Branchegruppe Installatører og Sikring September Analyse af installationsbranchen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Branchegruppe Installatører og Sikring September 2012. Analyse af installationsbranchen."

Transkript

1 Branchegruppe Installatører og Sikring September 2012 Analyse af installationsbranchen.

2

3 Indhold Indledning Indtjening Omsætning og overskudsgrad Branchens pengebinding Soliditet Afkast af investeret kapital Faresignaler Analyse af geografiske forskelle Baggrund for analysen Bilag Kontaktpersoner

4 Indledning Selvom den økonomiske krise endnu ikke er afblæst i installationsbranchen, viser regnskabstallene for 2011-regnskaberne, at der er bedring i branchen. Regnskaberne viser stigende indtjening og færre virksomheder med truende regnskabstal. Deloitte præsenterer den årlige analyse af den økonomiske udvikling i installationsbranchen regnskaberne viser, at installationsbranchen har taget de første skridt på vej ud af krisen. Niveauet for indtjeningen er fortsat historisk lavt for branchen, men udviklingen i perioden med faldende aktivitet og indtjening er nu vendt til stigninger i branchens tal for både aktivitet og indtjening. Branchen er fortsat præget af høj priskonkurrence. Dette synes at vise sig hos de større virksomheder, som hovedsageligt arbejder med entrepriser og dermed væsentlige spillere på licitationsmarkedet. De store virksomheder klarer sig væsentligt dårligere igennem 2011 end de mindre virksomheder. Omsætningsvæksten i branchen på ca. 5% skal ses i lyset af, at 2011 er positivt påvirket af øget energirenovering, investering i vedvarende energi og ordningen med skattemæssigt fradrag for håndværkerhjælp. Krisen har gjort, at branchen er blevet delt i de virksomheder, som kommer styrket ud af krisen, og de virksomheder, som har tabt terræn. De 25% bedste virksomheder i installationsbranchen målt på primært resultat pr. ansat tjener således mere end 13 gange så meget pr. ansat som de resterende 75% af virksomhederne i analysen. Kendetegnende for de virksomheder, som klarer sig godt, er stabile resultater gennem hele lavkonjunkturen. Desuden har de gode virksomheder typisk stor indsigt i egen virksomhed, herunder identificeret nicher, hvor de klarer sig samt formår at realisere en høj rentabel aktivitet pr. medarbejder. Hele 60% af virksomhederne, som indgår i analysen, har haft underskud i mindst 1 af de seneste 3 regnskabsår, og 9% af virksomhederne har haft underskud i samtlige de seneste 3 år. Det til trods er andelen af virksomheder med underskud faldet i forhold til i Det gennemsnitlige afkast af den investerede kapital steg i 2011 fra 8% til knap 10%, hvilket er positivt, omend niveauet ikke er prangende. Det bedste afkast genereres af de mindste virksomheder, mens de største virksomheder, som i 2010, ser ud til at have svære vilkår i de markeder, som de opererer i. Aktivitetsniveauet i branchen er nu stigende, overskuddet er stigende, overskudsgraden er stigende, og afkastet er stigende - til trods for, at alle nøgletal fortsat ligger på et historisk lavt niveau, ser de seneste års tendens med nedadgående omsætning og afkast nu ud til at være brudt, og installationsbranchen ser for alvor ud til at have taget de første spæde skridt på vej ud af krisen. 4 Analyse af installationsbranchen

5 Analysen har blandt andet identificeret følgende forhold: Det gennemsnitlige primære resultat pr. ansat i 2011 er steget i forhold til For den samlede installationsbranche udgør det gennemsnitlige resultat pr. ansat 28,6 t.kr., hvilket er en stigning på 27% i forhold til i 2010, hvor resultatet udgjorde 22,1 t.kr. pr. ansat. Vvs-virksomheder har historisk realiseret et marginalt bedre primært resultat pr. ansat end el-installationsvirksomheder, men krisen ser ud til at have vendt denne tendens, og el-installatørerne realiserer i 2011 et resultat pr. ansat, som er højere end vvs-installatørerne. Målt på det primære resultat pr. ansat er det i lighed med de foregående år i analysen de største virksomheder, der klarer sig dårligst. Vvs-virksomheder med over 100 ansatte havde i 2011 et gennemsnitligt underskud på 9 t.kr. pr. ansat. Andelen af underskudsgivende virksomheder er faldet, men hver 4. virksomhed har fortsat underskud i Hele 60% af virksomhederne i analysen har haft underskud i 1 af de sidste 3 regnskabsår. 38% af virksomheder med mere end 100 ansatte havde underskud i 2011, hvilket er en historisk høj andel. Den gennemsnitlige omsætning pr. ansat i installatørbranchen er steget med 5% det seneste år. Omsætningsfremgangen pr. ansat er størst hos de mindste virksomheder i analysen. Den gennemsnitlige overskudsgrad for branchen er steget med 0,5%-point til 2,8% i Debitorerne pr. ansat er igen steget. I 2010 udgjorde de gennemsnitlige debitorer pr. ansat i branchen 156, mens der i 2011 i gennemsnit var 172 t.kr. i debitorer pr. ansat i branchen. Den gennemsnitlige kredittid til debitorerne er steget fra ca. 53 til ca. 56 debitordage, svarende til en stigning på ca. 6%. Den gennemsnitlige soliditetsgrad for branchen udgør 30%, hvilket stort set er uændret i forhold til Næsten hver 4. virksomhed har en soliditetsgrad på under 15%, hvoraf størsteparten er blandt de mindste virksomheder, mens alene hver 7. virksomhed med mere end 40 ansatte har en soliditetsgrad under 15%. Branchen har i 2011 realiseret et afkast af investeret kapital på knap 10% mod ca. 8% i Dette nøgletal indikerer virksomhedernes evne til at forrente den samlede investering i virksomheden. Andelen af virksomheder, som realiserer et afkast af investeret kapital på under 10%, er faldet fra 57% i 2010 til 47% i Andelen af virksomheder med et ikke-tilfredsstillende afkast er ligesom sidste år højest blandt de største virksomheder. 58% af virksomhederne i gruppen med mere end 100 ansatte har et afkast under 10%. Dette er dog en væsentlig forbedring i forhold til 2010, hvor 77% af virksomhederne i denne gruppe havde et afkast på under 10%. 17% af virksomhederne har faretruende regnskabstal, da disse virksomheder både har en lav soliditet (lavere end 15%) og et afkast af investeret kapital under 10%. Disse virksomheder bør såfremt det ikke allerede er sket iværksætte en række indtjeningsforbedrende tiltag og eventuelt også nogle soliditetsforbedrende tiltag. Af virksomhederne med faretruende regnskabstal i sidste års analyse er mere end hver 12. gået konkurs efterfølgende med en overvægt blandt virksomheder med negativ egenkapital. Andelen af virksomheder i den faretruende zone er størst for virksomhederne med 5-20 ansatte. Analyse af installationsbranchen 5

6 Erfaringsmæssigt kan en installationsvirksomhed forbedre sin indtjening og værdiskabelse ved følgende tiltag: Fokus på ordrebeholdningen og det forventede fremtidige aktivitetsniveau, således at kapaciteten tilpasses, så snart der er behov herfor. Vurdering af, hvorvidt det nuværende omkostningssetup matcher den forventede udvikling og strategi, herunder en vurdering af inden for hvilken tidshorisont, de enkelte omkostninger kan skæres væk ved en eventuel nedgang i aktivitet. Opnå indsigt i hvilke aktiviteter i virksomheden, der skaber værdi for kunden, for derved at kunne koncentrere sig om at forbedre disse og samtidig skære ned på tidsanvendelsen for aktiviteter, der ikke skaber værdi for kunden. Udnyttelse af alle spidskompetencerne i virksomheden, for derved at understøtte en god omsætningsudvikling. Der kan være tale om specifikke markeder, ydelser eller deciderede nicheaktiviteter. Differentiering af salgspriser afhængig af opgavernes kompleksitet og krav til medarbejdere med særlige kompetencer. Fokusering, for dermed at øge kompetencerne inden for udvalgte områder og således forøge effektiviteten og den oplevede værdi hos kunderne og samtidig øge de konkurrencemæssige fordele i forhold til konkurrenterne. Fokusering på indtjening pr. time/medarbejder, da de enkelte virksomheders faste omkostninger over tid afhænger af antallet af medarbejdere i de enkelte virksomheder. Simple rapporteringsmodeller, som sikrer, at virksomheden har indsigt i, hvor indtjeningen skabes. Desuden er det vigtigt, at man har indsigt i virksomhedens sammensætning af kundetyper og forskellige opgavetyper, herunder de enkelte typers betydning for indtjeningen. Det er vigtigt, virksomhederne fakturerer, så snart arbejdet er udført, og ikke alene ved hver månedsafslutning, samt at der i virksomhederne er etableret velfungerende rykkerprocedurer. Herved mindskes pengebindingen, og der kan løbende vurderes, om der er kunder, hvorpå man har en uhensigtsmæssig krediteksponering i form af ubetalte fakturaer og igangværende arbejder. Endelig bør de virksomheder, som har acceptable resultater, overveje, hvor man som virksomhed skal placere sig i det fremadrettede installationsmarked, herunder overveje, hvilke opgave- og/eller kundesegmenter, man vurderer, kan skabe mest mulig rentabel forretning på længere sigt. God læselyst! Bo Odgaard Projektstyring, således at effektiviteten fastholdes. Ikke-fakturerbare timer er i mange virksomheder indirekte den største faste omkostning samtidig med, at der i mange virksomheder ikke er sat beløb på denne udgiftspost. 6 Analyse af installationsbranchen

7 Indtjening Vi har analyseret udviklingen i branchens indtjening med udgangspunkt i primært resultat, som er resultat før finansielle poster. Herved korrigeres der for den givne kapitalstruktur i de enkelte virksomheder. Ved at anvende primært resultat kan den nystartede virksomhed sammenlignes med den velkonsoliderede virksomhed. Primært resultat pr. ansat (t.kr.) Nøgletallene vil dog være påvirket af, i hvor stor grad bygninger og biler lejes eller ejes. Såfremt man lejer aktiver, vil hele lejeudgiften reducere primært resultat. Såfremt man ejer aktiver, vil alene afskrivningerne reducere primært resultat, mens renterne ikke vil reducere primært resultat. Primært resultat pr. ansat (t.kr.) Udviklingen Grafen i det gennemsnitlige benyttes på resultat side 5 i pr. analysen. ansat er vendt i 2011 og er steget 27% i forhold til For den samlede installationsbranche udgør det gennemsnitlige resultat pr. ansat 28,6 t.kr Primært resultat pr. ansat (t.kr.) De seneste års tendens med fald i det primære resultat 80 pr. ansat er vendt i 2011, og resultatet er forbedret for både el- og vvs-virksomheder. Installationsbranchen var i præget af skarp konkurrence og et markant pres 60 på priserne. Det lave prisniveau i 2010 har også haft indflydelse på resultaterne i 2011, men branchen ser ud til 50 at have tilpasset driften, og udviklingen i resultatet er 40 som følge heraf vendt. Det primære resultat pr. ansat for installationsbranchen er steget fra 22,1 t.kr. pr. ansat i 2010 til 28,6 t.kr. pr. ansat i 2011, en stigning svarende til 27% Grafen benyttes på side 6 i analysen. Primært resultat, el Primært resultat, vvs Analyse af installationsbranchen 7

8 Grafen benyttes på side 5 i analysen. Nedenfor er illustreret udviklingen for el- og vvs-virksomhederne: Primært resultat pr. ansat (t.kr.) Primært resultat pr. ansat (t.kr.) fordelt på delbrancher Primært resultat, el Primært resultat, vvs Grafen benyttes på side 6 i analysen. Vvs-virksomhederne realiserede en indtjening på 22 t.kr. pr. ansat i 2011, mens el-virksomhederne realiserede en indtjening på 28 t.kr. pr. ansat. En række virksomheder deltager i både el- og vvs-segmenterne, herunder virksomheder, som både har trukket gennemsnittet for el og vvs ned. Tidligere har det primære resultat pr. ansat i vvs-virksomhederne været højere end i el-virksomhederne. Forskellen mellem de 2 typer virksomheder har historisk primært skyldtes forskelle i produktmix, hvor materialeandelen hos vvs-virksomheder gennemsnitligt har været større end materialeandelen hos el-virksomheder samtidig med, at der overordnet vurderet ikke har været forskelle i timesalgspriser for vvs- og el-installatørvirksomheder. Krisen ser imidlertid ud til at have ændret på denne tendens, da el-virksomhederne ser ud til at være bedre til at tilpasset sig afmatningen i samfundsøkonomien. Det gennemsnitlige primære resultat pr. ansat i el-virksomhederne er i 2011 steget til 28,3 t.kr. pr. ansat mod 21,3 t.kr. pr. ansat i 2010, svarende til en stigning på 33%. For vvs-virksomhederne er det primære resultat pr. ansat steget fra 19,7 t.kr. pr. ansat i 2010 til 22,1 t.kr. pr. ansat i 2011, svarende til en stigning på 12%. Såfremt der ses bort fra virksomheder med over 100 ansatte, er det gennemsnitlige resultat steget fra 28,3 t.kr. pr. ansat til 37,6 t.kr. svarende til en stigning på 33%. Flere af virksomhederne i analysen oplyser i de aflagte regnskaber, at der i 2011 er foretaget omstruktureringer, omkostningsreduktioner eller andre tiltag for at tilpasse virksomhederne de nuværende markedsforhold. 8 Analyse af installationsbranchen

9 Virksomheder med 1-4 ansatte Virksomheder med 5-10 ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med > 100 ansatte skellige størrelsesgrupperinger for henholdsvis vvs-virksomheder og el-virksomheder. Primært resultat pr. ansat for vvs (t.kr.) Virksomheder med 1-4 ansatte Virksomheder med 5-10 ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med > 100 ansatte Vvs-virksomhederne Grafen benyttes med mindre på side end 7100 i analysen. ansatte oplever i alle grupper markante forbedringer i resultatet pr. ansat. Gruppen med de største virksomheder over 100 ansatte har derimod haft stor tilbagegang og har nu i gennemsnit et underskud på 9 t.kr. pr. ansat. For virksomheder med 1-4 ansatte er der alene medtaget regnskabstal for Som det fremgår af ovenstående graf, har vvs-virksomheder med mindre end 5 ansatte igen i 2011 realiseret en markant fremgang i det primære resultat pr. ansat og har i 2011 det højeste resultat pr. ansat i branchen. Denne gruppe er alene medtaget i denne graf. Hvor virksomhederne med mindre end 10 ansatte realiserer et markant bedre resultat pr. ansat i 2011 end i 2010, er resultatforbedringen mindre for virksomhederne med mellem 11 og 100 ansatte. Virksomheder i gruppen med over 100 ansatte har i 2011 realiseret et Grafen benyttes på side 8 i analysen. Udover det gennemsnitlige primære resultat for hele branchen er der også analyseret på indtjeningen i for- Primært resultat pr. ansat for vvs (t.kr.) gennemsnitligt underskud på 9 t.kr. pr. ansat, hvilket dog er præget af 2 virksomheders meget store underskud. Foruden de beskrevne 2 virksomheders underskud realiserer gruppen et gennemsnitligt overskud pr. ansat på 10 t.kr., hvilket dog fortsat vil være det laveste resultat pr. ansat af grupperne. Det bemærkes, at virksomhederne med mere end 100 ansatte har det mindste primære resultat pr. ansat i hele den 5-årige analyseperiode og tilmed målt på det primære resultat også har været de dårligste til at modstå krisen. Analyse af installationsbranchen 9

10 Primært resultat pr. ansat for el (t.kr.) Primært resultat pr. ansat for el (t.kr.) Virksomheder med 1-4 ansatte Virksomheder med 5-10 ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med > 100 ansatte Samtlige grupper Grafen af benyttes el-virksomheder på side realiserer 8 i analysen. en forbedring i det primære resultat pr. ansat i forhold til i Det gennemsnitlige resultat for virksomheder med 5-10 ansatte stiger 74% i forhold til i 2010, mens indtjeningen for gruppen Primært resultat med 1-4 pr. ansatte for er vvs steget (t.kr.) med 128%. 90 Samtlige grupper i el-branchen realiserer i 2011 fortsat en 70 stigning i det primære resultat pr. ansat. Gruppen af virksomheder med mellem 41 og 100 ansatte realiserer den 50 mindste stigning på blot 1%, og niveauet for denne gruppe har således været stort set konstant siden Som det fremgår af grafen ovenfor, realiserer de mindste virksomheder den største stigning i resultatet pr. ansat. Grupperne med virksomheder med under 20 ansatte er nu, ligesom før krisen, igen de virksomheder, som har det største resultat pr. ansat. Virksomhederne med under 5 ansatte har i 2011 det største gennemsnitlige resultat pr. ansat med 49 t.kr., imens virksomhederne med over 100 ansatte har branchens laveste gennemsnitlige resultat pr. ansat med 15 t.kr Virksomheder med 1-4 ansatte Virksomheder med 5-10 ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med > 100 ansatte Grafen benyttes på side 7 i analysen. 10 Analyse af installationsbranchen

11 For at årsagsforklare ovennævnte forskelle i dels niveauet og udviklingen i indtjeningen er det undersøgt, hvor stor en andel af virksomhederne i de enkelte grupper, der har givet underskud i de enkelte år: Andel af virksomheder med underskud Andel af virksomheder med underskud 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Underskud i 1 af de seneste 3 år Virksomheder med 5-10 ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med > 100 ansatte Gennemsnit Underskud i alle de seneste 3 år 25% Grafen installatørvirksomhederne benyttes på side 9 i analysen. var underskudsgivende i 2011, hvilket er et fald i forhold til 2010, hvor hele 34% af virksomhederne gav underskud. Hele 60% af virksomhederne har haft underskud i mindst 1 år af de seneste 3 år. Andelen af virksomheder med over 100 ansatte, som giver underskud, er steget til 38%. For første gang siden 2007 er andelen af virksomheder med underskud faldende. 25% af virksomhederne i branchen har underskud i 2011, hvilket er et fald på 9%-point i forhold til i Værst ser det i 2011 ud for gruppen med over 100 ansatte, hvor andelen af virksomheder med underskud er steget til 38% (9 ud af 24 virksomheder) imod 28% i 2010 og 0% i Denne gruppe virksomheder er meget eksponeret mod entreprisemarkedet, hvor der fortsat er stor priskonkurrence. Af grafen ses også, at 60% af virksomhederne har haft underskud inden for de seneste 3 år, hvilket er en lille stigning i forhold til sidste år, hvor 58% havde haft underskud i 1 af de seneste 3 år. Hertil kan det nævnes, at 9% af virksomhederne har haft underskud i alle de sene- ste 3 år, hvilket er en markant stigning i forhold til i 2010, hvor kun 6% af virksomhederne havde haft underskud i de seneste 3 år. At andelen af underskudsgivende virksomheder er faldet, kan være et udtryk for, at virksomhederne nu har tilpasset driften til det fortsatte lave aktivitetsniveau i branchen. Da andelen af virksomheder, som har haft underskud i alle de seneste 3 år, er stigende og nu udgør hele 9% af branchen, viser, at de virksomheder, som ikke har formået at tilpasse aktiviteterne eller omkostningerne, fortsat har problemer. Mere end en tredjedel af de virksomheder, som har underskud i 2011, har således også haft det i både 2010 og Analyse af installationsbranchen 11

12 Imens de dygtigste virksomheder i branchen formår at tjene penge, sætter de mindre dygtige penge til i det pressede marked. Til illustration heraf har vi opstillet ne- Primært resultat pr. ansat - De 25 % bedste virksomheder og de øvrige denstående graf, som viser det primære resultat fordelt på de 25% af virksomhederne, der klarer sig bedst sammenlignet med de øvrige 75% af branchen Primært resultat pr. ansat - De 25 % bedste virksomheder og de øvrige Virksomheder med 5-10 ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med > 100 ansatte Top 25 % af virksomhederne Øvrige Gennemsnit Grafen benyttes på side 10 i analysen. For samtlige grupper illustrerer grafen ovenfor, at de bedste 25% af virksomhederne tjener væsentligt mere end de resterende virksomheder pr. ansat. Af grafen ovenfor fremgår det, at de bedste 25% af virksomhederne i analysen, målt på primært resultat pr. ansat, indenfor samtlige grupper tjener væsentligt mere pr. ansat end de resterende 75%. De 25% bedste af den samlede branchen tjener i gennemsnit 100 t.kr. pr. ansat imod 7 t.kr. pr. ansat for de resterende 75% af branchen, hvilket vil sige, at de tjener mere end 13 gange så meget pr. ansat. Kendetegnende for de virksomheder, som klarer sig godt i 2011, er stabile resultater gennem hele lavkonjunkturen. Det kan eksempelvis illustreres ved, at alene 22% har haft underskud i 1 af de sidste 3 år mod 60% i gennemsnit. Desuden kan det fremhæves, at 40% af de gode virksomheder i de 2 foregående år havde resultater på mere end 3 x gennemsnitligt resultat. De gode virksomheder har typisk stor indsigt i egen virksomhed, herunder identificeret nicher, hvor de klarer sig samt formår at realisere en høj rentabel aktivitet pr. medarbejder. 12 Analyse af installationsbranchen

13 Omsætning og overskudsgrad Vi har analyseret udviklingen i nogle omsætningsafhængige nøgletal for de ca. 125 virksomheder, som oplyser omsætning i årsrapporten, og har analyseret, om der er Omsætning pr. ansat (t.kr.) sammenhæng mellem omsætning og indtjening. Omsætning pr. ansat fortæller noget om branchens effektivitet og evne til produktivitet. Omsætning pr. ansat (t.kr.) Gennemsnit, el Gennemsnit, vvs Den gennemsnitlige omsætning pr. ansat udgjorde t.kr. for vvs-virksomheder og t.kr. for el-virksomheder i Den gennemsnitlige omsætning pr. ansat i installatørbranchen er steget med 5% i forhold til I hele Grafen benyttes på side 11 i analysen. analyseperioden har omsætningen pr. ansat for vvs-virksomheder været større end omsætning pr. ansat for el-virksomheder. Omsætning pr. ansat (t.kr.) Gennemsnitlig omsætning pr. ansat udgjorde t.kr for vvs-virksomheder og t.kr. for el-virksomheder i 2011 mod henholdsvis t.kr. og 947 t.kr. i 2010, svarende til stigninger på 5,9% for vvs-virksomheder og Det ses også af ovenstående graf, at omsætningen pr. ansat for vvs-virksomheder har været større end omsætning pr. ansat for el-virksomheder i hele analyseperioden, hvilket blandt andet skyldes, at vvs-virksomheder 7,2% for el-virksomheder. ofte har en højere materialeandel i deres projekter/entrepriser/opgaver. 900 Hvis 800 stigningerne i omsætning pr. ansat sammenholdes med den vurderede omsætningsfremgang for hele vvsbranchen 700 og el-branchen på henholdsvis 4% og 7%, indikerer dette, at virksomhederne har realiseret omsætningsfremgangen 600 uden at ansætte flere medarbejdere (kilde: Tekniqs Markedsstatistik 2012). 500 Virksomheder med 5-40 ansatte, el Virksomheder med > 41 ansatte, el Virksomheder med 5-40 ansatte, vvs Virksomheder med > 41 ansatte, vvs Grafen benyttes på side 12 i analysen. Analyse af installationsbranchen 13

14 Gennemsnit, el Gennemsnit, vvs Nedenfor er der lavet en analyse af omsætningen pr. ansat efter hvilken størrelse, virksomheden har. Nøgletal Grafen benyttes på side 11 i analysen. for omsætning er beregnet med udgangspunkt i færre Omsætning pr. ansat (t.kr.) virksomheder end de andre nøgletal i denne analyse, hvorfor virksomheder med 5-40 ansatte er medtaget samlet Omsætning pr. ansat (t.kr.) Virksomheder med 5-40 ansatte, el Virksomheder med > 41 ansatte, el Virksomheder med 5-40 ansatte, vvs Virksomheder med > 41 ansatte, vvs De største Grafen virksomheder benyttes i såvel på vvs-branchen side 12 i analysen. som el-branchen har i hele analyseperioden det højeste omsætningsniveau pr. ansat. Det ses af ovenstående graf, at de største virksomheder har et højere omsætningsniveau pr. ansat end de mindre. Omsætningen pr. ansat for de største virksomheder udgør t.kr. pr. ansat for vvs-virksomheder og t.kr. pr. ansat for el-virksomheder, mens den udgør henholdsvis 974 t.kr. pr. ansat og 845 t.kr. pr. ansat for de mindre virksomheder. Baggrunden for, at de store virksomheder har en højere omsætning pr. ansat, er, at disse virksomheders aktivitet typisk indeholder en højere andel af større entreprisekontrakter, hvori der indgår en større mængde af materialer. De mindre virksomheder har derimod forholdsvis flere reparationsopgaver. Reparationsopgaver har alt andet lige en mindre materialeandel end entreprisekontrakter, hvorfor de mindre virksomheder har en mindre omsætning pr. ansat. Det fremgår endvidere, at el-virksomhederne i gruppen med de mindre virksomheder har haft den største stigning i omsætningen i El-virksomhederne har dog fortsat en mindre omsætning pr. ansat end vvs-virksomhederne. 14 Analyse af installationsbranchen

15 Vi har beregnet overskudsgraden for de enkelte år og ligeledes beregnet overskudsgraden for henholdsvis vvsvirksomheder og el-virksomheder. Overskudsgraden udtrykker indtjeningsevnen pr. omsætningskrone. Altså hvor meget, der er til fordeling mellem virksomhedens Overskudsgrad ejer og långivere, beregnet som resultatet af primær drift før renter og skat i % af omsætningen. Udover en analyse af branchen som helhed har vi også foretaget en analyse af overskudsgraden efter virksomhedsstørrelse. Overskudsgrad 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Virksomheder med 5-40 ansatte, el Virksomheder med ansatte, el Virksomheder med 5-40 ansatte, vvs Virksomheder med ansatte, vvs Virksomheder med > 100 ansatte Gennemsnit Grafen benyttes på side 13 i analysen. De større virksomheder realiserer generelt en lavere overskudsgrad end de mindre virksomheder. Den gennemsnitlige overskudsgrad i branchen steg i 2011 til 2,8%. Virksomhederne med mere end 100 ansatte realiserer i gennemsnit en overskudsgrad på 0,6%. Som det ses ovenfor, er den gennemsnitlige overskudgrad I hele perioden har de mindre virksomheder haft en højere i perioden Omsætning fra 2007 til pr ansat faldet i forhold fra til 5,6% resultat til før renter pr. ansat overskudsgrad t.kr. end de største virksomheder. I ,3%. Denne tendens 150 er vendt i 2011, hvor den gennemsnitlige overskudsgrad i branchen var på 2,8%. skudsgrad på henholdsvis 4,2% for vvs-virksomheder og realiserede virksomheder med 5-40 ansatte en over- Branchen som helhed tjente således 2,8 øre før renter og skat for hver omsætningskrone, 100 mens de 97,2 øre anvendes til vareforbrug, løn, faste omkostninger, afskrivninger 5,0% for el-virksomheder. Virksomheder med ansatte realiserede en overskudsgrad på henholdsvis 2,1% for vvs-virksomheder og 2,6% for el-virksomheder, mv. mens virksomheder med mere end 100 ansatte realisere- 50 de en overskudsgrad på 0,6%. Trods stigningen i overskudsgraden ligger disse gennemsnitlige overskudsgrader 0 fortsat på et historisk lavt niveau. Det fortsatte prispres i branchen har medført, at kun 3% af de 800 virksomheder, der har valgt at vise omsætningen i årsrapporten, har en overskudsgrad på over 10%. Tilsvarende havde 8% en overskudsgrad på over 10% i Resultat før renter pr. ansat -100 Omsætning pr. ansat Grafen benyttes på side 14 i analysen. Analyse af installationsbranchen 15

16 Virksomheder med 5-40 ansatte, el Virksomheder med ansatte, el Virksomheder med 5-40 ansatte, vvs Virksomheder med ansatte, vvs Virksomheder med > 100 ansatte Gennemsnit Grafen benyttes på side 13 i analysen. Vi har endvidere foretaget en analyse af sammenhængen mellem omsætning pr. ansat og resultat før renter pr. ansat. Sammenhængen ses i nedenstående graf, hvor hver enkel prik illustrerer de enkelte virksomheder, som Omsætning pr. ansat i forhold til resultat før renter pr. ansat t.kr. indgår i analysen og som har oplyst omsætning. For at eliminere betydningen af de største virksomheder er virksomheder med mere end 100 ansatte udeladt. Resultat før renter pr. ansat Omsætning pr. ansat i forhold til resultat før renter pr. ansat t.kr Omsætning pr. ansat Der er fortsat en sammenhæng mellem omsætning pr. ansat og resultat pr. ansat. Grafen benyttes på side 14 i analysen. Af ovenstående figur kan det udledes, at selvom virksomhederne i sagens natur ikke kan leve af omsætning, er der en sammenhæng mellem omsætning pr. ansat og indtjening pr. ansat. Af figuren fremgår det, at jo højere omsætning pr. ansat, jo højere indtjening pr. ansat. Eksempelvis har virksomheder med 800 t.kr. i omsætning pr. ansat gennemsnitligt et resultat før renter på 14 t.kr. pr. ansat, mens der er en gennemsnitlig indtjening pr. ansat på 23 t.kr., hvis omsætningen er på t.kr. pr. ansat. Udover at den nominelle indtjening er højere, er overskudsgraden også højere, da den gennemsnitlige overskudsgrad ved 800 t.kr. andrager 1,8% og 2,3% ved t.kr. Sagt på en anden måde tjenes der 9 t.kr. mere ved en stigning i omsætningen på 200 t.kr., svarende til en overskudsgrad på 4,5%. Det fremgår også ovenfor, at der blandt virksomheder med høj omsætning pr. ansat er virksomheder, som realiserer dårlig indtjening. Det underbygger, at det er vigtigt at fokusere på rentabel omsætning. Sammenhængen mellem omsætning og overskudsgrad underbygger det synspunkt, at indtjeningen generelt kan optimeres ved at fokusere på aktivitet pr. medarbejder, herunder at have effektive medarbejdere, bl.a. som følge af, at en installationsvirksomhed har mange omkostninger, som varierer i forhold til antal medarbejdere. Det er således væsentligt at fokusere på at reducere ikke-salgsbare timer mest muligt. Dette kan opnås ved både at sikre, at alle udførte timer faktureres samt ved at eliminere antallet af ikke-produktive timer ved god planlægning. Som en yderligere gevinst ved at forøge andelen af de produktive timer er, at der bliver solgt flere materialer pr. medarbejder, hvilket alt andet lige forøger bundlinjen. Ved en virksomheds vurdering af sin egen overskudsgrad er det ikke nok at se på den samlede indtjening i forhold til omsætning. Det er nødvendigt at opdele omsætningen og omkostninger på de produkttyper, virksomheden sælger. Denne analyse er en nødvendighed, da den skaber overblik over hvilke af virksomhedens aktiviteter, der tjenes på, og hvilke der bør ske en optimering af. Endvidere bør virksomhederne overveje, hvilke tiltag, virksomheden kan gøre for at fastholde omsætningen. Der bør foretages en analyse af, hvilke kompetencer den enkelte virksomhed har, og om disse kan sælges til nye kunder. 16 Analyse af installationsbranchen

17 Branchens pengebinding I nærværende afsnit har vi nærmere vurderet branchens pengebinding. Debitorer pr. ansat (t.kr.) Nedenfor er udviklingen i debitorer pr. ansat analyseret. Debitorer pr. ansat (t.kr.) Virksomheder med 5-10 ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med > 100 ansatte Gennemsnit Debitorerne pr. ansat er for virksomheder med mellem 41 og 100 ansatte steget fra 161 t.kr. pr. ansat til 196 t.kr. pr. ansat, hvilket Grafen svarer benyttes til stigning på side på 16 22%. i analysen. Det fremgår af ovenstående graf, at virksomheder med flere end 40 ansatte har debitorer for ca. 196 t.kr. pr. ansat, mens debitorer pr. ansat for virksomheder herefter falder med antallet af ansatte i virksomhederne. Gennemsnittet for branchen udgør 172 t.kr. pr. ansat mod 156 t.kr. i Ændringen i de gennemsnitlige debitorer pr. ansat for branchen svarer til en stigning på ca. 10%. Stigningen i debitorer pr. ansat modsvares ikke af en tilsvarende stigning i omsætningen pr. ansat. Selvom omsætningen pr. ansat er steget med ca. 6% fra 2010 til 2011, er debitorerne pr. ansat steget mere. Dette indikerer, at installationsvirksomhederne har fået sværere ved at indkræve deres tilgodehavender eller har været nødsaget til at give debitorerne længere kredit. Analyse af installationsbranchen 17

18 For at illustrere dette har vi beregnet gennemsnitlige debitordage. Gennemsnitlige debitordage Gennemsnitlige debitordage Virksomheder med 5-40 ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med > 100 ansatte Gennemsnit Grafen benyttes øverst på side 17 i analysen. Branchen har målt på ultimo-tal gennemsnitlige debitordage på ca. 56 mod 53 dage i Branchen har målt på ultimo-tal gennemsnitlige debitordage på ca. 56 mod 53 dage i De 56 debitordage svarer til, at der pr. balancedagen er bundet næsten 2 måneders salg i debitorer efter korrektion af moms. 18 Analyse af installationsbranchen

19 10% 0% Virksomheder med 5-10 ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med > 100 ansatte Top 25 % af de ansatte Øvrige Gennemsnit rafen benyttes nederst på side 27 i analysen. Udover pengebindingen i debitorer, har virksomheden også bundet likviditet i igangværende arbejder. Udviklin- Igangværende arbejder pr. ansat gen i igangværende arbejder fordelt på grupperne illustreres i grafen her nedenfor Igangværende arbejder pr. ansat s nederst på side 17 i analysen. Gennemsnit Virksomheder med 5-10 ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med > 100 ansatte Virksomhederne har i gennemsnit bundet 50 t.kr. pr. ansat i igangværende arbejder Vi skal generelt anbefale, at der i virksomhederne er konstant fokus på hurtig fakturering, samt at virksomhedernes betalingsbetingelser overfor kunderne så vidt muligt afspejler virksomhedens betalingsbetingelser hos leverandørerne. Der har dog været en udvikling, hvor installatørerne oplever, at mange store virksomheder forsøger at diktere lange betalingsbetingelser, som vanskeliggør en reduktion af pengebindingen i debitorer. Hvis man i virksomhederne oplever dette fra sine kunder, bør man indregne renteudgifterne i kostprisen på opgaverne, så man får et retvisende billede af lønsomheden. Hurtig fakturering samt løbende opfølgning kan ud over en positiv effekt på pengebindingen også på sigt reducere debitortab. Analyse af installationsbranchen 19

20 tryk for den investering, der er i debitorer, igangværende arbejder for fremmed regning og varelager, fratrukket rentefri kredit hos virksomhedernes leverandører. Udviklingen i arbejdskapitalen er vist her nedenfor Debitorer pr. ansat Varelager pr. ansat Kreditorer pr. ansat Arbejdskapital netto Igangværende arbejder pr. ansat Arbejdskapital for branchen (målt pr. ansat) Arbejdskapitalen Grafen benyttes pr. ansat på er side igen 18 i 2011 i analysen. stigende i forhold til Som det ses af ovenstående graf, er arbejdskapitalen pr. Soliditetsgrad ansat steget fra 179 t.kr. i 2010 til 191 t.kr. i 2011, svarende til en stigning på 6%. Årsagen til stigningen 35% kan Debitorerne og igangværende arbejder er blot nogle af de faktorer, som ledelsen kan påvirke for at nedbringe pengebindingen i virksomhederne. Den samlede arbejdskapital er den del af virksomhedens aktiver, som påvirkes af den daglige drift. Arbejdskapitalen er et ud- Arbejdskapital for branchen (målt pr. ansat) primært henføres til, at debitorer pr. ansat i gennemsnit er steget mere end gæld til kreditorer pr. ansat, hvilket også var tilfældet i % 31% 29% 27% 25% 23% 21% Virksomheder med 5-10 ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med > 100 ansatte Gennemsnit Grafen benyttes på side 21 i analysen. 20 Analyse af installationsbranchen

21 Virksomheder med 5-10 ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med > 100 ansatte Grafen benyttes nederst på side 19 i analysen. Pengebindingerne i virksomhederne består ud over arbejdskapitalen af virksomhedens anlægsaktiver. Størrel- nedbringe pengebindingen i virksomheden. Af neden- bende, men kan på lidt længere sigt nedbringes og sen af anlægsaktiverne er mere vanskelig at påvirke lø- stående graf ses det, at de mindste virksomheder har den største investering i anlægsaktiver pr. ansat. Anlægsaktiver pr. ansat (t.kr.) Anlægsaktiver pr. ansat (t.kr.) Virksomheder med 5-10 ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med > 100 ansatte De største Grafen virksomheders benyttes øverst anlægsaktiver på side pr. 19 ansat i analysen. er steget, mens de mindste virksomheders anlægsaktiver pr. ansat er faldet. Analyse af installationsbranchen 21

22 Slutteligt har vi analyseret virksomhedernes gennemsnitlige balancesum pr. ansat, og analysen har identificeret forskelle mellem de forskellige grupper. Balancesummen illustrerer den samlede eksponering i virksomheden. Balancesum pr. ansat 500 Balancesum pr. ansat Virksomheder med 5-10 ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med > 100 ansatte Grafen benyttes nederst på side 19 i analysen. Balancesummen pr. ansat er steget i alle grupper. Stigningen er størst i gruppen med virksomheder med mellem 41 og 100 ansatte, hvor balancesummen pr. ansat er steget med i gennemsnit 10%. De Anlægsaktiver mindste virksomheder pr. ansat (t.kr.) har i analyseperioden indtil i 2011 haft de største balancesummer pr. ansat, hvilket primært 140 kan henføres til, at den gennemsnitlige investering 120 i anlægsaktiver er større for disse virksomheder. I 2011 har gruppen med virksomheder med flere end 100 ansatte 100 dog overhalet de mindste virksomheder og har nu den største balancesum pr. ansat. Dette dækker dog 80 hovedsageligt over, at de største virksomheder har ned- 60 bragt antallet af medarbejdere betragteligt. Ser man bort fra gruppen med flere end 100 ansatte, indikerer fordelingen fortsat, at de større virksomheder har nogle stordriftsfordele, når det drejer sig om pengebinding i anlægsaktiver. Eksempelvis vil der altid skulle nogle basisbygningskvadratmeter til, uansat om man er en lille eller en stor virksomhed Virksomheder med 5-10 ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med > 100 ansatte Grafen benyttes øverst på side 19 i analysen. 22 Analyse af installationsbranchen

23 Soliditet Debitorer pr. ansat Varelager pr. ansat Kreditorer pr. ansat Arbejdskapital netto Igangværende arbejder pr. ansat Grafen benyttes på side 18 i analysen. Nøgletallet soliditetsgraden er udtryk for egenkapitalen i forhold til balancesummen og viser dermed, hvor solide virksomhederne er. Nedenfor fremgår dels den gennemsnitlige soliditetsgrad og dels soliditetsgraden for de enkelte grupper. Soliditetsgrad Soliditetsgrad 35% 33% 31% 29% 27% 25% 23% 21% Virksomheder med 5-10 ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med > 100 ansatte Gennemsnit Den gennemsnitlige soliditetsgrad i installationsbranchen er uændret i forhold til i Soliditeten er steget i gruppen med Grafen de mindste benyttes virksomheder, på side mens 21 i analysen. den er faldet i gruppen med de største virksomheder. Den gennemsnitlige soliditetsgrad for 2011 er uændret i forhold til i Den gennemsnitlige soliditetsgrad er forværret lidt for grupperne med henholdsvis ansatte og over 100 ansatte. Derudover er ikke sket nævneværdige udsving imellem de enkelte grupper i forhold til De store virksomheder havde inden krisen nogle år, hvor de realiserede stor fremgang i soliditeten, men må konstatere, at de lave resultater i kriseårene har tæret på egenkapitalen, og virksomhederne med over 100 ansatte er nu den gruppe, som har den laveste soliditetsgrad med 27%. På trods af de seneste par års dårlige resultater er der fortsat en gennemsnitlig soliditet i branchen på 30%. Analyse af installationsbranchen 23

24 Vi har desuden undersøgt, hvor mange virksomheder, der har en soliditetsgrad under 15%. Andel af virksomheder med mindre end 15% soliditet 35% 30% 25% Andel af virksomheder med mindre end 15% soliditet 20% 15% 10% 5% 0% Virksomheder med 5-10 ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med > 100 ansatte Gennemsnit Knap 25% Grafen installationsvirksomhederne benyttes på side 22 i analysen. har soliditetsgrad under 15%. Som det fremgår af ovenstående, er andelen af virksomheder med en soliditetsgrad under 15% størst for de mindre virksomheder. Gennem hele analyseperioden har mellem hver 4. og 5. virksomhed haft en soliditetsgrad under 15%. Disse virksomheder har således begrænset egenkapital at stå imod med. Disse virksomheder bør forøge deres egenkapital eller nedbringe deres forpligtelser, hvorved de bliver mere robuste ved eventuelle indtjeningsudsving. Af grafen ovenfor fremgår det, at krisen målt på soliditeten er gået værst ud over virksomheder med mellem 41 og 100 ansatte. Mere end en tredjedel af virksomhederne med en soliditetsgrad på under 15% havde negativ egenkapital ved udgangen af 2011, hvilket svarer til, at der var mere gæld end den bogførte værdi af virksomhedernes samlede aktiver. Det finansielle eksistensgrundlag for virksomheder med negativ eller lav egenkapital bygger ofte på bankaftaler med personlig kautionsstillelse. I disse situationer har virksomhedsejeren reelt investeret mere end den bogførte egenkapital, hvilket er baggrunden for, at mange af virksomheder med negativ egenkapital fortsat eksisterer. 24 Analyse af installationsbranchen

25 Afkast af investeret kapital Vi har i nærværende afsnit vurderet virksomhedernes afkast i forhold til den faktisk investerede kapital i virksomhederne. Ved at sammenholde afkastet med den samlede investerede kapital tages der højde for forskelle i finansieringsstrukturen, herunder forskelle i soliditetsgrader. Det er således muligt at sammenligne gældstunge og egenkapitaltunge virksomheder. Afkast af investeret kapital Den investerede kapital er opgjort som balancesum eksklusive likvide midler fratrukket rentefrie kreditter som leverandørgæld og hensatte forpligtelser. Afkastet er i analysen opgjort som resultat før renter plus eventuelle positive finansielle poster. Dette gøres ud fra en forventning om, at de positive finansielle poster blandt andet består af resultat fra tilknyttede virksomheder, som indgår i balancesummen. Afkast af investeret kapital 25% 20% 15% 10% 5% % Investeret kapital pr. ansat, el Investeret kapital pr. ansat, vvs Afkast af investeret kapital, el Afkast af investeret kapital, vvs 0 Udviklingen med fald i det gennemsnitlige afkast af den investerede kapital er stoppet efter 2 år med markante fald Grafen benyttes i afkastet. på Den side investerede 23 i analysen. kapital stiger for både el- og vvs-virksomhederne, men hvor det gennemsnitlige afkast i 2011 er steget hos el-virksomhederne, er afkastet uændret for vvs-virksomhederne. Investeret kapital Som pr. det ansat fremgår af ovenstående graf, har både vvs-virksomheder og el-virksomheder realiseret en stigning i afkast af investeret kapital. For vvs-virksomheder er afka stet steget fra 7,4% i 2010 til 7,7% i 2011, mens det for el-virksomheder er steget mere markant fra 8,0% til ,0%. Den positive udvikling skyldes en fremgang i resultatet samtidig med mindre stigning i den investerede kapital Virksomheder med 5-10 ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med > 100 ansatte Analyse af installationsbranchen Grafen benyttes øverst på side 25 i analysen. 25

26 Det beskrevne afkast har vi i den nedenstående graf opdelt i forhold til virksomhedsstørrelse. Afkast af investeret kapital 30% 25% Afkast af investeret kapital 20% 15% 10% 5% 0% Virksomheder med 5-10 ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med > 100 ansatte Virksomheder med Grafen mere benyttes end 100 ansatte på side realiserer 24 i analysen. igen i 2011 de laveste afkast af investeret kapital. Det gennemsnitlige afkast af investeret kapital i virksomheder med over 100 ansatte ligger i 2011 på 3%. Gruppen med virksomhederne med mellem 5 og 10 ansatte realiserer den største stigning i afkastet med en stigning fra 8% til knap 13%. Det ses af ovenstående graf, at afkast af investeret kapital er steget for alle virksomhedsgrupperne på nær virksomhedsgruppen med virksomheder med flere end 100 ansatte. Gruppen med virksomheder med flere end 100 ansatte er dog påvirket af 2 virksomheder, som har realiseret meget store underskud. Foruden disse 2 virksomheder ville denne gruppe ligeledes have realiseret en lille stigning i afkastet af den investerede kapital, men gruppen ville fortsat realisere det laveste afkast. Af grafen fremgår endvidere, at virksomhederne i gruppen med mellem 5 og 10 ansatte har realiseret den største fremgang i afkast af investeret kapital. For denne gruppe siger afkastet fra 8,0% til 12,9% i Analyse af installationsbranchen

27 20 5% 10 0% Investeret kapital pr. ansat, el Investeret kapital pr. ansat, vvs Afkast af investeret kapital, el Afkast af investeret kapital, vvs 0 Grafen benyttes på side 23 i analysen. Investeret kapital pr. ansat Investeret kapital pr. ansat Virksomheder med 5-10 ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med > 100 ansatte Grafen benyttes øverst på side 25 i analysen. Den investerede kapital pr. ansat er i 2011 steget for alle grupper af virksomheder. Den investerede kapital pr. ansat har i de foregående 4 år været størst hos de mindste virksomheder i analysen. Siden krisen indtraf i 2008 har virksomhederne med 5-10 dog formået at holde den investerede kapital pr. ansat forholdsvis konstant, imens den er steget markant mere i de øvrige grupper. Virksomhederne med mere end 100 ansatte har ultimo 2011 den største investerede kapital pr. ansat på 338 t.kr., imens virksomhederne med ansatte har den laveste investerede kapital pr. ansat med 293 t.kr. pr. ansat. Analyse af installationsbranchen 27

28 Vi har endvidere analyseret fordelingen af virksomheder i forhold til afkastet på den investerede kapital. Vi mener som udgangspunkt, at der som minimum bør realiseres et afkast på den investerede kapital på 8-10%, da der dels skal ske betaling for, hvad investeringen alternativt kunne indbringe samt ske betaling for den risiko, man Afkast af investeret kapital som virksomhedsejer påtager sig. Vi har derfor opdelt det opnåede afkast nedenfor, hvor afkast under 5% efter vores opfattelse er et klart utilfredsstillende niveau, mens afkast mellem 5% og 10% er et mindre tilfredsstillende niveau. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 42% 34% 41% 59% 58% 9% 12% 13% 12% 9% 14% 12% 14% 11% 11% 43% 37% 33% 17% 19% < 5% 5-10% 10-15% > 15% Afkast af investeret kapital Fordelingen af virksomhedernes Grafen benyttes afkast nederst viser forbedringer på side 25 i branchen i analysen. i forhold til i 2010, men andelen af virksomheder med et afkast på under 10% er fortsat markant højere end før krisen. Af ovenstående graf fremgår det, at andelen af virksomheder, der realiserer et tilfredsstillende afkast i 2011 set i forhold Andel til den af investerede virksomheder kapital, med et er afkast betydeligt på mindre stærkere end 10% end i Andelen af virksomheder, der ikke generer 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% et afkast på over 10%, er faldet med 10%-point. Andelen af mindre tilfredsstillende afkast er på niveau med 2010, mens det er andelen, som leverer et utilfredsstillende resultat, som er faldet betydeligt. 0% Virksomheder med 5-10 ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med > 100 ansatte 28 Analyse af installationsbranchen Grafen benyttes på side 26 i analysen.

29 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 59% 58% 13% 12% 11% 11% 17% 19% 9% 12% 37% 9% 14% 43% < 5% 5-10% 10-15% > 15% 12% 14% 33% Grafen benyttes nederst på side 25 i analysen. Endelig har vi analyseret, hvor stor en andel af virksomhederne i de enkelte grupper, der har realiseret et ikketilfredsstillende afkast på den investerede kapital. Andel af virksomheder med et afkast på mindre end 10% Andel af virksomheder med et afkast på mindre end 10% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Virksomheder med 5-10 ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med > 100 ansatte Grafen benyttes på side 26 i analysen. De største virksomheder (mere end 100 ansatte) har i 2011 haft den største andel af virksomheder med et afkast mindre end 10%. Andelen er dog faldet i samtlige grupper. Det fremgår af grafen, at andelen af virksomheder med et afkast på mindre end 10% er faldende for alle virksomhedsgrupper. Over halvdelen af virksomhederne i gruppen med mere end 100 ansatte realiserer et ikke-tilfredsstillende resultat i Andelen af virksomhederne med mere end 100 ansatte, der i 2011 realiserede et afkast på mindre end 10%, er på hele 58%, hvilket dog er en klar forbedring fra 2010, hvor andelen var 76%. I 2010 var der i ingen af grupperne mere end halvdelen af investorerne, der havde fået et afkast, som efter vores vurdering er en tilstrækkelig betaling for den risiko, de påtager sig (afkast på over 10%). Dette er ikke længere tilfældet, da det nu kun er i gruppen med mere end 100 ansatte, at andelen af virksomheder med under 10% i afkast af investeret kapital overstiger 50%. Analyse af installationsbranchen 29

30 Afkast af investeret kapital (2011) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 41% 41% 39% 45% 12% 12% 14% 11% 12% 16% 18% 12% 35% 31% 29% 32% Virksomheder med 5-10 ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte 17% 25% 12% 46% Virksomheder med > 100 ansatte Afkast af investeret kapital (2011) Andelen af virksomheder med afkast på mindre end 5% er fortsat størst blandt de største virksomheder. Andelen af virksomheder med over 15% i afkast er, som kast af investeret kapital på over 15% er steget i samtlige grupper med virksomheder med under 100 ansatte. i analysen. - det fremgår ovenfor, væsentligt større ved de mindre virksomheder end i gruppen med virksomheder < 5% med 5-10% Mest markant 10-15% er stigningen > 15% i gruppen med virksomheder med mellem 41 og 100 ansatte. I denne gruppe mere end 100 ansatte. Andelen af virksomheder med af- havde blot 30% i 2010 et afkast på over 15%. Fokus på effektivitet og produktivitet En høj effektivitet og produktivitet er vigtige konkurrenceparametre i en branche med skærpet konkurrence. Det er samtidig noget, som virksomhederne selv har mulighed for at påvirke med henblik på at stå stærkere i markedet. Gevinsterne ved at få godt styr på forretningen gennem en effektiv drift og en holdbar strategi er mange,- og der er mange værktøjer og muligheder for at komme dertil. Men hvilke værktøjer kan anvendes til at forbedre effektiviteten? Hvilken retning bør virksomheden styres mod for at blive mere konkurrencedygtig? Og hvordan anvendes ressourcerne mest optimalt? Dette er blot nogle af de relevante spørgsmål, som Deloitte med sin erfaring fra branchen kan rådgive om. Deloitte har praktisk erfaring med et bredt udvalg af de værktøjer, som har forbedret effektiviteten og produktiviteten i installationsbranchen. Værktøjerne spænder fra at optimere udnyttelsen af teknologiske muligheder, fokus på medarbejdernes potentiale og produktivitet, - til øget fokus på kvalitet og optimering af arbejdsgange. Ofte vil det være en kombination af forskellige værktøjer og metoder, der skaber den største effekt i den enkelte virksomhed på både kort og lang sigt. Generelt gælder, at forholdene omkring den enkelte virksomhed i relation til fx størrelse, beliggenhed og arbejdsområde er afgørende for, hvilke værktøjer og metoder, der giver de bedste resultater, samt for hvilken strategi, der skal udarbejdes for fremtidens vækst. Med rådgivning fra Deloitte har I de bedste muligheder for at få implementeret de værktøjer, der giver de bedste resultater hos netop jer. Vil du vide mere om Deloittes erfaring fra branchen, så kontakt: Ina Dam på Helle Bergstrøm på eller ring Analyse af installationsbranchen

September 2013. Analyse af installationsbranchen.

September 2013. Analyse af installationsbranchen. September 2013 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 6 12 15 21 23 28 30 32 39 40 41 42 Indledning Indtjening Omsætning og overskudsgrad Branchens pengebinding Soliditet Afkast af investeret kapital

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

Analyse af Installationsbranchen Oktober 2015

Analyse af Installationsbranchen Oktober 2015 Analyse af Installationsbranchen 214 Oktober 215 2 Installationsanalysen 215 Indholdsfortegnelse 3 Indhold 5 Indledning 6 Elementer i en sund installationsvirksomhed 9 Indtjening 13 Omsætning 14 Overskudsgrad

Læs mere

Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007

Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007 Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007 Indhold Indhold Indledning...3 Resumé...4 Indtjening Udviklingen i det gennemsnitlige resultat pr. ansat...5 Primært resultat pr. ansat 2002-2006...6 Andel

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Analyse af elinstallatørbranchen. Udarbejdet oktober 2007

Analyse af elinstallatørbranchen. Udarbejdet oktober 2007 Analyse af elinstallatørbranchen Udarbejdet oktober 2007 Indhold Indhold Indledning...3 Resumé...4 Indtjening Udviklingen i det gennemsnitlige resultat pr. ansat...5 Primært resultat pr. ansat 2002-2006...6

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Analyse af danske speditører 2004/05.

Analyse af danske speditører 2004/05. Februar 2006 Markedsgruppe Logistik Analyse af danske speditører 2004/05. Den økonomiske udvikling i speditionsbranchen Indledning Indhold Indledning Indledning 2 Resumé og anbefalinger 3 Rentabilitet

Læs mere

December Markedsgruppe Transport. Danske speditører. Den økonomiske udvikling 2006/07

December Markedsgruppe Transport. Danske speditører. Den økonomiske udvikling 2006/07 December 27 Markedsgruppe Transport Danske speditører Den økonomiske udvikling 26/7 Indhold Indhold Indledning...3 Rentabilitet...5 Resultat...5 Forrentning af egenkapital...6 Fordeling af resultat...6

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris regnskabsanalyse for året 2010 viser, at krisen som brød ud i lys lue tilbage i 2008, for alvor begyndte at kræve sine ofre i bygge- og anlægsbranchen i 2010. Regnskaberne afspejler, at

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2011/12. Oktober 2012

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2011/12. Oktober 2012 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 211/12 Oktober 212 Indhold 3 5 8 1 11 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditetsgrad Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014 Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder Deloitte, Juni 2014 Beklædningsbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udvikling i

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark

Tøjbranchen i Danmark Tøjbranchen i Danmark Vækst i eksporten af modetøj skaber bedre resultater hos producenter og engroshandler. Tøjbutikkerne har det stadig hårdt. Deloitte 2016 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

E-handelsbranchen i Danmark

E-handelsbranchen i Danmark E-handelsbranchen i Danmark Analyse af den økonomiske udvikling i branchen Deloitte 2014 BG TMT Hovedkonklusioner E-handelsbranchen er sund, men ikke uden udfordringer 7 ud af 10 virksomheder har overskud

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit December 2013 Analyse af restaurationsbranchen Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3)

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Vedlagt findes følgende materiale for NEG Micon-koncernen: Rådata for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 1) Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Nøgletalsberegninger

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2016

REVISOR- BRANCHEN 2016 REVISOR- BRANCHEN 2016 Nøgletal www.fsr.dk Revisorbranchen: Vækst giver største omsætning nogensinde Med en omsætning på knap 17. mia. kroner i 2016 har revisorbranchen opnået den højeste omsætning målt

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

BRANCHEANALYSE MALERE

BRANCHEANALYSE MALERE BRANCHEANALYSE MALERE Vi er konservative. Vi tjener pengene, inden vi bruger dem, og vi har ingen lån eller kassekredit. Citat fra en BDO-kunde 3 BRANCHEANALYSE MALERE Malerne fastholder omsætningsniveauet

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Skole: EUC Nordvest Dato: 26/ Eksamensnummer: Side 1 af 16

Skole: EUC Nordvest Dato: 26/ Eksamensnummer: Side 1 af 16 Eksamensnummer: Side 1 af 16 1.1 (5 %) Vurder, hvor i værdikæden Vestas A/S satser på at skabe værdi for kunderne i fremtiden. Vestas A/S satser i fremtiden primært på at skabe værdi for kunderne ved service

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning Regnskabsanalyse. Konklusion

Indholdsfortegnelse. Indledning Regnskabsanalyse. Konklusion Indholdsfortegnelse Indledning Regnskabsanalyse - Rentabilitetsanalyse - Indtjeningsanalyse - Kapitaltilpasningsanalyse - Likviditetsanalyse o Soliditet o Likviditet Konklusion Indledning Den 3årige regnskabsanalyse

Læs mere

BRANCHEANALYSE MALERE

BRANCHEANALYSE MALERE BRANCHEANALYSE MALERE Vi er konservative. Vi tjener pengene, inden vi bruger dem, og vi har ingen lån eller kassekredit. Citat fra en BDO-kunde 3 BRANCHEANALYSE MALERE Malerne fastholder omsætningsniveauet

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne har fordoblet deres driftsresultat pr. gris fra 50 kr. til 100 kr. > > Niels Vejby Kristensen og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien

Læs mere

Bunden forudsætning i Investering

Bunden forudsætning i Investering Bunden forudsætning i Investering af Trine Kornum Christiansen april 2009 1 Trine Kornum Christiansen Indholdsfortegnelse 1 Opgave 1...3 1.1 Rentabilitet...3 1.1.1 Afkastningsgrad...3 1.1.2 Aktivernes

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit Oktober 2013 Analyse af hoteller og overnatningsfaciliteter i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

Hæv produktiviteten - og tjen (flere) penge

Hæv produktiviteten - og tjen (flere) penge Bjørn Hove Hæv produktiviteten - og tjen (flere) penge VVS 17 Odense Congress Center 26-28. april 2017 Bjørn Hove TEKNIQ, Udviklingsafdelingen Ansat i TEKNIQ 2014 Økonomisk uddannelse Baggrund indenfor

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud. Deloitte, august 2011

Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud. Deloitte, august 2011 Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud Deloitte, august 2011 Passion for fashion Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 Nordicom A/S Omsætningen i 1. kvartal blev øget til 112,2 mio. kr. (1. kvt. 2003: 54,8 mio. kr.). Det er en fremgang på 57,4 mio. kr. eller 104,7%. Nordicom A/S har i 1. kvartal 2004 opnået et resultat

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

september 2016 Økonomien i det danske erhvervsliv

september 2016 Økonomien i det danske erhvervsliv september 2016 Økonomien i det danske erhvervsliv Analysedata Analysen af økonomien i det danske erhvervsliv er baseret på økonomiske informationer fra regnskabspligtige virksomheder, som har indleveret

Læs mere

Hoteller - Markedsnyt 2013

Hoteller - Markedsnyt 2013 Hoteller - Markedsnyt 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og resumé 1 Resumé 1 2 Hotelbranchens situation i Danmark 3 2.1 Økonomisk status 3 2.2 Moms og afgifter 4 3 Nøgletalsanalyse 5 3.1 Indtjening

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB Storegade 37 8700 Horsens Årsrapport 1. maj 2015-30. april 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/09/2016

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar August 2016

Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar August 2016 Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar 2017 August 2016 Thomas Frommelt Partner i Deloitte, statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor i 2005 Partner i 2008 Leder af Deloittes branchegruppe

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Analyse af tekstilbranchen. De mellemstore tekstil virksomheder klarer sig bedst Juli 2014, Peter Kvistgaard Toft

Analyse af tekstilbranchen. De mellemstore tekstil virksomheder klarer sig bedst Juli 2014, Peter Kvistgaard Toft Analyse af tekstilbranchen De mellemstore tekstil virksomheder klarer sig bedst Juli 2014, Peter Kvistgaard Toft Indledning En gennemgang af de nyeste regnskabstal for tekstilbranchen viser flere tøjforretninger

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Side 1 af 7 sider Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 5/2007 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktpersoner Adm. Direktør Peter Hansen Tlf. 3693 1111 Delårsrapport

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Analyse af byggeriet som forretning

Analyse af byggeriet som forretning Jakob Orbesen, konsulent jaor@di.dk, 2132 0321 OKTOBER 2017 Analyse af byggeriet som forretning Byggeriet er overordnet en fornuftig forretning, som i forhold til overskudsgrad og afkastet af investeret

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Driftsresultaterne var for slagtesvineproducenterne i 2008 i frit fald bl.a. som følge af kraftige stigninger i foderomkostninger og negative konjunkturer. >> Anders B. Hummelmose,

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

IVÆKST Økonomiværkstedet Regnskab

IVÆKST Økonomiværkstedet Regnskab IVÆKST Økonomiværkstedet Regnskab 2012 Velkommen til Økonomiværkstedet Program 07:45 Kaffe 08:00 Regnskab 08:55 Pause 09:00 Eksempel/øvelse med regnskab 09:20 Eksempel på faresigneler 09:35 Diskussion

Læs mere

Århus Havns årsrapport 2009, opdateret budget 2010 samt overslag 2011 og 2012.

Århus Havns årsrapport 2009, opdateret budget 2010 samt overslag 2011 og 2012. INDSTILLING Til Århus Byråd 8. april 2010 Tlf.nr.: 86 13 32 66 J.nr.: 06.04.0001.10 Brev: 20813HMJ/jg Århus Havns årsrapport 2009, opdateret budget 2010 samt overslag 2011 og 2012. 1. Resume Godsomsætningen

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår)

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) BYGGETEAM APS CVR-NR 32 87 96 91 ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13 / 4 2015. Ejvind Langkilde Dirigent 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UNIWATCHES ApS. Toldbodgade 8, Roskilde. Årsrapport 1. januar december 2015

UNIWATCHES ApS. Toldbodgade 8, Roskilde. Årsrapport 1. januar december 2015 UNIWATCHES ApS Toldbodgade 8, 1 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/05/2016 Finn Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Analyse af sikkerhedsbranchen.

Analyse af sikkerhedsbranchen. Analyse af sikkerhedsbranchen. Indhold 3 4 5 6 Resumé Om analysens tilblivelse Forretningskoncepter og aktiviteter Nøgletalsanalyse 7 Beskrivelse af branchen i Danmark 8 Indtjening 11 Branchens pengebinding

Læs mere