Lokalplanlægning. Hvad er en lokalplan? Endeligt vedtaget lokalplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplanlægning. Hvad er en lokalplan? Endeligt vedtaget lokalplan"

Transkript

1 Forslag af 8. september 2014 Hornbæk Ålsgårde Saunte Skibstrup Hellebæk Havreholm Borsholm Horserød Helsingør Plejelt Nygård Langesø Gurre Tikøb Jonstrup Nyrup Snekkersten Kvistgård Espergærde N Smakkevej Rønnebær Allè Comwell Kursuscenter Nørrevej Snekkersten Station Borupgårdscentret Kommuneplantillæg nr. 14 Lokalplan 1.138

2 Lokalplanlægning Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse og udformning af det område planen omfatter. Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan inden et større byggeri, anlægs- eller nedrivningsarbejde sættes i gang eller når arealer overføres fra landzone til byzone. Hensigten er, at Byrådet har mulighed for at skabe rammerne for en ønsket udvikling af de fysiske omgivelser og høre offentlighedens mening herom. Eksisterende lovlige forhold Eksisterende lovlige forhold kan fortsætte også selvom lokalplanen foreskriver andre løsninger. Det er først i forbindelse med fremtidige ændringer, at man skal handle i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Lokalplanen og handlepligt Lokalplanen medfører først en handlepligt, når man vil ændre forhold omfattet af lokalplanen på sin ejendom. Endeligt vedtaget lokalplan Efter den offentlige høring bliver indsigelser og ændringsforslag behandlet af Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet som vedtager lokalplanen med eventuelle ændringer. Ved større ændringer skal planforslaget i ny offentlig høring. Når en lokalplan er endeligt vedtaget, bliver det annonceret på kommunens hjemmside og i lokale aviser. Sådan bruges lokalplanen Lokalplanen består af to dele: Lokalplanbestemmelserne er de juridisk bindende bestemmelser, der gælder for lokalplanområdet. Redegørelsen, som skal ledsage lokalplanen, skal oplyse om, hvordan lokalplanen forholder sig til kommuneplanen og øvrig planlægning for området. Den skal angive, om lokalplanens virkeliggørelse er afhængig af tilladelser fra andre myndigheder end Byrådet. I kystnærhedszonen, i kystnære dele af byzonerne og ved etablering af butikker skal der desuden redegøres for bebyggelsens indvirkning på det omkringliggende område. Lokalplanforslag og offentlig høring Lokalplanen udarbejdes først som forslag, der bliver behandlet af Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget og af Økonomiudvalget hvorefter Byrådet vedtager at offentliggøre planforslaget. Lokalplanforslaget er i høring minimum 8 uger. Høringsperiode og indsigelsesfrist kan ses sidst i redegørelsen. Lokalplanforslaget annonceres på kommunens hjemmside og i lokale aviser. Miljøvurdering Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og projekter er der foretaget en miljøscreening af lokalplanen. Resultatet kan ses under redegørelsen efter lokalplanen. Klagemulighed Byrådets vedtagelse af lokalplanen kan påklages for så vidt angår spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan ikke klages over planens indhold. Klage indgives til Center for Kultur, Plan og Erhverv som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal være modtaget i Center for Kultur, Plan og Erhverv inden 4 uger fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan. Spørgsmål om planens lovlighed kan indbringes for domstolene inden for 6 måneder fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan.

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan... 2 Hvorfor denne lokalplan... 4 Bestemmelser Lokalplanens formål Område og zonestatus Lokalplanområdets anvendelse Udstykning Veje, stier og parkering Bebyggelsens placering og omfang Energibestemmelser Bebyggelsens udseende Ubebyggede arealer Lednings og antenneanlæg Forudsætning for ibrugtagen af nybebyggelse Grundejerforening Lokalplanens retsvirkning...15 Tillæg nr. 14 til Helsingør Kommuneplan Redegørelse...19 Helsingør Kommuneplan Tillæg nr 14 til Helsingør kommune plan Fingerplan Spildevandsplan Varmeplan...19 Museumsloven Kystnærhedszonen...19 Handicapforhold...20 Aflysning af servitutter...20 Miljøvurdering...20 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger...21 Miljøscreening...23 Kortbilag Kortbilag Kortbilag Kortbilag Kortbilag

4 Hvorfor denne lokalplan? Denne lokalplan er udarbejdet som første etape i ombygningen af Borupgård Centerområde. Den muliggør nedrivning af eksisterende center og opførelse af et nyt byggeri til butikker, erhverv og beboelse i den sydlige del af centerområdet. Lokalplanen skal sikre en sammenhæng med intentionerne i det overordnede skitseprojekt for Borupgårdcenteret, som omfatter hele kommuneplanens rammeområde 1C66, der mod nord afgrænses af Smakkevej, mod øst af Rønnebær Allé, mod syd af Nørrevej. Mod vest afgrænses området af stiforbindelsen mellem Smakkevej og Nørrevej. Både byrådet og borgere i lokalområdet har længe udtrykt ønske om en revitalisering af området, som gennem de seneste år har oplevet en dalende kvalitet og en stadig større kontrast til det nye Snekkersten Stationsområde og Comwell Borupgaard. Lokalplanen udarbejdes således dels på baggrund af et politisk og befolkningsmæssigt ønske og dels på baggrund af bygherres ønske om at opføre byggeri, der opfylder nutidige krav til dagligvarebutikker og tidssvarende boliger, som erstatning for det eksisterende butiksbyggeri. Eksisterende forhold Borupgård centret består i dag af tre bygninger, der er opført i To af bygningerne har erhvervsareal på godt 800 m², mens det for den sidste bygning er på 440 m². Det overordnede skitseprojekt for rammeområde 1C66 Bygningerne er orienteret mod et fælles tor eareal og mod Nørrevej findes der ubebyggede græsarealer. Området vejbetjenes i dag med overkørsel både fra Nørrevej og Rønnebær Allé. En del af det offentlige vejareal mod øst fungerer som parkeringsareal for centret, idet centret ikke har parkering på egen grund i dag. Lokalplanområdet ligger i en afstand af m fra Snekkersten Station og er således indenfor det stationsnære kerneområde, som ligger omkring stationen. Afstanden til stationen betyder, at der kan etableres et kontorbyggeri på mere end 1500 m² indenfor området. Yderligere er lokalplanområdet beliggende ved et knudepunkt mellem flere primære og sekundære sti- og cykelruter. Funktionalitet Planen giver mulighed for opførelse af to dagligvarebutikker med erhvervsarealer på henholdsvis ca m² og ca. 800 m², mindre udvalgsvarebutikker, samt opførelse af lejligheder til beboelse på matr.nr. 1ng Borupgård, Helsingør Jorder. For at skabe arkitektonisk overensstemmelse med de omliggende bebyggede strukturer og det eksisterede terræn er beboelsesdelen tænkt udført med terrassehuspræg med den højeste etage modsat Nørrevej. Mod Rønnebær Allé (enhed 2) kan der efter udarbejdelse af en ny lokalplan opføres 2000 m² erhverv og 2800 m² boliger, samt 4000 m² parkering under terræn. Det nuværende center 4

5 Hvorfor denne lokalplan? Det vurderes, at virkeliggørelsen af denne lokalplan bidrager til et fornyet liv i området og det er samtidig byrådets håb, at omdannelsen vil føre til en højere kvalitet i udearealerne og dermed et mere behageligt byrum. Plangrundlaget vil skabe rammerne for en fortætning af et område, der med sin placering giver let adgang til kollektiv transport, med forbindelser til København, Hillerød og Helsingør Centrum. Bebyggelse: Den nye bebyggelse bliver placeret i områdets sydvestlige del, hvorfor det er hensigten, at bygningsmassen tilpasses både vejforløbet mod Nørrevej og det gennemgående stiforløb mod vest. Det er intentionen, at den påtænkte bebyggelse dels skal udføres med respekt for den omliggende bebyggelse og terræn og dels bidrage til en arkitektonisk fornyelse af området. Bygningens facader udføres som lyse/hvide betonelementer eller som pudsede/filtsede. Bygningsdetaljer og elementer som sternkanter, nedløb, gelænder, søjleelementer, facadeopdelinger mv kan udføres i glas/zink/alu/ beton/stål/træ, mens vandrette flader kan etableres med sedum eller beplantning og dermed bidrage til indtrykket af en levende og organisk bebyggelse. For at underbygge det bymæssige centerpræg og for at nedbryde den store skala i byggeriet, vil bygningsmassen i form af højde og struktur understøtte hver sin funktion. Facadehøjden i stueplanet vil med sine publikumsrettede erhverv blive ca. 5,5-6 m, mens de øvrige facader fra og med første sal kun vil blive ca. 3,5 4 m pr. etage. Samtidig vil der blive arbejdet med både vertikale og horisontale forskydninger. Etablering af fælles og/eller private udearealer på tagterrassekonstruktionen og opbrydning af facaderne med beplantning kan give et liv i højden og bidrage til, at de grønne strukturer fra torvearealerne integreres i byggeriet, ud over den aktivitet, der naturligt vil forgå ved butikker og torvearealer. Luftfoto over lokalplanområdet 5

6 Hvorfor denne lokalplan? Perspektiv mod sydøst Perspektiv mod sydvest Perspektiv mod nordøst 6

7 Lokalplanens bestemmelser Bestemmelser Vejledning I henhold til Lov om Planlægning, Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Helsingør Kommune. 1 - Lokalplanens formål 1.1 Det er lokalplanens formål: at give mulighed for nedrivning af eksisterende centerbyggeri og udvikling af området til centerformål i form af detailhandel (dagligvarer og udvalgsvarer), liberale erhverv og boliger. at der fastsættes bestemmelser for omfang og placering af ny bebyggelse og parkering Med lokalplanen sikres rammerne for nedrivningen af det eksisterende center og udvikling af et nyt centerområde med boliger. Der gives mulighed for indretning med optimale centerfunktioner, hvor folk fra de omliggende boligområder dels kan foretage deres daglige indkøb og dels kan færdes eller opholde sig i kortere perioder. 2 - Område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter pr. 1. marts 2014 matrikelnummer 1ng og 20 Borupgård, Helsingør Jorder, samt dele af matr. nre. 7000b, 7000p og 7000y Borupgård, Helsingør Jorder. Lokalplanområdet er beliggende i byzone. Området forbliver byzone 2.2 Lokalplanområdet opdeles i enhederne 1 og 2 som vist på kortbilag 1. Baggrunden for opdelingen i to enheder er et ønske om fælles parkeringsforhold for de to enheder, samt et ønske om fastlæggelse af bestemmelser for udviklingen af enhed 1 og et princip for udviklingen af enhed Lokalplanområdets anvendelse Enhed Udlægges til centerformål med mulighed for etablering af flere anvendelser i form detailhandel (dagligvarer og udvalgsvarer), liberale erhverv, serviceerhverv og boliger med tilhørende parkeringspladser. Lokalplanens anvendelsesbestemmelser er helt centrale i sikringen af lokalplanens formål. Det er anvendelsesbestemmelserne, der skal sikre, at der kommer den blanding af forskellige centerformål, der bidrager til et levende og attraktivt bymiljø. 3.2 Anvendelsen i stueplan fastsættes til dagligvare-, udvalgsvarebutikker og publikumsorienterede liberale erhverv (f.eks. frisører, caféer mv). 3.3 Anvendelsen fra og med første sal fastsættes til liberale erhverv og/eller boliger. Kontorer til liberale erhverv i form af eks. landinspektører, revisorer, advokater. Enhed Udlægges til liberale erhverv, serviceerhverv, butikker og boliger med tilhørende parkeringspladser. Helsingør kommune ejer enhed 2, der delvist består af vejarealer. Inden et projekt realiseres vil der blive udarbejdet en mere detaljeret lokalplan. 7

8 Lokalplanens bestemmelser Vejledning 4 - Udstykning 4.1 Der må indenfor enhed 1 ikke foretages udstykning, se dog stk. 4.2 og Offentlige vej- og stiarealer skal udskilles i matriklen. 4.3 Vej-, parkerings- og fællesarealer (grønne områder, stier, veje, parkering etc.) kan dog udstykkes, således at strukturen i ejer- og grundejerforeningen følges. Øvrige matrikulære forandringer i form af berigtigelser og arealoverførsel anses ikke i strid med lokalplanen. Bestemmelsen forhindrer heller ikke opdeling i ejerlejligheder eller anparter. Bestemmelsen sikrer overensstemmelse med lov om offentlige veje 89. Bestemmelsen sikrer mulighed for etablering af samarbejder med andre grundejerforeninger og ejerforeninger, etableret i takt med områdets udvikling. 5 - Veje, stier og parkering 5.1 Vejadgang skal etableres som vist på kortbilag 3. Vejadgang til parkeringspladserne må alene ske fra henholdsvis Nørrevej og Rønnebær Alle. Herudover skal der etableres en separat vareindlevering fra Nørrevej. Vareindlevering til dagligvarebutikkerne og afhentning af deres affald mv sker ad overkørsel fra Nørrevej. Dette sikrer en manøvreplads for varebiler og holder denne del af trafikken adskilt fra anden trafik til området. Vareindlevering og vareindkørsel skal indrettes, således at varetransport sker forlæns og at der ikke bakkes ind fra Nørrevej, samt at der er klar adskillelse mod bløde trafikanter. Se også bestemmelsen Der skal i forbindelse med opførelse af det nye byggeri etableres ny venstresvingsbane på Nørrevej indenfor det på kortbilag 3 viste område. Enhed I forbindelse med etableringen af centret skal der indenfor enhed 1 etableres 57 parkeringspladser, hvoraf to skal reserveres til handicapparkering. I forbindelse med byggeriet skal der på Nørrevej etableres ny venstresvingbane. De trafikale ændringer etableres og betales af grundejere som fastlagt i udbygningsaftale. Aftalen skal være underskrevet af bygherre inden den endelig vedtagelse af lokalplanen. Der sikres gennem udlæggelse af parkeringsarealer tilstrækkelige parkeringsmuligheder for bilister på terræn. Det samlede parkeringsbehov i enhed 1 er 120, hvoraf de 57 pladser skal kunne etableres i enhed 1, mens de resteren de 63 pladser udlægges i enhed 2. Tilstedeværelsen af disse pladser i enhed 2 sikres gennem den nye lokalplan og i den grundejerforeningsvedtægt, som stiftes efter byggeri i enhed 2. 8

9 Lokalplanens bestemmelser Vejledning 5.4 Der skal i forbindelse med etablering af boligerne, indenfor byggefeltet og i nærhed til indgangene til boligerne, etableres og indrettes rum til opbevaring af cykler og barnevogne på mindst 50 m², i princippet som vist på kortbilag 3. I henhold til Helsingør kommunes parkeringsstrategi forudsættes det, at der i forbindelse med indretning af nye boliger sikres et passende antal parkeringspladser til cykler. For handlende opsættes cykelstativer i forbindelse med butikkernes indgangspartier 5.5 Langs butikkernes facader skal der reserveres plads til cykelparkeringspladser. Parkeringsstativer til cykler vil være placeret flere steder i og omkring bebyggelsen, og de vil servicere boligerne såvel som butikkerne. 5.6 Vejanlæg og parkeringspladser skal etableres i princippet som angivet på bilag Inden for lokalplanområdet kan der etableres en sti langs en nord-syd gående akse, jf. principperne på bilag Veje og stier skal udføres handicapegnede i overensstemmelse med Dansk Standard, DS , Tilgængelighed for alle og SBI-anvisning nr. 98 Boligbebyggelse for alle. Enhed Der skal indenfor enhed 2 etableres mindst 63 parkeringspladser til brug for bebyggelsen i enhed 1. Til kommende bebyggelse i enhed 2 skal der etableres: Bestemmelsen sikrer, at der i forbindelse med udarbejdelsen af plangrundlaget for enhed 2 sikres, at der altid er etableret 63 pladser til opfyldelse af den samlede parkeringsforsyning på 120 pladser i enhed 1. 1 p-plads pr. 100 m² liberalt erhverv 1 p-plads pr. 50 m² detailhandel 1 p-plads pr. bolig 6 - Bebyggelsens placering og omfang 6.1 Området må alene bebygges i overensstemmelse med principperne angivet på bilag 2, 3, 4 og 5. Kortbilagene fastlægger placering og udstrækning af byggeriet i enhed 1, samt et vejledende byggefelt for enhed 2. 9

10 Lokalplanens bestemmelser Vejledning Enhed Der må maksimalt opføres m² bebyggelse (bruttoetagemeter). Herudover kan der etableres halvtage til indkøbsvogne, cykelparkering og tag over varegård og tilkørsel hertil. Halvtage må etableres udenfor byggefeltet. Det samlede butiksareal indenfor lokalplanområdet må maksimalt udgøre m². Det samlede bruttoetageareal for dagligvarebutikkerne inklusiv lager, lukket varegård og eventuel kælder må ikke overstige m². Herudover må tillige opføres en åben varegård på maksimalt 50 m² og lokale til personalefaciliteter på maksimalt 200 m². De maksimale butiksstørrelser skal beregnes i overensstemmelse med bestemmelserne i planloven. Ved personalefaciliteter forstås de lokaler, hvor alene personalet har adgang, og som benyttes i forbindelse med personalets pauser og personlige pleje. De lokaler, der kan fradrages i beregningen af bruttoetagearealet, er personalekantine, -toilet, -fitnessfaciliteter og -pauserum. Skure, parkeringsarealer, overdækkede varegård og tilkørsel hertil indgår således ikke i beregningen af de 6.050m². Udvalgsvarebutikker må have et areal på maksimalt 500 m². 6.3 Der må maksimalt indrettes i alt 28 boliger og det samlede areal for boligbebyggelsen må maksimalt være m². 6.4 Bebyggelsen må alene opføres indenfor byggefeltet, som angivet på kortbilag 2 og skal placeres med en minimumsafstand til skel på 2,5 m. Varegård, støttemure mv kan opføres i skel. 6.5 Bebyggelse må maksimalt opføres i seks etager med etagestruktur, udstrækning og en forskydning, som angivet på kortbilag 4. Bebyggelsen er disponeret med et vinkelformet stueplan med butikker der lægger sig ind i det faldende terræn på grunden. Derved dannes der rum for torve- og parkeringsarealer, hvorfra der er god overskuelighed og adgang til de to dagligvarebutikker og de mindre butikker/ serviceerhverv. Butiksdelen danner base for to klynger af terrasserede boliger, der ligger forskudt i forhold til hinanden på taget af butikkerne. De to klynger strækker sig fra 1. til 6. etage (stuen til 5. sal), og de trapper hver især op mod henholdsvis nord og vest. Afstanden til basen og de indbyrdes forskydninger er fastlagt på kortbilag Intet punkt på byggeriet må overstige kote (dvr90) 6.7 Der skal være niveaufri adgang til butikkerne og boligerne. Enhed Der må maksimalt opføres 2000 m² erhverv og 2800 m² boliger, samt 4000 m² parkering under terræn. Bestemmelsen sikrer, at det til enhver tid handicapegnede i overensstemmelse med Dansk Standard, DS , Tilgængelighed for alle. Rammen for byggeri i enhed 2 kan ikke udnyttes uden forudgående vedtagelse af en ny lokalplan for denne enhed. 7 - Energibestemmelser 7.1 Nybyggeri skal opføres i henhold til Bygningsreglementets bestemmelser for lavenergibebyggelse. Jfr. planlovens 21a forstås lavenergibebyggelse, som bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelse opfylder bygningsreglementets rammer for energiforbrug i lavenergibygninger. 10

11 Lokalplanens bestemmelser Vejledning 8 - Bebyggelsens udseende Enhed Facadevægge på bebyggelsen, varegården og støtte- og halvmure må alene udføres som lyse eller hvide betonelementer / pudsede facader. Facader kan udføres med fremspring eller anden variation. Det er tanken, at terrassehusene skal fremstå lyse og lette i udtrykket. Facaderne præges af store vinduespartier, og enkle, hvide flader i beton, puds eller lignende. De hvide flader kan eventuelt suppleres med felter med trælister eller lignende. Altaner hænges udenpå facaden og giver en dybde og variation til facaden. Helsingør kommune ejer enhed 2 og vil i forbindelse med kommende lokalplan for denne enhed fastlægge bestemmelser for bebyggelsens udseende. 8.2 Bygninger skal udføres med murkrone og bagvedliggende tagflade, således taget ikke umiddelbart kan ses og derved fremstår fladt. Der vil være adgang til samtlige boliger fra butiksbasens tag. Taget vil i stor udstrækning være belagt med fliser og med grønne elementer der giver ophold og mødested for beboerne. Flere af boligerne vil have adgang til store, private taghaver med panoramaudsigt over Øresund. Der vil desuden være private altaner til udeophold. Taghaver og altaner orienteres så vidt muligt mod syd og mod vest. Da flere af tagfladerne benyttes til udeopholdsarealer, vil det være oplagt at begrønne flere af disse. Dette kan eksempelvis gøres med beplantninger af sedum. 8.3 Bebyggelsen skal fremstå i ensartede materialer og der må ikke benyttes surrogatmaterialer. Surrogatmaterialer er materialer, som i eksempelvis form, udtryk og fysisk beskaffenhed udgiver sig for at være et andet materiale end det i virkeligheden er (eksempelvis plasticbrædder med trælook, eller coatede plasticplader i stållook ). 8.4 Der må ikke anvendes reflekterende materialer, bortset fra vinduesglas, i facaderne. 8.5 Skiltning på facade må alene placeres som vist på kortbilag 4. Der kan etablere én pylon ved overkørslen til Nørrevej på maksimalt 2x6 m, som vist på kortbilag 3. Pylonen må alene bruges til navn og logo for forretningerne. Lysskilte må kun udføres med enkeltstående bogstaver og/eller logoskilt og må ikke være til ulempe eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne. Ud over pylon som vist på kortbilag 3 må der, bortset fra færdselstavler ikke opsættes nogen form for fritstående skilte, reklameflag eller reklamegenstande i lokalområdet. Skiltningen indenfor lokalplanområdet følger principperne i Helsingør kommunes hæfte Skiltning - arkitekturpolitiske retningslinier, som indeholder en række gode råd og retningslinjer for erhvervsskiltning i kommunen. Det skal sikres, at der skabes en helhedsorienteret løsning med skiltning for alle forretningerne, som ikke opleves skæmmende i forhold til omgivelserne. 11

12 Lokalplanens bestemmelser Vejledning 8.6 Køleanlæg og lignende tekniske anlæg skal placeres inde i bygninger. Det skal i forbindelse med placering af tekniske installationer, samt andre støjende anlæg eller foranstaltninger sikres, at Miljøstyrelsens gældende krav til grænseværdier for støj overholdes. Det er en forudsætning for byggeriets ibrugtagen, at der forud foreligger dokumentation for overholdelse af kravene. Ved etablering af butikkerne skal det sikres, at der ikke påføres omgivelserne et støjniveau, som overstiger de grænseværdier, som er gældende i henhold til kommuneplanens støjbestemmelser. 9 - Ubebyggede arealer 9.1 Kørebanearealerne må alene belægges med asfalt, flisebelægning eller anden belægning i mørke/sorte/koksgrå nuancer. Torvearealer eller øvrige funktionsflader, jf bilag 3, må kun belægges med fliser eller øvrige belægning, der adskiller sig fra kørebanearealerne. Det er vigtigt, at udearealerne disponeres således, at de også er orienterede mod områdets gående og cyklende trafikanter. Omkring indgangspartier til forretningerne skal der lægges fliser, der danner en lille plads og dermed skaber sikkerhed for den gående til og fra forretningerne. 9.2 Parkeringspladserne må kun udføres med permeabel belægning og skal markeres med tydelig afmærkning i form af stribning, belægningsskift, forsænkninger eller en kombination heraf. Permeabel belægning (permeable pavement) er en belægning, der som andre belægninger sikrer en plan overflade velegnet til gang eller kørsel, men har derudover den funktion at regnvand kan sive igennem. 9.3 Varegården skal mod det vestlige skel / den offentlige sti, samt mod øst afskærmes, som vist på kortbilag 3. Afskærmningen må maksimalt have en højde på 1,80 m og skal følge det naturlige terræn. Udformningen af afskærmningen må alene udføres i overensstemmelse med bestemmelsen i 8.1 og skal beplantes med varierende slyngplanter, således afskærmningen fremtræder grøn hele året. 9.4 Der skal som minimum etableres hækbeplantning samt enkeltstående, solitære træer som angivet på kortbilag 3. Hæk må kun være af bøg. For at afskærme varegården mod nabomatriklen mod vest etableres en mur i terræn. Muren ligger i skel i hele varegårdens længde. Muren vil være delt op i mindre enheder, og den kan eksempelvis brydes af lette partier eller afsnit med beplantning. Murens højde vil følge det stigende terræn. Varegården skal tillige afskærmes mod øst, således der sker adskillelse mellem varelevering og gående færdsel på sti/ fortov. For at skabe et grønt præg i lokalplanområdet er det intensionen, at bevare så mange af de eksisterende træer som muligt. De træer, der af hensyn til disponeringen ikke kan beholdes hvor de står i dag vil enten blive flyttet eller erstattet med nye træer. Det skal sikres, at der rundt om alles træer skabes plads, så træerne får gode vækstmuligheder. 12

13 Lokalplanens bestemmelser Vejledning 9.5 Belysning på parkeringspladsen må alene udføres som lav parkbelysning. Lyskilden må maksimalt være 3,0 m over parkeringspladsniveauet og må hverken indenfor området eller set udefra virke blændende. Beplantning, belægning og facader belyses således at belysningen dels giver intime, karakterfulde byrum, dels bidrager præventivt til at sikre og trygge opholdsarealer. Belysningen kan udføres med lamper i belægningen for at markere bevægelsen i området. Det skal sikres, at belysningen på intet tidspunkt virker blændende for områdets beboere. 9.6 Belysning af varegård skal udføres, således den hverken for boligerne indenfor området eller set udefra virker blændende. 9.7 Ved befæstelse af mere end 50 % af området skal der ske lokal håndtering af regnvand. Tagvand og overfladevand skal nedsives eller føres til faskine for ikke at belaste det eksisterende kloaksystem. Som følge af de stigende regnmængder skal der i projekteringen og dimensioneringen af udearealerne lægges vægt på håndtering af overfladevand. Det skal sikres, at overfladevandet håndteres indenfor lokalplanområdets område gennem forsinkelse. Kommunen skal som forudsætning for byggetilladelse godkende en redegørelse for håndtering af overfladevand, som også tager højde for situationer med ekstreme regnhændelser. Regnafstrømning søges så vidt muligt håndteret ved hjælp af grønne landskabselementer, eksempelvis græsarealer, regneller forsinkelsesbede og trug inden for området. 9.8 Udendørs oplag af varer eller affald må ikke finde sted. Dog kan udstillinger af varer på stativer finde sted ved indgangen til butikkerne, såfremt disse ikke er til gene for passage ved indgangen, herunder for personer med handicap. Håndtering af affald skal ske i henhold til Helsingør kommunes gældende affaldsregulativ Lednings og antenneanlæg 10.1 Alle ledninger til forsyning af området, herunder vejbelysning må kun udføres som jordkabler Sende- og/eller modtageanlæg, herunder parabolantenner, må kun placeres således disse ikke er synlige fra vej og offentligt areal. 13

14 Lokalplanens bestemmelser Vejledning 11 - Forudsætning for ibrugtagen af nybebyggelse 11.1 Før ny bebyggelse tages i brug skal der: være etableret: parkeringspladser ( 5.3), færdselsarealer ( 5.6), afskærmning ( 9.3), belysning ( 9.5) og venstresvingsbane ( 5.2) Der skal være etableret beplantning ( 9.4) eller stillet garanti herom. Der skal være foretaget tilslutning til kloak, vand, el og varmeforsyning i overensstemmelse med kommunens planer for disse områder. Lokalplanområdet ligger indenfor et fælleskloakeret område Grundejerforening 12.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme indenfor lokalplanens område Grundejerforeningen skal stiftes af grundejerne, når Byrådet kræver det Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heri skal godkendes af Byrådet Grundejerforeningen skal fungere som samlende enhed for de respektive ejerforeninger, samt forestå drift og vedligeholdelse af vej-, parkerings- og fællesarealer, herunder belysning samt mindre bygninger som er opført på fællesarealerne, samt de opgaver som i medfør af lovgivningen henlægges til grundejerforeninger. Grundejerforeningen skal endvidere administrere det samlede parkeringsbehov for de to enheder og sikre, at parkeringsbehovet i enhed 1 på 120 pladser indføres i vedtægterne, således der til enhver tid findes mindst 63 pladser i enhed Grundejerne indenfor lokalplanområdet har pligt til at overdrage vej-, parkerings- og fællesarealer til grundejerforeningen. Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på samme arealer Grundejerforeningen er berettiget til ved opkrævning hos medlemmerne og/eller ved optagelse af lån, at fremskaffe de økonomiske midler, der er nødvendige for udførelsen af administrationen af foreningens opgaver samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor. 14

15 Lokalplanens bestemmelser Vejledning 13 - Lokalplanens retsvirkning 13.1 Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme der er omfattet af planen ifølge Lov om planlægning 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter der er uforenelige med lokalplanen fortrænges af planen. I henhold til 24 i Lov om planlægning vedtages lokalplanforslaget til offentlig fremlæggelse. SÅLEDES VEDTAGET AF HELSINGØR BYRÅD, d p.b.v. Benedikte Kiær / Bjarne Pedersen borgmester kommunaldirektør 15

16 16

17 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 14 til Helsingør Kommuneplan Vedrørende ændring af bestemmelserne for område 1.C.66 Borupgårdcentret I henhold til 22 i Lov om planlægning lovkendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 fastsættes herved følgende nye bestemmelser markeret med fed skrift. Rammenummer Rammenavn Områdetype 1.C.66 Borupgårdcentret Centerområde Særlige bestemmelser : a. At områdets anvendelse fastlægges til centerformål (butikker til lokal forsyning, liberale erhverv, privat service samt mindre ikke-generende fremstillingsvirksomheder i tilknytning til butikkerne), offentlige formål og parkeringsarealer samt boliger. b. Bebyggelse på matr.nr. 1ng Borupgård, Helsingør Jorder må maksimalt opføres med seks etager (indtil 5. sal) i det nordvestlige hjørne, aftrappet til tre etager mod øst og to etager mod syd. På de øvrige ejendomme, herunder vej- og parkeringsarealer, må bebyggelse alene opføres med maksimalt to-fire etager under hensyntagen til den omkringliggende bebyggelse. c. Der må opføres i alt m² bruttoetageareal. d. På matr.nr. 1ng Borupgård, Helsingør Jorder må maksimalt opføres 6.050m² bruttoetageareal, samt skure, varegård og overdækninger. e. Den samlede ramme til butiksformål er m². Den maksimale butiksstørrelse for dagligvarer er m² og for udvalgsvarer 500 m². f. Indenfor rammeområdet skal der fastholdes en byggemulighed på 2000m² til liberalt erhverv. Således vedtaget af Helsingør Byråd d. p.b.v. Benedikte Kiær / Bjarne Pedersen borgmester kommunaldirektør 17

18 18

19 Redegørelse Redegørelse Helsingør Kommuneplan Ifølge Helsingør Kommuneplan er lokalplanområdet beliggende i område 1.C.66. Her gælder følgende rammer for indholdet af lokalplanlægningen: Tillæg nr 14 til Helsingør kommune plan En lokalplan, der træffer bestemmelser for området, skal sikre: a. At områdets anvendelse fastlægges til centerformål (butikker til lokal forsyning, liberale erhverv, privat service samt mindre ikke-generende fremstillingsvirksomheder i tilknytning til butikkerne), offentlige formål og parkeringsarealer samt boliger, b. Bebyggelsen kan opføres med fire tårnbygninger i 6,7,8 og 10 etager. c. Der må opføres i alt m² bruttoetageareal. d. Den samlede ramme til butiksformål er m 2. Den maksimale butiksstørrelse for dagligvarer er m 2 og for udvalgsvarer 500 m 2. e. På første sal skal der opføres minimum m² til erhverv. f. Der skal etableres minimum 167 p-pladser. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for så vidt angår område 1.C.66 og der er derfor udarbejdet et tillæg til kommuneplanen. Fingerplan 2013 Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Fingerplan Spildevandsplan Området er i spildevandsplanen udlagt som separat kloakeret område og er allerede forsynet med regn- og spildevandsanlæg. Hvis en større del af grunden befæstes, skal grundejer for egen regning forsinke regnvandet svarende til afledning fra maksimalt 50 % af grunden. Regnvandet kan i visse tilfælde nedsives, hvilket dog kræver særskilt tilladelse fra Center for Teknik, Miljø og Klima. Varmeplan Museumsloven 27 Lokalplanområdet skal ifølge kommunens varmeforsyningsplan forsynes med fjernvarme. Planen her muliggør forskellige tiltag - blandt andet byggeri. Hvis der i forbindelse med jordarbejdet dukker fund eller arkæologiske spor op efter bygninger, grave eller andet fra fortiden, skal bygherren straks give besked til Gilleleje Museum. Pligten til at standse arbejdet og meddele fund og iagttagelser til Museet er fastlagt i Museumslovens kapitel Museeet, der hører under Holbo herreds kulturhistoriske centre har adresse på Vesterbrogade 56, 3250 Gilleleje. Telefon og mail er: , Kystnærhedszonen Byggeriet er beliggende indenfor de kystnære dele af byzonen jvf. 16, stk. 4 i Lov om planlægning. Byggeriet er beliggende indenfor de kystnære dele af byzonen jvf. 16, stk. 4 i Lov om planlægning. Lokalplanområdet er i dag beliggende i eksisterende centerområde, omkranset af udbyggede boligområder. Formålet med lokalplanen er, at erstatte eksisterende byggeri med nybyggeri til butiks-, erhvervs- og boligformål. På grund af terrænforholdene og den mellemliggende bebyggelse er der ikke visuel kontakt mellem lokalplanområdet og kysten. Lokalplanens udvidelsesmuligheder vil derfor ikke medfører ændringer, der vil have negative virkninger på kystlandskabet 19

20 Redegørelse Handicapforhold Helsingør Kommunes målsætning er, at byggeri og udearealer er egnede for alle. Byrådet anbefaler derfor, at bygherrer og arkitekter helt fra starten af projekteringen af byggerier sikrer en helhedsløsning for alle. Det vil sige at handicapforholdene er indarbejdede og omfatter både udearealerne og indretningen af bygningerne. Det er vigtigt at overgangen mellem ude og inde bliver udført i niveau. Bygherrer og projekterende henvises derfor under projekteringen at følge vejledningen i Dansk Standard, DS 3028 Tilgængelighed for alle. Kravene vedr. handicapegnethed for vej-, sti- og parkeringsforhold indgår i den lovmæssige lokalplantekst, der tinglyses i den endelige lokalplan. Kravene til bygningernes handicapegnethed er selvstændigt lovgivet i Bygningsreglementet og stilles i forbindelse med udstedelsen af byggetilladelser og indgår således ikke i lokalplaner. Kravene vedrørende handicapegnethed for vej-, sti- og parkeringsforhold indgår i lokalplanens bestemmelser. Kravene til bygningernes handicapegnethed er selvstændigt lovgivet i Bygningsreglementet og stilles i forbindelse med udstedelsen af byggetilladelser og indgår således ikke i lokalplaner. Aflysning af servitutter Miljøvurdering Det gælder i følge planlovens 18, at private byggeservitutter og tilstandsservitutter bortfalder, hvis lokalplan og servitut ikke kan opfyldes på samme tid. Der er ikke indenfor lokalplanområdet tinglyst servitutter i strid med lokalplanen. I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af ) er der foretaget en miljø-screening af lokalplanen. Screeningen har omfattet emnerne: Biologisk mangfoldighed, landskab, trafik, kulturarv, befolkning og sundhed, socioøkonomisk effekt og visuel effekt. Det er herefter vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da planen ikke vil få negativ indvirkning på miljøet, jf. 3, stk. 1, pkt. 3 i Lov om Miljøvurdering af planer og programmer fordi lokalplanen alene giver mulighed for en udvidet genopførelse af eksisterende byggeri. I henhold til lovens 16 kan der klages over miljøvurderingsbeslutningen efter regler i Planloven. Der kan kun klages over retlige spørgsmål, som fx: om lokalplanen er omfattet af lovens miljøvurderingspligt, om procedurereglerne er overholdt, om indholdskravene til miljøvurdering er overholdt. Afgørelsen om miljøvurderingen kan påklages til Natur og Miljøklagenævnet. Klagen bedes så vidt muligt sendt elektronisk til dk Helsingør Kommune, Center for Kultur, Idræt og Byudvikling, Stengade 72, 3000 Helsingør senest den Det koster et gebyr på 500 kr. at få behandlet en klage i Naturog Miljøklagenævnet. Vejledning om gebyret kan ses på Naturog Miljøklagenævnets hjemmeside 20 Ønskes afgørelsen om miljøvurderingen indbragt for domstolene, skal dette ske senest den

Lokalplan 1.138. Forslag af 21. august 2014. Borupgårdscentret. Kommuneplantillæg nr. 14. Smakkevej. Nørrevej. Comwell Kursuscenter

Lokalplan 1.138. Forslag af 21. august 2014. Borupgårdscentret. Kommuneplantillæg nr. 14. Smakkevej. Nørrevej. Comwell Kursuscenter Forslag af 21. august 2014 Hornbæk Ålsgårde Saunte Skibstrup Hellebæk Havreholm Borsholm Horserød Helsingør Plejelt Nygård Langesø Gurre Tikøb Jonstrup Nyrup Snekkersten Kvistgård Espergærde N Smakkevej

Læs mere

Indholdsfortegnelse. planen med eventuelle ændringer. Ved større ændringer skal planforslaget ud i offentlig høring

Indholdsfortegnelse. planen med eventuelle ændringer. Ved større ændringer skal planforslaget ud i offentlig høring [Skriv tekst] Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse og udformning af det område planen omfatter. Ifølge Planloven

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Forslag til lokalplan 98 med miljøvurdering samt tillæg 1

Forslag til lokalplan 98 med miljøvurdering samt tillæg 1 Forslag til lokalplan 98 med miljøvurdering samt tillæg 1 Forslag til lokalplan 98 for en bebyggelse med boliger og erhverv på Herlev Ringvej er sendt i offentlig høring fra den 16. december 2014 til den

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Forslag til lokalplan 98 er i høring

Forslag til lokalplan 98 er i høring Herlev Bygade 90 2730 Herlev 13. januar 2015 Journalnr. 163-2014-23143 Forslag til lokalplan 98 er i høring Kommunalbestyrelsen i Herlev Kommune har den 10. december 2014 vedtaget at sende forslag til

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st.

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP ST. Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. Indholdsfortegnelse KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 LOKALPLAN NR. 064 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011 For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 December 2011 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget

Læs mere

Saunte Skibstrup. Borsholm Horserød. Plejelt Nygård. Jonstrup Nyrup. Kvistgård

Saunte Skibstrup. Borsholm Horserød. Plejelt Nygård. Jonstrup Nyrup. Kvistgård Forslag af 9. februar 2016 Hornbæk Ålsgårde Saunte Skibstrup Hellebæk Havreholm Borsholm Horserød Helsingør Plejelt Nygård Langesø Gurre Tikøb Jonstrup Nyrup Snekkersten Kvistgård Espergærde Boliger i

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Lokalplan nr. 147 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007 Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...4 Forhold

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg Forslag til lokalplan F113 Forslag Lokalplan F109 Samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 F Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 2 OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25

Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25 Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25 Formålet med lokalplan 1071 er at muliggøre Køge Idrætspark, som omfatter modernisering af Køge Stadion og etablering af nye faciliteter samt mulighed for

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

FORSLAG TIL Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 For et. område ved Brydes Allé, Assens By

FORSLAG TIL Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 For et. område ved Brydes Allé, Assens By FORSLAG TIL Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 For et område ved Brydes Allé, Assens By September 2017 Forslag til Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 Forslag til tillæg nr 1 til Lokalplan nr.1-c602 er i

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus og parkering) ved Tarm Kirke

Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus og parkering) ved Tarm Kirke Returadresse Land, By og Kultur - Sekretariat Toften 6 6880 Tarm land.by.kultur@rksk.dk Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret Lokalplan 11-54 Centerområde i Rådhuscentret LOKALPLAN NR. 11-54 FOR ET CENTEROMRÅDE I RÅDHUSCENTRET I VOJENS BY NOVEMBER 1997 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr. 11-54 for Rådhuscenteret i Vojens by Dette

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål 2. Lokalplanens

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN

TILLÆG NR. 14 B Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for udviklingen

Læs mere

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg.

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej,

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Dato: 21- juni 2016 Sags id.: 15/8177 Sagsbehandler: Helle Neigaard Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Fredericia Kommune har udarbejdet forslag

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 5 7 Erhvervsområde med offentlige formål ved Soldalen Hører til lokalplan nr. 1245 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt TANNISBUGTVEJ KLITROSEVEJ Offentlig fremlagt 28. sept. 2016-22. nov. 2016 Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted TRANEBÆRVEJ ØSTERVEJ MARGUERITEVEJ

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 54 til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork Ortofoto Ringkøbing- Ortofoto@Ringkøbing- Ringkøbing- 3. november 2015 FORORD TIL

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 68 til Rammeområder 81.C3 Centerområde ved Nørregade og Bredgades nordlige del og 81.BL1 Blandet bolig og erhvervsområde ved Bødkervej Fremlægges fra xx. måned 20xx til xx. måned 20xx

Læs mere

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 144 For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

PLAN ERHVERV. Juni Forslag. Lokalplan nr Perron 1, Slagelse Station

PLAN ERHVERV. Juni Forslag. Lokalplan nr Perron 1, Slagelse Station PLAN ERHVERV Juni 2010 Forslag Lokalplan nr. 1091 Perron 1, Slagelse Station HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV LOKALPLAN NR. 90 for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 90 - Erhvervsområde E 11, HC Handelscenter Syd INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE... 3 INDLEDNING... 3 BYRÅDETS HENSIGT MED

Læs mere

Høring af forslag til ophævelse af Lokalplan for butikker og boliger ved Græsted Hovedgade/Centervej i Græsted

Høring af forslag til ophævelse af Lokalplan for butikker og boliger ved Græsted Hovedgade/Centervej i Græsted - Sag: 2016/13065 016 Id: 004804 Afdelingsnavn By og Bolig Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 04. oktober 2016 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200 Helsinge tlf: 7249 6009 e-mail: BEE@Gribskov.dk

Læs mere

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ Blåvandvej Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF 05.01.C06 TIL BLÅVANDVEJ ENKELTOMRÅDE 05.01.C06 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MARTS 2016 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til dette kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03 TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE 19.01.B04 OG 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2012 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere