SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN. Sammenfatning SUNDHEDSPERSONERS TAVSHEDSPLIGT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN. Sammenfatning SUNDHEDSPERSONERS TAVSHEDSPLIGT"

Transkript

1 SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN Sammenfatning af nævnets praksis vedrørende SUNDHEDSPERSONERS TAVSHEDSPLIGT November 2006 cand.jur. Sanne Bech cand. jur. Christina Friis Glisby cand. jur. Henrik Kristensen cand. jur. Nina Schultz-Lorentzen cand. jur. Sofia Anna Freuchen cand. jur. Klaus Toftgaard 1

2 Sundhedsvæsenets Patientklagenævn Patientklagenævnet har udgivet nedenstående Sammenfatninger af nævnets praksis: Aktindsigt Oktober 2002 Kliniske tandteknikere November 2002 Psykologer Januar 2003 Lægeerklæringer Februar 2003 Identifikation, mærkning og glemte ting Februar 2003 Fødsler (obstetrik) November 2003 Information og samtykke og journalføring heraf December 2003 Klager over plastikkirurgiske indgreb på bryster Juli 2004 Klager i forbindelse med udlevering af medicin fra apoteker Oktober 2004 Klager inden for neurokirurgi November 2004 Klager over diagnostik af brystkræft December 2004 Tandlæger November 2005 Klager i forbindelse med øjensygdomme December 2005 Psykiatriske ankesager December 2005 Klager over ambulancebehandlere. November 2006 Sammenfatningerne findes på nævnets hjemmeside under nyhedsbreve og publikationer 2

3 Forord Med denne publikation offentliggør Sundhedsvæsenets Patientklagenævn en ajourført, systematisk gennemgang af nævnets praksis i klage- og indberetningssager vedr. sundhedspersoners tavshedspligt. Det er mit håb, at sammenfatningen ikke blot bliver et nyttigt redskab for nævnets medlemmer, sagkyndige konsulenter og medarbejderne i sekretariatet, men at sammenfatningen også vil blive brugt i sundhedssektoren til forbedring af kvalitet og patientsikkerhed. Sammenfatningen offentliggøres på nævnets hjemmeside Kommentarer til sammenfatningen er meget velkomne gerne på til Peter Bak Mortensen dir. 3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord INDLEDNING Regulering af tavshedspligten HVEM HAR TAVSHEDSPLIGT? HVILKE OPLYSNINGER ER OMFATTET AF TAVSHEDSPLIGTEN? Helbredsoplysninger Øvrige private oplysninger og andre fortrolige oplysninger HVEM HAR ANSVAR FOR VIDEREGIVELSE AF FORTROLIGE OPLYSNINGER? VIDEREGIVELSE AF HELBREDSOPLYSNINGER I FORBINDELSE MED BEHANDLING Videregivelse af oplysninger med patientens samtykke Samtykkets indhold og form Hvem skal give samtykke? Journalføring Videregivelse af oplysninger uden patientens samtykke Videregivelse af oplysninger i forbindelse med et aktuelt behandlingsforløb Videregivelse af oplysninger ved berettiget varetagelse af åbenbar almen interesse eller af væsentlige hensyn til patienten, sundhedspersonen eller andre Varetagelse af åbenbar almen interesse Væsentlige hensyn til patienten, sundhedspersonen eller andre Videregivelse fra stedfortræder til egen læge Hvem træffer afgørelse om videregivelse? VIDEREGIVELSE AF HELBREDSOPLYSNINGER MV. TIL ANDRE FORMÅL END BEHANDLING Videregivelse af oplysninger med patientens samtykke Samtykkets indhold og form Hvem skal give samtykke? Til hvem skal samtykke gives? Journalføring Tilbagekaldelse og bortfald af samtykke Videregivelse uden patientens samtykke Videregivelse ifølge lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov Videregivelse af hensyn til varetagelse af en åbenbar almen interesse eller af væsentlige hensyn til patienten, sundhedspersonen eller andre Videregivelse af hensyn til en myndigheds tilsyns- og kontrolopgaver Generelle betingelser for videregivelse uden samtykke Hvem træffer afgørelse om videregivelse uden samtykke? VIDEREGIVELSE AF HELBREDSOPLYSNINGER TIL SÆRLIGE FORMÅL (FORSKNING, STATISTIK MV.) Oplysninger til brug for forskningsprojekt

5 7.2 Oplysninger til brug for statistik eller planlægning VIDEREGIVELSE AF HELBREDSOPLYSNINGER VEDRØRENDE EN AFDØD PATIENT TIL DENNES PÅRØRENDE...68 SAGSOVERSIGT

6 1 INDLEDNING Dette er en sammenfatning af Patientklagenævnets praksis i de sager, hvori der er klaget over sundhedspersoners brud på tavshedspligten. Sammenfatningen omfatter afgørelser truffet i perioden 1. oktober 1998 til 1. juli Sammenfatningen består af 8 kapitler. I kapitel 1 beskrives udviklingen af den retlige regulering af området, og i kapitel 2 og 3 beskrives, hvem der er omfattet af tavshedspligten, samt hvilke oplysninger, der er omfattet af tavshedspligten. I kapitel 4 angives, hvem der er ansvarlig for videregivelse af fortrolige oplysninger. I kapitel 5 redegøres for bestemmelserne om videregivelse i forbindelse med behandling. I kapitel 6 og 7 gennemgås reglerne for videregivelse af helbredsoplysninger mv. til andre formål samt til særlige formål, og i kapitel 8 gennemgås reglerne for videregivelse af helbredsoplysninger vedrørende en afdød patient til dennes pårørende. I hvert kapitel beskrives retsreglerne, og der refereres et antal afgørelser, som belyser nævnets praksis på det pågældende område. Afgørelserne er offentliggjort på nævnets hjemmeside (www.pkn.dk), og der er i den elektroniske udgave af sammenfatningen links til de anonymiserede afgørelser. Det er således muligt at læse afgørelserne i hele deres længde. Disse afgørelser vil være tilgængelige på nettet i løbet af 1. kvartal Regulering af tavshedspligten Retsgrundlaget i dag er lov om patienters retsstilling (loven), der trådte i kraft den 1. oktober Loven har til formål at styrke patienternes retsstilling gennem lovbestemmelser, der regulerer patientens forhold til sundhedsvæsenet. 1 I lovens kapitel 5 samlede, forenklede og ændrede man den hidtidige regulering af tavshedspligt og videregivelse af helbredsoplysninger, som blandt andet var indeholdt i forvaltningsloven, i lov om offentlige myndigheders registre 2 samt i nogle autorisationslove. Tavshedspligtreglerne overføres med virkning fra den 1. januar 2007 til sundhedsloven, lov nr. 546 af 24. juni 2005, og disse bestemmelser vil i al væsentlighed være identiske med reglerne i lov om patienters retsstilling. 1 Lov nr. 482 af 1. juli 1998 om patienters retsstilling. 2 Lov om offentlige myndigheders registre (jf. lovbekendtgørelse nr. 654 af 20. september 1991 med senere ændringer). Bemærkninger til lovforslaget, pkt

7 Det fremgår af lov om patienters retsstilling 1, at lovens formål er at medvirke til at sikre, at patienters værdighed, integritet (fysisk og psykisk ukrænkelighed) og selvbestemmelsesret respekteres. Endvidere er det lovens formål at medvirke til at sikre tillids- og fortrolighedsforholdet mellem patient og sundhedsperson. Ønsket om at sikre tillidsforholdet mellem sundhedsperson og patient hviler ifølge vejledningen om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger dels på hensynet til beskyttelsen af patientens privatliv, dels på hensynet til, at sundhedspersonerne får mulighed for at yde effektiv og korrekt behandling på baggrund af de oplysninger, som patienten giver dem. 3 Reglerne om tavshedspligt hviler endvidere på en generel samfundsmæssig interesse i at højne sundhedstilstanden gennem forebyggelse, behandling og kontrol med sygdommes udbredelse. Reglerne om tavshedspligt findes i kapitel 5 i lov om patienters retsstilling, det vil sige i Det fremgår af 23, at reglerne i kapitel 5 finder anvendelse i forhold til alle fortrolige oplysninger, som sundhedspersoner får kendskab til eller formodning om under udøvelsen af deres erhverv. Reglerne er uddybet i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 665 af 14. september 1998 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger m.v. (Bekendtgørelsen) samt i Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 161 af 16. september 1998 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger (Vejledningen). Det fremgår af Vejledningen, at det er en fundamental regel, at de oplysninger, som en patient betror en sundhedsperson, bliver mellem patienten og den pågældende sundhedsperson og ikke videregives til uvedkommende. 5 Reglerne om tavshedspligt er i loven udformet som en egentlig patientrettighed forstået både som en ret for patienten til at kræve fortrolighed fra sundhedspersonens side og som en ret til at bestemme over egne helbredsoplysninger. Brud på tavshedspligten efter kapitel 5 kan straffes efter straffelovens f, hvilket fremgår af lovens 34. Spørgsmål om overtrædelse af straffelovens 152 er som hovedregel undergivet privat påtale, jf. straffelovens 152f, hvilket betyder, at den krænkede selv som udgangspunkt skal 3 Sundhedsstyrelsens Vejledning nr. 161 af 16. september 1998 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger pkt. 4 (vejledningen). 4 Tavshedspligten følger endvidere af de fleste autorisationslove, for eksempel af lægelovens 9 og sygeplejerskelovens 6. Autorisationslovgivningens bestemmelser om tavshedspligt henviser til straffelovens bestemmelser. 5 Vejledningen, pkt. 4. 7

8 anlægge sagen ved domstolene. Der gælder her en frist på 6 måneder for at indbringe en sag undergivet privat påtale for domstolene. 6 Klager over brud på tavshedspligten kan indbringes for Sundhedsvæsenets Patientklagenævn efter reglerne herom i lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse, medmindre særlig klageadgang er foreskrevet i anden lovgivning, jf. lov om patienters retsstilling Uden for anvendelsesområdet af lov om patienters retsstilling gælder de almindelige regler i straffeloven, forvaltningsloven og persondataloven om videregivelse af personoplysninger. 8 2 HVEM HAR TAVSHEDSPLIGT? Det fremgår af lovens 2, at reglerne om tavshedspligt gælder for sundhedspersoner indenfor sundhedsvæsenet og for sundhedspersoner, som udfører sundhedsfaglig virksomhed udenfor den almindelige primære og sekundære sundhedssektor, for eksempel sundhedspersoner ansat på plejehjem, i bedriftssundhedstjeneste osv. Reglerne omfatter både offentlig og privat sundhedsfaglig virksomhed. Det kan af 2 udledes, at reglerne om tavshedspligt i loven ikke gælder for personer, som ikke er sundhedspersoner, og som befinder sig udenfor sundhedsvæsenet. Dette kunne for eksempel være en socialrådgiver, som i forbindelse med en social sag behandler helbredsoplysninger. Disse personer vil dog være omfattet af forvaltningslovens regler om videregivelse af fortrolige oplysninger. Det kan endvidere udledes af 2, at reglerne om tavshedspligt i loven heller ikke omfatter sundhedspersoner, som fungerer i administrative stillinger, for eksempel lægekonsulenter i en socialforvaltning og lægelige direktører/chefer på sygehuse, idet de omtalte personers virksomhed ikke består i at deltage i eller have ansvaret for patientbehandling. Det fremgår desuden af loven, at tavshedspligt gælder for autoriseret sundhedspersonale og deres hjælpere, jf. 4. Socialrådgivere på sygehuse, portører og administrativt ansatte vil dermed ikke være omfattet af lovens regler om tavshedspligt. 6 Lovbekendtgørelse nr. 849 af 6. september 2000, Straffeloven (med senere ændringer). 7 Lovbekendtgørelse nr. 215 af 9. april 1999 om Sundhedsvæsenets centralstyrelse m.v. (med senere ændringer). 8 Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger. 8

