RETTEN I ROSKILDE. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 3. februar 2011 i sag nr. BS 9A-236/2007:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RETTEN I ROSKILDE. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 3. februar 2011 i sag nr. BS 9A-236/2007:"

Transkript

1 RETTEN I ROSKILDE Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 3. februar 2011 i sag nr. BS 9A-236/2007: A mod Lægemiddelskadeankenævnet Vimmelskaftet 43, 2., 1161 KøbenhavnK Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag, der er anlagt den 30. oktober 2006, drejer sig om, hvorvidt behandlingen af sagsøgeren, /f med lægemidlet Roaccotan med overvejende sandsynlighed har medført en kronisk lidelse. /\ har nedlagt påstand om, at sagsøgte, Lægemiddelskadeankenævnet, skal anerkende, at /\ ved brug af lægemidlet Roaccutan er blevet påført en kronisk tarmlidelse, hvorefter Lægemiddelskadeankenævnets afgørelse af 30. maj 2006 skal ændres og sagen hjemvises til fomyet behandling og erstatningsudmåling i Patientforsikringen. Lægemiddelskadeankenævnet har påstået frifindelse. Oplysningeme i sagen fir har under sagen haft fri proces med retshjælpsdækning. Som led i behandlingen af en hudlidelse fik A i perioden fra oktober 1997 til aprill 998 behandling med Roaccutan. f\ havde fra marts 1998 blod i afføringen og mave/tarmproblemer. Der blev efter diverse undersøgelser påvist inflammatoriske forandringer i tarmen. A indgav anmeldelse til Patientforsikringen efter lov om erstatning for lægemiddelskader den 21. februar 2004, idet han angav, at lægemidlet Roaccutan havde medført indre blødninger og smerter som en vedvarende og tilbagevendende lidelse. Den 27. september 2004 traf Patientforsikringen afgørelse om, at skaden i form af midlertidig tarminflammation er omfattet af lov om erstatning for lægemiddelskader. Ved brev af 26. maj 2005 fastsatte Patientforsikringen erstatningen til kr. i godtgørelse og erstatning efter lov om erstatning for lægemiddelskader. Denne afgørelse blev indbragt for Lægemiddelskadeankenævnet, der den 30. maj 2006 tiltrådte Patientforsikringens afgørelse af 26. maj Sagen blev indbragt for retten ved stævning af 27. oktober STO«I-Wé-SO (-STOl - K l «-T3-LO 1-MOO-VDIT

2 Side 2/10 Der er under sagens behandling i retten indhentet en udtalelse af 28. marts 2008 samt en supplerende udtalelse af 25. marts 2009 fra Retslægerådet. I udtalelsen af 28. marts 2008 har Retslægerådet udtalt følgende: Spørgsmå] 1: Retslægerådet bedes oplyse, om sagsøger iforbindelse med lægelige undersøgelser har fået konstateret tarmlidelser/sygdomme/gener siden den 28. august 1998? fr har ved kikkertundersøgelse af endetarmen fået påvist let betændelse i slimhinden, men er forudgående blevet udrenset, hvilket kan have bidraget til fimdet. Der er ved efterfølgende kikkertundersøgelse fundet normale forhold, hvorimod en vævsprøve antyder ganske lette tegn til kronisk tarmbetændelse, A har givet udtryk for tarmsymptomer i form af diarré og afgang af blod og/eller slim ved flere lejligheder i perioden Spørgsmål 2: Såfremt Retslægerådet ved besvarelse af spørgsmål 1 har konstateret, at sagsøger har haft tarmlidelser/sygdomme/gener efter den 28. august 1998, bedes Retslægerådet oplyse, hvorvidt det er Retslægerådets vurdering, at disse tarmlidelser/sygdomme/gener må anses som værende følger efter den lægemiddelskade iform af bivirkning til lægemidlet Roaccutan, som Lægemiddelskadeankenævnet og Patientforsikringen har anerkendt, sager er påført? Spørgsmålet kan ikke besvares entydigt. Dels er diagnosen ikke endeligt afklaret, om end en let grad af hæmoragisk proctitis (blødende betændelse af endetarmslimhinden) er den mest sandsynlige diagnose. En sådan tilstand er beskrevet efter behandling med Roaccutan (isotretinoin), men der er kun få rapporter herom. Proctitis haemorrhagica er kendt for at have et intermitterende forløb. På den anden side kan sygdommen være udløst af samtidig indtagelse af NSAID (gigtmedicin) og endelig kan det, såfremt det drejer sig om proctitis haemorrhagica, ikke udelukkes, at tilstanden - hvad der er langt mest almindelige - er idiopatisk, det vil sige uden kendt årsag. Spørgsmål 3: Såfremt Retslægerådet mener, at de tarmlidelser/sygdomme/gener, som sagsøger har fået konstateret efter den 28. august 1998, ikke er forårsagede af den anerkendte lægemiddelskade, bedes Retslægerådet angive, hvilke(n) sygdom(me) tarmlidelserne/sygdommene/generne må henføres til? Se ovennævnte svar på spørgsmål 2. Spørgsmål 4: Retslægerådet bedes oplyse, hvorvidt Retslægerådet finder det sandsynligt, STIX)6lJ46.$O.STQI-KtW-T3.L0l-MOO-\Oå7

3 Side 3/10 at sagsøger permanent vil have behov for medicinsk behandling af den inflammatoriske tarmlidelse og i givet fald - med hvilke præparater og i hvilke mængder? Proctitis haemorrhagica er en kronisk intermitterende tilstand, ofte med lange symptomfrie perioder, hvorfor der i de fleste tilfælde fremover vil være behov for medicinsk behandling med præparater, som A fsr i øjeblikket. Retslægerådet kan ikke udtale sig om dosis og eventuel behandling med andre præparater. Spørgsmål 5: Såfremt Retslægerådet ikke mener, at sagsøger vil have et permanent behov for medicinsk behandling, bedes Retslægerådet skønsmæssigt angive, hvor ofte og i hvilket omfang sagsøger må antages at have behov for medicinsk behandling af tarmlidelsen? Se svar på spørgsmål 4. Spørgsmål 6: Giver sagen i øvrigt anledning til spørgsmål eller bemærkninger? Nej. Spørgsmål A: Retslægerådet bedes beskrive sagsøgerens lidelser/gener vedrørende tarmsystemet, herunder om der er tale om midlertidige eller kroniske/varige gener? Lidelser/gener vedrørende tarmsystemet minder mest om et let tilfælde af blødende tarmbetændelse (proctitis haemorrhagica), men dette er ikke fuldstændig fastslået. Denne sygdom har et kronisk intermitterende forløb. Spørgsmål B: Retslægerådet bedes oplyse, om behandling med Roaccutan efter almindelig lægelig erfaring kan give anledning til varige tarmlidelser/gener? Der er meddelt flere tilfælde, hvor der under eller efter behandling med Roaccutan er opstået tarmsygdom af en type, der oftest er kronisk intermitterende. Det kan dog i de fleste tilfælde ikke bevises, at tilstanden er udløst af Roaccutan, eller udelukkes, at tilstanden alligevel ville være opstået på et senere tidspunkt, såfremt der ikke var givet Roaccutan. Spørgsmål C: Såfremt Retslægerådet måtte fmde, at sagsøgeren har kroniske/varige tarmgener/lidelser, bedes Retslægerådet oplyse, om disse må anses for at være en følge af den i perioden fra oktober 1997 til april 1998 givne med behandling med Roaccutan, eller om tilstanden må anses for at være forårsaget af andre forhold og i givet fald hvilke? STO«l«6.Slll.STOig<l«.T3.i.OI-Mt)0.\M7

4 Side 4/10 Graden af sandsynlighed bedes angivet. Det kan ikke udelukkes, at sagsøgerens tilstand, der mest sandsynlig er et let tilfælde af proctitis haemorrhagica, har været udløst af behandling med Roaccutan, da en sådan tidsmæssig sammenhæng tidligere er beskrevet om end sjældent forekommende, og uden at foreliggende data tillader præcis angivelse af hyppigheden. Tilstanden kan også være idiopadsk, det vil sige uden kendt årsag eller være udløst af behandling med gigtmedicin, der skønnes at være ansvarlig for cirka 4 % af disse tilstande. Graden af sandsynlighed kan ikke nærmere angives. I udtalelsen af 25. marts 2009 har Retslægerådet udtalt følgende: II Spørgsmål 7: Retslægerådet anfører i besvarelse af spørgsmål 2, at diagnosen ikke er endeligt afklaret, men antager dog, at der er tale om Proctitis haemorrhagida. Retslægerådet anmodes om at redegøre for, hvad der adskiller den diagnose fra de 2 andre diagnoser, der har været på tale - Morbus Crohn og Colitis Ulcerosa - herunder om det er korrekt, at /} 'L tarmlidelse ligger et atypisk sted i tarmen, jf hertil /6 i vurdering (bilag 5 og 6). Adskillelsen af proctitis haemorrhagica fra colitis ulcerosa og Crohns sygdom fremgår af tekstbøger i intem medicin. Procdtis haemorragica anses for et som regel let tilfælde af colitis ulcerosa lokaliseret i den allemederste del af tyktarmen, nemlig endetarmen. Crohns sygdom kan være lokaliseret mange andre steder i mave-tarmkanalen uden inddragelse af endetarmen. Crohns sygdom kan være lokaliseret mange andre steder i mave-tarmkanalen uden inddragelse af endetarmen. Der er i sagsøgers tilfælde ikke de for Crohns sygdom specifikke vævsforandringer i form af granulomer. Sagsøgers sygdom er, da det mest sandsynligt drejer sig om proctitis haemorrhagica, lokaliseret det typiske sted. Spørgsmål 8: Kan det forhold, at A har været i kontinuerlig medicinsk behandling siden den primære afslutning af behandlingen på hospitalet den 28. august 1998, neddæmpe gener/symptomer i en sådan grad, at den inflammatoriske tilstand ikke kan konstateres ved efterfølgende undersøgelser -fx kikkertundersøgelse den 30. marts 2006? Kan andre forhold være årsag til at man ikke altid vil kunne konstatere en inflammatorisk tilstand? -fcat tarmen har været udtømt? Ja. Sagsøger var forinden den omtalte kikkertundersøgelse sat i 5X SO r -STO I - K 1 1 -M00-\D«7

5 Side 5/10 medicinsk behandling den , hvad der meget vel kan have reduceret såvel symptomer som objektive fund, ligesom der også tidligere fx var normale fund ved kikkertimdersøgelse (og sagsøger heller ikke havde symptomer). Tømning af tarmen medførte snarere forværring af fundene end dæmpning. Som tidligere nævnt har sygdommen i sig selv et intermitterende forløb. Spørgsmål 9: Kan man udelukke at den inflammatoriske tilstand, som flk konstateret som en midlertidig lidelse i om som notorisk var en bivirkning af brugen af Rouccatan - som følge af, at ft- til stadighed har haft intermitterende mave-tarmproblemer har kroniflceret sig til den kroniske tarmlidelse som Retslægerådet i besvarelse af spørgsmål 4 lægger til grund, at han har nu? Den inflammatoriske tarmsygdom, som sagsøger fik konstateret maj 98, og som kaa være en bivirkning til brugen af Rouccutan og som på det foreliggende mest sandsynligt er en hæmoragisk proktit har i sig selv et kronisk intermitterende forløb. Spørgsmål 10: / tilknytning til spørgsmål 9 ønskes oplyst, om Retslægerådet kan sige noget om sandsynligheden for at den kroniske tarmlidelse er en direkte eller indirekte følge af den inflammatoriske tilstand der blev konstateret i 1998? Det drejer sig mest sandsynligt om samme tilstand. Se svar på spørgsmål 9. Spørgsmål 11: Retslægerådet har tidligere under besvarelse af spørgsmål 2 tilkendegivet at "sygdommen kan være udløst af samtidig indtagelse af NSAID (gigtmedicin)". Retslægerådet anmodes om at uddybe, hvorledes det så kan forklares, at han havde udbrud af den inflammatoriske betændelsestilstand allerede i 1998, hvor han endnu ikke var blevet ordineret NSAID. NSAID (gigtmedicin) vides både at kunne forværre bestående kronisk inflammatorisk tarmsygdom og medvirke til debut om end dette kan påvises hos et lille antal patienter. Af det fremsendte fremgår, at sagsøger (hvor han ifølge joumaien ikke har tarmgener) var i behandling med Relifex (nabumeton) i sædvanlig dosering. Spørgsmål 12: Giver det overfor anførte, herunder navnlig det supplerende bilag med producenten Roche's beskrivelse af bivirkninger af Rouccutan - og sagens lægelige bilag i øvrigt - Retslægerådet anledning til yderligere bemærkninger? Nej. ITIX»l4«-50l-Vn)U(l94.T3J.OI*fl».\Dt7

6 Side 6/10 Der har under sagen været fremlagt diverse lægejoumaludskrifter vedrørende /f samt korrespondance mellem /4 og læger. Forklaringer Der er under sagen afgivet partsforklaring af ft har forklaret blandt andet, at han på et tidspunkt led af rossacia, der er en hudlidelse, der medfører rødme over næse og kinder. Han prøvede forskellige præparater, men intet virkede. Derfor blev han sat i behandling med roaccutan. Roaccutan udtørrer huden og dræber rossacia. Han har aldrig tidligere haft mave/tarmproblemer. Han fik roaccutan fira den 7. januar 1997 og et stykke tid fi«m. Han fik ikke gigtmedicin på det fidspunkt. Han begyndte at få mave/tarmgener og smerter i hele kroppen i april/ maj Det passer meget godt, at mave/tarmsygdommen begyndte i marts Han henvendte sig til fv /, hvor han kom i behandling med pentasa. Han blev henvist fra H/l til 2. Behandlingen med pentasa fortsatte. Han fik selv mistanken til roaccutan, og hans læge rekvirerede en liste over roaccutans bivirkninger. Han har løbende taget pentasakurer og piller under udbrud af sygdommen. Kureme tog han kun, når sygdommen var i udbrud. Kuren er en slags antibiotika, der indgives rektalt og absorberes i tarmsystemet. Kuren modvirker den inflammatoriske tilstand, men den har også nogle bivirkninger. Han har fået pentasa i pilleform siden 1998, som det blev foreskrevet. Han har taget pilleme løbende og ikke kun ved udbrud af sygdommen. Han tager tre piller hver dag. Læge C mente på et fidspunkt, at havde "morbus reiter", men det blev kun noteret på indikation. Det er senere undersøgt og fastslået, at han ikke har "morbus reiter". Han fulgte læge,, der var meget markant, seriøs og dygtig, når han flyttede til et nyt hospital. Han gik derfor til undersøgelser på Hl og senere Hl, og han bad dem indberette bivirkningeme til lægemiddelstyrelsen. Det glemte de i første omgang, men det blev senere gjort. I marts 2002 var han på Philippineme. Han blev meget syg og dårlig. Han var derefter til en del undersøgelser hos ^. Der blev konstateret en inflammatorisk tilstand, th sagde, at det var kronisk, og at det måtte være en bivirkning til roaccutan. Den medicin, som han tager, er meget dyr. Han synes, at det er meget svært at komme igennem med noget over for systemet. Det er en lidelse, som det er meget svært at leve med. Han har ikke en naturlig livsførelse. Han er meget påvirket af sygdommen. Parternes synspunkter

7 Side 7/10 rr har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med sit påstandsdokument af 17. maj 2010, hvoraf det fremgår: tf at det er godtgjort, at sagsøgers sygdom med overvejende sandsynlighed kan henføres til behandlingen med/indtagelsen aflægemidlet Rouccutan. at der er den fomødne sammenhæng mellem indtagelse af Rouccutan og den kroniske tarmlidelse, som sagsøger til dato lider af. at at at sagsøgers kroniske tarmlidelse skal anerkendes efter den på skadestidspunktet gældende lov om erstatning for lægemiddelskader 6. sagsøger herefter er berettiget til erstatning i medfør af den på skadestidspunktet gældende lov om erstatning for lægemiddelskader. sagsøgers krav om yderligere godtgørelse og erstatning (hemnder for de varige følger) skal opgøres efter erstatningsansvarslovens udmålingsregler jf. hertil den på skadestidspunktet gældende lov om erstatning for lægemiddelskade 9 stk. 1. at det rettelig bør være Patientforsikringen, der foretager det videre fornødne i relation til udmåling af den sagsøger tilkommende godtgørelse og erstatning. at sagen som konsekvens heraf skal hjemvises til fomyet behandling i Patientforsikringen. M Lægemiddelskadeankenævnet har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med påstandsdokument af 14. maj 2010, hvoraf det fremgår: tl Til støtte for frifindelsespåstanden gøres det gældende, at ikke har løftet bevisbyrden for, at han som følge af behandlingen med det anerkendte lægemiddel Ruccoutan er blevet påført en varig tarmlidelse. Det gøres gældende, at der ikke er årsagssammenhæng mellem brug af Ruccoutan og lidelse. Retslægerådet har om årsagssammenhæng særligt anført: Spørgsmål 2: "[ ] Spørgsmålet kan ikke besvares entydigt. Dels er diagnosen ikke endeligt afklaret, om end en let grad af hæmoragisk proctitis (blødende betændelse af STD W i -STO I -K194 -rs-t J) -MOO-UJt 7

8 Side 8/10 endetarmslimhinden) er den mest sandsynlige diagnose. En sådan tilstand er beskrevet efter behandling med Roaccutan (isotretinoin), men der er kun få rapporter herom. Proctitis haemorrhagica er kendt for at have et intermitterende forløb. På den anden side kan sygdommen være udløst af samtidig indtagelse af NSAID (gigtmedicin) og endelig kan det, såfremt det drejer sig om proctitis haemorrhagica, ikke udelukkes, at tilstanden - hvad der er langt mest almindelige - er idiopatisk, det vil sige uden kendt årsag. Spørgsmål B: [...] Der er meddelt flere tilfælde, hvor der under eller efter behandling med Roaccutan er opstået tarmsygdom af en type, der oftest er kronisk intermitterende. Det kan dog i de fleste tilfælde ikke bevises, at tilstanden er udløst af Roaccutan, eller udelukkes, at tilstanden alligevel ville være opstået på et senere tidspunkt, såfremt der ikke var givet Roaccutan. Spørgsmål C: [...] Det kan ikke udelukkes, at sagsøgerens tilstand, der mest sandsynlig er et let tilfælde afproctitis haemorrhagica, har været udløst af behandling med Roaccutan, da en sådan tidsmæssig sammenhæng tidligere er beskrevet om end sjældent forekommende, og uden at foreliggende data tillader præcis angivelse af hyppigheden. Tilstanden kan også være idiopatisk, det vil sige uden kendt årsag eller være udløst af behandling med gigtmedicin, der skønnes at være ansvarlig for cirka 4% af disse tilstande. Graden af sandsynlighed kan ikke nærmere angives." Det forliold, at der alene kan være en tidsmæssig sammenhæng mellem brugen aflægemidlet Ruccoutan og den observerede tilstand, er ikke en tilstrækkeligt begrundelse for at konkludere, at lidelsen med overvejende sandsynlighed kan henføres til brugen af lægemidlet Ruccoutan. På baggrund af den manglende sikre årsagssammenhæng er det således uden betydning, om der er tale om en midlertidig eller kronisk intermitterende lidelse. Sammenfattende gøres det gældende, at fi ikke har frembragt et sikkert grundlag for at tilsidesætte Lægemiddelskadeankenævnets afgørelse. Rettens begrundelse og afgørelse Det fremgår af 7 i lov om erstatning for lægemiddelskader, at der kun ydes erstatning, hvis skaden med overvejende sandsynlighed er forårsaget ved brug af lægemidler. STtXWf4>6-S01-ST01.KI«.r)-L01.MCW-\DI7

9 Side 9/10 Det kan efter de lægelige oplysninger i sagen, r forklaring og svarene på spørgsmålene i Retslægerådets udtalelse lægges til grund, at p lider af en kronisk intermitterende tarmlidelse. Det fi-emgår af Patientforsikringens afgørelse af 27. september 2004, at Pafientforsikringen fandt, at /4 i skade var en midlertidigt tarminflammation, og at denne tarm inflammation med overvejende sandsynlighed var forårsaget af behandlingen med Roaccutan. Det lægges imidlertid efter Retslægerådets udtalelse til grund, at spørgsmålet om, hvorvidt tarmlidelsen "må anses som værende følger efter den lægemiddelskade i form af bivirkning fil lægemidlet Roaccutan, som Lægemiddelskadeankenævnet og Pafientforsikringen har anerkendt", ikke kan besvares entydigt. Retslægerådet har i den forbindelse udtalt, at blødende betændelse af endetarmslimhinden er den mest sandsynlige diagnose, og at en sådan tilstand er beskrevet efter behandling med Roaccutan, men at der kun er få rapporter herom, samt at blødende betændelse af endetarmslimhinden er kendt for at have et tilbagevendende forløb, og at sygdommen på den anden side kan være udløst af samtidig indtagelse af gigtmedicin samt endelig, at det ikke kan udelukkes, at tilstanden - hvad der er det mest almindelige - er idiopafisk, det vil sige uden kendt årsag. Retslægerådet har tillige udtalt, at der i de fleste tilfælde, hvor der under eller efter behandling med Roaccutan er opstået tarmsygdom, ikke er bevis for, at tilstanden er udløst af Roaccutan, ligesom det ikke kan udelukkes, at filstanden alligevel ville være opstået på et senere fidspunkt, såfremt der ikke var givet Roaccutan. Om graden af sandsynlighed for, at A tarmlidelse er en følge af behandlingen med Roaccutan, eller om tilstanden må anses for at være forårsaget af andre forhold, har Retslægerådet udtalt, at det ikke kan udelixkkes, at /? j tilstand har været udløst af behandlingen med Roaccutan, da der er en sådan tidsmæssig sammenhæng, men at tilstanden også kan være udløst af behandling med gigtmedicin eller, at den er idiopatisk, det vil sige uden kendt årsag. Retslægerådet har ikke nærmere kunne angive graden af sandsynlighed. Det er herefter ikke godtgjort, at det er overvejende sandsynligt, at /? j tarmlidelse er forårsaget af behandlingen med Roaccutan. Herefter tages Lægemiddelskadeankenævnets frifindelsespåstand til følge. Under hensyn til sagens omfang, karakter og udfald, skal fr betale kr. i sagsomkostninger. Beløbet dækker rimelige udgifter fil advokatbistand. Thi kendes for ret: S T T W 6 1 I.STD l * 194-'n-LO I.M<»-\DJ7

10 Side 10/10 Sagsøgte, Lægemiddelslcadeankenævnet, frifindes. Sagsøger, ft-, skal inden 14 dage betale kr. i sagsomkostninger til sagsøgte, Lægemiddelskadeankenævnet. Betina Heldmann /doc Udskriftens rigtighed bekræftes. Retten i Roskilde, den 3. februar Dorthe Christiansen, kontorfiildmægtig ST00614«-SOI.STO 1 -KIM-TJ ^.01 UMAaV

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a.

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a. " Københavns Byret Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 6. februar 2013 i sag nr. BS A mod Ankestyrelsen Amaliegade 25 1022 København K Sagens baggrund og parternes påstande. Denne sag er anlagt den 23.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. juni 2011 Sag 201/2009 (2. afdeling) Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) mod A (advokat Lasse Dalberg) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 Sag 105/2015 (2. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Ankenævnet for Patienterstatningen (tidligere Patientskadeankenævnet) (Kammeradvokaten

Læs mere

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a, stk. 2. Sagen er ikke behandlet efter reglerne om småsager.

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a, stk. 2. Sagen er ikke behandlet efter reglerne om småsager. RETTEN l HJØRRING Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 27. maj 2014 i sag nr. BS 9-349/2013: Boet efter J, v/t mod Patientskadeankenævnet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Sagens baggrund og parternes påstande

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM B255900X-HBJ/DG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 31. maj 2007 af Østre Landsrets 7. afdeling (landsdommerne K. Wiingaard, Engler og Kim K. Gabriel (kst.)). 7. afd. nr. B-2559-05: K (advokat

Læs mere

A's. Københavns Byret. Udskrift af dombogen DOM. Sagsfremstilling. Afsagt den 25. november 2014 i sag nr. BS 30S-2962/2014:

A's. Københavns Byret. Udskrift af dombogen DOM. Sagsfremstilling. Afsagt den 25. november 2014 i sag nr. BS 30S-2962/2014: Københavns Byret Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 25. november 2014 i sag nr. BS 30S-2962/2014:.A mod Pientskadeankenævnet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Sagen handler om udgifterne til indhentelse

Læs mere

RETTEN I ODENSE - 5.afdeling

RETTEN I ODENSE - 5.afdeling RETTEN I ODENSE - 5.afdeling Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. september 2015 i sag nr. BS 5- /2012: P mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Sagen

Læs mere

Sagsøgte, Patientskadeankenævnet, har endeligt nedlagt påstand om frifindelse.

Sagsøgte, Patientskadeankenævnet, har endeligt nedlagt påstand om frifindelse. Retten i Helsingør- retsafdelingen Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 20. marts 2014 i sag nr. BS 1-2286/2009: mod Patientskadeankenævnet Vimmelskaftet 43 1161 København K Påstande Under denne sag, der

Læs mere

Retten på Frederiksberg

Retten på Frederiksberg Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 27. juni 2014 i sag nr. BS J-750/2013: N mod Pientskadeankenævnet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Sagens baggrund og parternes påstande Denne

Læs mere

1778/2010: yderligere erstatning for erhvervsevnetab og og smerte.

1778/2010: yderligere erstatning for erhvervsevnetab og og smerte. E Udskrift af dombogen DOM den 12. maj 2014 i sag nr. BS 1778/2010: mod Patientskadeankenævnet Finsensvej 15 2000 er i anledning arbejdsfortjeneste, denne om, yderligere erstatning for erhvervsevnetab

Læs mere

Ø.L.D. af 30. januar 2006. Sag: 1. afd., nr. B-122-05. Østre Landsrets dom

Ø.L.D. af 30. januar 2006. Sag: 1. afd., nr. B-122-05. Østre Landsrets dom Ø.L.D. af 30. januar 2006. Sag: 1. afd., nr. B-122-05 (A. F. Wehner, Henrik Bitsch og Karen Hald (kst.)) A (adv. Henrik Ravnild) mod Patientskadeankenævnet (Kammeradv. v/ adv. Kim Holst) Erstatningsret:

Læs mere

, i anledning af blandt andet ømme muskler i nakkeregionen. '/J. blev behandlet af lægen, således at skete manipulation af nakken.

, i anledning af blandt andet ømme muskler i nakkeregionen. '/J. blev behandlet af lægen, således at skete manipulation af nakken. RETTEN l ESBJERG DOM Afsagt den 11. april 2014 i sag nr. BS l 0-918/2012: mod Patientskadeankenævnet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Parternes påstande: Under denne sag, der er anlagt den 23. juli 2012,

Læs mere

Denne sag handler om, hvorvidt en person i forbindelse med en anerkendte patientskade er berettiget til erstatning for erhvervsevnetab.

Denne sag handler om, hvorvidt en person i forbindelse med en anerkendte patientskade er berettiget til erstatning for erhvervsevnetab. DOM Afsagt den 14. maj 2013 i sag nr. BS 5-699/2012: A mod Patientskadeankenævnet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Sagens problemstilling Denne sag handler om, hvorvidt en person i forbindelse med en anerkendte

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Blau syndrom Version af 2016 1. HVAD ER BLAU SYNDROM/JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hvad er det? Blau syndrom er en genetisk sygdom. Som patient lider man af en kombination

Læs mere

Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død.

Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død. Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død. (Årsberetning 2005) Mellemkommende død er et erstatningsretligt begreb, der medfører, at den skadelidtes erstatnings-og godtgørelseskrav

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015 Sag 98/2013 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere

Læs mere

Patientvejledning. Morbus Crohn. Kronisk tarmbetændelse

Patientvejledning. Morbus Crohn. Kronisk tarmbetændelse Patientvejledning Morbus Crohn Kronisk tarmbetændelse Hvad er Morbus Crohn? Morbus Crohn er en kronisk tarmsygdom, som er opkaldt efter den læge, der første gang beskrev sygdommen i 1932. Morbus Crohn,

Læs mere

Retten i Herning. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 22. marts 2010 i sag nr. BS /2008:

Retten i Herning. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 22. marts 2010 i sag nr. BS /2008: Retten i Herning Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 22. marts 2010 i sag nr. BS 3-1384/2008: N mod Patientskadeankenævnet Vimmelskaftet 43, 2. 1161 København K Sagens baggrund og parternes påstande Under

Læs mere

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf retsplejelovens 218 a, stk. 2.

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf retsplejelovens 218 a, stk. 2. RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 3. september 2015 i sag nr. BS 1-758/2014: mod Pientskadeankenævnet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Sagens baggrund og parternes påstande Sagen, der

Læs mere

DOM. Sagens baggrund og parternes påstande. Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf retsplejelovens

DOM. Sagens baggrund og parternes påstande. Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf retsplejelovens DOM Afsagt den 27. maj 2014 i sag nr. BS 7-2960/2010: A mod Patientskadeankenævnet Vimmelskaftet 43 1161 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt de komplikationer,

Læs mere

ved inflammatorisk tarmsygdom

ved inflammatorisk tarmsygdom BEHANDLING MED ADACOLUMN ved inflammatorisk tarmsygdom www.adacolumn.net INDHOLD Mave-tarmkanalen...4 Colitis ulcerosa...6 Crohns sygdom...8 Immunforsvaret ved IBD...10 Sådan fungerer Adacolumn...12 Behandling

Læs mere

Blod i afføringen. Blod i afføringen kan være synlig eller kan opdages ved en afføringstest, såkaldt "okkult blod".

Blod i afføringen. Blod i afføringen kan være synlig eller kan opdages ved en afføringstest, såkaldt okkult blod. Blod i afføringen Blod i afføringen kan være synlig eller kan opdages ved en afføringstest, såkaldt "okkult blod". Forekomst I den almindelige befolkning observerer 20% blod i afføringen i løbet af et

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Lyme Artrit (Borrelia Gigt)

Lyme Artrit (Borrelia Gigt) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Lyme Artrit (Borrelia Gigt) Version af 2016 1. HVAD ER LYME ARTRIT (BORRELIA GIGT) 1.1 Hvad er det? Borrelia gigt (Lyme borreliosis) er en af de sygdomme,

Læs mere

Deltagerinformation. Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft

Deltagerinformation. Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft Deltagerinformation Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft Protokoltitel: Hypofraktioneret versus normofraktioneret helbrystbestråling

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0212): Fagligt Fælles Forbund for A. mod

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0212): Fagligt Fælles Forbund for A. mod Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0212): Fagligt Fælles Forbund for A mod Dansk Byggeri for Flisespecialisten A/S (Afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Majeed Version af 2016 1. HVAD ER MAJEED 1.1 Hvad er det? Majeed er en sjælden genetisk sygdom. Børn med denne sygdom lider af CRMO (kronisk rekurrent multifokal

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Moxalole, pulver til oral opløsning Macrogol 3350 Natriumchlorid Natriumhydrogencarbonat Kaliumchlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage

Læs mere

Behandling med Adacolumn ved inflammatorisk tarmsygdom

Behandling med Adacolumn ved inflammatorisk tarmsygdom Behandling med Adacolumn ved inflammatorisk tarmsygdom A gentle revolution in IBD therapy INDHOLD Mave-tarmkanalen...4 Colitis ulcerosa...6 Crohns sygdom...8 Immunforsvaret ved IBD...10 Sådan fungerer

Læs mere

Patientvejledning. Colitis Ulcerosa

Patientvejledning. Colitis Ulcerosa Patientvejledning Colitis Ulcerosa Hvad er Colitis Ulcerosa? Colitis Ulcerosa er en kronisk tarmsygdom, hvor der i tyktarmens slimhinde opstår en betændelses reaktion. Den betændte slimhinde hæver, bliver

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. februar 2012 Sag 39/2010 (1. afdeling) A (advokat Axel Grove) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Henoch-Schönlein s Purpura

Henoch-Schönlein s Purpura www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Henoch-Schönlein s Purpura Version af 2016 1. HVAD ER HENOCH- SCHÖNLEIN S PURPURA? 1.1. Hvad er det? Henoch-Schönleins purpura (HSP) er en tilstand med inflammation

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I NAKSKOV DOM:

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I NAKSKOV DOM: UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I NAKSKOV B.s. 222/1996 Boligforeningen B mod Andelsselskabet Søllested Vandforsyning Afsagt den 4. marts 1998. DOM: Under denne sag, der er anlagt den 7. juni 1996, og

Læs mere

Deltager information

Deltager information READ, Bilag 10 Fortroligt Side 1 af 7 Deltager information Protokol DBCG 07-READ, dateret 15. oktober 2009. Et videnskabeligt forsøg med to forskellige kombinationer af kemoterapi til patienter med brystkræft.

Læs mere

Ændring til skade for klager

Ændring til skade for klager Ændring til skade for klager (Årsberetning 2004) Der er den 10. februar 2005 afsagt en principiel dom, som tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Patientskadeankenævnet kan ændre til skade for klager.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2015 Sag 150/2014 A kærer værgebeskikkelse vedrørende B (advokat Uno Ternstrøm, beskikket for A) (advokat Dorthe Østerby, beskikket for B) I tidligere

Læs mere

IS. april 2002, har sagsøgerne,

IS. april 2002, har sagsøgerne, RETTEN I ROSKILut Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 12. august 2003 i sag nr. BS 3-1172/2002 : mod IS. april 2002, har sagsøgerne, Under denne sag, der er anlagt den nedlagt endelig påstand om, at sagsøgte,

Læs mere

Bevisvurdering i patientforsikringsloven, Højesterets dom af 2. maj 2002.

Bevisvurdering i patientforsikringsloven, Højesterets dom af 2. maj 2002. Bevisvurdering i patientforsikringsloven, Højesterets dom af 2. maj 2002. (Årsberetning 2002) Højesterets dom af 2. maj 2002 (trykt i UfR 2002, side 1690). Skadelidte blev kl. 20.20 indbragt med ambulance

Læs mere

Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbeltblindet klinisk studie

Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbeltblindet klinisk studie Deltagerinformation til forældre I er netop blevet spurgt om jeres barn må deltage i studiet: Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret,

Læs mere

[Caption] - TIL PATIENTER OG PÅRØRENDE

[Caption] - TIL PATIENTER OG PÅRØRENDE [Caption] - TIL PATIENTER OG PÅRØRENDE Kære læser Pjecen, du her sidder med, er lavet i samarbejde mellem Patienterstatningen og BEDRE PSYKIATRI Landsforeningen for pårørende. Vi er i stigende omfang blevet

Læs mere

Bloddonorers retsstilling i tilfælde af skade.

Bloddonorers retsstilling i tilfælde af skade. Bloddonorers retsstilling i tilfælde af skade. (Årsberetning 2002) I Danmark er der ca. 250.000 frivillige donorer, der regelmæssigt giver blod. Der blev i 2002 foretaget 370.927 tapninger i de danske

Læs mere

Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis

Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan diagnosticeres sygdommen? Der findes ikke nogen specifik

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM B364400C - JRH UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 11. oktober 2013 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Lone Kerrn-Jespersen, B. O. Jespersen og Bodil Dalgaard Hammer). 14. afd.

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

D O M. Domstolsstyrelsen mod Realkredit Danmark A/S (8. afd. nr. B-1675-13)

D O M. Domstolsstyrelsen mod Realkredit Danmark A/S (8. afd. nr. B-1675-13) D O M Afsagt den 5. september 2014 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Frosell og Lone Dahl Frandsen). 8. afd. nr. B-1675-13: Domstolsstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl

Læs mere

Forsinket diagnose af kræft, varigt mén.

Forsinket diagnose af kræft, varigt mén. Forsinket diagnose af kræft, varigt mén. (Artikel fra årsberetning 2002) Hvis der ikke er blevet stillet en rigtig diagnose af patientens sygdom, eller at diagnosen er blevet stillet for sent, kan der

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0038238 (Katja Høegh, Mette Langborg) 26. september 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0038238 (Katja Høegh, Mette Langborg) 26. september 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0038238 (Katja Høegh, Mette Langborg) 26. september 2014 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum, København) mod Region Syddanmark (Kammeradvokaten v/advokat

Læs mere

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk.

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk. Udskrift af dombogen Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: S mod Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk afsagt DOM Denne sag drejer sig om, hvorvidt sagsøgte var berettiget til at afbryde

Læs mere

Imadrax Novum, 500 mg, 750 mg og 1000 mg, dispergible tabletter amoxicillin

Imadrax Novum, 500 mg, 750 mg og 1000 mg, dispergible tabletter amoxicillin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Imadrax Novum, 500 mg, 750 mg og 1000 mg, dispergible tabletter amoxicillin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Vejledning om anerkendelse af ulykker

Vejledning om anerkendelse af ulykker Vejledning om anerkendelse af ulykker Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 4 Betingelserne for at anerkende en ulykke... 4 Ulykkesbegrebet Arbejdsskadesikringslovens 6... 4 Bevisvurdering... 4 Årsagssammenhæng...

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 i sag nr. A2007.183: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om hæmoridebehandling

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om hæmoridebehandling Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om hæmoridebehandling Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen, om den operative

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Organkirurgisk Afdeling. Mavesår. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk

Organkirurgisk Afdeling. Mavesår. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk Organkirurgisk Afdeling Mavesår Patientinformation www.koldingsygehus.dk Hvad er et mavesår? Sår i mavesæk eller tolvfingertarm. Hos raske personer er slimhinden i mavesæk og tolvfingertarm intakt og

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 03-226.271 H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Trine H. Garde 20. februar 2004

Klagenævnet for Udbud 03-226.271 H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Trine H. Garde 20. februar 2004 Klagenævnet for Udbud 03-226.271 H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Trine H. Garde 20. februar 2004 K E N D E L S E Miri Stål A/S (advokat K. Dalsgaard Hansen, Brovst) mod Esbjerg Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"'

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '' FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"' Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 2. For at forstå spørgsmålenes rækkevidde vil jeg først kort redegøre

Læs mere

BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS

BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS Indholdsfortegnelse Kort om behandlings- og sundhedskompasset...4 Den optimale kurs mod din behandling...7 Second opinion...9 Samarbejde med det offentlige...11 Samspil med

Læs mere

D O M. Afsagt den 9. marts 2015 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne Henrik Bitsch, M. Lerche og Mette Lyster Knudsen (kst.)).

D O M. Afsagt den 9. marts 2015 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne Henrik Bitsch, M. Lerche og Mette Lyster Knudsen (kst.)). D O M Afsagt den 9. marts 2015 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne Henrik Bitsch, M. Lerche og Mette Lyster Knudsen (kst.)). 8. afd. nr. B-4013-13: Tandlæge A (advokat Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 232/2014 Jan Laugesen (selv) mod Københavns Kommune Center for Parkering (advokat Anders Valentiner-Branth) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Patientinformation. Mavesår. Kvalitet døgnet rundt. Kirurgisk Afdeling

Patientinformation. Mavesår. Kvalitet døgnet rundt. Kirurgisk Afdeling Patientinformation Mavesår Kvalitet døgnet rundt Kirurgisk Afdeling Mavesår Hvad er et mavesår? Hos raske personer er slimhinden i mavesæk og tolvfingertarm intakt og uden sår, fordi den er modstandsdygtig

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V0163000 - KRE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 7.april 2006 blev af retten i sagen V-163-04 Lidl Stiftung & Co. KG (Advokat Susie P. Arnesen) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker ( Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 22. december 2015 Lukkede døre (Det forbydes offentligt at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre partens identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 213/2015 Anklagemyndigheden

Læs mere

Vejledning om arbejdsbetingede broklidelser

Vejledning om arbejdsbetingede broklidelser Vejledning om arbejdsbetingede broklidelser Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 1.1 Brok som arbejdsskade 1.2 Anmeldelse 1.3 Frister for sagsbehandlingen og samtykke til at indhente oplysninger 2. BROKTYPER

Læs mere

Patientinformation. Kræft i tyktarmen eller endetarmen

Patientinformation. Kræft i tyktarmen eller endetarmen Patientinformation Kræft i tyktarmen eller endetarmen Kvalitet døgnet rundt Kirurgisk afdeling Kræft i tyktarmen eller endetarmen Forberedelse til operation og smertebehandling: Operationen foretages af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 151/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Georg Lett, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17. oktober

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM. Afsagt den 24. september 2009 af Østre Landsrets 10. afdeling. aandsdommeme-_g_

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM. Afsagt den 24. september 2009 af Østre Landsrets 10. afdeling. aandsdommeme-_g_ S10ll009- SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 24. september 2009 af Østre Landsrets 10. afdeling aandsdommeme-_g_ 10. afd. a.s. nr. S-1011-09: Anklagemyndigheden mod 1) Dansk Juletræsdyrkerforening

Læs mere

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen.

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. januar 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 28. januar 2002 af Psykiatrisk Sygehus, Frederiksborg Amt. I rapporten udtalte jeg kritik og afgav henstilling

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 Sag 23/2016 A (advokat Brian Pihl Pedersen) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Trine Schmidt Nielsson) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske. bocentre på Amager. Sundhedsudvalget, tirsdag den 1.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske. bocentre på Amager. Sundhedsudvalget, tirsdag den 1. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 57 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Sundhedsudvalg Anledning: Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske bocentre på

Læs mere

Patientvejledning. Sigmoideoskopi. Kikkertundersøgelse af tyk- og endetarmen

Patientvejledning. Sigmoideoskopi. Kikkertundersøgelse af tyk- og endetarmen Patientvejledning Sigmoideoskopi Kikkertundersøgelse af tyk- og endetarmen En sigmoideoskopi er en kikkertundersøgelse af endetarmen og den nedre del af tyktarmen med henblik på at afsløre sygelige forandringer

Læs mere

Patientskadeankenævnets brug af Retslægerådet og Arbejdsskadestyrelsen.

Patientskadeankenævnets brug af Retslægerådet og Arbejdsskadestyrelsen. Patientskadeankenævnets brug af Retslægerådet og Arbejdsskadestyrelsen. (Årsberetning 2005) Patientskadeankenævnet kan vælge at forelægge en patientskadesag med særligt vanskelige problemstillinger for

Læs mere

Vridskader i knæ- og fodled tillægsnotat til ulykkesvejledningen

Vridskader i knæ- og fodled tillægsnotat til ulykkesvejledningen 1 Vridskader i knæ- og fodled tillægsnotat til ulykkesvejledningen Der er tale om et vridtraume, når tilskadekomne har været udsat for en relevant belastning, der kan medføre et vrid i leddet. Der kan

Læs mere

UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET D O M afsagt den 18. august 1998 af Vestre Landsrets 5. afdeling i ankesag S-1897-98 Anklagemyndigheden mod T (Advokat Sv. E. Albrechtsen, Skive). Den indankede

Læs mere

D O M. afsagt den 23. januar 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Dorte Jensen, Torben Geneser og Lone Kudahl (kst.

D O M. afsagt den 23. januar 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Dorte Jensen, Torben Geneser og Lone Kudahl (kst. D O M afsagt den 23. januar 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Dorte Jensen, Torben Geneser og Lone Kudahl (kst.)) i ankesag V.L. B 1394 13 (advokat Flemming Schroll Madsen, Middelfart) mod

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Colitis ulcerosa (blødende tyktarmsbetændelse) og Crohns sygdom (morbus Crohn, kronisk tarmbetændelse) er kroniske betændelsessygdomme i tarmen. Colitis

Læs mere

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital Patientrettigheder Februar 2010 Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Du kan vælge behandlingssted Du kan med få undtagelser selv vælge, hvilket hospital du vil henvises til i og uden

Læs mere

UDSKRIFT A F DOMBOGEN

UDSKRIFT A F DOMBOGEN UDSKRIFT A F DOMBOGEN FOR KØBENHAVNS BYRETS AFDELING G Den 7. januar 1997 blev i sag nr. G 524/1995, mod afsagt sålydende D 0 M : Under denne sag har sagsøgerne, G J, påstået sagsøgte,, dømt til at betale

Læs mere

Posttraumatisk belastningsreaktion.

Posttraumatisk belastningsreaktion. Posttraumatisk belastningsreaktion. (Årsberetning 2005) Lov om patientforsikring (lovbkg. nr. 228 af 24. marts 1997 med senere ændringer), således som den var gældende frem til 1. januar 2004, definerede

Læs mere

Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA)

Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA) Version af 2016 1. HVAD ER JUVENIL SPONDYLARTRIT/ENTHESITIS-RELATERET ARTRIT (GIGT) (SPA-ERA)?

Læs mere

Vejledning om anerkendelse af vibrationsbetingede lidelser efter arbejdsskadesikringsloven

Vejledning om anerkendelse af vibrationsbetingede lidelser efter arbejdsskadesikringsloven Vejledning om anerkendelse af vibrationsbetingede lidelser efter arbejdsskadesikringsloven Kapitel 1 Indledning I Arbejdsskadestyrelsens bekendtgørelse om fortegnelse over erhvervssygdomme er de sygdomme

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I NÆSTVED Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 10. september 2015 i sag nr. BS 50-1388/2013: Palle Flebo-Hansen Chr.gave 11 4220 Korsør og Gitte Løvstrøm Hansen Chr.gave 11 4220 Korsør mod HF Strandparken

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen angår, om indklagede har afgivet erklæring før behørig registrering i Revireg.

K e n d e l s e: Klagen angår, om indklagede har afgivet erklæring før behørig registrering i Revireg. Den 27. juni 2012 blev i sag nr. 32/2011 B (Bank) mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 5. april 2011 har B (Bank) klaget over registreret revisor C. Klagen angår,

Læs mere

Patientinformation. Tarmslyng. Kvalitet døgnet rundt. Kirurgisk Afdeling

Patientinformation. Tarmslyng. Kvalitet døgnet rundt. Kirurgisk Afdeling Patientinformation Tarmslyng Kvalitet døgnet rundt Kirurgisk Afdeling Tarmslyng Tarmslyng er en fællesbetegnelse for en akut tilstand med ophævet passage af luft og afføring gennem tarmsystemet. I tyndtarmen

Læs mere

Retten på Frederiksberg

Retten på Frederiksberg Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 26. januar 2015 i sag nr. BS Z- : mod Codan Forsikring A/S c/o Codanhus Gl. Kongevej 60 1850 Frederiksberg C Sagens baggrund og parternes påstande

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

Familiær middelhavsfeber

Familiær middelhavsfeber www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Familiær middelhavsfeber Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan diagnosticeres det? Overordnet set anvendes følgende tilgang: Klinisk mistanke:

Læs mere

Åbning mellem huden og endetarmen (Fistel til endetarm)

Åbning mellem huden og endetarmen (Fistel til endetarm) Åbning mellem huden og endetarmen (Fistel til endetarm) Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, tlf: 3964 1949, e-mail: info@phdanmark.dk, www.phdanmark.dk 1 Hvad er en fistel? En byld i området omkring

Læs mere

Patientinformation. Lichen Planus

Patientinformation. Lichen Planus Patientinformation Lichen Planus Kvalitet Døgnet Rundt Kæbekirurgisk afdeling 1 Lichen Planus Lichen planus eller Lichen ruber er en hudsygdom, der rammer ca. 2 % af den voksne befolkning. Ligesom mange

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Husk Psyllium-frøskaller, hårde kapsler. Plantago ovata Forssk.

Indlægsseddel: Information til brugeren. Husk Psyllium-frøskaller, hårde kapsler. Plantago ovata Forssk. Indlægsseddel: Information til brugeren Husk Psyllium-frøskaller, hårde kapsler Plantago ovata Forssk. Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN MICROTRAST 0,7 g/g Oral pasta. Bariumsulfat

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN MICROTRAST 0,7 g/g Oral pasta. Bariumsulfat INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN MICROTRAST 0,7 g/g Oral pasta Bariumsulfat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

fr-/ J"b 8276900A - SF

fr-/ Jb 8276900A - SF fr-/ J"b 8276900A - SF UDSKRIFT AF OSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Asfte Landsrets I 1. afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Perregaard (kst.)). 11.

Læs mere

UDSØ AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

UDSØ AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG UDSØ AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 19. maj 1998 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Lisbet Wandel, Lodberg og Mette Sørensen (kst.». 19. afd. a.s. nr. B-3295-96 : (Advokat H ) mod

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burana 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burana 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Burana 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Burana uden recept. For at opnå

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0386005 - KLA UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 25. januar 2016 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Arne Brandt, Lene Jensen og Morten Christensen). 22. afd. nr. B-386-15:

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL. NAVIREL 10 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING (Vinorelbin)

INDLÆGSSEDDEL. NAVIREL 10 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING (Vinorelbin) INDLÆGSSEDDEL NAVIREL 10 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING (Vinorelbin) Læs denne indlægsseddel grundigt, før du begynder at bruge medicinen. - Gem denne indlægsseddel. Du kan få brug for

Læs mere