Avanceret Brugervejledning til kamera

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Avanceret Brugervejledning til kamera"

Transkript

1 DANSK Inden kameraet tages i brug Optagelse Afspilning/sletning Udskrifts-/ overførselsindstillinger Tilpasning af kameraet Fejlfinding Liste over meddelelser Appendiks Avanceret Brugervejledning til kamera Denne vejledning indeholder detaljerede beskrivelser af kameraets funktioner og brugen af dem.

2 Vigtigste funktioner Optagelse Juster automatisk optagelsesindstillinger, så de passer til særlige forhold (motivtilstand) Undgå virkningerne af kamerarystelser eller uskarpe motiver, når du tager billeder, ved brug af Høj ISO auto og Auto ISO skift Face Detect AF er ideel til at tage billeder af personer Automatisk registrering af kameraets retning vha. en intelligent retningssensor Skift billedfarver for at skabe specialeffekter (Farve tone, Farve swap) Afspilning Organiser billeder efter kategori Afspil film med lyd Vis automatisk dias Redigering Funktionen Rødøje korrigering Føj effekter til stillbilleder med funktionen My Colors Optagelse af lydmemoer til stillbilleder Optager automatisk lydmemoer (lyd optager) Udskrivning Nem udskrivning med knappen Udskriv/Del PictBridge-kompatible printere af andre mærker end Canon understøttes Anvendelse af optagede billeder Overførsel af billeder til en computer med knappen Udskriv/Del Tilpas frit opstartsbilledet eller opstartslyden via indstillingerne under Dette kamera

3 Symboler og tegn i vejledningen Ikoner, der vises under titler, angiver de tilstande, hvor fremgangsmåden kan anvendes. Funktionsvælger Postkorttilstand Optagelsestilstande som ikke er tilgængelige, nedtones. og angives begge af. Se Funktioner i de enkelte optagelsestilstande (s. 148). I denne vejledning kaldes Grundlæggende brugervejledning til kamera for Grundlæggende vejledning, og Avanceret brugervejledning til kamera kaldes Avanceret vejledning. Dette symbol angiver, at teksten handler om forhold, som kan påvirke kameraets funktioner. Dette symbol angiver yderligere emner, der supplerer de grundlæggende betjeningsprocedurer. Du kan anvende SD-hukommelseskort, SDHChukommelseskort og MultiMediaCards til dette kamera. Disse kort kaldes under et for hukommelseskort i denne vejledning. Brug af originalt Canon-tilbehør anbefales. Dette produkt er udviklet til optimal ydelse, når det bruges sammen med originalt Canon-tilbehør. Canon er ikke ansvarlig for beskadigelse af dette produkt og/eller ulykker, f.eks. brand osv., der er forårsaget af fejl på ikke-originalt Canon-tilbehør (f.eks. lækage og/eller eksplosion af batterier). Bemærk, at garantien ikke dækker reparationer af produktet som følge af beskadigelse, der er opstået, fordi tilbehør fra andre producenter end Canon ikke fungerer korrekt. Sådanne reparationer kan dog udføres mod betaling. 1

4 Indhold 2 Punkter markeret med henviser til lister eller diagrammer, som sammenfatter kamerafunktioner eller procedurer. Symboler og tegn i vejledningen Forholdsregler for håndtering Læs her Sikkerhedsforanstaltninger Forhindring af funktionsfejl Inden kameraet tages i brug grundlæggende funktioner..12 Brug af LCD-skærmen LCD-skærmens lysstyrke Oplysninger, der vises på LCD-skærmen Brug af søgeren Energisparefunktion Indstilling af verdensur Menuer og indstillinger Menuoversigt Gendannelse af indstillingernes standardværdier Formatering af hukommelseskort Optagelse Ændring af Rec. pixels og Kompression (still billeder) Brug af Digital Zoom/Digital tele-konverter Forstørret optagelse af nærbilleder (Digital Makro) Funktionen Rødøje reduktion Indstilling af funktionen Langsom sync Kontinuerlig optagelse Postkorttilstand Integrering af datoen i billeddataene Indstilling af Display Overlay Optagelse af film Optagelse af panoramabilleder (Kombiner billed.) Skift mellem fokuseringstilstande Optagelse af motiver, der er vanskelige at fokusere på (Fokuslås, AF-lås)

5 Fastlåsning af eksponeringsindstillingen (AE-lås) Fastlåsning af blitzeksponeringsindstillingen (FE-lås) Skift mellem målingstilstande Justering af eksponeringskompensation Indstilling af lukkerhastigheden (Langsom lukkertilstand) Justering af farvetonen (hvidbalance) Optagelse i tilstanden My Colors Ændring af farver Justering af ISO følsomhed Justering af ISO følsomheden med One Touch Registrering af funktioner med knappen Indstilling af funktionen Auto rotering Kontrol af fokus lige efter optagelse Oprettelse af en billeddestination (folder) Nulstilling af filnummer Afspilning/sletning Forstørrelse af billeder Visning af ni billeder ad gangen (indeksafspilning) Organisering af billeder efter kategori (Min kategori) Spring til billeder Visning af film Filmredigering Rotering af billeder på skærmen Afspilning med overgangseffekter Funktionen Rødøje korrigering Tilføjelse af effekter med funktionen My Colors Tilknytning af lydmemoer til billeder Optagelse kun af lyd (Lyd optager) Automatisk afspilning (dias visning) Beskyttelse af billeder Sletning af billeder Udskrifts-/overførselsindstillinger Angivelse af DPOF-udskriftsindstillinger Angivelse af DPOF-overførselsindstillinger

6 Tilpasning af kameraet (indstillinger for Dette kamera) Ændring af indstillinger for Dette kamera Registrering af indstillinger for Dette kamera Fejlfinding Kamera Når der tændes for strømmen LCD-skærm Optagelse Optagelse af film Afspilning Batteri/batterioplader Visning på tv-skærm Udskrivning på printere med direkte udskrivning Liste over meddelelser Appendiks Håndtering af batterier Håndtering af hukommelseskortet Brug af en vekselstrømsadapter (sælges separat) Brug af ekstern blitz (sælges særskilt) Vedligeholdelse af kameraet Specifikationer OVERSIGT Funktioner i de enkelte optagelsestilstande

7 Forholdsregler for håndtering Læs her Testoptagelse Før du forsøger at fotografere vigtige motiver, anbefaler vi, at du tager flere prøvebilleder for at kontrollere, at kameraet fungerer og betjenes korrekt. Bemærk, at Canon Inc., alle datterselskaber og associerede selskaber samt dets forhandlere ikke kan holdes ansvarlige for skader som følge af forkert betjening af et kamera eller tilbehør, herunder hukommelseskort, der resulterer i, at et billede ikke optages eller ikke optages i et maskinlæsbart format. Advarsel mod krænkelse af ophavsretlige regler Digitalkameraer fra Canon er beregnet til personlig brug og bør aldrig bruges på en måde, der krænker eller er i modstrid med internationale eller nationale ophavsretlige regler og love. Det er vigtigt at bemærke, at i visse situationer kan kopiering af billeder fra forestillinger, udstillinger eller kommercielle handlinger med et kamera eller andet udstyr opfattes som brud på copyrightlovgivningen eller krænke andre juridiske rettigheder, selvom billedet blev taget i personligt øjemed. Begrænsning af garanti Se Hæftet Canon European Warranty System (EWS), der fulgte med kameraet, for at få oplysninger om garantien på dit kamera. Se bagsiden af Hæftet Canon European Warranty System (EWS) for at få oplysninger om, hvordan du kommer i kontakt med Canon-kundesupporttjeneste. 5

8 Kameraets temperatur Hvis kameraet bruges i længere tid ad gangen, kan det blive varmt. Vær opmærksom på dette, og tag højde for det, hvis du bruger kameraet i længere tid ad gangen. Om LCD-skærmen LCD-skærmen er produceret med finpræcisionsteknik. Mere end 99,99 % af pixelene vises i overensstemmelse med specifikationerne. Mindre end 0,01 % af pixelene vises af og til forkert eller som sorte eller røde prikker. Det har ingen betydning for det optagede billede og betyder ikke, at der er opstået en fejl. Videoformat Indstil kameraets videosignalformat til det, der anvendes i dit land, før du bruger det sammen med en tv-skærm (s. 100). Indstilling af sprog Se Grundlæggende vejledning (s. 9), hvis du vil ændre sprogindstillingen. Sikkerhedsforanstaltninger Før du tager kameraet i brug, skal du sørge for at læse de sikkerhedsregler, der er angivet nedenfor og i afsnittet "Sikkerhedsforanstaltninger" i Grundlæggende brugervejledning til kamera. Sørg altid for at betjene kameraet korrekt. De sikkerhedsregler, der er angivet på de følgende sider, bør læses med henblik på at kunne betjene kameraet og dets tilbehør sikkert og korrekt for at forhindre skader på dig selv, andre personer eller udstyret. Det er vigtigt, at du forstår dem fuldt ud, før du læser resten af vejledningen. Ordet udstyr dækker over kameraet, batteriopladeren eller den kompakte strømadapter, der sælges særskilt. Ordet batteri henviser til batteripakken. 6

9 Advarsler Udstyr Ret ikke kameraet direkte mod solen eller andre stærke lyskilder. Dette kan beskadige kameraets CCD eller dine øjne. Opbevar dette udstyr uden for børns rækkevidde. Håndledsrem: Remmen kan kvæle et barn, hvis den placeres rundt om barnets hals. Hukommelseskort: Det er farligt, hvis det ved et uheld sluges. Opsøg øjeblikkeligt en læge, hvis det sker. Forsøg ikke at skille kameraet ad eller at ændre nogen dele i udstyret, hvis det ikke er nøje beskrevet i denne vejledning. For at mindske risikoen for elektrisk stød med højspænding skal du undgå at berøre området omkring blitzen, hvis denne er beskadiget. Hold øjeblikkeligt op med at bruge udstyret, hvis det begynder at ryge eller lugte underligt. Undgå, at udstyret kommer i kontakt med eller dyppes i vand eller andre væsker. Aftør ydersiden af kameraet med en blød absorberende klud, hvis det kommer i kontakt med væske eller saltholdig luft. Fortsat brug af udstyret kan resultere i brand eller elektrisk stød. Sluk øjeblikkeligt for kameraet og fjern batteriet, eller træk batteriopladeren eller den kompakte strømadapter ud af stikkontakten. Henvend dig til kameraforhandleren eller nærmeste Canonkundesupport. Anvend ikke midler, der indeholder alkohol, renset benzin, fortynder eller andre letantændelige substanser til at rengøre eller vedligeholde udstyret. Undlad at skære i, ødelægge, ændre eller placere tunge ting oven på netledningen. Brug kun anbefalet elektrisk tilbehør. Fjern regelmæssigt vekselstrømskablet, og rengør stikket, stikkontakten og det omgivende område for støv og snavs. Rør ikke ved netledningen med våde hænder. Fortsat brug af udstyret kan resultere i brand eller elektrisk stød. 7

10 Batteri Undlad at placere batteriet i nærheden af varmekilder eller udsætte det for åben ild eller direkte varme. Batteriet må ikke dyppes i vand, hverken almindeligt vand eller havvand. Forsøg ikke at skille batteriet ad, ændre det eller tilføre varme til det. Tab ikke batteriet, og udsæt det ikke for hårde stød, der kan ødelægge det. Brug kun anbefalede batterityper og anbefalet tilbehør. Brug af batterier, der ikke udtrykkeligt er anbefalet til dette udstyr, kan forårsage eksplosioner eller lækager, der kan medføre brand, personskade og skader på omgivelserne. Hvis et batteri lækker, og øjne, mund, hud eller beklædning kommer i kontakt med væsken, skal du omgående skylle efter med vand og opsøge en læge. Tag batteriopladeren eller den kompakte strømadapter ud af både kamera og stikkontakt efter genopladning, eller når den ikke er i brug, for at forhindre risikoen for brand og andre skader. Undgå at tildække batteriopladeren med f.eks. duge, tæpper, lagner eller puder, mens den oplader. At lade enhederne være tilsluttet stikkontakten over en lang tidsperiode, kan forårsage at enheden bliver overophedet og ødelagt, hvilket kan medføre brand. Brug kun den angivne batterioplader til at oplade batteriet. Batteriopladeren og den kompakte strømadapter er fremstillet specielt til dette kamera. Brug den ikke til andre produkter eller batterier. Der er risiko for overophedning og deformering, hvilket kan medføre brand eller elektrisk stød. Før du kasserer et batteri, skal du dække polerne med tape eller andet isolerende materiale for at forhindre direkte kontakt med andre genstande. Det kan medføre brand eller eksplosioner, hvis de kommer i kontakt med andre materialers metaldele i affaldscontainere. 8

11 Andet Udløs ikke blitzen tæt på menneske- eller dyreøjne. Synet kan blive beskadiget, hvis øjnene udsættes for det intense lys fra blitzen. Det er især vigtigt, at du placerer dig mindst én meter væk fra børn, når du optager med blitz. Genstande, der er følsomme over for magnetiske felter (såsom kreditkort), må ikke komme i nærheden af kameraets højttaler. Sådanne genstande kan miste data eller kan ophøre med at fungere. Forsigtig Udstyr Undgå at udsætte kameraet for hårde stød, når du bærer det på dig eller holder det i remmen, da det kan medføre personskade eller ødelægge udstyret. Undlad at opbevare udstyret på fugtige eller støvede steder. Metalobjekter (f.eks. tegnestifter eller nøgler) og snavs må ikke komme i kontakt med stikkene på opladeren eller stikket. Det kan medføre brand, elektrisk stød eller anden skade. Undgå at bruge, placere eller opbevare udstyret på steder med stærkt sollys eller høje temperaturer, f.eks. i forruden eller i bagagerummet af en bil. Brug ikke udstyret på en måde, der overskrider stikkontaktens eller ledningernes og ledningsnettets nominelle kapacitet. Brug ikke udstyret, hvis netledningen eller stikket er beskadiget eller ikke er sat helt ind i stikkontakten. Brug ikke udstyret i omgivelser med dårlig ventilation. Ovenstående situationer kan medføre lækage, overophedning eller eksplosion og forårsage brand, forbrændinger eller andre skader. Høje temperaturer kan også medføre deformering af kamerabeklædningen. Hvis kameraet ikke skal bruges i længere tid, skal du tage batteriet ud af kameraet eller opladeren og opbevare udstyret på et sikkert sted. Batteriet kan løbe tør for strøm. 9

12 Udstyr Undlad at slutte kompakte strømadaptere eller batteriopladere til enheder, som f.eks. elektriske transformere til rejsebrug, da de kan give anledning til fejlfunktion, varmedannelse, brand, elektrisk stød eller kvæstelser. Blitz Undgå at bruge blitzen, hvis der er snavs, støv eller andre fremmedlegemer på blitzens overflade. Sørg for ikke at dække blitzen med fingrene eller dit tøj under optagelse. Blitzen kan blive beskadiget og afgive røg eller støj. Der sker en opvarmning, som kan beskadige blitzen. Rør ikke ved blitzens overflade lige efter optagelse af flere billeder hurtigt efter hinanden. Hvis du gør det, kan du brænde dig. 10

13 Forhindring af funktionsfejl Undgå kraftige magnetiske felter Undgå at placere kameraet i umiddelbar nærhed af elektriske motorer eller andet udstyr, der kan generere stærke elektromagnetiske felter. Hvis kameraet udsættes for felter med kraftig magnetisme, kan det resultere i fejl eller ødelagte billeddata. Undgå kondensrelaterede problemer Hvis du hurtigt flytter udstyret fra et koldt til et varmt sted, kan du undgå kondens ved at placere udstyret i en lufttæt, genlukkelig plasticpose og lade det blive tilpasset temperaturændringen, før du tager det ud af plasticposen. Flyttes udstyret hurtigt fra et koldt til et varmt sted, kan der opstå kondens (små vanddråber) på både ydre og indre overflader. I tilfælde af kondens indvendigt i kameraet Hold øjeblikkeligt op med at bruge kameraet. Fortsat brug kan beskadige udstyret. Fjern hukommelseskortet og batteriet eller den kompakte strømadapter fra kameraet, og brug det først igen, når fugtigheden er fordampet helt. 11

14 Inden kameraet tages i brug grundlæggende funktioner Brug af LCD-skærmen 1 Tryk på. Visningstilstanden skifter på følgende måde for hvert tryk. Optagelsestilstand Afspilningstilstand ( eller ) ( ) Standard Ingen oplysninger (Ingen oplysninger) Detaljeret (Informationsvisning) Standard Fra Detaljeret Optagelsesoplysningerne vises i ca. 6 sekunder, når en indstilling ændres, uanset den valgte visningstilstand. lindstillingen for LCD-skærmen (tændt eller slukket) bevares, når kameraet slukkes. LCD-skærmen slukker ikke i tilstanden eller. LCD-skærmen skifter ikke til detaljeret visning (informationsvisning) i tilstanden,,, eller. LCD-skærmen skifter ikke til detaljeret visning i forstørret visning (s. 76) eller ved indeksafspilning (s. 77). 12

15 Brug af uret Du kan få vist dato og klokkeslæt med 5 sekunders* mellemrum vha. følgende to metoder. * Standardindstilling Metode 1 Hold knappen FUNC./SET nede, mens du tænder for strømmen. Metode 2 Tryk på knappen FUNC./SET i mere end et sekund i optagelses/ afspilningstilstand. Hvis du holder kameraet vandret, vises klokkeslættet. Hvis du holder det lodret, vises datoen og klokkeslættet. Hvis du holder kameraet lodret og bruger metode 1 til at få vist dato og klokkeslæt, vil klokkeslættet til at begynde med blive vist på samme måde, som når kameraet holdes vandret. Du kan skifte farve på skærmen ved at trykke på knappen eller. Uret vises ikke længere, når visningstiden er gået, eller når du anvender en knap til en anden funktion. Urets visningstid kan ændres i menuen (Opsætning) (s. 27). Uret kan ikke vises mens et billede er forstørret (s. 76) eller under indeksvisning (s. 77). Inden kameraet tages i brug Grundlæggende funktioner 13

16 LCD-skærmens lysstyrke Indstilling af LCD-skærmens lysstyrke LCD-skærmens lysstyrke kan ændres på følgende to måder. Ændring af indstillingerne vha. menuen Opsætning (s. 26) Ændring af indstillingerne vha. knappen DISP. (funktionen LCD-skærm med højeste lysstyrke) Du kan indstille LCD-skærmen til den højeste lysstyrke uanset den indstilling, der er valgt i menuen Opsætning, ved at trykke på knappen DISP. i mere end ét sekund.* - Hvis du igen trykker på knappen DISP. i mere end ét sekund, kan du gendanne den foregående lysstyrkeindstilling. - Næste gang du tænder kameraet, vil LCD-skærmen have den lysstyrke, der er valgt i menuen Opsætning. * Du kan ikke ændre LCD-skærmens lysstyrke med denne funktion, hvis du allerede har valgt den højeste indstilling i menuen Opsætning. Natskærm Kameraet gør automatisk LCD-skærmen lysere, når der optages under mørke forhold, så lysstyrken passer til motivet*, og motivet bliver nemmere at indramme. * Selvom der kan opstå støj, og billedet af personen som vises på LCD-skærmen kan forekomme lidt ujævnt og med skarpe kanter, når vedkommende bevæger sig, har dette ingen betydning for det ede billede. Den billedlysstyrke, der vises på skærmen, adskiller sig fra den lysstyrke, som det faktiske billede får. 14

17 Oplysninger, der vises på LCD-skærmen Optagelsesoplysninger (optagelsestilstand) Digital tele-konverter/zoomforstørrelse/sikkerhedszoom (s. 32) Spotramme AF område (s. 46) Makro/Uendelig (Grundlæggende vejledning s.15) (... )* ISO følsomhed (s. 65) Blitz (Grundlæggende vejledning s.14) Kompression (still billeder) (s. 30) Optagelsestilstand (s. 34, 39, 44, 60, 62, Billeder/sek (film) (s. 42) Grundlæggende vejledning s )... Optagelsesinterval (film) Eksponeringskompensation (s. 52)... Tilstanden Langsom lukker (s. 53) Hvidbalance (s. 55) */ Lukkerhastighed*/ Blændeindstilling* 3:2 Guide (s. 38) Gitter (s. 38) Still billeder: Billedoptagelse Film: Resterende/forløbet tid My Colors (s. 58) Optagelsesmetode (s. 36, Grundlæggende s. 16) Auto rotering (s. 69) Menuen Filmoptagelse (s. 39) Lav batterispænding (s. 126) AE-lås (s. 49) FE-lås (s. 50) AF-lås (s. 48) Tidszone (s. 20) Opret folder (s. 72) Målingstilstand (s. 51) Rec. Pixels (s. 30, 42) (Rød) Advarsel mod kamerarystelser (s. 114) Linje til eksponeringsskift (film) (s. 41) * Vises når udløserknappen trykkes halvt ned. Da kameraet automatisk benytter de optimale indstillinger ved brug af blitzen, kan de indstillinger som vises i optagelsesoplysningerne variere fra de faktiske indstillinger. 15 Inden kameraet tages i brug Grundlæggende funktioner

18 Hvis indikatoren blinker orange, og ikonet for kamerarystelser vises, betyder det, at der er for lidt lys, og at der vil blive valgt en langsom lukkerhastighed. Tag billedet på følgende måde. - Øg ISO følsomheden (s. 65). - Indstil Auto ISO skift til [Til] (s. 66). - Vælg en anden indstilling end (blitz fra) (Grundlæggende vejledning s. 14). - Placer kameraet på et stativ eller lignende. Afspilningsoplysninger (afspilningstilstand) Standard Defineret afspilning (s. 79) Lyd i WAVE-format (s. 90) Foldernummer/Billednummer Dato/tid for optagelse Beskyttelsesstatus (s. 98) Antal billeder i alt Nummer på vist billede Kompression (stillbilleder) (s. 30) Rec. Pixels (still billeder) (s. 30) Film (s. 80) 16

19 Detaljeret Min kategori (s. 78)... Eksponeringskompensation (s. 52) Blitz (Grundlæggende vejledning s.14) Histogram (s. 18) Makro/Uendelig (Grundlæggende vejledning s.15) Optagelsestilstand (s. 34, 39, 44, 60, 62, Grundlæggende vejledning s ) Målingstilstand (s. 51)... ISO følsomhed (s. 65) Optagelsespixel/Billeder/sek. (Film) (s. 42) Lukkerhastighed Interval optagelse (s. 43) Blændeindstilling My Colors (optagelse) (s. 58), Farve tone /Farve swap (s. 60) My Colors (afspilning) (s. 88) Billede med Rødøje korrigering (s. 85)/My Colors-effect (s. 88) Hvidbalance (s. 55) Filstørrelse Rødøje korrigering (afspilning) (s. 85) Rec. Pixels (still billeder) (s. 30) Filmlængde (film) (s. 39) Følgende oplysninger kan også blive vist sammen med visse billeder. En lydfil i et andet format end WAVE-format er vedhæftet, eller filformatet genkendes ikke. JPEG-billede overholder ikke standarderne i "Designregel for kamerafilsystem" RAW-billede Ukendt datatype Inden kameraet tages i brug Grundlæggende funktioner Oplysninger om billeder, der er taget med andre kameraer, vises muligvis ikke korrekt. 17

20 Histogram Histogrammet er en graf, du kan bruge til at kontrollere billedets lysstyrke. Jo større en del af grafen, der befinder sig til venstre, jo mørkere er billedet. Jo større overvægt i højre side af grafen, desto lysere er billedet. Hvis billedet er for mørkt, skal eksponeringskompensationen justeres til en positiv værdi. Tilsvarende skal du justere eksponeringskompensationen til en negativ værdi, hvis billedet er for lyst (s. 52). Eksempler på histogrammer Mørkt billede Balanceret billede Lyst billede Brug af søgeren Søgeren (Grundlæggende vejledning s.1) kan bruges, så der spares strøm ved, at LCD-skærmen slukkes (s. 12), mens der optages. 18

21 Energisparefunktion Dette kamera er udstyret med en energisparefunktion. Der slukkes for strømmen i følgende situationer. Tryk på knappen ON/OFF for at tænde for strømmen igen. Optagelsestilstand Afspilningstilstand Tilsluttet til en printer * Denne tid kan ændres. Slukker ca. 3 minutter efter seneste brug af en funktion på kameraet. LCD-skærmen slukker automatisk ca. 1 minut* efter, at der sidst er benyttet en funktion, selvom [Auto sluk] er indstillet til [Fra]. Tryk på en vilkårlig knap bortset fra ON/OFF, eller drej kameraet, for at tænde LCD-skærmen igen. Slukker ca. 5 minutter efter seneste brug af en funktion på kameraet. Energisparefunktionen aktiveres ikke under en diasvisning, eller når kameraet er tilsluttet en computer. Du kan ændre indstillingerne for energisparefunktionen (s. 26). Inden kameraet tages i brug Grundlæggende funktioner 19

22 Indstilling af verdensur Når du rejser i udlandet, kan du optage billeder med lokale værdier for dato og klokkeslæt ved blot at skifte tidszone, hvis du på forhånd har registreret tidszonerne for rejsemålet. Derved undgår du at skulle ændre indstillingerne for dato og klokkeslæt. Indstilling af tidszonen Hjem/verden 1 Menuen (Opsætning) [Tidszone]. Se Menuer og indstillinger (s. 23). 2 (Hjem). 3 Brug knappen eller til at vælge tidszonen hjemme. Hvis du vil indstille sommertid, skal du bruge knappen eller til at få vist. Klokkeslættet øges med 1 time. 4 (Verden). 20

23 5 Brug knappen eller til at vælge tidszonen ude. Du kan indstille sommertid som i trin 3. Tidsforskel fra tidszonen hjemme 6 Brug knappen eller til at vælge [Hjem/ verden] og knappen eller til at vælge. Skift til tidszonen på rejsemålet 1 Menuen (Opsætning) [Tidszone]. Se Menuer og indstillinger (s. 23). 2 Brug knappen eller til at vælge. Brug knappen FUNC./SET til at ændre rejsemålets tidszone. vises på skærmen, når du skifter til destinationens tidszone. Hvis du ændrer dato og klokkeslæt, når indstillingen Verden er valgt, ændres dato og klokkeslæt for indstillingen Hjem automatisk. Inden kameraet tages i brug Grundlæggende funktioner 21

24 Menuer og indstillinger Menuer bruges til at vælge indstillinger for optagelse, afspilning og udskrivning samt kameraindstillinger som f.eks. dato og tid og elektroniske biptoner. Der findes følgende menuer. Menuen FUNC. Menuerne Rec., Afspil, Print, Opsætning og Dette kamera Menuen FUNC. Med denne menu indstilles en række ofte anvendte optagelsesfunktioner. a b e c d Dette eksempel viser menuen FUNC. i tilstanden (Auto). 22 a Sæt funktionsvælgeren på eller. b Tryk på knappen FUNC./SET. c Brug knappen eller til at vælge et menupunkt. Ikke alle punkter kan vælges i alle optagelsestilstande. d Brug knappen eller til at vælge en indstilling for menupunktet. For visse indstillinger kan du vælge yderligere indstillinger ved hjælp af knappen MENU. Du kan trykke på udløserknappen og tage et billede med det samme, du har valgt en indstilling. Når billedet er taget, vises menuen igen, så du nemt kan justere indstillingen. e Tryk på knappen FUNC./SET.

25 Menuerne (Rec.), Afspil, Print, Opsætning og Dette kamera I disse menuer kan du nemt vælge indstillinger til optagelse, afspilning eller udskrivning. Menuerne (Rec.) Menuen Menuen (Opsætning) (Dette kamera) a e b Du kan skifte mellem menuer med knappen eller, når dette område er valgt. c Dette eksempel viser menuen (Rec.) i tilstanden (Auto). I afspilningstilstand vises menuerne Afspil, Print, Opsætning og Dette kamera. a Tryk på knappen MENU. b Brug knappen eller til at skifte mellem menuer. Du kan også bruge zoomknappen til at skifte mellem menuer. c Brug knappen eller til at vælge menupunkter. Ikke alle punkter kan vælges i alle optagelsestilstande. d Brug knappen eller til at vælge en indstilling. Menupunkter efterfulgt af en ellipse (...) kan først vælges, efter du har trykket på knappen FUNC./SET for at åbne den næste menu. Tryk på knappen FUNC./SET igen for at bekræfte indstillingen. e Tryk på knappen MENU. d Inden kameraet tages i brug Grundlæggende funktioner 23

26 24 Menuoversigt Se Funktioner i de enkelte optagelsestilstande (s. 148). Menuen FUNC. Menupunkt Side Menupunkt Side Optagelsestilstand Grundlæg gende Målingstilstand s. 51 s. 12 Filmtilstand s. 39 Kompression (stillbillede) s. 30 Eksponeringskompensation s. 52 Billeder/sek (film) s. 42 Tilstanden Langsom lukker s. 53 Optagelsesinterval (film) s. 43 Hvidbalance s. 55 Antal pixel, der kan optages (stillbilleder) s. 30 My Colors s. 58 Rec. pixels (film) s. 42 Menuen (Rec.) * Standardindstilling Menupunkt Indstillinger Side/Emne AiAF Søg ansigt*/til/fra s. 46 Digital Zoom (Still billeder) Til*/Fra/1.5x/1.9x s. 32 (Film) Til*/Fra (kun Standard) Langsom sync. Til/Fra* s. 35 Rød-øje Til*/Fra s. 35 Selvudløser De ikoner, der vises herunder, angiver standardindstillingerne. Interval: 0-10*, 15, 20, 30 sek. Optagelser: 1 3* 1 10 Grundlæggende vejledning s. 16 Auto ISO skift Til/Fra* s. 66 AF-hjælpe lys Til*/Fra s. 115 Vis billede Fra/2*-10 sekunder/lås Grundlæggende vejledning s. 10 Gem original Til/Fra* s. 64 Auto kategori Til*/Fra Angiver, hvorvidt billederne automatisk skal klassificeres i kategorier under optagelsen.* 2

27 Display (Still billeder) Fra*/Gitter/3:2 Guide/ Begge s. 38 (Film) Fra*/Gitter Datomærke Fra*/Dato/Dato & Tid s. 37 Knappen Set */ / / / / / / / s. 67 Kombiner billede Fra venstre mod højre*/ Fra højre mod venstre s. 44 *1 Standardindstillingen er 3 optagelser. *2 De klassificeres i følgende kategorier. Personer:,, eller billeder, hvor ansigterne er fundet, hvis der er valgt [Søg ansigt] i tilstanden [AiAF]. Natur: Begivenhed:,,,,, Menuen Afspil Menuen Print Menupunkt Side Menupunkt Side Dias visning s. 93 Udskrivning Min kategori s. 78 Vælg billeder og stk. Slet s. 101 Vælg mellem dato Beskyt s. 98 Vælg kategori s. 103 Rødøje korrigering s. 85 Vælg mellem folder My Colors s. 88 Vælg alle billeder Lydmemo s. 90 Fj. alle markeringer Lyd optager s. 91 Print indstillinger s. 106 Roter s. 83 Transfer række s. 107 Overgang s. 84 Inden kameraet tages i brug Grundlæggende funktioner 25

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning. Gem vejledningen, så du

Læs mere

OptioWG1_OPM_DAN.book Page -1 Friday, March 11, 2011 11:20 AM

OptioWG1_OPM_DAN.book Page -1 Friday, March 11, 2011 11:20 AM OptioWG1_OPM_DAN.book Page -1 Friday, March 11, 2011 11:20 AM Tak, fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt

Læs mere

Brugervejledning. Kom godt i gang. Grundlæggende funktioner. Digitalkamera. Optagelse af billeder. Visning og sletning af billeder

Brugervejledning. Kom godt i gang. Grundlæggende funktioner. Digitalkamera. Optagelse af billeder. Visning og sletning af billeder Kom godt i gang 1 Digitalkamera Grundlæggende funktioner 2 Brugervejledning Optagelse af billeder Visning og sletning af billeder 3 4 Redigering og udskrivning 5 Indstillinger 6 Tilslutning til en computer

Læs mere

OptioW90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 4:49 PM

OptioW90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 4:49 PM OptioW90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 4:49 PM Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share user's manual user's manual brugermanual Varemærker og copyright 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Gengivelse, tillempning eller

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA

Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA Dk Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA Dokumentation til dette produkt Dokumentationen for dette produkt omfatter manualerne nævnt nedenfor. Læs venligst alle instruktioner grundigt.

Læs mere

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer Operatørmanual ADVARSEL! Læs denne operatørmanual omhyggeligt før brug af dette værktøj. Undladelse af at forstå og følge indholdet i denne manual kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig

Læs mere

R1C1 Nikon Close-up Speedlight Remote Kit. SU-800 Trådløst fjernstyret flash

R1C1 Nikon Close-up Speedlight Remote Kit. SU-800 Trådløst fjernstyret flash Dk Nikon Close-up Speedlight Commander Kit R1C1 Nikon Close-up Speedlight Remote Kit R1 Trådløs flashstyringsenhed SU-800 Trådløst fjernstyret flash SB-R200 Brugervejledning Klargøring Da beskrivelserne

Læs mere

GR-D240 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 6 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17. http://www.jvc.co.

GR-D240 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 6 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17. http://www.jvc.co. GR-D240PAL.book Page 1 Thursday, November 18, 2004 10:52 AM Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør De læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 3 4 og

Læs mere

Startvejledning til software

Startvejledning til software DANSK Startvejledning til software (Til brug sammen med cd-rom'en Canon Digital Camera Solution Disk Version 24) Du skal installere den software, der fulgte med på cd-rom'en Canon Digital Camera Solution

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE GZ-MG575E HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA. Kære kunde. Hyvä asiakkaamme,

INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE GZ-MG575E HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA. Kære kunde. Hyvä asiakkaamme, INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA GZ-MG575E DA FI Kære kunde Tak, fordi du har købt dette kamera med harddisk. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

Betjeningsvejledning DANSK

Betjeningsvejledning DANSK DIGITAL-VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning DANSK nsk Mini Digital Video Cassette PAL Vigtige instruktioner ADVARSEL! FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. BRUGEREN

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

www.htc.com Brugervejledning

www.htc.com Brugervejledning www.htc.com Brugervejledning Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR ENHEDEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES, HVIS DU ÅBNER ELLER

Læs mere

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. Brugerhåndbog Dell B1160 Dell B1160w GRUNDLÆGGENDE Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. AVANCERET Denne håndbog indeholder oplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2637.1 da 20-06-2007 14:22 Pagina 1 Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2 Dit tv 4 2.1 Oversigt over tv'et 4 2.2 Produktegenskaber 5 3 Kom

Læs mere

Udvidet Brugervejledning. www.htc.com

Udvidet Brugervejledning. www.htc.com Udvidet Brugervejledning www.htc.com Læs, inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE FULDT UD OPLADT, NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR TELEFONEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES,

Læs mere

Eksponeringen. Lys og eksponering. Lysmåling før eksponering. Rystelser. Digitalkamera

Eksponeringen. Lys og eksponering. Lysmåling før eksponering. Rystelser. Digitalkamera Eksponeringen Kommer der for lidt lys ind i kameraet, får vi et mørkt, underbelyst billede, hvor man ikke kan skelne detaljer. Det gælder om at ramme den helt rigtige eksponering, hvor alle motivets farver

Læs mere

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug.

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Betjeningsvejledninger Smart bordtelefon Modelnr. KX-UT670 Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. KX-UT670:

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Om ikonerne. Nedenfor viste ikoner anvendes som indikation af arten af oplysninger, der skal overholdes.

Om ikonerne. Nedenfor viste ikoner anvendes som indikation af arten af oplysninger, der skal overholdes. Sørg for at læse disse bemærkninger, inden du anvender kameraet Bemærkninger om sikkerhed Sørg for at anvende kameraet korrekt. Læs disse bemærkninger om sikkerhed samt din Brugervejledning omhyggeligt

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL DANSK INSTRUKTIONSMANUAL

INSTRUKTIONSMANUAL DANSK INSTRUKTIONSMANUAL CANON INC. 30-2 Shimomaruo 3-chome, Ohta-u, Toyo 146-8501, Japan Europa, Afria og Mellemøsten CANON EUROPA N.V. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, Holland CANON UK LTD For technical support, please contact

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 1.3. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Support 5 Kom godt i gang 5 Indsætning SIM-kortet og batteriet 5 Taster og dele 6 Sådan tændes og

Læs mere

Monolaserprinter Brugerhåndbog

Monolaserprinter Brugerhåndbog ML-1640 Series ML-2240 Series Monolaserprinter Brugerhåndbog forestil dig mulighederne Tak, fordi du har købt et Samsung-produkt. Du kan få endnu bedre service ved at registrere dit produkt på www.samsung.com/global/register

Læs mere

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14 Indhold TV ets funktioner... 2 Tilslutning til din mobiltelefon via WiFi... 19 Kære SHARP-kunde... 3 Brug af MIRACAST... 20 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 3 Brug af DLNA-netværkstjeneste... 20 Miljøinformation...

Læs mere