Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens"

Transkript

1 Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen implementeres i Assens kommune. Baggrund vedtog regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti reform af beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige. Reformen træder i kraft i etaper første del trådte i kraft 1. januar Indhold Intentionen bag reformen er, at sætte den enkelte ledige i centrum vedkommende skal have en meningsfuld og jobrettet indsats med det mål at opnå varig beskæftigelse hurtigst muligt. Det betyder bl.a., at der er fokus på uddannelsesløft og virksomhedsrettede indsatser. Implementering af 1. etape i Jobcenter Assens Ret og pligt til ét aktivt tilbud Gentagen aktivering af forsikrede ledige er blevet afskaffet. I stedet får alle ret til et aktivt tilbud af min. 2 ugers varighed: Unge under 30 år: Efter max. 3 måneders samlet ledighed (uændret ift. gældende regler) årige: Efter max. 6 måneders samlet ledighed 50+ år: Efter max. 3 måneders samlet ledighed. Disse frister er blevet implementeret i Jobcentrets fagsystemer. Afskaffelsen af den gentagne aktivering medfører en mindre frigivelse af administrative ressourcer, som vil blive benyttet på andre dele af reformarbejdet. Ændret redskabsvifte Reformen har medført, at de redskaber jobcentrene kan bruge for at hjælpe de ledige i job ændres:

2 Øvrig vejledning og opkvalificering Den statslige refusion på tilbud af typen øvrig vejledning og opkvalificering er bortfaldet, hvorfor brugen af disse tilbud skal begrænses. Afskaffelsen af refusion medfører, at sagsbehandlerne fremover vil bruge mere tid på at vejlede borgere om jobsøgning og udarbejdelse af cv til samtalerne. Løntilskud Reglerne for løntilskud er blevet ændret: Karensperiode på 6 måneder for alle løntilskud (tidligere gjaldt det kun løntilskud i det private) Varigheden på løntilskud er sat ned: o Offentlige løntilskud: 4 måneder (før 6). o Private løntilskud: 6 måneder (før 12). I praksis betyder dette, at brugen af løntilskud formentlig vil falde især løntilskud i det offentlige. Denne ændring får således også betydning for Assens kommune som arbejdsgiver. Jobrotation Også ift. jobrotation er reglerne blevet skærpet: Varigheden er ændret fra 12 til 6 måneder. Borgeren skal have været ledig i 6 måneder inden vikariatet (før 3 måneder). Statsrefusionen er blevet nedsat fra 100% til 60%. Kombination af elev- og lærlingeforløb med jobrotation er blevet afskaffet. I praksis betyder dette formentligt, at brugen af jobrotation vil falde. Voksenlærlingeordningen Tilskuddet ved at ansætte en ledig som voksenlærling er blevet hævet fra 30 kr./timen til 40 kr./timen, hvilket kan medføre en stigende brug af denne ordning. 6 ugers jobrettet uddannelse Denne ordning har erstattet ordningen 6 ugers selvvalgt uddannelse: 6 ugers jobrettet uddannelse målrettes de ledige med færrest kompetencer, som har mulighed for at komme i uddannelse fra første ledighedsdag. Uddannelsen skal være gennemført indenfor referenceperioden. Uddannelsen skal fremgå af en national positivliste. Jobcentrene kan søge om midler til dækning af 80% af driftsudgiften. Side 2 af 6

3 Regional uddannelsespulje For at understøtte uddannelsesfokusset er der blevet oprettet en regional uddannelsespulje, så dagpengemodtagere kan få tilbud om korte erhvervsrettede uddannelsesforløb. Forløbene skal fremgå af en regional positivliste. Jobcenter Assens vil benytte denne positivliste, når den foreligger til at henvise ledige til uddannelsesforløb og indtil da benyttes den midlertidige positivliste. I praksis betyder ændringerne i redskabsviften, at ledige i de første 6 måneders ledighed først og fremmest vil modtage tilbud om uddannelse eller virksomhedspraktik. Dette vil formentlig medføre et øget behov for praktikpladser. Endvidere betyder det, at kapaciteten på flere af tilbuddene på Jobog Kompetencecentret skal nedjusteres og at nogle tilbud helt skal nedlægges en proces der allerede er i gang. Dog vil et jobsøgningskursus i en eller anden form bevares, da det vurderes at være et stort behov hos mange nyledige. Dette vil formentlig blive i form af en åben jobcafé, hvor det er frivilligt at deltage. Styrket indsats for langtidsledige Langtidsledige skal have en styrket indsats: Når en borger har været ledig i 16 måneder skal vedkommende til fælles samtale med jobcentret og a-kassen (med mindre den ledige ikke selv ønsker at a-kassen deltager), hvor indsatsen skal revurderes. Den langtidsledige kan herefter få en personlig jobformidler eller få et kombinationsforløb med hyppigere samtaler og et virksomhedsrettet tilbud samt en fast kontaktperson i jobcentret. I Jobcenter Assens vil dette blive implementeret og indført i fagsystemerne. Flere virksomhedskonsulenter har allerede erfaring med at fungere som personlig jobformidler fra Akut-pakkerne og vil kunne løfte denne opgave igen. Nye krav til sagsbehandlerne Reformen medfører også, at der stilles en række nye krav til sagsbehandlerne. Bl.a. skal de have større viden om den virksomhedsrettede indsats og om uddannelsesmuligheder samt blive skarpere til at rammesætte og strukturere samtalerne. Der er desuden fokus på at empowerment-redskaber og en coachende og motiverende tilgang skal danne grundlag for samtalerne med borgerne. I Jobcenter Assens vil man gribe dette an ved sidemandsoplæring, idet sagsbehandlerne har forskellige erfaringer og kompetencer. Derudover har alle sagsbehandlere som min. gennemført et grundlæggende coach-forløb og flere er også certificerede coaches. Side 3 af 6

4 Implementering af 2. etape i Jobcenter Assens Intensiveret samtaleforløb Et væsentligt element i reformen er, at samtalekadencen sættes op: Ledige, med under 6 måneders ledighed, skal fremover til samtale på Jobcentret hver måned (tidligere hver 3. måned) Efter 6 måneders ledighed skal de ledige til samtale hver 3. måned. Den øgede samtalekadence betyder, at den tid sagsbehandlerne bruger på samtaler stiger markant. I Jobcenter Assens arbejdes der derfor på at skabe en strammere struktur for samtalerne eksempelvis ved at rammesætte samtalerne på forhånd og/eller screene borgerne. Overordnet set skal den gennemsnitlige tid der bruges på hver enkelt samtale bringes ned. Tættere samarbejde mellem jobcenter og a-kasser Reformen medfører et tættere samarbejde mellem jobcentre og a- kasser i samtaleforløbet med den ledige: 1. samtale på Jobcentret kan foregå sammen med a-kassen, hvis enten den ledige selv, jobcentret eller a-kassen vurderer, at der er behov for det. 5. eller 6. samtale skal foregå i fællesskab med den respektive a-kasse med mindre den ledige frabeder sig det. Det er endnu uvist hvordan de fælles samtaler skal foregå i praksis om a-kasserne skal møde fysisk op på jobcentrene eller om de kan deltage via fjernkontakt. Jobcenter Assens afventer derfor mere viden herom, før det besluttes, hvordan det skal gribes an. Skal a-kasserne eksempelvis møde fysisk op, kan det forudsætte, at den fysiske indretning i Jobcentret skal ændres. Herudover er der stor usikkerhed om hvor mange fælles samtaler der reelt vil blive afholdt, da kravene til fællessamtaler er blevet slækket ift. forligsteksten. National pulje til uddannelsesløft For at understøtte uddannelsesfokusset yderligere afsættes der en national pulje, hvor ufaglærte ledige eller faglærte ledige med forældet uddannelse kan deltage i en erhvervsuddannelse på 80% af dagpengesatsen. Nye IT-værktøjer implementeres løbende i Reformen medfører en mere effektiv administration via digitalisering. Desuden implementeres en række værktøjer, som skal højne borgernes medindflydelse på og ansvar for eget ledighedsforløb. Side 4 af 6

5 Selvbooking Forsikrede ledige får ansvaret for selv at booke samtaler med jobcenteret på Min Side på Jobnet. Selvbookingsystemet giver vide rammer for hvordan, hvornår og med hvem de ledige kan booke samtaler. Jobcenteret er forpligtet til at yde hjælp til de ledige, der ikke selv er i stand til at booke samtaler. Hvis borgeren ikke booker en samtale inden for den givne frist, bliver vedkommende automatisk afmeldt som jobsøgende. Jobcenteret kan fratage ledige retten til selv at booke samtaler, hvis det vurderes, at den lediges bookingadfærd ikke er hensigtsmæssig. I Jobcenter Assens vil frihedsgraderne i systemet blive tilpasset, således at det er håndterbart i den daglige drift. Jobcenter Assens får selvbookingsystemet i marts Joblog Forsikrede ledige skal dokumentere deres jobsøgningsaktiviteter digitalt i en joblog på Jobnet: De ledige har selv ansvaret for at registrere jobsøgningsaktiviteter i jobloggen, således at jobsøgningen kan dokumenteres. Jobloggen bidrager til, at jobcentrene løbende kan følge med i de lediges jobsøgning og planlægge indsatsen på denne baggrund. Jobcenteret har mulighed for at underrette a-kassen, hvis der, opstår tvivl om den lediges rådighed. Joblog har været benyttet i indsatsen for for jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere siden kontanthjælpsreformen trådte i kraft. Disse erfaringer vil blive overført til dagpengeområdet. Systemet udrulles til forsikrede ledige fra 1. juli 2015 og vil være fuldt indfaset i Afklarings- og dialogværktøj Der udvikles et landsdækkende afklaringsværktøj til at afklare den enkelte ledige og dennes risiko for langtidsledighed. Afklaringsværktøjet skal understøtte jobcentrene, i at vurdere den enkelte lediges muligheder for at komme i job og i at tilrettelægge indsatsen ud fra den enkeltes forudsætninger. Dialogværktøjet skal understøtte den løbende dialog mellem jobcentret og den ledige på tværs af jobcentre og a-kasser. Side 5 af 6

6 Værktøjerne vil blive løbende implementeret fra 1. juli 2015 og vil være fuldt indfaset primo Min Plan Ledige borgere skal fremover kun have én uddannelses- og beskæftigelsesplan, som både borger, jobcenter og a-kasse har adgang til. Min Plan er blevet integreret i jobcentrets fagsystem pr. januar Det videre forløb Der er fortsat en række ubekendte elementer i reformen, bl.a. er det stadig uvist hvordan det fælles samtaleforløb skal foregå i praksis og hvordan det skal administreres, ligesom der er usikkerhed omkring hvordan de nye IT-værktøjer integreres i de daglige arbejdsgange. I Jobcenter Assens vil udviklingen i de forskellige delelementer blive fulgt tæt og praksis vil blive tilpasset efter behov. Side 6 af 6

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014 Overblik Beskæftigelsesreform december 2014 Hvorfor Hvad Hvordan Hvornår Status Profilafklaring i a- kassen En individuel og tidlig indsats Intensiveret og koordineret kontaktforløb A-kassen skal senest

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Baggrund for ny reform af beskæftigelsesindsatsen Den 18. november 2014 begyndte 1. behandlingen af

Læs mere

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen 18. juni 2014 Forlig mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Beskæftigelsesreformen

Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen Vejen til varig beskæftigelse - den enkelte i centrum Lov 1486 af 23.12.2014 Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige

Læs mere

Reformens hovedoverskrifter

Reformens hovedoverskrifter Bilag til dagsordenspunkt 6. Orientering om forlig omkring beskæftigelsesreform Reformens hovedoverskrifter Individuel og tidlig indsats. Bedre service til virksomhederne. Flere frihedsgrader og færre

Læs mere

Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl.

Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. N O T A T Oktober 2014 Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. Der er modtaget 39 høringssvar til lovforslaget om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 14. januar 2015 Mødetidspunkt 13:00 Sluttidspunkt 16:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Udsigten, Jobcenteret, Marienbergvej 130, Vordingb John

Læs mere

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job 18. april 2013 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance Aftale om en reform

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

1 Ugebrevet A4 (23.01.14): Silkeborg tyvstarter Carsten Kochs jobplan

1 Ugebrevet A4 (23.01.14): Silkeborg tyvstarter Carsten Kochs jobplan Den 30. januar 2014 /2RJ)7) VNRPPHQWDUHUWLOHNVSHUWJUXSSHQRP XGUHGQLQJDIGHQDNWLYHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats fremsendte den 20. januar 2014 et klausuleret

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. 1. Overalt i loven ændres jobplan, Jobplan, Jobplanen, jobplanen og jobplaner til: Min Plan.

UDKAST. Forslag. til. 1. Overalt i loven ændres jobplan, Jobplan, Jobplanen, jobplanen og jobplaner til: Min Plan. UDKAST Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb,

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. marts 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. marts 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 3. marts 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering - marts...2 3. JA - Aktiverings- og revalideringsstrategi

Læs mere

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa Debatoplæg Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i Arbejdsmarkedskontor Syd Marts 21 1 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET... 4 1.1. BESKÆFTIGELSEN

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 28 Indholdsfortegnelse Bilag 1 Forslagskatalog... 4 A. Et tidssvarende dagpengesystem A.1 Dagpengeperioden afkortes

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere

Notat vedr., oversigt over reformelementer og lokale udfordringer i beskæftigelsesreform 2015, opdateret pr. 12-11-2014, opdateret pr.

Notat vedr., oversigt over reformelementer og lokale udfordringer i beskæftigelsesreform 2015, opdateret pr. 12-11-2014, opdateret pr. Dato: 28-11-2014 Kontaktperson: Jesper Bøtker Mortensen E-mail: jbmo@vejenkom.dk NOTAT Notat vedr., oversigt over reformelementer og lokale udfordringer i beskæftigelsesreform 2015, opdateret pr. 12-11-2014,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget (side 34-57) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 8 Beskæftigelseskravet... 8 Ledighedskravet...

Læs mere

Gennemgang af de væsentligste høringssvar til lovforslaget om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen

Gennemgang af de væsentligste høringssvar til lovforslaget om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen N O T A T Oktober 2014 Gennemgang af de væsentligste høringssvar til lovforslaget om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. Der er modtaget 29 høringssvar til lovforslaget om organisering

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. marts 2015 Tid 12:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660 Gæster: Mette Krog

Læs mere