Bestyrelse Efter generalforsamlingen d.2. maj 2014 har Dansk Nefrologisk Selskabs bestyrelse været sammensat som følger:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelse Efter generalforsamlingen d.2. maj 2014 har Dansk Nefrologisk Selskabs bestyrelse været sammensat som følger:"

Transkript

1 Dansk Nefrologisk Selskab. Formandens beretning 2014/2015 Medlemmer Selskabets medlemstal inklusiv firmamedlemmer er er aktuelt 347. Bestyrelse Efter generalforsamlingen d.2. maj 2014 har Dansk Nefrologisk Selskabs bestyrelse været sammensat som følger: Lisbet Brandi, Nordsjællands Hospital (formand); Thomas Elung-Jensen, Rigshospitalet (næstformand); Susanne Bro, Rigshospitalet; Jan Carstens, Odense Universitetshospital; Henrik Birn, Århus Universitetshospital; Niels Henrik Buus, Ålborg Universitetshospital. Sekretær er Ditte Hansen, Roskilde-Køge Hospital Bestyrelsen har taget initiativ til at revidere/modernisere Selskabets vedtægter. Forslag til den reviderede version fremlægges på årets generalforsamling. Den 2.maj 2015 blev Foreningen af Yngre Nefrologer (YN) stiftet. Jfr YN s vedtægter hører foreningen under DNS. Initiativet er taget af en gruppe yngre nefrologer. Det hilses meget velkomment af bestyrelsen i DNS Sekretariatsfunktion og hjemmeside, DNS hjemmesiden hedder Hjemmesiden ajourføres løbende ved en stor indsats fra Webmaster sygeplejerske Mona Klausen Storm, Odense Universitetshospital. Hjemmesiden indeholder relevante informationer for selskabets medlemmer, herunder møder, rapporter, arbejdsgrupper og sponserer. Bestyrelsen har valgt at følge anbefalingerne fra LVS og lagt habilitetserklæringer ud på hjemmesiden. YN har fået sit eget faneblad DNS har for nogle år siden oprettet en Face-book side Danish Society of Nephrology. De sociale medier har fået større betydning for promovering af aktiviteter og bestyrelsen har derfor i 2015 været mere aktiv ift at lægge nyheder og mødeinformationer op på den også. Der er kontakt til YN mhp hvordan de ser denne side kunne bruges mere optimalt. Alle medlemmer opfordres til at gå ind og tilmelde sig siden ( synes godt om ) mhp automatisk at få en notifikation når der kommer nyt opslag. Hvis der er interesse, vil der kunne oprettes chat-rooms og diskussionsgrupper på denne også. Bestyrelsen arbejder videre med hvordan de sociale medier i 2015/2016 kan blive en større og bedre del af DNS internetaktivitet. Selskabets sekretær Ditte Hansen har varetaget sekretærfunktioner for medlemmer og bestyrelse og ført selskabets regnskab. Der er etableret professionel sekretærhjælp fra nefrologisk ledelsessekretær Marianne Prieme, Nordsjællands Hospital, finansieret dels af Selskabet og ved opgaver for Registerudvalget af RKKP (Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram).

2 Regnskab Selskabets økonomi er tilfredsstillende med vanlig mødeaktivitet og en række igangværende arbejdsgrupper. Der henvises til regnskabet for Medlemskontingent kan holdes uændret. Selskabets egen kapital var kr ved udgangen af Ved udgangen af 2013 var egen kapitalen kr. En difference på ,06 som ud over mindre fluktuationer i ud og indgifter kan forklares ved ekstraordinær overførsel til forskningsfonde af kr samt et mindre underskud ved årsmødet på kr Arbejdsgrupper 1. Lipidsænkende behandling ved forskellige grader af nedsat nyrefunktion. Gruppen har afsluttet sit arbejde og er lukket ned. 2. Metoder til vurdering af nyrefunktion. Gruppen har næsten afsluttet deres arbejde. Udkastet har været præsenteret ved et videnskabeligt møde. Der indkom enkelte forslag til ændringer som vil blive indarbejdet inden endelig udgivelse. Indtil videre er der kun planer om en elektronisk udgave. Det færdige resultater vil kunne findes på selskabets hjemmeside under publikationer snarest 3. Tværfagligt landsdækkende udvalg vedr. palliation og maximal medicinsk uræmibehandling (MMU) Overlæge Inge Eidemak PhD skriver: Udvalget blev grundlagt i 2012 med henblik på at følge op på de to rapporter Anbefalinger for den palliative indsats 2011 (Sundhedsstyrelsen) og Maximal medicinsk uræmibehandling (MMU) og palliation i nefrologien 2012 (DNS) Udvalgets medlemmer er følgende: Ålborg Overlæge Birthe Thørring og sygeplejerske Jytte Boll Århus Overlæge Jens Kristian Madsen og sygeplejerske Tove Eskildsen Fredericia Sygeplejerske Mette Riber Odense Overlæge Edin Colic og sygeplejerske Line Stærmose Jensen Hillerød (Esbjerg) Overlæge Lena Helbo Taasti og sygeplejerske Lene Lederballe Herlev Overlæge Elizabeth Krarup og sygeplejerske Lene B. Thomsen Rigshospitalet Overlæge Inge Eidemak og sygeplejerske Gert Engmark Holbæk sygeplejerske Stina Simonsen Theill og sygeplejerske Mariann Overgaard og repræsenterer således alle 5 regioner. Udvalget mødes halvårligt til gensidig orientering, undervisning og planlægning af arbejde i de respektive afdelinger og arbejdsgrupper. På de enkelte afdelinger arbejdes klinisk med forskellige aspekter af problemstillingen. Alle deltagere tilstræber at opnå teoretisk kompetenceudvikling via kurser og kongresdeltagelse. Alle deltagere underviser i egne afdelinger, på efteruddannelseskurser mm., Overlæge Jens Kristian Madsen uddanner sig i England med henblik på at opnå mastergrad i Palliative Care.

3 Udvalget påregner at udgive en ny rapport i foråret 2016 som skal indeholde al opsamlet viden i form af forslag til procedurevejledninger, screeningsværktøjer, pjecer, forskningsprojekter, uddannelse mm. Endelig en 2020 visionsplan. 4) Nefrologiens rolle i Fælles Akut Modtagelser Denne gruppe har eksisteret siden Jesper Juul Larsen er formand. Øvrige medlemmer er Mette Damholt, Michael Strate, Lena Taasti (repræsentant for DNS uddannelsesudvalg), Stine Finsen og Lisbet Brandi (repræsentant for DNS Bestyrelsen). Gruppen arbejder aktuelt særligt med udarbejdelse af et holdningspapir vedr. Håndtering af voksne patienter med etableret eller med formodet risiko for udvikling af akut, nyrefunktions påvirkning, som indlægges via Fælles Akut Modtageafsnit 5) Glomerulonefritis Arbejdsgruppen er godkendt af DNS med deltagelse af Wladimir Szpirt, Jon W. Gregersen, Gert Nielsen, Edin Covic, Per Ivarsen, Troels Ring og Henrik Birn. Gruppens Opgave bliver at afdække mulighederne for etablering af nationale guidelines indenfor udredning og behandling af vaskulitis og glomerulonefritis, og at undersøge mulighederne for at etablere en landsdækkende, klinisk database på området. Arbejdsgruppen forventes at aflevere en rapport i Dansk Nefrologis historie bliver beskrevet af en arbejdsgruppe bestående af Hans Erik Hansen, Hans Ejlif Jørgensen, Svend Strandgaard, Niels Henrik Von Holstein-- Rathlou, Niels A Larsen og lektor Ole Frederiksen. Arbejdsgruppen forventer at præsentere en udvalgt del af deres arbejde ved årsmødet Det endelige resultat forventes publiceret som en E-bog 7. Revision af specialeplan Bente Jespersen, Anne-Lise Kamper og Lisbet Brandi har repræsenteret DNS i gruppen nedsat af Sundhedsstyrelsen vedr revision af Specialeplanen. Gruppen har færdiggjort sit arbejde men endelig tilbagemelding fra SST hvorvidt den vedtages i den reviderede form afventes Videnskabelige møder 1. DNS Årsmøde 2.-3.maj 2014 i Århus Som det fremgår af referat fra Årsmødet på hjemmesiden var der stor tilslutning til mødet. Bestyrelsen og i særdeleshed den videnskabelige sekretær Henrik Birn takkes for en fremragende indsats og et velgennemført møde. 2. Eftermiddagsmøde , Odense med temaet Hypertension and the Kidney. Mødet var arrangeret i samarbejde med Dansk Hypertensionsselskab og omhandlede renal denervering,

4 renovaskulær hypertension og betydningen af salt ved CKD. Jan Carstens indgik som DNS repræsentant i planlægningen af mødet. 3. Heldagsmøde torsdag den 30. oktober 2014 kl 12-18, Rigshospitalet med temaerne Koagulopati og anti-koagulation ved nyresygdom, arrangeret af Susanne Bro og Thomas Elung- Jensen, og Præsentation af rapporten Kronisk nyresygdom, glomerulær filtrationsrate og albuminuri. Analysemetoder og klinisk vurdering, arrangeret af Henrik Birn i samarbejde med arbejdsgruppen. Det var som noget nyt et heldagsmøde fra kl 12 til 18. Bestyrelsen havde gjort dette mhp at afprøve om det ville øge antallet af deltagere. Der deltog ca 80 personer, hvilket er mere end ved de korte møder. Bestyrelsen arbejder videre med tanken om et længerevarende møde hvert efterår. Aktuelt er planlagt et heldagsmøde 8. oktober Eftermiddagsmøde , Skejby med temaet Renal amyloidose arrangeret af Henrik Birn. Dr Julian Gillmore fra National Amyloidosis Center i London holdt foredrag om den nyeste udvikling indenfor diagnosticering af amyloidose, efterfulgt af Dr Morten Salomo fra Hæmatologisk afdeling Rigshopitalet som fortalte om diagnosticering og behandling af AL amyloidose. Sluttelig blev der fremlagt cases vedrørende monoclonal gammopati ved Dr Niels Frost fra Hæmatologisk afdeling, Århus Sygehus; Dr Per Ivarsen fra nefrologisk afdeling, Skejby Sygehus samt Dr Søren Plamelund Kragh fra Patologisk afdeling Århus Universitetshospital Dansk Nefrologisk Selskabs Forskningsfond og Rejsefond 2015 Der var i alt 24 rettidigt indsendte ansøgninger til DNS Forskningsfond, heraf 19 ansøgninger om projektstøtte og 5 ansøgninger om rejselegater. Der blev uddelt kr til 10 projekter og 4 rejseansøgninger. Desuden bevilgedes kr. fra DNS Forskningsfond til DNS til foredrag og videnskabelige møder i DNS regi. Til den samlede uddeling bidrager DNS Forskningsfond med kr., idet DNS bestyrelse samtidigt besluttede at supplere med kr. fra DNS driftskonto. Mommsens Legat Bestyrelsen har besluttet at tildele Selskabets hædersbevisning i 2015 til professor overlæge dr. med Jeppe Hagstrup Christensen Ålborg Universitets Hospital og afdelingslæge PdD Mads Hornum, Rigshospitalet Claus Bruns forelæsningsfond Fonden har grundet manglende afkast ikke uddelt midler gennem flere år. Da omkostninger forbundet med fondens administration således ikke giver sig udslag i mulige uddelinger, er det besluttet at ophæve fonden. Fondens egenkapital vil anvendes iht fondens formål i løbet af de kommende 3 år. Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister (DNSL)

5 Danske Regioner har gennem RKKP givet en treårig bevilling , der samlet udmøntes med kr i 2015, hvor kr går til aflønning af registeransvarlig James Heaf og kr til sekretærbistand. I 2013 blev der opnået en særbevilling på kr fra RKKP til et indledende arbejde mhp. etablering af et register omfattende kronisk nyresyge, der endnu ikke er i erstatningsterapi. Gruppen, der har arbejdet med dette CKD register består af Henrik Birn, Lisbet Brandi, Bo Feldt Rasmussen, Sonja Wehberg (statistiker fra KCS) og Line Riis Jølving (epidemiolog fra KCS). Der blev etableret et samarbejdet med DAK-E (Dansk Almenmedicinsk KvalitetsEnhed), som dog foreløbigt afventer en afklaring af, hvilke data der i givet fald lovligt vil kunne anvendes i et sådant register. Henrik Birn har på vegne af gruppen ansøgt Nyreforeningens Forskningsfond om midler til at fortsætte arbejdet med registrering af kronisk nyresyge, i første omgang med forskningssigte. Afdelingernes indrapportering af data er tilfredsstillende Der er i 2014 udleveret data til 5 forskningsprojekter efter godkendelse af Registerudvalget. Som noget nyt vil ansøgningsskemaet fremadrettet i en forkortet udgave for godkendte udtræk fra DNSL blive publiceret på hjemmesiden. Dette for at sikre at 2 grupper ikke uforvarent kommer til at arbejde med de samme data Årsrapport 2014: Alle centre har afsluttet indberetning for 2014, så rapporten forventes at kunne præsenteres til Årsmødet. Stor tak til afdelingernes registeransvarlige sekretærer og læger. Data er valide og til stor nytte, også I stigende grad til forskningsprojekter. Medlemmerne vil få henvendelse, når Årsrapporten er tilgængelig på hjemmesiden. Som sidste år udkommer først en blå rapport med de indikatorer, vi er pligtige til at levere, og senere en rød rapport med flere detaljer og særrapporter efter medlemmernes og Registerudvalgets ønsker. Den nefrologiske speciallægeuddannelse Rekruttering: Søgningen til introduktionsstillinger og hoveduddannelsesforløb i nefrologi er tilfredsstillende. Rekrutteringskurserne i Sandbjerg, som Thomas Elung Jensen og Mette Brimnes Damholt tilrettelægger er fortsat velbesøgte og med gode evalueringer. Denne aktivitet fortsætter. Seneste kursus fandt sted sted januar Specialespecifikke kurser: Hovedkursusleder er Peter Clausen, Rigshospitalet, der tilsikrer, at alle læger i speciallægeuddannelse har mulighed for at få de nødvendige kurser effektueret af delkursusledelser. Kommende kurser annonceres på hjemmesiden. Sekretær Birgitte Rasmussen, Aalborg, er hovedkursusledersekretær. Koordinerende uddannelsesudvalg Sammensætning og mødereferater fremgår af hjemmesiden. Særlig fremhæves at den elektroniske logbog er implementeret og anvendes fra1. marts 2015.

6 Der pågår arbejder i de 3 uddannelsesregioner med at justere uddannelsesprogrammerne efter den nye målbeskrivelse. Udvalget arbejder med en visionsplan vedr efteruddannlese af speciallæger i nefrologi. Den forventes fremlagt og diskuteret ved et medlemsmøde i 2015 Udvalget takkes for et stort og vigtigt arbejde. Nyt fra UEMS (European Union of Medical Specialist) Renal Section. Pernille Mørk Hansen skriver: Ad speciallægeuddannelsen I forlængelse af publiceringen af et fælles europæisk uddannelses program for nefrologiske speciallæger (Clin Kidney J (2013) 0: 1 6), arbejdes der aktuelt på en publikation omkring, hvilke krav der bør stilles til en uddannelsesgivende afdeling. Første udkast har været i høring. Den fælles europæiske muliple choice eksamination (MCE), der kan indgå som led i speciallægeuddannelsen i nefrologi, forventes først at kunne være et tilbud fra Der er nedsat et Question Writing Board et Examination Setting Board og et Standard Setting Board. Fra Danmark deltager overlæge Martin Egfjord, RH, i Question Writing Board. Ad kvalitetssikring af efteruddannelsen af speciallæger Behovet for CME (international akkreditering af Continuing Medical Education ) reviewers er øget. I 2014 er tre nye reviewere blevet valgt.. Øvrige I 2014 blev der oprettet en tematisk føderation for hypertension. Med en tidsramme på 5 år har man nedsat en arbejdsgruppe til at vurdere den lægelige praksis på området. Gruppen har i 2015 anmodet om, at en repræsentant fra den nefrologiske sektion deltager i arbejdet. Nationale kliniske retningslinjer DNS har gennem Lægevidenskabelige Selskaber genindmeldt at vi ønskede at udarbejde vores første nationale kliniske retningslinje om "Maksimal medicinsk uræmibehandling (MMU) og palliativ indsats i nefrologi. Endnu engang er vi ikke blandt de udvalgte. Antallet har været meget begrænset og der er ikke afsat flere midler fra Sundhedsstyrelsen hverken til udarbejdelse af nye eller vedligeholdelse/revision af de eksisterende. DNS bestyrelse har forholdt sig til dette ved et bestyrelsesmøde 26/ Der var enighed om at DNS løbende udvikler nye vejledninger og guidelines, hvor der skønnes behov og mulighed. Disse findes på DNS hjemmeside. DNS vil gerne støtte arbejdet med guidelines og såfremt en gruppe har interesse for at lave nefrologiske guidelines i DNS regi, kan de henvende sig til bestyrelsen. Bestyrelsen skønner dog, at der ikke for nuværende er ressourcer til at udarbejde og løbende vedligeholde generelle retningslinier dækkende hele nefrologien. Der oprettes fane på hjemmesiden med samling af danske guidelines samt link til relevante internationale guidelines.

7 Dansk Selskab for Intern Medicin DSIM er paraplyorganisation for de medicinske specialer. Susanne Bro repræsenterer DNS og er næstformand for DSIM. Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at deltage i DSIM Årsmøder, der giver mulighed for opdatering af viden om de andre medicinske specialer og inspiration til vores involvering og bidrag til behandling af medicinske patienter. Ved årsmødet 27. marts 2015, der i år drejede sig om inflammatoriske tilstande, bidrog DNS med et indlæg af Overlæge PhD Per Ramløv Ivarsen om Renal Inflammation Samarbejde med Nyreforeningen Nyreforeningens Forskningsfond: My Svensson fra Dansk Transplantationsselskab og Lisbet Brandi har assisteret Nyreforeningen 15. januar 2015 i vurdering af ansøgere til Nyreforeningens forskningsfond. Der var mange gode ansøgninger. Uddelingen finder sted ved Nyreforeningens 40 års jubilæum 25. april 2015 på Vejle Center Hotel. Fælles strategi mod nyresygdom: Der stiles mod halvårlige møder mellem formandskaberne for DNS og Nyreforeningen. Der har været afholdt et møde med deltagelse af Ditte Hansen og Lisbet Brandi, hvor vi bekræftede hinanden i at vi også efter formandsskift i DNS ønskede et forsat samarbejde. Hillerød, den 14. april 2015 Lisbet Brandi Formand Dansk Nefrologisk Selskab

Formandens beretning 2006/2007

Formandens beretning 2006/2007 Formandens beretning 2006/2007 1 Efter generalforsamlingen 9. april 2006 har Dansk Nefrologisk Selskabs bestyrelse været sammensat som følger: Hans Dieperink, Odense Universitetshospital (formand) Jens

Læs mere

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER:

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER: DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN DSIM BL.A. I DETTE NUMMER: 3 Leder: Vi skal ikke oprette et nyt akut medicinsk speciale 7 Generalforsamling den 16. november 2005 34 Hagedorn-Prisen den 3. marts 2006 36

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

DSG Dansk Selskab for Geriatri

DSG Dansk Selskab for Geriatri Dagsorden Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 15. marts 2013 Tid 9.00-11.30 Sted First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C 1. Velkomst og valg

Læs mere

Referat af generalforsamling i DNS den 29. marts 2014 i Vejle

Referat af generalforsamling i DNS den 29. marts 2014 i Vejle Referat af generalforsamling i DNS den 29. marts 2014 i Vejle 1. Valg af dirigent Jesper Gyllenborg blev valgt til dirigent. 2. Formandens beretning Mads Ravnborg startede med at opsummere medlemssituationen:

Læs mere

Afdelingslæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø Tlf.: 35 35 75 36 FAX: 35 45 34 47 E-mail: best@drs.

Afdelingslæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø Tlf.: 35 35 75 36 FAX: 35 45 34 47 E-mail: best@drs. 2005 nr.2 april DRS bestyrelse 2003-2005 Formand Birthe Højlund Bech Overlæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø Tlf.: 35 45 22 99 FAX: 35 45 34 47 E-mail: formand@drs.dk

Læs mere

2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling... 12 2.2 Program for Årsmødet 2012... 17

2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling... 12 2.2 Program for Årsmødet 2012... 17 1 1. FORMANDENS BERETNING... 3 1.1 DPS struktur... 3 1.2 Medlemmer... 3 1.3 Medlemsmøder... 4 1.4 Bestyrelsen pr. 1. januar 2013... 4 1.5 Bestyrelsens arbejde 2012... 4 1.5.1 Bestyrelsesmøder... 4 1.5.2

Læs mere

ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014

ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014 ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014 I året der er gået har fokus i anæstesiudvalget været at færdiggøre de igangsatte rekommandationer. Således er der i foråret kommet rekommandation for Anlæggelse af centralt

Læs mere

NEFROLOGISK KLINIK P Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS

NEFROLOGISK KLINIK P Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS NEFROLOGISK KLINIK P Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS ÅRSBERETNING 2013 1 Indhold 1.0 Forord klinikledelsen om årets tiltag... 4 2. Lægestaben... 5 2.1 Lægeuddannelsen ved Nefrologisk Klinik P Rigshospitalet...

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab

Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab 20. maj 2014 Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab Lørdag d. 3. maj, 2014 kl. 12.30 Emil Aarestrup Auditoriet, Klinikbygningen, Odense Universitetshospital 1. Valg af dirigent:

Læs mere

DOS BULLETIN WWW.ORTOPAEDI.DK

DOS BULLETIN WWW.ORTOPAEDI.DK DOS BULLETIN OKTOBER 2012 41. ÅRGANG FORORD.........................................................3 DOS KONGRESSEN 2012 - OVERSIGT...................................5 LISTE OVER UDSTILLERE.............................................6

Læs mere

DOS BULLETIN ÅRSMØDET 2004... 3 LEDER... 8 MSEC-PORTALEN... 10 REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I UDVALG I DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB...

DOS BULLETIN ÅRSMØDET 2004... 3 LEDER... 8 MSEC-PORTALEN... 10 REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I UDVALG I DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB... DOS BULLETIN NR. 4 JUNI 2004 33. ÅRGANG ÅRSMØDET 2004............................. 3 - INDKALDELSE AF FOREDRAG OG POSTERS........ 4 - ABSTRACTS OG POSTERE.................... 5 - FOREDRAGSKONKURRENCE...................

Læs mere

DOS Bulletin DOS Kongressen 2014

DOS Bulletin DOS Kongressen 2014 DOS Bulletin Oktober 2014 43. årgang DOS Kongressen 2014 Radisson Blu Scandinavia Hotel 22.-24. oktober www.ortopaedi.dk DOS Kongressen 2014 1 DOS Bulletin Udgiver Dansk Ortopædisk Selskab Lyngskrænten

Læs mere

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesinternat 2015 referat Dato og Tid: 11/1 kl. 12 12/1 kl. 15.00 Sted: Hotel Hesselet, Nyborg. Referent: Deltagere:

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesinternat 2015 referat Dato og Tid: 11/1 kl. 12 12/1 kl. 15.00 Sted: Hotel Hesselet, Nyborg. Referent: Deltagere: Side 1 DASAIM Bestyrelsesinternat 2015 referat Dato og Tid: 11/1 kl. 12 12/1 kl. 15.00 Sted: Hotel Hesselet, Nyborg Referent: RS / TL Deltagere: Tina Calundann (TC), Rikke Borre Jacobsen (RBJ), Kim Garde

Læs mere

Bilag: Hjælpeskemaer til den individuelle uddannelsesplan

Bilag: Hjælpeskemaer til den individuelle uddannelsesplan Indholdsfortegnelse: A. Præsentation af Roskilde Sygehus a. Medicinsk afdeling på Roskilde Sygehus b. Præsentation af nefrologisk sektion c. Vagtforhold d. Arbejdstider e. Konferencer, undervisning og

Læs mere

JANUAR 2002 10. ÅRGANG

JANUAR 2002 10. ÅRGANG DA Dansk Selskab for INFO Anæstesiologi og Intensiv Medicin Referat fra generalforsamlingen 7 Anæstesi på Grønland 18 Internationalt CEP-kursus 22 DASAIM uddannelsespris 24 Samarbejde med industrien 26

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom Hypertension Akut nyresvigt Immunologiske sygdomme Transplantation Dialyse og andre maskinelle behandlinger Maksimal medicinsk uræmibehandling og

Læs mere

DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1. April 2011

DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1. April 2011 DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1 DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY April 2011 Indhold: Formandens beretning 3 Referat fra generalforsamling i DRS 5 DRS regnskab 2010 9 DRS budget 2011 11 Udvalgsberetninger

Læs mere

Nord-KAP Handleplan 2011

Nord-KAP Handleplan 2011 Nord-KAP Handleplan 2011 Nord-KAP Østre Allé 91 9000 Aalborg Tlf: 98 77 10 40 Fax: 98 15 10 37 Mail: nordkap@rn.dk Internet: www.nordkap.rn.dk Indholdsfortegnelse. FORORD:... 4 LÆSEVEJLEDNING:... 4 INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Indhold... 2 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 11 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16

Indhold... 2 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 11 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16 Årsrapport 2013 Indhold Indhold... 2 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 5 Aktiviteter... 6 Monitorering... 6 Hjemmeside... 7 Forskningsprojekter...

Læs mere

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer.

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Bestyrelsen. Efter sidste generalforsamling bestod bestyrelsen

Læs mere

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN SPECIALLÆGEUDDANNELSEN status og perspektivering 2012 Speciallægeuddannelsen - Status og perspektivering Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Årsberetninger 12 Generalforsamling 2002 4 Abstracts til årsmødet 23 Rekommandationer 40 Studierejser til Kina 45 OKTOBER 2002 10.

Årsberetninger 12 Generalforsamling 2002 4 Abstracts til årsmødet 23 Rekommandationer 40 Studierejser til Kina 45 OKTOBER 2002 10. DA Dansk Selskab for INFO Anæstesiologi og Intensiv Medicin Årsberetninger 12 Generalforsamling 2002 4 Abstracts til årsmødet 23 Rekommandationer 40 Studierejser til Kina 45 OKTOBER 2002 10. ÅRGANG 4 DASAIM

Læs mere

NEFROLOGISK KLINIK P - KLINIKKEN PÅ TVÆRS. Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS

NEFROLOGISK KLINIK P - KLINIKKEN PÅ TVÆRS. Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS NEFROLOGISK KLINIK P - KLINIKKEN PÅ TVÆRS Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS ÅRSBERETNING 2011 1 Klinik P s organisationsdiagram 2 NEFROLOGISK KLINIK P - KLINIKKEN PÅ TVÆRS Indholdsfortegnelse 1.0 Forord

Læs mere

Indholdsfortegnelse: B. Præsentation af Rigshospitalet a. Præsentation af nefrologisk afdeling b. Præsentation af endokrinologisk klinik

Indholdsfortegnelse: B. Præsentation af Rigshospitalet a. Præsentation af nefrologisk afdeling b. Præsentation af endokrinologisk klinik Indholdsfortegnelse: A. Præsentation af Holbæk Sygehus a. De medicinske afdelinger på Holbæk Sygehus b. Præsentation af nefrologisk afsnit c. Præsentation af de øvrige medicinske afdelinger d. Vagtforhold

Læs mere

DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Formandsberetning 3. Årsmøde 6. Generalforsamling 9. Fotokonkurrence 34

DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Formandsberetning 3. Årsmøde 6. Generalforsamling 9. Fotokonkurrence 34 NR 2 14. ÅRGANG MARTS 2014 DANSK REUMATOLOGI Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab Formandsberetning 3 Årsmøde 6 Generalforsamling 9 Fotokonkurrence 34 Ny RADS behandlingsvejledning for RA 36 Reumatologi

Læs mere

Indhold... 2 Mission... 3 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 10 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16

Indhold... 2 Mission... 3 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 10 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16 Årsrapport 2011 Indhold Indhold... 2 Mission... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 5 Aktiviteter... 6 Monitorering... 6 Hjemmeside... 8

Læs mere

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN 2007 Vejledning for Inspektorordningen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Inspektor; Kvalitetssikring; Kvalitetsudvikling;

Læs mere

4 DASINFO. Oktober 2009 17. Årgang. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

4 DASINFO. Oktober 2009 17. Årgang. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 4 DASINFO Oktober 2009 17. Årgang Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin DASAIM Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Tlf. 3545 6602 Fax 3545 2950 E-mail: bestyrelsen@dasaim.dk

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere