Satspulje til behandling af svært overvægtige børn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Satspulje til behandling af svært overvægtige børn"

Transkript

1 Satspulje til behandling af svært overvægtige børn Ministeriets opslag (uddrag) Der er i forbindelse med aftalerne om satspuljer på sundhedsområdet for afsat 23,7 mio. kr. over fire år til samarbejdsprojekter mellem sygehus og hjemkommune, der behandler børn og unge med svær overvægt. Der findes allerede en del tilbud til overvægtige børn, både regionale og kommunale. Tilbuddene er dog meget forskellige, og nogle af dem er tidsbegrænsede. Formålet med puljen er at sikre mere ensartede behandlingstilbud på landets sygehuse til børn og unge med svær overvægt samt at udbrede behandlingsmodeller, hvori der indgår et tæt samarbejde mellem sygehus og barnets/den unges hjemkommune. Der gives derfor støtte til samarbejdsprojekter, der er forankret regionalt som ambulante tilbud, og som har indgået en samarbejdsaftale med de kommuner, der deltager i projektet. Dette skal bidrage til, at tilbuddet også forankres kommunalt, hvorfor der skal udarbejdes konkrete planer for samarbejde og vidensudveksling mellem region og kommune. Der vil ved udmøntningen blive taget hensyn til, at samarbejdsprojekterne er geografisk dækkende. Behandlingstilbuddene bør være familieorienterede. Dels for at inddrage hele familien i at ændre vaner, dels for at være opmærksom på evt. søskende, som også kunne være i risiko for at udvikle overvægt. Behandlingstilbuddene bør indgå i eksisterende ordninger i såvel kommune - fx sundhedsplejen - som på sygehuset. Der bør/skal desuden være fokus på at sikre forankring af projektet efter projektets ophør/eller projektperiodens afslutning. Puljen henvender sig til samarbejdsprojekter, der vil arbejde med sygehusbehandling af børn og unge med svær overvægt (ISO-BMI/IOTF 30 1 i alderen 3-18 år. Behandlingstilbuddene kan henvende sig til børn og unge med svær overvægt både med og uden følgesygdomme. Midlerne skal søges af sygehuse og kommuner i fællesskab. Flere kommuner kan søge om samarbejde med ét sygehus. Ansøgning indsendes af sygehuset, som samtidig er projektejer. Der skal således være indgået et formelt samarbejde om projektet mellem sygehuse og kommuner forud for ansøgning. Se yderligere:

2 Drejebog Nedenstående er råskitse til drejebog for satspuljeprojektet Fælles indsats for børn med svær overvægt i Nordjylland. Drejebogen er tilpasset ministeriets bevilling på kr. til gennemførsel af projektet. Til sidst i drejebogen fremgår revideret budget og udbetalingsplan for det samlede projekt. Med baggrund i de nyeste evidensbaserede rekommandationer og bedste praksis på området har man ved Fedmeklinikken, Børneafdelingen Holbæk Sygehus udarbejdet The Children`s Obesity Clinic`s Treatment protocol (TCOCT) til behandlingen af børn og unge med overvægt og fedme. Protokollen udgør en tilpasning af behandlingen til det enkelte barn/familie med henblik på at opnå større aktivitet og sundere kostvaner. Fundamentet for behandlingen er 90 fokuspunkter for intervention, som gør hverdagen sundere for hvert enkelt barn. Protokollen bygger på Cronic Care modellen (Davis, Pediatrics 2007). En model som også tilsigter forebyggelse og behandling i børnenes nærområder. Et af de vigtigste og kritiske punkter for behandling af børn og unge med overvægt er samspillet mellem behandlingstilbud hos kommune og hospital.protokollen har vist sig at være effektiv i behandlingen, hvor body mass index (BMI) standard deviation (SDS) blev reduceret med 0,23 og 0,32 over en periode på 12 måneder for henholdsvis piger og drenge. Endvidere var der et stigende behandlingsresultat efter 24 måneder. Det er flere gange vist at TCOCT protokollen kan implementeres i et børneambulatorium, herunder børneafdelingerne, Hillerød Sygehus og Videnscenter for børn og unge med overvægt, ViBUO, Kvinde-Barn klinikken, Aalborg Universitetshospital. Satspulje projektet er delt op i et mindre intraregionalt og et stort tværsektorielt samarbejdsprojekt begge med TCOCT protokollen som omdrejningspunkt. Det intraregionale projekt, udgående fra det nyoprettede Videnscenter for børn og unge med overvægt, Kvinde-Barn Klinikken, Aalborg Universitetshospital, vil oprette et samarbejde med Børneafdelingen, Sygehus Vendsyssel og der igennem oprette ensartede behandlingsstrategier for varetagelse af overvægtige børn og unge i hele region Nordjylland i hospitalsregi. Gennem oplæring, sparring og ensartede protokoller vil vi dels oprette et evidensbaseret behandlingstilbud på børneafdelingen, Sygehus Vendsyssel og dels give et bredere fundament for den fremtidige evaluering og behandling af svært overvægtige børn og unge i Region Nordjylland. Det tværsektorielle samarbejde mellem de to børneafdelinger og kommunerne i Region Nordjylland skal gennem projektet give ensartethed i behandlingen af overvægtige børn i Nordjylland, samt viden, læring og lægelig-, diætetisk-, psykologisk- og sygeplejefaglig sparring på tværs i regionen. Da behovet for behandling af overvægt og fedme hos børn og unge er stort og kræver en flereårig indsats, er det interessant at undersøge om en modificeret TCOCT protokol (færre hospitalskontroller afløst af kontroller i nærområdernes sundhedscentre ) kan implementeres flere steder i Danmark og forankres i børnenes nærmiljø. Implementeringsprocessen fra evidens til dansk kommunal virkelighed undersøges i øjeblikket af BørneVægtsCenteret (BVC) under Københavns Kommune, men mere viden og erfaring savnes på området. Side 2 af 24

3 De eksisterende tilbud i kommunerne i Region Nordjylland til håndtering af overvægtige børn og familier er meget forskellige; nogle lever i øjeblikket ikke op til evidensbaserede rekommandationer på området om multidisciplinære teams og de fleste kommuner mangler faglige redskaber til at imødegå de svære problemstillinger, som hører med, når man varetager behandlingen af denne gruppe børn og deres familier. Med gennemførelse af projektet etableres der en fælles forståelsesramme, samme sprog og samme behandlingsprincipper i hele Region Nordjylland. Dette vil på sigt give bedre mulighed for at tilrettelægge behandlingen, vurdere indsatsen og sparre på tværs af sektorer. Det vil give en indsigt i de strukturer, der arbejdes under på hospitaler og vice versa i kommunerne. Færre hospitalskontroller afløst af kontroller i nærområdernes sundhedscentre vil dels give et behandlingstilbud til en større del af landsdelens overvægtige børn og unge, dels reducere behandlingsprisen på sigt, ligesom der lokalt i de enkelte kommuner sættes fokus på både den behandlende og profylaktiske indsats. Hypotese Med baggrund i ovenstående arbejdes der i projektet med følgende hypoteser: 1) Der er muligt at implementere en modificeret TCOCT protokol med færre ambulante hospitalsbesøg i børnenes nærområde. 2) Supplerende kognitiv sparring til sundhedsfaglige personer i kommunerne vil fremme implementeringsprocessen af protokollen, herunder fastholdelse af børnene og familierne i projektet. Formål Formålet med projektet er gennem samarbejde mellem børneafdelingerne, Aalborg Universitetshospital og Sygehus Vendsyssel og kommunerne: a) at implementere den modificerede TCOCT-protokol i børnenes nærområder. b) at måle effekten af implementeringen, med antropometriske mål (BMI,hofte/taljemål,BT). c) at medvirke til at fastholde barnet og familien i en god udvikling ved hjælp af psykologisk sparring, supervision og rådgivning i kommunerne. d) at medvirke til at kommunerne kan varetage overvægtsrelaterede problemstillinger på et højere fagligt niveau end i dag, herunder et ensartet niveau på tværs i Region Nordjylland. e) at vurdere kvaliteten af implementeringen af TCOCT-protokollen på tværs i Region Nordjylland. EFFEKT PARAMETRE (SKAL UDBYGGES) PRIMÆRE: Ændringer i BMI, Hofte/talje og BT. Ændringer i børnenes selvopfattelse v. Bechs Youth Inventories (bilag 2). SEKUNDÆRE: Kvalitet af implementering af TCOCT protokollen i kommunerne udtrykt ved procentuel inddragelse af delelementer fra hovedgrupperne: Måltid, Generelt og Aktiviteter i behandlingen, vurderet ved audits. Kvalitet af implementeringen af TCOCT protokollen på Børneafdelingen Sygehus Vendsyssel vurderet ved audits. Side 3 af 24

4 Behandlingsmodel Børnelæger, diætister og sygeplejersker ved Sygehus Vendsyssel implementerer TCOCT protokollen i eget ambulatorieregi. Der sparres og superviseres under denne proces med behandlerteamet VIBUO, Aalborg Universitetshospital, som allerede har en del erfaring i brugen af protokollen. Børnelæger, psykologer, sygeplejersker og diætister ved Aalborg Universitetshospital og Sygehus Vendsyssel vil i samarbejde med udvalgte sundhedsfaglige personer i nordjyske kommuner implementere en modificeret TCOCT protokol. Børnelæger, psykologer og sygeplejersker med særlige kompetencer i relation til behandlingen af overvægtige børn/unge underviser det sundhedsfaglige personale i nærområderne i brugen af modificeret TCOCT protokol til kommuner, og sparrer med/assisterer det sundhedsfaglige personale gennem hele projektperioden. I projektet bliver der lagt vægt på oprettelse af multidisciplinære teams i kommunerne. Der er stor efterspørgsel på psykologisk bistand under oprettelse af et sådant tilbud. Dette imødekommes gennem planlagt psykologisk sparring med alle kommunerne gennem hele projektperioden. Psykolog Kirstine Nielsen vil varetage denne opgave med regelmæssige møder, herunder videokonferencer via Skype eller lignende og direkte sparring i kommunerne, med vægt på teamfunktion og individuel vejledning til deltagende sundhedspersoner i kommunen. Der fokuseres specifikt gennem sparringen på psykologiske og sociale problemstillinger, der vanskeliggør gennemførelsen af projektet. Desuden gives sparring i de psykologiske problemstillinger, der kan forekomme i arbejdet med målgruppen. Der gives desuden psykologfaglig sparring i motivationsarbejde med målgruppen. Sidst er det muligt at få psykologisk sparring på den tværfaglig indsats og hvordan denne forbedres i forhold til at øge effekten af indsatsen. Det er et krav til samarbejdskommunerne, at der ved opstart af projektet som minimum er sammensat et multidisciplinært team, der kan varetage implementeringen af den modificerede TCOCT protokol via samtaler med børnene/familierne, men også til at bistå i forbindelse med fysisk træning med børnene. På længere sigt er det tanken, at den modificerede TCOCT protokol skal bruges som et arbejdsredskab for alt det sundhedsfaglige personale i nærområderne, således børn og familier med overvægt får en tilpasset behandling med henblik på at opnå større aktivitet, sundere kostvaner og nedbringe stillesiddende aktiviteter. Side 4 af 24

5 Tidsmæssigt er projektet opdelt i følgende faser De enkelte elementer uddybes i det efterfølgende: 1. OPSPORING, BEHANDLING AF ANSØGNINGERNE OG UDDANNELSE I PROTO- KOLLEN, ( 01. MARTS-15. MAJ 2014, 2-3 MÅNEDER) 1 a. KICK-OFF SEMINAR MANGLER NÆRMERE UDDYBNING. PRESSEMEDDELELSER b. OPRETTELSE AF OVERVÆGTSCENTER, BØRNEAFDELINGEN, SYGEHUS VENDSYSSEL ORGANISATORISK OG FAGLIG SPARRING c. UDDANNELSE AF SUNDHEDSPERSONER I KOMMUNERNE 3X3 TIMERS UNDERVISNING I TCOCT PROTOKOLLEN MÅNEDLIG FÆLLES FORUM SAMMENSÆTNING AF MULTIDISCIPLINÆRT TEAM I KOMMUNERNE. OPRETTELSE/KONKRETISERING AF FYSISK AKTIVI- TETSTILBUD I KOMMUNERNE SPARRING MED PSYKOLOG OG LÆGE d. OPSPORING AF DELTAGERE PRIORITERING AF ANSØGNINGERNE e. STARTDATOER FOR BØRN OG FAMILIER, SOM ER OPTAGET I PROJEKTET FASTSÆTTES 2. UNDERSØGELSE OG BEHANDLINGSSTART (1½ MÅNED, START DEN 15. MAJ 2014) a. OVERORDNET TIDSPLAN b. UNDERSØGELSE OG PLAN VED LÆGE OG SYGEPLEJERSKE DOKUMENTATION OPFØLGNING PÅ BLODPRØVER (EVT. ANDRE UNDER- SØGELSER) c. UNDERSØGELSE OG PLAN VED DIÆTIST d. PSYKOLOGISK SCREENING e. BØRN I HØJRISIKOGRUPPE f. OVERLEVERING AF DOKUMENTER FRA BØRNEAFDELINGERNE TIL BAR- NET OG FAMILIEN OG KOMMUNERNE 3. FYSISK AKTIVITETSFASE, BASISBEHANDLING I KOMMUNERNE OG MONITORE- RING PÅ BØRNEAFDELINGERNE (24 MÅNEDER) a. BASISBEHANDLING AF BØRNENE I KOMMUNERNE FYSISK AKTIVITET 1 TIME 2 GANGE PR. UGE BRUG AF TCOCT PROTOKOLLEN 1 TIME HVER UGE b. SPARRING MELLEM KOMMUNER OG BØRNEAFDELINGERNE FÆLLES FORUM 1 Opsporing og opstart i projektet sker fortløbende indtil 160 børn er optaget i projektet. Side 5 af 24

6 SEMINARER OG AUDITS c. OPFØLGNINGER PÅ BØRNEAFDELINGEN d. STOP OP SEMINAR LØBENDE SPARRING OG ASSISTANCE EFTER BEHOV 4. DECENTRAL MONITORERING VED KOMMUNENS MULTIDISCIPLINÆRE TEAM 2 (RESTERENDE PROJEKTPERIODE OG HEREFTER) a. KOMMUNALT TILBUD b. VIDEREUDDANNELSE AF KOMMUNENS MULTIDISCIPLINÆRE TEAM c. FÆLLES FORUM Kan tidsplanen ikke overholdes laves ny plan. Ansvarlig for dette er projektleder, sgpl. Lone Bodil. 1. OPSPORING, BEHANDLING AF ANSØGNINGERE OG UDDANNELSE, a. KICK-OFF SEMINAR Med det formål at søsætte projektet i fællesskab, herunder at tiltrække interesse fra politikere, presse o.l., samt at informere bredt i regionen om projektet afholdes et 2 timers seminar Projektleder Lone Bodil planlægger seminaret, som afholdes i fællesskab. PRESSEMEDDELELSER Der udsendes pressemeddelelser (Bilag Pressemeddelelser) fra den marts, den august og den november I ansøgningerne skal fremgå, at deadlines for indsendelse af ansøgning om optagelse i projektet skal være Sgpl. Lone Bodil i hænde hhv. den 20. april, den 15. september og den 1. december. Samarbejdskommunerne orienterer relevante personer/personale i kommunen op til samme deadlines som ovenstående (fx sundhedsplejersker, skoletandpleje, skolelærer og kommunale konsulenter). Børneafdelingerne orienterer de praktiserende læger gennem Praktiserende lægers intranet, Nordkap, via pædiatrisk praksiskoordinator Nitnoi Albertsen, se Bilag: Praksis(udformes af lægerne Ronni Jacobsen og Camilla Thorvig. Det aftales at sende meddelelserne ud den 26. Februar, den 30. Juli og den 15. november. 2 Det skal drøftes, om det er praksis, sundhedsplejerske eller andre, der varetager funktionen. Side 6 af 24

7 I samarbejde mellem kommuner og Hospitaler brandes projektet løbende i fx presse, radio, tv, aviser, etc.). b. OPRETTELSE AF OVERVÆGTCENTER, BØRNEAFDELINGEN, SYGEHUS VENDSYSSEL Gennem oprettelse af et overvægtcenter på Børneafdelingen, Sgh. Vendsyssel kan vidensudveksling og sparring give optimerede forhold for behandling og udredning af overvægtige børn på begge regionens børneafdelinger. ORGANISATORISK OG FAGLIG SPARRING Sparringen sker dels på et organisatorisk, dels et fagligt plan. Behandlerteamet Sygehus Vendsyssel, bestående af 1 Diætist; 2 sygeplejersker og 2 læger, besøger ViBUO, Børneafdelingen Aalborg Universitetshospital i månederne februar, marts, april Følgende faglige emner og materialer gennemgåes: TCOCT protokol, Forundersøgelse, PedsQL, Becks YI, hofte/taljemåling, blodtryksmåling, blodprøver og andre relevante undersøgelser. Der gives feedback og faglig sparring. Desuden belyses de organisatoriske strukturer for opbygningen af ViBUO. Marts 2014 besøger læge, diætist, psykolog, sygeplejerske og socialrådgiver fra Vi- BUO børneafdelingen, Sgh. Vendsyssel. Der superviseres under et ambulant besøg med fokus på faglighed, materialer, opbygning af lokaliteter og gennemgang af blodprøve-setup. Herudover vil der være fokus på tidsplaner og det tværfaglige teams sammensætning. Deltagelse i tværfaglige teamkonferencer. Dato: Diætist, sgpl, læge, psykolog, socialrådgiver og sekretær besøger børneafdeling Hjørring med fokus på organisation. Der superviseres på organisatorisk og fagligt område. Forankringsperiode 0-12 mdr. Det skønnes nødvendigt at have særlig fokus på støtte og vejledning på børneafdelingen, Sgh. Vendsyssel de første 12 måneder af projektet. Dette vil foregå gennem månedlig tværfaglig sparring. Datoer for møderne er: Da der på børneafdelingen, Sgh. Vendsyssel er gode erfaringer med video/telekonferencer vælger vi at konferencerne afholdes skiftevis som telekonference og fremmøde på skiftevis Hjørring og Aalborg børneafdelinger. Ved fremmøde superviseres/superviserer læge, diætist, socialrådgiver, sygeplejerske, etc. Tidsramme for oprettelse af Overvægtscenter, Sgh. Vendsyssel. Introperiode Start Indtag børn: 15.maj Efter det første år skal der evalueres på oprettelsen af Overvægtscenteret, Sgh. Vendsyssel. En plan for det videre samarbejde og sparring udarbejdes under denne evaluering på baggrund af behovet for supervision, faglig sparring, nye undersøgelsesmetoder, samarbejdsrelationer og organisation (herunder tele/videokonferencer Side 7 af 24

8 kontra fremmøde). Der foretages audits ved hjælp af journalgennemgang og interviews af de forskellige faggrupper tilknyttet overvægtscenter, Sgh. Vendsyssel. Evalueringen gentages årligt gennem hele projektperioden, således der særskilt fra samarbejdet med kommunerne følges op på samarbejdet mellem de to børneafdelinger, samt selvfølgelig implementering af protokollen. Ved de årlige evalueringer vil der være særligt fokus på satspuljeprojektets børn, men der vil også være gennemgang af de højrisiko børn, som er blevet tilbudt et forløb i sygehusregi ved Overvægtcenteret, Sgh. Vendsyssels. c. UDDANNELSE AF SUNDHEDSPERSONER I KOMMUNERNE 3x3 timers undervisning i TCOCT protokollen Sideløbende med ovenstående vil kommunens kontaktpersoner/tværfaglige teams modtage undervisning i TCOCT via 3x3 timers undervisning på hospitalet: 1. Session den..: Generel undervisning i materialer ( CaseReportForm, registrering i database, grundlæggende viden om Cronic Care modellen og TCOCT protokollen, medicinsk risikostratificering/score af børnene. Hvilke hensyn skal der tages for det enkelte barn. Diætist, socialrådgiver og sygeplejerske har indlæg om ViBUO og behandlingsprincipper. Vanebryderne, Aalborg kommune, laver indlæg om tværsektorielt samarbejdsprojekt BOPAS. 2. Session den..: Opsummering. Afprøvning af materialer fra første session. Vanebryderne fortæller om oprettelsen af Vanebryderne. Kirstine Nielsen fortæller om supervision af og i kommunerne. Psykolog Birthe Clausen fortæller om psykologiske screeninger Becks YI og PedsQL4.0 og brugen af disse. Socialrådgivere fra ViBUO fortæller om de Hurdler der kan være gældende, kommune og region, imellem og om deres arbejde i ViBUO. Sygeplejersker fortæller om deres arbejde og håndtering af familierne i ViBUO. Fifs og tricks. Fysioterapeut fortæller om de særlige forhold, som gør sig gældende for overvægtige børn, herunder hvilke fokusområder, man med fordel kan have under træningen med disse børn. 3. Session den..: Superviseret afprøvning og brug af protokollen Programmer for de tre sessioner er nærmere beskrevet i Bilag: Uddannelse af sundhedspersoner i kommunerne. Videnscenter for børn og Unge med overvægt udarbejder disse sessioner. Alle materialer mailes til ansvarshavende i de enkelte kommuner senest 15. februar. MÅNEDLIGT FÆLLES FORUM I fase 1 afholdes for kontaktpersoner/tværfaglige teams: Hver måned 1 x 3 timers fælles forum, hvor kommunens kontaktpersoner (min. 1 og maks. 4) og hospitalets projektpersoner kan sparre og drøfte eventuelle spørgsmål. Datoer for fælles forum i fase 1 er: XX. Marts; YY. April; og ZZ. Maj. Struktur for fælles forum i denne periode: 1. Status på implementeringsprocessen 2. Psykologisk bistand Side 8 af 24

9 3. Status på ansøgninger 4. Spørgsmål til enkeltsager 5. Eventuelt På baggrund af den store geografiske spredning af kommunerne i hele Nordjylland, den forholdsvis store mødeaktivitet og på grund af begrænset tid, arbejdes der på at benytte sig af de nyeste kommunikationsredskaber under møderne herunder Videokonference. Børneafdelingen, Sygehus Vendsyssel, benytter sig allerede af denne form for udstyr og har gode erfaringer med det. Videnscenter for børn og unge med overvægt vil prioritere dette udstyr højt med henblik på hurtigere og billigere sparring med kommunerne. Det undersøges snarligt om det vil være rentabelt med indkøb af sådant udstyr til ViBUO. SAMMENSÆTNING AF MULTIDISCIPLINÆRT TEAM I KOMMUNERNE Det er et krav til samarbejdskommunerne, at der ved opstart af projektet som minimum er sammensat et multidisciplinært team, der kan varetage implementeringen af den modificerede TCOCT protokol via samtaler med børnene/familierne, men også til at bistå i forbindelse med fysisk træning med børnene 3. Teamet kan evt. være sammensat på tværs af kommunegrænser. Personkredsen i teamet kan være en sygeplejerske/sundhedsplejerske, en diætist/ernæringskyndig, en læge/sygeplejerske fra praksis, og i forbindelse med fysisk aktivitet en træner/coach (gerne pædagog/idrætslærer eller fysioterapeut). En del af teamets opgaveportefølje er at være tilgængelig for børnene/familierne. Med dette menes, at tilgængeligheden til en kontaktperson i kommunen skal prioriteres højt, hvilket vil sige at kommunen gennem hele projektperioden skal kunne stille en mulighed for kontakt til rådighed i dagtimerne. Kan kontaktpersonen/teamet ikke svare samme dag pr. mail eller telefon, tilstræbes en maksimal svartid på én hverdag. På længere sigt er det tanken, at den modificerede TCOCT protokol skal bruges som et arbejdsredskab for alt det sundhedsfaglige personale i nærområderne, således børn og familier med overvægt får en tilpasset behandling med henblik på at opnå større aktivitet, sundere kostvaner og nedbringe stillesiddende aktiviteter. OPRETTELSE/KONKRETISERING AF FYSISK AKTIVITETSTILBUD I KOMMUNERNE Den enkeltes vaner mht. aktivitet og kostvaner synes at være indlærte i barndommen. Det fysiske aktivitetsniveau synes at være lavere hos overvægtige børn og unge pga. dårligere motorik og manglende selvsikkerhed. Dette medvirker til nedsat aktivitetsniveau og ringere energibalance. Med dette in mente vil det ikke være optimalt, at videresende de unge mennesker til det etablerede idrætsliv, frem for at hjælpe dem med at få fysisk aktivitet integreret i deres hverdag. Det anbefales derfor som udgangspunkt at de unge samles på hold, etableret af kommunen, hvor de ikke vil skille sig ud, som de gør i det almindelige idrætsliv. 3 Som udgangspunkt/opstartsfasen er det børnene der deltager, men på længere sigt er hensigten at hele familien evt. kan inddrages. Side 9 af 24

10 Med baggrund i ovenstående bør de overvægtige børn i fase 3 (24 måneder) tilbydes 2 x 1 times ugentlig træning i projektregi. Træningen er ekstra træning, som skal ligge udenfor træningstid (herunder idrætstimer) i skole eller fritidsordning. Træningen sker i tilknytning til hjemkommunen, som stiller lokaler, personale og udstyr til rådighed. Der er ikke specifikke krav til træningens karakter, det vigtigste er at børnene aktiveres 4. Vurderes det fra en kommunes side at etableringen af et sådant træningstilbud ikke kan gennemføres, enten på grund af logistiske grunde eller for store økonomiske omkostninger kan kommunen anmode om en alternativ aftale angående tilbuddet om den fysiske aktivitet. Kommunen kan i stedet etablere kontakt mellem barnet, barnets familie og et eksisterende tilbud i nærområdet med fysisk aktivitet. Kommunen skal ved indgåelse af en sådan aftale for alle børn optaget i projektet, kunne dokumentere at hvert barn deltager i aktiviteter 2 x 1 time pr. uge i hele fase 3. Anmodningen skal være skriftlig og tilsendes eller overleveres til projektleder, sygeplejerske, Lone Bodil. SPARRING MED PSYKOLOG OG LÆGE I projektet bliver der lagt vægt på oprettelse af multidisciplinære teams i kommunerne. Der er stor efterspørgsel på psykologisk bistand under oprettelse af et sådant tilbud. Dette imødekommes gennem planlagt psykologisk sparring med alle kommunerne gennem hele projektperioden. Psykolog Kirstine Nielsen vil varetage denne opgave med regelmæssige møder, herunder videokonferencer via Skype eller lignende og direkte sparring i kommunerne, med vægt på teamfunktion og individuel vejledning til deltagende sundhedspersoner i kommunen. Der vil i kommunerne være mulighed for at sparre med læge i undervisningsseancer, ved månedligt fælles forum, under seminarer og hvis der er spørgsmål af lægefaglig karakter, relevante for projektet eller behandlingen af overvægtige børn og familier, under hele projektperioden. Læge Ronni B. Jacobsen og Camilla Thorvig vil være hovedansvarlige for den lægefaglige sparring på hhv. Aalborg universitetshospital og Sgh. Vendsyssel for tilhørende optageområder. d. OPSPORING AF DELTAGERE Som udgangspunkt skal 160 børn indgå i projektet. Fordelt med 120 børn fra Aalborg Universitethospitals optageområde og 40 børn fra Sygehus Vendsyssels optageområde. Start-datoer for børn, som er optaget i projektet forventes at være hhv. den 15.maj (20 børn AAU; 5 børn SV), den 15.oktober (40 børn AAU, 15 børn SV) og den 15. Januar 2015 (60 børn AAU, 20 børn SV) Rekrutteringsperioden løber således konsekutivt over de første 9 måneder martsnovember 2014). 4 Tilbuddet kan evt. være for alle overvægtige børn i lokalområdet, men med fx kun 2 deltagere med i projektet dette kan drøftes og besluttes i de enkelte kommuner. Side 10 af 24

11 Ansøgningsskemaet udformes af Videnscenter for børn og unge med overvægt samt Børneafdelingen, Sygehus Vendsyssel (Se Bilag Ansøgningsskema). Videnscenter for Børn og Unge med Overvægt udformer rekrutteringsmateriale til medier( Se bilag 1), som anvendes til opsporing af egnede projektdeltagere. PRIORITERING AF ANSØGNINGERNE Prioritering af børnene sker som udgangspunkt i kommunerne i samarbejde mellem multidisciplinære teams og øvrige fagpersoner. Der skal lægges vægt på, at der ikke er psykisk sygdom hos barn eller forældre, som besværliggør projektaktiviteterne, at barnet er motiveret, samt at barnet kan/ønsker at deltage i holdtræning med ligestillede. Alle fagpersoner har i princippet mulighed for at henvise børn til projektet, men henvisningen/ansøgning om optagelse skal tilstræbes at ske til børneafdelingerne via/i samarbejde med en praktiserende læge (fx fra kommunens multidisciplinære team). En forudsætning for deltagelse er, at barnet og familien selv er med til at sende ansøgningen om optagelse. Ved tvivlsspørgsmål om ansøgningerne tages disse op på de månedlige fælles forum, som et selvstændigt punkt. Den endelige prioritering af projektdeltagere varetages af børneafdelingerne. Børnene kommer geografisk fra 9 nordjyske kommuner. I udgangspunktet har kommunerne ønsket at andelen af børn der kan indgå i projektet fordeles svarende til indbyggertal, men såfremt der er kommuner, som ikke bruger alle pladser, tilbydes disse pladser til andre kommuner. e. EKSEMPEL PÅ ET FORLØB FOR DET ENKELTE BARN Sundhedsplejerske i kommunen indleder dialog med barn og familie om deltagelse i projektet den 28. Marts 2014 og giver dem ansøgningsskemaet. Sundhedsplejersken kan evt. hjælpe til med at formulere eller udfylde ansøgningen. Familien er motiverede og bestiller tid hos og giver ansøgningen til praktiserende læge, som sender ansøgningen videre til Lone Bodil den 15. april. Barn og familie findes egnede til at indgå i projektet (opfylder inklusionkriterierne) og der sendes indkaldelse til opstart den 15.maj Kommunen vil derefter kunne lave opfølgende samtale den 10. juni og igen fra den 20. August (efter sommerferien). 2. UNDERSØGELSE OG BEHANDLINGSSTART A. OVERORDNET TIDSPLAN Børn og familier indkaldes til forundersøgelse på Børneafdelingen, Aalborg Universitetshospital eller Sygehus Vendsyssel i ca. 1-2 måneder, startende den 15.maj-26.juni 2014 (20 børn AAU; 5 børn SV), den 15.oktober-15.november 2014 (40børn AAU, 15 børn SV) og den 15. januar februar (60 børn AAU, 20 børn SV) B. UNDERSØGELSE OG PLAN VED LÆGE OG SYGEPLEJERSKE Børnene/familierne, der ud fra ansøgningen findes egnede til at indgå i projektet, indkaldes til undersøgelse ved børneambulatorierne, Aalborg Universitetshospital og Side 11 af 24

12 Sygehus Vendsyssel. Undersøgelsen varetages af et team med særlige kompetencer i relation til børn med overvægtsproblematik. Første besøg omfatter objektiv undersøgelse, rutine laboratorietal, samt samtale med læge og sygeplejerske. Endvidere sikres, at barnet/familien opfylder inklusionskriterierne, samt at der hos forældrene er fuld opbakning til projektet. Når barnet/familien er så langt, er de i princippet med i projektet, dog kan det i helt særlige tilfælde være nødvendigt at tage et barn ud af projektet. I et sådan tilfælde tilbydes barnet et individuelt forløb i Videnscenter for Børn og Unge med Overvægt. Med baggrund i TCOCT-protokollen undersøges dispositioner, daglige vaner, og laves objektiv undersøgelse af barnet. I samråd med læge og sygeplejerske ved børneafdelingerne lægges ved den indledende samtale for hvert barn og familie en plan for det videre forløb startende med en intervention på punkter. Der udleveres skema fra diætist med 3 dages kostregistrering ved forundersøgelsen hos læge og sygeplejerske. Der foretages en risikostratificering ud fra; Dispositioner, BMI, Blodtryk, Hofte/taljemål, og Blodprøver (faste-cholesteroltal, f-insulin, f-blodsukker og ALAT. En samlet score, som bygger på Pediatric metabolic syndrome (kildeangivelse og bilag) definerer den metaboliske risiko for barnet. Denne risikostratificering bruges til kort og præcist at definere barnets risiko for at udvikle metaboliske eller hjerte-kar lidelser i overleveringer til kommunerne. DOKUMENTATION Ovenstående skrives ned på papir, som kladde, se TCOCT Forundersøgelse (Bilag Forundersøgelse), dikteres og gemmes som kildemateriale for barn og familien. Dette skrives senere ind i database. (Der forsøges at oprette database, som kan bruges direkte til indføring af kildemateriale og dette bruges i så fald som dokumentation i stedet for kladdepapiret). Der bestilles relevante blodprøver og evt andre undersøgelser; (Eksempelvis lungefunktionsundersøgelse). Samtykkeerklæring (Bilag) fra begge forældre underskrives ved forundersøgelse hos læge og sygeplejerske. OPFØLGNING PÅ BLODPRØVER (EVT. ANDRE UNDERSØGELSER) Efter én måned indhentes der svar på blodprøver og andre relevante undersøgelser og familien får besked på resultaterne af prøverne. Læge ved ViBUO eller Sygehus Vendsyssel er ansvarlig for dette. Der udformes standard brev (Bilag Blodprøvebrev) hvis alle blodprøver er normale og tilsendes familien. Hvis der er skæve blodprøver, eksempelvis forhøjet LDLcholesterol vurderer læge hvornår der igen skal foretages ny blodprøve. Betydningen af en sådan skæv blodprøve og plan skal fremgå af brev, som tilsendes familien. Er der foretaget andre undersøgelser skal der gives svar til familien, når disse foreligger. Viser det sig at der er blodprøver, som giver anledning til særlig varetagelse, indkaldes barnet til videre relevante undersøgelser og behandling. Dette indbefatter også at barnet kan trækkes ud af projektet, men tilbydes i så fald et individuelt forløb i Vi- Side 12 af 24

13 denscenter for børn og unge med overvægt eller på børneafdelingen, Sygehus Vendsyssel. Familien orienteres løbende. Det er den lægefaglig ansvarlige, der i sidste ende bestemmer om barn og familie fortsat kan deltage i projektet, eller der skal tilbydes behandling af anden art i en af børneafdelingernes regi. c. UNDERSØGELSE OG PLAN VED DIÆTIST Den kostmæssige del af de individuelle planer understøttes af diætistsamtale på en af børneafdelingerne. Familien og barnet vil få inspiration til rekommanderede fødeemner med fokus på højt fiberindhold, lavt energiindhold, madvaner, Y-tallerkenmodellen og alternative snacks. Denne samtale vil børn og familier blive indkaldt til sammen med indkaldelsen til forundersøgelse hos læge og sygeplejerske, men tid hos diætist vil ligge ca. 14 dage efterfølgende. Barn og familie har dermed mulighed for at starte med kostråd givet ved forundersøgelsen, og får en mere indgående kost anamnese. d. PSYKOLOGISK SCREENING Idet der gennem flere studier er belyst, at årsagen til udviklingen af overvægt er multifaktoriel, gennemføres også en psykologisk screening. Alle familier vil efter undersøgelsen i børneambulatoriet deltage i en psykologisk screening (Beck Youth Inventories og PedsQL4.0), der også screener for eventuelle sociale og/eller emotionelle vanskeligheder. Testen vil blive gentaget efter 2. og 4. år i projektperioden. Viser det sig, at barnets besvarelse giver anledning til særlig bekymring ud fra testen tilbydes og opfordres barnet og familien til at modtage nærmere psykologisk udredning og behandling. Dette foregår ved indkaldelse af barnet og begge forældre til 1-8 seancer af én times varighed. Videnscenter for Børn og Unge med Overvægt indkalder til disse seancer. e. BØRN I HØJRISIKOGRUPPE Vurderes det, efter læge-sygeplejerske eller diætist undersøgelse, blodprøver, psykologisk screening, eller andre relevante undersøgelser, mest hensigtsmæssigt at barnet tilbydes opfølgninger i ViBUO eller børneafdelingen, Sgh. Vendsyssel, bestemmes dette i sidste ende af lægefaglig ansvarlig. Det tilstræbes at få 160 børn til at deltage i projektet i hele projektperioden og indkaldelse af flere børn beror på eventuelle overflytninger af ansøgende børn, hvor det ikke skønnes ansvarligt at de deltager i projektet, men mest hensigtsmæssigt at behandlingen varetages af ViBUO eller børneafdelingen, Sgh. Vendsyssel. Barnet og familien vil løbende blive orienteret. f. OVERLEVERING AF DOKUMENTER FRA BØRNEAFDELINGERNE TIL BARNET OG FAMILIEN OG KOMMUNERNE Findes barnet og familien efter alle undersøgelser på en af børneafdelingerne fortsat egnede til at fortsætte i projektet udformes en samlet plan, som samles i en individuel projektmappe, indeholdende: a. Samtykkeerklæring for deltagelse i projektet. b. Plan efter TCOCT-protokollen (er også udleveret ved forundersøgelsen). Side 13 af 24

14 c. Specifik kostplan(er også udleveret efter samtale med diætist). d. Kort oversigt over de vigtigste fund under læge, sygeplejerske og diætetiske undersøgelser, herunder højde, vægt, BMI og også den metaboliske risikostratificering. (Bilagsskitse) e. Kalender med plan for opfølgninger i børneambulatoriet, opfølgninger i kommunen, undervisningsseancer og kick-off-seminar. (Kalender laves som bilag). f. Telefonnumre på kontaktperson i kommunen (Bilag). Denne mappe kopieres. En mappe sendes til barnet og familien eller overdrages af sundhedspersoner i kommunerne under første besøg i kommunerne. Den anden kopi af mappen udleveres under møde med de respektive kommuner til ansvarshavende i kommunen og fungerer nu som dokumentation for familien. Originalmappen gemmes som kildemateriale og til opfølgninger på børneafdelingerne. Mappen skal i kommunerne fungere som samlemappe for Case Report Form CRF(bilag).( Se venligst under pkt 3.). Ansvarlig for udformning af mappen er læge på børneafdelingen. Udformes sammen med sekretær i børneafdelingen. Mødet med kommunerne, hvor overleveringer af mappe og informationer omkring deltagerne finder sted, indebærer: 1. En times varighed pr. kommune 2. Prioritering af børnene, således at de to-tre deltagere, som menes at være i størst risiko, det være sig metabolisk, psykologisk eller socialt set diskuteres mere indgående. Resten af deltagerne nævnes med kort gennemgang af pkt b. c., Og d. under ovenstående. 3. Eventuelle ansøgere, som er undersøgt, men hvor det skønnes at et forløb i børneafdelingen regi vil være mest hensigtsmæssigt. Møderne finder sted i juni 2014, oktober 2014 og februar Ved møderne deltager læge, sygeplejerske, diætist og 2-3 sundhedspersoner fra hver kommune. Kommunernes sundhedspersoner vil hvis de ønsker det få mulighed for at følge et barn gennem undersøgelserne på børneambulatorierne, dette dels hvis det skønnes at barnet/familien har et ønske herom, dels for at given en mulighed for læring hands on. 3. FYSISK AKTIVITETSFASE, BASISBEHANDLING I KOMMUNERNE OG MONITORE- RING PÅ BØRNEAFDELINGERNE (24 MÅNEDER) a. BASISBEHANDLING AF BØRNENE I KOMMUNERNE OVERSIGT: 1. Fysisk aktivitet 1 time 2 gange pr uge. 2. Brug af TCOCT protokollen 1 time hver uge. FYSISK AKTIVITET 1 TIME 2 GANGE PR UGE. Den enkeltes vaner mht. aktivitet og kostvaner synes at være indlærte i barndommen. Det fysiske aktivitetsniveau synes at være lavere hos overvægtige børn og Side 14 af 24

15 unge pga. dårligere motorik og manglende selvsikkerhed. Dette medvirker til nedsat aktivitetsniveau og ringere energibalance. Med dette in mente vil det være uhensigtsmæssigt at videresende de unge mennesker til det etablerede idrætsliv, frem for at hjælpe dem med at få fysisk aktivitet integreret i deres hverdag. Det anbefales derfor som udgangspunkt at de unge samles på hold, etableret af kommunen, hvor de ikke vil skille sig ud, som de gør i det almindelige idrætsliv. Med baggrund i ovenstående bør de overvægtige børn i fase 3 (24 måneder) tilbydes 2 x 1 times ugentlig træning i projektregi. Træningen er ekstra træning, som skal ligge udenfor træningstid (herunder idrætstimer) i skole eller fritidsordning. Træningen sker i tilknytning til hjemkommunen, som stiller lokaler, personale og udstyr til rådighed. Der er ikke specifikke krav til træningens karakter, det vigtigste er at børnene aktiveres 5. Kommunerne (det multidisciplinære team eller andre fagpersoner) tilbyder endvidere børn og familier vejledning efter behov. Vurderes det fra en kommunes side at etableringen af et sådant træningstilbud ikke kan gennemføres, enten på grund af logistiske grunde eller for store økonomiske omkostninger kan kommunen anmode om en alternativ aftale angående tilbuddet om den fysiske aktivitet. Kommunen kan i stedet etablere kontakt mellem barnet, barnets familie og et eksisterende tilbud i nærområdet med fysisk aktivitet. Kommunen skal ved indgåelse af en sådan aftale for alle børn optaget i projektet i pågældende kommune kunne dokumentere at hvert barn deltager i aktiviteter 2 x 1 time pr. uge i hele fase 3. Anmodningen skal være skriftlig og tilsendes eller overleveres til projektets daglige leder, sygeplejerske, Lone Bodil BRUG AF TCOCT PROTOKOLLEN 1 TIME HVER UGE. TCOCT-protokollen bruges som arbejdsredskab for kommunerne hver uge. Der afsættes en time til samtalerne med barn og familie. Kommunerne stiller lokaler til rådighed og indkalder barn og familie efter behov, men minimum hver 12. Uge. Ved hver samtale gennemgåes en Case Report Form, CRF(se bilag), for fremmødet. TCOCT-protokollen og de vejledninger, som denne indebærer udgør fundamentet for hver samtale med barnet og familien. Sundhedsfaglige personale i kommunerne bliver oplært i brugen af protokollen, samtaleteknikker, vurdering og videre plan gennem oplæring på Aalborg Universitetshospital. Videre beherskelse og yderlige sundhedsfaglig viden tilegnes gennem fælles forum og seminarer. b. SPARRING MELLEM KOMMUNER OG BØRNEAFDELINGERNE FÆLLES FORUM Tidsplan I fase 3 afholdes for kontaktpersoner/tværfaglige teams: Hvert kvartal 1 x 3 timers fælles forum, hvor kommunens kontaktpersoner (min. 1 og maks. 4) og hospitalets personer kan sparre og drøfte eventuelle spørgsmål. 5 Tilbuddet kan evt. være for lokalområdet med fx kun 2 deltagere med i projektet dette kan drøftes og besluttes i de enkelte kommuner. Side 15 af 24

16 SEMINAR OG AUDITS Tidsplan: Hver 6. Måned: 2 timers seminar + 3 timers audits. Hver 6. måned afholdes seminarer og audits for det sundhedsfaglige personale i nærområderne ved hospitalets personale (læge, sygeplejerske og psykolog). Seminarerne er af 2 timers varighed, og fokuserer på nye tiltag i behandlingen af overvægt og fedme hos børn og unge. Kommunerne stiller eget personale til rådighed ved hvert af disse seminarer (min. 2 og maks. 4). Audits er af 3 timers varighed og består af gennemgang af minijournaler og CRF (se bilag) vedr. samtaler med børnene/familierne og superviseret brug af protokollen. Formålet er at drøfte om protokollen virker, samt drøfte/følge udviklingen hos projektdeltagerne. Der skal være min. 2 og maks. 4 kontaktpersoner fra hver kommune under disse audits. Audits foregår i de enkelte kommuner, som stiller lokaler til rådighed. Audits er tiltænkt som monitorering af implementeringsprocessen af TCOCT protokollen og forgår på et kvantitativt og kvalitativt niveau; kvantitativt som procentuel inddragelse af hovedemner under TCOCT protokollen og kvalitativt via samtaler og miniinterview med sigte på at optimere implementeringsprocessen Datoer for seminarer og audits er: LØBENDE SPARRING OG ASSISTANCE EFTER BEHOV Projektleder Lone Bodil vil være hovedkontaktperson i hospitalsregi gennem hele projektperioden. Hun vil også være en del af den faglige sparring i kommunerne, for derigennem at holde fokus på faglighed og samarbejde i kommune og på børneafdelingerne. Forældre kan kontakte hende via kontaktpersoner i kommunen hvis det skønnes nødvendigt og uopsætteligt. I fase 3 vil der være planlagt sparring med psykolog i kommunerne, dels gennem videokonferencer, dels ved fremmøde i kommunerne. Psykolog Kirstine Nielsen har særlig erfaring med implementeringsprocesser af overvægtsrelaterede behandlingsregimer i kommunalt regi. Skønnes det nødvendigt med lægefaglig sparring, eller rejser der sig spørgsmål hos familierne af lægefaglig og overvægtsrelateret karakter kan rettes henvendelse til hovedansvarlig læge, Ronni B. Jacobsen, ViBUO, gennem projektleder. Hvis der er spørgsmål af sygeplejefaglig eller diætetisk karakter, eller det skønnes hensigtsmæssigt med kontakt til socialrådgiver i hospitalsregi, kan denne kontakt opnås gennem kontaktperson i kommune, som retter henvendelse til projektleder sgpl. Lone Bodil. c. OPFØLGNINGER PÅ BØRNEAFDELINGEN Børnene kommer hver 12. måned til opfølgning hos læge og sygeplejerske i børneambulatoriet. Ved besøgene registreres følgende: a. Vægt, højde, BMI, hofte/taljemål, BT b. Screening for 1. livsglæde 2. livskvalitet 3. appetit 4. mobning Side 16 af 24

17 5. motivation 6. kropsopfattelse d. STOP OP SEMINAR Inden udgangen af fase 3 afholdes et fælles seminar af 3 timers varighed. Videnscenter for Børn og Unge med Overvægt planlægger seminaret. Kommunerne stiller eget projektpersonale og evt. lokale til rådighed. Mål med seminaret i slutningen af fase 3 er: At synliggøre børnenes fælles vægttab At give familierne viden til at fortsætte den nye livsstil At motivere til deltagelse i motionsoplevelser med jævnaldrene i deres nærområder At skabe en kontrakt med familierne, hvor de forpligter sig til fortsat motion og sunde kostvaner At værne om de venskaber, der er opstået i forløbet 4. DECENTRAL MONITORERING VED KOMMUNENS MULTIDISCIPLINÆRE TEAM (RE- STERENDE PROJEKTPERIODE OG HEREFTER) a. KOMMUNALT TILBUD Efter de første 2 år i projektet fortsætter monitoreringen i nærområderne. Det sundhedsfaglige personale varetager vejninger og vejledninger af børnene og deres familier. Nærområderne bibeholder et tilbud om træning og vejledning for de familier, der måtte have behov for dette. Kommunerne tilbyder endvidere børn og familier vejledning efter behov. Behovet for samtaler afdækkes under samtalerne i kommunerne og aftales for hvert enkelt barn og familie ved hvert besøg. Aftalerne skrives ned på CRF bilaget. Eksempel: Erfaringer fra Videnscenter for børn og unge med overvægt viser at nogle børn og familier har brug for tæt opfølgning i visse perioder, eksempelvis hver 3. Uge i en periode og i andre perioder hver Måned. Det står frit for kommunerne at indkalde, men der må maksimalt gå 6 måneder mellem hvert besøg. b. VIDEREUDDANNELSE AF MULTIDISCIPLINÆRE TEAMS I KOMMUNERNE Videnscenter for Børn og Unge med Overvægt vil i denne fase stille læge, psykolog, sygeplejerske og diætist til rådighed for fortsat sparring og videreuddannelse af personalet i kommunerne. Videreuddannelsen vil primært bestå af seminarer hver 6. måned på hver af børneafdelingerne á 2 timers varighed. c. FÆLLES FORUM Der vil som udgangspunkt være sparring af faglig og organisatorisk karakter gennem fælles forum hver 3.-4.måned. Her vil læge, sygeplejerske, diætist og psykolog være tilstede. Møderne kan med fordel foregå som videokonferencer. Mødeaktiviteten og hyppigheden af møderne vil genereres på baggrund af de erfaringer og evalueringer vi tilegner os gennem de første år af projektet. Side 17 af 24

18 Organisation, ansvar, kommunikationsveje, problemhåndtering, lægefaglig opbakning til kommunerne (hele projektperioden) Projektet er forankret i Region Nordjylland, herunder Aalborg Universitetshospital, Børnespecialet, Klinik kvinde-barn og urinvejskirurgi. Projektleder er sygeplejerske Lone Bodil, Børnespecialet, Klinik Kvinde-barn og urinvejskirugi, Aalborg Universitetshospital. Lægefaglig ansvarlig og projekt- ansøger er Ronni Bengtson Jacobsen, afdelingslæge, Børnespecialet, Aalborg Universitetshospital. Juridisk ansvarlig er Morten Noreng, cheflæge, Aalborg Universitetshospital. Psykolog Kirstine Nielsen er ansvarlig for psykologiske tests og psykologisk sparring med kommunerne. Opstår der problemer med et barn af en karakter, som kan medføre at gennemførelse af projektet for dette barn er truet, drøftes dette som hovedregel til månedligt fælles forum eller ved næstkommende planlagte sparring med børneafdelingen. Viser det sig, at problemet er af en karakter, som gør at der skal handles hurtigere end ved ovenstående eksempel skal kontaktpersonen i kommunerne drøfte sagen med hovedansvarlige i pågældende kommune. Kan problemet fortsat ikke løses rettes henvendelse til projektets daglige leder, sygeplejerske, Lone Bodil. Er problemet af lægefaglig karakter retter sygeplejerske Lone Bodil henvendelse til læge Ronni Bengtson Jacobsen og/eller Camilla Thorvig. Er problemet af akut lægefaglig karakter kontaktes egen læge eller vagtlæge. Drejer det sig om et problem af psykologisk karakter vil der være mulighed for sparring med psykolog ved fastlagte møder, eller direkte i det tidsrum Kirstine Nielsen eller anden psykolog er tilstede i Videnscenter for Børn og Unge med Overvægt (skema herfor udarbejdes). Ved spørgsmål angående selve projektet, opbygning, mangler, etc. kontaktes Sygeplejerske Lone Bodil som hovedregel pr. mail eller akut pr. telefon. Projektevaluering Kvalitativ oplevelse hos barn/familier og samspillet mellem børneafdelinger, kommuner og praksis, samt kvantitative analyser af samme. Det forventes at projektet vil resultere i at minimum 50 % af børnene opnår et fald i BMI-SD-Score på >0,25 efter den 4-årige periode. Denne ændring vil fysiologisk afspejle mindre insulinresistens og bedre lipoproteinratio, som vil betyde mindre risiko for at udvikle type II diabetes, metabolisk syndrom og nedsætte risikoen for karforandringer. Vægttab vil også indvirke på børnenes psykiske trivsel, (målt ved PedsQL4.0 og Becks Youth Inventories) herunder blandt andet bedre selvopfattelse og selvtillid; mindre vrede, angst og depression. Det forventes resultaterne svarer til resultaterne Holbæk børneafdeling har opnået via The Children`s Obesity Clinic`s Treatment protocol (TCOCT), men vil være opnået via betydeligt lavere omkostninger, idet behandlingen primært foregår i de kommunale lokalområder. Resultatet af indsatsen er således mere, bedre og billigere behandling til den store mængde af overvægtige børn og unge i Nordjylland. Side 18 af 24

19 Underliggende hertil forventes det at projektets implementering af TCOCT, samt etablering af fælles fagligt netværk, vil resultere i en mere professionel/evidensbaseret og mere ensartet/ sammenhængende behandling i hele Nordjylland - på tværs af myndighedsområderne indenfor kommunerne, samt på tværs mellem kommunal og regional opgave. Effekt parametre Primære effektmål der måles på i forhold til børnene: Ændringer i BMI, BMI-SD-Score, Hofte/talje og BT. Ændringer i børnenes selvopfattelse v. Bechs Youth Inventories. Ændringer i BMI SD-score for Standard-gruppe sammenlignet med gruppe, som tilbydes supplerende familiebaseret adfærdsmæssig terapi. Sekundære effektmål der måles på i forhold til kommunerne/sygehus: Implementeringsgrad af TCOCT protokollen i kommunerne udtrykt ved procentuel inddragelse af delelementer fra hovedgrupperne: Måltid, Generelt og Aktiviteter. Ved audits indsamles og behandles årligt Case Report Form(CRF) fra kommunerne for at gøre status for implementeringsprocessen. Implementeringsgrad af TCOCT protokollen på Børneafdelingen Sygehus Vendsyssel. Ved audits indsamles og behandles årligt Case Report Form(CRF) for at gøre status for implementeringsprocessen. Succeskriterierne for indsatsen i kommunerne: a) Kvaliteten af implementering af TCOCT protokollen i kommunerne måles ved procentuel inddragelse af delelementer fra hovedgrupperne: Måltid, Generelt og Aktiviteter i behandlingen - vurderet ved audits. Succeskriteriet er at alle kommuner anvender minimum 50% af delelementerne. Virkninger af projektdeltagelse som ikke indfanges i registret via audits, søges indfanget hos projektdeltagere ved interviews og fokusgruppemøde. På baggrund af dette belyses kvalitative elementer af projektet. b) Det et kommunalt succeskriterie, at ingen af børnene øger deres BMI-SD- Score efter de er overgået til fase 4, med decentral monitorering ved kommunens multidisciplinære team. c) Det er et kommunalt succeskriterie, at ingen af børnene oplever dårligere psykisk trivsel efter de er overgået til fase 4, med decentral monitorering ved kommunens multidisciplinære team. d) Det er et kommunalt succeskriterie at >85% af børnene der deltager i projektets fase 2 også er i projektets fase 4 ved projektperiodens udløb. e) Det er et succeskriterie, at der er en reduktion i BMI-SD-Score på>0,25, men at der samtidig er > 50% af børnene i hver enkelt kommune, som opnår dette. f) Det er et succeskriteriet at der opnås lige så stor ændring i børnenes BMI SD-Score i sygehus Vendsyssels optageområde, som i Aalborg Universitetshospitals optageområde. Side 19 af 24

20 Afrapportering sker jf. Ministeriets plan. Hvert år samles op på behandlingsresultaterne og der evalueres og afrapporteres. Alle resultater, såvel positive som negative, vil endvidere blive søgt offentliggjort i peer reviewed internationale tidsskrifter så hurtigt som muligt. Resultaterne vil desuden blive offentliggjort i dagspressen og ved offentlige møder i de implicerede kommuner. Inklusionskriterier Behandlingsmodellen er målrettet børn bosatte i nordjyske kommuner. Børnene skal være mellem 8 og 12 år gamle (Det ønskes diskuteret hvilken aldersgruppe, det er bedst at fokusere projektet mod - alternativt om det er hensigtsmæssigt at dele de ca. 160 projektdeltagere i 2 grupper yngre vs. ældre - dette vil formentlig kræve, at kommunerne/dgi har to træningssetup) og deres BMI skal være >= ISO BMI 30. Samtykkeerklæringen skal underskrives af begge forældre og af barnet. Eksklusionskriterier Psykisk sygdom hos barn eller forældre, som besværliggør fremmøde ved aktiviteterne. Svær komorbiditet eller tilgrundliggende sygdom hos barnet. Efter projektperiodens ophør De 160 overvægtige børn og deres familier fortsætter som beskrevet i punkt 4. Samarbejdet mellem Aalborg Universitetshospital, Sygehus Vendsyssel og kommunerne fortsætter med fokus på optimeret behandling af svært overvægtige børn og unge. Med baggrund i erfaringerne fra projektet videreføres behandlingsprotokollen og samspillet mellem hospital/sygehus og børnenes hjemkommune. Side 20 af 24

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. Nord Let. Indledning

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. Nord Let. Indledning Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. Nord Let Indledning Med en særlig høj -og stadig stigende forekomst af overvægtige børn og unge i Nordjylland står det samlede Nordjyske sundhedsvæsen overfor store

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse Indenrigs- og Sundhedsministeriet 27. oktober 2006 Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse 2007-2010 Regeringen og satspuljepartierne er enige om at styrke sundhedsfremme

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Værdighedspolitik - Fanø Kommune.

Værdighedspolitik - Fanø Kommune. Værdighedspolitik - Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset hvor i livet de befinder sig. I Fanø Kommune understøtter vi den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse 8. laboratorium om visitation af akut syge patienter under Sundhedsstrategisk ledelse 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Fra enstrenget system til tværsektoriel og tværfagligt samarbejde - ny model for visitation

Læs mere

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for tidlig indsats vedrørende børn og unges overvægt

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for tidlig indsats vedrørende børn og unges overvægt SAMMEN om det sunde liv Strategi for tidlig indsats vedrørende børn og unges overvægt Vi skal gøre mere og lidt til Overvægt er et stigende folkesundhedsproblem. Det gælder også i Nyborg Kommune, hvor

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte Overordnet målsætning Alle medarbejdere i Furesø Kommune er forpligtet til at gøre en indsats overfor børn og unge, der viser tegn på behov for særlig støtte. Det forebyggende arbejde og en tidlig identificering

Læs mere

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Faglig

Læs mere

Sagsnr. 2013083548 4488 9344

Sagsnr. 2013083548 4488 9344 Dato 22. august 2013 TRM@dkma.dk Sagsnr. 2013083548 4488 9344 Indhold 1. Ydelsesbeskrivelse... 2 1.1. Indledning... 2 1.2. Puljeformål... 3 1.3. Målgruppen... 3 1.4. Projektets organisering... 3 2. Krav...

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2012-2013

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2012-2013 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2012-2013 Evaluering af mål A: Fokus på brugerindflydelse På Hjortens årlige seminar på Sølyst tilbage i 2011 var der generel enighed om, at der er

Læs mere

Opfordring til landets kommuner forebyggelse på ældreområdet

Opfordring til landets kommuner forebyggelse på ældreområdet Opfordring til landets kommuner forebyggelse på ældreområdet Socialstyrelsen har fra efteråret 2013 brug for 2-3 indsatskommuner, der ønsker at medvirke i afprøvning og evaluering af en række metoder og

Læs mere

Ansøgningsskema. Ansøgningsvejledning til pulje for udvikling og afprøvning af kurser med henblik på at forbedre plejen for demente patienter

Ansøgningsskema. Ansøgningsvejledning til pulje for udvikling og afprøvning af kurser med henblik på at forbedre plejen for demente patienter Servicestyrelsen, Skibhusvej 52 B, 5000 Odense C Ansøgningsskema Ansøgningsvejledning til pulje for udvikling og afprøvning af kurser med henblik på at forbedre plejen for demente patienter 1 Ansøger:

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

1. Onboarding og uddannelse

1. Onboarding og uddannelse Den systematiske sygefraværsindsats i MSO skal sikre, at målet om 9,5 sygefraværsdage pr. medarbejder i 2016 nås. Målet skal nås gennem en række fokusområder og konkrete indsatser, som er beskrevet i denne

Læs mere

Samarbejdsaftale om niveau 3 svangre gravide

Samarbejdsaftale om niveau 3 svangre gravide 1 of 11 Samarbejdsaftale om niveau 3 svangre gravide mellem jordemødre, Randers Sygehus og Familieafdelingen, Syddjurs Kommune Dette er en samarbejdsaftale udarbejdet og indgået mellem jordemødre, Randers

Læs mere

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring.

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring. Forum for Underernærings anbefalinger til reduktion af underernæring: Underernæring 1 blandt ældre og patienter 2 er et betydeligt problem for den enkelte og koster samfundet mia. af kr. årligt. En indsats

Læs mere

EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED

EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED En undersøgelse af effekten af et rehabiliteringsforløb for personer, der lider af postcommotionelt syndrom Projektet er gennemført i perioden 1. januar 2012 19. august

Læs mere

Velkommen til Børne- og Ungdomspsykiatri Odense

Velkommen til Børne- og Ungdomspsykiatri Odense Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion Velkommen til Børne- og Ungdomspsykiatri Odense www.psykiatrienisyddanmark.dk Børne- og Ungdomspsykiatri Odense Børne- og Ungdomspsykiatri Odense

Læs mere

En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien

En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene S. Olesen, Sundhedsstyrelsen Regeringens psykiatriudvalg Vigtigt at borgere

Læs mere

Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre i hjemmeplejen i Svendborg Kommune

Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre i hjemmeplejen i Svendborg Kommune Baggrund Som et led i udmøntningen af Sundhedspolitikken har Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttet at sætte særligt fokus på Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre. Begrebet funktionsniveau skal

Læs mere

Ansøgningerne skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest 28. april 2016 kl 12.00.

Ansøgningerne skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest 28. april 2016 kl 12.00. Udmøntning af satspuljen Styrket indsats for børn og unge som pårørende Regioner, kommuner og private organisationer inviteres hermed til at indsende ansøgninger om deltagelse i udvikling af styrkede indsatser

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Som led i satspuljeaftalen for 2012-2015 blev der afsat i alt 200,4 mio. kr. til en national handlingsplan for den ældre

Læs mere

Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien

Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien Satspuljeopslag: Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien Ansøgningsfrist den 18. maj 2018 kl. 12.00 Som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet for 2018-2021 er der

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Projektbeskrivelsesskema

Projektbeskrivelsesskema Projektbeskrivelsesskema Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper 1. Projektets titel: Sundhedsfremmeprojekt på bosteder for psykisk udviklingshæmmede* 2. Baggrund: Projektet baseres

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3359 Dato: 16. februar 2012 Udarbejdet af: Anja Stentoft Reilev E mail: Anja.Stentoft.Reilevn@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 5146 9456 Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet

Læs mere

FUGA FOREBYGGELSE AF ULYKKER GENNEM ARBEJDSMILJØLEDELSE

FUGA FOREBYGGELSE AF ULYKKER GENNEM ARBEJDSMILJØLEDELSE Underviservejledning Idegrundlag Ideen med projektet er, at mellemstore virksomheder med 50-250 ansatte bliver i stand til at indføre arbejdsmiljøledelse med afsæt i ulykkesforebyggelse med en relativt

Læs mere

Handleplan for nedbringelse af tvang

Handleplan for nedbringelse af tvang Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen NOTAT Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 45112015 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Dato: 15. juni

Læs mere

Samtaler i dagplejen/vuggestuen Ved barnets 2V års alderen tilbydes alle forældre en forældresamtale.

Samtaler i dagplejen/vuggestuen Ved barnets 2V års alderen tilbydes alle forældre en forældresamtale. Sammenhængskraft mellem dagpleje eller vuggestue og børnehave i overgangen Overgangsmodellen er obligatorisk. I modellen vil der være mulighed for KAN opgaver til inspiration og som aftales lokalt. Samtaler

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning

Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning Træningscenter Øst og Vest Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning 1/15 Genoptræning efter Sundhedsloven 140 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Sundhedsloven Sundhedsloven

Læs mere

Samarbejdsaftale. Halsnæs kommune og gynækologisk-obstetrisk afdeling Nordsjællands hospital. Vedr. gravide med psykiske, medicinske og

Samarbejdsaftale. Halsnæs kommune og gynækologisk-obstetrisk afdeling Nordsjællands hospital. Vedr. gravide med psykiske, medicinske og Region Hovedstaden Halsnæs kommune og gynækologisk-obstetrisk afdeling Nordsjællands hospital. Samarbejdsaftale Vedr. gravide med psykiske, medicinske og sociale problemer. Katrine Hornum-Stenz Jan Dehn

Læs mere

Inddragelse af barn, ung og forældremyndighedsindehaver under hele indsatsen

Inddragelse af barn, ung og forældremyndighedsindehaver under hele indsatsen Standarder for sagbehandling Del II- den Sammenhængende Børn og Unge Politik Overordnet målsætning Forældrene spiller en central rolle for barnet og den unges trivsel og udvikling, og forældrene har altid

Læs mere

NOTAT. Gigtskole i Hvidovre Kommune God træning mod slidgigt

NOTAT. Gigtskole i Hvidovre Kommune God træning mod slidgigt Gigtskole i Hvidovre Kommune God træning mod slidgigt Kommunalbestyrelsen har på møde den 6. oktober 2015 besluttet at implementere SLID, Gigtskole for en toårig forsøgsperiode (2016-2017). Genoptræningen

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-09-2009 Dato: 28-08-2009 Sag nr.: KB 164 Sagsbehandler: Mette Kaltoft Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Center Sundhed. Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft

Center Sundhed. Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft Baggrund I Rebild Kommune er der i alt 28.892 borgere, hvoraf der er 16.435 borgere i den erhvervsaktive alder (20-64 år). Hvert år er der ca. 173 nye kræfttilfælde

Læs mere

Region Sjælland Patientkontoret Alléen 15 4180 Sorø. Telefon: 70 15 50 01 www.regionsjaelland.dk patientkontoret@regionsjaelland.

Region Sjælland Patientkontoret Alléen 15 4180 Sorø. Telefon: 70 15 50 01 www.regionsjaelland.dk patientkontoret@regionsjaelland. Indledning... 3 Organisation... 4 Opgaver... 4 Patienthenvendelser... 6 Frit sygehusvalg... 8 Patienters retsstilling... 10 Klage og erstatning... 11 Kvalitetssikring af Patientkontoret... 12 Øvrige aktiviteter...

Læs mere

RLTN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

RLTN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN Tillægsaftale vedr. satspuljemidler Følgende aftale er indgået mellem Regionernes

Læs mere

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt.

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt. Standarder for sagsbehandlingen vedrørende opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Politisk målsætning vedr. opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Det

Læs mere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere 1. Baggrund Regeringen og Danske Regioner har siden 2011 i økonomiaftalerne aftalt, at der løbende skal

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering Indsatsområde: Sundheds-IT Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering Region Nordjylland og Kommuner i Region

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2011.

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2011. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5411 Web www.regionh.dk Ref.: Line Sønderby Christensen Ansøgningsskema

Læs mere

Bruger-, patientog pårørendepolitik

Bruger-, patientog pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Oktober 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Bruger-, patientog pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patientog pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter

Læs mere

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i Praksis Strategi for udvikling 2012-2014 En del af virksomhedsgrundlaget i Nære Sundhedstilbud, Kvalitet og Lægemidler Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i praksis

Læs mere

Implementering og udbredelse af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser

Implementering og udbredelse af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser Satspuljeopslag: Implementering og udbredelse af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser Ansøgningsfrist den 5. april 2018 kl. 12.00 Som led i satspuljeaftalen på sundheds- og ældreområdet

Læs mere

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet.

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet. Nye samarbejds- og organisationsformer 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Papiret beskriver, hvordan regionerne vil arbejde med nye samarbejds- og organisationsformer, herunder det fremadrettede

Læs mere

Ammepolitik i Region Syddanmark. Temamøde om Amning 8. oktober 2012

Ammepolitik i Region Syddanmark. Temamøde om Amning 8. oktober 2012 Ammepolitik i Region Syddanmark Temamøde om Amning 8. oktober 2012 Fødeplanen i Region Syddanmark Udarbejdet på baggrund af Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for Svangreomsorgen af 2009 og seneste specialeplan.

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Indsats for patienter med kronisk sygdom 2010 2012.

Ansøgning om tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Indsats for patienter med kronisk sygdom 2010 2012. Ansøgning om tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Indsats for patienter med kronisk sygdom 2010 2012 Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund Side 2 2. Indsats Diabetes 2 3 2.1

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Sund i job Dato: 15.01.13 Rettet af: SIHA Version: 12 Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder Projektidé

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

Til. Svalegruppen. Indholdsfortegnelse:

Til. Svalegruppen. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Velkommen til Svalegruppe: 2 Svalegruppens personale: 2 Visitering til Svalegruppen 2 Start i Svalegruppe: 3 Primærpædagogens rolle: 3 Forældresamarbejde 4 Opfølgningssamtale og handleplan:

Læs mere

Projektbeskrivelse: Ældres sundhed/forebyggelse af fald

Projektbeskrivelse: Ældres sundhed/forebyggelse af fald Notat Haderslev Kommune VS Stab Nørregade 41 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13.februar 2012 Sagsident: 10/13082 Sagsbehandler: Christian Métais Dir.

Læs mere

Morsø Kommunes Sundhedspolitik

Morsø Kommunes Sundhedspolitik Morsø Kommunes Sundhedspolitik Vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar 2008 2008 Morsø Kommunes sundhedspolitik vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar Indhold Forord side 1 Sundheden i Morsø Kommune

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Brønderslev Kommune 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Journal nr.: 12/13856 Dato: 28. juni 2012 Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Definition Undersøgelser og procedure indeholdt i forløbet Aldersgruppe:

Læs mere

KRAM screeninger med fokus på Alkoholscreening. Jf. anbefalingerne i Den Danske Kvalitets Model(DDKM) skal patienters behov

KRAM screeninger med fokus på Alkoholscreening. Jf. anbefalingerne i Den Danske Kvalitets Model(DDKM) skal patienters behov KRAM screeninger med fokus på Alkoholscreening Jf. anbefalingerne i Den Danske Kvalitets Model(DDKM) skal patienters behov for: Forebyggelse og sundhedsfremme (Standard 2.16.2) vurderes i jf: Patienters

Læs mere

De kommunale muligheder

De kommunale muligheder De kommunale muligheder Børn og unge med psykiske problemer kommunale løsningsmuligheder KL har gennemført i alt 11 telefoninterviews med de 7 deltagende kommuner i projektet, for at klarlægge, hvordan

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Slutafrapportering fra Herlev Kommune - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Slutafrapportering fra Herlev Kommune - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Slutafrapportering fra Herlev Kommune - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen i Vesthimmerlands Kommune Børne- og skoleforvaltningen Hovedkontor: Aagade

Læs mere

Formålet med modellerne er at få borgere hurtigere tilbage til eller tættere på arbejdsmarkedet.

Formålet med modellerne er at få borgere hurtigere tilbage til eller tættere på arbejdsmarkedet. N OTAT Invitation Implementering af modeller for bedre sammenhæng KL inviterer kommuner til at indgå i afprøvning af modeller for bedre sammenhæng mellem beskæftigelses-, sundheds- og social området. Modellerne

Læs mere

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune I Danmarks ses stigende sundhedsudfordringer, som sammen med nye krav og retningslinjer fra flere sider stiller større krav til kommunernes arbejde

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Forord s. 3. Familien i Centrum en samarbejdsmodel s. 4. 1. Mål og værdier i Familien i Centrum s. 5. 2. Forløbet i Familien i Centrum s.

Forord s. 3. Familien i Centrum en samarbejdsmodel s. 4. 1. Mål og værdier i Familien i Centrum s. 5. 2. Forløbet i Familien i Centrum s. Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 en samarbejdsmodel s. 4 1. Mål og værdier i s. 5 2. Forløbet i s. 7 3. Om møderne i Familieteamfasen s. 10 4. Indkaldelse og referater s. 10 5. Barnet flytter s. 10 6.

Læs mere

Redegørelse og status på projekt Plads til Alle aug. 2012

Redegørelse og status på projekt Plads til Alle aug. 2012 Redegørelse og status på projekt Plads til Alle aug. 2012 Furesø, den 1. september 2012 1. En kort præsentation af projektet grundidé, formål. Bindinger ift. ansøgningen ministeriets krav Det overordnede

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES TILBUD 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES TILBUD INTRODUKTION Som led i Satspuljeprojektet Fremme af mental sundhed hos

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

Dit Liv Din Sundhed - forskningsprojekt i samarbejde med Aarhus Universitet. Projektets titel: Dit Liv Din Sundhed

Dit Liv Din Sundhed - forskningsprojekt i samarbejde med Aarhus Universitet. Projektets titel: Dit Liv Din Sundhed Dit Liv Din Sundhed - forskningsprojekt i samarbejde med Aarhus Universitet. Projektets titel: Dit Liv Din Sundhed Sundhedsudvikling og Folkesundhed Aarhus (FSAa) har i samarbejde med Institut for Folkesundhed

Læs mere

Projektbeskrivelse: Sundhedsaktiv Skole

Projektbeskrivelse: Sundhedsaktiv Skole Projektbeskrivelse: Sundhedsaktiv Skole Projektperiode: Skoleåret 2005/2006. Forud herfor et introduktionsmøde ultimo skoleåret 2004/2005. Projektets baggrund: En god sundhedstilstand spiller en afgørende

Læs mere

Kostvejledning for borgere med særlig behov

Kostvejledning for borgere med særlig behov Kostvejledning for borgere med særlig behov Evaluering af projektperioden 2009-2010 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Baggrund... 3 Kostvejledningens formål, mål og succeskriterier... 4 Formål...

Læs mere

Høringsskema Kommunerne. Forebyggelsespakke j.nr. 1-1010-104/9

Høringsskema Kommunerne. Forebyggelsespakke j.nr. 1-1010-104/9 Høringsskema Kommunerne Forebyggelsespakke j.nr. 1-1010-104/9 Ambitionsniveau i forebyggelsespakken I hvor høj grad kan forebyggelsespakken bidrage til en ledelsesmæssig prioritering af sundhedsfremme-

Læs mere

Projekt opfølgende hjemmebesøg

Projekt opfølgende hjemmebesøg Projekt opfølgende hjemmebesøg 1. Projektets baggrund Ældre patienter med komplicerede behandlings- og plejebehov udgør en betydelig udfordring for koordineringen mellem sekundær- og primærsektoren. Erfaringen

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Januar 2013

Læs mere

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN Stifinder Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN August 2015 Stifinderen beskriver samarbejdet om genoptræningsforløb med udgangspunkt i de muligheder, lovgivningen

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Åparken-Åstruplund Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål. At Åparken/Åstruplund Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Information til pilotkommuner om Struktureret elevsamarbejde på tværs af årgange

Information til pilotkommuner om Struktureret elevsamarbejde på tværs af årgange :\Users\b016403\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\Q86AXTON\Informationsmateriale_struktureret-elevsamarbejde_final.docx Dato 25. november 2015 Initialer Dorte Stage

Læs mere

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 18. juni 2015 Tlf. dir.: 4477 2693 E-mail: cho@balk.dk Kontakt: Camilla Hoelstad Holm Notat Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Læs mere

Revideret kommissorium

Revideret kommissorium Center Familie og Handicap Journalnr: 27.00.00-G01-20-15 Ref.: Tanja Lillelund Telefon: 99887609 E-mail: tali@rebild.dk Dato: 22-12-2015 Revideret kommissorium Projekt: Fælles indsats Stamoplysninger Center/afdeling

Læs mere

15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser.

15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser. Social- og Integrationsministeriet 15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser. Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk

Læs mere

Sammenhæng mellem normal- og specialområdet for børn og unge med særlige behov

Sammenhæng mellem normal- og specialområdet for børn og unge med særlige behov Sammenhæng mellem normal- og specialområdet for børn og unge med særlige behov I et hønsehus i en lille by boede der en dreng ved navn lille Virgil. Hønsehuset var bagerens, men lille Virgil havde fået

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART I NORDDJURS KOMMUNE DU STÅR NU MED EN BROCHURE, DER BESKRIVER NORDDJURS KOMMUNES INDSATS I FORHOLD TIL ERHVERVET HJERNESKADE. VI VIL I NORDDJURS KOMMUNE

Læs mere

Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien

Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien Klinik Børn og Unge Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien Dag- og Sengeafsnit BU1 Denne pjece er til dig, der skal indlægges i Klinik Børn og Unge, enten i vores dag- eller sengeafsnit og dine forældre.

Læs mere

Børneterapien Odense Team A. Klinisk undervisning foregår på Specialbørnehaven Platanhaven

Børneterapien Odense Team A. Klinisk undervisning foregår på Specialbørnehaven Platanhaven Børneterapien Odense Team A Klinisk undervisning foregår på Specialbørnehaven Platanhaven Platanvej 15 6375 4100 platanhaven@odense.dk www.platanvej.dk Kontakt oplysninger Leder af Børneterapien: Malene

Læs mere

Bilag 1 Kravspecifikation Helhedsorienteret undervisning

Bilag 1 Kravspecifikation Helhedsorienteret undervisning Bilag 1 Kravspecifikation Helhedsorienteret undervisning Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 KORT BESKRIVELSE AF OPGAVEN... 3 1.2 FORMÅL MED OPGAVEN... 4 1.3 BAGGRUND... 4 1.4 MÅLGRUPPE FOR OPGAVEN...

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Odense d. 29 januar 2010 Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Aftaleparter: Der er dags dato indgået samarbejdsaftale om deltagelse i: Mellem: MedCom det danske sundhedsdatanet Rugårdsvej

Læs mere

Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015

Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015 Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015 Udvikling af det lærende teams samarbejde og professionalisme 2015-2018 På baggrund af dialog med A.P. Møller fonden og efterfølgende interne

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

Undervisningstilbud til elever i store læsevanskeligheder Udkast

Undervisningstilbud til elever i store læsevanskeligheder Udkast Placering Tingagerskolen har to mulige lokaler. Tilbudet placeres i første omgang på Tingagerskolen/ Ikke stedmæssigt forankret, opstart med beliggenhed på Tingagerskolen, men med mulighed for placering

Læs mere

Vedligeholdelsestræning og genoptræning

Vedligeholdelsestræning og genoptræning Vedligeholdelsestræning og genoptræning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandard Godkendt af Byrådet den 18. december 2008 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1. Overordnede rammer 1. Formål

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af angst hos børn og unge

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af angst hos børn og unge KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af angst hos børn og unge Baggrund og formål Forekomsten af angstlidelser for voksne i Danmark er vurderet til at være 13-29

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere