Værd at vide om. Kolding Friskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015"

Transkript

1 Værd at vide om Kolding Friskole

2 Kolding Friskoles medarbejdere: Knud Nørregaard Methe Clemmensen Jane Riis Lagoni Poul Hunt Poulsen Anders Domaitski Jørgen Hausted Nils Kam Rasmussen Christina Jensen Gitte Gura Eva Jakobsen Christian Friborg Tina Norlyk Jesper Colfach Lotte Ryttov Svendsen Kristina Dahl Bente Ryberg Lillian Skouboe Lene Rasmussen Anni Brändle Lars Skouboe Henrik Holm-Bendtsen Marius Rasmussen Martin Sørensen 2 Kolding Friskole 2014

3 Forord Hermed Kolding Friskoles årlige informationshæfte: Værd at vide om Kolding Friskole. Hensigten med hæftet er først og fremmest at have alle informationer om skolens idégrundlag, undervisning, regler og retningslinjer forsamarbejdet og praktiske oplysninger samlet i ét skrift. Samtidig tilstræber vi at give kommende forældre og andre interesserede en grundig information om Kolding Friskole. Med denne folder samt skolens hjemmeside håber vi, at forældre, kommende forældre og andre interesserede vil kunne få svar på alle de spørgsmål, de måtte have. Skolestarten i august 2014 er en speciel dato for alle grundskoler i Danmark. Det er her, den nye skolereform træder i kraft. For de frie grundskoler gælder det som tidligere, at vi skal stå mål med folkeskolen, men har frihed til selv at afgøre, hvordan vi gør det. På Kolding Friskole har vi valgt at bruge 2 år på at implementere ændringer som følge af den nye lov samt vores arbejde med at revidere skolens værdigrundlag, som omtalt i bestyrelsens beretning. Ændringerne for eleverne bliver i det nye skoleår en generel øget skoledag på en lille halv time og dermed nye mødetider. Desuden indføres tidlig sprogstart og et nyt naturfag i klasse. Der er lavet en ny aftale om arbejdstid mm for lærerne, som understøtter den måde, vi gerne vil arbejde og samarbejde på. Aftalen giver bl.a. lærerne frihed til at forberede sig hvor og hvornår de vil. Lærerne skal undervise en lektion mere end sidste år. Et velfungerende samarbejde mellem medarbejdere, elever og forældre forudsætter, at alle er kendt med og lever op til de idealer og retningslinjer, som gælder på Kolding Friskole. Derfor beder vi både nye og gamle forældre om at læse, hvad der er Værd at vide om Kolding Friskole netop i skoleåret 2014/15. Vel mødt til skolestarten lørdag den 16. august 2014 kl Kenni Foldager Knud Nørregaard formand skoleleder Indhold: Forord...3 Hvad er en friskole...4 Kolding Friskole historie...5 Målsætning og værdigrundlag...5 Om undervisningen...6 Specialundervisning...9 Internationalt samarbejde...9 Klasserne...9 Skolemiljøet Pc ere Studiecafé Undervisningens evaluering...11 Årsplan...11 Elevråd...11 Sorg- og kriseplan...11 Tilsyn med eleverne...11 Øvrige regler Samarbejdet mellem skole og hjem. 12 Forældreudvalg Skolepenge Elevoptagelse og -udmeldelse Skolens faciliteter Skovkanten Støtteforeningen Skovens børn Samarb. m. Kolding Kommune Klasselister Plan over skoledage...26 Adresse- og telefonliste... bagside 3 Kolding Friskole 2014

4 Hvad er en friskole En friskole er en skole, der er oprettet i henhold til lov om friskoler og private grundskoler. En friskole skal ifølge loven give en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. I 2014/15 yder staten et tilskud til en fri grundskole på 71 % af udgifterne pr. elev i folkeskolen. Øvrige udgifter dækkes af skolepenge og andre indtægter. På en friskole vælger forældrene en bestyrelse, som sammen med skolens leder har ansvaret for skolens drift. Derudover vælger forældrekredsen en tilsynsførende, som hvert år på skolens generalforsamling afgiver en erklæring om undervisningen. 4 Kolding Friskole 2014

5 Kolding Friskole Kolding Friskoles historie Kolding Friskole startede i 1982 på Dyrehavegårdsvej med 22 børn fordelt på 6 klassetrin. I juni 1984 flyttede skolen ud i den gamle skovrestaurant i Bramdrup Skov med 60 elever. I løbet af få år var Kolding Friskole fuldt udbygget fra bh-klasse til 9. klasse. I august 2002 blev en helt ny bygning med festsal og plads til 8 af 10 årgange taget i brug. I 2009 kunne vi indvie et helt nyt naturfagshus og nyt klasselokale. I august 2014 siger vi velkommen til omkring 190 elever. Målsætning og værdigrundlag Skolens formål er at drive friskole fra børnehaveklasse til 10. klasse efter de til enhver tid gældende love og retningslinjer for friskoler og private grundskoler m.v. Skolens virke bygger på åndsfrihed og demokrati og på et åbent, fordomsfrit og forpligtende fællesskab mellem elever, medarbejdere og forældre. Skolens opgave er at medvirke til elevernes almene dannelse og til, at de får de bedste forudsætninger for et godt barne- og voksenliv. Skolen har en ambition om at være fremtidsrettet og forberede eleverne bedst muligt til deres videre uddannelse og/eller arbejde. Skolen prioriterer i lyset af dette løbende videreuddannelse af skolens medarbejdere. For at skabe de bedste betingelser for trivsel, såvel fagligt, socialt og personligt prioriterer skolen at være en skole med samarbejde på tværs af årgange og fag, hvor alle skolens elever, medarbejdere og til dels også forældrene kender hinanden. Skolens opgave er at skabe et miljø, hvor det enkelte barn udfordres, og hvor kundskaber, kompetencer og udtryksformer tilegnes i meningsfulde sammenhænge og i en atmosfære af tryghed, anerkendelse og gensidig respekt. Skolen vil bestræbe sig på gennem relevante undervisningsformer, at eleverne bibeholder motivation og lyst til fortsat læring. Ligeledes vil der på skolen være fokus på at styrke elevernes ansvarsfølelse over for sig selv og andre. Skolen arbejder med at opbygge fællesskaber, som giver eleverne oplevelser, opøver dem i et forpligtende samarbejde og i at se fællesskabets muligheder. Skolen ønsker at skabe nære og trygge rammer for eleverne, så eleverne tør stå ved, hvem de er, og får lyst til at udvikle deres personlighed. Vi ser forskellighed som en styrke Faste traditioner som Julestue, Musik i Skoven, fælles lejrskole for hele skolen, morgensamling, forældrerengøring, fastelavnsfest, 1. skoledag for alle elever, medarbejdere og forældre bidrager til 5 Kolding Friskole 2014

6 styrkelse af det forpligtende fællesskab på Kolding Friskole. Gennem Støtteforeningen inddrages forældrene i tilrettelæggelse og afholdelse af sociale arrangementer og andre aktiviteter. Skolens opgave er gennem intellektuelle, praktiske og musiske aktiviteter at give eleverne oplevelser og udfordringer, som udvikler krop, fantasi, nysgerrighed, selvværd, faglige kundskaber og skabende evner samt opøver evnen til selvstændig vurdering, kritisk stillingtagen og kreativ tænkning. Undervisningen tilstræbes at være udfordrende for alle elever og skabe rammerne for arbejdsomhed og faglig fordybelse samt give plads til spontanitet, begejstring og glæde. Skolens opgave er ligeledes at give eleverne indsigt i og forståelse for egne og andres traditioner og kulturværdier. Yderligere er det skolens opgave at oplyse eleverne om menneskets samspil med naturen, ligestilling mellem kønnene og grundlæggende menneske- og frihedsrettigheder i en moderne globaliseret verden. Om undervisningen Elevernes lektionstal på de enkelte årgange og i de enkelte fag samt indholdsplanerne for fagene kan ses på skolens hjemmeside. Her et par ord om fagene og undervisningen i øvrigt: Dansk/Projekt For klasse omfatter dansk/ projekt-timerne sammen med fortælletimerne følgende fag: Dansk, historie, religion og natur/teknik. For 5. og 6. klasse dansk, historie og geografi. For klasse omfatter dansk/projekt primært dansk og projektskrivning. Fortælling Faget fortælling dækker, sammen med dansk/projekt timerne, undervisning i de humanistiske fag fra klasse. I overbygningen undervises der særskilt i de enkelte fag. De bærende elementer i faget er fortælling, dialog og højtlæsning. Eleverne har mulighed for at lytte, sanse, opleve, undres, spørge og forholde sig til livets aspekter i en historisk og kulturel sammenhæng. Indholdet hentes fra mytologi, historie, religion, kultur- og samfundsforhold, og har bl.a. til formål at give eleverne indsigt i og forståelse for egne og andres traditioner og kulturværdier og for menneskets forskellige vilkår og rettigheder. Der er 2 fortælletimer på skemaet fra klasse. I den ene fortælletime er 2 årgange sammen. Naturfagene Udeskole: klasse arbejder i 2 perioder på 3-4 måneder én formiddag om ugen sammen i udeskolen. Udeskolen udvikler elevernes grundlæggende viden om natur og miljø med afsæt i deres egne oplevelser og erfaringer. Den abstrakte læring i klasselokalet kobles 6 Kolding Friskole 2014

7 med konkret læring i naturen. Elevernes motorik udvikles, og med udeskolen følger helt selvfølgeligt mere bevægelse og dertil frisk luft. Alle sanser og intelligenser er i spil. Undren og nysgerrighed øger elevernes motivation. I klasse indgår naturfaglige temaer i dansk/projektarbejde. Naturfag klasse: Naturfag i klasse har til formål at fremme elevernes interesse for og indsigt i naturvidenskabernes verden, i biologi, teknologi, fysik, miljøforhold og bæredygtighed. Temaerne hentes fra vores nære omgivelser, fra elevernes dagligdag og fra det store univers. Naturfag klasse: Geografi, biologi, fysik og kemi, som afsluttes med FA-prøver i 9. klasse. De humanistiske fag I klasse undervises i historie, religion og samfundsfag. Disse fag indgår tillige i temaer og projektarbejde. Fremmedsprog Eleverne har engelsk fra 1. klasse og tysk fra 5. klasse. P-fag P-fag omfatter billedkunst, håndarbejde, sløjd og hjemkundskab. Musik Alle elever fra klasse har 2 musiktimer om ugen. Bh-klassen har 1 lektion.. Fra 7. klasse er musik et valgfag, se nedenfor. Semesterfag klasse har et valgfag på tværs af årgangene på 2 x 2 lektioner, kaldet semesterfag. Her vælger eleverne for en periode mellem 4 tilbud inden for de praktisk/musiske fag. 9. klasse afslutter hver periode med en fremlæggelse samt en udtalelse med karakterer. Idræt Idrætsundervisningen er organiseret i 4 storgrupper: klasse, 3-4. klasse, klasse samt klasse. Undervisningen foregår i sommerhalvåret på og omkring skolen, i vinterhalvåret på Koldingeg- 7 Kolding Friskole 2014

8 nens Idrætsefterskole for klasse, i Ketchercenteret for klasse og i Bramdruphallerne for klasse. Desuden har eleverne 1 års svømmeundervisning i Slotssøbadet i klasse. Morgensamling Hver dag efter 2. lektion mødes alle elever og lærere til morgensamling. På morgensamlingen er der fællessang, fortælling eller optræden. Fortællingen deles mellem lærerne en uge ad gangen. Læreren vælger selv sit tema, alene eller sammen med sin klasse eller valghold. I løbet af året kommer vi langt omkring med historiske fortællinger og myter, fortællinger om verden og dens mysterier, oplæsninger og teaterforestillinger. Fagdage I årsplanen optræder 15 såkaldte fagdage. På disse dage arbejder eleverne med ét fag eller tema. Hensigten er at give tid til fordybelse og at give plads til de aktiviteter, som kræver en hel formiddag eller mere. Fagdagene placeres på forskellige ugedage i 3 perioder i årets løb. Fælles temaer I 1-2 uger i januar arbejder hele skolen med et fælles tema. Årets fællestema har overskriften Teater, musik og bevægelse. Lejrskole I den sidste uge i maj har vi en 3-dages lejrskole for hele skolen. Vi bytter skole med en fri- eller folkeskole et eller andet sted i Danmark. I maj 2015 bytter vi med Mejls-Orden-Tinghøj Friskole nord for Varde. Desuden rejser vi til Berlin og London med 8. og 9. klasse. I efteråret 2014 besøger vi London. Udlandsrejserne finansieres ved forældrebetaling, tilskud fra støtteforeningen og gennem klassekassen. Om projektarbejde Gennem anvendelsen af projektarbejdsformen ønsker vi, at eleverne udvikler deres selvstændighed, kritiske tænkning, initiativ, samarbejdsevner, kreativitet og innovative formåen. Vi ønsker også at tilgodese udviklingen af elevernes motivation for læring ved at give dem mulighed for at forfølge egne læringsmæssige interesser og at sætte deres ny viden og erfaring ind i et større perspektiv. Projektarbejdsformen på Kolding Friskole er kendetegnet ved en bevægelse gennem skoleforløbet fra det emneorienterede projekt- 8 Kolding Friskole 2014

9 arbejde til det mere problemorienterede projektarbejde. Karakteristisk for det emneorienterede projektarbejde er, at eleven selv eller i grupper arbejder med at forstå et selvvalgt emne inden for en overordnet ramme, som læreren typisk har valgt. I tilknytning hertil går det problemorienterede projektarbejde et skridt videre. Ud over tilegnelsen af viden inden for et emne, skal denne viden nu også anvendes til at komme med løsningsforslag til konkrete problemer, som eleven finder interessante at arbejde med. Herved lægges der også vægt på elevernes evne til selv at definere problemstillinger inden for relevante fageller vidensområder. Overordnet handler det om at få den enkelte elev til at tilegne sig viden, indsigt og færdigheder gennem processen og derpå at formidle resultaterne til andre i en eller anden form. Det kan være i form af en rapport, en digital eller mundtlig præsentation eller et musikstykke alt efter opgave og fagområde. Teater/drama Hvert skoleår laver alle klasser på nær 0. og 9. klasse en forestilling af en eller anden art, som fremføres på morgensamlingen og for forældrene ved et aftenarrangement. Ideen med dramaprojekterne er at arbejde med det forpligtende fællesskab og med udviklingen af de mange individuelle færdigheder, teateret kræver. I 2014/15 arbejder vi med et fælles dramatema for hele skolen, og derfor springer nogle klasser over deres eget teaterprojekt. Specialundervisning Elever, som har vanskeligheder med at lære de basale færdigheder i dansk og matematik, vil så vidt muligt få tildelt ekstra hjælp til dette. En hurtig indsats er vigtig, og derfor vægter skolen dette højt. Når en elev i en klassetest viser sig at have faglige problemer, laves en plan for eleven således, at han/hun kan få hjælp til at udvikle sit faglige niveau. Specialundervisningstimerne ligger ofte uden for elevens skema, men kan også ligge parallelt med klassens timer. Timerne kan tildeles for kortere og længere perioder. Til elever med helt specielle behov kan skolen via PPR søge ekstraordinært tilskud fra staten til individuel undervisning og personlig støtte. Internationalt samarbejde Skolen har gennem mange år jævnligt deltaget i EU-støttede samarbejdsprojekter med skoler i andre lande. I dette skoleår fortsætter et samarbejde med 6 skoler rundt om i Europa. Målgruppen i dette projekt er primært de yngste klasser. I forbindelse med disse Comenius-projekter afholder vi hvert år en international dag. Klasserne Eleverne er organiseret primært i årgange med elever på hver årgang. Til hver årgang er knyttet 1 klasselærer, som underviser i 9 Kolding Friskole 2014

10 Målsætnings- og handleplan for skolemiljøet på Kolding Friskole Medarbejderne og eleverne på KF bestræber sig i deres daglige omgang med hinanden på at leve op til skolens vedtægter og værdigrundlag, som de fremgår af dette blad. Medarbejderne er i deres daglige omgang med eleverne opmærksomme på elevernes trivsel Medarbejderne arbejder gennem samtaler, leg og undervisning på at styrke elevernes sociale kompetencer i overensstemmelse med skolens værdigrundlag, Medarbejderne samarbejder med forældrene om elevernes udvikling i overensstemmelse med skolens målsætning og værdigrundlag. Alle elever inddrages jævnligt i drøftelserne af undervisningsmiljøet på skolen. Det sker via morgensamlinger, klassemøder, mundtlige og skriftlige evalueringer, samtaler og konfliktløsning. I løsningen af konkrete konflikter udtaler alle involverede parter sig. Elevernes trivsel er hvert år på dagsordenen på et forældremøde herunder bl.a., hvordan forældrene kan støtte skolens arbejde, og hvordan forældrene kan støtte hinanden i denne sammenhæng. Personsager drøftes direkte mellem elever, medarbejdere og forældre. Skolelederen deltager i disse drøftelser, hvis én af parterne ønsker det. Der gennemføres i marts en skriftlig undersøgelse på hele skolen af elevernes syn på skolemiljøet. Undersøgelsen ledes af skolelederen i samarbejde med klasselærerne. Undersøgelsen er med navns nævnelse. Den er stilet til klasselærerne og skolelederen. Evalueringen af elevernes trivsel i øvrigt foregår løbende på klassen, blandt medarbejderne og gennem samtaler mellem medarbejdere og forældre. dansk/projekttimerne. Pc ere Eleverne forventes at medbringe egen PC, når der er brug for det i undervisningen, hvis de har en sådan. Hvis ikke eleven selv har én, stiller skolen pcer eller I-pad til rådighed. Skolen påtager sig ikke ansvar for elevernes egne PCere. Studiecafé I et samarbejde mellem skolen, Skovkanten og elevrådet etableres der i vinterhalvåret en studiecafe hver torsdag eftermiddag fra til Her kan man læse i fred og ro og få hjælp til sit hjemmearbejde. Cafeen ledes af Tina Nørlyk Hansen. 10 Kolding Friskole 2014

11 Undervisningens evaluering Den interne evaluering foregår løbende i den daglige undervisning samt gennem vurderinger af logbøger, projekter, fremlæggelser, afleveringer og diverse tests. Alle elever fra 3. klasse får hvert efterår en skriftlig udtalelse i alle fag. Dette er beskrevet nærmere under afsnittet samarbejde skole/ hjem. I 9. klasse gives karakterer, og som afslutning på 9. klasse går eleverne op til folkeskolens afgangsprøver. 8. klasse får i 2. semester karakterer for deres afleveringsopgaver. Årsplan 2014/15 Der er følgende fælles skoledage: Skolestart lørdag den 16. august Julestue lørdag den 29. november Juleafslutning fredag den 19. december Fællestema uge 3 og 4 Fastelavnsfest lørdag den 21. februar International dag Lejrskole: tirsdag den 26. tordag den 28. maj Musik i skoven fredag den 19. juni Olympiade på Kolding Stadion tirsdag den 23. juni Afslutning fredag den 26. juni De rullende fagdage er placeret i ugerne 37-41, og Vær opmærksom på, at alle de nævnte begivenheder er skoledage. Elevråd Hensigten med friskolens sorg- og kriseplan er at være forberedt, hvis der skulle indtræffe en situation, der vil få omfattende konsekvenser for skolens medarbejdere, elever og deres familie. Sorg- og kriseplan Hensigten med friskolens sorg- og kriseplan er at være forberedt, hvis der skulle indtræffe en situation, der vil få omfattende konsekvenser for skolens medarbejdere, elever og deres familie. Tilsyn med eleverne I frikvartererne er eleverne under tilsyn af en gårdvagt. Eleverne skal blive på skolens område eller i den del af skoven, der ligger lige omkring skolen, indenfor grænsen. Gårdvagten er til stede ved vejen fra kl til kl Elever, der ankommer til skolen på andre tidspunkter, må selv gå over vejen. I 12-frikvarteret bliver elever fra 0-3. klasse, som skal over vejen, hjulpet af gårdvagten, når de beder om det. Elever fra klasse, som har fri senere end 12.00, bliver hjulpet over vejen af deres lærer umiddelbart efter sidste time, hvis de selv beder om det. Øvrige elever må selv gå over vejen, når de har fri. Eleverne må kun forlade skolen i skoletiden efter aftale med deres lærer eller skolelederen. Det sker efter følgende retningslinier: Skolen giver besked til elever og forældre, enten i den konkrete situation eller som en generel meddelelse vedrørende projektperioder, idræt i udendørssæsonen mv. Elever i 7., 8. og 9. klasse kan undtagelsesvis gå hjem før undervisningens ophør med tilladelse fra 11 Kolding Friskole 2014

12 skolen, uden at forældrene har fået besked forud. Morgenåbning Skolen åbner Frem til undervisningens start er der tilsyn med de yngste elever. Fravær fra undervisningen Forældrene ringer eller skriver besked til kontoret senest 8.00, hvis en elev er syg. Fritagelse fra undervisningen en enkelt time aftales med læreren. Yderligere fritagelse aftales med skolelederen. Det henstilles til forældrene, at de i deres ferieplanlægning m.m. søger at begrænse fritagelse fra undervisningen. Ved fritagelse må man ikke forvente, at skolen laver lektieplan for eleverne. Fritagelse fra idrætsundervisningen meddeles idrætslærerne skriftligt af forældrene. Øvrige regler Kolding Friskole er en røgfri skole. Elever må kun forlade skolens område i skoletiden efter aftale med leder eller lærer. Eleverne skal bruge cykelhjelm, når de cykler i forbindelse med undervisningen. Eleverne skal bruge skiftesko i hovedbygningen og i naturfags huset. Eleverne må kun have tændt mobiltelefon i undervisningstiden efter aftale med læreren. Eleverne må ikke videresende billeder af andre, hvis de kan virke stødende på pågældende eller andre. Eleverne skal på de sociale me dier optræde i overensstemmelse med skolens værdigrund lag. Eleverne kan fra 5. årgang op holde sig på skolen efter undervisningens ophør uden at være tilmeldt Skovkanten, såfremt det ikke medfører ulempe for andre eller for skolen. Specielt vedrørende offentliggørelse af billeder mm Skolen lægger billeder fra under visning m.m. på skoleintra som si tuationsbilleder efter reglerne i persondataloven. D.v.s. uden at spørge de fotograferede først. Der tages i udvælgelsen af billederne hensyn til, at de skal være harmløse for de fotograferede og for modtagere. Elever kan kun lægge billeder og andet materiale på skoleintra ef ter aftale med deres lærer. Forældrene må jvf. persondatalo ven ikke lægge billeder mm af per soner, der udfører deres arbejde, på nettet uden tilladelse fra på gældende. Samarbejdet mellem skole og hjem Skolens virke bygger på åndsfrihed og demokrati og på et åbent, fordomsfrit og tillidsfuldt samarbejde mellem elever, medarbejdere og forældre. Denne formulering i skolens vedtægter er en af grundpillerne i friskolens idégrundlag. Den formelle del af samarbejdet er organiseret således: Forældremøder: Klasselærerne afholder 1-2 forældremøder årligt. Faglærerne deltager på skift, såle- 12 Kolding Friskole 2014

13 des at alle fagene på relevante tidspunkter i skoleforløbet præsenteres og debatteres. Det ene forældremøde afvikles i samarbejde mellem klasselæreren og klassens repræsentant i forældreudvalget. Samtaler: I efteråret afholdes der samtaler mellem forældre og klasselærere på alle årgange. Fra 3. klasse bliver denne samtale afholdt på baggrund af en skriftlig udtalelse fra alle elevens lærere. Forældrene kan bede en faglærer deltage i samtalen. Fra 6. klasse deltager eleverne i denne samtale. I de yngre årgange kan eleverne deltage efter aftale mellem forældre og klasselærere. I foråret inviterer skolen forældre og elever til en opfølgende samtale, hvis der er behov for det. Ud over disse formelle rammer for samtaler er det vigtigt, at forældre henvender sig til læreren, hvis der er spørgsmål vedrørende undervisningen. Skolen forventer, at forældrene oplyser skolen eller klasselærerne om forhold i hjemmet, som kan være af væsentlig betydning for elevernes trivsel. Forældre er meget velkomne til at overvære eller være med i undervisningen. Det aftales altid på forhånd med den enkelte lærer eller med klasselæreren. Konfliktløsning Ud over ovennævnte rammer for samarbejdet er det vigtigt, at forældrene henvender sig til det pædagogiske personale, skolelederen og bestyrelsen i nævnte rækkefølge, hvis de har spørgsmål til konflikter eller andre forhold på skolen. Sådanne henvendelser til lærerne skal ske uden for undervisningstiden. Skolen henvender sig til hjemmet, når man vurderer, at det er påkrævet. 13 Kolding Friskole 2014

14 Forældreudvalg Forældreudvalget har til opgave at inspirere til en debat blandt forældrene om friskolens udvikling. Udvalget består af en forælder fra hver årgang, et bestyrelsesmedlem samt skolens leder. Udvalgets medlemmer vælges på det første forældremøde i klasserne efter sommerferien. Bestyrelsesrepræsentanten har til opgave at indkalde til og lede det første møde, hvor der aftales en forretningsorden. Udvalget arrangerer mindst et årligt møde for alle forældre, men har derudover ingen formel kompetence. Udvalget aflægger beretning på den årlige generalforsamling. Skolepenge Skolepengene andrager kr pr. måned i 11 måneder. For første søskende ydes en rabat på kr. 100, for anden søskende kr. 275 og for tredje søskende kr. 375 og fjerde søskende kr Ud over skolepengene koster det ekstra at deltage i skolens udenlandsrejser. Staten uddeler hvert år i december et beløb til nedsættelse af skolepenge for familier med lave indkomster. Ansøgningsskema fås på kontoret. Friskolen bruger af egne midler et tilsvarende beløb til nedsættelse af skolepenge til familier med lav indkomst. Elevoptagelse og -udmeldelse Hvis man ønsker sit barn skrevet på venteliste, sker det ved at sende en mail til skolelederen og et kort besøg på skolen. Barnet står på ventelisten, indtil der bliver en plads i den pågældende årgang. Derfra starter den egentlige optagelsesprocedure, hvor man finder ud af, om barn og forældre er interesserede, og om skolen ser sig i stand til at optage eleven. Optagelse som elev og optagelse på venteliste er betinget af forældrenes medlemskab af Kolding Friskoles støtteforening. For kommende bh-klasseelever er proceduren for optagelse følgende: I efteråret forud for skolestarten inviteres de 18 øverste på ventelisten til samtale med bh-klasseleder og skoleleder. Derpå foretages den endelige tilmelding samtidig med indbetaling af et depositum på 3 måneders skolepenge. Dette depositum gælder for alle nye elever. Der kan søges om nedsættelse af depositumbeløbet. Søskende og medarbejderbørn har fortrin på ventelisten. Det samme har 2 tosprogede børn på hver årgang. Optagelse sker i øvrigt efter opskrivelsesdato med skyldig hensyntagen til en lige fordeling mellem kønnene. Udmeldelse af en elev skal ske med mindst 3 måneders varsel. Skolens faciliteter Skolens lokaler kan lejes af forældre og medarbejdere. Oplysninger om betingelserne fås på skolens kontor. Leje af faglokaler over en længere periode foregår gennem foreningen Skovens Børn. 14 Kolding Friskole 2014

15 Skovkanten Fritidsordningen Skovkanten er en del af Kolding Friskole med skolelederen som den øverst ansvarlige. Skovkantens leder varetager det daglige ansvar i samarbejde med det øvrige personale. Skovkanten er et tilbud til alle elever på skolen. Der lægges vægt på, at tiden i Skovkanten er fri tid. Det betyder, at der ikke i det daglige tilrettelægges mange fælles aktiviteter. Børnene kan gå i gang med de ting, de har lyst til både ude og inde, f.eks. boldspil, være på legepladsen, spille og lege. De kan få hjælp, når de har brug for det. Nogle gange tilbydes fælles aktiviteter, f.eks. mad over bål og ture ud af huset. Rammer Skovkanten deler lokale med børnehaveklassen og gør derudover brug af festsalen, de tilstødende klasseværelser, værksted og køkken/alrum. I vinterhalvåret gøres der også brug af omklædningsrummene. Personalet har et rum til kontor, samtaler og pauser. Udenfor benyttes den overdækkede terrasse, banen, bålstedet og i øvrigt skolens dejlige udeområde. Betaling 750 kr. pr. måned for under 30 timers brug kr. pr. måned for over 30 timers brug. En familie skal dog højst betale kr kr. pr. måned. I prisen er inkluderet et let eftermiddagsmåltid. Åbningstider Skovkanten er åben på alle skoledage fra kl På skolefridage er der åbent fra kl Skovkanten er lukket i juleferien, i dagene op til påske og 3-4 uger i skolesommerferien. Der vil være åbent 5. juni og i efterårs- og i vinterferien, såfremt flere end 10 børn har behov herfor. For ferieugerne opkræves en ekstra betaling på kr Ind- og udmeldelse skal ske skriftligt senest den 15. i måneden forud. Skovkanten har en uddybende folder, som også kan ses på skolens hjemmeside. 15 Kolding Friskole 2014

16 Støtteforeningen Kolding Friskoles støtteforening har det fornemme navn: Foreningen til støtte af Grundtvig-Koldske Friskoler m.v. i Region Syddanmark. Friskolen optager kun elever fra hjem, der er medlem af Støtteforeningen, men derudover tæller foreningen andre medlemmer, som ønsker at støtte skolen. Foreningen støtter Kolding Friskole dels ved at tilbyde medlemmernes arbejdskraft til rengøring m.m. og dels ved afholdelse af arrangementer, hvis overskud anvendes til ekstraordinære indkøb. Støtteforeningens arrangementer Julestuen: Blandt forældrene på skolen bliver der dannet et julestueudvalg. Det udvalg udgør de hovedansvarlige for de enkelte boder. Sammen med støtteforeningen planlægges og koordineres alle aktiviteter i forbindelse med julestuen. Der afholdes normalt 2 møder forud for julestuen samt et efterfølgende evalueringsmøde. Lørdagen, hvor julestuen afholdes, er en skoledag, og det forventes, at alle forældre deltager aktivt. Hver familie bidrager med gaver til fiskedammen, naturalieboden, gaveboden og ikke mindst med deres arbejdskraft (stå i bod på selve dagen og/eller være behjælpelig forud for julestuen). Julestuen afholdes altid lørdagen før første søndag i advent. Støtteforeningen udgiver omkring efterårsferien en julestue- avis med alle praktiske informationer. Musik i Skoven er en friluftskoncert, hvor aktørerne primært er skolens elever og lærere. Koncerten arrangeres af Friskolen og Støtteforeningen i fællesskab og afholdes en fredag i juni måned. Friskoleforældre forventes at stille deres arbejdskraft til rådighed ved diverse boder, éntre og oprydning. Første skoledag giver Støtteforeningen is til elever og søskende. 16 Kolding Friskole 2014

17 Rengøring på Kolding Friskole Støtteforeningen er ansvarlig for rengøringen på skolen hver fredag fra kl I enkelte tilfælde om søndagen, f.eks. efter Julestuen. Alle forældre er forpligtet til at gøre rent 4-5 gange om året i henhold til rengøringslisten, som udsendes én gang årligt. Der er lavet hold med ca forældre sammensat på tværs af klasserne. Ligeledes er der dannet et vinduespudserhold, der pudser vinduer 2 x årligt. Som forælder er man selv ansvarlig for at finde én at bytte med, hvis man er forhindret. Skovens Børn Skovens Børn er en kommunal godkendt forening, hjemmehørende på Kolding Friskole. Foreningen har i det forløbne år lejet lokaler af friskolen til musikundervisning, dans og maling. Bestyrelsen udgiver i august en pjece, som fortæller om, hvilke aktiviteter man udbyder. Økonomi Fra de 2 ovennævnte hovedarrangementer skabes der overskud. Støtteforeningens hovedmål er, at pengene i størst muligt omfang skal tilgå skolebørnenes dagligdag i form af lidt ekstraordinært til deres skolegang. I praksis betyder det, at vi støtter hver enkelt klasse med 1000 kr. årligt, at vi støtter indkøb af legeredskaber - eksempelvis bordtennisbord, basketboldnet samt andre mindre redskaber. Ligeledes støttes musikundervisningen med overskuddet fra Musik i Skoven. Vi støtter skolens lejrskoletur samt diverse studieture. Vi vil også gerne støtte skolens behov for nogle ændringer f.eks. skolens Naturfagshus. Udover ovennævnte overskud har vi selve kontingentet til Støtteforeningen, som er kr. 200,00 pr. år. 17 Kolding Friskole 2014

18 Samarbejde med Kolding Kommune Den kommunale sundhedstjeneste Den kommunale Sundhedstjenestes arbejde på skolen består bla. i: Funktionsundersøgelser af den enkelte elev i henhold til servicetilbud som f.eks. høre- og syns prøve, højde/vægt. Sundhedssamtaler med eleverne enkeltvis eller i grupper. Supplerende undersøgelser af og vejledning til børn og unge med særlige behov. Sundhedspædagogisk indsats vedrørende almen sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. Børnene tilbydes 2 forebyggende helbredsundersøgelser: Indskolingsundersøgelse i 0. klasse omfattende helbredstjek, motorisk undersøgelse og sam tale om trivsel og udvikling. Udskolingsundersøgelse i 8. klasse med særlig fokus på eventuelle forhold af betydning for er hvervsvalg. Eleverne i 2. til 7. klasse samt 9. og 10. klasse undersøges ikke, medmindre der hos den enkelte elev er særlige sundheds- eller udviklingsmæssige problemer. Sundhedsplejen anvender Skolesundhed.dk, som er et webbaseret spørgeskema beregnet til indsamling af information om sundhed og trivsel blandt eleverne. Spørgeskemaundersøgelsen gennemføres i år i 0. og 8. klasse. Skemaerne til 0. klasse udfyldes af elevernes forældre i forbindelse med den første samtale med sundhedsplejersken, mens skemaerne i 8. klasse udfyldes af eleverne inden undersøgelsen hos sundhedsplejersken. I skoleåret 2014/15 undersøges følgende årgange: 0. klasse indskolingsundersøgelse med forældre 1. klasse sundhedssamtale med forældre 3. klasse undervisning i sund morgenmad 4. klasse sundhedssamtale 4. klasse menstruationsundervisning til pigerne 5. klasse pubertetsundervisning 6. klasse synsprøve 7. klasse undervisning i søvn 8. klasse udskolingsundersøgelse 18 Kolding Friskole 2014

19 alle elever i 8., 9. og 10. klasse på samtlige folkeskoler, frie grundskoler og specialskoler i Kolding Kommune. For yderligere oplysninger henvises til: Mette Pedersen varetager uddannelsesvejledningen på Kolding Friskole. Træffes på mobil: og Den kommunale Sundhedstjeneste kan kontaktes via Sundhedsplejen på tlf PPR Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) yder forskellig ekspertbistand til elever, som har ekstraordinære behov. Censorudveksling Ved de afsluttende prøver efter 9. klasse udveksler vi censorer med såvel folkeskoler som frie grundskoler i Kolding. Udover de aftalte undersøgelser er elever og forældre velkomne til at kontakte sundhedsplejersken for at få råd og vejledning. Spørgsmål eller kommentarer i forbindelse med Den kommunale Sundhedstjeneste kan også stiles til leder af Sundhedsplejen Gitte Skou Rasmussen på kolding.dk. UU-vejledningen Kolding Friskole samarbejder med UU-center Kolding om Uddannelsesvejledning. UU-center Koldingtilbyder uddannelsesvejledning til SSP Friskolen deltager i Kolding Kommunes SSP-samarbejde, et samarbejde mellem skole, politi og socialforvaltning. Koldings kommunale musikskole- Mange af friskolens elever deltager i undervisningen i Kolding kommunale Musikskole. Denne undervisning foregår for de yngstes vedkommende normalt på Kolding Friskole. 19 Kolding Friskole 2014

20 20 Kolding Friskole 2014

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft på alle landets skoler. Det betyder en længere skoledag for vores elever, nye fag, mere bevægelse, mulighed for lektiehjælp

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data fra interview

Læs mere

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.: 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. 38, om sit syn på

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Pædagogiske principper SFO

Pædagogiske principper SFO Pædagogiske principper SFO Spørgsmål mellem barn og pædagog: Lærer man noget i SFO?... Lang pause:. Hele tiden, men man opdager det ikke. Den frie leg I Nordbyskolens SFO skal barnet gennem den "frie leg"først

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Solhverv Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 2014

Solhverv Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 2014 Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 20 Tilsynet er gennemført i perioden marts september i.h.t. Bekendtgørelse om certificeret tilsyn på frie grundskoler. Skolens navn: Privatskole, Nr. Truevej

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Begynder med skoleåret 14/15

Begynder med skoleåret 14/15 FREMTIDENS Begynder med skoleåret 14/15 Fremtiden Baggrund Kære forældre Hermed en orientering om de nye vigtige tiltag, som igangsættes efter sommerferien 2014. Grundskolereformen Som I sikkert alle ved,

Læs mere

FAVRSKOV. Principper

FAVRSKOV. Principper FAVRSKOV Principper 01-06-2014 Indhold Faglig fordybelse/lektiecafé... 3 Understøttende undervisning (UU)... 4 Holddannelse.... 5 Elevers brug af mobiltelefon og tablets på Lilleåskolen.... 6 Trivselspolitik

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Velkommen til Vestre Skole

Velkommen til Vestre Skole Velkommen til Vestre Skole Peter Jensen, som har 6. årgang og tidligere har startet 7. klassetrin Elever fra 9. årgang Alice Markussen, skoleleder Vestre Skole og Åløkkeskolen. Fra skolens Visions- og

Læs mere

Ødis Skole. Værdigrundlag

Ødis Skole. Værdigrundlag Ødis Skole Værdigrundlag Indhold Indledning... 4 Fremtidige mål... Værdiformulering... 5 6 Sådan arbejder vi med vores værdier... 8 - Trivsel... 8 - Læsning... 9 - Naturen... 10 - Fællesskab... 12 - Kreativitet...

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag Ny skolereform 0. klasse 0. klasse 14 - heraf 2 lektioner understøttende dansk inklusiv 22½ minutters motion og bevægelse Engelsk 2 7 - heraf 2 lektioner understøttende matematik inklusiv 22½ minutters

Læs mere

Livet i udskolingen. I det følgende er en introduktion til hverdagen i udskolingen på Hellerup skole.

Livet i udskolingen. I det følgende er en introduktion til hverdagen i udskolingen på Hellerup skole. Livet i udskolingen I det følgende er en introduktion til hverdagen i udskolingen på Hellerup skole. Organisering Udskolingen bor på 2. sal og er organiseret i to hjemområder, der har navn efter planetsystemet.

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Årsplan 0. klasse 2014/15

Årsplan 0. klasse 2014/15 Uge Tema og danskarbejde Fremlæggelse onsdag/fredag 33 Her er jeg : Vi lærer hinanden at kende Vi lærer at gå i skole Arbejde ud fra skolestartsmaterialet om trafik Arbejde med AKT (Adfærd, Kontakt, Trivsel)

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

I praktik på Børnenes Friskole 2013-14. Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13

I praktik på Børnenes Friskole 2013-14. Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13 I praktik på Børnenes Friskole 2013-14 Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13 Kære studerende Velkommen på Børnenes Friskole. Vi håber, I får nogle ind- holdsrige, udviklende og

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

Velkommen til SFO Smørum. På Distriktsskole Smørum

Velkommen til SFO Smørum. På Distriktsskole Smørum Velkommen til SFO Smørum På Distriktsskole Smørum SFO Smørum består af 3 SFO er fordelt på de 3 matrikler: SFO Mosehuset på Afdeling Balsmoseskolen - Æblevangen 126, Tlf.: 72598150 SFO Firkløveren på Afdeling

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd Tryghed Faglig kompetence Engagement Ansvarlighed Ærlighed Ligeværd CHARLOTTESKOLEN Charlottegårdsvej 1 2640 Hedehusene Tlf.: 43 35 23 40 Fax: 43 35 23 46 E-mail: charlotteskolen@htk.dk www.charlotte-skolen.skoleintra.dk

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder:

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder: "Den lille hjælper" Bestyrelsen juni 2015: Susanne Damsgaard lind (formand) Huggersgårdvej l, Bonnet Tlf. 97888058 Margrethe Winther Nørgårdvej 20, Vandborg Tlf. 97836364 Lise-Lotte van den Berge Guldhammer

Læs mere

Fredensborg Naturdagpleje

Fredensborg Naturdagpleje PRAKTISKE OPLYSNINGER Januar 2015 Her kan du finde nyttig information om privat dagpleje, vores naturdagpleje, om Jane og Hanne, godkendelse og tilsyn, priser og tilskud og andre vigtige ting. PRIVAT DAGPLEJE

Læs mere

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Skolens tilsyn er forældrekredsens øjne og ører på, hvad der sker på skolen, hvordan der under-vises, hvad der undervises i, og om

Læs mere

DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014

DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014 De 6 kerneområder: - Personlig udvikling - Social udvikling - Sprog og kommunikation - Bevægelse, idræt og motorik - Kulturelle udtryksformer - Natur DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014 Denne indholdsplan

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner Principper for fagfordelingen Lærernes ønsker om fag og klasser danner grundlaget for fagfordelingen. Klasser og fag videreføres, med mindre særlige forhold taler imod (f. eks. andre principper). Det tilstræbes,

Læs mere

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole Kundskaber for livet læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole er en enestående skole motiverende, professionel, fagligt

Læs mere

-Tilsynets vurdering af elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk og, hvis skolen er omfattet af friskolelovens 8 a, stk. 5, historie.

-Tilsynets vurdering af elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk og, hvis skolen er omfattet af friskolelovens 8 a, stk. 5, historie. Tilsynserklæring 2015 Retningslinjer for tilsynserklæring -Tilsynets vurdering af elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk og, hvis skolen er omfattet af friskolelovens 8 a, stk. 5, historie.

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn?

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Viby Skole & folkeskolereformen Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Dagsorden Hvorfor ny Folkeskolereform? Den længere og mere varieret skoledag Bevægelse i skolen Nye fag og nye

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE om skolestart for kommende børnehaveklassebørn på Skæring Skole November 2014 Program for aftenen Velkomst v. Anne Schwartz, Skoleleder Fælles sang Orientering om - Skæring

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for dagundervisere. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for dagundervisere. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for dagundervisere OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolens personalefolder for dagundervisere. I denne folder finder du alle de informationer,

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

Et fagligt løft af hele skoleforløbet. Elevernes faglighed, læring og trivsel. Fagopdelte timer og tid til understøttende undervisning

Et fagligt løft af hele skoleforløbet. Elevernes faglighed, læring og trivsel. Fagopdelte timer og tid til understøttende undervisning 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole Principper og visioner for Bjedstrup Skole Bjedstrup Skole Bjedstrupvej 1 8660 Skanderborg tlf. 86 57 71 27 mail: skolens kontor: inr@ry.dk Skoleleder: kpt@ry.dk Kirstin Pinstrup Thomsen Skoleleder Bjedstrup

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014 Informationsmøde om skolereform Tirsdag den 20. maj 2014 Lærernes arbejdstid Faste arbejdstider på skolen. Tilstedeværelse 209 dage om året 40 timer om ugen Arbejdspladser til lærerne Alle lærere får egen

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi Skolereform 2014 Frejlev Skole Sådan gør vi Til forældre ved Frejlev Skole Fra august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Dette indebærer, at såvel skoledagens form som indhold ser anderledes

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

vedr. Sorø Privatskole, Frederiksvej 8, 4180 Sorø for skoleåret 2012-13 v/ forældrekredsens valgte tilsynsførende Jens Pietras

vedr. Sorø Privatskole, Frederiksvej 8, 4180 Sorø for skoleåret 2012-13 v/ forældrekredsens valgte tilsynsførende Jens Pietras Jens Pietras, Møllebakken 3 4300 Holbæk Tlf.: 59-435954, mobil: 51240330 E-mail: jens@clioonline.dk eller jepi@ucc.dk Holbæk 30. april 2013 Tilsynserklæring vedr. Sorø Privatskole, Frederiksvej 8, 4180

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen.

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen. Folkeskolereform Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti er blevet enige med de Konservative om at lade folkeskoleaftalens hovedelementer træde i kraft allerede i 2014. Nogle elementer træder først i kraft

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

- et informationsbrev fra ledelsen.

- et informationsbrev fra ledelsen. MÆLKEVEJEN SOMMER 2014. - et informationsbrev fra ledelsen. Efter et dejligt og solrigt forår er det nu sommerferietid. Foråret har været en travl tid for både børn og voksne på skolen, så noget af det

Læs mere

Skolens del- og slutmål samt undervisningsplaner

Skolens del- og slutmål samt undervisningsplaner Selvevaluering - kapitel 3 Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 Skolens del- og slutmål samt undervisningsplaner

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan:

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1 Evalueringsplan for Landsbyskolen 1/6 Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1. Med denne evalueringsplan redegøres for en samlet plan over, hvordan vi arbejder med evaluering. Planen skal dels

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser:

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser: Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00. Fredag fra kl. 14.00-16.00. Mandag til fredag har SFO åben om morgenen fra kl. 6.30-8.00. Udvidet SFO. Fra august er det muligt for elever fra 4. årgang

Læs mere

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Skolernes aktivitets- og feriekalender

Skolernes aktivitets- og feriekalender Ma 1 27 2 Juli 3 4 5 6 7 Ma 8 28 9, 10, 11, 12, 13, 14, Ma 15 29 16, 17, 18, 19, 20, 21, Ma 22 30 23, 24, 25, 26, 27 28 Ma 29 31 30 31 21 22 23 24 25 Ma 26 35 27 28 29 30 31 August 22 arbejdsdage ekskl.

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

Principper på Gribskolen

Principper på Gribskolen Principper på Gribskolen Indholdsfortegnelse Principper... 3 Undervisniningens organisering... 3 Princip for sen klassedannelse ved skolestart... 3 Ved skolestart tilstræbes det at danne homogene klasser.

Læs mere

Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014

Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014 Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014 Udover denne beretning henvises til årsskriftet Busses Skole 2013/14, der på en mere udførlig måde fortæller om

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN TORSDAG DEN 2. APRIL 2009 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET. 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN TORSDAG DEN 2. APRIL 2009 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET. 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN TORSDAG DEN 2. APRIL 2009 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Nyt fra elevrådet. 3. Opfølgning 4. TEMA: Centerklassen

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Evaluerings og opfølgningsplan samt en oversigt over tidligere indsatsområder

Evaluerings og opfølgningsplan samt en oversigt over tidligere indsatsområder Evaluerings og opfølgningsplan samt en oversigt over tidligere indsatsområder Indskoling (0-2 klasse) Tidligere år Fortsat et team om indskoling (2 lærere) Bevægelse hver morgen 15 min varetaget af idrætslærer.

Læs mere

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole Forsikring: Du/I skal selv tegne ulykkesforsikring på Jeres barn/børn, da SFO/skole/kommunen ikke har en forsikring som dækker børnene. Information 2013 Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole 12

Læs mere

Førskolegruppe. Hammerum Friskole

Førskolegruppe. Hammerum Friskole Førskolegruppe Hammerum Friskole Opstart 4. maj 2015 1 Førskolegruppe på Hammerum Friskole Vi ønsker at give børnene en god overgang fra børnehavebarn til skolebarn på Hammerum Friskole. Derfor vil vi

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk LAYOUT: Charlotte van Hauen www.charlottevanhauen.dk LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen organiserer vi undervisningen i udskolingen i linjer.

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Dato Tid Indhold Mandag d. 22.-8. 17.00 20.00 Bestyrelsesmøde. Dialog i forhold til tilsynsrapporten. Forventninger til tilsynet. Gennemgang af tilsynsplan. Torsdag d. 15.-9.

Læs mere

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) Information om hverdagen, indsatsområder

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Idræts sfo Gørløse Idræts SFO 2013-2014 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder, pædagog Anne -souschef, pædagog Jannik - pædagog Sussi - pædagogmedhjælper Jonas

Læs mere