Hvor bliver de øremærkede penge af? Landsmøde Debat med Steen Gade Extranet for DOF-medlemmer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvor bliver de øremærkede penge af? Landsmøde Debat med Steen Gade Extranet for DOF-medlemmer"

Transkript

1 Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Maj 2004 Årgang 10 Nummer 5 Hvor bliver de øremærkede penge af? Landsmøde Debat med Steen Gade Extranet for DOF-medlemmer

2 DOF NYT DOF NYT I dette nummer: Medlemsblad for Dansk Oplysnings Forbund. Udkommer månedligt og distribueres til medlemsskolernes skoleledere og bestyrelsesformænd, samt andre, der ønsker at få bladet tilsendt. Ønske herom fremsættes til sekretariatet. DOFs politik udtrykkes i lederen og i artikler, hvor dette direkte fremgår. Øvrige artikler og indlæg udtrykker ikke nødvendigvis DOFs synspunkter. Der er ikke henvisninger til telefon eller ved omtale af medarbejdere i DOF, da disse oplysninger findes på bagsiden. Dansk Oplysnings Forbund DOF er landsorganisation for ca. 250 folkeoplysende partipolitisk uafhængige aftenskoler/foreninger, som tilsammen beskæftiger ca voksenundervisere. Nyt fra DOF...4 COPY-DAN...4 DOFs udviklingspulje...4 Download DOF-logo...4 SummaSummarum - stadig et godt tilbud...5 DOFs landsmøde...6 DOFs nye landsstyrelse...16 Extranettet - så er det her...18 Lederhåndbogen på Extranettet...19 Foredrag / debat med Steen Gade...20 Kurser...22 Løst og fast - DOFs personale-"rap" til landsmødet...23 DOF navne og adresser...24 DOF varetager medlemsskolernes interesser omkring lovgivning, administration, forsikring, ansættelsesforhold, EDB, lønbehandling, medarbejderuddannelse, markedsføring, kommunikation og pressekontakt, udvikling af undervisningskoncepter, projekter m.v. Redaktion: Hanne Bruus Andersen Ole Vig Jensen, ansvh. Robin Kristiansen, redaktør Lay-out: Robin Kristiansen Tryk: Lars Eriksen Oplag: 800 Redaktionen afsluttet: 27. maj 2004 Dead-line næste nummer: 24. juni 2004 Fårside (Foto: Robin Kristiansen) Tillid er godt, men kontrol er bedre. Det er nok meningen med øremærker, men hvordan er det med kontrollen, når myndighederne selv skal overholde reglerne. Det skriver Knud Knudsen om på følgende side. Knud er konsulent i DOF inden for handicapundervisning og specialundervisning. DOFs landsmødedeltagere kunne glæde sig over at hilse på forhenværende landsformand og skoleleder ved HOF, Nils Aundal og fru Ulla. Læs mere om landsmødet side DOF NYT - Maj 2004

3 Leder Øremærkning? I fødevareministeriets publikation om Dyrepræmier og øremærkning kan man få god indsigt i hvordan ministeriet sikrer sig, at statslige tilskudsordninger går til de formål tilskudsordningerne er tiltænkt og det er vel ganske rimeligt, at pengene havner de rigtige steder. Det kunne undervisningsministeriet måske lærer noget af. - Hvor blev de 15 mio kr. af, som Folketingets partier ved den seneste lovrevision vedtog skulle bruges til nedsættelse af handicappedes brugerbetaling? Vi må da formode, at de 15. mio kr. er fordelt til landets kommuner, samt at folkeoplysningsudvalgene har taget initiativ til at justere skolernes tilskud til lærer- og lederløn eller på anden måde har sikret, at pengene kommer målgruppen til gode? Tilsyneladende er der rundt omkring i landet nogen usikkerhed om de ændrede tilskudsvilkår, og der er tilsyneladende også stor variation, når de gælder kommunernes måde at anvende de ekstra midler på. Nogle kommuner vælger at fortsætte med 7/9 i tilskud til lærerog lederløn til fordel for særlige tilskudsordninger, der kommer handicappede til gode, og det er jo den ret og mulighed den enkelte kommune har - når man primært vil tilgodese egne borgere. Andre kommuner har valgt at forhøje tilskudsbrøken til 8/9 men ikke alle har forhøjet tilskudstilsagnet til skolerne tilsvarende og så har ændringen den negative konsekvens, at pengene bruges hurtigere med færre undervisningstimer til følge. Endelig er der kommuner, der vælger at fastholde tilskuddet på 7/9 uden i øvrigt på anden måde at yde kompenserende tilskud men så sender de jo nok det ekstra bloktilskud fra staten retur?????? - og samme kommuner sender sikkert heller ikke regning på mellemkommunal refusion beregnet ud fra statens takst for den er jo beregnet ud fra et tilskud på 8/9?????? Nu har det altid været svært at følge statens bloktilskud, men i dette tilfælde ved vi dog, at der er tale om, at landets kommuner har fået ekstra midler til et konkret område, hvor folketinget partier har fundet det nødvendigt at tilskynde til en særlig indsats. Der er derfor al mulig grund til, at de enkelte skoler forfølger de ændrede tilskudsmuligheder lokalt, så de gode intentioner bag ændringen virkeliggøres og i DOF hører vi gerne om såvel de gode som dårlige eksempler. Knud Knudsen konsulent DOF NYT - Maj

4 Nyt fra DOF Medlemsnyt Indmeldelse Rytmisk Center Torben Schipper Vesterbrogade 107 E 1620 København V Telefon: Fax : Københavns kommune Ændring Privat Oplysnings Forening ved Karen Jensen i Fårevejle har skiftet navn til: ODA - Odsherred Dag og Aftenskole. I daglig tale: ODA Udmeldelse Følgende 2 skoler er udmeldt, da de er ophørt: Afd. for Diakoni og Uddannelse på Frederiksberg Hjallerup Aftenskole i Nordjylland Husk DOF-logo i din nye brochure Som medlem af DOF er alle skoler forpligtet til at angive dette tilhørsforhold ved annoncering. Mange vælger at skrive formuleringen "Tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund", og mange vælger også at benytte et af DOFs logoer både i brochurer, annoncer og på hjemmesider. Husk at DOFs logoer kan downloades fra DOFs hjemmeside: Klik på "Om DOF" og herefter på "Download", så finder du logoerne. Går det ikke rigtigt, så ret henvendelse til Ole Steen Mortensen eller Lars Eriksen. Lovlig kopiering af undervisningsmateriale Forfattere, forlag, kunstnere og illustratorer har retten til deres værker. Det er ulovligt at kopiere andres værker uden tilladelse, også hvis det kun drejer sig om nogle få linier af en samlet tekst eller en notits i en avis. DOF har sammen med Oplysningsforbundenes Fællesråd forlænget aftalen om lovlig kopiering af undervisningsmateriale med COPY-DAN Tekst & Node. Aftalen svarer stort set til den tidligere aftale, bortset fra at der nu betales efter undervisningstimer og med to satser. Den normale sats pr. undervisningstime er i 2004: 0,703 kr. For små hold er satsen 0,315 kr. Små hold er undervisning af handicappede og instrumentalundervisning inden for folkeoplysningsloven samt specialundervisning for voksne efter lov om specialundervisning. Alle DOFs skoler får sammen med opkrævning af kontingent en opkrævning for gebyr til COPY-DAN Tekst og Node. Indtil videre afgør den enkelte skole selv, om skolen 1. vil indgå i den fælles aftale og betale det opkrævede gebyr 2. selv vil lave en aftale med COPY-DAN Tekst og Node eller 3. slet ikke kopierer og derfor ikke skal betale nogen afgift. Et resumé af aftalen kan findes i Lederhåndbogen side juni DOFs udviklingspulje Landsstyrelsen har besluttet, at der afsættes midler til en Udviklingspulje i 2004 og Puljen kan søges af DOFs medlemsskoler til udvikling af folkeoplysning og andre områder i tilknytning hertil. Der er nedsat en Styregruppe, som vil behandle ansøgningerne og give svar 15. august, 1. oktober og 15. november Ansøgninger der er modtaget senere end 14 dage før en svardato, vil først kunne medtages ved den følgende svarrunde. Styregruppen fastsætter i august 2004 ansøgningsfrister for Med denne udgave af DOF NYT vedlægges ansøgningsskema, som på bagsiden opremser de konkrete retningslinier for puljen. Ansøgningsskemaet vil også kunne downloades fra via extranettet eller fra GrundtvigNet. Kalenderen 20. juni - DOFs sommerkursus på Klarskovgaard ved Korsør 23. juni (Det glæder os at kunne meddele, at alle pladser er besat) Bilag til DOF NYT Med dette nummer af DOF NYT vedlægges: Årsberetning 2004 Referat af konstituerende landsstyrelsesmøde Referat af landsmødet Ansøgningsskema til DOFs udviklingspulje 4 DOF NYT - Maj 2004

5 Nyt fra DOF SummaSummarum Det er stadig muligt for DOFs medlemmer at rekvirere bogføringsprogrammet SummaSummarum på særdeles favorable betingelser. En mulighed 20 brugere indtil nu har benyttet sig af, og flere er på vej. Regnskabsprogrammet SummaSummarum er nu anskaffet af 20 DOF-brugere, og der er bestilt 10 nye licenser, så DOF stadig kan levere programmet til under halvdelen af den ordinære pris. Det koster kun 400 kr. at anskaffe programmet, som indeholder der alt, hvad en aftenskole har behov for, når bogholderiet skal foregå på EDB. Programmet fås ved henvendelse til Lars Eriksen på DOFs sekretariat i Odense. Der følger en lille informativ vejledning med til programmet, men DOF tilbyder desuden jævnligt kurser i regnskabsføring baseret på SummaSummarum. Det vil være en god ide at overveje at bruge systemet fra starten af det nye år, og så kan man tyvstarte ved at får programmet lagt ind i god tid. Til venstre ses et eksempel på en side fra den omtalte vejledning. DOF NYT - Maj

6 Landsmøde En gang om året skaber landsmødet rammerne for, at DOFs brogede skare af medlemmer kan mødes, og ved den lejlighed fremlægger formand Ingolf Christensen sin beretning om årets arbejde i landsorganisationen. Ingen medlemmer kunne på landsmødet hævde, at den skriftlige udsendte beretning eller formandens mundtlige var overfladisk. Tværtimod! Måske var det derfor, at der for tredje år i træk ikke var nævneværdige spørgsmål eller sus i debatten. Måske er alle tilfredse. Måske er de utilfredse ikke kommet til landsmøde, eller måske gør landsorganisationen det bare rigtig godt? Står det til formanden, er der imidlertid ikke lukket for hverken debat, kritik eller nye forslag, selvom årsmødet er slut. Et nyt foreningsår er i gang, og som sædvanlig er landsorganisationen åben over medlemmernes meninger, som jo også kunne formuleres til en bredere skare ved henvendelse til DOF NYTs redaktør. Tekst og foto: Robin Kristiansen Landsformand Ingolf Christensen aflægger beretning 6 DOF NYT - Maj 2004

7 Landsmøde Kresten Schultz Jørgensen og Connie Hedegaard stod for lørdagens oplæg til gruppedrøftelser Bygholm Park i Horsens var som sædvanlig rammen om DOFs landsmøde 15. og 16. maj, og skabelonen for arrangementet var også genbrug. Således bestod hovedpunkterne af en lørdag formiddag med "Spørg bare" og velkomstkaffe, en lørdag eftermiddag med oplæg og gruppedrøftelser, festmiddag lørdag aften og landsmøde i henhold til vedtægterne søndag formiddag. Spørg bare Mange var mødt op lørdag formiddag, selv om denne del af programmet er absolut frivillig. Det giver mere ro om starten, og plads til at deltagerne kan få konsulenterne i tale og god tid til at hilse på kolleger fra nær og fjern. Der var især "run" på IT-medarbejderne, der godt kunne have blevet ved nogle timer mere. Et klart bevis på, at de teknisk/praktiske ting i skolernes hverdag er højt prioriteret. Oplæg Connie Hedegaard "Hvad skulle der til for at få mig til at gå på aftenskole?" Dette var titlen på Connie Hedegaards oplæg til gruppedrøftelser. Connie Hedegaard har som journalist, tidligere fremtrædende folketingspolitiker og en mediekarriere inden for radio og TV ikke svært ved at udtrykke sig. Med sine indledende bemærkninger understregede hun energisk, at hun ikke hører til kernegruppen af aftenskoledeltagere - tvært imod. "Hvis I skal få mig til at gå på aftenskole, så skal i sør'me til at gøre jer umage!" Hun fortalte, at hun kun bladrede i aftenskoleprogrammerne, der dumpede ind ad postkassen i august - for at finde noget til sine forældre. Det fremgik, at heller ikke Connie Hedegaards omgangskreds er stamkunder i aftenskolerne. De vil hellere gå på Studieskolen eller lign. (red: Connie Hedegaard fik senere at vide, at Studieskolen er medlem af DOF). Connie Hedegaard pegede på tenden- Fremtidens folkeoplysning Markedsføring er et evigt aktuelt emne blandt aftenskolefolk, der må konstatere, at evner for købmandsvirksomhed kan være lige så vigtige for aftenskolen som en folkeoplysende tilgang til lederskab og pædagogik. Det var baggrunden for, at landsmødets tema lørdag eftermiddag om Fremtidens Folkeoplysning bar undertitlen "Aftenskolernes behov for at tilpasse og markedsføre sig i et omskifteligt samfund." Med formand Ingolf Christensen i front blev der lyttet til indlæggene, der handlede meget om kravene til skolernes tilbud, image og markedsføring i et omskifteligt samfund, der på få år har gjort mange hæderkronede aftenskoletraditioner umoderne. DOF NYT - Maj

8 Landsmøde "Der er principielt ingen forskel på AOF, FOF, LOF osv. "Folket" findes ikke mere, men "folk" findes. Der er fem millioner af dem, og de er forskellige!" sagde Kresten Schultz Jørgensen til forsamlingen. ser, som gør det svært for aftenskolerne: "Måske er i oppe imod noget, der hedder det moderne arbejdsliv. Vi vil så gerne have frihed til at vælge, og vi vil så gerne værne om vores fritid, og det du'r ikke at gå til noget på faste tidspunkter Connie Hedegaard fik lejlighed til et blik på DOFs beretning sammen med revisor Keld Skovfoged Olsen en fast dag om ugen i en hel sæson. Zappermentaliteten er også slået i gennem på dette område." Connie kritiserede den form, som mange kender fra aftenskolens vilkår på kommuneskolerne, og gav eksempler af egen erfaring som foredragsholder på forskellige aftenskoler. Især hendes omtale af et arrangement i Nordsjælland kunne genkendes af mange. Hendes foredrag skulle holdes på en folkeskole. Hun havde svært ved at finde vej til det rigtige lokale. Der var slidte møbler og en lugt af madpakke og gymnastiksal, og en stille og forlegen stemning blande de tilstedeværende. Som modstykke omtalte hun et eksempel fra en kirkehøjskole i Nordjylland, hvor arrangementet var hyggeligt og uformelt. Der var nogen, der tog imod til duften af kaffe, der var blomster på bordene, og man startede med en sang. Der var fællesskab og debatten var god. "Der var to verdener til forskel" Indholdet Connie Hedegaard vendte herefter blikket mod indholdet i aftenskolernes virksomhed, som hun mente kunne blive bedre. "Svarer jeres egen selvforståelse til opfattelsen af jer i jeres lokalsamfund? Er det hos jer det sker? Er i aktuelle og hurtige nok? Mener folk det?" spurgte hun, og pegede på muligheder for at gå i samarbejde med lokale organisationer og arbejde på tværs mellem interessenter i kommunerne." Hendes råd var, at aftenskolerne skal prøve at bryde barrieren til det officielle Danmark. "Vi hører kun om aftenskolerne i au- 8 DOF NYT - Maj 2004

9 Landsmøde Informationsmonopolerne er ophævet. "Vi lever i det individuelle samfund. Der er sket en voldsom demokratisering, og automatiske autoriteter er bortfaldet. Alle synes, at de selv er klogest." Informationsspredning er forandret i takt med at formidlingen er fragmenteret blandt andet gennem talrige TVkanaler, Internet, mobiltelefoner osv. Oplysningsbegrebet er forandret ("Hvordan kan man tilbyde folk kultur og oplysning, når alle har fået at vide, at de er klogest selv?") Skolebegrebet er ændret. Vi var tidligere en del af et roligt civilsamfund, og vi var alle meget ens. Nu er vi blevet mere forskellige, kritiske og vi kan ikke fortælle om det indlysende. Den målgruppe vi har i Det Kgl. Teater (red:: og aftenskolerne) er meget tilfredse, men de uddør med 6-8% pro anno. De nye målgrupper ved ikke, hvad vi laver i teatret, kirken eller aftenskolen!" Derfor er det vigtigt, at aftenskolerne prøver at formulere deres eksistensberettigelse. Fire aspekter/udfordringer i branding-perspektiv. Kresten Schultz Jørgensen afrundede sit oplæg med at konkretisere nogle væsentlige hovedpunkter til overvejelse i forbindelse med skolernes markedsføring: Med direktør Ole Vig Jensen som ankermand var der styr på timeplanen gust, og når der er noget galt. I skal markedsføre jer, så folk får noget andet ind i hovedet end de gamle fordomme og historier om "døde pensionister" på holdene, palmeblade osv. Hun anbefalede forsamlingen at tænke over kodesætningen: "Hvorfor er vi uundværlige? Kan i svare på det? Politikerne skal også forstå, at i er uundværlige. Det er ikke nok, at det kun er jer selv, der mener at i er det." Kresten Schultz Jørgensen "Er branding vejen for aftenskolerne?" Dette var titlen på det følgende oplæg ved Kresten Schultz Jørgensen, der som journalist med en fortid i Coca-Cola, Politiken, "Dagen" og nu Det Kgl. Teater har beskæftiget sig indgående med kommunikation og markedsføring både teoretisk og praktisk. Indledningsvis forklarede Kresten hvad der menes med "branding" og lagde nogen afstand til begrebet, der måske har fået for meget fokus. Han ville hellere bruge ordet "omdømme", og understregede, at man først var nødt til at kigge indad i sin organisation, før man prøvede at markedsføre eller "brande" sig udad. Herefter pegede Kresten Schultz Jørgensen på nogle væsentlige ændringer samfundet, der har stor betydning for hvordan man kommunikerer. Konsulent Thit Aaris-Sørensen havde stået for det praktiske arrangement af gruppedrøftelserne. Her instruerer hun en salfuld deltagere om, hvordan det hele skal afvikles. DOF NYT - Maj

10 Landsmøde Smilende opmærksomhed i gruppearbejdet fra en sjællandsk brigade: Sonja Jensen, Dianalund Oplysnings Forbund, Jette Pekilidi, Bramsnæs Aftenskole, Gunhild Christiansen, Ramsø Aftenskole, og Bente Løntoft, Athene Oplysningsforbund. Gruppedrøftelser Identitet Hvad er den inderste kerne i virksomheden - DNA'et? Er det undervisningen? Er formen den rigtige? Måske er formen vigtigere end indholdet? Det er værd at bemærke, at ensomhed er et af de største samfundsproblemer i det moderne Danmark. Målgruppen Ideologiske skillelinjer findes ikke mere. Der er principielt ingen forskel på AOF, FOF, LOF osv. "Folket" findes ikke mere, men "Folk" findes. Der er mere en 5 millioner af dem, de er forskellige, og vil ikke længere være del af en bevægelse. Konteksten Massekommunikation gør det ikke. Mennesker tror mindre og mindre på reklamer. De nye medier er ikke til at komme uden om: Lokalaviser, Internet, magasiner, chatrooms osv. Mund til øre/mund "Det virker!" Kresten refererede til en amerikansk undersøgelse, og gav også et eksempel på, hvordan man som en konsekvens heraf har skåret ned på reklamer på det Kgl. Teater til fordel for mere direkte markedsføring blandt andet i form af "Previews" - forestillinger, hvor en udvalgt skare inviteres til at se en forpremiere, for at Snap-shots fra gruppedrøftelserne 10 DOF NYT - Maj 2004

11 Landsmøde "Åhh.. Hvad var det nu?" Anne-Marie Hannberg Johansen fra SUKA tænker sig godt om. udsprede budskabet ad andre end reklamekanalerne. Krestens råd kunne i korthed sammenfattes således: Kig indad før i kigger udad markedsføringsmæssigt. Tingene skal give mening. Mening får betydning for identiteten. Hvis ikke tingene giver mening i et individualiseret samfund, nytter det ikke at kaste penge i markedsføring. "Nåh..jo. Nu skal du høre!" Per Johansson fra Blindes Oplysningsforbund i Storkøbenhavn lytter opmærksomt Györgyi Csato fra Ishøj Daghøjskole og Hans Balslev fra R.I.C.C runder gruppedrøftelserne af med et godt grin Gruppedrøftelser Der var efter oplæggene fra Connie Hedegaard og Kresten Schultz Jørgensen begrænset tid til debat, da det var hensigten, at denne skulle finde sted under de efterfølgende gruppedrøftelser. Der var ellers ved at komme godt gang i ordvekslingen med oplægsholderne. Som afslutning på gruppedrøftelserne fremlagde hver gruppe sidst på dagen en kort redegørelse over gruppens konklusioner i plenum med direktør Ole Vig Jensen som ordstyrer. Gruppen havde fået til opgave at diskutere og prioritere vigtige tiltage, som skolerne kan / bør iværksætte for at forbedre image og markedsføring. En lang række gode forslag blev fremlagt især med fokus på skolernes arbejde med værdigrundlag, kvalitet, aktualitet, ændring af formen, lokale samarbejdsmuligheder, opsøgning af målgrupper, PR og pressekontakt. (Fortsættes på side 14) Skoleleder Poul Erik Kandrup fra Helsingør Aftenskole havde fået selskab under gruppedrøftelserne af formand Kirsten Andersen og skoleleder Karen Jensen fra ODA -Odsherred Dag- og Aftenskole (tidligere POF) DOF NYT - Maj

12 Landsmøde Anne Mette Tidermand-Nielsen henførte tilhørerne med virtuose løb, triller og musikalske forsiringer på sit uanselige, men smukt klingende instrument 12 DOF NYT - Maj 2004

13 Landsmøde Mange af tilhørerne lyttede med stor opmærksomhed, selv om den musikalske underholdning lå så sent under middagen, at de fleste havde fået løsnet tungebåndet under indtryk af den gode stemning og de liflige vine til den udsøgte menu. Ib Oscar Jørgensen har i gennem en årrække markeret sig som en førende fortolker af slavisk folkemusik - både som akkompagnatør og solist. Ib Oscar er daglig leder af en af DOFs medlemsskoler, nemlig Tingluti Aftenskole, der ligger i København Festmiddag Og så var der folkedans under ledelse af Anne-Mette Tidermand-Nielsen. Det var en stor kreds at binde an med, og det kneb lidt med pladsen, men sjovt var det. DOF NYT - Maj

14 Landsmøde Landsmødets dirigent Mogens Heefelt måtte klare ærterne alene uden sin traditionelle meddirigent Benjamin Blomgren, der er sygemeldt. Han fik nu ikke de store udfordringer, og klokken behøver ikke at blive pudset. Landsmøde Gladsaxe Oplysnings Forbunds skoleleder, Jens Thomsen, der sluttede i landsstyrelsen, fik gaver af formanden. Ikke fordi han holdt op, men som tak for hans indsats som landsstyrelsesmedlem (Fortsat fra side 11) Konklusion Konklusionen på lørdagens tema må være, at både landsorganisation og de enkelte skoler må arbejde for at styrke markedsføringen. Der var nok af anledninger til at få inspiration. Måske var det tydeligst under Connie Hedegaards indlæg, der klart viste, at aftenskoleverdenen i sin selvforståelse har forsømt at få en så markant offentlig og velrenommeret meningsdanner som hende over på sin side ved at orientere hende løbende om, hvem aftenskolerne er, og hvad de står for. Her ligger der en opgave også overfor en række andre nøglepersoner i det officielle Danmark. Festmiddag Festmiddagen var "festlig", blandt andet med et underholdende indslag af landsstyrelsen, der opførte et gospelnummer under ledelse af Jon Hollesen. Landsstyrelsen havde smugtrænet med Jon på sit to-dages møde i foråret. Jon var også pianist under middagen, og i sangcafeen efter middagen, hvor sangbøgerne først blev smækket i langt over midnat. Også DOFs samlede personale var sædvanen tro på "de skrå brædder" - denne gang med et rap-nummer. Sidst men ikke mindst diverterede Anne-Mette Tidermand-Nielsen og Ib Oscar Jørgensen på henholdsvis fløjte og harmonika med pragtfuld slavisk folkemusik, inden Anne-Mette fik et halvt hundrede af deltagerne på benene i en folkedans. Så var benene smurt til den efterfølgende dansemusik ved Gimme 5. Søndagens landsmøde Landsmødet i henhold til vedtægterne gik planmæssigt og resultatet fremgår af det landsmødereferat, der udsendes til alle medlemmer med dette nummer af DOF NYT tillige med den skriftlige beretning. Resultatet af landsstyrelsens efterfølgende konstituerende møde kan ses på næste side. Et landsmøde kræver megen tilrettelæggelse i DOFs sekretariat, og administrationschef Hanne Bruus Andersen har haft ansvar for koordineringen af dette arbejde. Måske ser hun så tilfreds ud ved tanken om, at det hele klappede, og at der er et helt år til næste gang. 14 DOF NYT - Maj 2004

15 Landsstyrelsen Resume af 49. landsstyrelsesmøde Mødeplan for landsstyrelsen i Landsstyrelsen afholdt konstituerende møde 16. maj 2004 Anne-Marie Sejer blev genvalgt som næstformand for en periode på to år. Foto: Robin K.. Annelise Lassesen blev genvalgt til forretningsudvalget for en periode på to år. Jette Pekilidi blev nyvalgt til forretningsudvalget for en periode på ét år. Til udvalgene blev valgt følgende nedenstående landsstyrelsesmedlemmer. Derudover har nogle af udvalgene suppleret sig med medlemmer udenfor landsstyrelsen. Kursusudvalg Genvalg af Tonny Thestrup (formand) og Kirsten Jensen samt nyvalg af Lisbeth Blomgren. Udvalg for handicap- og specialundervisning Genvalg af Ingolf Christensen (formand) og Mette Ørbech samt nyvalg af Karen Jensen. Teknologiudvalg Ingolf Christensen (formand), Inge Bladt, Karl Kristiansen og Mogens Pilgaard Daghøjskolenetværk Udgår. Strukturanalysegruppen Fortsætter med nuværende medlemmer frem til visionsmøde Jens Thomsen (formand), Jørgen Jørgensen, Poul Erik Kandrup, Lisbeth Lunding og Mogens Pilgaard Styregruppe for udviklingspulje Ingolf Christensen (formand), Poul Erik Kandrup og Karl Kristiansen fra landsstyrelsen samt Jonna Heebøll (Skærbæk Aftenskole). Der afholdes ekstraordinært landsstyrelsesmøde fredag den 27. august 2004 for at drøfte strukturanalysegruppens rapport. 49. LS-møde (konstituerende) Søndag 16. maj LS-møde (ekstraordinært møde) Fredag 27.august 2004 kl Indhold: Rapport fra strukturanalysegruppen VISIONSMØDE - Strukturdebat. Søndag 19. september LS-møde Lørdag 30. oktober LS-møde Lørdag 29. januar LS-møde Lørdag/søndag 5./6. marts LS-møde Lørdag 21.maj 2005 (hvis nødvendigt) Landsmøde 2005 Lørdag/søndag 28./29.maj LS-møde (konstituerende) Søndag 29.maj 2005 Kommende landsmøder Landsmøde /21. maj Landsmøde /13. maj Landsmøde /25. maj DOF NYT - Maj

16 Landsstyrelsen DOFs nye landsstyrelse 1. række: Ole Vig Jensen, Lisbeth Blomgren, Ingolf Christensen, Mogens Pilgaard og Hanne Bruus Andersen 2. række: Karen Jensen, Lone Herstal, Mette Ørbech, Karl Kristiansen 3. række: Tonny Thestrup, Kirsten Jensen, Jette Pekilidi, Annelise Lassesen og Inge Bladt 4. række: Poul Erik Kandrup, Anne Marie Sejer og Michael Rejmers 16 DOF NYT - Maj 2004

17 Landsstyrelsen Landsstyrelsesmedlemmer Landsformand Ribe amtskreds Københavns amtskreds Århus/Viborg regionskreds Vestsjællands amtskreds Sønderjyllands amtskreds Frederiksborg amtskreds Fyns amtskreds Vejle amtskreds Roskilde amtskreds Nordjyllands amtskreds Ringkøbing amtskreds Københavns kommune Frederiksberg kommune Storstrøms amtskreds Ingolf Christensen (bestyrelsesformand Herning Aftenskole) Inge Bladt (leder Billund Aftenskole) Suppl. Juliane Henriksen (Billund Aftenskole) Lisbeth Blomgren (Lyngby-Taarbæk Aftenskole) Suppl. p.t. vakant Lone Herstal (leder Århus Pensionistsamråds Kursusvirksomhed) Suppl. Erland Raadshøj (Nørhald Aftenskole) Karen Jensen (leder ODA, Fårevejle) Suppl. Hans Daugbjerg (Dianalund Oplysnings Forbund) Kirsten Jensen (Sønderborg Aftenskole) Suppl. Erik Mylin (Kolding Musik- og Teaterkurser) Poul Erik Kandrup (Helsingør Aftenskole) Suppl. Jean Becker, (Birkerød Fritidsskole) Karl Kristiansen (bestyrelsesformand Nr. Aaby Aftenskole) Suppl. Lisbeth Lunding (Paarup Aftenskole) Annelise Lassesen (leder Åle - Rask Mølle Aftenskole) Suppl. Jonna Heebøll (Skærbæk Aftenskole) Jette Pekilidi (leder Bramsnæs Aftenskole) Suppl. Gunhild Christiansen (Ramsø Aftenskole) Mogens Pilgaard (bestyrelsesformand Frederikshavn Aftenskole) Suppl. Kaja Steen (Klokkerholm Fritidsskole) Michael Rejmers (bestyrelsesmedlem Herning Aftenskole) Suppl. Ingrid Bønsøe (Brande Aftenskole) Anne-Marie Sejer (leder H-O-F) Suppl. Karin Lukowski (APA) Tonny Thestrup (leder Frederiksberg Kirkelige Voksenundervisning) Suppl. Per Svensson (H-O-F) Mette Ørbech (Møns Aftenskole) Suppl. Jørn Larsen (Ravnsborg Aftenskole) DOF NYT - Maj

18 IT nyt Spørg om IT Extranettet så er det her! Nu er det muligt at komme på DOFs extranet - et elektronisk informationsrum til medlemmerne. Det er en ny del på DOFs nye hjemmeside, som kun medlemmer/brugere kan få adgang til via et personligt login. Af Sophie Vinther Andersen og Ole Steen Mortensen Ole Steen Mortensen IT-konsulent I disse spalter er der mulighed for at komme til orde med konkrete EDB-spørgsmål. Intet er for elementært. Desuden vil spalterne rumme oplysninger om nyheder på EDB-fronten, både fra DOF og fra verden omkring os. Fælles for oplysningerne er, at de kan være til gavn for DOF's medlemsskoler. Især samler interessen sig i denne tid om implementeringen af administrationssystemet DOFO, hvorfor dette emne nyder fremme i spalterne. Ring til Ole Steen Mortensen eller send en mail, hvis du har spørgsmål, der egner sig til besvarelse under "Spørg om IT." Extranettet er en særlig afdeling på DOFs hjemmeside, og det betyder at den almindelige forbipasserende på DOFs hjemmeside ikke kan komme på. Et "login" er nødvendigt, og det fås ved henvendelse til Ole Steen Mortensen. Extranettet er på sigt afløseren for Grundtvignettet, uden at der at en plan eller dato for udfasning af Grundtvignettet. Extranettet giver DOFs medlemmer en række elektroniske muligheder. I første omgang er det lederhåndbogen, der bliver tilgængelig, men en række andre funktioner er under udvikling og bliver tilgængelig hen over sommeren men da vi gerne vil give medlemmerne mulighed for at gå i gang med de funktioner som allerede er tilgængelige, gives der allerede adgang nu. Der åbnedes officielt for adgangen i forbindelse med Landsmødet d. 15. maj. Extranettet vil løbende blive opdateret med aktuelle informationer og eventuelt udvidet med flere funktioner. Vi tager gerne imod foreslag. Nedenstående er funktioner der allerede nu er under udarbejdelse. Kurser DOF-håndbog Lederhåndbog Lærerdatabase Debatfora Download E-læring Kursusoversigt På extranettet kan man få en samlet oversigt over de kurser DOF primært tilbyder medlemmer. DOF-håndbogen På nuværende tidspunkt er en on-line version af DOF-håndbogen under oprettelse og bliver tilgængelig i løbet af sommeren. Enkelte dele af DOF-håndbogen kan allerede nu findes på DOFs hjemmeside (skoleoversigt, landsstyrelsesmedlemmer mm.). Lederhåndbogen Lederhåndbogen er blevet overført til en digital version og man har nu mulighed for at skaffe opdaterede oplysninger online. Lederhåndbogen kommer i den nære fremtid til at fungere i en større sammenhæng med vores e- læringsmoduler, hvorfra det er muligt at hente direkte hjælp til at finde aktuelle info. Lærerdatabase Personer der ønsker at undervise, kan føjes til listen. Lærerdatabasen er således et tilbud til medlemsskolerne, som så kan søge efter undervisere eller foredragsholdere herunder personernes geografiske tilhørssted, hvilket kan gøre det nemmere for skolerne at finde frem til en mulig underviser i nærheden af skolen. Lærerdatabasen er i drift i løbet af sommeren og udbygges i takt med at interesserede undervisere henvender sig. Oplysninger om undervisere via henvendelse til Robin Kristiansen.. 18 DOF NYT - Maj 2004

19 IT-nyt Illustrationen viser et eksempel fra den digitale version af Lederhåndbogen Debatfora Debatfora vil afløse de konferencer der kendes fra GrundtvigNet. Download Her kan hentes diverse forskellige materialer, herunder: DOF-logoer, hjælpeskemaer, hjælpeprogrammer, skabeloner og meget mere. E-læring DOF er i fuld gang med udviklingen af E- læringsprojektet, DOFLearn. E-læringsfaciliteterne er i første omgang et supplement til lederkurserne, så man har mulighed for, i sit eget tempo, at løse opgaver inden for lederens fagområde og supplere viden ved aktivt at benytte e-læringsfaciliteterne. Man kan træne sin viden og færdigheder ved at gennemføre øvelsesmoduler, skabe debat, foreslå og downloade interessante links, chatte og udveksle erfaringer med andre on-line medlemmer mm.. Med tiden forestiller vi os at den mere dialogprægede del af miljøet kan virke som en slags vidensdatabase som brugerne selv er med til at skabe. DOF NYT - Maj

20 Foredrag / debat Foredragstilbud med aktuel med bogen GADES EUROPA DOF skoler har her en mulighed for at koble sig på Steen Gades foredragsturné i efteråret Det ville sikkert heller ikke være svært at indpasse Steen Gade i et 10%-debatarrangement. Der skal regnes lidt på pris og muligt deltagerantal, for honoraret udgør kr. til gengæld kan der indhentes tilskud til markedsføring. I efteråret (ugerne 36-43) er Steen Gade på foredragsturne med bogen: GADES EUROPA som omdrejningspunkt. Steen Gade vil i dagtimerne tilbyde foredrag på uddannelsesinstitutioner. Om aften, eller sidst på eftermiddagen, er der imidlertid mulighed for yderligere foredrag i en bredere offentlighed. Turneen, som arrangeres af Nyt Europa, hvor Steen Gade igen er formand, støttes af Nævnet vedr. EU-oplysning. Det betyder, at turneens praktiske udgifter, såsom transport og eventuel overnatning, allerede er dækket. Oplysningsforbund vil tilmed kunne modtage mindre beløb til særskilt annoncering, såfremt foredraget bestilles gennem Nyt Europa: eller på telefon: eller på Honorar for et aftenforedrag kr Kort om bogen Bogen tager udgangspunkt i egne oplevelser inden for politik og miljøbevægelsen, og Steen Gade fortæller, hvordan udviklingen har påvirket ham og han den. Han startede som traditionel EU-modstander, var en af arkitekterne bag Det nationale Kompromis og er i dag overbevist EU-tilhænger. "Jeg vil lade Dannebrog gå til tops, hver gang det lykkes at få presset mere overnational beslutningskompetence ind på den globale dagsorden", skriver Steen Gade i sin bog. I bogen tegner den i sin tid uddannede skolelærer også en vision for fremtiden. Om udvikling af demokratiet på europæisk niveau, og om en globalisering med et menneskeligt ansigt. Grønt, socialt og humanistisk. Og så interesserer han sig brændende for, hvordan vi alle sammen "får sjælen med" i det nye samfund som tegner sig herhjemme og globalt. Hvordan vi både skal kunne pleje vore rødder og samtidig tage fat på en verden, som den ser ud i dag. Og undgå nationalistisk væren sig selv nok. Det fremgår af bogen, at Steen Gade nægter at være pessimist. Han hævder, at verden er et bedre sted at være, end da han voksede op i 50-erne og 60-erne. Men understreger samtidig de kæmpestore vanskeligheder vi står overfor de næste 50 år. Med befolkningstilvækst, grådighed, miljøødelæggelse og fattigdom. Intet skjules under gulvtæppet. "Men intet kommer af sig selv. Vi får intet forærende. Det er menneskeværk alt sammen", skriver han sammenfattende om sin politiske vilje og lyst til debat. Kort om Steen Gade Steen Gade var i 17 år medlem af Folketinget for SF, bl.a. ordfører på miljøområdet og EU. I fem år var han gruppeformand, efter at han tabte formandsvalget i SF til Holger K. Nielsen med ganske få stemmer. Steen Gade sagde ja til Amsterdam-traktaten i 1997, selv om flertallet i SF sagde nej. Han forlod derefter posten som gruppeformand og EU-ordfører. I 1999 sagde han ja til en toppost i embedsmandssystemet, som direktør for Miljøstyrelsen. Et job han kunne have haft den dag i dag. Steen Gade ville imidlertid ikke tage ansvaret for Foghregeringens omfattende nedskæringer på miljøområdet. "Der er ikke bare skåret til benet, der er skåret i benet", sagde han, da han smækkede med døren og forlod et attraktivt job. I stedet har han det sidste år haft, hvad han selv betegner som et "fjumreår". Det er der bl.a. kommet en bog om danskerne og Europa ud af - "Gades Europa". 20 DOF NYT - Maj 2004

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Aftenskolernes Pris som udviklingsdynamo. Ved Torben Dreier Skoleleder www.fo aarhus.dk

Aftenskolernes Pris som udviklingsdynamo. Ved Torben Dreier Skoleleder www.fo aarhus.dk Aftenskolernes Pris som udviklingsdynamo Ved Torben Dreier Skoleleder www.fo aarhus.dk Aftenskolernes Pris som udviklingsdynamo Hvor ligger potentialerne for at vende de senere års stagnerende trend på

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide_aftenskoler_2015.indd 1 29-10-2014 10:29:07 I denne folder får du overblik over de tilskudsmuligheder, der er for aftenskoler inden for

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i henhold til

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

nyt Kan vi stole på Anders Fogh Visionsmøde i DOF Folkeoplysnings- messe i Sverige Vind en julekurv Antorini på banen Side 3 side 5 side 17 side 14

nyt Kan vi stole på Anders Fogh Visionsmøde i DOF Folkeoplysnings- messe i Sverige Vind en julekurv Antorini på banen Side 3 side 5 side 17 side 14 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund November/december 2004 Årgang 10 Nummer 11/12 Kan vi stole på Anders Fogh Side 3 Visionsmøde i DOF side 5 Folkeoplysnings- messe i Sverige side 14 Vind en julekurv

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

nyt Visionsmødet Tilskudsmareridtet begyndt igen Side 8 DOFO Web på vej Side 14 Vind en julekurv Side 6 Side 19

nyt Visionsmødet Tilskudsmareridtet begyndt igen Side 8 DOFO Web på vej Side 14 Vind en julekurv Side 6 Side 19 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund November/december 2006 Årgang 12 Nummer 11/12 Visionsmødet Side 6 Tilskudsmareridtet begyndt igen Side 8 DOFO Web på vej Side 14 Vind en julekurv Side 19 DOF NYT

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Christian Jeppesen (Deltog fra kl. 15.00) Steen Colberg Jensen Michael

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

En del af. Få overblik over fordele og muligheder ved at være medlem af Fora

En del af. Få overblik over fordele og muligheder ved at være medlem af Fora En del af Få overblik over fordele og muligheder ved at være medlem af Fora HVEM ER FORA? Fora er et oplysningsforbund med fokus på læring og kreativitet i fællesskab. Vi består af både små og store foreninger

Læs mere

nyt Resumé fra lands- styrelsesmøde Tilmelding nu til Lov og ledelse Vind en julekurv i DOF NYTs læser- konkurrence Side 6 Side 7 Side 18

nyt Resumé fra lands- styrelsesmøde Tilmelding nu til Lov og ledelse Vind en julekurv i DOF NYTs læser- konkurrence Side 6 Side 7 Side 18 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Nov./dec. 2007 Årgang 13 Nummer 11/12 Resumé fra lands- styrelsesmøde Side 6 Tilmelding nu til Lov og ledelse Side 7 Vind en julekurv i DOF NYTs læser- konkurrence

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

INDSPIL NR. 46. Februar 2015

INDSPIL NR. 46. Februar 2015 INITIATIVPRIS Frem til 15. februar 2015 modtages indstillinger til INITIATIVPRISEN, som Kalundborg Y s Men s Club uddeler hvert år. Prisen går til en person, en organisation eller en forening, som med

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR TILSKUD, ANSØGNING OG REGNSKAB MV. Struer Kommune Folkeoplysningsudvalget Under revision

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012 Naverparken Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Alice & Lars Steinicke 9 M x Anna & Erik Middelhede 9 L x Anna & Knud Kristoffersen 11 E

Læs mere

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab VEDTÆGTER MAJ 2011 1. Platform IOGT Danmark er en frivillig, misbrugsbekæmpende organisation, der optager medlemmer uanset race, nationalitet, religion, social stilling eller politisk overbevisning. Målet

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B FUNDRAISING JDE ØKONOMI PR INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Foreninger, der ønsker at søge et eller flere af nedenstående tilskud, skal fremsende ansøgning herom senest 20. januar 2015.

Foreninger, der ønsker at søge et eller flere af nedenstående tilskud, skal fremsende ansøgning herom senest 20. januar 2015. NYT FRA KULTUR- OG FRITIDSMEDARBEJDER SUSANNE PETERSEN susanne.petersen@kalundborg.dk - tlf. 59 53 59 15 Ansøgning om tilskud fra Folkeoplysningsudvalget Foreninger, der ønsker at søge et eller flere af

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Vedtægter for All Of Dance

Vedtægter for All Of Dance Vedtægter for All Of Dance 1 Navn/Hjemsted All Of Dance Halsnæs kommune. 2 Formål Foreningens formål er, at tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven indenfor dans - og udbrede glæden

Læs mere

Risskov civile Hundeførerforening.

Risskov civile Hundeførerforening. Bankkonto: 7110-1096775 Adresse på træningsplads: Viengevej 7, 8240 Risskov. Cvr. nr.: 34175640 Forslag til ændring af landsforeningens vedtægter 5,7,10,12 og 14 stk 1. vedrørende ansættelse og godkendelse

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2014 Livet skal leves hele livet Formands Nyt nr.1, februar 2014 Kære formænd. Foråret er på vej, de lyse timer bliver flere og flere og det første år med fuldtidsbetjening af sekretariatet

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

nyt Regionsmøder i DOF Nye lønsatser Julekurvens vinder Ramsø Aftenskole sø- ger leder Side 15 Side 5 Side 5 Side 14

nyt Regionsmøder i DOF Nye lønsatser Julekurvens vinder Ramsø Aftenskole sø- ger leder Side 15 Side 5 Side 5 Side 14 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Januar 2007 Årgang 13 Nummer 1 Regionsmøder i DOF Side 5 Nye lønsatser Side 5 Julekurvens vinder Side 14 Ramsø Aftenskole sø- ger leder Side 15 DOF NYT DOF NYT Medlemsblad

Læs mere

FRIVILLIGKURSER. Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid.

FRIVILLIGKURSER. Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid. København den 1. april 2011 Kære frivillige rundt i landet Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid. Siden sidste meddelelse om kursustilbud, er

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Deltagere: 22 personer (inklusiv siddende bestyrelse) var mødt op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11.

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11. Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11.00 På Toftehøjen Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009.

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Ishøj d.19.05.2009. Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Dagsorden. Pkt. nr. 1. Valg af dirigent. Pkt. nr. 2. Valg af stemmetællere. Pkt. nr. 3. Formandens beretning. Pkt. nr. 4. Regnskab.

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

VED AT VÆRE MEDLEM AF Fora

VED AT VÆRE MEDLEM AF Fora Hvad betyder det at være en del af FORA? FÅ overblik over FORDELENE VED AT VÆRE MEDLEM AF Fora HVEM ER VI? Medlem af fora? Fora arbejder for folkeoplysning med kvalitet, vi har fællesskabet i centrum,

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS

Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Oktober 2003 Årgang 9 Nummer 10 Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS DOF NYT DOF NYT I dette nummer: Medlemsblad

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag Referatet på de næste sider er fra mødet arrangeret af Egense Nord Fællesforening sammen med Landsforeningen af Fritidshusejere. Det var dette referat som der blev henvist til på generalforsamlingen i

Læs mere

Forslag tilvedtægter for Viborg Mandskor

Forslag tilvedtægter for Viborg Mandskor Forslag tilvedtægter for Viborg Mandskor Viborg Borger- og Håndværkerforenings Sangforening af 1865 1 Formål Foreningens formål er at øve og synge flerstemmig mandskorsang, afholde koncerter samt hyggelig

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle UDKAST Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle 1. Navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er FOF Horsens-Hedensted-Vejle.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011

Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011 Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011 1. Valg af dirigent og referent Søren Thomsen blev valgt som dirigent Thomas Skov Hansen blev valgt som Referent Det blev konstateret

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1.

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Møde i tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af Ballerup Wildhorse Lindedancers * 3. Udvalgets konference den 5. - 6. september

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 18-02-2015 17:00 Mødeafholdelse på Frivilligcenter Gentofte, Smakkegårdsvej 71 th. 2820 Gentofte Protokollen blev læst og mødet

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Generalforsamling

Referat af Generalforsamling Referat af Generalforsamling Dato: 20. april 2013 Tid: kl. 11.00 Sted: Vejle Center Hotel Årsmødet indledes med sang. Årets solfanger. Tag da kun min sidste spinkle mønt. Livets sol er min den sidste del

Læs mere

Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004

Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004 Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af Dagsorden 3. Formanden aflægger beretning for det forgangne år 4. Kasseren forelægger det

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Mandag den 22. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Svømmeklubben Pilehaveskolen Horsbred 197 A Indgang til højre for svømmehallen

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere