Analyse af sikkerhedsbranchen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af sikkerhedsbranchen."

Transkript

1 Analyse af sikkerhedsbranchen.

2 Indhold Resumé Om analysens tilblivelse Forretningskoncepter og aktiviteter Nøgletalsanalyse 7 Beskrivelse af branchen i Danmark 8 Indtjening 11 Branchens pengebinding 12 Soliditet og likviditet 15 Afkast af investeret kapital 16 Forventninger til fremtiden 16 Faresignaler for seneste regnskabsår 17 Analysens forudsætninger 17 Bilag 1: Anvendte hoved- og nøgletal 18 Kontaktpersoner 2

3 Resumé Vores analyse har vist, at en lønsomhed over gennemsnittet i sikringsbranchen skabes ved en skarp og målrettet fokusering. Analysen viser endvidere, at de store virksomheder, som vælger at satse på de fleste forretningsled indenfor sikringsbranchen, ikke giver et afkast over gennemsnittet. Det kunne tyde på, at de store virksomheder ikke lykkes tilstrækkeligt med at realisere synergier ved stordriftsfordele. Dette kan hænge sammen med at kompleksitetsomkostningerne i form af markedsføring, uddannelse, administration og ledelse mv. bliver ganske enkelt for høje pr. kunde, og at de fokuserer bredt. Hvis de store virksomheder skal lykkes med at skabe et overskud over gennemsnittet, skal de i endnu højere grad differentiere deres produkter og derved opnå en bedre indtjening. Samtidig viser vores analyse, at de mindre virksomheder ved en skarp fokusering opnår et større afkast af den investerede kapital end gennemsnitet. Vi har under vores arbejde med analysen identificeret følgende væsentlige forhold: 8 ud af 10 virksomheder har overskud, men kun 6 ud af 10 har været i stand til at præstere overskud i alle tre år. Dette skal ses i forhold til elinstallatørbranchen, hvor 7 ud af 10 har præsteret overskud de seneste tre år. Overskuddet pr. omsætningskrone er gennemsnitligt på 4 ører. Det er lavere end for både el- og VVS-brancherne, der i 2007 var på 6 øre. Personalet er den væsentligste omkostning, da lønnen udgør 60 ører pr. omsætningskrone. De små virksomheder har i gennemsnit en afkastningsgrad på 24 %, som er betydeligt højere end gennemsnittet for branchen. Den høje afkastningsgrad er opnået på trods af, at pengebindingen pr. ansat i de mindste virksomheder er væsentlig højere end i de større virksomheder. 25 % af virksomhederne har en likviditetsgrad under 1. Det betyder, at virksomheden kan have en øget risiko for at komme i vanskeligheder, da den kortfristede gæld overstiger omsætningsaktiverne. 31 % af virksomhederne havde i 2008 et afkast på den investerede kapital på under 10 %. 13 % af virksomhederne risikerer betydelige vanskeligheder, da de både har en lav soliditet (under 15 %) og en lav afkastningsgrad (under 10 %). Det vil sige, at virksomheden enten har underskud eller en lav indtjening og samtidig har en lav egenkapital i forhold til balancesummen. De offentliggjorte tal for 1. kvartal 2009 tyder ikke umiddelbart på en negativ effekt fra finanskrisen. Se vores vurdering på side 7 Analyse af sikkerhedsbranchen Markedsgruppe Real Estate 3

4 Om analysens tilblivelse Vi har i vores Real Estate markedsgruppe samlet et hold af rådgivere med særlig indsigt i virksomheder i sikkerhedsbranchen. At følge brancheudviklingen på nært hold er en integreret del af vores rådgivningskoncept. Vi har gennem længere tid haft og vil fremadrettet have fokus på sikkerhedsbranchen. Vores rådgivningskoncept dækker samtlige Deloittes kompetencer, men med fokus på de særlige forhold, der gælder for sikkerhedsbranchen. Dette sikrer en høj kvalificeret sparring og konkret vejledning til at dække dine behov. Analysen er udarbejdet af Deloittes markeds gruppe for Real Estate Grundlaget for analysen Analysen af sikkerhedsbranchen er lavet for første gang i maj 2009 og er baseret på 179 virksomheder ud af 590 virksomheder, som opererer indenfor branchen. Virksomhederne i analysen fordeler sig bredt, fra virksomheder der installerer, som sætter udstyr op, til virksomheder der står for løbende drift af kontrolcentraler, og vagtfirmaer. Grundlaget for analysen er officielle årsrapporter offentliggjort indtil april 2009, sammenholdt med andet officielt tilgængeligt materiale om sikkerhedsbranchen. For at målrette analyse og konklusioner har vi drøftet branchens udfordring med virksomheder i branchen samt brancheforeningen. En række virksomheder er udeladt af analysen, for at analysen skal give et mere korrekt billede af branchen. Eksempelvis virksomheder, hvor en stor del af aktiviteten ikke vedrører sikkerhedsbranchen samt virksomheder, hvor der ikke er tilgængeligt datagrundlag i den treårige periode analyse dækker. Herudover er virksomheder drevet i personligt regi ikke medtaget, da det ikke er muligt at fremskaffe valide regnskabstal. Virksomheder i personligt regi har typisk mellem 1-9 ansatte. Ud over generelle konklusioner om udvikling i branchen har vi analyseret mulige sammenhæng mellem branchens resultater og virksomhedernes størrelse. De omfattede virksomheder fordeler sig således i antal ansatte: Antal ansatte I alt 1 9 ansatte ansatte ansatte 39 Antal virksomheder 179 Vi håber, at du finder analysen interessant. Har du spørgsmål eller ønsker du yderligere information om analysen eller vores markedsgruppe Real Estate, finder du vores kontaktoplysninger på bagsiden. God læselyst! Deloitte 4

5 Forretningskoncepter og aktiviteter I vores arbejde med analysen er vi kommet frem til, at forretningskonceptet for en typisk alarmvirksomheder kan illustreres således: Hardware Software Leverandører Opsætning og tilslutning Afprøvning Vejledning Vedligeholdelse Service Løbende overvågning Kommunikation med politiet Levering af vagtydelser Alarmudkald Rondering Installering og servicering Kontrolcentral Vagt Alarmvirksomhed (sikringsydelse) Markedsføring Kundemøder Rådgivning om valg af løsning Finansiering/køb Kunden Kilde: Egen tilvirkning Forretningskonceptet skal illustrere de forretningsled, hvor virksomhederne i branchen har mulighed for at generere indtjening. Forretningskonceptet beskriver ikke, hvilke ydelser eller produkter der kan genereres indtjening på. Dette er individuelt for virksomhederne afhængig af deres specialisering. Vores undersøgelse har identificeret følgende karakteristika: De store virksomheder i branchen har integreret alle forretningsled samt hovedparten af aktiviteterne i deres forretningskoncept. De mindre og mellemstore virksomheder har valgt at fokusere, således at de ofte ikke selv varetager vagtog kontrolcentralydelsen. Disse er i stedet outsourcet til specialister i branchen. Teknologi har betydning for valg af forretningskoncept, idet nogle systemer ikke kobles op til kontrolcentraler. Kun få aktører i branchen har kontrolcentraler, da det kræver en vis volumen i antal kunder. Forretningskonceptet anvendes overfor både privatog erhvervskunder. Analyse af sikkerhedsbranchen Markedsgruppe Real Estate 5

6 Nøgletalsanalyse Brancheomsætning 1 mia. kr Antal indbrud i Danmark Kilde: Egen tilvirkning ud fra Danmarks statistik, og oplysninger fra Brancheforeningen. 2 Kilde: Politiets statistikker Estimat 2008 Estimat 2009 Estimat Erhvervsejendomme Beboelse Fordelingen af markedet i Fordelingen af markedet i De få store virksomheder 24 % De få store virksomheder 25 % 3 Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af officielle årsrapporter Øvrige virksomheder 76 % Øvrige virksomheder 75 % 6

7 Beskrivelse af branchen i Danmark Sikkerhedsbranchen har i årene fra 2001 til 2008 oplevet en markant vækst fra en samlet omsætning i 2001 på ca. 500 mio.kr. til et marked på forventet 8,3 mia.kr. i Hvis branchen er i stand til at fortsætte vækstraterne kan markedet i 2010 estimeres til 10,5 mia.kr. I perioden er antallet af virksomheder i branchen steget fra 350 til 590. Da branchen er kendetegnet ved få store og mange mindre virksomheder, har vi undersøgt fordelingen af aktørerne. Med de stigende værdier i de private hjem sammenholdt med konjunkturerne i samfundet tror vi, at antallet af indbrud fortsat vil stige i de kommende år Finanskrisens betydning Vi vurderer, at finanskrisen i et vist omfang vil påvirke sikkerhedsbranchen. Vi tror dog ikke på en væsentlig negativ effekt. Med mediernes fokusering på de mange røverier og overfald i private hjem er det vores vurdering, at sikring af private værdier og liv vil vokse betydeligt i de kommende år. I takt med at særligt banker, kiosker og tankstationer har øget sikkerheden væsentligt de senere år, er antallet af indbrud og røveriske overfald steget. Antallet af anmeldte indbrud i både erhvervsejendomme og private boliger er steget efter en årrække med fald. Stigningen i 2008 er markant på beboelsesejendomme, men også erhvervsindbruddene viser stigende takter. Det samlede antal indbrud i 2008 er det højeste i hele analyseperioden. Selv om det samlede marked har udviklet sig fra 4,7 mia. kr. i 2005 til 7,3 mia. kr. i 2007, er de stores andel af det samlede marked stort set uændret på ca. 25 %. Det vil sige, at de store virksomheder historisk har vækstet i samme takt som markedet og dermed ikke erobrer markedsandele fra de mindre virksomheder og at det ikke er lykkedes for de mindre og de nyetablerede virksomheder at øge deres markedsandele på bekostning af de store. Analyse af sikkerhedsbranchen Markedsgruppe Real Estate 7

8 Indtjening Når vi betragter nøgletallet Primært resultat pr. ansat viser det, at de små virksomheder er mere rentable end de store. Det primære resultat pr. ansat i de små virksomheder udgjorde 140 t.kr. i 2008, hvor gennemsnittet for de store i branchen var på 50 t.kr., hvilket stort set svarer til gennemsnittet for hele branchen. Dette tyder på, at der er kompleksitetsomkostninger i sikkerhedsbranchen, som synes at eliminere muligheden for stordriftsfordele. En del af forklaringen kan være, at markedsføringsomkostningerne, uddannelse og træning, ledelse og administration, geografisk koordinering m.m. er højere i de store virksomheder end hos de mindre lokale og regionale udbydere. Hovedparten af virksomhederne i branchen giver overskud. I de sidste 3 år har ca. 80 % af virksomhederne givet overskud i det enkelte år, men kun ca. 60 % af virksomhederne har givet overskud i alle 3 år. De 18 % af virksomhederne, der har underskud i 2008, fordeler sig jævnt efter størrelse. Sikkerhedsbranchen er en løntung branche. I forhold til omsætningen udgør lønomkostningerne ca. 60 %. Samtidig er overskudsgraderne lave. Gennemsnitlig er overskudsgraden på 4 % i de virksomheder, der oplyser omsætningstal. Til sammenligning viser Deloittes analyse af el- og VVS-brancherne en gennemsnitlig overskudsgrad på 6 % for begge brancher. De små virksomheder er mere rentable end de store, når vi måler på indtjening pr. ansat Hvis det er korrekt, at omkostningerne pr. kunde er større i de store virksomheder på grund af kompleksitetsomkostninger, vil det kræve, at virksomhederne kan differentiere deres produkt og kunden dermed vil få en højere oplevet værdi end ved at vælge en mindre lokal udbyder. Det kan eksempelvis ske igennem træning af personale, således at der kan gives bedre rådgivning, eller at man kan yde en total sikkerhedsrådgivning til kunden. 8

9 Primært resultat pr. ansat i t.kr. (opdelt på virksomhedsstørrelser) Antal virksomheder med hhv. overskud og underskud 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% % Overskud alle 3 år Gennemsnit 1-9 ansatte ansatte 50+ ansatte Underskud Overskud Hvornår bliver en kunde for dyr? Omkostninger pr. kunde Fordeling af indtjeningen 100% 90% 80% 70% 60% Profit Finansiering, skat mv. Afskrivninger Eksterne omk. Varekøb Lønomk. 50% Er din virksomhed her? 40% 30% 20% 10% Antal kunder 0% Kompleksitetsomkostninger Variable omkostninger Analyse af sikkerhedsbranchen Markedsgruppe Real Estate 9

10 Balancesum i t.kr. pr. ansat Anlægsaktiver i t.kr. pr. ansat ansatte ansatte 50+ ansatte Gennemsnit 1-9 ansatte ansatte 50+ ansatte Gennemsnit Arbejdskapital i t.kr. pr. ansat ansatte ansatte 50+ ansatte Gennemsnit 10

11 Branchens pengebinding Når vi analyserer på branchens pengebinding, fremgår det, at virksomhederne med 1-9 ansatte skiller sig negativt ud fra resten af branchen. Balancesummen pr. ansat er ca. 200 t.kr. over gennemsnittet for branchen, hvilket indikerer, at de store virksomheder har stordriftsfordele vedrørende pengebindingen. Til gengæld viser analysen også, at fordelene allerede opnås for virksomheder på ansatte, hvorefter pengebindingen igen er højere for de største virksomheder. Til gengæld løber de store fra de små, når det gælder styring af pengebinding pr. ansat For de mindste og de mellemstore virksomheder er pengebindingen pr. ansat i hele den analyserede periode over gennemsnittet. Dette indikerer manglende fokus på fakturering og opfølgning på kunder. En anden forklaring på de høje pengebindinger hos de mindre virksomheder kan være dårligere betalingsbetingelser hos leverandører. Dette betyder med andre ord, at de mindste virksomheder har et poten ti ale for forbedring af pengebindingen og dermed likviditeten. Til sammenligning var bindingen i arbejdskapital pr. ansat i VVS-branchen 137 t.kr. og i elinstallatørbran - chen 120 t.kr. i gennemsnit i I en graf har vi set på investeringen i anlægsaktiver og her er billedet det samme. De mindste virksomheder har den største investering i anlægsaktiver pr. ansat, og de største virksomheder har den næsthøjeste investering pr. ansat. Endelig har vi analyseret pengebindingen i arbejdskapital pr. ansat. Arbejdskapitalen er den investering, der er i debitorer og varelager fratrukket varekreditorerne. Pengebindingen i arbejdskapitalen er i gennemsnit steget fra 169 t.kr. pr. ansat i 2006 til 191 t.kr. pr. ansat i Analyse af sikkerhedsbranchen Markedsgruppe Real Estate 11

12 Soliditet og likviditet Nøgletallet soliditetsgraden er udtryk for egenkapitalen i forhold til balancesummen og viser dermed, hvor solide virksomhederne er. Grafen viser udviklingen i soliditetsgraden opdelt efter antal ansatte. For selskaber med op til 50 ansatte har udviklingen været stabil dog med en stigende soliditetsgrad for de mindste selskaber. For selskaber med mere end 50 ansatte er soliditetsgraden faldet i perioden fra 33 % i 2006 til 29 % i Selvom virksomhederne gennemsnitligt har en forholdsvis høj soliditetsgrad uanset antal ansatte, så har ca. 25 % i 2008 en soliditetsgrad under 15 % Hvis likviditetsgraden er lavere end 1, er det en indikation af, at der er risiko for manglende likviditet til det kommende års drift. Gennemsnitlig er likviditetsgraden på ca. 1,2, og også her er det virksomhederne med ansatte, der har de bedste nøgletal. I 2008 er der 44 selskaber med en likviditetsgrad, der er lavere end 1, hvilket svarer til hver fjerde virksomhed. Det betyder, at hver fjerde virksomhed er i risiko for at lukke, hvis den nuværende finanskrise mod vores forventninger alligevel påvirker sikkerhedsbranchen negativt. Når vi betragter likviditetsgraden, som er forholdet mellem omsætningsaktiver og kortfristet gæld, kan den også give en indikation af, om selskabet er i risiko for at mangle likviditet. 12

13 Soliditetsgrad Likviditetsgrad 40% 1,60 35% 1,40 30% 1,20 25% 1,00 20% 0,80 15% 0,60 10% 0,40 5% 0, , ansatte ansatte 50+ ansatte Gennemsnit 1-9 ansatte ansatte 50+ ansatte Gennemsnit Analyse af sikkerhedsbranchen Markedsgruppe Real Estate 13

14 Fordeling af afkastningsgrad 100% Afkast af investeret kapital i 2008 Lavere end 10 % Højere end 10 % 90% 80% 70% 60% 50% 40% Soliditet Højere end 15 % Lavere end 15 % 21 % 13 % 56 % 10 % 30% 20% 10% > 15 % % 0-10 % < 0 % 0% Afkastningsgrad (opdelt i viksomhedsstørrelser) 25% 20% 15% 10% 5% ansatte ansatte ansatte Gennemsnit 14

15 Afkast af investeret kapital Afkastningsgraderne i branchen er blandt andet afhængig af det valgte forretningskoncept. For eksempel ejer nogle aktører selve alarmudstyret, hvor kunden betaler en leje (leasingmodellen), mens hovedparten af de mindre virksomheder sælger udstyret til kunden. Leasingmodellen og virksomhedsstørrelsen kan medføre højere grad af kapitalbinding, og dermed kan afkastningsgraden virke lavere end hos de små virksomheder. For delområder som eksempelvis tv-overvågning? (ITV) og kontrolcentraler kan vi ikke ud af det tilgængelige materiale konkludere noget omkring rentabiliteten, da der ikke er nok data tilgængelige for de enkelte delområder. Men det må forventes, at disse områder har en højere rentabilitet end andre dele af sikkerhedsbranchen. Konkurrencesituationen inden for disse områder vil være anderledes da der stilles visse krav til godkendelser og overholdelse af regler, set i forhold til andre dele af branchen, hvor etablering er forholdsvis enkel. 56 % af virksomhederne er solide og har et fornuftigt afkast. 13 % af virksomhederne har faretruende regnskabstal ved både at have en lav soliditet og et lavt afkast Som vi har været inde på i afsnittet om indtjening, indikerer regnskabstallene, at der ikke er stordriftsfordele at hente i sikkerhedsbranchen, men at der derimod er kompleksitetsomkostninger, der giver både lavere indtjening og lavere afkast af den investerede kapital. I 2008 havde 61 af virksomhederne en afkastningsgrad under 10 %. I 2007 var der 68 virksomheder, hvor afkastningsgraden var under 10 %. Dvs. at der sidste år er blevet færre virksomheder med lave afkastningsgrader. Faldet er sket i de mindste virksomheder, mens de store har oplevet en lille stigning og de mellemstore et tilsvarende fald. Isoleret set havde 52 % af virksomhederne i branchen en afkastningsgrad, der var større end 15 %. De store virksomheders mulighed for at differentiere produktet har ikke indtil nu givet adgang til bedre afkast end gennemsnittet for branchen, og det er et åbent spørgsmål, om det er muligt. Faresignaler for seneste regnskabsår 13 % af virksomhederne har faretruende regnskabstal, da disse virksomheder både har en lav soliditet (mindre end 15 %) og et afkast af den investerede kapital på under 10 %. Disse virksomheder bør snarest muligt iværksætte tiltag, så de kommer væk fra dette område og som minimum får forbedret indtjeningen på kort sigt og dermed på længere sigt får en højere soliditetsgrad. Det er generelt de mindste virksomheder, der er bedst til at skaffe et afkast over gennemsnittet. Virksomhederne med under 10 ansatte har gennemsnitligt haft en afkastningsgrad på 24 % i 2008, hvilket er markant over gennemsnittet på 13 % og også over gennemsnittet for de mellemstore og store virksomheders på henholdsvis 15 % og 12 %. Den høje afkastningsgrad er opnået på trods af, at pengebindingen i de mindste virksomheder er væsentlig højere end i de større virksomheder. Analyse af sikkerhedsbranchen Markedsgruppe Real Estate 15

16 Forventninger til fremtiden Sikkerhedsbranchen har været inde i en lang periode med vækst. Væksten har primært været drevet af den generelle vækst i samfundet, den øgede fokus i pressen på de mange voldelige hjemmerøverier, generelt en stigende indbrudstendens og et par spektakulære pengetransport røverier, som samlet har givet en øget utryghed. En stor del af væksten i antallet af nye virksomheder er koncentreret i små enkeltmandsvirksomheder, da etablering i branchen er forholdsvist ukompliceret. Sikkerhedsbranchen er attraktiv og går en spændende og udfordrende tid i møde De høje vækstrater og mulighed for god indtjening gør det fortsat attraktivt at være i branchen. Da branchen samtidig har lave adgangsbarrierer, risikerer branchen dog tilgang af virksomheder, der ikke lever op til den standard og de normer, kunderne normalt forventer af en sikkerhedsvirksomhed. Derfor har brancheforeningen (Den Danske Brancheforening for sikkerhed og sikring) løbende fokus på, at medlemmerne skal styrke kvaliteten og dermed branchens image, blandt andet ved indførelse af krav om ISO-9001-certificering indenfor de enkelte fagområder (ITV, Vagt, Livvagt, AIA og Mekanisk Sikring). Baseret på vores analyse er det derfor vores vurdering, at finanskrisen kun i mindre grad vil påvirke branchens samlede omsætning. Visse områder som vagt, livvagt og brandsikring vil blive ramt hårdere end øvrige områder, at branchen via den stigende arbejdsløshed vil få nemmere ved at tiltrække de rigtige medarbejdere med de rigtige kompetencer, at de mange tiltag fra brancheforeningen vil styrke branchens image og generelt øge tilliden til sikkerhedsbranchen, at medlemskab af brancheforeningen på sigt bliver et kvalitetsstempel, at der vil ske en konsolidering i branchen, hvor de små virksomheder vil lukke eller blive over taget af de mellemstore og store virksomheder, at branchen vil få hård konkurrence fra helt nye spillere på markedet, som tilbyder ydelserne i sammenhæng med eksempelvis fiber- og trådløse løsninger, at den debatten om tv-overvågning vil medføre stigende ønske fra befolkningen om øget overvågning på udsatte områder, hvilket vil påvirke branchens omsætningsmuligheder positivt og at sikkerhedsbranchen går en spændende og udfordrende tid i møde. Der ud over skal brancheforeningens medlemmer leve op til en række etiske krav og krav om løbende uddannelse. 16

17 Analysens forudsætninger Analysens indhold bygger på en række forudsætninger og antagelser. Virksomhederne, der udgør analysens population, bliver udvalgt fra analyse til analyse. De bliver udvalgt med følgende forudsætninger: 1. De er aktie- eller anpartsselskaber. 2. De oplyser omsætning, balance, årets resultat, primært resultat og har et antal medarbejdere på mindst 1. Alle har oplyst disse regnskabstal for de seneste 3 år uden huller i oplysningerne. Når disse forudsætninger er opfyldt, vil populationen i undersøgelsen løbende afspejle sammensætningen af virksomheder, og "støj" fra virksomheder, der ikke giver de nødvendige regnskabsoplysninger for alle årene, er frasorteret. Alle oplysninger er fra offentligt tilgængelige regnskaber. Anvendte hoved- og nøgletal Primært resultat Resultat før finansielle poster, skat og ekstraordinære poster, men efter afskrivninger. Afkast af investeret kapital/afkastningsgrad Primært resultat / investeret kapital primo x 100 Investeret kapital Balancesum likvider, varekreditorer og hensættelser Soliditetsgrad Egenkapital / samlet balancesum x 100 Likviditetsgrad Omsætningsaktiver / kortfristede gældsforpligtelser Anlægsaktiver Immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver Arbejdskapital Varelager + hovedebifore leverandørgæld Analyse af sikkerhedsbranchen Markedsgruppe Real Estate 17

18 Kontaktpersoner Anja Svendgaard Dalgas Tlf.: Åboulevarden Århus C Henrik Daugård Nielsen Tlf.: Åboulevarden Århus C Mie Vibeke Stryg-Madsen Tlf.: Weidekampsgade København S Morten Kristiansen Tlf.: Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Erik Lennings Tlf.: Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Jesper Schaltz Tlf.: Weidekampsgade København S Palle H. Jensen Tlf.: Frodesgade Esbjerg 18

19

20 Om Deloitte Deloitte leverer ydelser inden for Revision, Skat, Consulting og Financial Advisory til både offentlige og private kunder i en lang række brancher. Vores globale netværk med medlemsfirmaer i 140 lande sikrer, at vi kan trække på stærke kompetencer foruden en dybtgående lokal indsigt, når vi skal hjælpe vores kunder overalt i verden. Deloittes medarbejdere arbejder målrettet efter at sætte den højeste standard. Deloittes medarbejdere understøttes af en virksomhedskultur, der fremmer integritet og merværdi til kunderne, en forpligtelse over for hinanden og en styrke gennem forskellighed. De arbejder i et miljø præget af konstant udvikling, udfordrende oplevelser og berigende karrieremuligheder. Deloittes medarbejdere arbejder målrettet på at styrke ansvarlighed, opbygge tillid og sikre positiv indflydelse i deres lokalsamfund. Deloitte Touche Tohmatsu Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu, der er en schweizisk organisation (Verein), og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu og dets medlemsfirmaer Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu

Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007

Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007 Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007 Indhold Indhold Indledning...3 Resumé...4 Indtjening Udviklingen i det gennemsnitlige resultat pr. ansat...5 Primært resultat pr. ansat 2002-2006...6 Andel

Læs mere

Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling

Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling Indledning Deloittes markedsgruppe for Real Estate præsenterer for 2. gang en analyse af den økonomiske udvikling i sikkerhedsbranchen. Formålet med

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

ectrl Modtagelse af elektroniske

ectrl Modtagelse af elektroniske ectrl Modtagelse af elektroniske fakturaer. ectrl vejledning 1 ectrl Modtagelse af elektroniske fakturaer Modtagelse af elektroniske fakturaer OBS: Dette dokument opdateres løbende med nye funktioner efterhånden

Læs mere

September 2013. Analyse af installationsbranchen.

September 2013. Analyse af installationsbranchen. September 2013 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 6 12 15 21 23 28 30 32 39 40 41 42 Indledning Indtjening Omsætning og overskudsgrad Branchens pengebinding Soliditet Afkast af investeret kapital

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Branchegruppe Installatører og Sikring September 2012. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og Sikring September 2012. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og Sikring September 2012 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 7 13 17 23 25 32 34 36 37 38 Indledning Indtjening Omsætning og overskudsgrad Branchens pengebinding Soliditet

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

Analyse af leverandører til vindmøllebranchen Markedsnyt 2009

Analyse af leverandører til vindmøllebranchen Markedsnyt 2009 Analyse af leverandører til vindmøllebranchen Markedsnyt 2009 December 2009 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 Forventninger til fremtiden og vores generelle anbefalinger 4 2 Internationale tendenser

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Afvikling af ectrl på Mac

ectrl vejledning ectrl Afvikling af ectrl på Mac ectrl vejledning ectrl Afvikling af ectrl på Mac Afvikling af ectrl på Mac De Flere kunder bruger i dag Mac, og i den forbindelse efterspørges muligheden for at kunne afvikle ectrl fra en Mac. ectrl (Axapta)

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

regnskabsanalyse / gartnerier

regnskabsanalyse / gartnerier regnskabsanalyse / gartnerier 2013 PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Regnskabsudviklingen for gartnerier 29. årgang af regnskabsanalyse for gartnerier udviser det største underskud nogensinde.

Læs mere

Bo Odgaard (Bodgaard@deloitte.dk) 23. september 2008

Bo Odgaard (Bodgaard@deloitte.dk) 23. september 2008 Bo Odgaard (Bodgaard@deloitte.dk) 23. september 2008 1 Definition af en risiko Enhver udvikling, som helt eller delvist vil kunne afholde en virksomhed fra at nå de strategiske målsætninger. Proaktiv Enhver

Læs mere

regnskabsanalyse / gartnerier

regnskabsanalyse / gartnerier 2012 regnskabsanalyse / gartnerier PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Regnskabsudviklingen for gartnerier 28. årgang af regnskabsanalyse for gartnerier udviser det næststørste overskud

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning Regnskabsanalyse. Konklusion

Indholdsfortegnelse. Indledning Regnskabsanalyse. Konklusion Indholdsfortegnelse Indledning Regnskabsanalyse - Rentabilitetsanalyse - Indtjeningsanalyse - Kapitaltilpasningsanalyse - Likviditetsanalyse o Soliditet o Likviditet Konklusion Indledning Den 3årige regnskabsanalyse

Læs mere

Oktober 2013. Analyse af 33 udvalgte idrætsefterskolers økonomi 2012.

Oktober 2013. Analyse af 33 udvalgte idrætsefterskolers økonomi 2012. Oktober 2013 Analyse af 33 udvalgte idrætsefterskolers økonomi. Indhold 3 5 1. Forord og resume 2. Økonomisk oversigt 5 2.1. Elevtal 6 2.2. Overskud og overskudsgrader 13 2.3. Skolernes investeringer og

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse Valdemar Nygaard Temaet bliver gennemgået med udgangspunkt i kapitel

Læs mere

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Lønsomhed, vækst og finansiel risiko En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Indhold Forord.... 3 Hovedkonklusioner.... 4 Population og metode.... 8 Indledende observationer vedrørende indtjening

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring

ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring Indholdsfortegnelse Introduktion til factoring 3 Oprettelse af debitorer 4 Ændring af debitorer 6 Oprettelse af fakturaposter til Midt factoring 7 Genvejstaster

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012 v/torben Toft Kristensen Agenda 1. Situationer med værdiansættelse 2. Principper for værdiansættelse 3. Praktisk eksempel 4. Forhold som påvirker

Læs mere

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006.

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006. 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2013

Folkehøjskolernes regnskab 2013 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Deloitte. SikkerhedsBranchen (Den Danske Brancheforening Sikkerhed og Sikring) Årsrapport 2010/11 (Regnskabsåret 01.04.2010-31.03.

Deloitte. SikkerhedsBranchen (Den Danske Brancheforening Sikkerhed og Sikring) Årsrapport 2010/11 (Regnskabsåret 01.04.2010-31.03. Deloitte. Deloitte StatsautoriseretRevisionsaktieselskab CVR-nr. 2421 3714 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 102030 Telefax 36 102040 www.deloitte.dk SikkerhedsBranchen (Den Danske

Læs mere

regnskabsanalyse 2009 / gartnerier

regnskabsanalyse 2009 / gartnerier regnskabsanalyse 2009 / gartnerier PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Regnskabsudviklingen for gartnerier 25. årgang af regnskabsanalyse for gartnerier viser en klar tendens til en vending

Læs mere

Summer School III: Regnskabsnøgletal

Summer School III: Regnskabsnøgletal Summer School III: Regnskabsnøgletal Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Regnskabsnøgletal Formål: Analyse af regnskabet og selskabets tilstand Fremme helhedsindtrykket

Læs mere

Økonomisk analyse af Sydvestjyllands største virksomheder. November 2014

Økonomisk analyse af Sydvestjyllands største virksomheder. November 2014 Økonomisk analyse af Sydvestjyllands største virksomheder November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 12 1 18 19 25 26 27 Indledning Kommentar Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Likviditet Soliditetsgrad

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder!

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Hvorfor "udvidet gennemgang" i stedet for revi sion? Der er fra mange sider et ønske om en enkel, klar og effektiv erhvervslovgivning,

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Din balance! Værdier (aktiver) og finansieringen af disse (passiver) Aktiver gæld

Læs mere

REGNSKABSANALYSE / GARTNERIER

REGNSKABSANALYSE / GARTNERIER REGNSKABSANALYSE / GARTNERIER 2014 PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Regnskabsudviklingen for gartnerier 30. årgang af regnskabsanalyse for gartnerier udviser et overskud og analysen

Læs mere

Regnskabsanalyse KAPITEL 11. Afkastningsgrad. Aktivers omsætningshastighed. Overskudsgrad. Dækningsgrad. Omsætning. Samlede aktiver. Faste omk.

Regnskabsanalyse KAPITEL 11. Afkastningsgrad. Aktivers omsætningshastighed. Overskudsgrad. Dækningsgrad. Omsætning. Samlede aktiver. Faste omk. KAPITEL 11 Regnskabsanalyse Afkastningsgrad Overskudsgrad Aktivers omsætningshastighed Dækningsgrad Faste omk. Samlede aktiver mix i salg variable omk. pr. enhed salgs pris pr. enhed indextal anlægsaktiver

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Eksempel på en fremskrivning

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

September 2014. Analyse af 55 udvalgte større frie grundskolers økonomi 2013.

September 2014. Analyse af 55 udvalgte større frie grundskolers økonomi 2013. September 2014 Analyse af 55 udvalgte større frie grundskolers økonomi. Indholdsfortegnelse 5 6 6 7 8 10 16 16 17 20 22 23 1. Forord og resume 2. Hovedtal de seneste 5 år 2.1 Elevtal 2.2 Overskud og overskudsgrader

Læs mere

Velkommen til Managementrådgivernes nye analyse af det danske konsulentmarked!

Velkommen til Managementrådgivernes nye analyse af det danske konsulentmarked! Velkommen til Managementrådgivernes nye analyse af det danske konsulentmarked! I det følgende har vi samlet regnskabsmæssige og forretningsmæssige nøgletal for en stor del af det danske konsulentmarked.

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

Lange svartider? Test af internetforbindelse

Lange svartider? Test af internetforbindelse Lange svartider? Test af internetforbindelse Reaktionstid ved brug af ectrl Når du benytter ectrl, er du afhængig af din internetforbindelse for at kunne kommunikere med ectrl. I den forbindelse er der

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit Oktober 2013 Analyse af hoteller og overnatningsfaciliteter i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

Cash & Working Capital Management August 2013. Arbejdskapital Et spørgsmål til 97 mia. kr.

Cash & Working Capital Management August 2013. Arbejdskapital Et spørgsmål til 97 mia. kr. Cash & Working Capital Management August 213 Et spørgsmål til 97 mia. kr. Indhold 3 4 97 mia. kr. kan frigøres Udviklingen i arbejdskapital følger selskabernes aktivitetsniveau 5 Potentiale på 97 mia.

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Regnskabsmæssige topics

Regnskabsmæssige topics Regnskabsmæssige topics Børsen den 21. februar 2013 Ved Thomas Hjortkjær Petersen statsautoriseret revisor, partner Agenda for indlæg 1. Udviklingen i branchen 2. Det individuelle solvensbehov 3. Ny regnskabsbekendtgørelse

Læs mere

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL?

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Industrigruppe Finans Er du klar til digital indrapportering af finansielle data? Finansielle

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 4: Egenkapitalforrentning og risiko

Målbeskrivelse nr. 4: Egenkapitalforrentning og risiko HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 4: Egenkapitalforrentning og risiko Valdemar Nygaard TEMA: EGENKAPITALFORRENTNING OG RISIKO Du skal kunne redegøre

Læs mere

Definitioner på regnskabs- og nøgletal

Definitioner på regnskabs- og nøgletal Definitioner på regnskabs- og nøgletal Februar 2012 Experian and the marks used herein are service marks or registered trademarks of Experian Limited. Other product and company names mentioned herein may

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Venstres Landsorganisation Årsregnskab

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013 Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte Udstationering af medarbejdere Juni 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ydelser og honorar... 4 Deloittes metode ved udstationering... 6 Deloittes-team...

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Oktober 2011 Analyse af danske virksomheders likviditet. Analyse fra Soliditet

Oktober 2011 Analyse af danske virksomheders likviditet. Analyse fra Soliditet Oktober 2011 Analyse af danske virksomheders likviditet Analyse fra Soliditet 1 Resume Mange af landets små og mellemstore virkosmheder er pressede fra flere sider. Kunderne kræver længere betalingsfrister

Læs mere

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen Tlf.: 96 23 54 00 Økonomi styres af den som tager beslutning med virkning for økonomien. - det er ikke ægtefællen! - det er ikke bogholderen! - det er ikke revisoren!

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07 VIRKSOMHEDSVURDERING Firma A A/S 213-8-7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Værdi...3 Værdiansættelsesmodel... 5 Forudsætninger...5 Beregninger... 5 Forklaringer...6 Branchesammenligning...7 Prognosticeret

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Agenda Økonomifunktionen skal understøtte den strategiske økonomistyring som grundlag for effektive kommuner Vi mener, at økonomifunktionen skal

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere