Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling"

Transkript

1 Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling

2 Indledning Deloittes markedsgruppe for Real Estate præsenterer for 2. gang en analyse af den økonomiske udvikling i sikkerhedsbranchen. Formålet med analyse er at give et billede af den samlede sikkerhedsbranches økonomiske udvikling med særlig fokus på indtjening. Analysen omfatter i år 255 virksomheder, hvoraf hovedparten enten er medlemmer hos SikkerhedsBranchen eller Danske Låsesmede Forening. De 255 virksomheder kan opdeles efter størrelse som følger, hvor tallet 85 i kategorien ansatte henviser til antal virksomheder: 50 + ansatte; ansatte; 30 stk. Vagtvirksomheder omfatter virksomheder som udbyder vagtydelser af forskellig art. Låsevirksomheder omfatter primært låsesmede og underleverandører til låsebranchen. Sikringsvirksomheder er en bredere beskrivelse, der omfatter virksomheder som er underleverandører af hardware og software, er rådgivere, virksomheder der servicerer og vedligeholder, installerer eller har brandområdet som fokus. Undervejs i analysen har vi konstateret følgende: Fald i antal anmeldte indbrud i 2010 Begrænset vækst i 2009/10 Et fald i indtjeningen over perioden Stigning i antallet af virksomheder med underskud og stigning i antal konkurser ansatte; ansatte; 85 stk. 0-9 ansatte; 140 stk. Vækst men fald i indtjeningen Væksten ser ud til at fortsætte i branchen, idet bruttoresultaterne er steget med 6% i gennemsnit i perioden 2007/08 til 2009/10. Væksten er primært drevet af en cost benefit betragtning, af om det kan betale sig, at sikre sig. Vi har i Danmark haft et stigende antal indbrud 140 gennem nogle år, men i 2010 er antallet af anmeldte indbrud faldet. 0-9 ansatte; Vi har som noget nyt opdelt branchen i 3 underbrancher, afhængig af de enkelte virksomheders primære fokusområde. De 3 fokusområder er Vagtvirksomheder, Låsevirksomheder og Sikringsvirksomheder. Sikkerhedsbranchen har oplevet vækst, men har ikke kunne omsætte væksten til en øget indtjening. Sikkerhedsbranchens indtjening har været faldende over de seneste 3 år, idet indtjening er reduceret fra 388 mio. kr. i 2007/08 til 327 mio.kr. i 2009/10. Relativt set vurderes dette dog som fornuftigt set i forhold til den generelle afmatning på det danske marked. Underbranchen låsevirksomheder gør det bedst Virksomheder med fokus på låse, er de meste rentable virksomheder ligesom de er bedst til at omsætte en vækst i bruttoresultatet til en vækst i indtjeningen. En af forklaringerne er, at disse virksomheder er bedre til at tilpasse sig ændringerne i markedssituationen, da en større andel af deres indtjening stammer fra salg af materialer, som er en variabel omkostning. 2

3 Stigende andel af virksomheder med underskud Årets analyse viser, at andelene af virksomheder med underskud steg fra 18% i 2007/08 til 28% i 2009/10. Det er primært de mellemstore virksomheder som har realiseret underskud i 2009/10. Kun ca. halvdelen af virksomhederne har haft overskud i hele perioden. I tilknytning hertil skal det bemærkes, at ca. 8% af Sikkerheds- Branchens medlemmer enten er gået konkurs eller lukket i 2010, hvilket blot tydeliggøre at 2010 har været et svært år for branchen som helhed. Fremtiden for sikkerhedsbranchen Analysen tegner således et billede af en branche, som er påvirket af den generelle afmatning i samfundet, ligesom mange andre brancher er. Dog er branchen mindre påvirket end andre brancher. Væksten i branchen forventes at fortsætte. Der er nemlig fortsat plads og behov for en forbedring af indbrudsstatistikkerne, og formentlig også penge at spare for virksomheder og private. Danmarks syn på tryghed har stor betydning for sikkerhedsbranchen, og det er vores vurdering, at danskerne fortsat vil øge efterspørgslen efter tryghed. TrygFonden udgiver hvert år en tryghedsmåling, hvor den seneste er fra Konklusionen i denne er, at danskernes tryghed i hverdagen er faldet. Det konkluderes endvidere, at meget tyder på, at faldet især skyldes, at utrygheden over for kriminalitet er vokset. Samtidig er danskernes tillid til politiet dalet. Den konkrete forventning til, at politiet vil hjælpe, hvis man bliver offer for forskellige forbrydelser, er på flere punkter lav. (Kilde : TrygFonden). Vi forventer at dette vil give en øget efterspørgsel efter produkter i branchen. Der er desuden politisk fokus på tryghed, herunder politiets indsats kontra de offentlige budgetter. Dette forventes ligeledes at kunne få positiv indvirkning på branchen i fremtiden. Og set i lyset af de begyndende tegn på mere positive markedskonjunkturer og fortsat positiv indtjening i branchen, giver analysen således ikke grundlag for at tro, at et større antal virksomheder i sikkerhedsbranchen skulle være i risikozonen for at bukke under i nærmeste fremtid. Vi håber du finder analysen interessant og hører gerne både ris og ros. Du er velkommen til at sende spørgsmål eller kommentarer direkte til mig på God læselyst Jesper Schaltz Samlet set oplevede de 255 virksomheder en vækst på 6% på bruttoresultatet set over en periode på 2 år, men et fald i den samlede indtjening på 8%. Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling 3

4 Udviklingen i den samlede branche Ifølge den hollandske forsker Jan Van Dijk er antallet af indbrud i private hjem faldet over de sidste 10 år i den vestlige verden. Her er Danmark en undtagelse, idet vi faktisk har oplevet en stigning i antal indbrud. Jan Van Dijk fremhæver blandt andet det at danskerne er relativt ubekymret for risikoen for indbrud, samt det forhold at vi generelt er dårligere til at sikre os, som parametre til årsagen i udviklingen (Kilde: Det Kriminalpræventive Råd). I 2010 har branchen dog lykkedes med er, at få indbrudsstatistikken til at vende dramatisk. Der er altså noget der tyder på, at det betaler sig, at sikre sig, idet branchen ligeledes oplever vækst. Antallet af anmeldte indbrud faldt nemlig fra i 2009 til i 2010, hvilket er et fald på ca. 12% Brancheforeningerne og forsikringsselskaberne har hele tiden fokus på kvaliteten af ydelser og produkter i branchen og arbejder løbende målrettet med, at få løftet kvaliteten af leverancerne fra alle i branchen. Dette skal blandt andet være medvirkende til, at fortsætte den faldende trend i indbrud, som startede i Et mindre fald i de gennemsnitlige erstatninger pr. anmeldelse i kroner kan også spores i 2010, efter at disse har været kraftigt stigende i en længere periode. Erstatning pr. anmeldelse i kroner Erhvervsforsikring incl. landbrug Sommerhusforsikring Familieforsikring Erstatning pr. anmeldelse i kroner Erstatning pr. anmeldelse i kroner Erhvervsforsikring incl. landbrug Sommerhusforsikring Familieforsikring Erstatning pr. anmeldelse i kroner Erstatning pr. anmeldelse i kroner Erhvervsforsikring incl. landbrug Sommerhusforsikring Familieforsikring Erstatning pr anmeldelse i kroner

5 Sikkerhedsbranchen har været i vækst gennem en årrække nu. Væksten i 2009/10 har dog været beskeden. Da mange virksomheder ikke oplyser deres omsætning har vi valgt at illustrere væksten på 2 måder, nemlig ved udviklingen i antal ansatte i virksomhederne og ved udviklingen i bruttoresultatet. Som det fremgår af figuren, er 2009/10 indeks 114, når 2007/08 sættes til indeks, svarende til en vækst på Indeks over udviklingen i antal ansatte og 12% over 2 år i antal ansatte. Det tilsvarende tal for bruttoresultat i sikerhedsbranchen bruttoresultatet er 13% i vækst. Indeks ansatte Indeks bruttoresultat Indeks over udvikling i antal ansatte og brutto resultat i sikkerhedsbranchen Indeks over udviklingen i antal ansatte og 2006/ /08 bruttoresultat i sikerhedsbranchen 2008/ /10 Indeks ansatte Indeks bruttoresultat Antalsmæssigt var der ansat i de 255 virksomheder i 2007/08, hvilket var steget til i 2009/ Antal Antal ansatte Antal ansatte for for hele for hele populationen hele populationen Udvikling i antal ansatte ansatte 0-9 ansatte i ansatte de virksomheder ansa ansa ansa / / / / ans ans ans / / / / / / / / /10 005/ / / / / / / / / / / / / ltat ultat Indekseret Indekseret udvikling udvikling i årets i årets i resultat årets resultat fordelt fordelt fordelt på på antal på antal antal ansatte ansatte intervaller intervaller Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling 5

6 Udvikling i Udvikling antal ansatte Udvikling i antal ansatte i antal ansatte - Fordelt på - Fordelt intervaller på - Fordelt intervaller på intervaller Rentabilitet ansatte 0-9 ansatte ansatte ansatte ansatte 51- ansatte ansatte ansatte + ansatte+ ansatte 2007/ / / / / / / / /10 Indeks ansatteindeks ansatte Indeks ansatte Resultat Indeks bruttore Indeks bruttore Indeks bruttore Indtjeningen i sikkerhedsbranchen har trods væksten i antal ansatte og bruttoresultat været faldende i 2009/10 i forhold til tidligere. For virksomhederne i analysen blev indtjeningen reduceret fra 388 mio.kr. i 2007/08 til 327 mio.kr. i 2009/10. Dette svarer til en nedgang på 16% i de realiserede resultater, over en 2-årig periode. Årets resultat Årets summeret resultat Årets for summeret resultat samlet summeret population for samlet for population samlet population Årets resultat summeret for samlet population / / / / / / / / /10 Årsagen til denne nedgang stammer primært fra en stigende konkurrence i branchen om indtjeningen i et hårdt marked. Mulige forklaringer herpå, er blandt andet, at mange virksomheder i branchen fortsat vælger en strategi, der har fokus på volumen og konkurrence på prisen, i stedet for at produkt- og kvalitetsudvikle. B fordelt på DB underbrancher fordelt på DB underbrancher fordelt på underbrancher Primært resultat Primært fordelt resultat Primært på u fordelt resultat på ufordelt på u Det kan med andre ord konstateres, at sikkerhedsbranchen også har været ramt af den generelle % afmatning i 6% Vagt 6% Vagt 93658Vagt CAGR CAGR2009 CAGR t Vagt ring Sikring Danmark, men at branchen fortsat tjener penge 7% og reali-7% overskud % % Låse 4% Låse 90811Låse Sikring 7% Sikring Sikring e Låserer nd Brand #DIV/0! #DIV/0! Brand #DIV/0! Brand Brand 6

7 Antal ansatte for hele populationen Antal ansatte for hele populationen 2005/06 sultat Fordeling af resultat En analyse af resultatets udvikling på virksomhedernes størrelser 2006/07 viser klart, 2007/08 at det er 2008/09 de største virksomheder, 2009/ /08 som 69 har været 92mindst følsom over for 107 afmatning 112 i økonomien. Dette 89 ses ved, at resultatet 113 for de største 113 virksomheder er indeks 96 i 2009/10 i forhold til 2007/08, 2008/ / /06 hvorimod de 2006/07 mindste og mellemstore 2007/ /09 virksomheder 2009/10 er på indeks og 51. Der 92 skal bemærkes, at de 107 mindste 112 esultat virksomheder er ene om 89 at opleve en fremgang 113fra /09 til 2009/10. Indekseret udvikling i årets resultat fordelt på antal ansatte intervaller Indekseret udvikling i årets resultat fordelt på antal 96 ansatte intervaller 0-9 ansatte ansa ans ansatte ansa ans Indekseret udvikling i årets resultat fordelt på antal ansatte, opdelt i intervaller /08 Fordeling af egenkapitalens forrentning /09 45 % / /08 42% / ansatte ansatte 50+ ansatte 2009/ % % Andele 3 af virksomheder med over- og underskud 0 2 Andelen af underskudsgivende 0-9 ansatte virksomheder i analysen ansatte 24% 26% 50+ ansatte er dog steget i 2009/10 til 28%, hvilket et det højeste niveau i en række år, hvor niveauet har ligger på omkring de 2. Det er bemærkelsesværdigt, Sikring at 45% af 2008/09 Vagt 2009/10 < > 2 virksomhederne i analysen har Låse haft underskud et af årene de seneste 3 år. Alle i branchen Antal virksomheder med hhv. overskud og underskud nderbrancher Vagt % Antal virksomheder med Sikring hhv. overskud og underskud CAGR Låse CAGR for bcagr for primært resu % Vagt Alle i branchen Vagt 6% -1% % Sikring Sikring 7% -12% 7 underbrancher % Låse 72% Låse 4% 2% 6 82% 78% #DIV/0! Alle i branchen Alle i branc 6% -8% CAGR CAGR for bcagr for primært resu % Vagt Vagt 6% -1% % Sikring Sikring 7% -12% 55% % Låse Låse 4% 2% #DIV/0! Alle i branchen 28% Alle i branc 6% -8% 18% 22% Overskud alle 3 år Underskud Overskud Finansiel Gearing g mheder med enkapital Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling 7

8 Nye grafer ift. den gamle model: Primært resultat pr. ansat i t.kr. (opdelt på virksomhedsstørrelser) Forrentning af egenkapital 10 Indtjeningen skal vurderes på grundlag af det afkast, der 0 leveres til egenkapitalen. Den lavere indtjening har betydet et fald i den gennemsnitlige egenkapitalforrentning til i 2009/10. De mindste virksomheder har haft en fremgang på 2% i egenkapitalforretningen, hvilket skiller sig ud i forhold til gennemsnittet, som er faldet med 4% fra 18% til. 25% 2 Gennemsnit 0-9 ansatte ansatte 50 + ansatte Forrentning af egenkapital (opdelt på virksomhedsstørrelser) 18% 19% 16% 12% Forrentning af egenkapital (opdelt på virksomhedsstørrelser) 5% 2008/ /10 Gennemsnit 0-9 ansatte ansatte 50+ ansatte Afkast af investeret kapital (opdelt på virksomhedsstørrelser) 12% 12% Der er i øjeblikket 11% pæn aktivitet omkring køb og salg af virksomheder indenfor sikkerhedsbranchen, hvilket vi tror vil fortsætte i det kommende år. 9% Nogle sælgere ønsker at gennemføre et ejer og ledelsesmæssigt generationsskifte, 8% andre kan være påvirket af mulighederne i den udfordren- 8% de markedssituation. 6% Køberne 4% har forskellige motiver til at ville købe op, ønske om at være aktiv i en konsolidering eller sikre geografisk udvidelse, tilkøb af særlige kompetencer, segments glidning og meget mere. 2% Under et giver denne udvikling udfordringer og muligheder både for købere og for sælgere. 2008/ /10 Gennemsnit 0-9 ansatte ansatte 50+ ansatte Sælgernes overvejelser Hvad er værdien af min virksomhed i en handelssituation Kan jeg forøge værdien af min virksomheden gennem salgsforberedelse eller salgsmodning Hvorledes finder jeg den rigitige køber til min virksomhed Skal jeg tale med en eller flere købere samtidig Er den køber der banker på døren den rigtige? Skal jeg sælge nu eller senere Gennemfører køberen handlen Er prisen rigtig Har jeg sikkerhed for købesummen Er virksomheden afhængig af ejerens aktive deltagelse Skal jeg gennemføre en struktureret salgsproces for at finde den rigtige køber og sikre den rigtige pris Ønsker til egen og familiens rolle i virksomheden fremover Kontakt Thomas Strand, , 8

9 Elementer i rentabiliteten Indtjening Branchen har altså oplevet en vækst men et fald i resultatet. grafer Nøgletallet ift. den gamle Primært model: resultat pr. ansat viser, om Nye virksomhederne er gode til at tilpasse en vigtig andel af deres omkostninger i forhold til aktiviteten. Nøgletallet har været faldende over en 3-årig periode, hvor de mindste virksomheder har vist en mindre stigning. Gennemsnittet for branchen i 2009/10 ligger på 43 t.kr. pr. ansat. Primært resultat pr. ansat i t.kr. (opdelt på virksomhedsstørrelser) Primært resultat pr. ansat i t.kr. (opdelt efter størrelse) Gennemsnit 0-9 ansatte ansatte 50 + ansatte Opdeler vi virksomhederne i regioner i Danmark, ses det, at region Hovedstaden og Sjælland er de eneste regioner, der har en indtjening over Forrentning af egenkapital (opdelt på virksomhedsstørrelser) gennemsnittet. Primært 25% resultat pr. ansat for seneste regnskabsår i t.kr. (opdelt på regioner) % 49 19% 51 16% 12% Primært resultat pr. ansat for seneste regnskabsår i t.kr. (opdelt på regioner) 30 5% / /10 Gennemsnit 0-9 ansatte ansatte 50+ ansatte Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Afkast af investeret kapital (opdelt på virksomhedsstørrelser) 12% 8% 6% 4% 11% 12% 9% 8% 2% Afkast af investeret kapital for seneste regnskabsår (opdelt på regioner) 2008/ /10 12% 11% Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling 9

10 #DIV/0! % Varedebitorer Varelager Varekreditorer Indekseret udvikling i varedebitorer, varelager og varekreditorer En opdeling af de primære resultater i underbranchen viser, at alle underbrancher har oplevet et fald over de seneste 3 år, men at låsevirksomhederne har oplevet en lille stigning i 2009/10. Forklaringen på, at vagtvirksomhederne ligger lavt på indtjening pr. ansat, skyldes naturligvis, at Varedebitorer branchen har flere ansatte Varelager i forhold til de øvrige underbrancher, som også tjener en del af deres penge på salg af materialer til kunderne. Denne 101 sammenligning viser 2008nemlig, at hele branchen har oplevet en gennemsnitlig 2009 vækst på 6% pr. år over 2 år fra 2007/08 til 2009/10 på bruttoresultatet men en tilbagegang på 8% på det primære resultat. En nedbrydning af denne udvikling viser, at låsevirksomhederne har Varekreditorer været bedst til at konvertere en fremgang i bruttoresultatet på 4%, til en fremgang i det primære resultat på 2%. Sikringsvirksomhederne har derimod været de dårligste til, at konvertere en fremgang i bruttoresultatet på Interessant er det når vi sammenholder udviklingen i de 7%, da fremgangen faktisk er blevet til en tilbagegang enkelte brancher med udviklingen Primært i resultat deres bruttoresultat. pr. ansat i t.kr. på 12% i det primære resultat Primært resultat pr. ansat i t.kr. (opdelt på regioner) En del af forklaringen herpå er, at sikringsvirksomhederne er dårligere til at tilpasse medarbejderstaben i forhold til aktiviteten og indtjeningen på produkterne, samt at 60 de er mindre dygtige til, at få et fornuftigt dækningsbidrag på solgte timer CAGR 31 (2007/08-09/10) for bruttoresultatet og primært 27 resultat fordelt på underbrancher 2-2 Vagt Primært resultat Sikring pr. ansat i t.kr. Låse Gennemsnitlig ændring i procent pr. år over perioden Vagt Sikring 2007/08-09/10, Låse for bruttoresultatet og primært resultat fordelt på underbran- 6% 7% 6% 4% 2% cher -1% -12% -8% Vagt Sikring Låse Alle i branchen CAGR Udvikling for i bruttoresultatet CAGR Udvikling for i primært resultat 10 Chart Title

11 20 0 Soliditet og likviditet Primært resultat pr. ansat i t.kr. (opdelt på størrelse) 0-9 ansatte ansatte 50+ ansatte Soliditeten har været stigende hos de større virksomheder og faldende hos de mindste virksomheder i perio- den 2007/08 til 2009/ Samlet ansatteset vurderes det, ansatte at 50 + ansatte soliditetsgraderne ligger på et fornuftigt niveau. Soliditetsgrad (opdelt på størrelse) 4 38% 36% 34% 32% 3 28% 26% 24% 22% 2 I alt 0-3 ansa ansa ansatte an ansatte an ansatte a ansatte ansatte 50+ ansatte 13 + an Faresignaler for seneste regnskabsår En nærmere analyse viser, at 44% af virksomhederne er solide og har et fornuftigt afkast på den investerede kapital. Hele 17% har dog faretruende regnskabstal ved både at have en soliditet under og et lavt afkast på mindre end. Virksomhederne i dette område bør gøre tiltag til at forbedre indtjeningen eller styrke kapitalberedskabet., Soliditetsgrad Afkast af investeret kapital Afkast af investeret kapital Lavere end Højere end Højere end 32% 44% Soliditet Lavere end 17% 7% Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling 11

12 26-50 ansatte a ansatte 13 + an 17 + ansatte 17 Antal virksomheder 255 Nye: Størrelsesfordelingen af virksomhederne i analysens seneste 5% år 7%, Afkast af investeret kapital 12% 31% Lavere end Højere end Højere end 32% 44% 21% 0-3 ansatte 24% 4-9 ansatte ansatte ansatte 17% af virksomhederne 51 - ansatte svarer til, at 43 af + de ansatte 255 er i farezonen. En analyse af størrelsen af virksomhederne HUSK AT FARVE DE LABELS SOM LIGGER viser, at det fortrinsvis INDE er I de FIGUREN mellemstore HVIDE virksomheder, som har udfordringer med faretruende regnskabstal, idet 31% af de 43 virksomheder er i denne gruppe. Andel af virksomheder i farezonen (afkast af inv. kapital lavere end 10 % og soliditet lavere end 15 %) % % 11% 0-3 ansatte 4-9 ansatte ansatte ansatte 51 - ansatte + ansatte 31% Soliditet 6% Lavere end 17% 7% Andel i farezonennnemsnit Andel af virksomheder i farezonen 0-3 (afkast ansatte af inv. kapital 15,38% 16,9% lavere 4-9 end ansatte og soli- 19,35% 16,9% ditet 10 lavere - 25 ansatte end ) 11,32% 16,9% ansatte 31,25% 16,9% 51 - ansatte 15,38% 16,9% + ansatte 5,88% 16,9% 0-9 ansatte 34,74% 16,9% ansatte 42,57% 16,9% 50 + ansatte 21,27% 16,9% Andel i farezonen Gennemsnit Sikkerhedsbranchen oplyser at ca. 8% af medlemsvirksomhederne er gået konkurs eller lukket i De oplyser desuden at Likviditetsgrad de virksomheder, (opdelt på som virksomhedsstørrelser) er gået konkurs primært ligger 3,00 inden for området Sikring. Der kan naturligvis være mange forklaringer på dette, men der er ingen tvivl om, 2,50 at markedssituationen har haft sin indflydelse på dette tal. Agtpågivenhed i den daglige styring 2,00 af virksomheden skal fortsat være i højsæde, og det er i denne sammenhæng specielt vigtigt, at have fokus på 1,50 virksomhedens likviditet. 1,00 En nærmere analyse af likviditetsgraden viser, at en andel på ca. 24% 0,50 af virksomhederne har en likviditetsgrad under 1 i 2009/10. Hvis likviditetsgraden er under 1, er det en indikator 0,00for, at der er risiko for manglende likviditet på kort sigt og inden for et år. At 24% af virksomhederne er i fare for at mangle likviditet inden for et år, er ikke godt, men er en bedring i forhold til 2008/09, hvor andelen var ca. 29%. 1,75 1, ansatte ansatte 50+ ansatte Gennemsnit Andel af virksomheder med en likviditetsgrad under 1 35% 3 Andel af virksomheder med en likviditetsgrad under 1 1,65 1,60 1,55 1,50 1,45 1,40 25% 2 5% Procent Andel af virksomheder med likviditetsgrad under 1 (%) Gennemsnit 12

13 60 Af nedenstående graf ses det, at forbedringen i den gennemsnitlige likviditetsgrad fra 2008/09 på 1,55 til 2009/10 #DIV/0! på 1,75 ikke kommer fra udviklingen i virksomhedernes debitorer, lagre eller kreditorer. Det ses nemlig, at debitorer og -8% lagre er steget 12 indekspoint tilsammen i perioden, hvilket er finansieret af en tilsvarende stigning i virksomhedernes kreditorer. #DIV/0! Indekseret udvikling i varedebitorer, varelager og varekreditorer % Indekseret udvikling i varedebitorer, varelager og 108 varekreditorer Varedebitorer Varelager Varekreditorer Trods analysens konklusion om bedring af likviditeten skal det fortsat fremhæves, at 17% af virksomhederne i analysen Varedebitorer ligger i farezonen. Varelager Varekreditorer Indekseret udvikling i varedebitorer, varelager og varekreditorer / / /10 Styr på forretningen gennem effektiv drift Kunne du tænke dig en mere effektiv og konkurrencedygtig virksomhed? At være hurtigere, bedre og skarpere end konkurrenterne? At være blandt de virksomheder, der kommer styrket gennem krisen og ikke bukker under, hvis det spirende opsving bliver afløst af en ny recession? Få udarbejdet en holdbar strategi for virksomhedens fremtidige vækst og indarbejd Lean som et værktøj til at få styr på forretningen. Gevinsterne ved et godt strategiarbejde er: At forretningskonceptet bliver finpudset og justeret i forhold til de ændrede markedsvilkår bl.a. som følge af krisen At strategiske tiltag, såsom investeringer, markeds fokus og produkt-/ydelsesudvikling får en klar sammenhæng til, hvor virksomheden ønsker at være i fremtiden dvs. virksomhedens vision At der skabes et grundlag for at sikre en struktu reret styring og vækst af virksomheden At alle medarbejdere kan arbejde mod de samme mål og dermed bidrage til at nå virksomhedens vision Primært resultat pr. ansat i t.kr. Gevinsterne ved Lean er bl.a.: At der frigøres ressourcer til fx mere 2007/08 og mere 2008/09 målrettet 2009/10 salgsarbejde eller forretningsudvikling At antallet af opgaver, der ikke kan påbegyndes eller bliver forsinket pga. manglende tid, materialer, information etc. minimeres 126 At der sikres en smidig, rettidig og fejlfri overlevering imellem de enkelte afdelinger i virksomheden Primært resultat pr. ansat i t.kr. At antallet af fejl minimeres og kvaliteten forbedres, hvormed det sikres, at opgaver leveres til både kunder og kollegaer i rette tid og rette 102 kvalitet. Kontakt Ina Dam, , Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling 13

14 Grundlaget for analysen Analysen er lavet på baggrund af offentliggjorte årsrapporter for virksomhederne i marts Dette betyder, at tallene primært omfatter årsrapporter, som er godkendt i løbet af En række virksomheder offentliggør ikke antal ansatte i deres årsrapport, hvorfor antal ansatte for disse er estimeret på baggrund af tidligere års antal ansatte eller udviklingen i deres gennemsnitlige omkostninger pr. ansat. Analysens indhold bygger på en række forudsætninger og antagelser. Virksomhederne, der udgør analysens population, bliver udvalgt fra analyse til analyse. De bliver udvalgt med følgende forudsætninger: 1. De er aktie- eller anpartsselskaber. 2. De oplyser balance, årets resultat, primært resultat og egen kapital. Alle har oplyst disse regnskabstal for de seneste 3 år uden huller i oplysningerne. Når disse forudsætninger er opfyldt, vil populationen i undersøgelsen løbende afspejle sammensætningen af virksomheder, og støj fra virksomheder, der ikke giver de nødvendige regnskabsoplysninger for alle årene, er frasorteret. Definition af anvendte hoved- og nøgletal Primært resultat Resultat før finansielle poster, skat og ekstraordinære poster, men efter afskrivninger. Afkast af investeret kapital/afkastningsgrad Primært resultat / investeret kapital primo x Egen kapitalforrentning Årets resultat / egen kapital primo x Investeret kapital Balancesum likvider, varekreditorer og hensættelser Soliditetsgrad Egenkapital / samlet balancesum x Likviditetsgrad Omsætningsaktiver / kortfristede gældsforpligtelser Anlægsaktiver Immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver Arbejdskapital Varelager + hovedebifore leverandørgæld Men det betyder også, at nogle nøgletal fra sidste analyse af sikkerhedsbranchen kan se anderledes ud nu grundet en ændret population. Analyse er derfor velegnet som et overbliksbillede af branchesituationen her om nu 14

15 Kontaktpersoner Jesper Schaltz, København Statsautoriseret revisor Tlf Morten Kristiansen, Slagelse Statsautoriseret revisor Tlf Palle H. Jensen, Esbjerg Statsautoriseret revisor Tlf Thomas Strand, København Køb og salg af virksomheder Tlf Ina Dam, Silkeborg Strategi og procesoptimering Tlf Henrik Daugård Nielsen, Aarhus Outsourcing Tlf Den tidligere analyse blev udarbejdet i 2009 og kan downloades fra eller rekvireres ved henvendelse til markedsgruppen Analyse af sikkerhedsbranchen. Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling 15

16 Om Deloitte Deloitte leverer ydelser inden for Revision, Skat, Consulting og Financial Advisory til både offentlige og private kunder i en lang række brancher. Vores globale netværk med medlemsfirmaer i mere end 140 lande sikrer, at vi kan trække på stærke kompetencer foruden en dybtgående lokal indsigt, når vi skal hjælpe vores kunder overalt i verden. Deloittes mere end medarbejdere arbejder målrettet efter at sætte den højeste standard. Deloittes medarbejdere understøttes af en virksomhedskultur, der fremmer integritet og merværdi til kunderne, en forpligtelse over for hinanden og en styrke gennem forskellighed. De arbejder i et miljø præget af konstant udvikling, udfordrende oplevelser og berigende karrieremuligheder. Deloittes medarbejdere arbejder målrettet på at styrke ansvarlighed, opbygge tillid og sikre positiv indflydelse i deres lokalsamfund. Deloitte Touche Tohmatsu Limited Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Analyse af sikkerhedsbranchen.

Analyse af sikkerhedsbranchen. Analyse af sikkerhedsbranchen. Indhold 3 4 5 6 Resumé Om analysens tilblivelse Forretningskoncepter og aktiviteter Nøgletalsanalyse 7 Beskrivelse af branchen i Danmark 8 Indtjening 11 Branchens pengebinding

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013

Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013 Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013 Indhold 3 4 Forord Analyse af leverandører til vindindustrien 5 Positiv historisk udvikling 6 Indtjeningsevnen er stærkt svingende på tværs

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

Oktober 2012. Byggebranchen Markedsnyt 2012

Oktober 2012. Byggebranchen Markedsnyt 2012 Oktober 212 Byggebranchen Markedsnyt 212 Indhold 4 5 6 7 7 8 9 1 11 12 13 15 18 18 2 23 25 27 29 31 33 34 1. Indledning 2. Branchegruppe Entreprenører 3. Opsummering 4. Branchens vilkår 4.1 Offentligt

Læs mere

DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014

DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE DANSK MODE 1 PILEN PEGER DEN RIGTIGE VEJ Mode- og tekstilbranchen er blandt landets vigtigste eksporterhverv. Men kan branchen tjene penge? Og har den overhovedet lært af de hårde tider, som

Læs mere

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen.

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen. Afsluttende projekt HD 1. del Forfattere: Daniel Zacher (DS86175) Rasmus Laursen (RL86188) Vejleder: Christoffer Kristensen Afsluttende projekt Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter,

Læs mere

BRANCHEANALYSE. it-branchen

BRANCHEANALYSE. it-branchen BRANCHEANALYSE it-branchen Brancheanalyse - It-branchen 3 indhold Kapitel 1 - Indledning... 5 Kapitel 2 - Det generelle billede af it-branchen... 9 Kapitel 3 - It-virksomheder, der udelukkende sælger

Læs mere

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Lønsomhed, vækst og finansiel risiko En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Indhold Forord.... 3 Hovedkonklusioner.... 4 Population og metode.... 8 Indledende observationer vedrørende indtjening

Læs mere

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE I Brancheanalysen Håndværkere tegner vi et detaljeret billede af de danske håndværkeres aktuelle udfordringer. Brancheanalysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative data

Læs mere

Pasta og Ajax rimer på profit og afkast

Pasta og Ajax rimer på profit og afkast A N A L Y S E A F F A C I L I T Y -, R E N G Ø R I N G S- O G K A N T I N E V I R K S O M H E D E R S K R E V E T A F : D A N I E L B R Ø D S G A A R D Pasta og Ajax rimer på profit og afkast BERLINGSKE

Læs mere

Økonomisk analyse af Sydvestjyllands største virksomheder. November 2014

Økonomisk analyse af Sydvestjyllands største virksomheder. November 2014 Økonomisk analyse af Sydvestjyllands største virksomheder November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 12 1 18 19 25 26 27 Indledning Kommentar Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Likviditet Soliditetsgrad

Læs mere

www.rescueplan.com Eksamensprojekt - Afsluttende afgangsprojekt for HD 1.del Samlet antal tegn med mellemrum: 105.842 Svarende til 44,10 sider

www.rescueplan.com Eksamensprojekt - Afsluttende afgangsprojekt for HD 1.del Samlet antal tegn med mellemrum: 105.842 Svarende til 44,10 sider www.rescueplan.com Eksamensprojekt - Afsluttende afgangsprojekt for HD 1.del Samlet antal tegn med mellemrum: 105.842 Svarende til 44,10 sider HD-studiets 1. del Aalborg Universitet, 28. maj 2014 Vejleder:

Læs mere

Afgangsprojekt HD 1. DEL. Grøn Energi

Afgangsprojekt HD 1. DEL. Grøn Energi Afgangsprojekt HD 1. DEL Grøn Energi Strategisk analyse af Vestas Vejleder: Poul Bjerregaard Hold B1 Gruppe P02: Karsten Klit Niklas R. Filipsen Mikkel P. Andersen Forår 2013 Titel: Semester: Grøn Energi

Læs mere

BRANCHEANALYSE. Detail

BRANCHEANALYSE. Detail BRANCHEANALYSE Detail indhold Kapitel 1 - Indledning.... 5 Kapitel 2 - Det generelle billede af detailbranchen... 9 Kapitel 3 - Beklædning og andre forbrugsvarer.... 15 Kapitel 4 - Hvordan kan resultatet

Læs mere

Kina er klar til dansk modetøj Din butik skal holde åbent 24-7-365

Kina er klar til dansk modetøj Din butik skal holde åbent 24-7-365 Kina er klar til dansk modetøj Din butik skal holde åbent 24-7-365 9 22 26 30 Gennemsigtighed er det nye sort En række virksomheder er blandt de første til at imødegå en ny forbrugertrend Indien kan blive

Læs mere

Afgangsprojekt Vestas Wind System

Afgangsprojekt Vestas Wind System Vejen ud af krisen Afgangsprojekt Vestas Wind System HD-studiets 1. del AAU, maj 2015 Mads Bjørn, Anders Agerbo og Mikkel Lund 27-05-2015 Indholdsfortegnelse Problemstilling:... 2 Problemformulering...

Læs mere

Discount i spidsen for dansk dagligvarehandel

Discount i spidsen for dansk dagligvarehandel A N A L Y S E A F B R A N C H E N F O R D A G L I G V A R E H A N D E L S K R E V E T A F : A N D E R S B A K Discount i spidsen for dansk dagligvarehandel Indsæt billede her! Husk at 1) justere ift. oprindelig

Læs mere

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden SALGSMODNING Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden Ved Partner i Advizer Søren Nørbjerg og Professor ved CBS Thomas Plenborg 485_Salgsmodning.indd 1 01-05-2009 14:02:06 Salgsmodning

Læs mere

Ejer- og generationsskifte af virksomhed.

Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Udgivet af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Weidekampsgade 6 2300 København S Tlf.: +45 36 10 20 30 Fax:

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2010/11 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

Hvor er nøglen til elbil salget?

Hvor er nøglen til elbil salget? Afgangsprojekt udarbejdet af Udarbejdet på: HD-studiets 1. del AAU, maj 2013 Vejleder: Lektor Poul Bjerregaard Indholdsfortegnelse 1 Indledning - Tina... 4 2 Problemstilling - fælles... 5 2.1 Problemformulering...

Læs mere

En strategisk analyse og værdiansættelse af Carlsberg A/S

En strategisk analyse og værdiansættelse af Carlsberg A/S University College Norjylland 2013 Maria Do 4. Fia0213 En strategisk analyse og værdiansættelse af Carlsberg A/S Afsluttende eksamensprojekt Vejleder : Rene Østergaard Thomsen Afleveret : 29. maj 2013

Læs mere

Aktiv ledelse i en krisetid

Aktiv ledelse i en krisetid Aktiv ledelse i en krisetid Udgiver: PricewaterhouseCoopers Redaktion og ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Redaktion: Jesper Bo Winther (ansv.), Kristian B. Lassen, Henrik Axelsen, Bent Jørgensen

Læs mere

HÅNDBOG. Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering

HÅNDBOG. Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering HÅNDBOG Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering En håndbog udgivet af AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL 2 Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering Forord Inspiration i en svær tid

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010 Pressemøde Årsregnskab for 2009 4. februar 2010 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Pressemøde Velkommen til præsentationen af Danske

Læs mere

En østjysk fusion. HD FR Specialeafhandling Aalborg Universitet Rapport udarbejdet af Anita Wang Hansen Vejleder Christian Farø April 2013

En østjysk fusion. HD FR Specialeafhandling Aalborg Universitet Rapport udarbejdet af Anita Wang Hansen Vejleder Christian Farø April 2013 En østjysk fusion - En tænkt situation HD FR Specialeafhandling Aalborg Universitet Rapport udarbejdet af Anita Wang Hansen Vejleder Christian Farø April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og problemformulering

Læs mere