LOKALPLAN NR. 357 ERHVERVSOMRÅDE VED SDR. BORUP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 357 ERHVERVSOMRÅDE VED SDR. BORUP"

Transkript

1 LOKALPLAN NR. 7 ERHVERVSOMRÅDE VED SDR. BORUP EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed m 2 nyt stort erhvervsområde i Sdr. Borup Erhvervsområde Industri- og servicevirksomheder Regnvandsbassin Forberedt på udvidelse Miljøvurdering af lokalplanen. Lokalplanen omfatter et ca m2 stort areal mellem Sdr. Borup og l. Århusvej. Arealet er en del af et fremtidigt stort erhvervsområde, som kommer til at strække sig fra l. Århusvej til Karlsbergvej syd for Sdr. Borup. Efter lokalplanen kan der etableres et erhvervsområde til industri, oplags- og vognmandsvirksomhed samt serviceformål som for eksempel virksomheder, der kun giver anledning til begrænset forurening. Der skal tages særligt hensyn til landsbyen Sdr. Borup. Inden for området udlægges også areal til et regnvandsbassin. Den endelige placering af bassinet er endnu ikke endeligt afklaret, og kan eventuelt placeres i området sydvest for lokalplanens område, da det i første række skal klare afledningen af regnvand fra de eventuelle senere etaper af erhvervsområdet syd for Sdr. Borup mellem l. Århusvej og Karlsbergvej. Der er gennemført en screening af lokalplanens område og karakteren af de fremtidige erhvervsvirksomheder inden for lokalplanens område, og Byrådet har på den baggrund besluttet, at der ikke skal laves en egentlig miljøvurdering for lokalplanens område.

2 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen. Byrådet kan give dispensation fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. LOKALPLANEN O DEN ØVRIE PLANLÆ- NIN Kommuneplan 2005 Særlig hensyntagen til beboere i Sdr. Borup Arealkrævende butikker Ingen arealkrævende butikker i lokalplanens område Miljøvurdering Området ligger i område E65 i kommuneplanen for Randers Kommune. I området kan etableres større industrivirksomheder, lager og vognmandsvirksomheder og lignende virksomheder, som må forventes at give anledning til en vis belastning af omgivelserne. I kommuneplanen er det endvidere fastlagt, at der øst for den eksisterende landsby, Sdr. Borup ikke må udøves virksomhed, som ved støv, røg, lugt, støj, rystelser eller på anden måde efter byrådets skøn kan være til gene for landsbyens beboere. I lokalplanrammerne for området er der åbnet mulighed for at opføre eller indrette en arealkrævende butik. Denne mulighed vil ikke blive taget i anvendelse inden for lokalplanens område. Der er gennemført en screening af lokalplanens område og karakteren af de fremtidige erhvervsvirksomheder inden for lokalplanens område, og Byrådet har på den baggrund besluttet, at der ikke skal laves en egentlig miljøvurdering for lokalplanens område.

3 3 Langtidsskitse Der er som forarbejde til denne lokalplan udarbejdet en langtidsskitse for hele området syd og øst for Sdr. Borup. Langtidsskitsen blev oprindeligt udarbejdet i forbindelse med arbejdet om at få etableret et stor-slagteri på en stor del af arealet. Efter at storslagteriet blev placeret i Horsens, er planen blevet revideret, så den passer til de nye realiteter. I forbindelse med tilvejebringelsen af denne lokalplan, er langtidsskitsen blevet revideret på ny, for at give mulighed for udstykningen af en ca. 6 hektar stor grund med en næsten kvadratisk form. Vejadgang l. Århusvej Adgangen til lokalplanens område sker via en adgangsvej ca. 2 meter fra l. Århusvejs tilslutning til Tulipvej. Indkørslen vil sammen med den tilsvarende indkørsel til trafikcentralen på den østlige side af l. Århusvej blive udformet som to forsatte T-kryds. Lokalplanens område er adgangsbegrænset i forhold til l. Århusvej og til Tulipvej. Der er desuden pålagt en byggelinie på 25 m langs l. Århusvej og en byggelinie på 20 m Tulipvej. Begge byggelinier er målt fra vejenes midterlinier. Århus Amt skal som vejmyndighed for begge de to nævnte veje godkende eventuelle ændringer i forbindelse med veje og byggeliniearealer. Placering i forhold til det overordnede vejnet Området ligger ud til l. Århusvej, hvorfra der er fri udsigt over området. Lokalplanens område ligger meget fint placeret trafikalt med mulighed for adgang til motorvejen via det firbenede tilslutningsanlæg på Tulipvej. Placeringen ved l. År-

4 4 husvej betyder også, at der er mulighed for en alternativ adgang til motorvejen mellem Ødum og Hadsten mod syd, og der er herfra også fin forbindelse til Djursland. Forbindelsen til Djursland forventes på sigt forbedret ved etableringen af det nordlige hængsel (vejstrækningen fra Sdr. Borup-afkørslen til omfartsvejen rundt om Assentoft. Spildevandsplan Kloakering Lokalplanens område er omfattet af spildevandsplanen med betegnelsen Område E65.2. Området er planlagt kloakeret med separatanlæg. Det vil sige et selvstændigt ledningssystem til spildevand og et selvstændigt ledningssystem til regnvand. Der er i øjeblikket planlagt en regnvands- og en spildevandsledning fra Tulipvej langs med vestsiden af l. Århusvej til et punkt beliggende lige over for indkørslen til Trafikcentralen på østsiden af l. Århusvej. Det er hensigten at videreføre disse ledninger til indkørslen til lokalplanens område, således at der bliver mulighed for at etablere ledninger i den planlagte adgangsvej til ejendommene inden for lokalplanens område. Støj Miljøforhold Handicappolitik Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 fastlægger, at støjniveauet fra en virksomhed i lokalplanens område ikke må overstige 60 db(a døgnet rundt, målt udendørs, i noget punkt i området uden for virksomhedens egen grund. Ligeledes fastlægges at støjniveauet fra virksomhederne i lokalplanens område i forhold til boliger beliggende i blandede bolig- og erhvervsområder skal overholde kravene nævnt i områdetype 3 i samme vejledning. For erhvervsvirksomhederne i lokalplanens område vil miljøbeskyttelseslovens bestemmelser være gældende i sædvanligt omfang, det vil sige, at også bestemmelser og reglementer udfærdiget i henhold til miljøbeskyttelsesloven vil være gældende. Randers Kommune har derfor skønnet, at det ikke i lokalplanen vil være nødvendigt at skærpe kravene til virksomhedernes udledning til omgivelserne af ventilationsluft, som indeholder støvpartikler og opløsningsmidler Randers Kommunes handicappolitik er udarbejdet på baggrund af FN s standardregler: LIE MULIHEDER FOR HAN- DICAPPEDE. Det betyder, at Randers Kommune i samarbejde med Handicap-rådet blandt andet vil arbejde for at gøre de fysiske omgivelser tilgængelige for handicappede.

5 5 Renovation og genbrug Detaljer Arkæologiske forhold Byzone Ophævelse af Byplanvedtægt Den resterende del af den 25. partielle byplanvedtægt for et erhvervsområde nord for Sdr. Borup ophæves Lokalplanens område er omfattet af Randers Kommunes Regulativ for bortskaffelse af erhvervsaffald. Af regulativet fremgår det blandt andet, hvilke krav, pligter og ansvar, der er pålagt den enkelte affaldsproducent / erhvervsvirksomhed. Der er ikke kendskab til forhistoriske spor i lokalplanens område, men Kulturhistorisk Museum, Randers anbefaler at der foretages prøvegravninger inden der foretages andre jordarbejder. Den del af lokalplanens område, der er omfattet af byplanvedtægt nr. 25 ligger i byzone. Den resterende del af lokalplanens område ligger i landzone og vil med den endelige vedtagelse af lokalplanen blive overført til byzone. Den nordlige del af lokalplanens område er omfattet af den 25. partielle byplanvedtægt for et erhvervsområde i Sdr. Borup. Byplanvedtægten ophæves for så vidt angår lokalplanens område. Ved den endelige vedtagelse af nærværende lokalplan, vil byplanvedtægt nr. 25 være ophævet i sin helhed. Forsyningsforhold El-forsyning Varmeforsyning Naturgas Lokalplanen ligger i Elro s forsyningsområde. Efter liberaliseringen af elektricitetsmarkedet, kan elforbrugeren frit at vælge sin el-leverandør. Den nordlige del af lokalplanens område ligger i et område, hvor bygninger skal opvarmes med naturgas. Den sydlige del af området ligger uden for naturgasområdet, men dette må forventes at komme til at omfatte hele lokalplanens område. Spørgsmålet om forholdet til varmeforsyningen af området vil blive endeligt afklaret efter lokalplanens endelige vedtagelse. Se endvidere bestemmelsen i lokalplanens 9, Stk. 1. Vandforsyning Området ligger i Energi-Randers vandforsyningsområde.

6 6 LOKALPLANENS BESTEMMELSER I henhold til planloven (Lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område: LOKALPLANENS FORMÅL Lokalplanens formål er at sikre: at der kan etableres et erhvervsområde mellem Sdr. Borup og l. Århusvej, at der ikke lokaliseres erhvervsvirksomheder i lokalplanens område, som ved støj, støv, røg, lugt eller rystelser kan være til gene for beboerne i Sdr. Borup, at der langs med lokalplanens vestlige afgrænsning sikres mulighed for passage af ledningsanlæg til de eventuelle senere etaper af erhvervsområdet syd for Sdr. Borup, at byggeriet i lokalplanens område gives et moderne udtryk og afspejler tiden, i hvilken byggeriet er opført. 1 1 LOKALPLANENS OMRÅDE Matrikelnumre Stk. 1. Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag nr. 1 og omfatter matrikelnumrene: Del af 4b samt del af 5a Sdr. Borup, Haslund samt alle parceller, der efter den 10. maj 2006 udstykkes fra de nævnte ejendomme. Overførsel til byzone Stk. 2. Ved offentliggørelsen af den endelige vedtagelse overføres der på kortbilag. nr. 1 viste areal til byzone. 2 2 OMRÅDETS ANVENDELSE Erhvervsområde Industri- og, værkstedsvirksomhed, entreprenørlager- og vognmandsvirksomhed. Stk. 1. Området må kun anvendes til erhvervsformål. Der må kun opføres eller indrettes bebyggelse til eller udøves erhverv som følgende: Industri og større værkstedsvirksomhed, samt entreprenør-, lager- og vognmandsvirksomhed og lignende virksomhed. Der må ikke inden for lokalplanens område udøves virksomhed, hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles betydelige afstandskrav eller andre særlige beliggenhedskrav, jævnfør miljøbeskyttelseslovens kapitel 9, herunder virksomhed, der giver anledning til væsentlige støj, luftforure-

7 7 nings- eller lugtgener og som derfor bør placeres i betydelig afstand fra forurenings følsomme arealanvendelser. Servicevirksomheder Stk. 2. Inden for området kan der endvidere opføres eller indrettes servicevirksomheder herunder servicevirksomhed for vejtransport, som for eksempel motel, hotel, cafeteria eller lignende virksomhed, som henvender sig til trafikanterne. Stk. 3. Erhvervsvirksomheder inden for lokalplanens område må ikke ved støv, røg, lugt, støj eller rystelser være til væsentlig gene for beboerne i Sdr. Borup. Ingen butikker Ingen boliger Støjbestemmelser iht. Miljøstyrelsens vejledning 5/1984 Mulighed for regnvandsbassin Stk. 4. Der må ikke opføres eller indrettes butikker i området. Stk. 5. Der må ikke opføres eller indrettes boliger i området. Stk. 6. For så vidt angår den enkelte virksomheds støjemission henvises der til de til enhver tid gældende regler herom, p.t. Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5/1984, område type 2; dog områdetype 3 i skel mod de eksisterende boliger i Sdr. Borup. Stk. 7. Inden for lokalplanens område kan der placeres et regnvandsbassin til sikring af regnvandsafledningen af de eventuelt kommende etaper af erhvervsområdet syd for Sdr. Borup. 3 3 UDSTYKNIN Udstykning runde mindst 00 m 2 runde til tekniske forsyningsanlæg. Stk. 1. Udstykning skal ske i overensstemmelse med principperne i udstykningsplanen vist på kortbilag nr. 2. Stk. 2. Der må ikke udstykkes grunde, der er mindre end 00 m 2. På hver grund skal der kunne indskrives et rektangel med en størrelse på m x 50 m. Stk. 3. runde til tekniske forsyningsanlæg (transformatorstationer, pumpestationer og lignende kan udstykkes med størrelse mindre end 00 m 2. runde skal dog udstykkes med et areal, så bestemmelserne i 6 om bygningers afstand til skel overholdes. 4 4 VEJ- O STIFORHOLD Vej Stk. 1. Der udlægges areal til vej A-B med en bredde på 12 meter. Vejen anlægges med 7 meter kørebane og med en rabat i hver side på 2,5 meter, og udformes som en allé med en række træer i hver side placeret i midten af hver rabat.

8 8 Bestemmelsen er ikke til hinder for, at der anlægges flere veje i området. Vendeplads Hjørneafskæringer Ingen adgang til l. Århusvej eller Tulipvej fra de enkelte grunde Byggelinier i forhold til vej Byggelinier langs l. Århusvej og Tulipvej Parkering Stk. 2. Vej A-B afsluttes med en vendeplads ved B. Vendepladsen udformes efter Randers Kommunes retningslinier for vendepladser i industriområder. Stk. 3. Ved vej A-B s tilslutning til l. Århusvej skal hjørnerne på de tilstødende ejendomme afskæres som vist på kortbilag nr. 2. Afskæringerne skal være 10 meter x 10 meter. Stk. 4. Der må ikke være direkte adgang fra ejendomme i lokalplanens område til l. Århusvej eller til Tulipvej. Byggelinier Stk. 5. Langs alle veje i lokalplanens område pålægges byggelinier med en afstand på 5 meter fra vejskel. Arealet mellem byggelinie og vejskel må ikke anvendes til nogen form for bebyggelse. Stk. 6. Langs l. Århusvej er der pålagt en byggelinie på 25 meter fra vejmidte og langs Tulipvej er der pålagt en byggelinie på 20 meter fra vejmidte. Anvendelsen af de anførte mindsteafstande for bebyggelsen forudsætter, at bygningen opføres med sin jordlinie i højde med vejmidten. Er dette ikke tilfældet, skal bygningen rykkes så meget længere tilbage, som svarer til den fornødne bredde til passage foran bygningen (mindst 1 m med tillæg af 2 gange niveauforskellen. Parkering Stk. 7. Der skal til produktionsvirksomheder indrettes et parkeringsareal svarende til 1 parkeringsplads for hver 50 m 2 bruttoetageareal. Stk. 8. Til servicevirksomheder skal der anlægges et parkeringsareal svarende til 1 parkeringsplads for hver 25 m 2 bruttoetageareal. Stk. 9. Der kan dog til meget arealkrævende virksomheder med få ansatte gives tilladelse til, at der kun anlægges det nødvendige antal parkeringspladser til virksomhedens personale og gæster. Der skal dog i forbindelse med byggesagsbehandlingen angives, hvor på ejendommen den manglende parkering senere kan etableres.

9 9 5 5 LEDNINSANLÆ El-ledninger Areal til fremføring af spildevandsledninger Stk. 1. El-ledninger, herunder til vejbelysning, må kun udføres som kabler i jord. Stk. 2. Inden for lokalplanens område langs med markdiget nævnt i fodnoten til 8 udlægges et areal med en bredde på mindst 12 meter til brug for fremføring af ledningsanlæg (regn- og spildevand til de eventuelt senere udvidelser af erhvervsområdet syd og vest for lokalplanens område. 6 6 BEBYELSENS OMFAN O PLACERIN Bebyggelsesprocent og højde Stk. 1. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 100, og det bebyggede areal må ikke overstige 50 % af grundens areal. Stk. 2. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 13 meter over terræn. Byrådet kan tillade, at en bygning eller dele af en bygning gives en større højde, hvis særlige hensyn til virksomhedens drift eller indretning nødvendiggør det. Afstand til naboskel Stk. 3. Bygninger må ikke opføres nærmere skel mod nabo end 5,0 meter. 7 7 BEBYELSENS YDRE FREMTRÆDEN Bygningudformning. Byggerierne inden for lokalplanens område skal gives et moderne formsprog og skal afspejle den tid, som bygningerne er opført i. Stk. 1. Byggeriet skal gives en arkitektonisk udformning i et moderne formsprog og skal ved valg af materialer og udformning understrege den fremtrædende beliggenhed ved l. Århusvej / Motorvejen og Tulipvej. Stk. 2. Der må ikke opsættes skilte og reklamer i byggeliniearealerne langs Tulipvej og l. Århusvej. 8 8 UBEBYEDE AREALER Mulighed for regnvandsbassin Stk. 1. Inden for lokalplanens område kan der etableres et forsinkelsesbassin for regnvand på arealet mellem den ny adgangsvej og Tulipvej. fodnote: Det på kortbilag nr. 2 viste markdige er beskyttet i henhold til museumslovens a. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af sten- og jorddiger og lignende. Som ejer af dette dige er Randers Kommune forpligtet til at passe omgivelserne.

10 10 Terrænreguleringer Stk. 2. Terrænreguleringer på mere end + / - 1,00 meter i forhold til det eksisterende terræn må kun foretages med Byrådets tilladelse. Stk. 3. Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende, ligesom en passende orden ved oplagring af materialer og lignende skal overholdes. Brug af arealet mellem byggelinier og vejskel Retningslinier for beplantning Stk. 4. Arealet mellem byggelinie og henholdsvis Tulipvej og l. Århusvej må ikke under nogen form benyttes til oplag, som gårdsplads eller på lignende måde og må kun med amtsrådets (efter den 1. januar 2007: byrådets godkendelse benyttes til opholds- eller parkeringsplads. Stk. 5. Beplantning af arealerne mellem bygninger og henholdsvis Tulipvej og l. Århusvej skal ske efter følgende retningslinier: Arealerne skal efter beplantningen fremstå som åbne parkprægede områder med spredte grupper af forholdsvis små, løvfældende træer (som f.eks. Paradisæble eller andre frugttræer med ikke-spiselige frugter i et areal tilsået med græs. 9 9 FORUDSÆTNINER FOR IBRUTAEN AF NY BEBYELSE Tilslutning til Naturgas Midt- Nord Stk. 1. Ny bebyggelse inden for lokalplanens område må ikke uden byrådets tilladelse tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter Byrådets anvisning EVENTUELLE TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIHEDER Miljøbeskyttelsesloven Kapitel 4 og kapitel 5 godkendelser Stk. 1. Hvis tilladelse efter kapitel 4 eller kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven er nødvendig for opførelse eller udvidelse af virksomheden må der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold, før der er opnået tilladelse hertil i henhold til de pågældende bestemmelser i miljøbeskyttelsesloven BYPLANVEDTÆT NR. 25 OPHÆVES Byplanvedtægt nr. 25 bortfalder Lokalplanen ophæver den resterende del af partiel byplanvedtægt nr. 25. Stk. 1. Nærværende lokalplan erstatter bestemmelserne i byplanvedtægt nr. 25 for et erhvervsområde mellem Karlsbergvej og Hovedvej A 10 (nu Rute 180. Byplanvedtægten bortfalder således ved den offentlige bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af nærværende lokalplan.

11 VEDTAELSESPÅTENIN Lokalplanforslaget er vedtaget af Randers byråd den 12. juni 2006 og offentliggøres efter reglerne herom i planloven. Michael Aastrup Jensen Borgmester I henhold til planloven vedtages foranstående lokalplan endeligt. Randers byråd, den 18.september Michael Aastrup Jensen Borgmester

12 :00 4d 4b 5e 5g 4a 5d 5h 5i D 5f D D 5c "d" 5b 2k ,00m SDR. BORUPVEJ 4c 10r "a" 2af "f" "g" D DDD DD 2ae 46 5a "d" 11 D STÅNUMVEJ 1k 1u Markvej 1k 18 DD 4,00m D 22 D D 6b 6c Fælles grusgrav 4n 14 1l Erhvervsområde ved Sdr. Borup Lokalplan nr. 7 Eksisterende Forhold Bilag 1 A Randers Kommune, Teknisk Forvaltning, Laksetorvet / B A Maj 2006 Mål; 1: Markvej 10 A

13 1:00 Erhvervsområde ved Sdr. Borup Lokalplan nr. 7 Fremtidige Forhold Bilag 2 Randers Kommune, Teknisk Forvaltning, Laksetorvet / B Maj 2006 Mål; 1:00

LOKALPLAN NR. 357 ERHVERVSOMRÅDE VED SDR. BORUP

LOKALPLAN NR. 357 ERHVERVSOMRÅDE VED SDR. BORUP Lokalplan nr. 7, rev: 15. august 2006 LOKALPLAN NR. 7 ERHVERVSOMRÅDE VED SDR. BORUP EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed 100000 m 2 nyt stort erhvervsområde i Sdr. Borup Erhvervsområde Industri- og servicevirksomheder

Læs mere

LOKALPLAN NR. 523 ERHVERVSOMRÅDE SYD FOR SDR. BORUP

LOKALPLAN NR. 523 ERHVERVSOMRÅDE SYD FOR SDR. BORUP 1 LOKALPLAN NR. 523 ERHVERVSOMRÅDE SYD FOR SDR. BORUP EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed 400.000 m2 nyt stort erhvervsområde syd for Sdr. Borup Erhvervsområde Industri- og servicevirksomheder Regnvandsbassin

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

Lokalplan 328 LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE

Lokalplan 328 LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ ULLERSVEJ NYVANGSVEJ VIDARSVEJ FRIGGSVEJ ENERGIVEJ Lokalplan 328 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på 42 nye boliger kan opføres på arealet

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 1.36. Torsbo - plejehjem og ældreboliger

LOKALPLAN 1.36. Torsbo - plejehjem og ældreboliger LOKALPLAN 1.36 Torsbo - plejehjem og ældreboliger Ishøj Kommune 2001 BAGGRUND FOR LOKALPLAN 1.36 Torsbo Plejehjem blev opført i 1957-58 som et af de første større, offentlige byggerier i Ishøj Kommune.

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPUNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 836870 Anmelder: Advokatfirmaet Dalgaard- Knudsen & Jepsen, v/hogens Jepsen, Ringkøbing

Læs mere

Erhvervsområde i Tandslet. Sydals Kommune Lokalplan TA 6

Erhvervsområde i Tandslet. Sydals Kommune Lokalplan TA 6 Erhvervsområde i Tandslet Sydals Kommune Lokalplan TA 6 Indledning 1 Sydals Kommune Lokalplan nr. TA 6 For en erhvervsvirksomhed i Tandslet Indledning og redegørelse Hvad er en lokalplan...................

Læs mere

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA e STEMPFXMÆRKE RETTEN l '1REMAA KUN GYLOKJT M 0 AFSTtMPUNG AF OOMM ftkonto«ets lcass KONTf»OLAPFA«AT B 263523 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 66 FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal  ~ ' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse HVIDEBÆK KOMMUNE o o o og, Q ~,,, /, V' km ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' \" Ugertøse " Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse Indholdsfortegnelse Redegørelse Planens forhold til anden planlægning:

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20.

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20. Område til center- og erhvervsformål i Hørup N Skovbyvej Skovsholm Sdr. Landevej Hørup Hav 1: 20.000 Sydals Kommune Lokalplan HØ 11.1 Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008 Indledning 1 Sydals Kommune

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 265 for et erhvervsområde ved Milnersvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 256 A FOR ET BOLIGOM- RÅDE VED GL. AMTSVEJ. INDLEDNING

LOKALPLAN NR. 256 A FOR ET BOLIGOM- RÅDE VED GL. AMTSVEJ. INDLEDNING INDLEDNING Gl. Amtsvej er et ældre, blandet område, som med sine mange forskelligartede huse, fremstår som en karakterfyldt villavej. Indenfor området ligger to ubebyggede grunde, matr. nre. 1 dg og 1dh,

Læs mere

Lokalplan 1.01. Køge Bugt Uddannelsescenter

Lokalplan 1.01. Køge Bugt Uddannelsescenter Lokalplan 1.01 Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune ISHØJ KOMMUNE LOKALPLAN l.01 Lokalplanens' indhold, Lokalplanen, der omfatter arealet "begrænset af Tranegildestien, Vejlebrovej, Gildbrovej og

Læs mere

Lokalplan 2.29 Klitmøller

Lokalplan 2.29 Klitmøller Lokalplan 2.29 Klitmøller Område ved Ajs Mølls Vej Lokalplan godkendt d. 6. juli 2000 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens forhold

Læs mere

[Lokalplan l 227 1. Lokalplan nr. 227 4dvidelse af Randers Havm

[Lokalplan l 227 1. Lokalplan nr. 227 4dvidelse af Randers Havm 1 Lokalplan nr. 227 4dvidelse af Randers Havm [Lokalplan l 227 1 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Lokalplanens område er beliggende ost for det eksisterende kajanlreg på sydsiden af Gudenå-lobet. Området har

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ M.V. SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

Lokalplan nr. 85 for et erhvervsområde ved Industrivej i Troldhede

Lokalplan nr. 85 for et erhvervsområde ved Industrivej i Troldhede Videbæk i marts 2000 J. Nr. 27-11 -85 Revideret i maj 2000. Revideret i Juni 2000 Lokalplan nr. 85 for et erhvervsområde ved Industrivej i Troldhede Videbæk Kommune Tillæg nr. 7 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 02.12.01 Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget Vedtaget: 08.10.1985 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk E-mail:

Læs mere

NOVEMBER 1918 J. NR. 27-11 - 53. NR. 53. FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR AHLERVEJ l TROLDHEDE TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66.

NOVEMBER 1918 J. NR. 27-11 - 53. NR. 53. FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR AHLERVEJ l TROLDHEDE TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. NOVEMBER 1918 J. NR. 27-11 - 53. NR. 53 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR AHLERVEJ l TROLDHEDE TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan nr. 53 for et boligområde syd for

Læs mere

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 229 For en daginstitution ved Ålholmparken Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Boligområde på Søndermarksvej Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse af området...5 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge planlovens

Læs mere

Vejle Kommune Teknisk Forvaltning. Juni 1991. LOKALPLAN NR. 112 for et erhvervsområde ved motorvejen syd for Danmarks Transport Center.

Vejle Kommune Teknisk Forvaltning. Juni 1991. LOKALPLAN NR. 112 for et erhvervsområde ved motorvejen syd for Danmarks Transport Center. Vejle Kommune Teknisk Forvaltning Juni 1991 LOKALPLAN NR. 112 for et erhvervsområde ved motorvejen syd for Danmarks Transport Center. VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Februar 1991 Lokalpian nr. 112 for

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg INDHOLDSFORTEGNELSE side Lokalplanen... 2 Afgrænsning... 3 Zonestatus... 3 Formål... 3 BESTEMMELSER 1 Anvendelse... 5 2 Afgrænsning

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING

LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING FEB 1980 I I N D H O L D S FO R T E G N ELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Lokalplan nr. 147 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007 Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...4 Forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. LE 51.11

LOKALPLAN NR. LE 51.11 LOKALPLAN NR. LE 51.11 UDVIDELSE AF ERHVERVSOMRÅDE I ØRBÆK BY L~~J H~~J Ø R B Æ K K0MMUNE TEKNIS K FORV ALTNING 1993. i I NDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. LE 51.11 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLANENS REDEGØRELSER

Læs mere

LOKALPLAN 05-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979

LOKALPLAN 05-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979 LOKALPLAN 05-005 RIEKKEHUSE - FILLIPPAVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E REDEGøRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold til øvrig

Læs mere

~T1 ~ 0 ~ ~~å.cd 0 (J~ ~ r~

~T1 ~ 0 ~ ~~å.cd 0 (J~ ~ r~ å.cd 0 r 0 -t CD T1 (J 0 = m HVAi) ER EN LOAL2LAN I planloven er det bestemt, at et lokalpian forslag iç udarbejdes og offentliggøres, inden der udføres et større bygge eller anlægsarbejde, foretages væsentlige

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

RIBE BYKERNE. Ribe Vandrehjem LOKALPLAN NR. 01.04

RIBE BYKERNE. Ribe Vandrehjem LOKALPLAN NR. 01.04 RIBE BYKERNE Ribe Vandrehjem LOKALPLAN NR. 01.04 INDHOLD: Side Indledning... l Fremlæggelse og vedtagelse... 2 Redegørelse: 1. Lokalplanens formål og indhold 4 2. Forhold til den øvrige planlægning...

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

LOKALPLAN 4-01 Samsøvej, boliger

LOKALPLAN 4-01 Samsøvej, boliger LOKALPLAN 4-01 Samsøvej, boliger KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 4-01 SAMSØVEJ REDEGØRELSE. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆG- NING FOR OMRÅDET Områdets beliggenhed Dispositionsplan Nærværende

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19 Lokalplan 1.58 Butiksområde ved Industridalen Kommuneplantillæg nr. 19 Ishøj Kommune 2009 Indholdsfortegnelse: Redegørelse... 3 Baggrund for lokalplan nr. 1.58... 3 Lokalplanområdet... 4 Terrænforhold,

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen)

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) HOLSTEBRO KOMMUNE Lokalplan nr. 374 Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) Offentligt bekendtgjort den 29. januar 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 ST0VRING. TLF. 99 868686

STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 ST0VRING. TLF. 99 868686 STØVRING KMMUNE HBRVEJ 88-9530 ST0VRING. TLF. 99 868686 INDHLDSFRTEGNELSE RedeqØrelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens indhold Side 2-3 - 4 Lokalplanens bestemmelser: $ 1 - $ 2 -

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing.

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 8 Kortbilag side 12 2 Redegørelse for

Læs mere

LOKALPLAN 15-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 15-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 15-002 PARCELHUSOMRÅDE, UGGERHALNE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING DEC 1980 Lokalplanens baggrund og område Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af aktuelle planer om at udstykke

Læs mere

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Fremlagt fra den 02.01.2003 til den 27.02.2003. Endelig godkendt den 26.03.2003 HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Vamdrup Kommune. Lokalplan 47. for et administrationsområde ved Koldingvej STEMPELMÆRKE RETTEN I KOLDING Q 109170

Vamdrup Kommune. Lokalplan 47. for et administrationsområde ved Koldingvej STEMPELMÆRKE RETTEN I KOLDING Q 109170 Vamdrup Kommune STEMPELMÆRKE RETTEN I KOLDING KUN GYLDIGT MED AFSTEMPUNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT Q 109170 Lokalplan 47 22=05=00 09;17 OOO140O=OO 745144 Sil 01 for et administrationsområde

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 150 AUTOFORHANDLER VED RIBEVEJ / ULLERUPVEJ SKÆRBÆK KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 150 AUTOFORHANDLER VED RIBEVEJ / ULLERUPVEJ SKÆRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NR. 150 AUTOFORHANDLER VED RIBEVEJ / ULLERUPVEJ SKÆRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING FEBRUAR 2005 VEJLEDNING Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter bestemmelser for, hvordan arealer, nye

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34 Område øst for Søndermarken August 2002 Lokal D lån. 1.34 For et boligområde øst for S ø rider marken.i Tølløse LOKALPLAN 1.34 FOR ET BOLIGOMRÅDE OST FOR SONDERMARKEN l TOLLOSE

Læs mere

LOKALPLAN nr. ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR

LOKALPLAN nr. ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR LOKALPLAN nr. FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR SYGEHUSVEJEN, ÆRØSKØBING ÆRØSKØBING KOMMUNE Indledning: Ærøskøbing kommune Lokalplan nr. 9-13 A for et boligområde syd for Sygehusvejen, Ærøskøbing (matr. nr. 69

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Lokalplan nr. 284 12. november 1999 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Ændringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommen ifølge Planlovens 18 kun

Læs mere

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald.

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000 Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk Kommune Tillæg nr. 5 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 83

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

Frederiksværk Kommune. Lokalplan 05.5. for Nyttehaver ved Maglehøj. Juli 1984. Frederiksværk Kommune

Frederiksværk Kommune. Lokalplan 05.5. for Nyttehaver ved Maglehøj. Juli 1984. Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Lokalplan 05.5 for Nyttehaver ved Maglehøj Juli 1984 Frederiksværk Kommune LOKALPLAN 05.5 FOR NYTTEHAVER VED MAGLEHØJ INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens formål og indhold... l Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

LOKALPLAN 07-013 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-013 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-013 BOLIGOMRÅDE, KRONOSVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEP 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE ----- -------------------------- - REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

Lokalplan 215.1. Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn. Lokalplanområde

Lokalplan 215.1. Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn. Lokalplanområde Lokalplan 215.1 Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn Havnegade K H Kofoedsvej Færgevej Lokalplanområde Skolegade Jernbanegade Nordre Kaj 19. december 2005 Indholdsfortegnelse Lokalplanens formål...2

Læs mere

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY J. I / ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 Lokalplan for et område til boligformål ved Vestergade i Hou by. Lokalplanen er udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.17

LOKALPLAN NR. B 51.17 \ ~. ~ L_- ~ ~, 4/ -~) LOKALPLAN NR. B 51.17.-~ v~. ~ ~1 SrI~I~MÆRKE NYT BOLIGOMRÅDE IRBiEKBY ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 199 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LOKALPLANENS REDEGØRELSER Lokaiplanens baggrund

Læs mere

Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing.

Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing. Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 8 Kortbilag side 12 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 07-005 GUG ØST, FJORD BLINK AFD. 16 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-005 GUG ØST, FJORD BLINK AFD. 16 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-005 GUG ØST, FJORD BLINK AFD. 16 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE --- - ------- - ---- ---- --- --- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Side 1.

Læs mere

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008 Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr April 2008 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 1 19 VANGDALEN

LOKALPLAN 1 19 VANGDALEN 1 LOKALPLAN 1 19 VANGDALEN Nuværende forhold EN KORTFATTET BESKRIVELSE Omriidet er omfattet af partiel byplanvedtægt nr. 13, hvori arealet (ca. 13 150 m2) er udlagt til etagebebyggelse. En bebyggelse af

Læs mere

JÆGERSPMS KOMMUNE. Lokalplan nr. 61. Bolig område ved Gerlev Strandvej. N 359104 FR-SUND. I STEMpET;MÆRKE

JÆGERSPMS KOMMUNE. Lokalplan nr. 61. Bolig område ved Gerlev Strandvej. N 359104 FR-SUND. I STEMpET;MÆRKE Matr. nre 5k Tørslev by, Gerlev 3E Gerlev by, Gerlev JÆGERSPMS KOMMUNE Lokalplan nr. 61 Bolig område ved Gerlev Strandvej. Anmelder: Eandinspektsrerne Bsrge Hansen & Erik Jensen, Lundeve j 44, 3600 Fr.sund.

Læs mere

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 3.25 for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....5 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

Lokalplan 11.41. Udvidelse af Hundige Lilleskole GREVE KOMMUNE RÅDHUSHOLMEN 10 2670 GREVE TLF 43 97 97 97

Lokalplan 11.41. Udvidelse af Hundige Lilleskole GREVE KOMMUNE RÅDHUSHOLMEN 10 2670 GREVE TLF 43 97 97 97 Lokalplan 11.41 Udvidelse af Hundige Lilleskole GREVE KOMMUNE RÅDHUSHOLMEN 10 2670 GREVE TLF 43 97 97 97 Lokalplanen er udarbejdet af Teknisk Forvaltning i Greve Kommune. Offentlig fremlæggelse Lokalplanen

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Lokalplan Ø-15. Lokalplan nr. Ø-15 & 15 rammer, tillæg nr. 10

Lokalplan Ø-15. Lokalplan nr. Ø-15 & 15 rammer, tillæg nr. 10 Lokalplan Ø-15 Lokalplan nr. Ø-15 & 15 rammer, tillæg nr. 10 Vedtagelsesdato: 03-07-1984 LOKALPLAN Nr. 0-15 for et område til boligformål i den sydlige del af Østbirk by GEDVED KOMMUNE VEJLE AMT KORTFATTET

Læs mere

Attraktive erhvervsgrunde tæt ved E45

Attraktive erhvervsgrunde tæt ved E45 Udbudsmateriale November 2015 Attraktive erhvervsgrunde tæt ved E45 - god synlighed og fantastisk infrastruktur Sag 13.06.02-G10-4-15 Sdr. Borup, 8940 Randers SV Grundene ligger nær motorvej E45, afkørsel

Læs mere

LOKALPLAN NR. 226 HOLSTEBRO KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 226 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 226 for et centerområde ved Hostrupsvej HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 226 FOR ET CENTEROMaDE VED HOSTRUPSVEJ INDHOLDSFORTEGNELSE: S S 20-RedegØrelse 21-Beskrivelse Side

Læs mere

SAKSKØBING KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 55 VEDTAGET DEN 9. juni 1998 ERHVERVSOMRÅDE VED STENSTRUPVEJ

SAKSKØBING KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 55 VEDTAGET DEN 9. juni 1998 ERHVERVSOMRÅDE VED STENSTRUPVEJ SAKSKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 55 VEDTAGET DEN 9. juni 1998 ERHVERVSOMRÅDE VED STENSTRUPVEJ "B *!*8 l'a 12-S l-s T a jfb ïli =1 ij I.Æ II, :*'ï a J- i *tf.i li I ÜB * l «S g I i 1 E I- Il l'a 11 Hfl

Læs mere

VEJLE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING LOKALPLAN NR. 59 FOR ET OMRÅDE VED BRYGGERVANGEN

VEJLE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING LOKALPLAN NR. 59 FOR ET OMRÅDE VED BRYGGERVANGEN VEJLE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING LOKALPLAN NR. 59 FOR ET OMRÅDE VED BRYGGERVANGEN JUNI 1983 INDLEDNING Dette hæfte indeholder lokalpian for et område ved Bryggervangen, Bredballe. Hensigten med at udarbejde

Læs mere

Lokalplan 1.05. Ishøj Havn

Lokalplan 1.05. Ishøj Havn Lokalplan 1.05 Ishøj Havn Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE-LOKALPLAN 1.05 Lokalplanens indhold. Lokalplan 1.05 fastlægger retningslinier for Ishøj havns (havn nr. 3 f s) udformning og udnyttelse som lystbådehavn.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. B-22.1 Ungdomsboliger ved Kildemarksvej November 2004 20,00 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade THYHOLM KOMMUNE Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade FREMLAGT FRA DEN 25. SEPTEMBER TIL DEN 20. NOVEMBER 2002. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 8. JANUAR 2003. LOKALPLAN NR. 1.22 Forord til lokalplanforslaget

Læs mere

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole Lokalplan nr. 133 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002 Nyborg Friskole 1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund... 4 Lokalplanens indhold... 5 Forhold til anden planlægning...

Læs mere

Lokalpian nr 45. Rudkøbing Kommune

Lokalpian nr 45. Rudkøbing Kommune Lokalpian nr 45 Erhvervsgrund i Simmerbølle Rudkøbing Kommune TILLÆG NR. 12 TIL KOMMUNEPLANEN FOR RUDKØBING KOMMUNE Erhvervsgrund i Simmerbølle En lokalpian, der træffer bestemmelser for området skal.sikre,

Læs mere

Lokalplan 252- Forslag

Lokalplan 252- Forslag 1 Lokalplan 252- Forslag Selandia Erhvervspark ved Haslevvej INDLEDNING September 2010 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 77 For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Baggrunden for lokalplanen 2 Lokalplanens indhold Bebyggelsesforslag Lokalplanens forhold

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro.

Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro. Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f eks om anvendelse, udstykning, vej-

Læs mere

LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej

LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej KØGE KOMMUNE 1987 LOKALPLAN 2-19 TAGBOLIGER VED NYLANDSVEJ INDHOLD side Redegørelsen... 3 Forhold til anden planlægning 5 Retsvirkninger... 8 Lokalplanen... 11 Lokalplan

Læs mere

KOMMUNE NR. 3014 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL VED KYSTVEJEN I RUDE

KOMMUNE NR. 3014 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL VED KYSTVEJEN I RUDE ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 3014 FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL VED KYSTVEJEN I RUDE Odder Kommune Lokalplan nr. 3014 Lokalplan for et område til offentlige formål ved Kystvejen i Rude. Udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051.295

LOKALPLAN NR. 051.295 I~ISvendborg ~ Kommune ij~d~li -U541~ LOKALPLAN NR. 051.295 For et område mellem Bregningevej, Syrenvej, Vindeby Pilevej og Eskærvej Teknisk Forvaltning - Plan- og Udviklingsafdelingen November 1996 Hvad

Læs mere