Høje-Taastrup Kommunes serviceniveau for merudgifter efter Servicelovens 41

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høje-Taastrup Kommunes serviceniveau for merudgifter efter Servicelovens 41"

Transkript

1 Høje-Taastrup Kommunes serviceniveau for merudgifter efter Servicelovens 41 Serviceniveau I hver enkelt sag vil blive foretaget en konkret og individuel vurdering af merudgiftens nødvendighed og eventuelle omfang. Serviceniveauet er således vejledende for den ydelse, som borgeren tilbydes. Lovgrundlag for ydelsen Hvilket behov dækker ydelsen? Hvad er formålet med ydelsen? Servicelovens 41 Ydelsen dækker de udgifter, som en gennemsnitlig familie ikke ville have haft, hvis barnet ikke havde haft en alvorlig og betydeligt nedsat funktionsevne eller indgribende kronisk/langvarig lidelse Det er en forudsætning, at merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne, og familien skal selv afholde den del af udgifterne, som svarer til de udgifter, en børnefamilie normalt ville have afholdt. Formålet med merudgiftsydelsen er helt konkret at medvirke til: at børn og unge med et handicap kan fortsætte med at bo hjemme, og dermed undgå anbringelse på institutioner e.l., såfremt det er bedst for barnet at familien kan leve så normalt som muligt på trods af barnets nedsatte funktion eller indgribende lidelse at barnet/den unges funktionsevne ikke forværres eller får andre og mere alvorlige følger. Hvis merudgiften kan dækkes efter anden lovgivning, kan der ikke ydes kompensation for merudgifter efter Servicelovens 41. Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? Nedenfor er en række eksempler på merudgifter med et vejledende serviceniveau for de enkelte typer af merudgiftsydelser. Høje-Taastrup Kommune benytter Ankestyrelsens afgørelser på området som guidelines for vurderingen af merudgifter. Listen er IKKE udtømmende. Diæt og kostpræparater Der kan ydes tilskud til de merudgifter, der er forbundet med at have et barn/en ung på allergi- eller diætkost. Der skal foreligge dokumentation fra egen læge eller hospital for, at den særlige kost er nødvendig på grund af nedsat funktionsevne eller en kronisk/langvarig lidelse hos barnet/den unge. Høje-Taastrup Kommune anvender Astma-Allergiforbundets, Diabetesforeningens eller Dansk Cøliaki Forenings vejledende takster om merudgifter til diætkost. Til spædbørn, der ikke kan tåle mælk, kan der f.eks. ydes hjælp til merudgifter til erstatningspræparater. Det er dog en betingelse, at der foreligger tilstrækkelig dokumentation for, at den kroniske lidelse vil Side 1 af 8 Senest revideret

2 bryde ud, hvis erstatningspræparaterne ikke anvendes. Der ydes ikke tilskud til almindelig modermælkserstatning. Medicin Der kan ydes hjælp til egenbetaling af tilskudsberettiget medicin, som er nødvendig på grund af en nedsat funktionsevne eller en kronisk eller langvarig lidelse hos børn/unge. Hjælpen ydes til at dække den del af egenbetalingen, der ikke dækkes efter Sundhedslovens regler. Via egen læge er der mulighed for at søge Sundhedsstyrelsen om 1) enkelttilskud til ikke-tilskudsberettiget medicin og 2) kronikertilskud til medicinudgifter. Det vil være aktuelt at søge om kronikertilskud, hvis borgeren har købt medicin (før tilskud) for kr (2015) til børn og unge under 18 år. Når tilskuddet er indregnet, giver det en årlig egenbetaling på kr (2015). Hvis du får kronikertilskud, er det denne egenbetaling, der kan medtages i den årlige beregning af merudgifter. Hudlidelser Hudlidelser som f.eks. svær eksem, atopisk dermatitis og psoriasis er lidelser, der kan tilhøre målgruppen efter 41, såfremt lidelsen er af en sådan sværhedsgrad, at den er indgribende og har alvorlige følger i barnets / den unges hverdag. Der skal foreligge lægefaglig dokumentation for, at barnets/den unges lidelse medfører et ekstra eller særligt stort behov for cremer og olier. Sygehusophold Hvis barnet/den unge er indlagt på hospital på grund af sit handicap eller lidelse, kan der ydes hjælp til dækning af merudgifter til overnatning på sygehuset og f.eks. kost eller p-billetter. Hvis der ydes hjælp til merudgifter til begge forældres ophold, er det en forudsætning, at det er nødvendigt, at begge forældre er til stede. Nødvendigheden for begge forældrenes tilstedeværelse p.g.a. lidelsen skal dokumenteres af læge eller sygehus. Hvis der ydes hjælp til kost, skal tilskuddet reduceres med normaludgiften. Tilskuddet svarer til 75 kr. pr. voksen pr. døgn. Befordring Der kan ydes tilskud til dækning af merudgifter til befordring af barnet til dagtilbud, behandling og i fritiden. Udgifterne til befordring kan kun dækkes, hvis de ikke kan dækkes efter andre bestemmelser. Der skal altid foreligge en skriftlig vurdering af, hvorfor befordringsudgiften betragtes som en merudgift. Befordringsudgiften skal altid reduceres med eventuel normaludgift til befordring. Det bør i alle tilfælde vurderes, om familien efter eget valg har påført sig ekstra udgifter til befordring. Hvis befordringen foregår i egen (eller en lånt) bil kan tilskuddet fastsættes på grundlag af statens regler for godtgørelse for brug af egen bil efter laveste takst. Side 2 af 8 Senest revideret

3 Befordring dagtilbud Merudgifter til befordring af børn/unge med nedsat funktionsevne m.v. til almindelige dagtilbud kan afholdes efter Servicelovens 41, hvis udgiften ikke dækkes af andre bestemmelser. Udgifter til befordring til og fra særlige dagtilbud afholdes af det særlige dagtilbud. Befordring til aflastning Transportudgifter i forbindelse med aflastning kan dækkes efter Servicelovens 41. Befordring til fritidsaktiviteter Da det må anses som almindeligt påregneligt at skulle transportere sine børn til fritidsaktiviteter, bevilges der som hovedregel ikke merudgifter til kørsel til fritidsaktiviteter. Der kan i enkelte tilfælde, hvor det ikke er muligt at benytte offentlige transportmidler, bevilges tilskud til befordring. Her er det en betingelse, at barnet/den unge på grund af sin funktionsnedsættelse er begrænset i sine muligheder for fritidsbeskæftigelse, og at forældrene eller andre ikke kan transportere barnet/den unge selv. Befordring til behandling Der kan ydes hjælp til betaling af befordringsudgifter, som er nødvendige ved ledsagelse af et barn eller en ung til behandling som følge af den nedsatte funktionsevne eller lidelse. Det sker dog kun i det omfang, udgifterne ikke dækkes efter andre bestemmelser eller ved andre ordninger. Befordringsudgifter til sygehus, hvor den nødvendige behandling kan finde sted, dækkes som udgangspunkt efter Sundhedslovens 171, hvis afstanden overstiger 50 km. Vælger familien et andet sygehus efter frit sygehusvalg end det sygehus, de er henvist til, tages der udgangspunkt i afstanden til det sygehus, de oprindeligt er henvist til. De samme bestemmelser gælder i forhold til undersøgelse og kontrol. Befordring til behandling i udlandet Hjælp til dækning af befordringsudgifter m.v. i forbindelse med behandling i udlandet kan kun ydes, hvis Sundhedsstyrelsen har godkendt, at behandlingen skal foregå i udlandet. I sådanne tilfælde ydes hjælpen kun, hvis den ikke dækkes efter andre regler eller andre ordninger. Drift af bil I særlige situationer kan der ydes hjælp til betaling af andre driftsudgifter i forbindelse med befordring af et barn/en ung med nedsat funktionsevne eller lidelse i familiens egen bil. Det vil primært gælde, hvor familien har en bil alene til befordring af barnet/den unge. Det vil også gælde, hvis det kan sandsynliggøres, at familien ikke ville have bil, hvis der ikke var et særligt kørselsbehov som følge af barnets nedsatte funktionsevne eller lidelse, eller hvor familien har en ekstraordinært stor og driftsmæssig kostbar bil, som Side 3 af 8 Senest revideret

4 følge af barnet/den unges funktionsevne eller lidelse. Der kan i særlige tilfælde ydes tilskud til betaling af f.eks. forsikringer, benzin, reparationer m.v., når udgiften må anses som en merudgift ved forsørgelsen af barnet/den unge. Hver enkelt merudgift skal altid beregnes konkret. Hjælp til anskaffelse af bil eller hjælp til betaling af afdrag på bil til befordring af børn kan ikke ydes efter Servicelovens 41, men skal ske efter Servicelovens 114. Handicaprettede kurser Der kan ydes hjælp til forældres, bedsteforældres, søskendes og eventuelt andre pårørendes merudgifter som følge af nødvendig deltagelse i handicaprettede kurser. Det er dog en forudsætning, at deltageren har en tæt relation til barnet/den unge. De udgifter, der kan være tale om, er f.eks. rejseudgifter, tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter ved måltider og ophold, kursusafgift, kursusmaterialer og pasning af søskende, som ikke skal med på kurset. I tilfælde af kurser med forplejning vil der ske reduktion af udgiften i forhold til normaludgift, som er følgende: Voksne 75 kr. pr. døgn Børn under 12 år 40 kr. pr. døgn Der kan efter en konkret individuel vurdering ydes hjælp til kurser under barnets/den unges opvækst ved særlige behov og problemstillinger i familien. Beklædning/fodtøj Der kan ydes hjælp til tøj, som skal udformes på en særlig måde, eller til ekstra beklædning/sko, som er nødvendig på grund af ekstraordinært slid. Specialsyet tøj Hvis der er tale om almindeligt tøj til børn/unge i pågældende alder, hvor tøjet er dyrere eller specialsyet eller udformet på en særlig måde på grund af barnet/den unges handicap, ydes støtte til den del af udgiften, der overstiger, hvad der normalt betales for pågældende beklædningsgenstand til barnet/den unge. Særlige beklædningsdele Gælder det særlige beklædningsgenstande, som barnet/den unge ikke ville have haft behov for, hvis barnet/den unge ikke havde haft en funktionsnedsættelse, er der tale om et hjælpemiddel efter Servicelovens 112. Særlige beklædningsgenstande er f.eks. regnslag til kørestol, kørepose, hagesmæk og beskyttelsesbukser til svært inkontinente børn og unge. Ortopædisk fodtøj Er det nødvendigt med ortopædisk fodtøj, herunder fodtøj der tilgodeser en foddeformitet, ydes hjælpen efter Servicelovens 112 og 113 vedrørende hjælpemidler og forbrugsgoder. Der kan også være tale om ekstraordinært slid på ortopædisk fodtøj, hvor egenbetalingen Side 4 af 8 Senest revideret

5 på ekstra ortopædiske sko i givet fald kan dækkes som en merudgift. Ekstraordinær slitage med videre Ved sandsynliggørelse og dokumentation af ekstraordinær slitage som følge af barnet/den unges handicap kan der ydes et tillæg. Det gælder også for glemte og ødelagte beklædningsgenstande, herunder briller. Som udgangspunkt for beregningen benyttes taksten for beklædning til døgnanbragte børn som almindelig forældreudgift. (Statens aktuelle takster: det-specialiserede-borneomrade1-id163054/). Dette beløb forventes afholdt af forældrene selv, inden et tilskud som merudgift kan ydes. Vask Hvis barnets nedsatte funktionsevne eller kroniske/langvarige lidelse medfører merudgifter til vask, kan der ydes hjælp såvel til selve vaskeudgiften som til anskaffelse af vaskemaskine, forudsat at en sådan må anses for at være nødvendig for at imødekomme et ekstraordinært stort behov. Det skal sandsynliggøres, at barnet/den unges nedsatte funktionsevne eller kroniske/langvarige lidelse medfører merudgifter til vask via udtalelse fra læge, sygehus, sundhedsplejerske eller andre relevante fagpersoner. Udgifter til afskrivninger m.v. kan ikke betragtes som merudgift. Der tages således udgangspunkt i de faktiske omkostninger ved en vask. Vådliggere (Enuresis nocturna og encoprese) Børn/unge, der tisser eller har afføring i sengen om natten, kommer normalt ikke ind under Servicelovens 41. I særlige tilfælde, hvor alle behandlingsmuligheder er udtømte, barnet/ den unge er over 4 år, og der er udsigt til, at lidelsen er kronisk, kan der dog efter en konkret vurdering ydes hjælp efter Servicelovens 41. Der skal foreligge dokumentation fra egen læge eller hospital for, at alle behandlingsmuligheder er udtømte, og at det ikke er muligt at behandle lidelsen med andet end hjælpemidler (bleer, medicin, kateter mv.). Der kan ydes hjælp til merudgifter til bleer, når barnet/den unge er over 4 år og lider af enuresis og/eller encoprese, hvis det er i forlængelse af en funktionsnedsættelse. Udgiften skal være sandsynliggjort og lægeligt dokumenteret, herunder om alle behandlingsmuligheder er udtømte. Hvis bleerne ikke længere kan købes i almindelige butikker, skal udgiften til bleer bevilliges som hjælpemiddel efter Servicelovens 112. Ferie Der kan ydes tilskud til merudgifter til ferier, som familier i almindelighed holder. Side 5 af 8 Senest revideret

6 Barnepige Behovet for barnepige vil blive vurderet i forhold til den enkelte familie, og der foretages en individuel vurdering af, om der evt. er pasningsmuligheder i familiens netværk. Afløsning/aflastning Hvis én af Servicelovens øvrige aflastningsordninger f.eks. 52 eller 84 ikke er tilstrækkelig i det konkrete tilfælde, kan der ydes hjælp til dækning af nødvendige merudgifter til ansættelse af en hjælper efter Servicelovens 41 til afløsning/aflastning. Der ydes kun hjælp til afløsning/aflastning i eget hjem. Kommunen kan vælge at udbetale et beløb til familien, der så selv ansætter og aflønner en aflastningsperson, eller at udbetale lønnen direkte til aflastningspersonen, hvor familien indberetter antallet af timer, hvor der er ydet aflastning. Familien vil i begge situationer være arbejdsgiver for aflastningspersonen. Bolig og boligskift Der kan ydes støtte til forhøjede udgifter i forbindelse med boligændringer i form af til- og ombygning af familiens bolig, eller ved flytning til en større bolig, som følge af et barn/en ungs handicap. Der kan desuden dækkes merudgifter til en flytning, som er betinget af nedsat funktionsevne eller kronisk/langvarig lidelse hos barnet/den unge. Størrelsen af de faktiske merudgifter i forbindelse med boligændringer og ombygninger beror på en konkret vurdering. Det kan dreje sig om merudgifter til forhøjet lejeværdi af egen bolig, forhøjelse af ejendomsforsikring eller større forbrug af el og varme. Betingelsen for at få støtte til dækning af udgifter i forbindelse med flytning til en anden bolig er, at kommunen har vurderet, at den nuværende bolig ikke er egnet som opholdssted på grund af funktionsnedsættelsen, og at boligen ikke kan gøres egnet ved ombygning eller særlige indretninger. Fritidsaktiviteter/idræt Der kan ydes dækning af nødvendige merudgifter til barnet/den unges deltagelse i en fritidsaktivitet, såfremt merudgiften relaterer sig direkte til barnet/den unges funktionsnedsættelse eller lidelse. Der tages udgangspunkt i, at børn normalt har en-to fritidsinteresser. Derfor ydes der maksimalt støtte til to fritidsaktiviteter. Merudgiften til en fritidsaktivitet beregnes ud fra forskellen mellem den normale fritidsaktivitet og den handicaprelaterede fritidsaktivitet, herunder pris, kørsel og udstyr; som f.eks. ved handicapridning, hvor Side 6 af 8 Senest revideret

7 kommunen kan dække den merudgift, der er forskellen på almindelig ridning og handicapridning. Det kan også være transport eller km-penge efter statens laveste takster, hvis barnet/den unge på grund af sit handicap kun kan gå til en fritidsaktivitet, der ligger længere væk, end hvad der anses som normal afstand. Hvis der kan bevilges handicapridning som rideterapi efter Sundhedsloven, skal Sundhedslovens ydelse gå forud for Servicelovens 41. Forsikring Forældre har mulighed for at tegne en særskilt ansvarsforsikring på barnet/den unge. Forskellen mellem den almindelige og udvidede ansvarsforsikring kan medtages i en merudgiftsberegning. Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen? Hvem kan modtage ydelsen? Udgifter til behandling og transport til skole kan ikke kan ydes efter 41. Barnet/den unge skal være under 18 år og have betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.»indgribende lidelse«betyder, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse.»kroniske lidelser«omfatter sygdomstilstande o.l., som fra det tidspunkt, hvor de opstår, normalt vil vare i flere år. Der lægges i praksis vægt på, om lidelsen forventes at vare barnealderen ud. At det skal være en»langvarig lidelse«betyder i praksis, at der lægges vægt på, om lidelsen skønnes at vare et år eller mere. Det er dog ikke udelukket at yde støtte, selv om lidelsen kan forventes at vare mindre end et år. Det afgørende er betydningen af en nedsættelse af funktionsevnen. Det er en betingelse for, at der kan bevilges merudgiftsydelse, at barnet/ den unge forsørges i eget hjem. Dog er familien fortsat berettiget til merudgiftsydelse, hvis barnet/den unge er indlagt på sygehus, er på aflastningsophold eller midlertidigt som et led i almindelig skolegang går på kost- eller efterskole. Hvis barnet/den unge er anbragt uden for eget hjem, f.eks. i familiepleje eller på en døgninstitution, kan familien derimod ikke modtage merudgiftsydelse. Hvem leverer ydelsen? Hjælpen ydes sådan Hjælpen gives som et månedligt beløb. For at kunne få økonomisk hjælp skal man have merudgifter for mindst kr. pr. år. (2015). Søger borgeren om hjælp til flere børn, der hver især opfylder betingelserne for merudgifter i 41, er det den samlede merudgiftsydelse, der skal overstige kr. om året. Ansøgeren skal lave et overslag over omfanget af de behov, som den pågældende efter al sandsynlighed vil have i det kommende år. Sagsbehandleren beregner merudgiften efter en konkret vurdering af disse behov og af de sandsynliggjorte udgifter. Side 7 af 8 Senest revideret

8 De årlige udgifter lægges sammen og fordeles på årets måneder. Der udbetales et fast månedligt standardbeløb. Beløbet reguleres ved ændringer i behovet for ydelsen, eller der ydes enkeltstående udbetaling. Beløbet er skattefrit og uafhængigt af familiens indtægter. Som udgangspunkt skal familien selv administrere ydelsen på årsbasis. Familien vælger selv, hvor den udmålte hjælp eller ydelse købes, og er også selv ansvarlig for afregning. Familien og sagsbehandler kan indgå aftale om, at kommunen afregner med leverandøren. Familien har oplysningspligt. Det betyder, at sker der ændringer i forholdene eller merudgifterne omkring barnet, har familien pligt til at oplyse kommunen om det. Er der valgmulighed mht. valg af leverandør? Hvordan følges der op på ydelsen? Såfremt familien indgår aftale med kommune om afregning med leverandør, beslutter kommunen hvilken leverandør, der skal bruges. Mindst en gang årligt følger sagsbehandleren op på, om de udmålte merudgifter dækker de konkrete behov, eller om der skal ske en regulering. Er det vanskeligt for en familie med f.eks. et nydiagnosticeret barn at sandsynliggøre de nødvendige merudgifter et år frem, vil der ske hyppigere opfølgning i starten. Familien bør ved opfølgning kunne sandsynliggøre eller dokumentere deres væsentligste merudgifter, da det vil gøre udmålingen af den næste periodes dækning af merudgifter nemmere. Særlige bemærkninger Side 8 af 8 Senest revideret

Serviceniveau Katalog over serviceniveauet på det specialiserede børneområde

Serviceniveau Katalog over serviceniveauet på det specialiserede børneområde Serviceniveau 2017 Katalog over serviceniveauet på det specialiserede børneområde [indsæt måned] 2016 Indholdsfortegnelse 1. Serviceniveau et redskab for kommunen og borgerne... 3 2. Familieorienteret

Læs mere

"Indgribende lidelse" betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse.

Indgribende lidelse betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse. Kvalitetsstandard for Merudgifter i Lov om Social Service 41 Redigeret d. 250811 1. Lovgrundlag 41 i Lov om Social Service. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse

Læs mere

Døgnophold for familien 52, stk. 3, nr Aflastningsordning 52, stk. 3, nr

Døgnophold for familien 52, stk. 3, nr Aflastningsordning 52, stk. 3, nr Serviceniveau 2016 Katalog over serviceniveauet på det specialiserede børneområde December 2015 Indholdsfortegnelse 1. Serviceniveau et redskab for kommunen og borgerne... 3 2. Hjemmetræning 32... 5 3.

Læs mere

Kataloget beskriver serviceniveauet i Glostrup Kommune på følgende områder i Serviceloven:

Kataloget beskriver serviceniveauet i Glostrup Kommune på følgende områder i Serviceloven: 1 2015 Serviceniveau et redskab for kommunen og borgerne Katalogets målgruppe er børn og unge med særlige behov. Det handler om børn og unge i alderen 0 18 år med fysisk/psykisk handicap eller med psykosociale

Læs mere

Kvalitetsstandard Merudgifter, Lov om Social Service 41

Kvalitetsstandard Merudgifter, Lov om Social Service 41 Kvalitetsstandard Merudgifter, Lov om Social Service 41 Udarbejdet af: Mette Wulf Dato: 03.10.2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen Kvalitetsstandard

Læs mere

Serviceniveau et redskab for kommunen og borgerne

Serviceniveau et redskab for kommunen og borgerne 1 Serviceniveau et redskab for kommunen og borgerne Katalogets målgruppe er børn og unge med særlige behov. Det handler om børn og unge i alderen 0 18 år med fysisk/psykisk handicap eller med psykosociale

Læs mere

SSL 41. Emne Tekst Serviceniveau/beløb. Behovet vurderes sammen med familien. Der er forskellige former for aflastning Selvvalgt aflastning

SSL 41. Emne Tekst Serviceniveau/beløb. Behovet vurderes sammen med familien. Der er forskellige former for aflastning Selvvalgt aflastning SSL 41 Emne Tekst Serviceniveau/beløb Aflastning Behovet vurderes sammen med familien. Der er forskellige former for aflastning Selvvalgt aflastning aflønnes med 117,-kr pr. time (hjemmehjælpernes Selvvalgt

Læs mere

Takster for merudgifter jf. Servicelovens. Rebild Kommune

Takster for merudgifter jf. Servicelovens. Rebild Kommune Takster for merudgifter jf. Servicelovens 41 Rebild Kommune 1 Målgruppe Efter Servicelovens 41 kan der bevilges økonomisk tilskud til dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af børn

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Område Randers Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 6 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for

Læs mere

Forslag til serviceniveau Merudgifter - Kørsel Lov om Social Service 41

Forslag til serviceniveau Merudgifter - Kørsel Lov om Social Service 41 Forslag til serviceniveau Merudgifter - Kørsel Lov om Social Service 41 I dette forslag fremgår ændringer i forhold til nuværende serviceniveau med rød skrifttype. Reglerne om dækning af merudgifter betyder,

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - enkeltstående - løbende udgifter

Læs mere

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Hvem har ansvaret forældre har ansvar for deres

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100.

Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100. 1. udgave er: godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 09.12.2010 godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bilag 1-41 merudgifter

Bilag 1-41 merudgifter Bilag 1-41 merudgifter En af hensigterne med Lov om Social Services regler om børn og unge med funktionsnedsættelse er så vidt muligt, at ligestille familier til et barn med en betydelig og varigt nedsat

Læs mere

Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn

Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene serviceydelser,

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) (Hjælp til dækning af merudgiftsydelser til børn med handicap) 1. I vejledning

Læs mere

Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år

Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud Behandlende CF-center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til

Læs mere

Tilskud til nødvendige merudgifter for voksne, jf. Servicelovens 100

Tilskud til nødvendige merudgifter for voksne, jf. Servicelovens 100 Tilskud til nødvendige merudgifter for voksne, jf. Servicelovens 100 Formål At yde kompensation til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne for de merudgifter, som er en konsekvens

Læs mere

Haderslev Kommune. Indhold. 1. Hvilke børn og unge kan få støtte efter de handicapkompenserende bestemmelser i serviceloven?... 1

Haderslev Kommune. Indhold. 1. Hvilke børn og unge kan få støtte efter de handicapkompenserende bestemmelser i serviceloven?... 1 Vejledende serviceniveauer børn og unge med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og børn unge med indgribende kroniske eller langvarige lidelser Haderslev Kommune Indhold 1. Hvilke børn og unge

Læs mere

Faktaark: Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose

Faktaark: Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose Faktaark: Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de økonomiske støtte-foranstaltninger, der som oftest kommer på tale

Læs mere

Tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Lovgrundlag for ydelsen Lov om Social Service 42

Tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Lovgrundlag for ydelsen Lov om Social Service 42 Tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Lovgrundlag for ydelsen Lov om Social Service 42 Målgruppe Mål med ydelsen Ydelsens indhold Kriterier for tildeling af indsatsen Forældre til et barn/en ung,

Læs mere

Dækning af merudgifter

Dækning af merudgifter Dækning af merudgifter Medlemmet Tanja Lambach Rasmussen er socialrådgiver og fortæller her om reglerne for dækning af merudgifter i forbindelse med vores hudlidelse. Mange oplever, at det er blevet vanskeligere

Læs mere

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Esbjerg d. 22. oktober 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Samarbejdet med kommunen 2 10 gode råd 1. Få det på skrift søg skriftligt, og

Læs mere

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Side 7 afsnit under punktet Ophold i udlandet Bemærk, at der som udgangspunkt ikke kan ydes hjælp til rejse- og opholdsudgifter

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2016 Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de økonomiske støtte-foranstaltninger, der som oftest kommer

Læs mere

100 merudgifter. Hvem kan få hjælp til merudgifter?

100 merudgifter. Hvem kan få hjælp til merudgifter? 100 merudgifter Hvem kan få hjælp til merudgifter? Der kan ydes hjælp til personer mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen og til personer, der efter 15 a i lov om social pension har opsat udbetalingen

Læs mere

Støttemuligheder efter Lov om social service. Fensmarkskolen 28.10.2009

Støttemuligheder efter Lov om social service. Fensmarkskolen 28.10.2009 Støttemuligheder efter Lov om social service Fensmarkskolen 28.10.2009 Kommunens opdeling - Skoleforvaltning - PPR pædagogisk psykologisk rådgivning - Socialforvaltning - Handicaprådgivning Specialbistand

Læs mere

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100.

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100. Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter Lov om Social Service 100. Lovgrundlag 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem

Læs mere

Børne- og familierådgivningen Handicapteamet

Børne- og familierådgivningen Handicapteamet Udfærdiget d. 18-06-2015 Børne- og familierådgivningen Handicapteamet Rådgivning, vejledning og støtte til familier med handicappede børn Kommunen informerer om Servicelovens 41, 42, 45, 84 og 50 samt

Læs mere

Kvalitetsstandard merudgifter efter Servicelovens 100

Kvalitetsstandard merudgifter efter Servicelovens 100 Kvalitetsstandard merudgifter efter Servicelovens 100 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Ændret fra at punktet hed Service Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 100 yde dækning af nødvendige

Læs mere

Børne- og Familieområdet. Handicapkompenserende ydelser til børn og unge

Børne- og Familieområdet. Handicapkompenserende ydelser til børn og unge Børne- og Familieområdet Handicapkompenserende ydelser til børn og unge Vejledende serviceniveau for Serviceloven vedr. Merudgifter jf. 41 2015 1 Indhold Merudgifter (Serviceloven 41)... 4 Formål... 4

Læs mere

Samfundets hjælp til forældre til et barn med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til forældre til et barn med cystisk fibrose Samfundets hjælp til forældre til et barn med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de økonomiske støtteforanstaltninger, der som oftest kommer på tale for en familie med et barn eller

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde.

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveau. Allerød kommune. Merudgifter generelt. Servicelovens 41. Lovgrundlag. Servicelovens 41. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Oplæg. Hjerneskadeforeningen. Lokalafdeling Aarhus/Østjylland. for. d. 3. oktober 2015. v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup

Oplæg. Hjerneskadeforeningen. Lokalafdeling Aarhus/Østjylland. for. d. 3. oktober 2015. v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Oplæg for Hjerneskadeforeningen Lokalafdeling Aarhus/Østjylland d. 3. oktober 2015 v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Dagens program Kort præsentation Hvem er DUKH Retssikkerhed Borgeres rettigheder

Læs mere

Varde Kommune sætter mennesket før handicappet.

Varde Kommune sætter mennesket før handicappet. Kvalitetsstandard Nødvendige merudgifter Serviceloven 100 1. Rammer 2. Indhold 3. Visitation og tildeling 4. levering af ydelsen 1. Rammer 1.1 Formål Ydelsens formål er, at yde kompensation til borgere

Læs mere

Forslag til serviceniveau Merudgifter Lov om Social Service 41

Forslag til serviceniveau Merudgifter Lov om Social Service 41 Forslag til serviceniveau Merudgifter Lov om Social Service 41 Reglerne om dækning af merudgifter betyder, at familier kan få dækket nødvendige merudgifter, der opstår som følge af barnets funktionsnedsættelse

Læs mere

Merudgifter til drift af bil servicelovens 100

Merudgifter til drift af bil servicelovens 100 Merudgifter til drift af bil servicelovens 100 Udgifter, der er forbundet med at have handicapbil, f.eks. forsikring, benzin, reparation mv., skal du som udgangspunkt selv afholde, idet personer med nedsat

Læs mere

Støtte muligheder til forældre

Støtte muligheder til forældre Støtte muligheder til forældre Kreds Østjylland 16. maj 2011 Kompensationsprincippet Borgeren skal så vidt muligt kompenseres for de vanskeligheder og merudgifter, der er en direkte følge af den nedsatte

Læs mere

Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100.

Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100. Udkast Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100. Acadre dok. 173662-10 04.11.10 mtm 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovgivning og personkreds 3. Formålet med

Læs mere

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100.

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

Center for Børn og Forebyggelse Handicapområdet

Center for Børn og Forebyggelse Handicapområdet Udfærdiget d. 18-06-2015, opdateret d. 23.05.16 Center for Børn og Forebyggelse Handicapområdet Rådgivning, vejledning og støtte til familier med børn, der har en funktionsnedsættelse. Kommunen informerer

Læs mere

Forældre til børn med diabetes

Forældre til børn med diabetes Forældre til børn med diabetes Samarbejdet med kommunen offentlige støttemuligheder - når barnet har diabetes d.6.februar 2012 Inge Louv Socialrådgiver - handicapkonsulent www.ingelouv.dk Forventninger

Læs mere

Forslag til serviceniveau Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste Lov om Social Service 42

Forslag til serviceniveau Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste Lov om Social Service 42 Forslag til serviceniveau Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste Lov om Social Service 42 Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste er dækning af indtægtstab for forældre, der ikke kan passe deres arbejde

Læs mere

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste Område Randers kommune skal yde dækning af hel eller delvis

Læs mere

Støttemuligheder efter Lov om social service

Støttemuligheder efter Lov om social service Støttemuligheder efter Lov om social service Kreds Limfjord 1.3.2017 Landsforeningen Autisme Socialrådgiver Ulla Kjer Thursday, 02 March 2017 1 Kommunens rådgivningsforpligtelse Retssikkerhedslovens 1

Læs mere

Serviceniveau på børnehandicapområdet

Serviceniveau på børnehandicapområdet Serviceniveau på børnehandicapområdet Hvidovre 2013 Børne - og Familieafdelingen Indholdsfortegnelse Overordnede rammer for 41 og 42. 3 Aflastning, selvvalgt. 6 Aflastning. 7 Allergi/astma. 8 Behandling,

Læs mere

Forslag til serviceniveau Merudgifter - Kørsel Lov om Social Service 41

Forslag til serviceniveau Merudgifter - Kørsel Lov om Social Service 41 Forslag til serviceniveau Merudgifter - Kørsel Lov om Social Service 41 I dette forslag fremgår ændringer i forhold til nuværende serviceniveau med rød skrifttype. Reglerne om dækning af merudgifter betyder,

Læs mere

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Introduktion Greve Kommune bevilger økonomisk kompensation til dækning af merudgifter efter Lov om Social Service

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012. Kvalitetsstandard. Børn og unge med handicap 0 18 år

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012. Kvalitetsstandard. Børn og unge med handicap 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard Børn og unge med handicap 0 18 år Merudgifter, SEL 41 Tabt arbejdsfortjeneste, SEL 42 Aflastning, SEL 84 Ledsagerordning, SEL 45 Godkendt

Læs mere

Børne- og familierådgivningen Handicapteamet

Børne- og familierådgivningen Handicapteamet Udfærdiget d. 18-06-2015 Børne- og familierådgivningen Handicapteamet Rådgivning, vejledning og støtte til familier med handicappede børn Kommunen informerer om Servicelovens 41, 42, 45, 84 og 50 samt

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012. Kvalitetsstandard. Børn og unge med handicap 0 18 år

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012. Kvalitetsstandard. Børn og unge med handicap 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard Børn og unge med handicap 0 18 år Merudgifter, SEL 41 Tabt arbejdsfortjeneste, SEL 42 Aflastning, SEL 84 Ledsagerordning, SEL 45 Godkendt

Læs mere

Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42

Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42 Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42 Udarbejdet af: Mette Wulf Dato: 03.10.2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariat Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen Kvalitetsstandard

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

HBF Landskursus 29.09.2012. Om serviceloven

HBF Landskursus 29.09.2012. Om serviceloven HBF Landskursus 29.09.2012 Om serviceloven Lovgivningen: Retssikkerhedsloven Dagtilbudsloven Beskæftigelseslovgivningen Serviceloven Sundhedsloven Folkeskoleloven UU-loven Familien SPS-loven Voksen specialuv.

Læs mere

Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, efter servicelovens 41 og 42

Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, efter servicelovens 41 og 42 Takstblad om Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, efter servicelovens 41 og 42 Ishøj Kommune Indhold Indledning... 3 Merudgifter servicelovens 41... 4 Formålet... 4 Målgruppe... 4 Beregning af ydelsen...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100 Omsorg og Sundhed Godkendt af social- og forebyggelsesudvalget den 2. september 2014 Introduktion Baggrunden for at indføre kvalitetsstandarder

Læs mere

Kvalitetsstandarden for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100

Kvalitetsstandarden for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Kvalitetsstandarden for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Introduktion Greve Kommune bevilger økonomisk kompensation til dækning af merudgifter efter Lov om Social Service

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014 Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder Hvad er et hjælpemiddel og et forbrugsgode? Hjælpemidler er produkter som er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom BEK nr 1548 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2013-6613 Senere ændringer til

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Vejledende serviceniveauer for Serviceloven for børn og unge

Vejledende serviceniveauer for Serviceloven for børn og unge Vejledende serviceniveauer for Serviceloven for børn og unge Gældende for handicapområdet Albertslund Kommune Oktober 2016 1 Indledning...3 Dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet...7

Læs mere

Sociallovgivning og anden lovgivning ved fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne i forbindelse med hjertesygdom.

Sociallovgivning og anden lovgivning ved fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne i forbindelse med hjertesygdom. Sociallovgivning og anden lovgivning ved fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne i forbindelse med hjertesygdom. Socialrådgiver Marianne Vinther Kardiologisk afdeling Roskilde Sygehus Sygedagpenge Lov

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter

Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter Serviceloven 100: Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det fyldte

Læs mere

Forslag til serviceniveau Merudgifter - Privatansat hjælper Lov om Social Service 41 / 84

Forslag til serviceniveau Merudgifter - Privatansat hjælper Lov om Social Service 41 / 84 Forslag til serviceniveau Merudgifter - Privatansat hjælper Lov om Social Service 41 / 84 I dette forslag fremgår ændringer i forhold til nuværende serviceniveau med rød skrifttype. Reglerne om dækning

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag Administrationsgrundlag for dækning af nødvendige merudgifter Godkendt i Udvalget for Voksne d. 2. april 2013 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver kriterierne

Læs mere

Kvalitetsstandard. Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100 Omsorg og Sundhed Introduktion Baggrunden for at indføre kvalitetsstandarder på merudgiftsområdet, er et ønske om at kunne tilbyde borgere i

Læs mere

Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 196 Offentligt. Fælles fynsk praksis. vedr. tillægsydelser til plejefamilier

Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 196 Offentligt. Fælles fynsk praksis. vedr. tillægsydelser til plejefamilier Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 196 Offentligt Fælles fynsk praksis vedr. tillægsydelser til plejefamilier Forord Foranlediget af initiativ fra Odense kommune har der i et samarbejde mellem de

Læs mere

Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet

Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet Handicapkonferencen 2011 Gitte Madsen www.gittemadsen.dk Selvstændig socialrådgiver og handicapkonsulent 1 Alle de mange regler Aflastning kan foregå i

Læs mere

Dækning af merudgifter

Dækning af merudgifter Sommerarrangement 9. juni 2012, DGI huset Iktyosisforeningen holdt i år sommerarrangement i DGI-huset med fokus på et fagligt indhold. Der var mødt 12 medlemmer op for at deltage. Programmet var Dækning

Læs mere

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 Kriterier Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) kan bevilges til dig, hvis du er fyldt 18 år og har en betydelig og varigt nedsat fysisk

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 Børn og unge med udviklingshæmning 2 Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring. Samfundet

Læs mere

Mie Birkebæk Socialrådgiver Studerer cand.jur v. Syddansk Universitet Rådgivningskonsulent i Diabetesforeningen

Mie Birkebæk Socialrådgiver Studerer cand.jur v. Syddansk Universitet Rådgivningskonsulent i Diabetesforeningen Mie Birkebæk Socialrådgiver Studerer cand.jur v. Syddansk Universitet Rådgivningskonsulent i Diabetesforeningen Kontaktoplysninger: mbl@diabetes.dk, social@diabetes.dk Rådgivningens telefontider: Mandage

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Takstblad om. Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, efter Servicelovens 41 og 42

Takstblad om. Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, efter Servicelovens 41 og 42 Takstblad om Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, efter Servicelovens 41 og 42 Ishøj Kommune Indhold Indledning... 3 Merudgifter Servicelovens 41... 5 Formålet... 5 Målgruppe... 5 Beregning af ydelsen...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 157 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. februar 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Tabt arbejdsfortjeneste og handicapbil til

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Udkast juni 2010 Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og Behov hos brugeren: Formålet med hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Social støtte/rettigheder ved kronisk hudsygdom

Social støtte/rettigheder ved kronisk hudsygdom Social støtte/rettigheder ved kronisk hudsygdom Social støtte/rettigheder ved kronisk hudsygdom Støttemuligheder Enhver har mulighed for at få kontakt med en socialrådgiver ved kommunen og søge vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom BEK nr 32 af 21/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j.nr. 2013-6613

Læs mere

41 Serviceniveaubeskrivelse

41 Serviceniveaubeskrivelse 41 Serviceniveaubeskrivelse Januar 2017 Indhold Indhold...2 Merudgifter (Serviceloven 41)...4 Formål...4 Personkreds (modtager af ydelsen)...4 Betingelser for at modtage ydelsen...5 Målgruppe barnets funktionsevne

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Vejledende serviceniveau for handicapkompenserende ydelser til børn og unge (Serviceloven 41)

Vejledende serviceniveau for handicapkompenserende ydelser til børn og unge (Serviceloven 41) Vejledende serviceniveau for handicapkompenserende ydelser til børn og unge (Serviceloven 41) Børnehandicap September 2016 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indhold Merudgifter (Serviceloven 41)...

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

Børn og Unge med handicap

Børn og Unge med handicap Center for Børn, Unge og Familie 2008 Børn og Unge med handicap - En vejledning til forældre Indhold Målsætninger 3 Introduktion hvem hvad - hvor 4 Indledende samarbejde 6 Samarbejdet mellem dig og handicaprådgivningen

Læs mere

Niveauets størrelse vurderes i forbindelse med anbringelsen af et barn. I vurderingen indgår følgende elementer:

Niveauets størrelse vurderes i forbindelse med anbringelsen af et barn. I vurderingen indgår følgende elementer: Økonomi Gennemsnitsmodellen: Siden 2010 har Aarhus Kommune arbejdet med aflønningsformen ny honoreringsmodel. Familieplejecenteret vurderer honoreringen ud fra opgavens karakter og ud fra den gennemsnitlige

Læs mere

Sådan ansøger du om hjælp til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

Sådan ansøger du om hjælp til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste Faktaark - Januar 2015 Sådan ansøger du om hjælp til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste Medlemmer af Cystisk Fibrose Foreningen kan rekvirere et udkast til ansøgning, hvor de konkrete merudgifter kan

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området 18. september 2013 Den grundige udgave Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området Forkortelser Serviceloven Lov om social service 100-bekendtgørelsen Bekendtgørelse 648 af

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Kvalitetsstandarder Hjælpemidler i dagligdagen 2016 Skanderborg Kommune Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Indhold Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Støttemuligheder til børn.

Støttemuligheder til børn. Støttemuligheder til børn. Kreds Trekanten 26.9.2016 Landsforeningen Autisme Socialrådgiver Ulla Kjer Tuesday, 27 September 2016 1 Kommunens rådgivningsforpligtelse Retssikkerhedslovens 1 Forvaltningslovens

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR CENTER FOR BØRN, UNGE

SERVICENIVEAU FOR CENTER FOR BØRN, UNGE 9-9-2014 SLAGELSE KOMMUNE SERVICENIVEAU FOR CENTER FOR BØRN, UNGE OG FAMILIE HANDICAPOMRÅDET SEPTEMBER 2014 Indhold Indledning... 3 Merudgifter 41... 3 Formålet (166)... 3 Målgruppe (168)... 3 Omfang og

Læs mere