Patienters oplevelser i Region Nordjylland Spørgeskemaundersøgelse blandt indlagte og ambulante patienter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter"

Transkript

1

2 Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden for Brugerundersøgelser, Region Hovedstaden, april 203. ISBN: Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er tilladt mod tydelig kildeangivelse. Denne rapport citeres således: Enheden for Brugerundersøgelser: Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202, 203. Rapporten kan findes på Henvendelser vedrørende undersøgelsen til: Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej Frederiksberg Fotograf: Michael Bo Rasmussen / Baghuset Pressefoto

3 2 Indholdsfortegnelse Forord 3 Resumé 4 2 Kort om LUP 6 2. Baggrund og formål Metode og datagrundlag 6 3 Resultater af LUP Generelle tendenser i Region Nordjylland Udvikling fra 20 til Sammenligning med landsresultatet Fokusområder 5 4 Inspiration til det videre arbejde med LUP-resultaterne 2 5 Vil du vide mere om LUP 23 6 Bilag Undersøgelsens spørgeskemaer Link Oversigter over OUG fordelt på sygehusniveau i Region Nordjylland Oversigter over udvikling fra 20 til 202 fordelt på sygehusniveau i Region Nordjylland 33

4 3 Forord Patienternes egne oplevelser med indlæggelser og behandling er af helt central betydning for arbejdet med den fortsatte udvikling af indsatsen på Regionens sygehuse. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) er en årlig spørgeskemaundersøgelse blandt indlagte og ambulante patienter. Undersøgelsens mange resultater på baggrund af patienternes værdifulde oplevelser og indtryk, er således med til at danne grundlag for, at vi fortsat kan arbejde med at forbedre arbejdsgange og kvalitet i indsatsen. Jeg vil derfor rette en stor tak til de nordjyder, som har brugt tid på deltagelse i undersøgelsen og som dermed er til meget stor nytte for vores fortsatte arbejde med at sikre, at patientens stemme og oplevelser kontinuerligt sættes på dagordenen og inddrages i vores arbejde. Derfor er det også glædeligt, at tilfredsheden med behandlingen på Regionens sygehuse er stor blandt patienterne. Det gælder både de indlagte patienter og dem, der behandles ambulant. Langt de fleste patienter har samlet set et positivt indtryk af deres indlæggelse eller ambulante forløb. I alt har 94 % af de indlagte patienter og 97 % af de ambulante patienter et positivt samlet indtryk. Patienterne i Region Nordjylland har også set i forhold til landsresultatet en høj tilfredshed, f.eks. i svarene på spørgsmålet om det samlede indtryk af behandlingsforløbet. Der er dog også områder, hvor undersøgelsen peger på mulighed for forbedringer af patientoplevelsen, ligesom der altid er mulighed for at arbejde med udvikling, også på områder hvor tilfredsheden i forvejen er høj. Alle undersøgelsens resultater skal derfor indgå i det fortsatte arbejde med fokus på kvalitet og positive patientoplevelser. I denne rapport er der ud over en gennemgang af analysens hovedresultater valgt at gå mere i dybden med tre vigtige temaer, nemlig Kontaktpersonordningen, Inddragelse af patienter og pårørende samt Information. God Læselyst Ulla Astman

5 4 Resumé Denne rapport omhandler resultaterne fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) for 202 i Region Nordjylland. Undersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse blandt patienter, der har været indlagt eller i ambulant behandling fra august til oktober 202 på Region Nordjyllands sygehuse. Svarprocenten for indlagte patienter i Region Nordjylland er 55 %, hvilket svarer til, at 7.60 har udfyldt spørgeskemaet. For ambulante patienter er svarprocenten 58 %, hvilket svarer til besvarelser. Generelle tendenser i Region Nordjylland Resultaterne af LUP 202 viser, at størstedelen af patienterne i Region Nordjylland på regionsniveau har et positivt samlet indtryk af deres indlæggelser og ambulante besøg. 94 % af de indlagte patienter, og 97 % af de ambulante patienter har et positivt samlet indtryk, da de svarer, at de har et godt eller virkelig godt samlet indtryk. For de indlagte patienter har spørgsmålet, om den skriftlige information er god, den største andel af positive svar, da 97 % af patienterne vurderer, at den skriftlige information er god eller virkelig god. For de ambulante patienter har spørgsmålet, om kontaktpersonen tager ansvar for forløbet, den største andel af positive svar, da 99 % af patienterne vurderer, at kontaktpersonen tager godt eller virkelig godt ansvar for forløbet. Undersøgelsen viser samtidig, at der er plads til forbedringer. For de indlagte patienter har spørgsmålet, om patienten modtager skriftlig information, den mindste andel af positive svar, da 6 % af patienterne modtager skriftlig information. For de ambulante patienter har spørgsmålet, om personalet informerer om årsagen til ventetid ved modtagelsen, den mindste andel af positive svar, da 50 % af patienterne oplever, at personalet informerer om årsagen til ventetid ved modtagelsen. Udvikling fra 20 til 202 Der er ingen af resultaterne i 202 på regionsniveau, hvor der er sket en forbedring i forhold til 20 hverken blandt indlagte eller ambulante patienter. For ét spørgsmål til indlagte og fire spørgsmål til ambulante patienter er resultaterne dårligere i 202 end i 20. For de indlagte patienter drejer det sig om spørgsmålet, om patienten er passende inddraget i beslutninger om behandlingen, og for de ambulante patienter drejer det sig om spørgsmålene: Om informationer fra forskelligt personale stemmer overens, om lægerne har tid til patienten, om det øvrige personale lytter til patientens beskrivelse af sin sygdom, og om patienten ikke oplever unødig ventetid, der forlænger besøget. Den negative udvikling på de enkelte spørgsmål blandt indlagte og ambulante patienter er dog kun på op til et procentpoint. For de resterende spørgsmål, til både indlagte og ambulante patienter, er der ikke sket nogen ændring i resultaterne fra 20 til 202. Sammenlignet med LUP 20 har Sygehus Himmerland tre spørgsmål med positiv udvikling i 202 blandt de indlagte patienter, hvor Sygehus Thy Mors har 7 spørgsmål med negativ udvikling i 202 blandt de ambulante patienter. Sammenligning med landsresultatet På regionsniveau ligger 4 ud af 20 spørgsmål over landsresultatet for indlagte patienter, og ti ud af 20 spørgsmål ligger over landsresultatet for ambulante patienter. For indlagte patienter ligger ingen spørgsmål under landsresultatet, og for ambulante patienter ligger to ud af 20 spørgsmål under landsresultatet.

6 5 Når sygehusenes placering bliver sammenlignet med landsresultatet, viser det sig blandt indlagte patienter, at Aalborg Sygehus har flest spørgsmål over landsresultatet, hvor Sygehus Vendsyssel og Sygehus Himmerland har flest spørgsmål under landsresultatet. For ambulante patienter har Sygehus Vendsyssel flest spørgsmål over landsresultatet, mens Aalborg Sygehus har flest spørgsmål under landsresultatet. Fokusområder i Region Nordjylland Region Nordjylland har udvalgt tre fokusområder for denne rapport, som relaterer sig til udvalgte LUP-spørgsmål. Fokusområderne er kontaktpersonordning, inddragelse af patienter og pårørende samt information. Resultaterne af LUP 202 i Region Nordjylland viser, at en større andel af de ambulante patienter end de indlagte patienter giver positive vurderinger blandt spørgsmål, der vedrører fokusområderne. Konkret viser resultaterne på fokusområderne i 202 følgende på regionsniveau: Har haft én eller flere kontaktpersoner: 79 % af de indlagte og 80 % af de ambulante patienter. Patienten er passende inddraget: 88 % af de indlagte og 93 % af de ambulante patienter. Pårørende er passende inddraget: 83 % af de indlagte og 9 % af de ambulante patienter. Har modtaget skriftlig information: 6 % af de indlagte og 70 % af de ambulante patienter.

7 6 2 Kort om LUP 2. Baggrund og formål Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) er en national og årlig tilbagevendende spørgeskemaundersøgelse, der giver viden om indlagte og ambulante patienters oplevelser i kontakten med en afdeling eller et ambulatorium i landets fem regioner, herunder Region Nordjylland. Formålet med LUP er at identificere og sammenligne forskelle i patienters oplevelser inden for udvalgte temaer, at give input til at arbejde med kvalitetsforbedringer og at kunne følge udviklingen i patienternes oplevelser og vurderinger systematisk over tid. Formålet med nærværende rapport er at give et overblik over tendenserne i Region Nordjyllands regionale LUP-resultater i 202, herunder generelle tendenser, udvikling fra 20 til 202 og sammenligning med landsresultatet. Rapporten giver efterfølgende en status på resultaterne for udvalgte regionale fokusområder i Region Nordjylland, herunder kontaktpersonordning, inddragelse af patienter og pårørende samt information. 2.2 Metode og datagrundlag LUP bliver gennemført med to spørgeskemaer henholdsvis et for indlagte og et for ambulante patienter (se Bilag ). Halvdelen af spørgsmålene i spørgeskemaet består af fælles nationale spørgsmål, mens den anden halvdel består af regionale spørgsmål, som er særskilte for Region Nordjylland. Derudover indgår LUP i akkrediteringsstandarderne for sygehusene i Den Danske Kvalitetsmodel version 2. De regionale spørgsmål er udarbejdet i samarbejde mellem Enheden for Brugerundersøgelser og Region Nordjylland og giver mulighed for at belyse områder med særlig interesse for regionen. Spørgeskemaerne er udsendt til patienter, der har været indlagt eller i ambulant behandling (se Figur 2.). Figur 2. Datagrundlag for Region Nordjylland Indlagte patienter Ambulante patienter Antal udsendte spørgeskemaer: 7.60 Svarprocent: 55 % Inklusionsperiode: Patienter i behandling i perioden den 9. august til 3. oktober 202 Inklusionskriterier: Patienter indlagt i minimum 24 timer i inklusionsperioden Antal udsendte spørgeskemaer:7.589 Svarprocent: 58 % Inklusionsperiode: Patienter i behandling i perioden den 20. august til 30. september 202 Inklusionskriterier: Patienter med ét eller flere besøg på et ambulatoriet i inklusionsperioden

8 7 3 Resultater af LUP Generelle tendenser i Region Nordjylland 3.. De fem spørgsmål i top Resultaterne af LUP 202 viser, at størstedelen af patienterne i Region Nordjylland har et positivt samlet indtryk af deres indlæggelse og ambulante besøg. 94 % af de indlagte patienter og 97 % af de ambulante patienter har et positivt samlet indtryk. 45 % af de indlagte patienter og 42 % af de ambulante patienter har svaret, at deres samlede indtryk er virkelig godt (se Figur 3. og 3.2). Gældende for alle spørgsmålene giver de indlagte patienter mellem 6 og 97 % positive svar, hvor de ambulante patienter giver mellem 50 og 99 % positive svar. De fem spørgsmål, der ligger i top blandt indlagte patienter med de største andele af positive svar med mellem 95 og 97 % positive svar, handler om: Den skriftlige information er god Kontaktpersonen tager ansvar for forløbet Modtagelsen på afdelingen er god Afdelingen informerer godt om ventetid fra indkaldelse til indlæggelse Samarbejdet mellem plejepersonale og lægerne er godt Af disse fem spørgsmål er spørgsmålet om modtagelsen på afdelingen det spørgsmål, der har den største andel af meget positive vurderinger, da 48 % af de indlagte patienter oplever, at modtagelsen på afdelingen er virkelig god. De fem spørgsmål, der ligger i top blandt ambulante patienter med de største andele af positive svar med mellem 97 og 99 % positive svar, handler om: Kontaktperson tager ansvar for forløbet Modtagelsen i ambulatoriet er god Rengøringsstandarden i ambulatoriet er god Den skriftlige information er god Det samlede indtryk er godt Af disse fem spørgsmål har spørgsmålet om kontaktpersonen tager ansvar for forløbet, og spørgsmålet om patienters samlede indtryk af det ambulante besøg, de største andele af meget positive svar, da 42 % af de ambulante patienter vurderer begge spørgsmål meget positivt De fem spørgsmål i bund Undersøgelsen viser, at der også er plads til forbedringer. For de indlagte patienter ligger fem spørgsmål i bund med de mindste andele af positive svar med mellem 6 og 72 % positive svar, hvor de ambulante patienter ligger i bund med fem spørgsmål med mellem 50 og 73 % positive svar. For både indlagte og ambulante patienter er det de samme fire spørgsmål, der bliver vurderet mindst positivt:

9 8 Patienten er ikke i tvivl om livsstilens betydning for helbredet Personalet er gode til at håndtere fejl Patienten kender til muligheder til at få hjælp til livsstilsændringer Patienten modtager skriftlig information Derudover er det for de indlagte patienter spørgsmålet om, at patienten ikke er i tvivl om noget efter udskrivelsen, der ligger i bund. For de ambulante patienter er det spørgsmålet om, personalet informerer om årsagen til ventetid ved modtagelsen, der ligeledes ligger i bund (se Figur 3. og 3.2). Af disse spørgsmål har spørgsmålet til indlagte patienter om modtagelsen af skriftlig information den mindste andel af positive svar, da 6 % af de indlagte patienter oplever, at de modtager skriftlig information. For de ambulante patienter har spørgsmålet, om personalet informerer om årsagen til ventetid ved modtagelse den mindste andel af positive svar, da 50 % af de ambulante patienter oplever, at personalet informerer om årsagen til ventetid ved modtagelsen. Figur 3. Oversigtsfigur for indlagte patienter i Region Nordjylland med svarfordeling LUP 202

10 Figur 3.2 Oversigtsfigur for ambulante patienter i Region Nordjylland med svarfordeling LUP 202 9

11 0 3.2 Udvikling fra 20 til Udvikling fra 20 til 202 på regionsniveau Region Nordjyllands LUP-resultater i 202 er sammenlignet med regionens egne resultater fra 20. I højre side af Figur 3. og 3.2 er der indtegnet pile, som viser, om udviklingen fra 20 til 202 er statistisk signifikant positiv eller negativ. For de indlagte patienter er der ingen udvikling fra 20 til 202 for 36 ud af 40 spørgsmål, og for de ambulante patienter gælder dette for 30 ud af 36 spørgsmål. Tidssammenligningen viser desuden, at der ikke er nogen spørgsmål, hvor resultaterne er blevet bedre fra 20 til 202 hverken blandt indlagt eller ambulante patienter. For tre spørgsmål til de indlagte patienter og for to spørgsmål til de ambulante patienter er sammenligning af tidligere resultater ikke mulig, da spørgsmålene er nye eller ændrede. Et spørgsmål til de indlagte patienter og fire spørgsmål til ambulante patienter viser en negativ udvikling fra 20 til 202 (se Figur 3.3). Figur 3.3 Spørgsmål med negativ udvikling fra 20 til 202 Indlagte patienter Ambulante patienter Patienten er passende inddraget i beslutninger om behandlingen Informationer fra forskelligt personale stemmer overens Lægerne har tid til patienten Det øvrige personale lytter til patientens beskrivelse af sin sygdom Patienten oplever ikke unødig ventetid, der forlænger besøget Der er en negativ udvikling for indlagte patienter vedrørende spørgsmålet om patienten er passende inddraget i beslutninger om behandlingen. Den negative udvikling viser sig som et to procentpoints fald i andelen af patienter, der vurderer spørgsmålet positivt (fra 90 % i 20 til 88 % i 202). Der er en negativ udvikling for ambulante patienter for fire spørgsmål. Den negative udvikling viser sig som et ét procentpoints fald i andelen af patienter, der vurderer spørgsmålene positivt. Ses der nærmere på den negative udvikling, er de største tilbagegange siden 20 som dog er meget små tilbagegange gældende for spørgsmålet om, patienten oplever unødig ventetid, der forlænger besøget (fra 89 % i 20 til 88 % i 202), og spørgsmålet om lægerne har tid til patienten (fra 94 % i 20 til 93 % i 202). Sammenligning over tid og ift. landsresultat Sammenligninger i LUP er beregnet på baggrund af den fulde svarfordeling for spørgsmålene. En fremgang eller tilbagegang i resultaterne kan derfor Den negative udvikling vedrørende spørgsmålet om informationer fra forskelligt personale stemmer overens, og vedrørende spørgsmålet om det øvrige personale lytter til patientens beskrivelse af sin sygdom, skyldes at der i år er et tre til fire procentpoints fald i andelen af patienter, der vurderer spørgsmålene meget positivt. skyldes, at der er en udvikling fra negative til positive svar eller omvendt. Men det kan også skyldes en ændring inden for hhv. de positive og negative svarkategorier. Fx at flere patienter svarer meget positivt frem for positivt.

12 3.2.2 Udvikling fra 20 til 202 på sygehusniveau Fra 20 til 202 er der ikke sket store ændringer i resultaterne på sygehusniveau blandt indlagte patienter. Sygehus Himmerland klarer sig bedre i 202 for tre spørgsmål sammenlignet med 20, og Aalborg Sygehus og Sygehus Thy - Mors klarer sig dårligere i 202 for tre spørgsmål sammenlignet med 20 (se Figur 3.4). Figur 3.4 Indlagte patienter. Bedre, uændret eller dårligere i forhold til 20 Aalborg Sygehus 33 3 Sygehus Vendsyssel 36 Sygehus Thy - Mors 34 3 Sygehus Himmerland 3 3 Bedre Ingen ændring Dårligere I Figur 3.4 er der for hvert sygehus lavet en optælling af, på hvor mange spørgsmål, patienterne i 202 har givet en bedre, dårligere eller uændret vurdering i forhold til 20. For nogle sygehuse har det ikke været muligt at opnå et statistisk signifikant resultat i sammenligningen mellem 20 og 202 på alle spørgsmål. Derfor er summen af opgjorte spørgsmål ikke ens for alle sygehusene. Sygehusene har ikke samme udgangspunkt, og derfor kan deres forskellige udviklinger være et udtryk for, at et sygehus har et større forbedringspotentiale end et andet sygehus. Fra 20 til 202 er der sket lidt større ændringer i resultaterne på sygehusniveau blandt de ambulante patienter. Sygehus Thy - Mors klarer sig dårligere i 202 for 7 spørgsmål sammenlignet med 20. Ingen af sygehusene klarer sig bedre i 202 sammenlignet med 20 (se Figur 3.5). Sygehus Thy - Mors ligger dog fortsat ikke under landsgennemsnittet for nogen spørgsmål for de ambulante patienter. I Bilag findes oversigter, der for hvert sygehus viser udviklingen fra 20 til 202 for hvert spørgsmål for indlagte og ambulante patienter. Figur 3.5 Ambulante patienter. Bedre, uændret eller dårligere i forhold til 20 Aalborg Sygehus Sygehus Vendsyssel Sygehus Thy - Mors 7 7 Sygehus Himmerland 32 Bedre Ingen ændring Dårligere I Figur 3.5 er der for hvert sygehus lavet en optælling af, på hvor mange spørgsmål, patienterne i 202 har givet en bedre, dårligere eller uændret vurdering i forhold til 20. For nogle sygehuse har det ikke været muligt at opnå et statistisk signifikant resultat i sammenligningen mellem 20 og 202 på alle spørgsmål. Derfor er summen af opgjorte spørgsmål ikke ens for alle sygehusene. Sygehusene har ikke samme udgangspunkt, og derfor kan deres forskellige udviklinger være et udtryk for, at et sygehus har et større forbedringspotentiale end et andet sygehus.

13 2 3.3 Sammenligning med landsresultatet 3.3. Region Nordjyllands placering i forhold til landsresultatet Region Nordjyllands resultat bliver i dette afsnit sammenlignet med landsresultatet for de 20 nationale spørgsmål i LUP. I højre side af Figur 3. og 3.2 er der indskrevet O, U og G er. O og U angiver, at spørgsmålet ligger henholdsvis statistisk signifikant over eller under landsresultatet, mens G angiver, at spørgsmålet ikke afviger statistisk signifikant fra landsresultatet. I år har Region Nordjylland for de indlagte patienter 4 ud af 20 spørgsmål over landsresultatet, seks spørgsmål ligger på samme niveau som landsresultatet, hvor ingen spørgsmål ligger under landsresultatet. Til sammenligning havde regionen sidste år 3 spørgsmål over landsresultatet. For de indlagte patienter har Privathospitalerne flere spørgsmål over landsresultatet end Region Nordjylland, mens de resterende regioner har færre spørgsmål over landsresultatet end Region Nordjylland (se Figur 3.6). Figur 3.6 Indlagte patienter. Regionernes placering i forhold til landsresultatet Privathospitalerne 8 2 Region Nordjylland 4 6 Region Midtjylland 7 2 Region Syddanmark 2 7 Region Sjælland 8 Region Hovedstaden 5 4 Total antal O Total antal G Total antal U I Figur 3.6 er der for hver region lavet en optælling af placeringen af de 20 nationale spørgsmål i forhold til landsresultatet. O og U angiver, at spørgsmålet ligger henholdsvis statistisk signifikant over eller under landsresultatet, mens G angiver, at spørgsmålet ikke afviger statistisk signifikant fra landsresultatet. Placeringerne (O, U eller G) er justeret for forskelle i køns- og alderssammensætningen regionerne imellem. For de ambulante patienter i Region Nordjylland ligger ti ud af 20 spørgsmål i år over landsresultatet, otte spørgsmål ligger på samme niveau som landsresultatet, mens to spørgsmål ligger under landsresultatet. Sidste år havde regionen 3 spørgsmål over landsresultatet. For de ambulante patienter har Region Midtjylland og Privathospitalerne flere spørgsmål over landsresultatet end Region Nordjylland, mens Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden har færre spørgsmål over landsresultatet end Region Nordjylland (se Figur 3.7). Figur 3.7 Ambulante patienter. Regionernes placering i forhold til landsresultatet Region Midtjylland 6 4 Privathospitalerne 3 7 Region Nordjylland Region Syddanmark Region Sjælland 4 5 Region Hovedstaden 0 0 Total antal O Total antal G Total antal U I Figur 3.7 er der for hver region lavet en optælling af placeringen af de 20 nationale spørgsmål i forhold til landsresultatet. O og U angiver, at spørgsmålet ligger henholdsvis statistisk signifikant over eller under landsresultatet, mens G angiver, at spørgsmålet ikke afviger statistisk signifikant fra landsresultatet. Placeringerne (O, U eller G) er justeret for forskelle i køns- og alderssammensætningen regionerne imellem.

14 Spørgsmål over landsresultatet For både indlagte og ambulante patienter ligger følgende spørgsmål over landsresultatet i Region Nordjylland: Modtagelsen på afdelingen er god Det samlede indtryk er godt Tilrettelæggelsen af det samlede behandlingsforløb er god Den mundtlige information er god Patienten er passende inddraget i beslutninger om behandlingen Patienten oplever ikke fejl Patienten oplever ikke unødig ventetid, der forlænger ophold/besøg Patienten har kontaktperson med særligt ansvar Derudover ligger Region Nordjyllands resultat over landsresultatet for de indlagte patienter på følgende spørgsmål: Personalets viden om sygdomsforløb er god ved planlagte samtaler Overflytning mellem afdelinger er godt tilrettelagt Samarbejdet mellem afdeling og kommunal hjemmepleje er godt Pårørende er passende inddraget i beslutninger om behandlingen Patienten er ikke i tvivl om livsstilens betydning for helbredet Personalet er gode til at håndtere fejl Endvidere ligger Region Nordjyllands resultat over landsresultatet for de ambulante patienter på følgende spørgsmål: Ventetid, fra patienten møder, til han bliver kaldt ind, er acceptabel Ambulatoriets orientering af praktiserende læge er god Af disse spørgsmål har spørgsmålet om det samlede indtryk af behandlingsforløbet og spørgsmålet om samarbejdet mellem afdeling og kommunal hjemmepleje til de indlagte patienter den største forskel i andel meget positive vurderinger mellem Region Nordjyllands resultat og landsresultatet. Andelene af patienter i Region Nordjylland, der vurderer spørgsmålene meget positivt, er for begge spørgsmåls vedkommende fire procentpoint større sammenlignet med landsresultatet. For de ambulante patienter er den største forskel i andel meget positive vurderinger mellem Region Nordjyllands resultat og landsresultatet også gældende for to spørgsmål, henholdsvis spørgsmålet om modtagelsen i ambulatoriet og spørgsmålet om det samlede indtryk. Andelene af patienter i Region Nordjylland, der vurderer spørgsmålene meget positivt, er for begge spørgsmåls vedkommende fire procentpoint større sammenlignet med landsresultatet. (Se Bilag for link til landsresultat) Spørgsmål under landsresultatet Som tidligere beskrevet er der ingen spørgsmål, der ligger under landsresultatet for indlagte patienter. For ambulante patienter ligger to spørgsmål under landsresultatet: Kontaktperson tager ansvar for forløbet Patienten er ikke i tvivl om livsstilens betydning for helbredet For de ambulante patienter er den største forskel mellem Region Nordjyllands resultat og landsresultatet gældende for spørgsmålet, om kontaktperson tager ansvar for forløbet. Andelen af patienter i Region Nordjylland, der besvarer spørgsmålet meget positivt, er fem procentpoint

15 4 mindre sammenlignet med landsresultatet. For spørgsmålet om patienten ikke er i tvivl om livsstilens betydning for helbredet, er andelene af patienter i Region Nordjylland, der besvarer spørgsmålet meget positivt, to procentpoint mindre sammenlignet med landsresultatet Sygehusenes placering Ved sammenligning af sygehusenes placering i Region Nordjylland i forhold til landsresultatet fremgår det, at der er forskel på de enkelte sygehuse (se Figur 3.8 og 3.9). For de indlagte patienter er det Aalborg Sygehus, der har flest spørgsmål over landsresultatet. Aalborg Sygehus ligger over landsresultatet for spørgsmål omhandlende modtagelsen på afdelingen, personalet, behandlingsforløb, information, udskrivelse og samlet indtryk. For de indlagte patienter er det Sygehus Vendsyssel og Sygehus Himmerland, der har flest spørgsmål under landsresultatet (se Figur 3.8). Figur 3.8 Indlagte patienter. Sygehusenes placering i forhold til landsresultatet Aalborg Sygehus 9 Sygehus Vendsyssel 3 6 Sygehus Thy - Mors 2 8 Sygehus Himmerland 5 4 Total antal O Total antal G Total antal U I Figur 3.8 er der for hvert sygehus lavet en optælling af placeringen af de nationale spørgsmål i forhold til landsresultatet. O og U angiver, at spørgsmålet ligger henholdsvis statistisk signifikant over eller under landsresultatet, mens G angiver, at spørgsmålet ikke afviger statistisk signifikant fra landsresultatet. Placeringerne (O, U eller G) er justeret for forskelle i køns- og alderssammensætningen. For ambulante patienter er det Sygehus Vendsyssel, som har flest spørgsmål over landsresultatet. Sygehuset ligger over landsresultatet for spørgsmål omhandlende modtagelsen på ambulatoriet, personalet, undersøgelses/behandlingsforløb, information, efter/mellem besøg i ambulatoriet og samlet indtryk. For de ambulante patienter er det kun Aalborg Sygehus, der har spørgsmål under landsresultatet (se Figur 3.9). Figur 3.9 Ambulante patienter. Sygehusenes placering i forhold til landsresultatet Aalborg Sygehus Sygehus Vendsyssel 5 5 Sygehus Thy - Mors 7 3 Sygehus Himmerland 5 4 Total antal O Total antal G Total antal U I Figur 3.9 er der for hvert enkelt sygehus lavet en optælling af placeringen af de nationale spørgsmål i forhold til landsresultatet. O og U angiver, at spørgsmålet ligger henholdsvis statistisk signifikant over eller under landsresultatet, mens G angiver, at spørgsmålet ikke afviger statistisk signifikant fra landsresultatet. Placeringerne (O, U eller G) er justeret for forskelle i køns- og alderssammensætningen. Der er også justeret for indlæggelsesform, det vil sige om patienterne er indlagt akut eller planlagt. For nogle sygehuse har det ikke været muligt at opnå et statistisk signifikant resultat i sammenligningen på alle spørgsmål. Derfor er summen af opgjorte spørgsmål ikke ens for alle sygehusene. I Bilag findes to oversigter over OUG placering på de 20 spørgsmål fordelt på sygehusniveau i Region Nordjylland for indlagte og ambulante patienter.

16 5 3.4 Fokusområder Region Nordjylland har valgt at få belyst tre fokusområder for denne rapport. Fokusområderne er områder, der har været særligt fokus på i Region Nordjylland. Fokusområderne er kontaktpersonordning, inddragelse af patienter og pårørende samt information. Dette afsnit præsenterer resultaterne for fokusområderne, som relaterer sig til udvalgte LUP-spørgsmål Kontaktpersonordning I Region Nordjylland oplever 79 % af de indlagte og 80 % af de ambulante patienter at have én eller flere kontaktperson(er). På Aalborg Sygehus oplever 8 % af de indlagte patienter at have én eller flere kontaktperson(er), og på Sygehus Vendsyssel og Sygehus Thy - Mors oplever 85 % af de ambulante patienter at have én eller flere kontaktperson(er) (se Figur 3.0 og 3.). Figur 3.0 Indlagte patienter. Oplevelse af at have én eller flere kontaktperson(er) REGION NORDJYLLAND (237) Aalborg Sygehus (62) Sygehus Vendsyssel (400) Sygehus Thy - Mors (63) Sygehus Himmerland (96) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Ja Nej Figur 3. Ambulante patienter. Oplevelse af at have én eller flere kontaktperson(er) REGION NORDJYLLAND (238) Aalborg Sygehus (68) Sygehus Vendsyssel (368) Sygehus Thy - Mors (249) Sygehus Himmerland (83) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Ja Nej Af de indlagte patienter i regionen, der har haft én eller flere kontaktperson(er), er 88 % af dem blevet informeret løbende af deres kontaktperson(er). Af de ambulante patienter, der har haft én eller flere kontaktpersoner(er), vurderer 92 % af dem, at samarbejdet mellem deres kontaktperson(er) og deres praktiserende læge har været godt eller virkeligt godt. Af patienterne, der har haft én eller flere kontaktperson(er), vurderer 97 % af de indlagte og 99 % af de ambulante patienter, at deres kontaktperson(er) alt i alt har taget godt eller virkeligt godt ansvar for deres forløb (se Bilag for link til bilagstabeller).

17 Inddragelse af patienter og pårørende Inddragelse af patienter I regionen vurderer 88 % af de indlagte og 93 % af de ambulante patienter, at de er passende inddraget i beslutninger, der skal træffes om henholdsvis deres behandling/pleje og undersøgelse/behandlingsforløb. På Aalborg Sygehus vurderer 89 % af de indlagte patienter, at de bliver passende inddraget, og på Sygehus Vendsyssel vurderer 95 % af de ambulante patienter, at de bliver passende inddraget (se Figur 3.2 og 3.3). Figur 3.2 Indlagte patienter. Inddragelse af patienten REGION NORDJYLLAND (4050) 88 Aalborg Sygehus (2804) 89 Sygehus Vendsyssel (660) 88 2 Sygehus Thy - Mors (272) Sygehus Himmerland (34) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% For meget Passende For lidt Figur 3.3 Ambulante patienter. Inddragelse af patienten REGION NORDJYLLAND (9894) 94 6 Aalborg Sygehus (6753) 93 6 Sygehus Vendsyssel (787) 95 5 Sygehus Thy - Mors (04) 94 6 Sygehus Himmerland (33) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% For meget Passende For lidt Inddragelse af pårørende I forhold til inddragelse af pårørende vurderer 83 % af de indlagte og 9 % af de ambulante patienter i regionen, at de pårørende er passende inddraget i beslutninger, der skal træffes om henholdsvis deres behandling/pleje og undersøgelse/behandlingsforløb. På Aalborg Sygehus vurderer 84 % af de indlagte patienter, at de pårørende er passende inddraget, og på Sygehus Himmerland vurderer 92 % af de ambulante patienter, at de er passende inddraget (Figur 3.4 og 3.5).

18 7 Figur 3.4 Indlagte patienter. Inddragelse af pårørende REGION NORDJYLLAND (269) 83 6 Aalborg Sygehus (932) 84 5 Sygehus Vendsyssel (400) 8 8 Sygehus Thy - Mors (7) Sygehus Himmerland (88) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% For meget Passende For lidt Figur 3.5 Ambulante patienter. Inddragelse af pårørende REGION NORDJYLLAND (4654) 9 9 Aalborg Sygehus (3356) Sygehus Vendsyssel (79) 9 8 Sygehus Thy - Mors (456) Sygehus Himmerland (23) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% For meget Passende For lidt Information Skriftlig information I Region Nordjylland har 6 % af de indlagte og 70 % af de ambulante patienter modtaget skriftlig information om deres sygdom og/eller behandling. På Aalborg Sygehus har 67 % af de indlagte patienter modtaget skriftlig information, og på Sygehus Thy-Mors har 74 % af de ambulante patienter modtaget skriftlig information (se Figur 3.6 og 3.7). Figur 3.6 Indlagte patienter. Skriftlig information REGION NORDJYLLAND (2728) Aalborg Sygehus (985) Sygehus Vendsyssel (389) Sygehus Thy - Mors (83) Sygehus Himmerland (7) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Modtaget Ikke modtaget

19 8 Figur 3.7 Ambulante patienter. Skriftlig information REGION NORDJYLLAND (684) Aalborg Sygehus (4745) Sygehus Vendsyssel (60) Sygehus Thy - Mors (738) Sygehus Himmerland (98) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Modtaget Ikke modtaget Af de patienter, der har modtaget skriftlig information i regionen, vurderer 97 % af de indlagte og 98 % af de ambulante patienter, at den skriftlige information, de fik under indlæggelse/i ambulatoriet, alt i alt er god eller virkelig god (se Bilag for link til bilagstabeller). Mundtlig information På regionsniveau vurderer 93 % af de indlagte og 96 % af de ambulante patienter, at den mundtlige information, de fik under indlæggelse/i ambulatoriet, alt i alt er god eller virkelig god (se Bilag for link til bilagstabeller) Udvikling fra 20 til 202 Region Nordjyllands resultater i 202 for de tre fokusområder bliver i dette afsnit sammenlignet med resultaterne fra 20. For hverken indlagte eller ambulante patienter er resultaterne gået frem i 202. På regionsniveau er spørgsmålet, om patienten er passende inddraget i beslutninger om behandlingen, blandt de indlagte patienter gået tilbage (se Figur 3.8). På sygehusniveau hverken blandt indlagte eller ambulante patienter er resultaterne ikke gået frem i 202 for nogle af spørgsmålene sammenlignet 20. Imidlertid er resultaterne gået tilbage for Aalborg Sygehus blandt indlagte patienter på spørgsmålet, om patienten er passende inddraget i beslutninger om behandlingen. På Sygehus Thy - Mors er resultatet ligeledes gået tilbage for tre spørgsmål siden 20. For indlagte patienter drejer det sig om resultaterne for spørgsmålene om kontaktpersonordning og om patienten er passende inddraget i beslutninger om behandlingen, og for ambulante patienter gælder dette for spørgsmålet om skriftlig information.

20 4. Kontaktpersonordning 7. Patient, inddragelse 8. Pårørende, inddragelse 4. Skriftlig information 4. Kontaktpersonordning 7. Patient, inddragelse 8. Pårørende, inddragelse 4. Skriftlig information 9 Figur 3.8 Indlagte og ambulante patienter. Bedre, uændret eller dårligere resultat i forhold til LUP 20 Indlagte patienter Ambulante patienter REGION NORDJYLLAND Aalborg Sygehus Sygehus Vendsyssel Sygehus Thy - Mors Sygehus Himmerland I tabellen er det for hvert sygehus angivet om resultatet i 202 er bedre ( ), dårligere ( ) eller ikke signifikant forskelligt ( ) fra resultatet i Sammenligning med landsresultatet I dette afsnit bliver Region Nordjyllands resultater i 202 for de tre fokusområder sammenlignet med landsresultatet. For de fire spørgsmål ligger regionens resultat over landsresultatet eller afviger ikke fra landsresultatet (se Figur 3.9). For indlagte og ambulante patienter ligger regionens resultat over landsresultatet for spørgsmålene om kontaktpersonordning og patienten er passende inddraget i beslutninger om behandlingen. For indlagte patienter gælder dette desuden for spørgsmålet om inddragelse af pårørende. På sygehusniveau har Aalborg Sygehus flest spørgsmål inden for fokusområderne, der ligger over landsresultatet med fire spørgsmål over landsresultatet blandt indlagte og ambulante patienter. Sygehus Vendsyssel og Sygehus Himmerland ligger under landsresultatet på ét af spørgsmålene, der indgår i fokusområderne, da begge sygehuse ligger under landsresultatet for spørgsmålet om skriftlig information blandt indlagte patienter.

21 4. Kontaktpersonordning 7. Patient, inddragelse 8. Pårørende, inddragelse 4. Skriftlig information 4. Kontaktpersonordning 7. Patient, inddragelse 8. Pårørende, inddragelse 4. Skriftlig information 20 Figur 3.9 Indlagte og ambulante patienter. Placering i forhold til landsresultat Indlagte patienter Ambulante patienter REGION NORDJYLLAND O O O G O O G G Aalborg Sygehus O O O G G O G G Sygehus Vendsyssel G G G U O O G O Sygehus Thy - Mors G G G G O G G O Sygehus Himmerland G G G U G G G G I tabellen ses for hvert enkelt sygehus en opgørelse over spørgsmålene for fokusområderne i forhold til landsresultatet. O og U angiver, at spørgsmålet ligger henholdsvis statistisk signifikant over eller under landsresultatet, mens G angiver, at spørgsmålet ikke afviger statistisk signifikant fra landsresultatet. Placeringerne (O, U eller G) er justeret for forskelle i køns- og alderssammensætningen. For de indlagte patienter er der også justeret for indlæggelsesform, det vil sige om patienterne er indlagt akut eller planlagt.

22 2 4 Inspiration til det videre arbejde med LUP-resultaterne Brug LUP-resultaterne som genstand for kvalitetsforbedringer Spørgeskemaundersøgelser med mange respondenter har den fordel, at resultaterne viser, hvor udbredt en given oplevelse er blandt patienterne. Begrænsningen ved spørgeskemaundersøgelser er, at muligheden for at gå i dybden og få en mere nuanceret viden om udvalgte temaer er sparsom. Undersøgelsens resultater skal være genstand for dialog dels internt i de enkelte afdelinger og ambulatorier, men også genstand for dialog med patienter og pårørende. Skal undersøgelsens resultater bidrage til at skabe bedre kvalitet for patienterne, må afdelingerne og ambulatorierne selv tage handling og bruge resultaterne aktivt. Figur 4. illustrerer den løbende proces, hvormed LUP-resultaterne kan bidrage til at arbejde med at forbedre den brugeroplevede kvalitet for patienter i Region Nordjylland. Kvalitetscirklen neden for tager udgangspunkt i arbejdet på afdelingsniveau, men samme proces gør sig gældende på regionsniveau. Figur 4. LUP kvalitetscirkel Med udgangspunkt i LUP-resultaterne og regionale indsatsområder er hensigten, at afdelingerne og ambulatorierne udvælger nogle særlige indsatsområder, som de går i dybden med og arbejder målrettet med at forbedre. Her kan det være aktuelt at kombinere undersøgelsesmetoder, så de resultater, der genereres via LUP bliver suppleret med mere dybdegående viden ved anvendelse af kvalitative metoder eller et nærmere kig på kommentarfelterne fra LUPspørgeskemaet, som mange patienter også har udfyldt. Søg inspiration på Forum for videnspredning i sundhedsvæsenet ( giver mulighed for at søge inspiration blandt kolleger, der arbejder professionelt med eller i sundhedsvæsenet med mulighed for at

23 22 udveksle erfaringer og gode idéer. Formålet med er at skabe bedre kvalitet i behandlinger og mere tilfredse patienter, uden at starte forfra hver gang. Søg inspiration i Videns- og idébanken Region Hovedstadens Videns- og idébank indeholder konkrete eksempler på, hvordan afdelinger og ambulatorier arbejder med at forbedre den brugeroplevede kvalitet ( Videns- og idébanken er etableret af Region Hovedstaden, men kan anvendes af afdelinger og ambulatorier i hele landet. Her kan I få gode idéer til, hvordan I kan arbejde med at forbedre LUP-resultaterne eller selv lægge initiativer på siden. Enheden for Brugerundersøgelser kan hjælpe jer videre med LUP-resultaterne Hvis I mangler hjælp til at arbejde videre med jeres LUP-resultater, er der mulighed for at søge hjælp hos Enheden for Brugerundersøgelser. Vi kan fx tilbyde uddybende fokusgruppeinterview, individuelle interview, brugerpaneler, patientmøder med direkte patientfeedback, uddybende spørgeskemaundersøgelser m.m. og gode råd til, hvordan I kan arbejde med implementering af LUP-resultaterne. Læse mere på eller kontakt os for yderligere information.

24 23 5 Vil du vide mere om LUP På Enheden for Brugerundersøgelsers hjemmeside kan du finde yderligere information om LUP-undersøgelsen. På hjemmesiden kan du bl.a. finde: Elektronisk publikation om baggrund og metode for LUP Elektronisk bilagsmateriale opdelt i opgørelser for henholdsvis indlagte og ambulante patienter. Hver del består af: - En tabel med svarprocenter for de fire niveauer; afdeling/ambulatorium, sygehus, region og land. - En overordnet bilagstabel med resultater på lands-, regions- og sygehusniveau samt baggrundsoplysninger. - En bilagstabel per speciale med specialeresultatet på landsplan og regionsplan og afdelingsresultater for afdelinger, der hører under specialet samt baggrundsoplysninger. - En figur per speciale, der i struktur svarer til figurerne i afsnittet om generelle tendenser. - En læsevejledning til henholdsvis rapporter med afdelingsresultater og rapporter med regions- og sygehusresultater. - Følge- og påmindelsesbreve, som udsendes sammen med spørgeskemaerne, til indlagte og ambulante patienter. - Forklaring om omkodning af variable. - En tabel der viser, hvilke spørgsmål fra LUP 202, der kan sammenlignes med spørgsmål fra LUP Sammenhæng mellem LUP-spørgsmål og Den Danske Kvalitetsmodel. Hvis du har spørgsmål til LUP-undersøgelsen, er du meget velkommen til at kontakte Enheden for Brugerundersøgelser på telefon eller

25 24 6 Bilag 6. Undersøgelsens spørgeskemaer Spørgeskema til indlagte patienter i Region Nordjylland

26 25

27 26

28 27

29 Spørgeskema til ambulante patienter i Region Nordjylland 28

30 29

31 30

32 3

33 Link Link til landresultatet for henholdsvis indlagte og ambulante patienter, samt bilagstabeller med svarfordeling for nationale og regionale spørgsmål for henholdsvis indlagte og ambulante patienter kan findes på: Oversigter over OUG fordelt på sygehusniveau i Region Nordjylland Figur 6. Indlagte patienter. OUG placering fordelt på sygehusniveau Spørgsmål Sygehus Himmerland Sygehus Thy - Mors Sygehus Vendsyssel Aalborg Sygehus G O G G G G G G G G O U G G G O G G O O G G G G G G G G G G G G G G G O G G G O G G G G G G G O G O G U G G G G G G G O G O O G G O O G O G O G G O G O G O O O I figur 6. ses for hvert enkelt sygehus en opgørelse over de nationale spørgsmål i forhold til landsresultatet. O og U angiver, at spørgsmålet ligger henholdsvis statistisk signifikant over eller under landsresultatet, mens G angiver, at spørgsmålet ikke afviger statistisk signifikant fra landsresultatet. Placeringerne (O, U eller G) er justeret for forskelle i køns- og alderssammensætningen. Figur 6.2 Ambulante patienter. OUG placering på fordelt på sygehusniveau Spørgsmål 3(2) Sygehus Himmerland Sygehus Thy - Mors Sygehus Vendsyssel Aalborg Sygehus G G G G G G G O * O O G G G O G O G G G O O O G G G G G G O G O G G G G O G G O O O O G O O G O G O O O O O O G O G O O O O G U U O G G G G G G G O G G O U O O I figur 6.2 ses for hvert enkelt sygehus en opgørelse over de nationale spørgsmål i forhold til landsresultatet. O og U angiver, at spørgsmålet ligger henholdsvis statistisk signifikant over eller under landsresultatet, mens G angiver, at spørgsmålet ikke afviger statistisk signifikant fra landsresultatet. Placeringerne (O, U eller G) er justeret for forskelle i køns- og alderssammensætningen. For nogle sygehuse har det ikke været muligt at opnå et statistisk signifikant resultat (*).

34 6.4 Oversigter over udvikling fra 20 til 202 fordelt på sygehusniveau i Region Nordjylland 33

35 34

36 35

37 36

38 37

39 38

40 39

41 40

42 4

43 Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej Frederiksberg Telefon

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 15.285 patienter 2014 LUP Patienters oplevelser i Region Nordjylland Indeholder også hovedresultater fra LUP Fødende 2014 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Denne rapport citeres således: Enheden for Brugerundersøgelser: Patienters oplevelser i Region Sjælland 2011, København 2012.

Denne rapport citeres således: Enheden for Brugerundersøgelser: Patienters oplevelser i Region Sjælland 2011, København 2012. Patienters oplevelser i Region Sjælland 2 Spørgeskemaundersøgelse blandt 25.9 ambulante og 9.2 indlagte patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Sjælland Enheden for Brugerundersøgelser,

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Sjælland 2013

Patienters oplevelser i Region Sjælland 2013 Patienters oplevelser i Region Sjælland 2013 Spørgeskemaundersøgelse blandt 9.868 indlagte og 25.682 ambulante patienter Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerunderinddragelse på vegne af Region

Læs mere

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 275 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 01 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 01 040147064756017901701709170917091759170517817051706541705917064517056178917914 594159476479476014790147914791479149147974907415067146014756041901470974

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Spørgeskemaundersøgelse 68.723 indlagte og 167.538 ambulante patienter Den Landsdækkende ndersøgelse af Patientoplevelser 2013 darbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Region Nordjylland. Planlagt ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Region Nordjylland. Planlagt ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Planlagt ambulante patienters oplevelser: Region Nordjylland Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (10393) 4,40 Ventetid - spørgsmål 2 (10226) Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11 og 12 (9049) 3,84

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

DSKS: Workshop den 11. januar 2013. Værktøjer til inddragelse af patienter

DSKS: Workshop den 11. januar 2013. Værktøjer til inddragelse af patienter DSKS: Workshop den 11. januar 2013 Værktøjer til inddragelse af patienter Evalueringskonsulent cand.scient.soc. Line Holm Jensen Specialkonsulent cand.scient.soc. Brian Rimdal Programmet for i dag 9.30

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne- og

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 215 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 60 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Spørgeskemaet er udsendt til 154 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 163 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 79 % af disse

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 296 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 71

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Onkologisk afdeling Herlev Hospital

Onkologisk afdeling Herlev Hospital Onkologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 246 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 57 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

Bornholms Hospital - Region Hovedstaden

Bornholms Hospital - Region Hovedstaden Planlagt ambulante patienters oplevelser: Bornholms Hospital - Region Hovedstaden Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (398) 4,32 Ventetid - spørgsmål 2 (385) 3,93 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10,

Læs mere

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Spørgeskemaet er udsendt til 44 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 73 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 399 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 68

Læs mere

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 117 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 61 % af

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 242 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012.

Læs mere

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 401 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 52 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.236 indlagte og 28.309 ambulante patienter. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Sjælland

Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.236 indlagte og 28.309 ambulante patienter. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Sjælland Patienters oplevelser i Region Sjælland 2010 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.236 indlagte og 28.309 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Sjælland Enheden

Læs mere

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 214 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober

Læs mere

Fotograf: Klaus Sletting

Fotograf: Klaus Sletting Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 20 Spørgeskemaundersøgelse blandt 22.347 indlagte og 4.348 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Hovedstaden Enheden

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Undersøgelsen er blandt 397 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel

Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel Undersøgelsen er blandt 449 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken LUP 2012 Ambulante Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken Undersøgelsen er blandt 30 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Baggrund og metode Baggrund og metode for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne og Indenrigs- og Sundhedsministeriet Baggrund

Læs mere

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Undersøgelsen er blandt 698 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Undersøgelsen er blandt 215 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 58 % af disse svarede

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2013. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.075 indlagte og 17.642 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2013. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.075 indlagte og 17.642 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 203 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.075 indlagte og 7.642 ambulante patienter Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland.

Læs mere

Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 72 % af disse svarede

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Medicinsk Ambulatorium, Herning Medicinsk Afdeling (Herning/Ringkøbing) Hospitalsenheden

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt indlagte og ambulante patienter

Spørgeskemaundersøgelse blandt indlagte og ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 20 Spørgeskemaundersøgelse blandt 22.347 indlagte og 4.348 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Hovedstaden Enheden

Læs mere

Brystkirurgisk ambulatorium Herlev Hospital

Brystkirurgisk ambulatorium Herlev Hospital Brystkirurgisk ambulatorium Herlev Hospital Undersøgelsen er blandt 400 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau LUP 2013 (Brancheforeningen) Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau Spørgeskemaet er udsendt til 19 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Baggrund og metode Baggrund og metode for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne og Indenrigs- og Sundhedsministeriet Baggrund

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012.

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012. NOTAT Dato: 09. maj 2012 Sagsnummer: Initialer: mha Afrapportering af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ-Ambulatoriet Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 402 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital

Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 51 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Knæ- og hofte ambulatorium Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

PTU Rehabiliteringscenter - Privathospitalernes offentlige patienter

PTU Rehabiliteringscenter - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: PTU Rehabiliteringscenter - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (163) Ventetid - spørgsmål 2 (136) 4,44 4,53 Patientinvolvering

Læs mere

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016

Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016 Procent Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 2016. Resultaterne fra LUP somatik 2016 er offentliggjort i uge 11,

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Klinisk Diætist - RGR Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013.

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed Notat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Specialkonsulent Søren From Knudsen

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit D9 Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa Den Landsdækkende

Læs mere

Nedenfor er angivet svarprocent for de tre undersøgelser i LUP somatik 2015.

Nedenfor er angivet svarprocent for de tre undersøgelser i LUP somatik 2015. LUP somatik 015 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 015. Resultaterne fra LUP somatik 015 er offentliggjort i uge 11 016. LUP somatik er opdelt i tre undersøgelser for henholdsvis

Læs mere

2015 LUP. Patienters oplevelser i Region Hovedstaden. Inkl. resultater fra LUP Akutmodtagelse, LUP Fødende og LUP Psykiatri

2015 LUP. Patienters oplevelser i Region Hovedstaden. Inkl. resultater fra LUP Akutmodtagelse, LUP Fødende og LUP Psykiatri Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 43.189 patienter 2015 LUP Patienters oplevelser i Region Hovedstaden Inkl. resultater fra LUP Akutmodtagelse, LUP Fødende og LUP Psykiatri Udarbejder af Enhed for Evaluering

Læs mere

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2013 (LUP Fødende)

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2013 (LUP Fødende) Notat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2013 (LUP Fødende) Sundhed- Plan og Kvalitet Kvalitetskontoret Specialkonsulent Søren From Knudsen

Læs mere

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Undersøgelsen er blandt 53 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP og LUP Fødende) 2012 blev offentliggjort den 30. april 2013.

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP og LUP Fødende) 2012 blev offentliggjort den 30. april 2013. Dato: 13. maj 2013 Brevid: 2050498 Afrapportering af LUP Somatik 2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP og LUP Fødende) 2012 blev offentliggjort den 30. april 2013. Et udsnit på

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjertemedicinsk amb. Skive Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers

Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers Undersøgelsen er blandt 410 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september

Læs mere

Region Nordjylland. Akut ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Region Nordjylland. Akut ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Akut ambulante patienters oplevelser: Region Nordjylland Spørgeskemaet er udsendt til 1.501 akut ambulante patienter fra perioden 20. august til 9. september 2014. 46% af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 22. august til 2. oktober 2011. 67 % af disse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børn Amb Ortopædkirurgisk E Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015 LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 18-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser blandt psykiatriske patienter

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser blandt psykiatriske patienter 15. april 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser blandt psykiatriske patienter 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig spørgeskemaundersøgelse af

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 61 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ- og sår-ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Spørgeskemaet er udsendt til 185 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2010. 68 % af disse svarede

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Undersøgelsen er blandt 998 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 64 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Afdeling O Aarhus Universitetshospital 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest

Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 22. august til 2. oktober 2011. 58 % af disse svarede

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 (LUP)

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 (LUP) Notat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 (LUP) Sundhedsplanlægning, Patientdialog og Kvalitet Kvalitet Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Specialkonsulent

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hofte Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Læsevejledning til resultater på regions- og sygehusplan

Læsevejledning til resultater på regions- og sygehusplan Læsevejledning til resultater på regions- og sygehusplan Indhold 1. Overblik...2 2. Sammenligninger...2 3. Hvad viser figuren?...3 4. Hvad viser tabellerne?...6 6. Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne...9

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Spørgeskemaundersøgelse 70.742 indlagte og 164.860 ambulante patienter Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2012 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne og Ministeriet

Læs mere

Hvordan du bruger læsevejledningen... 2. Overordnet om afdelingsrapporten... 2. Afrapportering af kommentarfelter... 3. FORSIDE Dimensionsfigur...

Hvordan du bruger læsevejledningen... 2. Overordnet om afdelingsrapporten... 2. Afrapportering af kommentarfelter... 3. FORSIDE Dimensionsfigur... Læsevejledning til: Afdelingsrapporten Hvordan du bruger læsevejledningen... 2 Overordnet om afdelingsrapporten... 2 Afrapportering af kommentarfelter... 3 FORSIDE Dimensionsfigur... 3 1. OVERBLIK... 4

Læs mere

LUP Akutmodtagelse. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser. - akut ambulante patienter

LUP Akutmodtagelse. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser. - akut ambulante patienter Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 7.34 akut ambulante patienter 2 LUP Akutmodtagelse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser - akut ambulante patienter Udarbejdet af Enhed

Læs mere

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Oversigtsfigur for afsnit/underopdelinger... 8 Uddybende forklaring

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Børneafdeling A Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Horsens 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Hvordan du bruger læsevejledningen Overordnet om afdelingsrapporten Afrapportering af kommentarfelter FORSIDE Dimensionsfigur...

Hvordan du bruger læsevejledningen Overordnet om afdelingsrapporten Afrapportering af kommentarfelter FORSIDE Dimensionsfigur... Læsevejledning til: Afdelingsrapporten Hvordan du bruger læsevejledningen... 2 Overordnet om afdelingsrapporten... 2 Afrapportering af kommentarfelter... 3 FORSIDE Dimensionsfigur... 3 1. OVERBLIK... 4

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Spørgeskemaundersøgelse 70.011 indlagte og 161.165 ambulante patienter Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne og Ministeriet

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 7.322 kvinder, der har født 2015 LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 2011 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 02420147206475601792017021720917209170917591705178170517065417059170645170561789172914

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Ortopædkirurgisk Ambulatorium, Grenå Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland 26-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland 26-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Nordjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 64% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 4 PATIENTOPLEVETKVALITET 13 Svarprocent: 3% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere