VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening"

Transkript

1 VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej Kolding - Tlf

2 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Kolding Herreds Landbrugsforening. Dens hjemsted er: Kolding Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at virke til landbrugets fremme gennem fagligt oplysningsarbejde, servicevirksomhed og gennem varetagelse af landbrugets erhvervsøkonomiske og erhvervspolitiske interesser. 3 Tilhørsforhold Foreningen er medlem af Landbrug & Fødevarer og den regionale opdeling, der udspringer heraf. 4 Foreningens medlemmer HVEM: Enhver person, som anerkender foreningens formål, kan optages som medlem. Som aktive medlemmer kan optages personer, der er selvstændige erhvervsdrivende, enten som ejere, brugere, sådannes ægtefæller eller andre, der deler ejer - eller brugerfællesskab. Endvidere kan selskaber, optages som aktive medlemmer efter bestyrelsens godkendelse. Andre personer kan optages som interesse medlemmer. INDMELDELSE: Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens kontor. Ved indmeldelsen modtager medlemmet et eksemplar af foreningens vedtægter. UDMELDELSE: Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til foreningens kontor inden 1. december for at have gyldighed fra det følgende regnskabsår. Sker udmeldelsen senere, er medlemmet pligtig til at betale kontingent for det kommende år. KONTINGENT: Medlemskontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen. Kontingentet opkræves hvert år i januar måned og skal være betalt inden 20. januar. For det første medlemskab pr. virksomhed betales der normalt kontingent, medens der for medlemskab nr. 2 betales et reduceret kontingent, hvis størrelse også fastsættes af bestyrelsen. Er kontingentet ikke betalt senest den 1. marts, fortaber medlemmet sine rettigheder. Kvittering for betaling af medlemskontingentet fungerer som medlemsbevis. ÆRESMEDLEMMER: Æresmedlemmer kan optages efter indstilling fra bestyrelsen.

3 VALGBARHED: Alle aktive medlemmer er valgbare, hvis de ikke er fyldt 65 år. 5 Generalforsamlingen Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og fastlægger de overordnede retningslinier for foreningens virksomhed. STEMMERET: Alle medlemmer har ret til at møde og deltage i forhandlingerne på generalforsamlingen. Kun aktive medlemmer har stemmeret. AFSTEMNINGER og AFSTEMNINGSPROCEDURE: Generalforsamlingen kan ved absolut flertal (over halvdelen af de afgivne stemmer blanke stemmer medregnes ikke) træffe gyldig beslutning i de sager, der er opført på dagsordenen. Personvalg foregår ved skriftligt forslag og skriftlig afstemning. Ved formandsvalg skal en person være foreslået af mindst 5 medlemmer for at kunne deltage i afstemningen. Ved afstemninger, hvor der samtidig skal vælges tre eller flere personer, stemmes efter prioritetsmetoden. En stemmeseddel er kun gyldig, såfremt den er påført det antal navne, som svarer til en mere end halvdelen af det antal personer, der skal vælges. Skal der vælges 5 personer påføres 3 navne, og skal der vælges 6 personer påføres 4 navne. Skal der kun vælges en eller to personer, kræves for at opnå valg, at de pågældende opnår absolut flertal. Andre afstemninger foregår skriftligt, såfremt dirigenten, bestyrelsen eller mindst ti medlemmer kræver det, ellers ved håndsoprækning. ORDINÆR GENERALFORSAMLING: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Alle indkaldelser til generalforsamling skal ske med mindst 10 dages varsel gennem bekendtgørelse i de i Kolding Kommunes udgivne dagblade. Derudover udsendes der senest en uge før generalforsamlingen til ethvert aktivt medlem en dagsorden bilagt et eksemplar af foreningens reviderede regnskab og status samt oplysning om, hvorvidt nogle af dem, der er på valg, ikke ønsker at modtage genvalg. DAGSORDEN: Den ordinære generalforsamling skal behandle følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetællere. 3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab med resultatopgørelse og status for det forløbne år. 5. Indkomne forslag. 6. Valg af formand, når formanden er på valg. 7. Valg til bestyrelsen. 8. Valg af revisor. 9. Eventuelt.

4 Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indleveret skriftligt til foreningens kontor senest 1. februar. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal i bestyrelsen eller mindst 50 medlemmer skriftligt og under angivelse af dagsordenen stiller krav herom. Kravet skal fremsættes overfor foreningens formand, og generalforsamlingen skal derefter afholdes senest 1 måned efter kravets fremsættelse. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 10 dages varsel gennem bekendtgørelse i de i Kolding Kommunes udgivne dagblade. Derudover udsendes der senest en uge før generalforsamlingen til ethvert aktivt medlem en dagsorden. Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten. OVERDRAGELSE AF STEMMERETTEN: Et aktivt medlem, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan ved fuldmagt lade sig repræsentere af en stedfortræder. Ingen person kan afgive mere end én stemme. 6 Bestyrelsen Bestyrelsen består af formand og yderligere 10 foreningsvalgte medlemmer samt 1 medarbejdervalgt medlem. VALGPERIODE: De foreningsvalgte bestyrelsesmedlemmerne vælges for en toårig periode på en ordinær generalforsamling, idet der afgår 5 medlemmer hvert år. Formanden vælges for en toårig periode på en ordinær generalforsamling. Det medarbejdervalgte bestyrelsesmedlem vælges for en toårig periode efter samme afstemningsprocedure som for de foreningsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Afgår et medlem af bestyrelsen inden en periodes udløb, foretages der nyvalg for resten af perioden på den nærmest følgende ordinære generalforsamling. BESTYRELSENS KONSTITUERING: Bestyrelsen vælger selv sin næstformand, sin sekretær og sin kasserer. Sekretæren og kassereren, som kan være samme person, kan vælges uden for bestyrelsen. Det medarbejdervalgte bestyrelsesmedlem er menigt medlem. INDKALDELSE OG AFHOLDELSE AF BESTYRELSESMØDER: Bestyrelsen indkaldes skriftlig med mindst 8 dages varsel på begæring af formanden eller 3 medlemmer af bestyrelsen. Med bestyrelsens tilladelse kan foreningens konsulenter deltage i bestyrelsens møder, dog uden stemmeret. Over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger udarbejdes der et skriftligt referat.

5 FORENINGENS DRIFT: Bestyrelsen har ansvaret for ledelsen af foreningen. Den fastsætter selv sin forretningsorden og kan lade nedsætte et forretningsudvalg indenfor bestyrelsen. Endvidere kan bestyrelsen nedsætte faglige udvalg til, under ansvar overfor denne, at behandle løbende sager. Foreningen forpligtes udadtil af bestyrelsen og tegnes ved underskrift af bestyrelsens formand eller næstformand sammen med sekretæren. Ved erhvervelse, salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele enkeltpersoner fuldmagt til at disponere over foreningens driftskonti. 7 Voldgift Tvistigheder mellem foreningens medlemmer på den ene side og foreningen på den anden side afgøres endeligt af en voldgiftsret bestående af 3 personer, hvoraf bestyrelsen udpeger en, vedkommende medlem eller medlemsgruppe en, medens rettens tredje medlem er civildommeren i Kolding, der fungerer som rettens formand. Skulle enten foreningen eller den anden part ikke inden 14 dage efter at have modtaget opfordring til at udpege et medlem til voldgiftsretten, have gjort dette, skal modparten være berettiget til at lade civilretten udmelde den anden voldgiftsmand. Voldgiftsretten skal træde sammen med sit første møde senest 14 dage efter, at alle rettens medlemmer er udpeget. Hver af parterne skal have lejlighed til at afgive to skriftlige indlæg til sagens forberedelse, og til hvert indlægs udarbejdelse gives der en frist på 3 uger. Derefter afholdes der en mundtlig forhandling under anvendelse af de almindelige retsplejeprincipper. Voldgiftsretten skal afsige sin kendelse senest 14 dage efter den mundtlige forhandlings afslutning. Er dette ikke tilfældet, står det hver af parterne frit for at indbringe sagen for de ordinære domstole. Voldgiftsrettens kendelse kan ikke indankes for domstolene. Reglerne om voldgift gælder ikke for de spørgsmål, der henhører under det responsumudvalg, der er oprettet i tilknytning til Landbrug & Fødevarers rådgivningsarbejde. 8 Regnskab og revision Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Bestyrelsen skal drage omsorg for, at der føres et omhyggeligt og overskueligt regnskab for foreningen. Regnskabet skal revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor. Revisionen skal være afsluttet senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 9 Vedtægtsændringer og ophør Forslag til vedtægtsændringer optages på generalforsamlingens dagsorden. Et forslag til vedtægtsændring kan først træde i kraft, når det er vedtaget med 2/3 flertal af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.

6 Hvis der på generalforsamlingen er flertal, men ikke 2/3, for vedtægtsændringen, kan forslaget gennemføres med absolut flertal på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes med dette formål. Forslag om foreningens ophør eller sammenslutning med en anden landøkonomisk forening kan kun gyldigt vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlinger, der er indkaldt med dette formål og med mindst 14 dages mellemrum. Til vedtagelse kræves 2/3 flertal. Ved sammenslutning med en anden landøkonomisk forening overføres foreningens aktiver, passiver og forpligtelser til den fortsættende forening. Ved foreningens totale ophør kan foreningens formue ikke udloddes til medlemmerne, men skal efter beslutning på den afsluttende generalforsamling anvendes til gavn for landbruget indenfor foreningens område. Foranstående vedtægter er vedtaget på ekstraordinærgeneralforsamlingen den 22. marts 2010 og afløser de oprindelige den 26. februar 1869, med ændringer af 8. marts 1946, 18. februar 1981, 9. marts 1992 og 9. marts 1995, vedtagne vedtægter. Asger Christensen, formand Hans Gert Jacobsen Johannes Møller Jensen Lars Frandsen Jens Ole Hjort Birgitte Hansen Thomas Hansen Peter Olsen Nis Jørgen Steffensen Niels Blem Sørensen Olav Uth Jens Hansen, dirigent

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

VEDTÆGTER. for Jysk Landbrug

VEDTÆGTER. for Jysk Landbrug VEDTÆGTER for Jysk Landbrug Marts 2015 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Jysk Landbrug med hjemsted i Billund Kommune. Foreningen er dannet i 2008 ved fusion mellem Brørup Landboforening og Midtjysk

Læs mere

Forenin gen har hjemsted i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Forenin gen har hjemsted i Ringkøbing-Skjern Kommune. Vedtægter NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Vestjysk Landbofor ening. Landboforeningen er dannet den 1. januar 2000 ved en sammenslutning af Ringkjøbing-Ulfborg Egnens Landbofor ening, stiftelse

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB

VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB 1. Klubbens navn er Helsinge Rideklub. Klubbens forkortelse er HSK Klubbens hjemsted er Gribskov kommune. 2. Klubbens formål er: - at fremme interessen for ridesporten.

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere