Udbudsmateriale for salg af:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsmateriale for salg af:"

Transkript

1 August 2014 Bind 1 Udbudsmateriale for salg af: Hjertingvej 125, 6800 Varde Hjertingvej 129, 6800 Varde Hjertingvej 131, 6800 Varde Hjertingvej 133, 6800 Varde Hjertingvej 135a, 6800 Varde Hjertingvej 135b, 6800 Varde Hjertingvej 137, 6800 Varde Hjertingvej 139, 6800 Varde Hjertingvej 141, 6800 Varde Hjertingvej 143, 6800 Varde

2 Side 2 af 124

3 BILAGSFORTEGNELSE for udbud af 10 ejendomme ved Varde Kaserne beliggende Hjertingvej , 6800 Varde. Bind 1: Fælles oplysninger og dokumenter Bilag 1 - Finansministeriets cirkulære nr. 7 af 25. januar 2010 om salg af statens faste ejendomme s. 7 Bilag 2 - Særlige salgsvilkår s. 11 Bilag 3 - Tilbudsblanket s. 17 Bilag 4 - Tingbogsoplysninger og relevante tinglyste servitutter for den samlede ejendom før udstykning s. 21 Bilag 5 - Udstykningsplan s. 49 Bilag 6 - BBR-oplysninger s. 51 Bilag 7 - Ejendomsvurdering og ejendomsskattebillet for den samlede ejendom før udstykning Bilag 8 - Ejendomsdatarapport for den samlede ejendom før udstykning s. 63 s. 71 Bilag 9 - Planforhold s. 99 Bilag 10 - Eksempel skøde samt relevante oplysninger til digital tinglysning s.121 Bind 2: Hjertingvej 125 Bilag 1 - Ejendomsbeskrivelse, fotos og oplysninger s. 3 Bilag 2 - Oversigtskort s. 7 Side 3 af 124

4 Bilag 3 - Ejendoms- og brugsplan s. 9 Bilag 4 - Tilstandsrapport og El eftersyn s. 13 Bilag 5 - Tilbud på ejerskifteforsikring s. 61 Bilag 6 - Energimærke s. 81 Bind 3: Hjertingvej 129 Bilag 1 - Ejendomsbeskrivelse, fotos og oplysninger s. 3 Bilag 2 - Oversigtskort s. 7 Bilag 3 - Ejendoms- og brugsplan s. 9 Bilag 4 - Tilstandsrapport og El eftersyn s. 11 Bilag 5 - Tilbud på ejerskifteforsikring s. 57 Bilag 6 - Energimærke s. 77 Bind 4: Hjertingvej 131 Bilag 1 - Ejendomsbeskrivelse, fotos og oplysninger s. 3 Bilag 2 - Oversigtskort s. 7 Bilag 3 - Ejendoms- og brugsplan s. 9 Bilag 4 - Tilstandsrapport og El eftersyn s. 11 Bilag 5 - Tilbud på ejerskifteforsikring s. 57 Bilag 6 - Energimærke s. 77 Bind 5: Hjertingvej 133 Bilag 1 - Ejendomsbeskrivelse, fotos og oplysninger s. 3 Bilag 2 - Oversigtskort s. 7 Bilag 3 - Ejendoms- og brugsplan s. 9 Bilag 4 - Tilstandsrapport og El eftersyn s. 11 Side 4 af 124

5 Bilag 5 - Tilbud på ejerskifteforsikring s. 53 Bilag 6 - Energimærke s. 73 Bind 6: Hjertingvej 135a Bilag 1 - Ejendomsbeskrivelse, fotos og oplysninger s. 3 Bilag 2 - Oversigtskort s. 7 Bilag 3 - Ejendoms- og brugsplan s. 9 Bilag 4 - Tilstandsrapport og El eftersyn s. 11 Bilag 5 - Tilbud på ejerskifteforsikring s. 53 Bilag 6 - Energimærke s. 73 Bind 7: Hjertingvej 135b Bilag 1 - Ejendomsbeskrivelse, fotos og oplysninger s. 3 Bilag 2 - Oversigtskort s. 5 Bind 8: Hjertingvej 137 Bilag 1 - Ejendomsbeskrivelse, fotos og oplysninger s. 3 Bilag 2 - Oversigtskort s. 7 Bilag 3 - Ejendoms- og brugsplan s. 9 Bilag 4 - Tilstandsrapport og El eftersyn s. 11 Bilag 5 - Tilbud på ejerskifteforsikring s. 51 Bilag 6 - Energimærke s. 71 Bind 9: Hjertingvej 139 Bilag 1 - Ejendomsbeskrivelse, fotos og oplysninger s. 3 Bilag 2 - Oversigtskort s. 7 Bilag 3 - Ejendoms- og brugsplan s. 9 Side 5 af 124

6 Bilag 4 - Tilstandsrapport og El eftersyn s. 11 Bilag 5 - Tilbud på ejerskifteforsikring s. 53 Bilag 6 - Energimærke s. 73 Bind 10: Hjertingvej 141 Bilag 1 - Ejendomsbeskrivelse, fotos og oplysninger s. 3 Bilag 2 - Oversigtskort s. 7 Bilag 3 - Ejendoms- og brugsplan s. 9 Bilag 4 - Tilstandsrapport og El eftersyn s. 11 Bilag 5 - Tilbud på ejerskifteforsikring s. 51 Bilag 6 - Energimærke s. 71 Bind 11: Hjertingvej 143 Bilag 1 - Ejendomsbeskrivelse, fotos og oplysninger s. 3 Bilag 2 - Oversigtskort s. 7 Bilag 3 - Ejendoms- og brugsplan s. 9 Bilag 4 - Tilstandsrapport og El eftersyn s. 11 Bilag 5 - Tilbud på ejerskifteforsikring s. 51 Bilag 6 - Energimærke s. 71 Side 6 af 124

7 August 2014 Bind 1 Bilag 1: Finansministeriets cirkulære nr. 7 af 25. januar 2010 om salg af statens faste ejendomme Side 7 af 124

8 CIR nr 7 af 25/01/2010 Gældende Cirkulære om salg af statens faste ejendomme Offentligt udbud 1. Salg af fast ejendom fra staten skal ske i overensstemmelse med reglerne i budgetvejledningen om ejendomssalg. Når det af budgetvejledningen følger, at et salg først kan ske efter at der har været foretaget offentligt udbud, skal udbuddet foretages efter reglerne i dette cirkulære. Stk. 2. Ved salg af fast ejendom fra staten til private, skal institutionen sikre overholdelse af de i lovgivningen fastsatte regler om salg af fast ejendom. Salg af statens faste ejendomme er omfattet af bestemmelserne i lov om omsætning af fast ejendom og bestemmelser, der er fastsat i medfør af loven, i det omfang salg sker til forbrugere, jf. lovens 1, stk. 5. Ifølge bekendtgørelse om undtagelse af salg af statens faste ejendomme fra visse bestemmelser i lov om omsætning af fast ejendom, finder 1, stk. 4, 2. pkt., i loven ikke anvendelse på salg af statens faste ejendomme, når salget foregår uden medvirken af en ejendomsformidler. Tilbudsblanket og annoncering 2. For ejendomme, der agtes afhændet, udfærdiger institutionen en tilbudsblanket med oplysninger om ejendommen og handelsvilkårene. Hvis salg af ejendommen i medfør af budgetvejledningens regler om salg af statens faste ejendomme skal forelægges bevillingsmyndighederne, inden tilbud kan accepteres, skal dette udtrykkeligt angives i tilbudsblanketten. En vejledende tilbudsblanket er optaget som bilag til cirkulæret. 3. Ejendommen annonceres som hovedregel til salg både i trykte og elektroniske udgaver af lokal og landsdækkende dagspresse eller i øvrigt i det omfang, der efter institutionens skøn findes hensigtsmæssigt. Stk. 2. I annoncerne anføres, at tilbud normalt bør afgives på særlige tilbudsblanketter, der kan rekvireres hos institutionen. Fristen for indgivelse af tilbud samt tid og sted for åbningen af tilbud angives i annoncerne. Endvidere angives ejendommens skønnede kontantpris baseret på en konkret vurdering, der er indhentet fra en eller to ejendomsformidlere, medmindre institutionen skønner, at denne oplysning kan være til hinder for, at der opnås den højest mulige købesum. Endvidere angives oplysninger om ejendommens beliggenhed og størrelse, herunder grundareal og boligareal. Der kan endvidere bl.a. angives eksempler på brutto- og nettoudgift samt finansiering. Stk. 3. Institutionen kan bestemme, at salg og annoncering forestås af en ejendomsmægler eller en anden, der efter lov om omsætning af fast ejendom er berettiget til at udøve ejendomsformidlingsvirksomhed. 4. Ved fremsendelsen af tilbudsblanketter skal institutionen vedlægge et eksemplar af dette cirkulære. Afgivelse af tilbud 5. Tilbud indsendes efter institutionens ønske elektronisk eller pr. post i lukket kuvert mærket»tilbud på matr.nr.....«. Institutionen anviser fremgangsmåde ved elektronisk tilbudsafgivelse. Stk. 2. De bydende har adgang til at overvære åbningen af tilbuddene og få oplysning om størrelsen af tilbuddene. Vurdering af tilbuddene 6. Senest 4 uger efter åbningen af tilbuddene meddeler institutionen hver tilbudsgiver, om institutionen agter at videreføre salgsforhandlingerne på grundlag af de indkomne tilbud, eller om institutionen forkaster alle de indkomne tilbud. I sidstnævnte tilfælde vælger institutionen herefter, om man vil annoncere på ny eller stille afhændelsen i bero. Stk. 2. Vælger institutionen at videreføre salgsforhandlingerne med nogle af tilbudsgiverne, meddeles der samtidig de øvrige tilbudsgivere afslag på deres tilbud. Overbud 7. Vælger institutionen at videreføre salgsforhandlingerne, kan institutionen give de fem højestbydende meddelelse om 1) størrelsen af de fem højeste bud, 2) et tidspunkt, da de fem højestbydende senest skal indgive supplerende tilbud, og 3) et tidspunkt, da de supplerende tilbud åbnes. Stk. 2. Inden tidspunktet for indgivelse af supplerende tilbud kan institutionen optage forhandling med de fem højestbydende med henblik på at sikre højest mulige bud. Stk. 3. For de fem højestbydende er der adgang til at afgive supplerende tilbud. For afgivelsen af supplerende tilbud gælder reglerne i 5 og 6. Side 8 af 124

9 Sikkerhed m.v. 8. Institutionen skal påse, at det af udbudsmaterialet fremgår, at tilbudsgiverne er bundet af deres bud, indtil der er stillet sikkerhed, jf. stk. 3. Dette gælder ikke, hvis tilbuddet er forkastet eller afslået i medfør af 6, stk. 1 eller 2, eller hvis reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. om fortrydelsesret finder anvendelse, jf. 14. Stk. 2. Det skal af udbudsmaterialet fremgå, at den tilbudsgiver, hvis bud indstilles til accept, er bundet af sit bud, indtil accept foreligger. Stk. 3. Det skal af udbudsmaterialet fremgå, at den tilbudsgiver, hvis bud indstilles til accept, inden en uge efter, at institutionen har meddelt, at man vil acceptere eller indstille buddet til accept, skal stille sikkerhed for 10 pct. af købesummen. Sikkerheden kan bestå i kontant deponering, deponering af værdipapirer, bank- eller sparekassebog, eller anfordringsgaranti stillet af anerkendt bank, sparekasse eller forsikringsselskab. Stk. 4. Hvis tilbuddet ikke accepteres, refunderer institutionen tilbudsgiveren eventuelt afholdte udgifter til etablering af sikkerheden. Accept af tilbud 9. Det skal af udbudsmaterialet fremgå, hvilket tildelingskriterium der lægges til grund. Salg skal som udgangspunkt ske til højestbydende, eventuelt efter gennemført overbudsrunde. Stk. 2. Institutionen kan acceptere det højeste tilbud uden forelæggelse for bevillingsmyndighederne, hvis handelsvilkårene er godkendt af SKAT, jf. stk. 3, og hvis salgssummen omregnet til kontantsum ikke overstiger 5 mill. kr. For statslige ejendomsvirksomheder, Forsvarsministeriet og Skov- og Naturstyrelsen er beløbsgrænsen 60 mill.kr. Stk. 3. Kan handelsvilkårene ikke godkendes af SKAT, skal institutionen søge at opnå et fordelagtigere tilbud gennem anvendelse af ejendomsmægler eller anden person, der efter 8 i lov om omsætning af fast ejendom er berettiget til at udøve ejendomsformidlingsvirksomhed, eller der kan ske salg efter forudgående tilslutning fra bevillingsmyndighederne, jf. 12. Krav mod staten 10. Institutionen skal påse, at det af udbudsmaterialet fremgår, at ingen tilbudsgiver kan rejse noget krav mod staten, hvis institutionen opgiver at videreføre salgsforhandlingerne, eller hvis institutionens indstilling om ejendomssalg ikke tiltrædes, jf. dog 8, stk. 4. Undtagelser 11. Cirkulæret gælder ikke for overdragelse af ejendomme fra en statsinstitution til en anden statsinstitution. Herom er der fastsat særlige regler i budgetvejledningen. Stk. 2. Cirkulæret gælder heller ikke ved indskud af ejendomme i Statens Ejendomsselskab A/S. 12. Hvor vægtige grunde i øvrigt taler for, at offentligt udbud ikke finder sted, fremsættes anmodning herom af vedkommende ministerium over for Finansministeriet. Dette kan ske samtidig med, at Finansministeriet anmodes om tilslutning til forelæggelse af aktstykke for Finansudvalget. Finansministeriet tager herefter stilling til, om sagen kan forelægges Finansudvalget. Hvor dette findes tilstrækkeligt velbegrundet, skal det udtrykkeligt anføres i aktstykkets punkt b, at der ikke har været foretaget offentligt udbud. 13. I særlige tilfælde vil cirkulærets procedurebestemmelser kunne fraviges. Ændringerne skal da tydeligt fremgå af udbudsmaterialet. Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. 14. Opmærksomheden henledes på reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. om tilbagekaldelsesadgang og fortrydelsesret, når en ejendom hovedsagelig er bestemt for beboelse for køberen. 15. Reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. om tilstandsrapport og tilbud om ejerskifteforsikring kan anvendes af institutionen. Ikrafttræden m.v. 16. Cirkulæret træder i kraft den 1. februar 2010 og har virkning for ejendomssalg, der iværksættes fra og med denne dato. Stk. 2. Samtidig ophæves cirkulære nr. 158 af 13. december 2002 om salg af statens faste ejendomme. Finansministeriet, den 25. januar 2010 Claus Hjort Frederiksen / Mogens Pedersen Side 9 af 124

10 Side 10 af 124

11 August 2014 Bind 1 Bilag 2 Særlige salgsvilkår Side 11 af 124

12 Særlige salgsvilkår for Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjenestes afhændelse af ejendommene: - del nr. 125 af matr.nr. 11bm, Varde Markjorder, beliggende Hjertingvej 125, 6800 Varde - del nr. 129 af matr.nr. 11bm, Varde Markjorder, beliggende Hjertingvej 129, 6800 Varde - del nr. 131 af matr.nr. 11bm, Varde Markjorder, beliggende Hjertingvej 131, 6800 Varde - del nr. 133 af matr.nr. 11bm, Varde Markjorder, beliggende Hjertingvej 133, 6800 Varde - del nr. 135a af matr.nr. 11bm, Varde Markjorder, beliggende Hjertingvej 135a, 6800 Varde - del nr. 135b af matr.nr. 11bm, Varde Markjorder, beliggende Hjertingvej 135b, 6800 Varde - del nr. 137 af matr.nr. 11bm, Varde Markjorder, beliggende Hjertingvej 137, 6800 Varde - del nr. 139 af matr.nr. 11bm, Varde Markjorder, beliggende Hjertingvej 139, 6800 Varde - del nr. 141 af matr.nr. 11bm, Varde Markjorder, beliggende Hjertingvej 141, 6800 Varde - del nr. 143 af matr.nr. 11bm, Varde Markjorder, beliggende Hjertingvej 143, 6800 Varde 1. Generelt: Ejendommene udbydes offentligt til salg på de i Finansministeriets cirkulære nr. 7 af 25. januar 2010 om salg af statens faste ejendomme anførte generelle vilkår. Dette cirkulære er vedlagt som bilag 1 i udbudsmaterialets bind 1. Herudover udbydes ejendommene på nærværende særlige vilkår, som tilbudsgiver ved afgivelse af tilbud skal acceptere. 2. Beskrivelse af ejendommene: Nærværende udbud omfatter flg. ejendomme: - del nr. 125 af matr.nr. 11bm, Varde Markjorder, beliggende Hjertingvej 125, 6800 Varde med et grundareal på ca m 2 og et registreret boligareal på 187 m 2 samt kælder på 58 m 2 - del nr. 129 af matr.nr. 11bm, Varde Markjorder, beliggende Hjertingvej 129, 6800 Varde med et grundareal på ca m 2 og et registreret boligareal på 139 m 2 samt kælder på 20 m 2 - del nr. 131 af matr.nr. 11bm, Varde Markjorder, beliggende Hjertingvej 131, 6800 Varde med et grundareal på ca. 998 m 2 og et registreret boligareal på 139 m 2 samt kælder på 20 m 2 - del nr. 133 af matr.nr. 11bm, Varde Markjorder, beliggende Hjertingvej 133, 6800 Varde med et grundareal på ca. 924 m 2 og et registreret boligareal på 116 m 2 samt kælder på 18 m 2 - del nr. 135a af matr.nr. 11bm, Varde Markjorder, beliggende Hjertingvej 135a, 6800 Varde med et grundareal på ca. 838 m 2 og et registreret boligareal på 116 m 2 samt kælder på 18 m 2 - del nr. 135b af matr.nr. 11bm, Varde Markjorder, beliggende Hjertingvej 135b, 6800 Varde med et grundareal på ca. 866 m 2 - del nr. 137 af matr.nr. 11bm, Varde Markjorder, beliggende Hjertingvej 137, 6800 Varde med et grundareal på ca. 827 m 2 og et registreret boligareal på 116 m 2 samt kælder på 18 m 2 - del nr. 139 af matr.nr. 11bm, Varde Markjorder, beliggende Hjertingvej 139, 6800 Varde med et grundareal på ca. 733 m 2 og et registreret boligareal på 116 m 2 samt kælder på 18 m 2 - del nr. 141 af matr.nr. 11bm, Varde Markjorder, beliggende Hjertingvej 141, 6800 Varde med et grundareal på ca. 794 m 2 og et registreret boligareal på 116 m 2 samt kælder på 18 m 2 - del nr. 143 af matr.nr. 11bm, Varde Markjorder, beliggende Hjertingvej 143, 6800 Varde med et grundareal på ca. 712 m 2 og et registreret boligareal på 116 m 2 samt kælder på 18 m 2 Side 12 af 124

13 3. Ejendommenes data: Idet ejendommene er under udstykning har de endnu ikke egne dokumenter. Disse er derfor vedlagt i bind 1 som fælles dokumenter. Bemærk at ejendommene er udstykket fra Varde Kaserne, hvorfor Varde Kaserne ligeledes er en del af nogle dokumenter. De fælles dokumenter, som er vedlagt i bind 1 i nærværende udbudsmateriale er flg.: - Tingbogsoplysninger og relevante, tinglyste servitutter (Bemærk, at der i forbindelse med udstykning vil blive tinglyst servitutter vedr. forsyningsledninger på de enkelte ejendomme) - BBR-oplysninger - Ejendomsvurdering og Ejendomsskattebillet - Ejendomsdatarapport - Planforhold Eksempel på skødeudkast samt oplysninger til brug for digital tinglysning er vedlagt som bilag 10 i bind 1. Tilbudsblanket, som skal anvendes til afgivelse af købstilbud som bilag 3 i bind 1. Oversigtskort, ejendoms- og brugsplaner, tilstandsrapporter, el-eftersyn, tilbud på ejerskifteforsikring og energimærker findes i det bind, som omhandler den enkelte ejendom. 4. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste oplyser at: Ejendommenes kontantpriser er skønnet til: - Hjertingvej 125 kr ,- - Hjertingvej 129 kr ,- - Hjertingvej 131 kr ,- - Hjertingvej 133 kr ,- - Hjertingvej 135a kr ,- - Hjertingvej 135b kr ,- - Hjertingvej 137 kr ,- - Hjertingvej 139 kr ,- - Hjertingvej 141 kr ,- - Hjertingvej 143 kr ,- Staten er selvforsikret, hvorfor der ikke er tegnet forsikring af nogen art. Ansvaret for at ejendommene kan forsikres, er tilbudsgivere/køberes. Det påhviler således tilbudsgivere/købere at tegne forsikring fra overtagelsesdagen. Ejendommene kan være helt eller delvist undtaget vurdering. Dette forhold ophører ved salg, hvorfor købere må påregne at betale ejendomsskat efter gældende regler. Da ejendommene ikke er selvstændigt vurderet af de offentlige myndigheder, har ejendommene på nuværende tidspunkt ikke deres egne ejendomsvurderinger eller skatteattester. Accept af tilbud vedrørende salg kan kræve bevillingsmæssig godkendelse, herunder tilslutning fra Folketingets Finansudvalg. Tilbudsgivere må derfor påregne en vis acceptfrist. Der henledes særskilt opmærksomhed på flg.: - Ejendommene er under udstykning. De præcise grundarealer kendes derfor først, når udstykningen er registreret hos Geodatastyrelsen. Købere må derfor acceptere en evt. ændring i grundstørrelserne. Købesummene reguleres ikke i tilfælde af sådanne ændringer. - Pga. udstykningen vil ejendomsskatter mv. først blive opkrævet særskilt, når ejendommene har fået deres egne offentlige ejendomsvurderinger. Indtil da vil ejendomsskatter mv. blive opgjort forholdsmæssigt ud fra den samlede ejendoms (før udstykning) udgifter, og vil blive opkrævet af Forsvaret. - Der kan forekomme aktiviteter på kasernens område, som kan medføre forhøjet støjniveau. Nye ejere skal acceptere dette. Side 13 af 124

14 5. Overtagelse: Ejendommene overtages af køberne den første i måneden efter de bevilgende myndigheder har godkendt salget. Fra overtagelsesdagen henligger ejendommene for købernes regning og risiko. Køberne overtager således samtlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter fra det øjeblik ejendommene overdrages til køberne, herunder betaling af skatter og afgifter m.v. Med overtagelsesdagen som skæringsdato udarbejdes sædvanlig refusionsopgørelse, hvis saldo berigtiges kontant. 6. Købesummen: Købesummerne skal erlægges kontant senest på overtagelsesdagen. 7. Ansvarsfraskrivelse: Ejendommene overdrages uden ansvar for Forsvarsministeriet, således at tilbudsgivere/købere skal acceptere, at der ikke kan gøres mangelsindsigelse af nogen art gældende, hverken i form af erstatning, forholdsmæssigt afslag eller ved at hæve handlen. Forsvarsministeriets ansvarsfraskrivelse omfatter mangler, uanset om sådanne er synlige eller af skjult karakter, herunder bl.a. også eventuelle mangler af enhver art vedrørende ejendommenes bundforhold samt forurening af grundene. Det påhviler tilbudsgivere/købere for egen regning og risiko at udarbejde eventuelle supplerende undersøgelser. Såfremt køb af boligerne er bestemt til bolig for købere, betaler Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste halvdelen af den præmie (max. halvdelen af den 5-årige basisforsikring), der fremgår af det forsikringstilbud på ejerskifteforsikring, som er vedlagt som bilag 5 i det bind, som beskriver den enkelte ejendom. I den forbindelse skal det særligt fremhæves, at fremlæggelse af tilstandsrapport og el-rapport og oplysning om ejerskifteforsikring indebærer, at tilbudsgiver/ køber ikke overfor sælger kan påberåbe sig, at ejendommens fysiske tilstand er mangelfuld, eller at en fejl burde have været nævnt i tilstandsrapporten. 8. Øvrige vilkår: Ejendommene overdrages i den stand som de er og forefindes og som beset af tilbudsgivere/købere med de på grundene værende bygninger og anlæg med grund-, mur- og nagelfast tilbehør, herunder alle slags ledninger for så vidt de har tilhørt sælger, hegn, træer og andre beplantninger samt alt ejendommene rette tilliggende og tilhørende. Ejendommene overdrages fri for pantehæftelser og gæld, med de samme rettigheder og forpligtigelser, hvormed ejendommene har tilhørt Forsvarsministeriet, herunder tinglyste byrder og servitutter. I det omfang det er muligt, indtræder tilbudsgivere/købere i Forsvarsministeriets rettigheder og forpligtigelser overfor ejendommenes forsyningsselskaber m.v. Tilbudsgivere/købere afholder alle omkostningerne til berigtigelse af handlerne, herunder eventuelle udgifter til stempel og tinglysning af skøder. Tilbudsgivere/købere udarbejder skøder og refusionsopgørelser. Tilbudsgivere/købere er forpligtiget til at udarbejde skøder som anvist som bilag 10 i udbudsmaterialets bind 1. Der kan forekomme afvigelser i de bygningsmæssige arealer i forhold til registreringen i BBR, hvorfor det påhviler en ny ejer at foretage en evt. indberetning til kommunen. Sælger har ikke mulighed for at aflevere originale bygningstegninger. Kopi af de tegninger, som Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste måtte være i besiddelse af, kan rekvireres mod betaling. Køber anviser det trykkeri, hvortil sælger for købers regning skal lade originaltegninger reproducere. Bygningstegninger afleveres til Rigsarkivet 6 måneder efter afhændelsen. Anmodning om kopi af tegninger skal derfor være sælger i hænde senest 6 måneder efter overdragelsen. Side 14 af 124

15 Med hensyn til de som bilag 1 anførte generelle vilkår skal Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste særligt fremhæve at; - den tilbudsgiver, hvis tilbud indstilles til accept skal inden en uge efter at institutionen har meddelt, at man vil indstille til accept stille sikkerhed for 10 % af købesummen, - tilbudsgiverne er bundet af deres tilbud, indtil der er stillet sikkerhed, - den tilbudsgiver, hvis bud indstilles til accept er bundet af sit bud indtil accept forligger, - ingen tilbudsgiver kan rejse noget krav mod staten, hvis institutionen opgiver at videreføre salgsforhandlingerne, eller hvis institutionens indstilling om ejendomssalg ikke tiltrædes. 9. Tilbud: Tilbud afgives på den som bilag 3 i bind 1 vedlagte tilbudsblanket og sendes eller overbringes i en lukket kuvert mærket Tilbud vedr. Hjertingvej, Varde til Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, Arsenalvej 55, 9800 Hjørring. Tilbud uden forbehold eller betingelser skal være Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste i hænde senest tirsdag d. 7. oktober 2014 kl Åbning af tilbuddene finder sted samme dag kl , hvor der er adgang for tilbudsgivere til at overvære tilbudsåbningen. Ejendommene på Hjertingvej vil blive søgt afhændet til højestbydende, idet Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste forbeholder sig ret til at lave en samlet vurdering af den bedst økonomiske sammensætning af indkomne tilbud på de 10 ejendomme. Side 15 af 124

16 Side 16 af 124

17 August 2014 Bind 1 Bilag 3 Tilbudsblanket Side 17 af 124

18 Side 18 af 124

19 TILBUDSBLANKET Hjertingvej, Varde Undertegnede Navn Stilling : CVR/CPR: : Adresse : Telefon : tilbyder herved af Forsvarsministeriet v/ Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste at købe en eller flere af de af staten nedenfor tilhørende ejendomme. Tilbudsgiver/køber er bekendt med, at ejendommene udbydes offentligt til salg efter bestemmelserne i Finansministeriets cirkulære nr. 7 af 25. januar 2010 om salg af statens faste ejendomme, der er vedlagt som bilag 1 til udbudsmaterialet. Tilbuddet gives endvidere på de i udbudsmaterialet for ejendommene anførte særlige vilkår vedlagt i udbudsmaterialet samt øvrige oplysninger og dokumenter i udbudsmaterialet, som alle er nøje gennemlæst. Tilbudsgiver erklærer ved sin underskrift at have gennemlæst udbudsmaterialet på samtlige af de ejendomme, som der bydes på herunder. Tilbuddet gives tillige på de vilkår som måtte fremgå af de til udbudsmaterialet evt. udfærdigede tillæg. Jeg bekræfter i den forbindelse, at jeg efter fredag den 26. september 2014 på Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjenestes hjemmeside: har undersøgt, om der er udfærdiget tillæg til ovenstående, og at jeg i givet fald har gennemlæst sådanne tillæg. På de anførte vilkår, tilbyder undertegnede at byde på en af følgende ejendom(me) i prioriteret rækkefølge: Ejendom Tilbudspris Prioritet Hjertingvej 125, 6800 Varde Del nr. 125 af matr.nr. 11bm Varde Markjorder Hjertingvej 129, 6800 Varde Del nr. 129 af matr.nr. 11bm Varde Markjorder Hjertingvej 131, 6800 Varde Del nr. 131 af matr.nr. 11bm Varde Markjorder Hjertingvej 133, 6800 Varde Del nr. 133 af matr.nr. 11bm Varde Markjorder Hjertingvej 135a, 6800 Varde Del nr. 135 af matr.nr. 11bm Varde Markjorder Hjertingvej 135b, 6800 Varde Del nr. 2 af matr.nr. 11bm Varde Markjorder Hjertingvej 137, 6800 Varde Del nr. 137 af matr.nr. 11bm Varde Markjorder Hjertingvej 139, 6800 Varde Del nr. 139 af matr.nr. 11bm Varde Markjorder Side 19 af 124

20 Hjertingvej 141, 6800 Varde Del nr. 141 af matr.nr. 11bm Varde Markjorder Hjertingvej 143, 6800 Varde Del nr. 143 af matr.nr. 11bm Varde Markjorder Hjertingvej , 6800 Varde (9 ejendomme) Del nr. 129, 131, 133, 135, 2, 137, 139, 141 og 143 af matr.nr. 11bm Varde Markjorder Hjertingvej , 6800 Varde (alle udbudte boliger) Del nr. 125, 129, 131, 133, 135, 2, 137, 139, 141 og 143 af matr.nr. 11bm Varde Markjorder Undertegnede er bekendt med, at tilbud først vil kunne accepteres efter godkendelse af bevillingsmyndighederne. Undertegnede er endvidere bekendt med, at jeg som tilbudsgiver er bundet af mit tilbud som anført 8 i bilag 1, indtil der er stillet sikkerhed, og at jeg er forpligtiget til at stille sikkerhed for 10 % af købesummen inden en uge efter, at Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste har meddelt mig, at tjenesten vil indstille mit tilbud til accept. Undertegnede er endvidere bekendt med, at ejendommene vil blive søgt afhændet til højestbydende, idet Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste forbeholder sig retten til at lave en samlet vurdering i forhold til ejendommene, som er omfattet af dette udbud. den / 2014 Tilbudsgiver/køber Side 20 af 124

21 August 2014 Bind 1 Bilag 4 Tingbogsoplysninger. Relevante servitutter. Side 21 af 124

22 TINGBOGSATTEST Udskrevet: :45:36 EJENDOM: Adresse: Hjertingvej Varde Samlet areal: m2 Heraf vej: 361 Appr.dato: Landsejerlav: Varde Markjorder Matrikelnummer: 0011bm Areal: m2 Heraf vej: 93 Retskreds: 0050 Appr.dato: Landsejerlav: Varde Markjorder Matrikelnummer: 0011cø Areal: m2 Heraf vej: 268 Retskreds: 0050 HOVEDNOTERING: Hovednotering: Samlet ejendom NOTERINGER: Dato: En del af 11 bm og hele 11 cø Varde Markjorder er fredskov Dato: Fredskov fsv angår matr.nr. 6F Toftnæs By Alslev ADKOMSTER DOKUMENT: Dokument type: Skøde Dato/løbenummer: OGSÅ LYST PÅ: Antal: 1 Side 22 af :45:36 Side 1 af 8

23 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja ADKOMSTHAVERE: Navn: Forsvarsministeriet KØBESUM: Kontant købssum: Købesum i alt: DKK DKK TILLÆGSTEKST: Anmærkning byrder DOKUMENT: Dokument type: Skøde Dato/løbenummer: OGSÅ LYST PÅ: Antal: 1 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja ADKOMSTHAVERE: Navn: Forsvarsministeriet KØBESUM: Kontant købssum: Købesum i alt: DKK DKK HÆFTELSER Der findes ingen hæftelser på ejendommen SERVITUTTER DOKUMENT: Dato/løbenummer: Side 23 af :45:36 Side 2 af 8

24 Prioritet: 1 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 3 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Filnavn: Ja 50_J_681 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om fredskov mv, Vedr 6F, 11BM, DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 2 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 3 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Filnavn: Ja 50_I_662 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om byggelinier mv, Vedr 11BM, DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 3 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 3 OVERFØRT: Side 24 af :45:36 Side 3 af 8

25 Overført fra gammelt system: Filnavn: Ja 50_J_681 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om byggelinier mv, Vedr 11BM, DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 4 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 3 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Filnavn: Ja 50_J_681 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om fredskov mv, Vedr 11BM, 6F, DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 5 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 27 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Filnavn: Ja 50_I_285 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om adgangsbegrænsning mv, Vedr 11 bs Side 25 af :45:36 Side 4 af 8

26 DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 6 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 28 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Filnavn: Ja 50_K_695 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om byggelinier mv, Vedr 11 bs DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 7 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 18 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Filnavn: Ja 50_F_41 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om ekspropriation/foreløbig ekspropriation mv, Prioritet forud for pantegæld, Vedr 1L, 6R DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 8 Dokument type: Anden Servitut Side 26 af :45:36 Side 5 af 8

27 OGSÅ LYST PÅ: Antal: 1 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om transformerstation/anlæg mv, forsynings-/afløbsledninger mv, lavspændingstavle, Prioritet forud for pantegæld, Vedr 11BM, DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 9 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 1 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Filnavn: Ja 50_C_534 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Vedr 11BM DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 10 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 60 OVERFØRT: Side 27 af :45:36 Side 6 af 8

28 Overført fra gammelt system: Filnavn: Ja 50_U_598 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Lokalplan nr. L666 vedr 13 a, evt. 13 n DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 11 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 1 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Lokalplan 08.Å4.01 Vedr. 11 BM, DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 12 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 1 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om forsynings-/afløbsledninger mv Vedr. 11 BM Pr. forud for pantegæld. Side 28 af :45:36 Side 7 af 8

29 ØVRIGE OPLYSNINGER EJENDOMSVURDERING: Ejendomsværdi: DKK Grundværdi: DKK Vurderingsdato: Kommunekode: 0573 Ejendomsnummer (BBR-nr.): INDSKANNET AKT: Filnavn: 50_J_102 Side 29 af :45:36 Side 8 af 8

30 Side 30 af 124

31 Side 31 af 124

32 Side 32 af 124

33 Side 33 af 124

34 Side 34 af 124

35 Side 35 af 124

36 Side 36 af 124

37 Side 37 af 124

38 Side 38 af 124

39 Side 39 af 124

40 Side 40 af 124

41 Side 41 af 124

42 Side 42 af 124

43 Side 43 af 124

44 Side 44 af 124

45 Side 45 af 124

46 Side 46 af 124

47 Side 47 af 124

48 Side 48 af 124

49 August 2014 Bind 1 Bilag 5 Udstykningsplan. Side 49 af 124

50 Opmålingsdistrikt Måleblad GPS-reference: Leica SmartNet-DK Ifølge lovbekendtgørelse nr. 494 af er den, som flytter, borttager, beskadiger eller ødelægger et kendeligt skelmærke eller et varigt mærke for opmåling, pligtig til at betale udgifterne ved dets genanbringelse, og kan idømmes bøde, jf. 48. KOORDINATLISTE - system S34J Nr Y X BEMÆRKNING , ,04 Bygningshjørne , ,32 Bygningshjørne , ,11 Bygningshjørne , ,01 Bygningshjørne , ,18 Bygningshjørne , ,72 Bygningshjørne , ,81 Bygningshjørne , ,80 Bygningshjørne , ,48 Bygningshjørne , ,12 Bygningshjørne , ,74 Bygningshjørne , ,82 Jernrør , ,91 Jernrør , ,11 skelpkt.bygningshjørne , ,14 u.a , ,42 skelpkt.bygningshjørne , ,08 Jernrør , ,59 Jernrør , ,81 skelpkt.bygningshjørne , ,68 Jernrør , ,58 skelpkt.bygningshjørne , ,77 skelpkt.bygningshjørne , ,16 u.a , ,08 u.a , ,70 skelpkt.bygningshjørne , ,89 skelpkt.bygningshjørne , ,64 Jernrør , ,85 Jernrør , ,94 skelpkt.bygningshjørne , ,73 skelpkt.bygningshjørne , ,53 skelpkt.bygningshjørne , ,86 skelpkt.bygningshjørne , ,92 Jernrør , ,51 Jernrør , ,70 Jernrør , ,94 Jernrør , ,69 u.a , ,49 Bygningshjørne , ,12 skelpkt.bygningshjørne , ,88 Jernrør , ,85 Jernrør , ,55 Jernrør , ,70 u.a. Nr Y X BEMÆRKNING , ,10 Bygningshjørne , ,12 Bygningshjørne , ,77 Bygningshjørne , ,32 Jernrør , ,38 Bygningshjørne , ,69 Bygningshjørne , ,15 skelpkt.bygningshjørne , ,45 Jernrør , ,51 Jernrør , ,82 Jernrør , ,43 Jernrør , ,36 Jernrør , ,14 Jernrør , ,40 Jernrør , ,34 Jernrør , ,61 Jernrør , ,67 Bygningshjørne , ,38 Jernrør , ,53 Jernrør , ,47 Bygningshjørne , ,73 Bygningshjørne , ,65 Bygningshjørne , ,10 Bygningshjørne , ,41 Bygningshjørne , ,86 Bygningshjørne , ,51 Bygningshjørne , ,94 Jernrør , ,70 gl.betonpæl , ,94 gl.betonpæl , ,57 gl.betonpæl , ,52 Jernrør , ,93 Jernrør , ,03 gl.mål , ,41 gl.mål , ,45 gl.mål , ,48 gl.mål , ,91 gl.mål , ,87 gl.mål , ,17 gl.mål , ,94 gl.mål , ,44 gl.mål , ,91 gl.mål , ,87 gl.mål Matr.nr. 11bm Ejerlav: Varde Markjorder Kommune: Varde Kommune Opmålt i: maj 2014 Målforhold: 1: 1000 Landinspektør j.nr.: Mogens Venø Poulsen Landinspektør Dato: 5. maj 2014 Signaturforklaring : Blindt skel, der ikke bortfalder Mål eller koordinater, der kun er til brug ved indlægningen på matrikelkortet, er angivet med klamme. Mål eller koordinater, der er overført fra en sag, der tidligere er indsendt til Kort & Matrikelstyrelsen, er mærket med GL. Andre signaturer: Se DS 104 og 198 Side 50 af 124

51 August 2014 Bind 1 Bilag 6 BBR-oplysninger. Side 51 af 124

52 VARDE KOMMUNE BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VARDE KOMMUNE Bytoften 2, 6800 Varde Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: Ejendommens beliggenhed: Hjertingvej 127 (vejkode: 3175), 6800 Varde Denne BBR-Meddelelse er udskrevet efter rekvisition. Fejl eller mangler i udskriften bedes meddelt til kommunen via adressen eller telefonnr Oplysninger om grunde Adresse: Hjertingvej 127 (vejkode: 3175), 6800 Varde Ejerforhold: Staten Vand & afløb Vandforsyning: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt) Afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg Matrikelnr. 11bm Ejerlav VARDE MARKJORDER Adresse: Hjertingvej 127 (vejkode: 3175), 6800 Varde Ejerforhold: Staten Matrikelnr. 11cø Ejerlav VARDE MARKJORDER Adresse: Hjertingvej 127 (vejkode: 3175), 6800 Varde Ejerforhold: Staten Matrikelnr. 6f Oplysninger om tekniske anlæg Ejerlav TOFTNÆS BY, ALSLEV Pr. 1. januar 2012 skal oplysninger om olietanke oplyses og registreres i BBR. Derfor er de oplysninger, som kommunen i forvejen har været i besiddelse af, blevet samlet i BBR. Hvis der er uoverensstemmelse mellem olietankoplysningerne på BBR-meddelelsen og de faktiske forhold, har ejeren pligt til at meddele dette til kommunen. Anlægsnr.: 1 Adresse: Hjertingvej 127 (vejkode: 3175), 6800 Varde Beliggende på matrikel 11bm Tank (Produkt på væskeform) Indhold: Benzin Placering: Nedgravet/underjordisk Etableringsår: 2005 Fabrikationsår: 2005 Typegodkendelsesnr.: Størrelse: 6000 L Fabrikationsnr.: Størrelsesklasse: l l Anlægsnr.: 2 Adresse: Hjertingvej 127 (vejkode: 3175), 6800 Varde Beliggende på matrikel 11bm Antenne / mast fx tv, radio- og telekommunikation Bemærkninger for teknisk anlæg Opsætning af 3 stk. panelantenner, 1 stk. link og 1 stk. triple RF modul i eksist. mast Anlægsnr.: 3 BBR Ejendommens beliggenhed: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: Side: Side 52 af 124 Hjertingvej 127 (vejkode: 3175), 6800 Varde /60

53 Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg) Bemærkninger for bygning KJARTANSVEJ - KVARTERBYGNING FSV:030 Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed Adresse: Hjertingvej 127 (vejkode: 3175), 6800 Varde Anden enhed til helårsbeboelse (anvendelseskode: 190) Samlet areal: Areal til erhverv: Bolig areal: Andet areal: Fællesareal: Åben overdækning: Lukket overdækning/udestue: Tinglyst areal fra ESR: 688 m2 Enkeltværelse (boligenhed med fast kogeinstallation, fælles køkken eller intet køkken). 688 m2 Kilde til arealer: Oplyst af teknisk forvaltning Energiforsyning: 230 V el fra værk Antal værelser: 22 Antal toiletter: 3 Antal badeværelser: 1 Køkkenforhold: Ingen fast kogeinstallation Bygningsnr.: 31 Adresse: Hjertingvej 143 (vejkode: 3175), 6800 Varde Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) (anvendelseskode: 120) Matrikelnr.: 11bm Ejerlav: VARDE MARKJORDER Opførelsesår: 1954 Antal boliger med køkken: 1 Materialer Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten) Tagdækning: Tegl Kilde til materialer: Oplyst af teknisk forvaltning Areal i grundplan m2 Areal i hele bygningen m2 Arealanvendelse m2 Bebygget areal 82 Samlet bygningsareal 82 Samlet boligareal 116 heraf affaldsrum i terræn 0 heraf udvendig efterisolering 0 heraf lovlig beboelse i kælder 0 heraf indbygget garage 0 Kælder 18 Samlet erhvervsareal 0 heraf indbygget carport 0 heraf kælder m/loft < 1,25 18 Adgangsareal 0 heraf indbygget udhus 0 Tagetage 34 Andet areal 0 heraf indbygget udestue 0 heraf udnyttet 34 Antal etager u. kælder & tagetage 1 Overdækkende arealer 0 Lukkede overdækninger 0 Åbne overdækninger 0 Kilde til arealer: Oplyst af teknisk forvaltning Energioplysninger Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg) Bemærkninger for bygning FSV:031 Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed Adresse: Hjertingvej 143 (vejkode: 3175), 6800 Varde Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). (anvendelseskode: 120) Samlet areal: 116 m2 Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken) Areal til erhverv: Bolig areal: 116 m2 Andet areal: Fællesareal: Åben overdækning: Lukket overdækning/udestue: Kilde til arealer: Oplyst af teknisk forvaltning Energiforsyning: 400 V el fra værk BBR Ejendommens beliggenhed: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: Side: Side 53 af 124 Hjertingvej 127 (vejkode: 3175), 6800 Varde /60

54 Antal værelser: 4 Antal toiletter: 1 Antal badeværelser: 1 Køkkenforhold: Eget køkken (med afløb og kogeinstallation) Bygningsnr.: 32 Adresse: Hjertingvej 141 (vejkode: 3175), 6800 Varde Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) (anvendelseskode: 120) Matrikelnr.: 11bm Ejerlav: VARDE MARKJORDER Opførelsesår: 1954 Antal boliger med køkken: 1 Materialer Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten) Tagdækning: Tegl Kilde til materialer: Oplyst af teknisk forvaltning Areal i grundplan m2 Areal i hele bygningen m2 Arealanvendelse m2 Bebygget areal 82 Samlet bygningsareal 82 Samlet boligareal 116 heraf affaldsrum i terræn 0 heraf udvendig efterisolering 0 heraf lovlig beboelse i kælder 0 heraf indbygget garage 0 Kælder 18 Samlet erhvervsareal 0 heraf indbygget carport 0 heraf kælder m/loft < 1,25 18 Adgangsareal 0 heraf indbygget udhus 0 Tagetage 34 Andet areal 0 heraf indbygget udestue 0 heraf udnyttet 34 Antal etager u. kælder & tagetage 1 Overdækkende arealer 0 Lukkede overdækninger 0 Åbne overdækninger 0 Kilde til arealer: Oplyst af teknisk forvaltning Energioplysninger Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg) Bemærkninger for bygning FSV:032 Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed Adresse: Hjertingvej 141 (vejkode: 3175), 6800 Varde Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). (anvendelseskode: 120) Samlet areal: 116 m2 Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken) Areal til erhverv: Bolig areal: 116 m2 Andet areal: Fællesareal: Åben overdækning: Lukket overdækning/udestue: Kilde til arealer: Oplyst af teknisk forvaltning Energiforsyning: 400 V el fra værk Antal værelser: 4 Antal toiletter: 1 Antal badeværelser: 1 Køkkenforhold: Eget køkken (med afløb og kogeinstallation) Bygningsnr.: 33 Adresse: Hjertingvej 139 (vejkode: 3175), 6800 Varde Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) (anvendelseskode: 120) Matrikelnr.: 11bm Ejerlav: VARDE MARKJORDER Opførelsesår: 1954 Antal boliger med køkken: 1 Materialer Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten) Tagdækning: Tegl Kilde til materialer: Oplyst af teknisk forvaltning Areal i grundplan m2 Areal i hele bygningen m2 Arealanvendelse m2 Bebygget areal 82 Samlet bygningsareal 82 Samlet boligareal 116 heraf affaldsrum i terræn 0 heraf udvendig efterisolering 0 heraf lovlig beboelse i kælder 0 BBR Ejendommens beliggenhed: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: Side: Side 54 af 124 Hjertingvej 127 (vejkode: 3175), 6800 Varde /60

55 heraf indbygget garage 0 Kælder 18 Samlet erhvervsareal 0 heraf indbygget carport 0 heraf kælder m/loft < 1,25 18 Adgangsareal 0 heraf indbygget udhus 0 Tagetage 34 Andet areal 0 heraf indbygget udestue 0 heraf udnyttet 34 Antal etager u. kælder & tagetage 1 Overdækkende arealer 0 Lukkede overdækninger 0 Åbne overdækninger 0 Kilde til arealer: Oplyst af teknisk forvaltning Energioplysninger Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg) Bemærkninger for bygning FSV:033 Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed Adresse: Hjertingvej 139 (vejkode: 3175), 6800 Varde Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). (anvendelseskode: 120) Samlet areal: 116 m2 Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken) Areal til erhverv: Bolig areal: 116 m2 Andet areal: Fællesareal: Åben overdækning: Lukket overdækning/udestue: Kilde til arealer: Oplyst af teknisk forvaltning Energiforsyning: 400 V el fra værk Antal værelser: 4 Antal toiletter: 1 Antal badeværelser: 1 Køkkenforhold: Eget køkken (med afløb og kogeinstallation) Bygningsnr.: 34 Adresse: Hjertingvej 137 (vejkode: 3175), 6800 Varde Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) (anvendelseskode: 120) Matrikelnr.: 11bm Ejerlav: VARDE MARKJORDER Opførelsesår: 1954 Antal boliger med køkken: 1 Materialer Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten) Tagdækning: Tegl Kilde til materialer: Oplyst af teknisk forvaltning Areal i grundplan m2 Areal i hele bygningen m2 Arealanvendelse m2 Bebygget areal 82 Samlet bygningsareal 82 Samlet boligareal 116 heraf affaldsrum i terræn 0 heraf udvendig efterisolering 0 heraf lovlig beboelse i kælder 0 heraf indbygget garage 0 Kælder 18 Samlet erhvervsareal 0 heraf indbygget carport 0 heraf kælder m/loft < 1,25 18 Adgangsareal 0 heraf indbygget udhus 0 Tagetage 34 Andet areal 0 heraf indbygget udestue 0 heraf udnyttet 34 Antal etager u. kælder & tagetage 1 Overdækkende arealer 0 Lukkede overdækninger 0 Åbne overdækninger 0 Kilde til arealer: Oplyst af teknisk forvaltning Energioplysninger Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg) Bemærkninger for bygning FSV:034 Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed Adresse: Hjertingvej 137 (vejkode: 3175), 6800 Varde Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). (anvendelseskode: 120) Samlet areal: 116 m2 Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken) Areal til erhverv: Bolig areal: 116 m2 Andet areal: BBR Ejendommens beliggenhed: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: Side: Side 55 af 124 Hjertingvej 127 (vejkode: 3175), 6800 Varde /60

56 Fællesareal: Åben overdækning: Lukket overdækning/udestue: Kilde til arealer: Oplyst af teknisk forvaltning Energiforsyning: 400 V el fra værk Antal værelser: 4 Antal toiletter: 1 Antal badeværelser: 1 Køkkenforhold: Eget køkken (med afløb og kogeinstallation) Bygningsnr.: 35 Adresse: Hjertingvej 135B (vejkode: 3175), 6800 Varde Bygning til anden institution, herunder kaserne, fængsel o. lign. (anvendelseskode: 490) Matrikelnr.: 11bm Opførelsesår: 1954 Materialer Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten) Tagdækning: Tegl Kilde til materialer: Oplyst af teknisk forvaltning Ejerlav: VARDE MARKJORDER Areal i grundplan m2 Areal i hele bygningen m2 Arealanvendelse m2 Bebygget areal 76 Samlet bygningsareal 76 Samlet boligareal 0 heraf affaldsrum i terræn 0 heraf udvendig efterisolering 0 heraf lovlig beboelse i kælder 0 heraf indbygget garage 0 Kælder 0 Samlet erhvervsareal 76 heraf indbygget carport 0 heraf kælder m/loft < 1,25 0 Adgangsareal 0 heraf indbygget udhus 0 Tagetage 0 Andet areal 0 heraf indbygget udestue 0 heraf udnyttet 0 Antal etager u. kælder & tagetage 1 Overdækkende arealer 0 Lukkede overdækninger 0 Åbne overdækninger 0 Kilde til arealer: Oplyst af teknisk forvaltning Energioplysninger Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg) Bemærkninger for bygning VASKERIBYGNING - FÆLLES FOR BOLIGERNE VED KASERNEN FSV:035 Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed Adresse: Hjertingvej 135B (vejkode: 3175), 6800 Varde Anden institution, herunder kaserne, fængsel m.v. (anvendelseskode: 490) Samlet areal: 76 m2 Andet (bl.a. institutioner og erhverv) Areal til erhverv: 76 m2 Bolig areal: Andet areal: Fællesareal: Åben overdækning: Lukket overdækning/udestue: Tinglyst areal fra ESR: Kilde til arealer: Oplyst af teknisk forvaltning Energiforsyning: 400 V el fra værk Antal værelser: 3 Antal værelser til erhverv: 3 Antal toiletter: 1 Badforhold: Hverken badeværelse eller adgang til badeværelse Køkkenforhold: Ingen fast kogeinstallation Bygningsnr.: 36 Adresse: Hjertingvej 135A (vejkode: 3175), 6800 Varde Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) (anvendelseskode: 120) Matrikelnr.: 11bm Opførelsesår: 1954 Antal boliger med køkken: 1 Materialer Ejerlav: VARDE MARKJORDER BBR Ejendommens beliggenhed: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: Side: Side 56 af 124 Hjertingvej 127 (vejkode: 3175), 6800 Varde /60

57 Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten) Tagdækning: Tegl Kilde til materialer: Oplyst af teknisk forvaltning Areal i grundplan m2 Areal i hele bygningen m2 Arealanvendelse m2 Bebygget areal 82 Samlet bygningsareal 82 Samlet boligareal 116 heraf affaldsrum i terræn 0 heraf udvendig efterisolering 0 heraf lovlig beboelse i kælder 0 heraf indbygget garage 0 Kælder 0 Samlet erhvervsareal 0 heraf indbygget carport 0 heraf kælder m/loft < 1,25 0 Adgangsareal 0 heraf indbygget udhus 0 Tagetage 34 Andet areal 0 heraf indbygget udestue 0 heraf udnyttet 34 Antal etager u. kælder & tagetage 1 Overdækkende arealer 0 Lukkede overdækninger 0 Åbne overdækninger 0 Kilde til arealer: Oplyst af teknisk forvaltning Energioplysninger Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg) Bemærkninger for bygning FSV:036 Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed Adresse: Hjertingvej 135A (vejkode: 3175), 6800 Varde Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). (anvendelseskode: 120) Samlet areal: 116 m2 Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken) Areal til erhverv: Bolig areal: 116 m2 Andet areal: Fællesareal: Åben overdækning: Lukket overdækning/udestue: Kilde til arealer: Oplyst af teknisk forvaltning Energiforsyning: 400 V el fra værk Antal værelser: 4 Antal toiletter: 1 Antal badeværelser: 1 Køkkenforhold: Eget køkken (med afløb og kogeinstallation) Bygningsnr.: 37 Adresse: Hjertingvej 133 (vejkode: 3175), 6800 Varde Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) (anvendelseskode: 120) Matrikelnr.: 11bm Ejerlav: VARDE MARKJORDER Opførelsesår: 1954 Antal boliger med køkken: 1 Materialer Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten) Tagdækning: Tegl Kilde til materialer: Oplyst af teknisk forvaltning Areal i grundplan m2 Areal i hele bygningen m2 Arealanvendelse m2 Bebygget areal 82 Samlet bygningsareal 82 Samlet boligareal 116 heraf affaldsrum i terræn 0 heraf udvendig efterisolering 0 heraf lovlig beboelse i kælder 0 heraf indbygget garage 0 Kælder 18 Samlet erhvervsareal 0 heraf indbygget carport 0 heraf kælder m/loft < 1,25 18 Adgangsareal 0 heraf indbygget udhus 0 Tagetage 34 Andet areal 0 heraf indbygget udestue 0 heraf udnyttet 34 Antal etager u. kælder & tagetage 1 Overdækkende arealer 0 Lukkede overdækninger 0 Åbne overdækninger 0 Kilde til arealer: Oplyst af teknisk forvaltning Energioplysninger Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg) Bemærkninger for bygning FSV:037 BBR Ejendommens beliggenhed: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: Side: Side 57 af 124 Hjertingvej 127 (vejkode: 3175), 6800 Varde /60

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. januar 2010. Cirkulære om salg af statens faste ejendomme. 25. januar 2010. Nr. 7.

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. januar 2010. Cirkulære om salg af statens faste ejendomme. 25. januar 2010. Nr. 7. Ministerialtidende 2010 Udgivet den 29. januar 2010 25. januar 2010. Nr. 7. Cirkulære om salg af statens faste ejendomme Offentligt udbud 1. Salg af fast ejendom fra staten skal ske i overensstemmelse

Læs mere

Sagsnummer 2011/005557. Udbudsmateriale for. Nordskovvej 14 3700 Rønne

Sagsnummer 2011/005557. Udbudsmateriale for. Nordskovvej 14 3700 Rønne Sagsnummer 2011/005557 Udbudsmateriale for Nordskovvej 14 3700 Rønne Side 2 af 142 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Nordskovvej 14, 3700 Rønne Fin ejendom skønt

Læs mere

Sagsnummer 2011/08392 april 2013. Udbudsmateriale For. Depot Tolne Magasinvej 7 9870 Sindal

Sagsnummer 2011/08392 april 2013. Udbudsmateriale For. Depot Tolne Magasinvej 7 9870 Sindal Sagsnummer 2011/08392 april 2013 Udbudsmateriale For Depot Tolne Magasinvej 7 9870 Sindal Side 2 af 197 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Depot Tolne Magasinvej

Læs mere

Sagsnummer 2012/001420 Februar 2014. Udbudsmateriale for. Tuenvej 119-131 Elling 9900 Frederikshavn

Sagsnummer 2012/001420 Februar 2014. Udbudsmateriale for. Tuenvej 119-131 Elling 9900 Frederikshavn Sagsnummer 2012/001420 Februar 2014 Udbudsmateriale for Tuenvej 119-131 Elling 9900 Frederikshavn Side 2 af 192 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud 7 enfamiliehuse

Læs mere

Februar 2016 Sagsnummer 2015/002304. Udbudsmateriale for. Borrevej 3 6840 Oksbøl

Februar 2016 Sagsnummer 2015/002304. Udbudsmateriale for. Borrevej 3 6840 Oksbøl Februar 2016 Sagsnummer 2015/002304 Udbudsmateriale for Borrevej 3 6840 Oksbøl Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse udbyder i offentligt udbud Borrevej 3, 6840 Oksbøl Spændende ejendom beliggende i kanten

Læs mere

Sagsnummer 2012/000787. Udbudsmateriale for. Nordskovvej 12 3700 Rønne

Sagsnummer 2012/000787. Udbudsmateriale for. Nordskovvej 12 3700 Rønne Sagsnummer 2012/000787 Udbudsmateriale for Nordskovvej 12 3700 Rønne Side 2 af 142 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Nordskovvej 12, 3700 Rønne Dejlig ejendom beliggende

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Haraldshus 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets cirkulære nr. 7 af 25. januar 2010 vedlægges. Ejendommens

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00702 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Landejendom uden bopælspligt På Sydlangeland ved Bagenkop 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets cirkulære

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Natur- og landejendom ved Sneum Å Nedlagt dambrug beliggende Møllevej 42, 6818 Årre 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr. 3h og 3l Ålunde Gde.,

Læs mere

Udbudsmateriale for Domicilejendom Kuglegården

Udbudsmateriale for Domicilejendom Kuglegården Sagsnummer 2010/003611 Maj 2015 Udbudsmateriale for Domicilejendom Kuglegården Danneskiold-Samsøes Alle 1 1434 København K Forsvarskommandoens domicil Kuglegården Danneskiold-Samsøes Allé 1 1434 København

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00661 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Hellebæk Ledhus Tidligere skovløberbolig beliggende Bøssemagergade 72, 3150 Hellebæk 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS TØNDER KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender TØNDER KOMMUNE Wegners Plads 2, 6270 Tønder Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 550 21320 29-09-2016

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Kjerris Mølle 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets cirkulære nr. 7 af 25. januar 2010 vedlægges. Ejendommens

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00763 Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Kærskovhus Tidligere skovløberbolig beliggende syd for Horsens Hovedvejen 161, 8723 Løsning 2 Tilbudsblanket

Læs mere

Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809. Udbudsmateriale for. 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg

Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809. Udbudsmateriale for. 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809 Udbudsmateriale for 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg Side 2 af 259 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Jægerhytten Tidligere skovløberbolig beliggende Koldingvej 5, 6630 Rødding 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets cirkulære

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde DANKØBING KOMMUNE -Registerudskrift (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender DANKØBING KOMMUNE NYVEJ 1, 3460 DANKØBING Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 881

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen. sælger Tisetvej 56

Miljøministeriet v/naturstyrelsen. sælger Tisetvej 56 Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Tisetvej 56 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets cirkulære af 25. januar 2010 vedlægges. Ejendommens navn: Tisetvej 56 Matr. nr.: Del nr. 1

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00533 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Sommerhusgrund beliggende Bjerghuse 147, Fjand, 6990 Ulfborg 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets cirkulære

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00660 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Lerbækhus Tidligere skovløberbolig beliggende Esrumvej 251, 3000 Helsingør 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets

Læs mere

Sagsnummer 2011/002039. Udbudsmateriale for. 8 fritliggende enfamiliehuse i Bangsbo Niels Hjørnes Vej 13-27 9900 Frederikshavn

Sagsnummer 2011/002039. Udbudsmateriale for. 8 fritliggende enfamiliehuse i Bangsbo Niels Hjørnes Vej 13-27 9900 Frederikshavn Sagsnummer 2011/002039 Udbudsmateriale for 8 fritliggende enfamiliehuse i Bangsbo Niels Hjørnes Vej 13-27 9900 Frederikshavn Side 2 af 218 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder ejendommen, matr.nr. 928 Sundbyvester, beliggende Ove Billesvej 12, 2300 København S, til salg

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder ejendommen, matr.nr. 928 Sundbyvester, beliggende Ove Billesvej 12, 2300 København S, til salg Marts 2015 Sagsnr.: 2014-0194537 KØBENHAVNS KOMMUNE udbyder ejendommen, matr.nr. 928 Sundbyvester, beliggende Ove Billesvej 12, 2300 København S, til salg Ejendommen fremvises efter aftale. Henvendelse

Læs mere

[SALGSVILKÅR] Morsø Kommune Direktionssekretariatet Strategi & Kommunikation

[SALGSVILKÅR] Morsø Kommune Direktionssekretariatet Strategi & Kommunikation 2014 Morsø Kommune Direktionssekretariatet Strategi & Kommunikation [SALGSVILKÅR] Ejendomme erhvervet af Morsø Kommune med henblik på nedrivning af eksisterende bygninger og videresalg af bygningsløse

Læs mere

om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding.

om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding. Tilbud om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding. Ejendommens areal udgør 45.300 m 2, heraf vej 0 m 2. Ejendommen sælges som

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden. Oplysninger om grunde AALBORG KOMMUNE myndigheden -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AALBORG KOMMUNE myndigheden STIGSBORG BRYGGE 5, 9400 NØRRESUNDBY Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Julebækhus Tidl. restaurant samt skovløberhus beliggende Nordre Strandvej 87, 3150 Hellebæk 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Sønderløgumlandevej 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr. 1440b Tønder. Kommune Tønder

Læs mere

Februar 2013 Sagsnummer 2011/006307-5. Udbudsmateriale for. 3 tidligere tjeneste-/lejeboliger Treldevej 118, 140 og 146 7000 Fredericia

Februar 2013 Sagsnummer 2011/006307-5. Udbudsmateriale for. 3 tidligere tjeneste-/lejeboliger Treldevej 118, 140 og 146 7000 Fredericia Februar 2013 Sagsnummer 2011/006307-5 Udbudsmateriale for 3 tidligere tjeneste-/lejeboliger Treldevej 118, 140 og 146 7000 Fredericia Side 2 af 353 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup K Ø B S A F T A L E Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 17c Terndrup By, Lyngby af areal ifølge tingbogen

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen NST-513-00708 Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende øst for Gulddysse Skov Del af matr. nr. 9l Gundsømagle By, Gundsømagle 2 Tilbudsblanket Salg

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Holstrupgård 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets cirkulære nr. 7 af 25. januar 2010 vedlægges. Ejendommens

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00735 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Abildholthus Tidligere skovløberbolig beliggende Abildholtvej 10, 7500 Holstebro 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Borupvej 115, 8543 Hornslet, matr. nr. 12h Søby By, Søby 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom

Læs mere

Projektejendom i Snejbjerg sælges i offentligt udbud for Herning Kommune

Projektejendom i Snejbjerg sælges i offentligt udbud for Herning Kommune Projektejendom i Snejbjerg sælges i offentligt udbud for Herning Kommune Sag 534649P1 TIL SALG Herning - Drejet 24 Ejendommen har tidligere været anvendt til institution Ejendommen sælges i offentligt

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Langkjærgård Fritidslandbrug beliggende i et nyt skovrejsningsområde Landbrugsejendom 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende ved Ejlstrupvej i Ringsted Kommune 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr.

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00725 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Landejendommen Højstrupvej 1 ved Slagelse 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets cirkulære nr. 7 af 25.

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00747 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Skovhuset Tidligere skovløberbolig beliggende Hindingvej 54, 7700 Thisted 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Nykildegård Lystejendom med mulighed for erhverv beliggende ved Kildebrønde 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets cirkulære

Læs mere

SALGSVILKÅR. 1. Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder Brede Børnehave, matr. nr. 713 Bredebro Ejerlav, Brede i offentligt udbud.

SALGSVILKÅR. 1. Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder Brede Børnehave, matr. nr. 713 Bredebro Ejerlav, Brede i offentligt udbud. SALGSVILKÅR 1. Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder Brede Børnehave, matr. nr. 713 Bredebro Ejerlav, Brede i offentligt udbud. Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal Bygningsareal I overensstemmelse

Læs mere

Salgsvilkår for ejendommen Mosevangen 2, 5683 Haarby

Salgsvilkår for ejendommen Mosevangen 2, 5683 Haarby Salgsvilkår for ejendommen Mosevangen 2, 5683 Haarby Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed 1. Indledning Assens Kommune udbyder mat.nr. 9au Haarby By, Haarby, beliggende Mosevangen 2, 5683 Haarby, i offentligt

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00737 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Virkelyst Tidligere skovløberbolig beliggende Holstebrovej 255, 8800 Viborg 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom. Finansministeriets

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00765 Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Stampeskovhus Tidligere skovløberbolig beliggende Svenskevej 1, 2800 Kgs. Lyngby 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00191 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Hvidehus Tidligere skovløberbolig beliggende Folehavevej 6, 2970 Hørsholm 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Matr.nr. 5b Drastrup By, Frejlev og matr. nr. 2ak Sofiendal By, Skalborg 2 Tilbudsblanket Salg

Læs mere

Sagsnummer 2011/001366. Udbudsmateriale for. Almegårdsvej 6 3700 Rønne

Sagsnummer 2011/001366. Udbudsmateriale for. Almegårdsvej 6 3700 Rønne Sagsnummer 2011/001366 Udbudsmateriale for Almegårdsvej 6 3700 Rønne Side 2 af 160 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Almegårdsvej 6, 3700 Rønne Fin og velbeliggende

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00683 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Faunebjerggaard Lystejendom beliggende Smørum Bygade 17, 2765 Smørum 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets

Læs mere

Sagsnummer 2012/ Udbudsmateriale for. Snoldelevvej Tune

Sagsnummer 2012/ Udbudsmateriale for. Snoldelevvej Tune Sagsnummer 2012/001509 Udbudsmateriale for Snoldelevvej 1 4030 Tune Side 2 af 136 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Snoldelevvej 1, 4030 Tune Velbeliggende ejendom

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00655 Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Sulbækhus Landejendom beliggende Strandhusevej 5, 9900 Frederikshavn 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom

Læs mere

- ejendom til institutionsformål -

- ejendom til institutionsformål - Februar 2014 Sag 12/76023 Salgsvilkår for Nørregade 33, 6464 Galten - ejendom til institutionsformål - Side 1 af 6 Betaling for ejendommen Ejendommen sælges for højeste bud over mindsteprisen. Mindsteprisen

Læs mere

Udbudsmateriale For Vestergade 21, 4030 Tune. Sagsnummer 2011/001724

Udbudsmateriale For Vestergade 21, 4030 Tune. Sagsnummer 2011/001724 Udbudsmateriale For Vestergade 21, 4030 Tune Sagsnummer 2011/001724 Side 2 af 172 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Vestergade 21, Tune Velbeliggende ejendom i attraktivt

Læs mere

Salgsvilkår for ejendommen Skolevej 44, 5690 Tommerup

Salgsvilkår for ejendommen Skolevej 44, 5690 Tommerup Salgsvilkår for ejendommen Skolevej 44, 5690 Tommerup Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Assens Kommune udbyder matrikel nummer 12g, Tommerup By, Tommerup, beliggende Skolevej

Læs mere

GIS. Målforhold 1:3000 Dato 14/10-2010. Signaturforklaring. KMS, copyright, Miljøministeriet, Syddjurs Kommune

GIS. Målforhold 1:3000 Dato 14/10-2010. Signaturforklaring. KMS, copyright, Miljøministeriet, Syddjurs Kommune GIS Målforhold 1:3000 Dato 14/10-2010 Signaturforklaring KMS, copyright, Miljøministeriet, Syddjurs Kommune Betingelser for salg af erhvervsgrunde 02-11-2010 Sagsid 10/35688 1. Udbud af erhvervsbyggegrunde

Læs mere

Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse

Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse august 2016 Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse til salg. UDBUDSVILKÅR Grunden udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni

Læs mere

Udbudsmateriale. For salg af ejendommen Baunevej 2 og 4, 9740 Jerslev J

Udbudsmateriale. For salg af ejendommen Baunevej 2 og 4, 9740 Jerslev J Udbudsmateriale For salg af ejendommen Baunevej 2 og 4, 9740 Jerslev J Brønderslev Kommune udbyder herved ejendommen Baunevej 2 og 4, 9740 Jerslev J til salg. Baunevej 2 er en tidligere Børnehave og Baunehøj

Læs mere

Beboelsesejendom Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby

Beboelsesejendom Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby Juridisk Afdeling J.nr.: 2014-18755 JSS/tik Udbyder og sælger Aalborg Kommune Boulevarden 13 Postboks 13 9100 Aalborg CVR: 29189420 (i det følgende benævnt Sælger ), Ejendommen Ejendomsnr. 299890. Udbyder

Læs mere

Tilbud. om køb af den af Energinet.dk ejede bygningsløse landbrugsejendom beliggende Hesselskovvej 13B, 8620 Kjellerup, herefter benævnt Ejendommen.

Tilbud. om køb af den af Energinet.dk ejede bygningsløse landbrugsejendom beliggende Hesselskovvej 13B, 8620 Kjellerup, herefter benævnt Ejendommen. Tilbud om køb af den af ejede bygningsløse landbrugsejendom beliggende Hesselskovvej 13B, 8620 Kjellerup, herefter benævnt Ejendommen. Der henvises i øvrigt til vedlagte tingbogsattest. Skønnet kontantpris

Læs mere

Salgsvilkår for ejendommen Barløsevej 47, 5610 Assens

Salgsvilkår for ejendommen Barløsevej 47, 5610 Assens Salgsvilkår for ejendommen Barløsevej 47, 5610 Assens Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Assens Kommune udbyder matrikel nummer 1p, Barløse By, Barløse, beliggende Barløsevej 47,

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00726 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Stenagergård Landejendom beliggende på Stenagervej 6 nord for Slagelse 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00761 Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Torstedhus Tidligere skovløberbolig beliggende Fejsøvej 2, 6973 Ørnhøj 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00695 Dato: 19-02-2015 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Dybkjærgård Landejendom beliggende ved Reerslev 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets

Læs mere

Salgsprospekt. Helsingevejen 64C - Blistrup Udbyder: Gribskov Kommune Dato: 19. juni 2017

Salgsprospekt. Helsingevejen 64C - Blistrup Udbyder: Gribskov Kommune Dato: 19. juni 2017 Salgsprospekt Helsingevejen 64C - Blistrup Udbyder: Gribskov Kommune Dato: 19. juni 2017 Center for Byer, Ejendomme og Erhverv, Rådhusvej 3, 3200 Helsinge Oplysninger: Bianca Lauterbach tlf. 7249 6938,

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

UDBUD. Silkeborg Kommune sælger ejendommen beliggende Erhvervsparken 24, 8882 Fårvang. Landbrugsejendom med mange muligheder og skøn natur

UDBUD. Silkeborg Kommune sælger ejendommen beliggende Erhvervsparken 24, 8882 Fårvang. Landbrugsejendom med mange muligheder og skøn natur UDBUD Landbrugsejendom med mange muligheder og skøn natur Grundareal 88.069 m² heraf 336 m² vej Tilbudsfrist mandag 3. februar 2014 kl. 12.00 Mindstepris 1.495.000 kr. Silkeborg Kommune sælger ejendommen

Læs mere

2012 Sagsnummer 2010/005807. Udbudsmateriale for. 3 tidligere tjeneste-/lejeboliger Knud Hjortøsvej 1, 3 og 5 4760 Vordingborg

2012 Sagsnummer 2010/005807. Udbudsmateriale for. 3 tidligere tjeneste-/lejeboliger Knud Hjortøsvej 1, 3 og 5 4760 Vordingborg 2012 Sagsnummer 2010/005807 Udbudsmateriale for 3 tidligere tjeneste-/lejeboliger Knud Hjortøsvej 1, 3 og 5 4760 Vordingborg Side 2 af 271 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt

Læs mere

Udbudsmateriale. Salg af Kærager 1 i Spjald. Tilbud skal være Ringkøbing-Skjern Kommune i hænde senest mandag den 3. marts 2017, kl

Udbudsmateriale. Salg af Kærager 1 i Spjald. Tilbud skal være Ringkøbing-Skjern Kommune i hænde senest mandag den 3. marts 2017, kl Udbudsmateriale Salg af Kærager 1 i Spjald Tilbud skal være Ringkøbing-Skjern Kommune i hænde senest mandag den 3. marts 2017, kl. 12.00. Hermed udbydes følgende areal til salg: Kærager 1 i Spjald 1. Oplysninger

Læs mere

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Udbudsmateriale For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Oktober 2012 Ballerup Kommune udbyder herved en parcel på ca. 2.170 m 2 af ejendommen matr.nr. 5 a Ågerup by, Pederstrup, beliggende

Læs mere

Tilbud. Ejendommens gæld til vand, vej, kloak, rensningsanlæg mv. til Silkeborg Kommune udgør kr. 0.

Tilbud. Ejendommens gæld til vand, vej, kloak, rensningsanlæg mv. til Silkeborg Kommune udgør kr. 0. Tilbud om køb af de af ejede faste landbrugsejendomme beliggende Komosevej 15, 8620 Kjellerup samt de bygningsløse ejendomme beliggende Christianshøjvej 46, 7442 Engesvang og Hesselskovvej 13B, 8620 Kjellerup,

Læs mere

Udbudsmateriale. For salg af. Del af erhvervsejendommen Fredensgade 4C, 9330 Dronninglund

Udbudsmateriale. For salg af. Del af erhvervsejendommen Fredensgade 4C, 9330 Dronninglund Udbudsmateriale For salg af Del af erhvervsejendommen Fredensgade 4C, 9330 Dronninglund Brønderslev Kommune udbyder herved ejendommen Fredensgade 4C, 9330 Dronninglund til salg. Der er tale om en kommunal

Læs mere

Udbudsmateriale Generatorvej Herlev

Udbudsmateriale Generatorvej Herlev Udbudsmateriale Generatorvej 12 2730 Herlev J. nr. 00.01.00P00 1 Sag: 2012/01420 005 Udbudsmaterialet indeholder følgende: 1. Udbudsbetingelse og oplysninger om ejendommen 2. Annonce 3. Skatteattester

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

Udbudsmateriale for. Kattehalevej 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 og 15 3460 Birkerød. Bilag 12

Udbudsmateriale for. Kattehalevej 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 og 15 3460 Birkerød. Bilag 12 Juni 2013 Sagsnummer 2010/005794, -5795, -5796, -5797, -5799, -5800, -5801 Udbudsmateriale for Kattehalevej 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 og 15 3460 Birkerød Bilag 12 Tilbudsblanketter. Side 593 af 619 Side 594

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00738 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Bøgeskovhus Tidligere skovfogedbolig beliggende Palsgårdsvej 10, 7362 Hampen 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets

Læs mere

Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). (Anvendelseskode: 120) Samlet areal: 92 m2 Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken)

Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). (Anvendelseskode: 120) Samlet areal: 92 m2 Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken) -Medd-Data Ejendommens beliggenhed: Kommunenr./Ejendomsnr.: Aale Bygade 34A (Vejkode: ), 716 Tørring 766/17246 Oplysninger om grunde Adresse: Aale Bygade 34A (vejkode: 6), 716 Tørring Ejerforhold: Privatpersoner

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM. Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483

UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM. Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483 UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483 Indhold GENERELLE UDBUDSVILKÅR... 3 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK... 4 BESKRIVELSE... 5 PLANFORHOLD / OFFENTLIGE FORHOLD...

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde DANKØBING KOMMUNE -Registerudskrift (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender DANKØBING KOMMUNE NYVEJ 1, 3460 DANKØBING Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 881

Læs mere

Salg af ejendommen Thistedvej 80, Nørresundby Sagsnr. 2014-18753

Salg af ejendommen Thistedvej 80, Nørresundby Sagsnr. 2014-18753 Udbyder og sælger Aalborg Kommune Boulevarden 13 Postboks 13 9100 Aalborg CVR: 29189420 (i det følgende benævnt Sælger ), Udbyder herved ejendommen beliggende Thistedvej 80, 9400 Nørresundby til salg.

Læs mere

2012 Sagsnummer 2010/005807-2. Udbudsmateriale for. Tidligere tjeneste-/lejebolig Knud Hjortøsvej 5 4760 Vordingborg

2012 Sagsnummer 2010/005807-2. Udbudsmateriale for. Tidligere tjeneste-/lejebolig Knud Hjortøsvej 5 4760 Vordingborg 2012 Sagsnummer 2010/005807-2 Udbudsmateriale for Tidligere tjeneste-/lejebolig Knud Hjortøsvej 5 4760 Vordingborg Side 2 af 145 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud

Læs mere

OFFENTLIGT UDBUD. Salgsopstilling. Sag 900902CH. Møllevej 4A, 8420 Knebel

OFFENTLIGT UDBUD. Salgsopstilling. Sag 900902CH. Møllevej 4A, 8420 Knebel Salgsopstilling OFFENTLIGT UDBUD Møllevej 4A, 8420 Knebel Sag 900902CH Ejendommen udbydes af Syddjurs Kommune til salg ved offentligt udbud som Kommunens ejendomme, jf. Bekendtgørelse om offentligt udbud

Læs mere

Oktober 2015 Sagsnummer 2015/004425. Udbudsmateriale for. Hjertingvej 121 6800 Varde

Oktober 2015 Sagsnummer 2015/004425. Udbudsmateriale for. Hjertingvej 121 6800 Varde Oktober 2015 Sagsnummer 2015/004425 Udbudsmateriale for Hjertingvej 121 6800 Varde Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse udbyder i offentligt udbud Hjertingvej 121, 6800 Varde Dejlig ejendom beliggende

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00766 Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Brohus Tidligere skovløberbolig beliggende Elmelundsvej 129, 2820 Gentofte 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom

Læs mere

Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav. sælges i offentligt udbud

Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav. sælges i offentligt udbud Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav sælges i offentligt udbud SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Tønder Kommune udbyder 48.138 m² erhvervsjord på matr. nr.

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Sagsnummer 2011/001727. Udbudsmateriale for. Frederikssundsvej 358 2700 Brønshøj

Sagsnummer 2011/001727. Udbudsmateriale for. Frederikssundsvej 358 2700 Brønshøj Sagsnummer 2011/001727 Udbudsmateriale for Frederikssundsvej 358 2700 Brønshøj Side 2 af 86 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Frederikssundsvej 358, 2700 Brønshøj

Læs mere

Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809. Udbudsmateriale for. 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg

Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809. Udbudsmateriale for. 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809 Udbudsmateriale for 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tidligere

Læs mere

Sagsnummer 2014/002752 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 41 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002752 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 41 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002752 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 41 9400 Nørresundby Side 2 af 124 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 41, Nørresundby

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet

Miljø- og Fødevareministeriet Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Hjortkær Fiskeri 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets cirkulære nr. 7 af 25. januar 2010 vedlægges. Ejendommens

Læs mere

Tilsynsrapport 2015 på Nederbyvej 27

Tilsynsrapport 2015 på Nederbyvej 27 Tilsynsrapport 2015 på Nederbyvej 27 Denne tilsynsrapport vil i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn blive offentliggjort på kommunens hjemmeside www.aabenraa.dk under erhverv på landet, landbrug

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev. 843 m 2 95 m 2. Kr. 960.000. Kr. 312.200

SALGSBETINGELSER: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev. 843 m 2 95 m 2. Kr. 960.000. Kr. 312.200 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr.nr.: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev 3534 Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal 843 m 2 95 m 2 Ejendomsværdi: 2010 Grundværdi: Kr. 960.000

Læs mere

UDBUD. Silkeborg Kommune sælger ejendommen beliggende Funder Kirkevej 71A-B, 8600 Silkeborg. Charmerende bevaringsværdig ejendom (niveau 3)

UDBUD. Silkeborg Kommune sælger ejendommen beliggende Funder Kirkevej 71A-B, 8600 Silkeborg. Charmerende bevaringsværdig ejendom (niveau 3) UDBUD Charmerende bevaringsværdig ejendom (niveau 3) Grundareal 2.064 m² heraf 324 m2 vej Tilbudsfrist mandag 3. februar 2014 kl. 12.00 Mindstepris 1.250.000 kr. Silkeborg Kommune sælger ejendommen beliggende

Læs mere

-,." Center for (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret)

-,. Center for (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) c *.Å. * Københavns Kommune BBR-Meddelelse -,." Center for (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AM ~,Kommune nr. Ejdendoms. nr. llgskritt dato. 101 311562 27-02-2010 Afsender Københavns

Læs mere

Udbudsmateriale. For salg af erhvervsejendommen Ålborgvej 610, Flauenskjold, 9330 Dronninglund

Udbudsmateriale. For salg af erhvervsejendommen Ålborgvej 610, Flauenskjold, 9330 Dronninglund Udbudsmateriale For salg af erhvervsejendommen Ålborgvej 610, Flauenskjold, 9330 Dronninglund Brønderslev Kommune udbyder herved ejendommen Ålborgvej 610, Flauenskjold, 9330 Dronninglund til salg. Sælger

Læs mere

Røde Banke 77, Frederica 7000 udbydes til salg Vilkår for salg af Erritsø Bygade 77, Fredericia 7000

Røde Banke 77, Frederica 7000 udbydes til salg Vilkår for salg af Erritsø Bygade 77, Fredericia 7000 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Røde Banke 77, Frederica 7000 udbydes til salg Vilkår for salg af Erritsø Bygade 77, Fredericia 7000 Røde Banke 77, Fredericia 7000 31.01.2015 sagsnr. 14/10027 GENERELLE UDBUDSVILKÅR

Læs mere

2 ejendomme beliggende centralt i Silkeborg sælges

2 ejendomme beliggende centralt i Silkeborg sælges Udbud af ejendommene Lyngbygade 50 og Valdemarsgade 2 2 ejendomme beliggende centralt i Silkeborg sælges Samlet grundareal 7.091 m 2 Samlet bebygget areal 2.329 m 2 Tilbudsfrist mandag 4. august 2014 kl.

Læs mere