VER-DI Vern og verdiskaping. - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VER-DI Vern og verdiskaping. - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling"

Transkript

1 VER-DI Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling

2 Forord Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Projektet er medfinansieret af : VER-DI Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling er et 3-årigt projekt, der har haft som mål at skabe udvikling i og omkring en række naturområder i Danmark, Sverige og Norge. Udgangspunket for projektet har været, at en række naturområder i Danmark, Sverige og Norge er blevet udnævnt til nationalpark eller naturreservat, hvilket blandt andet giver nye muligheder for udvikling af naturbaseret turisme. Projektet er lykkedes med at skabe lokal udvikling indenfor naturturisme og lokal fødevareudvikling. Udvikling af naturbaseret turisme Udvikling af naturbaseret turisme er i de senere år blevet fremhævet som en metode til at skabe udvikling i yderområder og landdistrikter. Det er imidlertid begrænset, hvor mange eksempler der findes på, at det faktisk er lykkedes. Set i det lys har VER-DIs mål været meget ambitiøse. Derfor er det interessant og glædeligt, at VER-DI projektets resultater klart viser, at natur kan bruges som afsæt for at skabe udvikling. Konkrete resultater Deltagerne i projektet har haft et fælles ønske om, at resultaterne i projektet skulle være konkrete og have en stor nytteværdi for de enkelte områder. Denne målsætning er blevet opfyldt. I Trillemarka-Rollagsfjell (Norge) og i Fegen (Sverige) er de vigtigste resultater af projektet måske på sigt, at der er kommet en politisk og lokal erkendelse af, at områderne har et udviklingspotentiale inden for natur- og oplevelsesturisme. Og at områderne nu i højere grad betragtes som destination frem for periferi. Ser man på rækken af resultater og den udvikling, der er sat i gang båret af lokalt engagement, er det tydeligt, at VER-DI udover at levere resultater i projektperioden også har lagt frøene til en fortsat udvikling efter projektets ophør. På sigt er det et af de vigtigste resultater i projektet, at man i de deltagende områder nu ser de muligheder for udvikling, som naturreservaterne indeholder. VER-DI

3 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Oversigt over de væsentligste resultater Projektet er medfinansieret af : Projektet VER-DI har haft som overordnet at skabe lokal udvikling med udgangspunkt i naturområder. Projekts mål har været at skabe økonomisk vækst og erhvervsudvikling i naturområder gennem Kompetenceudvikling Udvikle kendskab til og brug af lokale fødevarer Bedre og flere muligheder for overnatning Nye oplevelser og aktiviteter Bedre oplevelser gennem ny formidlingsteknologi Målsætningen om at arbejde med så mange aspekter af lokal udvikling har været ambitiøs og er lykkedes, idet der er nået vigtige resultater indenfor de forskellige områder. Det har vist sig som en af projektets styrker, at det er lykkedes at afprøve vidt forskellige tiltag i de enkelte områder. Ud af de forskellige tiltag har der vist sig sammenhænge og tegnet sig billeder af fremtidige indsatsområder.et vigtigt resultat er derfor, at der udover de konkrete resultater i de forskellige områder er identificeret nogle fremtidige udviklingsspor. Her er der et udpluk af de vigtigste resultater. Hvert resultat indeholder en en beskrivelse af produktets, målgruppe, indhold, erfaringer samt økonomi: 1. Næringsutvikling 2. Molbordet 3. Lokal mat på menuen 4. Sykkelruten Trillemarka rundt 5. Mountainbikespor 6. Natur og kulturoplevelser for barnefamilier 7. Nøglen til Skjern Å 8. Produktkendskabstur 9. Snapsetur på Skarrildhus 10. Cykelkarta Fegen 11. Undervandsaktivitetssti 12. Bookingmodul til aktiviteter 13. Utvikle lokale fisketurisme tilbud 14. Skiløypetrase i Imingfjell til Åsbøseterdalen 15. Smartphone applikation 16. Formidlingskursus for frivillige ildsjæle 17. Fegen Inspiration Area 18. Decentralt formidlingskoncept Fem naturområder Budget VER-DI Fegen (Sverige) Hardangervidda Nasjonalpark (Norge) Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat (Norge) Nationalpark Mols Bjerge (Danmark) Projektet har et samlet budget på EUR og har fået bevilget støtte fra ERUF på EUR og fra norske IR-midler på EUR. Skjern Å (Danmark)

4 Næringsutvikling Kurs i Natur- og kulturbasert næringsutvikling Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB), Ås har vært partner i VER-DIprosjektet. Dette kurset var deres bidrag. Gjennomføring av et slikt kurs er beskrevet i opprinnelig prosjektplan. Kurset bygger på landskapsressursanalyse som metode og prosessretta verktøy for mobilisering og bevisstgjøring. Aktører som hadde en ide om å utvikle eller videreutvikle natur- eller kulturbasert næring. Kursopplegg med 3(4) samlinger for lokale (potensielle) aktører. Individuell og gruppevis veiledning mellom samlingene. UMB som partner bidro med sin erfaring med landskapsressursanalyser. Samarbeid med Telemarksforskning. Det ble gjort et betydelig arbeid i VER-DI for å tilpasse kurset til våre forhold/vår situasjon. Prosessledelse og individuell bedriftsrettet veiledning fra Skogbrukets Kursinstitut (SKI) var et svært viktig bidrag. Kurset ble et svært viktig bidrag til kompetanseoppbygging og mobilisering både av enkeltaktører og ikke minst fellesskapet mellom disse. Ideen om sykkelruten Trillemarka rundt ble utviklet i løpet av/som et resultat av kurset. Kombinasjonen av flere samlinger over tid og fellesskapet sammen med individuell og bedriftsrettet veiledning ble oppfattes som svært positivt. Kurset er en avsluttet del av VER-DI og videreføres ikke som aktivitet. For resultat av kurset: se faktaark om sykkelruten Trillemarka rundt. Arbejdspakke 1, , 43 UMB v/ Morten Clemetsen Telemarksforskning v/solveig Svardal Skogbrukets Kursinstitut (SKI) v/mirjam Engelsjord Innleide foredragsholdere Telemarksforskning: kr SKI: kr. I tillegg kommer kostnader til innleide foredragsholdere og kostnader til opphold og mat på kursdagene. Hver deltaker betalte 1000 kr. i egenandel.

5 Molbordet Udvikling og afsætning af lokale fødevarer Baggrunden for Molbordet var et netværkssamarbejde mellem en række fødevarevirksomheder på Mols og Djursland. Deltagerne blev udvalgt og inviteret med i netværket på baggrund af deres respektive faglige og personlige kompetencer. Formålet med netværkssamarbejdet var at samle en række innovative aktører inden for fødevareerhvervet på Mols og Djursland med henblik på at de i fællesskab kunne fremme afsætningen af lokalt producerede fødevarer, udvikle nye produkter og eventuelt etablere et lokalt fødevarebrand. Den primære målgruppe for aktiviteten var lokale fødevarevirksomheder med vægten lagt på afsæt- nings- og forarbejdningsleddet. Den sekundære målgruppe er forbrugerne i bred forstand samt de turister, der besøger Mols og Djursland. Projektet i sin essens bestod af afholdelse af en række netværksmøder. Der var på forhånd planlagt i alt 6 netværksmøder, som blev holdt med ca. en måneds mellemrum, men efter det sjette møde besluttede deltagerne, at de ønskede at fortsætte samarbejdet og etablere sig som en forening under navnet Molbordet. Foreningen Molbordet blev formelt etableret i efteråret 2011 med det at: samarbejde om udvikling, afsætning og branding af medlemmernes produkter samt varetage rettighederne til det registrerede varemærke Molbordet ; udbrede kendskabet til Molbordets produkter - lokalt såvel som regionalt og nationalt - gennem formidlingsaktiviteter og oplevelser omkring produkterne; skærpe opmærksomheden omkring kvalitetsfødevarer generelt og bidrage til udvikling af den lokale madkultur på Mols og Djursland. sen har lært os, at det er vigtigt at sikre deltagernes ejerskab til projektet og at anvende en bottom-up tilgang, så deltagernes interesser kommer i centrum. Ligeledes har processen lært os, at det er vigtigt at udvælge de rigtige deltagere til et netværk. Projektet har været meget meningsfuldt. De deltagende virksomheder har haft et godt udbytte af initiativet, og Molbordet har formået at etablere sig som et lokalt brand, der på sigt også har muligheder for at etablere sig i et større geografisk område. Ansvaret for at projektet fortsætter efter VER-DI ligger hos de deltagende virksomheder selv og hos den bestyrelse, der er valgt for Molbordet. Arbejdspakke 3 Bo Kristensen Syddjurs Kommune T: E: Deltagerne i projektet har været private fødevarevirksomheder fra Mols og Djursland samt to private rådgivere. Link Der er anvendt ca kr. til informationsmaterialer og udvikling af hjemmeside for Molbordet.

6 Lokal mat på menyen Udvikling og afsætning af lokale fødevarer Viktig mål/arbeidsområde i hele VER-DI-prosjektet. Det ble arbeidet en del med å finne riktig innfallsvinkel til temaet, kartlegging av utfordringer m.m. Det var enten lite bruk av lokale råvarer på serveringsstedene og/eller det som ble brukt ble ikke presentert som lokale råvarer. Mulig låg bevissthet om temaet. Det hadde vært noen negative erfaringer mellom råvareprodusenter og spisesteder tidligere, som lå som et hinder. 4 interesserte spisesteder ble valgt ut. Første fase i prosjektet kartla interessen hos produsenter og spisesteder i området, utfordringer for å komme videre etc. Andre fase bygde på disse erfaringene. Prosjektet endret noe på innretning i andre fase, ut fra erfaringene i første fase. Rådgivningsprosjekt der den kokkefaglige kompetansen som prosjektet kunne bidra med ble sentral. Kartlegging av interesse hos produsenter og spisesteder. E-post og oppfølging pr. tlf. Utvelgelse av spisesteder Kokken valgte ut noen aktuelle lokale råvarer på basis av kartleggingen i første fase Felles workshop og individuell rådgivning. Hjemmelekser og konkret jobbing. Designer bidro til å synliggjøre at spisestedene bruker lokal mat Prosjektleder med overordnet ansvar Svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne på den kokkefaglige bistanden og det at flere spisesteder jobbet sammen med dette. Nye nettverk mellom spisestedene og positiv opplevelse/kunnskap om nye råvarer fra området som de ikke kjente til. Interesse fra andre spisesteder i etterkant om tilsvarende tilbud. Positive presseoppslag. Foreløpig konklusjon: meget vellykket. Det har hele tiden vært forutsatt at spisestedene selv har ansvaret etter prosjektperioden. Bryllupsbygda.com har grepet fatt i erfaringene og bygger videre på arbeidet som er gjort med kokkefaglig inspirasjon for selskapslokaler og produsenter. Arbejdspakke 3 Hilde Seljom Athene Prosjektledelse as E: 4 spisesteder. Produsentene ble ikke så tett koplet på som først tenkt, av hensyn til de utfordringene en kartla i første fase Link kr.

7 Sykkelruten Trillemarka rundt Udvikling og afsætning af lokale fødevarer Gjennom ulike aktiviteter i regi av VER-DI for å oppnå målene i arbeidspakkene om overnatting, aktiviteter og pakker - og ikke minst som et resultat av prosessen med kurset Natur- og kulturbasert næringsutvikling ble sykkelruta Trillemarka rundt noe mange aktører (nye og eksisterende) ville samle seg om. Sykkelruten Trillemarka Rundt er en samling av mange av resultatene i arbeidet med VER-DI. 1. Skape et fellesskap og samarbeid mellom aktører i området rundt Trillemarka 2. Sykkelinteresserte i ulike markedssegmenter som kunder Sykkelrute. Merket på eksisterende veier og stier. Hovedruten går rundt hele verneområdet. Ruten knytter seg til de to nasjonale sykkelrutene nr 4 og 5 og binder disse to sammen. Sykkelruten brukes for å presentere tilbudene om overnatting, øvrige aktiviteter og attraksjoner samt spisesteder langs ruten. Kurset Natur- og kulturbasert næringsutvikling og arbeidet knyttet til arbeidspakkene 4.1, 4.2 og 4.3 Mobilisering av aktører: Innleid prosessveileder/ konsulent Norges Vel Kartlegging og merking av ruten Kartlegging og merking av ruten Sykkelruten var ikke et konkret arbeidsmål ved starten av VER-DI-prosjektet. Dette delprosjektet har kommet som et resultat av den mobiliserings- og utviklingsprosess som VER- DI har arbeidet med. Det å kunne samle prosessen og konkrete resultater til en helhet har bidratt til bedre forutsetninger for levedyktighet etter prosjektets avsltuning. Sykkelruten er et godt produkt i seg selv og blir et grunnlag for videre samarbeid og produktutvikling av gode reiselivsprodukter knyttet til Trillemarka og bygdene rundt. Aktørene langs ruten skal ha hovedansvaret for videre arbeid. Næringshagen i Buskerud følger opp dette som utviklingsaktør. Destinasjonsselskapene/ turistkontorene markedsfører ruten. Link Arbejdspakke , 43 Alle nye overnattingsaktører som VER-DI har arbeidet med og de fleste eksisterende reiselivsbedrifter langs ruten. Destinasjonsselskapene. Norges Vel som innleid konsulent. UMB m.fl i forbindelse med kurset i næringsutvikling. Kartlegging og merking: Prosessveileder (Norges Vel) kr Internettside, inkl foto og arbeid med tekst: Øvrige tiltak som overnattingsprosjektet, opplysningsskilt og tilretteleggingstiltakt kan også ses i sammenheng med sykkelruten.

8 Mountainbikespor Aktivitetsturisme Baggrund Mountainbike (mtb) kørsel er en fritidsaktivitet som er i kraftig vækst. Det øger også risikoen for konflikter mellem forskellige brugergrupper af naturen. Etableringen af Mtb-spor har flere fordele. Det giver mtb-kørere et sted at køre, og erfaringer fra udlandet viser, at hvis sporet er godt anlagt vil mange også foretrække at køre der fremfor på tilfældige skovstier og markveje. I Danmark er mountainbike-spor indtil nu bygget af frivillig arbejdskraft. Det har resulteret i nogle gode spor men også spor hvor der ikke er taget hensyn til erosion, slitage og på at skabe hvad der i mtb-terminologi kaldes godt flow. Flere I forbindelse med nationalpark processen stod det klart at et stort antal lodsejere og brugere af naturen havde et anstrengt til særligt gruppen af mountainbikere. Mountainbikere har det tilfælles med øvrige naturbrugere at de fleste foretrækker at naturoplevelserne er tilrettelagt med etablerede stier, skiltning og afmærkninger. Med etablering af et mtbspor vil en del af lokale og besøgende mountainbikere vælge at køre der hvor køreoplevelsen er bedst dvs. et specielt tilrettelagt spor. Et andet var at vise at man ved at bruge proffesionel hjælp og ikke mindst maskiner til etableringen kan løfte niveauet. Til sidst er et godt tilrettelagt mtb-spor grundet den store vækst i antallet af udøvere en attraktion som vil blive besøgt af mange. Etablering af 13 km spor i Sdr. Plantage syd for Ebeltoft. Der blev truffet beslutning om at etablere mtb-spor i kommunal ejet skov og efterfølgende blev der hyret en konsulent der planlagde sporforløbet. Efter at sporforløbet var identificeret gik etablering i gang. Det var på tale i forbindelse med etableringen at afholde en praktisk workshop for cykelklubber, relevante myndigheder og skovejere om etablering af sporforløb. Dette blev ikke gennemført hvilket set i bakspejlet var en skam, da debatten om mtb-relaterede konflikter sidenhen er en klar indikation på at erfarin-- gerne fra Mols Bjerge med fordel kunne bruges andre steder. De erhvervsmæssige koblinger, der kan skabes i forhold til turisme koblinger til overnatning samt mtb-kurser, salg/ service og lign., kommer ikke af sig selv men skal hjælpes på vej. Initiativet har været en klar succes. Det er lykkedes at skabe et spor af høj klasse som tiltrækker mange mountainbikere og den tiltænkte effekt at sporet skulle aflaste kerneområdet Mols Bjerge i nationalparken ser ud til at virke efter hensigten. Mtb-sporet er placeret i kommunal ejet skov og ansvaret for vedligehold er Syddjurs Kommune. Der er indgået aftale med lokale cykelklubber om hjælp til vedligehold af sporet efter at VER-DI er afsluttet. Arbejdspakke 4.2 Thomas Olesen, E: Kristian Herget, Syddjurs kommune, E: Link VER-DI/Nyheder/MTB_rute.pdf Det er Syddjurs Kommune der har igangsat og gennemført aktiviteten med støtte fra VER-DI. Konsulentfirmaet Kronborg Tracks har været hyret ind til at planlægge sporforløbet samt rådgive omkring udformningen af sporet. Selve arbejdet med at etablere sporet er udført af Syddjurs Kommune og Hededanmark. Der er brugt DKK på konsulentbistand, DKK på mandskabstimer, DKK på leje af maskiner og DKK på materialer. Omkostningerne ved etablering af mtb-sporet er DKK 27 pr. meter.

9 Natur og kulturoplevelser for barnefamilier Aktivitetsturisme Utvikling av natur og kulturopplevelser for barnefamilier for besøkende på Nore og Uvdal bygdetun(museum). Bygdetunet trengte flere familieaktiviteter, spesielt for barnefamilier, målet var å utvikle flere aktivitetstilsbud som gjør at besøkende oppholder seg lengre på destiansjonen. Besøkende med barn, hytteturister, kommunens innbyggere. Utvikle en lett dagstur på sykkelt med guiding i et jernvinneanlegg fra eldre vikingtid. Utvikle en lett familietur i høyfellet, spesielt beregnet på mindre barn, med servering og guiding på museet. Gode hvileplasser med vern for vær og vind skal etableres i tilknytning til begge turtilbudene. Info om VER-DI prosjektet gitt i media, på møter, kommunens hjemmeside og kurset Natur og kulturbasert næringsutvikling. Kulturkonsulenten deltok på kurset og benyttet der nettverket, den kompetansen hun fikk og den rådgivingen som ble gitt til å utvikle prosjektideene. Iniativtaker opprettet et godt samarbeid med kursholdere, rådgiver og andre kursdeltakere på kurset Natur og kulturbasert næringsutvikling. Hennes lokalkunnskap gjorde det mulig å etablere samarbeid med rettighetshavere, arkelog og de to velforeningene som er med å gjennomføre prosjektet. To nye barnevennlige aktivitetstilbud i tilknytning til Nore og Uvdal bygdetun er etablert. en med rettighetshaver på jernvinneanlegget, som er arkelog og guide, gir et unikt tilbud på sykkeltur tilbudet. Samarbeid mellom kulturkonsulent i Nore og Uvdal kommune, rettinghetshavere, turistsjefen på destinasjonen og prosjektleder for Ver-di i Nore og Uvdal kommune. Museet og velforeningene skal vedlikeholde tilbudene videre, markedsføring skjer via Destinasjon Uvdal og bygdetunet Arbejdspakke 4.2 Nore og Uvdal kommune v/ kulturkonsulent Britt Guton Halland Links Nore og Uvdal museum, arkelog som er grunneier der jernvinneanlegget ligger, Destinasjon Uvdal, velforeningene i Lauvåsen og ved Gamledammen. Budsjett kr NOK Støttet med kr NOK fra VER-DI prosjektet.

10 Nøglen til Skjern Å Aktivitetsturisme Formålet er ganske kort at få flere ud i naturen. Baggrunden for aktivitetshæftet var meldinger fra besøgende i stil med: Det er da fint nok, at der er smuk natur men hvad skal vi lave i den? Ud fra ovenstående meldinger samt en trend hos børn og unge om, at det ikke længere er nok bare at gå en tur i skoven med sine forældre, fik vi idéen til at udarbejde et aktivitetshæfte, som skal inspirere til at tage ud i naturen og lave forskellige aktiviteter sammen med sin familie eller venner. n er primært børnefamilier eller bedsteforældre med deres børnebørn. Aktivitetshæftet indeholder en række forskellige aktiviteter og lege. De fleste af aktiviteterne indeholder også elementer af læring om natur og hvordan man omgås naturen. Hæftet indeholder aktiviteter som passer til alle fire årstider og som kan gennemføres i forskellige naturtyper. Hæftet er udarbejdet i samarbejde med naturvejledere og har også hentet inspiration fra Naturkatapulten, udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening. Aktivitetshæftet skal kunne fås hos Destination Ringkøbing-Fjord, VisitHerning samt områdets biblioteker. Der laves både en trykt version og en elektronisk version af aktivitetshæftet. Idéen blev til på et partnermøde i Skjern Å gruppen. Første skridt var et møde med dygtige naturvejledere, som kender Skjern Å området godt. På mødet fik gruppen inspiration til indhold og opbygning af aktivitetshæftet. Derefter har partnerne på skift skrevet og revideret i aktivitetshæftet. Der har været en lang bruttoliste med mulige aktiviteter, som efterhånden er blevet skåret til og sidst er det blevet læst igennem og kvalitetssikret af en naturvejleder. Sideløbende har vi drøftet opbygning og lay-out, da det er vigtigt, at aktivitetshæftet er indbydende og lettilgængeligt. Derfor er der også brugt en del tid på at finde gode og relevante billeder fra området. Grafikere har lavet den endelige opsætning samt udtryk for aktivitetshæftet og det er blevet fordelt i området. Det var en tidskrævende proces selv at stå for at forfatte teksterne i aktivitetshæftet. Aktivitetshæftet har fået et indhold og en form, som vi ønskede. Destination Ringkøbing- Fjord og VisitHerning. Arbejdspakke 4.2 Mette Damkær Koch, Herning Kommune E: T: Carsten Ege Møller, Ringkøbing-Skjern Kommune E: T: Aktivitetshæftet er udarbejdet af partnerne i projektet i samarbejde med naturvejledere, som kender området. Link DI/Faktaark/7/Skjernaa%20n%C3%B8glen.pdf Ca kr.

11 Produktkendskabstur Aktivitetsturisme Med henblik på at skabe et bedre kendskab til Nationalpark Mols Bjerge, blev der gennemført en produktkendskabstur for udbydere af overnatning i området. 25 personer deltog i turen, som bestod af et informationsmøde om baggrunden for Nationalparken og sammenhængen med VER-DI, samt sightseeing med guide i bus, hvor de mindre kendte steder i Nationalparken blev besøgt. Turen blev gennemført som et led i en større satsning på kvalitetsudvikling af de private overnatningssteder på Djursland. Destination Djursland gennemførte denne produktkendskabstur, som senere blev efterfulgt af en workshop, som havde til at skabe endnu mere netværk blandt de lokale værelsesudlejere. n var de private værelsesudlejere på hele Djursland. Der blev inviteret 80 overnatningssteder. 25 personer deltog på dagen. En bustur med guide rundt i Nationalpark Mols bjerge, hvor de mindre kendte steder blev vist frem, med henblik på at overnatningsudbyderne vil kunne guide turisterne lidt væk fra alfarvej. Der er stor interesse for at tilegne sig viden om lokalområdet hor vores medlemmer af Destinationen, hvilket gør at vi fortsætter det tætte samarbejde med Syddjurs kommune og formidlingspartnerskabet også efter VER-DI, så vi via den kanal kan formidle info om naturen og dens aktivitets muligheder videre til turisterne. Der var ønske om at gennemføre lignende ture jævnligt, både blandt deltagerne og de overnatningssteder som var forhindrede i at deltage i den konkrete tur. Som et led i en større satsning på kvalitetsløft af overnatningsstederne på Djursland gennemførte Destination Djursland denne bustur. Busturen blev senere efterfulgt af en workshop, som havde til at skabe endnu mere netværk blandt de lokale værelsesudlejere. Produktkendskabsturen, som koncept, ligger hos Destination Djursland, som gerne vil bruge konceptet på andre medlemsgrupper det drejer sig blandt andet om frontpersonale og overnatningsbedrifter som campingpladser og feriecentre. Vi oplever, at der er blevet skabt gode netværks kontakter blandt de private værelseudlejere. Og de er blevet opmærksomme på Nationalparken som en attraktion på lige fod med de mange andre attraktioner der findes på Djursland. Hvilket gør at der er skabt forhåbninger om, at turisterne bliver en dag længere og dermed er med til at skabe vækst/arbejdspladser i branchen. Arbejdspakke 4.2 Anja Hemmer-Hansen, Destination Djursland E: Kristian Herget, Syddjurs kommune E: Syddjurs kommune; Kristian Herget, Destination Djursland; Lene Lind og Anja Hemmer-Hansen. Der er brugt penge på busleje og mad til deltagerne. Ca DKK kroner.

12 Aktivitetsturisme Arbejdspakke 4.2 Snapsetur på Skarrildhus Mette Damkær Koch, Herning Kommune E: T: Aktiviteten startede med at Skjern Å VER-DI projektgruppen fik en idé om at kombinere formidling af natur / kultur med viden om produktion af lokale fødevarer og spisning. Der er flere med dette overordnede koncept: Der bliver skabt opmærksomhed om lokale fødevarer i området, det bliver illustreret at fødevareproduktion og naturpleje kan gå hånd i hånd, der bliver skabt samarbejdsrelationer mellem fødevareproducent og spisested og områdets særlige natur og kulturhistorie formidles. n for den første snapsetur på Skarrildhus er primært lokale voksne par og familier. Det er dog tanken at snapseturen kan tilpasses, således at den også kan være et tilbud til erhvervsturister. Der er picnic i haven og smagsprøver på snapse fra Hardsyssels og der fortælles om kryddersnaps. Baggrunden for Hardsyssels (snapsefirma) formidles og det fortælles hvordan man selv kan lave kryddersnaps. Et lille opskriftshæfte med tips og vejledning udleveres til deltagerne. Kulturhistorien og naturen i området bliver formidlet på en gåtur i området omkring Skarrildhus, Jørn Rønnaus store stenskulptur Laksen besøges og alle deltagere indsamler snapseurter til deres egen snaps. VER-DI gruppen får idéen til konceptet, beskriver det nærmere i forhold til muligt indhold og samarbejdspartnere. Sinatur Hotel Skarrildhus (privat aktør) Marianne Hagel, E: T: Hardsyssels (privat aktør) Søren Frederiksen, E: VER-DI partnerne Mulige samarbejdspartnere kontaktes og i samarbejde med Skarrildhus og Hardsyssels justeres og tilpasses konceptet. I samarbejde med kontaktpersonen udarbejder Skarrildhus og Hardsyssels en mere detaljeret beskrivelse af turens indhold, program, annoncering, deltagerantal osv. Dette forløb løber over et par måneder. Turen afholdtes 28. maj (2. pinsedag) og var fuldstændig udsolgt. Turen blev evalueret i starten af juni. Det er vigtigt at få de private samarbejdspartnere sat rigtigt sammen. Begge private aktører skal kunne se en økonomisk fordel i at indgå i samarbejdet. Derfor er det bl.a. vigtigt i fællesskab at udvikle og konkretisere konceptet. Samarbejdet har været rigtig godt. Der er planlagt en aktivitet, som alle parter tror på. Og der er en tro på, at aktiviteten har potentiale også på længere sigt og i forhold til flere og meget forskellige målgrupper. Ansvaret ligger hos de to private aktører, Skarrildhus og Hardsyssels. Der er allerede nu dialog om forskellige variationsmuligheder af konceptet afhængig af målgruppe og der er derfor gode muligheder for, at turen vil blive gentaget efter projektets afslutning. Vigtigt i denne sammenhæng er, at det bliver økonomisk bæredygtigt for begge at deltage i. Der er en deltagerbetaling på 150 kr. for voksne og 50 kr. for børn. VER-DI har bidraget med ca kr., primært anvendt til annoncering.

13 Cykelkarta Fegen Aktivitetsturisme För att locka turister från den välbesökta västkusten till inlandet gjordes en plan över aktiviteter riktade till speciella målgrupper. Under sommaren 2011 intervjuades ett flertal turister som hade hyrt cyklar utmed västkusten. Det framkom att de turister som semestrade på västkusten kunde tänka sig att lägga en del av sin semester i inlandet för att uppleva andra faciliteter än de västkusten kan erbjuda. Cykelturismen verkade vara den mest potentiella gruppen varför ett arbete påbörjades med att kartlägga befintliga cykelleder och rutter och då i synnerhet utmed västkusten. På styrgruppens anmodan gjordes också en ny rutt runt sjön Fegen. n är cykelturister av alla slag som har önskemål om olika svårighetsgrad och längd på sträckor. Genom konsultmedverkan och en slimmad tidplan lyckades vi att på två och en halv månad färdigställa en karta där de flesta cykelrutter och leder lades in. Genom ett effektivt nätverk och stor energi är det möjligt att genomföra ett projekt av denna storlek på mycket kortare tid än man vanligtvis föreställer sig. Eftersom 4000 exemplar redan är utdelade och efterfrågan är mycket stor så kommer det att tryckas upp ytterliggare exemplar. Anledningen till att ett nytryck görs är att nyttjare av de första 4000 exemplaren har fått möjlighet att lämna önskemål för att vi skall få en så komplett karta som möjligt. Kommunerna runt omkring i Västra Sverige har stort intresse av kartan och kommer framledes att uppdatera och distribuera den i egen regi. Projektet är enlig gemene man en succé. Falkenbergs Turist AB i samråd med de tre kommunerna i Fegenområdet. Arbejdspakke 4.2 Falkenbergs Turist AB /Fredrik Almryd Links (her kan du hente kortet) Ett stort arbete har lagts ner för att ta fram rätt kompetens och därefter har vi köpt olika tjänster för att nå optimalt resultat. Konsultarbetet har gjorts i samråd med Falkenbergs Turist AB vilket är en privat förening som inte är kopplad till kommunen och som besitter hög kompetens när det gäller kartframställning. Cirka kr.

14 Undervandsaktivitetssti Aktivitetsturisme Nationalpark Mols Bjerge omfatter 30 km. hav, svarende til 17 % af det samlede areal. I et forsøg på at vise flere fastboende og gæster hvorfor så store havarealer er inddraget, er der blevet etableret en undervandssti, hvor snorkeldykkere kan få et indtryk af den enorme artsrigdom og de smukke scenerier, der ligger skjult under havoverfladen. Første del af stien er udformet som en aktivitetssti, hvor besøgende kan træne smidighed, præcision, styrke og udholdenhed under vandet. Stien henvender sig til fastboende og turister, der ønsker en ekstra oplevelse under vandet samt til mindre grupper, institutioner og skoler, der bruger den enten til almindelig vandtræning eller til små konkurrencer. Der er fremstillet 4 fitness redskaber specielt designet til undervandstræning. De er sat ud på mellem 3 og 4 meters vand dybde som en slags træningsbane med stigende sværhedsgrad. Desuden er der sænket en mindre fiskerbåd, der også virker som træningsobjekt. Stien er etableret, så den kan benyttes af både frisvømmere og snorkeldykkere. Det er et meget større arbejde end forventet, at vedligeholde stien. Havet er et meget hårdt element, og det har allerede været nødvendigt at skifte flere af redskaberne ud. Det var ligeledes en lang og besværlig proces at få de nødvendige tilladelser igennem. 1. Finde en passende placering i rimeligt beskyttet vand, med den rette dybde. 2. Indhente diverse tilladelser hos Farvandsdirektoratet. 3. Designe de redskaber, der skal sættes ud. 4. Fremstilling og behandling mod tilgroning. 5. Udlægning af stien. 6. Løbende vedligehold. DGI Karpenhøj vedligeholder stien efter projektets afslutning. Aktiviteten er god. og der har været stor interesse om projektet. Det er dog ikke noget man bare sætter op der skal en hel del forberedelser og dykkertimer til. Arbejdspakke 4.2 Kristian Herget, Syddjurs Kommune E: Opgaven er primært blevet udført af Kristian Herget i tæt samarbejde med et lokalt firma, der har specialiseret sig i undersøiske opgaver, og DGI Karpenhøj. Ca Links Folder om undervandsstien: DI/Nyheder/undervandssti.pdf

15 Bookingmodul til aktiviteter Udvikling af nye oplevelsestilbud Der er stor efterspørgsel både blandt turister og blandt borgerne på aktiviteter i naturen. Udbyderne af aktiviteterne har for flertallets vedkommende kun få markedsføringsmidler og det medfører en forholdsvis stor administration at kunne tage imod bestillinger fra enkeltpersoner og mindre grupper. På Djursland drives et bookingsystem, der for indeværende tilbyder overnatning og attraktionsbilletter. Ydelserne betales online og udbyderne orienteres om salget via . Formålet er at gøre aktiviteter lettere tilgængelige og bookbare for kunderne. For aktivitetsudbyderen skal håndteringen af bestillinger gøres administrativt lettere og synligheden af ydelserne skal forbedres. Udvikling af et modul, der muliggør booking af aktiviteter enten som stand-alone applikation ellers i sammenhæng med overnatning og/eller andre aktiviteter og attraktionsbilletter. Udviklingen skal rumme et administrationssystem til aktivitetsudbyderen, hvor ydelser kan lægges ind på bestemte datoer/tidspunkter i et specifikt antal. Aktivitetsudbyderen vil desuden kunne tilføje og administrere bookinger, som er bestilt telefonisk, el. lign. Aktivitetsudbydere vil blive tilbudt et aktivitets bookingmodul, som kan vises på egen og/eller andres hjemmeside, så aktiviteterne også vil kunne bookes uafhængigt af overnatning eller det overordnede bookingsystem (Djurspakken). Lokale aktivitetsudbydere vil kunne benytte systemet til booking og administration. Områdets gæster vil blive opmærksom på produkter, når de booker pakkeløsninger og tilføje disse til den købte pakke. Møde med lokale aktører for at identificere beskaffenheden af de udbud, der måtte være interessante. Udformning af kravspecifikation til leverandør. Programmering. Møde med lokale aktører til præsentation af det færdige produkt. Oprettelse af aktiviteter i systemet. Stor begejstring over at komme med i salgskanal og for at få et online administrationssystem. Kræver tid for den enkelte aktivitetsudbyder at få tingene lagt ind. Resultatet af projektet overstiger den forventning vi havde til det. Først efter afsluttet sæson vil man se, om gæsterne tager godt imod muligheden for online booking af aktiviteter. Destination Djursland og formidlingspartnerskabet i Syddjurs kommune driver systemet videre efter projektafslutning. Arbejdspakke 4.3 Lene Lind, Destination Djursland T: E: Link Lokale private aktører og Destination Djursland. Ca kr

16 Utvikle lokale fisketurisme tilbud Udvikling af nye oplevelsestilbud Partnerkommunene i Norge har lite tilrettelagte fisketurismetilbud. Det var også lite lokalkunnskap i hvordan fisketilbud kunne utvikles, samtidig så fantes det et stort uutnyttet potensiale i alle vannene og elvene i kommunene. Interessen for fritidsfiske er økende, kommunene trenger flere aktivitetstilbud til turister. Fritidsfiskere i Nord Europa, Benelux og Tyskland. Arrangere studietur for potensielle tilbydere, fagkvelder, gjennomføre kurs, utføre testfiske, utvikle pakketilbud innen fiske, markedsføre og gjennomføre testarrangement. Info om VER-DI prosjektet gitt i media, på info møter, messer og kommunenes hjemmesider. I regi av prosjektet ble det igangsatt fagtur og fagkvelder der erfarne fisketurismetilbydere delte sine erfaringer. Det ble også gjennomført testfiske Angelreisen og norsk ørretspesialist. Fisketurismevertkurs, fluefiskekurs og inforamsjonskvelder. Tilsammen 230 personer har deltatt på arrangementene. Støtten fra VER-DI var en katalysator for å få igjennomføre et stort og samordnet prosjekt innenfor utvikling av fisketurisme. Flere lokaler rettighetshavere har testet ut og markedsfører nå fisketurisme opplevelser med overnatting i området. Flere ukesopphold er solgt, blant annet til tyske fritidsfiskere. Norsk landbruksrådgiving Østafjells var iniativtaker, representanter fra rettighetshaverne sine fagorganisasjoner og Nore og Uvdal kommune var i styringsgruppa. Arbejdspakke 4.3 Terje Halland, Nore og Uvdal kommune E: Prosjektleder Olav Traaen, Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Rettighetshavere, overnattingsbedrifter og aktivitetstilbydere i de norske partnerkommunene. Kr NOK fra VER-DI prosjektet, prosjektets totale kostnadsramme var kr NOK, restfinansiering var oppnådd via andre og egeniinsats fra tilbyderne.

17 Udvikling af nye oplevelsestilbud Skiløypetrase i Imingfjell til Åsbøseterdalen Området er et populært utfartsområde for skigåere. Det er viktig vinterbeiteområde for Nord-Europas største villreinstamme. Tidligere benyttede skiløype gikk rett igjennom beiteområdet. Reinsdyr er veldig sårbare for forstyrrelser på vinteren. Det var derfor et behov for å legge om skiløypene for å minimere konflikten mellom rein og skigåere. Innbyggere, hyttebeboere og turister. Planlegge, befare, rydde og merke ny skiløypetrase i Imingfjell til Åsbøseterdalen i Nore og uvdal kommune. Info om VER-DI prosjektet gitt i media, på møter, og kommunens hjemmeside høst/vinter mellom prosjektleder i Nore og Uvdal kommune og velforeningen, behandling av søknad jan/feb Gjennomføring av tiltak feb-april 2011, tiltaket ble sluttført og pengene utbetalt i juni Godt samarbeid med en aktiv velforening, velvillige grunneiere og samarbeid med prosjektleder for VER-DI prosjektet i Nore og Uvdal kommune. Den nye traseen vil skape mindre konflikt mellom villreinens beiteområde og skiløpere. Tett samarbeid mellom Åsbøseterdalen velforening, grunneiere og kommunen. Velforeningen har ansvaret for å vedlikeholde, preparere og merke løypetraseen. Arbejdspakke 4.3 Terje Halland, Nore og Uvdal kommune E: Åsbøseterdalen velforening og berørte grunneiere. NOK Kr i tillegg til egeninnsats fra grunneiere og velforeningen.

18 Smartphone applikation Ny formidlingsteknologi En vigtig del af at gøre naturområder mere attraktive som attraktioner er at sikre, at den viden og de historier der er med til at gøre områderne attraktive formidles bedst muligt. Arbejdet med formidling af natur og kulturhistorie er derfor et centralt element af projektet herunder at arbejde med ny formidlingsteknologi. Efter mange overvejelser faldt valget på i fællesskab at udvikle en smartphone applikation til Android og ios. Efterfølgende fylder hvert område indhold i applikationerne, så resultatet bliver fire unikke apps. Applikationen har en række forskellige funktioner. Den indeholder kort, oversigter over forskellige typer af stier i området, beskrivelser af seværdigheder i området, 3D visning af seværdigheder, praktisk info, lille opslagsværk om flora og fauna, en skattejagt for børn og barnlige sjæle, mulighed for at optjene virtuelle medaljer ved brug af app en samt løsning af quizzer ikke mindst muligheder for indlæggelse af aktuelle aktivitetstilbud i området. De enkelte områder lægger indhold i applikationen og app en er opbygget så de respektive nationalparker, kommuner ell. lign. let kan opdatere informationerne på applikationerne herunder at oprette eller slette points of interests samt har flere sprogversioner Der er i flere af områderne dårlig eller ingen mobildækning, og derfor er denne app i modsætning til de fleste andre apps udviklet til at fungere off-line. Tværnationalt samarbejde Det har været en lang fælles proces at definere funktionaliteten af app en. De fire geografiske områder er meget forskellige, og der er samarbejdet meget omkring udviklingsfasen. Da app en er offline har det ikke været muligt at bruge gængse kortmuligheder. Der er udviklet unikke kort til de fire områder og der har ligeledes været en stor grad af samarbejde omkring kortløsningen. Det var kun enkelte partnere i projektet der havde den fornødne kompetence på kortområdet, og det lykkedes at samarbejde omkring dette. Der har været afholdt fælles workshops og møder om indhold og design. Arbejdspakke 4.4 Lene Lind, Destination Djursland T: E: Thomas Olesen, Projektleder i VER-DI Region Midtjylland E: Der er brugt DKK på konsulentbistand til at definere indhold, funktionalitet og kravspecifikation Der er brugt ca. DKK på udviklingsomkostninger. Udarbejdelse af indhold er de enkelte områder ansvarlige for. I nogle områder har partnere selv udarbejdet indhold andre partnere har hyret hjælp til at skrive indholdstekster selv. Partnerne har brugt et anseeligt antal timer på app en.

19 Besøgende i naturområderne, alle aldersgrupper. Ideudviklingsfase hvor der blev diskuteret forskellige teknologier til formidling Hyre konsulenthjælp til at definere indhold, funktionaliteter og udarbejde kravspecifikation Indkaldelse af tilbud Udvikling af app Udarbejdelse af indhold sen med at etablere app en har taget længere tid end forventet. Fra definering af indhold til udarbejdelse af kontrakt med leverandør til udvikling af indhold har procesen taget længere tid end forventet. sen om udarbejdelse af kort har været svær og meget tidskrævende. På tidspunktet hvor beslutningen blev truffet og udvikling gennemført fandtes der ikke mange alternativer med hensyn til offline-kort og det har været nødvendigt at gå på kompromis med kortkvaliteten for at få den ønskede funktionalitet. Teknologisk går udviklingen meget stærkt og det har været nødvendigt at justere udviklingen løbende, og bla. på kortsiden betyder det også at nye, nemmere og bedre løsninger er lige om hjørnet. Det har også taget længere tid end forventet at udarbejde indhold og lægge indhold i app en. Udvikling af apps har været nyt for alle partnere og erfaringen er, at det er nødvendigt med meget præcise instrukser til de personer der skal udarbejde tekstindholdet og helst i form af visuel kommunikation da det er nyt medie. Der kunne med fordel have været afholdt en workshop i at skrive POI-tekster tidligt i forløbet. Udviklingen af app en har været mere ressourcekrævende end forventet. Det har imidlertid givet alle involverede værdifuld erfaring med dette medie, og resultatet er en velfungerende applikation med en høj funktionalitet til forskellige segmenter af brugere. De respektive partnere overtager app en efter projektslut. Der er indgået aftale med en nationalpark om, at de overtager opdatering af app en. Projektets partnere har udviklet ideen med hjælp fra konsulentfirmaet Seismonaut til at definere indhold, funktionalitet samt udarbejde kravspecifikation, og firmaet Digitales til at udvikle app en.

20 Kompetenceudvikling Formidlingskursus for frivillige ildsjæle Formålet med kurset er at højne standarden på den formidling, der tilbydes af frivillige i forskellige sammenhænge. Der er et stort ønske om at opbygge forskellige frivillignetværker i nationalpark regi. Netværker der f.eks. kan hjælpe med naturpleje, formidling, guidning mv. Uanset hvad et netværk arbejde med, er formidling af arbejdet eller projektet en vigtig del, ligesom egentlig guidning selvsagt kræver kvalitetsformidling. Afholdelse af en uges kursus om personlig formidlingsteknik, didaktik, målgrupper og praktisk tur gennemførelse. Frivillige der arbejder formidling af natur, kultur eller friluftsliv. Behovet erkendes og en behovsanalyse gennemføres. n defineres og kurset skitseres. I samarbejde med de organisationer og enkeltpersoner der skal gennemføre undervisningen, fastlægges det egentlige kursusprogram, og indholdet i de enkelte lektioner. Endelig kursusplan udarbejdes. Kurset udbydes gennem lokalpressen og via mail til målgruppen. Kursus afholdes og evalueres. Det er som altid et overraskende stort arbejde at få et velfungerende kursus op at stå. Det er vigtigt at kursuslederen er gennemgående i hele processen og deltager i hele kursusforløbet, så der sikres kontinuitet i kurset. Kurset viste sig meget succesfuldt, og flere af de deltagende kursister er efterfølgende begyndt at gennemføre nye selvstændige formidlingsforløb. Kurset har således tilført området en blivende værdi, og grundstenen til et egentligt certificeringsforløb for frivillige nationalpark-formidlere er blevet lagt. Kursusprogram og evalueringer er overgivet til Nationalpark Mols Bjerges Sekretariat, som forventes at bruge modellen ved kommende kurser. Arbejdspakke 5.1 Kristian Herget. Syddjurs kommune T: M: Kurset blev gennemført i samarbejde med en række lokale formidlingsaktører, DGI Karpenhøj som hovedentreprenører og Syddjurs kommune som kursusholder Ca dkk.

21 Fegen Inspiration Area Naturcenterplanlægning og formidling Att utveckla koncept för naturcenter som kan uppfylla flest möjliga brukargruppers behov av upplysning om naturområdet. Nödvändighet att skapa ett center för besöksnäringen och lokalbefolkningen i området. Övergripande insats för de tre kommunerna som deltar i projektet var en gemensam informationscentral helt i linje med ansökan. Den går ut på att skapa en varaktig informationscentral med hög kvalitet. Centralen som fått namnet Fegen Inspiration Area har under 2011 haft 1500 fysiska besök från olika länder. Turister, entreprenörer och lokalbefolkningen som har intresse av att utveckla sin kunskap om naturvårdsområde och reservat. Möten med lokalbefolkningen Möten med styrgruppen Möten med turistgruppen Möten med olika myndigheter. Vägverket, Länsstyrelsen och regionen Framtagande av plan för vad centralen skall ligga. Anledningen till att informationscentralen blev till var en kombination av att lokalbefolkningen efter det att vi hade haft några möten med dem efterfrågade en central som kunde bli navet i processen att utveckla natur- och reservatsområdet, Fegen. Marknadsföringen av området får också en möjlighet att utvecklas så att turister och lokalbefolkning på ett lättförståeligt sätt förstår områdets fina förutsättningar och därigenom blir entusiastiska för att delta i uppbyggnaden av destinationen och framförallt besöka den och tala väl om den. Erfarenheterna har varit att det är en gedigen och arbetskrävande process att starta upp en sådan här verksamhet. För att förankra och få med sig så många intressenter som möjligt behövs lång tid och ett målmedvetet arbete. Kommunerna och andra myndigheter har varit behjälpliga och uppmuntrat arbetet vilket har underlättat det komplicerade arbetet med att starta upp verksamheten. När projektet inleddes var startsträckan lång med olika infallsvinklar, men när idéerna hade fått en mer fast form så gick det lättare. Om arbetet med att utveckla informationscentralen efter det att projektet VER-DI har avslutats fortsätter med samma fart som det gjort det sista året kommer det hela att bli den succé som var målet. Gislaved, Falkenberg och Svenljunga kommuner kommer om erforderliga beslut tas att i ett initialskede fortsätta att bedriva verksamhet med målsättning att under de tre kommande åren bedriva verksamheten vidare. Ett mål är att besöksnäringen och den lokala turistentreprenören skall ha en gemensam plattform att luta sig emot och därigenom få möjlighet att utveckla en hållbar besöksnäring. Arbejdspakke 5.2 Falkenbergs Turist AB, Holgersgatan 11, Falkenberg, tel Link Offentliga och mest privata. Cirka kr.

22 Decentralt formidlingskoncept Naturcenterplanlægning og formidling Baggrund På baggrund af en analyse af Skjern Å området og dets særlige værdier (UVP) valgte vi at udarbejde et koncept for decentral formidling af området. Analysen viste bl.a., at det er svært for de besøgende at overskue området og alle de forskelligartede oplevelser, der gemmer sig. Det handler både om den store geografiske spredning af tilbud, men også formen på nationalparken, hvor der bl.a. ikke er én oplagt og defineret indgang. Analysens anbefaling er derfor at øge kommunikationen og møde de besøgende mange steder og på den måde synliggøre og skabe større sammenhæng mellem de enkelte områder. Formål Formålet med konceptet er med andre ord at styrke formidlingen af området og dets mange gode historier, møde de besøgende der hvor de er og styrke sammenhængen i området samt synliggøre sammenhængen for gæsterne. Et andet med konceptet var at fortsætte den lokale forankring, som har været et centralt element i arbejdet med Nationalpark Skjern Å. Konceptet var tænkt som inspiration for den kommende bestyrelse for nationalparken, når den skulle tage stilling til formidlingen af nationalparken. Konceptet indeholder to spor: formidling af nationalparken generelt og formidling af lokalområdernes særegenhed. Konceptet indeholder: Decentrale formidlingscentre Digital formidling Foldere Informationsstandere Lokale guider Hjemmeside Smartphone applikation Geocaching Decentrale formidlingscentre eller infospots, som etableres i forbindelse med eksisterende faciliteter, udgør kernen i strukturen. I formidlingscentrene skal der ved hjælp af skærme, plancher og foldere formidles viden om nationalparken og det enkelte områdes særegne træk. Samtidig er lokale guider et vigtigt element. Ved at uddanne lokale ildsjæle til guider levendegøres formidlingen. Informationsstandere i nationalparken skal med et stærkt og genkendeligt visuelt udtryk være med til at formidle både nationalparken og de enkelte områder. Informationsstanderne gør det muligt at nå nogle af de besøgende, som ikke anvender formidlingscentrene. Geocaching og Smartphone applikationen gør det samme og er med til at gøre oplevelsen mere personlig og føre gæsterne rundt i nationalparken. Derudover ses en central hjemmeside som et uundværligt element. Idet der er flere forskellige med konceptet, kan der også siges at være flere forskellige målgrupper. Selve konceptet er skrevet til den kommende bestyrelse for Nationalpark Arbejdspakke 5.2 Mette Damkær Koch, Herning Kommune, T: E: Carsten Ege Møller, Ringkøbing-Skjern Kommune, T: E: Der er primært blevet brugt midler til at afholde møder med de lokale aktører. I alt omkring kr.

23 (fortsat) Skjern Å, som inspirationsgrundlag i forbindelse med drøftelser om, hvordan nationalparken skal formidles. n for processen var lokale foreninger og ildsjæle, idet vi ønskede at fastholde den lokale forankring, som har været et centralt element i forbindelse med arbejdet med at realisere nationalparken. n for de forskellige elementer i den decentrale formidling er alle besøgende i området. Første skridt var udarbejdelse af en analyse, som pegede på, at det for Skjern Å området ville være oplagt at udarbejde forslag til en decentral formidlingsstruktur. Der blev holdt et første møde, hvor en lang række bysamfund blev inviteret. Vi ønskede at fortsætte en efterhånden lang og stærk samarbejdstradition med de lokale aktører. Flere lokalsamfund havde allerede på det tidspunkt meldt ud, at de gerne ville stille faciliteter til rådighed til formidling af den kommende nationalpark. Der var på mødet bred enighed om at arbejde i to spor: generel formidling om hele nationalparkområdet og formidling af det enkelte områdes særegenhed. Region Midtjylland tilbød at stille kompetencer til rådighed i forbindelse med udarbejdelse af selv konceptet, som så på to møder med lokalsamfundene blev drøftet og tilrettet. I denne forbindelse er bysamfundene selv kommet med eksempler på områdernes særegenhed, som de ønskede formidlet. På det tredje møde blev bysamfundene enig om at stifte deres egen forening Aktive Lokalsamfund i Nationalpark Skjern Å. Samtidig udtrykte deltagerne et behov om lære mere om bl.a. geocaching, byernes synlighed i fht. at tiltrække turister osv. Vi har derfor holdt yderligere to tema-/netværksarrangementer for landsbysamfundene. Det er muligt at skabe, fastholde og understøtte et stort lokalt initiativ med enkle midler her kan den tidsmæssige og økonomiske investering være rigtig godt givet ud. Det er vigtigt at lytte til lokale aktørers ønsker og behov. Hvis der ønskes at skabe netværk, skal det være på baggrund af temaer, som aktørerne selv definerer og ser et med at samarbejde om. Vær klar til at rette processen til i fht. lokale ønsker og behov. Det er også vigtigt at forstå, at lokale ildsjæle har brug for inspiration, støtte og læring for at være lokale drivkræfter for udvikling. Derfor bør kommunerne fortsat understøtte ildsjælene eksempelvis ved at samle bysamfundene et par gange om året. Det var tanken, at den kommende bestyrelse for Nationalpark Skjern Å skulle fortsætte aktiviteten. Da området endnu ikke er udpeget til nationalpark, er dette ikke en mulighed. I processen er der sket det, at lokale ildsjæle på et af møderne tog initiativ til at danne en ny forening bestående af bysamfund i Skjern Å området Aktive Lokalsamfund i Nationalpark Skjern Å. Med i foreningen er Sdr. Felding, Skarrild, Troldhede, Lønborg, Vostrup, Borris, Arnborg, Ådum, Skjern og Tarm. Foreningen har meldt ud, at den også fremadrettet vil fortsætte arbejdet for udvikling og etablering af Nationalpark Skjern Å. Der er således skabt et lokalt netværk, som ser en fælles interesse i at arbejde for at udvikle området - flere af landsbysamfundene vil eksempelvis samarbejde om geocaching. Da der ikke er blevet oprettet en nationalpark, har konceptet ikke fået rollen som inspirationsgrundlag for en bestyrelse. Den valgte proces med samarbejde med de lokale aktører har dog resulteret i et ikke tidligere set formelt og reelt samarbejde mellem bysamfundene i Skjern Å området. Samtidig har bysamfundene fået en række redskaber til at: synliggøre deres område for besøgende både før de kommer og mens de er i området. udvikle områdets aktiviteter skabe en sammenhængende fortælling langs Skjern Å Vi vurderer, at de nye samarbejdsrelationer vil få positiv betydning for den langsigtede udvikling af bysamfundene i Skjern Å området. Med i projektet har været en række foreninger og ildsjæle fra de bysamfund, der ligger i Skjern Å området eksempelvis repræsentanter fra Arnborg Hjemstavnshus, borgerforeningen i Borris og lokalrådet i Sdr. Felding.

24 VER-DI er medfinansieret af VER-DI Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling

VER-DI kursus i naturvejledning og naturformidling i Danmark.

VER-DI kursus i naturvejledning og naturformidling i Danmark. Nyhedsbrev VER-DI kursus i naturformidling fortsat side 2 Nye cykelruter og kort i Norge og Sverige side 3 Landsbymøde om Skjern Å side 5 Deltagerne fra Norge og Danmark havde et tætpakke skema i Nationalpark

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark VER-DI Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Projektleder Thomas Olesen Program for 1. årsmøde i VER-DI projektet 3 4. november 2009 og 2. møde i Styregruppen

Læs mere

Med tre uger tilbage inden udviklerne har deadline,

Med tre uger tilbage inden udviklerne har deadline, Nyhedsbrev Arbejdet med app en fortsat side 2 Nyt system til bestilling af guidede ture side 3 Stort potentiale for lystfiskeri ved Skjern Å side 4 Et nærmere kig på hjemmesiden visitfegen side 5 Lokal

Læs mere

Årsrapport 2011 og årsplan 2012

Årsrapport 2011 og årsplan 2012 Årsrapport 2011 og årsplan 2012 Årsrapport 2011 Ifølge vores gamle aftale har jeg igen i år valgt en lidt anden afrapporteringsform end standartskemaerne. Jeg håber det er Ok og lover at jeg nok skal bruge

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Det nye VisitVesthimmerland Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Vi markedsfører Vesthimmerland, rådgiver og servicerer både gæster og turisterhverv Fordi turismen er af stor betydning

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Aktivitet Beskrivelse Tovholder Prioritet (høj 1- lav 3) Frist Budget + finansiering Turisme Digital oplevelsesformidling i Destination Sydvestjylland

Læs mere

Smagsoplevelser. vejen til vækst

Smagsoplevelser. vejen til vækst Smagsoplevelser vejen til vækst INGREDIENSLISTE: Helle Bjerg Hellesøe Uddannet Cand. Mag i historie og kommunikation Baggrund blandt andet hos: Dansk Fødevare Forum Kokkelandsholdet RelationMedia Midtjysk

Læs mere

Kravsspecifikation til Nationalpark App

Kravsspecifikation til Nationalpark App Kravsspecifikation til Nationalpark App Kravsspecifikation til Nationalpark App...1 1. Introduktion og platform...1 2. Ikke funktionelle specifikationer...2 3. Brugeroplevelse...2 4. Indholdsleverandører...2

Læs mere

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene!

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene! Aftenens program: 16:30-16:45: Nina fra Naturturisme I/S: intro samt inspiration om pakker, koncepter og former for samarbejder 16:45-17:00: Introduktion af deltagerne 1 min. hver: sted/produkter/forventninger

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED. Dit budskab skal gøre en forskel

PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED. Dit budskab skal gøre en forskel PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED Dit budskab skal gøre en forskel PRÆSENTATIONSTEKNIK På kurset Dit budskab skal gøre en forskel lærer du at forberede, strukturere og præsentere et emne med

Læs mere

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse Udbudsmateriale Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse 1. Ordregiver Tønder Kommune, Kongevej 57, 6270 Tønder. Spørgsmål til opgaven skal stilles på mailadressen

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

Fire scenarier for publikumsbrug af en mobil app til nationalparker. Udviklet af Seismonaut til VerDi projektet Februar 2011

Fire scenarier for publikumsbrug af en mobil app til nationalparker. Udviklet af Seismonaut til VerDi projektet Februar 2011 Fire scenarier for publikumsbrug af en mobil app til nationalparker Udviklet af Seismonaut til VerDi projektet Februar 2011 Brugscenarie 1 Jørgen og Bente 60 år 1a 1b Her er Jørgen og Bente. De er begge

Læs mere

DenmarkDirect - national oplevelsesbooking - øget digital tilgængelighed af danske natur- og kulturoplevelser

DenmarkDirect - national oplevelsesbooking - øget digital tilgængelighed af danske natur- og kulturoplevelser DenmarkDirect - national oplevelsesbooking - øget digital tilgængelighed af danske natur- og kulturoplevelser Indledning Analyser viser, at et stigende antal turister søger inspiration om og køber deres

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013 Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013 Østdansk Turisme Juni 2013 Status her et halvt år inde i vores fælles turismemarkedsførings projekt er, at vi sammen har skabt 5.268 rejsebeslutninger

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER...

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... KORT FORTALT hovedpunkter fra undersøgelsen Tværgående samarbejde blandt folkeoplysningens aktører NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... hovedpunkter fra undersøgelsen Tværgående

Læs mere

Best sammen om kompetanse og rekruttering

Best sammen om kompetanse og rekruttering Best sammen om kompetanse og rekruttering Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, ressursgruppa Nettverksamling, Kompetanse Nord 14.-15. november Kommunen som framtidig arbeidsplass Sentral betydning

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Projektansøger: Kalundborg Kommune Projektets formål: Formålet med projektet er at udvikle og iværksætte en række tiltag, der skal realisere Vestsjællands væsentlige

Læs mere

Projektbeskrivelse. Undervandsstier i Lillebælt

Projektbeskrivelse. Undervandsstier i Lillebælt Projektbeskrivelse Undervandsstier i Lillebælt Undervandsstier en del af et større kystformidlingsprojekt i forbindelse med dels Naturpark Lillebælt og dels med etablering af Danmarks største stenrev omkring

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

High-End Pakketering af Special Interest Tourism - Destination Ringkøbing Fjord

High-End Pakketering af Special Interest Tourism - Destination Ringkøbing Fjord High-End Pakketering af Special Interest Tourism - Destination Ringkøbing Fjord Maj 2015 1 Indhold Indledning 3 Lakseturisme 4 Food & Drinkturisme 6 Naturturisme 8 Boardsportturisme 11 Personas og Pakkeprodukter

Læs mere

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt.

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. BILAG 3. PROJEKTBESKRIVELSE Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. Februar 2015 2 Vidensgrundlag for balance mellem benyttelse

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

GudenåKortets formål og arkitektur

GudenåKortets formål og arkitektur GudenåKortets formål og arkitektur Beskrivelse af formålet med GudenåKortet og af dets afsendere, målgruppe samt snitfladen mellem GudenåKortet og www.oplevgudenaa.dk Version 2-20. december 2013 Formål

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen Anderledes mødeoplevelser vejen til den gode mødeoplevelse en videreudvikling af meetovater uddannelsen ErhvervsturismeAkademiet for Midtjylland i samarbejde med Annhansen concept+competence anderledes

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design

Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design Udleveret: Tirsdag den 19.05.2015 Afleveres: Torsdag den 11.06.2015. Skriftlig opgave på maksimum 6 normalsider, der mailes til henholdsvis kahu@ucn.dk

Læs mere

Procesplan for Lillebælt Naturpark. Bilag 4. Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune

Procesplan for Lillebælt Naturpark. Bilag 4. Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune Procesplan for Lillebælt Naturpark Bilag 4 Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune September 2013 1 Procesplan for Lillebælt Naturpark Indhold Forord... 2 1. Procesplan

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88 Hermed har vi fornøjelsen at præsentere vores markedsføringsplan for 2015 Vi håber, du finder netop de tilbud, som passer din virksomhed. September 2014 HVAD ER TEAM ODSHERRED? Vi møder tit spørgsmålet:

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Digital turismeinformation i international topklasse

Digital turismeinformation i international topklasse Digital turismeinformation i international topklasse Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark 30. Juni 2014 Baggrund Digital turismeinformation De danske turismeorganisationer har opbygget en unik produktdatabase

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR)

HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR) HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR) Turoperatør der udbyder aktive ferier som pakkerejser til familier & grupper Adventure Race (Udfordring i naturen på cykel, til fods mv.) Adventure

Læs mere

Efteruddannelsesudvalgets

Efteruddannelsesudvalgets Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET BAGGRUND - TO PRODUKTER FORMÅLET MED PROJEKTET At udvikle et koncept for naturpleje og afsætning af kød produceret på naturarealer Hovedbudskaber: Landmanden

Læs mere

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs 21. april 2014 Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs I udviklingsprojektet Det Nye Refsnæs ( Projekt 1 ) er der udviklet en række metoder og processer, der udgør grundstenen i arbejdsmetoder

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling NP Vadehavet Betydning for turisme-og erhvervsudvikling Nationalpark som begreb Kendt fra hele verden Yellowstone -verdens første nationalpark i 1872 Grønlands nationalpark fra 1974 -verdens største med

Læs mere

Sort Safari Bæredygtig business i sorte klæder. Naturvejleder Iver Gram

Sort Safari Bæredygtig business i sorte klæder. Naturvejleder Iver Gram Sort Safari Bæredygtig business i sorte klæder Naturvejleder Iver Gram Sort Safari er de rigtig gode fortællinger/oplevelser Sort Sol Danmarks største naturevent Hvid Sol / Grå Sol Europas største fugleflokke

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 November 2013 Turisme Silkeborg Status på samarbejdsaftale, november 2013 Birgit Cornelius Nielsen, november 2013 Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 Johanne

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Vejledning i planlægning af it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Om vejledningen Vejledningen beskriver kort, hvordan man som underviser, trin for trin, kan planlægge it-kurser efter

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

Turisme & sociale medier - Instagram og Tripadvisor. 20. marts 2014

Turisme & sociale medier - Instagram og Tripadvisor. 20. marts 2014 Turisme & sociale medier - Instagram og Tripadvisor 20. marts 2014 TRINE-MARIA KRISTENSEN Cand. scient. soc. (PR) Marketing & Kommunikation Social Media rådgiver og underviser siden 2005 Jeg har blandt

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S ynlighed & amarbejde Turismepartnerskab markedsføringsfordele i et partnerskab Præsentation af din virksomhed

Læs mere

Afrapportering. 2. workshop, Oplevelsesmaskinen 2 Odense den 22. oktober 2013

Afrapportering. 2. workshop, Oplevelsesmaskinen 2 Odense den 22. oktober 2013 Afrapportering 2. workshop, Oplevelsesmaskinen 2 Odense den 22. oktober 2013 1 Målet med workshop 2 Tirsdag den 22. oktober var 28 fynske turismeaktører samlet til 2. workshop på First Grand Hotel i Odense

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Den maritime lejrskole i Det Sydfynske Øhav

Den maritime lejrskole i Det Sydfynske Øhav Den maritime lejrskole i Det Sydfynske Øhav Idéen: Den overordnede idé er at bruge Det Sydfynske Øhav som destination for lejrskoler, primært for danske folkeskoler, men sekundært også for andre klassetrin,

Læs mere

Sammen står vi stærkere!

Sammen står vi stærkere! Sammen står vi stærkere! Bliv en del af vores MICE Netværk Fælles markedsføring af alle erhvervsturisme aktører 2014 Styrken ligger i forskelligheden Bliv partner i MICE Netværket hos VisitNordsjælland

Læs mere

Nyhedsbrev fra Friluftsrådets naturvejlederteam

Nyhedsbrev fra Friluftsrådets naturvejlederteam Nyhedsbrev fra Friluftsrådets naturvejlederteam Netværksudvikling for de regionale netværk Der er i dag kommet et øget fokus på naturen og aktiviteter i naturen. Naturen er med andre ord efterspurgt og

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Branding og afsætning i receptionen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Branding og afsætning i receptionen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Branding og afsætning i receptionen Nr. 48 010 Udviklet af: Joan Bach Ludvigsen & Heidi Maria Kaas Hotel- og Restaurantskolen Vigerslev Allé 18 2500

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til konceptudvikling, forretningsudvikling

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20570 Navn naturvejleder: Søren Frederiksen Navn arbejdsgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune, Skjern Å Formidlerforum Arbejdssted: Miljø & Natur Adresse:

Læs mere

Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker

Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker v/ Jørgen Krogh Andersen, DVN Indledning Flere vandråd og enkelte vandværker har vist interesse for KUV - ledelsessystem

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10 Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. juli 2008. Politikken

Læs mere

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Danske Naturisters Naturistkonference den 27. oktober 2012 Hotel Nyborg Strand Perspektiver for campismen i Danmark nej

Læs mere

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Agenda Hvordan møder vi turisten i en digital verden FØR, UNDER og EFTER? Hvad er vores udgangspunkt og hvad ved vi om brugeren i dag? Hvad

Læs mere

Hvor alt sker. Kolding. Tønder. Rødekro. Aabenraa 7 km. Tyskland 25 km. Der er motorvej lige til døren.

Hvor alt sker. Kolding. Tønder. Rødekro. Aabenraa 7 km. Tyskland 25 km. Der er motorvej lige til døren. Compass Congress Center i Rødekro, Brunde Vest 17 Tønder 40 km. Rødekro Brundevej Brunde Nord Ribevej Brundevej Brunde Øst Kolding 40 km. E45 Løgumklostervej Tyskland 25 km. Aabenraa 7 km. Der er motorvej

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Splash-kampagnen, 2014

Splash-kampagnen, 2014 Splash-kampagnen, 2014 Resultater: I 2014 planlægger vi indtil videre at deltage i Messecenter Herning, som nu er blevet Skandinaviens største feriemesse med mere end 63.000 besøgende i 2013. Den bornholmske

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere