Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007"

Transkript

1 Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007

2 Indhold Indhold Indledning...3 Resumé...4 Indtjening Udviklingen i det gennemsnitlige resultat pr. ansat...5 Primært resultat pr. ansat Andel af virksomheder med underskud...6 Andel af virksomheder med resultat før renter pr. ansat > 100 t.kr...7 Branchens pengebinding Balancesum pr. ansat...8 Anlægsaktiver pr. ansat...8 Soliditet og likviditet Soliditetsgrad...10 Andel af virksomheder med mindre end soliditet...10 Likviditetsgrad...11 Afkast af investeret kapital Afkast af investeret kapital...12 Afkast af investeret kapital...13 Investeret kapital pr. ansat...13 Afkast af investeret kapital...14 Andel af virksomheder med et afkast på mindre end...14 Analyse af geografiske forskelle Fordeling af resultater på regioner...15 Faresignaler...16 Bilag...17 Kontaktoplysninger

3 Indledning Indledning Deloitte præsenterer den årlige analyse af den økonomiske udvikling i vvs-branchen. Udgangspunktet for analysen har været virksomheder, der arbejder med vvs i Danmark. Der er alene medtaget virksomheder med 5 eller flere, og analysen bygger på offentliggjorte årsrapporter for aktie- og anpartsselskaber. Enkelte virksomheder er udeladt af analysen på grund af særlige forhold, som ville medføre, at undersøgelsen ikke giver et korrekt billede af branchen. Analysen omfatter herefter ca. 890 vvs-virksomheder i Danmark. Årsrapporterne omfatter regnskabsår, som afsluttes i 2006, så for virksomheder med forskudt regnskabsår er der tale om regnskabsåret 2005/06. Ud over generelle konklusioner om udviklingen i branchen har vi analyseret mulige sammenhænge mellem branchens resultater og virksomhedernes størrelse. Vi har foretaget opdelingen i virksomheds-størrelse ud fra følgende kriterier: 5-10 (ca. 50% af virksomhederne i undersøgelsen) (ca. 30% af virksomhederne i undersøgelsen) (ca. af virksomhederne i undersøgelsen) > 40 (ca. af virksomhederne i undersøgelsen). Virksomhederne i analysen beskæftiger i alt næsten , og målt på er der tale om 4 stort set lige store grupper. De medtagne virksomheder er vvs-installatører og blikkenslagerforretninger. Blandt de omfattede virksomheder er der også virksomheder, som samtidig opererer i andre brancher. Ca. hver 4. virksomhed opererer i mere end en branche, mens hver 14. virksomhed beskæftiger sig i mere end 2 brancher. Det har ikke været muligt at udarbejde omsætningsafhængige nøgletal, da en række virksomheder ikke oplyser omsætningen. Vi har i stedet valgt at sammenholde indtjening mv. i forhold til antal, idet det er den bedste indikator for aktiviteten i de forskellige virksomheder. Vi henviser i øvrigt til bilaget på side 17 for definitionen af anvendte hovedog nøgletal. Vi håber, at du finder analysen interessant. Vi hører gerne både ris og ros samt besvarer spørgsmål, som du er velkommen til at sende direkte til mig på God læselyst! Bo Odgaard 3

4 Resumé Resumé Undersøgelsen har identificeret følgende: Trenden fra de 2 seneste år med stigende indtjening er fortsat i Det gennemsnitlige primære resultat pr. ansat er steget fra 31 t.kr. i 2004 til 51 t.kr. i 2006 svarende til en stigning på i alt 60% på 2 år. Trods den positive udvikling er mere end hver 7. vvs-virksomhed underskudsgivende. Mere end hver 3. virksomhed (3) har haft underskud i mindst 1 år inden for de seneste 3 år. Historisk har de største virksomheder (med mere end 40 ) realiseret markant lavere indtjening pr. ansat end øvrige virksomheder, men i de 2 seneste år har disse virksomheder haft stor fremgang, og indtjeningen er nu næsten på niveau med de øvrige grupper. De mindste virksomheder (med 5-10 ) binder markant flere penge i anlægsaktiver målt pr. ansat end øvrige grupper, hvilket medfører, at virksomhedernes investerede kapital målt pr. ansat er større end øvrige gruppers. Disse virksomheder skal således realisere en bedre indtjening end de øvrige grupper for at opnå et acceptabelt resultat. Hver 4. virksomhed har en soliditetsgrad under, og 22% af virksomhederne har en likviditetsgrad under 1. Disse virksomheder er forholdsvis sårbare over for eventuelle uforudsete forhold. Branchen fortsætter trenden med markant forbedrede afkast, samtidig med at den investerede kapital alene er steget med inflationen over hele analyseperioden. I 2006 udgør afkastet af den investerede kapital 18,2% mod 15,9% i 2005 og 12,6% i har i hele analyseperioden realiseret det bedste afkast af den investerede kapital, og 2006-afkastet anddrager 20%. Næsten hver 3. virksomhed har realiseret et afkast af den investerede kapital under 10%, hvilket er utilfredsstillende henset til aktivitetsniveauet i branchen. Hver 5. virksomhed har endda realiseret et afkast på mindre end. Et afkastmål på 10% må være et minimum henset til risikoen ved at drive virksomhed. Modsat tidligere år har grupperne med de større virksomheder (med mere end 20 ) i 2006 den mindste andel af virksomheder, som realiserer et afkast på mindre end. af vvs-virksomhederne har faretruende regnskabstal, da disse virksomheder både har en lav soliditet (lavere end ) og et afkast af investeret kapital under 10%. Disse virksomheder bør såfremt det ikke allerede er sket iværksætte en række indtjeningsforbedrende tiltag og eventuelt også nogle soliditetsforbedrende tiltag. Erfaringsmæssigt kan en vvs-virksomhed forbedre sin indtjening og værdiskabelse ved følgende tiltag: Fokusering for dermed at øge kompetencerne inden for udvalgte områder og således forøge effektiviteten. Anvendelse af it-systemer som understøttelse af vvs-virksomheden. Projektstyring, således at effektiviteten fastholdes. Systematisk anvendelse af for- og efterkalkulationer. Simple rapporteringsmodeller, som sikrer, at virksomheden har indsigt i, hvor indtjeningen skabes. Regelmæssig fakturering for blandt andet at mindske pengebindingen. 4

5 Indtjening Indtjening Vi har analyseret udviklingen i branchens indtjening. Ud over udviklingen i det ordinære resultat, som svarer til resultatet før skat og ekstraordinære poster, har vi analyseret udviklingen i det primære resultat. Primært resultat defineres som resultat før finansielle poster. Forskellen mellem primært og ordinært resultat består således af resultatet af finansielle poster. Det gennemsnitlige primære resultat pr. ansat er steget fra 31 t.kr. i 2004 til 51 t.kr. i 2006 svarende til en stigning på i alt 60% på 2 år. Udviklingen i det gennemsnitlige resultat pr. ansat (t.kr.) Primært resultat 40 Ordinært resultat I de efterfølgende analyser anvendes primært resultat, idet der derved korrigeres for den givne kapitalstruktur i de enkelte virksomheder. Ved at anvende primært resultat kan den nystartede virksomhed sammenlignes med den velkonsoliderede virksomhed. Trenden fra de 2 seneste år med stigende indtjening er fortsat i Det gennemsnitlige primære resultat pr. ansat er steget fra 31 t.kr. i 2004 til 51 t.kr. i 2006 svarende til en stigning på i alt 60% på 2 år. Som det ses af de efterfølgende analyser, er den historiske variation mellem virksomhederne blevet kraftigt reduceret i de 2 seneste år. Der er dog fortsat en række forskelle mellem de forskellige størrelsesgrupperinger. 5

6 Indtjening Primært resultat pr. ansat (t.kr.) > Af ovenstående graf ses det, at de største virksomheder (med mere end 40 ) historisk har haft en markant dårligere indtjening end øvrige grupper. I de 2 seneste år har virksomheder med mere end 40 dog haft stor fremgang, og indtjeningen er nu næsten på niveau med de øvrige grupper. Gruppen med 5-10 har i 2006 en fremgang på ca. og har i 2006 således fortsat realiseret den højeste indtjening målt pr. ansat. For at årsagsforklare ovennævnte forskelle i dels niveauet for og dels udviklingen i indtjeningen er det undersøgt, hvor stor en andel af virksomhederne i de enkelte grupper, der har givet underskud i de enkelte år: Trods den positive udvikling er mere end hver 7. vvs-virksomhed underskudsgivende. Mere end hver 3. virksomhed (3) har haft underskud i mindst 1 år inden for de seneste 3 år. Andel af virksomheder med underskud 4 40% 3 30% 2 20% > 40 Gennemsnit 10% 0% Underskud i 1 af de seneste 3 år Det fremgår af ovenstående graf, at mere end hver 7. virksomhed har underskud i For alle grupper er der en nedgang i andel af virksomheder, som har underskud, og i gruppen med de største virksomheder er der nu klart forholdsmæssigt færrest med underskud, idet alene hver 13. virksomhed har underskud i Modsat er der i gruppen med de mindste virksomheder den største relative andel med underskud. Af grafen ses det også, at mere end hver 3. virksomhed (3) har haft underskud inden for de seneste 3 år. Underskud kan ofte henføres til enkelte projekter enten i form af fejlkalkulationer eller mangelfuld styring af større projekter. Vi anbefaler generelt, at virksomhederne har fokus på for- og efterkalkulationer og projektstyring. 6

7 Indtjening Det ses af opdelingen i det primære resultat i forhold til virksomhedsstørrelser på forrige side, at virksomheder med 5-10 har den højeste indtjening pr. ansat på trods af den forholdsvis høje andel, som realiserer underskud. Dette skyldes spredningen i de realiserede resultater, hvilket nedenstående graf underbygger. Grafen illustrerer, hvor stor en andel af virksomhederne, der har realiseret et primært resultat på mere end 100 t.kr. pr. ansat. Andel af virksomheder med resultat før renter pr. ansat > 100 t.kr. 2 20% Virksomheder med 5-10 Virksomheder med Virksomheder med Virksomheder med > 40 10% 0% Det fremgår af ovenstående graf, at i 2006 har mere end 20% af virksomheder med 5-10 realiseret et primært resultat på mere end 100 t.kr. pr. ansat, og i hele analyseperioden har denne gruppe haft den største andel af overnormale resultater. Dette kan formentlig henføres til enten påvirkningen af ejerens arbejdsindsats kontra aflønning eller af egentlige nicheaktiviteter. I 2006 er der blandt virksomhederne med mere end 40 en markant større andel med flotte resultater. 7

8 Branchens pengebinding Branchens pengebinding I nærværende afsnit har vi nærmere vurderet branchens pengebinding. Indledningsvist har vi analyseret virksomhedernes gennemsnitlige balancesum pr. ansat, og analysen har identificeret forskelle mellem de forskellige grupper. Balancesum pr. ansat pr. ansat Virksomheder 5-10 med 5-10 Virksomheder 11- med Virksomheder 21- med Virksomheder > 40 med > De mindste virksomheder har i hele analyseperioden haft de største balancesummer pr. ansat, hvilket primært kan henføres til, at den gennemsnitlige investering i anlægsaktiver, jf. nedenfor, er markant større for disse virksomheder. Dette indikerer, at de større virksomheder har nogle stordriftsfordele, når det drejer sig om pengebinding i anlægsaktiver. Af ovenstående graf ses det dog endvidere, at de største virksomheder fra 2004 til 2006 har forøget den gennemsnitlige balancesum pr. ansat fra 347 t.kr. til 424 t.kr., og denne gruppe har herefter den næsthøjeste balancesum pr. ansat, hvilket forøger kravene til indtjening. De mindste virksomheder (med 5-10 ) binder markant flere penge i anlægsaktiver målt pr. ansat end øvrige grupper, hvilket medfører, at virksomhedernes investerede kapital målt pr. ansat er større end øvrige gruppers. Anlægsaktiver pr. ansat (t.kr.) >

9 Branchens pengebinding Det er vanskeligt for virksomhederne løbende at påvirke størrelsen af anlægsaktiverne. Det er derimod i højere grad muligt at påvirke investeringen i arbejdskapital, som ligeledes er analyseret. Arbejdskapitalen er et udtryk for den investering, der er i debitorer og varelager, fratrukket rentefri kredit hos virksomhedernes leverandører. Arbejdskapital for branchen (indekstal) Debitorer pr. pr. ansat Varelager pr. pr. ansat Kreditorer pr. pr. ansat Arbejdskapital netto Som det ses af ovenstående graf, er arbejdskapitalen fra 2002 til 2006 steget med ca. 2 målt pr. ansat. Som det også fremgår af ovenstående, skyldes stigningen i arbejdskapitalen en stigning i debitorer pr. ansat med 40%, som dog til dels opvejes af en stigning i varekreditorerne med 38%. Vi skal generelt anbefale, at der i virksomhederne er en konstant fokus på hurtig fakturering, som ud over en positiv effekt på pengebindingen også på sigt kan reducere tab. 9

10 Soliditet og likviditet Soliditet og likviditet Nøgletallet soliditetsgrad er udtryk for egenkapitalen i forhold til balancesummen og viser dermed, hvor solide virksomhederne er. Nedenfor fremgår dels den gennemsnitlige soliditetsgrad og dels soliditetsgraden for de enkelte grupper. Soliditetsgrad 36% 34% 32% 30% 28% 26% > 40 Gennemsnitlig 24% 22% 20% Som det fremgår af ovenstående, har soliditetsgraden været svagt faldende gennem analyseperioden. Generelt set viser analysen, at jo større virksomhederne er, jo mindre soliditetsgrad. Dette dækker primært over, at en større del af de mindre virksomheder er overkapitaliserede. Vi har desuden undersøgt, hvor mange virksomheder der har en soliditetsgrad under. Hver 4. virksomhed har en soliditetsgrad under. Andel af virksomheder med mindre end soliditet 4 40% 3 30% > 40 Gennemsnitlig 20% 10% Som det fremgår af ovenstående, er der tale om en væsentlig andel i samtlige størrelser af virksomheder, som har en meget lav soliditetsgrad. Gennem hele analyseperioden har ca. 2 af virksomhederne haft en soliditetsgrad under, hvilket må betragtes som utilfredsstillende. Disse virksomheder bør forøge deres egenkapital eller nedbringe deres forpligtelser, hvorved de bliver mere robuste ved eventuelle indtjeningsudsving. 10

11 Soliditet og likviditet 22% af virksomhederne har en likviditetsgrad under Likviditetsgrad Likviditetsgrad Likviditetsgrad 1. En anden måde at vurdere virksomhedernes evne til at kunne modstå uventede forhold på er nøgletallet likviditetsgrad, der er beregnet som forholdet mellem omsætningsaktiver og kortfristede gældsforpligtelser. Nedenstående graf viser, at likviditetsgraden de seneste år har været rimelig konstant, om end en gennemsnitlig likviditetsgrad på 1,24 ikke er høj. Som udgangspunkt er det et tegn på risiko for mangel på kapital, hvis likviditetsgraden er under 1. Andelen af disse virksomheder har været svagt faldende de seneste år, og i 2006 har ca. 22% af samtlige virksomheder en likviditetsgrad under 1. Likviditetsgrad 1,30 1,30 1,25 1,25 1,30 1,30 1,25 Andel af virksomheder med 6 likviditetsgrad 6 under 1 (højre akse) Andel af virksomheder Gennemsnitlig 5 med likviditetsgrad 5 6 likviditetsgrad (venstre akse) under 1 (højre akse) Andel af Andel af virksomheder virksomheder med med likviditetsgrad 6 likviditetsgrad under 1 (højre under 1 (højre akse) akse) Gennemsnitlig Gennemsnitlig likviditetsgrad 5 likviditetsgrad (venstre akse) (venstre akse) 1,20 1,25 1,20 1,20 Gennemsnitlig likviditetsgrad (venstre akse) 4 1,15 1,20 1,15 1, ,10 1,15 1,10 1, ,05 1,10 1,05 1,05 2 1,00 1,05 1,00 1, ,00 11

12 Afkast af investeret kapital Afkast af investeret kapital Vi har i nærværende afsnit vurderet virksomhedernes afkast i forhold til den faktiske investerede kapital i virksomhederne. Ved at sammenholde afkastet med den samlede investerede kapital tages der højde for forskelle i finansieringsstrukturen, herunder forskelle i soliditetsgrader. Det er således muligt at sammenligne gældstunge og egenkapitalstærke virksomheder. Den investerede kapital er opgjort som balancesum eksklusive likvide midler fratrukket rentefrie kreditter som leverandørgæld og hensatte forpligtelser. Afkastet er i analysen opgjort som resultat før renter plus eventuelle positive finansielle poster. De positive finansielle poster er blandt andet resultat fra tilknyttede virksomheder, som Grafer Chart Grafer Chart 24 indgår i balancesummen. Branchen fortsætter trenden med markant forbedrede afkast, samtidig med at den investerede kapital alene er steget med inflationen over hele analyseperioden. I 2006 udgør afkastet af den investerede kapital 18,2% mod 15,9% i 2005 og 12,6% i Afkast Afkast af investeret af investeret kapital kapital Afkast af investeret kapital Indeks Indeks Indeks % 19% 19% 17% 17% 17% 13% 13% Investeret Investeret kapital Investeret kapital pr. pr. ansat kapital ansat pr. (indeks) ansat (indeks) (indeks) Afkast Afkast pr. pr. ansat Afkast ansat pr. (indeks) (indeks) ansat (indeks) Afkast Afkast af af investeret investeret kapital Afkast kapital af investeret kapital % 11% 11% % 9% 9% % 7% 7% % 60 Page 1Page 1 Som det fremgår ovenfor, fortsætter branchen trenden med markant forbedrede afkast, samtidig med at den investerede kapital alene er steget med inflationen over hele analyseperioden. I 2006 udgjorde afkastet 18,2% mod Page 15,9% 1 i 2005 og 12,6% i Ovenstående afkast har vi i den efterfølgende graf opdelt i forhold til virksomhedsstørrelse. 12

13 Afkast af investeret kapital Investeret Afkast af investeret kapital pr. kapital ansat % % 5-10 Virksomheder med Virksomheder 5-10 med Virksomheder med Virksomheder med Virksomheder med Virksomheder med > 40 Virksomheder % Det ses af ovenstående graf, at virksomheder med mere end 40 fra 2004 til 2006 har haft en betydelig fremgang. Afkastet udgjorde i 2004 gennemsnitlig 3%, mens afkastet i 2006 udgør 16%. Det ses endvidere, at virksomheder med generelt har klaret sig bedst i analyseperioden, hvilket kan henføres til den generelt gode indtjening pr. ansat i analyseperioden, samtidig med at gruppen har den laveste investering pr. ansat, jf. nedenstående graf. Som det fremgår nedenfor, er den investerede kapital pr. ansat lavere, jo flere medarbejdere virksomhederne har ansat, hvilket medfører, at de store virksomheder har et lavere resultatkrav for at opnå det samme afkast som de mindre virksomheder. De største virksomheder har i 2006 realiseret en stigning i den investerede kapital på 12%, men har fortsat den næstmindste investering pr. ansat. Investeret kapital pr. ansat > Endvidere har vi analyseret fordelingen af andel virksomheder efter afkastet af den investerede kapital. Vi mener som udgangspunkt, at der som minimum bør realiseres et afkast af den investerede kapital på 8-10%. Vi har derfor opdelt det opnåede afkast nedenfor, hvor afkast under efter vores opfattelse er et klart utilfredsstillende niveau, mens afkast mellem og 10% er et mindre tilfredsstillende niveau. 13

14 Afkast af investeret kapital Næsten hver 3. virksomhed har realiseret et afkast af den investerede kapital under 10%, hvilket er utilfredsstillende henset til aktivitetsniveauet i branchen. Hver 5. virksomhed har endda realiseret et afkast på mindre end. 100% 90% 80% 70% Afkast af investeret kapital 38% 44% 44% 50% 5 > % 60% 50% 40% 30% 14% 17% 12% 16% 14% 16% 13% 12% < 20% 10% 26% 31% 28% 20% 20% 0% Af ovenstående graf fremgår det, at 20% af alle vvs-virksomheder har et klart utilfredsstillende afkast i 2006 set i forhold til den investerede kapital, og at yderligere 12% har et mindre tilfredsstillende afkast i Næsten 1/3 af vvs-virksomhederne har således fortsat et mindre tilfredsstillende afkast på trods af, at der er et højt aktivitetsniveau i Det er dog positivt, at udviklingen fortsætter i den rigtige retning. Endelig har vi analyseret, hvor stor en andel af virksomhederne i de enkelte grupper, der har realiseret et klart utilfredsstillende afkast af den investerede kapital. Modsat tidligere år har grupperne med de større virksomheder (med mere end 20 ) i 2006 den mindste andel af virksomheder, som realiserer et afkast på mindre end. Andel af virksomheder med et afkast på mindre end 50% 4 40% 3 30% > % 10% Det fremgår af grafen, af andelen af virksomheder med et afkast på mindre end er faldet for virksomheder med mere end 20, og især for virksomheder med mere end 40, som er faldet fra 32% til 11%. Modsat er der blandt de mindste virksomheder en mindre stigning i andele af virksomheder, som har et utilfredsstillende afkast. 14

15 Analyse af geografiske forskelle Analyse af geografiske forskelle Vi har nedenfor analyseret, om der er forskelle mellem virksomhederne afhængigt af, hvilken del af Danmark virksomhederne er beliggende i. Analysen, som alene vedrører 2006, har taget udgangspunkt i regionerne. For at reducere den statistiske usikkerhed er virksomheder med mere end 40 undladt af analysen. t.kr. Fordeling af resultater på regioner (5-40 ) 65 20% % 16% Primært resultat pr. ansat (t.kr.) % 12% Afkast af investeret kapital (%) 40 10% 35 8% 30 Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland 6% Som det fremgår af ovenstående graf, har virksomhederne i Region Midtjylland i lighed med sidste år realiseret den største indtjening pr. ansat med et afkast på 60 t.kr. pr. ansat. Desuden er indtjeningen i Region Nordjylland kraftigt forbedret fra 2005 med 35 t.kr. pr. ansat til 56 t.kr. i Virksomhederne øst for Storebælt realiserer det laveste afkast pr. ansat. Dette opvejes dog af, at disse virksomheder har den laveste investering pr. ansat, hvilket primært kan henføres til følgende forhold: Virksomhederne øst for Storebælt har generelt investeret mindre beløb i anlægsaktiver, da virksomhederne oftere bor i lejede lokaler. Virksomhederne vest for Storebælt binder flere penge i arbejdskapital i form af debitorer og varelager. Henset til at virksomhederne øst for Storebælt har et mindre finansieringsbehov, opnår de dermed et afkast på den investerede kapital på niveau med virksomhederne vest for Storebælt. 15

16 Faresignaler Faresignaler Som beskrevet i afsnittet Soliditet og likviditet har ca. hver 4. virksomhed (26%) en soliditetsgrad under, hvilket gør disse virksomheder sårbare over for uforudsette forhold, især hvis deres indtjening på forhånd ikke er tilfredsstillende. Vi har desuden i afsnittet Afkast af investeret kapital konstateret, at næsten hver 3. virksomhed (32%) har et afkast under 10%, hvilket ikke er tilfredsstillende i en periode, hvor der alt andet lige er gode vilkår for at skabe et attraktivt afkast. Vi har nedenfor undersøgt, hvor stor en andel der har en faretruende soliditetsgrad samtidig med et lavt afkast. af vvs-virksomhederne har faretruende regnskabstal, da disse virksomheder både har en lav soliditet (lavere end ) og et afkast af investeret kapital under 10%. Af matrixen ovenfor ses det, at af vvs-virksomhederne i 2006 realiserede et ikketilfredsstillende afkast, samtidig med at de samme virksomheder har en stor gældsandel. Disse virksomheder bør snarest muligt iværksætte tiltag, så de kommer væk fra dette område og som minimum får forbedret indtjeningen på kort sigt og dermed på længere sigt får en højere soliditetsgrad. 16

17 Bilag Bilag Anvendte hoved- og nøgletal: Primært resultat: Ordinært resultat: Resultat før finansielle poster, skat og ekstraordinære poster, men efter afskrivninger Resultat før skat og ekstraordinære poster Soliditetsgrad: Egenkapital / balancesum x 100 Likviditetsgrad: Arbejdskapital: Anlægsaktiver: Investeret kapital: Omsætningsaktiver / kortfristede gældsforpligtelser Varelager + varedebitorer leverandørgæld Immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver Balancesum likvider, varekreditorer og hensættelser Afkast af investeret kapital: Primært resultat tillagt positive finansielle indtægter / investeret kapital x

18 Udgiver Adresse Installatørfokusgruppen Deloittes markedsgruppe Real Estate Deloitte Papirfabrikken Silkeborg Tlf.: Fax: Kontaktpersoner: Bo Odgaard Papirfabrikken Silkeborg Per Therkelsen Tværkajen Odense C Jakob B. Ditlevsen Åboulevarden Århus C Dorte Larsen Frodesgade Esbjerg Peter Wulff Andersen Gøteborgvej Aalborg Sv Lars Ørum Nielsen Egtved Allé Kolding Lars B. Nielsen Nørre Allé Fredericia Jan Thietje Kongevej Sønderborg Søren Strandby Weidekampsgade København S Thomas Ennistein Weidekampsgade København S Jens Jørgen Bay Simonsen Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Keld Danielsen Birkerød Kongevej Birkerød Deloitte i Danmark Kundernes tillid i over 100 år har gjort Deloitte til Danmarks førende revisions- og rådgivningsfirma. Vi servicerer vores kunder fra 21 lokale kontorer landet over de 4 i Grønland. Vores dybe brancheindsigt og viden om lovgivnings- og forretningsmæssige forhold bringer os i stand til at rådgive på mange niveauer. Vi er førende inden for vores felt, og vores godt medarbejdere hører til de dygtigste i branchen. De nyder udfordringer og er opdateret med den seneste viden. Med en professionel indstilling til etik og ansvarlighed løfter de engageret deres opgaver. Vi er lokalt forankret, har national indsigt og global udsigt. Deloitte Touche Tohmatsu Deloitte Touche Tohmatsu er en organisation af medlemsfirmaer, hvis primære opgave er at tilbyde professionelle ydelser og rådgivning. Vi fokuserer på kundeservice gennem en global strategi, som udføres lokalt i 140 lande. Med adgang til dybtgående viden hos mennesker på verdensplan leverer vores medlemsfirmaer og deres tilknyttede firmaer ydelser inden for fire overordnede kompetencer: Revision, Skat, Consulting og Financial Advisory. Vores medlemsfirmaer servicerer mere end 80 procent af verdens største selskaber og store nationale virksomheder, offentlige institutioner, lokalt vigtige kunder og succesrige, hurtigt voksende, globale selskaber. På grund af lovgivning og lignende tilbyder visse medlemsfirmaer ikke ydelser inden for alle fire forretningsområder. Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu, der er en schweizisk organisation (Verein), dets medlemsfirmaer og deres respektive datterselskaber og associerede selskaber. Som schweizisk organisation er hverken Deloitte Touche Tohmatsu eller nogen af dets medlemsfirmaer ansvarlige for hinandens handlinger eller mangel på samme. Hvert medlemsfirma er en separat og uafhængig juridisk enhed, som opererer under Deloitte, Deloitte & Touche, Deloitte Touche Tohmatsu eller andre lignende navne. Ydelser leveres af medlemsfirmaerne eller deres datterselskaber eller associerede selskaber og ikke af Deloitte Touche Tohmatsu-organisationen. Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 2007 Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu

Analyse af elinstallatørbranchen. Udarbejdet oktober 2007

Analyse af elinstallatørbranchen. Udarbejdet oktober 2007 Analyse af elinstallatørbranchen Udarbejdet oktober 2007 Indhold Indhold Indledning...3 Resumé...4 Indtjening Udviklingen i det gennemsnitlige resultat pr. ansat...5 Primært resultat pr. ansat 2002-2006...6

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

Analyse af Installationsbranchen Oktober 2015

Analyse af Installationsbranchen Oktober 2015 Analyse af Installationsbranchen 214 Oktober 215 2 Installationsanalysen 215 Indholdsfortegnelse 3 Indhold 5 Indledning 6 Elementer i en sund installationsvirksomhed 9 Indtjening 13 Omsætning 14 Overskudsgrad

Læs mere

December Markedsgruppe Transport. Danske speditører. Den økonomiske udvikling 2006/07

December Markedsgruppe Transport. Danske speditører. Den økonomiske udvikling 2006/07 December 27 Markedsgruppe Transport Danske speditører Den økonomiske udvikling 26/7 Indhold Indhold Indledning...3 Rentabilitet...5 Resultat...5 Forrentning af egenkapital...6 Fordeling af resultat...6

Læs mere

September 2013. Analyse af installationsbranchen.

September 2013. Analyse af installationsbranchen. September 2013 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 6 12 15 21 23 28 30 32 39 40 41 42 Indledning Indtjening Omsætning og overskudsgrad Branchens pengebinding Soliditet Afkast af investeret kapital

Læs mere

Branchegruppe Installatører og Sikring September 2012. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og Sikring September 2012. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og Sikring September 2012 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 7 13 17 23 25 32 34 36 37 38 Indledning Indtjening Omsætning og overskudsgrad Branchens pengebinding Soliditet

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2011/12. Oktober 2012

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2011/12. Oktober 2012 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 211/12 Oktober 212 Indhold 3 5 8 1 11 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditetsgrad Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Analyse af danske speditører 2004/05.

Analyse af danske speditører 2004/05. Februar 2006 Markedsgruppe Logistik Analyse af danske speditører 2004/05. Den økonomiske udvikling i speditionsbranchen Indledning Indhold Indledning Indledning 2 Resumé og anbefalinger 3 Rentabilitet

Læs mere

Analyse af sikkerhedsbranchen.

Analyse af sikkerhedsbranchen. Analyse af sikkerhedsbranchen. Indhold 3 4 5 6 Resumé Om analysens tilblivelse Forretningskoncepter og aktiviteter Nøgletalsanalyse 7 Beskrivelse af branchen i Danmark 8 Indtjening 11 Branchens pengebinding

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014 Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder Deloitte, Juni 2014 Beklædningsbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udvikling i

Læs mere

E-handelsbranchen i Danmark

E-handelsbranchen i Danmark E-handelsbranchen i Danmark Analyse af den økonomiske udvikling i branchen Deloitte 2014 BG TMT Hovedkonklusioner E-handelsbranchen er sund, men ikke uden udfordringer 7 ud af 10 virksomheder har overskud

Læs mere

Bo Odgaard (Bodgaard@deloitte.dk) 23. september 2008

Bo Odgaard (Bodgaard@deloitte.dk) 23. september 2008 Bo Odgaard (Bodgaard@deloitte.dk) 23. september 2008 1 Definition af en risiko Enhver udvikling, som helt eller delvist vil kunne afholde en virksomhed fra at nå de strategiske målsætninger. Proaktiv Enhver

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark

Tøjbranchen i Danmark Tøjbranchen i Danmark Vækst i eksporten af modetøj skaber bedre resultater hos producenter og engroshandler. Tøjbutikkerne har det stadig hårdt. Deloitte 2016 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling

Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling Indledning Deloittes markedsgruppe for Real Estate præsenterer for 2. gang en analyse af den økonomiske udvikling i sikkerhedsbranchen. Formålet med

Læs mere

Analyse af de 40 største entreprenørvirksomheder i den danske bygge- og anlægsbranche. August 2016, udarbejdet af Thomas Frommelt

Analyse af de 40 største entreprenørvirksomheder i den danske bygge- og anlægsbranche. August 2016, udarbejdet af Thomas Frommelt Analyse af de 40 største entreprenørvirksomheder i den danske bygge- og anlægsbranche August 2016, udarbejdet af Thomas Frommelt Analysen er udarbejdet af Thomas Frommelt Partner, statsautoriseret revisor

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark. Eksporten og internethandlen buldrer derudaf. Deloitte 2015

Tøjbranchen i Danmark. Eksporten og internethandlen buldrer derudaf. Deloitte 2015 Tøjbranchen i Danmark Eksporten og internethandlen buldrer derudaf Deloitte 2015 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udviklingen

Læs mere

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015 Økonomien i taxivognmandsbranchen Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015 TØF 2. oktober 2015 Resume Data viser en positiv omsætningsudvikling i hovedstaden og nedgang i resten

Læs mere

Analyse af de største virksomheder i bygge- og anlægsbranchen i Danmark

Analyse af de største virksomheder i bygge- og anlægsbranchen i Danmark i bygge- og anlægsbranchen i Danmark Nøgletalsanalyse af de 36 største virksomheder indenfor anlæg, byggeri og typehuse Thomas Frommelt, juni 2016 De største virksomheder i bygge- og anlægsbranchen Deloittes

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar August 2016

Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar August 2016 Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar 2017 August 2016 Thomas Frommelt Partner i Deloitte, statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor i 2005 Partner i 2008 Leder af Deloittes branchegruppe

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Entreprenører Markedsnyt 2011. Oktober 2011

Entreprenører Markedsnyt 2011. Oktober 2011 Entreprenører Markedsnyt 2011 Oktober 2011 Indhold 3 4 5 7 7 8 11 13 15 17 17 17 17 18 18 18 20 21 22 1. Indledning 2. Branchegruppe Entreprenører 3. Opsummering 4. Nøgletalsanalyser 4.1 Branchens udvikling

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud. Deloitte, august 2011

Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud. Deloitte, august 2011 Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud Deloitte, august 2011 Passion for fashion Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2010/11. Oktober 2011

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2010/11. Oktober 2011 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 21/11 Oktober 211 Analysen tegner et billede af en speditionsbranche, der har klaret sig fornuftigt igennem lavkonjunkturen, der fulgte i kølvandet på finanskrisen.

Læs mere

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005.

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005. Stadion Allé 70 8000 Århus C Tlf. nr. 89386000 Fax nr. 8733 1019 Københavns Fondsbørs Århus, den 28. februar 2006 Meddelelse nr. 02/2006 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2005/06 Bestyrelsen for Århus Elite

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

Forskerordningen Skat Tax

Forskerordningen Skat Tax Forskerordningen Skat 2017 Tax 2 Forskerordningen Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer

Læs mere

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

Definitioner på regnskabs- og nøgletal

Definitioner på regnskabs- og nøgletal Definitioner på regnskabs- og nøgletal Februar 2012 Experian and the marks used herein are service marks or registered trademarks of Experian Limited. Other product and company names mentioned herein may

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag, den 8. marts 2016

Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag, den 8. marts 2016 Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag, den 8. marts 2016 Side 11: (Sidetal henviser til årsregnskabet) Jeg vil her give et udpluk af det samlede årsregnskab 2015. Resultatet

Læs mere

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2002/4 Aalborg den 28. maj 2002 Delårsrapport 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002: - Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Halvårsmeddelelse 2013/14 ( ) KNI A/S. Reg. nr

Halvårsmeddelelse 2013/14 ( ) KNI A/S. Reg. nr Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S Reg. nr. 209.713 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Hoved- og nøgletal 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713 Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S Reg. nr. 209.713 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Hoved- og nøgletal 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder!

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Hvorfor "udvidet gennemgang" i stedet for revi sion? Der er fra mange sider et ønske om en enkel, klar og effektiv erhvervslovgivning,

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr. 35814418

Læs mere

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr. 27006329

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2008

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2008 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2008 Markedsgruppe Transport - Januar 2010 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 Rentabilitet... 6 Elementer i rentabiliteten... 10 Soliditetsgrad... 12 Likviditet...

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Personaleforeninger Skat Tax

Personaleforeninger Skat Tax Personaleforeninger Skat 2017 Tax 2 Personaleforeninger Denne publikation beskriver generelt reglerne for beskatning af medlemmer, der deltager i aktiviteter i foreningsregi. Endvidere beskrives konkret

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * *

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * * Årsregnskabsmeddelelse 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Resumé Gyldendal-koncernen realiserede i 2009 en omsætning på 906 mio. kr., som i forhold til forventningerne til året og den generelle

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

NK-Service A/S CVR-nr Årsrapport 2010

NK-Service A/S CVR-nr Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NK-Service A/S CVR-nr. 29 19 33 39

Læs mere

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk REKA Byudvikling ApS Reesens Vej 2 6800 Varde

Læs mere

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Venstres Landsorganisation Årsregnskab

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 P. D. Holding, Fanø ApS Postboks 38, Nordby 6720 Fanø CVR nr. 19948870 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Autorapporter

ectrl vejledning ectrl Autorapporter ectrl vejledning ectrl Autorapporter Autorapportudskrift Som bruger af ectrl kan man nemt lave sine egne simple rapporter fra alle tabeller i ectrl. Begrænsningen for rapporter under autorapport er, at

Læs mere

BELT ApS CVR-nr Årsrapport 2013

BELT ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk BELT ApS CVR-nr. 30357892 Årsrapport

Læs mere

Oprettelse af bilag Bilag markeret til ompostering

Oprettelse af bilag Bilag markeret til ompostering Oprettelse af bilag: Bilag markeret til ompostering Oprettelse af bilag Bilag markeret til ompostering Nye muligheder Hvis man har valgt at gøre brug af den nye funktionalitet beskrevet i vejledningen

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

Komplementarselskabet Ugeavisen Esbjerg A/S CVR-nr Kongensgade Esbjerg. Årsrapport 2015

Komplementarselskabet Ugeavisen Esbjerg A/S CVR-nr Kongensgade Esbjerg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Komplementarselskabet Ugeavisen Esbjerg A/S

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning Regnskabsanalyse. Konklusion

Indholdsfortegnelse. Indledning Regnskabsanalyse. Konklusion Indholdsfortegnelse Indledning Regnskabsanalyse - Rentabilitetsanalyse - Indtjeningsanalyse - Kapitaltilpasningsanalyse - Likviditetsanalyse o Soliditet o Likviditet Konklusion Indledning Den 3årige regnskabsanalyse

Læs mere

ectrl Modtagelse af elektroniske

ectrl Modtagelse af elektroniske ectrl Modtagelse af elektroniske fakturaer. ectrl vejledning 1 ectrl Modtagelse af elektroniske fakturaer Modtagelse af elektroniske fakturaer OBS: Dette dokument opdateres løbende med nye funktioner efterhånden

Læs mere

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014 Stiftelsen Hoffmanns Minde CVR-nr. 11 61 61 00 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 6/5 2015 Henning Fink-Jensen Dirigent Ellebjergvej 52, 2., 2450 København SV Tlf.:

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling v/foreningssekretær Hans-Henrik Dalsgaard

Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling v/foreningssekretær Hans-Henrik Dalsgaard Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling v/foreningssekretær Hans-Henrik Dalsgaard Tirsdag den 9. marts 2010 Side 10: Det samlede resultat i 2009 blev kr. 256.954. De samlede indtægter

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Det er ledelsens forventning, at regnskabsåret 2012/2013 vil udvise et positivt resultat.

Det er ledelsens forventning, at regnskabsåret 2012/2013 vil udvise et positivt resultat. Fondsbørsmeddelelse nr. 9 28. september 2012 Årsresultat for 2011/12 i KIF Håndbold Elite A/S. KIF Håndbold Elite A/S reviderede årsrapport for året 2011/12 viser en omsætning på 15,6 mio. kr. Årets resultat

Læs mere

regnskabsanalyse / gartnerier

regnskabsanalyse / gartnerier 2012 regnskabsanalyse / gartnerier PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Regnskabsudviklingen for gartnerier 28. årgang af regnskabsanalyse for gartnerier udviser det næststørste overskud

Læs mere

MADBULL RACING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MADBULL RACING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MADBULL RACING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2014 Grethe Andersen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Skat 2013. Repræsentationsudgifter.

Skat 2013. Repræsentationsudgifter. Skat 2013 Repræsentationsudgifter. Det er af afgørende betydning, at der sker en korrekt afgrænsning af repræsentationsudgifter over for andre driftsudgifter, især udgifter afholdt over for personale samt

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Nordbasens Rådgivnings Center Sjælland ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den

Nordbasens Rådgivnings Center Sjælland ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordbasens Rådgivnings Center Sjælland

Læs mere