Værd at vide om. Kolding Friskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015"

Transkript

1 Værd at vide om Kolding Friskole

2 Kolding Friskoles medarbejdere: Knud Nørregaard Methe Clemmensen Jane Riis Lagoni Poul Hunt Poulsen Anders Domaitski Jørgen Hausted Nils Kam Rasmussen Christina Jensen Gitte Gura Eva Jakobsen Christian Friborg Tina Norlyk Jesper Colfach Lotte Ryttov Svendsen Kristina Dahl Bente Ryberg Lillian Skouboe Lene Rasmussen Anni Brändle Lars Skouboe Henrik Holm-Bendtsen Marius Rasmussen Martin Sørensen 2 Kolding Friskole 2014

3 Forord Hermed Kolding Friskoles årlige informationshæfte: Værd at vide om Kolding Friskole. Hensigten med hæftet er først og fremmest at have alle informationer om skolens idégrundlag, undervisning, regler og retningslinjer forsamarbejdet og praktiske oplysninger samlet i ét skrift. Samtidig tilstræber vi at give kommende forældre og andre interesserede en grundig information om Kolding Friskole. Med denne folder samt skolens hjemmeside håber vi, at forældre, kommende forældre og andre interesserede vil kunne få svar på alle de spørgsmål, de måtte have. Skolestarten i august 2014 er en speciel dato for alle grundskoler i Danmark. Det er her, den nye skolereform træder i kraft. For de frie grundskoler gælder det som tidligere, at vi skal stå mål med folkeskolen, men har frihed til selv at afgøre, hvordan vi gør det. På Kolding Friskole har vi valgt at bruge 2 år på at implementere ændringer som følge af den nye lov samt vores arbejde med at revidere skolens værdigrundlag, som omtalt i bestyrelsens beretning. Ændringerne for eleverne bliver i det nye skoleår en generel øget skoledag på en lille halv time og dermed nye mødetider. Desuden indføres tidlig sprogstart og et nyt naturfag i klasse. Der er lavet en ny aftale om arbejdstid mm for lærerne, som understøtter den måde, vi gerne vil arbejde og samarbejde på. Aftalen giver bl.a. lærerne frihed til at forberede sig hvor og hvornår de vil. Lærerne skal undervise en lektion mere end sidste år. Et velfungerende samarbejde mellem medarbejdere, elever og forældre forudsætter, at alle er kendt med og lever op til de idealer og retningslinjer, som gælder på Kolding Friskole. Derfor beder vi både nye og gamle forældre om at læse, hvad der er Værd at vide om Kolding Friskole netop i skoleåret 2014/15. Vel mødt til skolestarten lørdag den 16. august 2014 kl Kenni Foldager Knud Nørregaard formand skoleleder Indhold: Forord...3 Hvad er en friskole...4 Kolding Friskole historie...5 Målsætning og værdigrundlag...5 Om undervisningen...6 Specialundervisning...9 Internationalt samarbejde...9 Klasserne...9 Skolemiljøet Pc ere Studiecafé Undervisningens evaluering...11 Årsplan...11 Elevråd...11 Sorg- og kriseplan...11 Tilsyn med eleverne...11 Øvrige regler Samarbejdet mellem skole og hjem. 12 Forældreudvalg Skolepenge Elevoptagelse og -udmeldelse Skolens faciliteter Skovkanten Støtteforeningen Skovens børn Samarb. m. Kolding Kommune Klasselister Plan over skoledage...26 Adresse- og telefonliste... bagside 3 Kolding Friskole 2014

4 Hvad er en friskole En friskole er en skole, der er oprettet i henhold til lov om friskoler og private grundskoler. En friskole skal ifølge loven give en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. I 2014/15 yder staten et tilskud til en fri grundskole på 71 % af udgifterne pr. elev i folkeskolen. Øvrige udgifter dækkes af skolepenge og andre indtægter. På en friskole vælger forældrene en bestyrelse, som sammen med skolens leder har ansvaret for skolens drift. Derudover vælger forældrekredsen en tilsynsførende, som hvert år på skolens generalforsamling afgiver en erklæring om undervisningen. 4 Kolding Friskole 2014

5 Kolding Friskole Kolding Friskoles historie Kolding Friskole startede i 1982 på Dyrehavegårdsvej med 22 børn fordelt på 6 klassetrin. I juni 1984 flyttede skolen ud i den gamle skovrestaurant i Bramdrup Skov med 60 elever. I løbet af få år var Kolding Friskole fuldt udbygget fra bh-klasse til 9. klasse. I august 2002 blev en helt ny bygning med festsal og plads til 8 af 10 årgange taget i brug. I 2009 kunne vi indvie et helt nyt naturfagshus og nyt klasselokale. I august 2014 siger vi velkommen til omkring 190 elever. Målsætning og værdigrundlag Skolens formål er at drive friskole fra børnehaveklasse til 10. klasse efter de til enhver tid gældende love og retningslinjer for friskoler og private grundskoler m.v. Skolens virke bygger på åndsfrihed og demokrati og på et åbent, fordomsfrit og forpligtende fællesskab mellem elever, medarbejdere og forældre. Skolens opgave er at medvirke til elevernes almene dannelse og til, at de får de bedste forudsætninger for et godt barne- og voksenliv. Skolen har en ambition om at være fremtidsrettet og forberede eleverne bedst muligt til deres videre uddannelse og/eller arbejde. Skolen prioriterer i lyset af dette løbende videreuddannelse af skolens medarbejdere. For at skabe de bedste betingelser for trivsel, såvel fagligt, socialt og personligt prioriterer skolen at være en skole med samarbejde på tværs af årgange og fag, hvor alle skolens elever, medarbejdere og til dels også forældrene kender hinanden. Skolens opgave er at skabe et miljø, hvor det enkelte barn udfordres, og hvor kundskaber, kompetencer og udtryksformer tilegnes i meningsfulde sammenhænge og i en atmosfære af tryghed, anerkendelse og gensidig respekt. Skolen vil bestræbe sig på gennem relevante undervisningsformer, at eleverne bibeholder motivation og lyst til fortsat læring. Ligeledes vil der på skolen være fokus på at styrke elevernes ansvarsfølelse over for sig selv og andre. Skolen arbejder med at opbygge fællesskaber, som giver eleverne oplevelser, opøver dem i et forpligtende samarbejde og i at se fællesskabets muligheder. Skolen ønsker at skabe nære og trygge rammer for eleverne, så eleverne tør stå ved, hvem de er, og får lyst til at udvikle deres personlighed. Vi ser forskellighed som en styrke Faste traditioner som Julestue, Musik i Skoven, fælles lejrskole for hele skolen, morgensamling, forældrerengøring, fastelavnsfest, 1. skoledag for alle elever, medarbejdere og forældre bidrager til 5 Kolding Friskole 2014

6 styrkelse af det forpligtende fællesskab på Kolding Friskole. Gennem Støtteforeningen inddrages forældrene i tilrettelæggelse og afholdelse af sociale arrangementer og andre aktiviteter. Skolens opgave er gennem intellektuelle, praktiske og musiske aktiviteter at give eleverne oplevelser og udfordringer, som udvikler krop, fantasi, nysgerrighed, selvværd, faglige kundskaber og skabende evner samt opøver evnen til selvstændig vurdering, kritisk stillingtagen og kreativ tænkning. Undervisningen tilstræbes at være udfordrende for alle elever og skabe rammerne for arbejdsomhed og faglig fordybelse samt give plads til spontanitet, begejstring og glæde. Skolens opgave er ligeledes at give eleverne indsigt i og forståelse for egne og andres traditioner og kulturværdier. Yderligere er det skolens opgave at oplyse eleverne om menneskets samspil med naturen, ligestilling mellem kønnene og grundlæggende menneske- og frihedsrettigheder i en moderne globaliseret verden. Om undervisningen Elevernes lektionstal på de enkelte årgange og i de enkelte fag samt indholdsplanerne for fagene kan ses på skolens hjemmeside. Her et par ord om fagene og undervisningen i øvrigt: Dansk/Projekt For klasse omfatter dansk/ projekt-timerne sammen med fortælletimerne følgende fag: Dansk, historie, religion og natur/teknik. For 5. og 6. klasse dansk, historie og geografi. For klasse omfatter dansk/projekt primært dansk og projektskrivning. Fortælling Faget fortælling dækker, sammen med dansk/projekt timerne, undervisning i de humanistiske fag fra klasse. I overbygningen undervises der særskilt i de enkelte fag. De bærende elementer i faget er fortælling, dialog og højtlæsning. Eleverne har mulighed for at lytte, sanse, opleve, undres, spørge og forholde sig til livets aspekter i en historisk og kulturel sammenhæng. Indholdet hentes fra mytologi, historie, religion, kultur- og samfundsforhold, og har bl.a. til formål at give eleverne indsigt i og forståelse for egne og andres traditioner og kulturværdier og for menneskets forskellige vilkår og rettigheder. Der er 2 fortælletimer på skemaet fra klasse. I den ene fortælletime er 2 årgange sammen. Naturfagene Udeskole: klasse arbejder i 2 perioder på 3-4 måneder én formiddag om ugen sammen i udeskolen. Udeskolen udvikler elevernes grundlæggende viden om natur og miljø med afsæt i deres egne oplevelser og erfaringer. Den abstrakte læring i klasselokalet kobles 6 Kolding Friskole 2014

7 med konkret læring i naturen. Elevernes motorik udvikles, og med udeskolen følger helt selvfølgeligt mere bevægelse og dertil frisk luft. Alle sanser og intelligenser er i spil. Undren og nysgerrighed øger elevernes motivation. I klasse indgår naturfaglige temaer i dansk/projektarbejde. Naturfag klasse: Naturfag i klasse har til formål at fremme elevernes interesse for og indsigt i naturvidenskabernes verden, i biologi, teknologi, fysik, miljøforhold og bæredygtighed. Temaerne hentes fra vores nære omgivelser, fra elevernes dagligdag og fra det store univers. Naturfag klasse: Geografi, biologi, fysik og kemi, som afsluttes med FA-prøver i 9. klasse. De humanistiske fag I klasse undervises i historie, religion og samfundsfag. Disse fag indgår tillige i temaer og projektarbejde. Fremmedsprog Eleverne har engelsk fra 1. klasse og tysk fra 5. klasse. P-fag P-fag omfatter billedkunst, håndarbejde, sløjd og hjemkundskab. Musik Alle elever fra klasse har 2 musiktimer om ugen. Bh-klassen har 1 lektion.. Fra 7. klasse er musik et valgfag, se nedenfor. Semesterfag klasse har et valgfag på tværs af årgangene på 2 x 2 lektioner, kaldet semesterfag. Her vælger eleverne for en periode mellem 4 tilbud inden for de praktisk/musiske fag. 9. klasse afslutter hver periode med en fremlæggelse samt en udtalelse med karakterer. Idræt Idrætsundervisningen er organiseret i 4 storgrupper: klasse, 3-4. klasse, klasse samt klasse. Undervisningen foregår i sommerhalvåret på og omkring skolen, i vinterhalvåret på Koldingeg- 7 Kolding Friskole 2014

8 nens Idrætsefterskole for klasse, i Ketchercenteret for klasse og i Bramdruphallerne for klasse. Desuden har eleverne 1 års svømmeundervisning i Slotssøbadet i klasse. Morgensamling Hver dag efter 2. lektion mødes alle elever og lærere til morgensamling. På morgensamlingen er der fællessang, fortælling eller optræden. Fortællingen deles mellem lærerne en uge ad gangen. Læreren vælger selv sit tema, alene eller sammen med sin klasse eller valghold. I løbet af året kommer vi langt omkring med historiske fortællinger og myter, fortællinger om verden og dens mysterier, oplæsninger og teaterforestillinger. Fagdage I årsplanen optræder 15 såkaldte fagdage. På disse dage arbejder eleverne med ét fag eller tema. Hensigten er at give tid til fordybelse og at give plads til de aktiviteter, som kræver en hel formiddag eller mere. Fagdagene placeres på forskellige ugedage i 3 perioder i årets løb. Fælles temaer I 1-2 uger i januar arbejder hele skolen med et fælles tema. Årets fællestema har overskriften Teater, musik og bevægelse. Lejrskole I den sidste uge i maj har vi en 3-dages lejrskole for hele skolen. Vi bytter skole med en fri- eller folkeskole et eller andet sted i Danmark. I maj 2015 bytter vi med Mejls-Orden-Tinghøj Friskole nord for Varde. Desuden rejser vi til Berlin og London med 8. og 9. klasse. I efteråret 2014 besøger vi London. Udlandsrejserne finansieres ved forældrebetaling, tilskud fra støtteforeningen og gennem klassekassen. Om projektarbejde Gennem anvendelsen af projektarbejdsformen ønsker vi, at eleverne udvikler deres selvstændighed, kritiske tænkning, initiativ, samarbejdsevner, kreativitet og innovative formåen. Vi ønsker også at tilgodese udviklingen af elevernes motivation for læring ved at give dem mulighed for at forfølge egne læringsmæssige interesser og at sætte deres ny viden og erfaring ind i et større perspektiv. Projektarbejdsformen på Kolding Friskole er kendetegnet ved en bevægelse gennem skoleforløbet fra det emneorienterede projekt- 8 Kolding Friskole 2014

9 arbejde til det mere problemorienterede projektarbejde. Karakteristisk for det emneorienterede projektarbejde er, at eleven selv eller i grupper arbejder med at forstå et selvvalgt emne inden for en overordnet ramme, som læreren typisk har valgt. I tilknytning hertil går det problemorienterede projektarbejde et skridt videre. Ud over tilegnelsen af viden inden for et emne, skal denne viden nu også anvendes til at komme med løsningsforslag til konkrete problemer, som eleven finder interessante at arbejde med. Herved lægges der også vægt på elevernes evne til selv at definere problemstillinger inden for relevante fageller vidensområder. Overordnet handler det om at få den enkelte elev til at tilegne sig viden, indsigt og færdigheder gennem processen og derpå at formidle resultaterne til andre i en eller anden form. Det kan være i form af en rapport, en digital eller mundtlig præsentation eller et musikstykke alt efter opgave og fagområde. Teater/drama Hvert skoleår laver alle klasser på nær 0. og 9. klasse en forestilling af en eller anden art, som fremføres på morgensamlingen og for forældrene ved et aftenarrangement. Ideen med dramaprojekterne er at arbejde med det forpligtende fællesskab og med udviklingen af de mange individuelle færdigheder, teateret kræver. I 2014/15 arbejder vi med et fælles dramatema for hele skolen, og derfor springer nogle klasser over deres eget teaterprojekt. Specialundervisning Elever, som har vanskeligheder med at lære de basale færdigheder i dansk og matematik, vil så vidt muligt få tildelt ekstra hjælp til dette. En hurtig indsats er vigtig, og derfor vægter skolen dette højt. Når en elev i en klassetest viser sig at have faglige problemer, laves en plan for eleven således, at han/hun kan få hjælp til at udvikle sit faglige niveau. Specialundervisningstimerne ligger ofte uden for elevens skema, men kan også ligge parallelt med klassens timer. Timerne kan tildeles for kortere og længere perioder. Til elever med helt specielle behov kan skolen via PPR søge ekstraordinært tilskud fra staten til individuel undervisning og personlig støtte. Internationalt samarbejde Skolen har gennem mange år jævnligt deltaget i EU-støttede samarbejdsprojekter med skoler i andre lande. I dette skoleår fortsætter et samarbejde med 6 skoler rundt om i Europa. Målgruppen i dette projekt er primært de yngste klasser. I forbindelse med disse Comenius-projekter afholder vi hvert år en international dag. Klasserne Eleverne er organiseret primært i årgange med elever på hver årgang. Til hver årgang er knyttet 1 klasselærer, som underviser i 9 Kolding Friskole 2014

10 Målsætnings- og handleplan for skolemiljøet på Kolding Friskole Medarbejderne og eleverne på KF bestræber sig i deres daglige omgang med hinanden på at leve op til skolens vedtægter og værdigrundlag, som de fremgår af dette blad. Medarbejderne er i deres daglige omgang med eleverne opmærksomme på elevernes trivsel Medarbejderne arbejder gennem samtaler, leg og undervisning på at styrke elevernes sociale kompetencer i overensstemmelse med skolens værdigrundlag, Medarbejderne samarbejder med forældrene om elevernes udvikling i overensstemmelse med skolens målsætning og værdigrundlag. Alle elever inddrages jævnligt i drøftelserne af undervisningsmiljøet på skolen. Det sker via morgensamlinger, klassemøder, mundtlige og skriftlige evalueringer, samtaler og konfliktløsning. I løsningen af konkrete konflikter udtaler alle involverede parter sig. Elevernes trivsel er hvert år på dagsordenen på et forældremøde herunder bl.a., hvordan forældrene kan støtte skolens arbejde, og hvordan forældrene kan støtte hinanden i denne sammenhæng. Personsager drøftes direkte mellem elever, medarbejdere og forældre. Skolelederen deltager i disse drøftelser, hvis én af parterne ønsker det. Der gennemføres i marts en skriftlig undersøgelse på hele skolen af elevernes syn på skolemiljøet. Undersøgelsen ledes af skolelederen i samarbejde med klasselærerne. Undersøgelsen er med navns nævnelse. Den er stilet til klasselærerne og skolelederen. Evalueringen af elevernes trivsel i øvrigt foregår løbende på klassen, blandt medarbejderne og gennem samtaler mellem medarbejdere og forældre. dansk/projekttimerne. Pc ere Eleverne forventes at medbringe egen PC, når der er brug for det i undervisningen, hvis de har en sådan. Hvis ikke eleven selv har én, stiller skolen pcer eller I-pad til rådighed. Skolen påtager sig ikke ansvar for elevernes egne PCere. Studiecafé I et samarbejde mellem skolen, Skovkanten og elevrådet etableres der i vinterhalvåret en studiecafe hver torsdag eftermiddag fra til Her kan man læse i fred og ro og få hjælp til sit hjemmearbejde. Cafeen ledes af Tina Nørlyk Hansen. 10 Kolding Friskole 2014

11 Undervisningens evaluering Den interne evaluering foregår løbende i den daglige undervisning samt gennem vurderinger af logbøger, projekter, fremlæggelser, afleveringer og diverse tests. Alle elever fra 3. klasse får hvert efterår en skriftlig udtalelse i alle fag. Dette er beskrevet nærmere under afsnittet samarbejde skole/ hjem. I 9. klasse gives karakterer, og som afslutning på 9. klasse går eleverne op til folkeskolens afgangsprøver. 8. klasse får i 2. semester karakterer for deres afleveringsopgaver. Årsplan 2014/15 Der er følgende fælles skoledage: Skolestart lørdag den 16. august Julestue lørdag den 29. november Juleafslutning fredag den 19. december Fællestema uge 3 og 4 Fastelavnsfest lørdag den 21. februar International dag Lejrskole: tirsdag den 26. tordag den 28. maj Musik i skoven fredag den 19. juni Olympiade på Kolding Stadion tirsdag den 23. juni Afslutning fredag den 26. juni De rullende fagdage er placeret i ugerne 37-41, og Vær opmærksom på, at alle de nævnte begivenheder er skoledage. Elevråd Hensigten med friskolens sorg- og kriseplan er at være forberedt, hvis der skulle indtræffe en situation, der vil få omfattende konsekvenser for skolens medarbejdere, elever og deres familie. Sorg- og kriseplan Hensigten med friskolens sorg- og kriseplan er at være forberedt, hvis der skulle indtræffe en situation, der vil få omfattende konsekvenser for skolens medarbejdere, elever og deres familie. Tilsyn med eleverne I frikvartererne er eleverne under tilsyn af en gårdvagt. Eleverne skal blive på skolens område eller i den del af skoven, der ligger lige omkring skolen, indenfor grænsen. Gårdvagten er til stede ved vejen fra kl til kl Elever, der ankommer til skolen på andre tidspunkter, må selv gå over vejen. I 12-frikvarteret bliver elever fra 0-3. klasse, som skal over vejen, hjulpet af gårdvagten, når de beder om det. Elever fra klasse, som har fri senere end 12.00, bliver hjulpet over vejen af deres lærer umiddelbart efter sidste time, hvis de selv beder om det. Øvrige elever må selv gå over vejen, når de har fri. Eleverne må kun forlade skolen i skoletiden efter aftale med deres lærer eller skolelederen. Det sker efter følgende retningslinier: Skolen giver besked til elever og forældre, enten i den konkrete situation eller som en generel meddelelse vedrørende projektperioder, idræt i udendørssæsonen mv. Elever i 7., 8. og 9. klasse kan undtagelsesvis gå hjem før undervisningens ophør med tilladelse fra 11 Kolding Friskole 2014

12 skolen, uden at forældrene har fået besked forud. Morgenåbning Skolen åbner Frem til undervisningens start er der tilsyn med de yngste elever. Fravær fra undervisningen Forældrene ringer eller skriver besked til kontoret senest 8.00, hvis en elev er syg. Fritagelse fra undervisningen en enkelt time aftales med læreren. Yderligere fritagelse aftales med skolelederen. Det henstilles til forældrene, at de i deres ferieplanlægning m.m. søger at begrænse fritagelse fra undervisningen. Ved fritagelse må man ikke forvente, at skolen laver lektieplan for eleverne. Fritagelse fra idrætsundervisningen meddeles idrætslærerne skriftligt af forældrene. Øvrige regler Kolding Friskole er en røgfri skole. Elever må kun forlade skolens område i skoletiden efter aftale med leder eller lærer. Eleverne skal bruge cykelhjelm, når de cykler i forbindelse med undervisningen. Eleverne skal bruge skiftesko i hovedbygningen og i naturfags huset. Eleverne må kun have tændt mobiltelefon i undervisningstiden efter aftale med læreren. Eleverne må ikke videresende billeder af andre, hvis de kan virke stødende på pågældende eller andre. Eleverne skal på de sociale me dier optræde i overensstemmelse med skolens værdigrund lag. Eleverne kan fra 5. årgang op holde sig på skolen efter undervisningens ophør uden at være tilmeldt Skovkanten, såfremt det ikke medfører ulempe for andre eller for skolen. Specielt vedrørende offentliggørelse af billeder mm Skolen lægger billeder fra under visning m.m. på skoleintra som si tuationsbilleder efter reglerne i persondataloven. D.v.s. uden at spørge de fotograferede først. Der tages i udvælgelsen af billederne hensyn til, at de skal være harmløse for de fotograferede og for modtagere. Elever kan kun lægge billeder og andet materiale på skoleintra ef ter aftale med deres lærer. Forældrene må jvf. persondatalo ven ikke lægge billeder mm af per soner, der udfører deres arbejde, på nettet uden tilladelse fra på gældende. Samarbejdet mellem skole og hjem Skolens virke bygger på åndsfrihed og demokrati og på et åbent, fordomsfrit og tillidsfuldt samarbejde mellem elever, medarbejdere og forældre. Denne formulering i skolens vedtægter er en af grundpillerne i friskolens idégrundlag. Den formelle del af samarbejdet er organiseret således: Forældremøder: Klasselærerne afholder 1-2 forældremøder årligt. Faglærerne deltager på skift, såle- 12 Kolding Friskole 2014

13 des at alle fagene på relevante tidspunkter i skoleforløbet præsenteres og debatteres. Det ene forældremøde afvikles i samarbejde mellem klasselæreren og klassens repræsentant i forældreudvalget. Samtaler: I efteråret afholdes der samtaler mellem forældre og klasselærere på alle årgange. Fra 3. klasse bliver denne samtale afholdt på baggrund af en skriftlig udtalelse fra alle elevens lærere. Forældrene kan bede en faglærer deltage i samtalen. Fra 6. klasse deltager eleverne i denne samtale. I de yngre årgange kan eleverne deltage efter aftale mellem forældre og klasselærere. I foråret inviterer skolen forældre og elever til en opfølgende samtale, hvis der er behov for det. Ud over disse formelle rammer for samtaler er det vigtigt, at forældre henvender sig til læreren, hvis der er spørgsmål vedrørende undervisningen. Skolen forventer, at forældrene oplyser skolen eller klasselærerne om forhold i hjemmet, som kan være af væsentlig betydning for elevernes trivsel. Forældre er meget velkomne til at overvære eller være med i undervisningen. Det aftales altid på forhånd med den enkelte lærer eller med klasselæreren. Konfliktløsning Ud over ovennævnte rammer for samarbejdet er det vigtigt, at forældrene henvender sig til det pædagogiske personale, skolelederen og bestyrelsen i nævnte rækkefølge, hvis de har spørgsmål til konflikter eller andre forhold på skolen. Sådanne henvendelser til lærerne skal ske uden for undervisningstiden. Skolen henvender sig til hjemmet, når man vurderer, at det er påkrævet. 13 Kolding Friskole 2014

14 Forældreudvalg Forældreudvalget har til opgave at inspirere til en debat blandt forældrene om friskolens udvikling. Udvalget består af en forælder fra hver årgang, et bestyrelsesmedlem samt skolens leder. Udvalgets medlemmer vælges på det første forældremøde i klasserne efter sommerferien. Bestyrelsesrepræsentanten har til opgave at indkalde til og lede det første møde, hvor der aftales en forretningsorden. Udvalget arrangerer mindst et årligt møde for alle forældre, men har derudover ingen formel kompetence. Udvalget aflægger beretning på den årlige generalforsamling. Skolepenge Skolepengene andrager kr pr. måned i 11 måneder. For første søskende ydes en rabat på kr. 100, for anden søskende kr. 275 og for tredje søskende kr. 375 og fjerde søskende kr Ud over skolepengene koster det ekstra at deltage i skolens udenlandsrejser. Staten uddeler hvert år i december et beløb til nedsættelse af skolepenge for familier med lave indkomster. Ansøgningsskema fås på kontoret. Friskolen bruger af egne midler et tilsvarende beløb til nedsættelse af skolepenge til familier med lav indkomst. Elevoptagelse og -udmeldelse Hvis man ønsker sit barn skrevet på venteliste, sker det ved at sende en mail til skolelederen og et kort besøg på skolen. Barnet står på ventelisten, indtil der bliver en plads i den pågældende årgang. Derfra starter den egentlige optagelsesprocedure, hvor man finder ud af, om barn og forældre er interesserede, og om skolen ser sig i stand til at optage eleven. Optagelse som elev og optagelse på venteliste er betinget af forældrenes medlemskab af Kolding Friskoles støtteforening. For kommende bh-klasseelever er proceduren for optagelse følgende: I efteråret forud for skolestarten inviteres de 18 øverste på ventelisten til samtale med bh-klasseleder og skoleleder. Derpå foretages den endelige tilmelding samtidig med indbetaling af et depositum på 3 måneders skolepenge. Dette depositum gælder for alle nye elever. Der kan søges om nedsættelse af depositumbeløbet. Søskende og medarbejderbørn har fortrin på ventelisten. Det samme har 2 tosprogede børn på hver årgang. Optagelse sker i øvrigt efter opskrivelsesdato med skyldig hensyntagen til en lige fordeling mellem kønnene. Udmeldelse af en elev skal ske med mindst 3 måneders varsel. Skolens faciliteter Skolens lokaler kan lejes af forældre og medarbejdere. Oplysninger om betingelserne fås på skolens kontor. Leje af faglokaler over en længere periode foregår gennem foreningen Skovens Børn. 14 Kolding Friskole 2014

15 Skovkanten Fritidsordningen Skovkanten er en del af Kolding Friskole med skolelederen som den øverst ansvarlige. Skovkantens leder varetager det daglige ansvar i samarbejde med det øvrige personale. Skovkanten er et tilbud til alle elever på skolen. Der lægges vægt på, at tiden i Skovkanten er fri tid. Det betyder, at der ikke i det daglige tilrettelægges mange fælles aktiviteter. Børnene kan gå i gang med de ting, de har lyst til både ude og inde, f.eks. boldspil, være på legepladsen, spille og lege. De kan få hjælp, når de har brug for det. Nogle gange tilbydes fælles aktiviteter, f.eks. mad over bål og ture ud af huset. Rammer Skovkanten deler lokale med børnehaveklassen og gør derudover brug af festsalen, de tilstødende klasseværelser, værksted og køkken/alrum. I vinterhalvåret gøres der også brug af omklædningsrummene. Personalet har et rum til kontor, samtaler og pauser. Udenfor benyttes den overdækkede terrasse, banen, bålstedet og i øvrigt skolens dejlige udeområde. Betaling 750 kr. pr. måned for under 30 timers brug kr. pr. måned for over 30 timers brug. En familie skal dog højst betale kr kr. pr. måned. I prisen er inkluderet et let eftermiddagsmåltid. Åbningstider Skovkanten er åben på alle skoledage fra kl På skolefridage er der åbent fra kl Skovkanten er lukket i juleferien, i dagene op til påske og 3-4 uger i skolesommerferien. Der vil være åbent 5. juni og i efterårs- og i vinterferien, såfremt flere end 10 børn har behov herfor. For ferieugerne opkræves en ekstra betaling på kr Ind- og udmeldelse skal ske skriftligt senest den 15. i måneden forud. Skovkanten har en uddybende folder, som også kan ses på skolens hjemmeside. 15 Kolding Friskole 2014

16 Støtteforeningen Kolding Friskoles støtteforening har det fornemme navn: Foreningen til støtte af Grundtvig-Koldske Friskoler m.v. i Region Syddanmark. Friskolen optager kun elever fra hjem, der er medlem af Støtteforeningen, men derudover tæller foreningen andre medlemmer, som ønsker at støtte skolen. Foreningen støtter Kolding Friskole dels ved at tilbyde medlemmernes arbejdskraft til rengøring m.m. og dels ved afholdelse af arrangementer, hvis overskud anvendes til ekstraordinære indkøb. Støtteforeningens arrangementer Julestuen: Blandt forældrene på skolen bliver der dannet et julestueudvalg. Det udvalg udgør de hovedansvarlige for de enkelte boder. Sammen med støtteforeningen planlægges og koordineres alle aktiviteter i forbindelse med julestuen. Der afholdes normalt 2 møder forud for julestuen samt et efterfølgende evalueringsmøde. Lørdagen, hvor julestuen afholdes, er en skoledag, og det forventes, at alle forældre deltager aktivt. Hver familie bidrager med gaver til fiskedammen, naturalieboden, gaveboden og ikke mindst med deres arbejdskraft (stå i bod på selve dagen og/eller være behjælpelig forud for julestuen). Julestuen afholdes altid lørdagen før første søndag i advent. Støtteforeningen udgiver omkring efterårsferien en julestue- avis med alle praktiske informationer. Musik i Skoven er en friluftskoncert, hvor aktørerne primært er skolens elever og lærere. Koncerten arrangeres af Friskolen og Støtteforeningen i fællesskab og afholdes en fredag i juni måned. Friskoleforældre forventes at stille deres arbejdskraft til rådighed ved diverse boder, éntre og oprydning. Første skoledag giver Støtteforeningen is til elever og søskende. 16 Kolding Friskole 2014

17 Rengøring på Kolding Friskole Støtteforeningen er ansvarlig for rengøringen på skolen hver fredag fra kl I enkelte tilfælde om søndagen, f.eks. efter Julestuen. Alle forældre er forpligtet til at gøre rent 4-5 gange om året i henhold til rengøringslisten, som udsendes én gang årligt. Der er lavet hold med ca forældre sammensat på tværs af klasserne. Ligeledes er der dannet et vinduespudserhold, der pudser vinduer 2 x årligt. Som forælder er man selv ansvarlig for at finde én at bytte med, hvis man er forhindret. Skovens Børn Skovens Børn er en kommunal godkendt forening, hjemmehørende på Kolding Friskole. Foreningen har i det forløbne år lejet lokaler af friskolen til musikundervisning, dans og maling. Bestyrelsen udgiver i august en pjece, som fortæller om, hvilke aktiviteter man udbyder. Økonomi Fra de 2 ovennævnte hovedarrangementer skabes der overskud. Støtteforeningens hovedmål er, at pengene i størst muligt omfang skal tilgå skolebørnenes dagligdag i form af lidt ekstraordinært til deres skolegang. I praksis betyder det, at vi støtter hver enkelt klasse med 1000 kr. årligt, at vi støtter indkøb af legeredskaber - eksempelvis bordtennisbord, basketboldnet samt andre mindre redskaber. Ligeledes støttes musikundervisningen med overskuddet fra Musik i Skoven. Vi støtter skolens lejrskoletur samt diverse studieture. Vi vil også gerne støtte skolens behov for nogle ændringer f.eks. skolens Naturfagshus. Udover ovennævnte overskud har vi selve kontingentet til Støtteforeningen, som er kr. 200,00 pr. år. 17 Kolding Friskole 2014

18 Samarbejde med Kolding Kommune Den kommunale sundhedstjeneste Den kommunale Sundhedstjenestes arbejde på skolen består bla. i: Funktionsundersøgelser af den enkelte elev i henhold til servicetilbud som f.eks. høre- og syns prøve, højde/vægt. Sundhedssamtaler med eleverne enkeltvis eller i grupper. Supplerende undersøgelser af og vejledning til børn og unge med særlige behov. Sundhedspædagogisk indsats vedrørende almen sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. Børnene tilbydes 2 forebyggende helbredsundersøgelser: Indskolingsundersøgelse i 0. klasse omfattende helbredstjek, motorisk undersøgelse og sam tale om trivsel og udvikling. Udskolingsundersøgelse i 8. klasse med særlig fokus på eventuelle forhold af betydning for er hvervsvalg. Eleverne i 2. til 7. klasse samt 9. og 10. klasse undersøges ikke, medmindre der hos den enkelte elev er særlige sundheds- eller udviklingsmæssige problemer. Sundhedsplejen anvender Skolesundhed.dk, som er et webbaseret spørgeskema beregnet til indsamling af information om sundhed og trivsel blandt eleverne. Spørgeskemaundersøgelsen gennemføres i år i 0. og 8. klasse. Skemaerne til 0. klasse udfyldes af elevernes forældre i forbindelse med den første samtale med sundhedsplejersken, mens skemaerne i 8. klasse udfyldes af eleverne inden undersøgelsen hos sundhedsplejersken. I skoleåret 2014/15 undersøges følgende årgange: 0. klasse indskolingsundersøgelse med forældre 1. klasse sundhedssamtale med forældre 3. klasse undervisning i sund morgenmad 4. klasse sundhedssamtale 4. klasse menstruationsundervisning til pigerne 5. klasse pubertetsundervisning 6. klasse synsprøve 7. klasse undervisning i søvn 8. klasse udskolingsundersøgelse 18 Kolding Friskole 2014

19 alle elever i 8., 9. og 10. klasse på samtlige folkeskoler, frie grundskoler og specialskoler i Kolding Kommune. For yderligere oplysninger henvises til: Mette Pedersen varetager uddannelsesvejledningen på Kolding Friskole. Træffes på mobil: og Den kommunale Sundhedstjeneste kan kontaktes via Sundhedsplejen på tlf PPR Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) yder forskellig ekspertbistand til elever, som har ekstraordinære behov. Censorudveksling Ved de afsluttende prøver efter 9. klasse udveksler vi censorer med såvel folkeskoler som frie grundskoler i Kolding. Udover de aftalte undersøgelser er elever og forældre velkomne til at kontakte sundhedsplejersken for at få råd og vejledning. Spørgsmål eller kommentarer i forbindelse med Den kommunale Sundhedstjeneste kan også stiles til leder af Sundhedsplejen Gitte Skou Rasmussen på kolding.dk. UU-vejledningen Kolding Friskole samarbejder med UU-center Kolding om Uddannelsesvejledning. UU-center Koldingtilbyder uddannelsesvejledning til SSP Friskolen deltager i Kolding Kommunes SSP-samarbejde, et samarbejde mellem skole, politi og socialforvaltning. Koldings kommunale musikskole- Mange af friskolens elever deltager i undervisningen i Kolding kommunale Musikskole. Denne undervisning foregår for de yngstes vedkommende normalt på Kolding Friskole. 19 Kolding Friskole 2014

20 20 Kolding Friskole 2014

Værd at vide om. Kolding Friskole 2015-2016

Værd at vide om. Kolding Friskole 2015-2016 Værd at vide om Kolding Friskole 2015-2016 Kolding Friskoles medarbejdere: Knud Nørregaard Jane Riis Lagoni Anders Domaitski Nils Kam Rasmussen Gitte Gura Methe Clemmensen Poul Hunt Poulsen Jørgen Hausted

Læs mere

Værd at vide om. Kolding Friskole 2011-2012

Værd at vide om. Kolding Friskole 2011-2012 Værd at vide om Kolding Friskole 2011-2012 Kolding Friskoles medarbejdere: Knud Nørregaard Jane Riis Lagoni Grete S. Christensen Nils Kam Rasmussen Gitte Gura Methe Clemmensen Poul Hunt Poulsen Jørgen

Læs mere

Fritidsordningen på Kolding Friskole 2013/14

Fritidsordningen på Kolding Friskole 2013/14 Fritidsordningen på Kolding Friskole 2013/14 1 RAMMER FOR SKOVKANTEN Skovkanten er en del af Kolding Friskole med skolelederen som den øverst ansvarlige. Skovkantens leder varetager i samarbejde med det

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

Praktiske oplysninger for skole

Praktiske oplysninger for skole Praktiske oplysninger for skole Denne folder indeholder de praktiske oplysninger, som vedrører vores skole. Skulle der være spørgsmål, som ikke besvares heri og det er der helt sikkert - er I velkomne

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden...

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden... SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole Når fundamentet og balancen er i orden... 1 Udvikling - helt fra start Den første del af skoledagen tilbringes i indskolingsbygningen på Randers Realskole - en

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Skolestart på Skovbakkeskolen

Skolestart på Skovbakkeskolen SKOLESTART Skolestart på Skovbakkeskolen Sag 727-2010-19130 Dok. nr. 727-2010-129163 Indskrivning Skoleindskrivningen nærmer sig. Indskrivningen finder sted på distriktsskolen i uge 49 2010. På Skovbakkeskolen

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 6 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

SOMMERHILSEN FRA SKOLEN

SOMMERHILSEN FRA SKOLEN SOMMERHILSEN FRA SKOLEN KÆRE FORÆLDRE OG ELEVER Så er det ved at være tid til en dejlig og velfortjent sommerferie, og de sidste brikker er ved at være faldet på plads for næste skoleår. I månedsnyt fra

Læs mere

SFO Højvangskolen 2013 Info

SFO Højvangskolen 2013 Info SFO Højvangskolen 2013 Info VELKOMMEN Vi vil gerne byde Jer velkommen i Højvangskolens SFO. Vores mål er at få et godt samarbejde mellem forældre, børn og personale, da det er vejen til god trivsel for

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf:

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf: Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Ifølge Lov om friskoler og private grundskoler m.v. skal skolen regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde

Læs mere

Principper for Virum Skole

Principper for Virum Skole Principper for Virum Skole Vedtaget af Virum Skoles bestyrelse Principper for undervisningens organisering 1. Formålet med organiseringen er at danne dynamiske, kompetente og fleksible team. 1. Der udarbejdes

Læs mere

Pædagogiske principper SFO

Pædagogiske principper SFO Pædagogiske principper SFO Spørgsmål mellem barn og pædagog: Lærer man noget i SFO?... Lang pause:. Hele tiden, men man opdager det ikke. Den frie leg I Nordbyskolens SFO skal barnet gennem den "frie leg"først

Læs mere

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 1 Skolens profil

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 1 Skolens profil Evaluering af kapitel 1: Skolens profil Skolens ledelse bestående af skoleleder Jeppe Møller Tobberup, viceinspektør Alice Bach Andersen, SFO-leder Pernille Hossy, afdelingsleder Helle Lindgaard, afdelingsleder

Læs mere

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Specialklasse på Fryndesholm Skole Regnbuen Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Overordnet i Regnbuen Elevgruppen i Regnbuen er elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Det betyder, at

Læs mere

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Følgende elementer indgår i skolens evalueringspraksis, idet der til stadighed arbejdes på at udvikle evalueringsmetoder på skolen, der ikke bare bliver evaluering

Læs mere

1. mellemtrin 2014/15

1. mellemtrin 2014/15 1. mellemtrin 2014/15 Velkommen til alle elever og forældre på 1. MT. Det kommende skoleår byder på mange nyheder i forhold til tidligere. Blandt andet indfører vi på hele skolen projekttimer i 4. modul,

Læs mere

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt Kommende begivenheder Juli 2014 Sommerferie til mandag d. 11.8.2014. kl. 8.00. Nærmere program for dagen følger i uge 32. Gram Skole Slotsvej 6, 6510 Gram E-mail: gramskole@haderslev.dk Tlf.: 74 34 33

Læs mere

GILBJERGSKOLEN SCIENCE KROP & SUNDHED KULTUR & SAMFUND INTERNATIONAL DESIGN & PERFORMANCE. Linjer 2013/14

GILBJERGSKOLEN SCIENCE KROP & SUNDHED KULTUR & SAMFUND INTERNATIONAL DESIGN & PERFORMANCE. Linjer 2013/14 GILBJERGSKOLEN SCIENCE KROP & SUNDHED KULTUR & SAMFUND INTERNATIONAL DESIGN & PERFORMANCE Linjer 2013/14 foto VEL KOM MEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. Fra skoleåret 13/14 organiserer

Læs mere

Dette frivillige forældretilsyn er et supplement til det af generalforsamlingen besluttede eksterne tilsyn.

Dette frivillige forældretilsyn er et supplement til det af generalforsamlingen besluttede eksterne tilsyn. Forældretilsyn 2014 Guldbæk Friskole Det fremgår af Guldbæk Friskoles retningslinier vedrørende tilsyn og friskolelovens 9, stk. 1, at: " Det påhviler forældrene til børn i en fri grundskole (forældrekredsen)

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft på alle landets skoler. Det betyder en længere skoledag for vores elever, nye fag, mere bevægelse, mulighed for lektiehjælp

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Skolestart på Parkvejens Skole

Skolestart på Parkvejens Skole på Parkvejens Skole INDHOLD Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Parkvejens Skole Børnehaveklassen Indskolingen Skolefritidsordningen SFO Kridthuset General information Nu nærmer skoleindskrivningen

Læs mere

HØJVANGSKOLEN !!!!!!!!!! Skolereform 2014. Højvangskolen 2014 Forældreudgave !!!

HØJVANGSKOLEN !!!!!!!!!! Skolereform 2014. Højvangskolen 2014 Forældreudgave !!! HØJVANGSKOLEN Skolereform 2014 Højvangskolen 2014 Forældreudgave 1 HØJVANGSKOLEN Højvangskolen 2014 3 Folkeskolens formål & Højvangskolens vision 4 Nye begreber i reformen 6 Motion og bevægelse 9 Fra børnehave

Læs mere

Skolestart- Skoleparat

Skolestart- Skoleparat Skolestart- Skoleparat Til: Forældre til børn der skal starte i børnehaveklassen Fra: Thurø Skole og Skolefritidsordning 1 Et nyt kapitel starter Med overgangen fra børnehave til børnehaveklasse og skolefritidsordning

Læs mere

Velkommen på Skjern Kristne Friskole

Velkommen på Skjern Kristne Friskole Velkommen på Skjern Kristne Friskole En skole med liv, respekt og trivsel Skjern Kristne Friskole er en tryg ramme om hverdagen for ca. 370 børn og 45 voksne. Vi satser på høj faglighed og trivsel i hverdagen.

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt

Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt Vi er 239 elever fra børnehaveklasse til 10. kl. o Max 20 i bhkl til 6. kl. Dog kan der i 7.- 9. klasse være 24 elever. Det udløser

Læs mere

Frydenhøjskolens udskoling

Frydenhøjskolens udskoling Frydenhøjskolens udskoling 7.-9. klasse 2011/12 Indledning Med denne lille folder vil vi gerne informere lidt om Frydenhøjskolens udskoling. Vi arbejder hele tiden på at udvikle udskolingen og på at gøre

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET 2008-2009 KVALITETSRAPPORT for LUNDE-KVONG SKOLE Skolegade 59 Lunde 6830 Nr. Nebel - Skoleleder Vita Mortensen - Rubrik 1: Vejledning: Klassetrin og antal elever opgøres

Læs mere

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang UDSKOLINGEN 7. 9. årgang Kære elever og forældre. Velkommen til Bryrup Skole. Skolen er inddelt i tre områder indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Skolens lærere har valgt hvilket alderstrin af

Læs mere

Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over:

Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over: Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over: 1. Hvornår og hvordan har skolen evalueret trinmål og undervisningsplaner? 2. Står skolens undervisning mål med hvad der almindeligvis

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Principper vedtaget af Skolebestyrelsen

Principper vedtaget af Skolebestyrelsen Principper for skole/hjem-samtale Skolebestyrelsen ser samarbejdet mellem skole og hjem som et helt afgørende fundament for elevens muligheder i folkeskolen. Det er vigtigt at sikre dialogen gennem arrangementer

Læs mere

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne.

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne. Baggesenskolen skoleåret 2014/2015 Kære forældre og elever på Baggesenskolen Sommeren er så småt begyndt at indfinde sig, og afgangselevernes sidste skoledag nærmer sig. Dette betyder at et skoleår går

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever

Læs mere

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 1: Skolens profil

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 1: Skolens profil Evaluering af kapitel 1: Skolens profil Formålet med kapitlet er at få indblik i den kontekst skolens selvevaluering indgår i samt at kvalitetsevaluere skolens profil. Kapitlet falder i tre dele: 1. Præsentation

Læs mere

Fag, fællesskab og frisk luft

Fag, fællesskab og frisk luft Fag, fællesskab og frisk luft En skole for alle med plads til forskellighed En fælles bestræbelse Indhold i skolen Mellemtrinnet på Ørkildskolen er 4.- 6. årgang. På hver årgang er der fire eller fem klasser

Læs mere

Ødis Skole. Værdigrundlag

Ødis Skole. Værdigrundlag Ødis Skole Værdigrundlag Indhold Indledning... 4 Fremtidige mål... Værdiformulering... 5 6 Sådan arbejder vi med vores værdier... 8 - Trivsel... 8 - Læsning... 9 - Naturen... 10 - Fællesskab... 12 - Kreativitet...

Læs mere

Bekendtgørelse om Styrelsen for Undervisning og Kvalitets skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

Bekendtgørelse om Styrelsen for Undervisning og Kvalitets skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole BEK nr 6 af 03/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 16/12556 Senere ændringer

Læs mere

Der er i lærergruppen i forhold til den samlede evaluering og skolens 5. års evalueringsplan i 2013 fokus på følgende 3 områder:

Der er i lærergruppen i forhold til den samlede evaluering og skolens 5. års evalueringsplan i 2013 fokus på følgende 3 områder: Evaluering 2013 Der er i lærergruppen i forhold til den samlede evaluering og skolens 5. års evalueringsplan i 2013 fokus på følgende 3 områder: Evaluering, karakterer, udtalelser De praktisk-musiske fag

Læs mere

FAVRSKOV. Principper

FAVRSKOV. Principper FAVRSKOV Principper 01-06-2014 Indhold Faglig fordybelse/lektiecafé... 3 Understøttende undervisning (UU)... 4 Holddannelse.... 5 Elevers brug af mobiltelefon og tablets på Lilleåskolen.... 6 Trivselspolitik

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 1 Indholdsfortegnelse 1) Beskrivelse af Korning SFO... 3 2) Helhed for barnet brobygning fra børnehave skole SFO... 4 Mål for brobygning... 4 Metoden til

Læs mere

En ny udskoling. udskoling 2014/15

En ny udskoling. udskoling 2014/15 En ny udskoling TemaLINJER udskoling 2014/15 En ny udskoling Efter sommerferien skal vi, på Jyllinge Skole, i gang med en ny måde at gå i udskolingen på. I det kommende skoleår tilbyder vi fire udskolingslinjer

Læs mere

Information om den nye struktur i indskolingen 2012-13

Information om den nye struktur i indskolingen 2012-13 Information om den nye struktur i indskolingen 2012-13 På Grønvangskolen har vi fra skoleåret 2011-12 indført en ny organisering med 3 aldersblandede stamspor med elever fra 0.-2. årgang. Formålet med

Læs mere

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv. Velkommen i skole Kære forældre At begynde i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men bestemt også for dig som forælder og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er fyldt med mange

Læs mere

Velkommen på Vester Hassing Skole

Velkommen på Vester Hassing Skole Velkommen på Vester Hassing Skole til en god skolestart Velkommen på vores skole! Velkommen! Efter skolens sommerferie starter jeres barn i børnehaveklasse. Jeres barn vil fra børnehaven kende mange af

Læs mere

Årsplan for 6.klasse 2014-2015

Årsplan for 6.klasse 2014-2015 2014 Årsplan for 6.klasse 2014-2015 Uge Dato Aktivitet P-fag 33 Ma. 11. aug. Første skoledag kl. 9.00 15.00 Basisperiode 1 34 To. 21.aug. Forældremøde i 6.kl. 35. To. 28. aug. Ryste-sammen-tur 4.- 6.kl.

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 KROP & SUNDHED INTERKULTUREL SCIENCE MEDIE & KOMMUNIKATION

GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 KROP & SUNDHED INTERKULTUREL SCIENCE MEDIE & KOMMUNIKATION GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 SCIENCE KROP & SUNDHED INTERKULTUREL MEDIE & KOMMUNIKATION VEL KOM MEN LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen

Læs mere

Børnegrotten 2016/17

Børnegrotten 2016/17 Børnegrotten 2016/17 Velkommen Hermed vil vi gerne byde jer velkommen i Børnegrotten, som er Sct. Mariæ Skoles fritidsordning. Børnegrotten er et fritidstilbud for elever i 0. 4. klasse. Her er lidt information

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

Årsplan for 4.klasse 2014-2015

Årsplan for 4.klasse 2014-2015 2014 Årsplan for 4.klasse 2014-2015 Uge Dato Aktivitet 33 Ma. 11. aug. Første skoledag kl. 9.00 15.00 Basisperiode 1 34 Fr.22.aug. Skolefotografering (0.kl., 1.kl., 3.kl., 5.kl., 7.kl. og 9.kl.) 35 Ti.

Læs mere

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær I juni 2013 indgik regeringen aftale med Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative om et fagligt løft af folkeskolen. Den nye folkeskole slår dørene op fra skolestart 2014. Intentionen med reformen af

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan:

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1 Evalueringsplan for Landsbyskolen 1/6 Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1. Med denne evalueringsplan redegøres for en samlet plan over, hvordan vi arbejder med evaluering. Planen skal dels

Læs mere

Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning

Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning 1 Skoleåret 2017 / 2018 Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning 2 Indhold Velkommen i skole!... 3 Hvornår skal mit barn i skole?... 4 Om overgangen fra daginstitution til skole... 4

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke Undervisningens organisering og skole-hjem-samarbejde mv. i Paradisbakkeskolen Til behandling på skolebestyrelsesmøder januar-februar 2011. Elevernes timetal: Senest 1. juni: forud for det kommende skoleår

Læs mere

Velkommen i Kahytten

Velkommen i Kahytten Velkommen i Kahytten SFO på Skjern Kristne Friskole Skoleåret 2015-16 - at lede til livet At lede til livet Når børnene træder ind i SFO, indgår de i relationer med andre børn og et personale, der har

Læs mere

Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen

Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen www.dybbol-skolen.dk Et godt sted at lære og være IDEER til forældremøder og forældrerådene: Se Dybbøl-Skolens hjemmeside www.dybbol-skolen.dk ( Information Mest for

Læs mere

Med denne evalueringsplan, ønsker vi på Ryslinge Friskole, at strukturere og opkvalificere vores daglige arbejde med evaluering.

Med denne evalueringsplan, ønsker vi på Ryslinge Friskole, at strukturere og opkvalificere vores daglige arbejde med evaluering. EVALUERINGSPLAN FOR RYSLINGE FRISKOLE Med denne evalueringsplan, ønsker vi på Ryslinge Friskole, at strukturere og opkvalificere vores daglige arbejde med evaluering. Evaluering er vores interne værktøj,

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om HP og skolereformen mv. Hindholm Privatskole

Velkommen til informationsmøde om HP og skolereformen mv. Hindholm Privatskole Velkommen til informationsmøde om HP og skolereformen mv. Skolereformen i folkeskolen Regeringens/kommunernes mål: Højere kvalitet: flere timer (især dansk, matematik, sprog og kreative/musiske fag). Derudover

Læs mere

Velkommen til Ramløse Fritidsordning

Velkommen til Ramløse Fritidsordning Velkommen til Ramløse Fritidsordning - Vi glæder os til at møde dig August 2010 1 Kære Forældre! Med denne folder vil vi gerne informere jer om Ramløse Fritidsordning (FO). Hvis I har spørgsmål, er I altid

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2016 skolekode

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2016 skolekode 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler, og valgt af bestyrelsen på Ådalens Privatskole til at føre

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

Velkommen til SFO Smørum. På Distriktsskole Smørum

Velkommen til SFO Smørum. På Distriktsskole Smørum Velkommen til SFO Smørum På Distriktsskole Smørum SFO Smørum består af 3 SFO er fordelt på de 3 matrikler: SFO Mosehuset på Afdeling Balsmoseskolen - Æblevangen 126, Tlf.: 72598150 SFO Firkløveren på Afdeling

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Randers Kommunes Folkeskoler

Kvalitetsrapport 2009. Randers Kommunes Folkeskoler Kvalitetsrapport 2009 Randers Kommunes Folkeskoler Indledning Skolens individuelle kvalitetsrapport indeholder både en kvantitativ og en kvalitativ del. Den kvantitative del omfatter faktuelle oplysninger

Læs mere

Velkommen til Birkerød Skole

Velkommen til Birkerød Skole Infomøde 8. dec. 2015 Velkommen til Birkerød Skole Information om start i Førskole-SFO og børnehaveklasse INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...... 3 Organisering... 4 Mantra... 4 Førskole-SFO....... 6 Børnehaveklasser....

Læs mere

velkommen i dagplejen

velkommen i dagplejen velkommen i dagplejen velkommen i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder, fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

Årsplan for Indskolingen og Børnehaveklassen 2014-2015

Årsplan for Indskolingen og Børnehaveklassen 2014-2015 Årsplan for Indskolingen og Børnehaveklassen 2014-2015 2014 Uge Dato Aktivitet Første skoledag. Alle møder kl. 9.00. 33 Ma. 11. aug. Indskoling får fri kl. 11.30 34 Fr. 22. aug. Skolefotografering Fr.

Læs mere

Musikskolen. frivillige undervisningstilbud. Sæson 2015-16. Tilmelding senest 1. juni. af 9

Musikskolen. frivillige undervisningstilbud. Sæson 2015-16. Tilmelding senest 1. juni. af 9 Musikskolen frivillige undervisningstilbud Tilmelding senest 1. juni Sæson 2015-16 af 9 Velkommen Undervisere Kåre Tórður Anette Det er mig en stor glæde, at kunne byde velkommen til en ny sæson i Musikskolen

Læs mere

S koleå re t

S koleå re t Skoleåret 2009 2010 Indhold: Indledning side 3 Indskoling 0. 3. klasse side 4 Forebyggende specialundervisning side 4 SFO side 5 Mellemtrin 4. 6. klasse side 6 Specialundervisning side 6 Udskoling 7. 9.

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

ÅRETS GANG I BØRNEHAVEKLASSERNE PÅ RØDKILDE SKOLE 2016/2017

ÅRETS GANG I BØRNEHAVEKLASSERNE PÅ RØDKILDE SKOLE 2016/2017 1 ÅRETS GANG I BØRNEHAVEKLASSERNE PÅ RØDKILDE SKOLE 2016/2017 Dorthe Johansen Tina La Cour Simonsen Dorthe Ingeberg Nina Hein Jørgensen Gitte Philp Sine Rossen 1 2 Indholdsfortegnelse: Indledning Skoleparathed

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk Marie Louise Exner www.vedsted-friskole.dk er en grundtvig-koldsk grundskole med børn fra børnehaveklasse til 10. klasse. Skolen vil give børnene et fælles skoleliv, der udover fagligheden udvikler deres

Læs mere