Referat af arbejdsgruppemøde den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03"

Transkript

1 Referat af arbejdsgruppemøde den Tilstede: Fraværende: Jens Peter Garne Esbern Friis Christen Axelsson Hanne Galatius Anne Petersen Ole Muchardt Henrik Flyger Joan Ravnsbæk (Til en del af mødet) Dan Kryh Hanne Kjeldsen (HK) 1. Referatet fra sidst blev godkendt. 2. Der er oprettet en foreningskonto under navnet Dansk Mamma Kirurgisk Selskab v/henrik Flyger. Konto nummer i Lån & Spar Bank. Denne konto benyttes til betaling af arbejdsgruppens udgifter. 3. Herefter gennemgås de lovtekster der blev diskuteret. Første ændringer i 3. Love for Dansk Mamma Kirurgisk Selskab (DMKS) 1 Dansk Mamma Kirurgisk Selskab har som formål at samle danske læger med særlig interesse for mammas sygdomme, og skabe et forum for det multidisciplinære samarbejde i forbindelse med diagnostik, behandling og rehabilitering af patienter med mammalidelser. Selskabet skal virke for fremme af al forskning med relation til brystets sygdomme, herunder basalforskning, klinisk forskning, teknologivurdering og kvalitetssikring. Desuden skal selskabet søge at fremme kendskabet til resultaterne af en sådan forskning ved afholdelse af videnskabelige møder og ved gennemførelse af postgraduat undervisning. Selskabet repræsenterer medlemmerne over for tilsvarende udenlandske sammenslutninger under navnet Danish Society of Breast Surgery og vil formidle kontakt til udenlandske søsterselskaber. 2 Medlemskab af Dansk Mamma Kirurgisk Selskab opnås efter skriftlig ansøgning til bestyrelsen. Bestyrelsen kan herefter som Stk.1. ordinære medlemmer optage læger med dansk autorisation. Som ekstraordinære medlemmer uden stemmeret eller valgbarhed optage 1. Læger med udenlandsk autorisation og midlertidig dansk autorisation.

2 2. Videnskabelige og tekniske medarbejdere med akademiske kvalifikationer svarende til lægeembedseksamen, hvis arbejde har relation til selskabets formålsparagraf. 3. Firmaer med tilknytning til det mastologiske fagområde. Stk.2. Æresmedlemmer og korresponderende medlemmer kan optages efter forslag fra bestyrelsen og godkendelse af generalforsamlingen. Stk.3. Udmeldelse skal ske skriftlig til kassereren og bliver effektiv førstkommende 1. januar. Stk.4. Forslag om eksklusion af et medlem kan fremsættes af bestyrelsen eller ¼ af medlemmerne. Beslutningen om eksklusion tages op på en generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling. Stk.5. Som udmeldt betragtes den der ikke har betalt kontingent i 2 år. Genoptagelse kan kun ske ved betaling af restancen 3 Kontingent for ordinære medlemmer fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling efter forslag fra bestyrelsen. Ekstraordinært kontingent kan pålægges medlemmerne, når det vedtages på en generalforsamling, på hvis dagsorden det har været opført. Æresmedlemmer og korresponderende medlemmer er kontingentfrie. Ordinære medlemmer, der er fyldt 67 år eller er afgået fra deres stilling p.g.a. alder eller sygdom, er kontingentfrie. Kontingentet for firma medlemmer fastsættes efter særlig forhandling mellem bestyrelsen og firmaerne. Regnskabet følger kalenderåret. Kontingent opkræves via DADL's registreringsafdeling midt i kalenderåret. 4 For ordinære medlemskaber opnået i anden halvdel af kalenderåret opkræves først kontingent det efterfølgende år. For firma medlemmer opkræves kontingent efter aftale på det tidspunkt hvor medlemskab opnås. Selskabet forpligtes ved underskrift af formanden og kassere i forening. Stk.1. Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle selskabets anliggender. 5 Stk.2. Selskabet ledes af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer. Her ud over en suppleant. Suppleanten deltager i bestyrelsesmøderne, men har ikke stemmeret. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen ved stemmeflerhed blandt selskabets ordinære medlemmer. Ethvert ordinært medlem af selskabet kan vælges til bestyrelsen. Mindst et af bestyrelsens medlemmer skal have speciallægeautorisation i kirurgi, mindst et af bestyrelsens medlemmer skal have speciallægeautorisation i plastikkirurgi og et skal være yngre læge/i uddannelsesstilling. Forslag til bestyrelsesmedlemmer stiles til den siddende bestyrelse, sendes til sekretæren og skal være denne i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

3 Hvis antallet af forslag overstiger antallet af ledige bestyrelsespladser, skal der foretages skriftlig afstemning blandt selskabets ordinære medlemmer. På hver stemmeseddel må maksimalt opføres det antal navne der er ledige bestyrelsespladser. Når der er valg af ny formand, vælges denne først og særskilt. Herefter vælges de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Hvert år vælges 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer. Valg til bestyrelsen gælder for 2 år. Umiddelbart genvalg kan finde sted en gang. Senere nyvalg er mulig. Generalforsamlingen vælger 2 revisorer og en revisorsuppleant. Valget gælder for 2 år og genvalg kan finde sted. Nyvalgte medlemmer træder i funktion umiddelbart efter generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær. Under vakance i formandsposten fungerer næstformanden som formand indtil første ordinære generalforsamling. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Selskabet holder generalforsamling en gang årligt. Generalforsamlingen skal indvarsles mindst 6 uger forud. Dagsorden og revideret regnskab fremsendes senest 14 dage forud. 6 stk. 2. Dagsordenen skal indeholde følgende faste punkter: valg af dirigent formandens beretning kassereren fremlægger det reviderede regnskab fastlæggelse af kontingent beretning fra stående udvalg og råd valg eventuelt, herunder kan ikke behandles emner der skal til afstemning. Andre emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sekretæren i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen for at kunne optages på dagsordenen. stk. 3. Generalforsamlingen vælger dirigenten ved simpel stemmeflerhed. stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest 6 uger efter, at mindst 25 medlemmer over for bestyrelsen har fremsat skriftlig motiveret begæring herom. Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles mindst 14 dage forud. stk. 5. Der kan stemmes ved hjælp af fuldmagt, som fremsendes direkte til bestyrelsen. Denne skal være sekretæren i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen. stk. 6. Sekretæren udsender til medlemmerne referat af generalforsamlingen senest 8 uger efter dens afholdelse. 7 Stk. 1. Selskabet kan efter opfordring fra DKS og Sundhedsstyrelsen påtage sig at nedsætte stående udvalg efter retningslinierne angivet i stk.2, stk.3 og stk.4.

4 Stk. 2. Generalforsamlingen vælger det råd, der i henhold til lægelovens 14 over for Sundhedsstyrelsen afgiver sagkyndig vurdering af ansøgere til ledende lægestillinger i fagområdet mammakirurgi. Rådet består af 3 medlemmer og 3 personlige suppleanter, der alle skal være ansat som overlæge inden for fagområdet mammakirurgi. Forslag til medlemmer af, subsidiært suppleanter til 14 rådet stiles til bestyrelsen, sendes til sekretæren og skal være denne i hænde senest én uge før generalforsamlingen. Medlemmer af rådet vælges ved skriftlig afstemning. Der må på hver stemmeseddel højst opføres det antal navne, der svarer til ledige pladser i rådet. Medlemsposterne besættes med de medlemmer, der har fået det højeste antal stemmer. Herefter vælges suppleanterne efter samme retningslinier. Medlemmernes og suppleanternes funktionstid er 4 år. Umiddelbart genvalg kan finde sted én gang. Senere nyvalg er muligt. stk. 3. Med samme fremgangsmåde vælges de to kirurgiske medlemmer til Forretningsudvalget i Danish Breast Cancer Cooperative Group (DBCG). Medlemmernes funktionstid er 4 år. Umiddelbart genvalg kan finde sted én gang. Senere nyvalg er muligt. stk. 4. Generalforsamlingen vælger som tilforordnede for Sundhedsstyrelsens specialistnævn 2 medlemmer, der skal være fastansatte overlæger inden for fagområdet mammakirurgi. Valgene gælder for 4 år, genvalg kan finde sted. Selskabet er tilknyttet Dansk Kirurgisk Selskab og repræsenteres heri af formanden. Eventuelle yderligere repræsentanter udpeges af bestyrelsen. Udvalg til afgrænsede opgaver. 8 9 Bestyrelsen kan under ansvar over for generalforsamlingen nedsætte udvalg til afgrænsede opgaver. Sådanne udvalg kan ligeledes nedsættes såfremt mindst 25 medlemmer skriftlig overfor bestyrelsen udtrykker ønske herom. Udvalgets formand udpeges af bestyrelsen. Efter bestyrelsens nærmere bestemmelse aflægger Selskabets formand eller udvalgets formand beretning ved generalforsamlingen. Permanente udvalg. Medlemmerne udpeges enkeltvis på den ordinære generalforsamling ved simpel flertalsbeslutning. Skriftlig afstemning skal anvendes, hvis ønske herom fremsættes. Udvalgets medlemstal og de specielle interesser, der skal repræsenteres, bestemmes af generalforsamlingen. Om nødvendigt kan andre sagkyndige end medlemmer fra Dansk Mamma Kirurgisk Selskab (evt. ikke læger) indvælges. Et medlem af Selskabets bestyrelse skal have sæde i udvalget. Udvalgsmedlemmer vælges for 3 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Udvalget bestemmer selv sin forretningsorden. Udvalgenes formænd aflægger beretning ved generalforsamlingen.

5 10 Ændringer af Dansk Mamma Kirurgisk Selskabs love kan kun ske på den ordinære generalforsamling, hvor mindst halvdelen af de ordinære medlemmer er til stede, og hvor mindst 2/3 stemmer for ændringerne. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, fordi det fornødne antal medlemmer ikke har givet møde, indkalder bestyrelsen snarest muligt til en ny generalforsamling, der indkaldes jævnfør lovenes 6 stk 4. Denne generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af mødte medlemmer. Vedtagelse kræver også her 2/3 majoritet. 13 Selskabets opløsning kan kun finde sted efter at være vedtaget på en generalforsamling, på hvis dagsorden den har været opført. Før opløsningen er gyldig, skal den godkendes med 2/3 majoritet ved urafstemning blandt selskabets ordinære medlemmer. Eventuelle midler ved opløsning af Dansk Mamma Kirurgisk Selskab tilfalder DKS efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse. Arbejdsgruppen takker BMS for sponsering af mødet. Næste møde klokken Mødestedet vil blive fremsendt senere, idet der søges sponsering til udgifter til rejseudgifter og mødelokale. Referat Henrik Flyger

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Disse love og vedtægter for Dansk Camping Union er senest blevet revideret i 2007 og vedtaget på Dansk Camping Unions ordinære Repræsentantskabsmøde

Disse love og vedtægter for Dansk Camping Union er senest blevet revideret i 2007 og vedtaget på Dansk Camping Unions ordinære Repræsentantskabsmøde LOVE OG VEDTÆGTER Disse love og vedtægter for Dansk Camping Union er senest blevet revideret i 2007 og vedtaget på Dansk Camping Unions ordinære Repræsentantskabsmøde 18. april 2009. DCU-Huset 1. juli

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013. Afstemning foretages for hver enkelt paragraf

Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013. Afstemning foretages for hver enkelt paragraf Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013 Afstemning foretages for hver enkelt paragraf 1 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Dansk Radiologisk Selskab (Danish Society of Radiology, Société Danoise de Radiologie).

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere