk konsekvensvurdering ved kabellægning af højspændingsledninger. Kunde: Elsam, Danmark Projekt Biolog. VVM-redegørelse for den 3. Limfjordsforbindelse. Kunde: Nordjyllands Amt og Vejdirektoratet, Danmark Projektbiolog. VVM-redegørelse for fauna og flora i forbindelse med udvidelsen af Københavns Lufthavne. Kunde: Københavns Lufthavne Publikationer Larsen, S. N. & U. V. Andersen, Improvement of nature quality in a Danish Natura 2000-area: Mølleådalen. Poster and paper on SER Conference in Gent, Belgium, September 2008 (Society of Ecological Restoration). Larsen, S. N., (in prepress). Pas på den lille natur - mellem nationalparker, Natura 2000 og fredninger.. Larsen, S. N., (in prepress).. Naturplanlægning i byerne - hvordan passer vi på biodiversiteten? Larsen, S.N., Hvordan kan "grænseløs natur" forvaltes i et administrativt system? Paper til seminarrapport for seminaret "Landskabet og den nye opgavefordeling", afholdt af Dansk Landskabsøkologisk Forening, Geografisk Institut, KU og Skov & Landskab, KVL. 14. april Larsen, S.N., Status for den danske flora. Indlæg ved konferencen "Natur retur" på Christiansborg 2. marts 2005, arrangeret af Danmarks Naturfredningsforening, Verdensnaturfonden, Dansk Ornitologisk Forening og Friluftsrådet.

18 18 / 19 Riis, N. & S. N. Larsen, Holmegårds Mose - kan man genoprette en højmose? (In Danish). Vand & Jord nr. 1. Ravn-Jonsen, K, Larsen, S.N., Svendsen, A. & E. Vinther (in prep.). EFhabitatdirektivets mosetyper - hvordan klassificeres et udpegningsgrundlag? Larsen, S.N., Enge og moser. I: Vestergaard, P. (ed.) Naturen i Danmark, bind. 3. Gyldendals Forlag. Larsen, S.N., Naturen i byen. I: Vestergaard, P. (ed.) Naturen i Danmark, bind 3. Gyldendals Forlag. Larsen, S.N., Hvor galt står det til med naturen i det åbne land? Bladet Miljøsk fra miljøorganisationen NOAH. Larsen, S. N., Vestergaard, M. & O. Geertz-Hansen, Hvor galt står det til med naturen i det åbne land - resultater fra Danmarks længste tracéstudie. Proceedings fra Natur- og Miljøforskningskonference 2002, København. Larsen, S.N Langt ude på overdrevet. URT 3, Dansk Botanisk Forening, København. Larsen, S.N. (prepress). Vandmiljøplan II og landskabet. Konferencepapirer fra Dansk Landskabsøkologisk Forening. Larsen, S.N Vandmiljøplan II og naturkvalitet. ALMA-bladet Larsen, S.N Det danske landskab og vegetation gennem 1000 år. Kaskelot PS 1: Tind, E.T. & S.N. Larsen, Vådområdestrategien under Vandmiljøplan II - konsekvenser og muligheder for naturen. Arbejdsrapport nr. 1 for Naturrådet. Larsen, S.N Det grønne spor - naturressourcer på jernbanearealer. URT 2: Dansk Botanisk Forening, København. Dahl, S.Ø.; Larsen, S.N.; Andersen, U.V.; Lynghus, H.; Hæstrup, O.; Jeppesen, P.J. og Jørgensen, D.W Projekt Bynatur. Skov- og Naturstyrelsen, pp. 73. Larsen, S.N. & T. Vikstrøm, 1995: Ferske enge - en beskyttet naturtype. Miljøog Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen. 184 pp. Larsen, S.N. 1994: Hvad er en fersk eng - og hvordan er den opstået? Paper, Københavns Universitet, Botanisk Institut. Larsen, S.N "Ferske enge - vegetation, forvaltning og pleje. Et case studie i en østjysk ådal". Kandidatspeciale, Københavns Universitet, Botanisk Institut, Økologisk Afdeling.

19 19 / 19 Møller, P.G., Larsen, S.N. & T.M. Kristensen, 1994: Hvad gør EF ved landskabet? Kaskelot nr. 194, Biologforbundet. Larsen. S.N. 1994: Naturen må plejes. Københavns Universitet, 'hovedområdet', nr. 2/94. Larsen. S.N. 1993: Marginaljorder før, nu og i fremtiden. Københavns Universitet, 'hovedområdet', nr. 3/93. Andersen, D.L., Larsen, S.N., Hagelund, H., Popp, M., Hansen, N.W. & R. Skaarup, Småbiotoper i agerlandet - et case studie ved St. Lihme, Vejle Amt.

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

MapInfo i Energinet.dk. Værktøj til Konfliktanalyser

MapInfo i Energinet.dk. Værktøj til Konfliktanalyser Værktøj til Konfliktanalyser Signe Nepper Larsen Søren Hinge-Christensen COWI 1 Værktøj til konfliktanalyser - hvorfor nu det? Ved planlægning af nye infrastrukturanlæg er der ofte mange linjeføringer

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader.

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader. Hedensted Bredal Daugård Assendrup Vejle Stouby Vejle Fjord Natura 2000områder Andkær Brejning Linjeføring fra forundersøgelse Natura 2000-områder Fredninger Børkop Natura 2000 er et internationalt netværk

Læs mere

Kortlægning og forvaltning af naturværdier

Kortlægning og forvaltning af naturværdier E 09 Kortlægning og forvaltning af naturværdier I det følgende vejledes kortfattet om, hvordan man lettest og enklest identificerer de vigtigste naturværdier på ejendommen. FSC stiller ikke krav om at

Læs mere

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplan Retningslinje Tekst Regionplan for 1.1 Centerstruktur Regionplan for 1.7 Detailhandel Regionplan for 1.2 Mulige byvækstområder

Læs mere

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 FORORD I Fredericia Kommune er der en stolt tradition for at udvikle og arbejde med projekter, der profilerer Fredericia, som en kommune i front på miljøområdet

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Sagsnr: 11/24977 Sagsansvarlig: dr29471 Sagsbehandler: hc Sagens formål Godkendelse af forslag til

Læs mere

VVM og mulighederne i digital planlægning

VVM og mulighederne i digital planlægning VVM og mulighederne i digital planlægning Ole Gregor Landinspektør, var tidligere udviklingskonsulent i Viborg amt Arbejder nu med plantilsyn og VVM på Miljøcenter Århus, Miljøministeriet Der er ikke er

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling NP Vadehavet Betydning for turisme-og erhvervsudvikling Nationalpark som begreb Kendt fra hele verden Yellowstone -verdens første nationalpark i 1872 Grønlands nationalpark fra 1974 -verdens største med

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Juni 2015 Forord Som led i forliget om Togfonden DK fra 2014 skal der etableres ny bane mellem Horsens og Aarhus. Den nye banestrækning bliver ca. 23 km lang

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Xx - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Svarene indlægges i Internetløsningen (hvis den ikke er klar, sendes skemaet elektronisk til Miljøcenter Odense) Amt 1 Regionplandokument 2

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen Næstved Øvelsesplads Evaluering af drifts- og plejeplan 1996-2010 KoLOFON Titel Evaluering af Drifts- og plejeplan 1996-2010 for Næstved

Læs mere

Rådgivningsaftale Mellem Viborg Kommune, Natur og Vand og Orbicon A/S

Rådgivningsaftale Mellem Viborg Kommune, Natur og Vand og Orbicon A/S Mellem Viborg Kommune, Natur og Vand og Orbicon A/S Aftale om teknisk rådgivning og bistand vedrørende projektet Grøn vandkorridor mellem Søndersø og Hald Sø Aftalen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Tommy Koefoed, civilingeniør ATV 28. maj 2015 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende indsatsplan vedtaget af

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen HEVRING Skydeterræn natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 Kolofon Titel Hevring Skydeterræn, Natura 2000-resumé af

Læs mere

Økologiske forbindelser

Økologiske forbindelser Økologiske forbindelser Vejledning til udpegning af økologiske forbindelser i Trekantsområdet (Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle Kommuner) 2013 En sammenhængende natur Udpegningen

Læs mere

Bilag 4: Notat om tracéplanlægning og miljøafvejning for den danske landdel af COBRAcable

Bilag 4: Notat om tracéplanlægning og miljøafvejning for den danske landdel af COBRAcable Til Esbjerg Kommune Naturstyrelsen Odense Bilag 4: Notat om tracéplanlægning og miljøafvejning for den danske landdel af COBRAcable 31. maj 2011 XNHA/MPK I forbindelse med forundersøgelser og planlægning

Læs mere

Revision af kommuneplan

Revision af kommuneplan Revision af kommuneplan Arbejdet med at udarbejde en ny planstrategi for kommunen er i fuld gang, jf. den procesbeskrivelse Byrådet vedtog den 1. marts 2011. Der har i løbet af sommer og efteråret 2011

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning A-Z Proces, Potentialer & Barrierer Køge Bugt 5. september 2011 Cand.Scient Joachim Holten Palvig Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning - resort Havvindmøller

Læs mere

Kystnære havmøller - Informationsmøde om prækvalifikation for forundersøgelser og VVM maj 2013. Maj 2013 Informationsmøde Kystnære havmøller

Kystnære havmøller - Informationsmøde om prækvalifikation for forundersøgelser og VVM maj 2013. Maj 2013 Informationsmøde Kystnære havmøller Kystnære havmøller - Informationsmøde om prækvalifikation for forundersøgelser og VVM maj 2013 1 Velkommen Præsentation af deltagere Jan Havsager, Stine Rabech Nielsen, Hanne Haxholm Jensen, Betina Haugaard

Læs mere

VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Teknisk Rapport 2 Naturområder og Natura 2000-konsekvensvurdering

VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Teknisk Rapport 2 Naturområder og Natura 2000-konsekvensvurdering VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele Teknisk Rapport 2 Naturområder og Natura 2000-konsekvensvurdering Marts 2010 Titel: Udgivet af: VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse

Læs mere

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN NOVEMBER 2014 YARA DANMARK GØDNING A/S ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN VVM-ANMELDELSE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Rekvirent: Gentofte Kommune Dato: 4. December 2008 Feltarbejde: Thomas Vikstrøm Tekst: Thomas Vikstrøm og Martin Hesselsøe GIS: Jakob Hassingboe Indhold: 1.

Læs mere

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet:

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Miljøvurdering af planer Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Kommuneplan 2013-2025 medfører følgende planændringer, som er screenet i forhold

Læs mere

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase Nyt godsspor til Havn Debatoplæg til idéfase Deltag i debatten For at sikre at alle relevante og lokale forhold i projektet belyses, opfordrer Banedanmark alle borgere, interesseorganisationer, virksomheder,

Læs mere

Opdateret registrering af værdifuld dansk natur ( 3-natur)

Opdateret registrering af værdifuld dansk natur ( 3-natur) Opdateret registrering af værdifuld dansk natur ( 3-natur) Kontorchef Mette Marcker Christiansen og kontorchef Søren Hald, Naturstyrelsen I november 2010 indgik KL og Miljøministeriet en aftale om opdatering

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Kommuneplan 2009 - Introduktion

Kommuneplan 2009 - Introduktion Kommuneplan 2009 - Introduktion Disposition: Forudsætninger for kommuneplanen Trekantområdets planstrategi og hovedstruktur Koldings egen strategi og hovedstruktur Områdeplanlægning Udviklingsperspektiver

Læs mere

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og naturprojekt Ved Anna Tauby, NIRAS Medforfatter Rasmus Dyrholm, Frederikssund Forsyning AGENDA

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 28 KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 28 KONTROL OG OVERVÅGNINGSPROGRAM 1612 28.1 Indledning 1612 28.2 Principperne for kontrol-

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast Bilag 5 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: I overensstemmelse med Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 skal der

Læs mere

Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd)

Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd) Bilag 1 Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd) Energinet.dk skal foretage forundersøgelser på søterritoriet for at byggemodne et område til en havmøllepark

Læs mere

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune Planchef Kristian Nabe-Nielsen Kommuneplan 2013 Hvor er vi? 17. april: Byrådets holder temamøde 15. maj: Byrådet behandler forslag til Kommuneplan 2013 10 ugers offentlig

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Fly Enge Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand i alle vandområder, har regeringen lanceret Grøn Vækst pakken.

Læs mere

Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF)

Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF) Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF) 2 3 17. marts 2005 Vandrammedirektivets Artikel 5 rapportering om karakterisering

Læs mere

KOMMUNEPLAN- TILLÆG NR. 6, AREAL- RESERVATION, KRIEGERS FLAK PLANLÆGNING HØRINGSPERIODE FRA DEN 7. FEBRUAR - 6. APRIL 2015 FORSLAG.

KOMMUNEPLAN- TILLÆG NR. 6, AREAL- RESERVATION, KRIEGERS FLAK PLANLÆGNING HØRINGSPERIODE FRA DEN 7. FEBRUAR - 6. APRIL 2015 FORSLAG. PLANLÆGNING KOMMUNEPLAN- TILLÆG NR. 6, AREAL- RESERVATION, KRIEGERS FLAK HØRINGSPERIODE FRA DEN 7. FEBRUAR - 6. APRIL 2015 FORSLAG Teknik og Miljø Hvad er et Kommuneplantillæg? En kommuneplan er en plan

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k p rojektleder Jørgen Nielsen, Århus Am t,veje og Tra f i k, j n @ a g. a a a. d k. - og andre

Læs mere

Danmarks Miljøportal

Danmarks Miljøportal Danmarks Miljøportal 2 Dagens program 1. Generel præsentation af Danmarks Miljøportal 2. DMP som omdrejningspunkt for digitalisering? 3. Nyeste eksempel på digitalisering. 3 Danmarks Miljøportal Et partnerskab

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. 108 Habitatområde H92 Fuglebeskyttelsesområde F76

Læs mere

Faculty of Science & Technology Landbruget I Landskabet. Biodiversitet

Faculty of Science & Technology Landbruget I Landskabet. Biodiversitet Biodiversitet Forøgelse af naturindholdet på én landbrugsbedrift i Norddjurs kommune -> udfordringer og muligheder v. botaniker Peter Wind Aarhus Universitet Institut for Delprojektets baggrund og formål

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opstilling af to vindmøller ved Søren Lolks Vej 2, Skiftekær og Knasthovvej 21

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. N89 Vadehavet Delplan for Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Den gode metode - brug af GIS som værktøj i VVM og andre analyser

Den gode metode - brug af GIS som værktøj i VVM og andre analyser DCEA Miljøvurderingsdage 2012 Den gode metode - brug af GIS som værktøj i VVM og andre analyser Signe Nepper Larsen, Natur og miljø, COWI 1 24 OKTOBER 2012 DCEA MV DAGE 2012 Brug af GIS i analyser af tekniske

Læs mere

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

Status for arbejdet med Vand- og Naturplaner Hvordan kan kommunen bruge lavintensivt landbrug / økologi som virkemiddel

Status for arbejdet med Vand- og Naturplaner Hvordan kan kommunen bruge lavintensivt landbrug / økologi som virkemiddel Status for arbejdet med Vand- og Naturplaner Hvordan kan kommunen bruge lavintensivt landbrug / økologi som virkemiddel Paul Debois Vordingborg Kommune Disposition: Vand - og natura2000 planerne! Vandoplandene

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Hesselvej 71, Skovbakker, 9640 Farsø

Landzonetilladelse på ejendommen Hesselvej 71, Skovbakker, 9640 Farsø Wilmar Ehlert Hesselvej 71 Skovbakker 9640 Farsø Dato: 7. oktober 2015 Projekter og Ejendomme Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-37650 Dokumentnr.: 820-2015-207006 Sagsbehandler: Kim Stadsvold

Læs mere

Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune

Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune ERHVERVSPOLITIK Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 Fax +45 5786 5001 politik@gefion.dk www.gefion.dk Sorø den 11. juni 2013 Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune Landbrugsproduktionen

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Landzonetilladelse til udstykning og til etablering af regnvandsbassiner på matr. nr. 6ix, 1ee, 1ef, Nr. Snede By, Nr. Snede og matr.

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Pixi-udgave Jordbrugets Fremtid - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Hvorfor arbejde med jordbrug? Vi gør det fordi potentialet til oplevelser i baglandet til de turistmættede

Læs mere

Den moderne bæredygtige by. Holger Bisgaard

Den moderne bæredygtige by. Holger Bisgaard Den moderne bæredygtige by Holger Bisgaard Det bypolitiske initiativ - tidsplan Debatfase Politikfase Handlingsfase Fase 1 Fase 2 Fase 3 Oktober 2009 Oktober 2010 Debatoplæg International konference Bypolitisk

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde

Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde Notat Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-403-01908 Ref. geagg Den 19. november 2008 Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde Mødet afholdtes mandag d. 3. nov. 2008

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION

GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION Civilingeniør Bente Villumsen Civilingeniør, ph.d. Marlene Ullum COWI A/S ATV MØDE BASISANALYSEN: Kan GOD TILSTAND I VANDMILJØET OPNÅS I 2015? SCHÆFFERGÅRDEN

Læs mere

Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk

Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 06.02.2015

Læs mere