Sagsnummer 2012/ Udbudsmateriale for. Brødeskovvej Hillerød

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagsnummer 2012/006831. Udbudsmateriale for. Brødeskovvej 27 3400 Hillerød"

Transkript

1 Sagsnummer 2012/ Udbudsmateriale for Brødeskovvej Hillerød

2 Side 2 af 130

3 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Brødeskovvej 27, 3400 Hillerød Velindrettet bolig med god, lukket have beliggende lige op ad naturen og Brødeskov skov. Der er kort afstand til skole, børnehave, fritidsaktiviteter og der er busstoppested ca. 25 meter fra ejendommen. Endvidere er der ca. 10 minutters kørsel til Hillerød. Boligen er opført i 1955 med et boligareal på 159 m². Boligen er indrettet således: Fyrrum/værksted med installationer og udgang til have. Vaskerum. Nedsænket viktualierum. Baggang med lyst linoleum på gulv. Stort køkken med gråt linoleum på gulv, lyse skabselementer og plads til spisekrog. Stor stue med parketgulv og udgang til have og terrasse. Fordelingsgang med parketgulvgulv. Vindfang og entré med gråt linoleum på gulv. Badeværelset er delt i separat baderum med bruser og håndvask samt separat toilet med håndvask. Værelse med parketgulv og enkeltskab. Værelse med parketgulv og dobbeltskab. Soveværelse med parketgulv og 3-fløjet skab. Der er desuden et skur med plads til havemøbler, grill mv. samt en overdækket terrasse. Det samlede grundareal udgør m². Side 3 af 130

4 I boligen forefindes skimmelsvamp. I den forbindelse er der udarbejdet en indeklima- og skimmelundersøgelse, og denne vedlægges i udbudsmaterialets bilag 9. Ejendommen udbydes af Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste i. h. t. statens regler for salg af ejendomme i offentligt udbud. Besigtigelse af ejendommen kan foretages mandag den 17. september 2012 fra kl til kl , og torsdag den 4. oktober 2012 fra kl til kl eller efter nærmere aftale ved henvendelse til Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Stella Toftelund Larsen på telefon: eller Tilbud uden forbehold eller betingelser skal afgives på vedlagte tilbudsblanket i en lukket kuvert mærket Tilbud vedrørende Brødeskovvej 27, Hillerød således at tilbuddet er Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste i hænde på adressen Arsenalvej 55, 9800 Hjørring senest tirsdag d. 23. oktober 2012 kl Samme dag kl vil der for de bydende være mulighed for at overvære åbningen af tilbuddene. Køkken med lyst og funktionelt inventar Stor stue med parketgulv og udgang til have/terrasse Separat baderum med bruser Separat toilet med håndvask Side 4 af 130

5 BILAGSFORTEGNELSE for udbud af ejendommen matr. nr. 7bc Hammersholt By, Nr. Herlev, beliggende Brødeskovvej 27, 3400 Hillerød. Bilag 1 Finansministeriets cirkulære nr. 7 af 25. januar 2010 om salg s. 7 af statens faste ejendomme Bilag 2 Særlige salgsvilkår s. 11 Bilag 3 Oversigts- og Matrikelkort s. 15 Bilag 4 Tingbogsattest og tinglyste servitutter s. 21 Bilag 5 BBR-ejermeddelelse s. 47 Bilag 6 Ejendoms- og brugsplaner s. 51 Bilag 7 Ejendomsvurdering og skatteattest s. 53 Bilag 8 Kommunalt ejendomsoplysningsskema s. 57 Bilag 9 Tilstandsrapport, el-installationsrapport, afslag på tilbud på s. 61 ejerskifteforsikring, indeklima- og skimmelundersøgelse samt energimærke Bilag 10 Planforhold s. 125 Bilag 11 Eksempel på skøde s. 127 Bilag 12 Tilbudsblanket s. 129 Side 5 af 130

6 Side 6 af 130

7 Sagsnummer 2012/ Udbudsmateriale for Brødeskovvej Hillerød Bilag 1 Finansministeriets cirkulære nr. 7 af 25. januar 2010 om salg af statens faste ejendomme. Side 7 af 130

8 CIR nr 7 af 25/01/2010 Gældende Cirkulære om salg af statens faste ejendomme Offentligt udbud 1. Salg af fast ejendom fra staten skal ske i overensstemmelse med reglerne i budgetvejledningen om ejendomssalg. Når det af budgetvejledningen følger, at et salg først kan ske efter at der har været foretaget offentligt udbud, skal udbuddet foretages efter reglerne i dette cirkulære. Stk. 2. Ved salg af fast ejendom fra staten til private, skal institutionen sikre overholdelse af de i lovgivningen fastsatte regler om salg af fast ejendom. Salg af statens faste ejendomme er omfattet af bestemmelserne i lov om omsætning af fast ejendom og bestemmelser, der er fastsat i medfør af loven, i det omfang salg sker til forbrugere, jf. lovens 1, stk. 5. Ifølge bekendtgørelse om undtagelse af salg af statens faste ejendomme fra visse bestemmelser i lov om omsætning af fast ejendom, finder 1, stk. 4, 2. pkt., i loven ikke anvendelse på salg af statens faste ejendomme, når salget foregår uden medvirken af en ejendomsformidler. Tilbudsblanket og annoncering 2. For ejendomme, der agtes afhændet, udfærdiger institutionen en tilbudsblanket med oplysninger om ejendommen og handelsvilkårene. Hvis salg af ejendommen i medfør af budgetvejledningens regler om salg af statens faste ejendomme skal forelægges bevillingsmyndighederne, inden tilbud kan accepteres, skal dette udtrykkeligt angives i tilbudsblanketten. En vejledende tilbudsblanket er optaget som bilag til cirkulæret. 3. Ejendommen annonceres som hovedregel til salg både i trykte og elektroniske udgaver af lokal og landsdækkende dagspresse eller i øvrigt i det omfang, der efter institutionens skøn findes hensigtsmæssigt. Stk. 2. I annoncerne anføres, at tilbud normalt bør afgives på særlige tilbudsblanketter, der kan rekvireres hos institutionen. Fristen for indgivelse af tilbud samt tid og sted for åbningen af tilbud angives i annoncerne. Endvidere angives ejendommens skønnede kontantpris baseret på en konkret vurdering, der er indhentet fra en eller to ejendomsformidlere, medmindre institutionen skønner, at denne oplysning kan være til hinder for, at der opnås den højest mulige købesum. Endvidere angives oplysninger om ejendommens beliggenhed og størrelse, herunder grundareal og boligareal. Der kan endvidere bl.a. angives eksempler på brutto- og nettoudgift samt finansiering. Stk. 3. Institutionen kan bestemme, at salg og annoncering forestås af en ejendomsmægler eller en anden, der efter lov om omsætning af fast ejendom er berettiget til at udøve ejendomsformidlingsvirksomhed. 4. Ved fremsendelsen af tilbudsblanketter skal institutionen vedlægge et eksemplar af dette cirkulære. Afgivelse af tilbud 5. Tilbud indsendes efter institutionens ønske elektronisk eller pr. post i lukket kuvert mærket»tilbud på matr.nr.....«. Institutionen anviser fremgangsmåde ved elektronisk tilbudsafgivelse. Stk. 2. De bydende har adgang til at overvære åbningen af tilbuddene og få oplysning om størrelsen af tilbuddene. Vurdering af tilbuddene 6. Senest 4 uger efter åbningen af tilbuddene meddeler institutionen hver tilbudsgiver, om institutionen agter at videreføre salgsforhandlingerne på grundlag af de indkomne tilbud, eller om institutionen forkaster alle de indkomne tilbud. I sidstnævnte tilfælde vælger institutionen herefter, om man vil annoncere på ny eller stille afhændelsen i bero. Stk. 2. Vælger institutionen at videreføre salgsforhandlingerne med nogle af tilbudsgiverne, meddeles der samtidig de øvrige tilbudsgivere afslag på deres tilbud. Overbud 7. Vælger institutionen at videreføre salgsforhandlingerne, kan institutionen give de fem højestbydende meddelelse om 1) størrelsen af de fem højeste bud, 2) et tidspunkt, da de fem højestbydende senest skal indgive supplerende tilbud, og 3) et tidspunkt, da de supplerende tilbud åbnes. Stk. 2. Inden tidspunktet for indgivelse af supplerende tilbud kan institutionen optage forhandling med de fem højestbydende med henblik på at sikre højest mulige bud. Stk. 3. For de fem højestbydende er der adgang til at afgive supplerende tilbud. For afgivelsen af supplerende tilbud gælder reglerne i 5 og 6. Side 8 af 130

9 Sikkerhed m.v. 8. Institutionen skal påse, at det af udbudsmaterialet fremgår, at tilbudsgiverne er bundet af deres bud, indtil der er stillet sikkerhed, jf. stk. 3. Dette gælder ikke, hvis tilbuddet er forkastet eller afslået i medfør af 6, stk. 1 eller 2, eller hvis reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. om fortrydelsesret finder anvendelse, jf. 14. Stk. 2. Det skal af udbudsmaterialet fremgå, at den tilbudsgiver, hvis bud indstilles til accept, er bundet af sit bud, indtil accept foreligger. Stk. 3. Det skal af udbudsmaterialet fremgå, at den tilbudsgiver, hvis bud indstilles til accept, inden en uge efter, at institutionen har meddelt, at man vil acceptere eller indstille buddet til accept, skal stille sikkerhed for 10 pct. af købesummen. Sikkerheden kan bestå i kontant deponering, deponering af værdipapirer, bank- eller sparekassebog, eller anfordringsgaranti stillet af anerkendt bank, sparekasse eller forsikringsselskab. Stk. 4. Hvis tilbuddet ikke accepteres, refunderer institutionen tilbudsgiveren eventuelt afholdte udgifter til etablering af sikkerheden. Accept af tilbud 9. Det skal af udbudsmaterialet fremgå, hvilket tildelingskriterium der lægges til grund. Salg skal som udgangspunkt ske til højestbydende, eventuelt efter gennemført overbudsrunde. Stk. 2. Institutionen kan acceptere det højeste tilbud uden forelæggelse for bevillingsmyndighederne, hvis handelsvilkårene er godkendt af SKAT, jf. stk. 3, og hvis salgssummen omregnet til kontantsum ikke overstiger 5 mill. kr. For statslige ejendomsvirksomheder, Forsvarsministeriet og Skov- og Naturstyrelsen er beløbsgrænsen 60 mill.kr. Stk. 3. Kan handelsvilkårene ikke godkendes af SKAT, skal institutionen søge at opnå et fordelagtigere tilbud gennem anvendelse af ejendomsmægler eller anden person, der efter 8 i lov om omsætning af fast ejendom er berettiget til at udøve ejendomsformidlingsvirksomhed, eller der kan ske salg efter forudgående tilslutning fra bevillingsmyndighederne, jf. 12. Krav mod staten 10. Institutionen skal påse, at det af udbudsmaterialet fremgår, at ingen tilbudsgiver kan rejse noget krav mod staten, hvis institutionen opgiver at videreføre salgsforhandlingerne, eller hvis institutionens indstilling om ejendomssalg ikke tiltrædes, jf. dog 8, stk. 4. Undtagelser 11. Cirkulæret gælder ikke for overdragelse af ejendomme fra en statsinstitution til en anden statsinstitution. Herom er der fastsat særlige regler i budgetvejledningen. Stk. 2. Cirkulæret gælder heller ikke ved indskud af ejendomme i Statens Ejendomsselskab A/S. 12. Hvor vægtige grunde i øvrigt taler for, at offentligt udbud ikke finder sted, fremsættes anmodning herom af vedkommende ministerium over for Finansministeriet. Dette kan ske samtidig med, at Finansministeriet anmodes om tilslutning til forelæggelse af aktstykke for Finansudvalget. Finansministeriet tager herefter stilling til, om sagen kan forelægges Finansudvalget. Hvor dette findes tilstrækkeligt velbegrundet, skal det udtrykkeligt anføres i aktstykkets punkt b, at der ikke har været foretaget offentligt udbud. 13. I særlige tilfælde vil cirkulærets procedurebestemmelser kunne fraviges. Ændringerne skal da tydeligt fremgå af udbudsmaterialet. Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. 14. Opmærksomheden henledes på reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. om tilbagekaldelsesadgang og fortrydelsesret, når en ejendom hovedsagelig er bestemt for beboelse for køberen. 15. Reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. om tilstandsrapport og tilbud om ejerskifteforsikring kan anvendes af institutionen. Ikrafttræden m.v. 16. Cirkulæret træder i kraft den 1. februar 2010 og har virkning for ejendomssalg, der iværksættes fra og med denne dato. Stk. 2. Samtidig ophæves cirkulære nr. 158 af 13. december 2002 om salg af statens faste ejendomme. Finansministeriet, den 25. januar 2010 Claus Hjort Frederiksen / Mogens Pedersen Side 9 af 130

10 Side 10 af 130

11 Sagsnummer 2012/ Udbudsmateriale for Brødeskovvej Hillerød Bilag 2 Særlige salgsvilkår. Side 11 af 130

12 Særlige salgsvilkår for Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjenestes afhændelse af ejendommen matr.nr. 7bc, Hammersholt By, Nr. Herlev, beliggende Brødeskovvej 27, 3400 Hillerød. 1. Generelt: Ejendommen udbydes offentligt til salg på de i Finansministeriets cirkulære nr. 7 af 25. januar 2010 om salg af statens faste ejendomme anførte generelle vilkår. Dette cirkulære er vedlagt som bilag 1. Herudover udbydes ejendommen på nærværende særlige vilkår, som tilbudsgiver ved afgivelse af tilbud skal acceptere. 2. Beskrivelse af ejendommen: Nærværende udbud omfatter ejendommen matr.nr. 7bc, Hammersholt By, Nr. Herlev med et grundareal, der ifølge matrikelkort, udgør m², med de på ejendommen beliggende bygninger. Boligarealet udgør iflg. BBR-ejermeddelelse 159 m². Matrikelkort vedlægges som bilag Ejendommens data: Tingbogsattest samt tinglyste servitutter for ejendommen vedlægges som bilag 4. I BBR-ejermeddelelse vedlægges som bilag 5. Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjenestes ejendoms- og brugsplan vedlægges som bilag 6. Ejendoms- og brugsplanen er ikke ajourført. Der tages derfor forbehold for bygningsmæssige ændringer og arealstørrelser. Ejendomsvurdering og skatteattest for ejendommen vedlægges som bilag 7. Kommunalt oplysningsskema vedlægges som bilag 8. Tilstandsrapport, afslag på tilbud på ejerskifteforsikring og energimærke vedlægges som bilag 9. Indeklima- og skimmelundersøgelse vedlægges ligeledes i bilag 9. Planforhold vedlægges som bilag Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste oplyser at: Staten er selvforsikret, hvorfor der ikke er tegnet forsikring af nogen art. Ansvaret for at ejendommen kan forsikres, er tilbudsgiver/købers. Det påhviler således tilbudsgiver/køber at tegne forsikring fra overtagelsesdagen. Ejendommen kan være helt eller delvist undtaget vurdering. Dette forhold ophører ved salg, hvorfor køber må påregne at betale ejendomsskat efter gældende regler. Side 12 af 130

13 Da ejendommen ikke er selvstændigt vurderet af de offentlige myndigheder, har ejendommen på nuværende tidspunkt ikke sin egen ejendomsvurdering eller skatteattest. Accept af tilbud vedrørende salg kan kræve bevillingsmæssig godkendelse, herunder tilslutning fra Folketingets Finansudvalg. Tilbudsgiver må derfor påregne en vis acceptfrist. Der gøres særskilt opmærksom på, at der forefindes skimmelsvamp i ejendommen. Der er udarbejdet en indeklimaanalyse, som er vedlagt i bilag 9. Køber opfordres til at gennemgå ejendommen med egen rådgiver. Køber kan ikke overfor sælger påberåbe mangelsindsigelse af nogen art for det pågældende forhold. 5. Overtagelse: Ejendommen overtages af tilbudsgiver den første i måneden efter de bevilgende myndigheder har godkendt salget. Fra overtagelsesdagen henligger ejendommen for tilbudsgivers regning og risiko. Tilbudsgiver/køber overtager således samtlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter fra det øjeblik ejendommen overdrages til tilbudsgiver/køber, herunder betaling af skatter og afgifter m.v. Med overtagelsesdagen som skæringsdato udarbejdes sædvanlig refusionsopgørelse, hvis saldo berigtiges kontant. 6. Købesummen: Købesummen skal erlægges kontant senest på overtagelsesdagen. 7. Ansvarsfraskrivelse: Ejendommen overdrages uden ansvar for Forsvarsministeriet, således at tilbudsgiver/køber skal acceptere, at der ikke kan gøres mangelsindsigelse af nogen art gældende, hverken i form af erstatning, forholdsmæssigt afslag eller ved at hæve handlen. Forsvarsministeriets ansvarsfraskrivelse omfatter mangler, uanset om sådanne er synlige eller af skjult karakter, herunder bl.a. også eventuelle mangler af enhver art vedrørende ejendommens bundforhold samt forurening af grunden. Det påhviler tilbudsgiver/køber for egen regning og risiko at udarbejde eventuelle supplerende undersøgelser. Det har ikke været muligt at indhente tilbud på ejerskifteforsikring, hvorfor afslag på tilbud på ejerskifteforsikring er vedlagt i stedet. I den forbindelse skal det særligt fremhæves, at fremlæggelse af tilstandsrapporten og el eftersyn i bilag 9 samt oplysning om afslag på tilbud på ejerskifteforsikring indebærer, at tilbudsgiver/ køber ikke overfor sælger kan påberåbe sig, at ejendommens fysiske tilstand er mangelfuld, eller at en fejl burde have været nævnt i tilstandsrapporten. Såfremt køber (forudsat at ejendommen skal anvendes som bolig for køber) kan indhente tilbud på ejerskifteforsikring, betaler Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste halvdelen af den 5-årige basis præmie, der fremgår af det indhentede forsikringstilbud på ejerskifteforsikring såfremt køber tegner forsikringen. 8. Øvrige vilkår: Ejendommen overdrages i den stand som den er og forefindes og som beset af tilbudsgiver/køber med de på grunden værende bygninger og anlæg med grund-, mur- og nagelfast tilbehør, herunder alle slags ledninger for så vidt de har tilhørt sælger, hegn, træer og andre beplantninger samt alt ejendommen rette tilliggende og tilhørende. Side 13 af 130

14 Ejendommen overdrages fri for pantehæftelser og gæld, med de samme rettigheder og forpligtigelser, hvormed ejendommen har tilhørt Forsvarsministeriet, herunder tinglyste byrder og servitutter. I det omfang det er muligt, indtræder tilbudsgiver/køber i Forsvarsministeriets rettigheder og forpligtigelser overfor ejendommens forsyningsselskaber m.v. Tilbudsgiver/køber afholder alle omkostningerne til berigtigelse af handlen, herunder eventuelle udgifter til stempel og tinglysning af skøde. Tilbudsgiver/køber udarbejder skøde og refusionsopgørelse. Tilbudsgiver/køber er forpligtiget til at udarbejde skødet som anført i bilag 11. Sælger har ikke mulighed for at aflevere originale bygningstegninger. Kopi af de tegninger, som Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste måtte være i besiddelse af, kan rekvireres mod betaling. Køber anviser det trykkeri, hvortil sælger for købers regning skal lade originaltegninger reproducere. Bygningstegninger afleveres til Rigsarkivet 6 måneder efter afhændelsen. Anmodning om kopi af tegninger skal derfor være sælger i hænde senest 6 måneder efter overdragelsen. Med hensyn til de i bilag 1 anførte generelle vilkår skal Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste særligt fremhæve at; - den tilbudsgiver, hvis tilbud indstilles til accept skal inden en uge efter at institutionen har meddelt, at man vil indstille til accept stille sikkerhed for 10 % af købesummen, - tilbudsgiverne er bundet af deres tilbud, indtil der er stillet sikkerhed, - den tilbudsgiver, hvis bud indstilles til accept er bundet af sit bud indtil accept forligger, - ingen tilbudsgiver kan rejse noget krav mod staten, hvis institutionen opgiver at videreføre salgsforhandlingerne, eller hvis institutionens indstilling om ejendomssalg ikke tiltrædes. 9. Tilbud: Tilbud afgives på den som bilag 12 vedlagte tilbudsblanket og sendes eller overbringes i en lukket kuvert mærket Tilbud vedr. Brødeskovvej 27, Hillerød til Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, Arsenalvej 55, 9800 Hjørring. Tilbud uden forbehold eller betingelser skal være Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste i hænde senest tirsdag d. 23. oktober 2012 kl Åbning af tilbuddene finder sted samme dag kl , hvor der er adgang for tilbudsgivere til at overvære tilbudsåbningen. Side 14 af 130

15 Sagsnummer 2012/ Udbudsmateriale for Brødeskovvej Hillerød Bilag 3 Oversigts- og Matrikelkort. Side 15 af 130

16 Side 16 af 130

17 Side 17 af 130

18 Side 18 af 130

19 ! Side 19 af 130

20 Side 20 af 130

21 Sagsnummer 2012/ Udbudsmateriale for Brødeskovvej Hillerød Bilag 4 Tingbogsattest. Tinglyste servitutter. Side 21 af 130

22 ================================================================================ TINGBOGSATTEST ================================================================================ Udskrevet: :09:01 EJENDOM: Adresse: Brødeskovvej Hillerød Samlet areal: 1003 m2 Heraf vej: 0 m2 Appr.dato: Landsejerlav: Hammersholt By, Nr. Herlev Matrikelnummer: 0007bc Areal: 1003 m2 Heraf vej: 0 m2 Retskreds: 0015 Matrikelnoteringsdato: udstsykket fra matr.nr. 7R Matrikelnoteringsdato: udstykket fra matr.nr. 7R ADKOMSTER DOKUMENT: Dokument type: Skøde Dato/løbenummer: OGSÅ LYST PÅ: Antal: 3 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja ADKOMSTHAVERE: Navn: Forsvarskommandoen CVR: Ejerandel: 1 / 1 KØBESUM: Kontant købssum: DKK Købesum i alt: DKK TILLÆGSTEKST: Anmærkning Retsanm Akt nr. 15_A_ HÆFTELSER Der findes ingen hæftelser på ejendommen SERVITUTTER Side 22 af 130

23 DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 1 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 7 AREALANVENDELSE: Andet EJENDOMSFORHOLD: Andet Udstykning PÅTALEBERETTIGET: Navn: Hillerød kommune CVR: BETALT TINGLYSNINGSAFGIFT: DKK DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 2 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 8 LEDNINGER: Andet Forsyning / afløb Telefon PÅTALEBERETTIGET: Navn: TDC A/S CVR: Navn: HILLERØD VAND A/S CVR: Navn: HMN Naturgas I/S CVR: Navn: Forsvarskommandoen CVR: Navn: DONG ENERGY SALES & DISTRIBUTION A/S CVR: BETALT TINGLYSNINGSAFGIFT: DKK ØVRIGE OPLYSNINGER EJENDOMSVURDERING: Side 23 af 130

24 Ejendomsværdi: NaN DKK Grundværdi: NaN DKK Vurderingsdato:.. Kommunekode: 0219 Ejendomsnummer (BBR-nr.): Side 24 af 130

25 Tvilum Landinspektørfirmaet A/S Søndre Jernbanevej 4E Postbox Hillerød Att.: Christian Kampmann By og Miljø Trollesmindealle Hillerød Tlf Fax Sendt til: Sag september 2011 L A N D Z O N E T I L L A D E L S E Til udstykning af 8 parceller med eksisterende boliger på ejendommen Brødeskovvej 17. Matr. nr. 7r Hammersholt By, Nr. Herlev By og Miljø har behandlet jeres ansøgning om landzonetilladelse til udstykning af 8 parceller (parcel 1-6, 8 og 9) med eksisterende boliger på, samt udstykning af yderligere to parceller (parcel 7 og 10), hvorpå der ønskes nyopført et nyt enfamiliehus på hver parcel. I søger på vegne af Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, der ejer ejendommen. Ansøgningen om udstykning af de 8 eksisterende boliger begrundes med, at boligerne ikke længere er nødvendige for Forsvaret drift, og at der er tale om huludfyldning, hvor den nuværende grænse til det åbne land fastholdes. Samtidig skønner I, at forholdet ikke vil medføre præcedens for andre ejendomme i området. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste ønsker i forbindelse med udstykningen, at koble hver enkelt bolig fra den fælles spildevandsledning, og koble hver bolig på en ny bundfældningstank. Den samlede ejendom udgør et areal på m², hvoraf en del ligger i Hillerød Kommune, og en del i Allerød Kommune. Det areal, som ønskes udstykket udgør et areal på m². Den resterende del af grunden forbliver en samlet ejendom. De 8 eksisterende boliger er alle opført i 1955, og har etageareal på mellem 118 og 188 m². Ejendommen ligger i landzone, og ligger indenfor skovbyggelinjen. Det ansøgte forudsætter derfor landzonetilladelse i henhold til 1 Side 25 af 130

26 planlovens 35, stk. 1 og dispensation fra naturbeskyttelseslovens 17. Afgørelse By og Miljø giver hermed tilladelse til udstykning af 8 parceller, hvorpå der er opført en eksisterende bolig på hver efter 35, stk. 1. i lov om planlægning. Samtidig meddeler By og Miljø afslag til udstykning af to parceller med efterfølgende opførelse af i alt to nye enfamiliehuse efter 35, stk. 1 i lov om planlægning. Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Klagemyndigheden afgør, om tilladelsen kan udnyttes mens klagen behandles. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Tilladelsen bliver offentliggjort i Hillerød Posten den 20. september 2011, og er betinget af følgende vilkår om at: Husspildevand fra de eksisterende boliger fortsat afledes til Lillerød Renseanlæg via den private spildevandsledning, som i dag modtager spildevand fra ejendommen. Evt. fordelingsnøgle omkring fordeling af udgifter til vedligeholdelse mm. af det private spildevandsanlæg skal aftales mellem ledningsejerne og brugerne. Der på hver parcel ikke må opføres mere end 250 m² etageareal. Der ikke ved udskiftning af bygningsmaterialer anvendes reflekterende eller glaserede tagmaterialer. Bygningerne holdes i jordfarver og/eller hvid og sort. Eventuel belysning kun opsættes med en lyspunkthøjde på max. 1 meters højde, og i bygningsnære omgivelser. Ved døre, kan belysning sættes højere. Vilkårene skal tinglyses via Det Digitale Tinglysningssystem på ejendommen på ejers foranledning og for ejers regning før tilladelsen må tages i brug, og senest ved fremsendelse af udstykningssag. Hillerød Kommune skal fremgå som myndighed og påtaleberretiget. Tilladelsen fritager ikke ejer for at søge om nødvendige tilladelser efter anden lovgivning. Overordnet planlægning Ifølge Kommuneplan 2009 ligger ejendommen i et område, der er omfattet af beskyttelsesinteresser for natur og landskab. Ifølge retningslinje må der indenfor beskyttelsesområderne, som hovedregel ikke planlægges eller gennemføres byggeri og anlæg ud over det, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri, eller inddrages arealer til byudvikling og placering af ren jord. 2 Side 26 af 130

27 By og Miljø betragter huludfyldning som en enkelt bolig på en normal parcel, som udfylder et hul i en eksisterende række bygningsparceller. Ejendommen er i dag én samlet ejendom til militærformål i landzone, og opleves som et grønt område med spredt boligbebyggelse. Der er derfor ikke tale om huller i en parcelrække i forbindelse med fx en eksisterende landsby, hvorfor By og Miljø vurderer, at der ikke er tale om huludfyldning. Ejendommen er omfattet af skovbyggelinjen, og parcellernes vestlige skel ligger ca. 120 meter fra Brødeskov. De grønne, ubebyggede huller mellem husene opleves som en del af det grønne område ejendommen ligger i, og bidrager således til områdets grønne karakter. Derudover skønner By og Miljø, at tilladelse til udstykning af to parceller med to nye boliger, vil reducere oplevelsen af skoven. Endelig vurderer By og Miljø, at en tilladelse til udstykning af to nye grunde med efterfølgende opførelse af to nye enfamiliehuse, vil være i strid med planlovens overordnede formål om at friholde det åbne land for ny bebyggelse, som kan planlægges og gennemføres i forbindelse med områder i byzone. Naboorientering og partshøring Der er udført naboorientering i forbindelse med sagsbehandlingen, hvor naboerne ejerne af Brødeskovvej 11 og 31, Danmarks Naturfredningsforening, Brødeskov Lokalråd og Folkemuseet blev hørt. I den forbindelse indkom der et høringssvar fra ejer af ejendommen Brødeskovvej 11. Ejeren af ejendommen har ingen indvending mod det ansøgte. Han har før oplevet, at det vandløb, der løber nord for Brødeskovvej og mindre søer er blevet forurenet med kemikalier, og han mener, at denne forurening stammer fra Brødeskov Kaserne. Han ønsker derfor at spildevandsforholdene belyses, så der fremover ikke sker forurening af åen og søerne. By og Miljøs bemærkninger til høringssvaret: Lillerød Renseanlæg modtager i dag husspildevand fra ejendommen. Det er Allerød Kommune, der fører tilsyn med Lillerød Renseanlæg, og tilser, at vandet herfra overholder gældende regler. By og Miljø stiller det som vilkår for tilladelsen, at husspildevandet fortsat skal føres via den private spildevandsledning til Lillerød Renseanlæg, da By og Miljø ikke ønsker en forringelse af den spildevandsrensning ejendommen har i dag, jf. miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 4. Begrundelse for afgørelsen 3 Side 27 af 130

28 Afgørelsen er truffet på baggrund af oplysningerne i jeres ansøgning modtaget den 3. april 2011, med supplerende oplysninger af 26. juli og mail fra Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste af 26. august Der er i afgørelsen lagt vægt på, at de 8 parceller med hver en bolig er eksisterende forhold, som ikke ændrer karakteren af området væsentligt, og at belastningen af spildevandssystemet heller ikke ændres, da antallet af boligenheder ikke udvides. Venlig hilsen Ulla Vollmer Arkitekt / Byggesagsbehandler Klagevejledning Afgørelser truffet i medfør af planlovens 35, stk. 1: Ifølge planlovens 58 stk. 1 kan afgørelser truffet i medfør af planlovens 35, stk. 1 påklages. Klager skal sendes til Hillerød Kommune, By og Miljø, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød, og skal være modtaget inden 4 uger fra denne offentliggørelse, jf. planlovens 60, stk. 1. Vi videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Det koster 500 kr. for privatpersoner at få behandlet en klage, og kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Vejledning om gebyrordningen findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside 4 Side 28 af 130

29 tinglysningssvar_8041c86d-67b6-43e0-bd99-1c0cad08bc7c ================================================================================ SERVITUT ================================================================================ EJENDOM: Adresse: Brødeskovvej Hillerød Landsejerlav: Hammersholt By, Nr. Herlev Matrikelnummer: 0007r Landsejerlav: Matrikelnummer: Landsejerlav: Matrikelnummer: Landsejerlav: Matrikelnummer: Landsejerlav: Matrikelnummer: Landsejerlav: Matrikelnummer: Landsejerlav: Matrikelnummer: Landsejerlav: Matrikelnummer: Landsejerlav: Matrikelnummer: Hammersholt By, Nr. Herlev 0007bk Hammersholt By, Nr. Herlev 0007bc Hammersholt By, Nr. Herlev 0007bf Hammersholt By, Nr. Herlev 0007bg Hammersholt By, Nr. Herlev 0007bh Hammersholt By, Nr. Herlev 0007bi Hammersholt By, Nr. Herlev 0007bd Hammersholt By, Nr. Herlev 0007be EJER: Forsvarskommandoen Danneskiold-Samsøes Allé København K CVR: EJER: Forsvarskommandoen Danneskiold-Samsøes Allé København K CVR: EJER: Forsvarskommandoen Danneskiold-Samsøes Allé København K CVR: EJER: Forsvarskommandoen Danneskiold-Samsøes Allé København K CVR: EJER: Forsvarskommandoen Danneskiold-Samsøes Allé København K Side Side 29 af 130

Sagsnummer 2014/002755 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 44 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002755 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 44 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002755 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 44 9400 Nørresundby Side 2 af 126 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 44, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2011/005113. Udbudsmateriale For Skovbrynet 5, 9900 Frederikshavn

Sagsnummer 2011/005113. Udbudsmateriale For Skovbrynet 5, 9900 Frederikshavn Sagsnummer 2011/005113 Udbudsmateriale For Skovbrynet 5, 9900 Frederikshavn Side 2 af 88 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Skovbrynet 5, 9900 Frederikshavn God og

Læs mere

Sagsnummer 2012/001416. Udbudsmateriale For. Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn

Sagsnummer 2012/001416. Udbudsmateriale For. Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn Sagsnummer 2012/001416 Udbudsmateriale For Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn Side 2 af 120 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn

Læs mere

Sagsnummer 2011/007161. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 4 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007161. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 4 7800 Skive Sagsnummer 2011/007161 Udbudsmateriale For Grabows Vej 4 7800 Skive Side 2 af 138 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 4 7800 Skive Velbeliggende gulstensvilla

Læs mere

Sagsnummer 2009/008399 august 2011. Udbudsmateriale For. Hammer Odde Fyr 2 3770 Allinge Bornholm

Sagsnummer 2009/008399 august 2011. Udbudsmateriale For. Hammer Odde Fyr 2 3770 Allinge Bornholm Sagsnummer 2009/008399 august 2011 Udbudsmateriale For Hammer Odde Fyr 2 3770 Allinge Bornholm Side 2 af 131 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tidligere Fyrpasserbolig

Læs mere

Sagsnummer 2014/002759 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002759 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002759 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby Side 2 af 144 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 48, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002757 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Side 2 af 140 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 46, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002756 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Side 2 af 138 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 45, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2010/005219 august 2011. Udbudsmateriale For. Korsdalsvej 82 2610 Rødovre

Sagsnummer 2010/005219 august 2011. Udbudsmateriale For. Korsdalsvej 82 2610 Rødovre Sagsnummer 2010/005219 august 2011 Udbudsmateriale For Korsdalsvej 82 2610 Rødovre Side 2 af 109 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Fritliggende parcelhus Korsdalsvej

Læs mere

Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809. Udbudsmateriale for. 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg

Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809. Udbudsmateriale for. 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809 Udbudsmateriale for 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tidligere

Læs mere

Sagsnummer 2011/007167 Oktober 2013. Udbudsmateriale for. Grabows Vej 16 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007167 Oktober 2013. Udbudsmateriale for. Grabows Vej 16 7800 Skive Sagsnummer 2011/007167 Oktober 2013 Udbudsmateriale for Grabows Vej 16 7800 Skive Side 2 af 158 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 16 7800 Skive Godt

Læs mere

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Søndergade 95, 5591 Gelsted

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Søndergade 95, 5591 Gelsted Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Søndergade 95, 5591 Gelsted 18. juni 2014 1 SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Mindstepris Beliggenhed Grundareal Bygningsareal 1. Indledning

Læs mere

Sagsnummer 2013/005457 September 2013. Udbudsmateriale for. Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup

Sagsnummer 2013/005457 September 2013. Udbudsmateriale for. Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup Sagsnummer 2013/005457 September 2013 Udbudsmateriale for Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup Side 2 af 74 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Søndre Ringvej 19 5771

Læs mere

Sagsnummer 2014/004575 August 2014. Udbudsmateriale for. Strandmarksvejen 2 3730 Nexø

Sagsnummer 2014/004575 August 2014. Udbudsmateriale for. Strandmarksvejen 2 3730 Nexø Sagsnummer 2014/004575 August 2014 Udbudsmateriale for Strandmarksvejen 2 3730 Nexø Side 2 af 290 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Strandmarksvejen 2, 3730 Nexø

Læs mere

Udbudsmateriale for Holbæk Kaserne

Udbudsmateriale for Holbæk Kaserne Sagsnummer 2011/005736 Udbudsmateriale for Holbæk Kaserne Anders Larsensvej 1 4300 Holbæk Side 2 af 164 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Anders Larsensvej 1 4300

Læs mere

Sagsnummer 2011/005183. Udbudsmateriale For. Middelfartvej 291 5200 Odense

Sagsnummer 2011/005183. Udbudsmateriale For. Middelfartvej 291 5200 Odense Sagsnummer 2011/005183 Udbudsmateriale For Middelfartvej 291 5200 Odense Side 2 af 110 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Middelfartvej 291 5200 Odense V Velbeliggende

Læs mere

Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015. Udbudsmateriale For. Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K

Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015. Udbudsmateriale For. Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015 Udbudsmateriale For Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse udbyder i offentligt udbud Søkvæsthuset Overgaden

Læs mere

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Sagsnummer 2008/002031 august 2011 Udbudsmateriale For Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Side 2 af 145 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Thyborøn Lodsstation

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skørping. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skørping. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2 for ejendommen Sælger: Lis Kirkegaard Bejder dresse sbakken 1 Postnr. 9520 Dato By Skørping Udløbsdato Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097 Matrikel/Ejerlav: 2I Teglgård, Skørping Internt sagsnummer HB213028

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Arne Sørensen Adresse Joachimsvej 6 Postnr. 4200 Dato 07-04-2011 By Slagelse Udløbsdato 07-10-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-30829 Matrikel/Ejerlav: 1BU Slots Bjergby By, Slots

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg. By Vanløse. Udløbsdato 10-02-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg. By Vanløse. Udløbsdato 10-02-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg Adresse Nordbyvej 18 Postnr. 2720 Dato 10-08-2015 By Vanløse Udløbsdato 10-02-2016 H-15-0-0194 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-393429 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Vagn A Grønnow Adresse Norgesvej 60 Postnr. 4700 Dato 17-04-2007 By Næstved Udløbsdato 17-10-2007 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-18278 Matrikel/Ejerlav: 5EÆ Åderup, Næstved Jorder Internt

Læs mere

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA TILSTNDSRPPORT BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICI for ejendommen Sælger: Helene Hørlück og nders Lund Jessen dresse Bogvænget 5, Østerby Postnr. 7000 Dato 24-02-2012 By Fredericia Udløbsdato 24-08-2012

Læs mere

Danbolig Vibeke Hauggard Ladegårdsvej 8, 1.sal 2770 Kastrup

Danbolig Vibeke Hauggard Ladegårdsvej 8, 1.sal 2770 Kastrup Næstved Kommune BorgerService Hovedcentret 4700 Næstved Tlf 55886000 Fax 55886099 Email teknik@naestved.dk Web www.naestved.dk Modtager Danbolig Vibeke Hauggard Ladegårdsvej 8, 1.sal 2770 Kastrup (11/03)

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Valdemarsgade 2 Postnr. 8600 Dato 25-06-2014 By Silkeborg Udløbsdato 25-12-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16161 Matrikel/Ejerlav: 120bl Silkeborg Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 20-08-2014. Lb. nr. H-14-00911-0019. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 20-08-2014. Lb. nr. H-14-00911-0019. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Villy Peter Brødsgaard dresse Hyldevej 3 Postnr. 9480 Dato 20-02-2014 By Løkken Udløbsdato 20-08-2014 H-14-00-0019 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-27444 Matrikel/Ejerlav: 6L Lyngby By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Mie Cecilie Ottesen dresse Sanderumvej 180 Postnr. 5250 Dato 18-01-2013 By Odense SV Udløbsdato 18-07-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 461-340768 Matrikel/Ejerlav: 27M Sanderum By, Sanderum

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen dresse Grejsdalvej 9 Postnr. 2770 Dato 23-02-2010 By Kastrup Udløbsdato 23-08-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 185-31144 Matrikel/Ejerlav: 10DV Tårnby By, Tårnby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Merete og Peter Verner Krogh dresse Egevej 14 Postnr. 3650 Dato 24-10-2012 By Ølstykke Udløbsdato 24-04-2013 H-12-0-0210 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-9715 Matrikel/Ejerlav: 7TD Udlejre

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Suldrup. Udløbsdato 07-11-2015. Lb. nr. H-15-02660-0020. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Suldrup. Udløbsdato 07-11-2015. Lb. nr. H-15-02660-0020. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: nita Bach Borup dresse arestrupvej 37 Postnr. 9541 Dato 07-05-2015 By Suldrup Udløbsdato 07-11-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 840-5675 Matrikel/Ejerlav: 1R Foldager By, arestrup Internt

Læs mere