Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling"

Transkript

1 Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling

2 Indledning Deloittes markedsgruppe for Real Estate præsenterer for 2. gang en analyse af den økonomiske udvikling i sikkerhedsbranchen. Formålet med analyse er at give et billede af den samlede sikkerhedsbranches økonomiske udvikling med særlig fokus på indtjening. Analysen omfatter i år 255 virksomheder, hvoraf hovedparten enten er medlemmer hos SikkerhedsBranchen eller Danske Låsesmede Forening. De 255 virksomheder kan opdeles efter størrelse som følger, hvor tallet 85 i kategorien ansatte henviser til antal virksomheder: 50 + ansatte; ansatte; 30 stk. Vagtvirksomheder omfatter virksomheder som udbyder vagtydelser af forskellig art. Låsevirksomheder omfatter primært låsesmede og underleverandører til låsebranchen. Sikringsvirksomheder er en bredere beskrivelse, der omfatter virksomheder som er underleverandører af hardware og software, er rådgivere, virksomheder der servicerer og vedligeholder, installerer eller har brandområdet som fokus. Undervejs i analysen har vi konstateret følgende: Fald i antal anmeldte indbrud i 2010 Begrænset vækst i 2009/10 Et fald i indtjeningen over perioden Stigning i antallet af virksomheder med underskud og stigning i antal konkurser ansatte; ansatte; 85 stk. 0-9 ansatte; 140 stk. Vækst men fald i indtjeningen Væksten ser ud til at fortsætte i branchen, idet bruttoresultaterne er steget med 6% i gennemsnit i perioden 2007/08 til 2009/10. Væksten er primært drevet af en cost benefit betragtning, af om det kan betale sig, at sikre sig. Vi har i Danmark haft et stigende antal indbrud 140 gennem nogle år, men i 2010 er antallet af anmeldte indbrud faldet. 0-9 ansatte; Vi har som noget nyt opdelt branchen i 3 underbrancher, afhængig af de enkelte virksomheders primære fokusområde. De 3 fokusområder er Vagtvirksomheder, Låsevirksomheder og Sikringsvirksomheder. Sikkerhedsbranchen har oplevet vækst, men har ikke kunne omsætte væksten til en øget indtjening. Sikkerhedsbranchens indtjening har været faldende over de seneste 3 år, idet indtjening er reduceret fra 388 mio. kr. i 2007/08 til 327 mio.kr. i 2009/10. Relativt set vurderes dette dog som fornuftigt set i forhold til den generelle afmatning på det danske marked. Underbranchen låsevirksomheder gør det bedst Virksomheder med fokus på låse, er de meste rentable virksomheder ligesom de er bedst til at omsætte en vækst i bruttoresultatet til en vækst i indtjeningen. En af forklaringerne er, at disse virksomheder er bedre til at tilpasse sig ændringerne i markedssituationen, da en større andel af deres indtjening stammer fra salg af materialer, som er en variabel omkostning. 2

3 Stigende andel af virksomheder med underskud Årets analyse viser, at andelene af virksomheder med underskud steg fra 18% i 2007/08 til 28% i 2009/10. Det er primært de mellemstore virksomheder som har realiseret underskud i 2009/10. Kun ca. halvdelen af virksomhederne har haft overskud i hele perioden. I tilknytning hertil skal det bemærkes, at ca. 8% af Sikkerheds- Branchens medlemmer enten er gået konkurs eller lukket i 2010, hvilket blot tydeliggøre at 2010 har været et svært år for branchen som helhed. Fremtiden for sikkerhedsbranchen Analysen tegner således et billede af en branche, som er påvirket af den generelle afmatning i samfundet, ligesom mange andre brancher er. Dog er branchen mindre påvirket end andre brancher. Væksten i branchen forventes at fortsætte. Der er nemlig fortsat plads og behov for en forbedring af indbrudsstatistikkerne, og formentlig også penge at spare for virksomheder og private. Danmarks syn på tryghed har stor betydning for sikkerhedsbranchen, og det er vores vurdering, at danskerne fortsat vil øge efterspørgslen efter tryghed. TrygFonden udgiver hvert år en tryghedsmåling, hvor den seneste er fra Konklusionen i denne er, at danskernes tryghed i hverdagen er faldet. Det konkluderes endvidere, at meget tyder på, at faldet især skyldes, at utrygheden over for kriminalitet er vokset. Samtidig er danskernes tillid til politiet dalet. Den konkrete forventning til, at politiet vil hjælpe, hvis man bliver offer for forskellige forbrydelser, er på flere punkter lav. (Kilde : TrygFonden). Vi forventer at dette vil give en øget efterspørgsel efter produkter i branchen. Der er desuden politisk fokus på tryghed, herunder politiets indsats kontra de offentlige budgetter. Dette forventes ligeledes at kunne få positiv indvirkning på branchen i fremtiden. Og set i lyset af de begyndende tegn på mere positive markedskonjunkturer og fortsat positiv indtjening i branchen, giver analysen således ikke grundlag for at tro, at et større antal virksomheder i sikkerhedsbranchen skulle være i risikozonen for at bukke under i nærmeste fremtid. Vi håber du finder analysen interessant og hører gerne både ris og ros. Du er velkommen til at sende spørgsmål eller kommentarer direkte til mig på God læselyst Jesper Schaltz Samlet set oplevede de 255 virksomheder en vækst på 6% på bruttoresultatet set over en periode på 2 år, men et fald i den samlede indtjening på 8%. Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling 3

4 Udviklingen i den samlede branche Ifølge den hollandske forsker Jan Van Dijk er antallet af indbrud i private hjem faldet over de sidste 10 år i den vestlige verden. Her er Danmark en undtagelse, idet vi faktisk har oplevet en stigning i antal indbrud. Jan Van Dijk fremhæver blandt andet det at danskerne er relativt ubekymret for risikoen for indbrud, samt det forhold at vi generelt er dårligere til at sikre os, som parametre til årsagen i udviklingen (Kilde: Det Kriminalpræventive Råd). I 2010 har branchen dog lykkedes med er, at få indbrudsstatistikken til at vende dramatisk. Der er altså noget der tyder på, at det betaler sig, at sikre sig, idet branchen ligeledes oplever vækst. Antallet af anmeldte indbrud faldt nemlig fra i 2009 til i 2010, hvilket er et fald på ca. 12% Brancheforeningerne og forsikringsselskaberne har hele tiden fokus på kvaliteten af ydelser og produkter i branchen og arbejder løbende målrettet med, at få løftet kvaliteten af leverancerne fra alle i branchen. Dette skal blandt andet være medvirkende til, at fortsætte den faldende trend i indbrud, som startede i Et mindre fald i de gennemsnitlige erstatninger pr. anmeldelse i kroner kan også spores i 2010, efter at disse har været kraftigt stigende i en længere periode. Erstatning pr. anmeldelse i kroner Erhvervsforsikring incl. landbrug Sommerhusforsikring Familieforsikring Erstatning pr. anmeldelse i kroner Erstatning pr. anmeldelse i kroner Erhvervsforsikring incl. landbrug Sommerhusforsikring Familieforsikring Erstatning pr. anmeldelse i kroner Erstatning pr. anmeldelse i kroner Erhvervsforsikring incl. landbrug Sommerhusforsikring Familieforsikring Erstatning pr anmeldelse i kroner

5 Sikkerhedsbranchen har været i vækst gennem en årrække nu. Væksten i 2009/10 har dog været beskeden. Da mange virksomheder ikke oplyser deres omsætning har vi valgt at illustrere væksten på 2 måder, nemlig ved udviklingen i antal ansatte i virksomhederne og ved udviklingen i bruttoresultatet. Som det fremgår af figuren, er 2009/10 indeks 114, når 2007/08 sættes til indeks, svarende til en vækst på Indeks over udviklingen i antal ansatte og 12% over 2 år i antal ansatte. Det tilsvarende tal for bruttoresultat i sikerhedsbranchen bruttoresultatet er 13% i vækst. Indeks ansatte Indeks bruttoresultat Indeks over udvikling i antal ansatte og brutto resultat i sikkerhedsbranchen Indeks over udviklingen i antal ansatte og 2006/ /08 bruttoresultat i sikerhedsbranchen 2008/ /10 Indeks ansatte Indeks bruttoresultat Antalsmæssigt var der ansat i de 255 virksomheder i 2007/08, hvilket var steget til i 2009/ Antal Antal ansatte Antal ansatte for for hele for hele populationen hele populationen Udvikling i antal ansatte ansatte 0-9 ansatte i ansatte de virksomheder ansa ansa ansa / / / / ans ans ans / / / / / / / / /10 005/ / / / / / / / / / / / / ltat ultat Indekseret Indekseret udvikling udvikling i årets i årets i resultat årets resultat fordelt fordelt fordelt på på antal på antal antal ansatte ansatte intervaller intervaller Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling 5

6 Udvikling i Udvikling antal ansatte Udvikling i antal ansatte i antal ansatte - Fordelt på - Fordelt intervaller på - Fordelt intervaller på intervaller Rentabilitet ansatte 0-9 ansatte ansatte ansatte ansatte 51- ansatte ansatte ansatte + ansatte+ ansatte 2007/ / / / / / / / /10 Indeks ansatteindeks ansatte Indeks ansatte Resultat Indeks bruttore Indeks bruttore Indeks bruttore Indtjeningen i sikkerhedsbranchen har trods væksten i antal ansatte og bruttoresultat været faldende i 2009/10 i forhold til tidligere. For virksomhederne i analysen blev indtjeningen reduceret fra 388 mio.kr. i 2007/08 til 327 mio.kr. i 2009/10. Dette svarer til en nedgang på 16% i de realiserede resultater, over en 2-årig periode. Årets resultat Årets summeret resultat Årets for summeret resultat samlet summeret population for samlet for population samlet population Årets resultat summeret for samlet population / / / / / / / / /10 Årsagen til denne nedgang stammer primært fra en stigende konkurrence i branchen om indtjeningen i et hårdt marked. Mulige forklaringer herpå, er blandt andet, at mange virksomheder i branchen fortsat vælger en strategi, der har fokus på volumen og konkurrence på prisen, i stedet for at produkt- og kvalitetsudvikle. B fordelt på DB underbrancher fordelt på DB underbrancher fordelt på underbrancher Primært resultat Primært fordelt resultat Primært på u fordelt resultat på ufordelt på u Det kan med andre ord konstateres, at sikkerhedsbranchen også har været ramt af den generelle % afmatning i 6% Vagt 6% Vagt 93658Vagt CAGR CAGR2009 CAGR t Vagt ring Sikring Danmark, men at branchen fortsat tjener penge 7% og reali-7% overskud % % Låse 4% Låse 90811Låse Sikring 7% Sikring Sikring e Låserer nd Brand #DIV/0! #DIV/0! Brand #DIV/0! Brand Brand 6

7 Antal ansatte for hele populationen Antal ansatte for hele populationen 2005/06 sultat Fordeling af resultat En analyse af resultatets udvikling på virksomhedernes størrelser 2006/07 viser klart, 2007/08 at det er 2008/09 de største virksomheder, 2009/ /08 som 69 har været 92mindst følsom over for 107 afmatning 112 i økonomien. Dette 89 ses ved, at resultatet 113 for de største 113 virksomheder er indeks 96 i 2009/10 i forhold til 2007/08, 2008/ / /06 hvorimod de 2006/07 mindste og mellemstore 2007/ /09 virksomheder 2009/10 er på indeks og 51. Der 92 skal bemærkes, at de 107 mindste 112 esultat virksomheder er ene om 89 at opleve en fremgang 113fra /09 til 2009/10. Indekseret udvikling i årets resultat fordelt på antal ansatte intervaller Indekseret udvikling i årets resultat fordelt på antal 96 ansatte intervaller 0-9 ansatte ansa ans ansatte ansa ans Indekseret udvikling i årets resultat fordelt på antal ansatte, opdelt i intervaller /08 Fordeling af egenkapitalens forrentning /09 45 % / /08 42% / ansatte ansatte 50+ ansatte 2009/ % % Andele 3 af virksomheder med over- og underskud 0 2 Andelen af underskudsgivende 0-9 ansatte virksomheder i analysen ansatte 24% 26% 50+ ansatte er dog steget i 2009/10 til 28%, hvilket et det højeste niveau i en række år, hvor niveauet har ligger på omkring de 2. Det er bemærkelsesværdigt, Sikring at 45% af 2008/09 Vagt 2009/10 < > 2 virksomhederne i analysen har Låse haft underskud et af årene de seneste 3 år. Alle i branchen Antal virksomheder med hhv. overskud og underskud nderbrancher Vagt % Antal virksomheder med Sikring hhv. overskud og underskud CAGR Låse CAGR for bcagr for primært resu % Vagt Alle i branchen Vagt 6% -1% % Sikring Sikring 7% -12% 7 underbrancher % Låse 72% Låse 4% 2% 6 82% 78% #DIV/0! Alle i branchen Alle i branc 6% -8% CAGR CAGR for bcagr for primært resu % Vagt Vagt 6% -1% % Sikring Sikring 7% -12% 55% % Låse Låse 4% 2% #DIV/0! Alle i branchen 28% Alle i branc 6% -8% 18% 22% Overskud alle 3 år Underskud Overskud Finansiel Gearing g mheder med enkapital Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling 7

8 Nye grafer ift. den gamle model: Primært resultat pr. ansat i t.kr. (opdelt på virksomhedsstørrelser) Forrentning af egenkapital 10 Indtjeningen skal vurderes på grundlag af det afkast, der 0 leveres til egenkapitalen. Den lavere indtjening har betydet et fald i den gennemsnitlige egenkapitalforrentning til i 2009/10. De mindste virksomheder har haft en fremgang på 2% i egenkapitalforretningen, hvilket skiller sig ud i forhold til gennemsnittet, som er faldet med 4% fra 18% til. 25% 2 Gennemsnit 0-9 ansatte ansatte 50 + ansatte Forrentning af egenkapital (opdelt på virksomhedsstørrelser) 18% 19% 16% 12% Forrentning af egenkapital (opdelt på virksomhedsstørrelser) 5% 2008/ /10 Gennemsnit 0-9 ansatte ansatte 50+ ansatte Afkast af investeret kapital (opdelt på virksomhedsstørrelser) 12% 12% Der er i øjeblikket 11% pæn aktivitet omkring køb og salg af virksomheder indenfor sikkerhedsbranchen, hvilket vi tror vil fortsætte i det kommende år. 9% Nogle sælgere ønsker at gennemføre et ejer og ledelsesmæssigt generationsskifte, 8% andre kan være påvirket af mulighederne i den udfordren- 8% de markedssituation. 6% Køberne 4% har forskellige motiver til at ville købe op, ønske om at være aktiv i en konsolidering eller sikre geografisk udvidelse, tilkøb af særlige kompetencer, segments glidning og meget mere. 2% Under et giver denne udvikling udfordringer og muligheder både for købere og for sælgere. 2008/ /10 Gennemsnit 0-9 ansatte ansatte 50+ ansatte Sælgernes overvejelser Hvad er værdien af min virksomhed i en handelssituation Kan jeg forøge værdien af min virksomheden gennem salgsforberedelse eller salgsmodning Hvorledes finder jeg den rigitige køber til min virksomhed Skal jeg tale med en eller flere købere samtidig Er den køber der banker på døren den rigtige? Skal jeg sælge nu eller senere Gennemfører køberen handlen Er prisen rigtig Har jeg sikkerhed for købesummen Er virksomheden afhængig af ejerens aktive deltagelse Skal jeg gennemføre en struktureret salgsproces for at finde den rigtige køber og sikre den rigtige pris Ønsker til egen og familiens rolle i virksomheden fremover Kontakt Thomas Strand, , 8

9 Elementer i rentabiliteten Indtjening Branchen har altså oplevet en vækst men et fald i resultatet. grafer Nøgletallet ift. den gamle Primært model: resultat pr. ansat viser, om Nye virksomhederne er gode til at tilpasse en vigtig andel af deres omkostninger i forhold til aktiviteten. Nøgletallet har været faldende over en 3-årig periode, hvor de mindste virksomheder har vist en mindre stigning. Gennemsnittet for branchen i 2009/10 ligger på 43 t.kr. pr. ansat. Primært resultat pr. ansat i t.kr. (opdelt på virksomhedsstørrelser) Primært resultat pr. ansat i t.kr. (opdelt efter størrelse) Gennemsnit 0-9 ansatte ansatte 50 + ansatte Opdeler vi virksomhederne i regioner i Danmark, ses det, at region Hovedstaden og Sjælland er de eneste regioner, der har en indtjening over Forrentning af egenkapital (opdelt på virksomhedsstørrelser) gennemsnittet. Primært 25% resultat pr. ansat for seneste regnskabsår i t.kr. (opdelt på regioner) % 49 19% 51 16% 12% Primært resultat pr. ansat for seneste regnskabsår i t.kr. (opdelt på regioner) 30 5% / /10 Gennemsnit 0-9 ansatte ansatte 50+ ansatte Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Afkast af investeret kapital (opdelt på virksomhedsstørrelser) 12% 8% 6% 4% 11% 12% 9% 8% 2% Afkast af investeret kapital for seneste regnskabsår (opdelt på regioner) 2008/ /10 12% 11% Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling 9

10 #DIV/0! % Varedebitorer Varelager Varekreditorer Indekseret udvikling i varedebitorer, varelager og varekreditorer En opdeling af de primære resultater i underbranchen viser, at alle underbrancher har oplevet et fald over de seneste 3 år, men at låsevirksomhederne har oplevet en lille stigning i 2009/10. Forklaringen på, at vagtvirksomhederne ligger lavt på indtjening pr. ansat, skyldes naturligvis, at Varedebitorer branchen har flere ansatte Varelager i forhold til de øvrige underbrancher, som også tjener en del af deres penge på salg af materialer til kunderne. Denne 101 sammenligning viser 2008nemlig, at hele branchen har oplevet en gennemsnitlig 2009 vækst på 6% pr. år over 2 år fra 2007/08 til 2009/10 på bruttoresultatet men en tilbagegang på 8% på det primære resultat. En nedbrydning af denne udvikling viser, at låsevirksomhederne har Varekreditorer været bedst til at konvertere en fremgang i bruttoresultatet på 4%, til en fremgang i det primære resultat på 2%. Sikringsvirksomhederne har derimod været de dårligste til, at konvertere en fremgang i bruttoresultatet på Interessant er det når vi sammenholder udviklingen i de 7%, da fremgangen faktisk er blevet til en tilbagegang enkelte brancher med udviklingen Primært i resultat deres bruttoresultat. pr. ansat i t.kr. på 12% i det primære resultat Primært resultat pr. ansat i t.kr. (opdelt på regioner) En del af forklaringen herpå er, at sikringsvirksomhederne er dårligere til at tilpasse medarbejderstaben i forhold til aktiviteten og indtjeningen på produkterne, samt at 60 de er mindre dygtige til, at få et fornuftigt dækningsbidrag på solgte timer CAGR 31 (2007/08-09/10) for bruttoresultatet og primært 27 resultat fordelt på underbrancher 2-2 Vagt Primært resultat Sikring pr. ansat i t.kr. Låse Gennemsnitlig ændring i procent pr. år over perioden Vagt Sikring 2007/08-09/10, Låse for bruttoresultatet og primært resultat fordelt på underbran- 6% 7% 6% 4% 2% cher -1% -12% -8% Vagt Sikring Låse Alle i branchen CAGR Udvikling for i bruttoresultatet CAGR Udvikling for i primært resultat 10 Chart Title

11 20 0 Soliditet og likviditet Primært resultat pr. ansat i t.kr. (opdelt på størrelse) 0-9 ansatte ansatte 50+ ansatte Soliditeten har været stigende hos de større virksomheder og faldende hos de mindste virksomheder i perio- den 2007/08 til 2009/ Samlet ansatteset vurderes det, ansatte at 50 + ansatte soliditetsgraderne ligger på et fornuftigt niveau. Soliditetsgrad (opdelt på størrelse) 4 38% 36% 34% 32% 3 28% 26% 24% 22% 2 I alt 0-3 ansa ansa ansatte an ansatte an ansatte a ansatte ansatte 50+ ansatte 13 + an Faresignaler for seneste regnskabsår En nærmere analyse viser, at 44% af virksomhederne er solide og har et fornuftigt afkast på den investerede kapital. Hele 17% har dog faretruende regnskabstal ved både at have en soliditet under og et lavt afkast på mindre end. Virksomhederne i dette område bør gøre tiltag til at forbedre indtjeningen eller styrke kapitalberedskabet., Soliditetsgrad Afkast af investeret kapital Afkast af investeret kapital Lavere end Højere end Højere end 32% 44% Soliditet Lavere end 17% 7% Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling 11

12 26-50 ansatte a ansatte 13 + an 17 + ansatte 17 Antal virksomheder 255 Nye: Størrelsesfordelingen af virksomhederne i analysens seneste 5% år 7%, Afkast af investeret kapital 12% 31% Lavere end Højere end Højere end 32% 44% 21% 0-3 ansatte 24% 4-9 ansatte ansatte ansatte 17% af virksomhederne 51 - ansatte svarer til, at 43 af + de ansatte 255 er i farezonen. En analyse af størrelsen af virksomhederne HUSK AT FARVE DE LABELS SOM LIGGER viser, at det fortrinsvis INDE er I de FIGUREN mellemstore HVIDE virksomheder, som har udfordringer med faretruende regnskabstal, idet 31% af de 43 virksomheder er i denne gruppe. Andel af virksomheder i farezonen (afkast af inv. kapital lavere end 10 % og soliditet lavere end 15 %) % % 11% 0-3 ansatte 4-9 ansatte ansatte ansatte 51 - ansatte + ansatte 31% Soliditet 6% Lavere end 17% 7% Andel i farezonennnemsnit Andel af virksomheder i farezonen 0-3 (afkast ansatte af inv. kapital 15,38% 16,9% lavere 4-9 end ansatte og soli- 19,35% 16,9% ditet 10 lavere - 25 ansatte end ) 11,32% 16,9% ansatte 31,25% 16,9% 51 - ansatte 15,38% 16,9% + ansatte 5,88% 16,9% 0-9 ansatte 34,74% 16,9% ansatte 42,57% 16,9% 50 + ansatte 21,27% 16,9% Andel i farezonen Gennemsnit Sikkerhedsbranchen oplyser at ca. 8% af medlemsvirksomhederne er gået konkurs eller lukket i De oplyser desuden at Likviditetsgrad de virksomheder, (opdelt på som virksomhedsstørrelser) er gået konkurs primært ligger 3,00 inden for området Sikring. Der kan naturligvis være mange forklaringer på dette, men der er ingen tvivl om, 2,50 at markedssituationen har haft sin indflydelse på dette tal. Agtpågivenhed i den daglige styring 2,00 af virksomheden skal fortsat være i højsæde, og det er i denne sammenhæng specielt vigtigt, at have fokus på 1,50 virksomhedens likviditet. 1,00 En nærmere analyse af likviditetsgraden viser, at en andel på ca. 24% 0,50 af virksomhederne har en likviditetsgrad under 1 i 2009/10. Hvis likviditetsgraden er under 1, er det en indikator 0,00for, at der er risiko for manglende likviditet på kort sigt og inden for et år. At 24% af virksomhederne er i fare for at mangle likviditet inden for et år, er ikke godt, men er en bedring i forhold til 2008/09, hvor andelen var ca. 29%. 1,75 1, ansatte ansatte 50+ ansatte Gennemsnit Andel af virksomheder med en likviditetsgrad under 1 35% 3 Andel af virksomheder med en likviditetsgrad under 1 1,65 1,60 1,55 1,50 1,45 1,40 25% 2 5% Procent Andel af virksomheder med likviditetsgrad under 1 (%) Gennemsnit 12

13 60 Af nedenstående graf ses det, at forbedringen i den gennemsnitlige likviditetsgrad fra 2008/09 på 1,55 til 2009/10 #DIV/0! på 1,75 ikke kommer fra udviklingen i virksomhedernes debitorer, lagre eller kreditorer. Det ses nemlig, at debitorer og -8% lagre er steget 12 indekspoint tilsammen i perioden, hvilket er finansieret af en tilsvarende stigning i virksomhedernes kreditorer. #DIV/0! Indekseret udvikling i varedebitorer, varelager og varekreditorer % Indekseret udvikling i varedebitorer, varelager og 108 varekreditorer Varedebitorer Varelager Varekreditorer Trods analysens konklusion om bedring af likviditeten skal det fortsat fremhæves, at 17% af virksomhederne i analysen Varedebitorer ligger i farezonen. Varelager Varekreditorer Indekseret udvikling i varedebitorer, varelager og varekreditorer / / /10 Styr på forretningen gennem effektiv drift Kunne du tænke dig en mere effektiv og konkurrencedygtig virksomhed? At være hurtigere, bedre og skarpere end konkurrenterne? At være blandt de virksomheder, der kommer styrket gennem krisen og ikke bukker under, hvis det spirende opsving bliver afløst af en ny recession? Få udarbejdet en holdbar strategi for virksomhedens fremtidige vækst og indarbejd Lean som et værktøj til at få styr på forretningen. Gevinsterne ved et godt strategiarbejde er: At forretningskonceptet bliver finpudset og justeret i forhold til de ændrede markedsvilkår bl.a. som følge af krisen At strategiske tiltag, såsom investeringer, markeds fokus og produkt-/ydelsesudvikling får en klar sammenhæng til, hvor virksomheden ønsker at være i fremtiden dvs. virksomhedens vision At der skabes et grundlag for at sikre en struktu reret styring og vækst af virksomheden At alle medarbejdere kan arbejde mod de samme mål og dermed bidrage til at nå virksomhedens vision Primært resultat pr. ansat i t.kr. Gevinsterne ved Lean er bl.a.: At der frigøres ressourcer til fx mere 2007/08 og mere 2008/09 målrettet 2009/10 salgsarbejde eller forretningsudvikling At antallet af opgaver, der ikke kan påbegyndes eller bliver forsinket pga. manglende tid, materialer, information etc. minimeres 126 At der sikres en smidig, rettidig og fejlfri overlevering imellem de enkelte afdelinger i virksomheden Primært resultat pr. ansat i t.kr. At antallet af fejl minimeres og kvaliteten forbedres, hvormed det sikres, at opgaver leveres til både kunder og kollegaer i rette tid og rette 102 kvalitet. Kontakt Ina Dam, , Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling 13

14 Grundlaget for analysen Analysen er lavet på baggrund af offentliggjorte årsrapporter for virksomhederne i marts Dette betyder, at tallene primært omfatter årsrapporter, som er godkendt i løbet af En række virksomheder offentliggør ikke antal ansatte i deres årsrapport, hvorfor antal ansatte for disse er estimeret på baggrund af tidligere års antal ansatte eller udviklingen i deres gennemsnitlige omkostninger pr. ansat. Analysens indhold bygger på en række forudsætninger og antagelser. Virksomhederne, der udgør analysens population, bliver udvalgt fra analyse til analyse. De bliver udvalgt med følgende forudsætninger: 1. De er aktie- eller anpartsselskaber. 2. De oplyser balance, årets resultat, primært resultat og egen kapital. Alle har oplyst disse regnskabstal for de seneste 3 år uden huller i oplysningerne. Når disse forudsætninger er opfyldt, vil populationen i undersøgelsen løbende afspejle sammensætningen af virksomheder, og støj fra virksomheder, der ikke giver de nødvendige regnskabsoplysninger for alle årene, er frasorteret. Definition af anvendte hoved- og nøgletal Primært resultat Resultat før finansielle poster, skat og ekstraordinære poster, men efter afskrivninger. Afkast af investeret kapital/afkastningsgrad Primært resultat / investeret kapital primo x Egen kapitalforrentning Årets resultat / egen kapital primo x Investeret kapital Balancesum likvider, varekreditorer og hensættelser Soliditetsgrad Egenkapital / samlet balancesum x Likviditetsgrad Omsætningsaktiver / kortfristede gældsforpligtelser Anlægsaktiver Immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver Arbejdskapital Varelager + hovedebifore leverandørgæld Men det betyder også, at nogle nøgletal fra sidste analyse af sikkerhedsbranchen kan se anderledes ud nu grundet en ændret population. Analyse er derfor velegnet som et overbliksbillede af branchesituationen her om nu 14

15 Kontaktpersoner Jesper Schaltz, København Statsautoriseret revisor Tlf Morten Kristiansen, Slagelse Statsautoriseret revisor Tlf Palle H. Jensen, Esbjerg Statsautoriseret revisor Tlf Thomas Strand, København Køb og salg af virksomheder Tlf Ina Dam, Silkeborg Strategi og procesoptimering Tlf Henrik Daugård Nielsen, Aarhus Outsourcing Tlf Den tidligere analyse blev udarbejdet i 2009 og kan downloades fra eller rekvireres ved henvendelse til markedsgruppen Analyse af sikkerhedsbranchen. Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling 15

16 Om Deloitte Deloitte leverer ydelser inden for Revision, Skat, Consulting og Financial Advisory til både offentlige og private kunder i en lang række brancher. Vores globale netværk med medlemsfirmaer i mere end 140 lande sikrer, at vi kan trække på stærke kompetencer foruden en dybtgående lokal indsigt, når vi skal hjælpe vores kunder overalt i verden. Deloittes mere end medarbejdere arbejder målrettet efter at sætte den højeste standard. Deloittes medarbejdere understøttes af en virksomhedskultur, der fremmer integritet og merværdi til kunderne, en forpligtelse over for hinanden og en styrke gennem forskellighed. De arbejder i et miljø præget af konstant udvikling, udfordrende oplevelser og berigende karrieremuligheder. Deloittes medarbejdere arbejder målrettet på at styrke ansvarlighed, opbygge tillid og sikre positiv indflydelse i deres lokalsamfund. Deloitte Touche Tohmatsu Limited Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Analyse af sikkerhedsbranchen.

Analyse af sikkerhedsbranchen. Analyse af sikkerhedsbranchen. Indhold 3 4 5 6 Resumé Om analysens tilblivelse Forretningskoncepter og aktiviteter Nøgletalsanalyse 7 Beskrivelse af branchen i Danmark 8 Indtjening 11 Branchens pengebinding

Læs mere

Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007

Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007 Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007 Indhold Indhold Indledning...3 Resumé...4 Indtjening Udviklingen i det gennemsnitlige resultat pr. ansat...5 Primært resultat pr. ansat 2002-2006...6 Andel

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

ectrl Modtagelse af elektroniske

ectrl Modtagelse af elektroniske ectrl Modtagelse af elektroniske fakturaer. ectrl vejledning 1 ectrl Modtagelse af elektroniske fakturaer Modtagelse af elektroniske fakturaer OBS: Dette dokument opdateres løbende med nye funktioner efterhånden

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

September 2013. Analyse af installationsbranchen.

September 2013. Analyse af installationsbranchen. September 2013 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 6 12 15 21 23 28 30 32 39 40 41 42 Indledning Indtjening Omsætning og overskudsgrad Branchens pengebinding Soliditet Afkast af investeret kapital

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Afvikling af ectrl på Mac

ectrl vejledning ectrl Afvikling af ectrl på Mac ectrl vejledning ectrl Afvikling af ectrl på Mac Afvikling af ectrl på Mac De Flere kunder bruger i dag Mac, og i den forbindelse efterspørges muligheden for at kunne afvikle ectrl fra en Mac. ectrl (Axapta)

Læs mere

Bo Odgaard (Bodgaard@deloitte.dk) 23. september 2008

Bo Odgaard (Bodgaard@deloitte.dk) 23. september 2008 Bo Odgaard (Bodgaard@deloitte.dk) 23. september 2008 1 Definition af en risiko Enhver udvikling, som helt eller delvist vil kunne afholde en virksomhed fra at nå de strategiske målsætninger. Proaktiv Enhver

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder!

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Hvorfor "udvidet gennemgang" i stedet for revi sion? Der er fra mange sider et ønske om en enkel, klar og effektiv erhvervslovgivning,

Læs mere

Summer School III: Regnskabsnøgletal

Summer School III: Regnskabsnøgletal Summer School III: Regnskabsnøgletal Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Regnskabsnøgletal Formål: Analyse af regnskabet og selskabets tilstand Fremme helhedsindtrykket

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

Branchegruppe Installatører og Sikring September 2012. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og Sikring September 2012. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og Sikring September 2012 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 7 13 17 23 25 32 34 36 37 38 Indledning Indtjening Omsætning og overskudsgrad Branchens pengebinding Soliditet

Læs mere

ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring

ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring Indholdsfortegnelse Introduktion til factoring 3 Oprettelse af debitorer 4 Ændring af debitorer 6 Oprettelse af fakturaposter til Midt factoring 7 Genvejstaster

Læs mere

Analyse af leverandører til vindmøllebranchen Markedsnyt 2009

Analyse af leverandører til vindmøllebranchen Markedsnyt 2009 Analyse af leverandører til vindmøllebranchen Markedsnyt 2009 December 2009 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 Forventninger til fremtiden og vores generelle anbefalinger 4 2 Internationale tendenser

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013 Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte Udstationering af medarbejdere Juni 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ydelser og honorar... 4 Deloittes metode ved udstationering... 6 Deloittes-team...

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse Valdemar Nygaard Temaet bliver gennemgået med udgangspunkt i kapitel

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Regnskabsmæssige topics

Regnskabsmæssige topics Regnskabsmæssige topics Børsen den 21. februar 2013 Ved Thomas Hjortkjær Petersen statsautoriseret revisor, partner Agenda for indlæg 1. Udviklingen i branchen 2. Det individuelle solvensbehov 3. Ny regnskabsbekendtgørelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Baggrundsmateriale, maj 2013

Baggrundsmateriale, maj 2013 www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by numbers Analyse af udviklingen i C20 Baggrundsmateriale, Revision. Skat. Rådgivning. Hvad har vi gjort? Regnskabstal for 2010-2012 Analysen er foretaget på baggrund af selskabernes

Læs mere

Økonomisk analyse af Sydvestjyllands største virksomheder. November 2014

Økonomisk analyse af Sydvestjyllands største virksomheder. November 2014 Økonomisk analyse af Sydvestjyllands største virksomheder November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 12 1 18 19 25 26 27 Indledning Kommentar Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Likviditet Soliditetsgrad

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning. 4. december 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning. 4. december 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning 4. december 2013 Status Diskretionær porteføljeforvaltning blev momspligtig pr. 1. juli 2013 Skatterådet har offentliggjort

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

regnskabsanalyse / gartnerier

regnskabsanalyse / gartnerier regnskabsanalyse / gartnerier 2013 PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Regnskabsudviklingen for gartnerier 29. årgang af regnskabsanalyse for gartnerier udviser det største underskud nogensinde.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning Regnskabsanalyse. Konklusion

Indholdsfortegnelse. Indledning Regnskabsanalyse. Konklusion Indholdsfortegnelse Indledning Regnskabsanalyse - Rentabilitetsanalyse - Indtjeningsanalyse - Kapitaltilpasningsanalyse - Likviditetsanalyse o Soliditet o Likviditet Konklusion Indledning Den 3årige regnskabsanalyse

Læs mere

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 December 2011 Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012 v/torben Toft Kristensen Agenda 1. Situationer med værdiansættelse 2. Principper for værdiansættelse 3. Praktisk eksempel 4. Forhold som påvirker

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Stadig ferietid men læs her vigtige informationer. Afgørelser på papir. Nyhedsbrev nr. 34 7. august 2015

Stadig ferietid men læs her vigtige informationer. Afgørelser på papir. Nyhedsbrev nr. 34 7. august 2015 Danmark Deloitte BPS - ectrl 7. august 2015 Stadig ferietid men læs her vigtige informationer Afgørelser på papir For øjeblikket oplever I, at pårørende er begyndt at henvende sig til jer, fordi de får

Læs mere

regnskabsanalyse / gartnerier

regnskabsanalyse / gartnerier 2012 regnskabsanalyse / gartnerier PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Regnskabsudviklingen for gartnerier 28. årgang af regnskabsanalyse for gartnerier udviser det næststørste overskud

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Ejer- og generationsskifte

Ejer- og generationsskifte Ejer- og generationsskifte v/ statsautoriseret revisor Freddi Nielsen Dansk Industri 8. april 2014 Generationsskifte hvor børnene skal videreføre virksomheden Vurder kompetencer: Lederevner Lyst og vilje

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit Oktober 2013 Analyse af hoteller og overnatningsfaciliteter i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

Partnerskabsaftalen: Fokus på kapital regionale data fra DST

Partnerskabsaftalen: Fokus på kapital regionale data fra DST Partnerskabsaftalen: Fokus på kapital regionale data fra DST 30. august 2011 Væksthus Sjælland og Vækstfonden Arbejdsgruppens anbefalinger Dialog med de rette aktører om udbredelse af Vækstkaution og KIG-lån.

Læs mere

Lange svartider? Test af internetforbindelse

Lange svartider? Test af internetforbindelse Lange svartider? Test af internetforbindelse Reaktionstid ved brug af ectrl Når du benytter ectrl, er du afhængig af din internetforbindelse for at kunne kommunikere med ectrl. I den forbindelse er der

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Er driftsbudgettet holdbart til en kommunegaranti?

Er driftsbudgettet holdbart til en kommunegaranti? Er driftsbudgettet holdbart til en kommunegaranti? Lynge Skovgaard KL - Temadag om Biogas Munkebjerg Hotel, 2. marts 2011 Kommunal investering i bioenergi var ulovlig Det var i strid med lovgivningen,

Læs mere

Definitioner på regnskabs- og nøgletal

Definitioner på regnskabs- og nøgletal Definitioner på regnskabs- og nøgletal Februar 2012 Experian and the marks used herein are service marks or registered trademarks of Experian Limited. Other product and company names mentioned herein may

Læs mere

Plejefamilier med særlige opgaver

Plejefamilier med særlige opgaver Plejefamilier med særlige opgaver Erfaringer fra udviklingsprojektet Deloitte Consulting 6. februar 2014 Indhold Kort om udviklingsprojektet Resultater og gode råd: Rekruttering og godkendelse Matchning

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit September 2013 Analyse af bygge- og anlægsbranchen i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

Analyse af tøjbranchen. Andelen af tøjbutikker med underskud er stigende Juli 2012, Peter Kvistgaard Toft

Analyse af tøjbranchen. Andelen af tøjbutikker med underskud er stigende Juli 2012, Peter Kvistgaard Toft Analyse af tøjbranchen Andelen af tøjbutikker med underskud er stigende Juli 2012, Peter Kvistgaard Toft Indledning En gennemgang af de nyeste regnskabstal for beklædningsbranchen viser, at de større selskaber

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Ledelse og økonomisk afmatning Er danske virksomheder velforberedte?

Ledelse og økonomisk afmatning Er danske virksomheder velforberedte? Ledelse og økonomisk afmatning Er danske virksomheder velforberedte? September 2008 Business Restructuring Services Indholdsfortegnelse Page 1 Formål samt kriterier og metode 3 2 Den økonomiske situation

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Oktober 2013. Analyse af 33 udvalgte idrætsefterskolers økonomi 2012.

Oktober 2013. Analyse af 33 udvalgte idrætsefterskolers økonomi 2012. Oktober 2013 Analyse af 33 udvalgte idrætsefterskolers økonomi. Indhold 3 5 1. Forord og resume 2. Økonomisk oversigt 5 2.1. Elevtal 6 2.2. Overskud og overskudsgrader 13 2.3. Skolernes investeringer og

Læs mere

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006.

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006. 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Regnskabsanalyse KAPITEL 11. Afkastningsgrad. Aktivers omsætningshastighed. Overskudsgrad. Dækningsgrad. Omsætning. Samlede aktiver. Faste omk.

Regnskabsanalyse KAPITEL 11. Afkastningsgrad. Aktivers omsætningshastighed. Overskudsgrad. Dækningsgrad. Omsætning. Samlede aktiver. Faste omk. KAPITEL 11 Regnskabsanalyse Afkastningsgrad Overskudsgrad Aktivers omsætningshastighed Dækningsgrad Faste omk. Samlede aktiver mix i salg variable omk. pr. enhed salgs pris pr. enhed indextal anlægsaktiver

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2013

Folkehøjskolernes regnskab 2013 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit December 2013 Analyse af restaurationsbranchen Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen Tlf.: 96 23 54 00 Økonomi styres af den som tager beslutning med virkning for økonomien. - det er ikke ægtefællen! - det er ikke bogholderen! - det er ikke revisoren!

Læs mere

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Venstres Landsorganisation Årsregnskab

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Lønsomhed, vækst og finansiel risiko En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Indhold Forord.... 3 Hovedkonklusioner.... 4 Population og metode.... 8 Indledende observationer vedrørende indtjening

Læs mere

REGNSKABSANALYSE / GARTNERIER

REGNSKABSANALYSE / GARTNERIER REGNSKABSANALYSE / GARTNERIER 2014 PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Regnskabsudviklingen for gartnerier 30. årgang af regnskabsanalyse for gartnerier udviser et overskud og analysen

Læs mere

Sådan kan værdien af virksomheden øges

Sådan kan værdien af virksomheden øges Sådan kan værdien af virksomheden øges Virksomhed der værdiansættes incl. 3 konkrete tiltag der øger værdien Firma navn: Eksempel A/S Adresse: Eksempelvej 18 Postnr., By 1234 Eksempelby CVR nr. 12345678

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK INDHOLD FORORD...2 DATAGRUNDLAG...3 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK...5 DEL 1. HUSLEJEN...7 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET... 24 DEL 3. DE ALMENE

Læs mere

Fritekstfaktura Ny funktionalitet

Fritekstfaktura Ny funktionalitet Fritekstfaktura Ny funktionalitet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. Til forskel fra den almindelige fritekstfaktura har man i den nye fritekstfaktura en række nye muligheder. Generelt kan fritekstfakturaen

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

regnskabsanalyse 2009 / gartnerier

regnskabsanalyse 2009 / gartnerier regnskabsanalyse 2009 / gartnerier PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Regnskabsudviklingen for gartnerier 25. årgang af regnskabsanalyse for gartnerier viser en klar tendens til en vending

Læs mere

Deloitte. Holstebro-Struer Trafikhavn. Revisionsprotokollat til arsrapport 2014. Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte.

Deloitte. Holstebro-Struer Trafikhavn. Revisionsprotokollat til arsrapport 2014. Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte. Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Veerkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte.dk Holstebro-Struer Trafikhavn

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

Foreningen Copenhagen Street Food - Stadeholderforeningen. Fremskrivning ved opstart af foreningen for perioden 1. maj 2014-30.

Foreningen Copenhagen Street Food - Stadeholderforeningen. Fremskrivning ved opstart af foreningen for perioden 1. maj 2014-30. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen Copenhagen Street

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe

ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvad er ectrl? 4 Deloitte og partnere 5 Support 6 Installation af ectrl 8 Oprettelse og administration af brugere 9 Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsnyt 2013

Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsnyt 2013 Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsnyt 2013 Indhold 4 6 13 16 18 20 22 24 26 26 28 Indledning Fokus på intern tilpasning Et servicemarked i vækst Analyse af branchen for rådgivning Analyse

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Eksempel på en fremskrivning

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skat - solcelleanlæg Skattemæssig behandling af investering i solcelleanlæg Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skatteregler 1. Skematisk regel (LL 8 P stk. 2-3): Bundfradrag

Læs mere

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Bogen om nøgletal Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2013 Udgivet af Regnskabsskolen A/S Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk Redaktion:

Læs mere

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Agenda Økonomifunktionen skal understøtte den strategiske økonomistyring som grundlag for effektive kommuner Vi mener, at økonomifunktionen skal

Læs mere

Skat. Kapitalmæssigt generationsskifte For dem hvor børnene ikke skal videreføre virksomheden

Skat. Kapitalmæssigt generationsskifte For dem hvor børnene ikke skal videreføre virksomheden Skat Kapitalmæssigt generationsskifte For dem hvor børnene ikke skal videreføre virksomheden Kapitalmæssigt generationsskifte af selskaber er for dem, hvor: børnene ikke skal videreføre virksomheden. man

Læs mere

Vejledning økonomisk tilsyn

Vejledning økonomisk tilsyn Vejledning økonomisk tilsyn Denne vejledning skal ses som en uddybende gennemgang af en del af de aspekter, som kan indgå i vurderingen af en rejseudbyders økonomi. Hvis I kun har brug for en overordnet

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere