Er ibooks for elever i læsevanskeligheder?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Er ibooks for elever i læsevanskeligheder?"

Transkript

1 Er ibooks for elever i læsevanskeligheder? Indhold Problemformulering... 2 Indledning... 2 Metodeafsnit... 2 Identifikation af elevgruppen... 3 Selvbillede og selvopfattelse... 4 Du sagde jeg skulle læse teksten, men du sagde IKKE jeg skulle forstå den!! citat Morten, tidl. Elev... 5 Arbejdshukommelse (AH)... 6 Multimodale tekster... 8 Didaktiske overvejelser i forbindelse med brug af ibooks... 9 ibooks og sofahygge Cases Perspektiver Bibliografi Bilag: 1 - Mailkorrespondance med David McLoughlin 2 - Konvertering af tekst via Calibre 3 - Visuel guide til ibooks 4 - Interviews med de 3 elever fra pilot-projektet 5 - "App -værktøjskasse" til elev i læse- og skrivevanskeligheder 1

2 Artiklen tager udgangspunkt i overvejelser omkring, hvorvidt læsning i ibooks på ipad kan støtte og motivere elever i skriftsprogsvanskeligheder. Igennem en årrække har vi, i undervisningen af elever i skriftsprogsvanskeligheder, arbejdet målrettet på at integrere PC en og dermed IT, for at kompensere for deres afkodning. Aase Holmgaard påpeger, at vi ikke nødvendigvis inkluderer eleverne på denne måde, men snarere ekskluderer dem (Holmgaard, 2010). Sidder elevgruppen i virkeligheden og føler sig stigmatiserede, mens vi kun vil deres bedste? Jeg oplever at flere og flere elever kommer med en ipad, men kun benytter den til spil og musik. Apple påstår at ipad vil være i stand til at ændre vores undervisningsmiljø. Det har gjort mig nysgerrig. Den er intuitivt opbygget, nem at tage med sig på farten, reagerer lynhurtigt og har en meget positiv signalværdi. Med ipad har vi måske - fået nye muligheder for at nå denne elevgruppe? I artiklen vil jeg først identificere den elevgruppe, jeg forholder mig til i mine overvejelser omkring app en ibooks til ipad. Herefter vil jeg påvise hvordan selvbilledet påvirkes af skriftsprogsvanskeligheder og hvordan dette påvirker både selvtillid og motivation. Dernæst vil jeg, med udgangspunkt i Bråtens teorier om læseforståelse, komme ind på nogle af de vanskeligheder IT ikke kompenserer for. Så vil jeg, med Baddeley og Hitchs model, beskrive arbejdshukommelsen og komme ind på McLoughlins teori om dyslektikerens problemer med informationsbearbejdning. Jeg vil skitsere en ny teksttype, der er på vej i danskfaget og herefter komme med didaktiske overvejelser i forbindelse med brug af ipad og apps. Jeg skitserer en introduktion til ibook, med udgangspunkt i Vygotskys teorier om nærmeste udviklingszone for slutteligt at referere mine elevers oplevelser, konkludere på iagttagelserne og perspektiverne på disse. Jeg koncentrerer mig om den elevgruppe, jeg underviser på Gylling Efterskole. De er alle normaltbegavede og henviste af PPR som værende elever i læse- og skrivevanskeligheder. Aldersmæssigt er de imellem 14 2

3 og 18 år. På en efterskole for elever i læse- og skrivevanskeligheder, oplever de måske for første gang - at de ikke er alene om at have svære problemer på dette punkt. De kan påtage sig den identitet, de før har gjort alt for at skjule. Aase Holmgård konkluderer således, at læsevanskeligheder ikke har betydning for selvforståelsen, når man er i et fællesskab med andre unge med samme problemer (Holmgaard, 2007). Vi tester eleverne i skoleårets start og inddeler dem herefter på 5 niveauer. Eleverne er dermed ude over at opleve, ikke at kunne følge med eller have brug for mere tid til opgaverne end kammeraterne (ibid.). Deres udgangspunkt burde altså være positivt. Selvbillede og selvopfattelse Skriftsprogsvanskeligheder griber dog meget drastisk ind i et moderne hverdagsliv og har store konsekvenser for menneskets selvbillede og selvopfattelse. Det, at have dysleksi i et skriftbåret samfund, giver i bredt omfang skrammer på sjælen, viser flere undersøgelser (Lauridsen, 2012). Især den sociale sammenhæng, har stor betydning for dannelsen af opfattelsen af selvet. Når vi taler om elever i overbygningen, har deres selvbillede desuden stor indflydelse på deres præstation. Der er tydelig sammenhæng mellem tidlige -og fortsatte - læseproblemer og en persons selvtillid, konkluderer Burden (Swalander, 2012). Samtidig har Humphrey og Mullins (ibid.) påvist, at dyslektikere oplever tættere sammenhæng mellem læsefærdighed og intelligens end børn uden dysleksi. Dyslektiske børn føler sig således ofte uintelligente. Lav selvtillid og manglende tro på egne evner, ses altså som en sideeffekt af dysleksi (ibid.) Humphrey (ibid.) har samtidig påvist, at jævnaldrende kammerater og ikke mindst lærere, tilhører en gruppe af signifikante andre, der har stor indflydelse på dannelsen af selvbilledet her især det faglige selvbillede. Læreren, som den professionelle voksne, der informerer om fagligt standpunkt og kammeraterne både som en slags spejlbillede og referenceramme og som formidlere af værdier og forventninger. Når vi modtager eleverne på efterskolen, har de typisk siddet i en normalklasse i 8-9 år, hvor deres referencemodeller klassekammeraterne har gennemgået en alderssvarende udvikling indenfor skriftsproget. Det påvirker i høj grad deres selvbillede, hele tiden at føle sig overgået af de andre (ibid.). Trods forsøg på at inkludere denne elevgruppe via kompenserende IT, lader det ikke til at lykkes for alle. Begrebet Self-efifacy (Swalander, 2012), forstået som en persons forventning til og opfattelse af egne kognitive færdigheder, udgør et bindeled mellem selvbillede, motivation og målorientering. Begrebet 3

4 bygger primært på en persons tidligere erfaringer og er i tråd med Burdens konklusion om, at tidlige oplevelser med skriftsprogsvanskeligheder, præger personens selvtillid fremadrettet. Dermed er self-efifacy i stand til at forudsige en persons fremtidige præstationer. Lav self-efifacy nedsætter elevens motivation, da han ikke har en forventning om, at kunne påvirke sin situation i positiv retning. Elever i skriftsprogsvanskeligheder mangler sandsynligvis troen på at kunne forbedre deres læse- og skrivefærdigheder (ibid.). De har en negativ selvopfattelse og bruger sjældent lang tid på deres skriftsprogsopgaver, da de ikke har en forventning om, at arbejdet vil give dem succes. De præsterer dermed ikke optimalt. Forskning viser, at disse elever, ofte målrettet, forsøger at undgå opgaver, der udstiller deres svage sider, for at undgå yderligere nederlag. Faktisk er de tit eksperter i at undvige, når der stilles skriftsproglige krav (ibid.). Vi kender eleven, der har udviklet en uhensigtsmæssig mestringsstrategi, der indebærer hyppige toiletbesøg, eller hvis PC konstant er til reparation. Hertil kommer, at de ofte er i besiddelse af en indlært hjælpeløshed, som også påvirker deres arbejdsindsats negativt. Denne hjælpeløshed kommer f.eks. til udtryk ved, at eleven forklarer sine nederlag med manglende færdigheder eller udefrakommende problemer. (Swalander, 2012). Du sagde jeg skulle læse teksten, men du sagde IKKE jeg skulle forstå den!! citat Morten, tidl. Elev For bedre at forstå hvad der, bl.a., er på spil for disse elever, er det først vigtigt at fastslå, at de ikke har samme muligheder som andre, blot fordi de er IT-kompenserede i forhold til afkodningen. Gennem deres skoletid, har der været fokus på deres afkodningsproblemer, men ikke altid på deres forståelse. De har ofte en passiv læseindstilling, som kommer til udtryk ved, at de læser teksten, men undlader at reflektere over, om de forstår den. Under læseprocessen støder de på ord og begreber de ikke forstår og de fanger derfor ikke tekstens indhold. Da de ukritisk læser videre, har de ikke fået aktiveret og forbundet deres forhåndsviden med den nye viden. Det forringer læseforståelsen yderligere. Den gode læser, derimod, har en aktiv læseindstilling og opnår god læseforståelse ved at benytte forskellige forståelsesstrategier. Faktisk er det noget af et kendetegn på dårlig læseforståelse, når man under læsning undlader at aktivere strategier, som andre læsere anvender. (Bråten, 2008) Bråten omtaler fire typer læseforståelsesstrategier - mentale aktiviteter - den gode læser vælger at benytte for bedre at kunne ( )tilegne sig, 4

5 organisere eller uddybe information fra en tekst og for at overvåge og styre sin egen tekst-forståelse (ibid.) Det drejer sig om: Hukommelsesstrategier: Man genlæser et afsnit, understreger væsentlige formuleringer, tager noter undervejs, for bedre at huske teksten. Organiseringsstrategier: Bruges til at forbinde, gruppere eller ordne information og derved skaffe sig oversigt over indholdet. Elaboreringsstrategier: Teksten gøres mere meningsfuld ved at bearbejde, uddybe og videreudvikle ny information. Man eksemplificerer og inddrager relevante personlige erfaringer. Overvågningsstrategier: Man overvåger egen læsning og vælger at skifte strategi, hvis forståelsen er dårlig. Måske genlæses teksten eller ord slås op i ordbogen. Det kræver eksplicit undervisning i forståelsesstrategier, at bringe eleverne til et niveau, hvor de kan overvåge egen læsning i en grad, så de interagerer med teksten og etablerer en aktiv læseindstilling. Sammenholdt med deres lave selvtillid og self-efifacy, kræver det tryghed og støtte i læringssituationen. Eleverne har dog også ofte mere generelle vanskeligheder med tilgangen til skriftsproget. Det handler f.eks. om problemer med organisering, ordmobilisering, systematisering, notatteknik og generelt belastet arbejdshukommelsespotentiale (Lauridsen, 2012). Arbejdshukommelse (AH) Jeg vil, med udgangspunkt i Baddeley og Hitchs model for arbejdshukommelsen (Dahlin, 2012), beskrive hvad der sker, når arbejdshukommelsen(ah) er på overarbejde. Begrebet AH kan beskrives som et værksted i hjernen, der varetager opgaven med både lagring, bearbejdning og integration af information. Samtidig er AH begrænset af den kapacitit, den enkelte har til rådighed. AH er en processerende og aktiv hukommelse med flere funktioner, hvorfor man kan sige, at AH- opgaver er opgaver, der skal bearbejdes, før de lagres. AH kan ikke bearbejde ubegrænsede mængder af information, hvilket kaldes The Working Memory Overload Hypothesis 1 - en tilstand, der stresser eleven, kan medføre usikkerhed og nervøsitet og dermed føre til flere nederlag. AH fungerer på flg. måde: Det Eksekutive System (DES) integrerer ny og gammel information ved først at sende information til hhv. den fonologiske sløjfe eller den visuo- 1 Teorien om overbelastning af arbejdshukommelsen (min oversættelse) 5

6 - spatiale funktion, som er undersystemer, og til sidst sammenføje al brugbar information i langtidshukommelsen (LTH). DES kontrollerer opmærksomheden, der spiller en afgørende rolle i det kognitive system. Således har DES stor indflydelse på elevens evner vedr. planlægning og fokusering på en given opgave, uden at lade sig forstyrre af udefrakommende stimuli evnen til at fastholde information under bearbejdningen af samme evnen til at udnytte tidligere erfaringer i nye situationer kontrol af talesprog og følelser Det Eksekutive System (DES) Den Fonologiske Sløjfe (DFS) Den Episodiske Buffer Den Visuo-spatiale Funktion (DVF) Langtidshukommelsen (LTH) Model af AH, frit efter Baddeley og Hitchs (Dahlin, 2012) Den Fonologiske Sløjfe (DFS) er den verbale del af AH, som lagrer og bearbejder lyd og tale. Det sker i den artikulatoriske sløjfe, som er en integreret del af DFS. Den artikulatoriske sløjfe oversætter bogstav til lyd, sætter eleven i stand til at lydere lyde til ord og håndtere syntaks og grammatik. Dette har stor indflydelse på både sprogperception og sprogudvikling. DFS understøtter flere kognitive færdigheder som læseforståelse, problemløsning og skrivning. Den Episodiske Buffer er en slags mellemstation, der opbevarer såvel ny information som information hentet fra LTH, i en begrænset periode. Herfra er informationer lettilgængelige, men samtidig vil information, der ikke når at blive bearbejdet, forsvinde hurtigt. 6

7 Den Visuo-spatiale Funktion (DVF) identificerer og bearbejder farver og mønstre, billeder, former samt placerings- og bevægelsesinformation (Swalander, 2012). På ORD12- konferencen gjorde David Mcloughlin rede for, hvilken livslang opgave man er på som dyslektiker. Iflg. McLoughlin handler dysleksi ikke, som traditionelt opfattet, om læse- og stavevanskeligheder, men om problemer med at bearbejde information en problemstilling, der varer livet ud og skaber uro hver gang eleven møder nye udfordringer i form af ny uddannelse, ny lærer, nyt arbejde o.lign. (Mcloughlin, 2012) Det er især vanskeligheder med DFS som skaber problemer, men et samspil mellem vanskeligheder både med DFS og DES, kan desuden forklare vanskeligheder med organisering, planlægning og koncentration (Dahlin, 2012), hvilket, som nævnt, er træk, der ofte ses hos elever i skriftsprogsvankeligheder. Undersøgelser viser desuden, at normaltlæsende børn ml. 7 og 13 år udvikler større hukommelsesevne end læsesvage og at for børn, der har en svagere AH, fungerer processen med at hente og integrere information fra LTH ikke tilfredsstillende, men bliver som en flaskehals (ibid, p 48), hvilket bl.a. kan forårsage ordmobiliseringsproblemer. Til gengæld ser det ud til at mange med dysleksi husker visuel information på lige fod med andre, da samspillet mellem DES og DVF synes at være intakt. Dette kan være en indikation til at benytte ipad, der netop er meget visuel. McLoughlin siger det klart i disse råd: Make it manageable Make it multisensory Make use of memory aids 2 (Mcloughlin, 2012) Multimodale tekster Den traditionelle bog har fået nye venner! Når både billeder, lyd, video og tekst kombineres, opstår den multimodale tekst. Denne type tekst, støtter tilsyneladende elever i skriftsprogsvanskeligheder, i deres læseforståelse. Den visuelle evne skærpes og hukommelsen aktiveres. Kress fastslår, at skriftsprogets position har ændret sig markant i forhold til det at formidle viden. Den traditionelle betragtning af læsning, som fremgår af nedenstående formel: 2 -Gør det overskueligt, - Gør det multisensorisk Gør brug af hukommelseshjælp (min oversættelse) 7

8 Afkodning Læseforståelse Læsning model frit efter Elbro (Elbro, 2008) bliver forandret og udvidet i mødet med multimodale tekster. I stedet for den lineære og fremadskridende læsning af tekster på papir, er det her læseren, der bestemmer rækkefølge og vigtighed (Kress, 2012). Det kan blive en meget positiv udvikling for denne elevgruppe, der ofte er stærke visuelt og ligesom andre unge vant til at aflæse sammensatte mediebilleder fra deres færden på de sociale medier f.eks. Teksttypen kendes allerede fra naturfagene og er ved at vinde ind i danskfaget. Når jeg finder det interessant i denne sammenhæng, er det dels fordi Åse Holmgårds rapport fra 2010 peger på, at multimodale tekster tilbyder elever i læse- skrivevanskeligheder en mere brugbar deltagelses- og inklusionsmulighed både fordi alle elever, i denne situation, skal læse på skærm og stigmatiseringsproblematikken hermed mindskes og fordi elevgruppen således ikke længere skal kompenseres og inkluderes, da læsningen her bygger på andre kompetencer, og dermed stiller alle mere lige. Desuden er ibooks netop er designet til at læse multimodale tekster, som i øvrigt kan produceres i app en Book Creator. Didaktiske overvejelser i forbindelse med brug af ibooks På Gylling Efterskole oplever eleverne at få en ny start. Alle elever er IT-kompenserede og har PC. Herudover er der stigende interesse for at benytte ipad. Der er dog ikke noget, der tyder på at tablets, i sig selv, medfører en pædagogisk eller faglig læringsmæssig værdi (Lorentzen, 2012), men eleverne udtaler, at de føler sig meget bedre tilpas ved at sidde med en ipad end med en PC. De ville aldrig drømme om at finde PC en frem i det offentlige rum for at læse det føles voldsomt stigmatiserende. Til gengæld oplever de, med ipad en, en positiv respons, hvilket gør, at de er begyndt at læse oftere og i længere tid end tidligere. Læsning er blevet mere tilgængelig for dem (Bilag 4). ipad nedtoner altså stigmatiseringen. I forbindelse med brug af ipad til elever i skriftsprogsvanskeligheder, siger Mcloughlin: - According to the model of dyslexia I outlined at Ord12 and the fact that the ipad is very visual will appeal to dyslexic students and the touch 8

9 screen reduces the demand for typing and, therefore, the cognitive load. 3 (Bilag 1) Brug af ipad i undervisningen er noget forholdsvist nyt og der er ikke foretaget megen forskning på området. Det er dog tydeligt, at ipad appelerer kraftigt til elevgruppen og, som McLoughlin forudser, kan den have en positiv effekt på elevernes kognition. Rapporten fra udviklingsprojektet i Odder Kommune, hvor alle elever har fået udleveret en ipad, anbefaler kraftigt, at lærerne får tid til, løbende, at udveksle erfaringer af hensyn til videndeling, som kan kvalificeres og generaliseres, for siden at kunne anvendes til videre fagdidaktisk udvikling på området, da det er et mangelfuldt område. ipad arbejder med apps og der er mange! Det er svært at orientere sig i det enorme udbud, hvor nye hele tiden kommer til og andre dermed forældes. Dette gælder ikke mindst for denne elevgruppe der, bl.a. grundet deres problemer med informationsbearbejdning, ikke magter at overskue det store udvalg. Det er vigtigt for dem, at vide konkret, hvad en app kan bruges til og ikke mindst hvordan. Her er læreren ekspert! Det er vigtigt at foretage en fagdidaktisk udvælgelse, hvor der holdes fokus på både hvilke vanskeligheder man skal arbejde med og ikke mindst hvilke mål både lærer og elev har, for at skabe ejerskab og ikke mindst motivation. Man bør være opmærksom på, at mange såkaldte undervisnings -apps bygger på en instrumentel tilgang, hvor indlæringen handler om at træne enkeltstående færdigheder. Der findes heldigvis sites, der anmelder apps og disse kan være nyttige. et samarbejde mellem CFU København og CFU Sjælland og udviklet af IT-vejleder Mads Remvig, Odder Kommune, er eksempler på disse. Jeg har udvalgt ibooks, som er en e-bogs app fra Apple inc. Den kan downloades gratis fra App Store til forskellige enheder. Mange kender den som bibliotek, men er ikke opmærksomme på, hvilke funktioner, den byder ind med. Jeg oplever den som en meget brugbar e-bogs læser generelt, men især for elever i skriftsproglige vanskeligheder, da den indeholder flere funktioner, der kan være støttende for læseforståelsen (Bilag 4). Således kan den læse op med highlights, hvilket fastholder koncentrationen under læsning. Ord- og begrebsforklaring er let tilgængelig via kopieringsfunktionen, hvilket overflødiggør behovet for at stave. Dette vil, på en nem måde, hjælpe læseren til at udvide ordforråd og begrebsverden, som er den største faktor i forhold til læseforståelsen 3 Ifølge modellen for ordblindhed jeg skitserede på Ord12 og det faktum, at ipad er meget visuel, vil den appellere til ordblinde elever og touch screen reducerer behovet for at skrive, og derfor den kognitive belastning (min oversættelse) 9

10 (Petersen D. K., 2008). Samtidig kan forklaringerne sættes ind i en note, så det er overskueligt at finde tilbage og benytte de nye begreber i videre tekstarbejde. Det er ligeledes let at indsætte refleksioner i noterne, hvilket yderligere støtter læseforståelsen. Elevgruppen har vanskeligheder med organisering og systematisering. Her er det en stor fordel med den overskuelige oversigt over noter og det, bogmarkefunktionen, så man let kan genfinde et sted. ibooks bygger på et kendt design layoutet minder meget om en traditionel bog, hvor man bladrer i stedet for at scrolle, som på en PC. Generelt er det en meget overskuelig brugerflade, med meningsfyldte, grafiske symboler i stedet for tekst, hvilket igen aflaster eleven, den støtter flere læsestrategier under læsningen, touch-skærmen nedsætter behovet for at skrive idet man kan benytte kopieringsfaciiliteterne og endelig virker ipad en ofte motiverende i sig selv! Som undervisere, er der dog ofte en barriere, der afholder os fra at integrerer ny teknologi i vores undervisning. Eleverne har som regel en meget sikrere tilgang til teknologien end vi selv. Det er dog også vigtigere at læreren er didaktisk kompetent (Lorentzen, 2012), og ved at inddrage elevernes kompetencer på dette punkt, bidrager vi til at skabe en læringskultur, hvor videndeling er en integreret del af skolekulturen. Men tør vi miste fodfæste?? ibooks og sofahygge Vygotsky ( ) formulerede begrebet Nærmeste udviklings zone. I teorien antager han, at børn lærer i samarbejde med andre. En stor del af den kognitive udvikling sker således i et socialt samspil, hvor barnet iagttager en voksen - eller en mere kompetent kammerat - der fungerer som guide og modellerer ved at tænke højt (Bråten, 2006) Når vi selv skal lære noget nyt og det gælder måske særligt i forbindelse med teknologi profiterer vi af at sætte os tæt ved siden af en, der er klogere på teknologien, end vi selv. Vi kigger over skulderen og spørger flittigt. På denne måde udvikles vores nysgerrighed og forhåbentligt bliver vi selvprogrammerende - udvikler en undersøgende tilgang og eksperimenterer med mulige løsninger - på længere sigt. Man skal ikke på kursus, hver gang der kommer ny teknologi. Man skal skabe et læringsrum, hvor man afprøver nye muligheder i fællesskab. Skriftsproglige kompetencer tilegnes livet igennem, i de sociale og kulturelle sammenhænge vi indgår i! I bestræbelserne på at undersøge, om ibooks kan have en motiverende og støttende effekt på mine elevers arbejde med skriftsproget, valgte jeg at lave en kvalitativ undersøgelse. Jeg tilbød de elever i min klasse, der er i besiddelse af en ipad, at deltage i en demonstration af ibooks. Der 10

11 mødte 3 elever op. Lars, der oftest læser med øjnene, medmindre han har travlt. Simon, der læser mest med ørene og Christina, der udelukkende læser med ørene. Jeg havde planlagt en gennemgang af de forskellige funktioner i app en og den gennemførte jeg med eleverne i en sofa på en aftenvagt. Vi skabte et læringsrum, eksperimenterede og udforskede mulighederne. Først modellerede jeg, hvordan jeg selv har læst en roman i ibooks. I denne situation er det vigtigt at tænke højt og illustrere, hvilke tanker jeg gør mig undervejs også, hvis der opstår problemer! Der blev givet plads til, at eleverne spurgte ind undervejs og de prøvede samtidig selv på deres ipads. Jeg viste, hvordan jeg henter en bog, hvordan jeg bladrer i bogen, muligheden for at indsætte noter, slå ord op på nettet og - ikke mindst justeringsmulighederne i form af bl.a. selvvalgt typografi og belysning, som er med til personliggøre ibooks (Bilag3). Det er vigtigt, for læseren, at kunne interagere med læsestoffet man har brug for at kunne engagere sig aktivt i teksten, for at lære mest muligt. Jeg oplever det foregår væsentligt mere smidigt i ibooks, der er designet til læsning, end i Word. Men hvad siger eleverne? Cases Lars startede ambitiøst ud med en roman. Han faldt hurtigt for layoutet og han følte sig rigtig godt tilpas med ipad en. Undervejs fandt han ud af, at han var kommet bagud i forhold til resten af klassen, der alle læste på PC. Derfor begyndte han at lytte nogle afsnit. Hvis han ikke havde haft ipad til rådighed, havde denne mulighed ikke været lige ved hånden. Lars ville typisk have valgt den traditionelle roman og skulle så have skiftet til PC undervejs. Det valg havde han sandsynligvis ikke taget. En anden fordel Lars fremhæver er, at man ikke skal scrolle, men bladre. Det får læsningen i ibooks til at minde om læsning i en traditionel bog og ikke et hjælpemidel altså en slags normalisering! At man kan benytte bogmærker og dermed let finder tilbage til, hvor man er kommet til, fremhæver han ligeledes som en god ting. Lars har ikke umiddelbart lyst til at læse på PC mere. - Jeg kan meget bedre li ibooks. Det er et mere lækkert layout. Man kan bladre ligesom i en rigtig bog... ibooks fungerer næsten lige som en rigtig bog! /Lars Simon er vant til at læse med CD Ord på PC. Han fremhæver signalværdien ved ipad og det, at han let kan lave noter til teksten undervejs. Alle noter er tilgængelige fra forreste side i ibooks og med et enkelt tryk ledes man til det pågældende sted i teksten. Så bliver de ikke væk! Simon er også glad for at bladre. Han giver ligeledes udtryk for, at 11

12 han forventer han vil komme til at læse mere nu, fordi ipad en er meget nemmere at have med på farten. Når man får læst højt i ibooks med den integrerede stemme, kan man indstille den til at highlighte, ligesom CD Ord gør det. Det er med til at fastholde koncentrationen. - Jeg har aldrig set nogen sidde med en PC i bussen. En ipad sidder alle andre også med.det er jo mere moderne og man ligner alle de andre./simon Christina er den af eleverne, som er mest afhængig af teknologien. Hun er meget ambitiøs og arbejder hårdt på at kompensere for sine vanskeligheder. Hun er vant til at læse med CD Ord på PC, men den tager lang tid at starte, den er tung at sidde med og holder ikke strøm så længe. Hun har derfor lige købt en ipad-mini og vi skulle finde nogle spændende bøger. Det var svært, for hun har ikke mange referencer. Christina er ikke vant til at læse hele bøger, det er simpelthen for uoverskueligt. Hun nævnte tv-serien om Dicte. Hun var ikke klar over, serien byggede på en bogserie. Hun blev meget ivrig vi tjekkede, om de var tilgængelige på E17. Det var de! De blev konverteret i Calibre (Bilag 2) og hun kunne nu åbne dem i ibooks. Det var en ny verden, der åbnede sig. Vi oprettede en mappe med Dicte- bøger, jeg demonstrerede ibooks for hende og det blev ferie. Efter ferien interviewede jeg hende( Bilag4). Christina var helt høj. Hun gav udtryk for, at hun havde læst meget mere end hun nogensinde havde gjort, fordi det var blevet meget mere tilgængeligt for hende. Hun havde også fået mod på at læse tykkere bøger, end hun plejede. - Alle sidder jo med en ipad, så man skiller sig ikke ud. Hvis man sidder med høretelefoner, kan andre ikke vide om man hører musik eller læser. Det er ret fedt. Jeg synes, at den opmærksomhed jeg får, ved at tage min ipad frem er positiv. Den er med overalt! /Christina For Christina er det også et stort plus, at hun kan søge ord-og begrebsforklaringer via et enkelt tryk og uden at skulle stave. Det aflaster hende meget og udvikler hendes ordforråd effektivt. ipad s indbyggede stemme kan reguleres i hastighed og er faktisk ret god, synes hun. Konklusion Denne undersøgelse viser absolut potentialer i brugen af ipad. Gentagne gange er det fastslået, at stigmatisering er en voldsom barriere for eleverne i brug af kompenserende værktøjer, hvilket mine elever bekræfter. Med ipad er signalværdien pludselig positiv. 12

13 Nu, 1 mdr. efter vi startede, læser de alle stadig i ibooks og er glade for det. Christina har f.eks. valgt at læse så mange bøger fra Dicte-serien, som muligt. Den tanke havde ikke strejfet hende, hvis ikke det var for ibooks. Yderligere 3 elever har bedt om adgang til vores Dropboxbibliotek med ibooks bøger, hvilket jeg ser som et tegn på, at de første elever er en slags ambassadører. Jeg ser altså en tendens til, at der læses andet end lektier. Læsning udvikler sig - måske - til en fritidsaktivitet. Aase Holmgaard er inde på, om IT-støtte er ekskluderende og rapporten fra 2010 kunne tyde på det. Så længe vi fastholder, at læsning foregår i en traditionel bog, er det svært at inkludere denne elevgruppe. De vil altid sidde med deres hjælpemidler og føle sig anderledes. Erfaringerne fra Odder viser, at elever i skriftsprogsvanskeligheder lettere glider ind i flokken, fordi alle er udstyret med samme værktøj og helt naturligt benytter dette. ipad har dog visse begrænsninger i forhold til udførelse af skrifttunge dokumenter, skærmstørrelse og det at kunne afvikle flere programmer simultant, hvorfor den ikke kan erstatte PC en særligt ikke i overbygningen (Lorentzen, 2012). Perspektiver 15 % af en dansk årgang mangler, ifølge PISA 2009, funktionel læsekompetence. De har svært ved at forstå, anvende, reflektere over og involvere sig i skriftsproget. De er ude af stand til at honorere de krav, der stilles til læsning og skrivning i såvel hverdags- som arbejdsliv. Mange af disse unge mennesker, har således ikke et funktionelt skriftsprog og er samtidig ude af stand til at deltage i det liv, der f.eks. foregår på Facebook, hvilket er med til at isolere dem socialt. Når vi ser på typen af vanskeligheder, der er i spil for denne gruppe, kan den mobile teknologi herunder både ipad og smartphones - byde ind med mange redskaber, der vil kunne lette ikke blot indlæringen, men hele hverdagslivet. Desværre er der stadig modstand mod at anvende mobilteknologi i klasseværelserne, hvorved eleverne går glip af disse let tilgængelige støttestrategier. Via talegenkendelse lettes notatteknik, tekst til tale støtter læsning, alarmfunktionen støtter hukommelsen og planlægnings-værktøjet kan støtte tidshåndtering. Affotografering af noter, skemaer og skriftlige informationer, reducerer elevernes behov for at skrive og dermed den kognitive belastning. Man kan, med fordel, hjælpe eleven med at sammensætte en værktøjskasse med apps, der vil give mening for den enkelte, da det er altafgørende for dem, at få disse redskaber med sig videre ud i uddannelsessystemet(bilag 5). De skal være kompetente brugere af deres værktøj, inden de forlader grundskolen. IT-støtte, i sin nuværende form, bør derfor være under 13

14 kraftig forandring (Bladt, 2012). På den baggrund kan man forestille sig, at elever i skriftsprogsvanskeligheder vil profitere af at bevæge sig fra IT-rygsæk mod IT-lomme! 14

15 Bibliografi (u.d.). Andersen, s. M. (2012). Faktalink.dk. Hentede fra Sms - sprog og betydning: https://skoda.emu.dk/skoda-cgi/faktalink/titelliste/sms-sprogog-betydning/hele-faktalinket-om-sms-sprog-og-betydning Andreassen, R. (2008). Eksplicit undervisning i læseforståelse. I I. Bråten, Læseforståelse - læsning i videnssamfundet - teori og praksis. Klim. Bladt, K. (3 2012). Læse- og skrivestøtte med IT - en fælles sag og et fælles ansvar. Viden om læsning. Brudholm, M. (2002). Læseforståelse - hvorfor og hvordan?, kap. 3,4,6,7,9,10,11. Bråten, I. (2006). Vygotsky i pædagogikken. Frydenlund. Bråten, I. (2008). Læseforståelse - komponenter, vanskeligheder og tiltag. I I. Bråten, Læsning i videnssamfundet - teori og praksis. Klim. Dahlin, K. (2012). Arbejdshukommelse. I S. S. m.fl, Dysleksi og andre vanskeligheder med skriftsproget. Dansk Psykologisk Forlag. Draffan, E. ( ). Mobilteknologi som strategi til at støtte skriftsprogsfærdigheder. Viden om læsning. Elbro, C. (2008). Læsevanskeligheder. Epstein, N. (2010). Fokus- skift i ordblindeundervisningen. dansk audiologopædi, 1. Holmgaard, A. (9 2010). Er det på tide at skifte adgangskode? Indtryk og refleksioner fra et udviklingsprojekt i Skanderborg Kommune. Viden om læsning. Holmgaard, Å. (2007). Viljen til læsning. Knudsen, B. A. (2012). Digital literacy / - ies. I At tænke teori. Klim. Kress, G. ( ). Materialiseret meningsskabelse: tanker om literacy, læsning og skrivning i konteksten af multimodal kommunikation. Viden om læsning. Lauridsen, L. L. (9 2012). Læse- skrivevanskeligheder, veludviklet litteracy og kreativitet ved studerende med dysleksi. Viden om læsning. Lorentzen, R. F. (2012). Tablets i skolen - et udviklingsprojekt i Odder Kommune. CELM. Mcloughlin, D. (2012). Dysleksi i et livsperspektiv. Ord 12. København. Nordjyske.dk. ( ). Antorini siger: ipad i skoletasken. Hentede fra it4education: Petersen, D. K. (2008). Hvad har betydning for elevers læseforståelse? Landsforeningen for Læsepædagoger, læserapport 44. Petersen, G. l. (9 2012). Skriftsprogstilegnelse hos dyslektiske unge og voksne - på et sociokulturelt og kommunikativt grundlag. Viden om læsning. Swalander, L. (2012). Selvbillede, motivation og dysleksi. I S. S. m.fl., Dysleksi og andre vanskeligheder med skriftsproget. Dansk Psykologisk Forlag. Thonbo, S. L.-i. (2012). Digitale læringsmiljøer i Odder Kommune, rapport om projekt ipad til alle. Digitale læringsmiljøer i Odder Kommune. Odder, Midtjylland: Odder Kommune. 15

16 Trygfonden, U. M. (2012). Børneliv - ifølge danskerne. Trygfonden og Ugebrevet Mandag Morgen. tv2oj. ( ). succes med ipads i skolen - eleverne er mere motiverede. Hentede fra it4education: Bilag 1 Mailkorrespondance med David McLoughlin Bilag 2 Konvertering af tekst via Calibre Bilag 3 Visuel guide til ibooks Bilag 4 Interview med de 3 elever fra pilotprojektet Bilag 5 Eksempel på "App -værktøjskasse" til elev i skriftsprogsvanskeligheder 16

17 Bilag 1: Mail fra David McLoughlin, vedr. tanker i forbindelse med ordblindes brug af ipad: 17

18 Bilag 2: Konverter en RTF fil fra E17 til Epub Flg. Program skal være til rådighed på computeren: Calibre e- book management, som downloades gratis fra f.eks. - der findes også en udgave til MAC og Linux Herudover skal Dropbox være til rådighed og der skal være adgang til E17 1 På E 17 hentes en bog i RTF format(uden indholdsfortegnelse) obs.: bøger med billeder kan ikke umiddelbart konverteres på denne måde! Bogen gemmes på skrivebordet 2 Højreklik på bogens forside og gem billedet 3 Bogen ligger som Zip fil - højreklik vælg udpak gem på skrivebordet 4 Åbn Calibre - vælg Tilføj bøger - scrol ned og find bogen på skrivebordet - åbn 5 Vælg konverter bøger Når du beder om at konvertere, kommer der en ny boks frem, hvor du først ændrer forsidebilledet. Herefter vælger du om EPUB-output i venstre side og vælger ok. NU sker der noget i nederste højre hjørne der er en pil, der står og hopper. Når konverteringen er over, står der Opgaver:0. 6 Gem den på disk (højreklik) Herefter højreklikker du på titlen og vælger gem på disk og herefter gem kun EPUB- format på disk. Herefter kommer et nyt vindue op, hvor du vælger din destination f.eks. Dropbox 7 Dropbox åbnes nu på ipad Åbn destinationsmappen bogen gemmes i en mappe med forfatterens navn vælg epub-dokumentet vælg ikonet yderst til højre i øverste linje og vælg open in ibooks Bogen åbner selv og ligger tilgængelig i ibooks biblioteket God fornøjelse 18

19 Bilag 3: Visuel guide til ibooks Når man åbner ibooks, kommer man direkte til sit bibliotek(fig.1) visualiseret som boghylder med bøgernes forsider. Disse bøger kan man købe i ibooks store, eller man kan konvertere bøger fra E17 (1, 2013). Det er også muligt at læse pdf-format eller man kan, som underviser eller elev, fremstille multimodale tekster i BookCreator app en. fig. 1 fig.2 Efter at have valgt den ønskede bog på hylden, åbnes denne straks i ibooks (fig. 2). Man bladrer ved at skubbe eller tappe med fingeren. Det er meget intuitivt og visuelt ligner det en traditionel bog. fig.3 fig. 4 19

20 I øverste højre hjørne, findes der tre symboler. Den første, Aa, markerer de indstillinger, man kan vælge. Det drejer sig om forskellig typografi, baggrundsbelysning og temaer (fig.3). I temaboksen kan man vælge forskellig papirfarve og enten bogformat, fuldskærm eller rullende tekst.(fig.4) fig.5 fig.6 Den midterste, luppen, er en søgefunktion(fig.5). Den sidste er et bogmærke (fig.6) Når de personlige indstillinger er foretaget, starter læsningen. Nederst på siden er der en stiblet linje med en lille boks. Med fingeren kan man skyde denne frem og tilbage. På den måde bladrer man let frem og tilbage i bogen (fig.7 +8). fig. 7 fig.8 20

21 Teksten kan markeres ved at glide fingeren henover og så får man flg. muligheder: fig. 9 fig.10 Den 1., en række forskelligt farvede prikker, angiver hvilke farver man kan vælge sin overstregning eller note i. Den 2., prikken med rød streg over, vil slette en markering. Den 3., post it lappen, er en note man kan sætte i margin. Den 4., Del, sætter læseren i stand til at dele den valgte tekst på div. sociale medier, kopiere eller sende via mail eller sms. Den sidste mulighed er en pil. Vælger man den, fremkommer en ny menu (fig.10) 1.valg her er Kopier. Den funktion kan f.eks. bruges til at kopiere et markeret ord, som siden sættes ind i søgefeltet (fig.5). Nr. 2 er Definer. Det er en ordforklaringsfunktion, der desværre ikke fungerer i danske tekster. Her må man benytte søgefunktionen på nettet eller i Wikipedia (fig. 12). Den 3. er Søg, som sender læseren videre til en oversigt over, hvor et markeret ord findes i teksten. Dette er f.eks. brugbart i forbindelse med personkarakteristik i litteraturundervisning. Desuden får man her mulighed for st søge i Wikipedia eller på nettet efter en ord- eller begrebsforklaring. Den sidste mulighed her, er Læs op. Her benyttes den indbyggede stemme fra ipad og denne kan reguleres i ipads indstillinger. Vælg her generelt, Tilgængelighed, Læs det vlagte op og endeligt Fremhæv ord, der så vil highlighte under oplæsning. Nendenfor gennemgås mere detaljeret forskellige funktioner. 21

22 fig. 11 fig. 12 Når man ønsker at læse med digital stemme, markeres teksten ved at fingeren glides henover. Man kan vælge læs op (fig.11). Stemmen kan indstiles i ipad ens indstillinger. Vælg generelt, tilgængelighed, læs det valgte op. Her kan man også vælge fremhæv ord, der så vil highlighte teksten under oplæsningen(fig.12). Når man støder på et ord eller begreb, man ikke er bekendt med, markeres dette og man vælger søg. (fig.13) Der vil fremkomme en liste over alle de steder ordet forekommer i teksten og nederst kan man vælge at søge på internettet eller i Wikipedia (fig.14). fig.13 fig.14 22

23 Vælger man internettet,kan man finde en ordforklaring (fig.15). Hvis denne kopieres, kan den herefter sættes ind som en note i margin ved at vælge Note ( fig. 16). Fig. 15 fig. 16 fig. 17 fig. 18 Hold fingeren på noten og vælg herefter sæt Ind ( fig ). 23

Diagnosticeret mobbeoffer

Diagnosticeret mobbeoffer FORLAG Diagnosticeret mobbeoffer Af Birte Basse, lærer og pd, Gylling Efterskole Illustration Trine Engelbrecht Jensen Artiklen tager afsæt i en undren over, hvorfor elever i læsevanskeligheder ofte udviser

Læs mere

Apps. Kompenserende apps til mennesker med handicap www.digst.dk/~/media/files/mødet%20med%20borgeren/tilgængelighed...

Apps. Kompenserende apps til mennesker med handicap www.digst.dk/~/media/files/mødet%20med%20borgeren/tilgængelighed... Forslag til Apps til elever på mellemtrinnet, der har brug for kompenserende hjælpemidler. Nogle af informationerne er hentet fra Digitaliseringsstyrelsens materiale. Kompenserende apps til mennesker med

Læs mere

CD-ORD. Alle kan læse og skrive med CD-ORD

CD-ORD. Alle kan læse og skrive med CD-ORD Alle kan læse og skrive med CD-ORD Få succes med læsning selv om du er ordblind. Skriv bedre tekster med færre fejl. Få selvtillid og mod på at lære. CD-ORD Hvad er CD-ORD? CD-ORD er Danmarks mest roste

Læs mere

Hvordan man kan arbejde med CD-ord og Adobe Reader. Konference

Hvordan man kan arbejde med CD-ord og Adobe Reader. Konference Hvordan man kan arbejde med CD-ord og Adobe Reader Konference Elever i ordblindevanskeligheder Skal have adgang til alderssvarende tekster. Dette kan ske ved at benytte f. eks. disse: 1. E17/Nota 2. Materialebasen

Læs mere

Talegenkendelse. Indhold. Teknologien

Talegenkendelse. Indhold. Teknologien Indhold Teknologien... 1 Vurdering af talegenkendelse på forskellige platforme... 2 Talegenkendelse som potentiale for skriftlig deltagelse... 3 Målgruppen... 4 Talegenkendelse Teknologien Talegenkendelse

Læs mere

Her følger en kort guide til, hvordan du bærer dig ad med at læse bogen på de forskellige elektroniske platforme.

Her følger en kort guide til, hvordan du bærer dig ad med at læse bogen på de forskellige elektroniske platforme. Kære læser: E-bogen om Akvakultur er lavet i formatet epub3, som er meget fleksibelt og tilpasser sig de forskellige platforme. Bogen kan læses både på pc, Mac, tablets og smartphones, men der er ingen

Læs mere

Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse

Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Udvikling af gode læse- og skrivefærdigheder er en livslang proces. Derfor får dit barn stadig læse- og skriveundervisning,

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

IT i Dagtilbud. Manual til Book Creator VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i Dagtilbud. Manual til Book Creator VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i Dagtilbud Manual til Book Creator Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse Bogen begyndes Mulighed for hjælp i programmet Menuknappen "+" Menuknappen "i" Menuknappen "kasse med pil op" Hvordan

Læs mere

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning 12052014AS ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Læsning I dette modul vil vi beskæftige os med nogle af de muligheder, der er for at læse på ipad'en. Aviser/dagblade Vi har i modul 2 vist,

Læs mere

Nedenstående vejledning er baseret på personlige erfaringer og er derfor ikke en fyldestgørende afdækning af markedet.

Nedenstående vejledning er baseret på personlige erfaringer og er derfor ikke en fyldestgørende afdækning af markedet. Læseproblemer Nedenstående vejledning er baseret på personlige erfaringer og er derfor ikke en fyldestgørende afdækning af markedet. Der må også tages forbehold for, at der findes mange forskellige produkter

Læs mere

Til grundskolen. Læse og Skrive Aftale

Til grundskolen. Læse og Skrive Aftale Til grundskolen Læse og Skrive Aftale Sæt læsningen fri, slip skrivningen løs Indhold Læse og Skrive Aftale - til grundskolen 3 CD-ORD 4 Skanread 5 Stemmer 5 IntoWords 6-7 Om MV-Nordic MV-Nordic har igennem

Læs mere

Margit Gade. Dansk med it. Vis mig hvordan! TRIN

Margit Gade. Dansk med it. Vis mig hvordan! TRIN Margit Gade Dansk med it Vis mig hvordan! TRIN Dansk med it - Vis mig hvordan! Margit Gade 2012 Akademisk Forlag, København et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab i Egmont Mekanisk,

Læs mere

Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse

Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Udvikling af gode læse- og skrivefærdigheder er en livslang proces. Derfor får dit barn stadig læse- og skriveundervisning,

Læs mere

Inspirationsdag Farsø Efterskole. Onsdag d. 8/

Inspirationsdag Farsø Efterskole. Onsdag d. 8/ Inspirationsdag Farsø Efterskole Onsdag d. 8/11-2017 Dagens program 13.00-15.00: 13.00-13.10 13.10-13.20 13.20-14.00 14.00-14.10 14.10-14.50 14.50-15.00 Velkommen til. Hvem er jeg? Hvem er i? Kort om FE

Læs mere

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning 23012015AS ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Indledning I dette modul vil vi beskæftige os med nogle af de muligheder, der er for at læse på ipad'en. Aviser/dagblade Vi har i modul 2 vist,

Læs mere

GoTalkNow. Beskrivelse:

GoTalkNow. Beskrivelse: GoTalkNow Beskrivelse: I GoTalk NOW kan du lave personlige kommunikationsbøger. Du kan også lave vælgebøger med foto, filmklip eller musik. Eller en kombination mulighederne er mange. En bog kan laves

Læs mere

Læse og Skrive Aftale. Giv elever og lærere værktøjer, der støtter læsning og skrivning i alle fag

Læse og Skrive Aftale. Giv elever og lærere værktøjer, der støtter læsning og skrivning i alle fag Giv elever og lærere værktøjer, der støtter læsning og skrivning i alle fag Læs hurtigere og lær mere. Få hjælp til at skrive og spar tid. Få mere selvtillid og øget motivation. Læse og Skrive Aftale Grundskole

Læs mere

Find introduktionsvideo på engelsk her: https://cc.readytalk.com/cc/playback/playback.do?id=c51430

Find introduktionsvideo på engelsk her: https://cc.readytalk.com/cc/playback/playback.do?id=c51430 Introduktion til ereolen Globals OverDrive app Find introduktionsvideo på engelsk her: https://cc.readytalk.com/cc/playback/playback.do?id=c51430 HENT APP OG LOG IND: 1. App en til ereolen Global hedder

Læs mere

IntoWords ipad Tjekliste

IntoWords ipad Tjekliste IntoWords ipad Tjekliste IntoWords Generelt Gennemgået Øvelse Installation af IntoWords til Ipad 1 Login til Skole 2 Login til Privat 3 Login til Erhverv 4 Værktøjslinjen 5 Indstillinger i IntoWords 6

Læs mere

IntoWords Cloud Tjekliste

IntoWords Cloud Tjekliste IntoWords Cloud Tjekliste Generelt Gennemgået Øvelse Installér IntoWords Cloud 1 Login med IntoWords Cloud 2 Værktøjslinjen 3 IntoWords Styreknapper 4 Gendan Profil 5 Oplæsning Gennemgået Øvelse Oplæsning

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac)

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac) Brugervejledning ClaroRead (Mac) Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 DOWNLOAD OG INSTALLATION... 3 DOWNLOAD AF STEMMER... 4 CLAROREAD- VÆRKTØJSLINJE... 6 AFSPIL... 6 STOP... 6 GEM TEKST SOM LYDFIL...

Læs mere

Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse

Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Du synes nok, det er længe siden, at dit barn skulle lære at læse og skrive. Dit barn er sandsynligvis meget glad for

Læs mere

Manual til Explain Everthing

Manual til Explain Everthing Manual til Explain Everthing Af Randi Majgård Høgh VIFIN Indholdsfortegnelse Forord Hjælp & indstillinger Oprettelse af dokumenter Gennemgang af værktøjer Video - og lydoptagelser Hvordan deler og eksporter

Læs mere

IntoWords. Nyt dokument. Ordforslag. Hjælpeværktøj.

IntoWords. Nyt dokument. Ordforslag. Hjælpeværktøj. IntoWords Læse- og skriveværktøj med oplæsning og ordforslag. En app med mange af de samme muligheder som CD-ord på en computer. Denne app er udviklet af Mikroværkstedet/MV-Nordic. Da Thisted kommune har

Læs mere

Kompenserende digitale Læremidler. V/Helle Damgaard Melin, pædagogisk konsulent for it og medier

Kompenserende digitale Læremidler. V/Helle Damgaard Melin, pædagogisk konsulent for it og medier Kompenserende digitale Læremidler V/Helle Damgaard Melin, pædagogisk konsulent for it og medier Kompenserende digitale læremidler v/ Helle Damgaard Melin, pædagogisk konsulent CFU Sjælland På workshoppen

Læs mere

Fagligt indhold. Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog. Rammesætning. Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Produk)on

Fagligt indhold. Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog. Rammesætning. Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Produk)on En didaktisk model til ipadagogik Fagligt indhold Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog Rammesætning Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Kobling )l praksis Produk)on Individuelt Gruppe

Læs mere

Læse og Skrive Aftale. Hjælp læse- og skriveusikre elever med at gennemføre deres uddannelse:

Læse og Skrive Aftale. Hjælp læse- og skriveusikre elever med at gennemføre deres uddannelse: Hjælp læse- og skriveusikre elever med at gennemføre deres uddannelse: Læs hurtigere og lær mere. Få hjælp til at skrive og spar tid. Få mere selvtillid og øget motivation. Læse og Skrive Aftale Uddannelse

Læs mere

Apps til personer med læse-stavevanskeligheder

Apps til personer med læse-stavevanskeligheder Apps til personer med læse-stavevanskeligheder IntoWords IntoWords er et App / program til Ipad / MAc. IntoWords kan ikke sammenlignes med CD- Ord, men bygger på nogle af de samme principper. IntoWords

Læs mere

Kære forældre... TJEKTASKEN.NU

Kære forældre... TJEKTASKEN.NU Kære forældre... 2014 TJEKTASKEN.NU Formålet med denne folder er at gøre forældre opmærksomme på skolens tilbud om, at deres børn kan downloade og bruge udvalgte it-programmer derhjemme. Programmerne er

Læs mere

Oversigt over sommerkurser

Oversigt over sommerkurser Sommerkurser 2017 Oversigt over sommerkurser Kursus Underviser Dato Kl Tilmeld 1. It for begyndere Trine Frederiksen 19/6-22/6 9:30-14:00 1/6 4 Side 2. Lyd og tryk på engelsk Søren Storm og Margretha Eyðfinnsdóttir

Læs mere

AppWriter ipad manual

AppWriter ipad manual AppWriter ipad manual Installation Søg efter AppWriter Skole i App Store og installér den på din ipad. Når AppWriter er installeret, åbner du den ved at trykke på AW-ikonet på dit skrivebord. Inden du

Læs mere

CSU Center for Specialundervisning

CSU Center for Specialundervisning LÆSETEK HANDS-ON I VITRE ViTal (oplæsningsprogram) ViTal-bjælken Ikonforklaringer Hvis du bliver i tvivl om, hvad ikonerne på ViTal-bjælken betyder, kan du bruge ikonforklaringen. Når musen placeres på

Læs mere

Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse

Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Du synes nok, det er længe siden, at dit barn skulle lære at læse og skrive. Dit barn er sandsynligvis meget glad for

Læs mere

Windows Vista 1. Side 1 af 10

Windows Vista 1. Side 1 af 10 Windows vista...2 Lukke for PC,en...3 Velkomstcenter...3 Finde/starte et program...4 Alle programmer...5 Menuen Start...5 Stifinder...6 Windows Sidepanel og gadgets...7 Dokumenter...7 Tilbehør...8 Windows

Læs mere

It-rygsæk, Værd At Vide

It-rygsæk, Værd At Vide 2014 It-rygsæk, Værd At Vide Konsulenterne Center for Uddannelse 20-03-2014 Indledning I Næstved er it-rygsække som kompenserende hjælpemiddel til elever med udfordringer i læsning og skrivning et udbredt

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead fra Dictus -PC

Brugervejledning. ClaroRead fra Dictus -PC Brugervejledning ClaroRead fra Dictus -PC 1 Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 INSTALLATION... 3 CLAROREAD-VÆRKTØJSLINJE... 3 AFSPIL... 4 STOP... 4 GEM TEKST SOM LYDFIL... 4 INDSTILLINGER... 5

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Kompenserende IT til elever med læse- og skrivevanskeligheder

Kompenserende IT til elever med læse- og skrivevanskeligheder Kompenserende IT til elever med læse- og skrivevanskeligheder På din smartphone, når du skriver beskeder eller tekst, kommer et tastatur frem på skærmen. Indtal din besked meget tydeligt. Vil du have læst

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Overenskomsten som e-bog

Overenskomsten som e-bog Overenskomsten som e-bog Som noget nyt har CO-industri og Dansk Industri (DI) udgivet industriens overenskomster samt Industriens Organisationsaftaler som e-bog. Det betyder, at du kan læse de nye overenskomster

Læs mere

Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme.

Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme. Sommerkurser 2015 Om sommerkurser Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme. Hvis du vil tilmelde dig

Læs mere

Forord til skoleområdet. Udskoling. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Forord til skoleområdet. Udskoling. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Forord til skoleområdet Udskoling Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Når eleverne forlader folkeskolen, skal de læse sikkert, varieret og hurtigt med forståelse, indlevelse

Læs mere

Første udgave. ereolen PDF fil

Første udgave. ereolen PDF fil Første udgave ereolen PDF fil Leif Smidt 2015 App en ereolen Er du dedikeret skærmbruger? Skal du snart ud at rejse, men har ikke plads i kufferten til alle de dejlige bøger du gerne vil læse? Eller er

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen Handleplan for læsning på Blåbjergskolen I et moderne velfærdssamfund med stigende mængder af skriftlige informationer er det af afgørende betydning for det enkelte menneske at tilegne sig tilstrækkelige

Læs mere

ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Læsning

ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Læsning 02092015AS ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Læsning Indledning I dette modul vil vi beskæftige os med nogle af de muligheder, der er for at læse på ipad'en. Aviser/dagblade Vi har i modul

Læs mere

Læsepolitik for Snedsted Skole

Læsepolitik for Snedsted Skole September 2014 Læsepolitik for Snedsted Skole Snedsted Skole Hovedgaden 5 7752 Snedsted Tlf. 99173425 snedsted.skole@thisted.dk www.snedsted-skole.skoleintra.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Læsning

Læs mere

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003 Jonas Christiansen Voss 2. marts 2004 Indhold 1 CD ere 2 1.1 Brænde dokumenter til CD....................... 2 1.2 Disk Copy.................................

Læs mere

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling Bakkeskolens læsefolder En forældre-guide til læseudvikling Indhold Hvorfor denne folder?...s 3 Hvad er læsning?... s 4 Daglig læsning er vigtig.. s 5 - Hvad kan jeg som forælder gøre?.... s 5 Begynderlæsning.

Læs mere

udarbejdet af Chris K. Mienert, CFU UC Syddanmark for

udarbejdet af Chris K. Mienert, CFU UC Syddanmark for Indholdsfortegnelse Grundlæggende om lån af e-bøger hos CFU... 2 Søg og book e-bøger i mitcfu... 3 Søg e-bogstitler... 4 Brug filter... 5 E-bogs ikonet... 6 Bestil materialet... 7 Booking-kurv (indkøbsposen)...

Læs mere

Læsning der lykkes Inklusion af elever med opmærksomhedsforstyrrelser i læse- og skriveundervisningen

Læsning der lykkes Inklusion af elever med opmærksomhedsforstyrrelser i læse- og skriveundervisningen Læsning der lykkes Inklusion af elever med opmærksomhedsforstyrrelser i læse- og skriveundervisningen - Lektor Laura Emtoft og Lektor Sofia Esmann UC Sjælland Udgangspunktet For mange elever præsterer

Læs mere

Kom godt i gang med I-bogen

Kom godt i gang med I-bogen Kom godt i gang med I-bogen At åbne bogen Det allerførste, du skal gøre, for at kunne arbejde med i-bogen, er at aktivere den. Det gøres ved at oprette en konto på systime.dk og derefter aktivere bogen

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Dysleksi i et livsperspektiv

Dysleksi i et livsperspektiv Dysleksi i et livsperspektiv Af: David McLoughlin Oversat af Dorte Herholdt Silver David McLoughlin er pædagogisk psykolog og organisationspsykolog samt leder af rådgivningsfirmaet Independent Dyslexia

Læs mere

Til uddannelse. Læse og Skrive Aftale

Til uddannelse. Læse og Skrive Aftale Til uddannelse Læse og Skrive Aftale Indhold Værktøjer til fastholdelse og fagligt fokus 3 Aftalekonceptet 4 Sådan hjælper programmerne 5 CD-ORD 6-7 Ordbogsværktøjet 8 SkanRead 9 Stemmer 9 IntoWords til

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Startvejledning. Microsoft OneNote 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft OneNote 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft OneNote 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Skifte mellem berøringstilstand og mus Hvis du bruger OneNote

Læs mere

SÅDAN TEGNER DU DIT BUDSKAB - Skil dig ud og få flere kunder WORKBOOK TIL MIT TEGNETRÆNING VIDEO KURSUS

SÅDAN TEGNER DU DIT BUDSKAB - Skil dig ud og få flere kunder WORKBOOK TIL MIT TEGNETRÆNING VIDEO KURSUS WORKBOOK TIL MIT TEGNETRÆNING VIDEO KURSUS VELKOMMEN ER DU KLAR TIL AT LÆRE AT TEGNE DIT BUDSKAB? HUSK mine 5 gode råd START I DET SMÅ SNYD NU LIDT TRO PÅ DINE EVNER SÆT EKSTRA TID AF FIND 3 FAVORITTER

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Indhold. Guide til læsning af e-bøger på PC/Mac

Indhold. Guide til læsning af e-bøger på PC/Mac Indhold Guide til læsning af e-bøger på PC/Mac... 1 Guide til læsning af e-bog på ipad/iphone... 3 Din e-bog er DRM-kopibeskyttet... 3 Din e-bog er ikke DRM-kopibeskyttet... 6 Guide til læsning af e-bog

Læs mere

Kom godt i gang med. IntoWords. mikrov.dk

Kom godt i gang med. IntoWords. mikrov.dk Kom godt i gang med IntoWords Indhold Kom godt i gang med IntoWords 4 Læs op/stop 4 Stemmehastighed 4 Del 5 Pdf-oplæsning 5 Oplæsning af markeret tekst 6 Profiler 7 Dokumenter 8 Hjælp 9 Indstillinger 9

Læs mere

Indsatser til inkluderende undervisning

Indsatser til inkluderende undervisning Revideret udgave september 2017 Indsatser til inkluderende undervisning Undervisningen bruger flere modaliteter: Ved at bruge flere modaliteter, kan de ordblinde elever benytte flere strategier til at

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Tema APPS. 12 gode apps. til børn med læsevanskeligheder

Tema APPS. 12 gode apps. til børn med læsevanskeligheder Tema APPS 12 gode apps til børn med læsevanskeligheder w Hvis dit barn er ordblind, eller har andre former for læseskrivevanskeligheder, er der hjælp at hente her. Vi har fundet en håndfuld gode apps,

Læs mere

Midtvejsevaluering læringsforsøg 2013/2014

Midtvejsevaluering læringsforsøg 2013/2014 Midtvejsevaluering læringsforsøg 2013/2014 Titel Skole Mål Evalueringsdesign Resultat af midtvejsevaluering evaluering, evt. foreløbig læring. Udvikling i forhold til første evaluering projektstart. Didaktiske

Læs mere

Læsning er en aktiv proces!

Læsning er en aktiv proces! Faglig læsning i udskolingen Når koden er knækket DGI-byen 21. januar 2015 Louise Rønberg Adjunkt, Program for Læring og Didaktik, Professionshøjskolen UCC lour@ucc.dk Læsning er en aktiv proces! Læseforståelse

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Det betyder at du skal formidle den viden som du er kommet i besiddelse

Læs mere

Erik Arendal Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri ViHS Socialstyrelsen

Erik Arendal Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri ViHS Socialstyrelsen Erik Arendal Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri ViHS Socialstyrelsen Hjælpemiddelinstituttet blev 1. marts 2012 fusioneret med ViHS Ordblinde / Dysleksiforeningen Årsmøde 2012-70

Læs mere

Lærervejledning til periodeforløb om Romantikken: Lasse R. Apel, Mads E. Jensen og Allan S. Lindsay

Lærervejledning til periodeforløb om Romantikken: Lasse R. Apel, Mads E. Jensen og Allan S. Lindsay Lærervejledning til periodeforløb om Romantikken: Lasse R. Apel, Mads E. Jensen og Allan S. Lindsay 1 Alderstrin Fag Fagligt indhold Formål (centrale CKF er) 8.Klasse Dansk Litterær periode - Romantikken,

Læs mere

UMV Sjørringvold Efterskole

UMV Sjørringvold Efterskole UMV Sjørringvold Efterskole Hvilken klasse går du i? Klasse 1 9 19% Klasse 2 13 28% Klasse 3 7 15% Klasse 4 16 34% Other 2 4% Køn dreng 35 74% pige 10 21% Hvilken årgang er du? 8. klasse 5 11% 9. klasse

Læs mere

Start med at downloade app en Youtube via App Store.

Start med at downloade app en Youtube via App Store. APP #7 Youtube I denne uge kigger vi på Youtubes app. På Youtube kan du finde næsten alt! Youtube bliver brugt til alt fra gamle tv-klip fra hele verden til musikvideoer til folk der lave video-blogs (de

Læs mere

ViTre ver. 91 Opdatering fra ScanDis A/S. Instruktion og nyheder i TAL. Automatisk ro Ny forbedret udtalebog. Automatisk ro

ViTre ver. 91 Opdatering fra ScanDis A/S. Instruktion og nyheder i TAL. Automatisk ro Ny forbedret udtalebog. Automatisk ro ViTre ver. 91 Opdatering fra ScanDis A/S Instruktion og nyheder i TAL Automatisk ro Ny forbedret udtalebog Automatisk ro ScanDis A/S ViTre version 91 opdatering Side 1 Ny indstilling af oplæsning med funktionen

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead fra Dictus (Windows PC)

Brugervejledning. ClaroRead fra Dictus (Windows PC) Brugervejledning ClaroRead fra Dictus (Windows PC) Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 DOWNLOAD OG INSTALLATION... 3 DOWNLOAD AF STEMMER... 5 CLAROREAD- VÆRKTØJSLINJE... 7 AFSPIL... 7 STOP... 7

Læs mere

Den testansvarliges vejledning til kompetencetest

Den testansvarliges vejledning til kompetencetest Den testansvarliges vejledning til kompetencetest Testen er computerbaseret og kan gennemføres på både computer og tablet (herefter under et kaldet computere). Der er dog ved tidligere gennemførsler oplevet

Læs mere

Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone

Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone Med ereolens app har du mulighed for at læse bøger online (via stream) og at hente bøger ned til din tablet eller smartphone til offline læsning. Her får

Læs mere

Projekterfaringer. It-støttet undervisning på 3. årg. Skoleåret 06/07

Projekterfaringer. It-støttet undervisning på 3. årg. Skoleåret 06/07 Juni 2007 Projekterfaringer It-støttet undervisning på 3. årg. Skoleåret 06/07 Baggrund Fem folkeskoler deltog i projektet med hver én klasse på 3. årg. Det var Ejer Bavnehøj Skolen, Knudsøskolen, Mølleskolen,

Læs mere

Kom godt i gang. Lærerens guide. Til jeres nye digitale skolebibliotek og læseredskab

Kom godt i gang. Lærerens guide. Til jeres nye digitale skolebibliotek og læseredskab Kom godt i gang Lærerens guide Til jeres nye digitale skolebibliotek og læseredskab Guide til version: ios 1.0.11 Nov. 2016 2 Bogens LIX-niveau Din estimerede læsetid Find en bog Vælg en bog Se din statistik

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Arbejdsformer og brug - na r der skal læres Dictus

Arbejdsformer og brug - na r der skal læres Dictus Arbejdsformer og brug - na r der skal læres Dictus Generelle overvejelser Jeg mener at videoer har et stort potentiale som læringsredskab for ordblinde. Men at nøjes med at give den ordblinde en række

Læs mere

Hands-on kursus/selvstudie i ViTre pakken

Hands-on kursus/selvstudie i ViTre pakken Hands-on kursus/selvstudie i ViTre pakken Formål: At give undervisere, vejledere og IT-ansvarlige indsigt i programmerne i ViTre pakken og samtidig sætte dem i stand til at foretage indstillinger i ViTre

Læs mere

Læse og Skrive Aftale Plus. Gør læsning og skrivning nemmere og sjovere for alle elever.

Læse og Skrive Aftale Plus. Gør læsning og skrivning nemmere og sjovere for alle elever. Gør læsning og skrivning nemmere og sjovere for alle elever. Digitale værktøjer, der støtter læsning og skrivning i alle fag. Inkluder ordblinde og tosprogede elever med læse- og skrivestøtte. Differentier

Læs mere

Kom godt i gang. Lærerens guide. Til jeres nye digitale skolebibliotek og læseredskab

Kom godt i gang. Lærerens guide. Til jeres nye digitale skolebibliotek og læseredskab Kom godt i gang Lærerens guide Til jeres nye digitale skolebibliotek og læseredskab Guide til version: ios 1.1.0, Android 1.0.6, Windows 10 1.0.7 April 2017 2 Bogens LIX-niveau Din estimerede læsetid Find

Læs mere

En indsats for indskolingselever 0.-3.kl.?

En indsats for indskolingselever 0.-3.kl.? En indsats for indskolingselever 0.-3.kl.? Hvornår sættes der ind? Hvordan sættes der ind? Eksempler på it-støttede indsatser Eksempler på forældresamarbejde Hvorfor tidlig indsats? Michael Rosholm, leder

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk

www.ollerupfriskole.dk Anvendelse af IT/ ipads i undervisningen - evaluering Baggrund I efteråret 2013 blev det besluttet at alle elever fra 0.- 7. klasse skulle have ipad. Der havde forud for beslutningen været drøftelser om,

Læs mere

ØVELSESRÆKKE OG VEJLEDNING TIL CD-ORD 5

ØVELSESRÆKKE OG VEJLEDNING TIL CD-ORD 5 ØVELSESRÆKKE OG VEJLEDNING TIL CD-ORD 5 LÆSEFUNKTIONER 1. Start CD-ORD 5 CD-ORD 5 startes fra genvejsikonet på Skrivebordet. Når det er startet ses programmets værktøjslinie øverst på skærmen. Ligger genvejen

Læs mere

Guide til PlaNet v1.12. Original skrevet af:

Guide til PlaNet v1.12. Original skrevet af: Guide til PlaNet v1.12 Original skrevet af: Sidst opdateret 15-11-2016 1 INDHOLD Generelt... 4 Login... 4 Roller... 4 Planlægger... 4 Afvikler... 4 Roller og moduler... 5 Planlægger... 5 Afvikler... 5

Læs mere

Teknologiske muligheder i. Håndholdte hjælpemidler i undervisningen af elever i læse- og skrivevanskeligheder

Teknologiske muligheder i. Håndholdte hjælpemidler i undervisningen af elever i læse- og skrivevanskeligheder Teknologiske muligheder i undervisningen Håndholdte hjælpemidler i undervisningen af elever i læse- og skrivevanskeligheder Farsø Efterskole - Farsø Efterskole er for unge med læse-og skrivevanskeligheder.

Læs mere

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer 17112014AS ipad for let øvede modul 10 ipad og computer Indledning I dette modul gennemgås nogle af de muligheder, der er for samspil mellem computeren og ipad'en. På ipad'en findes app'en itunes Store.

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund Det Nye Testamente lyd-app v. Stefan Lykkehøj Lund Indledning For nogle år siden, fik jeg Det Nye Testamente som lydbog på USB. I starten lyttede jeg en del med tiden blev det dog til mindre og mindre.

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: at være udenfor fællesskabet. kontra at være opmærksomme på hinanden. Formål Noget af det, som eleverne på mellemtrinnet er mest bange for, når de er i skole, er at blive

Læs mere

ENGRAMs ibook. Denne guide giver dig et fuldt indblik i, hvordan du studerer engelsk grammatik med ENGRAMs ibook til ipads.

ENGRAMs ibook. Denne guide giver dig et fuldt indblik i, hvordan du studerer engelsk grammatik med ENGRAMs ibook til ipads. ENGRAMs Denne guide giver dig et fuldt indblik i, hvordan du studerer engelsk grammatik med ENGRAMs til ipads. 1. Sådan henter du ENGRAMs Hvis du ikke allerede har hentet og installeret ENGRAMs, kan dette

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Indhold. Guide til læsning af e-bøger på PC/Mac

Indhold. Guide til læsning af e-bøger på PC/Mac Indhold Guide til læsning af e-bøger på PC/Mac... 1 Guide til læsning af e-bog på ipad/iphone... 3 Din e-bog er DRM-kopibeskyttet... 3 Din e-bog er ikke DRM-kopibeskyttet... 5 Guide til læsning af e-bog

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING Alfabeta Læs verden Lærervejledning Læs verden er et læsemateriale, der består af en bog med læse, skrive og mundtlige

Læs mere