VER-DI Vern og verdiskaping. - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VER-DI Vern og verdiskaping. - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling"

Transkript

1 VER-DI Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling

2 Forord Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Projektet er medfinansieret af : VER-DI Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling er et 3-årigt projekt, der har haft som mål at skabe udvikling i og omkring en række naturområder i Danmark, Sverige og Norge. Udgangspunket for projektet har været, at en række naturområder i Danmark, Sverige og Norge er blevet udnævnt til nationalpark eller naturreservat, hvilket blandt andet giver nye muligheder for udvikling af naturbaseret turisme. Projektet er lykkedes med at skabe lokal udvikling indenfor naturturisme og lokal fødevareudvikling. Udvikling af naturbaseret turisme Udvikling af naturbaseret turisme er i de senere år blevet fremhævet som en metode til at skabe udvikling i yderområder og landdistrikter. Det er imidlertid begrænset, hvor mange eksempler der findes på, at det faktisk er lykkedes. Set i det lys har VER-DIs mål været meget ambitiøse. Derfor er det interessant og glædeligt, at VER-DI projektets resultater klart viser, at natur kan bruges som afsæt for at skabe udvikling. Konkrete resultater Deltagerne i projektet har haft et fælles ønske om, at resultaterne i projektet skulle være konkrete og have en stor nytteværdi for de enkelte områder. Denne målsætning er blevet opfyldt. I Trillemarka-Rollagsfjell (Norge) og i Fegen (Sverige) er de vigtigste resultater af projektet måske på sigt, at der er kommet en politisk og lokal erkendelse af, at områderne har et udviklingspotentiale inden for natur- og oplevelsesturisme. Og at områderne nu i højere grad betragtes som destination frem for periferi. Ser man på rækken af resultater og den udvikling, der er sat i gang båret af lokalt engagement, er det tydeligt, at VER-DI udover at levere resultater i projektperioden også har lagt frøene til en fortsat udvikling efter projektets ophør. På sigt er det et af de vigtigste resultater i projektet, at man i de deltagende områder nu ser de muligheder for udvikling, som naturreservaterne indeholder. VER-DI

3 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Oversigt over de væsentligste resultater Projektet er medfinansieret af : Projektet VER-DI har haft som overordnet at skabe lokal udvikling med udgangspunkt i naturområder. Projekts mål har været at skabe økonomisk vækst og erhvervsudvikling i naturområder gennem Kompetenceudvikling Udvikle kendskab til og brug af lokale fødevarer Bedre og flere muligheder for overnatning Nye oplevelser og aktiviteter Bedre oplevelser gennem ny formidlingsteknologi Målsætningen om at arbejde med så mange aspekter af lokal udvikling har været ambitiøs og er lykkedes, idet der er nået vigtige resultater indenfor de forskellige områder. Det har vist sig som en af projektets styrker, at det er lykkedes at afprøve vidt forskellige tiltag i de enkelte områder. Ud af de forskellige tiltag har der vist sig sammenhænge og tegnet sig billeder af fremtidige indsatsområder.et vigtigt resultat er derfor, at der udover de konkrete resultater i de forskellige områder er identificeret nogle fremtidige udviklingsspor. Her er der et udpluk af de vigtigste resultater. Hvert resultat indeholder en en beskrivelse af produktets, målgruppe, indhold, erfaringer samt økonomi: 1. Næringsutvikling 2. Molbordet 3. Lokal mat på menuen 4. Sykkelruten Trillemarka rundt 5. Mountainbikespor 6. Natur og kulturoplevelser for barnefamilier 7. Nøglen til Skjern Å 8. Produktkendskabstur 9. Snapsetur på Skarrildhus 10. Cykelkarta Fegen 11. Undervandsaktivitetssti 12. Bookingmodul til aktiviteter 13. Utvikle lokale fisketurisme tilbud 14. Skiløypetrase i Imingfjell til Åsbøseterdalen 15. Smartphone applikation 16. Formidlingskursus for frivillige ildsjæle 17. Fegen Inspiration Area 18. Decentralt formidlingskoncept Fem naturområder Budget VER-DI Fegen (Sverige) Hardangervidda Nasjonalpark (Norge) Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat (Norge) Nationalpark Mols Bjerge (Danmark) Projektet har et samlet budget på EUR og har fået bevilget støtte fra ERUF på EUR og fra norske IR-midler på EUR. Skjern Å (Danmark)

4 Næringsutvikling Kurs i Natur- og kulturbasert næringsutvikling Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB), Ås har vært partner i VER-DIprosjektet. Dette kurset var deres bidrag. Gjennomføring av et slikt kurs er beskrevet i opprinnelig prosjektplan. Kurset bygger på landskapsressursanalyse som metode og prosessretta verktøy for mobilisering og bevisstgjøring. Aktører som hadde en ide om å utvikle eller videreutvikle natur- eller kulturbasert næring. Kursopplegg med 3(4) samlinger for lokale (potensielle) aktører. Individuell og gruppevis veiledning mellom samlingene. UMB som partner bidro med sin erfaring med landskapsressursanalyser. Samarbeid med Telemarksforskning. Det ble gjort et betydelig arbeid i VER-DI for å tilpasse kurset til våre forhold/vår situasjon. Prosessledelse og individuell bedriftsrettet veiledning fra Skogbrukets Kursinstitut (SKI) var et svært viktig bidrag. Kurset ble et svært viktig bidrag til kompetanseoppbygging og mobilisering både av enkeltaktører og ikke minst fellesskapet mellom disse. Ideen om sykkelruten Trillemarka rundt ble utviklet i løpet av/som et resultat av kurset. Kombinasjonen av flere samlinger over tid og fellesskapet sammen med individuell og bedriftsrettet veiledning ble oppfattes som svært positivt. Kurset er en avsluttet del av VER-DI og videreføres ikke som aktivitet. For resultat av kurset: se faktaark om sykkelruten Trillemarka rundt. Arbejdspakke 1, , 43 UMB v/ Morten Clemetsen Telemarksforskning v/solveig Svardal Skogbrukets Kursinstitut (SKI) v/mirjam Engelsjord Innleide foredragsholdere Telemarksforskning: kr SKI: kr. I tillegg kommer kostnader til innleide foredragsholdere og kostnader til opphold og mat på kursdagene. Hver deltaker betalte 1000 kr. i egenandel.

5 Molbordet Udvikling og afsætning af lokale fødevarer Baggrunden for Molbordet var et netværkssamarbejde mellem en række fødevarevirksomheder på Mols og Djursland. Deltagerne blev udvalgt og inviteret med i netværket på baggrund af deres respektive faglige og personlige kompetencer. Formålet med netværkssamarbejdet var at samle en række innovative aktører inden for fødevareerhvervet på Mols og Djursland med henblik på at de i fællesskab kunne fremme afsætningen af lokalt producerede fødevarer, udvikle nye produkter og eventuelt etablere et lokalt fødevarebrand. Den primære målgruppe for aktiviteten var lokale fødevarevirksomheder med vægten lagt på afsæt- nings- og forarbejdningsleddet. Den sekundære målgruppe er forbrugerne i bred forstand samt de turister, der besøger Mols og Djursland. Projektet i sin essens bestod af afholdelse af en række netværksmøder. Der var på forhånd planlagt i alt 6 netværksmøder, som blev holdt med ca. en måneds mellemrum, men efter det sjette møde besluttede deltagerne, at de ønskede at fortsætte samarbejdet og etablere sig som en forening under navnet Molbordet. Foreningen Molbordet blev formelt etableret i efteråret 2011 med det at: samarbejde om udvikling, afsætning og branding af medlemmernes produkter samt varetage rettighederne til det registrerede varemærke Molbordet ; udbrede kendskabet til Molbordets produkter - lokalt såvel som regionalt og nationalt - gennem formidlingsaktiviteter og oplevelser omkring produkterne; skærpe opmærksomheden omkring kvalitetsfødevarer generelt og bidrage til udvikling af den lokale madkultur på Mols og Djursland. sen har lært os, at det er vigtigt at sikre deltagernes ejerskab til projektet og at anvende en bottom-up tilgang, så deltagernes interesser kommer i centrum. Ligeledes har processen lært os, at det er vigtigt at udvælge de rigtige deltagere til et netværk. Projektet har været meget meningsfuldt. De deltagende virksomheder har haft et godt udbytte af initiativet, og Molbordet har formået at etablere sig som et lokalt brand, der på sigt også har muligheder for at etablere sig i et større geografisk område. Ansvaret for at projektet fortsætter efter VER-DI ligger hos de deltagende virksomheder selv og hos den bestyrelse, der er valgt for Molbordet. Arbejdspakke 3 Bo Kristensen Syddjurs Kommune T: E: Deltagerne i projektet har været private fødevarevirksomheder fra Mols og Djursland samt to private rådgivere. Link Der er anvendt ca kr. til informationsmaterialer og udvikling af hjemmeside for Molbordet.

6 Lokal mat på menyen Udvikling og afsætning af lokale fødevarer Viktig mål/arbeidsområde i hele VER-DI-prosjektet. Det ble arbeidet en del med å finne riktig innfallsvinkel til temaet, kartlegging av utfordringer m.m. Det var enten lite bruk av lokale råvarer på serveringsstedene og/eller det som ble brukt ble ikke presentert som lokale råvarer. Mulig låg bevissthet om temaet. Det hadde vært noen negative erfaringer mellom råvareprodusenter og spisesteder tidligere, som lå som et hinder. 4 interesserte spisesteder ble valgt ut. Første fase i prosjektet kartla interessen hos produsenter og spisesteder i området, utfordringer for å komme videre etc. Andre fase bygde på disse erfaringene. Prosjektet endret noe på innretning i andre fase, ut fra erfaringene i første fase. Rådgivningsprosjekt der den kokkefaglige kompetansen som prosjektet kunne bidra med ble sentral. Kartlegging av interesse hos produsenter og spisesteder. E-post og oppfølging pr. tlf. Utvelgelse av spisesteder Kokken valgte ut noen aktuelle lokale råvarer på basis av kartleggingen i første fase Felles workshop og individuell rådgivning. Hjemmelekser og konkret jobbing. Designer bidro til å synliggjøre at spisestedene bruker lokal mat Prosjektleder med overordnet ansvar Svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne på den kokkefaglige bistanden og det at flere spisesteder jobbet sammen med dette. Nye nettverk mellom spisestedene og positiv opplevelse/kunnskap om nye råvarer fra området som de ikke kjente til. Interesse fra andre spisesteder i etterkant om tilsvarende tilbud. Positive presseoppslag. Foreløpig konklusjon: meget vellykket. Det har hele tiden vært forutsatt at spisestedene selv har ansvaret etter prosjektperioden. Bryllupsbygda.com har grepet fatt i erfaringene og bygger videre på arbeidet som er gjort med kokkefaglig inspirasjon for selskapslokaler og produsenter. Arbejdspakke 3 Hilde Seljom Athene Prosjektledelse as E: 4 spisesteder. Produsentene ble ikke så tett koplet på som først tenkt, av hensyn til de utfordringene en kartla i første fase Link kr.

7 Sykkelruten Trillemarka rundt Udvikling og afsætning af lokale fødevarer Gjennom ulike aktiviteter i regi av VER-DI for å oppnå målene i arbeidspakkene om overnatting, aktiviteter og pakker - og ikke minst som et resultat av prosessen med kurset Natur- og kulturbasert næringsutvikling ble sykkelruta Trillemarka rundt noe mange aktører (nye og eksisterende) ville samle seg om. Sykkelruten Trillemarka Rundt er en samling av mange av resultatene i arbeidet med VER-DI. 1. Skape et fellesskap og samarbeid mellom aktører i området rundt Trillemarka 2. Sykkelinteresserte i ulike markedssegmenter som kunder Sykkelrute. Merket på eksisterende veier og stier. Hovedruten går rundt hele verneområdet. Ruten knytter seg til de to nasjonale sykkelrutene nr 4 og 5 og binder disse to sammen. Sykkelruten brukes for å presentere tilbudene om overnatting, øvrige aktiviteter og attraksjoner samt spisesteder langs ruten. Kurset Natur- og kulturbasert næringsutvikling og arbeidet knyttet til arbeidspakkene 4.1, 4.2 og 4.3 Mobilisering av aktører: Innleid prosessveileder/ konsulent Norges Vel Kartlegging og merking av ruten Kartlegging og merking av ruten Sykkelruten var ikke et konkret arbeidsmål ved starten av VER-DI-prosjektet. Dette delprosjektet har kommet som et resultat av den mobiliserings- og utviklingsprosess som VER- DI har arbeidet med. Det å kunne samle prosessen og konkrete resultater til en helhet har bidratt til bedre forutsetninger for levedyktighet etter prosjektets avsltuning. Sykkelruten er et godt produkt i seg selv og blir et grunnlag for videre samarbeid og produktutvikling av gode reiselivsprodukter knyttet til Trillemarka og bygdene rundt. Aktørene langs ruten skal ha hovedansvaret for videre arbeid. Næringshagen i Buskerud følger opp dette som utviklingsaktør. Destinasjonsselskapene/ turistkontorene markedsfører ruten. Link Arbejdspakke , 43 Alle nye overnattingsaktører som VER-DI har arbeidet med og de fleste eksisterende reiselivsbedrifter langs ruten. Destinasjonsselskapene. Norges Vel som innleid konsulent. UMB m.fl i forbindelse med kurset i næringsutvikling. Kartlegging og merking: Prosessveileder (Norges Vel) kr Internettside, inkl foto og arbeid med tekst: Øvrige tiltak som overnattingsprosjektet, opplysningsskilt og tilretteleggingstiltakt kan også ses i sammenheng med sykkelruten.

8 Mountainbikespor Aktivitetsturisme Baggrund Mountainbike (mtb) kørsel er en fritidsaktivitet som er i kraftig vækst. Det øger også risikoen for konflikter mellem forskellige brugergrupper af naturen. Etableringen af Mtb-spor har flere fordele. Det giver mtb-kørere et sted at køre, og erfaringer fra udlandet viser, at hvis sporet er godt anlagt vil mange også foretrække at køre der fremfor på tilfældige skovstier og markveje. I Danmark er mountainbike-spor indtil nu bygget af frivillig arbejdskraft. Det har resulteret i nogle gode spor men også spor hvor der ikke er taget hensyn til erosion, slitage og på at skabe hvad der i mtb-terminologi kaldes godt flow. Flere I forbindelse med nationalpark processen stod det klart at et stort antal lodsejere og brugere af naturen havde et anstrengt til særligt gruppen af mountainbikere. Mountainbikere har det tilfælles med øvrige naturbrugere at de fleste foretrækker at naturoplevelserne er tilrettelagt med etablerede stier, skiltning og afmærkninger. Med etablering af et mtbspor vil en del af lokale og besøgende mountainbikere vælge at køre der hvor køreoplevelsen er bedst dvs. et specielt tilrettelagt spor. Et andet var at vise at man ved at bruge proffesionel hjælp og ikke mindst maskiner til etableringen kan løfte niveauet. Til sidst er et godt tilrettelagt mtb-spor grundet den store vækst i antallet af udøvere en attraktion som vil blive besøgt af mange. Etablering af 13 km spor i Sdr. Plantage syd for Ebeltoft. Der blev truffet beslutning om at etablere mtb-spor i kommunal ejet skov og efterfølgende blev der hyret en konsulent der planlagde sporforløbet. Efter at sporforløbet var identificeret gik etablering i gang. Det var på tale i forbindelse med etableringen at afholde en praktisk workshop for cykelklubber, relevante myndigheder og skovejere om etablering af sporforløb. Dette blev ikke gennemført hvilket set i bakspejlet var en skam, da debatten om mtb-relaterede konflikter sidenhen er en klar indikation på at erfarin-- gerne fra Mols Bjerge med fordel kunne bruges andre steder. De erhvervsmæssige koblinger, der kan skabes i forhold til turisme koblinger til overnatning samt mtb-kurser, salg/ service og lign., kommer ikke af sig selv men skal hjælpes på vej. Initiativet har været en klar succes. Det er lykkedes at skabe et spor af høj klasse som tiltrækker mange mountainbikere og den tiltænkte effekt at sporet skulle aflaste kerneområdet Mols Bjerge i nationalparken ser ud til at virke efter hensigten. Mtb-sporet er placeret i kommunal ejet skov og ansvaret for vedligehold er Syddjurs Kommune. Der er indgået aftale med lokale cykelklubber om hjælp til vedligehold af sporet efter at VER-DI er afsluttet. Arbejdspakke 4.2 Thomas Olesen, E: Kristian Herget, Syddjurs kommune, E: Link VER-DI/Nyheder/MTB_rute.pdf Det er Syddjurs Kommune der har igangsat og gennemført aktiviteten med støtte fra VER-DI. Konsulentfirmaet Kronborg Tracks har været hyret ind til at planlægge sporforløbet samt rådgive omkring udformningen af sporet. Selve arbejdet med at etablere sporet er udført af Syddjurs Kommune og Hededanmark. Der er brugt DKK på konsulentbistand, DKK på mandskabstimer, DKK på leje af maskiner og DKK på materialer. Omkostningerne ved etablering af mtb-sporet er DKK 27 pr. meter.

9 Natur og kulturoplevelser for barnefamilier Aktivitetsturisme Utvikling av natur og kulturopplevelser for barnefamilier for besøkende på Nore og Uvdal bygdetun(museum). Bygdetunet trengte flere familieaktiviteter, spesielt for barnefamilier, målet var å utvikle flere aktivitetstilsbud som gjør at besøkende oppholder seg lengre på destiansjonen. Besøkende med barn, hytteturister, kommunens innbyggere. Utvikle en lett dagstur på sykkelt med guiding i et jernvinneanlegg fra eldre vikingtid. Utvikle en lett familietur i høyfellet, spesielt beregnet på mindre barn, med servering og guiding på museet. Gode hvileplasser med vern for vær og vind skal etableres i tilknytning til begge turtilbudene. Info om VER-DI prosjektet gitt i media, på møter, kommunens hjemmeside og kurset Natur og kulturbasert næringsutvikling. Kulturkonsulenten deltok på kurset og benyttet der nettverket, den kompetansen hun fikk og den rådgivingen som ble gitt til å utvikle prosjektideene. Iniativtaker opprettet et godt samarbeid med kursholdere, rådgiver og andre kursdeltakere på kurset Natur og kulturbasert næringsutvikling. Hennes lokalkunnskap gjorde det mulig å etablere samarbeid med rettighetshavere, arkelog og de to velforeningene som er med å gjennomføre prosjektet. To nye barnevennlige aktivitetstilbud i tilknytning til Nore og Uvdal bygdetun er etablert. en med rettighetshaver på jernvinneanlegget, som er arkelog og guide, gir et unikt tilbud på sykkeltur tilbudet. Samarbeid mellom kulturkonsulent i Nore og Uvdal kommune, rettinghetshavere, turistsjefen på destinasjonen og prosjektleder for Ver-di i Nore og Uvdal kommune. Museet og velforeningene skal vedlikeholde tilbudene videre, markedsføring skjer via Destinasjon Uvdal og bygdetunet Arbejdspakke 4.2 Nore og Uvdal kommune v/ kulturkonsulent Britt Guton Halland Links Nore og Uvdal museum, arkelog som er grunneier der jernvinneanlegget ligger, Destinasjon Uvdal, velforeningene i Lauvåsen og ved Gamledammen. Budsjett kr NOK Støttet med kr NOK fra VER-DI prosjektet.

10 Nøglen til Skjern Å Aktivitetsturisme Formålet er ganske kort at få flere ud i naturen. Baggrunden for aktivitetshæftet var meldinger fra besøgende i stil med: Det er da fint nok, at der er smuk natur men hvad skal vi lave i den? Ud fra ovenstående meldinger samt en trend hos børn og unge om, at det ikke længere er nok bare at gå en tur i skoven med sine forældre, fik vi idéen til at udarbejde et aktivitetshæfte, som skal inspirere til at tage ud i naturen og lave forskellige aktiviteter sammen med sin familie eller venner. n er primært børnefamilier eller bedsteforældre med deres børnebørn. Aktivitetshæftet indeholder en række forskellige aktiviteter og lege. De fleste af aktiviteterne indeholder også elementer af læring om natur og hvordan man omgås naturen. Hæftet indeholder aktiviteter som passer til alle fire årstider og som kan gennemføres i forskellige naturtyper. Hæftet er udarbejdet i samarbejde med naturvejledere og har også hentet inspiration fra Naturkatapulten, udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening. Aktivitetshæftet skal kunne fås hos Destination Ringkøbing-Fjord, VisitHerning samt områdets biblioteker. Der laves både en trykt version og en elektronisk version af aktivitetshæftet. Idéen blev til på et partnermøde i Skjern Å gruppen. Første skridt var et møde med dygtige naturvejledere, som kender Skjern Å området godt. På mødet fik gruppen inspiration til indhold og opbygning af aktivitetshæftet. Derefter har partnerne på skift skrevet og revideret i aktivitetshæftet. Der har været en lang bruttoliste med mulige aktiviteter, som efterhånden er blevet skåret til og sidst er det blevet læst igennem og kvalitetssikret af en naturvejleder. Sideløbende har vi drøftet opbygning og lay-out, da det er vigtigt, at aktivitetshæftet er indbydende og lettilgængeligt. Derfor er der også brugt en del tid på at finde gode og relevante billeder fra området. Grafikere har lavet den endelige opsætning samt udtryk for aktivitetshæftet og det er blevet fordelt i området. Det var en tidskrævende proces selv at stå for at forfatte teksterne i aktivitetshæftet. Aktivitetshæftet har fået et indhold og en form, som vi ønskede. Destination Ringkøbing- Fjord og VisitHerning. Arbejdspakke 4.2 Mette Damkær Koch, Herning Kommune E: T: Carsten Ege Møller, Ringkøbing-Skjern Kommune E: T: Aktivitetshæftet er udarbejdet af partnerne i projektet i samarbejde med naturvejledere, som kender området. Link DI/Faktaark/7/Skjernaa%20n%C3%B8glen.pdf Ca kr.

11 Produktkendskabstur Aktivitetsturisme Med henblik på at skabe et bedre kendskab til Nationalpark Mols Bjerge, blev der gennemført en produktkendskabstur for udbydere af overnatning i området. 25 personer deltog i turen, som bestod af et informationsmøde om baggrunden for Nationalparken og sammenhængen med VER-DI, samt sightseeing med guide i bus, hvor de mindre kendte steder i Nationalparken blev besøgt. Turen blev gennemført som et led i en større satsning på kvalitetsudvikling af de private overnatningssteder på Djursland. Destination Djursland gennemførte denne produktkendskabstur, som senere blev efterfulgt af en workshop, som havde til at skabe endnu mere netværk blandt de lokale værelsesudlejere. n var de private værelsesudlejere på hele Djursland. Der blev inviteret 80 overnatningssteder. 25 personer deltog på dagen. En bustur med guide rundt i Nationalpark Mols bjerge, hvor de mindre kendte steder blev vist frem, med henblik på at overnatningsudbyderne vil kunne guide turisterne lidt væk fra alfarvej. Der er stor interesse for at tilegne sig viden om lokalområdet hor vores medlemmer af Destinationen, hvilket gør at vi fortsætter det tætte samarbejde med Syddjurs kommune og formidlingspartnerskabet også efter VER-DI, så vi via den kanal kan formidle info om naturen og dens aktivitets muligheder videre til turisterne. Der var ønske om at gennemføre lignende ture jævnligt, både blandt deltagerne og de overnatningssteder som var forhindrede i at deltage i den konkrete tur. Som et led i en større satsning på kvalitetsløft af overnatningsstederne på Djursland gennemførte Destination Djursland denne bustur. Busturen blev senere efterfulgt af en workshop, som havde til at skabe endnu mere netværk blandt de lokale værelsesudlejere. Produktkendskabsturen, som koncept, ligger hos Destination Djursland, som gerne vil bruge konceptet på andre medlemsgrupper det drejer sig blandt andet om frontpersonale og overnatningsbedrifter som campingpladser og feriecentre. Vi oplever, at der er blevet skabt gode netværks kontakter blandt de private værelseudlejere. Og de er blevet opmærksomme på Nationalparken som en attraktion på lige fod med de mange andre attraktioner der findes på Djursland. Hvilket gør at der er skabt forhåbninger om, at turisterne bliver en dag længere og dermed er med til at skabe vækst/arbejdspladser i branchen. Arbejdspakke 4.2 Anja Hemmer-Hansen, Destination Djursland E: Kristian Herget, Syddjurs kommune E: Syddjurs kommune; Kristian Herget, Destination Djursland; Lene Lind og Anja Hemmer-Hansen. Der er brugt penge på busleje og mad til deltagerne. Ca DKK kroner.

12 Aktivitetsturisme Arbejdspakke 4.2 Snapsetur på Skarrildhus Mette Damkær Koch, Herning Kommune E: T: Aktiviteten startede med at Skjern Å VER-DI projektgruppen fik en idé om at kombinere formidling af natur / kultur med viden om produktion af lokale fødevarer og spisning. Der er flere med dette overordnede koncept: Der bliver skabt opmærksomhed om lokale fødevarer i området, det bliver illustreret at fødevareproduktion og naturpleje kan gå hånd i hånd, der bliver skabt samarbejdsrelationer mellem fødevareproducent og spisested og områdets særlige natur og kulturhistorie formidles. n for den første snapsetur på Skarrildhus er primært lokale voksne par og familier. Det er dog tanken at snapseturen kan tilpasses, således at den også kan være et tilbud til erhvervsturister. Der er picnic i haven og smagsprøver på snapse fra Hardsyssels og der fortælles om kryddersnaps. Baggrunden for Hardsyssels (snapsefirma) formidles og det fortælles hvordan man selv kan lave kryddersnaps. Et lille opskriftshæfte med tips og vejledning udleveres til deltagerne. Kulturhistorien og naturen i området bliver formidlet på en gåtur i området omkring Skarrildhus, Jørn Rønnaus store stenskulptur Laksen besøges og alle deltagere indsamler snapseurter til deres egen snaps. VER-DI gruppen får idéen til konceptet, beskriver det nærmere i forhold til muligt indhold og samarbejdspartnere. Sinatur Hotel Skarrildhus (privat aktør) Marianne Hagel, E: T: Hardsyssels (privat aktør) Søren Frederiksen, E: VER-DI partnerne Mulige samarbejdspartnere kontaktes og i samarbejde med Skarrildhus og Hardsyssels justeres og tilpasses konceptet. I samarbejde med kontaktpersonen udarbejder Skarrildhus og Hardsyssels en mere detaljeret beskrivelse af turens indhold, program, annoncering, deltagerantal osv. Dette forløb løber over et par måneder. Turen afholdtes 28. maj (2. pinsedag) og var fuldstændig udsolgt. Turen blev evalueret i starten af juni. Det er vigtigt at få de private samarbejdspartnere sat rigtigt sammen. Begge private aktører skal kunne se en økonomisk fordel i at indgå i samarbejdet. Derfor er det bl.a. vigtigt i fællesskab at udvikle og konkretisere konceptet. Samarbejdet har været rigtig godt. Der er planlagt en aktivitet, som alle parter tror på. Og der er en tro på, at aktiviteten har potentiale også på længere sigt og i forhold til flere og meget forskellige målgrupper. Ansvaret ligger hos de to private aktører, Skarrildhus og Hardsyssels. Der er allerede nu dialog om forskellige variationsmuligheder af konceptet afhængig af målgruppe og der er derfor gode muligheder for, at turen vil blive gentaget efter projektets afslutning. Vigtigt i denne sammenhæng er, at det bliver økonomisk bæredygtigt for begge at deltage i. Der er en deltagerbetaling på 150 kr. for voksne og 50 kr. for børn. VER-DI har bidraget med ca kr., primært anvendt til annoncering.

13 Cykelkarta Fegen Aktivitetsturisme För att locka turister från den välbesökta västkusten till inlandet gjordes en plan över aktiviteter riktade till speciella målgrupper. Under sommaren 2011 intervjuades ett flertal turister som hade hyrt cyklar utmed västkusten. Det framkom att de turister som semestrade på västkusten kunde tänka sig att lägga en del av sin semester i inlandet för att uppleva andra faciliteter än de västkusten kan erbjuda. Cykelturismen verkade vara den mest potentiella gruppen varför ett arbete påbörjades med att kartlägga befintliga cykelleder och rutter och då i synnerhet utmed västkusten. På styrgruppens anmodan gjordes också en ny rutt runt sjön Fegen. n är cykelturister av alla slag som har önskemål om olika svårighetsgrad och längd på sträckor. Genom konsultmedverkan och en slimmad tidplan lyckades vi att på två och en halv månad färdigställa en karta där de flesta cykelrutter och leder lades in. Genom ett effektivt nätverk och stor energi är det möjligt att genomföra ett projekt av denna storlek på mycket kortare tid än man vanligtvis föreställer sig. Eftersom 4000 exemplar redan är utdelade och efterfrågan är mycket stor så kommer det att tryckas upp ytterliggare exemplar. Anledningen till att ett nytryck görs är att nyttjare av de första 4000 exemplaren har fått möjlighet att lämna önskemål för att vi skall få en så komplett karta som möjligt. Kommunerna runt omkring i Västra Sverige har stort intresse av kartan och kommer framledes att uppdatera och distribuera den i egen regi. Projektet är enlig gemene man en succé. Falkenbergs Turist AB i samråd med de tre kommunerna i Fegenområdet. Arbejdspakke 4.2 Falkenbergs Turist AB /Fredrik Almryd Links (her kan du hente kortet) Ett stort arbete har lagts ner för att ta fram rätt kompetens och därefter har vi köpt olika tjänster för att nå optimalt resultat. Konsultarbetet har gjorts i samråd med Falkenbergs Turist AB vilket är en privat förening som inte är kopplad till kommunen och som besitter hög kompetens när det gäller kartframställning. Cirka kr.

14 Undervandsaktivitetssti Aktivitetsturisme Nationalpark Mols Bjerge omfatter 30 km. hav, svarende til 17 % af det samlede areal. I et forsøg på at vise flere fastboende og gæster hvorfor så store havarealer er inddraget, er der blevet etableret en undervandssti, hvor snorkeldykkere kan få et indtryk af den enorme artsrigdom og de smukke scenerier, der ligger skjult under havoverfladen. Første del af stien er udformet som en aktivitetssti, hvor besøgende kan træne smidighed, præcision, styrke og udholdenhed under vandet. Stien henvender sig til fastboende og turister, der ønsker en ekstra oplevelse under vandet samt til mindre grupper, institutioner og skoler, der bruger den enten til almindelig vandtræning eller til små konkurrencer. Der er fremstillet 4 fitness redskaber specielt designet til undervandstræning. De er sat ud på mellem 3 og 4 meters vand dybde som en slags træningsbane med stigende sværhedsgrad. Desuden er der sænket en mindre fiskerbåd, der også virker som træningsobjekt. Stien er etableret, så den kan benyttes af både frisvømmere og snorkeldykkere. Det er et meget større arbejde end forventet, at vedligeholde stien. Havet er et meget hårdt element, og det har allerede været nødvendigt at skifte flere af redskaberne ud. Det var ligeledes en lang og besværlig proces at få de nødvendige tilladelser igennem. 1. Finde en passende placering i rimeligt beskyttet vand, med den rette dybde. 2. Indhente diverse tilladelser hos Farvandsdirektoratet. 3. Designe de redskaber, der skal sættes ud. 4. Fremstilling og behandling mod tilgroning. 5. Udlægning af stien. 6. Løbende vedligehold. DGI Karpenhøj vedligeholder stien efter projektets afslutning. Aktiviteten er god. og der har været stor interesse om projektet. Det er dog ikke noget man bare sætter op der skal en hel del forberedelser og dykkertimer til. Arbejdspakke 4.2 Kristian Herget, Syddjurs Kommune E: Opgaven er primært blevet udført af Kristian Herget i tæt samarbejde med et lokalt firma, der har specialiseret sig i undersøiske opgaver, og DGI Karpenhøj. Ca Links Folder om undervandsstien: DI/Nyheder/undervandssti.pdf

15 Bookingmodul til aktiviteter Udvikling af nye oplevelsestilbud Der er stor efterspørgsel både blandt turister og blandt borgerne på aktiviteter i naturen. Udbyderne af aktiviteterne har for flertallets vedkommende kun få markedsføringsmidler og det medfører en forholdsvis stor administration at kunne tage imod bestillinger fra enkeltpersoner og mindre grupper. På Djursland drives et bookingsystem, der for indeværende tilbyder overnatning og attraktionsbilletter. Ydelserne betales online og udbyderne orienteres om salget via . Formålet er at gøre aktiviteter lettere tilgængelige og bookbare for kunderne. For aktivitetsudbyderen skal håndteringen af bestillinger gøres administrativt lettere og synligheden af ydelserne skal forbedres. Udvikling af et modul, der muliggør booking af aktiviteter enten som stand-alone applikation ellers i sammenhæng med overnatning og/eller andre aktiviteter og attraktionsbilletter. Udviklingen skal rumme et administrationssystem til aktivitetsudbyderen, hvor ydelser kan lægges ind på bestemte datoer/tidspunkter i et specifikt antal. Aktivitetsudbyderen vil desuden kunne tilføje og administrere bookinger, som er bestilt telefonisk, el. lign. Aktivitetsudbydere vil blive tilbudt et aktivitets bookingmodul, som kan vises på egen og/eller andres hjemmeside, så aktiviteterne også vil kunne bookes uafhængigt af overnatning eller det overordnede bookingsystem (Djurspakken). Lokale aktivitetsudbydere vil kunne benytte systemet til booking og administration. Områdets gæster vil blive opmærksom på produkter, når de booker pakkeløsninger og tilføje disse til den købte pakke. Møde med lokale aktører for at identificere beskaffenheden af de udbud, der måtte være interessante. Udformning af kravspecifikation til leverandør. Programmering. Møde med lokale aktører til præsentation af det færdige produkt. Oprettelse af aktiviteter i systemet. Stor begejstring over at komme med i salgskanal og for at få et online administrationssystem. Kræver tid for den enkelte aktivitetsudbyder at få tingene lagt ind. Resultatet af projektet overstiger den forventning vi havde til det. Først efter afsluttet sæson vil man se, om gæsterne tager godt imod muligheden for online booking af aktiviteter. Destination Djursland og formidlingspartnerskabet i Syddjurs kommune driver systemet videre efter projektafslutning. Arbejdspakke 4.3 Lene Lind, Destination Djursland T: E: Link Lokale private aktører og Destination Djursland. Ca kr

16 Utvikle lokale fisketurisme tilbud Udvikling af nye oplevelsestilbud Partnerkommunene i Norge har lite tilrettelagte fisketurismetilbud. Det var også lite lokalkunnskap i hvordan fisketilbud kunne utvikles, samtidig så fantes det et stort uutnyttet potensiale i alle vannene og elvene i kommunene. Interessen for fritidsfiske er økende, kommunene trenger flere aktivitetstilbud til turister. Fritidsfiskere i Nord Europa, Benelux og Tyskland. Arrangere studietur for potensielle tilbydere, fagkvelder, gjennomføre kurs, utføre testfiske, utvikle pakketilbud innen fiske, markedsføre og gjennomføre testarrangement. Info om VER-DI prosjektet gitt i media, på info møter, messer og kommunenes hjemmesider. I regi av prosjektet ble det igangsatt fagtur og fagkvelder der erfarne fisketurismetilbydere delte sine erfaringer. Det ble også gjennomført testfiske Angelreisen og norsk ørretspesialist. Fisketurismevertkurs, fluefiskekurs og inforamsjonskvelder. Tilsammen 230 personer har deltatt på arrangementene. Støtten fra VER-DI var en katalysator for å få igjennomføre et stort og samordnet prosjekt innenfor utvikling av fisketurisme. Flere lokaler rettighetshavere har testet ut og markedsfører nå fisketurisme opplevelser med overnatting i området. Flere ukesopphold er solgt, blant annet til tyske fritidsfiskere. Norsk landbruksrådgiving Østafjells var iniativtaker, representanter fra rettighetshaverne sine fagorganisasjoner og Nore og Uvdal kommune var i styringsgruppa. Arbejdspakke 4.3 Terje Halland, Nore og Uvdal kommune E: Prosjektleder Olav Traaen, Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Rettighetshavere, overnattingsbedrifter og aktivitetstilbydere i de norske partnerkommunene. Kr NOK fra VER-DI prosjektet, prosjektets totale kostnadsramme var kr NOK, restfinansiering var oppnådd via andre og egeniinsats fra tilbyderne.

17 Udvikling af nye oplevelsestilbud Skiløypetrase i Imingfjell til Åsbøseterdalen Området er et populært utfartsområde for skigåere. Det er viktig vinterbeiteområde for Nord-Europas største villreinstamme. Tidligere benyttede skiløype gikk rett igjennom beiteområdet. Reinsdyr er veldig sårbare for forstyrrelser på vinteren. Det var derfor et behov for å legge om skiløypene for å minimere konflikten mellom rein og skigåere. Innbyggere, hyttebeboere og turister. Planlegge, befare, rydde og merke ny skiløypetrase i Imingfjell til Åsbøseterdalen i Nore og uvdal kommune. Info om VER-DI prosjektet gitt i media, på møter, og kommunens hjemmeside høst/vinter mellom prosjektleder i Nore og Uvdal kommune og velforeningen, behandling av søknad jan/feb Gjennomføring av tiltak feb-april 2011, tiltaket ble sluttført og pengene utbetalt i juni Godt samarbeid med en aktiv velforening, velvillige grunneiere og samarbeid med prosjektleder for VER-DI prosjektet i Nore og Uvdal kommune. Den nye traseen vil skape mindre konflikt mellom villreinens beiteområde og skiløpere. Tett samarbeid mellom Åsbøseterdalen velforening, grunneiere og kommunen. Velforeningen har ansvaret for å vedlikeholde, preparere og merke løypetraseen. Arbejdspakke 4.3 Terje Halland, Nore og Uvdal kommune E: Åsbøseterdalen velforening og berørte grunneiere. NOK Kr i tillegg til egeninnsats fra grunneiere og velforeningen.

18 Smartphone applikation Ny formidlingsteknologi En vigtig del af at gøre naturområder mere attraktive som attraktioner er at sikre, at den viden og de historier der er med til at gøre områderne attraktive formidles bedst muligt. Arbejdet med formidling af natur og kulturhistorie er derfor et centralt element af projektet herunder at arbejde med ny formidlingsteknologi. Efter mange overvejelser faldt valget på i fællesskab at udvikle en smartphone applikation til Android og ios. Efterfølgende fylder hvert område indhold i applikationerne, så resultatet bliver fire unikke apps. Applikationen har en række forskellige funktioner. Den indeholder kort, oversigter over forskellige typer af stier i området, beskrivelser af seværdigheder i området, 3D visning af seværdigheder, praktisk info, lille opslagsværk om flora og fauna, en skattejagt for børn og barnlige sjæle, mulighed for at optjene virtuelle medaljer ved brug af app en samt løsning af quizzer ikke mindst muligheder for indlæggelse af aktuelle aktivitetstilbud i området. De enkelte områder lægger indhold i applikationen og app en er opbygget så de respektive nationalparker, kommuner ell. lign. let kan opdatere informationerne på applikationerne herunder at oprette eller slette points of interests samt har flere sprogversioner Der er i flere af områderne dårlig eller ingen mobildækning, og derfor er denne app i modsætning til de fleste andre apps udviklet til at fungere off-line. Tværnationalt samarbejde Det har været en lang fælles proces at definere funktionaliteten af app en. De fire geografiske områder er meget forskellige, og der er samarbejdet meget omkring udviklingsfasen. Da app en er offline har det ikke været muligt at bruge gængse kortmuligheder. Der er udviklet unikke kort til de fire områder og der har ligeledes været en stor grad af samarbejde omkring kortløsningen. Det var kun enkelte partnere i projektet der havde den fornødne kompetence på kortområdet, og det lykkedes at samarbejde omkring dette. Der har været afholdt fælles workshops og møder om indhold og design. Arbejdspakke 4.4 Lene Lind, Destination Djursland T: E: Thomas Olesen, Projektleder i VER-DI Region Midtjylland E: Der er brugt DKK på konsulentbistand til at definere indhold, funktionalitet og kravspecifikation Der er brugt ca. DKK på udviklingsomkostninger. Udarbejdelse af indhold er de enkelte områder ansvarlige for. I nogle områder har partnere selv udarbejdet indhold andre partnere har hyret hjælp til at skrive indholdstekster selv. Partnerne har brugt et anseeligt antal timer på app en.

19 Besøgende i naturområderne, alle aldersgrupper. Ideudviklingsfase hvor der blev diskuteret forskellige teknologier til formidling Hyre konsulenthjælp til at definere indhold, funktionaliteter og udarbejde kravspecifikation Indkaldelse af tilbud Udvikling af app Udarbejdelse af indhold sen med at etablere app en har taget længere tid end forventet. Fra definering af indhold til udarbejdelse af kontrakt med leverandør til udvikling af indhold har procesen taget længere tid end forventet. sen om udarbejdelse af kort har været svær og meget tidskrævende. På tidspunktet hvor beslutningen blev truffet og udvikling gennemført fandtes der ikke mange alternativer med hensyn til offline-kort og det har været nødvendigt at gå på kompromis med kortkvaliteten for at få den ønskede funktionalitet. Teknologisk går udviklingen meget stærkt og det har været nødvendigt at justere udviklingen løbende, og bla. på kortsiden betyder det også at nye, nemmere og bedre løsninger er lige om hjørnet. Det har også taget længere tid end forventet at udarbejde indhold og lægge indhold i app en. Udvikling af apps har været nyt for alle partnere og erfaringen er, at det er nødvendigt med meget præcise instrukser til de personer der skal udarbejde tekstindholdet og helst i form af visuel kommunikation da det er nyt medie. Der kunne med fordel have været afholdt en workshop i at skrive POI-tekster tidligt i forløbet. Udviklingen af app en har været mere ressourcekrævende end forventet. Det har imidlertid givet alle involverede værdifuld erfaring med dette medie, og resultatet er en velfungerende applikation med en høj funktionalitet til forskellige segmenter af brugere. De respektive partnere overtager app en efter projektslut. Der er indgået aftale med en nationalpark om, at de overtager opdatering af app en. Projektets partnere har udviklet ideen med hjælp fra konsulentfirmaet Seismonaut til at definere indhold, funktionalitet samt udarbejde kravspecifikation, og firmaet Digitales til at udvikle app en.

20 Kompetenceudvikling Formidlingskursus for frivillige ildsjæle Formålet med kurset er at højne standarden på den formidling, der tilbydes af frivillige i forskellige sammenhænge. Der er et stort ønske om at opbygge forskellige frivillignetværker i nationalpark regi. Netværker der f.eks. kan hjælpe med naturpleje, formidling, guidning mv. Uanset hvad et netværk arbejde med, er formidling af arbejdet eller projektet en vigtig del, ligesom egentlig guidning selvsagt kræver kvalitetsformidling. Afholdelse af en uges kursus om personlig formidlingsteknik, didaktik, målgrupper og praktisk tur gennemførelse. Frivillige der arbejder formidling af natur, kultur eller friluftsliv. Behovet erkendes og en behovsanalyse gennemføres. n defineres og kurset skitseres. I samarbejde med de organisationer og enkeltpersoner der skal gennemføre undervisningen, fastlægges det egentlige kursusprogram, og indholdet i de enkelte lektioner. Endelig kursusplan udarbejdes. Kurset udbydes gennem lokalpressen og via mail til målgruppen. Kursus afholdes og evalueres. Det er som altid et overraskende stort arbejde at få et velfungerende kursus op at stå. Det er vigtigt at kursuslederen er gennemgående i hele processen og deltager i hele kursusforløbet, så der sikres kontinuitet i kurset. Kurset viste sig meget succesfuldt, og flere af de deltagende kursister er efterfølgende begyndt at gennemføre nye selvstændige formidlingsforløb. Kurset har således tilført området en blivende værdi, og grundstenen til et egentligt certificeringsforløb for frivillige nationalpark-formidlere er blevet lagt. Kursusprogram og evalueringer er overgivet til Nationalpark Mols Bjerges Sekretariat, som forventes at bruge modellen ved kommende kurser. Arbejdspakke 5.1 Kristian Herget. Syddjurs kommune T: M: Kurset blev gennemført i samarbejde med en række lokale formidlingsaktører, DGI Karpenhøj som hovedentreprenører og Syddjurs kommune som kursusholder Ca dkk.

21 Fegen Inspiration Area Naturcenterplanlægning og formidling Att utveckla koncept för naturcenter som kan uppfylla flest möjliga brukargruppers behov av upplysning om naturområdet. Nödvändighet att skapa ett center för besöksnäringen och lokalbefolkningen i området. Övergripande insats för de tre kommunerna som deltar i projektet var en gemensam informationscentral helt i linje med ansökan. Den går ut på att skapa en varaktig informationscentral med hög kvalitet. Centralen som fått namnet Fegen Inspiration Area har under 2011 haft 1500 fysiska besök från olika länder. Turister, entreprenörer och lokalbefolkningen som har intresse av att utveckla sin kunskap om naturvårdsområde och reservat. Möten med lokalbefolkningen Möten med styrgruppen Möten med turistgruppen Möten med olika myndigheter. Vägverket, Länsstyrelsen och regionen Framtagande av plan för vad centralen skall ligga. Anledningen till att informationscentralen blev till var en kombination av att lokalbefolkningen efter det att vi hade haft några möten med dem efterfrågade en central som kunde bli navet i processen att utveckla natur- och reservatsområdet, Fegen. Marknadsföringen av området får också en möjlighet att utvecklas så att turister och lokalbefolkning på ett lättförståeligt sätt förstår områdets fina förutsättningar och därigenom blir entusiastiska för att delta i uppbyggnaden av destinationen och framförallt besöka den och tala väl om den. Erfarenheterna har varit att det är en gedigen och arbetskrävande process att starta upp en sådan här verksamhet. För att förankra och få med sig så många intressenter som möjligt behövs lång tid och ett målmedvetet arbete. Kommunerna och andra myndigheter har varit behjälpliga och uppmuntrat arbetet vilket har underlättat det komplicerade arbetet med att starta upp verksamheten. När projektet inleddes var startsträckan lång med olika infallsvinklar, men när idéerna hade fått en mer fast form så gick det lättare. Om arbetet med att utveckla informationscentralen efter det att projektet VER-DI har avslutats fortsätter med samma fart som det gjort det sista året kommer det hela att bli den succé som var målet. Gislaved, Falkenberg och Svenljunga kommuner kommer om erforderliga beslut tas att i ett initialskede fortsätta att bedriva verksamhet med målsättning att under de tre kommande åren bedriva verksamheten vidare. Ett mål är att besöksnäringen och den lokala turistentreprenören skall ha en gemensam plattform att luta sig emot och därigenom få möjlighet att utveckla en hållbar besöksnäring. Arbejdspakke 5.2 Falkenbergs Turist AB, Holgersgatan 11, Falkenberg, tel Link Offentliga och mest privata. Cirka kr.

22 Decentralt formidlingskoncept Naturcenterplanlægning og formidling Baggrund På baggrund af en analyse af Skjern Å området og dets særlige værdier (UVP) valgte vi at udarbejde et koncept for decentral formidling af området. Analysen viste bl.a., at det er svært for de besøgende at overskue området og alle de forskelligartede oplevelser, der gemmer sig. Det handler både om den store geografiske spredning af tilbud, men også formen på nationalparken, hvor der bl.a. ikke er én oplagt og defineret indgang. Analysens anbefaling er derfor at øge kommunikationen og møde de besøgende mange steder og på den måde synliggøre og skabe større sammenhæng mellem de enkelte områder. Formål Formålet med konceptet er med andre ord at styrke formidlingen af området og dets mange gode historier, møde de besøgende der hvor de er og styrke sammenhængen i området samt synliggøre sammenhængen for gæsterne. Et andet med konceptet var at fortsætte den lokale forankring, som har været et centralt element i arbejdet med Nationalpark Skjern Å. Konceptet var tænkt som inspiration for den kommende bestyrelse for nationalparken, når den skulle tage stilling til formidlingen af nationalparken. Konceptet indeholder to spor: formidling af nationalparken generelt og formidling af lokalområdernes særegenhed. Konceptet indeholder: Decentrale formidlingscentre Digital formidling Foldere Informationsstandere Lokale guider Hjemmeside Smartphone applikation Geocaching Decentrale formidlingscentre eller infospots, som etableres i forbindelse med eksisterende faciliteter, udgør kernen i strukturen. I formidlingscentrene skal der ved hjælp af skærme, plancher og foldere formidles viden om nationalparken og det enkelte områdes særegne træk. Samtidig er lokale guider et vigtigt element. Ved at uddanne lokale ildsjæle til guider levendegøres formidlingen. Informationsstandere i nationalparken skal med et stærkt og genkendeligt visuelt udtryk være med til at formidle både nationalparken og de enkelte områder. Informationsstanderne gør det muligt at nå nogle af de besøgende, som ikke anvender formidlingscentrene. Geocaching og Smartphone applikationen gør det samme og er med til at gøre oplevelsen mere personlig og føre gæsterne rundt i nationalparken. Derudover ses en central hjemmeside som et uundværligt element. Idet der er flere forskellige med konceptet, kan der også siges at være flere forskellige målgrupper. Selve konceptet er skrevet til den kommende bestyrelse for Nationalpark Arbejdspakke 5.2 Mette Damkær Koch, Herning Kommune, T: E: Carsten Ege Møller, Ringkøbing-Skjern Kommune, T: E: Der er primært blevet brugt midler til at afholde møder med de lokale aktører. I alt omkring kr.

23 (fortsat) Skjern Å, som inspirationsgrundlag i forbindelse med drøftelser om, hvordan nationalparken skal formidles. n for processen var lokale foreninger og ildsjæle, idet vi ønskede at fastholde den lokale forankring, som har været et centralt element i forbindelse med arbejdet med at realisere nationalparken. n for de forskellige elementer i den decentrale formidling er alle besøgende i området. Første skridt var udarbejdelse af en analyse, som pegede på, at det for Skjern Å området ville være oplagt at udarbejde forslag til en decentral formidlingsstruktur. Der blev holdt et første møde, hvor en lang række bysamfund blev inviteret. Vi ønskede at fortsætte en efterhånden lang og stærk samarbejdstradition med de lokale aktører. Flere lokalsamfund havde allerede på det tidspunkt meldt ud, at de gerne ville stille faciliteter til rådighed til formidling af den kommende nationalpark. Der var på mødet bred enighed om at arbejde i to spor: generel formidling om hele nationalparkområdet og formidling af det enkelte områdes særegenhed. Region Midtjylland tilbød at stille kompetencer til rådighed i forbindelse med udarbejdelse af selv konceptet, som så på to møder med lokalsamfundene blev drøftet og tilrettet. I denne forbindelse er bysamfundene selv kommet med eksempler på områdernes særegenhed, som de ønskede formidlet. På det tredje møde blev bysamfundene enig om at stifte deres egen forening Aktive Lokalsamfund i Nationalpark Skjern Å. Samtidig udtrykte deltagerne et behov om lære mere om bl.a. geocaching, byernes synlighed i fht. at tiltrække turister osv. Vi har derfor holdt yderligere to tema-/netværksarrangementer for landsbysamfundene. Det er muligt at skabe, fastholde og understøtte et stort lokalt initiativ med enkle midler her kan den tidsmæssige og økonomiske investering være rigtig godt givet ud. Det er vigtigt at lytte til lokale aktørers ønsker og behov. Hvis der ønskes at skabe netværk, skal det være på baggrund af temaer, som aktørerne selv definerer og ser et med at samarbejde om. Vær klar til at rette processen til i fht. lokale ønsker og behov. Det er også vigtigt at forstå, at lokale ildsjæle har brug for inspiration, støtte og læring for at være lokale drivkræfter for udvikling. Derfor bør kommunerne fortsat understøtte ildsjælene eksempelvis ved at samle bysamfundene et par gange om året. Det var tanken, at den kommende bestyrelse for Nationalpark Skjern Å skulle fortsætte aktiviteten. Da området endnu ikke er udpeget til nationalpark, er dette ikke en mulighed. I processen er der sket det, at lokale ildsjæle på et af møderne tog initiativ til at danne en ny forening bestående af bysamfund i Skjern Å området Aktive Lokalsamfund i Nationalpark Skjern Å. Med i foreningen er Sdr. Felding, Skarrild, Troldhede, Lønborg, Vostrup, Borris, Arnborg, Ådum, Skjern og Tarm. Foreningen har meldt ud, at den også fremadrettet vil fortsætte arbejdet for udvikling og etablering af Nationalpark Skjern Å. Der er således skabt et lokalt netværk, som ser en fælles interesse i at arbejde for at udvikle området - flere af landsbysamfundene vil eksempelvis samarbejde om geocaching. Da der ikke er blevet oprettet en nationalpark, har konceptet ikke fået rollen som inspirationsgrundlag for en bestyrelse. Den valgte proces med samarbejde med de lokale aktører har dog resulteret i et ikke tidligere set formelt og reelt samarbejde mellem bysamfundene i Skjern Å området. Samtidig har bysamfundene fået en række redskaber til at: synliggøre deres område for besøgende både før de kommer og mens de er i området. udvikle områdets aktiviteter skabe en sammenhængende fortælling langs Skjern Å Vi vurderer, at de nye samarbejdsrelationer vil få positiv betydning for den langsigtede udvikling af bysamfundene i Skjern Å området. Med i projektet har været en række foreninger og ildsjæle fra de bysamfund, der ligger i Skjern Å området eksempelvis repræsentanter fra Arnborg Hjemstavnshus, borgerforeningen i Borris og lokalrådet i Sdr. Felding.

24 VER-DI er medfinansieret af VER-DI Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling

Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne

Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne NATIONALPARK THY NATIONALPARK MOLS BJERGE SKJERN Å KONGERNES NORDSJÆLLAND SKJOLDUNGE- LANDET NATIONALPARK VADEHAVET DET SYDFYNSKE ØHAV Sæt formidling på

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Med tre uger tilbage inden udviklerne har deadline,

Med tre uger tilbage inden udviklerne har deadline, Nyhedsbrev Arbejdet med app en fortsat side 2 Nyt system til bestilling af guidede ture side 3 Stort potentiale for lystfiskeri ved Skjern Å side 4 Et nærmere kig på hjemmesiden visitfegen side 5 Lokal

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Denne rapport er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune og Dansk

Læs mere

Små skridt i en rigtig retning. En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring

Små skridt i en rigtig retning. En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring Små skridt i en rigtig retning En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring Anne Liveng & Birgit Land Center for Sundhedsfremmeforskning

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER BORGERE FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE UDVIKLINGSTILTAG Grontmij A/S i samarbejde med Ekstrakt

Læs mere

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 1 of 32 Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 Statusbeskrivelse udgangen af 2014 afsluttede projekter Indsatsområder Projekter Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 De mange aldre Syddjurs X X Kultur på

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Resume December 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23

Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23 Rapporten er udarbejdet af Udarbejdet for Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Fremgangsmåde... 1 3. Målgruppe... 3 3.1.

Læs mere

Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Rapport April 2014 AARHUS COPENHAGEN NUUK OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLD 1. RESUMÉ 7 1.1 Evalueringens formål 7 1.2 Kort introduktion

Læs mere

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Handlingsplan 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Februar 2012 Baggrund Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S blev stiftet i 1996 af de daværende ni nordligste kommuner samt Fonden Toppen

Læs mere

Skriftlig beretning 2012

Skriftlig beretning 2012 Skriftlig beretning 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S 2 SKRIFTLIG BERETNING 2012 Toppen af Danmark er Lysets Land. Lys er liv, og lys giver energi og godt humør. I Lysets Land har vi flere

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet

EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet September 2012 EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 Kort præsentation af projekter og evalueringsspørgsmål... 3 Evalueringsmetode... 4 2. Sammenfatning

Læs mere

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09.

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd fik i 2008 en mio. kr. til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning blandt Samrådets medlemsorganisationer

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere

Friluftsrådets årsberetning 2011

Friluftsrådets årsberetning 2011 Friluftsrådets årsberetning 2011 Indhold 3 Friluftsrådet et Råd i udvikling 4 Friluftspolitik 6 Friluftsrådet lokalt 7 Friluftsprojekter 10 Formidling og undervisning 13 Tilskud til Friluftsliv 14 Internationalt

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse Indhold Forord 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Turisme i Midtjylland 4. Turisme på Samsø 5. Markedsundersøgelse 5.1 Interessenters vurdering af potentiale 5.2 Erhvervsturisme 5.3 Ferieturisme 6. Konkurrentanalyse

Læs mere

Rekreative Ruter Kick off konference 2.-4. marts 2010 Præsentationer og referater

Rekreative Ruter Kick off konference 2.-4. marts 2010 Præsentationer og referater Rekreative Ruter Kick off konference 2.-4. marts 2010 Præsentationer og referater Indholdsfortegnelse Program Præsentation: Projektets mål Referat: Region Sjællands Vandrefestival, Designmanualen, Aktiv

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

Indkøb af. Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. Indkøb af digitale ydelser

Indkøb af. Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. Indkøb af digitale ydelser Indkøb af digitale ydelser Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. A f Indkøb af digitale ydelser Få gode råd til indkøb af de online værktøjer,

Læs mere