Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune"

Transkript

1 Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven. Formål med den folkeoplysende voksenundervisning Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder for at styrke evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Krav til foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning Foreningen skal: have et formål, der fremgår af vedtægterne tilbyde folkeoplysende voksenundervisning efter Folkeoplysningsloven have en bestyrelse, der består af mindst 5 personer, der er valgt eller udpeget af medlemmerne eller medlemsorganisationerne, der står bag foreningen give deltagerne i den folkeoplysende virksomhed mulighed for en plads i bestyrelsen have en folkeoplysende voksenundervisningsvirksomhed, der som udgangspunkt er åben for alle have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig være hjemhørende i Hørsholm Kommune Forenings vedtægter skal indeholde oplysninger om: foreningens formål valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor foreningens hjemsted betingelser for medlemskab tegningsret for foreningen procedure for vedtægtsændringer anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør En folkeoplysende forening må ikke oprettes eller drives i kommercielt øjemed, og et eventuelt overskud ved den folkeoplysende virksomhed skal tilfalde foreningen selv. Ved foreningens ophør skal et eventuelt overskud tilfalde almennyttige formål. Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning I Hørsholm Kommune ydes der tilskud til: undervisning, undervisning efter fleksible tilrettelæggelsesformer foredragsvirksomhed debatskabende aktiviteter for voksne og for børn og voksne sammen

2 I Hørsholm Kommune ydes der ikke tilskud til: emner, der falder udenfor formålet med den folkeoplysende voksenundervisning emner, hvis formål er agitation, valgkampagner, behandling, underholdning, forkyndelse eller udbredelse af overtro formelt kompetencegivende undervisning som fx fodbold- og håndbolddommerkurser konkurrencepræget virksomhed fremstilling af øl og vin eller andre rusmidler bridge, skak og andre former for spil idræt - undtaget undervisning i folkedans, gymnastik, motionsgymnastik, yoga, afspænding og lignende Ansøgning om tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning Kultur og Fritid har udfærdiget et specielt ansøgningsskema, som skal anvendes ved ansøgning om tilskudstilsagn. Skemaet skal udfyldes og indsendes senest den 2. januar til Kultur og Fritid. Skemaet skal udfyldes med oplysninger om: det budgetterede antal undervisningstimer for det kommende år, herunder antallet af instrumentalundervisningstimer samt undervisningstimer med deltagere med handicap. det gennemførte antal undervisningstimer for det foregående år ligeledes fordelt på undervisning og studiekreds, handicapundervisning og instrumentalundervisning. Opgørelsen over antal afholdte undervisningstimer i det foregående år bygger på ureviderede tal fra aftenskolerne. Foreninger kan maksimalt få tilskud til det antal undervisningstimer, som er anført på ansøgningen om tilskudstilsagn. Tilskuddet ydes til aflønning af lærere og ledere. Tilskuddet må ikke overstige 1/3 af den samlede udgift til lærer- og lederlønninger i forbindelse med almindelig undervisning, studiekredse og foredrag. I forbindelse med undervisning af deltagere med handicap, hvor undervisningen forudsætter mindre hold, må tilskuddet ikke overstige 8/9 af udgifterne til lærer- og lederlønninger. Ved instrumentalundervisning, hvor undervisningen forudsætter mindre hold, må tilskuddet ikke overstige 5/7 af udgiften til lærer- og lederlønninger. Lønudgifter til foredragshonorar kan højest støttes med et beløb, der svarer til lønnen for 6 undervisningstimer. Afregning af tilskud til lærer- og lederlønninger Foreninger skal overfor Kultur og Fritid aflægge regnskab for anvendelsen af det tilsagnsberettigede tilskud til lærer- og lederlønninger. Tilskud, der ikke er brugt, skal tilbagebetales til Kultur og Fritid. Såfremt afregningen af foregående års ramme viser en væsentlig forskel i forhold til de i december/primo januar fremsendte oplysninger om antal afholdte timer, kan Kultur og Fritid efterregulere rammen for indeværende år ved anden udbetaling af rammen. Kultur og Fritid udfærdiger et specielt afregningsskema, som foreningerne skal udfylde og returnere til Kultur og Fritid senest den 30. april. Debatskabende aktiviteter 10 pct. puljen Foreninger skal afsætte 10 pct. af det beløb, der er givet tilskudstilsagn om, til debatskabende aktiviteter. Side 2

3 Aktiviteterne skal annonceres offentligt, og arrangementerne skal være åbne for alle. Emnerne for de debatskabende aktiviteter skal sættes ind i en bred samfundsbetonet og helhedsorienteret ramme, der retter sig mod brede målgrupper. Emnerne skal være væsentlige, debatskabende og af interesse for fællesskabet. Aktiviteterne skal tilbydes, så der i arrangementet foregår en debat, der inddrager deltagerne aktivt. Debatdelen skal indgå som en naturlig og væsentlig del af arrangementet. 10 pct. puljen kan ikke anvendes til: Emner, hvis formål er agitation, behandling, underholdning, valgkampagner (fagforeninger, partier m.v.), forkyndelse eller udbredelse af overtro, men der må gerne oplyses og skabes debat om disse emner Befordring af deltagere Forplejning af og udgifter til overnatning for deltagere Materiel, herunder handicapbetingede udgifter, af blivende værdi Entréudgifter for deltagere Afregning af tilskud til debatskabende aktiviteter Foreninger skal overfor Kultur og Fritid aflægge regnskab for anvendelsen af det tilsagnsberettigede tilskud til debatskabende aktiviteter. Tilskud, der ikke er brugt, skal tilbagebetales til Kultur og Fritid. Kultur og Fritid udfærdiger et specielt afregningsskema, som foreningerne skal udfylde og returnere til Kultur og Fritid senest den 30. april. 5o pct. af budgettet for debatskabende aktiviteter godkendes til ledelse, administration og PR uden dokumentation (beløbet må ikke overstige 10 pct. af de samlede udgifter til administration). De resterende 50 pct. af budgettet for debatskabende aktiviteter afregnes i forhold til faktuelle udgifter til fx honorar og befordring til oplægsholder. Det er muligt at søge om tilskud til udgifter til debatskabende aktiviteter, der ikke er gennemført. Ansøgningen skal vedlægges dokumentation for udgifterne. Foreningen skal i en årlig beretning redegøre for, hvilke og hvor mange aktiviteter, der er finansieret indenfor rammerne af 10 pct. puljen, hvordan disse aktiviteter har opfyldt kravet om at være debatskabende samt det skønnede antal deltagere til arrangementerne. Fleksible tilrettelæggelsesformer Aftenskolerne har mulighed for at tilrettelægge en del af deres undervisning mere fleksibelt og anvende dele af det kommunale tilskud på andre udgiftstyper end leder- og lærerløn. Således kan de anvende op til 36% af deres kommunale tilskud på fleksible tilrettelæggelsesformer (dvs. 40% af den del af tilskuddet, der ikke anvendes til 10%-puljen til debatskabende aktiviteter). Der er tale om en kan-bestemmelse, og aftenskolerne kan således stadig vælge fortsat udelukkende at tilbyde traditionel aftenskoleundervisning. Fleksible tilrettelæggelsesformer kan bl.a. være åbne studiecirkler, åbne studieværksteder, workshops, Spørg specialisten og it-baseret fjernundervisning. For så vidt angår fjernundervisning skal mindst 30% af timerne dog gennemføres i fællesskab ved fysisk fremmøde. Der gælder i øvrigt følgende: - undervisning under denne ordning skal klart adskille sig fra den traditionelle aftenskoleundervisning Side 3

4 - Undervisningen skal foregå på hold, hvor deltagerne er registrerede - Hold må ikke være lukkede og der skal være deltagerbetaling Undervisningens tilrettelæggelse skal opfylde folkeoplysningslovens 1 og 7, og skal især styrke udviklingen af et aktivt medborgerskab. Emnevalget er frit, men skal følge bestemmelserne for alm. Aftenskoleundervisning. Det kommunale tilskud kan under fleksible tilrettelæggelsesformer anvendes til: - Løn til de personer, der forestår de fleksible tilrettelæggelsesformer - Lederhonorar, dog højst 20% af aftenskolens udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer - Udgifter til etablering af Internetadgang til undervisere på hold inden for fjernundervisning - Undervisningsmaterialer af ikke-blivende værdi - Annoncering - Lokaleudgifter Der kan læses meget mere om de fleksible tilrettelæggelsesformer på KL s hjemmeside under Kultur og Fritid på d5e343479ac1.pdf Nedsat deltagerbetaling for pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige Personer bosiddende i Hørsholm Kommune, der overfor foreningerne kan dokumentere, at de er pensionister, efterlønsmodtagere, eller arbejdsledige kan få tilskud til folkeoplysende voksenundervisning både hos kommunens aftenskoler og hos aftenskoler i andre kommuner. Et tilskudsberettiget kursus skal have en varighed af mindst 12 undervisningstimer eller 4 sammenhængende foredrag. Der ydes maksimalt tilskud med 95 kr. pr. kursus. Er prisen under 190 kr. udgør tilskuddet 50 pct. af prisen. Tilskuddet ydes i form af nedsat deltagerbetaling til aftenskolerne. Kontakt aftenskolerne for mere information om nedsat deltagerbetaling. Når aftenskolerne har fremsendt en oversigt over de tilskudsberettigede med angivelse af navn, adresse, personnummer samt pris for kursus, refunderer Kultur og Fritid tilskuddet direkte til aftenskolerne. Mellemkommunal afregning Såfremt borgere bosiddende uden for Hørsholm Kommune deltager i folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune, kan kommunen kræve godtgørelse for udgifter i forbindelse med undervisning, studiekredse og instrumentalundervisning fra deltagernes hjemstedskommuner. Hørsholm Kommune kan kræve godtgørelse for alle kurser/emner, som kommunen har godkendt som tilskudsberettigede. Såfremt Hørsholm Kommune godkender et specifikt kursus/emne, kan kommunen altså uanset om andre kommuner godkender samme kursus, kræve godtgørelse for dette. Side 4

5 Foreningerne skal til Kultur og Fritid fremsende en oversigt over udenbys deltagere med angivelse af navn, adresse og personnummer samt angivelse af kursets titel, starttidspunkt og varighed (antal lektioner). Revision I henhold til Folkeoplysningslovens regler om revision er det muligt at skelne mellem "større" og "mindre" foreninger. I Hørsholm Kommune defineres en "større" forening som en forening, der modtager kr. eller derover i tilskud. Det er i Hørsholm Kommune et krav til større foreninger, at der vælges en ekstern revisor enten registreret eller statsautoriseret. Tidsfrister Senest 30. april skal indsendes: afregningsskema for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning, herunder tilskud til debatskabende aktiviteter og fleksible tilrettelæggelsesformer drifts- og statusregnskab årsberetning vedr. foreningens folkeoplysende virksomhed i det forgangne år deltagerlister over pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige for perioden 1. august 31. december deltagerlister over udenbys deltagere for perioden 1. august 31. december Senest 1. oktober skal indsendes: deltagerlister over pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige for perioden 1. januar 31. juli deltagerlister over udenbys deltagere for perioden 1. januar 31. juli Senest 2. januar skal indsendes ansøgning om forhåndstilsagn om tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning for indeværende år. Ansøgning sendes til: eller: Kultur og Fritid Bibliotekstorvet Hørsholm Lovgrundlag: Retningslinierne for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune er vedtaget og udarbejdet på grundlag af Folkeoplysningsloven samt Folkeoplysningsbekendtgørelsen. Folkeoplysningsloven: Folkeoplysningsbekendtgørelsen: Side 5

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysende voksenundervisning GENTOFTE KOMMUNE Økonomi, Børn & Kultur Folkeoplysende voksenundervisning Tilrettede retningslinjer for tilskud for år 2010-2014 Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 Indhold 1. FORMÅL...

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i henhold til

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Indledning side 2 Generelle bestemmelser side 3 Ansøgningsfrister og skemaer side 5 Folkeoplysende

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere

Tilskudsregler. Folkeoplysning. Skole, Kultur og Fritid

Tilskudsregler. Folkeoplysning. Skole, Kultur og Fritid Tilskudsregler Folkeoplysning Skole, Kultur og Fritid Indledning Sekretariatet for Fritid & Kultur har i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget udarbejdet tilskudsregler for samtlige folkeoplysende foreninger

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område Regler for tilskud under Folkeoplysningslovens Område 1 Regelsæt for Folkeoplysningsudvalgets område Ansøgnings og afregningsfrister for foreninger/aftenskoler...4 Det frie folkeoplysende foreningsarbejde:...4

Læs mere

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER For de folkeoplysende foreninger april 2014 version 2 Indhold Om foreningsguiden 3 At være forening 4 Godkendelse af folkeoplysende forening 4 Børneattester 5 Foreningsportalen

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Kultur- og Fritidsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Foreningsvejledning for Ikast-Brande Kommune Foreningsvejledning Ifølge folkeoplysningsloven stilles der en række krav til en

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune (gældende fra og med 1. januar 2016) Hvem kan få tilskud Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn kommune skal støtte det frivillige folkeoplysende

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen En tilskudsordning for Frederikshavn Kommune GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2008 1 1 FORMÅL. Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter,

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Vejledning for revisor

Vejledning for revisor Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Vestergade 55, 2. Postboks 619, 8100 Århus C Tel 8940 4857 og 8940 4867 epost sport-fritid@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk 02 / 2009 Vejledning for revisor

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN

LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN Tilskuds- og regnskabsfolder 2015 for foreninger med aktiviteter for børn og unge Indhold

Læs mere

ved revision af regnskab for foreninger, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven

ved revision af regnskab for foreninger, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven ved revision af regnskab for foreninger, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven Introduktion Med denne folder søger Sport & Fritid at skabe et overblik over, hvilke revisionsregler der

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere