Forslag til serviceniveau Merudgifter Lov om Social Service 41

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til serviceniveau Merudgifter Lov om Social Service 41"

Transkript

1 Forslag til serviceniveau Merudgifter Lov om Social Service 41 Reglerne om dækning af merudgifter betyder, at familier kan få dækket nødvendige merudgifter, der opstår som følge af barnets funktionsnedsættelse / lidelse. Målgruppe: Målgruppen for dækning af merudgifter er familier, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Formålet med Servicelovens bestemmelser om dækning af merudgifter er at medvirke til At barnet kan forblive i familien og dermed undgå anbringelse, såfremt hensynet til barnets tarv tilsiger dette At familien kan leve så normalt som muligt på trods af og med barnets / den unges funktionsnedsættelse / lidelse. At hindre at barnets / den unges funktionsnedsættelse / lidelse forværres eller får andre og mere alvorlige følger. Familien skal selv dække den andel af udgiften, som er almindelig for andre børn / familier. Det betyder, at nogle udgifter ikke ville kunne dækkes, fordi der ikke er tale om en merudgift i forhold til andre børn, mens der for andre udgifter vil blive fastsat en egenbetaling svarende til den normaludgift, som andre familier har. Udgiften skal være nødvendig. Det betyder, at nogle udgifter ikke ville kunne dækkes, fordi de ikke vurderes nødvendige i generel forstand, selv om den enkelte familie synes, udgiften er nødvendig for dem. Familien vil også selv skulle betale prisforskellen, hvis de fx vælger et dyrere produkt. Udgiften skal være en konsekvens af funktionsevnenedsættelsen / lidelsen og have en tæt sammenhæng med denne. Aalborg Kommune vægter, at børn med funktionsnedsættelser / lidelser bliver så selvhjulpne som muligt. Familierne kan derfor opleve, at der indimellem henvises til, at der bør arbejdes pædagogisk med en problemstilling frem for at dække merudgifterne. 1

2 Familien skal sandsynliggøre / dokumentere de forventede merudgifter for den kommende periode. Der kan som udgangspunkt ikke dækkes merudgifter, der ligger forud for ansøgningstidspunktet, medmindre der foreligger en ganske særlig grund. Den månedlige merudgiftsydelse beregnes ved at afrunde familiens samlede merudgifter til nærmeste 100 kr. Merudgiften skal som minimum overstige kr. årligt (2014-niveau) for at komme til udbetaling. Merudgiftsydelsen udbetales som en kontant ydelse til forældrene, som herefter selv skal administrere beløbet og betale de forskellige merudgifter. For enkelte typer af merudgifter er det muligt at lave en aftale om, at Aalborg Kommune betaler direkte til leverandøren. Det beskrevne er et udtryk for Aalborg Kommunes generelle serviceniveau. Bevillinger i de enkelte tilfælde vil altid bero på konkrete individuelle vurderinger. Medicin Der kan ydes hjælp til billigste tilskudsberettiget medicin, som er nødvendig på grund af en funktionsnedsættelse / lidelse, der gør at barnet er omfattet af målgruppen. Såfremt der er tale om ikke tilskudsberettiget medicin, kan der ikke ydes hjælp efter 41. Familien har mulighed for at søge enkelttilskud hos læge. Opnås der enkelttilskud, kan der ydes hjælp til den resterende del af udgiften. Der ydes kun tilskud til det billigste egnede præparat. Lægen har mulighed for at udskrive et bestemt præparat til barnet, såfremt det skønnes bedre egnet. I sådanne tilfælde ydes hjælp til udgiften. Hvis barnet har flere lidelser, skal medicinbehovet vurderes særskilt i forhold til hver lidelse. Hjælp til medicin reduceres med eventuelle tilskud fra private sygeforsikringer (fx Sygesikringen Danmark). Er familien / barnet fx medlem af Sygesikringen Danmark gruppe 1 eller 2 får familien refunderet 100 % fra Sygesikringen Danmark. Der vil således ikke være tale om en merudgift. Er familien / barnet fx medlem af Sygesikringen Danmark gruppe 5, får familien refunderet 50 % fra Sygesikringen Danmark. I dette tilfælde er det ikke muligt at udstede medicinbevilling. Der foretages 2

3 i stedet manuel beregning og beløbet udbetales til familien via den løbende merudgiftsydelse. Der kan udstedes medicinbevilling, såfremt familien ønsker det. Dog ikke hvis der ydes delvis tilskud fra en privat sygeforsikring. Såfremt barnet har et stort, varigt og fagligt veldokumenteret behov for lægemidler, er der mulighed for at lægemiddelstyrelsen efter ansøgning fra lægen kan bevilge kronikertilskud. Der kan derfor maksimalt bevilges kr (2014-niveau) i tilskud til medicinudgifter. Kost og diætpræparater Der kan yde tilskud til merudgifter ved diætkost / sondemad under forudsætning af, at behovet er tilstrækkeligt dokumenteret, fx ved lægeerklæring. Mælkeerstatningspræparater: Til spædbørn der ikke kan tåle mælk, kan der fx ydes hjælp til merudgifter til erstatningspræparater. Spædbørn, som på grund af en allergisk disposition må formodes at have behov for diætkost i form af mælkeerstatningspræparater, kan få hjælp til merudgifter til disse, selvom lidelsen ikke er brudt ud. Dette kræver dog tilstrækkelig lægelig dokumentation for, at den kroniske lidelse med stor sandsynlighed vil bryde ud, hvis erstatningspræparaterne ikke anvendes. Der vil ske modregning af normaludgift til kost efter gældende takster. Diætkost: For visse lidelser foreskrives særlig diæt fx diabetes. Her tages udgangspunkt i vejledende takster for merudgiften fra fx Diabetesforeningen mv. Det er ikke videnskabeligt bevist, at glutenfri kost har en gavnlig effekt på børn med autisme. Udgiften kan derfor ikke bevilges som en nødvendig merudgift, medmindre der er konstateret egentlig cøliaki. Der kan ikke ydes hjælp til særlige diætpræparater, som fremstilles af sygehuset (afholdes af sygehusvæsnet) og som skal indtages som led i sygehusbehandling, samt udgifter til særlige diætpræparater til børn med phenylketonuri (Føllings sygdom) (afholdes af staten). 3

4 Cøliaki: Her tages udgangspunkt i vejledende takster for merudgiften fra Cøliakiforeningen. Der ydes som udgangspunkt ikke hjælp til dækning af udgifter til røremaskine og bagemaskine, da Cøliakiforeningens takster til merudgifter er beregnet ud fra færdigproducerede produkter. Laktoseintolerance: Der tages udgangspunkt i enten merudgifterne til laktosefri kost eller til lactrasepiller. Familien kan som udgangspunkt ikke få dækket merudgifter til begge. Sondeernæring: For børn der sondeernæres, skal der ligeledes ske modregning af normaludgift til kost efter gældende satser. Såfremt barnet udelukkende ernæres med sondemad, udgør egenbetalingen fuld normaludgift Såfremt barnet primært ernæres med sondemad, udgør egenbetaling 2/3 af normaludgiften. Såfremt barnet spiser almindelig mad, men suppleres med sondemad, udgør egenbetalingen 1/3 af normaludgiften. Kræsekost For nogle børn foreskrives særlig kræsekost, idet barnet er småtspisende og ændrer smagspræferencer fx pga. kemoterapi. Der tages udgangspunkt i Sygehusets anbefalinger vedr. det enkelte barn. Såfremt sygehuset ikke har givet konkrete anbefalinger, tages udgangspunkt i nedenstående. 0 3 år: 200 kr. pr. md. 3 6 år: 300 kr. pr. md år: 400 kr. pr. md år: 500 kr. pr. md. Sygehusophold Der kan ydes hjælp til merudgifter i forbindelse med barnets og en forælders ophold på sygehus. 4

5 Hvis der ydes hjælp til kost, skal tilskuddet reduceres med normaludgiften. Der tages udgangspunkt i gældende satser. Hvis det er lægeligt dokumenteret, at det er nødvendigt, at begge forældre er til stede, kan der ydes hjælp til merudgifter til begge forældres ophold. På de fleste sygehuse er det muligt at tilkøbe mad på afdelingen, patienthotellet eller i cafeteriet. Der kan tages udgangspunkt i den aktuelle pris på det konkrete sygehus. Briller Som udgangspunkt ydes ikke hjælp til briller. Der kan dog efter en konkret vurdering ydes hjælp til udgifter til briller i følgende tilfælde Barnet ødelægger ofte brillerne, pga. sin lidelse Barnet har en alvorlig øjensygdom, der bevirker at synet ændres, så styrken i brilleglassene skal skiftes hyppigt Familien skal selv betale det 1. par briller hvert år. Vær opmærksom på at flere optikere tilbyder 1 par gratis briller om året til børn under 12 år. Psykolog, fysioterapi, musikterapi, legeterapi (og anden behandling) Der kan ikke ydes tilskud til behandlingsudgifter i henhold til SEL 41. Drift af hjælpemiddelbil Familien skal som udgangspunkt selv afholde udgifter, der er forbundet med at have en hjælpemiddelbil, idet handicappede generelt ikke kan siges at have merudgifter til drift af bil alene på grund af en funktionsnedsættelse i forhold til ikke-handicappede bilejere. Der kan dog ydes hjælp til merudgifter, hvis familien på grund af barnets funktionsnedsættelse har en ekstraordinær driftsmæssig dyr bil. 5

6 Der henvises til foldere vedr. beregning af merudgifter i forbindelse med drift af hjælpemiddelbil. I helt særlige tilfælde hvor nødvendig indretning eller udstyr (fx pusleplads i hjælpemiddelbilen til børn over den normale blealder) ikke kan bevilges over 114 eller 112, må det vurderes om det kan bevilges jf. SEL 41. Der foretages en konkret vurdering af behovet herunder familiens kørselsbehov / afstande. Invalideskilt kan ikke bevilges som en merudgift, da det giver adgang til gratis parkering på fx Aalborg Kommunes p-pladser med betaling. Såfremt der er behov for at etablere en særlig parkeringsplads til hjælpemiddelbilen nær boligen på offentlige veje og/eller private/fællesveje med mere end en grundejer, skal borgeren kontakte Teknik- og Miljøafdelingen og politiet. Bolig Generelt om bolig: Der kan ydes støtte til forhøjede boligudgifter i forbindelse med boligændringer i form af tilbygning og/eller ombygning af familiens bolig eller ved flytning til en anden lejlighed som følge af barnets funktionsnedsættelse / lidelse, såfremt følgende betingelser er opfyldt Nuværende bolig er ikke egnet og kan ikke gøres egnet til barnets funktionsnedsættelse / lidelse Flytningen er udelukkende begrundet i barnets funktionsnedsættelse / lidelse Flytningen skal ske i samarbejde med kommunen Det skal altid vurderes, om familien selv har valgt en bolig, der er større og dyrere, end barnets handicap tilsiger. Det anses for almindeligt, at familier flytter til noget større i forbindelse med, at de får (flere) børn, færdiggør uddannelse eller lign. Tilskuddet ydes kun i den periode, familien faktisk opfylder betingelserne. Udgifter til el: En flytning, boligændring eller tilbygning udløser ikke i sig selv en merudgift til el. Der skal foretages en konkret vurdering af hvilke el- 6

7 installationer, der forårsager det øgede forbrug fx udgifter til belysning mv. i et hjælper-værelse. Udgifter til el til opladning af hjælpemidler betragtes som en driftsudgift og kan, som udgangspunkt, ikke dækkes som en merudgift. Udgifter til varme: En flytning, boligændring eller tilbygning udløser ikke i sig selv en merudgift til varme. Familien skal sandsynliggøre eller dokumentere en øget udgift som følge af flytningen. Husforsikring: Såfremt familien har fået bygget til eller er flyttet, kan den øgede udgift til husforsikring dækkes som en merudgift. Ejendomsforsikring: Såfremt familien har fået bygget til eller er flyttet, kan den øgede udgift til ejendomsforsikring dækkes som en merudgift. Øgede udgifter til husleje i lejebolig: Hvis familien påføres merudgifter til husleje på baggrund af barnets handicap, kan dette bevilges som en løbende ydelse. Merudgiften udregnes som forskellen i netto huslejen (dvs. fratrukket boligsikring) Dobbelt boligudgift: I forbindelse med flytning til en handicapegnet bolig kan der gives hjælp til dobbelt boligudgift i en periode. Som udgangspunkt kan der maksimalt gives hjælp til dobbelt boligudgift i 6 måneder. Flytteudgift: Der kan ligeledes bevilges hjælp til flytteudgifter mv. Fx indskud i ny lejebolig, salgsomkostninger ved salg af hidtidig bolig, leje af flyttebil, flytning af telefon mv. Det forudsættes, at forældrene selv står for det praktiske omkring flytningen. Bemærk at et eventuelt tilbagebetalt indskud fra tidligere bolig eller salgsprovenuet ved salg af tidligere ejerbolig ikke kan modregnes den bevilgede støtte. 7

8 Special-cykel Special-cykler vurderes som udgangspunkt efter bestemmelserne om hjælpemidler. Er der tale om en specialcykel, der primært / udelukkende skal bruges til fritid / leg, vurderes ansøgningen efter 41. Der fastsættes en egenbetaling på kr. 200 pr. barnets leveår. Kurser Der kan ydes hjælp til forældre og eventuelt andre pårørendes merudgifter som følge af nødvendig deltagelse i handicaprettede kurser. Der kan fx dækkes rejseudgifter, merudgifter ved måltid og ophold, kursusafgift, kursusmateriale. I særlige tilfælde kan også dækkes udgifter til pasning af barn/ børn, der ikke skal med på kurset. Som udgangspunkt dækkes ikke overnatning forud for kursets start. Såfremt kurset indeholder forplejning, fratrækkes egenbetaling for kost efter gældende satser. Kurset skal være nødvendigt for familiens daglige varetagelse af forsørgelsen / omsorgen og sætte familien i stand til at passe, pleje, opdrage og drage omsorg for barnet. Følgende kriterier kan indgå som vurderingsgrundlag Er der tale om en ny diagnose Er der tale om kurser i forbindelse med overgange fx skolestart, ung/teenager mv. Er der konkrete problemer i familien i forhold til kursets tema Har familien tidligere fået kursus / vejledning i forhold til det konkrete tema Har forældrene mulighed for at deltage i forældregrupper / -møder på barnets skole eller daginstitution Har søskende mulighed for at deltage i søskendegrupper / -kurser Får forældrene orientering / vejledning om handicappet andre steder (læge, handicapteam, specialrådgivningen mv.) Nogle foreninger afholder fx sommerhøjskole, hvor indholdet er kombine- 8

9 ret ferie/kursus. Det er ikke muligt at dække en del af udgiften som kursus og en del som ferie. Der laves en konkret vurdering af kursusindholdet og hvorvidt dette er relevant for familien. I givet fald bevilges hele udgiften som kursus. Alternativt betragtes opholdet som ferie og der skal laves en konkret vurdering af eventuelle merudgifter ved afholdelsen af denne ferie og hvorvidt, det er nødvendigt at familien afholder lige præcis denne ferie eller om de kunne have valgt en anden form for ferie uden merudgifter. Ansøgning om kursus sker på særlig skabelon. Konsulentbistand Aalborg Kommune har et tilbud om råd og vejledning jf. SEL 11.4 i Specialrådgivningen. Som absolut udgangspunkt henvises familier med behov for konsulentbistand i forhold til barnets funktionsnedsættelse / lidelse hertil. Kun i særlige tilfælde hvor Specialrådgivningen ikke kan tilbyde den fornødne støtte, kan der købes ekstern konsulentbistand. Såfremt familien tilbydes gratis råd og vejledning via Specialrådgivningen, kan udgifterne til ekstern konsulentbistand ikke dækkes, uanset om forældrene ønsker en bestemt konsulent. Efter en konkret individuel vurdering kan søskende henvises til søskendegruppeforløb, der dækkes via Servicelovens 41. Beklædning og fodtøj Særligt udformet tøj: Der kan ydes hjælp til udgifter til tøj, der som følge af barnets funktionsnedsættelse / lidelse skal være særligt udformet. Familien skal selv betale den andel af udgiften, der svarer til normaludgiften. Særlige beklædningsgenstande som fx regnslag til kørestole, kørepose, hagesmæk og inkontinensbadetøj til svært inkontinente børn, ydes efter reglerne om hjælpemidler jf. SEL 112. Børn og unge, som på grund af sygdom, ulykke e.l. er blevet varigt invalideret og som følge heraf er nødt til at få udskiftet hele sin garderobe, kan ligeledes søges efter SEL

10 Slitage på tøj og sko: Forældrene skal sandsynliggøre, at barnets merforbrug af tøj er en nødvendig følge af barnets funktionsnedsættelse / lidelse. Merudgiften skal altid ses i direkte relation til barnets handicap / lidelse. Det anses for almindeligt, at børn kan ødelægge tøj og sko i forbindelse med leg. Forældrene skal aflevere en opgørelse over det samlede forbrug af tøj (de relevante beklædningsstykker). Ved fastsættelse af merforbruget tages udgangspunkt i kommunens opgørelse af gennemsnitligt forbrug. Ved beregning af den konkrete merudgift tages udgangspunkt i supermarkedspriser for tøj. Ortopædisk fodtøj: Ortopædisk fodtøj betragtes, hvis betingelserne i SEL 112 er opfyldte, som et hjælpemiddel. Der kan ikke ydes hjælp til egenbetalingen. Vask og tørring Forældrene skal sandsynliggøre sammenhængen mellem barnets funktionsnedsættelse / lidelse og behovet for ekstra vask. Vi anslår at normalforbruget ved en familie på 2 voksne og 2 børn er 10 vaske pr. uge. Hvis du grundet dit barns nedsatte funktionsevne har vask ud over dette, kan der dækkes merudgifter til vask. Udgangspunktet er at vi kan dække op til 7 ugentlige ekstra vaske. Udgiften beregnes med udgangspunkt i Forbrugerinformations opgørelse af driftsudgifter pr. vask og tørring, medmindre familien kan sandsynliggøre anden udgift. Det bør vurderes, om der skal dækkes udgifter til tørring i sommerhalvåret. Der kan også ydes hjælp til anskaffelse af vaskemaskine forudsat, at en sådan må anses for at være nødvendig for at imødekomme et ekstraordinært stort behov (som udgangspunkt min. 8 ekstra vaske pr. uge). I disse tilfælde skal det sandsynliggøres at Familien ikke ville have haft vaskemaskine, hvis barnet ikke var sygt Vaskemaskinen skal skiftes hyppigt på grund af stort slid Familien skal have en ekstra vaskemaskine på grund af stort behov 10

11 Bleer og andre vådliggerudgifter Der ydes ikke hjælp til bleer til børn under 4 år. Encoprese Såfremt det forventes at barnet vil have behov for bleer resten af livet (eller i mange år fremover), kan der ydes hjælp til bleer fra det fyldte 4. år. Udgiften skal være sandsynliggjort og lægeligt dokumenteret, herunder om alle behandlingsmuligheder er udtømte. Vådligger: Såfremt barnet er i skolealderen og alle behandlingsmuligheder er udtømte, kan der i særlige tilfælde ydes hjælp til udgifter i forbindelse med, at barnet er vådligger. Det bør altid vurderes, om det er mest hensigtsmæssigt, at barnet bruger ble og derved kan få sin nattesøvn. Såfremt barnet tisser igennem om natten, kan der dækkes udgifter til 1 sæt ekstra sengetøj årligt 1 dyne om året 1 ny madras hver 2. år Vådliggerlagner Ekstra vask og tørring 4 gange ugentligt Såfremt barnet ikke er tør om dagen, bør vurderes om det er mest hensigtsmæssigt, at barnet bruger ble. Der kan efter en konkret vurdering ydes hjælp til ekstra vask og tørring samt ekstra slid på tøj. Personlig hygiejne Der kan ydes hjælp til betaling af særlige cremer og olier, som anvendes ved barnets personlige hygiejne, hvis der kan dokumenteres en merudgift i forhold til, hvad andre børns hygiejne kræver. Cremer / olier mv. skal være lægeordineret eller som minimum lægeanbefalet. Som udgangspunkt skal der være tale om mindst 2 daglige indsmøringer, før lidelsen har en sådan karakter, at den kan anses for at være indgribende i hverdagen. 11

12 At barnet skal smøres i fugtighedscremer og lotions mv. med en fedtprocent under 50, anses ikke som værende indgribende. Der dækkes ikke merudgifter til almindelige allergivenlige præparater, idet det anses for almindeligt at vælge sådanne produkter. Såfremt familien ønsker særlige allergivenlige / bestemte præparater, skal der være lægelig dokumentation for nødvendigheden. Dette gælder også i forhold til shampoo, body-shampoo, sæbe, solcreme mv. Familien skal selv afholde den del af udgiften, der svarer til normaludgiften samt eventuelle udgifter, der skyldes familiens eget valg. Rengøring Der kan ikke bevilges rengøring til forældre, idet rengøring er en nødvendig aktivitet i alle husstande. Såfremt der er ekstra behov for rengøring som nødvendig følge af barnets funktionsnedsættelse / lidelse og barnet funktionsnedsættelse / lidelse vil blive forværret, hvis der ikke gøres ekstra rent, kan der efter konkret og individuel vurdering bevilges rengøring. Slitage og ødelæggelser Som udgangspunkt dækkes ikke udgifter til slitage og ødelæggelser. I helt særlige tilfælde hvor der er tale om meget store udgifter til slitage og ødelæggelser som nødvendig følge af barnets funktionsnedsættelse / lidelse og hvor ødelæggelserne ikke kan undgås ved en pædagogisk indsats eller en anden indretning af barnets omgivelser, kan der ydes hjælp til disse udgifter. Det vil ske efter en konkret individuel vurdering af arten og omfanget af såvel barnets lidelse som de konkrete ødelæggelser / udgifter, sammenholdt med de udgifter forældre normalt forventes at få. Ferie Der kan ydes hjælp til merudgifter til ferie, som familier normalt holder. Ferie med familien: Hvis barnet holder ferie med forældrene, forsøges de enkelte merudgifter sandsynliggjort ud fra familiens normale niveau. Det kan fx være behov for en større feriebolig eller en særlig handicapegnet feriebolig som følge af barnets funktionsnedsættelse / lidelse. Her skal der konkret vurderes på 12

13 familiens størrelse, børnenes alder og familiens mulighed for at indrette sig, i forhold til om der er tale om en merudgift. Der kan ikke bevilges ekstra hjælpertimer til ferie i udlandet. Familien kan tage allerede bevilgede hjælpertimer med, hvis der er tale om en kortvarig ferie i udlandet. Hvis det vurderes, at det er nødvendigt for gennemførelsen af ferien, at hjælperen deltager, kan der gives tilskud til merudgifter til transport, rejse- og opholdsudgifter for hjælpere mv. Det anses for almindeligt, at familier tager på charterferie eller flyver til deres destination. Der kan således ikke ydes hjælp til disse udgifter, selvom familien plejer at gøre noget andet. Lejrture for barnet: Hvis barnet deltager i handicaprettede lejrture mv., der som følge af handicappet er dyrere end almindelige aktiviteter for ikke-handicappede børn, skal der ske modregning af hvad det normalt vil koste at sende et barn på lejrtur / ferieophold. Såfremt merudgiften for den konkrete tur ikke kan konkretiseres, kan der tages udgangspunkt i følgende normaludgifter i forhold til modregning: for et barn til skiferie for et barn til sommerferie 600 for et barn på weekendophold Hvis der i forbindelse med en lejrtur / ferietur uden forældrene, bevilges hjælper, skal der foretages en konkret individuel vurdering af behovet herfor. En ansat må som udgangspunkt ikke arbejde mere end 7,4 timer pr. døgn og den enkelte medarbejder må kun arbejde 37 timer pr. uge. I særlige tilfælde kan der laves individuelle aftaler. Hvis familien i forvejen har hjælpere tilknyttet, er det differencen der kan bevilges. DUS Fritidsaktiviteter Hvis det pga. funktionsnedsættelsen / lidelsen er nødvendigt, at et barn på 11 år eller derover fortsætter i DUS, kan egenbetalingen dækkes som en merudgift. Såfremt barnet kun kan gå til én bestemt aktivitet, som påfører familien 13

14 en udgift, som andre familier ikke har fx at fritidsaktiviteten som følge af barnets funktionsnedsættelse / lidelse er dyrere end normalt, kan forskellen i prisen dækkes. Det skal altid vurderes om barnet har mulighed for at deltage i andre aktiviteter, som ikke medfører merudgifter. Der henvises bl.a. til Aalborg Handicap Idræt. Rideterapi / Handicapridning: Såfremt der er tale om rideterapi, vil dette for en del børn være gratis. Andre vil opleve, at der er en egenbetaling. Denne egenbetaling kan ikke dækkes som en merudgift. Ved handicapridning skønnes om barnet ville kunne deltage i almindelig rideundervisning. Såfremt det er nødvendigt med handicapridning, kan der ydes tilskud til merudgiften. Udgiften til almindelig ridning anslås til kr. 350 pr. md. Særlige klubtilbud: Fx Særligt klubtilbud på Nordbo, pigeklubben i Kærbydussen mv. Det skal være en følge af barnets funktionsnedsættelse / lidelse, at det er nødvendigt / hensigtsmæssigt, at barnet går i præcis denne klub. Dernæst skal det vurderes, om det er en merudgift sammenlignet med andre unge på samme alder. Det anses for almindeligt, at unge går til 2 fritidsaktiviteter samt at unge herudover bruger penge på cafe, biograf, bowle, svømmehal, fester, koncerter og lign. Der fastsættes derfor en egenbetaling på kr. 75 pr. klubaften. Musikterapi: Musikterapi betragtes som behandling. Der kan derfor ikke ydes tilskud efter SEL 41. Kontingent til handicapforening Som udgangspunkt er der ikke tale om en nødvendig merudgift. Familier har andre muligheder for erfaringsudveksling og kontakt til andre 14

15 gennem fx barnets skoletilbud, deltagelse i kurser, debatforum / chat på nettet mv. Computer, I-pad, smartphones, TV mv. Computer, I-pads, smartphones, TV mv. er forbrugsgoder, som indgår i hvert hjem, der måtte ønske det. Det er almindeligt, at børn har adgang til disse eller har deres egne personlige apparater, såfremt man ønsker dette. Der kan således ikke ydes hjælp til køb af disse. Hvis computer, I-pad mv. er nødvendige til skolebrug (herunder lektier), er det skolens ansvar at stille disse undervisningsredskaber til rådighed. Piktogrammer / Boardmaker På nettet findes flere gode sider, hvor man gratis kan hente piktogrammer og anden form for visuel struktur. Link til de konkrete sider: Som udgangspunkt betragtes køb af Boardmaker eller lign. Derfor ikke som en nødvendig merudgift. Såfremt der er faglig dokumentation for, at det er vigtigt for barnet, at der bruges præcis samme system som i børnehave / skole / DUS, og behovet overstiger, hvad der kan udleveres herfra, kan der efter en konkret vurdering ydes tilskud til køb af fx Boardmaker. Såfremt det efter en konkret og individuel vurdering findes nødvendigt, kan der ved opstart af visuel struktur ydes tilskud til køb af lamineringsmaskine og whiteboard på samlet kr Der kan max. Ydes et årligt tilskud til lamineringslommer, papir og velcro på kr Datatek Abonnement til Datateket (eller andre tilsvarende tilbud hvor spil mv. kan lånes) er ikke en nødvendig merudgift. 15

16 Familierne kan låne computerspil og lignende på biblioteket eller købe spil på tilsvarende vis som familier med børn uden handicap. 16

Forslag til serviceniveau Merudgifter - Privatansat hjælper Lov om Social Service 41 / 84

Forslag til serviceniveau Merudgifter - Privatansat hjælper Lov om Social Service 41 / 84 Forslag til serviceniveau Merudgifter - Privatansat hjælper Lov om Social Service 41 / 84 I dette forslag fremgår ændringer i forhold til nuværende serviceniveau med rød skrifttype. Reglerne om dækning

Læs mere

Forslag til serviceniveau Merudgifter - Kørsel Lov om Social Service 41

Forslag til serviceniveau Merudgifter - Kørsel Lov om Social Service 41 Forslag til serviceniveau Merudgifter - Kørsel Lov om Social Service 41 I dette forslag fremgår ændringer i forhold til nuværende serviceniveau med rød skrifttype. Reglerne om dækning af merudgifter betyder,

Læs mere

SSL 41. Emne Tekst Serviceniveau/beløb. Behovet vurderes sammen med familien. Der er forskellige former for aflastning Selvvalgt aflastning

SSL 41. Emne Tekst Serviceniveau/beløb. Behovet vurderes sammen med familien. Der er forskellige former for aflastning Selvvalgt aflastning SSL 41 Emne Tekst Serviceniveau/beløb Aflastning Behovet vurderes sammen med familien. Der er forskellige former for aflastning Selvvalgt aflastning aflønnes med 117,-kr pr. time (hjemmehjælpernes Selvvalgt

Læs mere

Takster for merudgifter jf. Servicelovens. Rebild Kommune

Takster for merudgifter jf. Servicelovens. Rebild Kommune Takster for merudgifter jf. Servicelovens 41 Rebild Kommune 1 Målgruppe Efter Servicelovens 41 kan der bevilges økonomisk tilskud til dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af børn

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde.

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveau. Allerød kommune. Merudgifter generelt. Servicelovens 41. Lovgrundlag. Servicelovens 41. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter

Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter Serviceloven 100: Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det fyldte

Læs mere

Børne- og Familieområdet. Handicapkompenserende ydelser til børn og unge

Børne- og Familieområdet. Handicapkompenserende ydelser til børn og unge Børne- og Familieområdet Handicapkompenserende ydelser til børn og unge Vejledende serviceniveau for Serviceloven vedr. Merudgifter jf. 41 2015 1 Indhold Merudgifter (Serviceloven 41)... 4 Formål... 4

Læs mere

Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2016 Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de økonomiske støtte-foranstaltninger, der som oftest kommer

Læs mere

Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100.

Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100. Udkast Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100. Acadre dok. 173662-10 04.11.10 mtm 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovgivning og personkreds 3. Formålet med

Læs mere

Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn

Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene serviceydelser,

Læs mere

Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter

Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter Serviceloven 100: Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det fyldte

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 SOLRØD KOMMUNE Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 VÆRDIGRUNDLAG... 2 SERVICEMÅL... 3 VISITATION/ANSØGNING... 3 LOVGIVNING...

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes serviceniveau for merudgifter efter Servicelovens 41

Høje-Taastrup Kommunes serviceniveau for merudgifter efter Servicelovens 41 Høje-Taastrup Kommunes serviceniveau for merudgifter efter Servicelovens 41 Serviceniveau I hver enkelt sag vil blive foretaget en konkret og individuel vurdering af merudgiftens nødvendighed og eventuelle

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Område Randers Kommune

Læs mere

Forslag til serviceniveau Merudgifter - Kørsel Lov om Social Service 41

Forslag til serviceniveau Merudgifter - Kørsel Lov om Social Service 41 Forslag til serviceniveau Merudgifter - Kørsel Lov om Social Service 41 I dette forslag fremgår ændringer i forhold til nuværende serviceniveau med rød skrifttype. Reglerne om dækning af merudgifter betyder,

Læs mere

Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning

Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning Click here to enter text. Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning 23. november 2012 Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning I det følgende beskrives

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 6 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 Børn og unge med udviklingshæmning 2 Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring. Samfundet

Læs mere

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014 Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard - personlige hjælpemidler efter servicelovens 112... 4 Kvalitetsstandard - Udlånshjælpemidler efter servicelovens

Læs mere

Udkast til kvalitetsstandarder. Boligændringer. 116 i lov om social service

Udkast til kvalitetsstandarder. Boligændringer. 116 i lov om social service Udkast til kvalitetsstandarder Boligændringer 116 i lov om social service Boligændringer... 3 Ombygning... 4 Tilbygning... 5 Boligskift fra lejebolig til ejerbolig... 7 Boligskift fra ejerbolig til ejerbolig...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER:

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: - UDLÅNSHJÆLPEMIDLER BOLIGINDRETNING FORBRUGSGODER KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Forslag til serviceniveau Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste Lov om Social Service 42

Forslag til serviceniveau Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste Lov om Social Service 42 Forslag til serviceniveau Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste Lov om Social Service 42 Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste er dækning af indtægtstab for forældre, der ikke kan passe deres arbejde

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune sag 14/16471 Kvalitetsstandarder Hjælpemidler 2015 Skanderborg Kommune Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 17. december 2014. Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

DINE SOCIALE RETTIGHEDER. Nyresyge børn. Nyresyg og merudgifter. -Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

DINE SOCIALE RETTIGHEDER. Nyresyge børn. Nyresyg og merudgifter. -Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste DINE SOCIALE RETTIGHEDER Nyresyge børn Nyresyg og merudgifter -Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste FORORD Denne pjece henvender sig til dig, der er forælder til et nyresygt barn under 18 år. Den orienterer

Læs mere

Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100.

Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100. 1. udgave er: godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 09.12.2010 godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter

Kvalitetsstandard for merudgifter MERUDGIFTER 100 Kvalitetsstandard for merudgifter Lovgrundlag Lov om social service 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det

Læs mere

Dækning af merudgifter

Dækning af merudgifter Sommerarrangement 9. juni 2012, DGI huset Iktyosisforeningen holdt i år sommerarrangement i DGI-huset med fokus på et fagligt indhold. Der var mødt 12 medlemmer op for at deltage. Programmet var Dækning

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler:

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler: Ældreområdet Kvalitetsstandard Hjælpemidler: Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 - formålet med kvalitetsstandarderne

Læs mere

Center for Børn og Forebyggelse Handicapområdet

Center for Børn og Forebyggelse Handicapområdet Udfærdiget d. 18-06-2015, opdateret d. 23.05.16 Center for Børn og Forebyggelse Handicapområdet Rådgivning, vejledning og støtte til familier med børn, der har en funktionsnedsættelse. Kommunen informerer

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og forbrugsgoder: 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser

Læs mere

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Side 7 afsnit under punktet Ophold i udlandet Bemærk, at der som udgangspunkt ikke kan ydes hjælp til rejse- og opholdsudgifter

Læs mere

Overgang fra ung til voksen

Overgang fra ung til voksen Overgang fra ung til voksen Ålborg 15. 3 2016 Landsforeningen Autisme Socialrådgiver Ulla Kjer Thursday, 17 March 2016 1 Værgemål Myndig når 18 år dog: Personer som grundet sindssygdom, hæmmet psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25.05.2016. Servicelovens 95 Lovgrundlag Stk. 1 Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til

Læs mere

Kvalitetsstandard merudgifter efter Servicelovens 100

Kvalitetsstandard merudgifter efter Servicelovens 100 Kvalitetsstandard merudgifter efter Servicelovens 100 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Ændret fra at punktet hed Service Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 100 yde dækning af nødvendige

Læs mere

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Click here to enter text. Bilag 2 - Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig

Læs mere

Tilskud til nødvendige merudgifter for voksne, jf. Servicelovens 100

Tilskud til nødvendige merudgifter for voksne, jf. Servicelovens 100 Tilskud til nødvendige merudgifter for voksne, jf. Servicelovens 100 Formål At yde kompensation til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne for de merudgifter, som er en konsekvens

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 4. april 2008 om hjælp til personer med vidtgående handicap Historisk

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 4. april 2008 om hjælp til personer med vidtgående handicap Historisk Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 4. april 2008 om hjælp til personer med vidtgående handicap Historisk I medfør af 3 stk. 2, 5, 8 stk. 3, 8 a, 11, 12, 15, 18 stk. 3, 18 a stk. 3, 20 stk. 3, 22 stk.

Læs mere

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN SERVICEDEKLARATION SERVICEINFORMATIONER FOR HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN EFTER SERVICELOVENS 112. SERVICEINFORMATIONER FOR FORBRUGSGODER EFTER SERVICELOVENS 113. 1 HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 1 Hvem kan få et hjælpemiddel Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om hjælpemidler Sagsforløb Du

Læs mere

Bilag 1-41 merudgifter

Bilag 1-41 merudgifter Bilag 1-41 merudgifter En af hensigterne med Lov om Social Services regler om børn og unge med funktionsnedsættelse er så vidt muligt, at ligestille familier til et barn med en betydelig og varigt nedsat

Læs mere

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger 2013 Kvalitetsstandard: Skærmede boliger Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5,stk.2. Hvilke behov dækker ydelsen Skærmet bolig kan bevilges af kommunens visitator til

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 95 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

"Indgribende lidelse" betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse.

Indgribende lidelse betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse. Kvalitetsstandard for Merudgifter i Lov om Social Service 41 Redigeret d. 250811 1. Lovgrundlag 41 i Lov om Social Service. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse

Læs mere

Serviceniveau for dækning af nødvendige merudgifter

Serviceniveau for dækning af nødvendige merudgifter Serviceniveau for dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 December 2015 MERUDGIFT BEMÆRKNINGER GENELLE FORHOLD Generelt gælder det for udmålingen af nødvendige merudgiftsydelser, at det er

Læs mere

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100.

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene

Læs mere

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Introduktion Greve Kommune bevilger økonomisk kompensation til dækning af merudgifter efter Lov om Social Service

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

Dækning af merudgifter

Dækning af merudgifter Dækning af merudgifter Medlemmet Tanja Lambach Rasmussen er socialrådgiver og fortæller her om reglerne for dækning af merudgifter i forbindelse med vores hudlidelse. Mange oplever, at det er blevet vanskeligere

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Seminar om kropsbårne hjælpemidler den 11 maj 2016. Lovgivning og den korrekte sagsbehandling Serviceloven 112 og 113

Seminar om kropsbårne hjælpemidler den 11 maj 2016. Lovgivning og den korrekte sagsbehandling Serviceloven 112 og 113 Seminar om kropsbårne hjælpemidler den 11 maj 2016 Lovgivning og den korrekte sagsbehandling Serviceloven 112 og 113 INDHOLD I SERVICELOVEN 112 (og 113) PERSONKREDS 1) lægefaglig vurdering 2) social faglig

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste

Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste Ankestyrelsens praksisundersøgelser Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste November 2008 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste November 2008 Ankestyrelsens

Læs mere

Børn og Unge med handicap

Børn og Unge med handicap Center for Børn, Unge og Familie 2008 Børn og Unge med handicap - En vejledning til forældre Indhold Målsætninger 3 Introduktion hvem hvad - hvor 4 Indledende samarbejde 6 Samarbejdet mellem dig og handicaprådgivningen

Læs mere

Information om. Ledsageordningen

Information om. Ledsageordningen Socialforvaltningen Borgercenter Handicap Information om Ledsageordningen Til borgere og ledsagere om hvordan vi tilrettelægger ledsagelse 1 Indholdsfortegnelse Information om... 1 Ledsageordningen...

Læs mere

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Hvem har ansvaret forældre har ansvar for deres

Læs mere

Varde Kommune sætter mennesket før handicappet.

Varde Kommune sætter mennesket før handicappet. Kvalitetsstandard Nødvendige merudgifter Serviceloven 100 1. Rammer 2. Indhold 3. Visitation og tildeling 4. levering af ydelsen 1. Rammer 1.1 Formål Ydelsens formål er, at yde kompensation til borgere

Læs mere

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Servicelovens 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Visitation Sagsbehandlingstid Målgruppe Sundhed & Omsorgs Kvalitetsmål Social og Handicap

Læs mere

Hjælpemidler Cases. Rollator / ganghjælpemiddel

Hjælpemidler Cases. Rollator / ganghjælpemiddel Hjælpemidler / Servicelovens 112 Det overordnede formål med tildeling/bevilling af hjælpemidler er at medvirke til at borgeren får mulighed for at føre så normal en tilværelse som muligt og i størst mulig

Læs mere

Sociallovgivning og anden lovgivning ved fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne i forbindelse med hjertesygdom.

Sociallovgivning og anden lovgivning ved fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne i forbindelse med hjertesygdom. Sociallovgivning og anden lovgivning ved fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne i forbindelse med hjertesygdom. Socialrådgiver Marianne Vinther Kardiologisk afdeling Roskilde Sygehus Sygedagpenge Lov

Læs mere

Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning).

Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning). Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning). Vejledningen besvarer de spørgsmål, der typisk forekommer

Læs mere

Følgeudgifter/særlige udgifter

Følgeudgifter/særlige udgifter Følgeudgifter/særlige udgifter Plejefamilier kan ansøge rådgiver om hel eller delvis dækning af særlige udgifter, som ikke forventes afholdt af kost og logibeløbet. Rådgiver skal ved hver ansøgning om

Læs mere

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016 Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016 Hvad er palliative tilbud? Palliation betyder lindring. Denne kvalitetsstandard indeholder en beskrivelse af de lindrende, og praktiske tilbud til den alvorligt

Læs mere

NOTAT. Specialområdet. Brugerbetaling 107. Brugerbetaling i Køge Kommune for borgere i botilbud efter servicelovens

NOTAT. Specialområdet. Brugerbetaling 107. Brugerbetaling i Køge Kommune for borgere i botilbud efter servicelovens NOTAT Social- og Sundhedsforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Brugerbetaling 107. Brugerbetaling i Køge Kommune for borgere i botilbud efter servicelovens 107. Indledning Formålet er at klargøre,

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2016 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de økonomiske støtte-foranstaltninger, der som oftest kommer på tale for en voksne med cystisk

Læs mere

kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet

kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet Indholdsfortegnelse Generel information om boligændringer... 3 Generel kvalitetsstandard for boligindretning...

Læs mere

Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap.

Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap. Side 1 af 5 Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap. I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 om Arbejds- og Socialvæsenet i Grønland fastsættes:

Læs mere

2016-takster for merudgifter, jf. Servicelovens 41, Børne- og Familieområdet, Hjørring Kommune

2016-takster for merudgifter, jf. Servicelovens 41, Børne- og Familieområdet, Hjørring Kommune 2016-takster for merudgifter, jf. Servicelovens 41, Børne- og Familieområdet, Hjørring Kommune Nedenstående er de priser, der anvendes, når der udarbejdes et overslag over de sandsynliggjorte merudgifter.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 27 Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

Kræft i gang med hverdagen

Kræft i gang med hverdagen SOLRØD KOMMUNE Kræft i gang med hverdagen Støttemuligheder til kræftramte og deres pårørende i Solrød Kommune Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand Telefon: 56182000 (telefonomstilling) www.solrod.dk

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling 50.50. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Servicedeklaration og ydelseskatalog med kvalitetsstandard for de enkelte ydelser.

Servicedeklaration og ydelseskatalog med kvalitetsstandard for de enkelte ydelser. Sagsnr.: 2010-23651 Dato: 28-06-2010 Dokumentnr.: 2010-248231 Servicedeklaration og ydelseskatalog med kvalitetsstandard for de enkelte ydelser. Side 1 af 16 Servicedeklaration Lov om Social Service 85

Læs mere

Velkommen til dagplejen Et trygt tilbud i små miljøer

Velkommen til dagplejen Et trygt tilbud i små miljøer SOLRØD KOMMUNE DAGPLEJEN Velkommen til dagplejen Et trygt tilbud i små miljøer Du og dit barn bydes velkommen i den kommunale dagpleje. I pjecen her finder du alle de vigtigste oplysninger om dagplejen.

Læs mere

Merudgifter til drift af bil servicelovens 100

Merudgifter til drift af bil servicelovens 100 Merudgifter til drift af bil servicelovens 100 Udgifter, der er forbundet med at have handicapbil, f.eks. forsikring, benzin, reparation mv., skal du som udgangspunkt selv afholde, idet personer med nedsat

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) (Hjælp til dækning af merudgiftsydelser til børn med handicap) 1. I vejledning

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08 Budget 2004-2007 Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 157 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. februar 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Tabt arbejdsfortjeneste og handicapbil til

Læs mere

DINE SOCIALE RETTIGHEDER. Transport

DINE SOCIALE RETTIGHEDER. Transport DINE SOCIALE RETTIGHEDER Transport Forord I denne pjece gennemgår jeg nogle af de muligheder og rettigheder, du har som kronisk nyresyg i forhold til transport. Pjecen indeholder kun de overordnede regler.

Læs mere

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Landsforeningen Autisme Kreds Roskilde d. 14. januar 2016 V/ Socialfaglig konsulent Ditte Lindegaard Dagens Program! Præsentation af DUKH! Retssikkerhed! Pligter

Læs mere

Forældre til børn med diabetes

Forældre til børn med diabetes Forældre til børn med diabetes Samarbejdet med kommunen offentlige støttemuligheder - når barnet har diabetes d.6.februar 2012 Inge Louv Socialrådgiver - handicapkonsulent www.ingelouv.dk Forventninger

Læs mere

Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år

Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud Behandlende CF-center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til

Læs mere

Merudgifter til handicappede

Merudgifter til handicappede Kvalitetsstandard for Merudgifter til handicappede Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for merudgifter til handicappede.kvalitetsstandarden beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud

Læs mere

Vedrørende Statsforvaltningens udtalelse om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold

Vedrørende Statsforvaltningens udtalelse om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold Sagsnr. 2014-20613 Doknr. 314859 Dato 08-02-2016 Vedrørende Statsforvaltningens udtalelse om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold Ved brev af 30.

Læs mere

Forslag. Dagtilbudslov

Forslag. Dagtilbudslov Fremsat den {FREMSAT} af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til Dagtilbudslov (lov om dag, -fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål 1. Formålet

Læs mere

Oversigt i korte træk. Sådan beregnes boligydelse i 2000. Boligudgiften (A) Indtægtsandel (B) Kompensationsbeløb

Oversigt i korte træk. Sådan beregnes boligydelse i 2000. Boligudgiften (A) Indtægtsandel (B) Kompensationsbeløb forside Boligydelse 2000 Oversigt i korte træk Se nærmere om beregningen på de næste sider. Sådan beregnes boligydelse i 2000 Boligydelsen udgør i 2000: 87% af forskellen mellem (A) En beregnet boligudgift

Læs mere

Oplæg. Hjerneskadeforeningen. Lokalafdeling Aarhus/Østjylland. for. d. 3. oktober 2015. v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup

Oplæg. Hjerneskadeforeningen. Lokalafdeling Aarhus/Østjylland. for. d. 3. oktober 2015. v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Oplæg for Hjerneskadeforeningen Lokalafdeling Aarhus/Østjylland d. 3. oktober 2015 v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Dagens program Kort præsentation Hvem er DUKH Retssikkerhed Borgeres rettigheder

Læs mere

Kvalitetsstandard Merudgifter, Lov om Social Service 41

Kvalitetsstandard Merudgifter, Lov om Social Service 41 Kvalitetsstandard Merudgifter, Lov om Social Service 41 Udarbejdet af: Mette Wulf Dato: 03.10.2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen Kvalitetsstandard

Læs mere

Støttemuligheder efter Lov om social service. Fensmarkskolen 28.10.2009

Støttemuligheder efter Lov om social service. Fensmarkskolen 28.10.2009 Støttemuligheder efter Lov om social service Fensmarkskolen 28.10.2009 Kommunens opdeling - Skoleforvaltning - PPR pædagogisk psykologisk rådgivning - Socialforvaltning - Handicaprådgivning Specialbistand

Læs mere

100 merudgifter. Hvem kan få hjælp til merudgifter?

100 merudgifter. Hvem kan få hjælp til merudgifter? 100 merudgifter Hvem kan få hjælp til merudgifter? Der kan ydes hjælp til personer mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen og til personer, der efter 15 a i lov om social pension har opsat udbetalingen

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 100 Nødvendige merudgifter Vedtaget af Byrådet, d. 16.5.2013 1 Lovgrundlag for Hvilke behov skal dække Hvad er formålet med Lov om social

Læs mere

Støttemuligheder efter Lov om social service

Støttemuligheder efter Lov om social service Støttemuligheder efter Lov om social service Kreds Limfjord 1.3.2017 Landsforeningen Autisme Socialrådgiver Ulla Kjer Thursday, 02 March 2017 1 Kommunens rådgivningsforpligtelse Retssikkerhedslovens 1

Læs mere

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Retningslinjer for tjenesterejser og befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Forelagt revisionen: 2012 Godkendt af direktionen: 13. juni 2012 Mindre korrektioner:

Læs mere

Sociale rettigheder. Lisjan Andersen Rigshospitalet

Sociale rettigheder. Lisjan Andersen Rigshospitalet Sociale rettigheder Lisjan Andersen Rigshospitalet Dagens indhold Hvor går jeg hen? Gode råd i kontakt til kommunen Arbejdsmarkedet Hjælpemidler Medicin og behandling Opsamling og evt. Hvor går jeg hen?

Læs mere

Familieafdelingen. Det specialiserede socialområde.

Familieafdelingen. Det specialiserede socialområde. 1 Familieafdelingen Det specialiserede socialområde. 2 Indholdsfortegnelse: Familieafdelingens opgaver.s.4. Myndighedsdelen Modtagerenheden s.4. Lovhjemmel Underretninger Børnefaglige undersøgelser Opgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste Område Randers kommune skal yde dækning af hel eller delvis

Læs mere

DINE SOCIALE RETTIGHEDER. Merudgifter

DINE SOCIALE RETTIGHEDER. Merudgifter DINE SOCIALE RETTIGHEDER Merudgifter Forord Denne pjece handler om de merudgifter, du måske kan få dækket som nyresyg. Det handler kort fortalt om de nødvendige merudgifter, du ikke ville have haft, hvis

Læs mere