Formandens beretning 2006/2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandens beretning 2006/2007"

Transkript

1 Formandens beretning 2006/ Efter generalforsamlingen 9. april 2006 har Dansk Nefrologisk Selskabs bestyrelse været sammensat som følger: Hans Dieperink, Odense Universitetshospital (formand) Jens Kristian Madsen, Viborg Sygehus (næstformand) Claus Bistrup, Odense Universitetshospital - Peter Clausen, Rigshospitalet - Jens Dam Jensen, Skejby Sygehus, Ewa Lewin, Rigshospitalet - sekretær Lena Helbo Taasti. 2 I det forløbne år er der i DNS regi afholdt 3 videnskabelige møder. Årsmødet blev afholdt april på Radisson SAS Hotel H.C. Andersen, Odense. Den 07. april var der planlagt et symposium om jernbehandling. Beklageligvis sygemeldte årets Claus Brun forelæser, Iain Macdougall, London, sig den 07. april, hvilket kom til at præge både jernsymposiet og årsmødet. Under jern-symposiet holdt Søren Kragh Moestrup, Afdelingen for medicinsk biokemi,århus Universitet, et inspirerende foredrag om jerntransport og hepcidin, medens Peter Kaltwasser, Reumatologisk Afdeling, J.W. Goethe-Universität, Frankfurt holdt et kort indlæg om funktionel jernmangel, og jernbehandling ved anæmi. Som anført udgik Claus Brun forelæseren ved den videnskabelige session 08. april. Hans Furuland, Njursektionen, Akademiska Sjukhuset i Uppsala, holdt foredrag om: Effects of hemoglobin normalization with epoietin in chronic kidney disease, with special emphasis on quality of life and safety. Gudrun Steffensen præsenterede data fra det igangværende Erythropoietinprojekt met titlen: Epoetin beta samme dosis i.v. som s.c. til patienter med nefrogen anæmi - præliminære data. Mette Damholt informerede om årets rekrutteringskursus, medens Anne-Lise Kamper præsenterede de specialespecifikke kurser, som blev afholdt efteråret Bo Feldt-Rasmussen præsenterede en fælles rapport udarbejdet af repræsentanter fra Dansk Endokrinologisk Selskab og Dansk Nefrologisk Selskab omhandlende samarbejde mellem nefrologer og endokrinologer omkring diabetikere med nyreinsufficiens. Hans Løkkegaard præsenterede årets rapport fra Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister, og Hans Løkkegaard orienterede herunder om de øgede offentlige krav. Mere om dette i nedenstående. Om søndagen var der generalforsamling, efterfulgt af 11 frie foredrag. Formandens beretning 2006/2007 s. 1

2 Efter bestyrelsens opfattelse var det faglige niveau af disse indlæg højt, og det var derfor svært at vælge de bedste foredrag. Vindere af året to priser blev: P. Svenningsen og Signe Friborg Hjorth. Generalforsamlingen blev afviklet i god ro og orden, som vanligt kyndigt dirigeret af Hans Erik Hansen. Jytte Mommsen, født Købler s legat blev tildelt overlæge, dr.med. Bente Jespersen og læge, ph.d. Pernille Koefoed-Nielsen. Roche s legat, som består af rejser til nefrologi-kurset i Boston, blev tildelt overlæge, ph.d. Jens Dam Jensen og læge, ph.d. Henrik Birn. Jens Kristian Madsen præsenterede forløbet af hoveduddannelsesforløbene, herunder de kendte rekrutteringsproblemer, hvor der i år var 5 ubesatte hoveduddannelsesforløb. Der henvises i øvrigt til Dansk Nefrologisk Selskabs dimensioneringsrapport. Der var nyvalg til bestyrelsen, idet Inge Eidemak afgik efter 4 år. Ewa Lewin blev genvalgt, medens Claus Bistrup blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Begge valg foregik uden modkandidater. Begge revisorer var på valg. Karsten Sølling blev genvalgt, mens Hans Ejlif Jørgensen efter mange år tro tjeneste, valgte at stoppe som revisor. Som ny revisor er senere valgt Hans Erik Hansen. Afslutningsvis tilkendegav forsamlingen at man ønskede at næste års årsmøde skulle strække sig fra fredag til lørdag, idet man fandt at udstrækningen fra fredag til søndag var for lang. Der var til det videnskabelige program tilmeldt 83 første dag, 65 anden dag, medens der i middagen deltog 72. Det 134. møde var et fællesmøde om lupus nefritis, afholdt den på Grand Hotel, Odense. Hans Erik Hansen var chairman. Professor Gerald Appelt, Columbia University, New York, holdt et foredrag under titlen: Current and New Therapies of Lupus Nephritis. Niels Marcussen præsenterede: The histopathological classification of systemic lupus erythematosus. Full scale use in Denmark? Søren Jacobsen, Reumatologisk Afdeling, Rigshospitalet, fortalte om: Innate immunity and apoptosis in lupus nephritis, mens Mikkel Fauerschou fortalte om: Prognostic factors in lupus nephritis: diagnostic delay increases the risk of terminal renal failure. Herefter var der en gennemgang af udvalgte case stories, præsenteret ved Gerald Appelt og Hans Erik Hansen. Mødet var særdeles inspirerende, af høj faglig kvalitet, og deltagerantallet 71 personer. Det 135. videnskabelige møde blev afholdt i Teilum Bygningen, København, under titlen: Anaemia in Chronic Kidney Disease. Jens Dam Jensen var chairman, og mødets hovedindhold var de to forelæsninger ved professor Iain Macdougall, overlæge ved afdelingen for nyremedicin, King s College Hospital i London: Anemia in Chronic Kidney Disease, og Iron management in chronic kidney disease, som oprindelig var planlagt afholdt ved årsmødet og symposiet dagen før årsmødet. Herudover præsenterede Skejby Sygehus en case: Severe intravascular hemolysis and acute renal failure after intravenous iron dextran. Formandens beretning 2006/2007 s. 2

3 Der var ca. 40 mødedeltagere, hvilket var lidt skuffende. Muligvis er det uheldigt at planlægge møder i december. Det 136. videnskabelige møde blev afholdt 01. marts 2007, under titlen: Hæmodialyseadgangsveje. Chairmen var Inge Eidemak og Peter Clausen. Foredragsholdere var: Tom Christensen, Frans Swiateck og Marc A. Hansen, som tilsammen repræsenterer de lægelige aspekter af Rigshospitalets kirurgiske, anæstesiologiske og radiologiske samarbejde omkring hæmodialyseadgangsveje. Herefter præsenterede Lene Molbo, sygeplejerske på Rigshospitalet, hvordan en adgangsvejkoordinator fungerer i samarbejde med dette team. Ikke overraskende var hovedparten af mødedeltagerne ikke nefrologer. 3 Selskabets medlemstal er aktuelt 279, heraf læger Selskabets regnskaber udvikler sig tilfredsstillende, idet formuen i fondene er stigende, atter i lyset af en indgået arv. Der er ligesom sidste år, tiltagende likviditet på driftskontoen. 5 Uddeling fra rejsefonden år Til uddeling fra selve fonden var der i år kr til uddeling. Bestyrelsen valgte at støtte 3 ansøgere, idet det bemærkes at ansøgere der ikke er medlem af Dansk Nefrologisk Selskab, i lighed med tidligere, ikke får fondsmidler. Endvidere bliver der ikke givet tilskud til kurser, patientrejser eller andet med ikke-videnskabeligt indhold. 6 Uddeling fra Dansk Nefrologisk Selskabs Forskningsfond Der var kr til uddeling. Der var indkommet 10 ansøgninger, og bestyrelsen valgte at støtte 6 projekter. I lighed med uddeling fra rejsefonden, bliver der kun tildelt midler til medlemmer af Dansk Nefrologisk Selskab. I det forløbne år er en tredjedel af fondenes midler placeret i aktier, hvilket har betinget et lidt større udbytte i 2006/2007 end forrige år vurdering. Dansk Nefrologisk Selskab har med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 36 af 1. maj 2003, udpeget 2 14 bedømmere i hver region. Imidlertid ophørte kravet om 14 vurdering ved udgangen af 2006, og der er ikke fremkommet nogen ny vejledning til hvordan overlæge skal bedømmes. Dansk Nefrologisk Selskab er bekymrede over denne retsløse tilstand. 8 Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister. Mod sædvane vil der ikke i forbindelse med generalforsamlingen blive publiceret data for Dette skyldes at enkelte centre ikke har haft mulighed for at indrapportere data tidsnok, og at generalforsamlingen afholdes relativt tidligt i forhold til tidligere år. Formandens beretning 2006/2007 s. 3

4 I forbindelse med ansøgning af driftsmidler til Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister for 2007, blev Dansk Nefrologisk Selskab stillet overfor nogle meget konkrete krav omkring omlægning af registeret. Hovedkravene var en ændring af databaseplatformen, og en øget rapporteringsfrekvens af udvalgte kvalitetsindikatorer. Herudover var det et krav, at Landsregisteret skulle godkendes af Sundhedsstyrelsen som en klinisk kvalitetsdatabase, som beskrevet i Sundhedsloven. Herudover blev det krævet at Dansk Nefrologisk Selskab skulle indsende en plan for denne ændring til Danske Regioners Databasesekretariat, for at 50% af driftsmidlerne til 2007 kunne udmøntes. De resterende 50% vil først komme til udbetaling, når og hvis Dansk Nefrologisk Selskab fra Danske Regioners Databaseudviklingspulje, opnå økonomisk støtte til etablering af ny database! Dansk Nefrologisk Selskab havde derfor et vanskeligt valg hvad angik Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregisters videreførelse eller afvikling. Der henvises til en mere udførlig beskrivelse af de mulige scenarier der kunne vælges, på hjemmesiden. Den var der indkaldt til krisemøde vedrørende registerets fremtid. De indkaldte parter var Dansk Nefrologisk Selskabs bestyrelse, Registerudvalget, Kompetencecenter Syd og de nefrologiske afdelingers ledere. Efter en god diskussion blev der truffet en enstemmig beslutning om hvilket scenarie, der skulle følges. Der henvises til beslutningsreferatet, ligeledes tilgængeligt på hjemmesiden. Det var yderst glædeligt at vi som repræsentanter for dansk nefrologi i denne meget svære situation, kunne nå frem til en enstemmig beslutning, men det medfører at vi, når og hvis beslutningen føres ud i livet, må sige farvel til vores veletablerede databaseplatform, udarbejdet af Hans Løkkegaard og UNI-C. Det må dog fremhæves at den viden omkring forløbsregistrering, der er erhvervet i den bestående database, vil blive overført til den ny database. Dansk Nefrologisk Selskab står i dyb gæld til Hans Løkkegaard for hans udmærkede og vedholdende udviklingsarbejde, hvis resultater altså indgår i den ny databasestruktur. Kravet om øget rapporthyppighed fra databasen medfører at også vores kvalitetsindikatorer er taget op til vurdering, jævnfør beslutningen 18. december. Kvalitetsindikatorudvalget har afleveret et svar, som vil blive diskuteret yderligere ved møder i foråret Udover kvalitetsindikatorerne vil de kendte produktivitets- og kvalitetsmålinger antagelig fortsætte. Der vil ved udviklingen blive lagt vægt på at indtastningsarbejdet på afdelingerne ikke øges. Der tilstræbes en webbaseret adgang og indrapportering til den ny database, og det tilstræbes at de ny hyppige rapporter alene vil være udtræk fra den centrale database. Forudsat at vi får penge fra Danske Regioners udviklingspulje, vil der ligge et betydeligt udviklingsarbejde i forbindelse med overgangen til den ny database. Den gamle database vil først blive afviklet, når den ny database har bevist at den kan producere udtræk i mindst samme kvalitet som vores bestående database. Også efter at den ny database er sat i kraft, vil der være behov for en vedholdende indsats fra Dansk Nefrologisk Selskab, hvor det i løbet af året vil være nødvendigt at udpege ny registeransvarlig som afløser for Hans Løkkegaard. 9 Den lægelige videreuddannelse. Rekrutteringen til introduktionsstillinger i nefrologi har i det store hele været tilfredsstillende, mens kun halvdelen af hoveduddannelsesforløbene er blevet besat. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en ny rapport omkring dimensionering af den medicinske speciallægeuddannelse, tilgængelig på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Konklusionen var at Sundhedsstyrelsen fastholdt at der skulle uddannes 12 nefrologer pr. år. Formandens beretning 2006/2007 s. 4

5 Dansk Nefrologisk Selskab havde skønnet behovet mindre, men Sundhedsstyrelsens valg må nok ses i lyset af at uddannelseskapaciteten på næsten alle andre medicinske områder blev øget. Mette Brimnes Damholt og Jens Kristian Madsen har igen afholdt et rekrutteringskursus, januar Kun halvdelen af ansøgerne kunne optages på kurset af kapacitetsmæssige årsager. Dansk Nefrologisk Selskab takker Mette Brimnes Damholt og Jens Kristian Madsen for deres betydelige arbejdsindsats med etablering af kurset, som fortsætter de næste år. Underviserne takkes for den velvilje de viser ved at undervise vederlagsfrit på kurset. 10 Inspektorordningen. Dansk Nefrologisk Selskab har peget på Hans Erik Hansen, Gudrun Steffensen og Henrik Daugaard. 11 Sundhedsvæsenets patientklagenævn. Sundhedsstyrelsen har skiftet procedure, således at man nu skal ansøge om stillingerne som sagkyndig konsulent, hvorefter Dansk Nefrologisk Selskab bidrager til en evaluering af ansøgerne. På nuværende tidspunkt fungerer Bo Feldt- Rasmussen og Kjeld Erik Otte i udvalget. 12 Nyreforeningens Forskningsfond. Formanden er ifølge fundatsen i Nyreforeningens Forskningsfond, medlem af bestyrelsen for samme. Nyreforeningens Forskningsfond har herudover i det forløbne år benyttet Søren Schwartz Sørensen, som i denne sammenhæng repræsenterer Dansk Transplantations Selskab som videnskabelig rådgiver. Der er i år tildelt beløb på i alt kr til forskningsprojekter indenfor dansk nefrologi. Beløbene er blevet uddelt til modtagerne ved en festlighed afholdt af Nyreforeningen på hotel Josty, den 09. marts Professor, overlæge, dr.med. Klaus Ølgaard, Rigshospitalet er fortsat medlem af Council for EDTA. Overlæge, ph.d. Inge Eidemak, Rigshospitalet, er selskabets UEMS repræsentant. På begæring fra Sundhedsstyrelsen, bistår Dansk Nefrologisk Selskab ved vurdering af nefrologisk specialistanerkendelse for udenlandske læger. Selskabet har udpeget: Bo Feldt- Rasmussen, Kjeld Erik Otte, Jens Dam Jensen og Hans Dieperink til denne funktion. Herudover har Dansk Nefrologisk Selskab udpeget Thomas Elung-Jensen og Inge Eidemak, med Jens Dam Jensen og Mette Brimnes Damholt som suppleanter, til et udvalg, hvis opgave det er at vurdere ansøgere til hoveduddannelsesforløb. Endvidere har Dansk Nefrologisk Selskab udpeget en række repræsentanter i forskellige udvalg og arbejdsgrupper. Der henvises til hjemmesiden. Alle deltagere i permanente eller midlertidige udvalg takkes for deres store arbejdsindsats til gavn for dansk nefrologi. 14 Idet jeg afgår som formand vil jeg hermed takke Dansk Nefrologisk Selskab for den positive samarbejdsvilje, der har været den overordnede drivkraft i vores videnskabelige møder, kurser og udvalg. Jeg er overbevist om at denne indstilling til samarbejdet vil være en styrke også for Formandens beretning 2006/2007 s. 5

6 den ny formand, som vælges i 2007, og som står foran store udfordringer allerede i det første funktionsår. Jeg tænker her særlig på Sundhedsstyrelsens specialegennemgang, og videre udvikling af Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister. Herudover overdrager jeg til næste formand et muligt arrangement i forbindelse med Dansk Nefrologisk Selskabs 40 års jubilæum, idet den stiftende generalforsamling blev afholdt torsdag den 16. januar Indkaldelsen til den stiftende generalforsamling kan findes på hjemmesiden. Tak for 4 gode år. Hans Dieperink Formandens beretning 2006/2007 s. 6

DOS BULLETIN ÅRSMØDET 2004... 3 LEDER... 8 MSEC-PORTALEN... 10 REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I UDVALG I DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB...

DOS BULLETIN ÅRSMØDET 2004... 3 LEDER... 8 MSEC-PORTALEN... 10 REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I UDVALG I DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB... DOS BULLETIN NR. 4 JUNI 2004 33. ÅRGANG ÅRSMØDET 2004............................. 3 - INDKALDELSE AF FOREDRAG OG POSTERS........ 4 - ABSTRACTS OG POSTERE.................... 5 - FOREDRAGSKONKURRENCE...................

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER:

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER: DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN DSIM BL.A. I DETTE NUMMER: 3 Leder: Vi skal ikke oprette et nyt akut medicinsk speciale 7 Generalforsamling den 16. november 2005 34 Hagedorn-Prisen den 3. marts 2006 36

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab

Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab 20. maj 2014 Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab Lørdag d. 3. maj, 2014 kl. 12.30 Emil Aarestrup Auditoriet, Klinikbygningen, Odense Universitetshospital 1. Valg af dirigent:

Læs mere

DOS BULLETIN WWW.ORTOPAEDI.DK

DOS BULLETIN WWW.ORTOPAEDI.DK DOS BULLETIN OKTOBER 2012 41. ÅRGANG FORORD.........................................................3 DOS KONGRESSEN 2012 - OVERSIGT...................................5 LISTE OVER UDSTILLERE.............................................6

Læs mere

DOS Bulletin DOS Kongressen 2014

DOS Bulletin DOS Kongressen 2014 DOS Bulletin Oktober 2014 43. årgang DOS Kongressen 2014 Radisson Blu Scandinavia Hotel 22.-24. oktober www.ortopaedi.dk DOS Kongressen 2014 1 DOS Bulletin Udgiver Dansk Ortopædisk Selskab Lyngskrænten

Læs mere

DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1. April 2011

DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1. April 2011 DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1 DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY April 2011 Indhold: Formandens beretning 3 Referat fra generalforsamling i DRS 5 DRS regnskab 2010 9 DRS budget 2011 11 Udvalgsberetninger

Læs mere

JANUAR 2002 10. ÅRGANG

JANUAR 2002 10. ÅRGANG DA Dansk Selskab for INFO Anæstesiologi og Intensiv Medicin Referat fra generalforsamlingen 7 Anæstesi på Grønland 18 Internationalt CEP-kursus 22 DASAIM uddannelsespris 24 Samarbejde med industrien 26

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling... 12 2.2 Program for Årsmødet 2012... 17

2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling... 12 2.2 Program for Årsmødet 2012... 17 1 1. FORMANDENS BERETNING... 3 1.1 DPS struktur... 3 1.2 Medlemmer... 3 1.3 Medlemsmøder... 4 1.4 Bestyrelsen pr. 1. januar 2013... 4 1.5 Bestyrelsens arbejde 2012... 4 1.5.1 Bestyrelsesmøder... 4 1.5.2

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer.

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Bestyrelsen. Efter sidste generalforsamling bestod bestyrelsen

Læs mere

September 2010 18. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

September 2010 18. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 4 September 2010 18. Årgang DASINFO Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Publicerede arbejder Vurdering af manuskripter Indholdsfortegnelse / kolofon LEDER... 3 FORSKNING Ph.d.-afhandlinger

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af

Læs mere

Årsberetninger 12 Generalforsamling 2002 4 Abstracts til årsmødet 23 Rekommandationer 40 Studierejser til Kina 45 OKTOBER 2002 10.

Årsberetninger 12 Generalforsamling 2002 4 Abstracts til årsmødet 23 Rekommandationer 40 Studierejser til Kina 45 OKTOBER 2002 10. DA Dansk Selskab for INFO Anæstesiologi og Intensiv Medicin Årsberetninger 12 Generalforsamling 2002 4 Abstracts til årsmødet 23 Rekommandationer 40 Studierejser til Kina 45 OKTOBER 2002 10. ÅRGANG 4 DASAIM

Læs mere

Indholdsfortegnelse: B. Præsentation af Rigshospitalet a. Præsentation af nefrologisk afdeling b. Præsentation af endokrinologisk klinik

Indholdsfortegnelse: B. Præsentation af Rigshospitalet a. Præsentation af nefrologisk afdeling b. Præsentation af endokrinologisk klinik Indholdsfortegnelse: A. Præsentation af Holbæk Sygehus a. De medicinske afdelinger på Holbæk Sygehus b. Præsentation af nefrologisk afsnit c. Præsentation af de øvrige medicinske afdelinger d. Vagtforhold

Læs mere

Bilag: Hjælpeskemaer til den individuelle uddannelsesplan

Bilag: Hjælpeskemaer til den individuelle uddannelsesplan Indholdsfortegnelse: A. Præsentation af Roskilde Sygehus a. Medicinsk afdeling på Roskilde Sygehus b. Præsentation af nefrologisk sektion c. Vagtforhold d. Arbejdstider e. Konferencer, undervisning og

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014

ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014 ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014 I året der er gået har fokus i anæstesiudvalget været at færdiggøre de igangsatte rekommandationer. Således er der i foråret kommet rekommandation for Anlæggelse af centralt

Læs mere

Der har siden udsendelsen af sidste årsberetning været afholdt 10 bestyrelsesmøder.

Der har siden udsendelsen af sidste årsberetning været afholdt 10 bestyrelsesmøder. DEN DANSKE DOMMERFORENINGS ÅRSBERETNING 2013-2014 INDHOLD Bestyrelsen Årsmøder Andre dommermøder Høringssager Arbejde i udvalg mv. Andre faglige spørgsmål Den Særlige Klageret Relationer til udlandet Personalia

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING GENERALFORSAMLING DEN 25. MARTS 2014. Beretning om foreningens virksomhed for 2013.

DANSK BRYGMESTER FORENING GENERALFORSAMLING DEN 25. MARTS 2014. Beretning om foreningens virksomhed for 2013. Beretning 2013 1 Medlemmer: Foreningen har pr. 31. december 2013 i alt 215 medlemmer, hvilket er en afgang på 2 medlemmer i forhold til 31. december 2012. Antal medlemmer er d.d. stadig 215. Antal medlemmer

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Esmat Guindy Henrik Knudsen Afbud fra: 4.

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Godt 60 forældre, ledere og spejdere var med på forældreweekend på Høbjerghus, hvor rådsmødet foregik i forbindelse med

Læs mere

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub 1. Valg af dirigent - Hovedbestyrelsen foreslog advokat Jens Hjortskov, (JH) som blev valgt uden modkandidater. - JH konstaterede at generalforsamling var

Læs mere

NEFROLOGISK KLINIK P Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS

NEFROLOGISK KLINIK P Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS NEFROLOGISK KLINIK P Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS ÅRSBERETNING 2013 1 Indhold 1.0 Forord klinikledelsen om årets tiltag... 4 2. Lægestaben... 5 2.1 Lægeuddannelsen ved Nefrologisk Klinik P Rigshospitalet...

Læs mere

4 DASINFO. Oktober 2009 17. Årgang. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

4 DASINFO. Oktober 2009 17. Årgang. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 4 DASINFO Oktober 2009 17. Årgang Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin DASAIM Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Tlf. 3545 6602 Fax 3545 2950 E-mail: bestyrelsen@dasaim.dk

Læs mere

Evaluering af Vagtprojektet

Evaluering af Vagtprojektet Evaluering af Vagtprojektet Udfordringer relateret til yngre lægers vagtarbejde på hospitalerne i tidsrummet 20.00 08.00 Christina Holm-Petersen Dansk Sundhedsinstitut Måned 2007 Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Beretning for Kemilærerforeningen 2007-2008

Beretning for Kemilærerforeningen 2007-2008 Beretning for lærerforeningen 2007-2008 1. Foreningen og medlemmerne lærerforeningens medlemstal har været næsten konstant gennem de senere år. Således var der den 1. juni 2008 681 medlemmer, hvoraf 398

Læs mere

NEFROLOGISK KLINIK P - KLINIKKEN PÅ TVÆRS. Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS

NEFROLOGISK KLINIK P - KLINIKKEN PÅ TVÆRS. Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS NEFROLOGISK KLINIK P - KLINIKKEN PÅ TVÆRS Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS ÅRSBERETNING 2011 1 Klinik P s organisationsdiagram 2 NEFROLOGISK KLINIK P - KLINIKKEN PÅ TVÆRS Indholdsfortegnelse 1.0 Forord

Læs mere