Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013"

Transkript

1 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013

2 Indhold Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner og tidligere analyser

3 Indledning Deloittes Branchegruppe Transport præsenterer for 10. år i træk en analyse af den økonomiske udvikling i speditionsbranchen. Formålet med analysen er at give et billede af den samlede speditionsbranches økonomiske udvikling med særligt fokus på speditionsvirksomhedernes evne til at skabe indtjening og likviditet. Analysen omfatter i år 92 virksomheder, som alle er kendetegnet ved, at de ikke selv ejer transportmidlerne, men alene står for at formidle og håndtere transporterne. De 92 virksomheder omfatter både speditører inden for luftfragt, søfragt og biltransporter. Analysen omfatter derimod ikke vognmandsvirksomheder, rederier eller lignende. Spredning i indtjening øget Branchens indtjening var i 2012/13 stort set uændret i forhold til 2011/12. Det samlede overskud for virksomhederne i analysen udgjorde 254 mio.kr. mod 258 mio. kr. 2011/12. Det er på den baggrund derfor bemærkelsesværdigt, at andelen af virksomheder, der realiserede underskud, blev øget markant fra 17% i 2011/12 til 25% i 2012/13, hvilket var det højeste niveau i de seneste 5 år, når der bortses fra det meget negative år 2009/10, hvor finanskrisen for alvor satte sit præg på virksomhedernes indtjening. Størst andel af virksomheder med underskud fandtes i gruppen med de største virksomheder. I denne gruppe realiserede 35% underskud i 2012/13. De mindste virksomheder har i lighed med de tidligere år fortsat vanskeligt ved at skabe overskud fra driften, og af de mindste virksomheder var underskudsgivende i 2012/13. De næstmindste virksomheder har øget indtjeningen markant, og har i 2012/13 realiseret en egenkapitalforrentning på hele 39% samtidig med, at disse virksomheder har den højeste soliditet og likviditetsgrad. Effektivitet under pres Den samlede omsætning har de seneste 3 år været støt stigende, men omsætningen pr. medarbejder har til gengæld været faldende i samme periode. I 2010/11 udgjorde omsætningen pr. medarbejder således ca. 3,9 mio.kr. mens den i 2012/13 var reduceret til ca. 3,7 mio. kr. Lønfaktor (målt som dækningsbidrag i forhold til personaleomkostninger) blev som følge heraf reduceret fra 1,76 i 2010/11 til 1,62 i 2012/13, og indtjeningsbidrag pr. medarbejder blev derfor reduceret fra 93 t.kr. til 72 t.kr. pr. medarbejder. Udviklingen kan formentlig henføres til en kombination af reducerede godsmængder pr. medarbejder til uændrede priser og det forhold, at konkurrencesituationen har medført et øget prispres, der har resulteret i lavere omsætning på godsmængde. Udviklingen i indtjeningen tyder på, at det primært var de største virksomheder, der havde de største udfordringer i relation til effektivitet og produktivitet i 2012/13. De største virksomheder blev i særlig grad påvirket heraf og overskudsgraden blev derfor i 2012/13 reduceret til 1%, hvilket i historisk perspektiv er betydeligt lavere end de mål, der tidligere var gængse i branchen. Likviditet På trods af den realiserede indtjening i 2012/13, forblev branchens likviditet stort set uforandret i forhold til 2011/12. Forholdet mellem debitorer og kreditorer har fortsat en væsentlig effekt på likviditeten. I 2012/13 blev tilgodehavender fra salg øget med 9% mens kreditorer kun blev øget med 6%. Det medførte, at forholdet blev øget fra 1,25 i 2011/12 til 1,29 i 2012/13. Netto pengebindingen i debitorer/kreditorer blev som følge heraf øget med 150 mio.kr., hvilket var den primære årsag til at branchens likviditet ikke blev forbedret i 2012/13. Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/2013 3

4 Udsigterne for de kommende år Efter nogle år med usikkerhed, der fulgte i kølvandet på finanskrisen, er der på nuværende tidspunkt svage tegn på en forbedring i økonomien, og flere parter udtrykker nu positive forventninger til fremtiden. Flere brancher og sektorer forventer således øget aktivitet i de kommende år. Speditionsbranchen er meget konjunkturfølsom, og en øget økonomisk aktivitet må forventes at få en direkte afsmittende effekt på branchen. I forbindelse med de ændrede konjunkturer fra efteråret 2008 har mange virksomheder særligt produktionsvirksomheder ændret strategi med hensyn til lagerbeholdninger. Tilpasningerne der fulgte efter finanskrisen medførte, at varebeholdninger blev reduceret til et minimum af hensyn til likviditeten. Fokus har til gengæld været på forbedret planlægning og logistik. Dette forhold kan medføre, at kravene til og behovet for speditionsvirksomhedernes ydelser i dag er relativt større end før finanskrisen. Branchen bør fortsat have fokus på netto pengebindingen i debitorer/kreditorer da selv en beskeden procentmæssig ændring har en betydelig likviditetspåvirkning. En øget økonomisk aktivitet kan medføre yderligere pres på netto-pengebindingen. Selskabernes økonomiske tilstand er overordnet god både målt på likviditet og soliditet. Der er tegn på, at konkurrencen i branchen er relativt hård, men samlet set vurderes der, at være gode muligheder for en positiv udvikling i den nærmeste fremtid. Anders Kreiner Peder R. Pedersen 4

5 Rentabilitet Resultat Indtjeningen i speditionsbranchen var i 2012/13 uændret i forhold til 2011/12. Set over de seneste 5 år tyder udviklingen på en faldende indtjening. Dette skal dog vurderes i lyset af, at indtjeningen i 2008/09 formentlig var branchens højeste nogensinde. I 2010/11 var indtjeningen tilbage på et relativt højt niveau men branchen har ikke kunnet holde dette niveau. Historisk set var indtjeningsniveauet i 2012/13 på et fornuftigt niveau. Realiserede resultater mio. kr Forrentning af egenkapital Forrentningen af egenkapitalen er udtryk for hvor stort afkast, der leveres til egenkapitalen. I perioden med højkonjunktur har speditionsvirksomhederne øget egenka- pitalandelen uden, at det har medført øget overskud. Konsekvensen heraf var, at egenkapitalforrentningen i 2012/13 blev reduceret til 11%. I forhold til tidligere år bortset fra 2009/10 var der tale om et beskedent niveau. Udvikling i egenkapitalforrentning 25% 20% 15% 5% 0% 27% 18% 12% 11% 1% Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/2013 5

6 Fordeling af resultat Den stort set uændrede indtjening i branchen i 2012/13 i forhold til 2011/12 var gældende for både de mindste og de største virksomheder. De næstmindste realiserede dog en relativt stor stigning i resultatet, mens de næststørste realiserede en tilsvarende reduktion. Udvikling i årets resultat pr. kvartil mio.kr kvartil (mindste kvartil (næstmindste 3. kvartil (næststørste 4. kvartil (største 2011/ /13 Den relativt beskedne forrentning af egenkapitalen var en konsekvens af egenkapitalforrentningen i de mindste og i de største virksomheder. For de mindste virksomheder blev egenkapitalforrentningen pga. den beskedne indtjening i den gruppe af virksomheder. For de største virksomheder blev egenkapitalforrentningen 8%, hvilket primært kan henføres til en høj soliditet. De næstmindste virksomheder har på baggrund af en pæn stigning i indtjeningen øget egenkapitalforrentningen til et meget højt niveau på hele 39%. Egenkapitalforrentningen fordelt på kvartiler 45% 40% 35% 25% 20% 15% 5% 0% 1. kvartil (mindste 39% 2. kvartil (næstmindste 23% 3. kvartil (næststørste 8% 4. kvartil (største Egenkapitalforretning Gennemsnit 6

7 Andel med overskud/underskud Andelen af underskudsgivende speditionsvirksomheder blev i 2012/13 øget til 25%, hvilket i forhold til tidligere år var et relativt højt niveau. Set i forhold til det stabile niveau for indtjeningen i branchen, er det både en overraskende og bekymrende udvikling. Andelen af virksomheder, der har realiseret overskud i alle de seneste 5 år var derimod på samme niveau som i tidligere år. Andel med overskud/ underskud 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 20% 0% 82% 68% 82% 83% 75% 49% 18% 32% 18% 17% 25% Overskud alle årene Overskud Underskud Fordeling af underskud efter størrelse Analyse af underskud fordelt på virksomhederne efter størrelse viser, at det stadig var de mindste og de største virksomheder, der realiserede højst andel af virksomhe- der med underskud. Andelen af virksomheder med underskud var for de største virksomheder øget til hele 35% i 2012/13. Fordeling af underskud efter størrelse 40% 35% 25% 20% 15% 35% 5% 17% 17% 0% 1. kvartil (mindste 2. kvartil (næstmindste 3. kvartil (næststørste 4. kvartil (største Andel med underskud Gennemsnit Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/2013 7

8 Elementer i rentabiliteten Omsætning 1 og bruttoresultat Udvikling i omsætning og bruttoresultat har gennem de seneste 3 år været beskeden. I 2012/13 udgør både om- sætning og bruttoresultat ca. indeks 110 i forhold til 2008/09. Udviklingen i omsætning Indeks Nettoomsætning Bruttoresultat Bruttoavanceprocenten har i perioden der lå forud for de seneste 5 år vist en faldende tendens. Den udvikling er ændret. Bruttoavanceprocenten har de seneste 5 år bortset fra 2009/10 - ligget meget stabilt. Bruttoavanceprocenter 19% 18% 17% 16% 15% 18% 14% 15% 15% 15% 15% 13% 1 Bemærk, at af de 92 virksomheder oplyste kun 18 af virksomhederne den fakturerede omsætning som nettoomsætning. Derfor er udviklingen i omsætning, bruttoavanceprocent, overskudsgrad og lønfaktor alene baseret på oplysninger om disse virksomheders omsætning og bruttoavanceprocent i perioden. 8

9 Personaleomkostninger og indtjening pr. medarbejder Bruttoresultat pr. medarbejder er reduceret med 12 t.kr., hvilket svarer til ca. 3%. Bruttoresultat pr. medarbejder t.kr Overskudsgrad Overskudsgraden har vist en faldende tendens over de seneste 5 år og var i 2012/13 reduceret til 1%. Overskudsgrad 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 2,1% 1,5% 1,1% 1,0% 0,0% 0,2% Omsætning pr. medarbejder Omsætning pr. medarbejder har været faldende over de seneste år. Omsætning pr. medarbejder t.kr Omsætning pr. medarbejder Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/2013 9

10 Indtjening pr. medarbejder Indtjening pr. medarbejder blev i 2012/13 reduceret med 8 t.kr., svarende til. De gennemsnitlige personaleomkostninger blev reduceret med ca. 1,3%. Indtjening pr. medarbejder t.kr Personaleomkostninger pr. medarbejder Indtjeningsbidrag pr. medarbejder Udvikling i lønfaktor Lønfaktor beregnet som forholdet mellem dækningsbidrag og personaleomkostninger har været faldende over de seneste år. Udvikling i lønfaktor 1,80 1,75 1,70 1,65 1,60 1,55 1,50 1,45 1,40 1,76 1,69 1,64 1,62 1,55 10

11 Soliditet Udvikling i soliditetsgrad Soliditetsgraden har de seneste 5 år ligget nogenlunde konstant på et niveau omkring. Speditionsbranchen er således relativt velkonsolideret. Udvikling i soliditetsgrad 29% 28% 27% 26% 25% 24% 23% 22% 21% 20% 19% 18% 17% 16% 15% 28% 28% 29% Soliditet fordelt på kvartiler De næstmindste og de største virksomheder har højest soliditetsgrad. Soliditet efter størrelse 40% 35% 25% 20% 15% 5% 0% 24% 1. kvartil (mindste 38% 2. kvartil (næstmindste 24% 3. kvartil (næststørste 4. kvartil (største Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/

12 Likviditet Likviditet Speditionsbranchens likviditet er fortsat god. Over de seneste år har nettolikviditeten været stort set uændret. Likviditet mio.kr / / / / / Kassekredit Likvide beholdninger Nettolikviditet Nettolikviditet i forhold til balancesum fordelt på kvartiler Analyse af virksomhedernes nettolikviditet i forhold til balancesum sammenholdt med virksomhedernes størrelse viser, at forholdet er nogenlunde ens dog med undtagelse af de næststørste virksomheder, der lå på et noget lavere niveau. Nettolikviditet efter størrelse 14% 12% 8% 6% 4% 2% 11% 12% 07% 0% 1. kvartil (mindste 2. kvartil (næstmindste 3. kvartil (næststørste 4. kvartil (største Procentmæssig ændring i debitorer og kreditorer Efter en periode, hvor speditionsbranchen har reduceret nettopengebindingen i debitorer/kreditorer, blev bindin- gen øget i 2012/13. Debitorer blev således øget med ca. 9%, og kreditorer blev øget med ca. 6%. Procentmæssig ændring i debitorer og kreditorer 35% 25% 20% 15% 5% 0% -5% - -15% 2008/ / / / /13 Debitorer Kreditorer 12

13 Udvikling i varedebitorer og kreditorer mio.kr Debitorer Kreditorer Nettobinding Resultat i forhold til ændring i likviditet Efter en periode med øget konsolidering og forbedret likviditet er virksomhedernes likviditet i de seneste 2 år stort set uændret på trods af de realiserede overskud. Resultat kontra likviditet mio.kr Realiserede resultater Ændring i likviditet Udviklingen i pengestrømme i de seneste 5 år kan opsummeres således: Likviditetsmæssig anvendelse af resultat I alt mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. Resultat Udbetalte udbytter Ændring i arbejdskapital Investeringer Afskrivninger Øvrige likviditetsvirkninger Årets ændring i likviditet Virksomhedernes likviditet er samlet set over de seneste 5 år forbedret med 421 mio.kr. Særligt i 2008/09 og 2009/10 er det lykkedes virksomhederne at reducere nettopengebindingen i debitorer og kreditorer. Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/

14 Speditionsvirksomhedernes tilstand Analysen viser, at andelen af virksomheder, der både realiserer overskud, og har en høj soliditetsgrad, udgør 60,9%, hvilket er lidt lavere end 2011/12, hvor andelen udgjorde 63,7%. Andelen af virksomheder, der realiserer underskud, og samtidig har en soliditetsgrad under 15%, er øget fra 9,9% i 2011/12 til 15,2% i 2012/13. Andelen af virksomheder, der realiserer overskud og har positiv likviditet udgør ligeledes 60,9%. I 2011/12 udgjorde denne andel 62,6%. Til gengæld er virksomheder, der realiserer underskud og samtidig har negativ likviditet reduceret fra ca. 8,8% i 2011/12 til 5,4% i 2012/13. Underskud Overskud 9,8% 60,9% Soliditet højere end 15% Underskud Overskud 19,6% 60,9% Positiv likviditet 15,2% 14,1% Soliditet lavere end 15% 5,4% 14,1% Negativ likviditet En sammenholdelse af tallene bag de 2 oversigter viser, at andelen af virksomheder, der har såvel positiv indtjening, høj soliditetsgrad og positiv likviditet, udgør 52,2% mod 50,5% i 2011/12. Andelen af virksomheder, der har negativ indtjening, lav soliditetsgrad og negativ likviditet er reduceret fra 5,5% i 2011/12 til 3,3 i 2012/13. 14

15 Speditøranalyse 0607.indd :55:47 Speditøranalyse 08_09_KN.indd :07:04 Danske Speditører Den økonimiske udvikling 2009/ Deloitte Speditionsanalyse 2012.indd 1 05/11/ Kontaktpersoner og tidligere analyser Kontaktpersoner i Deloittes Branchegruppe Transport Find vores 17 kontorer på Oktober 2012 Anders Kreiner, statsautoriseret revisor Tlf (København) Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2011/12 Peder R. Pedersen, statsautoriseret revisor Tlf (Esbjerg) Oktober 2011 Jan Thietje, statsautoriseret revisor Tlf (Sønderborg) Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2010/11 Torben Okkels, statsautoriseret revisor Tlf (København) Rasmus B. Johnsen, statsautoriseret revisor Tlf (Viborg) November 2010 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2009/10 Lars Andersen, statsautoriseret revisor Tlf (Aarhus) Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2008 December 2008 Markedsgruppe Transport Danske speditører Den økonomiske udvikling 2007/08 Markedsgruppe Transport - Januar 2010 December 2007 Markedsgruppe Transport Danske speditører Den økonomiske udvikling 2006/07 Tidligere analyser Analyserne af danske speditører fra Deloittes Branchegruppe Transport kan downloades fra eller rekvireres ved henvendelse til branchegruppen. Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/

16 Om Deloitte Deloitte leverer ydelser inden for Revision, Skat, Consulting og Financial Advisory til både offentlige og private virksomheder i en lang række brancher. Vores globale netværk med medlemsfirmaer i mere end 150 lande sikrer, at vi kan stille stærke kompetencer til rådighed og yde service af højeste kvalitet, når vi skal hjælpe vores kunder med at løse deres mest komplekse forretningsmæssige udfordringer. Deloittes ca medarbejdere arbejder målrettet efter at sætte den højeste standard. Deloitte Touche Tohmatsu Limited Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Analyse af sikkerhedsbranchen.

Analyse af sikkerhedsbranchen. Analyse af sikkerhedsbranchen. Indhold 3 4 5 6 Resumé Om analysens tilblivelse Forretningskoncepter og aktiviteter Nøgletalsanalyse 7 Beskrivelse af branchen i Danmark 8 Indtjening 11 Branchens pengebinding

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport 14. maj 2013 Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 4 2. Analysens formål, fokus og opbygning 8 2.1. Formålet med analysen 9 2.2. Struktur og opbygning 9 3.

Læs mere

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder!

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Hvorfor "udvidet gennemgang" i stedet for revi sion? Der er fra mange sider et ønske om en enkel, klar og effektiv erhvervslovgivning,

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Hvordan bliver virksomheden solgt?

Hvordan bliver virksomheden solgt? Hvordan bliver virksomheden solgt? Forord Lucas & Partnere har mange års erfaring som virksomhedsmægler med køb og salg af virksomheder. Denne håndbog er et sammendrag af disse praktiske erfaringer. Håndbogen

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Danmark har de seneste år haft meget store overskud på betalingsbalancen. Overskuddet er siden starten af dette årtusind steget fra knap 1½ pct.

Læs mere

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 30 Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs KØBENHAVN 2014 Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Kan kriser forudsiges?

Kan kriser forudsiges? 35 Kan kriser forudsiges? Morten Spange, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING I løbet af 28 blev verdensøkonomien ramt af en krise, hvis lige ikke er set siden den store depression i 193'erne.

Læs mere

A/S. CVR. nr. 15 10 77 07

A/S. CVR. nr. 15 10 77 07 A/S CVR. nr. 15 10 77 07 Indhold Indledning 1 Året i hovedpunkter 2 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning 6 Selskabsoplysninger 6 Hoved- og nøgletal for koncernen 8

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Find vej i kommunens økonomi - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Forord Med kommunalreformen blev der skabt større kommuner med flere opgaveområder

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07 Årsrapport 2014 CVR. nr. 15 10 77 07 Indhold PARKEN Årsrapport 2014 Indhold 1 1 Indledning 1 Parken overblik 2 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 6 Ledelsesberetning

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Industrigruppe Finans September 2013. Nye kapitalkrav til pengeinstitutter.

Industrigruppe Finans September 2013. Nye kapitalkrav til pengeinstitutter. Industrigruppe Finans September 2013 Nye kapitalkrav til pengeinstitutter. Baggrund 2 I april 2013 blev den mest omfattende regulering af banker til dato vedtaget af parlamentet i EU, herunder implementering

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

Appendiks til Revisionsudvalgets opgaver Spørgsmål, som revisionsudvalget

Appendiks til Revisionsudvalgets opgaver Spørgsmål, som revisionsudvalget Appendiks til Revisionsudvalgets opgaver Spørgsmål, som revisionsudvalget kan stille Appendiks I Overvåge om virk somhedens interne kontrolsystem, even tuelle interne revision og risikostyringssystemer

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

ectrl Flet data fra ectrl ind i eksterne dokumenter

ectrl Flet data fra ectrl ind i eksterne dokumenter Flet data fra ectrl ind i eksterne dokumenter ectrl Flet data fra ectrl ind i eksterne dokumenter Det er det muligt via dokumentstyring at lave dokumenter i Word og Excel med data fra et regnskab i ectrl

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark 214 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 55 77 1 www.ae.dk Analysens hovedkonklusioner Det Blå Danmark beskæftiger

Læs mere

Barriere- og løsningskatalog. for frivilligområdet. Social- og Integrationsministeriet

Barriere- og løsningskatalog. for frivilligområdet. Social- og Integrationsministeriet Juni 2012 Barriere- og løsningskatalog Barriere- og løsningskatalog for frivilligområdet Social- og Integrationsministeriet Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 Fremgangsmåde og metoder 4 Læsevejledning

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede delårsrapport for perioden 1. november 2011-30. april 2012.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede delårsrapport for perioden 1. november 2011-30. april 2012. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2012 CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 1.

Læs mere