Avanceret Brugervejledning til kamera

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Avanceret Brugervejledning til kamera"

Transkript

1 DANSK Inden kameraet tages i brug Optagelse Afspilning/sletning Udskrifts-/ overførselsindstillinger Tilpasning af kameraet Fejlfinding Liste over meddelelser Appendiks Avanceret Brugervejledning til kamera Denne vejledning indeholder detaljerede beskrivelser af kameraets funktioner og brugen af dem.

2 Vigtigste funktioner Optagelse Juster automatisk optagelsesindstillinger, så de passer til særlige forhold (motivtilstand) Undgå virkningerne af kamerarystelser eller uskarpe motiver, når du tager billeder, ved brug af Høj ISO auto og Auto ISO skift Face Detect AF er ideel til at tage billeder af personer Automatisk registrering af kameraets retning vha. en intelligent retningssensor Skift billedfarver for at skabe specialeffekter (Farve tone, Farve swap) Afspilning Organiser billeder efter kategori Afspil film med lyd Vis automatisk dias Redigering Funktionen Rødøje korrigering Føj effekter til stillbilleder med funktionen My Colors Optagelse af lydmemoer til stillbilleder Optager automatisk lydmemoer (lyd optager) Udskrivning Nem udskrivning med knappen Udskriv/Del PictBridge-kompatible printere af andre mærker end Canon understøttes Anvendelse af optagede billeder Overførsel af billeder til en computer med knappen Udskriv/Del Tilpas frit opstartsbilledet eller opstartslyden via indstillingerne under Dette kamera

3 Symboler og tegn i vejledningen Ikoner, der vises under titler, angiver de tilstande, hvor fremgangsmåden kan anvendes. Funktionsvælger Postkorttilstand Optagelsestilstande som ikke er tilgængelige, nedtones. og angives begge af. Se Funktioner i de enkelte optagelsestilstande (s. 148). I denne vejledning kaldes Grundlæggende brugervejledning til kamera for Grundlæggende vejledning, og Avanceret brugervejledning til kamera kaldes Avanceret vejledning. Dette symbol angiver, at teksten handler om forhold, som kan påvirke kameraets funktioner. Dette symbol angiver yderligere emner, der supplerer de grundlæggende betjeningsprocedurer. Du kan anvende SD-hukommelseskort, SDHChukommelseskort og MultiMediaCards til dette kamera. Disse kort kaldes under et for hukommelseskort i denne vejledning. Brug af originalt Canon-tilbehør anbefales. Dette produkt er udviklet til optimal ydelse, når det bruges sammen med originalt Canon-tilbehør. Canon er ikke ansvarlig for beskadigelse af dette produkt og/eller ulykker, f.eks. brand osv., der er forårsaget af fejl på ikke-originalt Canon-tilbehør (f.eks. lækage og/eller eksplosion af batterier). Bemærk, at garantien ikke dækker reparationer af produktet som følge af beskadigelse, der er opstået, fordi tilbehør fra andre producenter end Canon ikke fungerer korrekt. Sådanne reparationer kan dog udføres mod betaling. 1

4 Indhold 2 Punkter markeret med henviser til lister eller diagrammer, som sammenfatter kamerafunktioner eller procedurer. Symboler og tegn i vejledningen Forholdsregler for håndtering Læs her Sikkerhedsforanstaltninger Forhindring af funktionsfejl Inden kameraet tages i brug grundlæggende funktioner..12 Brug af LCD-skærmen LCD-skærmens lysstyrke Oplysninger, der vises på LCD-skærmen Brug af søgeren Energisparefunktion Indstilling af verdensur Menuer og indstillinger Menuoversigt Gendannelse af indstillingernes standardværdier Formatering af hukommelseskort Optagelse Ændring af Rec. pixels og Kompression (still billeder) Brug af Digital Zoom/Digital tele-konverter Forstørret optagelse af nærbilleder (Digital Makro) Funktionen Rødøje reduktion Indstilling af funktionen Langsom sync Kontinuerlig optagelse Postkorttilstand Integrering af datoen i billeddataene Indstilling af Display Overlay Optagelse af film Optagelse af panoramabilleder (Kombiner billed.) Skift mellem fokuseringstilstande Optagelse af motiver, der er vanskelige at fokusere på (Fokuslås, AF-lås)

5 Fastlåsning af eksponeringsindstillingen (AE-lås) Fastlåsning af blitzeksponeringsindstillingen (FE-lås) Skift mellem målingstilstande Justering af eksponeringskompensation Indstilling af lukkerhastigheden (Langsom lukkertilstand) Justering af farvetonen (hvidbalance) Optagelse i tilstanden My Colors Ændring af farver Justering af ISO følsomhed Justering af ISO følsomheden med One Touch Registrering af funktioner med knappen Indstilling af funktionen Auto rotering Kontrol af fokus lige efter optagelse Oprettelse af en billeddestination (folder) Nulstilling af filnummer Afspilning/sletning Forstørrelse af billeder Visning af ni billeder ad gangen (indeksafspilning) Organisering af billeder efter kategori (Min kategori) Spring til billeder Visning af film Filmredigering Rotering af billeder på skærmen Afspilning med overgangseffekter Funktionen Rødøje korrigering Tilføjelse af effekter med funktionen My Colors Tilknytning af lydmemoer til billeder Optagelse kun af lyd (Lyd optager) Automatisk afspilning (dias visning) Beskyttelse af billeder Sletning af billeder Udskrifts-/overførselsindstillinger Angivelse af DPOF-udskriftsindstillinger Angivelse af DPOF-overførselsindstillinger

6 Tilpasning af kameraet (indstillinger for Dette kamera) Ændring af indstillinger for Dette kamera Registrering af indstillinger for Dette kamera Fejlfinding Kamera Når der tændes for strømmen LCD-skærm Optagelse Optagelse af film Afspilning Batteri/batterioplader Visning på tv-skærm Udskrivning på printere med direkte udskrivning Liste over meddelelser Appendiks Håndtering af batterier Håndtering af hukommelseskortet Brug af en vekselstrømsadapter (sælges separat) Brug af ekstern blitz (sælges særskilt) Vedligeholdelse af kameraet Specifikationer OVERSIGT Funktioner i de enkelte optagelsestilstande

7 Forholdsregler for håndtering Læs her Testoptagelse Før du forsøger at fotografere vigtige motiver, anbefaler vi, at du tager flere prøvebilleder for at kontrollere, at kameraet fungerer og betjenes korrekt. Bemærk, at Canon Inc., alle datterselskaber og associerede selskaber samt dets forhandlere ikke kan holdes ansvarlige for skader som følge af forkert betjening af et kamera eller tilbehør, herunder hukommelseskort, der resulterer i, at et billede ikke optages eller ikke optages i et maskinlæsbart format. Advarsel mod krænkelse af ophavsretlige regler Digitalkameraer fra Canon er beregnet til personlig brug og bør aldrig bruges på en måde, der krænker eller er i modstrid med internationale eller nationale ophavsretlige regler og love. Det er vigtigt at bemærke, at i visse situationer kan kopiering af billeder fra forestillinger, udstillinger eller kommercielle handlinger med et kamera eller andet udstyr opfattes som brud på copyrightlovgivningen eller krænke andre juridiske rettigheder, selvom billedet blev taget i personligt øjemed. Begrænsning af garanti Se Hæftet Canon European Warranty System (EWS), der fulgte med kameraet, for at få oplysninger om garantien på dit kamera. Se bagsiden af Hæftet Canon European Warranty System (EWS) for at få oplysninger om, hvordan du kommer i kontakt med Canon-kundesupporttjeneste. 5

8 Kameraets temperatur Hvis kameraet bruges i længere tid ad gangen, kan det blive varmt. Vær opmærksom på dette, og tag højde for det, hvis du bruger kameraet i længere tid ad gangen. Om LCD-skærmen LCD-skærmen er produceret med finpræcisionsteknik. Mere end 99,99 % af pixelene vises i overensstemmelse med specifikationerne. Mindre end 0,01 % af pixelene vises af og til forkert eller som sorte eller røde prikker. Det har ingen betydning for det optagede billede og betyder ikke, at der er opstået en fejl. Videoformat Indstil kameraets videosignalformat til det, der anvendes i dit land, før du bruger det sammen med en tv-skærm (s. 100). Indstilling af sprog Se Grundlæggende vejledning (s. 9), hvis du vil ændre sprogindstillingen. Sikkerhedsforanstaltninger Før du tager kameraet i brug, skal du sørge for at læse de sikkerhedsregler, der er angivet nedenfor og i afsnittet "Sikkerhedsforanstaltninger" i Grundlæggende brugervejledning til kamera. Sørg altid for at betjene kameraet korrekt. De sikkerhedsregler, der er angivet på de følgende sider, bør læses med henblik på at kunne betjene kameraet og dets tilbehør sikkert og korrekt for at forhindre skader på dig selv, andre personer eller udstyret. Det er vigtigt, at du forstår dem fuldt ud, før du læser resten af vejledningen. Ordet udstyr dækker over kameraet, batteriopladeren eller den kompakte strømadapter, der sælges særskilt. Ordet batteri henviser til batteripakken. 6

9 Advarsler Udstyr Ret ikke kameraet direkte mod solen eller andre stærke lyskilder. Dette kan beskadige kameraets CCD eller dine øjne. Opbevar dette udstyr uden for børns rækkevidde. Håndledsrem: Remmen kan kvæle et barn, hvis den placeres rundt om barnets hals. Hukommelseskort: Det er farligt, hvis det ved et uheld sluges. Opsøg øjeblikkeligt en læge, hvis det sker. Forsøg ikke at skille kameraet ad eller at ændre nogen dele i udstyret, hvis det ikke er nøje beskrevet i denne vejledning. For at mindske risikoen for elektrisk stød med højspænding skal du undgå at berøre området omkring blitzen, hvis denne er beskadiget. Hold øjeblikkeligt op med at bruge udstyret, hvis det begynder at ryge eller lugte underligt. Undgå, at udstyret kommer i kontakt med eller dyppes i vand eller andre væsker. Aftør ydersiden af kameraet med en blød absorberende klud, hvis det kommer i kontakt med væske eller saltholdig luft. Fortsat brug af udstyret kan resultere i brand eller elektrisk stød. Sluk øjeblikkeligt for kameraet og fjern batteriet, eller træk batteriopladeren eller den kompakte strømadapter ud af stikkontakten. Henvend dig til kameraforhandleren eller nærmeste Canonkundesupport. Anvend ikke midler, der indeholder alkohol, renset benzin, fortynder eller andre letantændelige substanser til at rengøre eller vedligeholde udstyret. Undlad at skære i, ødelægge, ændre eller placere tunge ting oven på netledningen. Brug kun anbefalet elektrisk tilbehør. Fjern regelmæssigt vekselstrømskablet, og rengør stikket, stikkontakten og det omgivende område for støv og snavs. Rør ikke ved netledningen med våde hænder. Fortsat brug af udstyret kan resultere i brand eller elektrisk stød. 7

10 Batteri Undlad at placere batteriet i nærheden af varmekilder eller udsætte det for åben ild eller direkte varme. Batteriet må ikke dyppes i vand, hverken almindeligt vand eller havvand. Forsøg ikke at skille batteriet ad, ændre det eller tilføre varme til det. Tab ikke batteriet, og udsæt det ikke for hårde stød, der kan ødelægge det. Brug kun anbefalede batterityper og anbefalet tilbehør. Brug af batterier, der ikke udtrykkeligt er anbefalet til dette udstyr, kan forårsage eksplosioner eller lækager, der kan medføre brand, personskade og skader på omgivelserne. Hvis et batteri lækker, og øjne, mund, hud eller beklædning kommer i kontakt med væsken, skal du omgående skylle efter med vand og opsøge en læge. Tag batteriopladeren eller den kompakte strømadapter ud af både kamera og stikkontakt efter genopladning, eller når den ikke er i brug, for at forhindre risikoen for brand og andre skader. Undgå at tildække batteriopladeren med f.eks. duge, tæpper, lagner eller puder, mens den oplader. At lade enhederne være tilsluttet stikkontakten over en lang tidsperiode, kan forårsage at enheden bliver overophedet og ødelagt, hvilket kan medføre brand. Brug kun den angivne batterioplader til at oplade batteriet. Batteriopladeren og den kompakte strømadapter er fremstillet specielt til dette kamera. Brug den ikke til andre produkter eller batterier. Der er risiko for overophedning og deformering, hvilket kan medføre brand eller elektrisk stød. Før du kasserer et batteri, skal du dække polerne med tape eller andet isolerende materiale for at forhindre direkte kontakt med andre genstande. Det kan medføre brand eller eksplosioner, hvis de kommer i kontakt med andre materialers metaldele i affaldscontainere. 8

11 Andet Udløs ikke blitzen tæt på menneske- eller dyreøjne. Synet kan blive beskadiget, hvis øjnene udsættes for det intense lys fra blitzen. Det er især vigtigt, at du placerer dig mindst én meter væk fra børn, når du optager med blitz. Genstande, der er følsomme over for magnetiske felter (såsom kreditkort), må ikke komme i nærheden af kameraets højttaler. Sådanne genstande kan miste data eller kan ophøre med at fungere. Forsigtig Udstyr Undgå at udsætte kameraet for hårde stød, når du bærer det på dig eller holder det i remmen, da det kan medføre personskade eller ødelægge udstyret. Undlad at opbevare udstyret på fugtige eller støvede steder. Metalobjekter (f.eks. tegnestifter eller nøgler) og snavs må ikke komme i kontakt med stikkene på opladeren eller stikket. Det kan medføre brand, elektrisk stød eller anden skade. Undgå at bruge, placere eller opbevare udstyret på steder med stærkt sollys eller høje temperaturer, f.eks. i forruden eller i bagagerummet af en bil. Brug ikke udstyret på en måde, der overskrider stikkontaktens eller ledningernes og ledningsnettets nominelle kapacitet. Brug ikke udstyret, hvis netledningen eller stikket er beskadiget eller ikke er sat helt ind i stikkontakten. Brug ikke udstyret i omgivelser med dårlig ventilation. Ovenstående situationer kan medføre lækage, overophedning eller eksplosion og forårsage brand, forbrændinger eller andre skader. Høje temperaturer kan også medføre deformering af kamerabeklædningen. Hvis kameraet ikke skal bruges i længere tid, skal du tage batteriet ud af kameraet eller opladeren og opbevare udstyret på et sikkert sted. Batteriet kan løbe tør for strøm. 9

12 Udstyr Undlad at slutte kompakte strømadaptere eller batteriopladere til enheder, som f.eks. elektriske transformere til rejsebrug, da de kan give anledning til fejlfunktion, varmedannelse, brand, elektrisk stød eller kvæstelser. Blitz Undgå at bruge blitzen, hvis der er snavs, støv eller andre fremmedlegemer på blitzens overflade. Sørg for ikke at dække blitzen med fingrene eller dit tøj under optagelse. Blitzen kan blive beskadiget og afgive røg eller støj. Der sker en opvarmning, som kan beskadige blitzen. Rør ikke ved blitzens overflade lige efter optagelse af flere billeder hurtigt efter hinanden. Hvis du gør det, kan du brænde dig. 10

13 Forhindring af funktionsfejl Undgå kraftige magnetiske felter Undgå at placere kameraet i umiddelbar nærhed af elektriske motorer eller andet udstyr, der kan generere stærke elektromagnetiske felter. Hvis kameraet udsættes for felter med kraftig magnetisme, kan det resultere i fejl eller ødelagte billeddata. Undgå kondensrelaterede problemer Hvis du hurtigt flytter udstyret fra et koldt til et varmt sted, kan du undgå kondens ved at placere udstyret i en lufttæt, genlukkelig plasticpose og lade det blive tilpasset temperaturændringen, før du tager det ud af plasticposen. Flyttes udstyret hurtigt fra et koldt til et varmt sted, kan der opstå kondens (små vanddråber) på både ydre og indre overflader. I tilfælde af kondens indvendigt i kameraet Hold øjeblikkeligt op med at bruge kameraet. Fortsat brug kan beskadige udstyret. Fjern hukommelseskortet og batteriet eller den kompakte strømadapter fra kameraet, og brug det først igen, når fugtigheden er fordampet helt. 11

14 Inden kameraet tages i brug grundlæggende funktioner Brug af LCD-skærmen 1 Tryk på. Visningstilstanden skifter på følgende måde for hvert tryk. Optagelsestilstand Afspilningstilstand ( eller ) ( ) Standard Ingen oplysninger (Ingen oplysninger) Detaljeret (Informationsvisning) Standard Fra Detaljeret Optagelsesoplysningerne vises i ca. 6 sekunder, når en indstilling ændres, uanset den valgte visningstilstand. lindstillingen for LCD-skærmen (tændt eller slukket) bevares, når kameraet slukkes. LCD-skærmen slukker ikke i tilstanden eller. LCD-skærmen skifter ikke til detaljeret visning (informationsvisning) i tilstanden,,, eller. LCD-skærmen skifter ikke til detaljeret visning i forstørret visning (s. 76) eller ved indeksafspilning (s. 77). 12

15 Brug af uret Du kan få vist dato og klokkeslæt med 5 sekunders* mellemrum vha. følgende to metoder. * Standardindstilling Metode 1 Hold knappen FUNC./SET nede, mens du tænder for strømmen. Metode 2 Tryk på knappen FUNC./SET i mere end et sekund i optagelses/ afspilningstilstand. Hvis du holder kameraet vandret, vises klokkeslættet. Hvis du holder det lodret, vises datoen og klokkeslættet. Hvis du holder kameraet lodret og bruger metode 1 til at få vist dato og klokkeslæt, vil klokkeslættet til at begynde med blive vist på samme måde, som når kameraet holdes vandret. Du kan skifte farve på skærmen ved at trykke på knappen eller. Uret vises ikke længere, når visningstiden er gået, eller når du anvender en knap til en anden funktion. Urets visningstid kan ændres i menuen (Opsætning) (s. 27). Uret kan ikke vises mens et billede er forstørret (s. 76) eller under indeksvisning (s. 77). Inden kameraet tages i brug Grundlæggende funktioner 13

16 LCD-skærmens lysstyrke Indstilling af LCD-skærmens lysstyrke LCD-skærmens lysstyrke kan ændres på følgende to måder. Ændring af indstillingerne vha. menuen Opsætning (s. 26) Ændring af indstillingerne vha. knappen DISP. (funktionen LCD-skærm med højeste lysstyrke) Du kan indstille LCD-skærmen til den højeste lysstyrke uanset den indstilling, der er valgt i menuen Opsætning, ved at trykke på knappen DISP. i mere end ét sekund.* - Hvis du igen trykker på knappen DISP. i mere end ét sekund, kan du gendanne den foregående lysstyrkeindstilling. - Næste gang du tænder kameraet, vil LCD-skærmen have den lysstyrke, der er valgt i menuen Opsætning. * Du kan ikke ændre LCD-skærmens lysstyrke med denne funktion, hvis du allerede har valgt den højeste indstilling i menuen Opsætning. Natskærm Kameraet gør automatisk LCD-skærmen lysere, når der optages under mørke forhold, så lysstyrken passer til motivet*, og motivet bliver nemmere at indramme. * Selvom der kan opstå støj, og billedet af personen som vises på LCD-skærmen kan forekomme lidt ujævnt og med skarpe kanter, når vedkommende bevæger sig, har dette ingen betydning for det ede billede. Den billedlysstyrke, der vises på skærmen, adskiller sig fra den lysstyrke, som det faktiske billede får. 14

17 Oplysninger, der vises på LCD-skærmen Optagelsesoplysninger (optagelsestilstand) Digital tele-konverter/zoomforstørrelse/sikkerhedszoom (s. 32) Spotramme AF område (s. 46) Makro/Uendelig (Grundlæggende vejledning s.15) (... )* ISO følsomhed (s. 65) Blitz (Grundlæggende vejledning s.14) Kompression (still billeder) (s. 30) Optagelsestilstand (s. 34, 39, 44, 60, 62, Billeder/sek (film) (s. 42) Grundlæggende vejledning s )... Optagelsesinterval (film) Eksponeringskompensation (s. 52)... Tilstanden Langsom lukker (s. 53) Hvidbalance (s. 55) */ Lukkerhastighed*/ Blændeindstilling* 3:2 Guide (s. 38) Gitter (s. 38) Still billeder: Billedoptagelse Film: Resterende/forløbet tid My Colors (s. 58) Optagelsesmetode (s. 36, Grundlæggende s. 16) Auto rotering (s. 69) Menuen Filmoptagelse (s. 39) Lav batterispænding (s. 126) AE-lås (s. 49) FE-lås (s. 50) AF-lås (s. 48) Tidszone (s. 20) Opret folder (s. 72) Målingstilstand (s. 51) Rec. Pixels (s. 30, 42) (Rød) Advarsel mod kamerarystelser (s. 114) Linje til eksponeringsskift (film) (s. 41) * Vises når udløserknappen trykkes halvt ned. Da kameraet automatisk benytter de optimale indstillinger ved brug af blitzen, kan de indstillinger som vises i optagelsesoplysningerne variere fra de faktiske indstillinger. 15 Inden kameraet tages i brug Grundlæggende funktioner

18 Hvis indikatoren blinker orange, og ikonet for kamerarystelser vises, betyder det, at der er for lidt lys, og at der vil blive valgt en langsom lukkerhastighed. Tag billedet på følgende måde. - Øg ISO følsomheden (s. 65). - Indstil Auto ISO skift til [Til] (s. 66). - Vælg en anden indstilling end (blitz fra) (Grundlæggende vejledning s. 14). - Placer kameraet på et stativ eller lignende. Afspilningsoplysninger (afspilningstilstand) Standard Defineret afspilning (s. 79) Lyd i WAVE-format (s. 90) Foldernummer/Billednummer Dato/tid for optagelse Beskyttelsesstatus (s. 98) Antal billeder i alt Nummer på vist billede Kompression (stillbilleder) (s. 30) Rec. Pixels (still billeder) (s. 30) Film (s. 80) 16

19 Detaljeret Min kategori (s. 78)... Eksponeringskompensation (s. 52) Blitz (Grundlæggende vejledning s.14) Histogram (s. 18) Makro/Uendelig (Grundlæggende vejledning s.15) Optagelsestilstand (s. 34, 39, 44, 60, 62, Grundlæggende vejledning s ) Målingstilstand (s. 51)... ISO følsomhed (s. 65) Optagelsespixel/Billeder/sek. (Film) (s. 42) Lukkerhastighed Interval optagelse (s. 43) Blændeindstilling My Colors (optagelse) (s. 58), Farve tone /Farve swap (s. 60) My Colors (afspilning) (s. 88) Billede med Rødøje korrigering (s. 85)/My Colors-effect (s. 88) Hvidbalance (s. 55) Filstørrelse Rødøje korrigering (afspilning) (s. 85) Rec. Pixels (still billeder) (s. 30) Filmlængde (film) (s. 39) Følgende oplysninger kan også blive vist sammen med visse billeder. En lydfil i et andet format end WAVE-format er vedhæftet, eller filformatet genkendes ikke. JPEG-billede overholder ikke standarderne i "Designregel for kamerafilsystem" RAW-billede Ukendt datatype Inden kameraet tages i brug Grundlæggende funktioner Oplysninger om billeder, der er taget med andre kameraer, vises muligvis ikke korrekt. 17

20 Histogram Histogrammet er en graf, du kan bruge til at kontrollere billedets lysstyrke. Jo større en del af grafen, der befinder sig til venstre, jo mørkere er billedet. Jo større overvægt i højre side af grafen, desto lysere er billedet. Hvis billedet er for mørkt, skal eksponeringskompensationen justeres til en positiv værdi. Tilsvarende skal du justere eksponeringskompensationen til en negativ værdi, hvis billedet er for lyst (s. 52). Eksempler på histogrammer Mørkt billede Balanceret billede Lyst billede Brug af søgeren Søgeren (Grundlæggende vejledning s.1) kan bruges, så der spares strøm ved, at LCD-skærmen slukkes (s. 12), mens der optages. 18

21 Energisparefunktion Dette kamera er udstyret med en energisparefunktion. Der slukkes for strømmen i følgende situationer. Tryk på knappen ON/OFF for at tænde for strømmen igen. Optagelsestilstand Afspilningstilstand Tilsluttet til en printer * Denne tid kan ændres. Slukker ca. 3 minutter efter seneste brug af en funktion på kameraet. LCD-skærmen slukker automatisk ca. 1 minut* efter, at der sidst er benyttet en funktion, selvom [Auto sluk] er indstillet til [Fra]. Tryk på en vilkårlig knap bortset fra ON/OFF, eller drej kameraet, for at tænde LCD-skærmen igen. Slukker ca. 5 minutter efter seneste brug af en funktion på kameraet. Energisparefunktionen aktiveres ikke under en diasvisning, eller når kameraet er tilsluttet en computer. Du kan ændre indstillingerne for energisparefunktionen (s. 26). Inden kameraet tages i brug Grundlæggende funktioner 19

22 Indstilling af verdensur Når du rejser i udlandet, kan du optage billeder med lokale værdier for dato og klokkeslæt ved blot at skifte tidszone, hvis du på forhånd har registreret tidszonerne for rejsemålet. Derved undgår du at skulle ændre indstillingerne for dato og klokkeslæt. Indstilling af tidszonen Hjem/verden 1 Menuen (Opsætning) [Tidszone]. Se Menuer og indstillinger (s. 23). 2 (Hjem). 3 Brug knappen eller til at vælge tidszonen hjemme. Hvis du vil indstille sommertid, skal du bruge knappen eller til at få vist. Klokkeslættet øges med 1 time. 4 (Verden). 20

23 5 Brug knappen eller til at vælge tidszonen ude. Du kan indstille sommertid som i trin 3. Tidsforskel fra tidszonen hjemme 6 Brug knappen eller til at vælge [Hjem/ verden] og knappen eller til at vælge. Skift til tidszonen på rejsemålet 1 Menuen (Opsætning) [Tidszone]. Se Menuer og indstillinger (s. 23). 2 Brug knappen eller til at vælge. Brug knappen FUNC./SET til at ændre rejsemålets tidszone. vises på skærmen, når du skifter til destinationens tidszone. Hvis du ændrer dato og klokkeslæt, når indstillingen Verden er valgt, ændres dato og klokkeslæt for indstillingen Hjem automatisk. Inden kameraet tages i brug Grundlæggende funktioner 21

24 Menuer og indstillinger Menuer bruges til at vælge indstillinger for optagelse, afspilning og udskrivning samt kameraindstillinger som f.eks. dato og tid og elektroniske biptoner. Der findes følgende menuer. Menuen FUNC. Menuerne Rec., Afspil, Print, Opsætning og Dette kamera Menuen FUNC. Med denne menu indstilles en række ofte anvendte optagelsesfunktioner. a b e c d Dette eksempel viser menuen FUNC. i tilstanden (Auto). 22 a Sæt funktionsvælgeren på eller. b Tryk på knappen FUNC./SET. c Brug knappen eller til at vælge et menupunkt. Ikke alle punkter kan vælges i alle optagelsestilstande. d Brug knappen eller til at vælge en indstilling for menupunktet. For visse indstillinger kan du vælge yderligere indstillinger ved hjælp af knappen MENU. Du kan trykke på udløserknappen og tage et billede med det samme, du har valgt en indstilling. Når billedet er taget, vises menuen igen, så du nemt kan justere indstillingen. e Tryk på knappen FUNC./SET.

25 Menuerne (Rec.), Afspil, Print, Opsætning og Dette kamera I disse menuer kan du nemt vælge indstillinger til optagelse, afspilning eller udskrivning. Menuerne (Rec.) Menuen Menuen (Opsætning) (Dette kamera) a e b Du kan skifte mellem menuer med knappen eller, når dette område er valgt. c Dette eksempel viser menuen (Rec.) i tilstanden (Auto). I afspilningstilstand vises menuerne Afspil, Print, Opsætning og Dette kamera. a Tryk på knappen MENU. b Brug knappen eller til at skifte mellem menuer. Du kan også bruge zoomknappen til at skifte mellem menuer. c Brug knappen eller til at vælge menupunkter. Ikke alle punkter kan vælges i alle optagelsestilstande. d Brug knappen eller til at vælge en indstilling. Menupunkter efterfulgt af en ellipse (...) kan først vælges, efter du har trykket på knappen FUNC./SET for at åbne den næste menu. Tryk på knappen FUNC./SET igen for at bekræfte indstillingen. e Tryk på knappen MENU. d Inden kameraet tages i brug Grundlæggende funktioner 23

26 24 Menuoversigt Se Funktioner i de enkelte optagelsestilstande (s. 148). Menuen FUNC. Menupunkt Side Menupunkt Side Optagelsestilstand Grundlæg gende Målingstilstand s. 51 s. 12 Filmtilstand s. 39 Kompression (stillbillede) s. 30 Eksponeringskompensation s. 52 Billeder/sek (film) s. 42 Tilstanden Langsom lukker s. 53 Optagelsesinterval (film) s. 43 Hvidbalance s. 55 Antal pixel, der kan optages (stillbilleder) s. 30 My Colors s. 58 Rec. pixels (film) s. 42 Menuen (Rec.) * Standardindstilling Menupunkt Indstillinger Side/Emne AiAF Søg ansigt*/til/fra s. 46 Digital Zoom (Still billeder) Til*/Fra/1.5x/1.9x s. 32 (Film) Til*/Fra (kun Standard) Langsom sync. Til/Fra* s. 35 Rød-øje Til*/Fra s. 35 Selvudløser De ikoner, der vises herunder, angiver standardindstillingerne. Interval: 0-10*, 15, 20, 30 sek. Optagelser: 1 3* 1 10 Grundlæggende vejledning s. 16 Auto ISO skift Til/Fra* s. 66 AF-hjælpe lys Til*/Fra s. 115 Vis billede Fra/2*-10 sekunder/lås Grundlæggende vejledning s. 10 Gem original Til/Fra* s. 64 Auto kategori Til*/Fra Angiver, hvorvidt billederne automatisk skal klassificeres i kategorier under optagelsen.* 2

27 Display (Still billeder) Fra*/Gitter/3:2 Guide/ Begge s. 38 (Film) Fra*/Gitter Datomærke Fra*/Dato/Dato & Tid s. 37 Knappen Set */ / / / / / / / s. 67 Kombiner billede Fra venstre mod højre*/ Fra højre mod venstre s. 44 *1 Standardindstillingen er 3 optagelser. *2 De klassificeres i følgende kategorier. Personer:,, eller billeder, hvor ansigterne er fundet, hvis der er valgt [Søg ansigt] i tilstanden [AiAF]. Natur: Begivenhed:,,,,, Menuen Afspil Menuen Print Menupunkt Side Menupunkt Side Dias visning s. 93 Udskrivning Min kategori s. 78 Vælg billeder og stk. Slet s. 101 Vælg mellem dato Beskyt s. 98 Vælg kategori s. 103 Rødøje korrigering s. 85 Vælg mellem folder My Colors s. 88 Vælg alle billeder Lydmemo s. 90 Fj. alle markeringer Lyd optager s. 91 Print indstillinger s. 106 Roter s. 83 Transfer række s. 107 Overgang s. 84 Inden kameraet tages i brug Grundlæggende funktioner 25

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera DANSK Inden kameraet tages i brug Optagelse Afspilning/sletning Udskrifts-/ overførselsindstillinger Visning af billeder på et tv-apparat Tilpasning af kameraet Fejlfinding Liste over meddelelser Avanceret

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera DANSK Inden kameraet tages i brug Optagelse Afspilning/sletning Udskrifts-/overførselsindstillinger Visning af billeder på et tv-apparat Tilpasning af kameraet Fejlfinding Liste over meddelelser Avanceret

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera DANSK Inden kameraet tages i brug Optagelse Afspilning/sletning Udskrifts-/overførselsindstillinger Visning af billeder på et tv-apparat Tilpasning af kameraet Fejlfinding Liste over meddelelser Avanceret

Læs mere

Din brugermanual CANON DIGITAL IXUS 65 http://da.yourpdfguides.com/dref/816815

Din brugermanual CANON DIGITAL IXUS 65 http://da.yourpdfguides.com/dref/816815 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Avanceret. Brugervejledning til kamera DANSK. Inden kameraet tages i brug. Optagelse. Afspilning/sletning. Udskrifts/overførselsindstillinger

Avanceret. Brugervejledning til kamera DANSK. Inden kameraet tages i brug. Optagelse. Afspilning/sletning. Udskrifts/overførselsindstillinger DANSK Inden kameraet tages i brug Optagelse Afspilning/sletning Udskrifts/overførselsindstillinger Visning af billeder på et tv Tilpasning af kameraet Fejlfinding Avanceret Liste over meddelelser Appendiks

Læs mere

Avanceret Brugervejledning til kamera

Avanceret Brugervejledning til kamera DANSK Inden kameraet tages i brug Optagelse Afspilning/sletning Udskrifts-/ overførselsindstillinger Fejlfinding Liste over meddelelser Appendiks Avanceret Brugervejledning til kamera Denne vejledning

Læs mere

Din brugermanual CANON POWERSHOT A620 http://da.yourpdfguides.com/dref/817009

Din brugermanual CANON POWERSHOT A620 http://da.yourpdfguides.com/dref/817009 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Avanceret Brugervejledning til kamera

Avanceret Brugervejledning til kamera DANSK Inden kameraet tages i brug Optagelse Brug af programvælgeren Avancerede optagelsesfunktioner Afspilning/sletning Udskrifts-/overførselsindstillinger Tilpasning af kameraet Fejlfinding Liste over

Læs mere

Avanceret. Brugervejledning til kamera DANSK. Inden kameraet tages i brug. Optagelse. Afspilning/sletning. Udskrifts-/overførselsindstillinger

Avanceret. Brugervejledning til kamera DANSK. Inden kameraet tages i brug. Optagelse. Afspilning/sletning. Udskrifts-/overførselsindstillinger DANSK Inden kameraet tages i brug Optagelse Afspilning/sletning Udskrifts-/overførselsindstillinger Visning af billeder på et tv-apparat Fejlfinding Liste over meddelelser Avanceret Appendiks Brugervejledning

Læs mere

DANSK. Avanceret. brugervejledning til kamera. Denne vejledning indeholder detaljerede beskrivelser af kameraets funktioner og brugen af dem.

DANSK. Avanceret. brugervejledning til kamera. Denne vejledning indeholder detaljerede beskrivelser af kameraets funktioner og brugen af dem. DANSK Avanceret brugervejledning til kamera Denne vejledning indeholder detaljerede beskrivelser af kameraets funktioner og brugen af dem. Om denne vejledning Brug af originalt Canon-tilbehør anbefales.

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera DANSK Inden kameraet tages i brug Optagelse Afspilning/sletning Udskrifts-/overførselsindstillinger Visning af billeder på et tv-apparat Tilpasning af kameraet Fejlfinding Liste over meddelelser Avanceret

Læs mere

Avanceret Brugervejledning til kamera

Avanceret Brugervejledning til kamera DANSK Inden kameraet tages i brug Optagelse Afspilning/sletning Udskrifts-/ overførselsindstillinger Tilpasning af kameraet Fejlfinding Liste over meddelelser Appendiks Avanceret Brugervejledning til kamera

Læs mere

Din brugermanual CANON DIGITAL IXUS 800 IS

Din brugermanual CANON DIGITAL IXUS 800 IS Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual CANON DIGITAL IXUS 970 IS http://da.yourpdfguides.com/dref/1083224

Din brugermanual CANON DIGITAL IXUS 970 IS http://da.yourpdfguides.com/dref/1083224 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Se afsnittet Læs dette først (s. 6). Se også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

Din brugermanual CANON DIGITAL IXUS 30 http://da.yourpdfguides.com/dref/816779

Din brugermanual CANON DIGITAL IXUS 30 http://da.yourpdfguides.com/dref/816779 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i CANON DIGITAL IXUS 30 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera DANSK Brugervejledning til kamera Startvejledning s. 7 Husk at læse Sikkerhedsregler (s. 194 201). Pakkens indhold Pakken indeholder følgende dele. Kontakt den detailbutik, hvor du har købt produktet,

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera DANSK Brugervejledning til kamera Kom godt i gang s. 7 Sørg for at læse sikkerhedsreglerne (s. 144-149) Kontrol af pakkens indhold Pakken indeholder følgende dele. Hvis der mangler noget, skal du kontakte

Læs mere

Avanceret Brugervejledning til kamera

Avanceret Brugervejledning til kamera DANSK Inden kameraet tages ibrug Optagelse Afspilning/sletning Udskrifts-/ overførselsindstillinger Fejlfinding Liste over meddelelser Appendiks Avanceret Brugervejledning til kamera Denne vejledning indeholder

Læs mere

Avanceret. Brugervejledning til kamera DANSK. Inden kameraet tages i brug. Optagelse. Afspilning/sletning. Udskrifts-/overførselsindstillinger

Avanceret. Brugervejledning til kamera DANSK. Inden kameraet tages i brug. Optagelse. Afspilning/sletning. Udskrifts-/overførselsindstillinger DANSK Inden kameraet tages i brug Optagelse Afspilning/sletning Udskrifts-/overførselsindstillinger Visning af billeder på et tv-apparat Tilpasning af kameraet Avanceret Fejlfinding Liste over meddelelser

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Se afsnittet Læs dette først (s. 6). Se også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canondigitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

DANSK. Brugervejledning til kamera. Introduktion. Husk at læse Sikkerhedsregler (s 158 165).

DANSK. Brugervejledning til kamera. Introduktion. Husk at læse Sikkerhedsregler (s 158 165). DANSK Brugervejledning til kamera Introduktion s9 Husk at læse Sikkerhedsregler (s 158 165). Pakkens indhold Pakken indeholder følgende dele. Kontakt den forretning, hvor du købte produktet, hvis noget

Læs mere

Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240

Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240 Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240 Pakkens indhold Kontroller før brug, om kassen indeholder følgende dele. Hvis der mangler noget, skal du kontakte kameraforhandleren. Kamera Batteripakke NB-6LH Batterioplader

Læs mere

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Canon digitalkamera Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Indholdsfortegnelse Indledning...................................... 1 Overførsel af billeder via en trådløs forbindelse........

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera DANSK Læs denne vejledning, før du bruger kameraet. Gem vejledningen, så du kan bruge den på et senere tidspunkt. Kontrol af kassens indhold Kontroller, om kamerakassen indeholder

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera DANSK Læs denne vejledning, før du bruger kameraet. Gem vejledningen, så du kan bruge den på et senere tidspunkt. Kontrol af pakkens indhold Kontroller, om kamerakassen indeholder

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera DANSK Læs denne vejledning, før du bruger kameraet. Gem vejledningen, så du kan bruge den på et senere tidspunkt. Kontrol af kassens indhold Kontroller, om kamerakassen indeholder

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera DANSK Læs denne vejledning, før du bruger kameraet. Gem vejledningen, så du kan bruge den på et senere tidspunkt. Kontrol af kassens indhold Kontroller, om kamerakassen indeholder

Læs mere

CANON POWERSHOT A3000 IS

CANON POWERSHOT A3000 IS Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Avanceret. Brugervejledning til kamera DANSK. Inden kameraet tages i brug. Optagelse. Afspilning/sletning. Udskrifts-/overførselsindstillinger

Avanceret. Brugervejledning til kamera DANSK. Inden kameraet tages i brug. Optagelse. Afspilning/sletning. Udskrifts-/overførselsindstillinger DANSK Inden kameraet tages i brug Optagelse Afspilning/sletning Udskrifts-/overførselsindstillinger Foto af PowerShot A640 Visning af billeder på et tv-apparat Fejlfinding Liste over meddelelser Appendiks

Læs mere

DANSK. Brugervejledning til kamera

DANSK. Brugervejledning til kamera DANSK Brugervejledning til kamera Kontrol af kassens indhold Kontroller, om kamerakassen indeholder følgende dele. Hvis der mangler noget, skal du kontakt den forhandler, hvor du købte kameraet. Kamera

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK Brugervejledning til kamera DANSK Kontrol af pakkens indhold Kontroller, om kamerakassen indeholder følgende dele. Hvis der mangler noget, skal du kontakte den forhandler, hvor du købte produktet. Kamera

Læs mere

Din brugermanual CANON POWERSHOT A430

Din brugermanual CANON POWERSHOT A430 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, før du bruger kameraet. Gem vejledningen, så du kan bruge den på et senere tidspunkt. DANSK Kontrol af kassens indhold Kontroller, om kamerakassen indeholder

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera DANSK Brugervejledning til kamera Introduktion Uddybende oplysninger Oversigt over komponenter Grundlæggende funktioner Ofte benyttede optagelsesfunktioner Optagelse vha. programvælgeren Avancerede optagelsesfunktioner

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Se afsnittet Læs dette først (s. 6). Se også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

Avanceret Brugervejledning til kamera

Avanceret Brugervejledning til kamera DANSK Inden kameraet tages i brug Optagelse Afspilning/sletning Udskrifts-/ overførselsindstillinger Fejlfinding Liste over meddelelser Appendiks Avanceret Brugervejledning til kamera Denne vejledning

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera DANSK CANON INC. 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan Europa, Afrika og Mellemøsten CANON EUROPA N.V. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands CANON (UK) LTD For technical support,

Læs mere

Din brugermanual CANON DIGITAL IXUS 95 IS http://da.yourpdfguides.com/dref/2381810

Din brugermanual CANON DIGITAL IXUS 95 IS http://da.yourpdfguides.com/dref/2381810 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera DANSK Auto-tilstand Sørg for, at du læser denne vejledning, herunder afsnittet Sikkerhedsregler (= 13), før du bruger kameraet. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Automatisk - Kameraet finder selv den bedste hvidbalance. Fungerer fint i langt de fleste tilfælde.

Automatisk - Kameraet finder selv den bedste hvidbalance. Fungerer fint i langt de fleste tilfælde. Kameraindstillinger Det digitale kamera har mange indstillinger, som beskrives i den medfølgende manual på mere eller mindre forståelig vis. Da mulighederne for individuel indstilling varierer fra kamera

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder afsnittet "Sikkerhedsregler", før du bruger kameraet. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse vejledningen. Gem vejledningen, så du

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART R827 http://da.yourpdfguides.com/dref/4134181

Din brugermanual HP PHOTOSMART R827 http://da.yourpdfguides.com/dref/4134181 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PHOTOSMART R827 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Mere om kameraet. Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde

Mere om kameraet. Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde Mere om kameraet Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde Fokus Fokus betyder det, som er skarpt i billedet Fokus har stor betydning

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder afsnittet Sikkerhedsregler, før du bruger kameraet. Gem vejledningen, så du kan bruge den på et senere tidspunkt. DANSK Kontrol af kassens indhold

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder afsnittet Sikkerhedsregler, før du bruger kameraet. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse vejledningen. Gem vejledningen, så du kan

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder afsnittet "Sikkerhedsregler", før du bruger kameraet. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse vejledningen. Gem vejledningen, så du

Læs mere

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4 Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning Indholdsfortegnelse Før brug...........................................2 Forholdsregler......................................3 Udskrivning........................................4

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder afsnittet "Sikkerhedsregler", før du bruger kameraet. Gem vejledningen, så du kan bruge den på et senere tidspunkt. DANSK Kontrol af kassens indhold

Læs mere

DSC-W210/W215/W220/W230

DSC-W210/W215/W220/W230 Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Brug af optagefunktioner Brug af visningsfunktioner Tilpasning af indstillingerne Visning af billeder på et tv Brug af computeren Udskrivning af stillbilleder

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

X-Pro2. Nye funktioner. Version 4.00 DIGITAL CAMERA

X-Pro2. Nye funktioner. Version 4.00 DIGITAL CAMERA BL00004958-C00 DA DIGITAL CAMERA X-Pro2 Nye funktioner Version 4.00 Funktioner, der er ændret som følge af firmwareopdateringer, stemmer muligvis ikke længere overens med beskrivelserne i den dokumentation,

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder afsnittet "Sikkerhedsregler", før du bruger kameraet. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse vejledningen. Gem vejledningen, så du

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-W320/W330. Indholdsfortegnelse Søg på handling. Søgning på MENUpunkter/indstillinger. Indeks

Cyber-shot Håndbog DSC-W320/W330. Indholdsfortegnelse Søg på handling. Søgning på MENUpunkter/indstillinger. Indeks Cyber-shot Håndbog DSC-W320/W330 2010 Sony Corporation 4-166-051-32(1) DK Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap øverst til højre for at gå til den pågældende side. Dette er praktisk, når du leder

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-32(1)

2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-32(1) NEX-3/NEX-5/NEX-5C De 3D-funktioner, som denne firmwareopdatering giver mulighed for, beskrives i denne brochure. Se under "Betjeningsvejledning" og "α Håndbog", hvor sidstnævnte findes på den medfølgende

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-S730. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK!

Cyber-shot Håndbog DSC-S730. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! VKLIK! Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Brug af menuen Digitalt stillbilledkamera Cyber-shot Håndbog DSC-S730 Vær venlig før betjening af enheden at læse denne håndbog grundigt sammen med "Betjeningsvejledning"

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera DANSK Læs denne vejledning, før du bruger kameraet. Gem vejledningen, så du kan bruge den på et senere tidspunkt. Kontrol af kassens indhold Kontroller, om kamerakassen indeholder

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS EF-S55-250mm f/4-5.6 IS DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canon EF-S55-250mm f/4-5,6 IS objektivet er et high-performance telezoomobjektiv, der er udstyret med en billedstabilisator

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først 3-216-920-81 (1) Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først DSLR-A700 Betjeningsvejledning Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning og " " " (særskilt dokument) grundigt

Læs mere

404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER Dansk DANISH 404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER Supplement til brugervejledningen til ARCHOS 404 Version 1.1 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning.

Læs mere

Optagelse. Fejlfinding. Appendiks. Brugervejledning til kamera

Optagelse. Fejlfinding. Appendiks. Brugervejledning til kamera DANSK Inden kameraet tages i brug Optagelse Brug af programvælgeren Avancerede optagelsesfunktioner Afspilning/sletning Udskrifts-/overførselsindstillinger Tilpasning af kameraet Fejlfinding Avanceret

Læs mere

Din brugermanual CANON DIGITAL IXUS 82 IS

Din brugermanual CANON DIGITAL IXUS 82 IS Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder afsnittet "Sikkerhedsregler", før du bruger kameraet. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse vejledningen. Gem vejledningen, så du

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera DANSK CANON INC. 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan Europa, Afrika og Mellemøsten CANON EUROPA N.V. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands CANON (UK) LTD For technical support,

Læs mere

EF14mm f/2.8l II USM DEN. Brugsvejledning

EF14mm f/2.8l II USM DEN. Brugsvejledning EF14mm f/2.8l II USM DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canon EF14mm f/2,8l II USM er et highperformance super-vidvinkel objektiv udviklet til EOS kameraer. USM står for ultrasonisk

Læs mere

EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS

EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canon EF-S18-135mm f/3,5-5,6 IS objektivet er et high-performance zoomobjektiv med en stor forstørrelsesevne, der er

Læs mere

Indholdsfortegnelse Søg på handling. Søgning på MENUpunkter/indstillinger. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-H20. 2009 Sony Corporation 4-133-903-31(1)

Indholdsfortegnelse Søg på handling. Søgning på MENUpunkter/indstillinger. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-H20. 2009 Sony Corporation 4-133-903-31(1) Cyber-shot Håndbog DSC-H20 2009 Sony Corporation 4-133-903-31(1) DK Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap øverst til højre for at gå til den pågældende side. Dette er praktisk, når du leder efter

Læs mere

Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-W180/W190. 2009 Sony Corporation 4-143-376-31(1)

Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-W180/W190. 2009 Sony Corporation 4-143-376-31(1) Cyber-shot Håndbog DSC-W180/W190 2009 Sony Corporation 4-143-376-31(1) DK Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap øverst til højre for at gå til den modsvarende side. Dette er praktisk ved søgning efter

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugervejledning til Carblackbox.dk

Brugervejledning til Carblackbox.dk Brugervejledning til Carblackbox.dk Produktbeskrivelse 1)OP knap 2)MENU 3)NED knap 4)USB interface 5)Kamera 6) Højtaler 7)OK Knap 8)MODE 9)TÆND/SLUK 10)Display/skærm 11)SD kort 12)LED Natlys 13)Hul til

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning Dansk MULTIFUNKTIONELT Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-N2. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK!

Cyber-shot Håndbog DSC-N2. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! VKLIK! Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Avancerede handlinger Brug af menuen Digitalt stillbilledkamera Cyber-shot Håndbog DSC-N2 Før du betjener apparatet, skal du læse denne håndbog "Betjeningsvejledning"

Læs mere

Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-S2000/S2100. 2010 Sony Corporation 4-166-209-31(1)

Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-S2000/S2100. 2010 Sony Corporation 4-166-209-31(1) Cyber-shot Håndbog DSC-S2000/S2100 2010 Sony Corporation 4-166-209-31(1) DK Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap øverst til højre for at gå til den modsvarende side. Dette er praktisk ved søgning

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Din brugermanual SONY CYBER-SHOT DSC-W300 http://da.yourpdfguides.com/dref/1097879

Din brugermanual SONY CYBER-SHOT DSC-W300 http://da.yourpdfguides.com/dref/1097879 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder afsnittet "Sikkerhedsregler", før du bruger kameraet. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse vejledningen. Gem vejledningen, så du

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-W110/W115/W120/W125/ W130. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK!

Cyber-shot Håndbog DSC-W110/W115/W120/W125/ W130. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! VKLIK! Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Brug af optagefunktioner Digitalt stillbilledkamera Cyber-shot Håndbog DSC-W110/W115/W120/W125/ W130 Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne

Læs mere

HP Photosmart R830/R840-serien Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart R830/R840-serien Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart R830/R840-serien Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-T99/T99D/T99C/T99DC. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks

Cyber-shot Håndbog DSC-T99/T99D/T99C/T99DC. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks Cyber-shot Håndbog DSC-T99/T99D/T99C/T99DC 2010 Sony Corporation 4-199-717-31(1) DK Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap øverst til højre for at gå til den modsvarende side. Dette er praktisk ved

Læs mere