9 Det følger imidlertid af straffelovens bestemmelser, at der generelt gælder en tavshedspligt for offentligt personale. 9 Det vil sige, uanset at en person er underlagt en autorisationslov eller lov om patienters retsstilling, fastslår straffeloven, at alt sundhedspersonale er omfattet af en strafsanktioneret tavshedspligt. Nævnet har i en afgørelse taget stilling til, hvorvidt der var identifikation mellem en læge og dennes advokat i relation til brud på tavshedspligten. Sag 1 Ikke brud på tavshedspligten at give journal til sin advokat ( A) En 86-årig kvindes søn blev klar over, at moderens praktiserende læge havde overladt hendes journal til sin advokat, for at denne på lægens vegne kunne træffe en afgørelse om, hvorvidt sønnen kunne få aktindsigt i moderens journal. Der blev klaget over, at lægen havde brudt sin tavshedspligt ved at give advokaten journalen. Patientklagenævnet fandt, at lægen ikke havde brudt sin tavshedspligt ved at udlevere journalen til sin advokat i forbindelse med, at han fra sønnen havde modtaget en anmodning om aktindsigt. Nævnet oplyste, at en person altid kan vælge at lade sig repræsentere af en advokat med henblik på at få juridisk bistand, uden at der herved opstår spørgsmål om, hvorvidt det vil være brud på tavshedspligten, at der videregives de til sagens varetagelse nødvendige oplysninger til advokaten. Nævnet oplyste videre, at en advokat har tavshedspligt vedrørende de oplysninger, som advokaten får kendskab til i forbindelse med varetagelse af en sag. Nævnet har i en afgørelse også taget stilling til, hvorvidt der var identifikation mellem klager og dennes advokat i relation til brud på tavshedspligten. Sag 2 Klage over at egen læge uden samtykke gav visse journaloplysninger til patients advokat ( A) En 24-årige kvinde blev i foråret 2000 behandlet af sin praktiserende læge for nakke- og rygsmerter i forbindelse med en whiplash-læsion, hun havde pådraget sig ved et trafikuheld i Patienten havde givet tilladelse til, at hendes advokat kunne indhente oplysninger om datoer for, hvornår hun var undersøgt for sine ryg- og nakkesmerter i form af et par linier fra lægen. Patientens advokat anmodede i efteråret 2000 om et resumé af journalen, hvilket den praktiserende læge herefter fremsendte. Lægen sendte konsultationsnotaterne vedrørende whiplash-læsionen i deres helhed, også selvom der ved de pågældende konsultationer var blevet drøftet andre helbredsproblemer. 9 Jf. Straffeloven 152b, 152c og 152, hvoraf det fremgår, at personer og deres medhjælpere, som udøver virksomhed eller erhverv i medfør af offentlig beskikkelse, anerkendelse eller ansættelse, er pålagt tavshedspligt. 9

10 Der blev klaget over, at lægen ud over datoerne for undersøgelse af nakke- og rygsmerter uden samtykke videregav andre fortrolige helbredsoplysninger. Nævnet fandt, at lægen ikke havde brudt sin tavshedspligt. Det var nævnets opfattelse, at lægen var berettiget til at videregive oplysninger vedrørende patientens konsultationer om whiplash-læsionen i form af kopi af journalen fra disse konsultationer, idet patienten ved sin advokat havde anmodet herom. Det var endvidere nævnets opfattelse, at lægen var berettiget til at videregive de øvrige helbredsoplysninger om patienten, selv om det er lovens udgangspunkt, at disse ikke kan videregives uden samtykke. Nævnet lagde vægt på, at disse helbredsoplysninger blev videregivet til patientens advokat, der var antaget til at varetage dennes interesser under en erstatningssag mod et forsikringsselskab. Nævnet fandt derfor ikke, at lægen havde brudt sin tavshedspligt. Nævnet bemærkede i øvrigt, at en advokat har tavshedspligt om de oplysninger, som advokaten får kendskab til i forbindelse med varetagelse af en sag. 3 HVILKE OPLYSNINGER ER OMFATTET AF TAVSHEDSPLIGTEN? Det fremgår af lovens 23, stk. 1, at en patient har krav på, at sundhedspersoner iagttager tavshed om, hvad de under udøvelsen af deres erhverv erfarer eller får formodning om angående helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger. Nævnet har i en enkelt sag taget stilling til, at læger i deres daglige virke almindeligvis drøfter patienter med hinanden, når det drejer sig om forhold, de enten er i tvivl om eller finder principielle. Denne drøftelse skal foretages uden at nævne navne, cpr.nr. eller andre oplysninger, som gør det muligt at identificere den omtalte person. Sag 3 Klage over brud på tavshedspligten i forbindelse med en speciallæges udfærdigelse af en erklæring, idet speciallægen havde talt tilfældet igennem med nogle af sine kolleger (04F029P) En 52-årig mand blev på foranledning af Arbejdsskadestyrelsen undersøgt af en speciallæge, som på baggrund heraf udfærdigede en speciallægeerklæring. Patienten kontaktede efterfølgende speciallægen, da han var utilfreds med erklæringen. I den forbindelse anførte speciallægen, at han fastholdt sin erklæring, og at han havde drøftet nogle få principielle forhold med nogle af sine kolleger, og at han havde foretaget denne drøftelse anonymiseret. Der blev klaget over denne drøftelse, idet patienten mente, at det var et brud på tavshedspligten. 10

11 Nævnet fandt ikke, at speciallægen havde brudt sin tavshedspligt. Nævnet oplyste, at læger i deres daglige virke almindeligvis konfererer med hinanden, når det drejer sig om forhold, som de enten er i tvivl om eller finder principielle. Denne drøftelse skal foretages uden at nævne navne, cpr.nr. eller andre oplysninger, som gør det muligt at identificere den omtalte patient. Nævnet fandt på denne baggrund, at det ikke kunne kritiseres, at speciallægen drøftede patienten med sine kolleger, og idet nævnet ikke fandt det godtgjort, at speciallægen i forbindelse med konfereringen havde videregivet fortrolige oplysninger om patienten. I forbindelse med, at oplysningerne skal være erfaret under udøvelse af sundhedspersonens erhverv, har nævnet i et enkelt tilfælde afvist at behandle en klage over, at en praktiserende læge uden samtykke og under tilsidesættelse af sin tavshedspligt videregav oplysninger til personalet om en kvindelig patient, som var ansat på lægens klinik, idet nævnet nåede frem til, at oplysningerne ikke var erfaret i forbindelse med lægens erhverv. Sag 4 Klage over brud på tavshedspligten af egen læge, som også var kollega ( P) En kvinde var igennem en årrække klinikassistent hos en tandlæge, der havde kontorfællesskab med 2 praktiserende læger, hvoraf den ene var hendes egen læge. Kvinden havde et forhold til tandlægen, hvilket hun betroede sin egen læge, der ligeledes var hendes kollega. Der blev klaget over, at lægen uden kvindens samtykke og under tilsidesættelse af sin tavshedspligt havde videregivet oplysninger om hende til personalet i lægehuset. Nævnet afviste klagen, idet nævnet ikke fandt grundlag for at fastslå, at lægen havde modtaget oplysninger om forholdet i forbindelse med en konsultation eller på baggrund af et læge/patientforhold, hvorfor nævnet ikke havde kompetence til at behandle klagen. Lægen havde således fået sin viden ved en kollegial snak, hvilket blev bekræftet af, at der ikke i journalen var noteret noget om oplysningerne. For at der kan være tale om fortrolige oplysninger, skal to forhold være opfyldt. For det første skal oplysningerne være fortrolige på grund af deres karakter (se herom afsnit 3.1 og 3.2), og for det andet skal oplysningerne være fortrolige i den forstand, at omverdenen ikke allerede kender til dem. I sidstnævnte tilfælde kan det være svært at sige, hvor meget der skal til, for at en sundhedsperson ikke har tilsidesat sin tavshedspligt ved at videregive oplysninger, som allerede er kendt af modtageren. Nævnet har i en enkelt afgørelse taget stilling til, om oplysninger kan karakteriseres som fortrolige, når de i forvejen er offentligt tilgængelige. 11

12 Sag 5 Klage over, at læge kommenterede et barns journal, som en avis havde fået udleveret af moderen (00F014P) Medens et 5-årigt barn var tilmeldt en praktiserende læge A, og moderen havde forældremyndigheden, fik moderen udleveret en kopi af lægens journal over barnet. Moderen videregav journalen til en avis, som således havde oplysninger om barnets helbredsforhold fra journalen. Disse helbredsforhold kommenterede den praktiserende læge over for avisen. På tidspunktet for udtalelserne var barnet tilmeldt en anden praktiserende læge B, idet forældremyndigheden var blevet overdraget fra moderen til faderen. Der blev klaget over, at praktiserende læge A uden faderens samtykke havde videregivet oplysninger om barnets helbredsforhold til avisen. Patientklagenævnet fandt ikke, at praktiserende læge A havde overtrådt sin tavshedspligt i forbindelse med sine udtalelser til avisen, da avisen havde fået udleveret journalen af moderen, og journalen dermed forinden var kendt af avisen. Det var nævnets opfattelse, at lægens kommentarer til de anonymiserede oplysninger, som allerede var offentliggjort på moderens foranledning, ikke indeholdt nye oplysninger af fortrolig karakter. Den følgende sag viser, at en læge kan være berettiget til at antage, at en person allerede kender til helbredsoplysninger vedrørende én af lægens patienter, og at lægen ved at udtale sig til denne person ikke tilsidesætter sin tavshedspligt. Sag 6 Klage over brud på tavshedspligt i forbindelse med samtale med patients søster (05F013P) En 50-årig kvinde var i perioden 1995 til 1996 indlagt på psykiatrisk afdeling i en svær tilstand af forfølgelsesvanvid, hvor hun tillige havde tilskyndelse til at slå et andet menneske ihjel. Den 28. januar 2003 blev patienten udskrevet fra psykiatrisk afdeling, hvor hun havde været indlagt med henblik på abstinensbehandling med Fenemal i forbindelse med aftrapning for misbrug af afhængighedsskabende lægemidler. Hun lod sig udskrive, før den planlagte behandling var afsluttet. Den 30. januar 2003 kontaktede patientens søster telefonisk den praktiserende læge og oplyste, at patienten dagen før telefonisk havde truet hende og familien på livet. Søsteren oplyste, at hun vidste, at patienten stod på venteliste til indlæggelse på psykiatrisk afdeling, og hun bad lægen være behjælpelig med indlæggelsen. Lægen omtalte indlæggelsen i januar 2003 over for søsteren og fandt, at det ikke kunne udelukkes, at patienten havde en abstinenspsykose. Ved konsultation samme dag fandt lægen, at patienten ikke fremtrådte psykotisk. Lægen gav patienten en ny henvisning til den psykiater, hun tidligere havde konsulteret. Der blev klaget over, at den praktiserende læge havde tilsidesat sin tavshedspligt ved uden patientens samtykke at have videregivet helbredsoplysninger om hende til hendes søster i begyndelse af februar 2003, idet han havde oplyst om en tidligere hospitalsindlæggelse, og om at patienten havde ladet sig udskrive, inden behandlingen var afsluttet. Nævnet fandt ikke, at den praktiserende læge havde brudt sin tavshedspligt. 12

13 Det var nævnets opfattelse, at lægen videregav fortrolige oplysninger vedrørende patienten til dennes søster, idet oplysning om tidligere hospitalsindlæggelse og oplysning om at patienten havde ladet sig udskrive, inden behandlingen var afsluttet, måtte anses for at være fortrolige oplysninger i lovens forstand. Det var imidlertid nævnets opfattelse, at idet lægen var orienteret om, at søsteren vidste, at patienten stod på venteliste til indlæggelse på psykiatrisk afdeling, var det berettiget af lægen at antage, at søsteren var vidende om patientens aktuelle tilknytning til psykiatrisk afdeling. Nævnet lagde her til grund, at lægen måtte antage, at søsterens viden om patientens aktuelle tilknytning til psykiatrisk afdeling også omfattede viden om den tidligere indlæggelse og udskrivelse fra psykiatrisk afdeling i januar Det var således nævnets opfattelse, at lægen ikke videregav oplysninger, der var fortrolige i lovens forstand, idet patientens søster allerede inden videregivelsen var oplyst om de pågældende forhold. Nedenstående sag illustrerer, at det i nogle tilfælde ikke kan undgås, at andre bliver bekendt med visse af en patients helbredsoplysninger, og at forespørgsler vedrørende patienten ofte kan imødekommes uden, at spørgeren får yderligere oplysninger om patienten. I den konkrete sag var der tale om et forældrepar, der spurgte til et andet barns indlæggelsesforløb, idet deres eget barn skulle igennem samme behandling. Sag 7 Klage over at andre forældre på afdelingen blev bekendt med en lille piges helbredsoplysninger ( P) En 10-årig pige var i perioden fra februar 2000 til januar 2001 indlagt på en børneafdeling, hvor hun blev behandlet for blandt andet en tumor i venstre side af brystkassen. Hun blev behandlet med højdosis kemoterapi efterfulgt af såkaldt stamcelle-transplantation for at bekæmpe tumoren. Patienten døde på intensiv afdeling den 12. januar Herefter gav et forældrepar til et barn, der også skulle have en stamcelle-transplantation, udtryk for bekymring over det bivirkningsfyldte transplantationsforløb, som de havde iagttaget på afdelingen, at det afdøde barn havde haft. Overlægen forklarede disse forældre, at det afdøde barn havde haft flere bivirkninger, end man normalt ser. Der blev blandt andet klaget over, at lægerne brød deres tavshedspligt ved at omtale patientens sygdom overfor andre forældre. Nævnet fandt ikke, at overlægen havde brudt sin tavshedspligt, idet nævnet oplyste, at det specielt på en børneonkologisk afdeling ikke kan undgås, at forældrepar er bekendt med andre indlagte børns forløb og problemer. Endvidere oplyste nævnet, at forældrenes kendskab til forskellige sygdomsforløb ofte giver anledning til forespørgsler som vi kan se, at det er gået sådan for NN hvor hyppigt sker det, vil det også gå vores barn sådan?. Sådanne forespørgsler kan besvares generelt uden, at spørgeren får yderligere oplysninger om barnet og uden at berøre konkrete og fortrolige patientoplysninger. 13

14 3.1 Helbredsoplysninger Oplysninger, der er omfattet af sundhedspersoners tavshedspligt, er inddelt i tre grupper, nemlig helbredsoplysninger, øvrige private oplysninger og andre fortrolige oplysninger. Helbredsoplysninger skal ifølge Vejledningen forstås som oplysninger om en patients tidligere, nuværende og fremtidige fysiske og psykiske tilstand, herunder om en persons kontakt til sundhedsvæsenet, for eksempel at en person har været eller er indlagt til behandling samt oplysninger om medicinmisbrug og misbrug af narkotika, alkohol og lignende. 10 I de følgende afgørelser har nævnet vurderet, hvilke oplysninger nævnet anser for at være helbredsoplysninger i forbindelse med sundhedspersoners videregivelse af disse. Sag 8 Klage over psykologs henvendelse til skolepsykolog uden samtykke fra forældrene ( A) En 11-årig pige blev indlagt på en børneafdeling, fordi hun havde haft svære smerter i begge ankelled, i venstre skulder, i albue- og fingerled. Sundhedspersonalet fandt det påfaldende, at hun viste en kraftig smertereaktion ved berøringer, men at hun alligevel uden problemer kunne stå og gå. Efter en afdelingskonference indvilligede moderen i, at børneafdelingen kunne få nærmere oplysninger om datteren fra skolepsykologen, men det blev aftalt, at moderen selv ville tage kontakt til skolepsykologen. Senere denne dag ringede en psykolog fra børneafdelingen til skolepsykologen. Da skolepsykologen ikke kunne træffes, lagde psykologen en telefonbesked til skolepsykologen. Under en senere telefonsamtale spurgte skolepsykologen til sagen, men psykologen ønskede drøftelsen udskudt, fordi hun i mellemtiden var kommet i tvivl om, hvilken form for samarbejde med skolen der konkret var ønsket. Der blev klaget over, at psykologen gennem sin telefoniske henvendelse til skolepsykologen uberettiget havde videregivet fortrolige oplysninger. Patientklagenævnet fandt, at psykologen havde brudt tavshedspligten i forbindelse med sin opringning til skolepsykologen. Nævnet lagde vægt på, at psykologen kontaktede skolepsykologen i strid med en aftale, der var indgået mellem moderen og afdelingen. Det var nævnets opfattelse, at den blotte henvendelse til skolepsykologen udgjorde en overtrædelse af tavshedspligten. Der blev afgivet dissens i sagen. Sag 9 Brud på tavshedspligten ved at videregive oplysninger om en henvisning ( A) En 21-årig kvinde blev i juni 1998 opereret for en svulst i baghovedet. Efter operationen gennemgik hun adskillige strålebehandlinger. Et år senere aftalte hun med den læge, som havde opereret hende, at han ville 10 Vejledningen, pkt

15 orientere hendes praktiserende læge om, at denne skulle henvise hende til en samtale med en psykolog, da hun havde behov for at tale om sit sygdoms- og behandlingsforløb. Lægen afventede herefter hendes henvendelse, men da dette ikke skete, ringede lægen til hende. Imidlertid tog hendes moder telefonen, hvorefter lægen bad moderen give datteren besked om at ringe tilbage. På moderens forespørgsel svarede lægen, at datteren ønskede en henvisning til en psykolog. Der blev klaget over, at lægen havde brudt sin tavshedspligt ved telefonisk at oplyse patientens mor om, at patienten havde ønsket henvisning til en psykolog. Patientklagenævnet fandt, at lægen havde brudt sin tavshedspligt ved at videregive oplysningen om henvisningen til psykolog til patientens mor, idet nævnet fandt, at der var tale om helbredsoplysninger. Nævnet oplyste, at der ved helbredsoplysninger forstås oplysninger om en patients tidligere, nuværende og fremtidige fysiske og psykiske tilstand, herunder om en persons kontakt med sundhedsvæsenet. Det er ikke kun de helbredsoplysninger om patienten, som er ført i en journal, der er beskyttet af tavshedspligten. Det er derimod alle oplysninger, som kan fortælle noget om patientens helbred, herunder røntgenbilleder og udskrifter fra elektrokardiogrammer. Nævnet har i få tilfælde taget stilling til spørgsmålet om muligheden for at identificere patienten i forbindelse med videregivelse af helbredsoplysninger om denne. Sag 10 (ref. sag 33) Mulig identifikation af patient ved videregivelse af oplysning ( P) En 30-årig kvinde blev undersøgt på en dermatologisk afdeling med henblik på udredning af kronisk nældefeber, som ifølge hende selv skyldtes overfølsomhed for vinyl. Patienten havde specielt været meget generet under en ansættelse på en arbejdsplads, hvor hun ikke længere var ansat. Ved undersøgelsens afslutning oplyste afdelingslægen, at hun ville kontakte forskellige læger fra tidligere undersøgelser samt eventuelt kontakte den tidligere arbejdsplads. Afdelingslægen sendte herefter en til den tidligere arbejdsgiver med henblik på at få tilsendt forskellige prøver til anvendelse i den videre behandling af patienten. Der blev klaget over, at afdelingslægen uden patientens samtykke og under tilsidesættelse af sin tavshedspligt videregav oplysninger om hende til hendes tidligere arbejdsgiver. Patientklagenævnet fandt, at afdelingslægen havde brudt sin tavshedspligt ved at videregive oplysningerne. Patientklagenævnet fandt, at det var muligt for den tidligere arbejdsplads at identificere, hvem oplysningerne drejede sig om, idet det i brevet var angivet, at det drejede sig om en person, som havde arbejdet i virksomheden med produktion af latex-uridomer i perioden , at personen havde ført en arbejdsskadesag, og at prøver til brug for sagen skulle mærkes på en måde, som svarede til patientens forbogstaver samt fødselsdato. Det var derfor uden betydning, at lægen i brevet ikke havde nævnt patienten ved navn. 15

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven Myndighed: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Udskriftsdato: 21. august 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven 1-35. (Udelades) Kapitel 8 Aktindsigt 36. Reglerne i dette kapitel

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=21075

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=21075 Page 1 of 5 Til forsiden af retsinformation.dk Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Informeret samtykke Samtykke til videregivelse af helbredsoplysninger mv.

Læs mere

Sundhedslovens Kapitel 9

Sundhedslovens Kapitel 9 Sundhedslovens Kapitel 9 Kapitel 9 Tavshedspligt, videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v. 40. En patient har krav på, at sundhedspersoner iagttager tavshed om, hvad de under udøvelsen

Læs mere

Regelverket om formidling af pasientinformasjon i EPJ systemer i Danmark, og pasientens mulighet til direkte innsyn

Regelverket om formidling af pasientinformasjon i EPJ systemer i Danmark, og pasientens mulighet til direkte innsyn Regelverket om formidling af pasientinformasjon i EPJ systemer i Danmark, og pasientens mulighet til direkte innsyn Elisabeth Hersby, chefkonsulent Sundhedsstyrelsen, Danmark T: 72 22 77 96 - E: ehe@sst.dk

Læs mere

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Spørgsmål 1: En ældre mand, som boede på plejehjem, blev årligt undersøgt af sin praktiserende læge, der som følge heraf og i samarbejde med plejepersonalet,

Læs mere

Tværregionale dokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger i sygehusvæsenet

Tværregionale dokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger i sygehusvæsenet Regionen - Tværregionale dokumenter - 1 Ledelse - 1.11 Informationssikkerhed Dokumentbrugere: OUH, Psykiatri, SVS, SLB, SHS Læseadgang: Alle Tværregionale dokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.

Læs mere

KLAGER I FORBINDELSE MED AKTINDSIGT

KLAGER I FORBINDELSE MED AKTINDSIGT Sundhedsvæsenets Patientklagenævn Sammenfatning af nævnets praksis vedrørende KLAGER I FORBINDELSE MED AKTINDSIGT 1998-2007 December 2007 Fuldmægtig, cand. jur. Christina Friis Glisby Fuldmægtig, cand.

Læs mere

Lægedage 2015. Attester anno 2015 -en opdatering

Lægedage 2015. Attester anno 2015 -en opdatering Lægedage 2015 Attester anno 2015 -en opdatering Attester fra dagligdagen i praksis - Generelle regler om udfærdigelse af attester - Underretninger til kommunen om børn - Mulighedserklæringen og frihåndsattester

Læs mere

Landstingsforordning nr. 6 af 31. maj 2001 om patienters retsstilling

Landstingsforordning nr. 6 af 31. maj 2001 om patienters retsstilling Landstingsforordning nr. 6 af 31. maj 2001 om patienters retsstilling I medfør af 1 og 3 i lov nr. 369 af 6. juni 1991 om sundhedsvæsenet i Grønland fastsættes: Kapitel 1. Formål, anvendelsesområde, definitioner

Læs mere

Patienters retsstilling

Patienters retsstilling Patienters retsstilling Baggrund Sundhedsloven Afsnit III Patienters retsstilling Vejledninger Vejledning om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv. Vejledning om sundhedspersoners

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. Sammenfatning. nævnets praksis. vedrørende. Psykologer. Januar 2003 Fuldmægtig, cand. jur.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. Sammenfatning. nævnets praksis. vedrørende. Psykologer. Januar 2003 Fuldmægtig, cand. jur. Sundhedsvæsenets Patientklagenævn Sammenfatning af nævnets praksis vedrørende Psykologer 1998-2002 Januar 2003 Fuldmægtig, cand. jur. Grit Vosgerau Forord Med denne publikation offentliggør Sundhedsvæsenets

Læs mere

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 27.4.2011 Status: Historisk

Læs mere

Vejledning om ansvarsforholdene mv. ved lægers brug af telemedicin

Vejledning om ansvarsforholdene mv. ved lægers brug af telemedicin Vejledning om ansvarsforholdene mv. ved lægers brug af telemedicin 1 Indledning og baggrund Ved telemedicin forstås i denne vejledning, at en læge ved hjælp af video, billeder, lyd og måleresultater inddrager

Læs mere

Patienters retsstilling

Patienters retsstilling Patienters retsstilling 20 Uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar "lov om patienters retsstilling" Viðgerðin av heimildarlógini á fólkatingi Anordning om ikrafttræden på Færøerne

Læs mere

Lægeerklæringer. Sammenfatning. nævnets praksis. vedrørende. Sundhedsvæsenets Patientklagenævn

Lægeerklæringer. Sammenfatning. nævnets praksis. vedrørende. Sundhedsvæsenets Patientklagenævn Sundhedsvæsenets Patientklagenævn Sammenfatning af nævnets praksis vedrørende Lægeerklæringer 1998-2006 December 2006 Fuldmægtig, cand. jur. Annelise Andersen Fuldmægtig, cand. jur. Lene Paikjær Jensen

Læs mere

Når mor og far strides

Når mor og far strides Når mor og far strides Et minefelt hvis den praktiserende læge involveres, når striden angår de små børn Af Per Fraulund Sørensen og Ole Nørskov Biografi Per Fraulund Sørensen er fuldmægtig, cand. jur.

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

2010 4-2. Pårørendes adgang til oplysninger om afdøde patienter

2010 4-2. Pårørendes adgang til oplysninger om afdøde patienter 2010 4-2 Pårørendes adgang til oplysninger om afdøde patienter I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på at der kunne være tvivl om omfanget af pårørendes ret til

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Kvalitet vs forskning: forskelle og ligheder og juraen bag

Kvalitet vs forskning: forskelle og ligheder og juraen bag Kvalitet vs forskning: forskelle og ligheder og juraen bag DASEM årsmøde den 8. maj 2015 v. Kontorchef Poul Carstensen www.regionmidtjylland.dk "De juridiske og praktiske forskelle på et kvalitetsprojekt

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2013 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 20-07- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget jeres henvendelse af 10. april 2007 vedrørende Varde Kommunes videregivelse af oplysninger om et projekt, som

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

VEJLEDNING OM INFORMATION forud for KOSMETISKE INDGREB

VEJLEDNING OM INFORMATION forud for KOSMETISKE INDGREB Sundhedsstyrelsens vejledning af 6. januar 2000 VEJLEDNING OM INFORMATION forud for KOSMETISKE INDGREB (Til landets læger) 1. Indledning Sundhedsstyrelsen er, som led i sit tilsyn med den sundhedsfaglige

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1 Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende og forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1: LOVGIVNING OM DE GENERELLE SUNDHEDSFREMMENDE OG FORE- BYGGENDE SUNDHEDSYDELSER TIL BØRN OG

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal

Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal 11. november 2013 TL/PC/NS Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal Udgangspunktet for denne foreløbige oversigt om mulighederne for adgang til elektroniske

Læs mere

Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning

Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning Dato 21-12-2015 sbro Sagsnr. 4-1415-19/1 Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning af straffesager Internt notat om sundhedspersoners tavshedspligt og videregivelse af

Læs mere

Et sygehus vurdering af afgørelser fra Patientklagenævnet

Et sygehus vurdering af afgørelser fra Patientklagenævnet 20-3. Forvaltningsret 12.1 2.4. Et sygehus vurdering af afgørelser fra Patientklagenævnet Ledelsen på et sygehus udarbejdede en redegørelse for et patientforløb som havde været bedømt af Patientklagenævnet.

Læs mere

Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet

Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet 9-3. Forvaltningsret 111.1 112.2 1123.2 113.1. Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet Familiestyrelsen meddelte en

Læs mere

Relevante love & regler i forbindelse med vaccination

Relevante love & regler i forbindelse med vaccination 1 Relevante love & regler i forbindelse med vaccination Af homøopat Mette Mitchell, Bsc (hons), LCHE, RAB, MDSKH Et lille udvalg af relevenate love og regler i spørgsmålet om vaccination. Alt her er taget

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser Maj 2012 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser

Læs mere

Lov om patienters retsstilling

Lov om patienters retsstilling LOV nr 482 af 01/07/1998 Historisk (Patientretsstillingsloven) Offentliggørelsesdato: 02-07-1998 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften LBK nr 272 af 19/04/2001 LOV nr 312 af

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Vejledninger / Instrukser

Vejledninger / Instrukser Vejledninger / Instrukser Dagens Mål At få viden om sundhedsstyrelsens vejledninger på medicinhåndteringsområdet for derigennem forstå egen rolle i medicinhåndtering i Kommunen. At kende og anvende Kommunes

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Informationssikkerhed - Krav om informeret samtykke - Chefkonsulent Elisabeth Hersby Sundhedsstyrelsen

Informationssikkerhed - Krav om informeret samtykke - Chefkonsulent Elisabeth Hersby Sundhedsstyrelsen Informationssikkerhed - Krav om informeret samtykke - Chefkonsulent Elisabeth Hersby Sundhedsstyrelsen Ny lovgivning om videregivelse af helbredsoplysninger mv. uden samtykke Sygehuslovens 15a indberetning

Læs mere

fokus på patientsikkerhed

fokus på patientsikkerhed 2. årgang - nr. 3-15. oktober 2010 fokus på patientsikkerhed En patient udviklede under indlæggelse tegn på tarmslyng (ileus). Den vagthavende læge ordinerede akut oversigt over abdomen. Denne undersøgelse

Læs mere

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI/DEPTR Sags nr.: 1205091 Dok. Nr.: 1160795 Dato: 11. marts 2013 Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse

Læs mere

VEJLEDNING OM EPIKRISER VED UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV.

VEJLEDNING OM EPIKRISER VED UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV. VEJLEDNING OM EPIKRISER VED UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV. Denne vejledning omhandler epikriser (udskrivningsbreve) ved udskrivelse af patienter fra sygehuse samt ved ambulant behandling, herunder vigtigheden

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Læges tavshedspligt over for socialforvaltning

Læges tavshedspligt over for socialforvaltning Læges tavshedspligt over for socialforvaltning En speciallæge havde på eget initiativ videregivet tavshedsbelagte oplysninger om en patient til en medarbejder i kommunens socialforvaltning dels med henblik

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING Anne Mette Dons Speciallæge I samfundsmedicin Patientsikkerhed, sundhedsvæsnet og regler PATIENTENS RET OG LÆGENS PLIGT Hvordan er patientens ret til selvbestemmelse

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 16.7.2014 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

15/06/14. Journaler i praksis? Autorisationsloven. Hvor står det?

15/06/14. Journaler i praksis? Autorisationsloven. Hvor står det? Journaler i praksis? Tandlæge Ole Marker, MPA København 23.06.2014 Autorisationsloven Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed 1. januar 2009 Gælder alle

Læs mere

Patientjournaler. Journalføringspligt

Patientjournaler. Journalføringspligt Bekendtgørelse om lægers, tandlægers, kiropraktorers, jordemødres, kliniske diætisters, kliniske tandteknikeres, tandplejeres, optikeres og kontaktlinseoptikeres patientjournaler (journalføring, opbevaring,

Læs mere

Stk. 3. Biologiske præparater som sådan er ikke en del af patientjournalen.

Stk. 3. Biologiske præparater som sådan er ikke en del af patientjournalen. Bekendtgørelse om lægers, tandlægers, kiropraktorers, jordemødres, kliniske diætisters, kliniske tandteknikeres, tandplejeres, optikeres og kontaktlinseoptikeres patientjournaler (journalføring, opbevaring,

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet UDKAST Forslag Til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (1 måneds behandlingsfrist, IT-anvendelse i sundhedsvæsenet, indhentning af elektroniske

Læs mere

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven.

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. 2015-32 Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. Kommune burde derfor have adskilt sine svar 15. juni 2015 En mand havde en omfattende korrespondance

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens 7, stk. 2 Ombudsmanden bad Sundhedsvæsenets Patientklagenævn om en udtalelse om nævnets praksis for oversendelse af klager vedrørende forhold uden

Læs mere

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patientskader Patientskader Information til kræftpatienter Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2013-3026/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. Sagens tema: Kommune X har klaget over, at indklagede,

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat 2015-21818 Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale Statsforvaltningens brev til en advokat Dato: 08-12- 2015 Henvendelse vedrørende Frederiksberg Kommune om aktindsigt Du har som advokat for

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=... Page 1 of 1 01-02-2010 Fra: Kis Thuesen Sendt: 2. juni 2009 15:02 Til: Kis Thuesen Emne: VS: privat/offentlig Vedhæftede

Læs mere

Forslag. Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Til lovforslag nr. L 185 Folketinget

Forslag. Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Til lovforslag nr. L 185 Folketinget Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2017 Forslag til Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Kapitel 1 Lovens

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling

klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling udgivet af: indenrigs- og sundhedsministeriet slotsholmsgade 10-12 1216 københavn k. telefon:

Læs mere

Patientklager Side 1

Patientklager Side 1 Patientklager Side 1 FORORD Som sygeplejersker er vi stolte af vores faglighed og bevidste om vores ansvar. Det er derfor en meget voldsom oplevelse at blive involveret i en patientklagesag, hvor en patient

Læs mere

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Ankestyrelsens brev til borgerens advokat 2014-187674 Dato: 16-10-2017 Vedr. sagsnr. 100072 Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Du har den 15. december 2014, som advokat for moderen til en dreng,

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K NN T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M valg@im.dk W valg.im.dk Dato: 10. februar 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPMP Sags nr.: 1100224 Dok nr.: 441723 Afgørelse

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Høring over udkast til lovforslag om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter. Lægemiddelstyrelsen har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten. Til: XXX Tønder Kommune Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afvisning af klage over tinglysning af forblivelsespligt

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Den xx.xx.2012 FM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Efter at Grønlands Hjemmestyre overtog sundhedsområdet fra Den Danske Stat den 1. januar 1992, har Sundhedsvæsenets

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - rejseudgifter - undersøgelse -

Læs mere

Ombudsmanden kritiserede også Sundheds- og Ældreministeriet for ikke at have opdateret vejledning om aktindsigt mv. i helbredsoplysninger.

Ombudsmanden kritiserede også Sundheds- og Ældreministeriet for ikke at have opdateret vejledning om aktindsigt mv. i helbredsoplysninger. 2016-53 Aktindsigt i patientjournal blev afgjort efter tidligere gældende regler. Vejledning om aktindsigt var forældet Patientombuddet (senere Styrelsen for Patientsikkerhed) afslog at efterprøve en regions

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Skafdrup Lindegårdsvej 10 A 2920 Charlottenlund Nævnet har modtaget klagen den 26. september 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Adgang til EPJ data Nye regler i sundhedsloven. Chefkonsulent Elisabeth Hersby Sundhedsstyrelsen

Adgang til EPJ data Nye regler i sundhedsloven. Chefkonsulent Elisabeth Hersby Sundhedsstyrelsen Adgang til EPJ data Nye regler i sundhedsloven Chefkonsulent Elisabeth Hersby Sundhedsstyrelsen Anvendelsesområdet Opslag i elektroniske systemer i sundhedsvæsenet, der indeholder helbredsoplysninger Nuværende

Læs mere

Vejledning om aktindsigt i patientjournaler

Vejledning om aktindsigt i patientjournaler Vejledning om aktindsigt i patientjournaler Formål: Denne vejledning beskriver patienternes ret til aktindsigt og procedurer for meddelelse af aktindsigt på regionens sygehuse. For så vidt angår information,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område Notat vedr. radiologi j.nr. 7-207-01-26/1/HRA 1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område skal følge sundhedsforholdene og holde sig orienteret

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1 Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 22 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse om patientrådgivere I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes:

Læs mere

Vejledning om samtykke og tavshedspligt. 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune

Vejledning om samtykke og tavshedspligt. 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune Vejledning om samtykke og tavshedspligt 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune Indhold 1. Samtykke... 3 1.1 Hvad er et samtykke og hvornår bruges det?... 3 1.2 Når borgeren ikke kan give et

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Jeg har fået en patientklage. Hvad gør jeg?

Jeg har fået en patientklage. Hvad gør jeg? Jeg har fået en patientklage Hvad gør jeg? Jeg har fået en patientklage -Hvad gør jeg? Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-80 Copyright Dansk Sygeplejeråd Oktober 2015. Alle rettigheder forbeholdes. ISBN 978-87-7266-207-7

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 3. marts 2009 (J.nr. 2008-0017864) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen og Jan

Læs mere

1a: 1b: Helbredserklæring 2. Forsikrede

1a: 1b: Helbredserklæring 2. Forsikrede Helbredserklæring 2 Side 1 af 5 Forsikrede Dit fulde navn Cpr.nr. Postnr. og by Evt. mailadresse Stilling Telefon Når du udfylder helbredserklæringen, er det vigtigt, at du: Besvarer alle spørgsmål omhyggeligt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere