Anna-Lise Vestergaard, Berit Kjølhede, Jørgen Haugaard, Morten Engaard, Ole Priess, Peder Chr. Kirkegaard, Peder Christensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anna-Lise Vestergaard, Berit Kjølhede, Jørgen Haugaard, Morten Engaard, Ole Priess, Peder Chr. Kirkegaard, Peder Christensen"

Transkript

1 ÅBENT REFERAT BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET Mødedato: 15. april 2009 Mødested: Torvegade 10 (3. sal), Skive Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 16:00 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Berit Kjølhede, Jørgen Haugaard, Morten Engaard, Ole Priess, Peder Chr. Kirkegaard, Peder Christensen Fraværende:

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr.: Emne 1. Regnskab Børne- og Familieforvaltningen Åbent Skoleårets planlægning 2009/2010 Åbent Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Skive Kommune med bilag Forslag til strategi- og handleplan for ungeindsatsen Åbent Indsatsområder for skoleåret Åbent Tillægsbevilling til dagplejen (2008) Åbent Evaluering af tilskud til pasning af egne børn Åbent Orientering fra formanden Åbent Orientering fra direktøren Åbent Kontraktforhandling vedr. ansøgning om at blive en privat daginstitution Lukket...21 Underskriftsark...22 Samlet bilagsliste...i SIDE 2

3 1. REGNSKAB BØRNE- OG FAMILIEFORVALTNINGEN ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Sonja Larsen BESLUTNING BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 15. APRIL 2009 Fraværende: ingen Børne- og Familieudvalget vedtog at indstille Forvaltningens anbefalinger til godkendelse. FORVENTET SAGSGANG Børne- og Familieudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Børne- og Familieforvaltningen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget indstiller, at regnskab 2008 med et samlet forbrug på kr. godkendes, at overførsler til 2009 vedrørende økonomisk decentralisering med et merforbrug på i alt kr. godkendes, og at overførsler til 2009 vedrørende anlæg på i alt kr. godkendes. SAGSFREMSTILLING Børne- og Familieudvalgets korrigerede budget for 2008 var på i alt kr. Nettobudgettet var på i alt kr. Regnskabet viser et merforbrug på kr. eller en afvigelse på 0,3%. Det indstilles, at kr. overføres til budget 2009 jf. aftaler om økonomisk decentralisering. Det resterende beløb vedrører merforbrug på sociale ydelser (tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse) på kr., hvor der ikke er aftaler om overførsel. Dagtilbud Regnskabsresultatet for 2008 viser et mindreforbrug på kr. i forhold til korrigeret budget på 178 mio. kr. Afvigelse på 0,3%. Resultatet er sammensat af et mindreforbrug på fælles formål og daginstitutionerne, hvorimod der er et merforbrug på dagplejen. Ved forventet regnskab pr. 31 oktober 2008 blev der skønnet et merforbrug på 0,3 mio. kr. Hele området er omfattet af økonomisk decentralisering. Skoler Regnskabsresultatet for 2008 viser et mindreforbrug på kr. i forhold til korrigeret budget på 401 mio. kr. Afvigelse på 0,4%. Der er ydet tillægsbevillinger på 0,8 mio. kr. til Oasen og 2 mio. kr. til befordring af skoleelever. Ved forventet regnskab pr. 31. oktober 2008 blev der skønnet et merforbrug på 2,8 mio. kr. inden ovenstående tillægsbevillinger blev ydet. SIDE 3

4 Hele området er omfattet af økonomisk decentralisering. Familieområdet Regnskabsresultatet for 2008 viser et merforbrug på kr. i forhold til korrigeret budget på 100 mio. kr. Afvigelse på 4,2 %. Der er ligesom i 2007 ydet tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. til sikrede institutioner. Resultatet er fordelt med et mindreforbrug på tandplejen og sundhedsplejen, hvorimod der er et merforbrug på områderne vedr. familiepleje og anbringelser. Der søges overført et merforbrug på kr. til Der er ikke ØD-aftaler på sociale ydelser, hvor der er et merforbrug på kr. Ved forventet regnskab pr. 31. oktober 2008 blev der skønnet et merforbrug på 0,8 mio. kr., merforbruget vedrører anbringelsesområdet. Anlæg En del anlægsprojekter er afsluttet i 2008, der søges overført kr. til 2009 vedr. uafsluttede anlægsprojekter. JURA (herunder lovgrundlag) - ØKONOMI - BILAG Anlægsregnskab for afsluttede anlægsprojekter under 2,0 mi. kr Specielle bemærkninger Ød-opgørelse for Børne- og Familieudvalget område regnskab 2008 SIDE 4

5 2. SKOLEÅRETS PLANLÆGNING 2009/2010 ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Henriette Helge BESLUTNING BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 15. APRIL 2009 Fraværende: Peder Chr. Kirkegaard Børne- og Familieudvalget vedtog at godkende Forvaltningens indstilling. FORVENTET SAGSGANG Børne- og Familieudvalget INDSTILLING Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager sagsfremstillingen til efterretning SAGSFREMSTILLING Skoleårets start Den 10. august 2009 samles alle lærere og pædagoger fra skolerne på Skive Seminarium. Der sættes fokus på fagene i skolen. Dagen er et af mange samarbejdsprojekter mellem Folkeskolen og Skive Seminarium. IT-strategi De trådløse net færdiggøres på alle skoler. Der udleveres en bærbar PC til alle undervisere. Såfremt den varslede medieskat bliver gældende for folkeskoleområdet, genvurderes beslutningen vedr. lærer-pc er. Projekter Klima Der planlægges med 3 temadage ( november 2009) i alle lokaler i Kulturcenter Limfjorden for alle elever i folkeskolen og de ældste børn fra børnehaverne. Temadagene er kulminationen på arbejdet med emnet klima i folkeskolerne. Alle skoler skal i løbet af skoleåret tage det lokale miljømærke. Dette markeres ikke med et grønt flag- men med opsætning af en skulptur af Søren Vester ved alle skoler. Planlægningen af dette projekt er foretaget i et samarbejde mellem skolerne og Seminariet. Sundhed Ti fede ture. Oplægget til Ti fede ture færdiggøres i løbet af efteråret og forelægges Børne- og Familieudvalget og Byrådet til godkendelse. Sunde børn i mestrelære et samarbejdsprojekt med sundhedsplejen, hvor målgruppen er sårbare børn, som gennem projektet får redskaber til at mestre egen tilværelse. Innovation/iværksætteri I indeværende skoleår har Højslev Skole gennemført et pilotprojekt for 6. og 8. klasse. Med udgangspunkt i pilotprojektet udarbejdes et undervisningsforløb for 6. årgang. Der planlægges med, at tilbyde dette undervisningsforløb til alle Kommunens 6. klasser foråret SIDE 5

6 Undervisning af ordblinde Det mobile kompetencecenter ruller ud til en skole i august. Der tilknyttes fast en lærer til det mobile kompetencecenter, der som kerneopgave skal undervise elever, elever og lærere. Talentklasser I foråret 2010 evalueres nuværende ordning, hvor der undervises 3 timer pr. uge fra efterårsferien til påske. Der undervises 32 elever fra 8. og 9. klasse fordelt på to hold, et naturvidenskabeligt og et humanistisk. Forslag til blivende ordning forelægges efterfølgende Udvalget til beslutning. 5. klassernes musikdag En tilbagevendende tradition, hvor mange af kommunens 5. klasser mødes i Kulturcenter Limfjord til fælles optræden for familie og venner. Eleverne forbereder sig på egen skole i månederne forud for dette store fællesprojekt. Faste fælles projekter Netfinder for 6. klasse Idrætsdage for alle elever i Kommunen Esmaralda et fælles korprojekt for alle Kommunens skolekor Levende musik, musik-/koncerttilbud til alle elever Børneteater for elle elever i Kommunen Skolen i biografen, tilbud til alle elever i Kommunen Skolesport Skive Kommune har indgået et samarbejde vedrørende Skolesport med Dansk Skoleidræt, Danmarks Idræts-Forbund og Tryg Fonden i perioden Formålet med projektet er fortsat at at motivere idrætsusikre børn til at være mere fysisk aktive før og efter skoletid. En overvejende del af skolerne er en del af dette. Inklusion og rummelighed Efter en skolerunde til alle skoler i efteråret 2008, hvor repræsentanter fra PPR, Familiesektionen, skoleafdelingen, skolelederne, lærerforeningen og Direktøren deltog, blev det besluttet, at der skulle ydes en ekstra indsats af alle professionelle omkring folkeskolen. Alle forslag blev samlet i en lille pjece (se bilag), og der følges op i efteråret 2009 med henblik på evt. justeringer. a) Alle pædagogiske medarbejdere ved skolerne gennemgår i løbet af de næste to skoleår et 14-dages AKT-kursus. b) Inklusions-/rummelighedspuljen på 1,133 mio. kroner anvendes på skolerne til projekter, som skolerne har søgt om tilskud til. (Se bilag). c) Skoleafdelingen søger i samarbejde med FOA-Skive om tilskud til oprettelse af et antal undervisningsassistentstillinger ved skolerne. Der vil foreligge et svar inden sommerferien. d) Øremærket tildeling til specialundervisning på skolerne, hvilket er en konsekvens af den politiske beslutning vedrørende justering af tildelingsmodellen. Der trækkes 6 mio. ud af den almindelige tildeling. Disse penge tildeles efterfølgende til skolernes i forhold til skolernes belastningsgrad. Børnekultur Der er i dette skoleår udarbejdet en børnekulturlæseplan, som p.t. er i høring. Børneteaterforestillinger, skolekoncerter og 5. klassernes musikdag er afholdt efter planen. Der er desuden afholdt kursus i billedkunst som optakt til et projekt for skoleklasser i skoleåret 2009/2010. I april måned afsluttes kortfilmsprojekt med gallapremiere. SIDE 6

