DOMSTOLENS DOM 30. juni 1998 *

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOMSTOLENS DOM 30. juni 1998 *"

Transkript

1 DOM AF SAG C-394/96 DOMSTOLENS DOM 30. juni 1998 * I sag C-394/96, angående en anmodning, som House of Lords (Det Forenede Kongerige) i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret verserende sag, Mary Brown mod Rentokil Initial UK Ltd (tidligere Rentokil Ltd), at opnå en præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkningen af artikel 2, stk. 1, og artikel 5, stk. 1, i Rådets direktiv 76/207/EØF af 9. februar 1976 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder for så vidt angår adgang til beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår (EFT L 39, s. 40), har * Proccssprog: engelsk. I

2 BROWN DOMSTOLEN sammensat af formanden for Tredje og Femte Afdeling, C. Gulmann, som fungerende præsident, afdelingsformændene H. Ragnemalm, M. Wathelet og R. Schintgen samt dommerne G. E Mancini, P. J. G. Kapteyn (refererende dommer), J. L. Murray, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, P. Jann og L. Sevón, generaladvokat: D. Ruiz-Jarabo Colomer justitssekretær: assisterende justitssekretær H. von Holstein, efter at der er indgivet skriftlige indlæg af: Mary Brown ved Colin McEachran, QC, og advokat Ian Truscott, begge for solicitors Mackay Simon Rentokil Initial UK Ltd ved John Hand, QC, og barrister Gerard F. McDermott, begge for solicitor Gareth T. Brown Det Forenede Kongeriges regering ved Stephanie Ridley, Treasury Solicitor's Department, som befuldmægtiget, bistået af barrister Dinah Rose Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved juridisk konsulent Pieter Jan Kuyper og Marie Wolfcarius, Kommissionens Juridiske Tjeneste, som befuldmægtigede, I

3 på grundlag af retsmøderapporten, DOM AF SAG C-394/96 efter at der i retsmødet den 16. december 1997 er afgivet mundtlige indlæg af Mary Brown, af Rentokil Initial UK Ltd, af Det Forenede Kongeriges regering og af Kommissionen, og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse den 5. februar 1998, afsagt følgende Dom 1 Ved kendelse af 28. november 1996, indgået til Domstolen den 9. december 1996, har House of Lords i medfør af EF-traktatens artikel 177 forelagt to spørgsmål vedrørende fortolkningen af artikel 2, stk. 1, og artikel 5, stk. 1, i Rådets direktiv 76/207/EØF af 9. februar 1976 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder for så vidt angår adgang til beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår (EFT L 39, s. 40). 2 Disse spørgsmål er blevet rejst under en sag mellem Mary Brown og Rentokil Initial UK Ltd (herefter»rentokil«) i anledning af, at Brown blev afskediget, mens hun var gravid. 3 Det fremgår af forelæggelseskendelsen, at Brown var beskæftiget af Rentokil som chauffør. Hendes arbejde bestod i det væsentlige i at transportere og udskifte I

4 BROWN»Sanitact«-beholdere i forretninger og andre centre. Efter hendes opfattelse var det et anstrengende arbejde. 4 I august 1990 meddelte Brown Rentokil, at hun var gravid. Hun havde i den følgende tid problemer som følge af graviditeten. Fra den 16. august 1990 fremlagde hun en række lægeerklæringer med sygemelding for fire uger ad gangen, hvori der var anført forskellige former for lidelser som følge af graviditeten. Hun vendte ikke tilbage til arbejdet efter midten af august Rentokil havde i arbejdskontrakterne med virksomhedens ansatte indsat en bestemmelse om, at en arbejder mand eller kvinde efter at have været sygemeldt uden afbrydelse i mere end 26 uger ville blive afskediget. 6 Den 9. november 1990 gjorde repræsentanter for Rentokil Brown opmærksom på, at halvdelen af perioden på 26 uger var gået og mindede hende om, at hendes arbejdskontrakt ville ophøre den 8. februar 1991, hvis hun ikke genoptog arbejdet inden dette tidspunkt efter at have gennemgået en uafhængig lægeundersøgelse. Denne påmindelse blev bekræftet over for sagsøgeren ved en skrivelse af samme dato. 7 Brown genoptog ikke arbejdet efter denne skrivelse. Det står fast, at der aldrig har været udsigt til, at hun kunne gøre dette inden udløbet af perioden på 26 uger. Ved skrivelse af 30. januar 1991, som fik virkning fra den 8. februar 1991, blev hun følgelig afskediget, mens hun var gravid. Hendes barn blev født den 22. marts På det tidspunkt, da Brown blev afskediget, bestemte section 33 i Employment Protection (Consolidation) Act 1978, at en kvindelig arbejdstager, der er helt eller delvis fraværende fra arbejdet på grund af graviditet eller fødsel, på visse betin- I

5 DOM AF SAG C-394/96 gelser havde ret til at genoptage arbejdet. Den kvindelige arbejdstager skulle navnlig have været ansat indtil umiddelbart før begyndelsen af den ellevte uge inden den uge, hvor nedkomsten var forventet, og skulle ved begyndelsen af denne ellevte uge have været ansat uden afbrydelse i mindst to år. 9 Det anføres i forelæggelseskendelsen, at hvis fødselsdatoen for Brown's barn også var den forventede dato for nedkomsten, var Brown, eftersom hun ikke havde været ansat i to år den 30. december 1990, ikke berettiget til at være fraværende fra sit arbejde fra begyndelsen af den ellevte uge inden nedkomsten i medfør af section 33 i Employment Protection (Consolidation) Act og til at genoptage arbejdet når som helst inden for 29 uger efter nedkomsten. Derimod ville hun have haft krav på»statutory Maternity Pay«(lovbestemt moderskabsydelse) i medfør af section 46, 47 og 48 i Social Security Act Ved en afgørelse, der blev registreret den 5. august 1991, frifandt Industrial Tribunal Rentokil i den sag, som Brown havde anlagt i medfør af Sex Discrimination Act 1975 til prøvelse af afskedigelsen. Retten anførte, at når der foreligger et sygefravær, der skyldes graviditet, men det er indtrådt, længe før lovgivningens bestemmelser om barsel finder anvendelse, og er fortsat uden afbrydelse efter dette tidspunkt, og den pågældende derefter afskediges, hører afskedigelsen ikke til den kategori af afskedigelser, som automatisk må betragtes som diskriminerende, fordi de er begrundet med graviditeten. 11 Ved afgørelse af 23. marts 1992 forkastede Employment Appeal Tribunal Brown's appel. 1 2 I afgørelse af 18. januar 1995 udtalte Court of Session, Extra Division, som et for løbigt resultat, at der i den foreliggende sag ikke forelå forskelsbehandling ifølge I

6 BROWN Sex Discrimination Act Retten anførte, at når Domstolen har opstillet en klar sondring mellem graviditet og sygdom forårsaget af graviditet (dom af , sag C-179/88, Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund, Sml. I, s. 3979,»Hertz-dommen«), kunne Brown, hvis fravær skyldtes sygdom, og som blev afskediget på grund af denne sygdom, ikke få medhold. 13 Brown appellerede til House of Lords, som har forelagt Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:»1) a) Er det i strid med artikel 2, stk. 1, og artikel 5, stk. 1, i De Europæiske Fællesskabers Råds direktiv 76/207 ('ligebehandlingsdirektivet') at afskedige en kvindelig ansat på et hvilket som helst tidspunkt under hendes graviditet på grund af fravær i forbindelse med sygdom, der skyldes graviditeten? b) Gør det nogen forskel for besvarelsen af spørgsmål 1 a, at den ansatte blev afskediget i medfør af en kontraktbestemmelse, hvorefter arbejdsgiveren har ret til at afskedige ansatte efter uafbrudt fravær i et bestemt antal uger uanset den ansattes køn? 2) a) Er det i strid med ligebehandlingsdirektivets artikel 2, stk. 1, og artikel 5, stk. 1, at afskedige en kvindelig ansat på grund af fravær i forbindelse med sygdom, der skyldes graviditet, når hun ikke har opnået ret til fravær fra arbejdet på grund af graviditet eller barsel i den i national ret bestemte I

7 DOM AF SAG C-394/96 periode, fordi hun ikke har været ansat i den i henhold til national ret krævede periode, og hun afskediges i denne periode? b) Gør det nogen forskel for besvarelsen af spørgsmål 2a, at den ansatte blev afskediget i henhold til en kontraktbestemmelse, hvorefter arbejdsgiveren har ret til at afskedige ansatte efter uafbrudt fravær i et bestemt antal uger uanset den ansattes køn?«det første spørgsmåls første del 1 4 Indledningsvis bemærkes, at direktiv 76/207 ifølge artikel 1, stk. 1, tilsigter gennemførelse i medlemsstaterne af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til adgang til beskæftigelse, herunder forfremmelse, og til erhvervsuddannelse samt arbejdsvilkår. 15 I direktivets artikel 2, stk. 1, præciseres, at»princippet om ligebehandling... indebærer, at der ikke finder nogen forskelsbehandling sted på grundlag af køn, hverken direkte eller indirekte under henvisning særlig til ægteskabelig eller familiemæssig stilling«. Artikel 5, stk. 1, bestemmer:»anvendelsen af princippet om ligebehandling for så vidt angår arbejdsvilkår, herunder afskedigelsesvilkår, indebærer, at mænd og kvinder sikres samme vilkår uden forskelsbehandling på grundlag af køn.«i

8 BROWN 16 Det følger af Domstolens faste praksis, at afskedigelse af en kvindelig arbejdstager på grund af graviditet eller med en begrundelse, der i det væsentlige støttes på denne tilstand, kun kan berøre kvinder og følgelig er direkte forskelsbehandling på grundlag af køn (jf. dom af , sag C-177/88, Dekker, Sml. I, s. 3941, præmis 12, Hertz-dommen, a.st., præmis 13, dom af , sag C-421/92, Habermann-Beltermann, Smi. I, s. 1657, præmis 15, og af , sag C-32/93, Webb, Sml. I, s. 3567, præmis 19). 17 Som Domstolen bemærkede i Webb-dommen, præmis 20, giver artikel 2, stk. 3, i direktiv 76/207 medlemsstaterne ret til at opretholde eller indføre bestemmelser til beskyttelse af kvinder i forbindelse med»graviditet og moderskab«og anerkender herved, at det i forhold til princippet om ligebehandling af mænd og kvinder er berettiget at beskytte kvinder i to henseender, nemlig for det første kvindens fysiske tilstand under graviditeten og efter fødslen, og for det andet det særlige forhold mellem moderen og barnet i perioden efter graviditeten og fødslen. 18 Det er netop i betragtning af risikoen for, at en eventuel afskedigelse kan indvirke på den fysiske og psykiske tilstand hos arbejdstagere, som er gravide, lige har født eller ammer, herunder den særlig alvorlige risiko for, at den gravide arbejdstager fristes til frivilligt at lade sit svangerskab afbryde, at fællesskabslovgiver ved artikel 10 i Rådets direktiv 92/85/EØF af 19. oktober 1992 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer (tiende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) (EFT L 348, s. 1), som skulle være gennemført i medlemsstaterne senest to år efter dets vedtagelse, senere har indført en særlig beskyttelse af kvinder ved at udstede forbud mod afskedigelse i perioden fra graviditetens indtræden til udløbet af barselsorloven. Der er således i artikel 10 i direktiv 92/85 ikke fastsat bestemmelser om undtagelser fra eller mulighed for at fravige forbuddet mod afskedigelse af gravide kvinder i denne periode, undtagen i særlige tilfælde, som ikke har forbindelse med deres tilstand (jf. herved Webbdommen, a.st., præmis 21 og 22). I-4231

9 DOM AF SAG C-394/96 19 Det første præjudicielle spørgsmåls første del, som vedrører direktiv 76/207, skal besvares under hensyn til denne generelle baggrund. 20 Det bemærkes indledningsvis, at det fremgår af sagen, at dette spørgsmål vedrører afskedigelsen af en kvindelig arbejdstager, mens hun var gravid, på grund af fravær som følge af en uarbejdsdygtighed, der skyldtes denne tilstand. Som Rentokil har anført, er afskedigelsen af Brown begrundet med den omstændighed, at hun var syg, mens hun var gravid, i en sådan grad, at hun var uarbejdsdygtig i 26 uger. Det er i øvrigt uomtvistet, at denne sygdom var forårsaget af graviditeten. 21 Afskedigelse af en kvinde, mens hun er gravid, kan imidlertid ikke begrundes med, at hun som følge af sin tilstand er ude af stand til at levere de arbejdsydelser, som hun har forpligtet sig til over for sin arbejdsgiver. Hvis en sådan fortolkning blev accepteret, ville den beskyttelse, som fællesskabsretten sikrer kvinder under graviditeten, alene omfatte de gravide arbejdstagere, som er i stand til at opfylde forpligtelserne i henhold til deres arbejdskontrakt, hvorved bestemmelserne i direktiv 76/207 ville miste deres effektive virkning (jf. Webb-dommen, a.st., præmis 26). 22 Selv om graviditet på ingen måde kan sammenlignes med en patologisk tilstand (Webb-dommen, a.st., præmis 25), er det dog en kendsgerning, at graviditeten, således som generaladvokaten har understreget i punkt 56 i forslaget til afgørelse, er en periode, hvorunder der kan indtræde sygdomme og komplikationer, som kan gøre det nødvendigt for en kvinde at underkaste sig et nøje lægeligt tilsyn og i givet fald holde sig i fuldstændig ro under hele graviditeten eller en del af denne. Sådanne sygdomme og komplikationer, som kan føre til uarbejdsdygtighed, hører til de særlige risici i forbindelse med graviditet og er følgelig en del af de særlige omstændigheder ved denne tilstand. 23 I Hertz-dommen, præmis 15, anførte Domstolen endvidere under henvisning til artikel 2, stk. 3, i direktiv 76/207, at direktivet tillader udfærdigelse af nationale I

10 BROWN bestemmelser, der sikrer kvinder særlige rettigheder i forbindelse med graviditet og moderskab. Den fastslog på dette grundlag, at i den barselsorlovsperiode, der tilkommer en kvinde efter national ret, er hun beskyttet mod afskedigelse som følge af sit fravær. 24 Mens det således følger af artikel 2, stk. 3, i direktiv 76/207, at kvinder er beskyttet mod afskedigelse under barselsorloven (Hertz-dommen, a.st., præmis 15), følger det af princippet om forbud mod forskelsbehandling, at der må ydes samme beskyttelse under hele varigheden af graviditeten. For som det fremgår af præmis 22 i nærværende dom, har afskedigelsen af en kvindelig arbejdstager, som finder sted under graviditeten, under henvisning til fravær som følge af uarbejdsdygtighed, der skyldes graviditeten, forbindelse med, at de særlige risici ved graviditeten har vist sig, og må derfor i det væsentlige anses for begrundet med graviditeten. En sådan afskedigelse kan kun berøre kvinder og er følgelig direkte forskelsbehandling på grundlag af køn. 25 Det følger af det anførte, at artikel 2, stk. 1, og artikel 5, stk. 1, i direktiv 76/207 er til hinder for, at en kvindelig arbejdstager afskediges på et hvilket som helst tidspunkt, mens hun er gravid, på grund af fravær som følge af uarbejdsdygtighed, der skyldes en sygdom, som er forårsaget af graviditeten. 26 For så vidt som de patologiske tilstande, der skyldes graviditeten eller fødslen, indtræder efter afslutningen af barselsorloven, er de derimod omfattet af de almindelige bestemmelser om sygefravær (jf. herom Hertz-dommen, a.st., præmis 16 og 17). I denne situation er det eneste spørgsmål, om den kvindelige arbejdstagers fravær efter barselsorloven på grund af uarbejdsdygtighed som følge af disse sygdomme behandles på samme måde som en mandlig arbejdstagers fravær på grund af uarbejdsdygtighed af samme varighed. Hvis dette er tilfældet, foreligger delingen forskelsbehandling på grundlag af køn. I

11 DOM AF SAG C-394/96 27 Det fremgår endvidere af det ovenfor anførte i det hele i modsætning til hvad Domstolen fastslog i dom af 29. maj 1997, sag C-400/95, Larsson, Sml. I, s. 2757, præmis 23 at når en kvindelig arbejdstager er fraværende på grund af en sygdom, der skyldes graviditet eller fødsel, og sygdommen er indtrådt under graviditeten og har varet under og efter barselsorloven, er det ved beregningen af den periode, som efter national ret begrunder afskedigelse af arbejdstageren, ikke alene udelukket at medregne fraværet under barselsorloven, men også under perioden fra graviditetens indtræden til begyndelsen af barselsorloven. En kvindelig arbejdstagers fravær efter barselsorloven kan medregnes på de samme vilkår som en mands fravær på grund af uarbejdsdygtighed af samme varighed. 28 Det første spørgsmåls første del skal herefter besvares med, at artikel 2, stk. 1, og artikel 5, stk. 1, i direktiv 76/207 er til hinder for, at en kvindelig arbejdstager afskediges på et hvilket som helst tidspunkt, mens hun er gravid, på grund af fravær som følge af uarbejdsdygtighed, der skyldes en sygdom, som er forårsaget af graviditeten. Det første spørgsmåls anden del 29 Det første spørgsmåls anden del vedrører en kontraktbestemmelse, hvorefter arbejdsgiveren har ret til at afskedige ansatte uanset køn efter uafbrudt fravær i et bestemt antal uger. 30 Efter fast retspraksis består forskelsbehandling i, at der på sammenlignelige situationer anvendes forskellige bestemmelser, eller at den samme bestemmelse anvendes på forskellige situationer (jf. bl.a. dom af , sag C-342/93, Gillespie m.fl., Sml. I, s. 475, præmis 16). I

12 BROWN 31 Såfremt bestemmelsen bringes i anvendelse med henblik på at afskedige en gravid arbejdstager på grund af fravær som følge af uarbejdsdygtighed, der skyldes hendes graviditet, anvendes den regel, som bestemmelsen indeholder, og som både omfatter mænd og kvinder, på samme måde på forskellige situationer, eftersom situationen for en kvindelig gravid arbejdstager, der er uarbejdsdygtig på grund af sygdom, der skyldes hendes graviditet, således som det følger af besvarelsen af det første spørgsmåls første del, ikke kan ligestilles med situationen for en syg mandlig arbejdstager, der er fraværende på grund af uarbejdsdygtighed i det samme tidsrum. 32 Når den pågældende kontraktbestemmelse finder anvendelse på et tilfælde som det, der foreligger i denne sag, er den følgelig direkte forskelsbehandling på grundlag af køn. 33 Det første spørgsmåls anden del skal følgelig besvares således, at den omstændighed, at en kvindelig arbejdstager er blevet afskediget, mens hun var gravid, på grundlag af en kontraktbestemmelse, hvorefter arbejdsgiveren har ret til at afskedige ansatte uanset køn efter uafbrudt fravær i et bestemt antal uger, ikke kan ændre besvarelsen af det første spørgsmåls første del. Det andet spørgsmål 34 Under hensyn til besvarelsen af det første spørgsmål er det ufornødent at besvare det andet spørgsmål. I

13 DOM AF SAG C-394/96 Sagens omkostninger 35 De udgifter, der er afholdt af Det Forenede Kongeriges regering og af Kommissionen, som har afgivet indlæg for Domstolen, kan ikke erstattes. Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den nationale ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger. På grundlag af disse præmisser kender DOMSTOLEN vedrørende de spørgsmål, der er forelagt af House of Lords ved kendelse af 28. november 1996, for ret: Artikel 2, stk. 1, og artikel 5, stk. 1, i Rådets direktiv 76/207/EØF af 9. februar 1976 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder for så vidt angår adgang til beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår er til hinder for, at en kvindelig arbejdstager afskediges på et hvilket som helst tidspunkt, mens hun er gravid, på grund af fravær som følge af uarbejdsdygtighed, der skyldes en sygdom, som er forårsaget af graviditeten. I

14 BROWN Den omstændighed, at den kvindelige arbejdstager er blevet afskediget, mens hun var gravid, på grundlag af en kontraktbestemmelse, hvorefter arbejdsgiveren har ret til at afskedige ansatte uanset køn efter uafbrudt fravær i et bestemt antal uger, er herved uden betydning. Gulmann Ragnemalm Wathelet Schintgen Mancini Kapteyn Murray Edward Puissochet Jann Sevón Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 30. juni R. Grass G. C. Rodríguez Iglesias Justitssekretær Præsident I

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 29. maj 1997*

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 29. maj 1997* DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 29. maj 1997* I sag C-400/95, angående en anmodning, som Sø- og Handelsretten i København i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 *

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * BOURGARD DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * I sag C-172/02, angående en anmodning, som Cour de cassation (Belgien) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"'

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '' FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"' Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 2. For at forstå spørgsmålenes rækkevidde vil jeg først kort redegøre

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 13. februar 1996 *

DOMSTOLENS DOM 13. februar 1996 * DOM AF 13.2.1996 SAG C-342/93 DOMSTOLENS DOM 13. februar 1996 * I sag C-342/93, angående en anmodning, som Court of Appeal in Northern Ireland i medfør af EØF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 27. februar 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 27. februar 2003 * BUSCH DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 27. februar 2003 * I sag C-320/01, angående en anmodning, som Arbeitsgericht Lübeck (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 9. marts 1999 *

DOMSTOLENS DOM 9. marts 1999 * DOMSTOLENS DOM 9. marts 1999 * I sag C-212/97, angående en anmodning, som Højesteret i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret verserende sag, Centros Ltd

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT RUIZ-JARABO COLOMER SAG C-66/96 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER fremsat den 10. juli 1997 * 1. Sø- og Handelsretten har i medfør

Læs mere

Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 AFSKRIFT

Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 AFSKRIFT Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Juli 2002 J.nr. APV1109-137606 AFSKRIFT Sammenskrivning af Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 30. april 1996"

DOMSTOLENS DOM 30. april 1996 DOMSTOLENS DOM 30. april 1996" I sag C-13/94, angående en anmodning, som Industrial Tribunal, Truro (Det Forenede Kongerige), i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 *

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * DOM AF 17. 10. 1989 SAG 109/88 DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * I sag 109/88, angående en anmodning, som den faglige voldgiftsret i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 14. april 1994 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 14. april 1994 * SCHMIDT DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 14. april 1994 * I sag C-392/92, angående en anmodning, som Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein i medfør af EØF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 * DOM AF 3.2.2000 SAG C-12/98 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 * I sag C-12/98, angående en anmodning, som Audiencia Provincial de Palma de Mallorca (Spanien) i medfør af EF-traktatens artikel

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 12. september 2000 *

DOMSTOLENS DOM 12. september 2000 * DOMSTOLENS DOM 12. september 2000 * I sag C-366/98, angående en anmodning, som Cour d'appel de Lyon (Frankrig) i medfør af EFtraktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF) har indgivet til Domstolen for i

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. juli 1998 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. juli 1998 * KAPASAKALIS M.FL. DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. juli 1998 * I de forenede sager C-225/95, C-226/95 og C-227/95, angående en anmodning, som Diikitiko Protodikio, Athen, i medfør af EF-traktatens artikel

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 20. september 2007 *

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 20. september 2007 * KIISKI DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 20. september 2007 * I sag C-116/06, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Tampereen käräjäoikeus (Finland) ved

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 * DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 * I sag C-419/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved G. Valero Jordana, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg, sagsøger, mod Kongeriget

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 * 1. Denne sag vedrører præjudicielle spørgsmål, som Sø- og Handelsretten i København i henhold til EF-traktatens artikel

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. maj 1994 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. maj 1994 * DOM AF 5. 5. 1994 SAG C-38/93 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. maj 1994 * I sag C-38/93, angående en anmodning, som Finanzgericht Hamburg (Forbundsrepublikken Tyskland) i medfør af EØF-traktatens artikel

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 Sag 185/2010 HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Irma A/S (advokat Yvonne Frederiksen) og Beskæftigelsesministeriet (kammeradvokaten

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *»Socialpolitik information og høring af arbejdstagere direktiv 2002/14/EF gennemførelse af direktivet ved lov og ved kollektiv overenskomst den kollektive

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 6. november 1997

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 6. november 1997 CONSERCHIMICA DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 6. november 1997 I sag C-261/96, angående en anmodning, som Corte d'appello di Venezia (Italien) i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 18. marts 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 18. marts 2004 * MERINO GÓMEZ DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 18. marts 2004 * I sag C-342/01, angående en anmodning, som Juzgado de lo Social n 33 de Madrid (Spanien) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 * BADISCHER WINZERKELLER DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 * I sag C-264/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Amtsgericht Breisach (Tyskland)

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 8. marts 1988*

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 8. marts 1988* DOM AF 8.3. 1988 SAG 102/86 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 8. marts 1988* I sag 102/86, angående en anmodning, som House of Lords i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 8. november 1990 *

DOMSTOLENS DOM 8. november 1990 * DOM AF 8. 11. 1990 SAG C-177/88 DOMSTOLENS DOM 8. november 1990 * I sag C-177/88, angående en anmodning, som Nederlandenes Hoge Raad i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 Sag 248/2012 (2. afdeling) Teknisk Landsforbund som mandatar for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Yvonne Frederiksen)

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 13. december 1989 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 13. december 1989 * DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 13. december 1989 * I sag C-322/88, angående en anmodning, som tribunal du travail de Bruxelles i medfør af EØF- Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i

Læs mere

Joëlle Vanderhaeghen mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Joëlle Vanderhaeghen mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber RETTENS DOM (Første Afdeling) 29. januar 1997 Sag T-297/94 Joëlle Vanderhaeghen mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Tjenestemænd - annullationssøgsmål - formaliteten - lønsedler, der anvender

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003»

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» DOM AF 16.1.2003 SAG C-388/01 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» I sag C-388/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved M. Patakia og R. Amorosi, som befuldmægtigede, og med valgt

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 * DOM AF 20.6.1996 SAG C- 121/95 DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 * I sag C-121/95, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 12. november 1998 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 12. november 1998 * INSTITUTE OF THE MOTOR INDUSTRY DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 12. november 1998 * I sag C-149/97, angående en anmodning, som VAT and Duties Tribunal, London (Det Forenede Kongerige), i medfør af EF-traktatens

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 1. I den foreliggende sag har Kommissionen nedlagt påstand om, at det fastslås, at de græske bestemmelser om beskatning

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. februar 1988 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. februar 1988 * TELLERUP / DADDY'S DANCE HALL DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. februar 1988 * I sag 324/86, angående en anmodning, som Højesteret i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for

Læs mere

N O T A T. Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Bilag 1 Offentligt

N O T A T. Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grundnotat vedrørende Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/85/EØF om iværksættelse af foranstaltninger

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 * KLEIN DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 * I sag C-73/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til protokollen af 3. juni 1971 om Domstolens fortolkning af konventionen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 14. maj 2002 *

DOMSTOLENS DOM 14. maj 2002 * DOMSTOLENS DOM 14. maj 2002 * I sag C-2/00, angående en anmodning, som Oberlandesgericht Düsseldorf (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret verserende

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 28. marts 1995 *

DOMSTOLENS DOM 28. marts 1995 * KLEINWORT BENSON DOMSTOLENS DOM 28. marts 1995 * I sag C-346/93, angående en anmodning, som Court of Appeal i medfør af protokollen af 3. juni 1971 vedrørende Domstolens fortolkning af konventionen af

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 15. december 1993 *

DOMSTOLENS DOM 15. december 1993 * DOMSTOLENS DOM 15. december 1993 * I sag C-63/92, angående en anmodning, som Value Added Tax Tribunal, London Tribunal Centre, i medfør af EØF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 24. oktober 1996 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 24. oktober 1996 * DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 24. oktober 1996 * I sag C-288/94, angående en anmodning, som Value Added Tax Tribunal, London, i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 * SEELING DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 * I sag C-269/00, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret

Læs mere

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 *

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 * fremsætte en afvisningspåstand og langt mindre fritage Retten fra at påse, at vedtægtens frister er overholdt. 2. Den udtrykkelige afvisning af en ansøgning, der finder sted efter den stiltiende afvisning

Læs mere

D O M. Afsagt den 29. juni 2012 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, Henrik Gam og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 29. juni 2012 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, Henrik Gam og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 29. juni 2012 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, Henrik Gam og Søren Stig Andersen (kst.)). 18. afd. nr. B-1800-10: Teknisk Landsforbund som mandatar for A (advokat

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 * CBA COMPUTER DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 * I sag C-479/99, angående en anmodning, som Finanzgericht Düsseldorf (Tyskland) i medfør af EF-traktatens artikel 234 EF har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * DOM AF 8.7.2004 SAG C-166/03 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * I sag C-166/03, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved B. Stromsky, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 19. april 2016 (*)

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 19. april 2016 (*) DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 19. april 2016 (*)»Præjudiciel forelæggelse socialpolitik Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder direktiv 2000/78/EF princip om forbud mod forskelsbehandling

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 * DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 *»Humanmedicinske lægemidler direktiv 2001/83/EF begrebet»reklame«udbredelse af oplysninger om et lægemiddel fra en tredjemand, som handler på eget initiativ«i

Læs mere

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende BEK nr 1110 af 26/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0017989 Senere ændringer til

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 5. oktober 1988 *

DOMSTOLENS DOM 5. oktober 1988 * DOM AF 5. 10. 1988 SAG 238/87 DOMSTOLENS DOM 5. oktober 1988 * I sag 238/87, angående en anmodning, som High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division, Patents Court, London, i medfør af

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 * NUNES TADEU FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 * 1. Portugals Supremo Tribunal Administrativo har indgivet anmodning om præjudiciel afgørelse vedrørende

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 12. november 1998 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 12. november 1998 * EUROPIÈCES DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 12. november 1998 * I sag C-399/96, angående en anmodning, som Cour du travail de Bruxelles i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (femte afdeling) 18. marts 1986*

DOMSTOLENS DOM (femte afdeling) 18. marts 1986* DOM AF 18. 3. 1986 SAG 24/85 DOMSTOLENS DOM (femte afdeling) 18. marts 1986* I sag 24/85 angående en anmodning, som Nederlandenes Hoge Raad i medfør af traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 3.10.2008 KOM(2008) 637 endelig 2008/0193 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDET DIREKTIV

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978, om Arbejds og Socialvæsenet i Grønland

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 24. november 1998 *

DOMSTOLENS DOM 24. november 1998 * DOMSTOLENS DOM 24. november 1998 * I sag C-274/96, angående en anmodning, som Pretura circondariale di Bolzano (Italien), Silandro Afdeling, i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 3. marts 1994 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 3. marts 1994 * TOLSMA DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 3. marts 1994 * I sag C-16/93, angående en anmodning, som Gerechtshof, Leeuwarden (Nederlandene), i medfør af EØF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 13. november 1990' ''

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 13. november 1990' '' DOM AF 13. 11. 1990 SAG C-106/89 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 13. november 1990' '' I sag C-106/89, angående en anmodning, som Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nr. 1, Oviedo (Spanien), i

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 1999 Udvalget for Andragender 2004 29. juni 2004 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 900/2000 af Maria Grazia Fiorini, fransk statsborger, om manglende anerkendelse af hendes eksamensbevis

Læs mere

SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN

SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN 24.4.2013 EU-domstolen har taget stilling til, hvordan begrebet handicap skal afgrænses over for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 28. april 1998 *

DOMSTOLENS DOM 28. april 1998 * SAFIR DOMSTOLENS DOM 28. april 1998 * I sag C-118/96, angående en anmodning, som Länsrätten i Dalarnas län, tidligere Länsrätten i Kopparbergs län (Sverige), i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * EGLE FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 1. Egle er tysk statsborger og bosat i Belgien. Som indehaver af et eksamensbevis

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 * PRICE DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 * I sag C-149/05, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af cour d'appel de Paris (Frankrig) ved

Læs mere

DOMSTOLENS KENDELSE (Første Afdeling) 12. juli 2001 *

DOMSTOLENS KENDELSE (Første Afdeling) 12. juli 2001 * WELTHGROVE DOMSTOLENS KENDELSE (Første Afdeling) 12. juli 2001 * I sag C-102/00, angående en anmodning, som Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 14. december 1995 *

DOMSTOLENS DOM 14. december 1995 * DOMSTOLENS DOM 14. december 1995 * I de forenede sager C-430/93 og C-431/93, angående anmodninger, som Nederlandenes Hoge Raad i medfør af EØFtraktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i de

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 1. december 1998*

DOMSTOLENS DOM 1. december 1998* LEVEZ DOMSTOLENS DOM 1. december 1998* I sag C-326/96, angående en anmodning, som Employment Appeal Tribunal, London (Det Forenede Kongerige), i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1. Lovens formål. Formål og anvendelsesområde

Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1. Lovens formål. Formål og anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder Kapitel 1 Lovens formål Formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd og

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 26. maj 1993 *

DOMSTOLENS DOM 26. maj 1993 * DOMSTOLENS DOM 26. maj 1993 * I sag C-171/91, angående en anmodning, som Bundesverwaltungsgericht i medfør af EØFtraktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret verserende sag,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 1988*

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 1988* DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 1988* I sag 101/87, angående en anmodning, som Højesteret i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i de for nævnte ret verserende

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 5. juni 1997 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 5. juni 1997 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 5. juni 1997 * I de forenede sager C-64/96 og C-65/96, angående to anmodninger, som Landesarbeitsgericht Hamm (Tyskland) i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 7. juli 1992 *

DOMSTOLENS DOM 7. juli 1992 * DOM AF 7. 7. 1992 SAG C-370/90 DOMSTOLENS DOM 7. juli 1992 * I sag C-370/90, angående en anmodning, som High Court of Justice (Queen's Bench Division) i medfør af EØF-traktatens artikel 177 har indgivet

Læs mere

DOM AF 16.11.2006 SAG C-306/04. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006*

DOM AF 16.11.2006 SAG C-306/04. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006* DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006* I sag C-306/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Gerechtshof te Amsterdam (Nederlandene) ved

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 21. oktober 1999 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 21. oktober 1999 * DOM AF 21.10.1999 SAG C-333/97 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 21. oktober 1999 * I sag C-333/97, angående en anmodning, som Arbeitsgericht Gelsenkirchen (Tyskland) i medfør af EF-traktatens artikel 177

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 8. marts 1988*

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 8. marts 1988* DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 8. marts 1988* I sag 165/86, angående en anmodning, som Nederlandenes Hoge Raad, Tredje Afdeling, i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, fra aftalen inden for en fortrydelsesfrist på syv dage, og det er forbudt sælgeren

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 12. juni 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 12. juni 2003 * DOM AF 12.6.2003 SAG C-275/01 DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 12. juni 2003 * I sag C-275/01, angående en anmodning, som House of Lords (Det Forenede Kongerige) i medfør af artikel 234 EF har indgivet

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 11. januar 2000 *

DOMSTOLENS DOM 11. januar 2000 * DOMSTOLENS DOM 11. januar 2000 * I sag C-285/98, angående en anmodning, som Verwaltungsgericht Hannover (Tyskland) i medfør af EF-traktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF) har indgivet til Domstolen for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 26. november 1996

DOMSTOLENS DOM 26. november 1996 DOMSTOLENS DOM 26. november 1996 I sag C-313/94, angående en anmodning, som Tribunale di Chiavari (Italien) i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret verserende

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 28.01.2015 FOLKETINGET VEDTAGER REFORM AF REGLER OM INTERNATIONAL REKRUTTERING Fra den 1. januar 2015 er det blevet lettere for danske virksomheders at rekruttere

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 18. december 1997 *

DOMSTOLENS DOM 18. december 1997 * INTER ENVIRONNEMENT WALLONIE DOMSTOLENS DOM 18. december 1997 * I sag C-129/96, angående en anmodning, som Belgiens Conseil d'état i medfør af EF-traktatens artikel 171 har indgivet til Domstolen for i

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 19. januar 1999 *

DOMSTOLENS DOM 19. januar 1999 * DOMSTOLENS DOM 19. januar 1999 * I sag C-348/96, angående en anmodning, som Arios Pagos (Grækenland) i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret verserende

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 23. november 1988 *

DOMSTOLENS DOM 23. november 1988 * NATURALLY YOURS COSMETICS LTD / COMMISSIONERS OF CUSTOMS AND EXCISE DOMSTOLENS DOM 23. november 1988 * I sag 230/87, angående en anmodning, som Value-Added Tax Tribunal, London, i medfør af EØF-Traktatens

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 20. februar 1997 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 20. februar 1997 * DOM AF 20.2.1997 SAG C-260/95 DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 20. februar 1997 * I sag C-260/95, angående en anmodning, som High Court of Justice (Queen's Bench Division) i medfør af EF-traktatens artikel

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 10. juli 1990 *

DOMSTOLENS DOM 10. juli 1990 * DOM AF 10. 7. 1990 SAG C-326/88 DOMSTOLENS DOM 10. juli 1990 * I sag C-326/88, angående en anmodning, som Vestre Landsret i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 17. juni 1997 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 17. juni 1997 * DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 17. juni 1997 * I sag C-105/96, angående en anmodning, som Supremo Tribunal Administrativo i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 11. marts 1997*

DOMSTOLENS DOM 11. marts 1997* DOM AF 11.3.1997 SAG C-13/95 DOMSTOLENS DOM 11. marts 1997* I sag C-13/95, angående en anmodning, som Arbeitsgericht Bonn i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. november 2015 Sag 1/2015 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod Experian A/S (advokat Jens Lund Mosbek) Biintervenient til støtte

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 18. november 1999 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 18. november 1999 * UNITRON SCANDINAVIA OG 3-S DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 18. november 1999 * I sag C-275/98, angående en anmodning, som Klagenævnet for Udbud i medfør af EF-traktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF)

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 11. juli 2002 *

DOMSTOLENS DOM 11. juli 2002 * DOMSTOLENS DOM 11. juli 2002 * I sag C-224/98, angående en anmodning, som Tribunal du travail de Liège (Belgien) i medfør af EF-traktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF) har indgivet til Domstolen for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. oktober 1988 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. oktober 1988 * DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. oktober 1988 * I sag 196/87, angående en anmodning, som Nederlandenes Raad van State i medfør af EØF- Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

Grønlands Hjemmestyre, den 27. marts 2006. Hans Enoksen / Aleqa Hammond. Bemærkninger til forslag Betænkning (2. behandling)

Grønlands Hjemmestyre, den 27. marts 2006. Hans Enoksen / Aleqa Hammond. Bemærkninger til forslag Betænkning (2. behandling) Landstingsforordning nr. 1 af 27. marts 2006 om ændring af landstingsforordning om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption (Forlængelse af forældreorloven) 1 I landstingsforordning nr.

Læs mere

Skatteministeriet og Skatteministeriet mod Fonden Marselisborg Lystbådehavn

Skatteministeriet og Skatteministeriet mod Fonden Marselisborg Lystbådehavn Downloaded via the EU tax law app / web Arrêt de la Cour Sag C-428/02 Fonden Marselisborg Lystbådehavn mod Skatteministeriet og Skatteministeriet mod Fonden Marselisborg Lystbådehavn (anmodning om præjudiciel

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 9. januar 1997 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 9. januar 1997 * DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 9. januar 1997 * 1 sag C-383/95, angående en anmodning, som Nederlandenes Hoge Raad i medfør af protokollen af 3. juni 1971 vedrørende Domstolens fortolkning af konventionen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 * NESTLÉ DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 * I sag C-353/03, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 27. marts 1990 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 27. marts 1990 * RUSH PORTUGUESA DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 27. marts 1990 * I sag C-113/89, angående en anmodning, som tribunal administratif de Versailles i medfør af EØF- Traktatens artikel 177 har indgivet til

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 12. marts 1998 *

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 12. marts 1998 * DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 12. marts 1998 * I sag C-270/96, angående en anmodning, som Tribunal administratif de Paris i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 6. juni 2000 *

DOMSTOLENS DOM 6. juni 2000 * ANGONESE DOMSTOLENS DOM 6. juni 2000 * I sag C-281/98, angående en anmodning, som Pretura di Bolzano (Italien) i medfør af EFtraktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF) har indgivet til Domstolen for i

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 11. december 1990 *

DOMSTOLENS DOM 11. december 1990 * DOM AF 11. 12. 1990 SAG C-47/88 DOMSTOLENS DOM 11. december 1990 * I sag C-47/88, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved J. Føns Buhl, Kommissionens Juridiske Tjeneste, som befuldmægtiget, og

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 4. oktober 1991 *

DOMSTOLENS DOM 4. oktober 1991 * SOCIETY FOR THE PROTECTION OF UNBORN CHILDREN IRELAND DOMSTOLENS DOM 4. oktober 1991 * I sag C-159/90, angående en anmodning, som High Court, Dublin, i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 26. februar 1991 *

DOMSTOLENS DOM 26. februar 1991 * ANTONISSEN DOMSTOLENS DOM 26. februar 1991 * I sag C-292/89, angående en anmodning, som High Court of Justice, Queen's Bench Division, London, i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 29. juni 1995 *

DOMSTOLENS DOM 29. juni 1995 * DOM AF 29.6.1995 SAG C-391/92 DOMSTOLENS DOM 29. juni 1995 * I sag C-391/92, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, først ved R. Pellicer, Kommissionens Juridiske Tjeneste, og M. V. Melgar, der er

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 13. juni 2002 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 13. juni 2002 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 13. juni 2002 * I sag C-353/00, angående en anmodning, som VAT and Duties Tribunal, Manchester (Det Forenede Kongerige), i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen

Læs mere