Anna-Lise Vestergaard, Berit Kjølhede, Jørgen Haugaard, Morten Engaard, Ole Priess, Peder Chr. Kirkegaard, Peder Christensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anna-Lise Vestergaard, Berit Kjølhede, Jørgen Haugaard, Morten Engaard, Ole Priess, Peder Chr. Kirkegaard, Peder Christensen"

Transkript

1 ÅBENT REFERAT BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET Mødedato: 15. april 2009 Mødested: Torvegade 10 (3. sal), Skive Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 16:00 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Berit Kjølhede, Jørgen Haugaard, Morten Engaard, Ole Priess, Peder Chr. Kirkegaard, Peder Christensen Fraværende:

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr.: Emne 1. Regnskab Børne- og Familieforvaltningen Åbent Skoleårets planlægning 2009/2010 Åbent Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Skive Kommune med bilag Forslag til strategi- og handleplan for ungeindsatsen Åbent Indsatsområder for skoleåret Åbent Tillægsbevilling til dagplejen (2008) Åbent Evaluering af tilskud til pasning af egne børn Åbent Orientering fra formanden Åbent Orientering fra direktøren Åbent Kontraktforhandling vedr. ansøgning om at blive en privat daginstitution Lukket...21 Underskriftsark...22 Samlet bilagsliste...i SIDE 2

3 1. REGNSKAB BØRNE- OG FAMILIEFORVALTNINGEN ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Sonja Larsen BESLUTNING BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 15. APRIL 2009 Fraværende: ingen Børne- og Familieudvalget vedtog at indstille Forvaltningens anbefalinger til godkendelse. FORVENTET SAGSGANG Børne- og Familieudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Børne- og Familieforvaltningen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget indstiller, at regnskab 2008 med et samlet forbrug på kr. godkendes, at overførsler til 2009 vedrørende økonomisk decentralisering med et merforbrug på i alt kr. godkendes, og at overførsler til 2009 vedrørende anlæg på i alt kr. godkendes. SAGSFREMSTILLING Børne- og Familieudvalgets korrigerede budget for 2008 var på i alt kr. Nettobudgettet var på i alt kr. Regnskabet viser et merforbrug på kr. eller en afvigelse på 0,3%. Det indstilles, at kr. overføres til budget 2009 jf. aftaler om økonomisk decentralisering. Det resterende beløb vedrører merforbrug på sociale ydelser (tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse) på kr., hvor der ikke er aftaler om overførsel. Dagtilbud Regnskabsresultatet for 2008 viser et mindreforbrug på kr. i forhold til korrigeret budget på 178 mio. kr. Afvigelse på 0,3%. Resultatet er sammensat af et mindreforbrug på fælles formål og daginstitutionerne, hvorimod der er et merforbrug på dagplejen. Ved forventet regnskab pr. 31 oktober 2008 blev der skønnet et merforbrug på 0,3 mio. kr. Hele området er omfattet af økonomisk decentralisering. Skoler Regnskabsresultatet for 2008 viser et mindreforbrug på kr. i forhold til korrigeret budget på 401 mio. kr. Afvigelse på 0,4%. Der er ydet tillægsbevillinger på 0,8 mio. kr. til Oasen og 2 mio. kr. til befordring af skoleelever. Ved forventet regnskab pr. 31. oktober 2008 blev der skønnet et merforbrug på 2,8 mio. kr. inden ovenstående tillægsbevillinger blev ydet. SIDE 3

4 Hele området er omfattet af økonomisk decentralisering. Familieområdet Regnskabsresultatet for 2008 viser et merforbrug på kr. i forhold til korrigeret budget på 100 mio. kr. Afvigelse på 4,2 %. Der er ligesom i 2007 ydet tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. til sikrede institutioner. Resultatet er fordelt med et mindreforbrug på tandplejen og sundhedsplejen, hvorimod der er et merforbrug på områderne vedr. familiepleje og anbringelser. Der søges overført et merforbrug på kr. til Der er ikke ØD-aftaler på sociale ydelser, hvor der er et merforbrug på kr. Ved forventet regnskab pr. 31. oktober 2008 blev der skønnet et merforbrug på 0,8 mio. kr., merforbruget vedrører anbringelsesområdet. Anlæg En del anlægsprojekter er afsluttet i 2008, der søges overført kr. til 2009 vedr. uafsluttede anlægsprojekter. JURA (herunder lovgrundlag) - ØKONOMI - BILAG Anlægsregnskab for afsluttede anlægsprojekter under 2,0 mi. kr Specielle bemærkninger Ød-opgørelse for Børne- og Familieudvalget område regnskab 2008 SIDE 4

5 2. SKOLEÅRETS PLANLÆGNING 2009/2010 ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Henriette Helge BESLUTNING BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 15. APRIL 2009 Fraværende: Peder Chr. Kirkegaard Børne- og Familieudvalget vedtog at godkende Forvaltningens indstilling. FORVENTET SAGSGANG Børne- og Familieudvalget INDSTILLING Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager sagsfremstillingen til efterretning SAGSFREMSTILLING Skoleårets start Den 10. august 2009 samles alle lærere og pædagoger fra skolerne på Skive Seminarium. Der sættes fokus på fagene i skolen. Dagen er et af mange samarbejdsprojekter mellem Folkeskolen og Skive Seminarium. IT-strategi De trådløse net færdiggøres på alle skoler. Der udleveres en bærbar PC til alle undervisere. Såfremt den varslede medieskat bliver gældende for folkeskoleområdet, genvurderes beslutningen vedr. lærer-pc er. Projekter Klima Der planlægges med 3 temadage ( november 2009) i alle lokaler i Kulturcenter Limfjorden for alle elever i folkeskolen og de ældste børn fra børnehaverne. Temadagene er kulminationen på arbejdet med emnet klima i folkeskolerne. Alle skoler skal i løbet af skoleåret tage det lokale miljømærke. Dette markeres ikke med et grønt flag- men med opsætning af en skulptur af Søren Vester ved alle skoler. Planlægningen af dette projekt er foretaget i et samarbejde mellem skolerne og Seminariet. Sundhed Ti fede ture. Oplægget til Ti fede ture færdiggøres i løbet af efteråret og forelægges Børne- og Familieudvalget og Byrådet til godkendelse. Sunde børn i mestrelære et samarbejdsprojekt med sundhedsplejen, hvor målgruppen er sårbare børn, som gennem projektet får redskaber til at mestre egen tilværelse. Innovation/iværksætteri I indeværende skoleår har Højslev Skole gennemført et pilotprojekt for 6. og 8. klasse. Med udgangspunkt i pilotprojektet udarbejdes et undervisningsforløb for 6. årgang. Der planlægges med, at tilbyde dette undervisningsforløb til alle Kommunens 6. klasser foråret SIDE 5

6 Undervisning af ordblinde Det mobile kompetencecenter ruller ud til en skole i august. Der tilknyttes fast en lærer til det mobile kompetencecenter, der som kerneopgave skal undervise elever, elever og lærere. Talentklasser I foråret 2010 evalueres nuværende ordning, hvor der undervises 3 timer pr. uge fra efterårsferien til påske. Der undervises 32 elever fra 8. og 9. klasse fordelt på to hold, et naturvidenskabeligt og et humanistisk. Forslag til blivende ordning forelægges efterfølgende Udvalget til beslutning. 5. klassernes musikdag En tilbagevendende tradition, hvor mange af kommunens 5. klasser mødes i Kulturcenter Limfjord til fælles optræden for familie og venner. Eleverne forbereder sig på egen skole i månederne forud for dette store fællesprojekt. Faste fælles projekter Netfinder for 6. klasse Idrætsdage for alle elever i Kommunen Esmaralda et fælles korprojekt for alle Kommunens skolekor Levende musik, musik-/koncerttilbud til alle elever Børneteater for elle elever i Kommunen Skolen i biografen, tilbud til alle elever i Kommunen Skolesport Skive Kommune har indgået et samarbejde vedrørende Skolesport med Dansk Skoleidræt, Danmarks Idræts-Forbund og Tryg Fonden i perioden Formålet med projektet er fortsat at at motivere idrætsusikre børn til at være mere fysisk aktive før og efter skoletid. En overvejende del af skolerne er en del af dette. Inklusion og rummelighed Efter en skolerunde til alle skoler i efteråret 2008, hvor repræsentanter fra PPR, Familiesektionen, skoleafdelingen, skolelederne, lærerforeningen og Direktøren deltog, blev det besluttet, at der skulle ydes en ekstra indsats af alle professionelle omkring folkeskolen. Alle forslag blev samlet i en lille pjece (se bilag), og der følges op i efteråret 2009 med henblik på evt. justeringer. a) Alle pædagogiske medarbejdere ved skolerne gennemgår i løbet af de næste to skoleår et 14-dages AKT-kursus. b) Inklusions-/rummelighedspuljen på 1,133 mio. kroner anvendes på skolerne til projekter, som skolerne har søgt om tilskud til. (Se bilag). c) Skoleafdelingen søger i samarbejde med FOA-Skive om tilskud til oprettelse af et antal undervisningsassistentstillinger ved skolerne. Der vil foreligge et svar inden sommerferien. d) Øremærket tildeling til specialundervisning på skolerne, hvilket er en konsekvens af den politiske beslutning vedrørende justering af tildelingsmodellen. Der trækkes 6 mio. ud af den almindelige tildeling. Disse penge tildeles efterfølgende til skolernes i forhold til skolernes belastningsgrad. Børnekultur Der er i dette skoleår udarbejdet en børnekulturlæseplan, som p.t. er i høring. Børneteaterforestillinger, skolekoncerter og 5. klassernes musikdag er afholdt efter planen. Der er desuden afholdt kursus i billedkunst som optakt til et projekt for skoleklasser i skoleåret 2009/2010. I april måned afsluttes kortfilmsprojekt med gallapremiere. SIDE 6

7 Fagteam Der er fælles kommunale fagteam, der har til formål at udvikle de enkelte områder. Udviklingen foregår i et tæt samarbejde med Skive Seminarium. Teamene findes indenfor: Sprog, Historie, Idræt, Fysik/kemi, Naturfag OPI (Offentlig Privat innovaton) I samarbejde VIA s Videnscenter på skoleområdet har Skive kommune og tre andre kommuner udarbejdet en præansøgning til forsknings- og innovationspuljen (OPI) i region Midtjylland. Projektet omhandler undersøgelse af, hvordan teknologiske tiltag kan afhjælpe lærernes stigende arbejdsbyrde. Projektet ligger i forlængelse af Skive Kommunes IT-satsning bl.a. på skoleområdet. Elevtal Det forventes at der pr. 1. august 2009 vil være elever i Skive Kommunes folkeskoler. Heraf vil 134 modtage et undervisningstilbud i en specialklasse og 33 i en modtageklasse. Der vil være yderligere omkring 36 elever i centerklasserne på Ådalskolen og 25 elever på Krabbeshus. Alle med bopæl i Skive Kommune. Her ud over vil der blive undervist et antal elever fra andre kommuner. Elevtallet er faldet med 73 elever i forhold til skoleåret 2008/2009. Faldet er størst i indskolingen, hvor der er et fald på 96 elever, på mellemtrinnet er faldet på 11 elever, mens elevtallet i overbygningen forventes at stige med 34 elever. Antallet af elever, der modtager et specialundervisningstilbud, skønnes at være stort set uændret og antallet af elever i modtageklasserne skønnes at være svagt faldende. Strukturen I kommende skoleår forberedes overflytning af overbygninger til Roslev/Hjerks-Harre Skole, Brårup Skole og Breum Skole. Det følgende år afklares situationen i Vestsalling. JURA (herunder lovgrundlag) Folkeskoleloven, Styrelsesvedtægten for Folkeskolerne i Skive og Skolepolitikken i Skive ØKONOMI Aktiviteterne holdes indenfor skoleområdets budget. BILAG Rummelighedspulje - bevilliget til skoleområdet - april Status efter rummelighedsrunden folder SIDE 7

8 3. STYRELSESVEDTÆGT FOR FOLKESKOLEN I SKIVE KOMMUNE MED BILAG ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Henriette Helge BESLUTNING BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 15. APRIL 2009 Fraværende: Peder Chr. Kirkegaard Børne- og Familieudvalget vedtog at godkende Forvaltningens indstillinger. FORVENTET SAGSGANG Børne- og Familieudvalget INDSTILLING Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at forslag til Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Skive Kommune med bilag sendes til høring på skolerne med høringsfrist den 17. juni 2009, og at forslag om, at der ikke udpeges et byrådsmedlem til skolebestyrelserne, sendes til høring med høringsfrist den 17. juni 2009 SAGSFREMSTILLING Det følger af folkeskolelovens 41, at Byrådet efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne skal fastsætte en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Vedtægten skal altid indeholde bestemmelser om Antallet af forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen. Udpegning af eventuelt byrådsmedlem til skolebestyrelsen, jf. 42, stk. 3 Fremgangsmåden ved valg af medarbejderrepræsentanter til skolebestyrelsen Sammensætning af eventuelle fælles rådgivende organer for kommunens skolevæsen. Vedtægten skal endvidere indeholde en beskrivelse af eventuelle beføjelser, der er delegeret til skolebestyrelsen. I et bilag til vedtægten optages de beslutninger, som Byrådet har truffet vedrørende skolestrukturen m.v., jf. 40, stk. 2, nr. 3-8 Hvis en regel direkte er fastsat i lov eller bekendtgørelse, kan kommunen ikke fravige reglen i styrelsesvedtægten. I de tilfælde, hvor vedtægtens bestemmelser ikke er ens for alle skoler i kommunen, skal dette fremgå af vedtægten. Sammensætningen af den enkelte skoles skolebestyrelse og skolebestyrelsens kompetenceområder, der ligger ud over den kompetence, som skolebestyrelsen umiddelbart er tillagt iht. loven, skal derfor fremgå direkte. Forvaltningen indstiller på baggrund af nuværende praksis, at der ikke udpeges et medlem af Byrådet til nogen skolebestyrelse i Skive Kommune. Byrådet i Skive har truffet beslutning om oprettelse af følgende nye skoler: Aakjærskolen, Fursund Skole, Roslev/Hjerk-Harre Skole, Vestsalling Skole og Dagtilbud samt Ådalskolen. Disse skoler indeholder 2 eller flere undervisningssteder samt for Vestsalling Skole og dagtilbud også en børnehave. Her ud over er der truffet beslutning omkring den fremtidige overbygningsstruktur fra 2010, dog undtaget Vestsalling området, hvor der først træffes beslutning om en samlet SIDE 8

9 overbygning fra august 2011 på enten Vestsalling Skole og Dagtilbud eller på Balling Skole. Bilaget til styrelsesvedtægten fungerer som en samlet oversigt over de beslutninger, der fra kommunens side er truffet i forhold til skolerne, og det er dermed med til at udfylde de rammer der gives i folkeskoleloven. Samtidig er der i bilaget indlagt links til dokumenter og websider, så det også fungerer som vejviser til yderligere informationer omkring de emner, der tages op. Styrelsesvedtægten samt skolernes høringssvar forelægges Børne- og Familieudvalget i august JURA (herunder lovgrundlag) Styrelsesvedtægten med bilag er udarbejdet i henhold til Folkeskoleloven ØKONOMI Kan indeholdes i nuværende budget. BILAG Bilag til styrelsesvedtægten for folkeskoler Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Skive Kommune (april 2009) SIDE 9

10 4. FORSLAG TIL STRATEGI- OG HANDLEPLAN FOR UNGEINDSATSEN ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Lars Harder BESLUTNING ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 14. APRIL 2009 Fraværende: Indstilles til godkendelse i byrådet BESLUTNING BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 15. APRIL 2009 Fraværende: Peder Chr. Kirkegaard Børne- og Familieudvalget vedtog at indstille Forvaltningens anbefaling til godkendelse. FORVENTET SAGSGANG Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og Familieudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd Forslaget indstilles enslydende til Børne- og familieudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget INDSTILLING At Strategi- og handleplanen godkendes. Konkrete forslag, som kan finansieres af eksisterende budgetmidler, igangsættes løbende, evt. efter behandling i respektive fagudvalg. Forslag, som kræver nye bevillinger, vil indgå i budgetlægning for 2010 og frem. SAGSFREMSTILLING Den nuværende strategi- og handleplan for en koordineret ungeindsats er politisk vedtaget i november I 2007 blev Skive Kommune udpeget som én af 17 modelkommuner i KL s og Undervisningsministeriets projekt Ungdomsuddannelse til alle og underskrev hermed en aftale med KL. Som led i denne aftale skal Skive Kommune vedtage en politisk handleplan for at få flere i uddannelse, gerne i et samarbejde mellem de relevante aktører på området. UU Skive har projektledelsen og er tovholder i den kommunale ungeindsats. Det hermed fremsatte forslag til ny handleplan er udarbejdet i samarbejde med alle relevante aktører fra både kommunale afdelinger og alle lokale uddannelsesinstitutioner. Det vedlagte forslag indeholder en status på nuværende indsats samt mål for, styring af og forslag til en styrket indsats, så Skive Kommune når Folketingets målsætning: At 95 % af alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse i 2015 (og 85 % i 2010). Der er også konkrete forslag til, hvordan vi i Skive Kommune vil dokumentere en effekt af ungeindsatsen. JURA (herunder lovgrundlag) - SIDE 10

11 ØKONOMI Konkrete forslag, som kan finansieres af eksisterende budgetmidler, igangsættes løbende, evt. efter behandling i respektive fagudvalg. Forslag, som kræver nye bevillinger, vil indgå i budgetlægningen for 2010 og frem. BILAG Strategi- og handleplan for ungeindsatsen SIDE 11

12 5. INDSATSOMRÅDER FOR SKOLEÅRET ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Ulrik B. Thomsen BESLUTNING BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 15. APRIL 2009 Fraværende: Peder Chr. Kirkegaard Børne- og Familieudvalget vedtog at godkende Forvaltningens indstillinger. FORVENTET SAGSGANG Børne- og Familieudvalget INDSTILLING Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender følgende indsatsområder på skoleområdet for : Klima Inklusion/rummelighed SAGSFREMSTILLING Klima På baggrund af at Skive Kommune er en Danmarks første Energibyer samt det internationale klimatopmøde til december 2009 i København, vil klima være et stort fokusområde. Der planlægges med tre temadage ( november 2009) i alle lokaler i Kulturcenter Limfjorden for alle elever i folkeskolen og de ældste børn fra børnehaverne. Temadagene er kulminationen på arbejdet med emnet klima i folkeskolerne. Alle skoler skal i løbet af skoleåret tage det lokale miljømærke. Dette markeres ikke med et grønt flag- men med opsætning af en skulptur af Søren Vester ved alle skoler. Planlægningen af dette projekt er foretaget af i et samarbejde mellem skolerne og Seminariet. Inklusion og rummelighed Efter en skolerunde til alle skoler i efteråret 2008, hvor repræsentanter fra PPR, Familiesektionen, skoleafdelingen, skolelederne, lærerforeningen og Direktøren deltog samt i forlængelse af Skoleårsmødet i november 2008, hvor rummelighed og AKT var en del af emnerne, blev det besluttet, at der skulle ydes en ekstra indsats af alle professionelle omkring folkeskolen. Alle forslag blev samlet i en lille pjece (se bilag) og der følges op i efteråret 2009 med henblik på evt. justeringer. a) Alle pædagogiske medarbejdere ved skolerne gennemgår i løbet af de næste to skoleår et 14-dages AKT-kursus. b) Inklusions-/rummelighedspuljen på 1,133 mio. kroner anvendes på skolerne til projekter, som skolerne har søgt om tilskud til. (se bilag). c) Skoleafdelingen søger i samarbejde med FOA-Skive om tilskud til oprettelse af et antal undervisningsassistentstillinger ved skolerne. Der vil foreligge et svar inden sommerferien. d) Øremærket tildeling til specialundervisning på skolerne, hvilket er en konsekvens af den politiske beslutning vedrørende justering af tildelingsmodellen. Der trækkes 6 mio. ud af den almindelige tildeling. Disse penge tildeles efterfølgende til skolernes i forhold til skolernes belastningsgrad. SIDE 12

13 På foranledning ovenstående to emner, vil disse lægge op til en fælles indsat for dette område både lokalt på den enkelte skole samt fælles-kommunalt. Disse områder vil blandt andet indgår i Kvalitetsrapporten. Tidligere indsatsområder Skoleåret : Læsning Enkelte udvalgte aktiviteter f.eks. kurser for 95 lærere, læseteaterkonkurrence, oprettelse af hjemmeside, udarbejdelse af plakater og bogmærker m.m. satte læsning i alle fag på dagsordenen hos mange lærere. Pædagogisk Læringscenter/it Eksempelvis kan der nævnes læsning, teamsamarbejde og det fysiske miljø var nogle af fokusområderne. Skoleåret : Sundhed Med udgangspunkt i Skolepolitikken har skolerne formuleret mål, handleplaner og ønskede tegn. Kommunalt er der i en arbejdsgruppe arbejdet med fede ture i Skive Kommune, der skal inspirere til brug af mange friluftslokaliteter. Dette følges op med kurser for lærere. Skolerne har på forskellig vis arbejdet sundhed i skoleåret. Klima Skolerne i Kommunen har sat fokus på klima og miljø i skoleåret. Der er på kommunalt plan nedsat en bredt sammensat styregruppe, der har til opgave at inspirere, koordinere og tage initiativer til fælles tiltag. Disse række ind i skoleåret JURA (herunder lovgrundlag) Folkeskoleloven 40 a, stk. 5, jf. lovbekendtgørelse (vedr. Kvalitetsrapporten) nr af 30. november Skive Kommunes skolepolitik. ØKONOMI Ovenstående indsatser holdes inden for budgettet, dog søges der særskilte midler på til de 3 temadage om klima i Kulturcenter Limfjorden. Behandles af Økonomiudvalget den 21. april BILAG Rummelighedspulje - bevilliget til skoleområdet - april Status efter rummelighedsrunden folder SIDE 13

14 6. TILLÆGSBEVILLING TIL DAGPLEJEN (2008) ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Niels Peter Kibsgaard BESLUTNING BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 15. APRIL 2009 Fraværende: ingen Børne- og Familieudvalget vedtog at indstille Forvaltningens anbefalinger til godkendelse i forbindelse med behandlingen af budgetopfølgningen pr. 31. marts FORVENTET SAGSGANG Børne- og Familieudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Børne- og Familieforvaltningen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget indstiller, at der meddeles tillægsbevilling (2008) vedrørende dagplejen på 3 mio. kr., og at der rejses faresignal vedrørende dagplejens budget for 2009 med en skønnet forventet overskridelse på ca. 5 mio. kr. efter korrektion af øvrige konti (vil fremgå nærmere i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2009) SAGSFREMSTILLING Børne- og Familieudvalget vedtog den 4. februar 2009 at godkende analysen af dagplejeområdet samt fremtidig styringsmodel. Det blev besluttet at udsætte spørgsmålet om tillægsbevilling vedrørende regnskabsåret 2008, indtil regnskabsafslutningen for 2008 foreligger. På Børne- og Familieudvalgets møde den 3. december 2008 indstillede forvaltningen i forbindelse med forventet regnskab 31. oktober 2008, at der meddeltes tillægsbevilling til Dagplejen på 3 millioner kr. med årsvirkning. Udvalget besluttede at indstille til Økonomiudvalget, at der inden der tages stilling til størrelsen af en eventuel tillægsbevilling vedr. Dagplejen til mødet i februar måned 2009 foretages nærmere analyse af dagplejeområdet, herunder redegørelse for styringsredskaber. På den baggrund igangsatte forvaltningen et analysearbejde bestående af: Status og analyse af budget 2007 og 2008 Forslag til ny tildelingsmodel for dagplejen Oplæg til det politiske serviceniveau. Der er ikke i forbindelse med redegørelsen arbejdet hen imod udvikling af et prognosesystem. Der kører sideløbende en proces i samarbejde med Kommunedata og IT afdelingen i Skive Kommune, hvori denne udviklingsdel indgår. SIDE 14

15 Status og analyse af budget 2007 og 2008 Skive Kommunes budgetlægning på dagplejeområdet for 2007 var en direkte sammenlægning af Sallingsund, Skive, Sundsøre og Spøttrup Kommuners budgetter for Der er ikke foretaget udvidelser/ændringer. Budgettet for 2007 blev fremskrevet med Kommunens generelle pris- og lønskøn til budget 2008 og igen til budget Ser man på budget og regnskabstal for 2006 er der næsten sammenfald mellem budget og regnskabstal, hvorimod det faktiske børnetal i dagplejen er ca. 5% mindre end det budgetterede (942 til 896). Det er en afgørende forklaringsfaktor på, at dagplejen allerede fra og med budget 2007 var underbudgetteret. Dagplejen kom derfor ud af 2007 med næsten 3 mio. kr. i underskud. For 2008 beløber underskuddet sig til ca. 5,5 mio. kr. Der blev i gennemsnit passet 929 børn i dagplejen, heraf 14 rummelighedsbørn, der tæller for to, samt 25 seniorordninger, hvor dagplejeren opretholder sin normale løn, men kun har tre børn. Det betyder reelt, at dagplejen har kunnet passe 968 børn, hvis der ikke havde været rummelighedsbørn samt seniorordninger. Der var budgetteret med 946 børn. Hver fuldtidsansat dagplejer har i 2008 gennemsnitligt haft en netto belægning på 3,42 barn (929 børn / 271,28 fuldt.still). I tallet 3,42 barn pr. dagplejer indgår langtidsfravær, seniorordning og rummelighedsbørn. Det reelle antal arbejdende dagplejere har i 2008 været 255,24 (271,28 fuldtidsstillinger 16,04 langtidsfravær). Det har således i 2008 været muligt at passe 3,79 barn pr. dagplejer Dagplejen har sammenlagt ved regnskabsafslutningen for 2008 et underskud på netto ca. 8,355 mio. kr. Efter de foreslåede budgetmæssige omplaceringer inden for dagtilbudsområdets egne rammer fremgår et underskud i dagplejen på netto ca. 3,9 mio. kr. Forslag til ny tildelingsmodel for dagplejen Den udarbejdede model for fremtidig ressourcetildeling er udarbejdet med udgangspunkt i 2008 regnskabet og i 2008 pris niveau. Der er indarbejdet en fuldtidsleder og 12,20 dagplejepædagogstilling med samme lønudgift som i regnskabet for Gennemsnitslønnen for en dagplejer alt inklusiv er beregnet til kr. Der er taget udgangspunkt i at hver dagplejer i gennemsnit netto passer 3,42 barn. Et rummelighedsbarn tildeles ud over den alm. normering yderligere 25% af gennemsnitslønnen for en dagplejer. Børneafhængige ydelser og personaleudgifter er indarbejdet på samme niveau som i børnehavernes tildeling. Her ud over er der afsat beløb til tjenestekørsel og forsikring på samme niveau som i regnskabet for Dagplejens ressourcetildeling reguleres løbende i forhold til faktiske antal børn og rummelighedsbørn. SIDE 15

16 2008 Ny model Regnskab Budget Lønudgift pr. dagplejeleder Lønudgift pr. Dagplejepædagog Lønudgift pr. dagplejer Udgift pr. rummelighedsbarn Personaleudgifter pr. ansat Børneafhængige ydelser pr. barn Tjenestekørsel Forsikringer Ses der på dagplejens samlede forbrug i 2008 sammenholdt med forslaget om en ny tildelingsmodel er der en difference på netto ca kr. Ekstraudgiften skyldes primært harmoniseringen af de børneafhængige ydelser til børnehaveniveau samt, at dagplejen kun i meget begrænset omfang anvendte kursusmidler i JURA (herunder lovgrundlag) - ØKONOMI - BILAG ØD-overførsler til dagplejen SIDE 16

17 7. EVALUERING AF TILSKUD TIL PASNING AF EGNE BØRN ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Lotte Junker Pedersen BESLUTNING BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 15. APRIL 2009 Fraværende: ingen Et flertal af Børne- og Familieudvalget (V) vedtog at godkende Forvaltningens indstilling. Et mindretal (A) ønsker, at ordningen ophører. FORVENTET SAGSGANG Børne- og Familieudvalget INDSTILLING Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at ordningen vedrørende tilskud til pasning af egne børn fortsætter i sin nuværende form. SAGSFREMSTILLING Den 10. oktober 2006 vedtog Sammenlægningsudvalget at indføre mulighed for, at forældre kan få tilskud til pasning af egne børn. Sammenlægningsudvalget vedtog at give 85% i tilskud. Det blev samtidig besluttet, at ordningen skulle evalueres primo 2008, idet følgende skulle undersøges: Hvor mange gør brug af ordningen? Hvor bor de pågældende familier i forhold til et kommunalt pasningstilbud (afstand)? Hvorvidt børnene ellers ville være blevet passet i et kommunalt pasningstilbud? Ordningen blev evalueret og præsenteret på udvalgsmøde den 3. marts Her fremgik det blandt andet, at der i løbet af 2007 var 22 familier med i alt 35 børn, der benyttede sig af ordningen. de ti af børnene var tvillinger, der ofte er karakteriserede ved at være for tidligt fødte eller have lille fødselsvægt. 25 var enkelt-tildelinger til 14 søskende og 11 enkelte børn. Heraf var et barn født for tidligt. den gennemsnitlige varighed pr. tilskud var 9,6 måneder der er i områderne og i umiddelbar nærhed heraf var tilbud om kommunal pasning det ikke er et afstandskriterium, der ligger til grund for familiernes ansøgninger, men derimod at der er tale om tilvalg. Der var til pasning af egne børn et forbrug på kr. Der var budgetteret med kr. Til gengæld var der et mindreforbrug på ordningen privat pasning, hvor der var afsat kr. og brugt kr. Samlet set for de to ordninger var der et mindreforbrug på kr. Byrådet vedtog den 25. marts 2008, at ordningen skulle fortsætte og evalueres en gang årligt. På denne baggrund har Børne- og Familieforvaltningen foretaget en fornyet evaluering af ordningen. SIDE 17

18 I løbet af 2008 har 26 familier med i alt 45 børn benyttet sig af ordningen. Den gennemsnitlige varighed har været 10 måneder. Det er karakteristisk, at syv hold er tvillinger, et hold er trillinger, 28 er enkelttildelinger, heraf er 12 til enkelt-børn, mens 16 er til søskendebørn. Det vil sige, at flere familier end tidligere har benyttet sig af ordningen. Periodernes varighed er nogenlunde det samme som sidste år. Det er karakteristisk, at der for ca. en tredjedel af familierne er tale om flerlingefødsler. Det er i lighed med evalueringen fra 2007 Børne- og Familieforvaltningens opfattelse, at motivationen for at benytte sig af ordningen ikke er funderet i et afstandskriterium, hvor der er langt til et alternativt pasningstilbud. Det er vurderingen, at ordningen benyttes som et fleksibelt tilvalg, som familierne kan vælge og i højere grad tilpasse deres situation efter individuelle behov. Der er samtidig en tendens til, at denne ordning foretrækkes frem for tilskud til privat pasning. Der er pt. ingen familier, der benytter sig af kombinationsmuligheden for at bruge et dagtilbud sammen med privat pasning. Kombinationsmuligheden må ikke samlet overstige, hvad der svarer til en fuldtidsplads i et dagtilbud. Børne- og Familieudvalget vedtog den 26. marts 2009 at udsætte sagen til behandling på næste møde. JURA (herunder lovgrundlag) - ØKONOMI Samtidig med, at flere har benyttet sig af tilskudsordningen til pasning af egne børn, har færre benyttet sig af ordningen om privat pasning. Der er i 2008 et forbrug på kr. (budget på kr.) til tilskud til pasning af egne børn. Til gengæld er der et mindreforbrug på tilskud til privat pasning på. Der er i 2008 brugt kr. (budget på kr.). Sammenlagt for de to ordninger er der et mindreforbrug på kr. SIDE 18

19 8. ORIENTERING FRA FORMANDEN ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Anni Albertsen BESLUTNING BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 15. APRIL 2009 Fraværende: ingen Intet. FORVENTET SAGSGANG Børne- og Familieudvalget INDSTILLING SAGSFREMSTILLING JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI SIDE 19

20 9. ORIENTERING FRA DIREKTØREN ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Anni Albertsen BESLUTNING BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 15. APRIL 2009 Fraværende: ingen Orientering om: Kolikbørn- behandling Fordelingstal flygtninge 2009 Undervisningsassistenter Faglige fællesskaber - tilbagemelding FORVENTET SAGSGANG Børne- og Familieudvalget INDSTILLING SAGSFREMSTILLING JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI SIDE 20

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning. Per Rask Jensen, Keld Jacobsen, Stig Leerbeck, Tina Agergaard Hansen, Arne Lindberg Callesen

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning. Per Rask Jensen, Keld Jacobsen, Stig Leerbeck, Tina Agergaard Hansen, Arne Lindberg Callesen Varde Kommune Åbent referat fra Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-15:50 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, BCV Per Rask Jensen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Vestre Skole Vestergade 7, Grenaa Dato: Onsdag den 27. august 2014 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008 1

Kvalitetsrapport 2008 1 Kvalitetsrapport 2008 1 Folkeskolerne FORORD... 4 Beskrivelse af Skive Kommunes Skolevæsen... 4 Det fælles skolevæsen/netværk... 4 Børnekulturnetværk... 4 Musik... 4 Billedkunst... 5 Film og medier...

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 28. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 28. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 28. oktober 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. februar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. februar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 17. februar 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. juni 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. juni 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 17. juni 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 12 Børne- og Familieudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 12 Børne- og Familieudvalget 12 Børne- og Familieudvalget 131 132 12. Børne- og Familieudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift Politikområder U/I Budget 2014 Dagtilbud U 232.817.800 I -49.924.900 Skoler U 490.607.500 I -59.696.900

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL)

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 20-08-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2007 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 EN NY KOMMUNE ET NYT SKOLESYN...3 1. SKOLESYN FOR VEJLE KOMMUNE... 4 1.1. LÆRINGSSYN...5 1.2.

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-03-2008 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:25 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Gunnar Nielsen medvirkede ikke ved behandlingen

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere