BILAG TIL REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE OG MILJØGODKENDELSE - TILLÆG SAMT VILKÅRSÆNDRING - FOR AFFALDSBEHANDLINGSANLÆG HOS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG TIL REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE OG MILJØGODKENDELSE - TILLÆG SAMT VILKÅRSÆNDRING - FOR AFFALDSBEHANDLINGSANLÆG HOS"

Transkript

1 CENTER FOR PLAN OG MILJØ ØSTERGADE STRUER BILAG TIL REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE OG MILJØGODKENDELSE - TILLÆG SAMT VILKÅRSÆNDRING - FOR AFFALDSBEHANDLINGSANLÆG HOS THYHOLM MASKINSTATION V/RENE ESPESEN HOVEDVEJEN 41 og 41A, 7790 THYHOLM STRUER KOMMUNE 19. DECEMBER 2019

2 INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG BILAG 1A ANSØGNING I HHT. MILJØVRDERINGSLOVEN...4 BILAG 1B BILAG 1C ANSØGNING OM MILJØGODKENDELSE ANMODNING OM VILKÅRSÆNDRING...48 BILAG BILAG 2A LOVGRUNDLAG MED VIDERE...51 BILAG BILAG 3A KOMMUNEPLANRAMMEOMRÅDER 1: BILAG 3B LOKALPLANOMRÅDER 1: BILAG 3C FAKTISKE ANVENDELSER 1: BILAG 3D ORTOFOTO : BILAG BILAG 4A BILAG 4B AFGØRELSE OM IKKE-MILJØVURDERINGSPLIGT (VVM PLIGT)...60 SCREENINGSNOTAT OG BILAG...64 BILAG BILAG 5A AFGØRELSE OM IKKE-AT UDARBEJDE EN BASISTILSTANDSRAPPORT (BTR)...74 BILAG BILAG 6A VILKÅRSBIBLIOTEK

3 BILAG 1 3

4 BILAG 1A ANSØGNING I HHT. MILJØVRDERINGSLOVEN Konfliktrapport 4

5 5

6 6

7 Ansøgning 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 Oversigtsplan 23

24 CENTER FOR PLAN OG MILJØ ØSTERGADE STRUER BILAG 1B ANSØGNING OM MILJØGODKENDELSE Konfliktrapport

25 25

26 26

27 Ansøgning 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 Fuldmagt 46

47 CENTER FOR PLAN OG MILJØ ØSTERGADE STRUER Situationsplan

48 CENTER FOR PLAN OG MILJØ ØSTERGADE STRUER BILAG 1C ANMODNING OM VILKÅRSÆNDRING Hej Kirsten Som aftalt med René kommer her et brev vedr. miljøgodkendelsen. Venlig hilsen Lone Thyholm Maskinstation V/René Espesen Hovedvejen 41, Odby 7790 Thyholm Tlf

49 Det vedlagt brev 49

50 BILAG 2 50

51 BILAG 2A LOVGRUNDLAG MED VIDERE Forvaltningsloven Justitsministeriet lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 med senere ændring af forvaltningsloven. Miljøvurdering: Miljøvurderingsloven Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr af 25. oktober 2018 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Miljøvurderingsbekendtgørelsen Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 913 af 30. august 2019 om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Natur: Habitatdirektivet Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer. Habitatbekendtgørelsen Fødevareministeriets bekendtgørelse nr af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Fuglebeskyttelsesdirektivet Rådets direktiv nummer 79/409 af 2. april 1979, om beskyttelse af vilde fugle med senere ændringer. Naturbeskyttelsesloven Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse. Miljømål: Miljømålsloven Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 119 af 26. januar 2017 af lov om miljømål m.v. for internationale naturbeskyttelsesområder. Plan: Planloven Erhvervsministeriet lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 med senere ændringer af lov om planlægning. Håndbog om miljø og planlægning Miljøministeriets Håndbog om Miljø og Planlægning - boliger og erhverv i byerne, november Miljøbeskyttelse: Miljøbeskyttelsesloven Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr af 25. november 2019 med senere ændringer af lov om miljøbeskyttelse. 51

52 Risikovirksomhed: Risikobekendtgørelsen Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. Godkendelse af listevirksomhed: Godkendelsesbekendtgørelsen Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr af 20. november 2018 om godkendelse af listevirksomhed. Standardvilkårsbekendtgørelsen Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr af 12. december 2017 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed. Branchebekendtgørelser: Autoværkstedsbekendtgørelsen Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. Miljøtilsyn: Tilsynsbekendtgørelsen Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 117 af 28. januar 2019 om miljøtilsyn. Brugerbetaling: Brugerbetalingsbekendtgørelsen Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. Drikkevand: Drikkevandsbekendtgørelsen Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr af 28. oktober 2019 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Luft- og lugtemissioner: Luftvejledningen Miljøstyrelsens vejledning nummer 2, 2001 Luftvejledningen. Svejserøgsvejledningen Miljøstyrelsens vejledning nummer 13, 1997 Begrænsning af luftforurening fra virksomheder, der udsender svejserøg. Affald: Affaldsbekendtgørelsen Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 224 af 8. marts 2019 om affald. Affaldsaktørbekendtgørelsen Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets bekendtgørelse nr af 27. december 2018 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. Erhvervsaffaldsregulativ Struer Kommune Regulativ for erhvervsaffald, gældende fra d

53 Affaldsregistret og indsamlingsvirksomhed Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets bekendtgørelse nr. 896 af 29. juni 2017 med senere ændring om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed. Det nationale affaldsregister Energistyrelsens affaldsregister Se link: Spildevand: Spildevandsbekendtgørelsen Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr af 4. december 2019 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Spildevandsvejledningen Vejledning fra Miljø- og Fødevareministeriets nr. 28, juni 2018 til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Tilslutningsvejledningen Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2, 2006 om tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg. Spildevandsplan Struer kommune, Spildevandsplan af 28. april Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer, ultralyd: Støjvejledninger - virksomheder Miljøstyrelsens vejledning nummer 5, 1984 om ekstern støj fra virksomheder. Miljøstyrelsens vejledning nummer 3, 1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder. Miljøstyrelsens vejledning nummer 5, 1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder. Miljøstyrelsens vejledning nummer 6, 1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder. Miljøstyrelsen orientering nummer 9, 1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø. Orientering fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for støjmålinger, nummer 10, november Jord og grundvand: Jordforureningsloven Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 med senere ændring af lov om forurenet jord. Olietankbekendtgørelsen Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. Egenkontrol og dokumentation: Miljøkvalitetsbekendtgørelsen Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr af 28. oktober 2019 om kvalitetskrav til miljømålinger. 53

54 BILAG 3 54

55 BILAG 3A KOMMUNEPLANRAMMEOMRÅDER 1:

56 CENTER FOR PLAN OG MILJØ ØSTERGADE STRUER BILAG 3B LOKALPLANOMRÅDER 1:15000

57 CENTER FOR PLAN OG MILJØ ØSTERGADE STRUER BILAG 3C FAKTISKE ANVENDELSER 1:10000

58 CENTER FOR PLAN OG MILJØ ØSTERGADE STRUER BILAG 3D ORTOFOTO :1250

59 CENTER FOR PLAN OG MILJØ ØSTERGADE STRUER BILAG 4

60 BILAG 4A AFGØRELSE OM IKKE-MILJØVURDERINGSPLIGT (VVM PLIGT) KOGSGAARD MILJØ ApS Fabriksvej Tim DATO: JOURNALNUMMER P RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ ØSTERGADE STRUER KIRSTEN HANSEN T: E: Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt (VVM-pligt) - Thyholm Maskinstation V/Rene Espesen s affaldsbehandlingsanlæg, beliggende Hovedvejen 41A, 7790 Thyholm Struer Kommune har den 3. januar 2019 modtaget bygherres ansøgning i henhold til miljøvurderingslovens 1 bilag 5, jf. lovens i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse af udvidelse/ændring af et eksisterende affaldsbehandlingsanlæg, omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2. Anlægget er beliggende Hovedvejen 41A, 7790 Thyholm på matrikel nummer 6h Odby By, Odby. For anlæg nævnt i bilag 2 i miljøvurderingsloven gælder, at kommunen ved en screeningsafgørelse skal vurdere, om anlægget er omfattet af miljøvurderingspligt (VVM-pligt). Baggrund for VVM-screeningen VVM-screeningen skal afklare, om projektet kan medføre væsentlige miljøpåvirkninger. Screeningen er gennemført i overensstemmelse med de kriterier, der er anført i bilag 6 i miljøvurderingsloven. Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 11. b) Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1). Det bemærkes, at bygherre ikke har søgt i henhold til miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 13 a) Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1), hvorfor det lægges til grund, at bygherre har vurderet, at udvidelsen/ændringen ikke medfører væsentlig skadelig indvirkning på miljøet, hvilket er én af betingelserne for, at projektet ville være omfattet af dette punkt. Myndigheden er enig i bygherres vurdering af, at ændringen/udvidelsen ikke vil medføre væsentlig skadelig virkning på miljøet, og at projektet dermed ikke er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 13 a). Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt Struer Kommune har truffet afgørelse om, at etablering af udvidelsen/ændringen af anlægget ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Anlægget er således ikke omfattet af bestemmelserne om miljøvurderingspligt efter 21, stk. 1 i miljøvurderingsloven. Afgørelsen er 1 Miljø- og Fødevareministeriets 1225 af 25. oktober 2018 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) Struer Kommune bruger it i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge persondataloven og gøre dig opmærksom på dine rettigheder efter denne lov: Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysningerne er forkerte. Kommunen skal slette/ændre forkerte oplysninger. Vil du vide mere om persondataloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside: 60

61 foretaget på baggrund af Struer Kommunes vurdering af, om anlægget kan få væsentlig indvirkning på miljøet (se vedlagte bilag 2). Hvis projektet ikke er gennemført inden 3 år fra afgørelsens dato, bortfalder denne afgørelse. En ny VVM-screening vil være nødvendig, hvis projektet efterfølgende ønskes udført. Oplysninger Sagens oplysninger fremgår af: Bilag 1 Bygherres VVM-ansøgning efter bilag 5 i miljøvurderingsloven, samt ansøgningens bilag Bilag 2 Screening efter bilag 6 i miljøvurderingsloven Kommunens vurdering og begrundelse Projektet - anlæggets karakteristika Projektet omfatter et affaldsbehandlingsanlæg for ikke-farligt bygge- og anlægsaffald i form at uforurenet træ, samt grene og trærødder, herunder nedknusningsaktiviteter. Der findes ikke andre tilsvarende projekter i lokalområdet ud over bygherres eget eksisterende og miljøgodkendte affaldsbehandlingsanlæg på samme lokalitet, hvorfor der ikke vurderes værende væsentlige kumulative effekter. Arealanvendelsen, samt brugen af naturressourcer er forholdsvist begrænset. Der vil kunne forekomme forurening i form af støvemissioner og støjgener, ligesom der vil kunne ske forurening til jord og grundvand. Der er ikke særlige risikoforhold ved virksomhedens aktiviteter. Anlæggets placering Anlægget placeres i landzone og er omfattet af tidligere meddelt zonetilladelse. Anlægget placeres i et område med drikkevandsinteresser. Området er ikke kendetegnet ved særlige naturinteresser, eller i tæt befolket område. Arten af og kendetegnet ved den potentielle miljøpåvirkning De væsentligste påvirkninger fra virksomhedens aktiviteter vurderes værende kraftig støj fra neddeling og knusning af træaffald, samt støj fra håndtering af materialer, sortering med videre samt fra tung trafik. Endvidere kan forekomme støv fra neddeling og knusning af træaffald, og i øvrigt fra håndtering og oplagring af materialer. Fra de løst befæstede arealer, herunder oplagspladser for materialer, kan afstrømmende overfladevand indeholde forurenende stoffer som for eksempel opslæmmet støv og percolat fra bionedbrydeligt affald med videre. Der vil kunne ske spild fra brændstof, olie og/eller kemikalier i forbindelse med påfyldning og reparation af køretøjer, samt fra oplag af olie og kemikalier. Struer Kommune vurderer, at der er tale om blivende anlæg og aktiviteter, hvis påvirkninger i omgivelserne vil være sandsynlige inden for virksomhedens driftstid, men at disse påvirkninger ikke er mere komplekse, end at de vil kunne reguleres efter vilkår i miljøgodkendelse af aktiviteterne, samt at påvirkningerne er reversible, såfremt det ansøgte opgives. 61

62 Særkender ved projektet - forebyggende foranstaltninger Der er i forvejen etableret støjforebyggende foranstaltninger i form af støjvolde omkring de vest, syd og østvendte sider af oplags- og knusepladsen. Mod nord afskærmes pladsen af eksisterende bygningsmasse på Hovedvejen 41, 7790 Thyholm. Der findes støvforebyggende foranstaltninger i form af anlæg til vanding/befugtning/oversprinkling for støvende aktiviteter og oplag. Samlet vurdering Samlet set vurderer Struer Kommune, at virksomheden har truffet fornødne foranstaltninger for at undgå og/eller forebygge, hvad der ellers kunne have været væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet. Det vurderes derfor, at etableringen af anlægget ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet og at anlægget således ikke er omfattet af bestemmelserne om miljøvurderingspligt (VVMpligt) efter 21, stk. 1 i miljøvurderingsloven. Forudsætningerne for vurderingen om ikke miljøvurderingspligt er som beskrevet under ovenstående afsnit om særkender ved projektet og forebyggende foranstaltninger. Høringsbemærkninger Berørte myndigheder, herunder Struer Kommunes plankontor, naturkontoret samt team Miljø og Forsyning (spildevand og jord/grundvand), ejendommens ejer samt byggeherre og dennes rådgiver/ansøger har haft et udkast til afgørelsen til udtalelse. Der er i den anledning ikke indgivet bemærkninger til udkastet. Offentliggørelse Afgørelsen offentliggøres på Struer Kommunes hjemmeside den 29. januar Klagevejledning Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, jf. miljøvurderingslovens 49 og 50. Klagefristen er, jf. miljøvurderingslovens 51, 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Struer Kommunes hjemmeside. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Hvis du ønsker at klage, skal dette ske via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Du logger på eller ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen jf. miljøvurderingslovens 52. Når du klager, skal du betale et gebyr med betalingskort i Klageportalen. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal således betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en anmodning om genoptagelse. Virksomheder og organisationer skal betale det dobbelte beløb på i alt kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Det nævnte gebyr reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks med virkning for 62

63 klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar Gebyret er endnu ikke reguleret for 2017, men vil blive teknisk efterreguleret. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside jf. lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet 2. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Opsættende virkning Ved rettidig klage efter 49, stk. 1, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme, at en afgørelse efter 21 ikke må udnyttes. Er et bygge- eller anlægsarbejde iværksat, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet påbyde dette standset. Søgsmål Struer Kommunes afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Aktindsigt Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i sagen og i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden har. Med venlig hilsen Kirsten Hansen Miljøsagsbehandler Bilag Bilag 1 Bygherres ansøgning i henhold til miljøvurderingslovens bilag 5, samt tilhørende bilag (situationsplan) Bilag 2 Myndighedens screening efter bilag 6 i miljøvurderingsloven Underretning om afgørelsen Følgende er underrettet om afgørelsen Ejendommens ejer: Kurt Andersen Sjøgaard, Remmervej 7, Gudum, 7620 Lemvig Bygherre: Thyholm Maskinstation V/Rene Espesen, Hovedvejen 41, 7790 Thyholm Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen nord, Danmarks Naturfredningsforening 2 Erhvervs- og Vækstministeriets lov nr af 27. december 2016 med senere ændringer om Miljø- og Fødevareklagenævnet 63

64 CENTER FOR PLAN OG MILJØ ØSTERGADE STRUER BILAG 4B SCREENINGSNOTAT OG BILAG Bilag 2 Screening efter bilag 6 i miljøvurderingsloven 3 Punkterne herunder refererer til bilaget. 1. Projekters karakteristika Projekters karakteristika skal især anskues i forhold til: a) hele projektets Thyholm Maskinstation V/Rene Espesen har den 3. januar 2019 søgt dimensioner og udvidelse/ændring af eksisterende affaldsbehandlingsanlæg med udformning nedknusningsaktiviteter beliggende Hovedvejen 41A, 7790 Thyholm, matrikel nummer 6h, Odby By, Odby. Der er søgt miljøgodkendelse samt indsendt ansøgning i henhold til miljøvurderingsloven til et affaldsbehandlingsanlæg for midlertidigt oplag af 300 tons ikke-farligt affald i form af grene og trærødder samt byggeog anlægsaffald som træ, der fremstår råt og ubehandlet. Der er endvidere søgt tilladelse til nedknusning af træet. Udvidelsen vil ske på eksisterende og miljøgodkendt oplags- og knuseplads for ikke-farligt affald i form af bygge- og nedrivningsaffald som beton, mursten og tegl. Udvidelsen af anlægget med den nye affaldsfraktion vil ske indenfor det fysiske areal for det eksisterende anlæg, der er omgivet af 2,5 meter højt beplantet jordvoldanlæg mod vest, syd og øst. Jordvolden er etableret i henhold til landzonetilladelse af 21. maj Struer Kommunes plankontor har i mailkorrespondance af 26. april 2017 med virksomheden tilkendegivet, at udvidelsen ikke kræver fornyet landzonetilladelse. Affaldstræet og den nedknuste flis heraf vil blive oplagret i den østlige ende af den eksisterende knuse- og oplagsplads. Anlægget er etableret i tilknytning til en til virksomheden hørende eksisterende maskinstation/entreprenørvirksomhed, beliggende på adressen Hovedvejen 41, 7790 Thyholm. Entreprenørvirksomheden er indrettet med et til driften tilhørende garageanlæg med værksted til service af maskiner og udstyr, samt brændstoftankanlæg. Affaldsbehandlingsanlægget, oplagsplads og knuseaktiviteter Affaldsbehandlingsanlægget omfattes af godkendelsesbekendtgørelsen 4 bilag 2, listepunkt K 206. Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding. Af vedlagte bilag 1 fremgår ansøgningen i henhold til miljøvurderingsloven inklusivt situationsplan for anlægget. 3 Miljø- og Fødevareministeriets 1225 af 25. oktober 2018 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 4 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr af 20. november 2018 om godkendelse af listevirksomhed

65 Driftstiden for udvidelsen/ændringen er den samme som for det eksisterende anlæg, det vil sige mandage-fredage kl Der vil ikke forekomme knusning og materialehåndtering i weekender. Der søges om neddeling af træet 1-2 gange årligt af 1 dags varighed per gang. Der forventes et udvidet transportbehov for tung trafik på op til 50 lastbiltræk per år. Garageanlæg og værksted Eksisterende garageanlæg og værksted på Hovedvejen 41, 7790 Thyholm vil blive anvendt til opstilling af og servicering af virksomhedens egne køretøjer, lastbiler, entreprenørmateriel med videre. I forbindelse med aktiviteterne opbevares på det eksisterende værksted mindre mængder af olie og kemikalier, såsom motorolie, kølervæske og sprinklervæske, ligesom der opbevares/håndteres mindre mængder af farligt affald som for eksempel spildolie, akkumulatorer, absorptionsmidler forurenet med farligt affald med videre. Håndteringen af råvarerne og af farligt affald sker indendørs på værkstedet. Brændstoftankanlæg Tankning af virksomhedens køretøjer og maskiner vil foregå ved et eksisterende overjordisk opstillet liters dieselolietankanlæg. Anlægget er placeret under tag i det eksisterende værksted på Hovedvejen 41, 7790 Thyholm og på tæt belægning, således at al spild kan opsamles. Til- og frakørsel, samt interne køreveje Eksisterende ind- og udkørsel til pladsen benyttes uændret. Miljøklasse Affaldsbehandlingsanlæg vurderes generelt hørende til miljøklasse 4, dog miljøklasse 7, når der er tale om nedknusningsanlæg for byggeaffald. Industrispildevand Der genereres ikke væsentlige mængder industrispildevand fra aktiviteterne. Afstrømmende overfladevand forventes nedsivet på stedet. Øvrigt tag- og overfladevand Der findes ingen bebyggelse eller befæstede arealer indenfor affaldsbehandlingsanlæggets afgræsning, hvorfor der ikke genereres øvrigt tag- og overfladevand. Arealanvendelsen og byggeri Det eksisterende udstykkede areal til anlægget andrager m 2. Yderligere byggeri Der vil ikke blive etableret yderligere bygninger på grunden i forbindelse med projektet. 65

66 Der vil i tilknytning til udvidelsen med ny affaldsfraktion ikke ske bygningsmæssige ændringer eller yderligere byggeri. b) kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter Andre benyttere af arealet Anlægget er etableret på lejet areal. Der er ikke andre ejere end bygherre, der skal anvende arealet. Der findes ikke andre tilsvarende projekter i lokalområdet, bortset fra bygherres eget eksisterende affaldsbehandlingsanlæg. De væsentligste påvirkninger fra virksomhedens aktiviteter vurderes værende kraftig støj fra neddeling og knusning, samt støj fra håndtering af materialer, sortering med videre samt fra tung trafik. Endvidere kan forekomme støv fra neddeling og knusning af affald og i øvrigt fra håndtering og oplagring af materialer. Der vil kunne ske spild fra brændstof, olie og/eller kemikalier i forbindelse med påfyldning og reparation af køretøjer, samt fra oplag af olie og kemikalier. Dette forhold er dog ikke ændret i forbindelse med den søgte udvidelse/ændring. Alle forhold vurderes ikke væsentligt generende i forhold til områdets anvendelse. c) brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet Struer Kommune vurderer derfor, at der ikke er kumulation i væsentlig grad med andre lignende aktiviteter. Der skal ikke bruges vand i anlægsperioden. Der skal ikke anvendes væsentlige naturressourcer i anlægsperioden. I driftsfasen kan forventes et mindre årligt vandforbrug til oversprinkling med henblik på dæmpning af eventuelt støv fra aktiviteterne. Mængden er ukendt (angiveligt under 100 m 3 ). Vandforsyningen vil kunne ske fra den eksisterende vandforsyning på Hovedvejen 41, 7790 Thyholm, det vil sige fra privat, alment vandforsyningsanlæg. I driftsfasen forventes endvidere et årligt forbrug af diesel, motorolie med videre til køretøjer. Der skal ikke anvendes større mængder af naturressourcer i forbindelse med driften af virksomheden. Struer Kommune vurderer derfor, at der er tale om et forhold, der ikke er væsentligt i denne forbindelse. d) affaldsproduktion Spildevand Ejendommen Hovedvejen 41A, 7790 Thyholm, matrikel nummer 6h, er beliggende udenfor kloakdeloplande. Der forventes ikke spildevand i forbindelse med anlægsfasen. 66

67 Der vil forekomme minimal industrispildevand fra aktiviteterne i driftsfasen i form af afstrømmende overfladevand, der forventes nedsivet på stedet. Samlet vurderer Struer Kommune, at virksomhedens spildevandsproduktion og bortskaffelsen heraf ikke er væsentlige i denne sammenhæng. Farligt affald Der vil blive generet farligt affald fra værkstedsdriften i form af for eksempel spildolie, akkumulatorer, absorptionsmidler forurenet med farligt affald med videre. Der kan opstå farligt affald i forbindelse med affaldsbehandlingsanlægget i form af materialer, der utilsigtet tilkøres anlægget sammen med øvrigt affald og som frasorteres det tilførte træaffald, herunder for eksempel imprægneret eller malet træ. Der stilles i miljøgodkendelsen vilkår til sikring mod udslip, herunder blandt andet krav til overdækning, opsamling af spild, egenkontrol med videre. Struer Kommune vurderer, at affald kan bortskaffes inden for rammerne af allerede godkendte eller lovligt eksisterende affaldsordninger, bortskaffelses- og/eller genanvendelsesmetoder. Samlet vurderer Struer Kommune, at virksomhedens affaldsproduktion, - oplagring, -håndtering eller -bortskaffelse ikke er væsentlige i denne sammenhæng. e) forurening og gener Luftemissioner Der vil ikke forekomme væsentlig luftforurening fra affaldsbehandlingsanlægget ud over diffus forurening fra køretøjer, samt eventuelt støv fra oplag og knuseaktiviteter. Støv Der kan forekomme støv fra nedknusnings- og håndteringsprocesser, samt i forbindelse med ophvirvlet støv ved kørsel på den løse belægning af for eksempel knust beton. For at forhindre/minimere støvemissioner til omgivelserne vil der i miljøgodkendelsen blive stillet vilkår om reduktion heraf for eksempel ved vanding/befugtning. Modtagepladsen er endvidere indrettet med 2,5 meter højt voldanlæg med beplantning, der vil kunne opfange støv fra pladsen. Struer Kommune vurderer, at der ikke vil være væsentlige støvgener til omgivelserne fra aktiviteterne. Lugt Der er ikke tale om en anlægstype, der generelt har mange lugtproblemer. 67

68 Struer Kommune vurderer, at der ikke vil være væsentlige lugtgener fra aktiviteterne. Spildevand Der vil kunne forekomme minimale mængder industrispildevand fra aktiviteterne i form af afstrømmende overfladevand, samt eventuelt percolat fra bionedbrydeligt affald. Spildevandet forventes nedsivet på stedet. Det forventes ikke, at der vil blive udarbejdet særskilt afgørelse om spildevandstilladelse med vilkår for afledningen, idet forholdet anses af minimalt omfang og uvæsentligt. Der er alene tale om en forholdsvist lille affaldsmængde svarende til et oplag på maksimalt 300 tons træaffald. Støj Der vil kunne forekomme støj for eksempel fra/i forbindelse med: Til- og frakørsel, tung trafik, intern transport, af- og pålæsning samt øvrig håndtering af materialer, herunder knuseaktiviteter, støjende aktiviteter fra værkstedet. Ejendommen er beliggende i landzone udenfor kommuneplanrammeområder, ligesom der ikke findes en lokalplan for området. Der er den 21. maj 2012 meddelt landzonetilladelse til etablering af knuseplads med tilhørende oplagsplads på ejendommen matrikel 6h, Odby By, Odby, beliggende Hovedvejen 41A. Nærmeste kommuneplanlagte boligområde - landsbyområde 10L 2 Odby By -findes i afstand af cirka 900 meter mod sydøst. Nærmeste lokalplanlagte boligområde - L3.1 - findes i afstand af cirka meter mod sydøst. Affaldsbehandlingsanlægget afgrænses af åbent land med enkeltstående boliger. Beboelsen på Hovedvejen 41, 7790 Thyholm bebos af bygherre selv, hvorfor der ikke tages hensyn til eventuelle afstandskrav til denne bolig. Nærmeste boliger derud over er beliggende på nabomatrikel (skel mod skel) på Hovedvejen 43, 7790 Thyholm. Afstanden målt fra affaldsbehandlingsanlægget til selve boligen på nabomatriklen er cirka 350 meter. Endvidere findes i afstand af cirka 235 meter sydvest for affaldsbehandlings-anlægget en bolig på Lysterkjærvej 2, 7790 Thyholm, og mod nord i afstand af cirka 325 meter findes bolig på Hovedvejen 45, 7790 Thyholm. Der foreligger ingen støjdokumentation. Der er dog i miljøgodkendelsen for det eksisterende anlæg fastlagt støjgrænseværdier for det eksisterende anlæg. Det vurderes, at nedknusning af træaffald vil kunne rummes indenfor de eksisterende støjgrænseværdier for virksomhedens aktiviteter, dels idet 68

69 f) risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden g) risikoen for menneskers sundhed (for eksempel som følge af vand- eller luftforurening) der er tale om begrænset udvidelse i knuseaktiviteter, dels idet støj fra knusning af træ ligger væsentligt lavere end støj fra håndtering og knusning af hårde materialer som beton og tegl. Der vil i miljøgodkendelsen blive stillet vilkår om at imødegå støjforholdene, herunder fastsættelse af støjgrænseværdier og vilkår om egenkontrol for overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser, eventuelt ved indsendelse af dokumentation for overholdelse af disse. På dette grundlag vurderer Struer Kommune, at der ikke vil være væsentlige støjgener fra virksomheden. Der forventes ikke væsentlige emissioner til luft eller spildevand i forbindelse med driften af det ansøgte. Lys Der vil ikke blive etableret lysmaster eller lignende belysning på pladsen. Struer Kommune vurderer samlet, at det ansøgte ikke vil give anledning til begrænsninger for anvendelsen af naboarealer. Virksomheden og dens aktiviteter er ikke omfattet af bekendtgørelsen om kontrol af risikoen for større uheld med farlige stoffer 5. Virksomheden håndterer i forbindelse med værkstedet mindre mængder fast og flydende farligt affald. Der findes ikke større olietankanlæg (på liter og derover) eller nedgravede rørføringer i forbindelse med olietankanlæg. Med baggrund i de af virksomheden oplyste forhold samt de vilkår, der fastsættes i miljøgodkendelsen i overensstemmelse med gældende krav i standardvilkårene, vurderer Struer Kommune, at der ikke er risiko for væsentlige uheld. Ikke relevant. 2. Projekters placering Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan forventes at blive berørt af projekter, skal tages i betragtning, navnlig: a) den eksisterende og godkendte arealanvendelse Ejendommen er beliggende i landzone. Kommuneplanrammeområde, lokalplanområde og zonetilladelse Ejendommen er beliggende udenfor kommuneplanrammeområder og udenfor lokalplanlagte områder. Der er tidligere udarbejdet en zonetilladelse til oplagspladsen, ligesom det tidligere er vurderet, at udvidelsen med den nye affaldsfraktion vil kunne rummes indenfor denne zonetilladelse. 5 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer 69

70 Det ses således, at projektet er i overensstemmelse med plangrundlaget. b) naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dettes undergrund I henhold til jordforureningsloven 6 findes at: Ejendommen er ikke omfattet af områdeklassificering. Ejendommen er ikke kortlagt som muligt forurenet grund (vidensniveau V1). Ejendommen er ikke kortlagt som forurenet grund (vidensniveau V2). Ejendommen er beliggende i et område med drikkevandsinteresser (OD). Der stilles i miljøgodkendelsen vilkår i forhold til beskyttelse af grundvandsressourcer. Virksomheden er ikke beliggende i et råstofområde, et skovområde eller lign. Struer Kommune vurderer med baggrund heri, at det ansøgte i sig selv ikke kommer til at udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og grundvand. c) Det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder: i) vådområder, områder langs bredder, flodmundinger Der findes ingen sø- eller åbeskyttelseslinier. Nærmeste beskyttede vandløb findes i afstand af cirka 1,7-1,8 km i retning mod sydøst, øst for Uglev By. Nærmeste beskyttelse sø, afstand 580 meter mod nordøst ved Bjørndal By. Beskyttet overdrev/mose i afstand af cirka 420 meter mod nord ved Bjørndal Huse. Virksomheden udleder ikke væsentlige næringsstoffer, hverken vandeller luftbåren. Grundet afstandene vil heller ikke være direkte fysiske påvirkninger (for eksempel dræning) af vådområder, hverken i anlægsfasen eller permanent, som følge af anlægget. ii) kystområder og havmiljøet Struer Kommune vurderer, at affaldsbehandlingsanlægget ikke vil indebære en væsentlig påvirkning af vådområderne. Ejendommene er beliggende indenfor kystnærhedszonen. Dette forhold er vurderet i forbindelse med meddelelse af zonetilladelse. Heraf fremgår blandt andet, at aktiviteten ikke vurderes at påvirke den landskabelige oplevelse væsentligt. 6 Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 med senere ændring af lov om forurenet jord 70

71 iii) bjerg- og skovområder iv) naturreservater og - parker v) områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF Der er ingen væsentlige skov- eller bjergområder, hvorfor Struer Kommune vurderer, at punktet er irrelevant. Nærmeste natur- og vildtreservat findes i afstand af cirka 5 km mod nordøst. Det ansøgte er ikke beliggende i nærheden af eksisterende eller til hinder for planlagte reservater eller naturparker. Cirka 850 meter mod vest ligger nærmeste Natura 2000-område fuglebeskyttelses- og habitatområde. Nærmeste Ramsarområde ligger cirka 12 km mod vest. Struer Kommune vurderer, at aktiviteterne ikke kan give anledning til negative påvirkninger af udpegningsgrundlaget. Vurderingen bygger på, at virksomhedens emissioner er reguleret jævnfør ovenstående beskrivelser, samt at virksomhedens arealer ikke rummer leve-, opholds- eller fourageringsmuligheder for arter på udpegningsgrundlaget. Virksomhedens arealer vurderes konkret heller ikke at rumme forekomster eller potentielle levesteder for beskyttelseskrævende arter efter naturbeskyttelseslovens 7 29 a (og habitatdirektivets 8 bilag IV). vi) områder, hvor det ikke er lykkedes eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EUlovgivningen, og som er relevante for projektet vii) tætbefolkede områder viii) landskaber og lokaliteter af historisk, Det er Struer Kommunes samlede vurdering, at virksomhedens aktiviteter ikke medfører væsentlig påvirkning af områder, der er registreret, beskyttet eller fredet ved national lovgivning, EFfuglebeskyttelsesområder og habitatområder. Struer Kommune er ikke bekendt med, at der i nærheden af virksomheden findes områder, hvor miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet. Projektet vurderes derfor ikke at ville medføre væsentlig påvirkning af sådanne områder. Anlægget etableres i landzone, og ikke i et tæt befolket område. Nærmeste boliger i det åbne land findes i afstande af cirka 300 meter fra anlægget. Virksomheden forventes ikke at påvirke nærområdet. Ikke relevant. 7 Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr af 3. september 2018 med senere ændring af lov om naturbeskyttelse 8 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer 71

72 kulturel eller arkæologisk betydning. Struer Kommune vurderer, at der ikke vil være en væsentlig påvirkning af de vigtige landskaber i området ved etableringen, ligesom det vurderes, at anlægget ikke vil påvirke landskabet betydeligt visuelt. 3. Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført under punkt 1 og 2 i dette bilag, og under hensyn til projektets indvirkning på de i 20, stk. 4, nævnte faktorer, idet der skal tages hensyn til: a) indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (for eksempel geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt) b) indvirkningens art - c) indvirkningens grænseoverskridende karakter d) indvirkningens intensitet og kompleksitet e) indvirkningens sandsynlighed f) indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet g) kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter h) muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne Samlet set vurderer Struer Kommune, at der ikke vil være en væsentlig påvirkning af vigtige landskaber i området, eller anlægget vil kunne berøre et stort antal personer, for eksempel i forbindelse med uheld eller lignende. Påvirkningerne har ingen sporbar effekt udenfor hverken landets - eller kommunens - grænser. Struer Kommune vurderer derfor, at punktet er irrelevant. Der er tale om blivende anlæg og aktiviteter, hvis påvirkninger i omgivelserne vil være sandsynlige inden for virksomhedens driftstid. Struer Kommune vurderer dog, at disse påvirkninger ikke er mere komplekse end, at de vil kunne reguleres efter vilkår svarende til standardvilkårene i miljøgodkendelsen. - Det ansøgte vil være permanent. Miljøpåvirkningen er derfor vedholdende, men Struer Kommune vurderer, at støj- og luftforureningen fra anlægget er reversible påvirkninger, hvis det ansøgte opgives. Aktiviteternes støjforhold reguleres, således at det virksomhedens samlede støjpåvirkning skal kunne overholde de vejledende støjgrænseværdier. - 72

73 CENTER FOR PLAN OG MILJØ ØSTERGADE STRUER BILAG 5

74 BILAG 5A AFGØRELSE OM IKKE-AT UDARBEJDE EN BASISTILSTANDSRAPPORT (BTR) DATO: KOGSGAARD MILJØ ApS Fabriksvej Tim JOURNALNUMMER P RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ ØSTERGADE STRUER KIRSTEN HANSEN T: Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes basistilstandsrapport Thyholm Maskinstation V/Rene Espesen s affaldsbehandlings-anlæg, Hovedvejen 41 og 41A, 7790 Thyholm Struer Kommune har den 19. marts 2019 modtaget ansøgning om miljøgodkendelse af udvidelser/ændringer i forbindelse med Thyholm Maskinstation V/Rene Espesen s eksisterende affaldsbehandlings-anlæg for ikke farligt bygge- og anlægsaffald, herunder nedknusningsaktiviteter for beton, tegl og affaldstræ, samt tilhørende garage-anlæg, værksted, brændstoftankanlæg mv. Anlægget er beliggende Hovedvejen 41 og 41A, 7790 Thyholm på matr.nr. 6a og 6h, begge Odby By, Odby. Affaldsbehandlingsanlægget omfattes af godkendelsesbekendt-gørelsen 9 bilag 1 og bilag 2 med flere listepunkter. Hovedlistepunktet 10 anses værende bilag 1, punkt 5.3. b) Nyttig-gørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, og hvor-under en eller flere af følgende aktiviteter finder sted, dog undtaget aktiviteter omfattet af direktiv 91/271/EØF om rensning af byspilde-vand: ii) Forbehandling af affald med henblik på forbrænding eller medforbrænding. Flere af virksomhedens aktiviteter vurderes teknisk og forurenings-mæssigt forbundne. Godkendelsespligten omfatter derfor alle aktivite-ter, som er teknisk og forureningsmæssigt forbundne med en bilag 1-aktivitet, og omfattes af de regler, der gælder for bilag 1 anlæg, uanset om de i sig selv er på bilag 2 eller ikke er listeaktiviteter. Baggrund for afgørelsen Når godkendelsesmyndigheden har modtaget en ansøgning om god-kendelse af en bilag 1- virksomhed, herunder om godkendelse af en udvidelse eller ændring, træffer myndigheden, og inden der meddeles miljøgodkendelse, afgørelse i henhold til godkendelsesbekendt-gørelsen 15 om, hvorvidt virksomheden skal udarbejde en basis-tilstandsrapport eller en supplerende basistilstandsrapport i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen 14. Basistilstandsrapporten er et redskab til at foretage sammenligning mellem den forureningstilstand, der foreligger ved virksomhedens start, og tilstanden, når virksomheden på sigt ophører. 9 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr af 20. november 2018 om godkendelse af listevirksomhed 10 Det listepunkt på bilag 1, der er det væsentligste i vurderingen af den samlede bilag 1-virksomhed 74

75 Formålet er således at fastlægge basisforureningstilstanden i jord og grundvand, hvorved det ved virksomhedens ophør kan fastlægges hvilken forurening, der er opstået i forbindelse med virksomhedens aktiviteter og drift. Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes basistilstandsrapport Struer Kommune afgør, at der ikke skal udarbejdes en basistilstands-rapport efter godkendelsesbekendtgørelsens 14 i forbindelse med Thyholm Maskinstation V/Rene Espesen s affaldsbehandlingsanlæg beliggende Hovedvejen 41 og 41A, 7790 Thyholm på matr.nr. 6a og 6h, begge Odby By, Odby. Struer Kommune vurderer, at ingen af de relevante farlige stoffer, som virksomheden bruger, fremstiller eller frigiver i forbindelse med affaldsbehandlingsanlægget, vil kunne medføre en risiko for en længerevarende påvirkning af jord og grundvand på virksomhedens areal. Oplysninger Struer Kommune har i forbindelse med ansøgning om miljøgod-kendelse af udvidelser/ændringer af Thyholm Maskinstation V/Rene Espesen s affaldsbehandlingsanlæg, og i tilknytning til udførte miljø-tilsyn med virksomheden, modtaget oplysninger om de stoffer, som Thyholm Maskinstation V/Rene Espesen bruger og/eller frigiver i forbindelse med aktiviteterne på/ved affaldsbehandlingsanlægget, samt oplysninger om arealets tidligere anvendelse. Affaldsoplagspladser Der vil blive oplagret ikke-farligt affald i form af beton, tegl og træ på udendørs oplagsplads, se vedlagte bilag 1. Der vil være tale om oplag af faste stoffer. Affaldsfraktionerne, der skal håndteres på arealerne, indeholder ikke farlige stoffer som f.eks. PCB, tungmetaller, olierester og asbest. Frasorteret ikke-farligt affald vil blive opbevaret i overdækket container på oplagsplads med fast belægning i form af knust beton. Afstrømningen af overfladevand fra arealet kan opsamles og gen-anvendes til oversprinklingsformål på samme areal. Værkstedet Der anvendes en række olie og kemikalier i forbindelse med værk-stedsaktiviteterne på ejendommen, herunder f.eks. motorolie, spild-olie, smørefedt, kølervæske, bremsevæske mv. Visse af disse pro-dukter vil være klassificeret som farlige. Alle produkter opbevares og håndteres indendørs i værkstedet på tæt belægning med opkant og uden mulighed for afløb til kloak, jord eller grundvand. Brændstoftankanlæg Tankning (diesel) af virksomhedens maskiner vil foregå ved et over-jordisk liter dieselolietankanlæg. Anlægget er placeret i værkstedet under tag og på tæt belægning, således at al spild kan opsamles. Arealernes tidligere anvendelse Arealet har hidtil været anvendt som oplagsplads for ikke-farligt affald som tegl og beton. Der er ikke registreret jordforurening på arealerne, ligesom der ikke er foregået aktiviteter på arealerne, der giver anledning til mistanke om forureninger på grunden. 75

76 Kommunens vurdering og begrundelse Struer Kommune er forpligtiget til at vurdere, om Thyholm Maskin-station V/Rene Espesen bruger, fremstiller eller frigiver relevante farlige stoffer, jf. godkendelsesbekendtgørelsens 14. Farlige stoffer er ifølge IE-direktivet stoffer eller blandinger, som klas-sificeres som farlige efter artikel 3 i Rådets forordning nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger, der som følge af deres farlige karakter, mobilitet, persistens 11 og bionedbrydelighed kan forurene jord eller grundvandet. De relevante farlige stoffer, der bruges, fremstilles eller frigives af virksomhederne, kan eksempelvis indgå som råmaterialer, produkter, mellemprodukter, biprodukter, affald eller dele heraf samt i emis-sioner, der udledes fra anlægget. Stoffet skal bruges, frigives eller fremstilles fra en aktivitet omfattet af bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen eller fra en aktivitet, som er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed. Dette betyder, at eksempelvis en olietank, der bruges til opvarmning af kontorbygninger, ikke udløser et krav om basistilstandsrapport, mens en olietank, der bruges til brændstof til maskinparken, der anvendes til bilag 1-anlægget, kan udløse krav om basistilstandsrapport. Vurderingen indebærer, at karakteren og mængden skal udgøre en risiko for længerevarende jordog/eller grundvandsforurening. Forureningen skal efter kommunens vurdering således fortolkes som en risiko for en længerevarende, negativ påvirkning af jord og/eller grundvand på virksomhedens areal fra de relevante farlige stoffer, der hidrører fra aktiviteter på virksomheden, omfattet af IE-direktivet. Affaldsoplagspladsen Det vurderes, at oplagene er af en karakter (faste stoffer), hvor mobi-liteten er begrænset. Endvidere vurderes det, at oplagene vil ske på areal med en beskyttelse i form af belægning af knust beton med kontrollerede afløbsforhold, hvorved risikoen for, at oplagene vil kunne forurene jord og grundvand er minimal. Det vurderes, at der ikke er en risiko for længerevarende jord- og/eller grundvandsforurening i forbindelse med oplagene. Værkstedet På værkstedet vil blive anvendt eller produceret farlige stoffer som f.eks. olie af forskellige type, og spildolie. Opbevaringen af de relevante farlige stoffer i forbindelse med værkstedet vil foregå indendørs på tæt betonbelægning uden mulighed for afløb via kloak. Oplagene vil ske med spildopsamling og uden risiko for, at spild kan afledes til jord eller grundvand. Det vurderes, at oplaget sker, således at det ikke kan forurene jord eller grundvandet, ligesom det vurderes, at mængderne ikke udgør en risiko for længerevarende jord- og/eller grundvandsforurening. 11 Et stofs modstand mod nedbrydning ved naturlige processer. Udtrykket anvendes bl.a. om miljøgifte som fx DDT, PCB og dioxiner, der nedbrydes meget langsomt i naturen 76

77 Brændstoftankanlæg Diesel til tankning af virksomhedens materiel vil blive opbevaret i et mindre (< liter) typegodkendt overjordisk olietankanlæg, pla-ceret indendørs og på tæt underlag uden afløb til kloak. Der er etableret spildsikring, således at spild af brændstof opsamles og uden risiko for, at spild kan afledes til jord eller grundvand. Det vurderes, at oplaget sker, således at det ikke kan forurene jord eller grundvandet, ligesom det vurderes, at oplaget ikke udgør en risiko for længerevarende jord- og/eller grundvandsforurening. Arealernes tidligere anvendelse Der har ikke hidtil foregået aktiviteter på arealerne, der giver anled-ning til mistanke om basisforurening af arealerne ved virksomhedens start, hvorfor det vurderes, at basisforureningen ved virksomhedens opstart svarer til jomfruelig jord. Samlet vurdering Struer Kommune vurderer samlet set, at virksomhedens brug og håndtering af de anvendte stoffer ikke vil udgøre en risiko for en længerevarende negativ påvirkning af jord- og grundvand. Oplagene er af forholdsvist begrænset omfang og ved udslip til jorden vil stofferne blive fortyndet og neutraliseret ved kontakt med jord-mineraler og jordvand/grundvand. En eventuel forurening vil ikke være blivende på grund af udvaskning og fortynding. Høringsbemærkninger Virksomheden, ejendommens ejer og berørte myndigheder har haft et udkast til afgørelsen til udtalelse. Kommunen har ikke modtaget bemærkninger hertil inden høringsfristens udløb. Offentliggørelse Afgørelsen offentliggøres på Struer Kommunes hjemmeside den 23. april Klagevejledning Når godkendelsesmyndigheden på baggrund af oplysningerne fra virksomheden træffer afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en basistilstandsrapport, indgår denne afgørelse og grundlaget for afgørelsen af den samlede afgørelse om miljøgodkendelse. En afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en basistilstandsrapport i forbindelse med en miljøgodkendelse kan ikke påklages særskilt til anden administrativ myndighed, jf. godkendelsesbekendtgørelsens 56, stk. 4, men først påklages sammen med den samlede afgørelse om miljøgodkendelse. Søgsmålsvejledning Struer Kommunes afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Aktindsigt Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i sagen og i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden har. Med venlig hilsen Kirsten Hansen 77

78 Miljøsagsbehandler Bilag Bilag 1 - Situationsplan Underretning om afgørelsen Følgende er underrettet om afgørelsen Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen nord, Danmarks Naturfredningsforening 78

KOGSGAARD MILJØ ApS Fabriksvej Tim

KOGSGAARD MILJØ ApS Fabriksvej Tim POSTBOKS 10 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 29-01-2019 KOGSGAARD MILJØ ApS Fabriksvej 13 6980 Tim JOURNALNUMMER 09.02.00-P19-1-19 RÅDHUSET,

Læs mere

Hvidberg A/S Industrivej Struer

Hvidberg A/S Industrivej Struer POSTBOKS 10 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Hvidberg A/S Industrivej 18 7600 Struer DATO: 22-10-2018 JOURNALNUMMER 09.02.00-P19-3-18 RÅDHUSET,

Læs mere

STRUER KOMMUNE BILAG TIL REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE OG MILJØGODKENDELSE - TILLÆG - FOR AFFALDSBEHANDLINGSANLÆG HOS

STRUER KOMMUNE BILAG TIL REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE OG MILJØGODKENDELSE - TILLÆG - FOR AFFALDSBEHANDLINGSANLÆG HOS CENTER FOR PLAN OG MILJØ ØSTERGADE 13 7600 STRUER BILAG TIL REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE OG MILJØGODKENDELSE - TILLÆG - FOR AFFALDSBEHANDLINGSANLÆG HOS THYHOLM MASKINSTATION V/RENE ESPESEN STRUER KOMMUNE

Læs mere

Hjørring Kommune har modtaget anmeldelse af etablering af rekreativt bakkelandskab på ejendommen matr.nr. 1a V. Tirup By, Skt. Olai.

Hjørring Kommune har modtaget anmeldelse af etablering af rekreativt bakkelandskab på ejendommen matr.nr. 1a V. Tirup By, Skt. Olai. Hjørring Kommune Materielgården, Hjørring Kommune Vesterhedevej 251 9800 Hjørring Att: Jens Baggesen TeamVandogJord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon72333333 Fax72333030 hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål.

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål. TEKNIK OG MILJØ Aqua System A/S Avnvej 14 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8085 mikht@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 01.16.04-P00-2-15 VVM-screening

Læs mere

Better Energy Holding ApS Axeltorv 2F 1609 København V. 26. oktober 2018

Better Energy Holding ApS Axeltorv 2F 1609 København V. 26. oktober 2018 Better Energy Holding ApS Axeltorv 2F 1609 København V 26. oktober 2018 Solcelleanlæg ved ved Vinkelpletvej, 7840 Højslev ikke krav om miljøvurdering (VVM-screeningsafgørelse) Geopartner Landinspektører

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B. Danish Crown A/S Langbro 7b, Blans 6400 Sønderborg Virksomheder J.nr. MST-1270-01892 Ref. metho/hemhe Den 24. februar 2016 Afgørelse om VVM-pligt for etablering af ny betontank til spildevand Miljøstyrelsen

Læs mere

Killesmosevej Skive. Sendt pr. mail til: Jens Nielsen Kim Schroll Nielsen 14.

Killesmosevej Skive. Sendt pr. mail til: Jens Nielsen Kim Schroll Nielsen 14. Ramsing H. J. Hansen Lem Skive Lihme A/S Fjernvarme Killesmosevej 25 7800 Skive Sendt pr. mail til: Jens Nielsen (jen@hjhansen.dk) Kim Schroll Nielsen (ksn@hjhansen.dk) 14. februar 2018 CVR-nr.: 25485270

Læs mere

Miljøgodkendelse af Ræs for hjertet på Padborg Park, Flyvepladsen 10, 6330 Padborg, matr.nr. 362 Kragelund Ejerlav, Bov Sogn, Aabenraa Kommune

Miljøgodkendelse af Ræs for hjertet på Padborg Park, Flyvepladsen 10, 6330 Padborg, matr.nr. 362 Kragelund Ejerlav, Bov Sogn, Aabenraa Kommune Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 17-08-2017 Sagsnr.: 17/19770 Kontakt: Lene Lyster Hansen Direkte tlf.: 7376 7044 E-mail: lha@aabenraa.dk

Læs mere

Afgørelse om ikke VVM-pligt for udvidelse af eksisterende virksomhed på Kornmarken 33-35, 7190 Billund

Afgørelse om ikke VVM-pligt for udvidelse af eksisterende virksomhed på Kornmarken 33-35, 7190 Billund LEGO System A/S Kornmarken 33 7190 Billund Dato: 22.02.2018 Afgørelse om ikke VVM-pligt for udvidelse af eksisterende virksomhed på Kornmarken 33-35, 7190 Billund Rambøll har på vegne af LEGO System A/S

Læs mere

Miljøgodkendelse af Dan-Balt Tank Lager A/S, Østre Havnevej 49, 6200 Aabenraa, matr.nr. 3394, Aabenraa Kommune

Miljøgodkendelse af Dan-Balt Tank Lager A/S, Østre Havnevej 49, 6200 Aabenraa, matr.nr. 3394, Aabenraa Kommune Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 23-10-2018 Sagsnr.: 18/28140 Ejendom:22373 Kontakt: Sandra Ravnsbæk Holm Direkte tlf.: 7376 7786 E-mail: srh@aabenraa.dk Miljøgodkendelse

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B. Scanola A/S Tongavej 1, 8000 Aarhus C Virksomheder J.nr. MST-1270-01337 Ref. linha/dossu Den 29. januar 2015 Afgørelse om at produktionsudvidelse ikke er VVM-pligtig Miljøstyrelsen har den 15. september

Læs mere

Notat. VVM-screening for oplag og nedknusning af betonbrokker Thorbjørn Kjær, Almstokvej 10, Billund. Baggrund for sagen

Notat. VVM-screening for oplag og nedknusning af betonbrokker Thorbjørn Kjær, Almstokvej 10, Billund. Baggrund for sagen Notat VVM-screening for oplag og nedknusning af betonbrokker Thorbjørn Kjær, Almstokvej 10, Billund. Baggrund for sagen Thorbjørn Kjær har den 11. august 2008 indgivet ansøgning om miljøgodkendelse til

Læs mere

Afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med screening af oplag af beton nedbrudt beton samt anvendelse heraf, Horsensvej 7, Blenstrup

Afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med screening af oplag af beton nedbrudt beton samt anvendelse heraf, Horsensvej 7, Blenstrup Center Natur og Miljø BLENSTRUP MASKINSTATION A/S Horsensvej 7 9520 Skørping Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.35.00-K08-3944-10 Ref.: Lene Lauridsen

Læs mere

Afgørelse om ikke - VVM pligt i forbindelse med projekt om regulering af privat vandløb på matr. nr. 14 Hovslund, Ø. Løgum

Afgørelse om ikke - VVM pligt i forbindelse med projekt om regulering af privat vandløb på matr. nr. 14 Hovslund, Ø. Løgum Hans Henrik Sørensen Hovslundvej 25 6230 Rødekro Natur Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 3. maj 2018 Kontakt: Mette A. Juhl Direkte tlf.: 7376 6350 E-mail: majuh@aabenraa.dk Afgørelse om

Læs mere

eksisterende forhold den 7. september 2017 søgt miljøgodkendelse til udendørs udformning

eksisterende forhold den 7. september 2017 søgt miljøgodkendelse til udendørs udformning Bilag 1 Screening efter bilag 6 i miljøvurderingsloven 1 Punkterne herunder refererer til bilaget. 1. Projekters karakteristika Projekters karakteristika skal især anskues i forhold til: a) hele projektets

Læs mere

Tommy Sørensen Mellerup 15, Alsted 7900 Nykøbing M Afgørelse om miljøvurdering, Mellerup 15, Alsted, 7900 Nykøbing

Tommy Sørensen Mellerup 15, Alsted 7900 Nykøbing M Afgørelse om miljøvurdering, Mellerup 15, Alsted, 7900 Nykøbing Tommy Sørensen Mellerup 15, Alsted 7900 Nykøbing M mellerupgods@mail.dk Dato 24-01-2019 Sagsnr: 773-2019-125 Afgørelse om miljøvurdering, Mellerup 15, Alsted, 7900 Nykøbing M. Morsø Kommune har modtaget

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt Stilbjergvej 1A, 7190 Billund

Afgørelse om ikke-vvm-pligt Stilbjergvej 1A, 7190 Billund ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1A 7190 Billund Dato: 30.05.2018 Afgørelse om ikke-vvm-pligt Stilbjergvej 1A, 7190 Billund KT erhvervsbyg A/S har på vegne af ScrapTrans A/S den 9. april 2018 indsendt ansøgning

Læs mere

Bilag 2 Screening efter bilag 6 i miljøvurderingsloven 1 Punkterne herunder refererer til bilaget.

Bilag 2 Screening efter bilag 6 i miljøvurderingsloven 1 Punkterne herunder refererer til bilaget. Bilag 2 Screening efter bilag 6 i miljøvurderingsloven 1 Punkterne herunder refererer til bilaget. 1. Projekters karakteristika Projekters karakteristika skal især anskues i forhold til: a) hele projektets

Læs mere

En eventuel klage skal være indgivet skriftligt senest 4 uger fra offentliggørelsesdatoen, det vil sige den 23. april 2018.

En eventuel klage skal være indgivet skriftligt senest 4 uger fra offentliggørelsesdatoen, det vil sige den 23. april 2018. Digital annonce Miljø Skelbækvej 2 Tlf.: 7376 7676 Dato: 26-03-2018 Sagsnr.: 17/39472 Kontakt: Sandra Ravnsbæk Holm Direkte tlf.: 7376 7786 E-mail: srh@aabenraa.dk Afgørelse om at aktivitet er indeholdt

Læs mere

Anpartsselskabet af G.A. Centervej Billund

Anpartsselskabet af G.A. Centervej Billund Anpartsselskabet af 19. 9. 2006 G.A. Centervej 4 7190 Billund Dato: 16. november 2018 Ikke VVM-pligt for etablering og drift af terminalbygning og hangar med tilhørende faciliteter på Billund Lufthavn

Læs mere

Dora Friis Godtfred-Rasmussen Æbleparken 10 Søften 8382 Hinnerup

Dora Friis Godtfred-Rasmussen Æbleparken 10 Søften 8382 Hinnerup Afgørelse Dora Friis Godtfred-Rasmussen Æbleparken 10 Søften 8382 Hinnerup Postadresse: Teknik og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Afgørelse om ikke-vvm

Læs mere

VVM-screening af forbehandlingsanlæg for lyskilder på Baggeskærvej 15 og oplag af transportemballager med farligt affald på Baggeskærvej 12

VVM-screening af forbehandlingsanlæg for lyskilder på Baggeskærvej 15 og oplag af transportemballager med farligt affald på Baggeskærvej 12 TEKNIK OG MILJØ Marius Pedersen A/S Division Special Affald Baggeskærvej 15 7400 Herning [dsa@mariuspedersen.dk], [al@mariuspedersen.dk] CVR-nr.: 49 97 95 17 P-nr.: 10 18 87 67 83 VVM-screening af forbehandlingsanlæg

Læs mere

Halsnæs Kommune. Halsnæs Vandforsyning a.m.b.a, Ullerup Skovvej 20, 3390 Hundested

Halsnæs Kommune. Halsnæs Vandforsyning a.m.b.a, Ullerup Skovvej 20, 3390 Hundested VVM-Myndighed Basisoplysninger Projektbeskrivelse Halsnæs Kommune Forlængelse af tilladelse til indvinding af grundvand på 640.000 m 3 /år til almen vandforsyning. Der indvindes fra 16 eksisterende boringer.

Læs mere

Afgørelse. Kort beskrivelse af projektet

Afgørelse. Kort beskrivelse af projektet Afgørelse Afgørelse om, at projekt om regulering af vandløb (dræn) nord for Alfa 6 i Hinnerup ikke er VVM pligtigt (Vurdering af Virkninger på Miljøet) Kort beskrivelse af projektet Vandløbsmyndigheden

Læs mere

Kontakt Har du spørgsmål til dette høringsmateriale, er du meget velkommen til at kontakte mig på eller

Kontakt Har du spørgsmål til dette høringsmateriale, er du meget velkommen til at kontakte mig på eller «Navn» Att.: «Attention» «Adresse» «Etage» «Sted» «Postnr_By» Natur Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 17. september 2018 Kontakt: Tobias Brødsgaard Knudsen Direkte tlf.: 7376 7359 E-mail:

Læs mere

A/S IKAST BETONVAREFABRIK Lysholt Alle Ikast 29. januar 2018

A/S IKAST BETONVAREFABRIK Lysholt Alle Ikast 29. januar 2018 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande A/S IKAST BETONVAREFABRIK Lysholt Alle 4 7430 Ikast 29. januar 2018 Udledning af vand fra råstofgravesø til Melkær Grøft vurdering af eventuelle virkninger

Læs mere

VVM-afgørelse. Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev. Att: Helge Godtfeldt hg@torbenclausen.dk

VVM-afgørelse. Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev. Att: Helge Godtfeldt hg@torbenclausen.dk Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev Att: Helge Godtfeldt hg@torbenclausen.dk Haderslev Kommune Teknik- og Miljøservice Miljø og Industri Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk

Læs mere

VVM screening Miljøbehandling af biler samt mindre oplag af skrot (Autoophugning)

VVM screening Miljøbehandling af biler samt mindre oplag af skrot (Autoophugning) VVM screening Miljøbehandling af biler samt mindre oplag af skrot (Autoophugning) Sjørring Produkt Ramsgårdvej 6, 7700 Thisted 2. oktober 2013 Screening for VVM pligt for miljøbehandling af biler på Ramsgårdvej

Læs mere

Afgørelse Egedal Kommune vurderer, at jordvoldene kan etableres uden en særlig vurdering af virkningerne på miljøet (VVM).

Afgørelse Egedal Kommune vurderer, at jordvoldene kan etableres uden en særlig vurdering af virkningerne på miljøet (VVM). 1. VVM-screening af jordvolde ved Frederikssundsmotorvejen efter Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006. 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Boris Kjeldsen, Råbrovej

Læs mere

VVM-screening af transmissionsledning fra solvarmeanlæg på Kulvej til Aulum Fjernvarme, Kulvej 5, 7490 Aulum

VVM-screening af transmissionsledning fra solvarmeanlæg på Kulvej til Aulum Fjernvarme, Kulvej 5, 7490 Aulum TEKNIK OG MILJØ Aulum Fjernvarme AMBA Rugbjergvej 3 7490 Aulum Att.: Esben Nagsted Brev sendt pr. mail til [esben@aulumfjernvarme.dk] VVM-screening af transmissionsledning fra solvarmeanlæg på Kulvej til

Læs mere

TEKNIK, MILJØ OG UDVIKLING

TEKNIK, MILJØ OG UDVIKLING Skive Vand A/S Norgesvej 5 7800 Skive 27. marts 2019 Screeningsafgørelse for miljøvurdering af etablering af regnvandsbassin ved Rosenhaven, Jebjerg Skive Vand A/S har ansøgt om screening for krav om miljøvurdering

Læs mere

AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT VED DRÆNPROJEKT, SOMMERSTEDVEJ 85, 7830 VINDERUP

AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT VED DRÆNPROJEKT, SOMMERSTEDVEJ 85, 7830 VINDERUP POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Ejer af ejendommen Sommerstedvej 85 7830 Vinderup DATO: 25-04-2019 JOURNALNUMMER 06.02.03-P19-2-18

Læs mere

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016.

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016. Afgørelse om ikke VVM-pligt for [anlæg] er indsat i godkendelsen af recyclingsafdelingen og findes sammen med revurderingen af miljøgodkendelsen for hele Grundfos A/S Bilag A Skema til brug for screening

Læs mere

Bilag B - VVM-screening Ny boring til Døjringe Vandværk

Bilag B - VVM-screening Ny boring til Døjringe Vandværk Bilag B - VVM-screening Ny boring til Døjringe Vandværk Kriterier iht. bilag 6 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (nr. 448 af 10. maj 2017) VVM Myndighed

Læs mere

Kriterier iht. bilag 6 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (nr. 448 af 10.

Kriterier iht. bilag 6 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (nr. 448 af 10. Dok. nr. 340-2018-18828 Bilag 2 - Skema til brug for VVM-screening Kriterier iht. bilag 6 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (nr. 448 af 10. maj

Læs mere

VVM screening af solcelleanlæg på terræn på Buskmosevej 27, 6300 Gråsten

VVM screening af solcelleanlæg på terræn på Buskmosevej 27, 6300 Gråsten 21-06- 2013 13/12536 Christian Wildenschild Buskmosevej 27, Rinkenæs 6300 Gråsten VVM screening af solcelleanlæg på terræn på Buskmosevej 27, 6300 Gråsten Sønderborg Kommune har 12. marts 2013 modtaget

Læs mere

Afgørelse. Beskrivelse af projektet. VVM-screening af Fur Containerplads, Vilietoften 9, 7884 Fur. Nomi4s i/s No Vilietoften 9 Madsbad 7884 Fur

Afgørelse. Beskrivelse af projektet. VVM-screening af Fur Containerplads, Vilietoften 9, 7884 Fur. Nomi4s i/s No Vilietoften 9 Madsbad 7884 Fur Nomi4s i/s No Vilietoften 9 Madsbad 7884 Fur 30. marts 2017 CVR-nr.: 14760504 P-nr.: 1019074710 VVM-screening af Fur Containerplads, Vilietoften 9, 7884 Fur Nomi4s i/s har den af 13. februar 2017 anmeldt

Læs mere

Kriterier iht. bilag 6 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (nr. 448 af 10.

Kriterier iht. bilag 6 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (nr. 448 af 10. Dok. nr. 340-2018-37281 Bilag B - Skema til brug for VVM-screening Kriterier iht. bilag 6 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (nr. 448 af 10. maj

Læs mere

Morsø Spildevand A/S Nørregade Nykøbing. AFGØRELSE - Ikke krav om miljøkonsekvensvurdering af nyt vandløb

Morsø Spildevand A/S Nørregade Nykøbing. AFGØRELSE - Ikke krav om miljøkonsekvensvurdering af nyt vandløb Morsø Spildevand A/S Nørregade 3 7900 Nykøbing Dato 10-10-2018 Sagsnr: 773-2018-15118 AFGØRELSE - Ikke krav om miljøkonsekvensvurdering af nyt vandløb MORSØ KOMMUNE I forbindelse med problemer med grundvand

Læs mere

Notat om VVM-screening af. Truck og Parts Center ApS

Notat om VVM-screening af. Truck og Parts Center ApS Center Natur og Miljø TRUCK OG PARTS CENTER ApS Hjedsbækvej 24 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.02.16-K08-788-07 Ref.: Lene Lauridsen

Læs mere

Bilag B - Skema til brug for VVM-screening

Bilag B - Skema til brug for VVM-screening Bilag B - Skema til brug for VVM-screening Kriterier iht. bilag 6 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (nr. 448 af 10. maj 2017) VVM Myndighed Sorø

Læs mere

Ikke VVM-pligt for udvidelse af eksisterende virksomhed på Heimdalsvej 19, 7200 Grindsted

Ikke VVM-pligt for udvidelse af eksisterende virksomhed på Heimdalsvej 19, 7200 Grindsted A/S Østbirk Bygningsindustri Ryvej 21 8752 Østbirk Dato: 12.03. 2018 Ikke VVM-pligt for udvidelse af eksisterende virksomhed på Heimdalsvej 19, 7200 Grindsted A/S Østbirk Bygningsindustri har den 20. september

Læs mere

Projektet vil bidrage med en forøgelse af spildevand og affald, der inaktiveres og håndteres sammen med virksomhedens øvrige affald og spildevand.

Projektet vil bidrage med en forøgelse af spildevand og affald, der inaktiveres og håndteres sammen med virksomhedens øvrige affald og spildevand. Bavarian Nordic A/S Hejreskovvej 10A 3490 Kvistgård Sendt som digitalpost til CVR 16 271 187 og som mail til: Ane Rørmann Jensen, ane.rormannjensen@cmcbio.com C7 Consulting, rikke@c7c.dk Virksomheder J.nr.

Læs mere

Offentliggørelse Afgørelsen offentligøres den 29. april 2019 på Hedensted Kommunes hjemmesiden under offentliggørelse

Offentliggørelse Afgørelsen offentligøres den 29. april 2019 på Hedensted Kommunes hjemmesiden under offentliggørelse Sagsnr. 01.13.23-G01-1-19 Sagsbehandler Michael Sand 26.4.2019 VVM-afgørelse Hedensted Kommune har den 1. april 2019 via LiebhaverSkovfogeden v/claus Hemmingsen modtaget en VVM-anmeldelse vedr. skovrejsning

Læs mere

Notat om VVM Screening af. Affaldsplads Grynderupvejen 1, 9610 Nørager. Hobrovej 110 9530 Støvring 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.

Notat om VVM Screening af. Affaldsplads Grynderupvejen 1, 9610 Nørager. Hobrovej 110 9530 Støvring 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild. CENTER NATUR OG MILJØ Notat om VVM Screening af Affaldsplads Grynderupvejen 1, 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk DATO: 20. juni 2014 SAGSNR.: 09.02.16-P19-11569-11

Læs mere

Ikke VVM-pligt for opbevaring af soyamelasse i gyllebeholder, Hellevej 4, Grindsted. Dato: 2. juli 2018

Ikke VVM-pligt for opbevaring af soyamelasse i gyllebeholder, Hellevej 4, Grindsted. Dato: 2. juli 2018 HedeDanmark a/s Sletvej 30 N 8310 Tranbjerg J Att. Christian Rydahl Ikke VVM-pligt for opbevaring af soyamelasse i gyllebeholder, Hellevej 4, Grindsted. Dato: 2. juli 2018 HedeDanmark har d. 3. januar

Læs mere

Att. Birgitte Schmidt Hansen 18. maj 2018 Sags id: 18/11549

Att. Birgitte Schmidt Hansen 18. maj 2018 Sags id: 18/11549 Miljø og Natur Assens Forsyning A/S Skovvej 2b 5610 Assens Kommune Att. Birgitte Schmidt Hansen 18. maj 2018 Sags id: 18/11549 Afgørelse om ikke VVM-pligt. Etablering af ledninger og regnvandsbassiner

Læs mere

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Bilag 1 VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Billund Lufthavn har ved brev af 13. september 2012 ansøgt om ændring af gældende vilkår for tankning af fly,

Læs mere

Kåstrup Genbrugsplads c/o Nomi4s i/s Hjermvej Holstebro CVR:

Kåstrup Genbrugsplads c/o Nomi4s i/s Hjermvej Holstebro CVR: Kåstrup Genbrugsplads c/o Nomi4s i/s Hjermvej 19 7500 Holstebro 7. november 2017 CVR: 14760504 VVM-screening af Kåstrup Genbrugsplads Nomi4s i/s har den af 20. september 2017 gennem Byg og Miljø anmeldt

Læs mere

Odder Varmeværk A.m.b.A Skovdalsvej Odder Sags Id

Odder Varmeværk A.m.b.A Skovdalsvej Odder Sags Id Odder Varmeværk A.m.b.A Skovdalsvej 8 8300 Odder Teknik og Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med Varmeprojektforslag for nyt boligområde

Læs mere

VVM-afgørelse. Torben Clausen A/S Oksbølvej Haderslev. Att: Helge Godtfeldt

VVM-afgørelse. Torben Clausen A/S Oksbølvej Haderslev. Att: Helge Godtfeldt Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev Att: Helge Godtfeldt hg@torbenclausen.dk Haderslev Kommune Teknik- og Miljøservice Miljø og Industri Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk

Læs mere

AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT VED RØRLÆGNING AF 70 METER AF ET PRIVAT TILLØB TIL HESTBÆK

AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT VED RØRLÆGNING AF 70 METER AF ET PRIVAT TILLØB TIL HESTBÆK POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 03-01-2019 Engholm I/S Dalagervej 1 7600 Struer JOURNALNUMMER 06.02.03-P19-4-17 RÅDHUSET, PLAN

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Sønderborg Kommune

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Sønderborg Kommune Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Projekt beskrivelse jf. anmeldelse Sønderborg Kommune Virksomheden har ansøgt om ændringer i forhold til driftstider. Genbrugspladsen skal være døgnåbent,

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Tårnby Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes et kommuneplantillæg, se bilag 1.

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes et kommuneplantillæg, se bilag 1. Center Natur og Miljø Søren Otte Sørupgårdsvej 4, Sørup 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-P19-8-13 Ref.: Grethe Andreasen

Læs mere

VVM-screening af udvidelse af autoophug. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen 1. december 2017

VVM-screening af udvidelse af autoophug. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen 1. december 2017 VVM-screening af udvidelse af autoophug. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen 1. december 2017 VVM Myndighed Basis oplysninger Viborg Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Virksomheden

Læs mere

Screening for VVM-pligt af fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding

Screening for VVM-pligt af fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding Center Natur og Miljø Finn Søgaard Bustedvej 16, Albæk 9541 Suldrup mail: solvang@rebild.dk Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-P19-2514-09

Læs mere

Randers Kommune Att.: Veje og Trafik Odinsgade Randers C / G

Randers Kommune Att.: Veje og Trafik Odinsgade Randers C / G Randers Kommune Att.: Veje og Trafik Odinsgade 7 8900 Randers C Sendes på mail til: vejeogtrafik@randers.dk Udvikling, Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers Telefon +45 8915 6900 Direkte 8915 1839

Læs mere

Afgørelse om ikke VVM-pligt for udlægning af affaldsforbrændingsslagger under to plansiloer på Lyngbyvej 2, Lyngby, 9520 Skørping

Afgørelse om ikke VVM-pligt for udlægning af affaldsforbrændingsslagger under to plansiloer på Lyngbyvej 2, Lyngby, 9520 Skørping Center Natur og Miljø Anderstrup Holstein A/S Lyngbyvej 2, Lyngby 9520 Skørping Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.02.00-P00-4-19 Ref.: Jette Mikkelsen

Læs mere

På baggrund af foreløbig tilladelse til at indvinde grundvand fra boring med DGU nr , har Rebild Kommune udført nedenstående screening.

På baggrund af foreløbig tilladelse til at indvinde grundvand fra boring med DGU nr , har Rebild Kommune udført nedenstående screening. Center Natur og Miljø John Christensen Nibevej 117 A, Sørup 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.10-P19-7462-09 Ref.: Grethe Andreasen

Læs mere

1 - Anmelderskema vandindving. Hører til journalnummer: P Udskrevet den

1 - Anmelderskema vandindving. Hører til journalnummer: P Udskrevet den 1 - Anmelderskema vandindving 1 2 3 4 5 6 7 2 - Screeningsafgørelse Vurdering af pligt til udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport i henhold til 15 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af

Læs mere

Thomas Ring Carlsen Gl. Ingstrupvej Løkken

Thomas Ring Carlsen Gl. Ingstrupvej Løkken Thomas Ring Carlsen Gl. Ingstrupvej 55 9480 Løkken Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads København Ø. Att.: Mette Mejsen Westergaard, Atkins Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S

Banedanmark Amerika Plads København Ø. Att.: Mette Mejsen Westergaard, Atkins Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Att.: Mette Mejsen Westergaard, Atkins Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S Teknisk forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Screening for VVM pligt jævnfør

Læs mere

Screening efter bilag 3 i VVM-bekendtgørelsen Punkterne herunder refererer til bilaget.

Screening efter bilag 3 i VVM-bekendtgørelsen Punkterne herunder refererer til bilaget. Screening efter bilag 3 i VVM-bekendtgørelsen Punkterne herunder refererer til bilaget. 1. Anlæggets karakteristika Anlæggets karakteristika skal især anskues i forhold til: Anlæggets dimensioner Holbæk

Læs mere

Jeppe Thing Jensen Kvongvej Nr. Nebel. Afgørelse om ikke-vvm-pligt for regulering af Tilløb til Rolfsø Kanal- Fidde Strøm

Jeppe Thing Jensen Kvongvej Nr. Nebel. Afgørelse om ikke-vvm-pligt for regulering af Tilløb til Rolfsø Kanal- Fidde Strøm Jeppe Thing Jensen Kvongvej 81 6830 Nr. Nebel Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947448 Afgørelse om ikke-vvm-pligt for regulering af Tilløb til Rolfsø Kanal- Fidde Strøm Varde Kommune har på baggrund

Læs mere

VVM-Myndighed. Basisoplysninger

VVM-Myndighed. Basisoplysninger VVM-Myndighed Basisoplysninger Projektbeskrivelse Søværnets grundskole i Auderødlejren havde en tilhørende mindre havn ved Arresø. I landsplandirektivet for genanvendelse af Auderødlejren fremgår det,

Læs mere

Torben Thomsen Trædemarkvej 5. VVM-screening af anmeldt skovrejsning

Torben Thomsen Trædemarkvej 5. VVM-screening af anmeldt skovrejsning Torben Thomsen Trædemarkvej 5 7200 Grindsted VVM-screening af anmeldt skovrejsning Billund Kommune har den 30. august 2017 modtaget en ansøgning om skovrejsning på Trædemarkvej 7, 7200 Grindsted, del af

Læs mere

VVM-Myndighed. Halsnæs Kommune. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse

VVM-Myndighed. Halsnæs Kommune. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse VVM-Myndighed Halsnæs Kommune Basisoplysninger Projektbeskrivelse Virksomheden bliver drevet af A. Henriksens Shipping A/S. Virksomheden ligger på en grund lejet af Hundested Havn I/S. Virksomheden ønsker

Læs mere

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal igennem en miljøvurderings-proces.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal igennem en miljøvurderings-proces. Teknik & Miljø Byggeri og Miljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg pibh@viborg.dk C.L.N. Ejendomme Løgstørvej 80 8832 Skals Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for indbygning af

Læs mere

Planen vurderes, på baggrund af nedenstående miljøscreening, ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering.

Planen vurderes, på baggrund af nedenstående miljøscreening, ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering. Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 12. juli 2018 Sagsnr.: 18/6729 Kontakt: Tobias Knudsen Direkte tlf.: 7376 7359 E-mail: tbkn@aabenraa.dk Screeningsafgørelse

Læs mere

Thyge Møller. AFGØRELSE - Ikke VVM-pligt på regulering af Østre Afvandingskanal

Thyge Møller. AFGØRELSE - Ikke VVM-pligt på regulering af Østre Afvandingskanal Nykøbing om Afgørelse Enge VVM-pligt Landvindingslag - Regulering af Østre Afvandingskanal v/ Thyge Møller Dato 28-02-2019 18-03-2019 Sagsnr: 773-2019-2858 773-2019-3188 MORSØ KOMMUNE Teknik og Miljø AFGØRELSE

Læs mere

Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for etablering af autoophug

Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for etablering af autoophug Teknik og Miljø Byggeri og Miljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Truckland ApS Højbjerg Huse 7 9940 Rødkærsbro Sendt pr. mail til Konsulent Hanne Risgaard: hanne@risgaard-nielsen.dk, samt

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 16. december 2015]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 16. december 2015] Bilag A Skema til brug for screening (VVMpligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015] VVM Myndighed Halsnæs Kommune (journalnummer: 2015/0017880 ) Basis oplysninger Projekt

Læs mere

Miljøgodkendelse. FFV Energi & Miljøs Affaldssorteringsanlæg Korsvangen 8B 5750 Ringe

Miljøgodkendelse. FFV Energi & Miljøs Affaldssorteringsanlæg Korsvangen 8B 5750 Ringe Miljøgodkendelse FFV Energi & Miljøs Affaldssorteringsanlæg Korsvangen 8B 5750 Ringe Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler miljøgodkendelse til FFV Energi & Miljøs affaldssorteringsanlæg, Korsvangen 8 B, 5750

Læs mere

Afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering og drift af røggaskondenseringsanlæg

Afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering og drift af røggaskondenseringsanlæg Energnist Esbjerg Måde Industrivej 35 6705 Esbjerg Ø Digital post til CVR-nr 15980907 Virksomheder J.nr. MST-1270-01921 Ref. MSCHU Den 13. maj 2016 Afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering og drift af

Læs mere

Ikke VVM-pligt for udvidelse af Legoland ApS på Nordmarksvej 9, 7190 Billund

Ikke VVM-pligt for udvidelse af Legoland ApS på Nordmarksvej 9, 7190 Billund Legoland ApS Højmarkvej 20 7190 Billund Att.: Jesper Gadebjerg Dato: 17.09. 2018 Ikke VVM-pligt for udvidelse af Legoland ApS på Nordmarksvej 9, 7190 Billund Legoland ApS har den 9. juli 2018 fremsendt

Læs mere

Begrundelsen for afgørelsen fremgår at nedenstående vurderingsafsnit.

Begrundelsen for afgørelsen fremgår at nedenstående vurderingsafsnit. Danrice A/S Odensevej 16 5853 Ørbæk Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk VVM-screening af ammoniak-køleanlæg på Danrice A/S beliggende

Læs mere

Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning. Att.: Benny Nielsen E-mail: ben@herningvand.dk

Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning. Att.: Benny Nielsen E-mail: ben@herningvand.dk TEKNIK OG MILJØ Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Att.: Benny Nielsen E-mail: ben@herningvand.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8029 bjgjp@herning.dk

Læs mere

AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT VED DRÆNPROJEKT, LIVBJERGGAARD STRAND

AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT VED DRÆNPROJEKT, LIVBJERGGAARD STRAND POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Ansøger og berørte parter: Grundejere i sommerhusområdet Livbjerggaard Strand Livbjerggaard Strands

Læs mere

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg 13-maj 2013 13/18571 Sloth Møller Møllegade 56 6400 Sønderborg VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg Sønderborg Kommune har 16. april 2013 modtaget ansøgning

Læs mere

VVM vurdering af etablering af fortov ved Bælumvej, 9575 Terndrup.

VVM vurdering af etablering af fortov ved Bælumvej, 9575 Terndrup. VVM vurdering af etablering af fortov ved Bælumvej, 9575 Terndrup. Indholdsfortegnelse 1 VVM vurdering... 3 2 Anlæggets Karakteristika... 3 2.1 Anlæggets dimensioner... 3 2.2 Kumulation med andre projekter...

Læs mere

Notat om VVM Screening af. Affaldsplads Løgstørvej 156, 9610 Nørager. Hobrovej Støvring

Notat om VVM Screening af. Affaldsplads Løgstørvej 156, 9610 Nørager. Hobrovej Støvring CENTER NATUR OG MILJØ Notat om VVM Screening af Affaldsplads Løgstørvej 156, 9610 Nørager Hobrovej 88 9530 Støvring 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk DATO: 20. juni 2014 SAGSNR.: 09.02.16-P19-11569-11

Læs mere

Afgørelse. Klage over afgørelsen. Denne afgørelse kan påklages jf. vedlagte klagevejledning. Venlig hilsen. Tobias B. Knudsen Biolog.

Afgørelse. Klage over afgørelsen. Denne afgørelse kan påklages jf. vedlagte klagevejledning. Venlig hilsen. Tobias B. Knudsen Biolog. Afgørelse Afgørelse om, at projekt om regulering af vandløb (dræn) i forbindelse med etablering af vandhul ikke er VVM pligtigt (Vurdering af Virkninger på Miljøet) Kort beskrivelse af projektet ved Natur

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B. I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S Virksomheder J.nr. MST-1270-02107 Ref. BJENS/anbri Den 21. februar 2017 Afgørelse om ikke VVM-pligt for ændret indfyring af biomasseaffald på

Læs mere

Afgørelse om at anlægget ikke er VVM-pligtigt

Afgørelse om at anlægget ikke er VVM-pligtigt Glesborg Vandværk v. Lars Nielsen CVR.: 33929803 Afdeling: Erhverv og miljø Dato: 10. april 2018 Reference: Peter Thastum Tlf.: 89594006 E-mail: pet@norddjurs.dk Journalnr.: 18/77 Afgørelse om at anlægget

Læs mere

Miljøstyrelsen har den 11. december 2014 modtaget anmeldelse fra Sun Chemical A/S om udskiftning af naturgasfyrede dampkedelanlæg.

Miljøstyrelsen har den 11. december 2014 modtaget anmeldelse fra Sun Chemical A/S om udskiftning af naturgasfyrede dampkedelanlæg. SUN Chemical Københavnsvej 112 4600 Køge Att.: Niels-Jørgen Trandum Virksomheder J.nr. MST-1270-01457 Ref. major/hechr Den 28. april 2015 Afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering af dampkedelanlæg på

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Godkendelsen omfatter et naboareal til hovedejendommen til opbevaring af miljøbehandlede biler.

MILJØGODKENDELSE. Godkendelsen omfatter et naboareal til hovedejendommen til opbevaring af miljøbehandlede biler. MILJØGODKENDELSE Østjysk Autoophug Godkendelsen omfatter et naboareal til hovedejendommen til opbevaring af miljøbehandlede biler. Dato: 11. August 2017 Godkendt: Per Eriksen Ingeniør Miljøgodkendelse

Læs mere

Der er søgt om tilladelse til at etablere erstatningsboring og at indvinde 200 m 3 grundvand om året fra denne.

Der er søgt om tilladelse til at etablere erstatningsboring og at indvinde 200 m 3 grundvand om året fra denne. Center Natur og Miljø Joan Bandholst Rampes Sejlstrup Hedevej 7, Sejlstrup 9520 Skørping Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-P19-8-15 Ref.:

Læs mere

107

107 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156

Læs mere

Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted

Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282564 apr55@helsingor.dk www.helsingor.dk

Læs mere

Agnete og Tom Bonnesen Nørremark 3 Kær 6400 Sønderborg. VVM-screening af solcelleanlæg på terræn på Nørremark 3, 6400 Sønderborg.

Agnete og Tom Bonnesen Nørremark 3 Kær 6400 Sønderborg. VVM-screening af solcelleanlæg på terræn på Nørremark 3, 6400 Sønderborg. Agnete og Tom Bonnesen Nørremark 3 Kær 6400 Sønderborg VVM-screening af solcelleanlæg på terræn på Nørremark 3, 6400 Sønderborg Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2014 modtaget ansøgning om etablering

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1)

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1) BEK nr 68 af 26/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 25. november 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0033

Læs mere

Denne afgørelse kan påklages efter Planlovens bestemmelser se klagevejledning.

Denne afgørelse kan påklages efter Planlovens bestemmelser se klagevejledning. Elsam Engineering A/S DONG Energy A/S Skærbækværket Kraftværksvej 53 7000 Fredericia Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00077 Ref. klhou 21. juni 2007 VVM-screening af etablering og drift af ny

Læs mere

Beholder (tidligere gyllebeholder) til opbevaring af slam fra spildevandsanlæg. FMT A/S, Hammerholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød

Beholder (tidligere gyllebeholder) til opbevaring af slam fra spildevandsanlæg. FMT A/S, Hammerholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Kalundborg Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

Midlertidigt tillæg til miljøgodkendelse af 4. marts 2008 i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 for Hagens Fjedre, Hagensvej 13, 9530 Støvring

Midlertidigt tillæg til miljøgodkendelse af 4. marts 2008 i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 for Hagens Fjedre, Hagensvej 13, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Hagens Fjedre A/S Hagensvej 13 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.02.01-P19-876-07 Ref.: Christina Ryge Petersen

Læs mere

Virksomheden har en miljøgodkendelse fra 2014 og et tillæg fra 2015.

Virksomheden har en miljøgodkendelse fra 2014 og et tillæg fra 2015. VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering Projektet berører følgende kommuner Center for

Læs mere

Ikke VVM-pligt ved ændring at tidspunkter for start og landing med helikoptere på Esbjerg Lufthavn

Ikke VVM-pligt ved ændring at tidspunkter for start og landing med helikoptere på Esbjerg Lufthavn Teknik & Miljø Industrimiljø & Affald Esbjerg Lufthavn John Tranums Vej 20 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 15.5.2017 Sagsbehandler Allan Sandholt Telefon direkte 76 16 13 92 E-mail als@esbjergkommune.dk

Læs mere

Screeningsafgørelse af Aabenraa Kommunes Spildevandsplan

Screeningsafgørelse af Aabenraa Kommunes Spildevandsplan Kultur, Plan & Fritid Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 23-10-2018 Sagsnr.: 16/31364 Kontakt: Kim Lyster Hansen Direkte tlf.: 7376 7277 E-mail: klh@aabenraa.dk Screeningsafgørelse af Aabenraa

Læs mere

VVM-screening af skovrejsning

VVM-screening af skovrejsning VVMscreening af skovrejsning Vurdering af VVMpligt, jf. bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 448 af 10. maj 2017 og Bekendtgørelse om samordning

Læs mere