7 Fagteam Der er fælles kommunale fagteam, der har til formål at udvikle de enkelte områder. Udviklingen foregår i et tæt samarbejde med Skive Seminarium. Teamene findes indenfor: Sprog, Historie, Idræt, Fysik/kemi, Naturfag OPI (Offentlig Privat innovaton) I samarbejde VIA s Videnscenter på skoleområdet har Skive kommune og tre andre kommuner udarbejdet en præansøgning til forsknings- og innovationspuljen (OPI) i region Midtjylland. Projektet omhandler undersøgelse af, hvordan teknologiske tiltag kan afhjælpe lærernes stigende arbejdsbyrde. Projektet ligger i forlængelse af Skive Kommunes IT-satsning bl.a. på skoleområdet. Elevtal Det forventes at der pr. 1. august 2009 vil være elever i Skive Kommunes folkeskoler. Heraf vil 134 modtage et undervisningstilbud i en specialklasse og 33 i en modtageklasse. Der vil være yderligere omkring 36 elever i centerklasserne på Ådalskolen og 25 elever på Krabbeshus. Alle med bopæl i Skive Kommune. Her ud over vil der blive undervist et antal elever fra andre kommuner. Elevtallet er faldet med 73 elever i forhold til skoleåret 2008/2009. Faldet er størst i indskolingen, hvor der er et fald på 96 elever, på mellemtrinnet er faldet på 11 elever, mens elevtallet i overbygningen forventes at stige med 34 elever. Antallet af elever, der modtager et specialundervisningstilbud, skønnes at være stort set uændret og antallet af elever i modtageklasserne skønnes at være svagt faldende. Strukturen I kommende skoleår forberedes overflytning af overbygninger til Roslev/Hjerks-Harre Skole, Brårup Skole og Breum Skole. Det følgende år afklares situationen i Vestsalling. JURA (herunder lovgrundlag) Folkeskoleloven, Styrelsesvedtægten for Folkeskolerne i Skive og Skolepolitikken i Skive ØKONOMI Aktiviteterne holdes indenfor skoleområdets budget. BILAG Rummelighedspulje - bevilliget til skoleområdet - april Status efter rummelighedsrunden folder SIDE 7

8 3. STYRELSESVEDTÆGT FOR FOLKESKOLEN I SKIVE KOMMUNE MED BILAG ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Henriette Helge BESLUTNING BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 15. APRIL 2009 Fraværende: Peder Chr. Kirkegaard Børne- og Familieudvalget vedtog at godkende Forvaltningens indstillinger. FORVENTET SAGSGANG Børne- og Familieudvalget INDSTILLING Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at forslag til Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Skive Kommune med bilag sendes til høring på skolerne med høringsfrist den 17. juni 2009, og at forslag om, at der ikke udpeges et byrådsmedlem til skolebestyrelserne, sendes til høring med høringsfrist den 17. juni 2009 SAGSFREMSTILLING Det følger af folkeskolelovens 41, at Byrådet efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne skal fastsætte en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Vedtægten skal altid indeholde bestemmelser om Antallet af forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen. Udpegning af eventuelt byrådsmedlem til skolebestyrelsen, jf. 42, stk. 3 Fremgangsmåden ved valg af medarbejderrepræsentanter til skolebestyrelsen Sammensætning af eventuelle fælles rådgivende organer for kommunens skolevæsen. Vedtægten skal endvidere indeholde en beskrivelse af eventuelle beføjelser, der er delegeret til skolebestyrelsen. I et bilag til vedtægten optages de beslutninger, som Byrådet har truffet vedrørende skolestrukturen m.v., jf. 40, stk. 2, nr. 3-8 Hvis en regel direkte er fastsat i lov eller bekendtgørelse, kan kommunen ikke fravige reglen i styrelsesvedtægten. I de tilfælde, hvor vedtægtens bestemmelser ikke er ens for alle skoler i kommunen, skal dette fremgå af vedtægten. Sammensætningen af den enkelte skoles skolebestyrelse og skolebestyrelsens kompetenceområder, der ligger ud over den kompetence, som skolebestyrelsen umiddelbart er tillagt iht. loven, skal derfor fremgå direkte. Forvaltningen indstiller på baggrund af nuværende praksis, at der ikke udpeges et medlem af Byrådet til nogen skolebestyrelse i Skive Kommune. Byrådet i Skive har truffet beslutning om oprettelse af følgende nye skoler: Aakjærskolen, Fursund Skole, Roslev/Hjerk-Harre Skole, Vestsalling Skole og Dagtilbud samt Ådalskolen. Disse skoler indeholder 2 eller flere undervisningssteder samt for Vestsalling Skole og dagtilbud også en børnehave. Her ud over er der truffet beslutning omkring den fremtidige overbygningsstruktur fra 2010, dog undtaget Vestsalling området, hvor der først træffes beslutning om en samlet SIDE 8

9 overbygning fra august 2011 på enten Vestsalling Skole og Dagtilbud eller på Balling Skole. Bilaget til styrelsesvedtægten fungerer som en samlet oversigt over de beslutninger, der fra kommunens side er truffet i forhold til skolerne, og det er dermed med til at udfylde de rammer der gives i folkeskoleloven. Samtidig er der i bilaget indlagt links til dokumenter og websider, så det også fungerer som vejviser til yderligere informationer omkring de emner, der tages op. Styrelsesvedtægten samt skolernes høringssvar forelægges Børne- og Familieudvalget i august JURA (herunder lovgrundlag) Styrelsesvedtægten med bilag er udarbejdet i henhold til Folkeskoleloven ØKONOMI Kan indeholdes i nuværende budget. BILAG Bilag til styrelsesvedtægten for folkeskoler Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Skive Kommune (april 2009) SIDE 9

10 4. FORSLAG TIL STRATEGI- OG HANDLEPLAN FOR UNGEINDSATSEN ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Lars Harder BESLUTNING ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 14. APRIL 2009 Fraværende: Indstilles til godkendelse i byrådet BESLUTNING BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 15. APRIL 2009 Fraværende: Peder Chr. Kirkegaard Børne- og Familieudvalget vedtog at indstille Forvaltningens anbefaling til godkendelse. FORVENTET SAGSGANG Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og Familieudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd Forslaget indstilles enslydende til Børne- og familieudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget INDSTILLING At Strategi- og handleplanen godkendes. Konkrete forslag, som kan finansieres af eksisterende budgetmidler, igangsættes løbende, evt. efter behandling i respektive fagudvalg. Forslag, som kræver nye bevillinger, vil indgå i budgetlægning for 2010 og frem. SAGSFREMSTILLING Den nuværende strategi- og handleplan for en koordineret ungeindsats er politisk vedtaget i november I 2007 blev Skive Kommune udpeget som én af 17 modelkommuner i KL s og Undervisningsministeriets projekt Ungdomsuddannelse til alle og underskrev hermed en aftale med KL. Som led i denne aftale skal Skive Kommune vedtage en politisk handleplan for at få flere i uddannelse, gerne i et samarbejde mellem de relevante aktører på området. UU Skive har projektledelsen og er tovholder i den kommunale ungeindsats. Det hermed fremsatte forslag til ny handleplan er udarbejdet i samarbejde med alle relevante aktører fra både kommunale afdelinger og alle lokale uddannelsesinstitutioner. Det vedlagte forslag indeholder en status på nuværende indsats samt mål for, styring af og forslag til en styrket indsats, så Skive Kommune når Folketingets målsætning: At 95 % af alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse i 2015 (og 85 % i 2010). Der er også konkrete forslag til, hvordan vi i Skive Kommune vil dokumentere en effekt af ungeindsatsen. JURA (herunder lovgrundlag) - SIDE 10

11 ØKONOMI Konkrete forslag, som kan finansieres af eksisterende budgetmidler, igangsættes løbende, evt. efter behandling i respektive fagudvalg. Forslag, som kræver nye bevillinger, vil indgå i budgetlægningen for 2010 og frem. BILAG Strategi- og handleplan for ungeindsatsen SIDE 11

12 5. INDSATSOMRÅDER FOR SKOLEÅRET ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Ulrik B. Thomsen BESLUTNING BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 15. APRIL 2009 Fraværende: Peder Chr. Kirkegaard Børne- og Familieudvalget vedtog at godkende Forvaltningens indstillinger. FORVENTET SAGSGANG Børne- og Familieudvalget INDSTILLING Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender følgende indsatsområder på skoleområdet for : Klima Inklusion/rummelighed SAGSFREMSTILLING Klima På baggrund af at Skive Kommune er en Danmarks første Energibyer samt det internationale klimatopmøde til december 2009 i København, vil klima være et stort fokusområde. Der planlægges med tre temadage ( november 2009) i alle lokaler i Kulturcenter Limfjorden for alle elever i folkeskolen og de ældste børn fra børnehaverne. Temadagene er kulminationen på arbejdet med emnet klima i folkeskolerne. Alle skoler skal i løbet af skoleåret tage det lokale miljømærke. Dette markeres ikke med et grønt flag- men med opsætning af en skulptur af Søren Vester ved alle skoler. Planlægningen af dette projekt er foretaget af i et samarbejde mellem skolerne og Seminariet. Inklusion og rummelighed Efter en skolerunde til alle skoler i efteråret 2008, hvor repræsentanter fra PPR, Familiesektionen, skoleafdelingen, skolelederne, lærerforeningen og Direktøren deltog samt i forlængelse af Skoleårsmødet i november 2008, hvor rummelighed og AKT var en del af emnerne, blev det besluttet, at der skulle ydes en ekstra indsats af alle professionelle omkring folkeskolen. Alle forslag blev samlet i en lille pjece (se bilag) og der følges op i efteråret 2009 med henblik på evt. justeringer. a) Alle pædagogiske medarbejdere ved skolerne gennemgår i løbet af de næste to skoleår et 14-dages AKT-kursus. b) Inklusions-/rummelighedspuljen på 1,133 mio. kroner anvendes på skolerne til projekter, som skolerne har søgt om tilskud til. (se bilag). c) Skoleafdelingen søger i samarbejde med FOA-Skive om tilskud til oprettelse af et antal undervisningsassistentstillinger ved skolerne. Der vil foreligge et svar inden sommerferien. d) Øremærket tildeling til specialundervisning på skolerne, hvilket er en konsekvens af den politiske beslutning vedrørende justering af tildelingsmodellen. Der trækkes 6 mio. ud af den almindelige tildeling. Disse penge tildeles efterfølgende til skolernes i forhold til skolernes belastningsgrad. SIDE 12

13 På foranledning ovenstående to emner, vil disse lægge op til en fælles indsat for dette område både lokalt på den enkelte skole samt fælles-kommunalt. Disse områder vil blandt andet indgår i Kvalitetsrapporten. Tidligere indsatsområder Skoleåret : Læsning Enkelte udvalgte aktiviteter f.eks. kurser for 95 lærere, læseteaterkonkurrence, oprettelse af hjemmeside, udarbejdelse af plakater og bogmærker m.m. satte læsning i alle fag på dagsordenen hos mange lærere. Pædagogisk Læringscenter/it Eksempelvis kan der nævnes læsning, teamsamarbejde og det fysiske miljø var nogle af fokusområderne. Skoleåret : Sundhed Med udgangspunkt i Skolepolitikken har skolerne formuleret mål, handleplaner og ønskede tegn. Kommunalt er der i en arbejdsgruppe arbejdet med fede ture i Skive Kommune, der skal inspirere til brug af mange friluftslokaliteter. Dette følges op med kurser for lærere. Skolerne har på forskellig vis arbejdet sundhed i skoleåret. Klima Skolerne i Kommunen har sat fokus på klima og miljø i skoleåret. Der er på kommunalt plan nedsat en bredt sammensat styregruppe, der har til opgave at inspirere, koordinere og tage initiativer til fælles tiltag. Disse række ind i skoleåret JURA (herunder lovgrundlag) Folkeskoleloven 40 a, stk. 5, jf. lovbekendtgørelse (vedr. Kvalitetsrapporten) nr af 30. november Skive Kommunes skolepolitik. ØKONOMI Ovenstående indsatser holdes inden for budgettet, dog søges der særskilte midler på til de 3 temadage om klima i Kulturcenter Limfjorden. Behandles af Økonomiudvalget den 21. april BILAG Rummelighedspulje - bevilliget til skoleområdet - april Status efter rummelighedsrunden folder SIDE 13

14 6. TILLÆGSBEVILLING TIL DAGPLEJEN (2008) ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Niels Peter Kibsgaard BESLUTNING BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 15. APRIL 2009 Fraværende: ingen Børne- og Familieudvalget vedtog at indstille Forvaltningens anbefalinger til godkendelse i forbindelse med behandlingen af budgetopfølgningen pr. 31. marts FORVENTET SAGSGANG Børne- og Familieudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Børne- og Familieforvaltningen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget indstiller, at der meddeles tillægsbevilling (2008) vedrørende dagplejen på 3 mio. kr., og at der rejses faresignal vedrørende dagplejens budget for 2009 med en skønnet forventet overskridelse på ca. 5 mio. kr. efter korrektion af øvrige konti (vil fremgå nærmere i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2009) SAGSFREMSTILLING Børne- og Familieudvalget vedtog den 4. februar 2009 at godkende analysen af dagplejeområdet samt fremtidig styringsmodel. Det blev besluttet at udsætte spørgsmålet om tillægsbevilling vedrørende regnskabsåret 2008, indtil regnskabsafslutningen for 2008 foreligger. På Børne- og Familieudvalgets møde den 3. december 2008 indstillede forvaltningen i forbindelse med forventet regnskab 31. oktober 2008, at der meddeltes tillægsbevilling til Dagplejen på 3 millioner kr. med årsvirkning. Udvalget besluttede at indstille til Økonomiudvalget, at der inden der tages stilling til størrelsen af en eventuel tillægsbevilling vedr. Dagplejen til mødet i februar måned 2009 foretages nærmere analyse af dagplejeområdet, herunder redegørelse for styringsredskaber. På den baggrund igangsatte forvaltningen et analysearbejde bestående af: Status og analyse af budget 2007 og 2008 Forslag til ny tildelingsmodel for dagplejen Oplæg til det politiske serviceniveau. Der er ikke i forbindelse med redegørelsen arbejdet hen imod udvikling af et prognosesystem. Der kører sideløbende en proces i samarbejde med Kommunedata og IT afdelingen i Skive Kommune, hvori denne udviklingsdel indgår. SIDE 14

15 Status og analyse af budget 2007 og 2008 Skive Kommunes budgetlægning på dagplejeområdet for 2007 var en direkte sammenlægning af Sallingsund, Skive, Sundsøre og Spøttrup Kommuners budgetter for Der er ikke foretaget udvidelser/ændringer. Budgettet for 2007 blev fremskrevet med Kommunens generelle pris- og lønskøn til budget 2008 og igen til budget Ser man på budget og regnskabstal for 2006 er der næsten sammenfald mellem budget og regnskabstal, hvorimod det faktiske børnetal i dagplejen er ca. 5% mindre end det budgetterede (942 til 896). Det er en afgørende forklaringsfaktor på, at dagplejen allerede fra og med budget 2007 var underbudgetteret. Dagplejen kom derfor ud af 2007 med næsten 3 mio. kr. i underskud. For 2008 beløber underskuddet sig til ca. 5,5 mio. kr. Der blev i gennemsnit passet 929 børn i dagplejen, heraf 14 rummelighedsbørn, der tæller for to, samt 25 seniorordninger, hvor dagplejeren opretholder sin normale løn, men kun har tre børn. Det betyder reelt, at dagplejen har kunnet passe 968 børn, hvis der ikke havde været rummelighedsbørn samt seniorordninger. Der var budgetteret med 946 børn. Hver fuldtidsansat dagplejer har i 2008 gennemsnitligt haft en netto belægning på 3,42 barn (929 børn / 271,28 fuldt.still). I tallet 3,42 barn pr. dagplejer indgår langtidsfravær, seniorordning og rummelighedsbørn. Det reelle antal arbejdende dagplejere har i 2008 været 255,24 (271,28 fuldtidsstillinger 16,04 langtidsfravær). Det har således i 2008 været muligt at passe 3,79 barn pr. dagplejer Dagplejen har sammenlagt ved regnskabsafslutningen for 2008 et underskud på netto ca. 8,355 mio. kr. Efter de foreslåede budgetmæssige omplaceringer inden for dagtilbudsområdets egne rammer fremgår et underskud i dagplejen på netto ca. 3,9 mio. kr. Forslag til ny tildelingsmodel for dagplejen Den udarbejdede model for fremtidig ressourcetildeling er udarbejdet med udgangspunkt i 2008 regnskabet og i 2008 pris niveau. Der er indarbejdet en fuldtidsleder og 12,20 dagplejepædagogstilling med samme lønudgift som i regnskabet for Gennemsnitslønnen for en dagplejer alt inklusiv er beregnet til kr. Der er taget udgangspunkt i at hver dagplejer i gennemsnit netto passer 3,42 barn. Et rummelighedsbarn tildeles ud over den alm. normering yderligere 25% af gennemsnitslønnen for en dagplejer. Børneafhængige ydelser og personaleudgifter er indarbejdet på samme niveau som i børnehavernes tildeling. Her ud over er der afsat beløb til tjenestekørsel og forsikring på samme niveau som i regnskabet for Dagplejens ressourcetildeling reguleres løbende i forhold til faktiske antal børn og rummelighedsbørn. SIDE 15

16 2008 Ny model Regnskab Budget Lønudgift pr. dagplejeleder Lønudgift pr. Dagplejepædagog Lønudgift pr. dagplejer Udgift pr. rummelighedsbarn Personaleudgifter pr. ansat Børneafhængige ydelser pr. barn Tjenestekørsel Forsikringer Ses der på dagplejens samlede forbrug i 2008 sammenholdt med forslaget om en ny tildelingsmodel er der en difference på netto ca kr. Ekstraudgiften skyldes primært harmoniseringen af de børneafhængige ydelser til børnehaveniveau samt, at dagplejen kun i meget begrænset omfang anvendte kursusmidler i JURA (herunder lovgrundlag) - ØKONOMI - BILAG ØD-overførsler til dagplejen SIDE 16

17 7. EVALUERING AF TILSKUD TIL PASNING AF EGNE BØRN ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Lotte Junker Pedersen BESLUTNING BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 15. APRIL 2009 Fraværende: ingen Et flertal af Børne- og Familieudvalget (V) vedtog at godkende Forvaltningens indstilling. Et mindretal (A) ønsker, at ordningen ophører. FORVENTET SAGSGANG Børne- og Familieudvalget INDSTILLING Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at ordningen vedrørende tilskud til pasning af egne børn fortsætter i sin nuværende form. SAGSFREMSTILLING Den 10. oktober 2006 vedtog Sammenlægningsudvalget at indføre mulighed for, at forældre kan få tilskud til pasning af egne børn. Sammenlægningsudvalget vedtog at give 85% i tilskud. Det blev samtidig besluttet, at ordningen skulle evalueres primo 2008, idet følgende skulle undersøges: Hvor mange gør brug af ordningen? Hvor bor de pågældende familier i forhold til et kommunalt pasningstilbud (afstand)? Hvorvidt børnene ellers ville være blevet passet i et kommunalt pasningstilbud? Ordningen blev evalueret og præsenteret på udvalgsmøde den 3. marts Her fremgik det blandt andet, at der i løbet af 2007 var 22 familier med i alt 35 børn, der benyttede sig af ordningen. de ti af børnene var tvillinger, der ofte er karakteriserede ved at være for tidligt fødte eller have lille fødselsvægt. 25 var enkelt-tildelinger til 14 søskende og 11 enkelte børn. Heraf var et barn født for tidligt. den gennemsnitlige varighed pr. tilskud var 9,6 måneder der er i områderne og i umiddelbar nærhed heraf var tilbud om kommunal pasning det ikke er et afstandskriterium, der ligger til grund for familiernes ansøgninger, men derimod at der er tale om tilvalg. Der var til pasning af egne børn et forbrug på kr. Der var budgetteret med kr. Til gengæld var der et mindreforbrug på ordningen privat pasning, hvor der var afsat kr. og brugt kr. Samlet set for de to ordninger var der et mindreforbrug på kr. Byrådet vedtog den 25. marts 2008, at ordningen skulle fortsætte og evalueres en gang årligt. På denne baggrund har Børne- og Familieforvaltningen foretaget en fornyet evaluering af ordningen. SIDE 17

18 I løbet af 2008 har 26 familier med i alt 45 børn benyttet sig af ordningen. Den gennemsnitlige varighed har været 10 måneder. Det er karakteristisk, at syv hold er tvillinger, et hold er trillinger, 28 er enkelttildelinger, heraf er 12 til enkelt-børn, mens 16 er til søskendebørn. Det vil sige, at flere familier end tidligere har benyttet sig af ordningen. Periodernes varighed er nogenlunde det samme som sidste år. Det er karakteristisk, at der for ca. en tredjedel af familierne er tale om flerlingefødsler. Det er i lighed med evalueringen fra 2007 Børne- og Familieforvaltningens opfattelse, at motivationen for at benytte sig af ordningen ikke er funderet i et afstandskriterium, hvor der er langt til et alternativt pasningstilbud. Det er vurderingen, at ordningen benyttes som et fleksibelt tilvalg, som familierne kan vælge og i højere grad tilpasse deres situation efter individuelle behov. Der er samtidig en tendens til, at denne ordning foretrækkes frem for tilskud til privat pasning. Der er pt. ingen familier, der benytter sig af kombinationsmuligheden for at bruge et dagtilbud sammen med privat pasning. Kombinationsmuligheden må ikke samlet overstige, hvad der svarer til en fuldtidsplads i et dagtilbud. Børne- og Familieudvalget vedtog den 26. marts 2009 at udsætte sagen til behandling på næste møde. JURA (herunder lovgrundlag) - ØKONOMI Samtidig med, at flere har benyttet sig af tilskudsordningen til pasning af egne børn, har færre benyttet sig af ordningen om privat pasning. Der er i 2008 et forbrug på kr. (budget på kr.) til tilskud til pasning af egne børn. Til gengæld er der et mindreforbrug på tilskud til privat pasning på. Der er i 2008 brugt kr. (budget på kr.). Sammenlagt for de to ordninger er der et mindreforbrug på kr. SIDE 18

19 8. ORIENTERING FRA FORMANDEN ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Anni Albertsen BESLUTNING BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 15. APRIL 2009 Fraværende: ingen Intet. FORVENTET SAGSGANG Børne- og Familieudvalget INDSTILLING SAGSFREMSTILLING JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI SIDE 19

20 9. ORIENTERING FRA DIREKTØREN ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Anni Albertsen BESLUTNING BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 15. APRIL 2009 Fraværende: ingen Orientering om: Kolikbørn- behandling Fordelingstal flygtninge 2009 Undervisningsassistenter Faglige fællesskaber - tilbagemelding FORVENTET SAGSGANG Børne- og Familieudvalget INDSTILLING SAGSFREMSTILLING JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI SIDE 20

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn- og Ungeudvalget 8. august 2006 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 8. august 2006 kl. 17.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 20. JUNI 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Familieudvalget 20. juni 2007 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 7. januar 2014. Byrådssalen, Torvegade. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 7. januar 2014. Byrådssalen, Torvegade. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 7. januar 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård, Bente Dahl,

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Børne- og familieudvalget

Børne- og familieudvalget Børne- og familieudvalget Referat fra ekstraordinært møde den 8. november 2011 kl. 10:45 i Thy Uddannelsescenter, Mødelokale 1. Medlemmer: Mogens Kruse Per Skovmose Erik Bøgh Nielsen Poul Hvass Hansen

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Styrelsesvedtægt. For. Aabenraa Kommunes skolevæsen. Januar 2015

Styrelsesvedtægt. For. Aabenraa Kommunes skolevæsen. Januar 2015 Styrelsesvedtægt For Aabenraa Kommunes skolevæsen Januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Styrelsesvedtægt for Aabenraa Kommunes Skolevæsen... 3 KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2... 4 KAPITEL 3... 6 KAPITEL 4... 6 KAPITEL

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Indhold KAPITEL 1 2 KOMMUNALBESTYRELSEN 2 SKOLEBESTYRELSEN 2 SAMMENSÆTNING OG VALG 2 MØDEVIRKSOMHED 4 KAPITEL 2 6 SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER 6 KAPITEL

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 08. februar 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 18:00 Fraværende: Gruppemøder: 08. februar 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Dagsorden Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Børne- og kulturforvaltningen 2010 1 2 Indhold Skolebestyrelsen... 4 Sammensætning og valg... 4 Mødevirksomhed... 5 Beføjelser...

Læs mere

DALGASSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN TORSDAG DEN 8. MAJ 2008 KL. 19.00 I RØNBJERG DAGSORDEN:

DALGASSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN TORSDAG DEN 8. MAJ 2008 KL. 19.00 I RØNBJERG DAGSORDEN: DALGASSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN TORSDAG DEN 8. MAJ 2008 KL. 19.00 I RØNBJERG DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Nyt fra elevrådet. 3. Opfølgning fra sidste møde. 4. TEMA:

Læs mere

Udvalget for familie og institutioner

Udvalget for familie og institutioner Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 3 Forretningsorden... 4

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 4 Forretningsorden... 4

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt 2013-1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommunalbestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsens beføjelser...side 05 Pædagogisk Råd...side 06 Elevråd...side 07 Samråd...side

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat : Mandag den 27. januar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:15 Sluttidspunkt: Kl. 11:15 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Per Christensen (A) Morten Westergaard (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune 21. april 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune Læring og trivsel 21. april 2016 Læring og trivsel Indhold: Udvalgets forord... 4 Styrelsesvedtægt for folkeskolerne... 5 Skolebestyrelsens

Læs mere

Børn- og Skoleudvalget

Børn- og Skoleudvalget Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Kapitel I: Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at Kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt og Bilag til styrelsesvedtægten udgør Holbæk Kommunes styringsgrundlag for den kommunale folkeskole. Vedtægt og bilag bygger på Folkeskolelovens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold til folkeskolelovens 41 skal byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Referat Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 11:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011 Referat onsdag den 21. december 2011 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Grethe N. Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Budgettildelingsmodeller til skoleområdet...2

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 15:15 Mødested: Familiehuset Kløvergården,

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 21. juni 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 19:00 Fraværende: Gruppemøder: 21. juni 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. for Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 3 INDLEDNING 3 KAPITEL 2 3 SKOLEESTYRELSEN 3 SAMMENSÆTNING OG VALG 3 MØDEVIRKSOMHED 4 FORRETNINGSORDEN 4 KAPITEL 3 5 SKOLEESTYRELSENS

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 33. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 6. november 2008.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 33. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 6. november 2008. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 33 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 6. november 2008. Mødet startede kl. 7.30 og sluttede kl. 10.10. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Hvidovre Kommune Børn og Velfærd Februar 2016 Indhold Kapitel I: Indledning... 3 Kapitel II: Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg...

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Onsdag den 18. februar 2014 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling Madsen (A)

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Kapitel 1: Indledning Det følger af folkeskolelovens 41, jf. lovbekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005, at kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 24-04-2007 Mødested: Halk Skole Hejsagervej 91, Halk Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Eva Roth Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen

Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen Kapitel 1. Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at Kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Vedtægten fastsættes,

Læs mere

REFERAT Udvalget for Børn og Unge temamøde den 12. april 2007, kl. 9.00 i lokale 188

REFERAT Udvalget for Børn og Unge temamøde den 12. april 2007, kl. 9.00 i lokale 188 REFERAT Udvalget for Børn og Unge temamøde, kl. 9.00 i lokale 188 ÅBEN DEL 1. Meddelelser 2. Budget 2008 - tema 3. Skolestrukturdebat - tema 4. Pressen 5. Eventuelt 1 Fraværende: Ingen Mødet slut kl.:

Læs mere

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen Åbent Referat til Mødedato: Fredag den 22. november Mødetidspunkt: 8:00-9:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Mellemgang 1. sal Christel Zøhner, Pia Maria Nielsen, Sanne Schroll, Kirsten

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 5. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Indhold Kapitel 1: Indledning... 2 Kapitel 2: Skolebestyrelsen... 2 1. Skolebestyrelsens sammensætning... 2 1.a. Sammensætning af skolebestyrelsen ved

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter, 2 elevrepræsentanter og

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. TIRSDAG DEN 9. juni 2012 KL. 19.00 Skiveafdelingen Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. TIRSDAG DEN 9. juni 2012 KL. 19.00 Skiveafdelingen Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN TIRSDAG DEN 9. juni 2012 KL. 19.00 Skiveafdelingen Referat DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Opfølgning fra sidste møde. 3. TEMA: Forældremøde

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN

Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN Stk. 1 Sammensætning og valg Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse, der består af: 5 eller 7 repræsentanter for forældrene valgt af og blandt personer,

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 51. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i børne- og skoleudvalget 52. Dialogstruktur 53. Juniorklub

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen pr. 1. august Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen pr. 1. august Indhold De røde markeringer er rettelser i forhold til den gældende styrelsesvedtægt. Links virker ikke i denne udgave, og sidetallene 2-7 er ikke korrekte pga. rette-indstillingen. Styrelsesvedtægt for Silkeborg

Læs mere

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Til Børn & Kultur Skoleadministrationen Esbjerg Kommune b-k@esbjergkommune.dk Ribe den 12. januar 2015 Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Skolebestyrelsen har den 19. november 2014

Læs mere

REFERAT Ekstraordinært møde i Udvalget for Børn og Unge Den 24. maj 2007, kl i lokale 188

REFERAT Ekstraordinært møde i Udvalget for Børn og Unge Den 24. maj 2007, kl i lokale 188 REFERAT Ekstraordinært møde i Udvalget for Børn og Unge Den 24. maj 2007, kl. 08.00-12.00 i lokale 188 ÅBEN DEL 1. Meddelelser 2. Budget 2008 3. Daginstitutionsområdet organisering, udvikling og ledelse

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 13-03-2007 Mødested: Mødelokale nr. 202 ved siden af byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:05 Afbud: Ingen Bemærkninger:

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

REFERAT Udvalget for Børn og Unge Temamøde den 10. maj 2007 kl i lokale 188

REFERAT Udvalget for Børn og Unge Temamøde den 10. maj 2007 kl i lokale 188 REFERAT Udvalget for Børn og Unge Temamøde kl. 12.00 i lokale 188 Åben del 1. Meddelelser 2. Budgetopfølgning pr. 31.03.2007 3. Budget 2008 4. Daginstitutionsområdet organisering, udvikling og ledelse

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 21. september 2016 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 4. november 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 4. november 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 4. november 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE Hermed præsenteres et oplæg om folkeskole og dagtilbud (0 16 årige) i Viborg Kommune. Oplægget er udarbejdet af Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Et fagligt løft af folkeskolen. Skive Kommune

Et fagligt løft af folkeskolen. Skive Kommune Et fagligt løft af folkeskolen Skive Kommune Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Forord Formålet med mål - og indholdsbeskrivelse for fritidsordninger i kommunen er at give borgerne mulighed for at få indblik i den

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt:

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Mødedato:. Mødetidspunkt: 20:00. (dialogmøde kl. 19.00 20.00) Sted: Suldrup Skole, Hjedsbækvej 289, Suldrup Møde slut: 22:25 Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 28. september 2015 Kl. 14:00 Konferencerummet Ebeltoft.

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 28. september 2015 Kl. 14:00 Konferencerummet Ebeltoft. 1 of 8 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 28. september 2015 Kl. 14:00 Konferencerummet Ebeltoft Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen Brøgger

Læs mere

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen.

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. Punkt 9. Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. 2014-12345. Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalget, orientering om de centrale udviklingspuljer Fælles Skoleudvikling

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN

VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN KAPITEL 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter.

Læs mere

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Kvalitetsrapport for Ans Skole, skoleåret 2008/09 : Ans Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dette er Ans Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Kompetencecenter Rebild Østre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juli 2009 - et

Læs mere

Godkendelse af mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er til stede i den fagdelte undervisning

Godkendelse af mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er til stede i den fagdelte undervisning Punkt 13. Godkendelse af mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er til stede i den fagdelte undervisning 2015-058779 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde Onsdag den 6. februar 2008 kl. 17.30 21.00 (Lisbeth klargør lokalet og Peter giver lagkage) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015 Senest opdateret: 29. maj 2015 Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015 Godkendt af byrådet torsdag d. 25. juni, 2015 Side 1 af 6 Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere