Bilag 1 - Implementering af forenklet beskæftigelsesindsats i Frb Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 - Implementering af forenklet beskæftigelsesindsats i Frb Kommune"

Transkript

1 Notat 12. november 2019 J.nr.: P SSA Ledelsessekretariat Bilag 1 - Implementering af forenklet beskæftigelsesindsats i Frb Kommune Den 1. januar 2020 træder lovgivningen, der udmønter aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats i kraft. Dette notat uddyber de centrale intentioner og elementer i den nye lovgivning, ligesom status for Frederiksberg Kommunes implementering af de nye regler uddybes. 1. Reformens intention og hovedindhold "Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats" blev indgået i august 2018 af et bredt flertal i Folketinget bestående af den daværende regering (Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistik Folkeparti. Lovgivningen, der udmønter aftalen, blev vedtaget af Folketinget i april 2019 og træder i kraft den 1. januar Udgangspunktet for partierne bag aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats er, at beskæftigelsesindsatsen skal understøtte et velfungerende arbejdsmarked med lav ledighed, hvor virksomhederne får den arbejdskraft, de har brug for. Partiernes grundlæggende intention med reformen er, at beskæftigelsesindsatsen skal forenkles, så borgere mødes med rimelige krav og forståelige regler, og så der bliver frigjort ressourcer i kommunerne og a-kasserne til effektivt at hjælpe ledige i beskæftigelse og væk fra offentlig forsørgelse. Dette skal blandt andet ske gennem en målrettet, opsøgende indsats over for virksomhederne. Kommuner og a-kasser skal have større frihed og incitament til at tilpasse beskæftigelsesindsatsen til den enkelte, og virksomhederne skal have bedre forudsætninger for at tage del i den aktive beskæftigelsesindsats gennem enkle regler og gode digitale løsninger. Aftalens og den nye lovgivnings midler til at nå dette mål kan opsummeres i fire grundelementer og en lang række delelementer og initiativer (de enkelte delelementer og initiativer er uddybende beskrevet i bilag 2, Aftaletekst om forenklet beskæftigelsesindsats ): 1. Færre og mere enkle proceskrav Aftalepartierne ønsker at forenkle en kompleks lovgivning med mange proceskrav, som i nogle tilfælde står i vejen for en effektiv beskæftigelsesindsats. Dækker over følgende initiativer: Færre proceskrav til samtaleforløbet Forenkling af reglerne for indhold i samtalerne Mere ansvar til a-kasser 1 I aftalen er det forudsat, at reformen med få undtagelser skulle træde i kraft den 1. juli Efterfølgende er ikrafttrædelsestidspunktet blevet udsat til den 1. januar 2020.

2 Alle målgrupper omfattes af standby-ordningen A-kasser kan deltage i videosamtaler Et krav til ret og pligt-tilbud Registreringskrav til ledige lempes Systematisk henvisningsforløb afskaffes Særskilt mentorkontrakt afskaffes Udvidelse af reglen for mindre intensiv indsats 2. Ens regler på tværs af målgrupper Aftalepartierne ønsker at rydde op i omfanget af undtagelser og særregler på tværs af målgrupper, som kan stå i vejen for en effektiv beskæftigelsesindsats. Dækker over følgende initiativer: Harmonisering af varighedsbegrænsningen for løntilskudsjob Mulighed for at fortsætte i løntilskudsjob ved målgruppeskift Ensretning af varighedsbegrænsninger for virksomhedspraktik Udsatte skal have mulighed for virksomhedspraktik på seneste ansættelsessted Klarere jobsigte med virksomhedspraktik Ingen varighedsbegrænsning for vejledning og opkvalificering Mulighed for ordinær uddannelse til ledige fleksjobvisiterede Mulighed for kompetencegivende uddannelse forenkles for unge under 30 år Ens regler om læse-, skrive- og regnekursus og test Forenkling af voksenlærlingeordningen Kun én varslingspulje Jobrotationsordningen udvides til flere målgrupper 3. Flere digitale løsninger Aftalepartierne er enige om, at en effektiv beskæftigelsesindsats skal understøttes af flere og bedre digitale løsninger for borgere, jobcentre og virksomheder. Dækker over følgende initiativer: Forenkling og automatisering af opgørelsen af ordinært ansatte Høring af tillidsrepræsentant/medarbejderrepræsentant ved etablering af virksomhedsrettet indsats Ensretning af merbeskæftigelseskravet Foranalyse til Det Virtuelle Jobcenter Det digitale ansøgningssystem for virksomhederne rulles ud til flere områder (Fleksjob, jobrotation mv.) Alle skal have et CV på Jobnet Alle skal bruge Min Plan på Jobnet Obligatorisk selvbooking af samtaler til flere målgrupper 4. Fokus på kommunernes resultater gennem benchmarking Når kommunerne og a-kasserne ifølge aftalepartierne får en større frihed til at tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen, skal der samtidig være øget fokus på resultater og indsatser. Dækker over følgende initiativer: Løbende opfølgning med benchmark-rapporter Skærpet opfølgning på kommunernes indsats 2

3 2. Frederiksberg Kommunes implementering 2.1. Generelt om implementeringsprocessen Som led i implementeringsforberedelserne har den samlede ledergruppe i Arbejdsmarkedsafdelingen i foråret 2019 arbejdet specifikt med afdækning og planlægning af implementeringsprocessen inden for fire temaer: 1. Indsatser for borger og virksomheder 2. Organisation 3. Kompetenceudviklingsbehov 4. Styring mm. Denne del af forberedelserne har haft et gennemgående fokus på effekt. Processen har være faciliteret af Mploy på baggrund af midler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) under puljen Implementering af LAB, jf. AUU 18. februar 2019, pkt. 9. I andet halvår 2019 arbejdes der i hele Arbejdsmarkedsafdelingen i følgende implementeringsspor: 1. Medarbejderkompetenceudvikling (se afsnit 2.3. nedenfor) 2. Udvikling af produktions- og effektstyring. Afdelingen har i foråret haft besøg af STAR, der ville aflæse, hvordan og hvad vi gør (pga. højt aktivitetsniveau og god styring), så det er en videreudvikling i et eksisterende stærkt spor. 3. Omstilling af arbejdsgange, ledelsestilsyn mv. Fagkonsulenter og systemkonsulenter agerer taskforce. Kommunens revisionsfirma (EY) er blevet bedt om at gennemgå de eksisterende arbejdsgange ved årsskiftet, og resultatet var helt i top. Derfor arbejdes der også i dette spor blot videre i de spor, der er i forvejen var lagt. 4. Omstilling af tilbud, fx kortere praktikforløb i branchepakkerne Borgerperspektivet 2 Generelt medfører reformen et øget fokus på borgerens eget ansvar kombineret med øget fokus på, at indsatsen handler om beskæftigelse. Dette ses fx ved, at alle målgrupper fremover skal have et CV, skal booke egne samtaler mv., dog således, at de nye regler træder i kraft senere for en del af de målgrupper, der er længst fra arbejdsmarkedet. Arbejdsmarkedsafdelingen startede for halvandet år siden dvs. før aftalen og de nye regler var kendt med systematisk at implementere CV for alle målgrupper. Det har givet mulighed for en god kvalitativ proces sammen med borgerne, sådan at der ikke bliver tale om en forhastet implementering. Borgerperspektivet har også en digital side, hvor Arbejdsmarkedsafdelingen i øjeblikket afprøver mange nye fleksible løsninger sammen med borgere i alt fra e-learningskoncepter, over brugervenlige app s til VR-udvikling til brug for træning af jobsamtaler. Reformen giver endvidere et meget specifikt fokus på, at tilbud eksempelvis virksomhedspraktikker skal have en klar (job)retning. Jobcentrene skal fremover være i stand til at forklare, hvorfor en konkret virksomhedspraktik igangsættes. Her er Frederiksberg Kommune i forvejen meget langt fremme, idet Job i fokus -tilgangen betyder, at indsatserne allerede i dag sammensættes og tilbydes den enkelte borger ud fra virksomhedernes efterspørgsel. Desuden er Arbejdsmarkedsafdelingens egen videreudvikling af branchepakkeværktøjerne (progressionsværktøj, kompetencekort mm) direkte anvendelige i den nye reformkontekst. 2 Dette afsnit er identisk med afsnit 2.a. i sagsfremstillingen, og er taget med her, for at notatet giver et samlet, uddybende overblik. 3

4 2.3. Kompetenceudvikling I første kvartal gennemførte Arbejdsmarkedsafdelingen et kompetenceudviklingsforløb/tjek for samtlige medarbejdere (DinSagMinSag), hvor det blev sikret, at alle medarbejdere er helt opdaterede og bruger fagsystemer og lovgivning korrekt. Det drejer sig både om de generelle fagsystemer/lovgivning (fx forvaltningslov) og de mere specifikke fagsystemer/lovgivning i forhold til specifikke målgrupper mv. Forløbet blev tilpasset og målrettet hvert center, så det matchede det helt konkrete behov. Der har i alt været afholdt 22 hele undervisningsdage, hvor ca. 400 medarbejdere har deltaget. I andet kvartal har der været gennemført ledelsesforløb for alle ledere med fokus på reformen, Job i fokus, helhedsorienteret blik på borgerne og service til virksomheder, fælles mål på tværs af afdelingen mm. Der har i alt været afholdt 4 hele undervisningsdage, hvor 23 ledere har deltaget. I tredje og fjerde kvartal har der været og vil der blive gennemført medarbejderorienteret kompetenceudvikling i to spor: 1. Fokus på samtaler: Dette spor ligger i forlængelse af kontinuerlige og løbende kompetenceudviklingsaktiviteter i Arbejdsmarkedsafdelingen. Reformen bliver her brugt som anledning til at sætte yderligere fokus på nogle metodespecifikke områder, herunder særligt med henblik på at holde kvalitative og jobrettede samtaler. Det kan eksempelvis være med fokus på langtidsledighed, fokuserede jobsamtaler og motiverende interview. Dette kompetenceudviklingsspor skal ses i lyset af, at Frederiksberg Kommunes Jobcenter holder årlige samtaler, og at det er her, hovedindsatsen ligger og dermed også en væsentlig del af baggrunden for, at Frederiksberg Kommune har en meget høj placering i Beskæftigelsesministeriets benchmarksystem. 2. Lovspecifik undervisning med udgangspunkt i blandt andet ledergruppens afdækning og planlægning af implementeringsprocessen og implementeringssportet i forhold til omstilling af arbejdsgange, ledelsestilsyn mv. (se afsnit 2.1.). Der har været afsat en del midler til kompetenceudvikling, men da reformen blev udsat et halvt år, ruller noget af undervisningen ind i Der vil derfor også være behov for at overføre nogle af midlerne til Samarbejde med A-kasser Som en del af aftalen om en forenkling af beskæftigelsesindsatsen får udvalgte A-kasser i en fireårig periode ansvaret for kontaktforløbet for dagpengemodtagere i opsigelsesperioden og de første tre måneder af ledighedsperioden. Aftalepartierne har på baggrund af ansøgninger fra A-kasserne udvalgt ni A-kasser, som deltager regionalt eller landsdækkende (ekskl. frikommuner). De ni A-kasser er: 3FA Dansk Metal A-kasse (FK) FOAs A-kasse (FK) Magistrenes A-kasse (FK) FTFA (FK) HK Danmarks A-kasse Socialpædagogernes A-kasse (FK) BUPL-A (FK) Min A-kasse 4

5 Frederiksberg Kommune er alene omfattet af forsøget for seks af A-kasserne (markeret med FK ovenfor). Dagpengeområdet i Frederiksberg Kommunes Jobcenter har holdt (ledelses)møder med alle de seks A- kasser, og der er indgået aftaler omkring det konkrete samarbejde (logistik, indhold mm). A-kassernes beskrivelser af tre måneders-forløbene kan læses på STAR s hjemmeside. 3 Konkret for Jobcentret betyder forsøget, at Jobcentrets medarbejdere nu skal møde til samtale i A- kasserne. Det eventuelle mindreforbrug, der kan være som følge af, at A-kasserne varetager borgernes sag, skal derfor holdes op imod de ekstraudgifter, der vil være til planlægning, transport mv. Det bemærkes, at det vil blive forsøgt at afprøve videomøder efter aftale med A-kasserne. Erfaringen er dog, at mange borgere ønsker personlige møder. I Frederiksberg Kommune forventes forsøget at omfatte omkring 6-7 pct. af samtlige dagpengemodtagere. På den baggrund og set i lyset af de sidste års samarbejde med A-kasserne vurderes forsøget ikke at ville byde på større udfordringer. For den omfattede gruppe af borgere vil forsøget eventuelt betyde, at der i tre-måneders-perioden, hvor borgeren er i forløb i A-kassen, vil blive færre tilbud om uddannelse, vejledning og opkvalificering samt praktik og løntilskud, da det kun er Jobcentret, der kan bevilge/godkende disse tilbudstyper. Det er en forudsætning for samarbejdet med A-kasserne i forsøget, at A-kassernes it-systemer er klar, se herom i afsnit 2.5. Endelig er der fra samlet kommunalt hold, repræsenteret ved KL, fokus på, om forsøget medfører en besværliggørelse af Jobcentrenes arbejde, en dårligere effekt af indsatsen eller en udvikling på de samlede beskæftigelsesområde, hvor beskæftigelsesindsatsen bliver mere fragmenteret på flere aktører Systemtilpasninger Den ny lovgivning har konsekvens i de tre systemer Schultz fasit, VITAS og Jobcenter Planner. Bilag 3 indeholder en beskrivelse af de tre systemer samt en uddybende beskrivelse af de systemmæssige tilpasninger mv. Processen i forbindelsen med den nye lovgivning kræver ekstra ressourcer og planlægning. Der er mange ændringer, som har indvirkning i den daglige drift, og som skal tilpasses derefter. Det ligger et pres på implementeringen, at der helt frem til ikrafttrædelsesdatoen er brug for at kunne arbejde i systemerne ud fra hidtidig lovgivning, fx for at udføre de opgaver og udsøgninger, der er nødvendige for afholdelse af samtaler mv. Ændringerne i systemunderstøttelse sker således først helt op til 1. januar 2020, og der skal således ske et hurtigt skift. Skiftet skal ske både med hensyn til opgaver og udsøgninger, overgangsbestemmelser, korrekte registreringer af fravær og fritagelser, brevunderstøttelse, vejledninger og afgørelser. For at forstå og anvende systemerne korrekt er der behov for kendskab til lovgivningen. Det betyder, at medarbejderne skal undervises i lovgivning og efterfølgende i det systemmæssige. Der ligger en plan for undervisning, jf. afsnit

6 Forberedelsen til undervisning kan ske ved foreløbige releasenotes og webinar fra leverandøren Schultz. Selve systemændringerne kan tidligst ses i systemet fra releasedatoen. Det betyder, at der skal ske en ekstra indsats for at udfærdige materiale og forberede formidlingen af de nye funktionaliteter. Afledt af ændringerne kan det i begyndelsen give usikkerhed i anvendelsen hos slutbrugere og evt. ekstra spørgsmål til superbrugere og supporten. Der er stadig forhold, som afventer Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og dermed også Schultz Fasit. Det er fx ikke endeligt afklaret, hvordan den systemmæssige understøttelse vil være i forbindelse med vejledning og afgørelser i Min Plan, da dette er en ny opgave for Jobcenteret. Kommunikationen omkring A-kasseforsøget, jf. afsnit 2.4., skal fungere via DFDG (Det Fælles DataGrundlag) og derfor er det afgørende, at A-kassernes it-systemer er parat til dette. Såfremt itsystemet ikke opdateres, er der risiko for, at der skal ske forskellige workarounds, og der vil fx skulle skrives manuelle breve, vejledninger og afgørelser Benchmark og tilsynsmodel 4 Den politiske aftale har en intention om at overlade en større del af procesansvaret for beskæftigelsesindsatsen til kommunerne, mens det statslige niveau i højere grad skal fokusere på kommunernes resultater i sin del af styringen på området. Således at forstå, at staten vil fokusere sin opfølgning på de kommunerne, der ikke leverer tilfredsstillende resultater, i stedet for en høj grad af procesregulering, som samtlige kommuner skal følge. Aftalens intentioner på dette felt skal opnås gennem to initiativer: (A) Løbende opfølgning med benchmark-rapporter. (B) Skærpet opfølgning på kommunernes indsats. Benchmark-rapporterne offentliggøres på nuværende tidspunkt to gange årligt af Beskæftigelsesministeriet. Rapporterne giver den enkelte kommune mulighed for at se sine resultater sammenlignet med de øvrige kommuner. Derudover vil Beskæftigelsesministeriet bruge rapporterne til at identificere kommuner, hvis resultater kommer til at medføre en skærpet opfølgning fra ministeriets side. Frederiskberg Kommune er placeret som nr. 4 ud af de 98 kommuner og ligger således i top i benchmarkrapporterne. Benchmarkrapporterne supplerer de mål for beskæftigelsesindsatsen, Frederiksberg Kommune fastlægger i de årlige beskæftigelsesplaner (se udkast til Beskæftigelsesplan for 2020, arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget den 18. november 2019, pkt. 70). I forhold til den skærpede opfølgningsmodel forventer forvaltningen ikke, at Frederiksberg Kommune vil blive mål for dette. Det bemærkes imidlertid, at den teoretiske risiko herfor reelt medfører, at der fortsat vil være behov for et forholdsvis højt detail- og procesreguleringsniveau internt i kommunerne for at kunne fremvise overholdelse af processer, hvis resultaterne af den eller anden grund skulle begynde at svigte. 4 Dette afsnit er identisk med afsnit 2.f. i sagsfremstillingen, og er taget med her, for at notatet giver et samlet, uddybende overblik 6

Forenkling af beskæftigelsesindsatsen Regel Indhold Berørte målgrupper Vurdering Ensrettet samtaleforløb på tværs af målgrupper

Forenkling af beskæftigelsesindsatsen Regel Indhold Berørte målgrupper Vurdering Ensrettet samtaleforløb på tværs af målgrupper Forenkling af beskæftigelsesindsatsen Ensrettet samtaleforløb på tværs af målgrupper Fire samtaler i jobcenteret det første halve år (også ved ydelsesskift) herefter individuelt tilrettelagt Kontant- og

Læs mere

Forenkling af beskæftigelsesindsatsen

Forenkling af beskæftigelsesindsatsen Forenkling af beskæftigelsesindsatsen v. Jørgen Erlandsen Beskæftigelse og Sundhed KSB-møde den 7. november 2018 Hovedelementer i aftalen Færre og mere enkle proceskrav Ens regler på tværs af målgrupper

Læs mere

Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats.

Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats. Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats. Skærpet opfølgning på kommunernes indsats. Initiativet består af to dele: 1. Overordnet monitorering af kommunernes resultater og indsatser Benchmark-rapporterne

Læs mere

/ AFTALE OM FORENKLET BESKÆFTIGELSESINDSATS

/ AFTALE OM FORENKLET BESKÆFTIGELSESINDSATS / AFTALE OM FORENKLET BESKÆFTIGELSESINDSATS Oplæg til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 24. september 2018 v. kontorchef Marianne Becker Andersen Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Vurdering af forenklingsforslag fra Regeringens udspil til en forenklet beskæftigelseslovgivning

Vurdering af forenklingsforslag fra Regeringens udspil til en forenklet beskæftigelseslovgivning Vurdering af forenklingsforslag fra Regeringens udspil til en forenklet beskæftigelseslovgivning Nedenstående er de enkelte forenklingsforslag, som fremgår af udspillet Mere frihed. Mindre bureaukrati.

Læs mere

P r æ s e n t a t i. Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats

P r æ s e n t a t i. Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats P r æ s e n t a t i Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats Opgør med en kompleks lovgivning Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er siden 2003 ændret 60 gange Et regelsæt fyldt med knopskydninger

Læs mere

FORENKLET BESKÆFTIGELSESINDSATS. Oplæg Faxe Kommune 24. juni 2019

FORENKLET BESKÆFTIGELSESINDSATS. Oplæg Faxe Kommune 24. juni 2019 FORENKLET BESKÆFTIGELSESINDSATS. ELLER? Oplæg Faxe Kommune 24. juni 2019 HVORFOR EN FORENKLET INDSATS? - BAGGRUND OG INTENTIONER Kompleks og omfattende lovgivning ønske om forenklinger og større overskuelighed

Læs mere

From: Brian Siggaard Sent: 29. august 2018 15:01 Subject: Forenklet beskæftigelsesindsats Attachments: Oversigt over aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen.pdf; Forenkling af beskæftigelsesindsastsen.

Læs mere

Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats

Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats August 2018 Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk

Læs mere

Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats. Præsentation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. oktober 2018

Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats. Præsentation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. oktober 2018 Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats Præsentation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. oktober 2018 Aftalen overordnet 2 Beskæftigelses- og Integrationsudvalgsmøde 2. oktober 2018 1. Færre,

Læs mere

Den 23. august indgik regeringen, S, DF, R og SF en politisk aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen. Aftalen har været længe på vej.

Den 23. august indgik regeringen, S, DF, R og SF en politisk aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen. Aftalen har været længe på vej. 180827 Foreløbig vurdering af Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen Den 23. august indgik regeringen, S, DF, R og SF en politisk aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen. Aftalen har været

Læs mere

Underviser: Susanne Wiederquist, STATUS PÅ REGLERNE OM BESKÆFTIGELSESINDSATSEN FOR DS 2019

Underviser: Susanne Wiederquist, STATUS PÅ REGLERNE OM BESKÆFTIGELSESINDSATSEN FOR DS 2019 Underviser: Susanne Wiederquist, susanne@wiederquist.dk STATUS PÅ REGLERNE OM BESKÆFTIGELSESINDSATSEN FOR DS 2019 1 Udkast til ny beskæftigelseslov 2 Aftalen bygger pa følgende grundelementer: Færre og

Læs mere

Referat fra Beskæftigelsesudvalgets møde den 8. oktober 2018 kl. 15:30 i mødelokale Aggersborg

Referat fra Beskæftigelsesudvalgets møde den 8. oktober 2018 kl. 15:30 i mødelokale Aggersborg Referat fra Beskæftigelsesudvalgets møde den 8. oktober 2018 kl. 15:30 i mødelokale Aggersborg Indholdsfortegnelse Indhold 100. Åbent - Godkendelse af dagsorden... 106 101. Åbent Orientering fra formand

Læs mere

Regelforenkling og Sammen med borgeren en helhedsorienteret indsats

Regelforenkling og Sammen med borgeren en helhedsorienteret indsats Regelforenkling Som led i sammenhængsreformen er regelforenkling det ene af 6 spor. Denne vil indebære, at der blive udarbejdet en ny LAB lov. Loven forventes at træde i kraft den 1. juli 2019 med få undtagelser,

Læs mere

Notat 29. oktober Gennemgang af den politiske aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen

Notat 29. oktober Gennemgang af den politiske aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen Notat 29. oktober 2018 Gennemgang af den politiske aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen Den 23. august offentliggjorde Beskæftigelsesministeriet, at der er indgået aftale mellem Regeringen,

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen

Reform af beskæftigelsesindsatsen Reform af beskæftigelsesindsatsen Målgruppe: A-dagpengemodtagere Af Luise Riishede Intentioner og målsætninger Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt Ledige får en individuel og tidlig

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Benspænd for borgere og virksomheder

Benspænd for borgere og virksomheder Benspænd for borgere og virksomheder Virksomhederne mangler arbejdskraft Over en halv million borgere udenfor arbejdsmarkedet Danmark har brug for et effektivt beskæftigelsessystem, som kan levere individuelt

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K.

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K. Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeren Ved Stranden 8 1061 København K ministersvar@ft.dk T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 155 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 155 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2017-18 BEU Alm.del Bilag 155 Offentligt Regeringens udspil om forenklet beskæftigelsesindsats må suppleres Regeringen fremlagde i november sit udspil "Mere frihed. Mindre bureaukrati.

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Almindelige bemærkninger

UDKAST. Forslag. til. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Almindelige bemærkninger UDKAST Forslag til Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Almindelige bemærkninger Indhold 1. Indledning... 6 1.1. Baggrund for lovforslaget... 6 1.1.1. Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats... 6

Læs mere

Temadrøftelse. / En forenklet beskæftigelsesindsats. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Temadrøftelse. / En forenklet beskæftigelsesindsats. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Temadrøftelse / En forenklet beskæftigelsesindsats Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 16.04.2018 Formål På udvalgsmødet d. 12. marts bad Socialdemokratiet om at få en gennemgang af regeringsudspillet

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til lovforslag om ny hovedlov på beskæftigelsesområdet: Lov om aktiv beskæftigelsesindsats samt udkast til konsekvensforslag

Høringssvar vedr. udkast til lovforslag om ny hovedlov på beskæftigelsesområdet: Lov om aktiv beskæftigelsesindsats samt udkast til konsekvensforslag Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering star@star.dk cc: gyk@star.dk, sar@star.dk og hes@star.dk 11. februar 2019 asd Høringssvar vedr. udkast til lovforslag om ny hovedlov på beskæftigelsesområdet:

Læs mere

Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats Henvendelse af 23. januar 2019 fra 6- byerne.

Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats Henvendelse af 23. januar 2019 fra 6- byerne. Beskæftigelsesudvalget 2018-19 BEU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 222 Offentligt NOTAT Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats Henvendelse af 23. januar 2019 fra 6- byerne. 19. februar 2019

Læs mere

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Udgangspunkt i tre spørgsmål: Hvordan sikres en beskæftigelsesindsats, der hjælper de ledige

Læs mere

Øget monitorering og skærpet opfølgning på kommunernes indsats August 2018

Øget monitorering og skærpet opfølgning på kommunernes indsats August 2018 Initiativbeskrivelse Øget monitorering og skærpet opfølgning på kommunernes indsats August 2018 Baggrund Med aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats får kommunerne større mulighed for fleksibelt

Læs mere

Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet

Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Beskæftigelsespolitik set i et uddannelsesperspektiv VUC Årsmøde 2014 3. april 2014 på Nyborg Strand Per Kongshøj Madsen

Læs mere

Mere frihed. Mindre bureaukrati. Alle skal med.

Mere frihed. Mindre bureaukrati. Alle skal med. Mere frihed. Mindre bureaukrati. Alle skal med. En forenklet beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesministeriet NOVEMBER 2017 EN FORENKLET BESKÆFTIGELSESINDSATS 3 Forord Denne gang skal det lykkes. Regeringen

Læs mere

N O TAT. Implementering af ungepakken

N O TAT. Implementering af ungepakken N O TAT Implementering af ungepakken Folketinget har før sommerferien vedtaget den såkaldte ungepakke Flere unge i uddannelse og job. I dette notat kan du læse nærmere om målene med ungepakken og de konkrete

Læs mere

Orientering om aftale om sanktioner og styrket kontrol

Orientering om aftale om sanktioner og styrket kontrol Punkt 8. Orientering om aftale om sanktioner og styrket kontrol 2018-089839 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til s orientering den politiske aftale om sanktioner og styrket kontrol. Beslutning:

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

N O T A T. Beskæftigelsesreformen Status november 2016

N O T A T. Beskæftigelsesreformen Status november 2016 N O T A T 22. december J.nr. 16/336 Beskæftigelsesreformen Status november APOL/TMB Mål Beskæftigelsesreformen bygger på følgende centrale intentioner: Forsikrede ledige tilbydes en tidlig og sammenhængende

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- INDSATSEN UDFORDRINGER + MULIGHEDER

BESKÆFTIGELSES- INDSATSEN UDFORDRINGER + MULIGHEDER BESKÆFTIGELSES- INDSATSEN UDFORDRINGER + MULIGHEDER Ulrik Petersen * September 2017 Dynamisk arbejdsmarked Stor offentlig sektor Arbejdsstyrken 2.700.000 75 % af 16 64 årige Jobåbninger pr år 800.000 Offentligt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

FØP 50 % før 1. januar Der forventes 8 helårspersoner mere på ordningen end budgetlagt.

FØP 50 % før 1. januar Der forventes 8 helårspersoner mere på ordningen end budgetlagt. Arbejdsmarkedsudvalget (Hele 1.000 kr.) Korrigeret Forventet års- Tekst budget 2018 forbrug 2018 Afvigelse Bemærkninger Center for Job, Unge og Borgerservice: Integrations- og introduktionsprogram, statsrefusion

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Revideret marts 2016

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Revideret marts 2016 Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune Revideret marts 2016 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for

Læs mere

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Større valgfrihed og større ansvar for at demonstrere at man står til rådighed Tidlig og intensiv indsats målrettet jobsøgningsstøtte fra dag

Læs mere

Dialogmøde mellem erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget og Norddjurs Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Dialogmøde mellem erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget og Norddjurs Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Dialogmøde mellem erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget og Norddjurs Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 24. oktober 2018 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 16:00

Læs mere

Forenkling og automatisering af opgørelsen af ordinært ansatte August 2018

Forenkling og automatisering af opgørelsen af ordinært ansatte August 2018 Initiativbeskrivelse Forenkling og automatisering af opgørelsen af ordinært ansatte August 2018 Baggrund Når en virksomhed skal have en person i virksomhedspraktik eller i løntilskudsjob skal en række

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015 Resultatrevision 1 Om resultatrevisionen Som forberedelse til udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2017 har Skive Kommune lavet en resultatrevision på målene i resume af fremgår nedenfor. Resultatrevisionen

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 20. juli 2006 RN A103/06

RIGSREVISIONEN København, den 20. juli 2006 RN A103/06 RIGSREVISIONEN København, den 20. juli 2006 RN A103/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/05 om AF s inddragelse af andre

Læs mere

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Baggrund for ny reform af beskæftigelsesindsatsen Den 18. november 2014 begyndte 1. behandlingen af

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 26 Indhold: Ugens tema Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Ugens tendens I Højeste detailsalg i to år Ugens tendens II Største forbrugertillid siden 2007 Internationalt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om AF s inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen. November 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om AF s inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen. November 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om AF s inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen November 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om AF s inddragelse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalgsmøde d. 19. oktober 2015

Beskæftigelsesudvalgsmøde d. 19. oktober 2015 Beskæftigelsesudvalgsmøde d. 19. oktober 2015 Proces vedr. resultatmål, beskæftigelsesplan og implementeringsplan I dag: Opfølgning på resultatmål for 2015 Beskæftigelsesplan for 2016 m. oplæg til 2016-mål

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Også i den kommende tid ventes langtidsledigheden at stige kraftigt. Langtidsledigheden forventes ved

Læs mere

Bilag 1. Paragrafnøgle. Kommunernes ansvar. Inddragelse af arbejdsløshedskasserne. Inddragelse af andre aktører. Bemyndigelsesbestemmelser

Bilag 1. Paragrafnøgle. Kommunernes ansvar. Inddragelse af arbejdsløshedskasserne. Inddragelse af andre aktører. Bemyndigelsesbestemmelser Bilag 1 Paragrafnøgle Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016 med senere ændringer (og bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats BAB og Bekendtgørelse

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Implementering af beskæftigelsesreformen

Implementering af beskæftigelsesreformen Den 18. september 2015 Implementering af beskæftigelsesreformen Regeringen indgik den 18. juni 2014 forlig med Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti om en reform af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011)

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) 1 Rammerne for dagpenge og kontanthjælp skal være mere retfærdige. Det skal sikres, at færre falder ud af dagpengesystemet,

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet

Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Center for Arbejdsmarkedsforskning Aalborg Universitet www.carma.aau.dk JOBCENTERCHEFSEMINAR Den 4. og 5. marts 2014 Hotel

Læs mere

(Synopsis for) Beskæftigelsesplan. Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats

(Synopsis for) Beskæftigelsesplan. Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats (Synopsis for) Beskæftigelsesplan 2019 Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats Udarbejdet af: Center for Arbejdsmarked Udgivelsesdato: 15.12.2018 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Det formelle grundlag...3

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Flere end. medlemmer har fået nyt job med Metal JobService

Flere end. medlemmer har fået nyt job med Metal JobService METAL A-KASSE MÅLRETTER INDSATSEN Se de konkrete indsatser og forløb under a-kasseforsøget i 00-03, der hjælper ledige hurtigere i job og uddannelse. Flere end 11.000 medlemmer har fået nyt job med Metal

Læs mere

Status på beskæftigelsesreformen

Status på beskæftigelsesreformen Status på beskæftigelsesreformen Netværksmøde den 26. april 2016 Viborg 26. april 2016 1 Indhold Sigtelinjer og implementeringsindikatorer Status på reformimplementering Langtidsledighedsprojekter Kompetenceudviklingsmidler

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg November 2018 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Februar 2019 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Temamøde. Forenklet beskæftigelsesindsats Ny LAB. Teamledere for forsikrede og jobparate kontanthjælpsmodtagere 21. oktober P r æ s e n t a t i

Temamøde. Forenklet beskæftigelsesindsats Ny LAB. Teamledere for forsikrede og jobparate kontanthjælpsmodtagere 21. oktober P r æ s e n t a t i P r æ s e n t a t i Temamøde Forenklet beskæftigelsesindsats Ny LAB Teamledere for forsikrede og jobparate kontanthjælpsmodtagere 21. oktober 2019 Dagens program Oplæg om forenklet beskæftigelsesindsats

Læs mere

Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen

Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen Reformen har som mål, at Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt Ledige får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats Ledige får et reelt

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Det fynske arbejdsmarked Aftale om forenkling Ny benchmark Fokus på at få alle ressourcer i spil - Flere skal med 1 og 2 - Handicap politisk udspil

Det fynske arbejdsmarked Aftale om forenkling Ny benchmark Fokus på at få alle ressourcer i spil - Flere skal med 1 og 2 - Handicap politisk udspil P r æ s e n t a t i Det fynske arbejdsmarked Aftale om forenkling Ny benchmark Fokus på at få alle ressourcer i spil - Flere skal med 1 og 2 - Handicap politisk udspil Ledighedsprocent i RAR Fyns område

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Bilag til KL's høringssvar til ekspertgruppens udredning af den aktive beskæftigelsesindsats

Bilag til KL's høringssvar til ekspertgruppens udredning af den aktive beskæftigelsesindsats Bilag Bilag til KL's høringssvar til ekspertgruppens udredning af den aktive beskæftigelsesindsats A.3 Intensiveret jobsøgningsstøtte med hyppige samtaler og hjælp til jobsøgning Hovedtænkningen i forslaget

Læs mere

en forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats KL indspil En forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats Kort præsentation

en forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats KL indspil En forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats Kort præsentation en forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats KL indspil KL indspil En forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats Kort præsentation 2 En forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats Jørgen

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015 FRIKOMMUNEVEDTÆGT Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang Gentofte Kommune 2012-2015 Forsøgsbeskrivelser Beskæftigelsesområdet... 3 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold

Læs mere

Harmonisering af varighedsbegrænsninger for løntilskudsjob August 2018

Harmonisering af varighedsbegrænsninger for løntilskudsjob August 2018 beskrivelse Harmonisering af varighedsbegrænsninger for løntilskudsjob August 2018 Der er i dag forskellige varighedsbegrænsninger for ansættelse med løntilskud for forskellige målgrupper, alt efter om

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 13. marts 2018 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Winnie Sørensen, Heidi Ladegaard,

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen Punkt 3. Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen 2014-33589 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningenindstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender At kontaktforløbet afvikles i henhold til

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet BEK nr 1485 af 16/12/2013 Udskriftsdato: 16. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0015245 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve

Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve Referat Møde den 30. oktober 2014 kl. 15-17 Team Succes Greve Waves Over Bølgen 2A, 2. sal 2670 Greve Center for Job & Socialservice Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt

Læs mere

May 28, Beskæftigelsesplan 2016

May 28, Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesreformens intentioner Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt Ledige får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats Ledige kan få et reelt uddannelsesløft,

Læs mere

Indstilling: Forretningsudvalget indstiller, at Det Lokale Beskæftigelsesråd godkender dagsordenen.

Indstilling: Forretningsudvalget indstiller, at Det Lokale Beskæftigelsesråd godkender dagsordenen. R e f e r a t Indholdsfortegnelse Dagsorden for Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 28. august 2014 Mødetid 9.00 12.00 Mødested Nygade 56 Skjern lokale 2 Fraværende Afbud fra Linda Nielsen i stedet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2019-

Beskæftigelsesplan 2019- CENTER FOR ARBEJDSMARKED Dato: 24. oktober 2018 Tlf. dir.: 4477 6571 E-mail: vdh@balk.dk Kontakt: Vedran Hrustic Sagsid: 15.00.00-P15-1-18 Beskæftigelsesplan 2019- Ballerup Kommunes beskæftigelsesplan

Læs mere

Beskæftigelsesområdet og pejlemærker for en ny beskæftigelsespolitik Handicaprådet den 31/ Christian Harsløf Direktør, Social, job og Sundhed

Beskæftigelsesområdet og pejlemærker for en ny beskæftigelsespolitik Handicaprådet den 31/ Christian Harsløf Direktør, Social, job og Sundhed Beskæftigelsesområdet og pejlemærker for en ny beskæftigelsespolitik Handicaprådet den 31/1 2019 Christian Harsløf Direktør, Social, job og Sundhed Beskæftigelsesområdets kerneopgaver 1. Hjælp til ledige

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 4 på Rådhuset i Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 25 Godkendelse af dagsorden 3 26 Beskæftigelsesplan 2018 - Kommentering 4 27

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed

23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed 23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed 22. januar 2010 Det danske samfund oplever i forlængelse af den finansielle krise en faldende beskæftigelse og hastigt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011 hænger således godt sammen med regeringens hensigter i forbindelse med lovændringerne.

Beskæftigelsesplan 2011 hænger således godt sammen med regeringens hensigter i forbindelse med lovændringerne. GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Oplæg til revideret beskæftigelsesstrategi som følge af ændrede økonomiske rammebetingelser NOTAT Dato: 20. januar 2011 Af: Birgitte

Læs mere

Det sydjyske arbejdsmarked. Aftale om forenkling. Ny benchmark. Fokus på at få alle ressourcer i spil

Det sydjyske arbejdsmarked. Aftale om forenkling. Ny benchmark. Fokus på at få alle ressourcer i spil P r æ s e n t a t i Det sydjyske arbejdsmarked Aftale om forenkling Ny benchmark Fokus på at få alle ressourcer i spil - Flere skal med 1 og 2 - Handicap politisk udspil Ledighedsprocent i RAR Sydjyllands

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

LO s s forventninger til den kommunale arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsesindsats

LO s s forventninger til den kommunale arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsesindsats Michael Jacobsen LO LO s s forventninger til den kommunale arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsesindsats Udviklingen i arbejdsløsheden. Kan vi ånde lettet op! Arbejdsløshedstal skal fortolkes med forsigtighed

Læs mere

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl. 14.00 - i Jobcenter Struer Afbud: Helle Toftgaard, Olga Tækker, John Nielsen, Lisbeth Madsen og Per Hesselberg 1) Orientering a) Ledelsesrapport Ledelsesrapporten

Læs mere