Hvor bliver de øremærkede penge af? Landsmøde Debat med Steen Gade Extranet for DOF-medlemmer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvor bliver de øremærkede penge af? Landsmøde Debat med Steen Gade Extranet for DOF-medlemmer"

Transkript

1 Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Maj 2004 Årgang 10 Nummer 5 Hvor bliver de øremærkede penge af? Landsmøde Debat med Steen Gade Extranet for DOF-medlemmer

2 DOF NYT DOF NYT I dette nummer: Medlemsblad for Dansk Oplysnings Forbund. Udkommer månedligt og distribueres til medlemsskolernes skoleledere og bestyrelsesformænd, samt andre, der ønsker at få bladet tilsendt. Ønske herom fremsættes til sekretariatet. DOFs politik udtrykkes i lederen og i artikler, hvor dette direkte fremgår. Øvrige artikler og indlæg udtrykker ikke nødvendigvis DOFs synspunkter. Der er ikke henvisninger til telefon eller ved omtale af medarbejdere i DOF, da disse oplysninger findes på bagsiden. Dansk Oplysnings Forbund DOF er landsorganisation for ca. 250 folkeoplysende partipolitisk uafhængige aftenskoler/foreninger, som tilsammen beskæftiger ca voksenundervisere. Nyt fra DOF...4 COPY-DAN...4 DOFs udviklingspulje...4 Download DOF-logo...4 SummaSummarum - stadig et godt tilbud...5 DOFs landsmøde...6 DOFs nye landsstyrelse...16 Extranettet - så er det her...18 Lederhåndbogen på Extranettet...19 Foredrag / debat med Steen Gade...20 Kurser...22 Løst og fast - DOFs personale-"rap" til landsmødet...23 DOF navne og adresser...24 DOF varetager medlemsskolernes interesser omkring lovgivning, administration, forsikring, ansættelsesforhold, EDB, lønbehandling, medarbejderuddannelse, markedsføring, kommunikation og pressekontakt, udvikling af undervisningskoncepter, projekter m.v. Redaktion: Hanne Bruus Andersen Ole Vig Jensen, ansvh. Robin Kristiansen, redaktør Lay-out: Robin Kristiansen Tryk: Lars Eriksen Oplag: 800 Redaktionen afsluttet: 27. maj 2004 Dead-line næste nummer: 24. juni 2004 Fårside (Foto: Robin Kristiansen) Tillid er godt, men kontrol er bedre. Det er nok meningen med øremærker, men hvordan er det med kontrollen, når myndighederne selv skal overholde reglerne. Det skriver Knud Knudsen om på følgende side. Knud er konsulent i DOF inden for handicapundervisning og specialundervisning. DOFs landsmødedeltagere kunne glæde sig over at hilse på forhenværende landsformand og skoleleder ved HOF, Nils Aundal og fru Ulla. Læs mere om landsmødet side DOF NYT - Maj 2004

3 Leder Øremærkning? I fødevareministeriets publikation om Dyrepræmier og øremærkning kan man få god indsigt i hvordan ministeriet sikrer sig, at statslige tilskudsordninger går til de formål tilskudsordningerne er tiltænkt og det er vel ganske rimeligt, at pengene havner de rigtige steder. Det kunne undervisningsministeriet måske lærer noget af. - Hvor blev de 15 mio kr. af, som Folketingets partier ved den seneste lovrevision vedtog skulle bruges til nedsættelse af handicappedes brugerbetaling? Vi må da formode, at de 15. mio kr. er fordelt til landets kommuner, samt at folkeoplysningsudvalgene har taget initiativ til at justere skolernes tilskud til lærer- og lederløn eller på anden måde har sikret, at pengene kommer målgruppen til gode? Tilsyneladende er der rundt omkring i landet nogen usikkerhed om de ændrede tilskudsvilkår, og der er tilsyneladende også stor variation, når de gælder kommunernes måde at anvende de ekstra midler på. Nogle kommuner vælger at fortsætte med 7/9 i tilskud til lærerog lederløn til fordel for særlige tilskudsordninger, der kommer handicappede til gode, og det er jo den ret og mulighed den enkelte kommune har - når man primært vil tilgodese egne borgere. Andre kommuner har valgt at forhøje tilskudsbrøken til 8/9 men ikke alle har forhøjet tilskudstilsagnet til skolerne tilsvarende og så har ændringen den negative konsekvens, at pengene bruges hurtigere med færre undervisningstimer til følge. Endelig er der kommuner, der vælger at fastholde tilskuddet på 7/9 uden i øvrigt på anden måde at yde kompenserende tilskud men så sender de jo nok det ekstra bloktilskud fra staten retur?????? - og samme kommuner sender sikkert heller ikke regning på mellemkommunal refusion beregnet ud fra statens takst for den er jo beregnet ud fra et tilskud på 8/9?????? Nu har det altid været svært at følge statens bloktilskud, men i dette tilfælde ved vi dog, at der er tale om, at landets kommuner har fået ekstra midler til et konkret område, hvor folketinget partier har fundet det nødvendigt at tilskynde til en særlig indsats. Der er derfor al mulig grund til, at de enkelte skoler forfølger de ændrede tilskudsmuligheder lokalt, så de gode intentioner bag ændringen virkeliggøres og i DOF hører vi gerne om såvel de gode som dårlige eksempler. Knud Knudsen konsulent DOF NYT - Maj

4 Nyt fra DOF Medlemsnyt Indmeldelse Rytmisk Center Torben Schipper Vesterbrogade 107 E 1620 København V Telefon: Fax : Københavns kommune Ændring Privat Oplysnings Forening ved Karen Jensen i Fårevejle har skiftet navn til: ODA - Odsherred Dag og Aftenskole. I daglig tale: ODA Udmeldelse Følgende 2 skoler er udmeldt, da de er ophørt: Afd. for Diakoni og Uddannelse på Frederiksberg Hjallerup Aftenskole i Nordjylland Husk DOF-logo i din nye brochure Som medlem af DOF er alle skoler forpligtet til at angive dette tilhørsforhold ved annoncering. Mange vælger at skrive formuleringen "Tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund", og mange vælger også at benytte et af DOFs logoer både i brochurer, annoncer og på hjemmesider. Husk at DOFs logoer kan downloades fra DOFs hjemmeside: Klik på "Om DOF" og herefter på "Download", så finder du logoerne. Går det ikke rigtigt, så ret henvendelse til Ole Steen Mortensen eller Lars Eriksen. Lovlig kopiering af undervisningsmateriale Forfattere, forlag, kunstnere og illustratorer har retten til deres værker. Det er ulovligt at kopiere andres værker uden tilladelse, også hvis det kun drejer sig om nogle få linier af en samlet tekst eller en notits i en avis. DOF har sammen med Oplysningsforbundenes Fællesråd forlænget aftalen om lovlig kopiering af undervisningsmateriale med COPY-DAN Tekst & Node. Aftalen svarer stort set til den tidligere aftale, bortset fra at der nu betales efter undervisningstimer og med to satser. Den normale sats pr. undervisningstime er i 2004: 0,703 kr. For små hold er satsen 0,315 kr. Små hold er undervisning af handicappede og instrumentalundervisning inden for folkeoplysningsloven samt specialundervisning for voksne efter lov om specialundervisning. Alle DOFs skoler får sammen med opkrævning af kontingent en opkrævning for gebyr til COPY-DAN Tekst og Node. Indtil videre afgør den enkelte skole selv, om skolen 1. vil indgå i den fælles aftale og betale det opkrævede gebyr 2. selv vil lave en aftale med COPY-DAN Tekst og Node eller 3. slet ikke kopierer og derfor ikke skal betale nogen afgift. Et resumé af aftalen kan findes i Lederhåndbogen side juni DOFs udviklingspulje Landsstyrelsen har besluttet, at der afsættes midler til en Udviklingspulje i 2004 og Puljen kan søges af DOFs medlemsskoler til udvikling af folkeoplysning og andre områder i tilknytning hertil. Der er nedsat en Styregruppe, som vil behandle ansøgningerne og give svar 15. august, 1. oktober og 15. november Ansøgninger der er modtaget senere end 14 dage før en svardato, vil først kunne medtages ved den følgende svarrunde. Styregruppen fastsætter i august 2004 ansøgningsfrister for Med denne udgave af DOF NYT vedlægges ansøgningsskema, som på bagsiden opremser de konkrete retningslinier for puljen. Ansøgningsskemaet vil også kunne downloades fra via extranettet eller fra GrundtvigNet. Kalenderen 20. juni - DOFs sommerkursus på Klarskovgaard ved Korsør 23. juni (Det glæder os at kunne meddele, at alle pladser er besat) Bilag til DOF NYT Med dette nummer af DOF NYT vedlægges: Årsberetning 2004 Referat af konstituerende landsstyrelsesmøde Referat af landsmødet Ansøgningsskema til DOFs udviklingspulje 4 DOF NYT - Maj 2004

5 Nyt fra DOF SummaSummarum Det er stadig muligt for DOFs medlemmer at rekvirere bogføringsprogrammet SummaSummarum på særdeles favorable betingelser. En mulighed 20 brugere indtil nu har benyttet sig af, og flere er på vej. Regnskabsprogrammet SummaSummarum er nu anskaffet af 20 DOF-brugere, og der er bestilt 10 nye licenser, så DOF stadig kan levere programmet til under halvdelen af den ordinære pris. Det koster kun 400 kr. at anskaffe programmet, som indeholder der alt, hvad en aftenskole har behov for, når bogholderiet skal foregå på EDB. Programmet fås ved henvendelse til Lars Eriksen på DOFs sekretariat i Odense. Der følger en lille informativ vejledning med til programmet, men DOF tilbyder desuden jævnligt kurser i regnskabsføring baseret på SummaSummarum. Det vil være en god ide at overveje at bruge systemet fra starten af det nye år, og så kan man tyvstarte ved at får programmet lagt ind i god tid. Til venstre ses et eksempel på en side fra den omtalte vejledning. DOF NYT - Maj

6 Landsmøde En gang om året skaber landsmødet rammerne for, at DOFs brogede skare af medlemmer kan mødes, og ved den lejlighed fremlægger formand Ingolf Christensen sin beretning om årets arbejde i landsorganisationen. Ingen medlemmer kunne på landsmødet hævde, at den skriftlige udsendte beretning eller formandens mundtlige var overfladisk. Tværtimod! Måske var det derfor, at der for tredje år i træk ikke var nævneværdige spørgsmål eller sus i debatten. Måske er alle tilfredse. Måske er de utilfredse ikke kommet til landsmøde, eller måske gør landsorganisationen det bare rigtig godt? Står det til formanden, er der imidlertid ikke lukket for hverken debat, kritik eller nye forslag, selvom årsmødet er slut. Et nyt foreningsår er i gang, og som sædvanlig er landsorganisationen åben over medlemmernes meninger, som jo også kunne formuleres til en bredere skare ved henvendelse til DOF NYTs redaktør. Tekst og foto: Robin Kristiansen Landsformand Ingolf Christensen aflægger beretning 6 DOF NYT - Maj 2004

7 Landsmøde Kresten Schultz Jørgensen og Connie Hedegaard stod for lørdagens oplæg til gruppedrøftelser Bygholm Park i Horsens var som sædvanlig rammen om DOFs landsmøde 15. og 16. maj, og skabelonen for arrangementet var også genbrug. Således bestod hovedpunkterne af en lørdag formiddag med "Spørg bare" og velkomstkaffe, en lørdag eftermiddag med oplæg og gruppedrøftelser, festmiddag lørdag aften og landsmøde i henhold til vedtægterne søndag formiddag. Spørg bare Mange var mødt op lørdag formiddag, selv om denne del af programmet er absolut frivillig. Det giver mere ro om starten, og plads til at deltagerne kan få konsulenterne i tale og god tid til at hilse på kolleger fra nær og fjern. Der var især "run" på IT-medarbejderne, der godt kunne have blevet ved nogle timer mere. Et klart bevis på, at de teknisk/praktiske ting i skolernes hverdag er højt prioriteret. Oplæg Connie Hedegaard "Hvad skulle der til for at få mig til at gå på aftenskole?" Dette var titlen på Connie Hedegaards oplæg til gruppedrøftelser. Connie Hedegaard har som journalist, tidligere fremtrædende folketingspolitiker og en mediekarriere inden for radio og TV ikke svært ved at udtrykke sig. Med sine indledende bemærkninger understregede hun energisk, at hun ikke hører til kernegruppen af aftenskoledeltagere - tvært imod. "Hvis I skal få mig til at gå på aftenskole, så skal i sør'me til at gøre jer umage!" Hun fortalte, at hun kun bladrede i aftenskoleprogrammerne, der dumpede ind ad postkassen i august - for at finde noget til sine forældre. Det fremgik, at heller ikke Connie Hedegaards omgangskreds er stamkunder i aftenskolerne. De vil hellere gå på Studieskolen eller lign. (red: Connie Hedegaard fik senere at vide, at Studieskolen er medlem af DOF). Connie Hedegaard pegede på tenden- Fremtidens folkeoplysning Markedsføring er et evigt aktuelt emne blandt aftenskolefolk, der må konstatere, at evner for købmandsvirksomhed kan være lige så vigtige for aftenskolen som en folkeoplysende tilgang til lederskab og pædagogik. Det var baggrunden for, at landsmødets tema lørdag eftermiddag om Fremtidens Folkeoplysning bar undertitlen "Aftenskolernes behov for at tilpasse og markedsføre sig i et omskifteligt samfund." Med formand Ingolf Christensen i front blev der lyttet til indlæggene, der handlede meget om kravene til skolernes tilbud, image og markedsføring i et omskifteligt samfund, der på få år har gjort mange hæderkronede aftenskoletraditioner umoderne. DOF NYT - Maj

8 Landsmøde "Der er principielt ingen forskel på AOF, FOF, LOF osv. "Folket" findes ikke mere, men "folk" findes. Der er fem millioner af dem, og de er forskellige!" sagde Kresten Schultz Jørgensen til forsamlingen. ser, som gør det svært for aftenskolerne: "Måske er i oppe imod noget, der hedder det moderne arbejdsliv. Vi vil så gerne have frihed til at vælge, og vi vil så gerne værne om vores fritid, og det du'r ikke at gå til noget på faste tidspunkter Connie Hedegaard fik lejlighed til et blik på DOFs beretning sammen med revisor Keld Skovfoged Olsen en fast dag om ugen i en hel sæson. Zappermentaliteten er også slået i gennem på dette område." Connie kritiserede den form, som mange kender fra aftenskolens vilkår på kommuneskolerne, og gav eksempler af egen erfaring som foredragsholder på forskellige aftenskoler. Især hendes omtale af et arrangement i Nordsjælland kunne genkendes af mange. Hendes foredrag skulle holdes på en folkeskole. Hun havde svært ved at finde vej til det rigtige lokale. Der var slidte møbler og en lugt af madpakke og gymnastiksal, og en stille og forlegen stemning blande de tilstedeværende. Som modstykke omtalte hun et eksempel fra en kirkehøjskole i Nordjylland, hvor arrangementet var hyggeligt og uformelt. Der var nogen, der tog imod til duften af kaffe, der var blomster på bordene, og man startede med en sang. Der var fællesskab og debatten var god. "Der var to verdener til forskel" Indholdet Connie Hedegaard vendte herefter blikket mod indholdet i aftenskolernes virksomhed, som hun mente kunne blive bedre. "Svarer jeres egen selvforståelse til opfattelsen af jer i jeres lokalsamfund? Er det hos jer det sker? Er i aktuelle og hurtige nok? Mener folk det?" spurgte hun, og pegede på muligheder for at gå i samarbejde med lokale organisationer og arbejde på tværs mellem interessenter i kommunerne." Hendes råd var, at aftenskolerne skal prøve at bryde barrieren til det officielle Danmark. "Vi hører kun om aftenskolerne i au- 8 DOF NYT - Maj 2004

9 Landsmøde Informationsmonopolerne er ophævet. "Vi lever i det individuelle samfund. Der er sket en voldsom demokratisering, og automatiske autoriteter er bortfaldet. Alle synes, at de selv er klogest." Informationsspredning er forandret i takt med at formidlingen er fragmenteret blandt andet gennem talrige TVkanaler, Internet, mobiltelefoner osv. Oplysningsbegrebet er forandret ("Hvordan kan man tilbyde folk kultur og oplysning, når alle har fået at vide, at de er klogest selv?") Skolebegrebet er ændret. Vi var tidligere en del af et roligt civilsamfund, og vi var alle meget ens. Nu er vi blevet mere forskellige, kritiske og vi kan ikke fortælle om det indlysende. Den målgruppe vi har i Det Kgl. Teater (red:: og aftenskolerne) er meget tilfredse, men de uddør med 6-8% pro anno. De nye målgrupper ved ikke, hvad vi laver i teatret, kirken eller aftenskolen!" Derfor er det vigtigt, at aftenskolerne prøver at formulere deres eksistensberettigelse. Fire aspekter/udfordringer i branding-perspektiv. Kresten Schultz Jørgensen afrundede sit oplæg med at konkretisere nogle væsentlige hovedpunkter til overvejelse i forbindelse med skolernes markedsføring: Med direktør Ole Vig Jensen som ankermand var der styr på timeplanen gust, og når der er noget galt. I skal markedsføre jer, så folk får noget andet ind i hovedet end de gamle fordomme og historier om "døde pensionister" på holdene, palmeblade osv. Hun anbefalede forsamlingen at tænke over kodesætningen: "Hvorfor er vi uundværlige? Kan i svare på det? Politikerne skal også forstå, at i er uundværlige. Det er ikke nok, at det kun er jer selv, der mener at i er det." Kresten Schultz Jørgensen "Er branding vejen for aftenskolerne?" Dette var titlen på det følgende oplæg ved Kresten Schultz Jørgensen, der som journalist med en fortid i Coca-Cola, Politiken, "Dagen" og nu Det Kgl. Teater har beskæftiget sig indgående med kommunikation og markedsføring både teoretisk og praktisk. Indledningsvis forklarede Kresten hvad der menes med "branding" og lagde nogen afstand til begrebet, der måske har fået for meget fokus. Han ville hellere bruge ordet "omdømme", og understregede, at man først var nødt til at kigge indad i sin organisation, før man prøvede at markedsføre eller "brande" sig udad. Herefter pegede Kresten Schultz Jørgensen på nogle væsentlige ændringer samfundet, der har stor betydning for hvordan man kommunikerer. Konsulent Thit Aaris-Sørensen havde stået for det praktiske arrangement af gruppedrøftelserne. Her instruerer hun en salfuld deltagere om, hvordan det hele skal afvikles. DOF NYT - Maj

10 Landsmøde Smilende opmærksomhed i gruppearbejdet fra en sjællandsk brigade: Sonja Jensen, Dianalund Oplysnings Forbund, Jette Pekilidi, Bramsnæs Aftenskole, Gunhild Christiansen, Ramsø Aftenskole, og Bente Løntoft, Athene Oplysningsforbund. Gruppedrøftelser Identitet Hvad er den inderste kerne i virksomheden - DNA'et? Er det undervisningen? Er formen den rigtige? Måske er formen vigtigere end indholdet? Det er værd at bemærke, at ensomhed er et af de største samfundsproblemer i det moderne Danmark. Målgruppen Ideologiske skillelinjer findes ikke mere. Der er principielt ingen forskel på AOF, FOF, LOF osv. "Folket" findes ikke mere, men "Folk" findes. Der er mere en 5 millioner af dem, de er forskellige, og vil ikke længere være del af en bevægelse. Konteksten Massekommunikation gør det ikke. Mennesker tror mindre og mindre på reklamer. De nye medier er ikke til at komme uden om: Lokalaviser, Internet, magasiner, chatrooms osv. Mund til øre/mund "Det virker!" Kresten refererede til en amerikansk undersøgelse, og gav også et eksempel på, hvordan man som en konsekvens heraf har skåret ned på reklamer på det Kgl. Teater til fordel for mere direkte markedsføring blandt andet i form af "Previews" - forestillinger, hvor en udvalgt skare inviteres til at se en forpremiere, for at Snap-shots fra gruppedrøftelserne 10 DOF NYT - Maj 2004

