Avanceret Brugervejledning til kamera

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Avanceret Brugervejledning til kamera"

Transkript

1 DANSK Inden kameraet tages i brug Optagelse Afspilning/sletning Udskrifts-/ overførselsindstillinger Tilpasning af kameraet Fejlfinding Liste over meddelelser Appendiks Avanceret Brugervejledning til kamera Denne vejledning indeholder detaljerede beskrivelser af kameraets funktioner og brugen af dem.

2 Vigtigste funktioner Optagelse Juster automatisk optagelsesindstillinger, så de passer til særlige forhold (motivtilstand) Undgå virkningerne af kamerarystelser eller uskarpe motiver, når du tager billeder, ved brug af Høj ISO auto og Auto ISO skift Face Detect AF er ideel til at tage billeder af personer Automatisk registrering af kameraets retning vha. en intelligent retningssensor Skift billedfarver for at skabe specialeffekter (Farve tone, Farve swap) Afspilning Organiser billeder efter kategori Afspil film med lyd Vis automatisk dias Redigering Funktionen Rødøje korrigering Føj effekter til stillbilleder med funktionen My Colors Optagelse af lydmemoer til stillbilleder Optager automatisk lydmemoer (lyd optager) Udskrivning Nem udskrivning med knappen Udskriv/Del PictBridge-kompatible printere af andre mærker end Canon understøttes Anvendelse af optagede billeder Overførsel af billeder til en computer med knappen Udskriv/Del Tilpas frit opstartsbilledet eller opstartslyden via indstillingerne under Dette kamera

3 Symboler og tegn i vejledningen Ikoner, der vises under titler, angiver de tilstande, hvor fremgangsmåden kan anvendes. Funktionsvælger Postkorttilstand Optagelsestilstande som ikke er tilgængelige, nedtones. og angives begge af. Se Funktioner i de enkelte optagelsestilstande (s. 148). I denne vejledning kaldes Grundlæggende brugervejledning til kamera for Grundlæggende vejledning, og Avanceret brugervejledning til kamera kaldes Avanceret vejledning. Dette symbol angiver, at teksten handler om forhold, som kan påvirke kameraets funktioner. Dette symbol angiver yderligere emner, der supplerer de grundlæggende betjeningsprocedurer. Du kan anvende SD-hukommelseskort, SDHChukommelseskort og MultiMediaCards til dette kamera. Disse kort kaldes under et for hukommelseskort i denne vejledning. Brug af originalt Canon-tilbehør anbefales. Dette produkt er udviklet til optimal ydelse, når det bruges sammen med originalt Canon-tilbehør. Canon er ikke ansvarlig for beskadigelse af dette produkt og/eller ulykker, f.eks. brand osv., der er forårsaget af fejl på ikke-originalt Canon-tilbehør (f.eks. lækage og/eller eksplosion af batterier). Bemærk, at garantien ikke dækker reparationer af produktet som følge af beskadigelse, der er opstået, fordi tilbehør fra andre producenter end Canon ikke fungerer korrekt. Sådanne reparationer kan dog udføres mod betaling. 1

4 Indhold 2 Punkter markeret med henviser til lister eller diagrammer, som sammenfatter kamerafunktioner eller procedurer. Symboler og tegn i vejledningen Forholdsregler for håndtering Læs her Sikkerhedsforanstaltninger Forhindring af funktionsfejl Inden kameraet tages i brug grundlæggende funktioner..12 Brug af LCD-skærmen LCD-skærmens lysstyrke Oplysninger, der vises på LCD-skærmen Brug af søgeren Energisparefunktion Indstilling af verdensur Menuer og indstillinger Menuoversigt Gendannelse af indstillingernes standardværdier Formatering af hukommelseskort Optagelse Ændring af Rec. pixels og Kompression (still billeder) Brug af Digital Zoom/Digital tele-konverter Forstørret optagelse af nærbilleder (Digital Makro) Funktionen Rødøje reduktion Indstilling af funktionen Langsom sync Kontinuerlig optagelse Postkorttilstand Integrering af datoen i billeddataene Indstilling af Display Overlay Optagelse af film Optagelse af panoramabilleder (Kombiner billed.) Skift mellem fokuseringstilstande Optagelse af motiver, der er vanskelige at fokusere på (Fokuslås, AF-lås)

5 Fastlåsning af eksponeringsindstillingen (AE-lås) Fastlåsning af blitzeksponeringsindstillingen (FE-lås) Skift mellem målingstilstande Justering af eksponeringskompensation Indstilling af lukkerhastigheden (Langsom lukkertilstand) Justering af farvetonen (hvidbalance) Optagelse i tilstanden My Colors Ændring af farver Justering af ISO følsomhed Justering af ISO følsomheden med One Touch Registrering af funktioner med knappen Indstilling af funktionen Auto rotering Kontrol af fokus lige efter optagelse Oprettelse af en billeddestination (folder) Nulstilling af filnummer Afspilning/sletning Forstørrelse af billeder Visning af ni billeder ad gangen (indeksafspilning) Organisering af billeder efter kategori (Min kategori) Spring til billeder Visning af film Filmredigering Rotering af billeder på skærmen Afspilning med overgangseffekter Funktionen Rødøje korrigering Tilføjelse af effekter med funktionen My Colors Tilknytning af lydmemoer til billeder Optagelse kun af lyd (Lyd optager) Automatisk afspilning (dias visning) Beskyttelse af billeder Sletning af billeder Udskrifts-/overførselsindstillinger Angivelse af DPOF-udskriftsindstillinger Angivelse af DPOF-overførselsindstillinger

6 Tilpasning af kameraet (indstillinger for Dette kamera) Ændring af indstillinger for Dette kamera Registrering af indstillinger for Dette kamera Fejlfinding Kamera Når der tændes for strømmen LCD-skærm Optagelse Optagelse af film Afspilning Batteri/batterioplader Visning på tv-skærm Udskrivning på printere med direkte udskrivning Liste over meddelelser Appendiks Håndtering af batterier Håndtering af hukommelseskortet Brug af en vekselstrømsadapter (sælges separat) Brug af ekstern blitz (sælges særskilt) Vedligeholdelse af kameraet Specifikationer OVERSIGT Funktioner i de enkelte optagelsestilstande

7 Forholdsregler for håndtering Læs her Testoptagelse Før du forsøger at fotografere vigtige motiver, anbefaler vi, at du tager flere prøvebilleder for at kontrollere, at kameraet fungerer og betjenes korrekt. Bemærk, at Canon Inc., alle datterselskaber og associerede selskaber samt dets forhandlere ikke kan holdes ansvarlige for skader som følge af forkert betjening af et kamera eller tilbehør, herunder hukommelseskort, der resulterer i, at et billede ikke optages eller ikke optages i et maskinlæsbart format. Advarsel mod krænkelse af ophavsretlige regler Digitalkameraer fra Canon er beregnet til personlig brug og bør aldrig bruges på en måde, der krænker eller er i modstrid med internationale eller nationale ophavsretlige regler og love. Det er vigtigt at bemærke, at i visse situationer kan kopiering af billeder fra forestillinger, udstillinger eller kommercielle handlinger med et kamera eller andet udstyr opfattes som brud på copyrightlovgivningen eller krænke andre juridiske rettigheder, selvom billedet blev taget i personligt øjemed. Begrænsning af garanti Se Hæftet Canon European Warranty System (EWS), der fulgte med kameraet, for at få oplysninger om garantien på dit kamera. Se bagsiden af Hæftet Canon European Warranty System (EWS) for at få oplysninger om, hvordan du kommer i kontakt med Canon-kundesupporttjeneste. 5

8 Kameraets temperatur Hvis kameraet bruges i længere tid ad gangen, kan det blive varmt. Vær opmærksom på dette, og tag højde for det, hvis du bruger kameraet i længere tid ad gangen. Om LCD-skærmen LCD-skærmen er produceret med finpræcisionsteknik. Mere end 99,99 % af pixelene vises i overensstemmelse med specifikationerne. Mindre end 0,01 % af pixelene vises af og til forkert eller som sorte eller røde prikker. Det har ingen betydning for det optagede billede og betyder ikke, at der er opstået en fejl. Videoformat Indstil kameraets videosignalformat til det, der anvendes i dit land, før du bruger det sammen med en tv-skærm (s. 100). Indstilling af sprog Se Grundlæggende vejledning (s. 9), hvis du vil ændre sprogindstillingen. Sikkerhedsforanstaltninger Før du tager kameraet i brug, skal du sørge for at læse de sikkerhedsregler, der er angivet nedenfor og i afsnittet "Sikkerhedsforanstaltninger" i Grundlæggende brugervejledning til kamera. Sørg altid for at betjene kameraet korrekt. De sikkerhedsregler, der er angivet på de følgende sider, bør læses med henblik på at kunne betjene kameraet og dets tilbehør sikkert og korrekt for at forhindre skader på dig selv, andre personer eller udstyret. Det er vigtigt, at du forstår dem fuldt ud, før du læser resten af vejledningen. Ordet udstyr dækker over kameraet, batteriopladeren eller den kompakte strømadapter, der sælges særskilt. Ordet batteri henviser til batteripakken. 6

9 Advarsler Udstyr Ret ikke kameraet direkte mod solen eller andre stærke lyskilder. Dette kan beskadige kameraets CCD eller dine øjne. Opbevar dette udstyr uden for børns rækkevidde. Håndledsrem: Remmen kan kvæle et barn, hvis den placeres rundt om barnets hals. Hukommelseskort: Det er farligt, hvis det ved et uheld sluges. Opsøg øjeblikkeligt en læge, hvis det sker. Forsøg ikke at skille kameraet ad eller at ændre nogen dele i udstyret, hvis det ikke er nøje beskrevet i denne vejledning. For at mindske risikoen for elektrisk stød med højspænding skal du undgå at berøre området omkring blitzen, hvis denne er beskadiget. Hold øjeblikkeligt op med at bruge udstyret, hvis det begynder at ryge eller lugte underligt. Undgå, at udstyret kommer i kontakt med eller dyppes i vand eller andre væsker. Aftør ydersiden af kameraet med en blød absorberende klud, hvis det kommer i kontakt med væske eller saltholdig luft. Fortsat brug af udstyret kan resultere i brand eller elektrisk stød. Sluk øjeblikkeligt for kameraet og fjern batteriet, eller træk batteriopladeren eller den kompakte strømadapter ud af stikkontakten. Henvend dig til kameraforhandleren eller nærmeste Canonkundesupport. Anvend ikke midler, der indeholder alkohol, renset benzin, fortynder eller andre letantændelige substanser til at rengøre eller vedligeholde udstyret. Undlad at skære i, ødelægge, ændre eller placere tunge ting oven på netledningen. Brug kun anbefalet elektrisk tilbehør. Fjern regelmæssigt vekselstrømskablet, og rengør stikket, stikkontakten og det omgivende område for støv og snavs. Rør ikke ved netledningen med våde hænder. Fortsat brug af udstyret kan resultere i brand eller elektrisk stød. 7

10 Batteri Undlad at placere batteriet i nærheden af varmekilder eller udsætte det for åben ild eller direkte varme. Batteriet må ikke dyppes i vand, hverken almindeligt vand eller havvand. Forsøg ikke at skille batteriet ad, ændre det eller tilføre varme til det. Tab ikke batteriet, og udsæt det ikke for hårde stød, der kan ødelægge det. Brug kun anbefalede batterityper og anbefalet tilbehør. Brug af batterier, der ikke udtrykkeligt er anbefalet til dette udstyr, kan forårsage eksplosioner eller lækager, der kan medføre brand, personskade og skader på omgivelserne. Hvis et batteri lækker, og øjne, mund, hud eller beklædning kommer i kontakt med væsken, skal du omgående skylle efter med vand og opsøge en læge. Tag batteriopladeren eller den kompakte strømadapter ud af både kamera og stikkontakt efter genopladning, eller når den ikke er i brug, for at forhindre risikoen for brand og andre skader. Undgå at tildække batteriopladeren med f.eks. duge, tæpper, lagner eller puder, mens den oplader. At lade enhederne være tilsluttet stikkontakten over en lang tidsperiode, kan forårsage at enheden bliver overophedet og ødelagt, hvilket kan medføre brand. Brug kun den angivne batterioplader til at oplade batteriet. Batteriopladeren og den kompakte strømadapter er fremstillet specielt til dette kamera. Brug den ikke til andre produkter eller batterier. Der er risiko for overophedning og deformering, hvilket kan medføre brand eller elektrisk stød. Før du kasserer et batteri, skal du dække polerne med tape eller andet isolerende materiale for at forhindre direkte kontakt med andre genstande. Det kan medføre brand eller eksplosioner, hvis de kommer i kontakt med andre materialers metaldele i affaldscontainere. 8

11 Andet Udløs ikke blitzen tæt på menneske- eller dyreøjne. Synet kan blive beskadiget, hvis øjnene udsættes for det intense lys fra blitzen. Det er især vigtigt, at du placerer dig mindst én meter væk fra børn, når du optager med blitz. Genstande, der er følsomme over for magnetiske felter (såsom kreditkort), må ikke komme i nærheden af kameraets højttaler. Sådanne genstande kan miste data eller kan ophøre med at fungere. Forsigtig Udstyr Undgå at udsætte kameraet for hårde stød, når du bærer det på dig eller holder det i remmen, da det kan medføre personskade eller ødelægge udstyret. Undlad at opbevare udstyret på fugtige eller støvede steder. Metalobjekter (f.eks. tegnestifter eller nøgler) og snavs må ikke komme i kontakt med stikkene på opladeren eller stikket. Det kan medføre brand, elektrisk stød eller anden skade. Undgå at bruge, placere eller opbevare udstyret på steder med stærkt sollys eller høje temperaturer, f.eks. i forruden eller i bagagerummet af en bil. Brug ikke udstyret på en måde, der overskrider stikkontaktens eller ledningernes og ledningsnettets nominelle kapacitet. Brug ikke udstyret, hvis netledningen eller stikket er beskadiget eller ikke er sat helt ind i stikkontakten. Brug ikke udstyret i omgivelser med dårlig ventilation. Ovenstående situationer kan medføre lækage, overophedning eller eksplosion og forårsage brand, forbrændinger eller andre skader. Høje temperaturer kan også medføre deformering af kamerabeklædningen. Hvis kameraet ikke skal bruges i længere tid, skal du tage batteriet ud af kameraet eller opladeren og opbevare udstyret på et sikkert sted. Batteriet kan løbe tør for strøm. 9

12 Udstyr Undlad at slutte kompakte strømadaptere eller batteriopladere til enheder, som f.eks. elektriske transformere til rejsebrug, da de kan give anledning til fejlfunktion, varmedannelse, brand, elektrisk stød eller kvæstelser. Blitz Undgå at bruge blitzen, hvis der er snavs, støv eller andre fremmedlegemer på blitzens overflade. Sørg for ikke at dække blitzen med fingrene eller dit tøj under optagelse. Blitzen kan blive beskadiget og afgive røg eller støj. Der sker en opvarmning, som kan beskadige blitzen. Rør ikke ved blitzens overflade lige efter optagelse af flere billeder hurtigt efter hinanden. Hvis du gør det, kan du brænde dig. 10

13 Forhindring af funktionsfejl Undgå kraftige magnetiske felter Undgå at placere kameraet i umiddelbar nærhed af elektriske motorer eller andet udstyr, der kan generere stærke elektromagnetiske felter. Hvis kameraet udsættes for felter med kraftig magnetisme, kan det resultere i fejl eller ødelagte billeddata. Undgå kondensrelaterede problemer Hvis du hurtigt flytter udstyret fra et koldt til et varmt sted, kan du undgå kondens ved at placere udstyret i en lufttæt, genlukkelig plasticpose og lade det blive tilpasset temperaturændringen, før du tager det ud af plasticposen. Flyttes udstyret hurtigt fra et koldt til et varmt sted, kan der opstå kondens (små vanddråber) på både ydre og indre overflader. I tilfælde af kondens indvendigt i kameraet Hold øjeblikkeligt op med at bruge kameraet. Fortsat brug kan beskadige udstyret. Fjern hukommelseskortet og batteriet eller den kompakte strømadapter fra kameraet, og brug det først igen, når fugtigheden er fordampet helt. 11

14 Inden kameraet tages i brug grundlæggende funktioner Brug af LCD-skærmen 1 Tryk på. Visningstilstanden skifter på følgende måde for hvert tryk. Optagelsestilstand Afspilningstilstand ( eller ) ( ) Standard Ingen oplysninger (Ingen oplysninger) Detaljeret (Informationsvisning) Standard Fra Detaljeret Optagelsesoplysningerne vises i ca. 6 sekunder, når en indstilling ændres, uanset den valgte visningstilstand. lindstillingen for LCD-skærmen (tændt eller slukket) bevares, når kameraet slukkes. LCD-skærmen slukker ikke i tilstanden eller. LCD-skærmen skifter ikke til detaljeret visning (informationsvisning) i tilstanden,,, eller. LCD-skærmen skifter ikke til detaljeret visning i forstørret visning (s. 76) eller ved indeksafspilning (s. 77). 12

15 Brug af uret Du kan få vist dato og klokkeslæt med 5 sekunders* mellemrum vha. følgende to metoder. * Standardindstilling Metode 1 Hold knappen FUNC./SET nede, mens du tænder for strømmen. Metode 2 Tryk på knappen FUNC./SET i mere end et sekund i optagelses/ afspilningstilstand. Hvis du holder kameraet vandret, vises klokkeslættet. Hvis du holder det lodret, vises datoen og klokkeslættet. Hvis du holder kameraet lodret og bruger metode 1 til at få vist dato og klokkeslæt, vil klokkeslættet til at begynde med blive vist på samme måde, som når kameraet holdes vandret. Du kan skifte farve på skærmen ved at trykke på knappen eller. Uret vises ikke længere, når visningstiden er gået, eller når du anvender en knap til en anden funktion. Urets visningstid kan ændres i menuen (Opsætning) (s. 27). Uret kan ikke vises mens et billede er forstørret (s. 76) eller under indeksvisning (s. 77). Inden kameraet tages i brug Grundlæggende funktioner 13

16 LCD-skærmens lysstyrke Indstilling af LCD-skærmens lysstyrke LCD-skærmens lysstyrke kan ændres på følgende to måder. Ændring af indstillingerne vha. menuen Opsætning (s. 26) Ændring af indstillingerne vha. knappen DISP. (funktionen LCD-skærm med højeste lysstyrke) Du kan indstille LCD-skærmen til den højeste lysstyrke uanset den indstilling, der er valgt i menuen Opsætning, ved at trykke på knappen DISP. i mere end ét sekund.* - Hvis du igen trykker på knappen DISP. i mere end ét sekund, kan du gendanne den foregående lysstyrkeindstilling. - Næste gang du tænder kameraet, vil LCD-skærmen have den lysstyrke, der er valgt i menuen Opsætning. * Du kan ikke ændre LCD-skærmens lysstyrke med denne funktion, hvis du allerede har valgt den højeste indstilling i menuen Opsætning. Natskærm Kameraet gør automatisk LCD-skærmen lysere, når der optages under mørke forhold, så lysstyrken passer til motivet*, og motivet bliver nemmere at indramme. * Selvom der kan opstå støj, og billedet af personen som vises på LCD-skærmen kan forekomme lidt ujævnt og med skarpe kanter, når vedkommende bevæger sig, har dette ingen betydning for det ede billede. Den billedlysstyrke, der vises på skærmen, adskiller sig fra den lysstyrke, som det faktiske billede får. 14

17 Oplysninger, der vises på LCD-skærmen Optagelsesoplysninger (optagelsestilstand) Digital tele-konverter/zoomforstørrelse/sikkerhedszoom (s. 32) Spotramme AF område (s. 46) Makro/Uendelig (Grundlæggende vejledning s.15) (... )* ISO følsomhed (s. 65) Blitz (Grundlæggende vejledning s.14) Kompression (still billeder) (s. 30) Optagelsestilstand (s. 34, 39, 44, 60, 62, Billeder/sek (film) (s. 42) Grundlæggende vejledning s )... Optagelsesinterval (film) Eksponeringskompensation (s. 52)... Tilstanden Langsom lukker (s. 53) Hvidbalance (s. 55) */ Lukkerhastighed*/ Blændeindstilling* 3:2 Guide (s. 38) Gitter (s. 38) Still billeder: Billedoptagelse Film: Resterende/forløbet tid My Colors (s. 58) Optagelsesmetode (s. 36, Grundlæggende s. 16) Auto rotering (s. 69) Menuen Filmoptagelse (s. 39) Lav batterispænding (s. 126) AE-lås (s. 49) FE-lås (s. 50) AF-lås (s. 48) Tidszone (s. 20) Opret folder (s. 72) Målingstilstand (s. 51) Rec. Pixels (s. 30, 42) (Rød) Advarsel mod kamerarystelser (s. 114) Linje til eksponeringsskift (film) (s. 41) * Vises når udløserknappen trykkes halvt ned. Da kameraet automatisk benytter de optimale indstillinger ved brug af blitzen, kan de indstillinger som vises i optagelsesoplysningerne variere fra de faktiske indstillinger. 15 Inden kameraet tages i brug Grundlæggende funktioner

18 Hvis indikatoren blinker orange, og ikonet for kamerarystelser vises, betyder det, at der er for lidt lys, og at der vil blive valgt en langsom lukkerhastighed. Tag billedet på følgende måde. - Øg ISO følsomheden (s. 65). - Indstil Auto ISO skift til [Til] (s. 66). - Vælg en anden indstilling end (blitz fra) (Grundlæggende vejledning s. 14). - Placer kameraet på et stativ eller lignende. Afspilningsoplysninger (afspilningstilstand) Standard Defineret afspilning (s. 79) Lyd i WAVE-format (s. 90) Foldernummer/Billednummer Dato/tid for optagelse Beskyttelsesstatus (s. 98) Antal billeder i alt Nummer på vist billede Kompression (stillbilleder) (s. 30) Rec. Pixels (still billeder) (s. 30) Film (s. 80) 16

19 Detaljeret Min kategori (s. 78)... Eksponeringskompensation (s. 52) Blitz (Grundlæggende vejledning s.14) Histogram (s. 18) Makro/Uendelig (Grundlæggende vejledning s.15) Optagelsestilstand (s. 34, 39, 44, 60, 62, Grundlæggende vejledning s ) Målingstilstand (s. 51)... ISO følsomhed (s. 65) Optagelsespixel/Billeder/sek. (Film) (s. 42) Lukkerhastighed Interval optagelse (s. 43) Blændeindstilling My Colors (optagelse) (s. 58), Farve tone /Farve swap (s. 60) My Colors (afspilning) (s. 88) Billede med Rødøje korrigering (s. 85)/My Colors-effect (s. 88) Hvidbalance (s. 55) Filstørrelse Rødøje korrigering (afspilning) (s. 85) Rec. Pixels (still billeder) (s. 30) Filmlængde (film) (s. 39) Følgende oplysninger kan også blive vist sammen med visse billeder. En lydfil i et andet format end WAVE-format er vedhæftet, eller filformatet genkendes ikke. JPEG-billede overholder ikke standarderne i "Designregel for kamerafilsystem" RAW-billede Ukendt datatype Inden kameraet tages i brug Grundlæggende funktioner Oplysninger om billeder, der er taget med andre kameraer, vises muligvis ikke korrekt. 17

20 Histogram Histogrammet er en graf, du kan bruge til at kontrollere billedets lysstyrke. Jo større en del af grafen, der befinder sig til venstre, jo mørkere er billedet. Jo større overvægt i højre side af grafen, desto lysere er billedet. Hvis billedet er for mørkt, skal eksponeringskompensationen justeres til en positiv værdi. Tilsvarende skal du justere eksponeringskompensationen til en negativ værdi, hvis billedet er for lyst (s. 52). Eksempler på histogrammer Mørkt billede Balanceret billede Lyst billede Brug af søgeren Søgeren (Grundlæggende vejledning s.1) kan bruges, så der spares strøm ved, at LCD-skærmen slukkes (s. 12), mens der optages. 18

21 Energisparefunktion Dette kamera er udstyret med en energisparefunktion. Der slukkes for strømmen i følgende situationer. Tryk på knappen ON/OFF for at tænde for strømmen igen. Optagelsestilstand Afspilningstilstand Tilsluttet til en printer * Denne tid kan ændres. Slukker ca. 3 minutter efter seneste brug af en funktion på kameraet. LCD-skærmen slukker automatisk ca. 1 minut* efter, at der sidst er benyttet en funktion, selvom [Auto sluk] er indstillet til [Fra]. Tryk på en vilkårlig knap bortset fra ON/OFF, eller drej kameraet, for at tænde LCD-skærmen igen. Slukker ca. 5 minutter efter seneste brug af en funktion på kameraet. Energisparefunktionen aktiveres ikke under en diasvisning, eller når kameraet er tilsluttet en computer. Du kan ændre indstillingerne for energisparefunktionen (s. 26). Inden kameraet tages i brug Grundlæggende funktioner 19

22 Indstilling af verdensur Når du rejser i udlandet, kan du optage billeder med lokale værdier for dato og klokkeslæt ved blot at skifte tidszone, hvis du på forhånd har registreret tidszonerne for rejsemålet. Derved undgår du at skulle ændre indstillingerne for dato og klokkeslæt. Indstilling af tidszonen Hjem/verden 1 Menuen (Opsætning) [Tidszone]. Se Menuer og indstillinger (s. 23). 2 (Hjem). 3 Brug knappen eller til at vælge tidszonen hjemme. Hvis du vil indstille sommertid, skal du bruge knappen eller til at få vist. Klokkeslættet øges med 1 time. 4 (Verden). 20

23 5 Brug knappen eller til at vælge tidszonen ude. Du kan indstille sommertid som i trin 3. Tidsforskel fra tidszonen hjemme 6 Brug knappen eller til at vælge [Hjem/ verden] og knappen eller til at vælge. Skift til tidszonen på rejsemålet 1 Menuen (Opsætning) [Tidszone]. Se Menuer og indstillinger (s. 23). 2 Brug knappen eller til at vælge. Brug knappen FUNC./SET til at ændre rejsemålets tidszone. vises på skærmen, når du skifter til destinationens tidszone. Hvis du ændrer dato og klokkeslæt, når indstillingen Verden er valgt, ændres dato og klokkeslæt for indstillingen Hjem automatisk. Inden kameraet tages i brug Grundlæggende funktioner 21

24 Menuer og indstillinger Menuer bruges til at vælge indstillinger for optagelse, afspilning og udskrivning samt kameraindstillinger som f.eks. dato og tid og elektroniske biptoner. Der findes følgende menuer. Menuen FUNC. Menuerne Rec., Afspil, Print, Opsætning og Dette kamera Menuen FUNC. Med denne menu indstilles en række ofte anvendte optagelsesfunktioner. a b e c d Dette eksempel viser menuen FUNC. i tilstanden (Auto). 22 a Sæt funktionsvælgeren på eller. b Tryk på knappen FUNC./SET. c Brug knappen eller til at vælge et menupunkt. Ikke alle punkter kan vælges i alle optagelsestilstande. d Brug knappen eller til at vælge en indstilling for menupunktet. For visse indstillinger kan du vælge yderligere indstillinger ved hjælp af knappen MENU. Du kan trykke på udløserknappen og tage et billede med det samme, du har valgt en indstilling. Når billedet er taget, vises menuen igen, så du nemt kan justere indstillingen. e Tryk på knappen FUNC./SET.

25 Menuerne (Rec.), Afspil, Print, Opsætning og Dette kamera I disse menuer kan du nemt vælge indstillinger til optagelse, afspilning eller udskrivning. Menuerne (Rec.) Menuen Menuen (Opsætning) (Dette kamera) a e b Du kan skifte mellem menuer med knappen eller, når dette område er valgt. c Dette eksempel viser menuen (Rec.) i tilstanden (Auto). I afspilningstilstand vises menuerne Afspil, Print, Opsætning og Dette kamera. a Tryk på knappen MENU. b Brug knappen eller til at skifte mellem menuer. Du kan også bruge zoomknappen til at skifte mellem menuer. c Brug knappen eller til at vælge menupunkter. Ikke alle punkter kan vælges i alle optagelsestilstande. d Brug knappen eller til at vælge en indstilling. Menupunkter efterfulgt af en ellipse (...) kan først vælges, efter du har trykket på knappen FUNC./SET for at åbne den næste menu. Tryk på knappen FUNC./SET igen for at bekræfte indstillingen. e Tryk på knappen MENU. d Inden kameraet tages i brug Grundlæggende funktioner 23

26 24 Menuoversigt Se Funktioner i de enkelte optagelsestilstande (s. 148). Menuen FUNC. Menupunkt Side Menupunkt Side Optagelsestilstand Grundlæg gende Målingstilstand s. 51 s. 12 Filmtilstand s. 39 Kompression (stillbillede) s. 30 Eksponeringskompensation s. 52 Billeder/sek (film) s. 42 Tilstanden Langsom lukker s. 53 Optagelsesinterval (film) s. 43 Hvidbalance s. 55 Antal pixel, der kan optages (stillbilleder) s. 30 My Colors s. 58 Rec. pixels (film) s. 42 Menuen (Rec.) * Standardindstilling Menupunkt Indstillinger Side/Emne AiAF Søg ansigt*/til/fra s. 46 Digital Zoom (Still billeder) Til*/Fra/1.5x/1.9x s. 32 (Film) Til*/Fra (kun Standard) Langsom sync. Til/Fra* s. 35 Rød-øje Til*/Fra s. 35 Selvudløser De ikoner, der vises herunder, angiver standardindstillingerne. Interval: 0-10*, 15, 20, 30 sek. Optagelser: 1 3* 1 10 Grundlæggende vejledning s. 16 Auto ISO skift Til/Fra* s. 66 AF-hjælpe lys Til*/Fra s. 115 Vis billede Fra/2*-10 sekunder/lås Grundlæggende vejledning s. 10 Gem original Til/Fra* s. 64 Auto kategori Til*/Fra Angiver, hvorvidt billederne automatisk skal klassificeres i kategorier under optagelsen.* 2

27 Display (Still billeder) Fra*/Gitter/3:2 Guide/ Begge s. 38 (Film) Fra*/Gitter Datomærke Fra*/Dato/Dato & Tid s. 37 Knappen Set */ / / / / / / / s. 67 Kombiner billede Fra venstre mod højre*/ Fra højre mod venstre s. 44 *1 Standardindstillingen er 3 optagelser. *2 De klassificeres i følgende kategorier. Personer:,, eller billeder, hvor ansigterne er fundet, hvis der er valgt [Søg ansigt] i tilstanden [AiAF]. Natur: Begivenhed:,,,,, Menuen Afspil Menuen Print Menupunkt Side Menupunkt Side Dias visning s. 93 Udskrivning Min kategori s. 78 Vælg billeder og stk. Slet s. 101 Vælg mellem dato Beskyt s. 98 Vælg kategori s. 103 Rødøje korrigering s. 85 Vælg mellem folder My Colors s. 88 Vælg alle billeder Lydmemo s. 90 Fj. alle markeringer Lyd optager s. 91 Print indstillinger s. 106 Roter s. 83 Transfer række s. 107 Overgang s. 84 Inden kameraet tages i brug Grundlæggende funktioner 25

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera DANSK Brugervejledning til kamera Kom godt i gang s. 7 Sørg for at læse sikkerhedsreglerne (s. 144-149) Kontrol af pakkens indhold Pakken indeholder følgende dele. Hvis der mangler noget, skal du kontakte

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Se afsnittet Læs dette først (s. 6). Se også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canondigitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder afsnittet "Sikkerhedsregler", før du bruger kameraet. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse vejledningen. Gem vejledningen, så du

Læs mere

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først 3-216-920-81 (1) Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først DSLR-A700 Betjeningsvejledning Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning og " " " (særskilt dokument) grundigt

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder afsnittet "Sikkerhedsregler", før du bruger kameraet. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse vejledningen. Gem vejledningen, så du

Læs mere

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4 Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning Indholdsfortegnelse Før brug...........................................2 Forholdsregler......................................3 Udskrivning........................................4

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-W110/W115/W120/W125/ W130. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK!

Cyber-shot Håndbog DSC-W110/W115/W120/W125/ W130. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! VKLIK! Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Brug af optagefunktioner Digitalt stillbilledkamera Cyber-shot Håndbog DSC-W110/W115/W120/W125/ W130 Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Kend dit digitalkamera

Kend dit digitalkamera Kend dit digitalkamera Megapixels har naturligvis noget at sige, men er kun et mål for, hvor store billeder man umiddelbar kan lave. Laver du aldrig billederne større end 10 x 15 cm, er 3 megapixels tilstrækkelig.

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-TX5. 2010 Sony Corporation 4-174-215-32(1)

Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-TX5. 2010 Sony Corporation 4-174-215-32(1) Cyber-shot Håndbog DSC-TX5 2010 Sony Corporation 4-174-215-32(1) DK Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap øverst til højre for at gå til den modsvarende side. Dette er praktisk ved søgning efter en

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Eksponeringskompensation

Eksponeringskompensation Eksponeringskompensation EC = Exposure Compensation Eksponeringskompensation; måles altid i EV-steps. Bruges når man ønsker at ændre kameraets automatiske eksponering, således at man gerne vil have det

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Særlige funktioner ved COOLPIX L27 Lad kameraet overtage G-indstilling (let auto)... A 32 Når du retter kameraet mod motivet, vælger kameraet selv de egnede indstillinger.

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet.

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. DAN Digitalkamera Brugervejledning Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET GUIDE 1 Blænde ISO Lukkertid Eksponeringsværdi. og lidt om, hvordan de hænger sammen GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET 2015 LÆRfoto.dk Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Blænde... 4 Blænde og dybdeskarphed...

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TS-E24mm f/3.5l TS-E45mm f/2.8 TS-E90mm f/2.8 Brugsvejledning

TS-E24mm f/3.5l TS-E45mm f/2.8 TS-E90mm f/2.8 Brugsvejledning TS-E24mm f/3.5l TS-E45mm f/2.8 TS-E90mm f/2.8 DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canons TS-E-objektiver er tilt/shift-objektiver designet for EOS-kameraer. Vippe/flyttemekanismen

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

DIGITALKAMERA. Brugervejledning

DIGITALKAMERA. Brugervejledning DIGITALKAMERA Brugervejledning Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Læs mere

16,0 millioner pixels. 1/2-inch EXR CMOS med primær farvefilter

16,0 millioner pixels. 1/2-inch EXR CMOS med primær farvefilter Specifikationer Modelnavn FinePix HS30EXR Antallet af effektive pixels * 1 16,0 millioner pixels Billedsensor 1/2-inch EXR CMOS med primær farvefilter Lagringsmedier Intern hukommelse (ca. 25 MB) SD /

Læs mere

LED. Tekniske data multi-funktions-konsol: 2,5 "TFT 640 (H) x 480 (V), 16,7 mio. farver

LED. Tekniske data multi-funktions-konsol: 2,5 TFT 640 (H) x 480 (V), 16,7 mio. farver 2.5-10 cm Vinkel 70 4. Fejlfinding Kamera-hoved med 5,5 mm objektiv LED CMOS kamera Ingen LED lys: Juster LED lysjusteringen. LCD-enheden er tændt, men der er intet billede efter aktivering: Check at stikket

Læs mere

Digitalkamera. Brugervejledning. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet.

Digitalkamera. Brugervejledning. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Digitalkamera Brugervejledning Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Feb. 2009 RICOH PRÆSENTERER CX1.

PRESSEMEDDELELSE. Feb. 2009 RICOH PRÆSENTERER CX1. PRESSEMEDDELELSE Feb. 2009 RICOH PRÆSENTERER CX1. 7,1x optisk vidvinkel digitalkamera med et belysningsområde svarende til 12 EV. Ricoh er nu på banen med CX1, et nyt kompakt digitalt kamera med et 28-200mm,

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Dash Cam Full HD. Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning

Dash Cam Full HD. Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning Dash Cam Full HD Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning Tak for dit køb af denne digitale videooptager. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt og gem den, så du har den til fremtidig

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Kameraets brugervejledning

Kameraets brugervejledning Kameraets brugervejledning Produktets serienummer findes på undersiden af kameraet. Grundlæggende betjening Start med at læse dette afsnit, hvis det er første gang, at du bruger kameraet. Dette afsnit

Læs mere

Betjeningsvejledning til avancerede funktioner

Betjeningsvejledning til avancerede funktioner Betjeningsvejledning til avancerede funktioner Digitalkamera Model nr. DMC-LZ40 Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt igennem, før du anvender dette produkt, og gem vejledningen til fremtidig brug.

Læs mere

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Kikkertoptik Kikkertteknologi Optiske specifikationer Kikkertegenskaber At købe en kikkert Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Generel beskrivelse: En kikkert er et optisk præcisionsinstrument,

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Teknisk vejledning Dk

Teknisk vejledning Dk Teknisk vejledning Dk Indledning Denne tekniske vejledning indeholder oplysninger om de grundlæggende teknikker, der blev anvendt for at skabe to af de mere teknisk avancerede fotografier i D800-/D800Ebrochuren.

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Fotoringens guide til undervandsfoto

Fotoringens guide til undervandsfoto Fotoringens guide til undervandsfoto Digitalkameraet stormer frem og er ved også at gøre undervandskamera til hvermandseje. Med et digital undervandskamera i hånden har du pludselig en hel verden af muligheder

Læs mere

Teorien om High Dynamic Range Fotografering

Teorien om High Dynamic Range Fotografering Teorien om High Dynamic Range Fotografering Indhold High Dynamic Range - HDR 2 HDR sidder i øjet 3 Du ser kun en lille del ad gangen 4 HDR for det hele med, Princip 1 5 Ev-trin på histogrammet 6 Farver

Læs mere

Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Overvågningskamera Model 2472

Overvågningskamera Model 2472 Overvågningskamera Model 2472 Januar 2010 Indhold: A. Pakkens indhold 3 B. Beskrivelse af produktet 4 C. Forklaring til produktet 6 D. Montering 13 E. Ibrugtagen - indstilling 14 F. Indstilling valg af

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

Komplet kameravejledning

Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning sfortegnelse For din sikkerheds skyld Gør klar Optag Vis Tilslut Opsætningsmenuen Tekniske bemærkninger Dk Tak, fordi du har købt et Nikon COOLPIX S01-digitalkamera.

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

Brugervejledning til Echo Smartpen

Brugervejledning til Echo Smartpen Brugervejledning til Echo Smartpen VIGTIGT START HER! Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye Echo Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye Echo Smartpen er det vigtigt

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Online kurser http://www.canoneos.dk

Online kurser http://www.canoneos.dk Online kurser http://www.canoneos.dk i MP4 format Online kurser http://www.canoneos.dk Bemærk, at du skal have flash player 7+ installeret for at kunne se kursusfilmene. Såfremt du ikke har flashplayer

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Billedkomposition. Billederne oven for er da pæne, men de siger jer sikkert ikke så meget, fordi I ikke selv har taget dem.

Billedkomposition. Billederne oven for er da pæne, men de siger jer sikkert ikke så meget, fordi I ikke selv har taget dem. Tryk på knappen og billedet er i kassen De fleste mennesker har prøvet at fotografere. At tage billeder er blevet meget let efter at de nye kameraer næsten kan tænke selv. Man skal ikke stille afstand,

Læs mere