Anna-Lise Vestergaard, Berit Kjølhede, Jørgen Haugaard, Morten Engaard, Ole Priess, Peder Chr. Kirkegaard, Peder Christensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anna-Lise Vestergaard, Berit Kjølhede, Jørgen Haugaard, Morten Engaard, Ole Priess, Peder Chr. Kirkegaard, Peder Christensen"

Transkript

1 ÅBENT REFERAT BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET Mødedato: 15. april 2009 Mødested: Torvegade 10 (3. sal), Skive Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 16:00 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Berit Kjølhede, Jørgen Haugaard, Morten Engaard, Ole Priess, Peder Chr. Kirkegaard, Peder Christensen Fraværende:

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr.: Emne 1. Regnskab Børne- og Familieforvaltningen Åbent Skoleårets planlægning 2009/2010 Åbent Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Skive Kommune med bilag Forslag til strategi- og handleplan for ungeindsatsen Åbent Indsatsområder for skoleåret Åbent Tillægsbevilling til dagplejen (2008) Åbent Evaluering af tilskud til pasning af egne børn Åbent Orientering fra formanden Åbent Orientering fra direktøren Åbent Kontraktforhandling vedr. ansøgning om at blive en privat daginstitution Lukket...21 Underskriftsark...22 Samlet bilagsliste...i SIDE 2

3 1. REGNSKAB BØRNE- OG FAMILIEFORVALTNINGEN ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Sonja Larsen BESLUTNING BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 15. APRIL 2009 Fraværende: ingen Børne- og Familieudvalget vedtog at indstille Forvaltningens anbefalinger til godkendelse. FORVENTET SAGSGANG Børne- og Familieudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Børne- og Familieforvaltningen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget indstiller, at regnskab 2008 med et samlet forbrug på kr. godkendes, at overførsler til 2009 vedrørende økonomisk decentralisering med et merforbrug på i alt kr. godkendes, og at overførsler til 2009 vedrørende anlæg på i alt kr. godkendes. SAGSFREMSTILLING Børne- og Familieudvalgets korrigerede budget for 2008 var på i alt kr. Nettobudgettet var på i alt kr. Regnskabet viser et merforbrug på kr. eller en afvigelse på 0,3%. Det indstilles, at kr. overføres til budget 2009 jf. aftaler om økonomisk decentralisering. Det resterende beløb vedrører merforbrug på sociale ydelser (tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse) på kr., hvor der ikke er aftaler om overførsel. Dagtilbud Regnskabsresultatet for 2008 viser et mindreforbrug på kr. i forhold til korrigeret budget på 178 mio. kr. Afvigelse på 0,3%. Resultatet er sammensat af et mindreforbrug på fælles formål og daginstitutionerne, hvorimod der er et merforbrug på dagplejen. Ved forventet regnskab pr. 31 oktober 2008 blev der skønnet et merforbrug på 0,3 mio. kr. Hele området er omfattet af økonomisk decentralisering. Skoler Regnskabsresultatet for 2008 viser et mindreforbrug på kr. i forhold til korrigeret budget på 401 mio. kr. Afvigelse på 0,4%. Der er ydet tillægsbevillinger på 0,8 mio. kr. til Oasen og 2 mio. kr. til befordring af skoleelever. Ved forventet regnskab pr. 31. oktober 2008 blev der skønnet et merforbrug på 2,8 mio. kr. inden ovenstående tillægsbevillinger blev ydet. SIDE 3

4 Hele området er omfattet af økonomisk decentralisering. Familieområdet Regnskabsresultatet for 2008 viser et merforbrug på kr. i forhold til korrigeret budget på 100 mio. kr. Afvigelse på 4,2 %. Der er ligesom i 2007 ydet tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. til sikrede institutioner. Resultatet er fordelt med et mindreforbrug på tandplejen og sundhedsplejen, hvorimod der er et merforbrug på områderne vedr. familiepleje og anbringelser. Der søges overført et merforbrug på kr. til Der er ikke ØD-aftaler på sociale ydelser, hvor der er et merforbrug på kr. Ved forventet regnskab pr. 31. oktober 2008 blev der skønnet et merforbrug på 0,8 mio. kr., merforbruget vedrører anbringelsesområdet. Anlæg En del anlægsprojekter er afsluttet i 2008, der søges overført kr. til 2009 vedr. uafsluttede anlægsprojekter. JURA (herunder lovgrundlag) - ØKONOMI - BILAG Anlægsregnskab for afsluttede anlægsprojekter under 2,0 mi. kr Specielle bemærkninger Ød-opgørelse for Børne- og Familieudvalget område regnskab 2008 SIDE 4

5 2. SKOLEÅRETS PLANLÆGNING 2009/2010 ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Henriette Helge BESLUTNING BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 15. APRIL 2009 Fraværende: Peder Chr. Kirkegaard Børne- og Familieudvalget vedtog at godkende Forvaltningens indstilling. FORVENTET SAGSGANG Børne- og Familieudvalget INDSTILLING Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager sagsfremstillingen til efterretning SAGSFREMSTILLING Skoleårets start Den 10. august 2009 samles alle lærere og pædagoger fra skolerne på Skive Seminarium. Der sættes fokus på fagene i skolen. Dagen er et af mange samarbejdsprojekter mellem Folkeskolen og Skive Seminarium. IT-strategi De trådløse net færdiggøres på alle skoler. Der udleveres en bærbar PC til alle undervisere. Såfremt den varslede medieskat bliver gældende for folkeskoleområdet, genvurderes beslutningen vedr. lærer-pc er. Projekter Klima Der planlægges med 3 temadage ( november 2009) i alle lokaler i Kulturcenter Limfjorden for alle elever i folkeskolen og de ældste børn fra børnehaverne. Temadagene er kulminationen på arbejdet med emnet klima i folkeskolerne. Alle skoler skal i løbet af skoleåret tage det lokale miljømærke. Dette markeres ikke med et grønt flag- men med opsætning af en skulptur af Søren Vester ved alle skoler. Planlægningen af dette projekt er foretaget i et samarbejde mellem skolerne og Seminariet. Sundhed Ti fede ture. Oplægget til Ti fede ture færdiggøres i løbet af efteråret og forelægges Børne- og Familieudvalget og Byrådet til godkendelse. Sunde børn i mestrelære et samarbejdsprojekt med sundhedsplejen, hvor målgruppen er sårbare børn, som gennem projektet får redskaber til at mestre egen tilværelse. Innovation/iværksætteri I indeværende skoleår har Højslev Skole gennemført et pilotprojekt for 6. og 8. klasse. Med udgangspunkt i pilotprojektet udarbejdes et undervisningsforløb for 6. årgang. Der planlægges med, at tilbyde dette undervisningsforløb til alle Kommunens 6. klasser foråret SIDE 5

6 Undervisning af ordblinde Det mobile kompetencecenter ruller ud til en skole i august. Der tilknyttes fast en lærer til det mobile kompetencecenter, der som kerneopgave skal undervise elever, elever og lærere. Talentklasser I foråret 2010 evalueres nuværende ordning, hvor der undervises 3 timer pr. uge fra efterårsferien til påske. Der undervises 32 elever fra 8. og 9. klasse fordelt på to hold, et naturvidenskabeligt og et humanistisk. Forslag til blivende ordning forelægges efterfølgende Udvalget til beslutning. 5. klassernes musikdag En tilbagevendende tradition, hvor mange af kommunens 5. klasser mødes i Kulturcenter Limfjord til fælles optræden for familie og venner. Eleverne forbereder sig på egen skole i månederne forud for dette store fællesprojekt. Faste fælles projekter Netfinder for 6. klasse Idrætsdage for alle elever i Kommunen Esmaralda et fælles korprojekt for alle Kommunens skolekor Levende musik, musik-/koncerttilbud til alle elever Børneteater for elle elever i Kommunen Skolen i biografen, tilbud til alle elever i Kommunen Skolesport Skive Kommune har indgået et samarbejde vedrørende Skolesport med Dansk Skoleidræt, Danmarks Idræts-Forbund og Tryg Fonden i perioden Formålet med projektet er fortsat at at motivere idrætsusikre børn til at være mere fysisk aktive før og efter skoletid. En overvejende del af skolerne er en del af dette. Inklusion og rummelighed Efter en skolerunde til alle skoler i efteråret 2008, hvor repræsentanter fra PPR, Familiesektionen, skoleafdelingen, skolelederne, lærerforeningen og Direktøren deltog, blev det besluttet, at der skulle ydes en ekstra indsats af alle professionelle omkring folkeskolen. Alle forslag blev samlet i en lille pjece (se bilag), og der følges op i efteråret 2009 med henblik på evt. justeringer. a) Alle pædagogiske medarbejdere ved skolerne gennemgår i løbet af de næste to skoleår et 14-dages AKT-kursus. b) Inklusions-/rummelighedspuljen på 1,133 mio. kroner anvendes på skolerne til projekter, som skolerne har søgt om tilskud til. (Se bilag). c) Skoleafdelingen søger i samarbejde med FOA-Skive om tilskud til oprettelse af et antal undervisningsassistentstillinger ved skolerne. Der vil foreligge et svar inden sommerferien. d) Øremærket tildeling til specialundervisning på skolerne, hvilket er en konsekvens af den politiske beslutning vedrørende justering af tildelingsmodellen. Der trækkes 6 mio. ud af den almindelige tildeling. Disse penge tildeles efterfølgende til skolernes i forhold til skolernes belastningsgrad. Børnekultur Der er i dette skoleår udarbejdet en børnekulturlæseplan, som p.t. er i høring. Børneteaterforestillinger, skolekoncerter og 5. klassernes musikdag er afholdt efter planen. Der er desuden afholdt kursus i billedkunst som optakt til et projekt for skoleklasser i skoleåret 2009/2010. I april måned afsluttes kortfilmsprojekt med gallapremiere. SIDE 6

7 Fagteam Der er fælles kommunale fagteam, der har til formål at udvikle de enkelte områder. Udviklingen foregår i et tæt samarbejde med Skive Seminarium. Teamene findes indenfor: Sprog, Historie, Idræt, Fysik/kemi, Naturfag OPI (Offentlig Privat innovaton) I samarbejde VIA s Videnscenter på skoleområdet har Skive kommune og tre andre kommuner udarbejdet en præansøgning til forsknings- og innovationspuljen (OPI) i region Midtjylland. Projektet omhandler undersøgelse af, hvordan teknologiske tiltag kan afhjælpe lærernes stigende arbejdsbyrde. Projektet ligger i forlængelse af Skive Kommunes IT-satsning bl.a. på skoleområdet. Elevtal Det forventes at der pr. 1. august 2009 vil være elever i Skive Kommunes folkeskoler. Heraf vil 134 modtage et undervisningstilbud i en specialklasse og 33 i en modtageklasse. Der vil være yderligere omkring 36 elever i centerklasserne på Ådalskolen og 25 elever på Krabbeshus. Alle med bopæl i Skive Kommune. Her ud over vil der blive undervist et antal elever fra andre kommuner. Elevtallet er faldet med 73 elever i forhold til skoleåret 2008/2009. Faldet er størst i indskolingen, hvor der er et fald på 96 elever, på mellemtrinnet er faldet på 11 elever, mens elevtallet i overbygningen forventes at stige med 34 elever. Antallet af elever, der modtager et specialundervisningstilbud, skønnes at være stort set uændret og antallet af elever i modtageklasserne skønnes at være svagt faldende. Strukturen I kommende skoleår forberedes overflytning af overbygninger til Roslev/Hjerks-Harre Skole, Brårup Skole og Breum Skole. Det følgende år afklares situationen i Vestsalling. JURA (herunder lovgrundlag) Folkeskoleloven, Styrelsesvedtægten for Folkeskolerne i Skive og Skolepolitikken i Skive ØKONOMI Aktiviteterne holdes indenfor skoleområdets budget. BILAG Rummelighedspulje - bevilliget til skoleområdet - april Status efter rummelighedsrunden folder SIDE 7

8 3. STYRELSESVEDTÆGT FOR FOLKESKOLEN I SKIVE KOMMUNE MED BILAG ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Henriette Helge BESLUTNING BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 15. APRIL 2009 Fraværende: Peder Chr. Kirkegaard Børne- og Familieudvalget vedtog at godkende Forvaltningens indstillinger. FORVENTET SAGSGANG Børne- og Familieudvalget INDSTILLING Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at forslag til Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Skive Kommune med bilag sendes til høring på skolerne med høringsfrist den 17. juni 2009, og at forslag om, at der ikke udpeges et byrådsmedlem til skolebestyrelserne, sendes til høring med høringsfrist den 17. juni 2009 SAGSFREMSTILLING Det følger af folkeskolelovens 41, at Byrådet efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne skal fastsætte en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Vedtægten skal altid indeholde bestemmelser om Antallet af forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen. Udpegning af eventuelt byrådsmedlem til skolebestyrelsen, jf. 42, stk. 3 Fremgangsmåden ved valg af medarbejderrepræsentanter til skolebestyrelsen Sammensætning af eventuelle fælles rådgivende organer for kommunens skolevæsen. Vedtægten skal endvidere indeholde en beskrivelse af eventuelle beføjelser, der er delegeret til skolebestyrelsen. I et bilag til vedtægten optages de beslutninger, som Byrådet har truffet vedrørende skolestrukturen m.v., jf. 40, stk. 2, nr. 3-8 Hvis en regel direkte er fastsat i lov eller bekendtgørelse, kan kommunen ikke fravige reglen i styrelsesvedtægten. I de tilfælde, hvor vedtægtens bestemmelser ikke er ens for alle skoler i kommunen, skal dette fremgå af vedtægten. Sammensætningen af den enkelte skoles skolebestyrelse og skolebestyrelsens kompetenceområder, der ligger ud over den kompetence, som skolebestyrelsen umiddelbart er tillagt iht. loven, skal derfor fremgå direkte. Forvaltningen indstiller på baggrund af nuværende praksis, at der ikke udpeges et medlem af Byrådet til nogen skolebestyrelse i Skive Kommune. Byrådet i Skive har truffet beslutning om oprettelse af følgende nye skoler: Aakjærskolen, Fursund Skole, Roslev/Hjerk-Harre Skole, Vestsalling Skole og Dagtilbud samt Ådalskolen. Disse skoler indeholder 2 eller flere undervisningssteder samt for Vestsalling Skole og dagtilbud også en børnehave. Her ud over er der truffet beslutning omkring den fremtidige overbygningsstruktur fra 2010, dog undtaget Vestsalling området, hvor der først træffes beslutning om en samlet SIDE 8

9 overbygning fra august 2011 på enten Vestsalling Skole og Dagtilbud eller på Balling Skole. Bilaget til styrelsesvedtægten fungerer som en samlet oversigt over de beslutninger, der fra kommunens side er truffet i forhold til skolerne, og det er dermed med til at udfylde de rammer der gives i folkeskoleloven. Samtidig er der i bilaget indlagt links til dokumenter og websider, så det også fungerer som vejviser til yderligere informationer omkring de emner, der tages op. Styrelsesvedtægten samt skolernes høringssvar forelægges Børne- og Familieudvalget i august JURA (herunder lovgrundlag) Styrelsesvedtægten med bilag er udarbejdet i henhold til Folkeskoleloven ØKONOMI Kan indeholdes i nuværende budget. BILAG Bilag til styrelsesvedtægten for folkeskoler Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Skive Kommune (april 2009) SIDE 9

10 4. FORSLAG TIL STRATEGI- OG HANDLEPLAN FOR UNGEINDSATSEN ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Lars Harder BESLUTNING ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 14. APRIL 2009 Fraværende: Indstilles til godkendelse i byrådet BESLUTNING BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 15. APRIL 2009 Fraværende: Peder Chr. Kirkegaard Børne- og Familieudvalget vedtog at indstille Forvaltningens anbefaling til godkendelse. FORVENTET SAGSGANG Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og Familieudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd Forslaget indstilles enslydende til Børne- og familieudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget INDSTILLING At Strategi- og handleplanen godkendes. Konkrete forslag, som kan finansieres af eksisterende budgetmidler, igangsættes løbende, evt. efter behandling i respektive fagudvalg. Forslag, som kræver nye bevillinger, vil indgå i budgetlægning for 2010 og frem. SAGSFREMSTILLING Den nuværende strategi- og handleplan for en koordineret ungeindsats er politisk vedtaget i november I 2007 blev Skive Kommune udpeget som én af 17 modelkommuner i KL s og Undervisningsministeriets projekt Ungdomsuddannelse til alle og underskrev hermed en aftale med KL. Som led i denne aftale skal Skive Kommune vedtage en politisk handleplan for at få flere i uddannelse, gerne i et samarbejde mellem de relevante aktører på området. UU Skive har projektledelsen og er tovholder i den kommunale ungeindsats. Det hermed fremsatte forslag til ny handleplan er udarbejdet i samarbejde med alle relevante aktører fra både kommunale afdelinger og alle lokale uddannelsesinstitutioner. Det vedlagte forslag indeholder en status på nuværende indsats samt mål for, styring af og forslag til en styrket indsats, så Skive Kommune når Folketingets målsætning: At 95 % af alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse i 2015 (og 85 % i 2010). Der er også konkrete forslag til, hvordan vi i Skive Kommune vil dokumentere en effekt af ungeindsatsen. JURA (herunder lovgrundlag) - SIDE 10

11 ØKONOMI Konkrete forslag, som kan finansieres af eksisterende budgetmidler, igangsættes løbende, evt. efter behandling i respektive fagudvalg. Forslag, som kræver nye bevillinger, vil indgå i budgetlægningen for 2010 og frem. BILAG Strategi- og handleplan for ungeindsatsen SIDE 11

12 5. INDSATSOMRÅDER FOR SKOLEÅRET ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Ulrik B. Thomsen BESLUTNING BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 15. APRIL 2009 Fraværende: Peder Chr. Kirkegaard Børne- og Familieudvalget vedtog at godkende Forvaltningens indstillinger. FORVENTET SAGSGANG Børne- og Familieudvalget INDSTILLING Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender følgende indsatsområder på skoleområdet for : Klima Inklusion/rummelighed SAGSFREMSTILLING Klima På baggrund af at Skive Kommune er en Danmarks første Energibyer samt det internationale klimatopmøde til december 2009 i København, vil klima være et stort fokusområde. Der planlægges med tre temadage ( november 2009) i alle lokaler i Kulturcenter Limfjorden for alle elever i folkeskolen og de ældste børn fra børnehaverne. Temadagene er kulminationen på arbejdet med emnet klima i folkeskolerne. Alle skoler skal i løbet af skoleåret tage det lokale miljømærke. Dette markeres ikke med et grønt flag- men med opsætning af en skulptur af Søren Vester ved alle skoler. Planlægningen af dette projekt er foretaget af i et samarbejde mellem skolerne og Seminariet. Inklusion og rummelighed Efter en skolerunde til alle skoler i efteråret 2008, hvor repræsentanter fra PPR, Familiesektionen, skoleafdelingen, skolelederne, lærerforeningen og Direktøren deltog samt i forlængelse af Skoleårsmødet i november 2008, hvor rummelighed og AKT var en del af emnerne, blev det besluttet, at der skulle ydes en ekstra indsats af alle professionelle omkring folkeskolen. Alle forslag blev samlet i en lille pjece (se bilag) og der følges op i efteråret 2009 med henblik på evt. justeringer. a) Alle pædagogiske medarbejdere ved skolerne gennemgår i løbet af de næste to skoleår et 14-dages AKT-kursus. b) Inklusions-/rummelighedspuljen på 1,133 mio. kroner anvendes på skolerne til projekter, som skolerne har søgt om tilskud til. (se bilag). c) Skoleafdelingen søger i samarbejde med FOA-Skive om tilskud til oprettelse af et antal undervisningsassistentstillinger ved skolerne. Der vil foreligge et svar inden sommerferien. d) Øremærket tildeling til specialundervisning på skolerne, hvilket er en konsekvens af den politiske beslutning vedrørende justering af tildelingsmodellen. Der trækkes 6 mio. ud af den almindelige tildeling. Disse penge tildeles efterfølgende til skolernes i forhold til skolernes belastningsgrad. SIDE 12

13 På foranledning ovenstående to emner, vil disse lægge op til en fælles indsat for dette område både lokalt på den enkelte skole samt fælles-kommunalt. Disse områder vil blandt andet indgår i Kvalitetsrapporten. Tidligere indsatsområder Skoleåret : Læsning Enkelte udvalgte aktiviteter f.eks. kurser for 95 lærere, læseteaterkonkurrence, oprettelse af hjemmeside, udarbejdelse af plakater og bogmærker m.m. satte læsning i alle fag på dagsordenen hos mange lærere. Pædagogisk Læringscenter/it Eksempelvis kan der nævnes læsning, teamsamarbejde og det fysiske miljø var nogle af fokusområderne. Skoleåret : Sundhed Med udgangspunkt i Skolepolitikken har skolerne formuleret mål, handleplaner og ønskede tegn. Kommunalt er der i en arbejdsgruppe arbejdet med fede ture i Skive Kommune, der skal inspirere til brug af mange friluftslokaliteter. Dette følges op med kurser for lærere. Skolerne har på forskellig vis arbejdet sundhed i skoleåret. Klima Skolerne i Kommunen har sat fokus på klima og miljø i skoleåret. Der er på kommunalt plan nedsat en bredt sammensat styregruppe, der har til opgave at inspirere, koordinere og tage initiativer til fælles tiltag. Disse række ind i skoleåret JURA (herunder lovgrundlag) Folkeskoleloven 40 a, stk. 5, jf. lovbekendtgørelse (vedr. Kvalitetsrapporten) nr af 30. november Skive Kommunes skolepolitik. ØKONOMI Ovenstående indsatser holdes inden for budgettet, dog søges der særskilte midler på til de 3 temadage om klima i Kulturcenter Limfjorden. Behandles af Økonomiudvalget den 21. april BILAG Rummelighedspulje - bevilliget til skoleområdet - april Status efter rummelighedsrunden folder SIDE 13

14 6. TILLÆGSBEVILLING TIL DAGPLEJEN (2008) ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Niels Peter Kibsgaard BESLUTNING BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 15. APRIL 2009 Fraværende: ingen Børne- og Familieudvalget vedtog at indstille Forvaltningens anbefalinger til godkendelse i forbindelse med behandlingen af budgetopfølgningen pr. 31. marts FORVENTET SAGSGANG Børne- og Familieudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Børne- og Familieforvaltningen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget indstiller, at der meddeles tillægsbevilling (2008) vedrørende dagplejen på 3 mio. kr., og at der rejses faresignal vedrørende dagplejens budget for 2009 med en skønnet forventet overskridelse på ca. 5 mio. kr. efter korrektion af øvrige konti (vil fremgå nærmere i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2009) SAGSFREMSTILLING Børne- og Familieudvalget vedtog den 4. februar 2009 at godkende analysen af dagplejeområdet samt fremtidig styringsmodel. Det blev besluttet at udsætte spørgsmålet om tillægsbevilling vedrørende regnskabsåret 2008, indtil regnskabsafslutningen for 2008 foreligger. På Børne- og Familieudvalgets møde den 3. december 2008 indstillede forvaltningen i forbindelse med forventet regnskab 31. oktober 2008, at der meddeltes tillægsbevilling til Dagplejen på 3 millioner kr. med årsvirkning. Udvalget besluttede at indstille til Økonomiudvalget, at der inden der tages stilling til størrelsen af en eventuel tillægsbevilling vedr. Dagplejen til mødet i februar måned 2009 foretages nærmere analyse af dagplejeområdet, herunder redegørelse for styringsredskaber. På den baggrund igangsatte forvaltningen et analysearbejde bestående af: Status og analyse af budget 2007 og 2008 Forslag til ny tildelingsmodel for dagplejen Oplæg til det politiske serviceniveau. Der er ikke i forbindelse med redegørelsen arbejdet hen imod udvikling af et prognosesystem. Der kører sideløbende en proces i samarbejde med Kommunedata og IT afdelingen i Skive Kommune, hvori denne udviklingsdel indgår. SIDE 14

15 Status og analyse af budget 2007 og 2008 Skive Kommunes budgetlægning på dagplejeområdet for 2007 var en direkte sammenlægning af Sallingsund, Skive, Sundsøre og Spøttrup Kommuners budgetter for Der er ikke foretaget udvidelser/ændringer. Budgettet for 2007 blev fremskrevet med Kommunens generelle pris- og lønskøn til budget 2008 og igen til budget Ser man på budget og regnskabstal for 2006 er der næsten sammenfald mellem budget og regnskabstal, hvorimod det faktiske børnetal i dagplejen er ca. 5% mindre end det budgetterede (942 til 896). Det er en afgørende forklaringsfaktor på, at dagplejen allerede fra og med budget 2007 var underbudgetteret. Dagplejen kom derfor ud af 2007 med næsten 3 mio. kr. i underskud. For 2008 beløber underskuddet sig til ca. 5,5 mio. kr. Der blev i gennemsnit passet 929 børn i dagplejen, heraf 14 rummelighedsbørn, der tæller for to, samt 25 seniorordninger, hvor dagplejeren opretholder sin normale løn, men kun har tre børn. Det betyder reelt, at dagplejen har kunnet passe 968 børn, hvis der ikke havde været rummelighedsbørn samt seniorordninger. Der var budgetteret med 946 børn. Hver fuldtidsansat dagplejer har i 2008 gennemsnitligt haft en netto belægning på 3,42 barn (929 børn / 271,28 fuldt.still). I tallet 3,42 barn pr. dagplejer indgår langtidsfravær, seniorordning og rummelighedsbørn. Det reelle antal arbejdende dagplejere har i 2008 været 255,24 (271,28 fuldtidsstillinger 16,04 langtidsfravær). Det har således i 2008 været muligt at passe 3,79 barn pr. dagplejer Dagplejen har sammenlagt ved regnskabsafslutningen for 2008 et underskud på netto ca. 8,355 mio. kr. Efter de foreslåede budgetmæssige omplaceringer inden for dagtilbudsområdets egne rammer fremgår et underskud i dagplejen på netto ca. 3,9 mio. kr. Forslag til ny tildelingsmodel for dagplejen Den udarbejdede model for fremtidig ressourcetildeling er udarbejdet med udgangspunkt i 2008 regnskabet og i 2008 pris niveau. Der er indarbejdet en fuldtidsleder og 12,20 dagplejepædagogstilling med samme lønudgift som i regnskabet for Gennemsnitslønnen for en dagplejer alt inklusiv er beregnet til kr. Der er taget udgangspunkt i at hver dagplejer i gennemsnit netto passer 3,42 barn. Et rummelighedsbarn tildeles ud over den alm. normering yderligere 25% af gennemsnitslønnen for en dagplejer. Børneafhængige ydelser og personaleudgifter er indarbejdet på samme niveau som i børnehavernes tildeling. Her ud over er der afsat beløb til tjenestekørsel og forsikring på samme niveau som i regnskabet for Dagplejens ressourcetildeling reguleres løbende i forhold til faktiske antal børn og rummelighedsbørn. SIDE 15

16 2008 Ny model Regnskab Budget Lønudgift pr. dagplejeleder Lønudgift pr. Dagplejepædagog Lønudgift pr. dagplejer Udgift pr. rummelighedsbarn Personaleudgifter pr. ansat Børneafhængige ydelser pr. barn Tjenestekørsel Forsikringer Ses der på dagplejens samlede forbrug i 2008 sammenholdt med forslaget om en ny tildelingsmodel er der en difference på netto ca kr. Ekstraudgiften skyldes primært harmoniseringen af de børneafhængige ydelser til børnehaveniveau samt, at dagplejen kun i meget begrænset omfang anvendte kursusmidler i JURA (herunder lovgrundlag) - ØKONOMI - BILAG ØD-overførsler til dagplejen SIDE 16

17 7. EVALUERING AF TILSKUD TIL PASNING AF EGNE BØRN ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Lotte Junker Pedersen BESLUTNING BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 15. APRIL 2009 Fraværende: ingen Et flertal af Børne- og Familieudvalget (V) vedtog at godkende Forvaltningens indstilling. Et mindretal (A) ønsker, at ordningen ophører. FORVENTET SAGSGANG Børne- og Familieudvalget INDSTILLING Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at ordningen vedrørende tilskud til pasning af egne børn fortsætter i sin nuværende form. SAGSFREMSTILLING Den 10. oktober 2006 vedtog Sammenlægningsudvalget at indføre mulighed for, at forældre kan få tilskud til pasning af egne børn. Sammenlægningsudvalget vedtog at give 85% i tilskud. Det blev samtidig besluttet, at ordningen skulle evalueres primo 2008, idet følgende skulle undersøges: Hvor mange gør brug af ordningen? Hvor bor de pågældende familier i forhold til et kommunalt pasningstilbud (afstand)? Hvorvidt børnene ellers ville være blevet passet i et kommunalt pasningstilbud? Ordningen blev evalueret og præsenteret på udvalgsmøde den 3. marts Her fremgik det blandt andet, at der i løbet af 2007 var 22 familier med i alt 35 børn, der benyttede sig af ordningen. de ti af børnene var tvillinger, der ofte er karakteriserede ved at være for tidligt fødte eller have lille fødselsvægt. 25 var enkelt-tildelinger til 14 søskende og 11 enkelte børn. Heraf var et barn født for tidligt. den gennemsnitlige varighed pr. tilskud var 9,6 måneder der er i områderne og i umiddelbar nærhed heraf var tilbud om kommunal pasning det ikke er et afstandskriterium, der ligger til grund for familiernes ansøgninger, men derimod at der er tale om tilvalg. Der var til pasning af egne børn et forbrug på kr. Der var budgetteret med kr. Til gengæld var der et mindreforbrug på ordningen privat pasning, hvor der var afsat kr. og brugt kr. Samlet set for de to ordninger var der et mindreforbrug på kr. Byrådet vedtog den 25. marts 2008, at ordningen skulle fortsætte og evalueres en gang årligt. På denne baggrund har Børne- og Familieforvaltningen foretaget en fornyet evaluering af ordningen. SIDE 17

18 I løbet af 2008 har 26 familier med i alt 45 børn benyttet sig af ordningen. Den gennemsnitlige varighed har været 10 måneder. Det er karakteristisk, at syv hold er tvillinger, et hold er trillinger, 28 er enkelttildelinger, heraf er 12 til enkelt-børn, mens 16 er til søskendebørn. Det vil sige, at flere familier end tidligere har benyttet sig af ordningen. Periodernes varighed er nogenlunde det samme som sidste år. Det er karakteristisk, at der for ca. en tredjedel af familierne er tale om flerlingefødsler. Det er i lighed med evalueringen fra 2007 Børne- og Familieforvaltningens opfattelse, at motivationen for at benytte sig af ordningen ikke er funderet i et afstandskriterium, hvor der er langt til et alternativt pasningstilbud. Det er vurderingen, at ordningen benyttes som et fleksibelt tilvalg, som familierne kan vælge og i højere grad tilpasse deres situation efter individuelle behov. Der er samtidig en tendens til, at denne ordning foretrækkes frem for tilskud til privat pasning. Der er pt. ingen familier, der benytter sig af kombinationsmuligheden for at bruge et dagtilbud sammen med privat pasning. Kombinationsmuligheden må ikke samlet overstige, hvad der svarer til en fuldtidsplads i et dagtilbud. Børne- og Familieudvalget vedtog den 26. marts 2009 at udsætte sagen til behandling på næste møde. JURA (herunder lovgrundlag) - ØKONOMI Samtidig med, at flere har benyttet sig af tilskudsordningen til pasning af egne børn, har færre benyttet sig af ordningen om privat pasning. Der er i 2008 et forbrug på kr. (budget på kr.) til tilskud til pasning af egne børn. Til gengæld er der et mindreforbrug på tilskud til privat pasning på. Der er i 2008 brugt kr. (budget på kr.). Sammenlagt for de to ordninger er der et mindreforbrug på kr. SIDE 18

19 8. ORIENTERING FRA FORMANDEN ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Anni Albertsen BESLUTNING BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 15. APRIL 2009 Fraværende: ingen Intet. FORVENTET SAGSGANG Børne- og Familieudvalget INDSTILLING SAGSFREMSTILLING JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI SIDE 19

20 9. ORIENTERING FRA DIREKTØREN ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Anni Albertsen BESLUTNING BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 15. APRIL 2009 Fraværende: ingen Orientering om: Kolikbørn- behandling Fordelingstal flygtninge 2009 Undervisningsassistenter Faglige fællesskaber - tilbagemelding FORVENTET SAGSGANG Børne- og Familieudvalget INDSTILLING SAGSFREMSTILLING JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI SIDE 20

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen Åbent Referat til Mødedato: Fredag den 22. november Mødetidspunkt: 8:00-9:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Mellemgang 1. sal Christel Zøhner, Pia Maria Nielsen, Sanne Schroll, Kirsten

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. TIRSDAG DEN 9. juni 2012 KL. 19.00 Skiveafdelingen Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. TIRSDAG DEN 9. juni 2012 KL. 19.00 Skiveafdelingen Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN TIRSDAG DEN 9. juni 2012 KL. 19.00 Skiveafdelingen Referat DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Opfølgning fra sidste møde. 3. TEMA: Forældremøde

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40 ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 15. juni 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: 18:40 Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN August 2006 Blad 634 Årsmødet 2006 Sorømøde Velfærdsudspil Udvikling af ny hjemmeside Dagplejens placering i den samlede vifte af dagtilbud Så er programmet for årsmødet 2006, d. 15-17. november på Hotel

Læs mere

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Kvalitetsrapport for Ans Skole, skoleåret 2008/09 : Ans Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dette er Ans Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Vestre Skole, skoleåret 9/ Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Vestre skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad skolen

Læs mere

11.2 Skoler Organisation: Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Skive Kommune: Folkeskolereform: Ressourcebank: Kompetenceudviklingsplan:

11.2 Skoler Organisation: Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Skive Kommune: Folkeskolereform: Ressourcebank: Kompetenceudviklingsplan: 11.2 Skoler Organisation: Skoleområdet dækker undervisning i folkeskolen, specialundervisning, skolefritidsordninger, eftermiddag- og fritidsklubber, ungdomsskolen m.v. Fra august 2014 består Skive Kommunes

Læs mere

Vagtskifte. Strukturprocessen

Vagtskifte. Strukturprocessen Vagtskifte I marts 2008 valgte dagtilbudschef Carsten Anderskov at gå på pension. Af hensyn til fortsat at sikre sikker drift og kontinuitet, valgte direktøren i Børne- og Familieforvaltningen at konstituere

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Frisholm Skole, skoleåret 9/ Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Frisholm Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 13. januar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 13. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Høringssag - Revidering af Kvalitetsstandard

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Indholdsfortegnelse 077. Justering af serviceniveauet i sundhedsplejen 3 078. SFO juniorklubberne ved Overlade,

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI)

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) 1 of 13 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 31. august 2015 Kl. 14:00 Lokale R 2 Administrationsbygningen Rønde, Hovedgaden 77, 8410 Rønde Medlemmer Per Zeidler

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde Onsdag den 6. februar 2008 kl. 17.30 21.00 (Lisbeth klargør lokalet og Peter giver lagkage) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. marts 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2 Skolereform

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Torvegade 10, 3. sal, Skive 12-03-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Børne- og Familieudvalget 13.00 16.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Torvegade 10, 3. sal, Skive 12-03-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Børne- og Familieudvalget 13.00 16. MØDESTED: MØDEDATO: Torvegade 10, 3. sal, Skive 12-03-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Børne- og Familieudvalget 13.00 16.45 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Berit Kjølhede, Jørgen Haugaard, Morten

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Suldrup Skole Skolebestyrelsen. Møde afholdes 15. januar 2014 kl. 19.00-21.00. Elevrådet

Suldrup Skole Skolebestyrelsen. Møde afholdes 15. januar 2014 kl. 19.00-21.00. Elevrådet Suldrup Skole Skolebestyrelsen Møde afholdes 15. januar 2014 kl. 19.00-21.00 Afbud: Sten, Lisbeth, Eva, Sanne Ikke til stede: Dagsorden: Elevrådet Protokol Er ikke nået så langt her efter jul. I dag møde

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 26. november 2012 Mødetidspunkt: 15:00-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Karl Haahr, Keld

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Nr. 8 : Ny organisering på skolerne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/2766 Byrådet Notat om høringssvar Alle høringssvar vedr. skolestruktur og specialundervisning.pdf

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Elevråd (LC dagsorden) 3. Opfølgning fra sidste

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødested: Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:30

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler 1. august 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Byrådets ansvar... 3 Kapitel 2: Skolebestyrelsens sammensætning og valg... 4 Kapitel 3: Skolebestyrelsens

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. februar 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. februar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 19:00-20:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Fritids- og Kulturudvalget. Referat Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 13. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen (A)

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Vordingborg Kommune. Kulsbjerg Skole. Skolebestyrelse. 18.00-18.15: Spisning 18.15: Skolebestyrelsesmøde. 21.30: Møde slut Afdelingen i Nyråd

Vordingborg Kommune. Kulsbjerg Skole. Skolebestyrelse. 18.00-18.15: Spisning 18.15: Skolebestyrelsesmøde. 21.30: Møde slut Afdelingen i Nyråd Vordingborg Kommune Kulsbjerg Skole Skolebestyrelse Dato 19. maj 2014 Tidspunkt Sted 18.00-18.15: Spisning 18.15: Skolebestyrelsesmøde. 21.30: Møde slut Afdelingen i Nyråd Mødeleder/klummeskribent Thorsten

Læs mere

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld.

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld. Økonomi Elevtal Afgangsprøver NOTAT Baggrund Byrådet tiltrådte 8. februar 2011 - under punktet Struktur for dagtilbud og skoler - indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget om at: 1. at distriktsmodellen

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN TORSDAG DEN 2. APRIL 2009 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET. 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN TORSDAG DEN 2. APRIL 2009 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET. 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN TORSDAG DEN 2. APRIL 2009 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Nyt fra elevrådet. 3. Opfølgning 4. TEMA: Centerklassen

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

MØDE I DET TVÆRGÅENDE UNDERUDVALG BØRNE- OG KULTURUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE

MØDE I DET TVÆRGÅENDE UNDERUDVALG BØRNE- OG KULTURUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE Referat MØDE I DET TVÆRGÅENDE UNDERUDVALG BØRNE- OG KULTURUDVALGET FOR Mandag, den 29. maj 2006 Mødet afholdes på Fjerritslev Rådhus, kl. 13.00 Indholdsfortegnelse Punkt nr. 24: Målstyring vedr. budget

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup

Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 054. Budgetorientering 3 055. Regnskab 2011 4 056. Regnskab 2011 for Aalestrup Realskole 6 057.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 5. maj 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 5. maj 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 5. maj 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere