Er ibooks for elever i læsevanskeligheder?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Er ibooks for elever i læsevanskeligheder?"

Transkript

1 Er ibooks for elever i læsevanskeligheder? Indhold Problemformulering... 2 Indledning... 2 Metodeafsnit... 2 Identifikation af elevgruppen... 3 Selvbillede og selvopfattelse... 4 Du sagde jeg skulle læse teksten, men du sagde IKKE jeg skulle forstå den!! citat Morten, tidl. Elev... 5 Arbejdshukommelse (AH)... 6 Multimodale tekster... 8 Didaktiske overvejelser i forbindelse med brug af ibooks... 9 ibooks og sofahygge Cases Perspektiver Bibliografi Bilag: 1 - Mailkorrespondance med David McLoughlin 2 - Konvertering af tekst via Calibre 3 - Visuel guide til ibooks 4 - Interviews med de 3 elever fra pilot-projektet 5 - "App -værktøjskasse" til elev i læse- og skrivevanskeligheder 1

2 Artiklen tager udgangspunkt i overvejelser omkring, hvorvidt læsning i ibooks på ipad kan støtte og motivere elever i skriftsprogsvanskeligheder. Igennem en årrække har vi, i undervisningen af elever i skriftsprogsvanskeligheder, arbejdet målrettet på at integrere PC en og dermed IT, for at kompensere for deres afkodning. Aase Holmgaard påpeger, at vi ikke nødvendigvis inkluderer eleverne på denne måde, men snarere ekskluderer dem (Holmgaard, 2010). Sidder elevgruppen i virkeligheden og føler sig stigmatiserede, mens vi kun vil deres bedste? Jeg oplever at flere og flere elever kommer med en ipad, men kun benytter den til spil og musik. Apple påstår at ipad vil være i stand til at ændre vores undervisningsmiljø. Det har gjort mig nysgerrig. Den er intuitivt opbygget, nem at tage med sig på farten, reagerer lynhurtigt og har en meget positiv signalværdi. Med ipad har vi måske - fået nye muligheder for at nå denne elevgruppe? I artiklen vil jeg først identificere den elevgruppe, jeg forholder mig til i mine overvejelser omkring app en ibooks til ipad. Herefter vil jeg påvise hvordan selvbilledet påvirkes af skriftsprogsvanskeligheder og hvordan dette påvirker både selvtillid og motivation. Dernæst vil jeg, med udgangspunkt i Bråtens teorier om læseforståelse, komme ind på nogle af de vanskeligheder IT ikke kompenserer for. Så vil jeg, med Baddeley og Hitchs model, beskrive arbejdshukommelsen og komme ind på McLoughlins teori om dyslektikerens problemer med informationsbearbejdning. Jeg vil skitsere en ny teksttype, der er på vej i danskfaget og herefter komme med didaktiske overvejelser i forbindelse med brug af ipad og apps. Jeg skitserer en introduktion til ibook, med udgangspunkt i Vygotskys teorier om nærmeste udviklingszone for slutteligt at referere mine elevers oplevelser, konkludere på iagttagelserne og perspektiverne på disse. Jeg koncentrerer mig om den elevgruppe, jeg underviser på Gylling Efterskole. De er alle normaltbegavede og henviste af PPR som værende elever i læse- og skrivevanskeligheder. Aldersmæssigt er de imellem 14 2

3 og 18 år. På en efterskole for elever i læse- og skrivevanskeligheder, oplever de måske for første gang - at de ikke er alene om at have svære problemer på dette punkt. De kan påtage sig den identitet, de før har gjort alt for at skjule. Aase Holmgård konkluderer således, at læsevanskeligheder ikke har betydning for selvforståelsen, når man er i et fællesskab med andre unge med samme problemer (Holmgaard, 2007). Vi tester eleverne i skoleårets start og inddeler dem herefter på 5 niveauer. Eleverne er dermed ude over at opleve, ikke at kunne følge med eller have brug for mere tid til opgaverne end kammeraterne (ibid.). Deres udgangspunkt burde altså være positivt. Selvbillede og selvopfattelse Skriftsprogsvanskeligheder griber dog meget drastisk ind i et moderne hverdagsliv og har store konsekvenser for menneskets selvbillede og selvopfattelse. Det, at have dysleksi i et skriftbåret samfund, giver i bredt omfang skrammer på sjælen, viser flere undersøgelser (Lauridsen, 2012). Især den sociale sammenhæng, har stor betydning for dannelsen af opfattelsen af selvet. Når vi taler om elever i overbygningen, har deres selvbillede desuden stor indflydelse på deres præstation. Der er tydelig sammenhæng mellem tidlige -og fortsatte - læseproblemer og en persons selvtillid, konkluderer Burden (Swalander, 2012). Samtidig har Humphrey og Mullins (ibid.) påvist, at dyslektikere oplever tættere sammenhæng mellem læsefærdighed og intelligens end børn uden dysleksi. Dyslektiske børn føler sig således ofte uintelligente. Lav selvtillid og manglende tro på egne evner, ses altså som en sideeffekt af dysleksi (ibid.) Humphrey (ibid.) har samtidig påvist, at jævnaldrende kammerater og ikke mindst lærere, tilhører en gruppe af signifikante andre, der har stor indflydelse på dannelsen af selvbilledet her især det faglige selvbillede. Læreren, som den professionelle voksne, der informerer om fagligt standpunkt og kammeraterne både som en slags spejlbillede og referenceramme og som formidlere af værdier og forventninger. Når vi modtager eleverne på efterskolen, har de typisk siddet i en normalklasse i 8-9 år, hvor deres referencemodeller klassekammeraterne har gennemgået en alderssvarende udvikling indenfor skriftsproget. Det påvirker i høj grad deres selvbillede, hele tiden at føle sig overgået af de andre (ibid.). Trods forsøg på at inkludere denne elevgruppe via kompenserende IT, lader det ikke til at lykkes for alle. Begrebet Self-efifacy (Swalander, 2012), forstået som en persons forventning til og opfattelse af egne kognitive færdigheder, udgør et bindeled mellem selvbillede, motivation og målorientering. Begrebet 3

4 bygger primært på en persons tidligere erfaringer og er i tråd med Burdens konklusion om, at tidlige oplevelser med skriftsprogsvanskeligheder, præger personens selvtillid fremadrettet. Dermed er self-efifacy i stand til at forudsige en persons fremtidige præstationer. Lav self-efifacy nedsætter elevens motivation, da han ikke har en forventning om, at kunne påvirke sin situation i positiv retning. Elever i skriftsprogsvanskeligheder mangler sandsynligvis troen på at kunne forbedre deres læse- og skrivefærdigheder (ibid.). De har en negativ selvopfattelse og bruger sjældent lang tid på deres skriftsprogsopgaver, da de ikke har en forventning om, at arbejdet vil give dem succes. De præsterer dermed ikke optimalt. Forskning viser, at disse elever, ofte målrettet, forsøger at undgå opgaver, der udstiller deres svage sider, for at undgå yderligere nederlag. Faktisk er de tit eksperter i at undvige, når der stilles skriftsproglige krav (ibid.). Vi kender eleven, der har udviklet en uhensigtsmæssig mestringsstrategi, der indebærer hyppige toiletbesøg, eller hvis PC konstant er til reparation. Hertil kommer, at de ofte er i besiddelse af en indlært hjælpeløshed, som også påvirker deres arbejdsindsats negativt. Denne hjælpeløshed kommer f.eks. til udtryk ved, at eleven forklarer sine nederlag med manglende færdigheder eller udefrakommende problemer. (Swalander, 2012). Du sagde jeg skulle læse teksten, men du sagde IKKE jeg skulle forstå den!! citat Morten, tidl. Elev For bedre at forstå hvad der, bl.a., er på spil for disse elever, er det først vigtigt at fastslå, at de ikke har samme muligheder som andre, blot fordi de er IT-kompenserede i forhold til afkodningen. Gennem deres skoletid, har der været fokus på deres afkodningsproblemer, men ikke altid på deres forståelse. De har ofte en passiv læseindstilling, som kommer til udtryk ved, at de læser teksten, men undlader at reflektere over, om de forstår den. Under læseprocessen støder de på ord og begreber de ikke forstår og de fanger derfor ikke tekstens indhold. Da de ukritisk læser videre, har de ikke fået aktiveret og forbundet deres forhåndsviden med den nye viden. Det forringer læseforståelsen yderligere. Den gode læser, derimod, har en aktiv læseindstilling og opnår god læseforståelse ved at benytte forskellige forståelsesstrategier. Faktisk er det noget af et kendetegn på dårlig læseforståelse, når man under læsning undlader at aktivere strategier, som andre læsere anvender. (Bråten, 2008) Bråten omtaler fire typer læseforståelsesstrategier - mentale aktiviteter - den gode læser vælger at benytte for bedre at kunne ( )tilegne sig, 4

5 organisere eller uddybe information fra en tekst og for at overvåge og styre sin egen tekst-forståelse (ibid.) Det drejer sig om: Hukommelsesstrategier: Man genlæser et afsnit, understreger væsentlige formuleringer, tager noter undervejs, for bedre at huske teksten. Organiseringsstrategier: Bruges til at forbinde, gruppere eller ordne information og derved skaffe sig oversigt over indholdet. Elaboreringsstrategier: Teksten gøres mere meningsfuld ved at bearbejde, uddybe og videreudvikle ny information. Man eksemplificerer og inddrager relevante personlige erfaringer. Overvågningsstrategier: Man overvåger egen læsning og vælger at skifte strategi, hvis forståelsen er dårlig. Måske genlæses teksten eller ord slås op i ordbogen. Det kræver eksplicit undervisning i forståelsesstrategier, at bringe eleverne til et niveau, hvor de kan overvåge egen læsning i en grad, så de interagerer med teksten og etablerer en aktiv læseindstilling. Sammenholdt med deres lave selvtillid og self-efifacy, kræver det tryghed og støtte i læringssituationen. Eleverne har dog også ofte mere generelle vanskeligheder med tilgangen til skriftsproget. Det handler f.eks. om problemer med organisering, ordmobilisering, systematisering, notatteknik og generelt belastet arbejdshukommelsespotentiale (Lauridsen, 2012). Arbejdshukommelse (AH) Jeg vil, med udgangspunkt i Baddeley og Hitchs model for arbejdshukommelsen (Dahlin, 2012), beskrive hvad der sker, når arbejdshukommelsen(ah) er på overarbejde. Begrebet AH kan beskrives som et værksted i hjernen, der varetager opgaven med både lagring, bearbejdning og integration af information. Samtidig er AH begrænset af den kapacitit, den enkelte har til rådighed. AH er en processerende og aktiv hukommelse med flere funktioner, hvorfor man kan sige, at AH- opgaver er opgaver, der skal bearbejdes, før de lagres. AH kan ikke bearbejde ubegrænsede mængder af information, hvilket kaldes The Working Memory Overload Hypothesis 1 - en tilstand, der stresser eleven, kan medføre usikkerhed og nervøsitet og dermed føre til flere nederlag. AH fungerer på flg. måde: Det Eksekutive System (DES) integrerer ny og gammel information ved først at sende information til hhv. den fonologiske sløjfe eller den visuo- 1 Teorien om overbelastning af arbejdshukommelsen (min oversættelse) 5

6 - spatiale funktion, som er undersystemer, og til sidst sammenføje al brugbar information i langtidshukommelsen (LTH). DES kontrollerer opmærksomheden, der spiller en afgørende rolle i det kognitive system. Således har DES stor indflydelse på elevens evner vedr. planlægning og fokusering på en given opgave, uden at lade sig forstyrre af udefrakommende stimuli evnen til at fastholde information under bearbejdningen af samme evnen til at udnytte tidligere erfaringer i nye situationer kontrol af talesprog og følelser Det Eksekutive System (DES) Den Fonologiske Sløjfe (DFS) Den Episodiske Buffer Den Visuo-spatiale Funktion (DVF) Langtidshukommelsen (LTH) Model af AH, frit efter Baddeley og Hitchs (Dahlin, 2012) Den Fonologiske Sløjfe (DFS) er den verbale del af AH, som lagrer og bearbejder lyd og tale. Det sker i den artikulatoriske sløjfe, som er en integreret del af DFS. Den artikulatoriske sløjfe oversætter bogstav til lyd, sætter eleven i stand til at lydere lyde til ord og håndtere syntaks og grammatik. Dette har stor indflydelse på både sprogperception og sprogudvikling. DFS understøtter flere kognitive færdigheder som læseforståelse, problemløsning og skrivning. Den Episodiske Buffer er en slags mellemstation, der opbevarer såvel ny information som information hentet fra LTH, i en begrænset periode. Herfra er informationer lettilgængelige, men samtidig vil information, der ikke når at blive bearbejdet, forsvinde hurtigt. 6

7 Den Visuo-spatiale Funktion (DVF) identificerer og bearbejder farver og mønstre, billeder, former samt placerings- og bevægelsesinformation (Swalander, 2012). På ORD12- konferencen gjorde David Mcloughlin rede for, hvilken livslang opgave man er på som dyslektiker. Iflg. McLoughlin handler dysleksi ikke, som traditionelt opfattet, om læse- og stavevanskeligheder, men om problemer med at bearbejde information en problemstilling, der varer livet ud og skaber uro hver gang eleven møder nye udfordringer i form af ny uddannelse, ny lærer, nyt arbejde o.lign. (Mcloughlin, 2012) Det er især vanskeligheder med DFS som skaber problemer, men et samspil mellem vanskeligheder både med DFS og DES, kan desuden forklare vanskeligheder med organisering, planlægning og koncentration (Dahlin, 2012), hvilket, som nævnt, er træk, der ofte ses hos elever i skriftsprogsvankeligheder. Undersøgelser viser desuden, at normaltlæsende børn ml. 7 og 13 år udvikler større hukommelsesevne end læsesvage og at for børn, der har en svagere AH, fungerer processen med at hente og integrere information fra LTH ikke tilfredsstillende, men bliver som en flaskehals (ibid, p 48), hvilket bl.a. kan forårsage ordmobiliseringsproblemer. Til gengæld ser det ud til at mange med dysleksi husker visuel information på lige fod med andre, da samspillet mellem DES og DVF synes at være intakt. Dette kan være en indikation til at benytte ipad, der netop er meget visuel. McLoughlin siger det klart i disse råd: Make it manageable Make it multisensory Make use of memory aids 2 (Mcloughlin, 2012) Multimodale tekster Den traditionelle bog har fået nye venner! Når både billeder, lyd, video og tekst kombineres, opstår den multimodale tekst. Denne type tekst, støtter tilsyneladende elever i skriftsprogsvanskeligheder, i deres læseforståelse. Den visuelle evne skærpes og hukommelsen aktiveres. Kress fastslår, at skriftsprogets position har ændret sig markant i forhold til det at formidle viden. Den traditionelle betragtning af læsning, som fremgår af nedenstående formel: 2 -Gør det overskueligt, - Gør det multisensorisk Gør brug af hukommelseshjælp (min oversættelse) 7

8 Afkodning Læseforståelse Læsning model frit efter Elbro (Elbro, 2008) bliver forandret og udvidet i mødet med multimodale tekster. I stedet for den lineære og fremadskridende læsning af tekster på papir, er det her læseren, der bestemmer rækkefølge og vigtighed (Kress, 2012). Det kan blive en meget positiv udvikling for denne elevgruppe, der ofte er stærke visuelt og ligesom andre unge vant til at aflæse sammensatte mediebilleder fra deres færden på de sociale medier f.eks. Teksttypen kendes allerede fra naturfagene og er ved at vinde ind i danskfaget. Når jeg finder det interessant i denne sammenhæng, er det dels fordi Åse Holmgårds rapport fra 2010 peger på, at multimodale tekster tilbyder elever i læse- skrivevanskeligheder en mere brugbar deltagelses- og inklusionsmulighed både fordi alle elever, i denne situation, skal læse på skærm og stigmatiseringsproblematikken hermed mindskes og fordi elevgruppen således ikke længere skal kompenseres og inkluderes, da læsningen her bygger på andre kompetencer, og dermed stiller alle mere lige. Desuden er ibooks netop er designet til at læse multimodale tekster, som i øvrigt kan produceres i app en Book Creator. Didaktiske overvejelser i forbindelse med brug af ibooks På Gylling Efterskole oplever eleverne at få en ny start. Alle elever er IT-kompenserede og har PC. Herudover er der stigende interesse for at benytte ipad. Der er dog ikke noget, der tyder på at tablets, i sig selv, medfører en pædagogisk eller faglig læringsmæssig værdi (Lorentzen, 2012), men eleverne udtaler, at de føler sig meget bedre tilpas ved at sidde med en ipad end med en PC. De ville aldrig drømme om at finde PC en frem i det offentlige rum for at læse det føles voldsomt stigmatiserende. Til gengæld oplever de, med ipad en, en positiv respons, hvilket gør, at de er begyndt at læse oftere og i længere tid end tidligere. Læsning er blevet mere tilgængelig for dem (Bilag 4). ipad nedtoner altså stigmatiseringen. I forbindelse med brug af ipad til elever i skriftsprogsvanskeligheder, siger Mcloughlin: - According to the model of dyslexia I outlined at Ord12 and the fact that the ipad is very visual will appeal to dyslexic students and the touch 8

9 screen reduces the demand for typing and, therefore, the cognitive load. 3 (Bilag 1) Brug af ipad i undervisningen er noget forholdsvist nyt og der er ikke foretaget megen forskning på området. Det er dog tydeligt, at ipad appelerer kraftigt til elevgruppen og, som McLoughlin forudser, kan den have en positiv effekt på elevernes kognition. Rapporten fra udviklingsprojektet i Odder Kommune, hvor alle elever har fået udleveret en ipad, anbefaler kraftigt, at lærerne får tid til, løbende, at udveksle erfaringer af hensyn til videndeling, som kan kvalificeres og generaliseres, for siden at kunne anvendes til videre fagdidaktisk udvikling på området, da det er et mangelfuldt område. ipad arbejder med apps og der er mange! Det er svært at orientere sig i det enorme udbud, hvor nye hele tiden kommer til og andre dermed forældes. Dette gælder ikke mindst for denne elevgruppe der, bl.a. grundet deres problemer med informationsbearbejdning, ikke magter at overskue det store udvalg. Det er vigtigt for dem, at vide konkret, hvad en app kan bruges til og ikke mindst hvordan. Her er læreren ekspert! Det er vigtigt at foretage en fagdidaktisk udvælgelse, hvor der holdes fokus på både hvilke vanskeligheder man skal arbejde med og ikke mindst hvilke mål både lærer og elev har, for at skabe ejerskab og ikke mindst motivation. Man bør være opmærksom på, at mange såkaldte undervisnings -apps bygger på en instrumentel tilgang, hvor indlæringen handler om at træne enkeltstående færdigheder. Der findes heldigvis sites, der anmelder apps og disse kan være nyttige. et samarbejde mellem CFU København og CFU Sjælland og udviklet af IT-vejleder Mads Remvig, Odder Kommune, er eksempler på disse. Jeg har udvalgt ibooks, som er en e-bogs app fra Apple inc. Den kan downloades gratis fra App Store til forskellige enheder. Mange kender den som bibliotek, men er ikke opmærksomme på, hvilke funktioner, den byder ind med. Jeg oplever den som en meget brugbar e-bogs læser generelt, men især for elever i skriftsproglige vanskeligheder, da den indeholder flere funktioner, der kan være støttende for læseforståelsen (Bilag 4). Således kan den læse op med highlights, hvilket fastholder koncentrationen under læsning. Ord- og begrebsforklaring er let tilgængelig via kopieringsfunktionen, hvilket overflødiggør behovet for at stave. Dette vil, på en nem måde, hjælpe læseren til at udvide ordforråd og begrebsverden, som er den største faktor i forhold til læseforståelsen 3 Ifølge modellen for ordblindhed jeg skitserede på Ord12 og det faktum, at ipad er meget visuel, vil den appellere til ordblinde elever og touch screen reducerer behovet for at skrive, og derfor den kognitive belastning (min oversættelse) 9

10 (Petersen D. K., 2008). Samtidig kan forklaringerne sættes ind i en note, så det er overskueligt at finde tilbage og benytte de nye begreber i videre tekstarbejde. Det er ligeledes let at indsætte refleksioner i noterne, hvilket yderligere støtter læseforståelsen. Elevgruppen har vanskeligheder med organisering og systematisering. Her er det en stor fordel med den overskuelige oversigt over noter og det, bogmarkefunktionen, så man let kan genfinde et sted. ibooks bygger på et kendt design layoutet minder meget om en traditionel bog, hvor man bladrer i stedet for at scrolle, som på en PC. Generelt er det en meget overskuelig brugerflade, med meningsfyldte, grafiske symboler i stedet for tekst, hvilket igen aflaster eleven, den støtter flere læsestrategier under læsningen, touch-skærmen nedsætter behovet for at skrive idet man kan benytte kopieringsfaciiliteterne og endelig virker ipad en ofte motiverende i sig selv! Som undervisere, er der dog ofte en barriere, der afholder os fra at integrerer ny teknologi i vores undervisning. Eleverne har som regel en meget sikrere tilgang til teknologien end vi selv. Det er dog også vigtigere at læreren er didaktisk kompetent (Lorentzen, 2012), og ved at inddrage elevernes kompetencer på dette punkt, bidrager vi til at skabe en læringskultur, hvor videndeling er en integreret del af skolekulturen. Men tør vi miste fodfæste?? ibooks og sofahygge Vygotsky ( ) formulerede begrebet Nærmeste udviklings zone. I teorien antager han, at børn lærer i samarbejde med andre. En stor del af den kognitive udvikling sker således i et socialt samspil, hvor barnet iagttager en voksen - eller en mere kompetent kammerat - der fungerer som guide og modellerer ved at tænke højt (Bråten, 2006) Når vi selv skal lære noget nyt og det gælder måske særligt i forbindelse med teknologi profiterer vi af at sætte os tæt ved siden af en, der er klogere på teknologien, end vi selv. Vi kigger over skulderen og spørger flittigt. På denne måde udvikles vores nysgerrighed og forhåbentligt bliver vi selvprogrammerende - udvikler en undersøgende tilgang og eksperimenterer med mulige løsninger - på længere sigt. Man skal ikke på kursus, hver gang der kommer ny teknologi. Man skal skabe et læringsrum, hvor man afprøver nye muligheder i fællesskab. Skriftsproglige kompetencer tilegnes livet igennem, i de sociale og kulturelle sammenhænge vi indgår i! I bestræbelserne på at undersøge, om ibooks kan have en motiverende og støttende effekt på mine elevers arbejde med skriftsproget, valgte jeg at lave en kvalitativ undersøgelse. Jeg tilbød de elever i min klasse, der er i besiddelse af en ipad, at deltage i en demonstration af ibooks. Der 10

11 mødte 3 elever op. Lars, der oftest læser med øjnene, medmindre han har travlt. Simon, der læser mest med ørene og Christina, der udelukkende læser med ørene. Jeg havde planlagt en gennemgang af de forskellige funktioner i app en og den gennemførte jeg med eleverne i en sofa på en aftenvagt. Vi skabte et læringsrum, eksperimenterede og udforskede mulighederne. Først modellerede jeg, hvordan jeg selv har læst en roman i ibooks. I denne situation er det vigtigt at tænke højt og illustrere, hvilke tanker jeg gør mig undervejs også, hvis der opstår problemer! Der blev givet plads til, at eleverne spurgte ind undervejs og de prøvede samtidig selv på deres ipads. Jeg viste, hvordan jeg henter en bog, hvordan jeg bladrer i bogen, muligheden for at indsætte noter, slå ord op på nettet og - ikke mindst justeringsmulighederne i form af bl.a. selvvalgt typografi og belysning, som er med til personliggøre ibooks (Bilag3). Det er vigtigt, for læseren, at kunne interagere med læsestoffet man har brug for at kunne engagere sig aktivt i teksten, for at lære mest muligt. Jeg oplever det foregår væsentligt mere smidigt i ibooks, der er designet til læsning, end i Word. Men hvad siger eleverne? Cases Lars startede ambitiøst ud med en roman. Han faldt hurtigt for layoutet og han følte sig rigtig godt tilpas med ipad en. Undervejs fandt han ud af, at han var kommet bagud i forhold til resten af klassen, der alle læste på PC. Derfor begyndte han at lytte nogle afsnit. Hvis han ikke havde haft ipad til rådighed, havde denne mulighed ikke været lige ved hånden. Lars ville typisk have valgt den traditionelle roman og skulle så have skiftet til PC undervejs. Det valg havde han sandsynligvis ikke taget. En anden fordel Lars fremhæver er, at man ikke skal scrolle, men bladre. Det får læsningen i ibooks til at minde om læsning i en traditionel bog og ikke et hjælpemidel altså en slags normalisering! At man kan benytte bogmærker og dermed let finder tilbage til, hvor man er kommet til, fremhæver han ligeledes som en god ting. Lars har ikke umiddelbart lyst til at læse på PC mere. - Jeg kan meget bedre li ibooks. Det er et mere lækkert layout. Man kan bladre ligesom i en rigtig bog... ibooks fungerer næsten lige som en rigtig bog! /Lars Simon er vant til at læse med CD Ord på PC. Han fremhæver signalværdien ved ipad og det, at han let kan lave noter til teksten undervejs. Alle noter er tilgængelige fra forreste side i ibooks og med et enkelt tryk ledes man til det pågældende sted i teksten. Så bliver de ikke væk! Simon er også glad for at bladre. Han giver ligeledes udtryk for, at 11

12 han forventer han vil komme til at læse mere nu, fordi ipad en er meget nemmere at have med på farten. Når man får læst højt i ibooks med den integrerede stemme, kan man indstille den til at highlighte, ligesom CD Ord gør det. Det er med til at fastholde koncentrationen. - Jeg har aldrig set nogen sidde med en PC i bussen. En ipad sidder alle andre også med.det er jo mere moderne og man ligner alle de andre./simon Christina er den af eleverne, som er mest afhængig af teknologien. Hun er meget ambitiøs og arbejder hårdt på at kompensere for sine vanskeligheder. Hun er vant til at læse med CD Ord på PC, men den tager lang tid at starte, den er tung at sidde med og holder ikke strøm så længe. Hun har derfor lige købt en ipad-mini og vi skulle finde nogle spændende bøger. Det var svært, for hun har ikke mange referencer. Christina er ikke vant til at læse hele bøger, det er simpelthen for uoverskueligt. Hun nævnte tv-serien om Dicte. Hun var ikke klar over, serien byggede på en bogserie. Hun blev meget ivrig vi tjekkede, om de var tilgængelige på E17. Det var de! De blev konverteret i Calibre (Bilag 2) og hun kunne nu åbne dem i ibooks. Det var en ny verden, der åbnede sig. Vi oprettede en mappe med Dicte- bøger, jeg demonstrerede ibooks for hende og det blev ferie. Efter ferien interviewede jeg hende( Bilag4). Christina var helt høj. Hun gav udtryk for, at hun havde læst meget mere end hun nogensinde havde gjort, fordi det var blevet meget mere tilgængeligt for hende. Hun havde også fået mod på at læse tykkere bøger, end hun plejede. - Alle sidder jo med en ipad, så man skiller sig ikke ud. Hvis man sidder med høretelefoner, kan andre ikke vide om man hører musik eller læser. Det er ret fedt. Jeg synes, at den opmærksomhed jeg får, ved at tage min ipad frem er positiv. Den er med overalt! /Christina For Christina er det også et stort plus, at hun kan søge ord-og begrebsforklaringer via et enkelt tryk og uden at skulle stave. Det aflaster hende meget og udvikler hendes ordforråd effektivt. ipad s indbyggede stemme kan reguleres i hastighed og er faktisk ret god, synes hun. Konklusion Denne undersøgelse viser absolut potentialer i brugen af ipad. Gentagne gange er det fastslået, at stigmatisering er en voldsom barriere for eleverne i brug af kompenserende værktøjer, hvilket mine elever bekræfter. Med ipad er signalværdien pludselig positiv. 12

13 Nu, 1 mdr. efter vi startede, læser de alle stadig i ibooks og er glade for det. Christina har f.eks. valgt at læse så mange bøger fra Dicte-serien, som muligt. Den tanke havde ikke strejfet hende, hvis ikke det var for ibooks. Yderligere 3 elever har bedt om adgang til vores Dropboxbibliotek med ibooks bøger, hvilket jeg ser som et tegn på, at de første elever er en slags ambassadører. Jeg ser altså en tendens til, at der læses andet end lektier. Læsning udvikler sig - måske - til en fritidsaktivitet. Aase Holmgaard er inde på, om IT-støtte er ekskluderende og rapporten fra 2010 kunne tyde på det. Så længe vi fastholder, at læsning foregår i en traditionel bog, er det svært at inkludere denne elevgruppe. De vil altid sidde med deres hjælpemidler og føle sig anderledes. Erfaringerne fra Odder viser, at elever i skriftsprogsvanskeligheder lettere glider ind i flokken, fordi alle er udstyret med samme værktøj og helt naturligt benytter dette. ipad har dog visse begrænsninger i forhold til udførelse af skrifttunge dokumenter, skærmstørrelse og det at kunne afvikle flere programmer simultant, hvorfor den ikke kan erstatte PC en særligt ikke i overbygningen (Lorentzen, 2012). Perspektiver 15 % af en dansk årgang mangler, ifølge PISA 2009, funktionel læsekompetence. De har svært ved at forstå, anvende, reflektere over og involvere sig i skriftsproget. De er ude af stand til at honorere de krav, der stilles til læsning og skrivning i såvel hverdags- som arbejdsliv. Mange af disse unge mennesker, har således ikke et funktionelt skriftsprog og er samtidig ude af stand til at deltage i det liv, der f.eks. foregår på Facebook, hvilket er med til at isolere dem socialt. Når vi ser på typen af vanskeligheder, der er i spil for denne gruppe, kan den mobile teknologi herunder både ipad og smartphones - byde ind med mange redskaber, der vil kunne lette ikke blot indlæringen, men hele hverdagslivet. Desværre er der stadig modstand mod at anvende mobilteknologi i klasseværelserne, hvorved eleverne går glip af disse let tilgængelige støttestrategier. Via talegenkendelse lettes notatteknik, tekst til tale støtter læsning, alarmfunktionen støtter hukommelsen og planlægnings-værktøjet kan støtte tidshåndtering. Affotografering af noter, skemaer og skriftlige informationer, reducerer elevernes behov for at skrive og dermed den kognitive belastning. Man kan, med fordel, hjælpe eleven med at sammensætte en værktøjskasse med apps, der vil give mening for den enkelte, da det er altafgørende for dem, at få disse redskaber med sig videre ud i uddannelsessystemet(bilag 5). De skal være kompetente brugere af deres værktøj, inden de forlader grundskolen. IT-støtte, i sin nuværende form, bør derfor være under 13

14 kraftig forandring (Bladt, 2012). På den baggrund kan man forestille sig, at elever i skriftsprogsvanskeligheder vil profitere af at bevæge sig fra IT-rygsæk mod IT-lomme! 14

15 Bibliografi (u.d.). Andersen, s. M. (2012). Faktalink.dk. Hentede fra Sms - sprog og betydning: https://skoda.emu.dk/skoda-cgi/faktalink/titelliste/sms-sprogog-betydning/hele-faktalinket-om-sms-sprog-og-betydning Andreassen, R. (2008). Eksplicit undervisning i læseforståelse. I I. Bråten, Læseforståelse - læsning i videnssamfundet - teori og praksis. Klim. Bladt, K. (3 2012). Læse- og skrivestøtte med IT - en fælles sag og et fælles ansvar. Viden om læsning. Brudholm, M. (2002). Læseforståelse - hvorfor og hvordan?, kap. 3,4,6,7,9,10,11. Bråten, I. (2006). Vygotsky i pædagogikken. Frydenlund. Bråten, I. (2008). Læseforståelse - komponenter, vanskeligheder og tiltag. I I. Bråten, Læsning i videnssamfundet - teori og praksis. Klim. Dahlin, K. (2012). Arbejdshukommelse. I S. S. m.fl, Dysleksi og andre vanskeligheder med skriftsproget. Dansk Psykologisk Forlag. Draffan, E. ( ). Mobilteknologi som strategi til at støtte skriftsprogsfærdigheder. Viden om læsning. Elbro, C. (2008). Læsevanskeligheder. Epstein, N. (2010). Fokus- skift i ordblindeundervisningen. dansk audiologopædi, 1. Holmgaard, A. (9 2010). Er det på tide at skifte adgangskode? Indtryk og refleksioner fra et udviklingsprojekt i Skanderborg Kommune. Viden om læsning. Holmgaard, Å. (2007). Viljen til læsning. Knudsen, B. A. (2012). Digital literacy / - ies. I At tænke teori. Klim. Kress, G. ( ). Materialiseret meningsskabelse: tanker om literacy, læsning og skrivning i konteksten af multimodal kommunikation. Viden om læsning. Lauridsen, L. L. (9 2012). Læse- skrivevanskeligheder, veludviklet litteracy og kreativitet ved studerende med dysleksi. Viden om læsning. Lorentzen, R. F. (2012). Tablets i skolen - et udviklingsprojekt i Odder Kommune. CELM. Mcloughlin, D. (2012). Dysleksi i et livsperspektiv. Ord 12. København. Nordjyske.dk. ( ). Antorini siger: ipad i skoletasken. Hentede fra it4education: Petersen, D. K. (2008). Hvad har betydning for elevers læseforståelse? Landsforeningen for Læsepædagoger, læserapport 44. Petersen, G. l. (9 2012). Skriftsprogstilegnelse hos dyslektiske unge og voksne - på et sociokulturelt og kommunikativt grundlag. Viden om læsning. Swalander, L. (2012). Selvbillede, motivation og dysleksi. I S. S. m.fl., Dysleksi og andre vanskeligheder med skriftsproget. Dansk Psykologisk Forlag. Thonbo, S. L.-i. (2012). Digitale læringsmiljøer i Odder Kommune, rapport om projekt ipad til alle. Digitale læringsmiljøer i Odder Kommune. Odder, Midtjylland: Odder Kommune. 15

16 Trygfonden, U. M. (2012). Børneliv - ifølge danskerne. Trygfonden og Ugebrevet Mandag Morgen. tv2oj. ( ). succes med ipads i skolen - eleverne er mere motiverede. Hentede fra it4education: Bilag 1 Mailkorrespondance med David McLoughlin Bilag 2 Konvertering af tekst via Calibre Bilag 3 Visuel guide til ibooks Bilag 4 Interview med de 3 elever fra pilotprojektet Bilag 5 Eksempel på "App -værktøjskasse" til elev i skriftsprogsvanskeligheder 16

17 Bilag 1: Mail fra David McLoughlin, vedr. tanker i forbindelse med ordblindes brug af ipad: 17

18 Bilag 2: Konverter en RTF fil fra E17 til Epub Flg. Program skal være til rådighed på computeren: Calibre e- book management, som downloades gratis fra f.eks. - der findes også en udgave til MAC og Linux Herudover skal Dropbox være til rådighed og der skal være adgang til E17 1 På E 17 hentes en bog i RTF format(uden indholdsfortegnelse) obs.: bøger med billeder kan ikke umiddelbart konverteres på denne måde! Bogen gemmes på skrivebordet 2 Højreklik på bogens forside og gem billedet 3 Bogen ligger som Zip fil - højreklik vælg udpak gem på skrivebordet 4 Åbn Calibre - vælg Tilføj bøger - scrol ned og find bogen på skrivebordet - åbn 5 Vælg konverter bøger Når du beder om at konvertere, kommer der en ny boks frem, hvor du først ændrer forsidebilledet. Herefter vælger du om EPUB-output i venstre side og vælger ok. NU sker der noget i nederste højre hjørne der er en pil, der står og hopper. Når konverteringen er over, står der Opgaver:0. 6 Gem den på disk (højreklik) Herefter højreklikker du på titlen og vælger gem på disk og herefter gem kun EPUB- format på disk. Herefter kommer et nyt vindue op, hvor du vælger din destination f.eks. Dropbox 7 Dropbox åbnes nu på ipad Åbn destinationsmappen bogen gemmes i en mappe med forfatterens navn vælg epub-dokumentet vælg ikonet yderst til højre i øverste linje og vælg open in ibooks Bogen åbner selv og ligger tilgængelig i ibooks biblioteket God fornøjelse 18

19 Bilag 3: Visuel guide til ibooks Når man åbner ibooks, kommer man direkte til sit bibliotek(fig.1) visualiseret som boghylder med bøgernes forsider. Disse bøger kan man købe i ibooks store, eller man kan konvertere bøger fra E17 (1, 2013). Det er også muligt at læse pdf-format eller man kan, som underviser eller elev, fremstille multimodale tekster i BookCreator app en. fig. 1 fig.2 Efter at have valgt den ønskede bog på hylden, åbnes denne straks i ibooks (fig. 2). Man bladrer ved at skubbe eller tappe med fingeren. Det er meget intuitivt og visuelt ligner det en traditionel bog. fig.3 fig. 4 19

20 I øverste højre hjørne, findes der tre symboler. Den første, Aa, markerer de indstillinger, man kan vælge. Det drejer sig om forskellig typografi, baggrundsbelysning og temaer (fig.3). I temaboksen kan man vælge forskellig papirfarve og enten bogformat, fuldskærm eller rullende tekst.(fig.4) fig.5 fig.6 Den midterste, luppen, er en søgefunktion(fig.5). Den sidste er et bogmærke (fig.6) Når de personlige indstillinger er foretaget, starter læsningen. Nederst på siden er der en stiblet linje med en lille boks. Med fingeren kan man skyde denne frem og tilbage. På den måde bladrer man let frem og tilbage i bogen (fig.7 +8). fig. 7 fig.8 20

21 Teksten kan markeres ved at glide fingeren henover og så får man flg. muligheder: fig. 9 fig.10 Den 1., en række forskelligt farvede prikker, angiver hvilke farver man kan vælge sin overstregning eller note i. Den 2., prikken med rød streg over, vil slette en markering. Den 3., post it lappen, er en note man kan sætte i margin. Den 4., Del, sætter læseren i stand til at dele den valgte tekst på div. sociale medier, kopiere eller sende via mail eller sms. Den sidste mulighed er en pil. Vælger man den, fremkommer en ny menu (fig.10) 1.valg her er Kopier. Den funktion kan f.eks. bruges til at kopiere et markeret ord, som siden sættes ind i søgefeltet (fig.5). Nr. 2 er Definer. Det er en ordforklaringsfunktion, der desværre ikke fungerer i danske tekster. Her må man benytte søgefunktionen på nettet eller i Wikipedia (fig. 12). Den 3. er Søg, som sender læseren videre til en oversigt over, hvor et markeret ord findes i teksten. Dette er f.eks. brugbart i forbindelse med personkarakteristik i litteraturundervisning. Desuden får man her mulighed for st søge i Wikipedia eller på nettet efter en ord- eller begrebsforklaring. Den sidste mulighed her, er Læs op. Her benyttes den indbyggede stemme fra ipad og denne kan reguleres i ipads indstillinger. Vælg her generelt, Tilgængelighed, Læs det vlagte op og endeligt Fremhæv ord, der så vil highlighte under oplæsning. Nendenfor gennemgås mere detaljeret forskellige funktioner. 21

22 fig. 11 fig. 12 Når man ønsker at læse med digital stemme, markeres teksten ved at fingeren glides henover. Man kan vælge læs op (fig.11). Stemmen kan indstiles i ipad ens indstillinger. Vælg generelt, tilgængelighed, læs det valgte op. Her kan man også vælge fremhæv ord, der så vil highlighte teksten under oplæsningen(fig.12). Når man støder på et ord eller begreb, man ikke er bekendt med, markeres dette og man vælger søg. (fig.13) Der vil fremkomme en liste over alle de steder ordet forekommer i teksten og nederst kan man vælge at søge på internettet eller i Wikipedia (fig.14). fig.13 fig.14 22

23 Vælger man internettet,kan man finde en ordforklaring (fig.15). Hvis denne kopieres, kan den herefter sættes ind som en note i margin ved at vælge Note ( fig. 16). Fig. 15 fig. 16 fig. 17 fig. 18 Hold fingeren på noten og vælg herefter sæt Ind ( fig ). 23

Diagnosticeret mobbeoffer

Diagnosticeret mobbeoffer FORLAG Diagnosticeret mobbeoffer Af Birte Basse, lærer og pd, Gylling Efterskole Illustration Trine Engelbrecht Jensen Artiklen tager afsæt i en undren over, hvorfor elever i læsevanskeligheder ofte udviser

Læs mere

Apps. Kompenserende apps til mennesker med handicap www.digst.dk/~/media/files/mødet%20med%20borgeren/tilgængelighed...

Apps. Kompenserende apps til mennesker med handicap www.digst.dk/~/media/files/mødet%20med%20borgeren/tilgængelighed... Forslag til Apps til elever på mellemtrinnet, der har brug for kompenserende hjælpemidler. Nogle af informationerne er hentet fra Digitaliseringsstyrelsens materiale. Kompenserende apps til mennesker med

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning 23012015AS ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Indledning I dette modul vil vi beskæftige os med nogle af de muligheder, der er for at læse på ipad'en. Aviser/dagblade Vi har i modul 2 vist,

Læs mere

Talegenkendelse. Indhold. Teknologien

Talegenkendelse. Indhold. Teknologien Indhold Teknologien... 1 Vurdering af talegenkendelse på forskellige platforme... 2 Talegenkendelse som potentiale for skriftlig deltagelse... 3 Målgruppen... 4 Talegenkendelse Teknologien Talegenkendelse

Læs mere

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning 12052014AS ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Læsning I dette modul vil vi beskæftige os med nogle af de muligheder, der er for at læse på ipad'en. Aviser/dagblade Vi har i modul 2 vist,

Læs mere

Til grundskolen. Læse og Skrive Aftale

Til grundskolen. Læse og Skrive Aftale Til grundskolen Læse og Skrive Aftale Sæt læsningen fri, slip skrivningen løs Indhold Læse og Skrive Aftale - til grundskolen 3 CD-ORD 4 Skanread 5 Stemmer 5 IntoWords 6-7 Om MV-Nordic MV-Nordic har igennem

Læs mere

Find introduktionsvideo på engelsk her: https://cc.readytalk.com/cc/playback/playback.do?id=c51430

Find introduktionsvideo på engelsk her: https://cc.readytalk.com/cc/playback/playback.do?id=c51430 Introduktion til ereolen Globals OverDrive app Find introduktionsvideo på engelsk her: https://cc.readytalk.com/cc/playback/playback.do?id=c51430 HENT APP OG LOG IND: 1. App en til ereolen Global hedder

Læs mere

Fagligt indhold. Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog. Rammesætning. Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Produk)on

Fagligt indhold. Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog. Rammesætning. Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Produk)on En didaktisk model til ipadagogik Fagligt indhold Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog Rammesætning Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Kobling )l praksis Produk)on Individuelt Gruppe

Læs mere

IT i Dagtilbud. Manual til Book Creator VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i Dagtilbud. Manual til Book Creator VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i Dagtilbud Manual til Book Creator Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse Bogen begyndes Mulighed for hjælp i programmet Menuknappen "+" Menuknappen "i" Menuknappen "kasse med pil op" Hvordan

Læs mere

Apps til personer med læse-stavevanskeligheder

Apps til personer med læse-stavevanskeligheder Apps til personer med læse-stavevanskeligheder IntoWords IntoWords er et App / program til Ipad / MAc. IntoWords kan ikke sammenlignes med CD- Ord, men bygger på nogle af de samme principper. IntoWords

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac)

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac) Brugervejledning ClaroRead (Mac) Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 DOWNLOAD OG INSTALLATION... 3 DOWNLOAD AF STEMMER... 4 CLAROREAD- VÆRKTØJSLINJE... 6 AFSPIL... 6 STOP... 6 GEM TEKST SOM LYDFIL...

Læs mere

Margit Gade. Dansk med it. Vis mig hvordan! TRIN

Margit Gade. Dansk med it. Vis mig hvordan! TRIN Margit Gade Dansk med it Vis mig hvordan! TRIN Dansk med it - Vis mig hvordan! Margit Gade 2012 Akademisk Forlag, København et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab i Egmont Mekanisk,

Læs mere

Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse

Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Du synes nok, det er længe siden, at dit barn skulle lære at læse og skrive. Dit barn er sandsynligvis meget glad for

Læs mere

Kære forældre... TJEKTASKEN.NU

Kære forældre... TJEKTASKEN.NU Kære forældre... 2014 TJEKTASKEN.NU Formålet med denne folder er at gøre forældre opmærksomme på skolens tilbud om, at deres børn kan downloade og bruge udvalgte it-programmer derhjemme. Programmerne er

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen Handleplan for læsning på Blåbjergskolen I et moderne velfærdssamfund med stigende mængder af skriftlige informationer er det af afgørende betydning for det enkelte menneske at tilegne sig tilstrækkelige

Læs mere

CSU Center for Specialundervisning

CSU Center for Specialundervisning LÆSETEK HANDS-ON I VITRE ViTal (oplæsningsprogram) ViTal-bjælken Ikonforklaringer Hvis du bliver i tvivl om, hvad ikonerne på ViTal-bjælken betyder, kan du bruge ikonforklaringen. Når musen placeres på

Læs mere

Onsdags-workshops foråret 2014

Onsdags-workshops foråret 2014 Onsdags-workshops foråret 2014 Hver onsdag kl.15-17 Alle workshops er gratis 15. Januar: Google konto til meget mere end g-mail 22. januar: Google Chrome browseren fra Google 29. januar: NemID, borger.dk

Læs mere

Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme.

Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme. Sommerkurser 2015 Om sommerkurser Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme. Hvis du vil tilmelde dig

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Til uddannelse. Læse og Skrive Aftale

Til uddannelse. Læse og Skrive Aftale Til uddannelse Læse og Skrive Aftale Indhold Værktøjer til fastholdelse og fagligt fokus 3 Aftalekonceptet 4 Sådan hjælper programmerne 5 CD-ORD 6-7 Ordbogsværktøjet 8 SkanRead 9 Stemmer 9 IntoWords til

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Introduktion. Installation. En kort oversigt

Introduktion. Installation. En kort oversigt Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Installation...2 En kort oversigt...2 Biblioteksoversigt...3 Liste over mapper...3 Miniatureportrætter...4 Flytte et billede...4 Slette et billede...4 Det nederste

Læs mere

Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone

Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone Med ereolens app har du mulighed for at læse bøger online (via stream) og at hente bøger ned til din tablet eller smartphone til offline læsning. Her får

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Erik Arendal Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri ViHS Socialstyrelsen

Erik Arendal Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri ViHS Socialstyrelsen Erik Arendal Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri ViHS Socialstyrelsen Hjælpemiddelinstituttet blev 1. marts 2012 fusioneret med ViHS Ordblinde / Dysleksiforeningen Årsmøde 2012-70

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer 17112014AS ipad for let øvede modul 10 ipad og computer Indledning I dette modul gennemgås nogle af de muligheder, der er for samspil mellem computeren og ipad'en. På ipad'en findes app'en itunes Store.

Læs mere

De har ikke et tastatur. Nogle funktioner er mere besværlige end på en pc. Kræver lidt tilvænning i ft. specialfunktioner.

De har ikke et tastatur. Nogle funktioner er mere besværlige end på en pc. Kræver lidt tilvænning i ft. specialfunktioner. App Formål/anvendelse Fordele Udfordringer Hvad skal de lære Tip Pages Skrive opgaver og notater Keynotes imovie Splice Lave præsentationer og vise dem for klassen Små videoproduktioner, med film, musik,

Læs mere

Læsning er en aktiv proces!

Læsning er en aktiv proces! Faglig læsning i udskolingen Når koden er knækket DGI-byen 21. januar 2015 Louise Rønberg Adjunkt, Program for Læring og Didaktik, Professionshøjskolen UCC lour@ucc.dk Læsning er en aktiv proces! Læseforståelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Danmarks Lærerforening foråret 2012 Lena Bülow-Olsen

Danmarks Lærerforening foråret 2012 Lena Bülow-Olsen Denne præsentation indeholder et udvalg og en sammenskrivning af slides fra det mundtlige oplæg om faglig læsning på DLFs konferencer Vi læser for livet Vi læser for livet Danmarks Lærerforening foråret

Læs mere

Hands-on kursus/selvstudie i ViTre pakken

Hands-on kursus/selvstudie i ViTre pakken Hands-on kursus/selvstudie i ViTre pakken Formål: At give undervisere, vejledere og IT-ansvarlige indsigt i programmerne i ViTre pakken og samtidig sætte dem i stand til at foretage indstillinger i ViTre

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

udarbejdet af Chris K. Mienert, CFU UC Syddanmark for

udarbejdet af Chris K. Mienert, CFU UC Syddanmark for Indholdsfortegnelse Grundlæggende om lån af e-bøger hos CFU... 2 Søg og book e-bøger i mitcfu... 3 Søg e-bogstitler... 4 Brug filter... 5 E-bogs ikonet... 6 Bestil materialet... 7 Booking-kurv (indkøbsposen)...

Læs mere

www.meretebrudholm.dk VI LÆSER FOR LIVET MERETE BRUDHOLM Hvad er faglig læsning, og hvorfor er det vigtigt at arbejde med læsning i alle fag?

www.meretebrudholm.dk VI LÆSER FOR LIVET MERETE BRUDHOLM Hvad er faglig læsning, og hvorfor er det vigtigt at arbejde med læsning i alle fag? 1 VI LÆSER FOR LIVET MERETE BRUDHOLM Hvad er faglig læsning, og hvorfor er det vigtigt at arbejde med læsning i alle fag? Skolens læsepædagogiske udfordring? 2 Det mest bekymrende problem som mellemtrinnets/overbygningens

Læs mere

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING Alfabeta Læs verden Lærervejledning Læs verden er et læsemateriale, der består af en bog med læse, skrive og mundtlige

Læs mere

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling Bakkeskolens læsefolder En forældre-guide til læseudvikling Indhold Hvorfor denne folder?...s 3 Hvad er læsning?... s 4 Daglig læsning er vigtig.. s 5 - Hvad kan jeg som forælder gøre?.... s 5 Begynderlæsning.

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Overenskomsten som e-bog

Overenskomsten som e-bog Overenskomsten som e-bog Som noget nyt har CO-industri og Dansk Industri (DI) udgivet industriens overenskomster samt Industriens Organisationsaftaler som e-bog. Det betyder, at du kan læse de nye overenskomster

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk

www.ollerupfriskole.dk Anvendelse af IT/ ipads i undervisningen - evaluering Baggrund I efteråret 2013 blev det besluttet at alle elever fra 0.- 7. klasse skulle have ipad. Der havde forud for beslutningen været drøftelser om,

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Besvær med at læse og skrive?

Besvær med at læse og skrive? såd an KO MM ER DU VID ER E Besvær med at læse og skrive? Få hjælp eller hjælp andre videre Gør som Louise, Tommy, Anne Lise og Frederik MED IT & UNDERVISNING VIT_Kampagne_Generel_K2.indd 1 04/10/13 17.36

Læs mere

Vejledning om dysleksi/ordblindhed - Hillerødsholmskolen

Vejledning om dysleksi/ordblindhed - Hillerødsholmskolen Vejledning om dysleksi/ordblindhed - Hillerødsholmskolen 18. august 2015 Skoleåret 2015-2016 1 Vejledning om ordblindhed på Hillerødsholmskolen Det mener vi, når vi taler om ordblindhed Ordblindhed er

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Tilgængelighed. er nøgleordet. Af Kirsten Bach, lærer

Tilgængelighed. er nøgleordet. Af Kirsten Bach, lærer Tilgængelighed er nøgleordet Af Kirsten Bach, lærer Som lærer i såkaldte specialklasser for børn med særlige behov og it-vejleder for børn med læsevanskeligheder på alle niveauer har jeg gennem to årtier

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Skrevet af Leif Pedersen 26-02-2015. Denne vejledning beskriver hvilke ting du skal være opmærksom på i forbindelse med backup fra ipad.

Skrevet af Leif Pedersen 26-02-2015. Denne vejledning beskriver hvilke ting du skal være opmærksom på i forbindelse med backup fra ipad. Backup System/enhed: Backup Skrevet af Leif Pedersen 26-02-2015 Denne vejledning beskriver hvilke ting du skal være opmærksom på i forbindelse med backup fra ipad. På en ipad bliver der ikke automatisk

Læs mere

Retningslinjer for Ipads GRÅSTEN FRISKOLE Version 2.0 side 1 af 11 Gældende fra 1.11.2014

Retningslinjer for Ipads GRÅSTEN FRISKOLE Version 2.0 side 1 af 11 Gældende fra 1.11.2014 side 1 af 11 Gældende fra 1.11.2014 Retningslinjer for Gråsten Friskole Side 1 side 2 af 11 Gældende fra 1.11.2014 Indhold Introduktion... Retningslinjer for Gråsten Friskole Side 32 ipad-sættet... 3 Ejerskab

Læs mere

Den digitale Underviser. DOF deltagernet

Den digitale Underviser. DOF deltagernet Den digitale Underviser DOF deltagernet Sabine Kramer juli 2014 Indhold Kursusindhold... 2 Log ind på Deltagernet, se og rediger dine aktuelle kurser... 3 Skift fra uge- til emneformat... 5 Redigér første

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Brug din ipad Brug din ipad

Brug din ipad Brug din ipad Brug din ipad Hvis du har en ipad, er der forskellige indstillinger du med fordel kan lave på den, så du nemmere kan få læst tekst op og få hjælp til at skrive og stave. Der er også forskellige apps, du

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for nye måder at arbejde med Diagrammer på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

Indholdsoversigt. Emne. Side

Indholdsoversigt. Emne. Side Indholdsoversigt Emne o Log-in på din Idify Tidslinje Åben Idify Timeline på din ipad Indtast dine log-in oplysninger o Navigation af din tidslinje Tidslinjens oversigt Åbne Favorit erindring Navigér og

Læs mere

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker Den digitale Underviser Videoredigering Windows Live Movie Maker Indhold Indhold... 1 Windows Movie Maker... 2 Om at oprette et projekt... 3 Optage og downloade video... 4 A. Optage din egen video:...

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Sådan bruger du Facebook

Sådan bruger du Facebook Sådan bruger du Facebook 1 Sådan kommer du på Facebook 2 Oprettelse af en Facebook-profil 3 Opsætte privatindstillinger, så kun venner kan følge med 4 Søge efter venner og bekendte 5 Skrive beskeder både

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com Du skal

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Du har nu en genvej på dit skrivebord hen til den mappe hvor dine filer med bøgerne kommer til at ligge, den virkelige sti = c:\bøger.

Du har nu en genvej på dit skrivebord hen til den mappe hvor dine filer med bøgerne kommer til at ligge, den virkelige sti = c:\bøger. Download af bøger i MP3 format Side 1 af 6 Forudsætninger for at kunne benytte denne mulighed er: En computer med rimelig diskplads (hvert bog fylder små 200 MB). En god Internetforbindelse, for ikke at

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann.

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indhold: Indledning Konklusioner Sammenfatning Bilag: Besvarelserne Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indledning: Med udgangspunkt

Læs mere

LÆSE- OG SKRIVEHJÆLP BRUGERVEJLEDNING

LÆSE- OG SKRIVEHJÆLP BRUGERVEJLEDNING LÆSE- OG SKRIVEHJÆLP BRUGERVEJLEDNING Introduktion ViTal er et program, der er udviklet med henblik på at afhjælpe læse- og skriveproblemer, både i forbindelse med læseundervisning og ved læsning af elektroniske

Læs mere

Sådan bruger du ereolens app på en Android tablet eller smartphone

Sådan bruger du ereolens app på en Android tablet eller smartphone Sådan bruger du ereolens app på en Android tablet eller smartphone Med ereolens app har du mulighed for at læse bøger online (via stream) og at hente bøger ned til din tablet eller smartphone til offline

Læs mere

Teknologiske muligheder i. Håndholdte hjælpemidler i undervisningen af elever i læse- og skrivevanskeligheder

Teknologiske muligheder i. Håndholdte hjælpemidler i undervisningen af elever i læse- og skrivevanskeligheder Teknologiske muligheder i undervisningen Håndholdte hjælpemidler i undervisningen af elever i læse- og skrivevanskeligheder Farsø Efterskole - Farsø Efterskole er for unge med læse-og skrivevanskeligheder.

Læs mere

Multimediepræsentation PowerPoint

Multimediepræsentation PowerPoint Multimediepræsentation PowerPoint Hvis du har arbejdet med et emne, som du skal fremlægge for andre, så kan det være en god idé, at arbejde med en multimediepræsentation. Du arbejder med billeder og korte

Læs mere

Få hjælp til at læse og skrive med din mobil

Få hjælp til at læse og skrive med din mobil Få hjælp til at læse og skrive med din mobil Dette lille hæfte er til dig, der har svært ved at læse og skrive. www.mobillaesning.dk Det giver inspiration til, hvordan mobiltelefonen kan hjælpe dig med

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Intro til Fronter for studerende

Intro til Fronter for studerende Intro til Fronter for studerende I denne manual vil vi gennemgå: - Login i Fronter - Fronters brugerflade - Dagens (Fronters forside) - Navigation i rum og læsning/upload af dokumenter - Hvordan man opdaterer

Læs mere

Hvorfor har børn med autisme svært ved at forstå det, de læser?

Hvorfor har børn med autisme svært ved at forstå det, de læser? K Hvorfor har mange børn med autisme svært ved at forstå det, de læser? Hvad er det i deres udviklingsforstyrrelse, der har konsekvenser for deres læseforståelse? Og hvilke konsekvenser må det have for

Læs mere

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister PowerPoint 2003 Kursusmateriale til FHF s kursister Indholdsfortegnelse: Opgave 1 Hvad er en Præsentation?... 2 Opgave 2 vælg emne + opret dias... 3 Opgave 3 Indsæt objekter / billeder... 4 Opgave 4 Brugerdefineret

Læs mere

Læs med CD-ORD 8. 4. Gem en lydfil. 5. Download af CD-ORD, Billedlæser, Skan Read og ekstra stemmer.

Læs med CD-ORD 8. 4. Gem en lydfil. 5. Download af CD-ORD, Billedlæser, Skan Read og ekstra stemmer. 4. Gem en lydfil Du kan få en tekst gemt som en lydfil, som du kan få oplæst fra din mobiltelefon, en mp3 -afspiller eller en anden computer. Det kunne være en større tekst som er scannet ind til dig,

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

ROAL handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder

ROAL handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder ROAL handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder VERSION 1 Handleplan for: navn: cpr: klasse: skole: udarbejdet dato og årstal: Handleplanen er udarbejdet af: (navn & underskrifter) elev: forældre

Læs mere

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken.

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. ViTal Sådan læses op med ViTal Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. Disse knapper er aktive, når du åbner ViTal og bruges til oplæsning

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Digital læring - Kurser efterår 2015

Digital læring - Kurser efterår 2015 www.taarnbybib.dk Digital læring - Kurser efterår 2015 Tårnby Kommunebiblioteker Velkommen til Tårnby Kommunebibliotekers kurser Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

Vejledning til ereolens app til Android enheder

Vejledning til ereolens app til Android enheder Vejledning til ereolens app til Android enheder 26-01-2015 Indhold 1. Hvordan henter jeg ereolens App til smartphones og tablets?... 3 2. Opdatering af styresystem på din Android enhed... 4 3. Hvordan

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Tekstbehandling med Mac... Indledning KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages Anskaf Pages... 10 Opret eller åbn et dokument... 11 Brugerfladen i Pages... 12 Gem dokumenter... 13 Gem

Læs mere

mobile112 TM mobile112 Ltd, 2011

mobile112 TM mobile112 Ltd, 2011 mobile112 TM mobile112 Ltd, 2011 p2 Index Indledning 4 Version 3.0.41 6 Hvad kan du? 13 Fejl 15 Generelt 16 Høre tekst fra et billede 18 Auto oplæsning 22 Farveversion 23 Farveversion filhåndtering 27

Læs mere

UMV Sjørringvold Efterskole

UMV Sjørringvold Efterskole UMV Sjørringvold Efterskole Hvilken klasse går du i? Klasse 1 9 19% Klasse 2 13 28% Klasse 3 7 15% Klasse 4 16 34% Other 2 4% Køn dreng 35 74% pige 10 21% Hvilken årgang er du? 8. klasse 5 11% 9. klasse

Læs mere

OS X Mavericks Godt i gang med Mac

OS X Mavericks Godt i gang med Mac DANIEL RIEGELS OS X Mavericks Godt i gang med Mac INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... Daniel Riegels KAPITEL ET... Hurtigt i gang med din Mac Skrivebordet... 10 Docken... 11 Alle dine programmer i Launchpad...

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Den testansvarliges vejledning til kompetencetest

Den testansvarliges vejledning til kompetencetest Den testansvarliges vejledning til kompetencetest Testen er computerbaseret og kan gennemføres på både computer og tablet (herefter under et kaldet computere). Der er dog ved tidligere gennemførsler oplevet

Læs mere