1 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING OG BIDRAG INDLEDNING PROBLEMFORMULERING METODE Prototypeudvikling...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 SAMMENFATNING OG BIDRAG... 3 3 INDLEDNING... 5. 3.1 PROBLEMFORMULERING... 5 3.2 METODE... 6 3.2.1 Prototypeudvikling..."

Transkript

1 1 1

2 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING OG BIDRAG INDLEDNING PROBLEMFORMULERING METODE Prototypeudvikling BAGGRUND (DET EKSISTERENDE FRAMEWORK) JAMAICA OG DESIGNEREN Den domænespecifikke objekt model Business Objects Elementer Registration og Family Containment og Relation Andre relevante abstraktioner View Task Activity Center og User Role Event Method Configuration Den nuværende konfigurationsmodel og dens problemstillinger DESIGN OG IMPLEMENTATION AF FREEDESIGNER VISUAL STUDIO.NET DESIGN TIME MODELLERING VS. FREEDESIGNER OBJEKTAFHÆNGIG FUNKTIONALITET Canvas Dokumentation Halo metafor BUSINESS OBJEKTER Generisk BO vs. typificeret Flytning af BO er via drag-n-drop Forskellige views på et Business Object ELEMENTER Validering Stoplys metafor RELATIONER Master/Detail Relate to BO Relate to exisisting Navigation CONTAINMENT Hvorfor speciel visualisering af Containment og Relation? ALIASING OVERBLIK OG MODELNAVIGATION UML in Color Teksturer Statusbar

3 Indholdsfortegnelse MiniCanvas Navigation via MenuItem Subclassing MenuItem ToolTip information Modellayout TEKNISKE OG TEORETISKE OVERVEJELSER HVORFOR IKKE BARE TRADITIONEL UML? OMG s UML vs FreeDesigner UML profile OCL Domæne specifikke visuelle sprog (DSVL) USERCONTROLS VS. SHAPES C# PROPERTIES SOM KONFIGURATIONSSKABELON Navnekonventioner vs. Custom attributes Navnekonvention Custom Attributes Afkobling DEPACK, XML OG KODEGENERERING Database DELEGATES OG EVENTS DESIGN PATTERNS Generelt Singleton pattern Command pattern Decorator pattern Model-View-Controller pattern Observer pattern Relevante patterns jeg ikke fik implementeret Abstract Factory Composite Opsummering EVALUERING AF FREEDESIGNER MANGLER OG FORBEDRINGER LIGNENDE LØSNINGER MJØLNER, AST OG IP NAKED OBJECTS KONKLUSION REFERENCER FIGUR OVERSIGT BILAG

4 Sammenfatning og bidrag 2 Sammenfatning og bidrag Dette speciale samt et medfølgende prototypisk grafisk konfigurationsværktøj 1 bidrager med et UML inspireret grafisk konfigurationsinterface til Navisions Jamaica projekt. Selvom prototypen og specialet er blevet til med særligt henblik på Navisons ERP system, lader mange af ideerne sig umiddelbart overføre til UML modeller generelt samt andre ERP systemer og i det hele taget til domænespecifikke visuelle sprog og metamodeller. Et gennemgående tema i mine undersøgelser har været at finde frem til, hvorledes domænespecifikke metatyper (Business Objects) bedst muligt og mest intuitivt visualiseres og konfigureres. Min prototype FreeDesigner er et bud på dette. Modellen udvides udover den traditionelle UML opdeling i attributter og operationer til at håndtere elementer, som begrebet Containment, der dækker over en form for has-a aggregeringsrelationship, hvor min model grafisk afspejler dette domænespecifikke forhold mere direkte end den traditionelle UML diamant eller rombe. Modellen udvides endvidere grafisk i forhold til traditionelle relationer, hvor relationsattributter, i den udvidede model, grafisk/fysisk bryder ud af UML boksens grænser for derved at illustrere deres intentionalitet, involvering og rolle i relation til resten af modellen. UML stammer fra omkring og specialet og produktionen kan yderligere anskues som værende et mere moderne bud på hvorledes UML også kan repræsenteres. Specialet og produktionen fører en idé om at flytte al funktionalitet fra traditionelle toolbars, propertybox, input-felter/områder mm. til objekterne selv, til sit ekstrem: Der er ingen toolbars e.lign. i min løsning - alt er menuer bestemt ud fra konteksten. Der er lagt stor vægt på brugen af farver og farvemønstre i modelleringen med henblik på understøttelse af løsningens overskuelighed. Løsningens overskuelighed samt navigerbarhed er endvidere problemstillinger, der behandles i specialet. Specialet er således af særlig interesse for personer, der interesserer sig for domænespecifikke visuelle sprog, modellering af ERP systemer, UML samt 1 Vedlagt program på CD. 2 UML (http://pigseye.kennesaw.edu/~dbraun/csis4650/a&d/uml_tutorial/history_of_uml.htm#1). Det var i det år Grady Booch og Jim Rumbaugh fra Rational Software begyndte at forene Booch og OMT modellerings teknikkerne. UML s rødder går således længere tilbage i tiden

5 Sammenfatning og bidrag metamodeller generelt,.net/c# s grafiske udtryksmuligheder (GDI+) samt GUI design

6 INDLEDNING 3 INDLEDNING Enterprise Resource Planning (ERP) systemer udvikles typisk på baggrund af et stort framework. Dette framework tilpasses af partnere for at tilbyde skræddersyede løsninger til kunder. Det er ønskværdigt at gøre denne tilpasningsproces så nem og effektiv som muligt for disse partnere. En måde at gøre dette på er at give partnerne specialiserede modelleringsværktøjer. Nærværende speciale præsenterer mit forslag til et sådant domænespecifikt modellerings værktøj, hvor den grafiske notation er inspireret af UML, men indarbejder specifikke aspekter unikke for Navisions Jamaica-framework. Specialet centrerer sig således om Jamaica-designeren, domænespecifikke visuelle sprog (der sondres mellem to termer: domain specific visual languages [DSVL] og domain specific languages [DSL]), CASE-tools, programmeringsomgivelser, grafisk repræsentation og manipulation af data og søger at perspektivere disse op imod mit prototypiske konfigurationsværktøj og Navisions s ERP system Jamaica. 3.1 Problemformulering Navisions ERP løsning, som den fremstår implementeret som en integreret Visual Studio.NET løsning, konfigureres i dag ved hjælp af drag-n-drop mellem forskellige træstrukturer internt i Visual Studio.NET. Denne konfigurationsproces er besværlig og ikke specielt brugervenlig, og overblikket over konfigurationen er dårligt: I værste fald kan det praktisk taget være næsten umuligt at spore relationer mellem de forskellige deltagende (business) objekter i en konfiguration. Specialets problemfelt er i høj grad udsprunget af en generel fornemmelse af, at denne konfigurationsproces må kunne understøttes bedre. Jamaica består - forenklet set - af business objekter og elementer, der i Visual Studio.NET alle som en konfigureres via en og samme propertybox, hvilket bl.a. betyder, at fokus i konfigurationsprocessen konstant skifter frem og tilbage mellem objektet, der konfigureres og denne propertybox. Speciale samt produktion er mit bud på et mere intuitivt konfigurationsinterface/- værktøj, der fokuserer på overskuelighed og brugervenlighed, hvilket bl.a. er søgt opnået gennem implementation af en idé om at lægge al funktionalitet på de for brugeren tilgængelige objekter ingen propertybox, toolbars, knapper mm..net løsningen håndterer relationer på en måde, der gør det vanskeligt at finde frem til, hvilke objekter, der er forbundne. Mit mål har været at udvide den traditionelle UML model til at kunne håndtere og visualisere ovennævnte relationer som grafiske førsteklasses elementer, der entydigt og identificerbart fremviser deres relation til resten af modellen

7 INDLEDNING Et studiemæssigt delmål med specialet og navnlig produktionen af konfigurationsværktøjet FreeDesigner 3 har været at lære C# og.net frameworket at kende, hvorfor jeg også vil behandle specielle sprogkonstruktioner og designbeslutninger af særlig relevans for min løsning. På samme grundlag ønskede jeg i min løsning at inkorporere forskellige design patterns for at opnå større praktisk erfaring med dem. På den baggrund vil der i specialet være en diskussion af erfaringen med dette. 3.2 Metode Litteratur studie før og efter prototype I et indledende 4-ugers projekt skaffede jeg mig overblik over bl.a. Navisions Jamaica framework, forskellige typer CASE-tools, programmeringsomgivelser, grafisk repræsentation og manipulering af data. Med udgangspunkt i det nordiske Mjølner projekt [5] undersøgte jeg forskellige typer programrepræsentationer, herunder grammatikker og særligt abstrakte syntakstræer (AST) ([10], s.12), og hvorledes disse med fordel kunne bruges i forskellige sammenhænge. I den forbindelse konkluderedes det, at AST ikke passede godt som programrepræsentation for mit værktøj, eftersom AST med størst fordel benyttes til repræsentation af tekstuel information, men er mindre velegnet til at repræsentere grafik og layout. I forbindelse med udarbejdelsen af artiklen UML in an ERP environment (bilag [1]) så jeg på programmeringsparadigmet Intentional Programming ([1], Kapitel 11). Dette var et relevant og nyttigt paradigme for mit værktøj, idet man i en implementation af paradigmet (der i udstrakt grad var baseret på AST) demonstrerede dets styrke, der bl.a. bestod i, at der kunne benyttes domænespecifikke grafiske notationer. Denne (eneste) implementation af Intentional Programming hørte under et Microsoft projekt, der på trods af, at Microsoft havde en fuldt fungerende version, af uvisse årsager stoppede projektet 4. I 4-ugers projektet undersøgte jeg endvidere XML standarden XMI med udgangspunkt i Knight projektet (et whiteboard UML diagrammeringsværktøj) [16] og konkluderede, at XMI ikke ville være velegnet til mit værktøj 5, da XMI retter sig mod UML modeller og ikke diagrammer og mere specifikt er rettet mod udvekslingen af modeller mellem programmer mere end egentlig programrepræsentation. 3 FreeDesigner er navnet på mit tool ( Free fordi det ikke er integreret i Visual Studio.Net designer, fordi dette er navnet på den nuværende løsning) og er den betegnelse, jeg fremover vil benytte. 4 Krzysztof Czarnecki, medforfatter til Generative Programming [1], hævdede på OOPSLA 2002 konferencen at vide, at Microsoft eller en partner var ved at være klar med en kommerciel implementation af Intentional Programming. 5 Klaus Marius Hansen (fra Knight projektet) frarådede mig på NWPER at benytte XMI i mit værktøj, da jeg fortalte ham om det

8 Baggrund (det eksisterende framework) Min tilgangsvinkel til dette speciale har således i første fase (i form af et 4- ugers projekt [10]) været litterær, hvor jeg har opnået et overblik over Navisions Jamaica framework, CASE tools generelt og andre lignende løsninger som f.eks. UML, XMI, AST. Undervejs og efter konstruktionen af prototypen FreeDesigner har jeg deltaget i konferencerne NWPER 6 og OOPSLA , hvor artiklen UML in an ERP environment (bilag [1]) blev præsenteret på Workshop on Domain Specific Visual Languages. Herefter har jeg set på andre tools (f.eks. Naked Objets, Poseidon for UML) og læst yderligere litteratur, som jeg specialet igennem vil inkludere i diskussion Prototypeudvikling Da jeg har stået over for et helt nyt udviklings miljø (.NET) og et helt nyt sprog (C#) og fra bunden af har skullet udvikle et konfigurationsværktøj til et helt nyt framework (Jamaica), kan min metode bedst beskrives som eksplorativ. Ikke alle beslutninger i processen har været nøje velovervejet eller baseret på indgående viden, men netop været eksplorative og afprøvende i deres udgangspunkt. Visse (design-) beslutninger er blevet truffet udelukkende ud fra et ønske om at afprøve.net/c# s forskellige potentialer (f.eks. valgte jeg at implementere Custom Attributes til beskrivelse, af hvilke klasser, der skulle dekorere Elementer til trods for, at en løsning der benyttede navnekonventioner og reflection, allerede var implementeret og virkede primært for at stifte bekendtskab med Custom Attributes). Prototypen fungerer, og jeg har fået implementeret de idéer, jeg gerne ville. 4 Baggrund (det eksisterende framework) Mit speciale og mit modelleringsværktøj tager udgangspunkt i Navisions ERP framework og er et forslag til en forbedring af konfigurationsværktøjet til dette. En kort gennemgang af Navisions ERP system Jamaica er nødvendig, for at læseren kan forstå de dispositioner, designvalg mm., jeg har truffet. 4.1 Jamaica og Designeren I det følgende vil jeg kort søge at blotlægge den struktur, der ligger til grund for Jamaica-designeren. Overordnet set er Jamaica et framework, der sigter mod hurtigt og enkelt design af Enterprise-løsninger. Det sigter mod at understøtte modellering frem for kodning. Løsningen (som kunden/virksomheden ser den) er browser baseret og bygger på Microsofts.Net platform (C# og ASPX). Virksomhederne får en tilpasset udgave af systemet, som understøtter hverdagsrelaterede virksomhedsopgaver (lagerstyring, indkøb mm.). På abstrakt plan modelleres en løsning vha. domænespecifikke metatyper (se Figur 2) business objects som f.eks. Company, SalesOrder m.fl., der

9 Baggrund (det eksisterende framework) konfigureres i Visual Studio.NET med Elementer 8, der f.eks. kan finde ud af at beregne moms, addere samt mange andre virksomhedsrelevante funktionaliteter. Denne konfigurationsmodel (som gemmes i en database og som XML) kan kompileres af en specialdesignet kompiler, der ud fra denne metamodel bestående af metatyper genererer C#, SQL og ASPX sider, som virksomheden konkret kan benytte til f.eks. at registrere salgsordrer, udskrive fakturaer mm. Figur 1. Model for arkitektur og hvad der sker ved kompilation [9] Den domænespecifikke objekt model 9 I det følgende vil jeg kort og summarisk beskrive den domænespecifikke objektmodel. Behandlingen omhandler primært aspekter af modellen, som jeg 8 Termerne Element, Relation samt Containment har en speciel betydning inden for Jamaica frameworket og skrives alle med stort begyndelsesbogstav, så at de kan skelnes fra de mere generelle betydninger af ordene. Således alle Jamaica specifikke termer. 9 Denne gennemgang baserer sig i høj grad på [7] - 8 -

10 Baggrund (det eksisterende framework) har implementeret i prototypen FreeDesigner. Abstraktioner som Activity center, Task m.fl. har jeg udeladt Business Objects 11 Navisions ERP model tillader definition af business object (BO) klasser. Hver klasse konstrueres ved at beskrive et sæt af Elementer svarende til primitive konstruktioner i det underliggende framework. En måde at anskue dette på er at modellen tillader definition af vilkårlige klasser, men i stedet for at lade Integer og String udgøre primitiverne, som de f.eks. gør det i Javas model, udgøres de af primitive Elementer - Elementer som Address, Deadline, TotalInclVAT osv. Disse Elementer repræsenterer selve kernen i Navisions ERP viden som indkapsles i fundamentale byggeblokke kaldet Elementer. Elementerne har et antal foruddefinerede attributter, som skal konfigureres som en del af udviklingsprocessen [7]. Et BO er således en container for en samling data og funktionalitet og kan identificeres som et self-contained objekt (eller objekt med egen identitet i et modelleret domæne). Et BO kan være en kunde, en faktura el. lign [9]. BO er kan være hierarkiske i den forstand, at et BO kan være bygget op af andre BO er i ét niveau. Et BO findes på 3 forskellige abstraktionniveauer: Figur 2. Objektmodellen 1. BO Base: Det højeste abstraktionsniveau. Navision har identificeret/klassificeret 8-10 Baser, som rummer generel funktionalitet for de forskellige objekttyper, der tænkes specialiseret til specifikke BO Typer via nedarvning. Til en BO Base hører en konfigurationsskabelon, 10 For en grundigere analyse af objektmodellen og flere af dens facetter se [15] 11 Afsnittet er baseret på [8, s.12-17] og [9] - 9 -

11 Baggrund (det eksisterende framework) som definerer, hvilke Elementer, Tasks mm., en instans af et BO kan/må indeholde. Baser 12 : 1.1. Party kan repræsentere enkeltpersoner, kunder, organisationer mm. Ordet Party rummer sådan set sin egen definition. Et Party kan have forskellige roller (se 5.7 ) i forskellige situationer: I én situation kan et Party have rollen som køber og i en anden som sælger. Et Party kan eje Assets Asset indeholder de entiteter, der er relateret til et Party gennem en form for ejerskab. Assets kan indeholde andre Assets (f.eks. reservedele som dele af andet udstyr) Contract handler om aftaler mellem Parties. F.eks. købs- og salgsordrer, som er opbygget af LineItems LineItem er f.eks. hver linje i en salgsordre. LineItem er ofte defineret som værende afhængig (Containment) af en BO Contract, hvor BO Contract ejer BO LineItem. 2. BO Type: Kan højst nedarve fra én BO Base, som altså er superklasse til BO Typen. Typens primære formål er at danne grundlag for, at to BO s af samme type i hvert sit modul kan udveksle information/synkroniseres, hvis der er Elementer af samme type tilstede. En BO Type har ikke et fast sæt af Element typer knyttet til sig og er således uafhængig af Elementer og Modul. Typiske eksempler på BO typer er Customer, PurchaseOrder og PurchaseOrderLine. 3. BO Instance er en instans af Bo Type. En instans tilhører altid et modul og instantiering er kun mulig i kontekst af et Modul. En BO instans er defineret ved dets Type og Modulet, det tilhører. Bemærk, at en instans ikke er et objekt, men svarer til en klasse i OO sammenhæng Elementer Elementer (nogle gange kaldet attributter ) udgør de primære byggeklodser og indeholder en samling funktionalitet, som er designet specifikt til det enkelte Elements brug. Elementer er det, der definerer et BO s indhold og kan samles i Families, så de forskellige Elementer kender til hinanden og dermed kan arbejde sammen uden yderligere eksplicit modellering (se ). Eksempler på Elementer er DeliveryAddress og SalesOrderID, som er specialiseringer af de generiske og mere generelle Elementer (patterns) Address og Identification. Elementer eksisterer på tre abstraktionsniveauer analogt med BO: Base, Type og Instance. Alle disse størrelser kan sammensættes på en lang række forskellige måder, og denne aktivitet tjener til at skræddersy og konfigurere en løsning, der 12 De fire Baser, jeg har valgt at implementere

12 Baggrund (det eksisterende framework) svarer til den konkrete virksomheds behov og krav. Dette skridt kaldes konfiguration Registration og Family Registry 13 er et udmærket eksempel på, hvordan Elementer kan fungere og samarbejde. Registry er en samling af Elementer, hvis fælles formål er at registrere data om business events i et format, der passer til analyse og rapportering og en måde at vedligeholde historik, idet registreret data ikke længere kan ændres. Typisk bruges Registry Elementer i Contract BO er som f.eks. fakturaer (Invoice) og ordrer (Order). Disse BO er består typisk af en header og et antal lines en struktur, der afspejles af Registry Elementerne, som typisk udgøres af en total og en detail del (se Figur 3). Registry Elementer arbejder sammen om at registrere og udregne og er derfor tættere knyttet sammen end Elementer i al almindelighed. Dette opnås ved at lade disse Elementer tilhøre en Familie (Family), inden for hvilken Elementerne kender til hinanden. Et eksempel kunne være et moms og et sumtotal Element - begge fra Registration Familien - der som Familie placeres sammen på et SalesOrder BO. Fordi de tilhører samme Familie, kan et sumtotal Element finde ud af, at der også eksisterer et moms Element på samme BO og medtage dette i udregningen af summen. På konfigurationsniveau placeres Elementer fra samme Familie altså på et BO, som f.eks. SalesOrder, faktura e. lign. (Elementer fra en Familie kan placeres på mere end et BO, hvis disse er Contained LineItems ([14], s. 4)), og da Familie typen logisk set anskues som ét Element, forventes det, at alle Familiens (sub-)elementer ligeledes er til stede på det konfigurerede BO. Et Registration Element kan have tre forskellige roller: Total, Master og Detail. PriceTotal +PriceTotal 1 0..* PriceDetail +UnitPrice +Quantity Figur 3. Element base med Total og Detail repræsentation [14] Alle Detail Elementer har en modsvarende Total, der kan have Detail Elementer. Regler og semantik defineres i Element basen. Registration Master er en Registration Total med den yderligere status at fungere som Familiens overhoved (med ansvar for Familiens interne kommunikation mm.) af hvilket der kun eksisterer et pr. Familie[14]. 13 Registration er betegnelsen for problemet, der løses: Det at registrere data om business events - Registry betegner en konkret Familie af Elementer designet specielt med henblik på at varetage dette

13 Baggrund (det eksisterende framework) Containment og Relation Modellen tillader relationer mellem klasser. For at holde definitionerne objektcentreret defineres relationer som Elementer. Elementer, der repræsenterer forskellige roller i et binært relationsforhold, kan forbindes, og en til mange samt mange til mange relationer kan defineres. Containment er en speciel form for relation og har givet navn til Containments to generiske roller Master og Detail. Hvis et Master objekt i en Containment Relation slettes, slettes alle de indeholdte (contained) Detail objekter også. Betegnelserne Master / Detail benyttes endvidere om almindelige relationer, hvor Master Elementet betegner objektet med singulær kardinalitet og Detail Elementet multipel kardinalitet. Master/Detail forholdet for almindelige relation har ikke samme slette semantik som i tilfældet med Containment. En af de mere indlysende fordele ved en UML inspireret repræsentation er, at man kan repræsentere Relationer grafisk som associationer (i Containments tilfælde som aggregering) i modsætning til Navisions model, hvor Relationer konfigureres som enhver anden Element type ved at udfylde værdier i en propertybox Andre relevante abstraktioner Ovenstående er de abstraktioner, der er absolut nødvendige for at forstå mit projekt. Der findes yderligere en del abstraktioner, som det ikke er strengt nødvendigt at kende til for at forstå mit projekt, men som jeg herunder kort vil beskrive for at give et mere fyldestgørende billede af frameworket og dets muligheder View Et View er en specifik repræsentation af et BO og bruges til at udvælge et sæt af data blandt Elementerne i et BO og give adgang til disse data. Views har med den visuelle konfiguration af de enkelte komponenter at gøre. Man kan knytte Views til på forskellige niveauer. Et View definerer, hvad der rent grafisk skal vises for brugeren, og hvad der skal være transparent. F.eks. kan man i en formular ønske, at navn og adresse, men ikke kunde-id vises. Dette defineres i et View Task En Task arbejder på et eller flere BO s og afspejler de opgaver (Tasks), som en bruger skal kunne arbejde med. En Task er logisk inddelt i et antal skridt (Steps), som er nødvendige for at gennemføre en Task. Hvert Step får tildelt et View. Tasks modellerer de opgaver, en bruger kan relatere sig til. Et eksempel er et Select og et Delete Step for en Delete Task Activity Center og User Role Et Activity Center består af en samling Tasks. Hver bruger har en rolle (såsom salgskonsulent eller indkøber). For hver af disse roller laves en konfiguration af et Activity Center, som bruges til at tilpasse brugerinterfacet

14 Baggrund (det eksisterende framework) til den givne rolle. En bruger får således en portal med en samling Activity Centers, der svarer til brugerens rettigheder Event Eksempler på Events er OnDelete, OnCreate. Events har en speciel signatur og fyres, når et BO eller Element skifter tilstand og derved opfylder et foruddefineret krav Method En Metode (Method) manipulerer BO er og Elementer og er en procedure, der kan udføres på disse. Metoder kan fyre Events Configuration En BO Configuration består af et set Configuration Items, der definerer hvilke specifikke Element typer, Methods, Views og Events, en BO type har/kan have i kontekst af et specifikt Modul (Module) og skal stemme overens med en Configuration Template for Basen (hvis en sådan eksisterer)

15 4.1.2 Den nuværende konfigurationsmodel og dens problemstillinger Den nuværende konfigurationsmodel er en intern Visual Studio.NET løsning, hvilket vil sige, at selve applikationen/konfigurationen er integreret og foregår i Visual Studio.NET (Se Figur 4 14 ). Visual Studio.NET har netop én instans af en property box (nederste højre hjørne), i hvilken alle objekter (hvis de benytter specielle Custom Attributes(se )) lader sig konfigurere det være sig på filniveau, objektinstansniveau mv. Figur 4. Navisions integrerede Visual Studio.NET løsning Den samlede løsning repræsenteres af en træstruktur (Første panel på Design explorer fanen i midten), hvor alle konfigurationens BO er er listede. Når disse vælges enkeltvis, opdateres det tilstødende panel (til højre) og viser en flad fremstilling af de indeholdte Elementer, Relationer mm. indeholdt i det valgte BO. 14 Stedlige (f.eks. til højre ) henvisninger referer i dette afsnit til Figur 4. 14

16 Baggrund (det eksisterende framework) Nederst i venstre hjørne ses en statisk Element træstruktur et opbevaringssted (repository), hvorfra Elementer kan trækkes ind på Design Exploreren. Alle Elementer kan trækkes når som helst, men det er først ved drop- og drag-over eventen, at brugeren opdager (enten ved et No symbol eller ved gennemførelse af drop), om handlingen er lovlig eller ej (almindelig drag-n-drop semantik). I Visual Studio.NET gives der ellers mulighed for at inaktivere elementer afhængigt af, hvad der er valgt, men dette er der tilsyneladende ikke gjort brug af (Hvis man f.eks. ønskede at trække et Element over på et BO, hvor det ikke måtte være, kunne Element træstrukturen have inaktiveret eller helt fjernet dette Element, efter at dette BO var blevet valgt (F.eks er et Customer BO valgt i Design Exploreren på Figur 4, hvilket kunne medføre, at alle de Elementer, der ikke måtte droppes på et Customer BO, automatisk blev inaktiveret)). Hovedproblematikken i denne fremstillingsform er, at det næsten bliver umuligt at danne sig et overblik over den fulde løsning, da træstrukturerne (særligt Design Exploreren) kun fortæller, hvilke BO er, der hører med i en løsning ikke, om deres interkonnektivitet. Denne kan man på besværlig vis browse sig frem til og etablere ved først at finde det Relation Element (der er et Element som alle andre Elementer), der har Base -værdien Master eller Detail (tekstuel property information i Design Exploren ved siden af Entity ). Når dette Element er valgt, kan man finde den modsatte deltager i Relationen repræsenteret ved tekstuel information i propertyboxen. Hurtig navigation mellem de deltagende BO er er ikke mulig. Forskelligheden i ikonerne og navnekonventioner (der automatisk understøttes f.eks. ved påhæftning af forklarende ord som type og view ) tjener som den eneste visualisering af komponenters betydning, rolle og placering i hierarkiet. Semantikken i disse Relationer er så central, at den (manglende) informationsmængde og dårlige overblik, man bibringes ved at browse træstrukturerne, ikke slår til. 6-8 forskellige paneler (toolbox, Element hieraki, Solution Explorer m.fl.) er i sig selv en stor mængde information at holde styr på, og den mentale model af, hvor objekter og deres properties lever, bliver ikke særligt godt understøttet med så mange forskellige views, opbevaringssteder og paneler. Fokus skifter i konfigurationsøjemed konstant mellem de forskellige paneler og altid frem og tilbage mellem disse og propertyboxen 15. Da der kun eksisterer én propertybox, vil et hvilket som helst valg af Element i en af træstrukturene fjerne muligheden for på samme tid at se konfiguration, properties mm. fra andre relevante objekter samtidigt. Inspektion af BO er er altså begrænset til et BO af gangen. 15 En observation, jeg bl.a. gjorde ved en demonstration af designeren ved Peter Borring Sørensen fra Navision

17 Design og implementation af FreeDesigner Efter at jeg således har beskrevet det eksisterende framework, dets konfigurationsproces og problemer, vil jeg gå videre til at beskrive hensigten med mit prototypiske konfigurationsværktøj, løsningsmodeller for dette samt den konkrete implementation. 5 Design og implementation af FreeDesigner Den overordnede ambition har været at gøre konfigurationsprocessen mere intuitiv, overskuelig, brugervenlig og logisk end Navisions eksisterende løsning. I lyset af foregående kapitel kan problemstillingen nuanceres yderligere, og udfordringen og kravene til FreeDesigner er således at kunne: tilbyde mulighed for ren grafisk komposition og konfiguration af prædefinerede BO er og på den måde lette modelleringen af den endelige specialiserede ERP løsning, gøre konfigurationsprocessen så understøttende og intuitiv som muligt og på bedst mulig vis understøtte den konceptuelle model af domænet, visualisere Relation og Containment på en fornuftig og overskuelig måde og herunder understøtte hurtig navigation mellem forbundne Elemente, understøtte overblikket over den fulde løsning, undgå brugen af én central propertybox samt toolbars og opbevarinssteder generelt og derved muliggøre, at flere BO er kan undersøges og overskues på én gang, lægge al funktionalitet ud på objekterne selv i vidste muligt omfang. Overordnet set er ambitionen at demonstrere, at det er muligt at implementere idéen om at lægge al funktionalitet på objekterne selv, lader sig gøre. I forbindelse med dette skal det vurderes, om denne implementation er bedre understøttende end den eksisterende propertybox løsning. Ligeledes ønsker jeg at demonstrere, hvordan farver og øvrige idéer omkring visuelt udtryk positivt kan understøtte modelleringsprocessen og bibringe den brugervenlighed, overskuelighed samt øget semantisk fylde. Den fulde implementation af Jamaicas abstraktioner er ikke en ambition, da en sådan ville udgøre et alt for omfangsrigt projekt. Et testframework bestående af et hierarki af BO metattyper samt et hiearaki af Elementer mm. er implementeret som grundlag for konfigurationsmodellen. Primært har fokus ligget på konfigurationsdelen af frameworket (Designtime metatyper) og kun i begrænset omfang på runtime repræsentation (den resulterende løsning) af konfigurationen. Således er abstraktioner som View, Task, Activity Center, User Role ikke implementeret. Event og Method er kun i ringe omfang implementeret (såsom validering, sletning m.fl.)

18 Design og implementation af FreeDesigner Succeskriteriet er en velfungerende prototype, der formår at implementere og anskueliggøre mine ideer omkring GUI og grafisk manipulation, og som demonstrerer, at de opgaver, der er mulige er løse i den nuværende løsning, også vil vise sig at (kunne) være mulige i min model. Som udgangspunkt eksisterede der to muligheder for hvorledes løsningen kunne implementeres: 1. som intern Visual Studio.NET implementation, 2. som selvstændig Visual Studio.NET uafhængig implementation. 5.1 Visual Studio.NET design time modellering vs. FreeDesigner Visual Studio.NET har fra begyndelsen været udviklingsmiljø for min løsning, og jeg må tilstå, at jeg aldrig har oplevet et miljø, der i så høj grad understøtter programmørens arbejdsgange og behov (eksempelvis kan man højreklikke på et metodekald, objekter mm. og vælge Go to definition, hvorefter Visual Studio.NET navigerer til definitionen på trods af, at denne f.eks. måtte befinde sig i en helt anden fil, namespace). Af denne grund var jeg helt fra begyndelsen meget åben over for muligheden af at lave en løsning, der var integrerbar i Visual Studio.NET og dermed også den eksisterende Jamaica løsning. Løsningen var endvidere attraktiv, fordi Visual Studio.Net tilbyder en lang række relevante features: 1. Designtime:.Net Frameworket er designet til at understøtte en hel del designtime features og sørger for, at designtime specifik kode bor i en separat assembly, så koden ikke påvirker størrelsen af runtime biblioteket (Den endelige løsnings størrelse ville dermed ikke blive påvirket af hvad der skulle til for at modellere den). 2. Design objects: Ethvert objekt, der implementerer System.ComponentModel.IComponent, kan få et designerobjekt knyttet til sig. Dette objekt kaldes en designer og indeholder den ekstra kode, som gør det muligt at manipulere med objektet design time. 3. Root designer: Der kan skabes mange designere for en visuel editor. En af disse skal være master, der tilvejebringer et interface, som brugeren kan interagere med. Denne designer kaldes en root designer, og komponenter, som den er bundet til, kaldes root components. 4. Host: Ud over disse designere er der også et objekt, der er ansvarligt for at håndtere instanserne af alle designerne og komponenterne og samtidig for at loade og save data. Dette objekt implementerer interfacet System.ComponentModel.Design.IDesignerHost og kaldes oftest blot host eller designer host. Visual Studio har en instans af dette objekt for hver Visual Studio editor instans. 5. Persistens: Kodegenerering er default måden, hvorpå designede komponenter gemmer deres data. I Figur 5 ses det, hvorledes figurene i Design view svarer til genereret kode i Code view. En model kan altså genskabes i en Designer på baggrund af en sådan kodefil

19 Design og implementation af FreeDesigner Figur 5 illustrerer mit første forsøg på en integreret Visual Studio.NET løsning, der ganske vist kun har defineret enkelte simple former (shapes) og ingen business logik fra ERP domænet. De definerede former, der kan instantieres fra toolboxen til venstre, kunne aktiveres og deaktiveres afhængigt af, hvad der i øvrigt var valgt (f.eks. ses tre elementer der ikke er shapes inaktiveret i toolboxen). Når formerne trækkes ind på kanvas, bliver den bagvedliggende kode opdateret. Denne kode kan kompileres, når det ønskes og derved vise sit kanvas med de modellerede former på en Windows Form (lig Java Frame) dette kunne i princippet også vises på en ASPX side (se punkt 5 ovenfor). Figur 5. Intern Visual Studio.NET løsning. Shapes på toolbaren tv. properties øverst th. Efter at have forsøgt mig med den interne løsningsmodel 16 fravalgte jeg den, omend den interne model ydede stor hjælp i henseende til persistens, undo/redo, patterns, kodegenerering mm. funktionaliteter, jeg i øvrigt i 16 Med udgangspunkt i et demo projekt, der findes på

20 Design og implementation af FreeDesigner studiemæssigt øjemed selv ønskede at implementere. Løsningsmodellen krævede for meget fokus på Visual Studio.NET, hvilket kun var et sekundært mål i bestræbelserne på at lære.net platformen og C# at kende. De overordnede CASE tool og GUI betragtninger, jeg havde gjort mig, harmonerede dårligt med Visual Studio.NET s forud- og veldefinerede GUI layout. Via denne model havde jeg ikke fuld kontrol over løsningen. Jeg var på én gang hjulpet og begrænset af Visual Studio.NET. Min eksterne løsning har jeg kaldt FreeDesigner slet og ret fordi den er fri af Visual Studio.NET og den eksisterende Jamaica løsning. 5.2 Objektafhængig funktionalitet Jeg har i FreeDesigner valgt ikke at benytte toolbars, propertybox mm. ud fra en betragtning om, at det centrale i et modelleringsværktøj netop er modelleringen, hvorfor jeg giver god plads til dette. Er der ingen toolbars, knapper mm., går opmærksomheden udelt til kanvasset 17, hvorpå det hele foregår Canvas Da der i FreeDesigner ikke er nogen central toolbar eller noget fast objekt opbevaringssted (repository), hvorfra man kan trække objekter ind på Canvas, og der heller ikke gives muligheder for at aktivering af instantieringsværktøjer (f.eks. dialoger), er den eneste mulighed, der resterer, at højreklikke 18 på Canvas for derigennem at få præsenteret de muligheder, der latent knytter sig til dette. Figur 6. Bart konfigurationskanvas med tilhørende kontekstmenuer Canvas opbyder muligheder for at instantiere BO er, konfiguration af farveprofiler, grid mm. Konceptuelt finder man - via dynamisk opdaterede 17 Canvas navnet reflekterer min engelske navngivning i FreeDesigner og denne engelske form benyttes når der refereres til den specifikke implementation. Når det ikke er den der refereres til benyttes den danske stavemåde med k. 18 Der eksisterer derudover en række shortcuts, som jeg eksperimentelt implementerede f.eks. Ctrl + b skaber et nyt BO. Ctrl + z: Undo m.fl

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om...

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS5, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

Object-Relational Mapping

Object-Relational Mapping Databaser for udviklere () Datamatiker TietgenSkolen Underviser: Allan Helboe 06-06-2010 Problemformulering Denne opgave er et forsøg på at beskrive problemerne der opstår ved anvendelsen af en relationel

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger. Hvilken skærmopløsning? OBS

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger. Hvilken skærmopløsning? OBS Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS4, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107 Database for udviklere Jan Lund Madsen PBS10107 Indhold LINQ... 3 LINQ to SQL og Arkitektur... 3 O/R designere... 5 LINQ Den store introduktion med.net 3.5 er uden tvivl LINQ(udtales link): Language-INtegrated

Læs mere

Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV

Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV Send data fra et CAD-system, modellér de ønskede produktionsdata, og opret herefter stamdata automatisk i Dynamics NAV. Formål: Hovedformålet med PM&L

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Supermarkedsmodellen for design af brugergrænseflade

Supermarkedsmodellen for design af brugergrænseflade Supermarkedsmodellen for design af brugergrænseflade Denne note er skrevet frit efter Peter Huber, som på et kursus i Efteruddannelsescenteret fortalte om supermarkedsmodellen til design af brugergrænseflader.

Læs mere

Dokumentering af umbraco artikeleksport:

Dokumentering af umbraco artikeleksport: Dokumentering af umbraco artikeleksport: Lav en artikel side 2-3. Installationsguide side 3-5. Opsættelse af databasen og web.config side 5-8. Umbraco: templates side 8. Umbraco: borger.dk tab side 8.

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere

Brugervejledning for Microstation til OpenSceneGraph konverter

Brugervejledning for Microstation til OpenSceneGraph konverter Brugervejledning for Microstation til OpenSceneGraph konverter - sidste rettelse: 10/06/2005 side 1 Indholdsfortegnelse Kort oversigt over dgn2osg... 3 Systemkrav... 3 Funktionalitet...4 Geometri...4 Materialer...

Læs mere

Casper Fabricius http://casperfabricius.com. ActiveRecord. O/RM i Ruby on Rails

Casper Fabricius http://casperfabricius.com. ActiveRecord. O/RM i Ruby on Rails Casper Fabricius http://casperfabricius.com ActiveRecord O/RM i Ruby on Rails Casper Fabricius Freelance webudvikler - casperfabricius.com 9 års erfaring med webudvikling 6 år med ASP/ASP.NET/C# 3 år med

Læs mere

Model Drevet Design i Praksis

Model Drevet Design i Praksis Model Drevet Design i Praksis Dansk IT - På Vej Hjem møde d. 8/9-2009 Jeppe Cramon - TigerTeam ApS Lidt om mig 15 års erfaring som software udvikler Partner i TigerTeam Første erfaring med model drevet

Læs mere

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks?... 2 Opret dig som bruger... 2 Inden du går i gang... 3 Klargøring af computer til download af Write-N-Cite v. 4.2... 3 Installation af Write-N-Cite... 4 Installation

Læs mere

Databasesystemer, forår 2005 IT Universitetet i København. Forelæsning 3: E-R modellering. 17. februar 2005. Forelæser: Rasmus Pagh

Databasesystemer, forår 2005 IT Universitetet i København. Forelæsning 3: E-R modellering. 17. februar 2005. Forelæser: Rasmus Pagh Databasesystemer, forår 2005 IT Universitetet i København Forelæsning 3: E-R modellering 17. februar 2005 Forelæser: Rasmus Pagh Forelæsningen i dag Datamodellering hvad, hvornår, hvorfor og hvordan? Business

Læs mere

Emner. Baggrund Flash s historie, udbredelse, scene og anvendelse.

Emner. Baggrund Flash s historie, udbredelse, scene og anvendelse. Flash crash course Emner Baggrund Flash s historie, udbredelse, scene og anvendelse. Flash IDE Et kig på Flash udviklingsmiljøet. (stage, timeline, symboler, paneler, tools) Demo: Textfields Demo: Animation

Læs mere

MapBasic &.NET interaktion. MapBasic.NET. Jakob Lanstorp IT konsulent COWI. Odense 23. Juni 2011. 1 8 jun 2011 MapBasic &.

MapBasic &.NET interaktion. MapBasic.NET. Jakob Lanstorp IT konsulent COWI. Odense 23. Juni 2011. 1 8 jun 2011 MapBasic &. MapBasic &.NET interaktion MapBasic.NET Jakob Lanstorp IT konsulent COWI Odense 23. Juni 2011 1 MapBasic &.NET interaktion Erfaring med MapBasic.NET / Visual Studio Anden programmering 2 Program Hurtig

Læs mere

Advanced Sitecore Google Maps

Advanced Sitecore Google Maps Advanced Sitecore Google Maps WCAG Edition Version 2.2 Brugervejledning 1 / 49 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Forord... 4 2.1 Hvad er nyt?... 5 3 Oprettelse af kort... 6 3.1 Kort centrum

Læs mere

Jacob Nordfalk. Ingeniørhøjskolen i København. Nykøbing F itvisioncenter 24. februar 2004

Jacob Nordfalk. Ingeniørhøjskolen i København. Nykøbing F itvisioncenter 24. februar 2004 Genbrugelige komponenter og designmønstre i Java Jacob Nordfalk Ingeniørhøjskolen i København Nykøbing F itvisioncenter 24. februar 2004 Program Om Jacob Nordfalk introduktion (ikke-teknisk del) Komponentbaseret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase Indholdsfortegnelse 5. Administrationsdatabase... 2 5.1 Metadata... 2 5.2 Administrationsdata... 3 5.2.1 Indstillingsmuligheder... 3 5.2.2 Webside... 4 5.2.3 Klikafgift (Udgået)... 4 5.2.4 Modtageboks...

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Objektorienteret design med arv og polymorfi:

Objektorienteret design med arv og polymorfi: Note til Programmeringsteknologi Akademiuddannelsen i Informationsteknologi Objektorienteret design med arv og polymorfi: Substitutionsprincippet Composite Design Pattern Finn Nordbjerg Side 1 Objektorienteret

Læs mere

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets.

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets. Dagens program Har alle fået? Har nogen betalt for meget? Hav jeres koder klar Domæner change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog Hvad er widgets Hvad er

Læs mere

Guide til, hvordan du tilføjer en GIPPLER- fane til din Facebook side

Guide til, hvordan du tilføjer en GIPPLER- fane til din Facebook side Guide til, hvordan du tilføjer en GIPPLER- fane til din Facebook side Bemærk! Vi bruger i denne guide både Facebook og en applikation på Facebook for, at lave din GIPPLER- fane. Vi kan af naturlige årsager

Læs mere

Martin Geisler. Uge 49, 2001

Martin Geisler. Uge 49, 2001 Min dintprog-browser Martin Geisler Uge 49, 2001 Resumé Dette dokument beskriver tankerne bag min dintprog-browser, en browser skrevet i Java der skal kunne fortolke en mindre delmængde af HTML 4, kaldet

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

Content Management System. Content Management System

Content Management System. Content Management System CMS Content Management System Content Management System ADventure/SequelSite: det mest optimale til etablering, vedligeholdelse og fornyelse af professionelle web-sites Slut med eksperter og dyre opdateringer,

Læs mere

Visual Studio Team System. Team Build en grundpille i søgen efter it-projektproduktivitet?

Visual Studio Team System. Team Build en grundpille i søgen efter it-projektproduktivitet? Visual Studio Team System Team Build en grundpille i søgen efter it-projektproduktivitet? Agenda: Introduktion Hvorfor Automatiseret Build Microsoft Team Build Rapportering/Data warehouse Commentor A/S

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Datagrundlag Det er vigtigt, at de informationer man viser kan hentes let (hurtigt) fra bibliotekssystemet eller Brønden. Det vil betyde rigtig meget for hastighed i præsentationen

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person

Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person Organisation Side Kapitel Afsnit/figur/tabel /note Type af kommentar (generel (G), redaktionel (R), teknisk (T)) Kommentar KMS-1 G Godt

Læs mere

poedit og oversættelse af sprogfiler

poedit og oversættelse af sprogfiler poedit og oversættelse af sprogfiler af Georg S. Adamsen WordPress.Blogos.dk 2009 http://kortlink.dk/wordpressblogosdk/6g38 1 af 11 14-04-2009 14:55 Jeg får af og til spørgsmål om, hvordan man bruger poedit,

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR EG Copyright Infrastruktur er mere end nogle servere... Den Mentale Infrastruktur Den Fysiske Infrastruktur Den Mentale Infrastruktur Vi vil jo gerne have vores

Læs mere

Projekt - Visual Basic for Applications N på stribe

Projekt - Visual Basic for Applications N på stribe Projekt - Visual Basic for Applications N på stribe Mikkel Kaas og Troels Henriksen - 03x 3. november 2005 1 Introduktion Spillet tager udgangspunkt i det gamle kendte 4 på stribe, dog med den ændring,

Læs mere

EDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201010

EDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201010 EDI Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

QUICKQUEST KOM GODT I GANG

QUICKQUEST KOM GODT I GANG QUICKQUEST KOM GODT I GANG SURVEYXACT 2014 Copyrightoplysninger Copyright 2014 Rambøll Management Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Dette dokument må kun gengives (helt eller delvis), kopieres,

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE 2 REDESIGN AF FUTURECOM BUSINESS SOLUTIONS HJEMMESIDE OPGAVEN Den gamle hjemmeside skulles redesignes da den daværende hjemmeside var forældet (indhold og udseende)

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1

WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1 WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1 W e l l P l o t A r c G I S BRUGERMANUAL 9.3.1 Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GIS ApS WellPlot ArcGIS Brugermanual 9.3.1 Software manual

Læs mere

Skriftlig opgave. Designtanker i database-nære systemer

Skriftlig opgave. Designtanker i database-nære systemer Skriftlig opgave til eksamen for faget»databaser«designtanker i database-nære systemer Martin Ancher Holm Juni 2010 1 Intro Denne skriftlige opgave indeholder kort de daglige tanker jeg har omkring design

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Web CMS kontra Collaboration

Web CMS kontra Collaboration Web CMS kontra Collaboration Sammenligning mellem Sitecore og Sharepoint Lars Fløe Nielsen, Evangelism ln@sitecore.net Page 1 Sitecore har dyb integration til Microsoft Sitecore har integration til mange

Læs mere

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind En Introduktion til programmet FreeMind Jan Leffers 2006 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Hvad er et mindmap...2 Mindmap guidelines...3 Download og installation...3 Kom hurtigt i gang...4 Det første

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

The Complete Property Management System

The Complete Property Management System The Complete Property Management System Med fokus på jeres virksomhed HotSoft 8 er et komplet bookingsystem, som egner sig til alle typer virksomheder fra vandrerhjem til store hotelkæder. Eftersom HotSoft

Læs mere

Arkitektur principper og design mønstre til realisering af enterprise applikationer baseret på rige domænemodeller (og.net)

Arkitektur principper og design mønstre til realisering af enterprise applikationer baseret på rige domænemodeller (og.net) Arkitektur principper og design mønstre til realisering af enterprise applikationer baseret på rige domænemodeller (og.net) Kim Harding Christensen EOS A/S Margrethepladsen 3 8000 Århus TLF: 8732 8787

Læs mere

Side 1. Databaser og SQL. Dagens gang. Databasebegreber. Introduktion til SQL Kap 1-5

Side 1. Databaser og SQL. Dagens gang. Databasebegreber. Introduktion til SQL Kap 1-5 Databaser og SQL Introduktion til SQL Kap 1-5 1 Dagens gang Databaser Database begreber Mapning af klasser til relationel model Normalisering Opgaver til næste gang 2 Databasebegreber A database is a:

Læs mere

den rollebaserede brugergrænseflade

den rollebaserede brugergrænseflade WHITE PAPER Rollebaseret brugergrænseflade. Hvordan tilpasses profiler? Du er sikkert allerede bekendt med, hvordan brugergrænsefladerne i moderne ERP-systemer er opbygget, og hvordan de herved, danner

Læs mere

WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL

WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL I GIS 2002 Wellplot ver. 3 BRUGERMANUAL Udarbejdet for: I GIS ApS Titel: Wellplot ver. 3 Brugermanual Dokumenttype: Software manual Udgave: 1 Dato: 20-09-02 Udarbejdet af:

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

2 Abstrakte datatyper.

2 Abstrakte datatyper. 2 Abstrakte datatyper. Motivere eksempel: top-down udvikling af program 'mini-bank' Strukturering af et program: efter data eller funktion? Definition af en abstrakt datatype og tilknyttede begreber. Fænomener,

Læs mere

Opsætning af udviklerversion af Microsofts open source XDS.b fra Codeplex Projekt: Net4Care Version: V0.1, 2012-06-12

Opsætning af udviklerversion af Microsofts open source XDS.b fra Codeplex Projekt: Net4Care Version: V0.1, 2012-06-12 XDS Konfigurationsvejledning Opsætning af udviklerversion af Microsofts open source XDS.b fra Codeplex Projekt: Net4Care Version: V0.1, 2012-06-12 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Miljø... 2 Opsætning

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

1 Ordliste 2. 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger... 3 2.2 Problemformulering... 4 2.3 Problemafgrænsning... 4 2.4 Mål med projektet...

1 Ordliste 2. 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger... 3 2.2 Problemformulering... 4 2.3 Problemafgrænsning... 4 2.4 Mål med projektet... Indhold 1 Ordliste 2 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger.................................. 3 2.2 Problemformulering................................ 4 2.3 Problemafgrænsning................................

Læs mere

Indstillinger. 1. Built-in viewer 2. Built-in viewer embedded 3. Ekstern viewer

Indstillinger. 1. Built-in viewer 2. Built-in viewer embedded 3. Ekstern viewer TeXMaker guide TeXMaker er den editor, som vi anbefaler til at skrive LaTeX i. Det er en såkaldt cross-platform editor og kan benyttes til både Windows, Mac og Linux. TeXMaker er en ret almindelig editor

Læs mere

4 Basal Objekt-orienteret Programmering I.

4 Basal Objekt-orienteret Programmering I. 4 Basal Objekt-orienteret Programmering I. Klasser i forhold til abstrakte datatyper og record-typer. Variable og operationer. Klasse-interfaces. Klasser og typer. Klasse-instantiering og initialisering.

Læs mere

Basal TCP/IP fejlfinding

Basal TCP/IP fejlfinding Basal TCP/IP fejlfinding Dette notat beskriver en række enkle metoder til fejlfinding på TCP/IP problemer. Metoderne er baseret på kommandoer, som er en fast bestanddel af Windows. Notatet er opbygget

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

Hvordan laver jeg mit eget kort på ArcGIS Online?

Hvordan laver jeg mit eget kort på ArcGIS Online? Hvordan laver jeg mit eget kort på ArcGIS Online? Hvis du ønsker at lave dit eget kort på ArcGIS Online, er det naturligvis også muligt. 1. Start en web browser, tilgå http://www.arcgis.com og log ind.

Læs mere

Vejledning i brug af Kommunen på kort

Vejledning i brug af Kommunen på kort Vejledning i brug af Kommunen på kort Indhold Adgang til Kommunen på kort... 2 Kortvindue og infolinje... 2 Målforhold... 2 Zoom... 3 Signaturforklaring... 3 Værktøjslinjen den øverste sorte del... 3 Navn...

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

Model og Metode til Programudvikling. Jens Dalsgaard Nielsen

Model og Metode til Programudvikling. Jens Dalsgaard Nielsen Model og Metode til Programudvikling v/ Jens Dalsgaard Nielsen 1 Hvem er vi? Jens Dalsgaard Nielsen, Afd for Proceskontrol, I8 Distribuerede RT-Systems group Realtid, kerner, operativsystemer, netværk,..

Læs mere

Guide til MetaTraffic Pro

Guide til MetaTraffic Pro Guide til MetaTraffic Pro - dit statistikværktøj på din webside eller webshop DanaWeb benytter statistikværktøjet MetaTraffic Pro både på basis hjemmesiderne og til webshop hjemmesiderne. Du vil derfor

Læs mere

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering er et værktøj til fakturering af kunder, som har faste aftaler eller abonnementer. Løsningen er inkluderet i Mamut Enterprise

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Grafisk workflow. bl.udbudsnet.dk

Grafisk workflow. bl.udbudsnet.dk Grafisk workflow. bl.udbudsnet.dk Hvad går opgaven ud på? Opgaven gik ud på at lavet et præsentations website for Udbudsnet. Hjemmesiden skulle bruges til at sælge Udbudsnet, på en messe som hedder BL.

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Start af nyt schematic projekt i Quartus II

Start af nyt schematic projekt i Quartus II Start af nyt schematic projekt i Quartus II Det følgende er ikke fremstillet som en brugsanvisning der gennemgår alle de muligheder der er omkring oprettelse af et Schematic projekt i Quartus II men kun

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Sporbarhed og Rapportering i Quality Center Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Indhold INTRODUKTION Hvem er jeg Hvad vil jeg fortælle om QC std. rapporteringsfaciliteter EXCEL RAPPORTER

Læs mere

Vejledning til Mboard

Vejledning til Mboard Vejledning til Mboard Mobiltelefonen er uden overdrivelse den mest udbredte og fremadstormende teknologi. De fleste telefoner kan i dag håndtere mail, video, musik, radio, GPS og gå på internettet. - og

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

Softwaretest. - også af "ikke testbar" software. DAPUG erfamøde 7. marts 2012 Thomas Vedel, Thomas Vedel Consult email: thomas@veco.

Softwaretest. - også af ikke testbar software. DAPUG erfamøde 7. marts 2012 Thomas Vedel, Thomas Vedel Consult email: thomas@veco. Softwaretest - også af "ikke testbar" software DAPUG erfamøde 7. marts 2012 Thomas Vedel, Thomas Vedel Consult email: thomas@veco.dk Hvorfor softwaretest? Software er sjældent fejlfri Test sikrer at softwaren

Læs mere

Hvad kommer der i MicroStation (SelectSeries 3)

Hvad kommer der i MicroStation (SelectSeries 3) Hvad kommer der i MicroStation (SelectSeries 3) Grafdage 2011 Tine Lai Andersen, Bentley Systems Fordelen ved V8i Samarbejde og innovation 2 WWW.BENTLEY.COM Hvad er de store nyheder i V8i (SELECTseries

Læs mere

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41 I designarbejdet forbundet med at udvikle en hjemmeside, er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser over hvilken optimale skærmstørrelse man designer til, da dette har konsekvens for den efterfølgende

Læs mere

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Indledning Multi District Denmark har udviklet en database til brug ved administration af udvekslingsstudenter. Databasen kan åbnes fra alle pc

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile

Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile Brugerne og deres adgang til data konfigureres gennem et webinterface, som nås via dette link: http://www.geosms.dk/g4m_websetup Grundlæggende skal det fremhæves

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

educasoft - en professionel samarbejdspartner med speciale i uddannelse!

educasoft - en professionel samarbejdspartner med speciale i uddannelse! Velkommen til educasoft's hjemmeside educasoft - en professionel samarbejdspartner med speciale i uddannelse! Professionelle undervisere Undervisning i virksomheden Undervisning dag/aften eller week-end

Læs mere

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 Oktober 2013 HLG/XIGA Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 1. ATS Engros vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Introduktion til SQL

Introduktion til SQL Introduktion til SQL Introduktion til SQL 1. udgave, 1. oplag 2013 Copyright 2013 Libris Media A/S Forfatter: Bobby Henningsen Forlagsredaktion: Peter Wiwe og Louise Peulicke Larsen Omslag: Louise Peulicke

Læs mere

Testservice med anvendelse af Microsoft software.

Testservice med anvendelse af Microsoft software. Testservice med anvendelse af Microsoft software. Få offentlig nøgle fra installeret signeringscertifikat 1. Klik Start Kør på den pc eller server hvor signeringscertifikatet er installeret. 2. Skriv MMC

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Tilgængelighedsmanual til CMS et for Københavns Kommunes hjemmeside

Tilgængelighedsmanual til CMS et for Københavns Kommunes hjemmeside Sensus ApS Torvet 3-5, 2.tv. DK-3400 Hillerød Telefon: +45 48 22 10 03 CVR nr.: DK11130976 www.sensus.dk sensus@sensus.dk Tilgængelighedsmanual til CMS et for Københavns Kommunes hjemmeside Version 1.2

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Mark Online

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Kom godt i gang med DLBR Mark Online DLBR Mark Online indeholder Markplan og Dyrkningsjournal. Markplan bruger du til at du oprette og redigere i bedriftens markplan, mens du bruger dyrkningsjournalen

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Visuelle guidelines for log-in og signering med NemID. Guide til udseende, sprog og struktur for tjenester der bruger NemID.

Visuelle guidelines for log-in og signering med NemID. Guide til udseende, sprog og struktur for tjenester der bruger NemID. Visuelle guidelines for log-in og signering med NemID Guide til udseende, sprog og struktur for tjenester der bruger NemID. Om dette dokument Indhold I dette dokument kan du finde anbefalinger og råd til

Læs mere

DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API

DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API Release 4.0.0 DaTelTek ApS Birkevej 4 DK-4640 Faxe Denmark CVR: 31 06 05 59 +45 32 22 22 22 www.dateltek.dk info@dateltek.dk Indholdsfortegnelse Ændring

Læs mere

Introduktion til Rhinoceros 3d

Introduktion til Rhinoceros 3d Introduktion til Rhinoceros 3d September 2012, ruben.borup@aarch.dk, Arkitektskolen Aarhus Interfacets opbygning B A C D F E G H I a) Den øverst menu (alle kommandoer, kategoriseret browse) b) Kommandoprompt

Læs mere