Lokalplanlægning. Hvad er en lokalplan? Endeligt vedtaget lokalplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplanlægning. Hvad er en lokalplan? Endeligt vedtaget lokalplan"

Transkript

1 Forslag af 8. september 2014 Hornbæk Ålsgårde Saunte Skibstrup Hellebæk Havreholm Borsholm Horserød Helsingør Plejelt Nygård Langesø Gurre Tikøb Jonstrup Nyrup Snekkersten Kvistgård Espergærde N Smakkevej Rønnebær Allè Comwell Kursuscenter Nørrevej Snekkersten Station Borupgårdscentret Kommuneplantillæg nr. 14 Lokalplan 1.138

2 Lokalplanlægning Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse og udformning af det område planen omfatter. Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan inden et større byggeri, anlægs- eller nedrivningsarbejde sættes i gang eller når arealer overføres fra landzone til byzone. Hensigten er, at Byrådet har mulighed for at skabe rammerne for en ønsket udvikling af de fysiske omgivelser og høre offentlighedens mening herom. Eksisterende lovlige forhold Eksisterende lovlige forhold kan fortsætte også selvom lokalplanen foreskriver andre løsninger. Det er først i forbindelse med fremtidige ændringer, at man skal handle i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Lokalplanen og handlepligt Lokalplanen medfører først en handlepligt, når man vil ændre forhold omfattet af lokalplanen på sin ejendom. Endeligt vedtaget lokalplan Efter den offentlige høring bliver indsigelser og ændringsforslag behandlet af Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet som vedtager lokalplanen med eventuelle ændringer. Ved større ændringer skal planforslaget i ny offentlig høring. Når en lokalplan er endeligt vedtaget, bliver det annonceret på kommunens hjemmside og i lokale aviser. Sådan bruges lokalplanen Lokalplanen består af to dele: Lokalplanbestemmelserne er de juridisk bindende bestemmelser, der gælder for lokalplanområdet. Redegørelsen, som skal ledsage lokalplanen, skal oplyse om, hvordan lokalplanen forholder sig til kommuneplanen og øvrig planlægning for området. Den skal angive, om lokalplanens virkeliggørelse er afhængig af tilladelser fra andre myndigheder end Byrådet. I kystnærhedszonen, i kystnære dele af byzonerne og ved etablering af butikker skal der desuden redegøres for bebyggelsens indvirkning på det omkringliggende område. Lokalplanforslag og offentlig høring Lokalplanen udarbejdes først som forslag, der bliver behandlet af Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget og af Økonomiudvalget hvorefter Byrådet vedtager at offentliggøre planforslaget. Lokalplanforslaget er i høring minimum 8 uger. Høringsperiode og indsigelsesfrist kan ses sidst i redegørelsen. Lokalplanforslaget annonceres på kommunens hjemmside og i lokale aviser. Miljøvurdering Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og projekter er der foretaget en miljøscreening af lokalplanen. Resultatet kan ses under redegørelsen efter lokalplanen. Klagemulighed Byrådets vedtagelse af lokalplanen kan påklages for så vidt angår spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan ikke klages over planens indhold. Klage indgives til Center for Kultur, Plan og Erhverv som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal være modtaget i Center for Kultur, Plan og Erhverv inden 4 uger fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan. Spørgsmål om planens lovlighed kan indbringes for domstolene inden for 6 måneder fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan.

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan... 2 Hvorfor denne lokalplan... 4 Bestemmelser Lokalplanens formål Område og zonestatus Lokalplanområdets anvendelse Udstykning Veje, stier og parkering Bebyggelsens placering og omfang Energibestemmelser Bebyggelsens udseende Ubebyggede arealer Lednings og antenneanlæg Forudsætning for ibrugtagen af nybebyggelse Grundejerforening Lokalplanens retsvirkning...15 Tillæg nr. 14 til Helsingør Kommuneplan Redegørelse...19 Helsingør Kommuneplan Tillæg nr 14 til Helsingør kommune plan Fingerplan Spildevandsplan Varmeplan...19 Museumsloven Kystnærhedszonen...19 Handicapforhold...20 Aflysning af servitutter...20 Miljøvurdering...20 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger...21 Miljøscreening...23 Kortbilag Kortbilag Kortbilag Kortbilag Kortbilag

4 Hvorfor denne lokalplan? Denne lokalplan er udarbejdet som første etape i ombygningen af Borupgård Centerområde. Den muliggør nedrivning af eksisterende center og opførelse af et nyt byggeri til butikker, erhverv og beboelse i den sydlige del af centerområdet. Lokalplanen skal sikre en sammenhæng med intentionerne i det overordnede skitseprojekt for Borupgårdcenteret, som omfatter hele kommuneplanens rammeområde 1C66, der mod nord afgrænses af Smakkevej, mod øst af Rønnebær Allé, mod syd af Nørrevej. Mod vest afgrænses området af stiforbindelsen mellem Smakkevej og Nørrevej. Både byrådet og borgere i lokalområdet har længe udtrykt ønske om en revitalisering af området, som gennem de seneste år har oplevet en dalende kvalitet og en stadig større kontrast til det nye Snekkersten Stationsområde og Comwell Borupgaard. Lokalplanen udarbejdes således dels på baggrund af et politisk og befolkningsmæssigt ønske og dels på baggrund af bygherres ønske om at opføre byggeri, der opfylder nutidige krav til dagligvarebutikker og tidssvarende boliger, som erstatning for det eksisterende butiksbyggeri. Eksisterende forhold Borupgård centret består i dag af tre bygninger, der er opført i To af bygningerne har erhvervsareal på godt 800 m², mens det for den sidste bygning er på 440 m². Det overordnede skitseprojekt for rammeområde 1C66 Bygningerne er orienteret mod et fælles tor eareal og mod Nørrevej findes der ubebyggede græsarealer. Området vejbetjenes i dag med overkørsel både fra Nørrevej og Rønnebær Allé. En del af det offentlige vejareal mod øst fungerer som parkeringsareal for centret, idet centret ikke har parkering på egen grund i dag. Lokalplanområdet ligger i en afstand af m fra Snekkersten Station og er således indenfor det stationsnære kerneområde, som ligger omkring stationen. Afstanden til stationen betyder, at der kan etableres et kontorbyggeri på mere end 1500 m² indenfor området. Yderligere er lokalplanområdet beliggende ved et knudepunkt mellem flere primære og sekundære sti- og cykelruter. Funktionalitet Planen giver mulighed for opførelse af to dagligvarebutikker med erhvervsarealer på henholdsvis ca m² og ca. 800 m², mindre udvalgsvarebutikker, samt opførelse af lejligheder til beboelse på matr.nr. 1ng Borupgård, Helsingør Jorder. For at skabe arkitektonisk overensstemmelse med de omliggende bebyggede strukturer og det eksisterede terræn er beboelsesdelen tænkt udført med terrassehuspræg med den højeste etage modsat Nørrevej. Mod Rønnebær Allé (enhed 2) kan der efter udarbejdelse af en ny lokalplan opføres 2000 m² erhverv og 2800 m² boliger, samt 4000 m² parkering under terræn. Det nuværende center 4

5 Hvorfor denne lokalplan? Det vurderes, at virkeliggørelsen af denne lokalplan bidrager til et fornyet liv i området og det er samtidig byrådets håb, at omdannelsen vil føre til en højere kvalitet i udearealerne og dermed et mere behageligt byrum. Plangrundlaget vil skabe rammerne for en fortætning af et område, der med sin placering giver let adgang til kollektiv transport, med forbindelser til København, Hillerød og Helsingør Centrum. Bebyggelse: Den nye bebyggelse bliver placeret i områdets sydvestlige del, hvorfor det er hensigten, at bygningsmassen tilpasses både vejforløbet mod Nørrevej og det gennemgående stiforløb mod vest. Det er intentionen, at den påtænkte bebyggelse dels skal udføres med respekt for den omliggende bebyggelse og terræn og dels bidrage til en arkitektonisk fornyelse af området. Bygningens facader udføres som lyse/hvide betonelementer eller som pudsede/filtsede. Bygningsdetaljer og elementer som sternkanter, nedløb, gelænder, søjleelementer, facadeopdelinger mv kan udføres i glas/zink/alu/ beton/stål/træ, mens vandrette flader kan etableres med sedum eller beplantning og dermed bidrage til indtrykket af en levende og organisk bebyggelse. For at underbygge det bymæssige centerpræg og for at nedbryde den store skala i byggeriet, vil bygningsmassen i form af højde og struktur understøtte hver sin funktion. Facadehøjden i stueplanet vil med sine publikumsrettede erhverv blive ca. 5,5-6 m, mens de øvrige facader fra og med første sal kun vil blive ca. 3,5 4 m pr. etage. Samtidig vil der blive arbejdet med både vertikale og horisontale forskydninger. Etablering af fælles og/eller private udearealer på tagterrassekonstruktionen og opbrydning af facaderne med beplantning kan give et liv i højden og bidrage til, at de grønne strukturer fra torvearealerne integreres i byggeriet, ud over den aktivitet, der naturligt vil forgå ved butikker og torvearealer. Luftfoto over lokalplanområdet 5

6 Hvorfor denne lokalplan? Perspektiv mod sydøst Perspektiv mod sydvest Perspektiv mod nordøst 6

7 Lokalplanens bestemmelser Bestemmelser Vejledning I henhold til Lov om Planlægning, Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Helsingør Kommune. 1 - Lokalplanens formål 1.1 Det er lokalplanens formål: at give mulighed for nedrivning af eksisterende centerbyggeri og udvikling af området til centerformål i form af detailhandel (dagligvarer og udvalgsvarer), liberale erhverv og boliger. at der fastsættes bestemmelser for omfang og placering af ny bebyggelse og parkering Med lokalplanen sikres rammerne for nedrivningen af det eksisterende center og udvikling af et nyt centerområde med boliger. Der gives mulighed for indretning med optimale centerfunktioner, hvor folk fra de omliggende boligområder dels kan foretage deres daglige indkøb og dels kan færdes eller opholde sig i kortere perioder. 2 - Område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter pr. 1. marts 2014 matrikelnummer 1ng og 20 Borupgård, Helsingør Jorder, samt dele af matr. nre. 7000b, 7000p og 7000y Borupgård, Helsingør Jorder. Lokalplanområdet er beliggende i byzone. Området forbliver byzone 2.2 Lokalplanområdet opdeles i enhederne 1 og 2 som vist på kortbilag 1. Baggrunden for opdelingen i to enheder er et ønske om fælles parkeringsforhold for de to enheder, samt et ønske om fastlæggelse af bestemmelser for udviklingen af enhed 1 og et princip for udviklingen af enhed Lokalplanområdets anvendelse Enhed Udlægges til centerformål med mulighed for etablering af flere anvendelser i form detailhandel (dagligvarer og udvalgsvarer), liberale erhverv, serviceerhverv og boliger med tilhørende parkeringspladser. Lokalplanens anvendelsesbestemmelser er helt centrale i sikringen af lokalplanens formål. Det er anvendelsesbestemmelserne, der skal sikre, at der kommer den blanding af forskellige centerformål, der bidrager til et levende og attraktivt bymiljø. 3.2 Anvendelsen i stueplan fastsættes til dagligvare-, udvalgsvarebutikker og publikumsorienterede liberale erhverv (f.eks. frisører, caféer mv). 3.3 Anvendelsen fra og med første sal fastsættes til liberale erhverv og/eller boliger. Kontorer til liberale erhverv i form af eks. landinspektører, revisorer, advokater. Enhed Udlægges til liberale erhverv, serviceerhverv, butikker og boliger med tilhørende parkeringspladser. Helsingør kommune ejer enhed 2, der delvist består af vejarealer. Inden et projekt realiseres vil der blive udarbejdet en mere detaljeret lokalplan. 7

8 Lokalplanens bestemmelser Vejledning 4 - Udstykning 4.1 Der må indenfor enhed 1 ikke foretages udstykning, se dog stk. 4.2 og Offentlige vej- og stiarealer skal udskilles i matriklen. 4.3 Vej-, parkerings- og fællesarealer (grønne områder, stier, veje, parkering etc.) kan dog udstykkes, således at strukturen i ejer- og grundejerforeningen følges. Øvrige matrikulære forandringer i form af berigtigelser og arealoverførsel anses ikke i strid med lokalplanen. Bestemmelsen forhindrer heller ikke opdeling i ejerlejligheder eller anparter. Bestemmelsen sikrer overensstemmelse med lov om offentlige veje 89. Bestemmelsen sikrer mulighed for etablering af samarbejder med andre grundejerforeninger og ejerforeninger, etableret i takt med områdets udvikling. 5 - Veje, stier og parkering 5.1 Vejadgang skal etableres som vist på kortbilag 3. Vejadgang til parkeringspladserne må alene ske fra henholdsvis Nørrevej og Rønnebær Alle. Herudover skal der etableres en separat vareindlevering fra Nørrevej. Vareindlevering til dagligvarebutikkerne og afhentning af deres affald mv sker ad overkørsel fra Nørrevej. Dette sikrer en manøvreplads for varebiler og holder denne del af trafikken adskilt fra anden trafik til området. Vareindlevering og vareindkørsel skal indrettes, således at varetransport sker forlæns og at der ikke bakkes ind fra Nørrevej, samt at der er klar adskillelse mod bløde trafikanter. Se også bestemmelsen Der skal i forbindelse med opførelse af det nye byggeri etableres ny venstresvingsbane på Nørrevej indenfor det på kortbilag 3 viste område. Enhed I forbindelse med etableringen af centret skal der indenfor enhed 1 etableres 57 parkeringspladser, hvoraf to skal reserveres til handicapparkering. I forbindelse med byggeriet skal der på Nørrevej etableres ny venstresvingbane. De trafikale ændringer etableres og betales af grundejere som fastlagt i udbygningsaftale. Aftalen skal være underskrevet af bygherre inden den endelig vedtagelse af lokalplanen. Der sikres gennem udlæggelse af parkeringsarealer tilstrækkelige parkeringsmuligheder for bilister på terræn. Det samlede parkeringsbehov i enhed 1 er 120, hvoraf de 57 pladser skal kunne etableres i enhed 1, mens de resteren de 63 pladser udlægges i enhed 2. Tilstedeværelsen af disse pladser i enhed 2 sikres gennem den nye lokalplan og i den grundejerforeningsvedtægt, som stiftes efter byggeri i enhed 2. 8

9 Lokalplanens bestemmelser Vejledning 5.4 Der skal i forbindelse med etablering af boligerne, indenfor byggefeltet og i nærhed til indgangene til boligerne, etableres og indrettes rum til opbevaring af cykler og barnevogne på mindst 50 m², i princippet som vist på kortbilag 3. I henhold til Helsingør kommunes parkeringsstrategi forudsættes det, at der i forbindelse med indretning af nye boliger sikres et passende antal parkeringspladser til cykler. For handlende opsættes cykelstativer i forbindelse med butikkernes indgangspartier 5.5 Langs butikkernes facader skal der reserveres plads til cykelparkeringspladser. Parkeringsstativer til cykler vil være placeret flere steder i og omkring bebyggelsen, og de vil servicere boligerne såvel som butikkerne. 5.6 Vejanlæg og parkeringspladser skal etableres i princippet som angivet på bilag Inden for lokalplanområdet kan der etableres en sti langs en nord-syd gående akse, jf. principperne på bilag Veje og stier skal udføres handicapegnede i overensstemmelse med Dansk Standard, DS , Tilgængelighed for alle og SBI-anvisning nr. 98 Boligbebyggelse for alle. Enhed Der skal indenfor enhed 2 etableres mindst 63 parkeringspladser til brug for bebyggelsen i enhed 1. Til kommende bebyggelse i enhed 2 skal der etableres: Bestemmelsen sikrer, at der i forbindelse med udarbejdelsen af plangrundlaget for enhed 2 sikres, at der altid er etableret 63 pladser til opfyldelse af den samlede parkeringsforsyning på 120 pladser i enhed 1. 1 p-plads pr. 100 m² liberalt erhverv 1 p-plads pr. 50 m² detailhandel 1 p-plads pr. bolig 6 - Bebyggelsens placering og omfang 6.1 Området må alene bebygges i overensstemmelse med principperne angivet på bilag 2, 3, 4 og 5. Kortbilagene fastlægger placering og udstrækning af byggeriet i enhed 1, samt et vejledende byggefelt for enhed 2. 9

10 Lokalplanens bestemmelser Vejledning Enhed Der må maksimalt opføres m² bebyggelse (bruttoetagemeter). Herudover kan der etableres halvtage til indkøbsvogne, cykelparkering og tag over varegård og tilkørsel hertil. Halvtage må etableres udenfor byggefeltet. Det samlede butiksareal indenfor lokalplanområdet må maksimalt udgøre m². Det samlede bruttoetageareal for dagligvarebutikkerne inklusiv lager, lukket varegård og eventuel kælder må ikke overstige m². Herudover må tillige opføres en åben varegård på maksimalt 50 m² og lokale til personalefaciliteter på maksimalt 200 m². De maksimale butiksstørrelser skal beregnes i overensstemmelse med bestemmelserne i planloven. Ved personalefaciliteter forstås de lokaler, hvor alene personalet har adgang, og som benyttes i forbindelse med personalets pauser og personlige pleje. De lokaler, der kan fradrages i beregningen af bruttoetagearealet, er personalekantine, -toilet, -fitnessfaciliteter og -pauserum. Skure, parkeringsarealer, overdækkede varegård og tilkørsel hertil indgår således ikke i beregningen af de 6.050m². Udvalgsvarebutikker må have et areal på maksimalt 500 m². 6.3 Der må maksimalt indrettes i alt 28 boliger og det samlede areal for boligbebyggelsen må maksimalt være m². 6.4 Bebyggelsen må alene opføres indenfor byggefeltet, som angivet på kortbilag 2 og skal placeres med en minimumsafstand til skel på 2,5 m. Varegård, støttemure mv kan opføres i skel. 6.5 Bebyggelse må maksimalt opføres i seks etager med etagestruktur, udstrækning og en forskydning, som angivet på kortbilag 4. Bebyggelsen er disponeret med et vinkelformet stueplan med butikker der lægger sig ind i det faldende terræn på grunden. Derved dannes der rum for torve- og parkeringsarealer, hvorfra der er god overskuelighed og adgang til de to dagligvarebutikker og de mindre butikker/ serviceerhverv. Butiksdelen danner base for to klynger af terrasserede boliger, der ligger forskudt i forhold til hinanden på taget af butikkerne. De to klynger strækker sig fra 1. til 6. etage (stuen til 5. sal), og de trapper hver især op mod henholdsvis nord og vest. Afstanden til basen og de indbyrdes forskydninger er fastlagt på kortbilag Intet punkt på byggeriet må overstige kote (dvr90) 6.7 Der skal være niveaufri adgang til butikkerne og boligerne. Enhed Der må maksimalt opføres 2000 m² erhverv og 2800 m² boliger, samt 4000 m² parkering under terræn. Bestemmelsen sikrer, at det til enhver tid handicapegnede i overensstemmelse med Dansk Standard, DS , Tilgængelighed for alle. Rammen for byggeri i enhed 2 kan ikke udnyttes uden forudgående vedtagelse af en ny lokalplan for denne enhed. 7 - Energibestemmelser 7.1 Nybyggeri skal opføres i henhold til Bygningsreglementets bestemmelser for lavenergibebyggelse. Jfr. planlovens 21a forstås lavenergibebyggelse, som bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelse opfylder bygningsreglementets rammer for energiforbrug i lavenergibygninger. 10

11 Lokalplanens bestemmelser Vejledning 8 - Bebyggelsens udseende Enhed Facadevægge på bebyggelsen, varegården og støtte- og halvmure må alene udføres som lyse eller hvide betonelementer / pudsede facader. Facader kan udføres med fremspring eller anden variation. Det er tanken, at terrassehusene skal fremstå lyse og lette i udtrykket. Facaderne præges af store vinduespartier, og enkle, hvide flader i beton, puds eller lignende. De hvide flader kan eventuelt suppleres med felter med trælister eller lignende. Altaner hænges udenpå facaden og giver en dybde og variation til facaden. Helsingør kommune ejer enhed 2 og vil i forbindelse med kommende lokalplan for denne enhed fastlægge bestemmelser for bebyggelsens udseende. 8.2 Bygninger skal udføres med murkrone og bagvedliggende tagflade, således taget ikke umiddelbart kan ses og derved fremstår fladt. Der vil være adgang til samtlige boliger fra butiksbasens tag. Taget vil i stor udstrækning være belagt med fliser og med grønne elementer der giver ophold og mødested for beboerne. Flere af boligerne vil have adgang til store, private taghaver med panoramaudsigt over Øresund. Der vil desuden være private altaner til udeophold. Taghaver og altaner orienteres så vidt muligt mod syd og mod vest. Da flere af tagfladerne benyttes til udeopholdsarealer, vil det være oplagt at begrønne flere af disse. Dette kan eksempelvis gøres med beplantninger af sedum. 8.3 Bebyggelsen skal fremstå i ensartede materialer og der må ikke benyttes surrogatmaterialer. Surrogatmaterialer er materialer, som i eksempelvis form, udtryk og fysisk beskaffenhed udgiver sig for at være et andet materiale end det i virkeligheden er (eksempelvis plasticbrædder med trælook, eller coatede plasticplader i stållook ). 8.4 Der må ikke anvendes reflekterende materialer, bortset fra vinduesglas, i facaderne. 8.5 Skiltning på facade må alene placeres som vist på kortbilag 4. Der kan etablere én pylon ved overkørslen til Nørrevej på maksimalt 2x6 m, som vist på kortbilag 3. Pylonen må alene bruges til navn og logo for forretningerne. Lysskilte må kun udføres med enkeltstående bogstaver og/eller logoskilt og må ikke være til ulempe eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne. Ud over pylon som vist på kortbilag 3 må der, bortset fra færdselstavler ikke opsættes nogen form for fritstående skilte, reklameflag eller reklamegenstande i lokalområdet. Skiltningen indenfor lokalplanområdet følger principperne i Helsingør kommunes hæfte Skiltning - arkitekturpolitiske retningslinier, som indeholder en række gode råd og retningslinjer for erhvervsskiltning i kommunen. Det skal sikres, at der skabes en helhedsorienteret løsning med skiltning for alle forretningerne, som ikke opleves skæmmende i forhold til omgivelserne. 11

12 Lokalplanens bestemmelser Vejledning 8.6 Køleanlæg og lignende tekniske anlæg skal placeres inde i bygninger. Det skal i forbindelse med placering af tekniske installationer, samt andre støjende anlæg eller foranstaltninger sikres, at Miljøstyrelsens gældende krav til grænseværdier for støj overholdes. Det er en forudsætning for byggeriets ibrugtagen, at der forud foreligger dokumentation for overholdelse af kravene. Ved etablering af butikkerne skal det sikres, at der ikke påføres omgivelserne et støjniveau, som overstiger de grænseværdier, som er gældende i henhold til kommuneplanens støjbestemmelser. 9 - Ubebyggede arealer 9.1 Kørebanearealerne må alene belægges med asfalt, flisebelægning eller anden belægning i mørke/sorte/koksgrå nuancer. Torvearealer eller øvrige funktionsflader, jf bilag 3, må kun belægges med fliser eller øvrige belægning, der adskiller sig fra kørebanearealerne. Det er vigtigt, at udearealerne disponeres således, at de også er orienterede mod områdets gående og cyklende trafikanter. Omkring indgangspartier til forretningerne skal der lægges fliser, der danner en lille plads og dermed skaber sikkerhed for den gående til og fra forretningerne. 9.2 Parkeringspladserne må kun udføres med permeabel belægning og skal markeres med tydelig afmærkning i form af stribning, belægningsskift, forsænkninger eller en kombination heraf. Permeabel belægning (permeable pavement) er en belægning, der som andre belægninger sikrer en plan overflade velegnet til gang eller kørsel, men har derudover den funktion at regnvand kan sive igennem. 9.3 Varegården skal mod det vestlige skel / den offentlige sti, samt mod øst afskærmes, som vist på kortbilag 3. Afskærmningen må maksimalt have en højde på 1,80 m og skal følge det naturlige terræn. Udformningen af afskærmningen må alene udføres i overensstemmelse med bestemmelsen i 8.1 og skal beplantes med varierende slyngplanter, således afskærmningen fremtræder grøn hele året. 9.4 Der skal som minimum etableres hækbeplantning samt enkeltstående, solitære træer som angivet på kortbilag 3. Hæk må kun være af bøg. For at afskærme varegården mod nabomatriklen mod vest etableres en mur i terræn. Muren ligger i skel i hele varegårdens længde. Muren vil være delt op i mindre enheder, og den kan eksempelvis brydes af lette partier eller afsnit med beplantning. Murens højde vil følge det stigende terræn. Varegården skal tillige afskærmes mod øst, således der sker adskillelse mellem varelevering og gående færdsel på sti/ fortov. For at skabe et grønt præg i lokalplanområdet er det intensionen, at bevare så mange af de eksisterende træer som muligt. De træer, der af hensyn til disponeringen ikke kan beholdes hvor de står i dag vil enten blive flyttet eller erstattet med nye træer. Det skal sikres, at der rundt om alles træer skabes plads, så træerne får gode vækstmuligheder. 12

13 Lokalplanens bestemmelser Vejledning 9.5 Belysning på parkeringspladsen må alene udføres som lav parkbelysning. Lyskilden må maksimalt være 3,0 m over parkeringspladsniveauet og må hverken indenfor området eller set udefra virke blændende. Beplantning, belægning og facader belyses således at belysningen dels giver intime, karakterfulde byrum, dels bidrager præventivt til at sikre og trygge opholdsarealer. Belysningen kan udføres med lamper i belægningen for at markere bevægelsen i området. Det skal sikres, at belysningen på intet tidspunkt virker blændende for områdets beboere. 9.6 Belysning af varegård skal udføres, således den hverken for boligerne indenfor området eller set udefra virker blændende. 9.7 Ved befæstelse af mere end 50 % af området skal der ske lokal håndtering af regnvand. Tagvand og overfladevand skal nedsives eller føres til faskine for ikke at belaste det eksisterende kloaksystem. Som følge af de stigende regnmængder skal der i projekteringen og dimensioneringen af udearealerne lægges vægt på håndtering af overfladevand. Det skal sikres, at overfladevandet håndteres indenfor lokalplanområdets område gennem forsinkelse. Kommunen skal som forudsætning for byggetilladelse godkende en redegørelse for håndtering af overfladevand, som også tager højde for situationer med ekstreme regnhændelser. Regnafstrømning søges så vidt muligt håndteret ved hjælp af grønne landskabselementer, eksempelvis græsarealer, regneller forsinkelsesbede og trug inden for området. 9.8 Udendørs oplag af varer eller affald må ikke finde sted. Dog kan udstillinger af varer på stativer finde sted ved indgangen til butikkerne, såfremt disse ikke er til gene for passage ved indgangen, herunder for personer med handicap. Håndtering af affald skal ske i henhold til Helsingør kommunes gældende affaldsregulativ Lednings og antenneanlæg 10.1 Alle ledninger til forsyning af området, herunder vejbelysning må kun udføres som jordkabler Sende- og/eller modtageanlæg, herunder parabolantenner, må kun placeres således disse ikke er synlige fra vej og offentligt areal. 13

14 Lokalplanens bestemmelser Vejledning 11 - Forudsætning for ibrugtagen af nybebyggelse 11.1 Før ny bebyggelse tages i brug skal der: være etableret: parkeringspladser ( 5.3), færdselsarealer ( 5.6), afskærmning ( 9.3), belysning ( 9.5) og venstresvingsbane ( 5.2) Der skal være etableret beplantning ( 9.4) eller stillet garanti herom. Der skal være foretaget tilslutning til kloak, vand, el og varmeforsyning i overensstemmelse med kommunens planer for disse områder. Lokalplanområdet ligger indenfor et fælleskloakeret område Grundejerforening 12.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme indenfor lokalplanens område Grundejerforeningen skal stiftes af grundejerne, når Byrådet kræver det Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heri skal godkendes af Byrådet Grundejerforeningen skal fungere som samlende enhed for de respektive ejerforeninger, samt forestå drift og vedligeholdelse af vej-, parkerings- og fællesarealer, herunder belysning samt mindre bygninger som er opført på fællesarealerne, samt de opgaver som i medfør af lovgivningen henlægges til grundejerforeninger. Grundejerforeningen skal endvidere administrere det samlede parkeringsbehov for de to enheder og sikre, at parkeringsbehovet i enhed 1 på 120 pladser indføres i vedtægterne, således der til enhver tid findes mindst 63 pladser i enhed Grundejerne indenfor lokalplanområdet har pligt til at overdrage vej-, parkerings- og fællesarealer til grundejerforeningen. Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på samme arealer Grundejerforeningen er berettiget til ved opkrævning hos medlemmerne og/eller ved optagelse af lån, at fremskaffe de økonomiske midler, der er nødvendige for udførelsen af administrationen af foreningens opgaver samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor. 14

15 Lokalplanens bestemmelser Vejledning 13 - Lokalplanens retsvirkning 13.1 Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme der er omfattet af planen ifølge Lov om planlægning 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter der er uforenelige med lokalplanen fortrænges af planen. I henhold til 24 i Lov om planlægning vedtages lokalplanforslaget til offentlig fremlæggelse. SÅLEDES VEDTAGET AF HELSINGØR BYRÅD, d p.b.v. Benedikte Kiær / Bjarne Pedersen borgmester kommunaldirektør 15

16 16

17 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 14 til Helsingør Kommuneplan Vedrørende ændring af bestemmelserne for område 1.C.66 Borupgårdcentret I henhold til 22 i Lov om planlægning lovkendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 fastsættes herved følgende nye bestemmelser markeret med fed skrift. Rammenummer Rammenavn Områdetype 1.C.66 Borupgårdcentret Centerområde Særlige bestemmelser : a. At områdets anvendelse fastlægges til centerformål (butikker til lokal forsyning, liberale erhverv, privat service samt mindre ikke-generende fremstillingsvirksomheder i tilknytning til butikkerne), offentlige formål og parkeringsarealer samt boliger. b. Bebyggelse på matr.nr. 1ng Borupgård, Helsingør Jorder må maksimalt opføres med seks etager (indtil 5. sal) i det nordvestlige hjørne, aftrappet til tre etager mod øst og to etager mod syd. På de øvrige ejendomme, herunder vej- og parkeringsarealer, må bebyggelse alene opføres med maksimalt to-fire etager under hensyntagen til den omkringliggende bebyggelse. c. Der må opføres i alt m² bruttoetageareal. d. På matr.nr. 1ng Borupgård, Helsingør Jorder må maksimalt opføres 6.050m² bruttoetageareal, samt skure, varegård og overdækninger. e. Den samlede ramme til butiksformål er m². Den maksimale butiksstørrelse for dagligvarer er m² og for udvalgsvarer 500 m². f. Indenfor rammeområdet skal der fastholdes en byggemulighed på 2000m² til liberalt erhverv. Således vedtaget af Helsingør Byråd d. p.b.v. Benedikte Kiær / Bjarne Pedersen borgmester kommunaldirektør 17

18 18

19 Redegørelse Redegørelse Helsingør Kommuneplan Ifølge Helsingør Kommuneplan er lokalplanområdet beliggende i område 1.C.66. Her gælder følgende rammer for indholdet af lokalplanlægningen: Tillæg nr 14 til Helsingør kommune plan En lokalplan, der træffer bestemmelser for området, skal sikre: a. At områdets anvendelse fastlægges til centerformål (butikker til lokal forsyning, liberale erhverv, privat service samt mindre ikke-generende fremstillingsvirksomheder i tilknytning til butikkerne), offentlige formål og parkeringsarealer samt boliger, b. Bebyggelsen kan opføres med fire tårnbygninger i 6,7,8 og 10 etager. c. Der må opføres i alt m² bruttoetageareal. d. Den samlede ramme til butiksformål er m 2. Den maksimale butiksstørrelse for dagligvarer er m 2 og for udvalgsvarer 500 m 2. e. På første sal skal der opføres minimum m² til erhverv. f. Der skal etableres minimum 167 p-pladser. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for så vidt angår område 1.C.66 og der er derfor udarbejdet et tillæg til kommuneplanen. Fingerplan 2013 Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Fingerplan Spildevandsplan Området er i spildevandsplanen udlagt som separat kloakeret område og er allerede forsynet med regn- og spildevandsanlæg. Hvis en større del af grunden befæstes, skal grundejer for egen regning forsinke regnvandet svarende til afledning fra maksimalt 50 % af grunden. Regnvandet kan i visse tilfælde nedsives, hvilket dog kræver særskilt tilladelse fra Center for Teknik, Miljø og Klima. Varmeplan Museumsloven 27 Lokalplanområdet skal ifølge kommunens varmeforsyningsplan forsynes med fjernvarme. Planen her muliggør forskellige tiltag - blandt andet byggeri. Hvis der i forbindelse med jordarbejdet dukker fund eller arkæologiske spor op efter bygninger, grave eller andet fra fortiden, skal bygherren straks give besked til Gilleleje Museum. Pligten til at standse arbejdet og meddele fund og iagttagelser til Museet er fastlagt i Museumslovens kapitel Museeet, der hører under Holbo herreds kulturhistoriske centre har adresse på Vesterbrogade 56, 3250 Gilleleje. Telefon og mail er: , Kystnærhedszonen Byggeriet er beliggende indenfor de kystnære dele af byzonen jvf. 16, stk. 4 i Lov om planlægning. Byggeriet er beliggende indenfor de kystnære dele af byzonen jvf. 16, stk. 4 i Lov om planlægning. Lokalplanområdet er i dag beliggende i eksisterende centerområde, omkranset af udbyggede boligområder. Formålet med lokalplanen er, at erstatte eksisterende byggeri med nybyggeri til butiks-, erhvervs- og boligformål. På grund af terrænforholdene og den mellemliggende bebyggelse er der ikke visuel kontakt mellem lokalplanområdet og kysten. Lokalplanens udvidelsesmuligheder vil derfor ikke medfører ændringer, der vil have negative virkninger på kystlandskabet 19

20 Redegørelse Handicapforhold Helsingør Kommunes målsætning er, at byggeri og udearealer er egnede for alle. Byrådet anbefaler derfor, at bygherrer og arkitekter helt fra starten af projekteringen af byggerier sikrer en helhedsløsning for alle. Det vil sige at handicapforholdene er indarbejdede og omfatter både udearealerne og indretningen af bygningerne. Det er vigtigt at overgangen mellem ude og inde bliver udført i niveau. Bygherrer og projekterende henvises derfor under projekteringen at følge vejledningen i Dansk Standard, DS 3028 Tilgængelighed for alle. Kravene vedr. handicapegnethed for vej-, sti- og parkeringsforhold indgår i den lovmæssige lokalplantekst, der tinglyses i den endelige lokalplan. Kravene til bygningernes handicapegnethed er selvstændigt lovgivet i Bygningsreglementet og stilles i forbindelse med udstedelsen af byggetilladelser og indgår således ikke i lokalplaner. Kravene vedrørende handicapegnethed for vej-, sti- og parkeringsforhold indgår i lokalplanens bestemmelser. Kravene til bygningernes handicapegnethed er selvstændigt lovgivet i Bygningsreglementet og stilles i forbindelse med udstedelsen af byggetilladelser og indgår således ikke i lokalplaner. Aflysning af servitutter Miljøvurdering Det gælder i følge planlovens 18, at private byggeservitutter og tilstandsservitutter bortfalder, hvis lokalplan og servitut ikke kan opfyldes på samme tid. Der er ikke indenfor lokalplanområdet tinglyst servitutter i strid med lokalplanen. I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af ) er der foretaget en miljø-screening af lokalplanen. Screeningen har omfattet emnerne: Biologisk mangfoldighed, landskab, trafik, kulturarv, befolkning og sundhed, socioøkonomisk effekt og visuel effekt. Det er herefter vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da planen ikke vil få negativ indvirkning på miljøet, jf. 3, stk. 1, pkt. 3 i Lov om Miljøvurdering af planer og programmer fordi lokalplanen alene giver mulighed for en udvidet genopførelse af eksisterende byggeri. I henhold til lovens 16 kan der klages over miljøvurderingsbeslutningen efter regler i Planloven. Der kan kun klages over retlige spørgsmål, som fx: om lokalplanen er omfattet af lovens miljøvurderingspligt, om procedurereglerne er overholdt, om indholdskravene til miljøvurdering er overholdt. Afgørelsen om miljøvurderingen kan påklages til Natur og Miljøklagenævnet. Klagen bedes så vidt muligt sendt elektronisk til dk Helsingør Kommune, Center for Kultur, Idræt og Byudvikling, Stengade 72, 3000 Helsingør senest den Det koster et gebyr på 500 kr. at få behandlet en klage i Naturog Miljøklagenævnet. Vejledning om gebyret kan ses på Naturog Miljøklagenævnets hjemmeside 20 Ønskes afgørelsen om miljøvurderingen indbragt for domstolene, skal dette ske senest den

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.013 for et område ved Hasserisvej K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 10. november 2014

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. Butiksområde ved Rengevej FORSLAG

LOKALPLAN NR. Butiksområde ved Rengevej FORSLAG LOKALPLAN NR. Butiksområde ved Rengevej FORSLAG Offentligt fremlagt i perioden xxx Stevns Kommune Lokalplan XXX Butiksområde ved Rengevej. Loklaplan XXX omhandler etablering af et planmæssigt grundlag

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 10 2 Område og

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 9 Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG Kommuneplanens retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse.

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.031 for området omkring Nørre Tranders Vej 69 Aalborg Byråd godkendte den 12.

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 1.103. for Tagboliger Hellebo Park/udvidelse af Birkebo i Helsingør. Tillæg nr. 22 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012

Lokalplan nr. 1.103. for Tagboliger Hellebo Park/udvidelse af Birkebo i Helsingør. Tillæg nr. 22 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 Lokalplan nr. 1.103 for Tagboliger Hellebo Park/udvidelse af Birkebo i Helsingør Tillæg nr. 22 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 Baggrund for lokalplanen...3 Eksisterende

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991.

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. Haslev Kommune Lokalplan nr. 27 For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 27 FOR ET OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE OG RÅDHUSSTRÆDE. Denne redegørelse har til

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag Mobilantennemast Margrethehåb Lokalplan 568/forslag Indhold Fors Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 8 Statslig planlægning 8 Kommuneplan 10 Gældende

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmeside - www.glostrup.dk/aktuelt/hoeringer/lokalplanforslag Revideret forslag til

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering.

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering. Byrådet Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 59 3000 Helsingør Telefon 49 28 24 98 Giro 9 00 95 15 kpe@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 2.3.2015 Sagsnr. 15/816 Sagsbeh. Ark. Mette Galtt Forslag

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Lokalplan 360-72. Nedrivning af boliger ved Sundhedscentret i Maribo

Lokalplan 360-72. Nedrivning af boliger ved Sundhedscentret i Maribo Lokalplan 360-72 Nedrivning af boliger ved Sundhedscentret i Maribo December 2014 Offentlig bekendtgørelsesdato: 20. december 2014 ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN FOR NEDRIVNING AF SYGEPLEJEBOLIGER VED

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 Sønderborg Kommune LOKALPLAN LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk I ndholdsfortegnelse [

Læs mere

Lokalplan 1.129. Byrådet 27. januar 2014. Fabriksvej Nord i Helsingør Erhvervsområde. Kommuneplantillæg nr. 2. Klostermoseskoven. Prøvestenscenteret

Lokalplan 1.129. Byrådet 27. januar 2014. Fabriksvej Nord i Helsingør Erhvervsområde. Kommuneplantillæg nr. 2. Klostermoseskoven. Prøvestenscenteret Byrådet 27. januar 2014 Hornbæk Ålsgårde Saunte Skibstrup Hellebæk Borsholm Horserød Helsingør Plejelt Nygård Langesø Gurre Tikøb Jonstrup Nyrup Snekkersten Kvistgård Espergærde N Gurrevej Ole Rømers Vej

Læs mere