11 Landsmøde "Åhh.. Hvad var det nu?" Anne-Marie Hannberg Johansen fra SUKA tænker sig godt om. udsprede budskabet ad andre end reklamekanalerne. Krestens råd kunne i korthed sammenfattes således: Kig indad før i kigger udad markedsføringsmæssigt. Tingene skal give mening. Mening får betydning for identiteten. Hvis ikke tingene giver mening i et individualiseret samfund, nytter det ikke at kaste penge i markedsføring. "Nåh..jo. Nu skal du høre!" Per Johansson fra Blindes Oplysningsforbund i Storkøbenhavn lytter opmærksomt Györgyi Csato fra Ishøj Daghøjskole og Hans Balslev fra R.I.C.C runder gruppedrøftelserne af med et godt grin Gruppedrøftelser Der var efter oplæggene fra Connie Hedegaard og Kresten Schultz Jørgensen begrænset tid til debat, da det var hensigten, at denne skulle finde sted under de efterfølgende gruppedrøftelser. Der var ellers ved at komme godt gang i ordvekslingen med oplægsholderne. Som afslutning på gruppedrøftelserne fremlagde hver gruppe sidst på dagen en kort redegørelse over gruppens konklusioner i plenum med direktør Ole Vig Jensen som ordstyrer. Gruppen havde fået til opgave at diskutere og prioritere vigtige tiltage, som skolerne kan / bør iværksætte for at forbedre image og markedsføring. En lang række gode forslag blev fremlagt især med fokus på skolernes arbejde med værdigrundlag, kvalitet, aktualitet, ændring af formen, lokale samarbejdsmuligheder, opsøgning af målgrupper, PR og pressekontakt. (Fortsættes på side 14) Skoleleder Poul Erik Kandrup fra Helsingør Aftenskole havde fået selskab under gruppedrøftelserne af formand Kirsten Andersen og skoleleder Karen Jensen fra ODA -Odsherred Dag- og Aftenskole (tidligere POF) DOF NYT - Maj

12 Landsmøde Anne Mette Tidermand-Nielsen henførte tilhørerne med virtuose løb, triller og musikalske forsiringer på sit uanselige, men smukt klingende instrument 12 DOF NYT - Maj 2004

13 Landsmøde Mange af tilhørerne lyttede med stor opmærksomhed, selv om den musikalske underholdning lå så sent under middagen, at de fleste havde fået løsnet tungebåndet under indtryk af den gode stemning og de liflige vine til den udsøgte menu. Ib Oscar Jørgensen har i gennem en årrække markeret sig som en førende fortolker af slavisk folkemusik - både som akkompagnatør og solist. Ib Oscar er daglig leder af en af DOFs medlemsskoler, nemlig Tingluti Aftenskole, der ligger i København Festmiddag Og så var der folkedans under ledelse af Anne-Mette Tidermand-Nielsen. Det var en stor kreds at binde an med, og det kneb lidt med pladsen, men sjovt var det. DOF NYT - Maj

14 Landsmøde Landsmødets dirigent Mogens Heefelt måtte klare ærterne alene uden sin traditionelle meddirigent Benjamin Blomgren, der er sygemeldt. Han fik nu ikke de store udfordringer, og klokken behøver ikke at blive pudset. Landsmøde Gladsaxe Oplysnings Forbunds skoleleder, Jens Thomsen, der sluttede i landsstyrelsen, fik gaver af formanden. Ikke fordi han holdt op, men som tak for hans indsats som landsstyrelsesmedlem (Fortsat fra side 11) Konklusion Konklusionen på lørdagens tema må være, at både landsorganisation og de enkelte skoler må arbejde for at styrke markedsføringen. Der var nok af anledninger til at få inspiration. Måske var det tydeligst under Connie Hedegaards indlæg, der klart viste, at aftenskoleverdenen i sin selvforståelse har forsømt at få en så markant offentlig og velrenommeret meningsdanner som hende over på sin side ved at orientere hende løbende om, hvem aftenskolerne er, og hvad de står for. Her ligger der en opgave også overfor en række andre nøglepersoner i det officielle Danmark. Festmiddag Festmiddagen var "festlig", blandt andet med et underholdende indslag af landsstyrelsen, der opførte et gospelnummer under ledelse af Jon Hollesen. Landsstyrelsen havde smugtrænet med Jon på sit to-dages møde i foråret. Jon var også pianist under middagen, og i sangcafeen efter middagen, hvor sangbøgerne først blev smækket i langt over midnat. Også DOFs samlede personale var sædvanen tro på "de skrå brædder" - denne gang med et rap-nummer. Sidst men ikke mindst diverterede Anne-Mette Tidermand-Nielsen og Ib Oscar Jørgensen på henholdsvis fløjte og harmonika med pragtfuld slavisk folkemusik, inden Anne-Mette fik et halvt hundrede af deltagerne på benene i en folkedans. Så var benene smurt til den efterfølgende dansemusik ved Gimme 5. Søndagens landsmøde Landsmødet i henhold til vedtægterne gik planmæssigt og resultatet fremgår af det landsmødereferat, der udsendes til alle medlemmer med dette nummer af DOF NYT tillige med den skriftlige beretning. Resultatet af landsstyrelsens efterfølgende konstituerende møde kan ses på næste side. Et landsmøde kræver megen tilrettelæggelse i DOFs sekretariat, og administrationschef Hanne Bruus Andersen har haft ansvar for koordineringen af dette arbejde. Måske ser hun så tilfreds ud ved tanken om, at det hele klappede, og at der er et helt år til næste gang. 14 DOF NYT - Maj 2004

15 Landsstyrelsen Resume af 49. landsstyrelsesmøde Mødeplan for landsstyrelsen i Landsstyrelsen afholdt konstituerende møde 16. maj 2004 Anne-Marie Sejer blev genvalgt som næstformand for en periode på to år. Foto: Robin K.. Annelise Lassesen blev genvalgt til forretningsudvalget for en periode på to år. Jette Pekilidi blev nyvalgt til forretningsudvalget for en periode på ét år. Til udvalgene blev valgt følgende nedenstående landsstyrelsesmedlemmer. Derudover har nogle af udvalgene suppleret sig med medlemmer udenfor landsstyrelsen. Kursusudvalg Genvalg af Tonny Thestrup (formand) og Kirsten Jensen samt nyvalg af Lisbeth Blomgren. Udvalg for handicap- og specialundervisning Genvalg af Ingolf Christensen (formand) og Mette Ørbech samt nyvalg af Karen Jensen. Teknologiudvalg Ingolf Christensen (formand), Inge Bladt, Karl Kristiansen og Mogens Pilgaard Daghøjskolenetværk Udgår. Strukturanalysegruppen Fortsætter med nuværende medlemmer frem til visionsmøde Jens Thomsen (formand), Jørgen Jørgensen, Poul Erik Kandrup, Lisbeth Lunding og Mogens Pilgaard Styregruppe for udviklingspulje Ingolf Christensen (formand), Poul Erik Kandrup og Karl Kristiansen fra landsstyrelsen samt Jonna Heebøll (Skærbæk Aftenskole). Der afholdes ekstraordinært landsstyrelsesmøde fredag den 27. august 2004 for at drøfte strukturanalysegruppens rapport. 49. LS-møde (konstituerende) Søndag 16. maj LS-møde (ekstraordinært møde) Fredag 27.august 2004 kl Indhold: Rapport fra strukturanalysegruppen VISIONSMØDE - Strukturdebat. Søndag 19. september LS-møde Lørdag 30. oktober LS-møde Lørdag 29. januar LS-møde Lørdag/søndag 5./6. marts LS-møde Lørdag 21.maj 2005 (hvis nødvendigt) Landsmøde 2005 Lørdag/søndag 28./29.maj LS-møde (konstituerende) Søndag 29.maj 2005 Kommende landsmøder Landsmøde /21. maj Landsmøde /13. maj Landsmøde /25. maj DOF NYT - Maj

16 Landsstyrelsen DOFs nye landsstyrelse 1. række: Ole Vig Jensen, Lisbeth Blomgren, Ingolf Christensen, Mogens Pilgaard og Hanne Bruus Andersen 2. række: Karen Jensen, Lone Herstal, Mette Ørbech, Karl Kristiansen 3. række: Tonny Thestrup, Kirsten Jensen, Jette Pekilidi, Annelise Lassesen og Inge Bladt 4. række: Poul Erik Kandrup, Anne Marie Sejer og Michael Rejmers 16 DOF NYT - Maj 2004

17 Landsstyrelsen Landsstyrelsesmedlemmer Landsformand Ribe amtskreds Københavns amtskreds Århus/Viborg regionskreds Vestsjællands amtskreds Sønderjyllands amtskreds Frederiksborg amtskreds Fyns amtskreds Vejle amtskreds Roskilde amtskreds Nordjyllands amtskreds Ringkøbing amtskreds Københavns kommune Frederiksberg kommune Storstrøms amtskreds Ingolf Christensen (bestyrelsesformand Herning Aftenskole) Inge Bladt (leder Billund Aftenskole) Suppl. Juliane Henriksen (Billund Aftenskole) Lisbeth Blomgren (Lyngby-Taarbæk Aftenskole) Suppl. p.t. vakant Lone Herstal (leder Århus Pensionistsamråds Kursusvirksomhed) Suppl. Erland Raadshøj (Nørhald Aftenskole) Karen Jensen (leder ODA, Fårevejle) Suppl. Hans Daugbjerg (Dianalund Oplysnings Forbund) Kirsten Jensen (Sønderborg Aftenskole) Suppl. Erik Mylin (Kolding Musik- og Teaterkurser) Poul Erik Kandrup (Helsingør Aftenskole) Suppl. Jean Becker, (Birkerød Fritidsskole) Karl Kristiansen (bestyrelsesformand Nr. Aaby Aftenskole) Suppl. Lisbeth Lunding (Paarup Aftenskole) Annelise Lassesen (leder Åle - Rask Mølle Aftenskole) Suppl. Jonna Heebøll (Skærbæk Aftenskole) Jette Pekilidi (leder Bramsnæs Aftenskole) Suppl. Gunhild Christiansen (Ramsø Aftenskole) Mogens Pilgaard (bestyrelsesformand Frederikshavn Aftenskole) Suppl. Kaja Steen (Klokkerholm Fritidsskole) Michael Rejmers (bestyrelsesmedlem Herning Aftenskole) Suppl. Ingrid Bønsøe (Brande Aftenskole) Anne-Marie Sejer (leder H-O-F) Suppl. Karin Lukowski (APA) Tonny Thestrup (leder Frederiksberg Kirkelige Voksenundervisning) Suppl. Per Svensson (H-O-F) Mette Ørbech (Møns Aftenskole) Suppl. Jørn Larsen (Ravnsborg Aftenskole) DOF NYT - Maj

18 IT nyt Spørg om IT Extranettet så er det her! Nu er det muligt at komme på DOFs extranet - et elektronisk informationsrum til medlemmerne. Det er en ny del på DOFs nye hjemmeside, som kun medlemmer/brugere kan få adgang til via et personligt login. Af Sophie Vinther Andersen og Ole Steen Mortensen Ole Steen Mortensen IT-konsulent I disse spalter er der mulighed for at komme til orde med konkrete EDB-spørgsmål. Intet er for elementært. Desuden vil spalterne rumme oplysninger om nyheder på EDB-fronten, både fra DOF og fra verden omkring os. Fælles for oplysningerne er, at de kan være til gavn for DOF's medlemsskoler. Især samler interessen sig i denne tid om implementeringen af administrationssystemet DOFO, hvorfor dette emne nyder fremme i spalterne. Ring til Ole Steen Mortensen eller send en mail, hvis du har spørgsmål, der egner sig til besvarelse under "Spørg om IT." Extranettet er en særlig afdeling på DOFs hjemmeside, og det betyder at den almindelige forbipasserende på DOFs hjemmeside ikke kan komme på. Et "login" er nødvendigt, og det fås ved henvendelse til Ole Steen Mortensen. Extranettet er på sigt afløseren for Grundtvignettet, uden at der at en plan eller dato for udfasning af Grundtvignettet. Extranettet giver DOFs medlemmer en række elektroniske muligheder. I første omgang er det lederhåndbogen, der bliver tilgængelig, men en række andre funktioner er under udvikling og bliver tilgængelig hen over sommeren men da vi gerne vil give medlemmerne mulighed for at gå i gang med de funktioner som allerede er tilgængelige, gives der allerede adgang nu. Der åbnedes officielt for adgangen i forbindelse med Landsmødet d. 15. maj. Extranettet vil løbende blive opdateret med aktuelle informationer og eventuelt udvidet med flere funktioner. Vi tager gerne imod foreslag. Nedenstående er funktioner der allerede nu er under udarbejdelse. Kurser DOF-håndbog Lederhåndbog Lærerdatabase Debatfora Download E-læring Kursusoversigt På extranettet kan man få en samlet oversigt over de kurser DOF primært tilbyder medlemmer. DOF-håndbogen På nuværende tidspunkt er en on-line version af DOF-håndbogen under oprettelse og bliver tilgængelig i løbet af sommeren. Enkelte dele af DOF-håndbogen kan allerede nu findes på DOFs hjemmeside (skoleoversigt, landsstyrelsesmedlemmer mm.). Lederhåndbogen Lederhåndbogen er blevet overført til en digital version og man har nu mulighed for at skaffe opdaterede oplysninger online. Lederhåndbogen kommer i den nære fremtid til at fungere i en større sammenhæng med vores e- læringsmoduler, hvorfra det er muligt at hente direkte hjælp til at finde aktuelle info. Lærerdatabase Personer der ønsker at undervise, kan føjes til listen. Lærerdatabasen er således et tilbud til medlemsskolerne, som så kan søge efter undervisere eller foredragsholdere herunder personernes geografiske tilhørssted, hvilket kan gøre det nemmere for skolerne at finde frem til en mulig underviser i nærheden af skolen. Lærerdatabasen er i drift i løbet af sommeren og udbygges i takt med at interesserede undervisere henvender sig. Oplysninger om undervisere via henvendelse til Robin Kristiansen.. 18 DOF NYT - Maj 2004

nyt Ny direktør i DOF Ole Vig interview Sommerkursus- reportage Side 5 Side 6 Side 11

nyt Ny direktør i DOF Ole Vig interview Sommerkursus- reportage Side 5 Side 6 Side 11 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Juli/august 2006 Årgang 12 Nummer 7/8 Ny direktør i DOF Side 5 Ole Vig interview Side 6 Sommerkursus- reportage Side 11 DOF NYT DOF NYT Medlemsblad for Dansk Oplysnings

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS

Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Oktober 2003 Årgang 9 Nummer 10 Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS DOF NYT DOF NYT I dette nummer: Medlemsblad

Læs mere

Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Marts 2007 Årgang 13 Nummer 3

Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Marts 2007 Årgang 13 Nummer 3 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Marts 2007 Årgang 13 Nummer 3 Kommunale visioner for folkeoplysningen Side 8 "Spørg bare" om fleksible tilrettelæg- gelsesformer Side 11 DOF NYT DOF NYT I dette

Læs mere

nyt Resumé fra lands- styrelsesmøde Tilmelding nu til Lov og ledelse Vind en julekurv i DOF NYTs læser- konkurrence Side 6 Side 7 Side 18

nyt Resumé fra lands- styrelsesmøde Tilmelding nu til Lov og ledelse Vind en julekurv i DOF NYTs læser- konkurrence Side 6 Side 7 Side 18 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Nov./dec. 2007 Årgang 13 Nummer 11/12 Resumé fra lands- styrelsesmøde Side 6 Tilmelding nu til Lov og ledelse Side 7 Vind en julekurv i DOF NYTs læser- konkurrence

Læs mere

Spektrum. Fra tobak til kunst N º 01 - Vi har været på besøg på Århus Kunstakademi. Sådan kan I bruge Facebook til markedsføring

Spektrum. Fra tobak til kunst N º 01 - Vi har været på besøg på Århus Kunstakademi. Sådan kan I bruge Facebook til markedsføring Spektrum 05/2014 Årgang 01 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 01 - Vi har været på besøg på Århus Kunstakademi Fra tobak til kunst Spektrum et helt nyt blad for DOF s medlemmer Brug

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Made in Denmark N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR

Made in Denmark N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR MARTS 2015 ÅRGANG 02 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR Made in Denmark Inspiration og godt selskab på årets landsmøde

Læs mere

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 17 nummer 2 juni 2005 HER FINDER DU HJERNESKADEFORENINGEN HOVEDKONTOR: Brøndby Møllevej 8,2605 Brøndby Girobank 195-0096 Tlf. 4343 2433, Fax: 4342 2430 info@hjerneskadeforeningen.dk

Læs mere

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nummer 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Indhold Udgiver

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 7 nov. 2012. 61. årgang. bladet. Leg bryder barrierer ned...

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 7 nov. 2012. 61. årgang. bladet. Leg bryder barrierer ned... ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 7 nov. 2012 61. årgang bladet Leg bryder barrierer ned... 1 n LEV november 2012 Pamhulegård handicap venlig feriebolig 700 m² dejligt stort landhus

Læs mere

At rejse er at lære. Madskolen Jorden Rundt. Årsberetninger. TEMA: Folkeoplysning uden grænser MARTS 2015 NUMMER 01

At rejse er at lære. Madskolen Jorden Rundt. Årsberetninger. TEMA: Folkeoplysning uden grænser MARTS 2015 NUMMER 01 At rejse er at lære Madskolen Jorden Rundt Årsberetninger TEMA: Folkeoplysning uden grænser MARTS 2015 NUMMER 01 s 2 LEDER Folkeoplysning uden grænser Fora består af over 150 foreninger, som hver dag afholder

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

AUTISME NR. 2 MAJ 2005

AUTISME NR. 2 MAJ 2005 Magasinpost ID-nummer - 05353 Landsforeningen Autisme Kiplings Allé 42, 1. sal 2860 Søborg Medlemsbladet udgives af: Landsforeningen Autisme Ansvarshavende redaktør: Morten Carlsson (e-mail: formand@autismeforening.dk)

Læs mere

FFDs skolebreve 1998 - pkt. 1-162 Bemærk at de omtalte bilag ikke medfølger her - de er oprndeligt udsendt til skolerne.

FFDs skolebreve 1998 - pkt. 1-162 Bemærk at de omtalte bilag ikke medfølger her - de er oprndeligt udsendt til skolerne. FFDs skolebreve 1998 - pkt. 1-162 Bemærk at de omtalte bilag ikke medfølger her - de er oprndeligt udsendt til skolerne. 1 Invitation til møde 15. januar, dagen før Folketinget drøfter Undervisningsministerens

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 2 - maj 2014 - årgang 26 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 7 Andre organisationer...10

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Håndbogen er produceret af arbejdsgruppen: Ruta Aukspole, Dainis Naburgs, Karl-Erik Olsson, Sven Norén, Jørgen Ole Erichsen, Grete

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Tema: Alzheimerforeningen og demenssagen Det nytter Feriekurser for demente Støt Alzheimerforeningen Vind med Alouise Nr. 4 19. årgang december 2009 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold Udgives

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

NR. 1 MARTS 2012 ÅRGANG 69. Ordblinde B L A D E T. Skriverprisen Læs side 2. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

NR. 1 MARTS 2012 ÅRGANG 69. Ordblinde B L A D E T. Skriverprisen Læs side 2. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde NR. 1 MARTS 2012 ÅRGANG 69 B L A D E T Skriverprisen Læs side 2 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde B L A D E T Hans kongelige Højhed Kronprins

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 Åbenhed TEMA "Allerede halvt inde i tv-programmet eksploderede min facebook-inbox med opmuntrende beskeder fra venner, bekendte og helt fremmede, der ville

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere